You are on page 1of 267

Geronímo stilton

ALEXANDRA
Sz veg: Geronimo Stilton

Yalíáció lonilOnban
Szerkeszt i koordiruició: Topatty Paciccia
Az angol nyelvíísz vegek szerkeszt je.. Prof. Peter Mouse
Szerkeszt k: Daniela Finistauri és Ma/ra Ballarotti
M vészeti koordinóció: Gogo Go'
Míjv és zeti as s zis ztens : Tommaso valsecchi
B orító grafika; Sara Baruffaldi
Borítóillusztrácló; Giuseppe Facciotto ( raj z) Egy nyugodt nyári reggelen éppen arról álmodtam, hogy a fogam
y's Christian A|iprandi (szín)
Bevezet t rténet illusztróciója., Andrea Denegi (rajx) kózé veszek egy darab sajtot, amikor... Jaj, elnézést,még be sem
ás Tommaso Yalsecchi (s7ín)
Bels illusztrációk: Francesco Barbieri és Piemme Archív mutatkoztam! A nevem Stilton, $-r*r>* O7nn-. A RÁo-
Sz veg és grafika: Aurion Servizi Editoriali S.r.l.
csÁLó Hínlr-nek, Egér-sziget legolvasottabb napilapjának va-
Grafikai és képtervezés., Enrico Pezzoni gyok af szerkeszt je.
s ze rke s ztett e B arbara uttieri
Tehát amint már említettem, óppen álmodtam, amikor tlle,g=
www. geronímostilton.com ,C .Ótrent a telefon. Felemeltem a kagylót:
A fordítás az alábbi kiadás alapján késziilt:
Geronimo Stilton: Parlo Subito Inglese
- Halló, ki beszél?
Edizioni Piemme S.p.A. Egy hang visított a dobhártyámba:
15033 Casale Monferrato (AL) - Via Geleotto del Carretto
International Rights @ Atlantyca S.p.A.,
10.
- A rÜ r lr AJTJÁrt Ne mondd, hogy aludtál!
Via Leopardi 8 - 20123 Milan, Italy - foreignrights@atlantyca.it Gyeriink, gyertink, gyeriink, sztikségem van rád!
Hungarian translation @ Tiszai Ágnes, 2008 - Az énszupersportos nágcsálóbarátom, ttAUSZ|(OLi v olt az.
Minden jog fenntartva, - Geronimo, figyelj, itt vagyok Skóciában, a
A Geronimo Stilton nevek, karakterek az Atlaltyca S.p.A. bejegyzett hegyekben: rregymászO t rát kellene
és kizárólagos védjegyei. A szerz i jogok a szerz t illetik.
szery eznem, képeslapokat kellene vásárol-
Kiadjaaz Alexandra K nyvesház Kft. Alexandra Kiadója, 2016
7630 Pécs, Üszrigi-kiserd utca 1. nom, hátizsákokat, hálózsákokat kellene
Telefon: (72)777-00O
e-mail: kiado @ alexandra.hu
vennem... Segítened kellene, mert nem tu-
www.alexandra.hu dom, hogyan kell mindezt angolul mondani.
www.alexandrakiado.hu
Na, visszahívlak ma este, és elmondod, jó?
Felel s kiadó a kfl iigyvezet igazgat ja
Felel s szerkeszt Varjaskéri Viola, Tiszai Ágnes Muszkoü ezzel le is tette a telefont, anél-
A kiadvány magyar ví|tozatát Németh Zoltán (Putners Pécs Kft.) t<irdelte kiil hogy válaszolhattam volna. Egyszeriben
Nyomta é ktittjtte a Dtirer Nyomda Kft., Gyula, 2016
Felel s vezet Fekete Viktor iigyvezet ígazgató
Megjelent 37,16 (N5) ív terjedelemben
éber lettem, így hát felkeltem, lóiühá-
dV_O;f ám, és elindultam áoigorni" u
ISBN 978 963 370 906 1
RÁccsÁró HínBr szerkeszt ségébe.Imádom a munkámat! De mozzarella! Mindenkinek angolul kell beszélnie ! Valóban,
Eze r
amint beléptem azirodámba, ott állt,vagyis tilt velem szembenaz a kínai tltán az angol nyelvet beszélik a legtcibben a világon. Min-
unokatestvérem, TnaPe oL A. denképpen segítenem kell a barátaimnak... és ekkor támadt egy
Az én fotelomban terpeszkedett, a tappancsát feltette az én wtlmÉern !
Felvettem a telefont, és tátcsáztarn.
-Le a tappancsokkal! - Hello! Who's speaking?* - kérdezte egy udvarias hang.
- Ugyan már, uncsitesó, ne izgulj - felelte Trappola. - Sztiksé- Peter Mou." professzor volt, az angol barátom, alrl LOn-
gem lenne egy szívességre...Tegnap felfedeztem egy extraegeres danban él. R<ividen eLmagyaráztam neki, mire van sztiksó-
#ffi ffiffi mtr ffi zemet, tudod, amolyan XÓgZOtNlYXtÓT .De az gem nekem és aba taimnak.
abaj, hogy csak angolul beszélnek. Hogy tudnám megérteni ket? * Persze, hogy segítek! De nem egyedtil! Mindennap sok úu-
Segítesz, ugye? Hiszen te vagy a családban an án. risúával találkozom, akik nem fudnak jól angolul, de'meg kell
-Hát, ... Jól van, majd kés bb, most dolgom van. éftetniiik magukat. Arra gondoltam, hogy sziikség lenne egy
Trappola végre elment, és én nekiláttam a munkának. Amint kónyvre, amiben megtalálhatók a leghasznosabb kiíe|ezések
bekapcsoltam a
számít gépet, érkezett egy e-mail. patty minden á,zitqációta. Tetszik az ót\et? Megírhatnád te,
6prÍn ktildte, azíjságíróbarátn m,aki a természet lelkes védel- Geronimo. S t, mit szólnál hozzá, ha eljonnél, és kózcisen dolgoz-
mez je. Eppen Kanadában volt, a medvékr 1 készített egy míísort. nránk rajta?
De elveszítette az tlevelét, és azért hívott, hogy megkérdezze, mit IJtazás Londonba? Milyen eXtrae gQ,reS otlet!
kell mondani a konzulátuson. ANGOIUL, nyilviánvalóan. Aznap este felhívtam minden barátomat, és né-
hány nap mrilva m6tr areptil téren találtuk magun-
ka| ltazásra készen. Hihetetlen nyaralásban volt
résziink, és a jegyzeteinkb l sztiletett ez a
kiinlru, igen, amit éppen most olvastok! La-
pozgassátok, és mindig minden helyzetben tudni
fogjátok, mit is kell mondani... természetesen an-
golul!

