You are on page 1of 9

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PANDUAN PELAKSANAAN
KEM JAWI

“KEM CEMERLANG JAWI ”


( KCJ )
PANDUAN PELAKSANAAN
KEM CEMERLANG JAWI

1. Pengenalan

Mata pelajaran jawi diajar dalam mata pelajaran Pendidikan Islam semenjak
Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) sehingga Kurikulum Standard Sekolah
Rendah (KSSR). Semenjak tempoh itu, tahap penguasaan murid dalam
pelajaran jawi belum mencapai tahap yang membanggakan. Langkah
Program j-QAF mengadakan Kem Cemerlang Jawi bermula tahun 2015 akan
mampu memperkasakan Pendidikan Islam di peringkat sekolah rendah dan
sekolah menengah.

Kem Cemerlang Jawi merupakan aktiviti pembelajaran yang mesti dilalui


oleh murid-murid yang lemah. Ia perlu diajar dengan menggunakan metodologi
dan teknik yang berkesan supaya mereka dapat menguasai kemahiran
mengenal, membaca dan menulis dengan sempurna.

2. Matlamat

Mencapai sasaran penguasaan 100% dalam pelajaran jawi seterusnya


memperkasakan Pendidikan Islam sekolah rendah dan sekolah menengah.

3. Objektif

3.1 Mengenal, membaca dan menulis huruf jawi tunggal dan bersambung.
3.2 Membaca dan menulis suku kata terbuka dan suku kata tertutup.
3.3 Membaca dan menulis ayat pendek.
4. Sasaran

4.1 Semua murid tahun dua hingga tahun enam yang tidak melepasi ujian
diagnostik. (Murid Tahun Satu tidak terlibat dengan Kem Cemerlang Jawi
kerana masih dalam proses mengenal asas jawi. )
4.2 Murid yang mendapat markah 0 -59 di dalam ujian diagnostik.

5. Pelan Pelaksanaan

5.1 Ujian Diagnostik

5.1.1 Markah 60 - 100 - melepasi tahap


5.1.2 Markah 0 - 59 - belum melepasi tahap
5.1.3 Markah untuk masuk ke Kem Cemerlang Jawi ialah 59 ke
bawah.

5.2 Kem Cemerlang Jawi

5.2.1 Dicadangkan sebanyak 2 kali setahun.


5.2.2 Satu kem 12 jam selama dua hari - rujuk lampiran 1
5.2.3 Semua GPI dan GBA terlibat dengan KCJ.
5.2.4 Ratio adalah 1:15 ( seorang guru lima belas orang murid )

6. Fokus Kemahiran

Pembahagian kemahiran mengikut jam


6.1 Kemahiran Membaca
Bil Kemahiran Isi Kandungan
1 Huruf Tunggal Jawi Huruf Alif hingga Ya
2 Bunyi Vokal Sukukata Terbuka
3 Satu Suku Kata Diftong dan Tertutup
Perkataan daripada 2 - 4
4 Suku kata Terbuka + Tertutup
Sukukata
5 Membaca Teks Ayat-ayat pendek
6.2 Kemahiran Menulis
Bil Kemahiran Isi Kandungan
1 Huruf Tunggal Jawi Huruf Alif hingga Ya (kedudukan huruf)
2 Huruf diawal, tengah dan akhir Menulis huruf bersambung
3 Suku Kata Mencantum sukukata terbuka / tertutup
4 Ayat-ayat pendek Menulis ayat
5 Teks Menulis karangan pendek

7. Cadangan Pelaksanaan

Rujuk Lampiran Jadual 1

8. Carta Alir

Ujian Diagnostik
(Tahun 2-6)
(Bulan Januari)

Catatan :
Murid yang masih belum
Menguasai Belum Menguasai menguasai kemahiran asas
setelah mengikuti Kem
Susulan guru perlu
merancang kem
seterusnya mengikut
Kem Cemerlang Jawi 1
kesesuaian
KCJ 1
(Feb-Mac)
* rujuk perincian dalam jadual
pelaksanaan

Menguasai Belum Menguasai

Kem Cemerlang Jawi 2


KCJ 2
(Jun - Julai)
9. Skop Proses Kem

Tahun PPPM Proses Modul


1 1 P&P Modul Latih Tubi
2 1
3 1&2
4 1&2 Kem Cemerlang Jawi Modul Kem Cemerlang Jawi
5 1&2
6 1&2
* PPPM (Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid)

10. Strategi Pelaksanaan

 Membentuk Jawatankuasa Pelaksana di peringkat sekolah.


