You are on page 1of 2

म [ Power of subconcious mind ]

=============================================

य आप प म और आप म म र
आप म र र ब र-ब र र य
य आप र ? ब प प म म
र , भ म र य यम भ

र यम य म य य यम
आप म म र र म य र र आप य
र ब ब म म आप आप
आ ब रब बर ब आप आप भ
? भ य आप म म आप आ ,
पर र , आप य प र आप आ य
प म ब र आ , य मर म म
मझ प य रब म म , आप म ब य और
आप ,म म ? आप य ब , आप प
म य ब र र य ब य म आप
र ब र , आप म रप र य ब र आप म
म ब म आप म म म र , आप म ब
य म ,य र और
म र-
----------------------- पय म पम य म
, आप , म य र र मपर म य य
प र य म आप म पर र रर
म य-य र , र र र य म
आप रमर र और प ब र य पर र मर म पर
म प म पर र ब आप य र मय पर आप र
र आप प म आ म आप प म रय
र पय म आप मपर म ,
र र म आप म र
य आप रब म आप , र
पर आप फ और , र र रम म य
र र म र मय र र ब म
र ब आ र म , मरब और य म
र र आ र य
ब म यर ब मम म य,
प म पर म म , म
म , म ब म
ब य य ब य म मरब और म र , मर प
म प ब य आप पर म ब आप
र और र म म मर
रर , र र , मर म-प रर , र ब र-ब र
ब म र , प रब य र य
म र य ब र, प रब य ब र फर,
म पर म म प मपर म पर
ब य, य र य रब
र , म मय पर मय आ र
ब म म ब ब म प आप म प र म
ब , र र भ र
म मय आप भ भ म र , मपर म
प पर आप म र आप प प म र य आप म र म
आप ?ब - मम र आप प
, ब आप म र आप ब ब और मपर म
प रआ र य ब ब म प , र
र र , , आ भ म र
य भ भ र , मपर म र
म पय र भ य : र
प र मय म म ब र रआ र
, आप प म ब ब आप
य म र र , आप र ब आप म म र
र आ य ब म प ब र र और म ,
आप य आप र , र आप बर र र
म र पर आप म ब ,य ब र र आप म
पर म य र , र य र आप फ य र ,
प ,य य र य यम र मझ प म र म
म फ य म मझ म र , भ र म र आप पर
र ब , र , म और र आप ब भर ब
आप मपर म य आप प म मर म र,
मझ र र भर आप म प
आप य म प म य र, र य र य
र, र य र ब म पर ..................................................................