* Halló, ki beszél? &,u" *o.rr"


Pfofesszoí
Wwffiwffiw &eilfr b rál Jil.h!: i]; ]6ry
barátnó
í,.;iiH{J

fumwww&flwfi
felee9 l.r!jiV

fiútestvér
;jlír*:.,lll':,, ::':
-''
lálya

m Mffiwpwffi
:],"""
lánytestvp,

wm& !9sybácsi

nagynéni

!ágysz k
'
s2

Xonn,Ue*e
á,xeni
{*,} mc*wwm§ffiffi §ffiffip§ |J De.
]9 De +a.iv,-r^
oo*mr"io"á",'"
, l_.
o4y, ro l,- ,
ló L::,íll_t!
L! ,4)
N él kii lozhetetlen mondatok, hogy egyszerííen
1e n{:ok AtltAl(" Áki Ylitl ,t""i;Ju!1;'", "*, ... _L_ b1_,nL
és hatékonyan kommunikálhassunk utazás kozben
#
Io get to tt.i,

ffi
Ha az Egyesült Király,islu".l:,^:1,1:
ffi
:'#:ffii:1"]";
i;;;;i;ui,:,_l1:pi,iíi ll;
ii.ái
Tatatt<áÁ;''
To heet Lro,1!]
Ia'atloini
-!
- -

^-to,r*"a",r:"T,j,l"5:
fi;l;l*i**+,*,Bí$.'l;r##r***",*".^
i,_"",,l ,$# o*$ffiffiYtr#ffi
ii,i, ái", p,ais eol uta:_!L
. ;ffi,i?!i':1:l
"'ai"" ;ff ii;1;1i:iT,*,:trílíffi!,[il""*
t^;,ai'a.ii ;llii],g|t ttl ltrl r,,,"r.,.r,
r.ffi::J;::;1,ol,,,,n
"i.lj"'"re. o, ,' , '
Á '
Az adott témához kapcsolódó szavak felsorolása bet rendben :i1 ::5i.,fi3:ffi;;ffi;,*"rni,
hogy elkerúljúk
or.

helyzetekel
uó,zélyes
á'Ürcaóláío" u

trfffi$#ffiffi$ ffidffi
Minden helyzetben használható igék f névi igenév formájában

i
Parko[,r
paíkotö ".l'l'',,,^, , ,,,
&-#É'
} #ffip#ffi#$$#ffi parlorojegv l: :1 ':::'
"*,"]]:::",, Ji,,,jl .,
pilblóiarcs .,, ,_" ,.,.,
Sok érdekesség és furcsaság az angolszász kult rával _..,,
,

p.,roto ldl 9_,,


O.ior 'I|eNrreo

kapcsolatban

fi3 mmwxmffi#ffiy$##ffiffi ffi$ d*ffiffi& ffi$§ tr;&,ffi&M#ffiywffi


lnformációk az Egyesült királyságban és az Egyes lt Államokban
használt mértékrendszerekr l: számok, ruha- és cip méretek,
hosszmérték,srily és egyéb mértékegységek

ffi wpmew dr$$#ffi flfffi $ffiM&#y,d*$


!,óvid magyarázatokaz Egyestilt Királyságban és az Egyesi,ilt
Allamokban használt angol nyelv ktilonbségeir, l