 Mengenalpasti murid yang belum melepasi tahap melalui ujian
diagnostik.
 Menyediakan kertas cadangan pelaksanaan kem.
 Menetapkan tempat dan masa.
 Menyelaras jadual aktiviti.
 Menentukan guru pembimbing/fasilitator.
 Merekodkan pencapaian murid setiap kali aktiviti dilaksanakan
dengan mengambil kira kekuatan dan kelemahan murid berdasarkan
penilaian kem yang dilaksanakan pada akhir sesi pelaksanaan kem.
 Kem susulan perlu diadakan kepada murid yang masih belum menguasai
kemahiran-kemahiran tertentu.
TENTATIF 1
KEM CEMERLANG JAWI
HARI PERTAMA
BACAAN WAKTU
HARI MASA TULISAN
BACAAN SYAFAWI
MODUL KCJ - MBM KCJ - MAM KCJ - MTM
7.30 AM
 PENDAFTARAN 30 MINIT
8.00 AM
 MEMBACA HURUF TUNGGAL PADANAN HURUF
ms 1 - 2  Latihan 1 – 2 ( 1 Huruf )
8.00 AM  Latihan 3 – 4 ( 2 Huruf )
1 JAM
9.00 AM  Latihan 5 – 6 ( 3 Huruf )
 Latihan 7 – 8 ( 4 Huruf )
 Latihan 8 – 9 ( 5 Huruf )
 MENYAMBUNG HURUF MENYAMBUNG HURUF
 Penggunaan tanda tambah tolak  Latihan 1 – 5 (Awal, Tengah Dan
 Penggunaan jadual menyambung Akhir)
9.00 AM
ms 3 - 4  Latihan 6 – 7 1 JAM
10.00 AM
 Latihan 8 – 9
 Latihan 10 – 11
 Latihan 12 - 13
10.00 AM
REHAT 30 MINIT
10.30 AM
 MEMBACA SUKUKATA TERBUKA SUKUKATA TERBUKA
 Vokal A - ms 5 - 6 o Vokal A
10.30 AM  Vokal U - ms 7 - 8 o Vokal U
1 JAM
11.30 AM  Vokal O - ms 9 - 10 o Vokal O

SUKUKATA TERBUKA
 MEMBACA SUKUKATA TERBUKA
o Vokal A
11.30 AM  Vokal A - ms 5 - 6
o Vokal U 1 JAM
12.30 AM  Vokal U - ms 7 - 8
o Vokal O
 Vokal O - ms 9 - 10
12.30 AM  MAKAN TENGAH HARI , SOLAT , PERSIAPAN DIRI
2.00 PM
 SUKUKATA TERBUKA SUKUKATA TERBUKA
2.00 PM  Vokal I - ms 11 - 12  Vokal I
1 JAM
3.00 PM  Vokal E Taling - ms 13 - 14  Vokal E Taling
 Vokal E Pepet - ms 15 - 17  Vokal E Pepet
 SUKUKATA TERBUKA SUKUKATA TERBUKA
3.00 PM  Vokal I - ms 11 - 12  Vokal I
1 JAM
4.00 PM  Vokal E Taling - ms 13 - 14  Vokal E Taling
 Vokal E Pepet - ms 15 - 17  Vokal E Pepet
TENTATIF 1
KEM CEMERLANG JAWI
HARI KEDUA

BACAAN
HARI MASA TULISAN
WAKTU
BACAAN SYAFAWI
MODUL KCJ - MBM KCJ - MAM KCJ - MTM
 MEMBACA SUKUKATA TERTUTUP   MENULIS SUKUKATA TERTUTUP
8.00 AM
( i, u, o ) 1 JAM
9.00 AM
ms 18 -23
 MEMBACA SUKUKATA TERTUTUP 
9.00 AM
( o gugur tanpa alif )  MENULIS SUKUKATA TERTUTUP 1 JAM
10.00 AM
ms 24 - 26
10.00 AM
REHAT 30 MINIT
10.30 AM
 MEMBACA SUKUKATA TERBUKA 
10.30 AM  MENULIS SUKUKATA TERBUKA
(DIFTONG) 1 JAM
11.30 AM  DIFTONG
ms 27 -28
 MEMBACA SUKUKATA TERBUKA 
11.30 AM  MENULIS SUKUKATA TERBUKA
(DIFTONG) 1 JAM
12.30 AM  DIFTONG
ms 27 -28
12.30 AM
 MAKAN TENGAH HARI , SOLAT , PERSIAPAN DIRI
2.00 PM
SUKUKATA TERBUKA
2.00 PM  KARANGAN PENDEK  Vokal I
1 JAM
3.00 PM ms 29 -32  Vokal E Taling
 Vokal E Pepet
3.00 PM PENILAIAN PENILAIAN
1 JAM
4.00 PM MAJLIS PENUTUPAN MAJLIS PENUTUPAN