,6 **,l"

7
a zno saahálgok Angolban a you személyes névmást használják mind egyes szám
második személyben, mind pedig tobbes számban, ráJáásul a mi
magáz (,,onoz ") formánk helyett is.
Például:
" ,a r;*5., :",,;.1.
'- sa+,;**it rr*, ,,ll*itl,, ' : -Eg}^*
;,. ;*;"* b**lrrií,_ii.
Az angolban általában gy képezziik a f nevek tobbes számát, flJn j]i,,-]
hogy a szavak -s végz dést kapnak.
l,:i-,,l iii]'l.;1'i** l];ji:,i1 { :a !";{.iir;54,115

.i}!3!.1,,,,.,,,yi+d"+l+ : i:.:, i ;: ir. +. $q,,,,, .,31! q-;


;j 4.,.:.4,.,5

i.t,}i;;_= ;r:. 8,;:*


'4:t* it*i.=,:,;.;*a ::.a í.:]ir:iii*
|

|l."sy sz y.-ra végz dik, amit mássalhangzó el z meg, akkor


tobbes számban az y elt ínik, és -ies lesz i szó végz dZse.
l.,lli.'lIit,r,:l :::::: i-:l_;:r+;;-iÉt5l i.i!ii=i-;:..:}ir ::: !:ti,;jii_*:i-fi **
Ha a szó vége s, sh, ch, x, akkor tobbes számban a végz dés -es. You are ] You're ,T9 vagy
You're
il,,i,,{,r, Iir_l,,i]il i:*,:in,rr::E"; :;:l i1.:5t;f;t He is , He's I vai'hi^r".) He isn't ls he?
l{,ll'll l),,l,!,,1 ,-ir,*;ltl ";:it .,= **;:-l,:i-;+:-$ She is j She's iÓ ron ba,u,i She isn't ls she?
lt is , lt's Egy dotog van lt isn't ls it?
Az t fe végri fónevek tobbes számban gyakran -ves végz dést
We are , We're ,Mi vogyunk We aren't Are we?
You are ; You're
kapnak.
i1'.;:lÉ Ti vagytok You aren't Are you?
_
,,,, :o*l+:v;i:í+:te ,=, i*:3R,**
;:!!:!_
1.1i+.,,,,,,,:,ll
T!:y_":_"
l . i. " ,"i., ', .:,llr! J!": :._"__i _ :-gu ]!:t_:r{l j"i|."_l!_"f Í

i;,u'ii,,t*; -ll: i6;i'ri'fl' ]._.r,l ,l.::l-;i; =, *"n;;i g*

í
forma "-- ; Tagadó i
i 1

Az angol nyelvben van néhány f név amelynek Álita


!

rc"ao i
;

tobbes számát i
a
forma j
!
- í, !

i.1;.,
i

,
.Bö:i"cí"t_s_ttj forma
i

i_ ::::":
speciális módon képezziik. Ezek a kivételek.
", ':T:.
tt í
,
:
]

!] _Te_ties_
'Roridít
: !

iél-í:;:H]; ::r]ii;': i
have ,Nekern yon , l h"u"n'a , Have l?
:

1;;iq ;; ."j!,,.i}i l,-i+|i


t
l l've , i
: You.have iNekedvon ! You haven't i Have you? í!
! Igy'u"
J

i* ",1i{ i,:.- 1;*jal.il


He has . He's iNekl von He hasn't " Has he? ftímnem)i
=:
: She has She's
i;=rl,:l,.:tr+i"_
i She hasn't ' Has she?
f-r;1411

i Nekl von b nem)


, lt has : lt's ,Egyhlognakvan,, lt hasn't , Has it?
+:B'.:r-*i.'. :]il i'r,;:{4..}
We have , We've 'Nektinkvon We haven't , Have we?
Igu'ug Nektek von You haven't l Have you?
l
, You have , '