* KCJ - MBM : Kem Cemerlang Jawi - Modul Baca Murid


KCJ - MAM : Kem Cemerlang Jawi - Modul Aktiviti Murid
KCJ - MTM : Kem Cemerlang Jawi - Modul Tulis Murid
TENTATIF 2
KEM CEMERLANG JAWI
HARI PERTAMA
BACAAN
HARI MASA
BACAAN SYAFAWI WAKTU
MODUL KCJ - MBM KCJ - MAM
7.30 AM
 PENDAFTARAN 30 MINIT
8.00 AM
 MEMBACA HURUF TUNGGAL
ms 1 - 2
8.00 AM  MENYAMBUNG HURUF
1 JAM
9.00 AM  Penggunaan tanda tambah tolak
 Penggunaan jadual menyambung
ms 3 - 4
 MEMBACA SUKUKATA TERBUKA
9.00 AM  Vokal A - ms 5 - 6
1 JAM
10.00 AM  Vokal U - ms 7 - 8
 Vokal O - ms 9 - 10
10.00 AM
REHAT 30 MINIT
10.30 AM
 SUKUKATA TERBUKA
10.30 AM  Vokal I - ms 11 - 12
1 JAM
11.30 AM  Vokal E Taling - ms 13 - 14
 Vokal E Pepet - ms 15 - 17
 MEMBACA SUKUKATA TERTUTUP
( i, u, o )
11.30 AM ms 18 -23
1 JAM
12.30 AM  MEMBACA SUKUKATA TERTUTUP
( o gugur tanpa alif )
ms 24 - 26
12.30 AM  MAKAN TENGAH HARI , SOLAT , PERSIAPAN DIRI
2.00 PM
2.00 PM  MEMBACA SUKUKATA TERBUKA (DIFTONG)
1 JAM
3.00 PM ms 27 -28
3.00 PM  KARANGAN PENDEK
1 JAM
4.00 PM ms 29 -32
TENTATIF 1
KEM CEMERLANG JAWI
HARI KEDUA

HARI MASA TULISAN


WAKTU
MODUL KCJ - MTM
PADANAN HURUF
 Latihan 1 – 2 ( 1 Huruf )
 Latihan 3 – 4 ( 2 Huruf )
 Latihan 5 – 6 ( 3 Huruf )
 Latihan 7 – 8 ( 4 Huruf )
Latihan 8 – 9 ( 5 Huruf )
8.00 AM
1 JAM
9.00 AM MENYAMBUNG HURUF
 Latihan 1 – 5 (Awal, Tengah Dan Akhir)
 Latihan 6 – 7
 Latihan 8 – 9
 Latihan 10 – 11
Latihan 12 - 13

SUKUKATA TERBUKA
9.00 AM o Vokal A
1 JAM
10.00 AM o Vokal U
o Vokal O
10.00 AM
REHAT 30 MINIT
10.30 AM
SUKUKATA TERBUKA
10.30 AM  Vokal I
1 JAM
11.30 AM  Vokal E Taling
 Vokal E Pepet
11.30 AM  MENULIS SUKUKATA TERTUTUP
1 JAM
12.30 AM  MENULIS SUKUKATA TERBUKA
12.30 AM
MAKAN TENGAH HARI , SOLAT , PERSIAPAN DIRI
2.00 PM
DIFTONG
SUKUKATA TERBUKA
2.00 PM
Vokal I 1 JAM
3.00 PM
Vokal E Taling
Vokal E Pepet
3.00 PM PENILAIAN
1 JAM
4.00 PM MAJLIS PENUTUPAN
* KCJ - MBM : Kem Cemerlang Jawi - Modul Baca Murid
KCJ - MAM : Kem Cemerlang Jawi - Modul Aktiviti Murid
KCJ - MTM : Kem Cemerlang Jawi - Modul Tulis Muri