,."*-=-
,,,6 ]
-^.*.**-** l

]- 9
\,*,",",,..,.-,,..-.;.""",."i.*;,...",*dih|M,
Az i].,.,t ]ít llr i {í i,,:: i,,tl i tr,,i; dtr:l eurÓpa i á l la m.
Magába foglalja Nagy-Britanniát Geronimo tilton és barátai éppen most
(Anglia, Wales és kócia), valamint érkeztek rneg Londonba. A repülőtéren
Eszak-Írországot és egyéb klsebb
Peter Mouse profes zor várja cíket.
területeket. Az Európai Unió
tagállama lg73.január 1-jét l. Fantasztikus kaland veszi kezdetétz
új barátokat ismernek rneg, megtudják,
ki rnivel foElalkozik, és kinek mi
a hobbija.
:|i!t::'l,,,l,:tl ,:il f. ili,an l:t; r.'+
j: iif
i;!)],.r.i , .
']jij] ljli+,
l:'].lll,,.;,i::t , .r1::.1

Aki angolul tanul, els ként azzal a nehózséggel találja szemben ma- i], tl|ii t:lii;i.rllii;"l ;ii11

gát, hogy az angol szavak írásmódja és kiejtésük sokban kijlonbozik"


Ezt rnég az is nehezíti, hogy az angol nyelv hangjai nern egyeznek
i!
rneg a magyar nyelv hangjaival, és néha bizony beletorik az ember
,rj

nyelve egy-egy szóba.


Amikor elkezdtetek angolul tanulni, minden bizonnyal már az els
órákon megismerkedtetek a kiejtési szabályol<kal. A konyv szavai*
nak, mondatainal( kiejtésel<or is ugyanezeket a szabályokat kell al-
kalmaznotok. Ernlékeztet i.il íme egy-két furcsább angol hang jelo-
lése és l<iejtése:
Az angol th bet kapcsolat két hangot is jelolhet - az egyik a ma*
gyar sz-hez hasonlít leginkább (mint a Thursday : ,,csütoftcjk" szó
elején), a másik pedig a magyar d hanghoz vagy a ,,p szén" ejtett z-
hez hasonlít (pl. a mother = ,,anya" szóban). A th helyes angol kiej-
téséhezktizvetleniil a fogatok mrigé kell el retolnotok a nyel-
veteket, és o,piiszén" kell ejteni az sz-et vagy a z-t, d-t.
Az a hang, ami az angolw bet je, nem felel meg teljesen a magyar t

v-nek, a neve is ezt sugallja: double-u, azaz ,,dupla u"" Valójában


amawar u-ból kiinduló, r vid v-szeríí hangot kellejtenetek, ha
i

w szerepel a szóban.

10 i11 'i,
w
Ő a húgom, Tea, pedig az unokatestvérem, Trappola.

dHrfi*frtrímft She's my sister Tea and he's my cousin Trappola.


íz máj szisztór tea ónd híz máj kazin trapola.)

trfi##*Sffifurmm$*&,mmf
ffi\
ffi
Örülök, hogy megismerhetlek benneteket, Geronimo már
Geronimo Stilton és barátai megérkeetek a londoni mesélt rólatok.
r.eprit térre. ho| Peter t|ouse vária ket. Pleased to meet you, Geronimo told me allabout you.
t|ilyen extraegeres fogadtatás! (P!ízd tó mít ju, dzsó-Ronímó tóldmi ól óbaut ju.)

w
Ok pedig két kedves barátom: Patty Spring és Muszkoli.
ffi\ Szia, Geronimo! Milyen jó, hogy újra látlak! And they're two very good friends: Patty Spring and Muszkoli.
ffiWJ Hello, Geronimo! lt's great to see you again! {End déjór ttj veri gud frendz: peti szpring ónd muszkoli.)
d'tp 694,' Ha-tÓ, dzsó-ROnimó, itsz grét tó szíju ó-GEN!)
ffi\
ffi
Üdvozotlek benneteket Nagy- Britanniában!
Welcome to the U.K.!

W
Nelkóm tu dó j -KÉJ!)
H{,j*.''",,#il|,,iJ#"
Jól, koszönöm. Éste? A]t]llvAL
Fine, thanks. And you? !?l? NEIY YoRl( í8.o3
F329 PABrs l8.3o
(Fájn, szenksz. End ju?) A257 Rol|E 18.46

Nagyol jól. Bemutatom neked Benjamint,


ffi\ .
ffimar- az unokaöcsémet, és barátn jét, Pandorát.

-fP6$ '
ffiVerywell.l'|lintroduceyoutoBenjamin,mylittlenephew,
and to his friend Pandora. Meri vel. alt ntra-OJtJSZ ju
tó bendzsómin, máj litó! nefj ón hiz frend pendóra.)

Nagyon örülök a találkozásnak.


l'm very pleased to meet you!
(Ajm veri plízd tó mít jul)
ffirnnArl xtisztixÉsrx
Szervusz!
Hello! tUa-tÓn

(íá2_*
Szia!
sl
.iií k
ffinrunTALo BEMuTATxozÁ hogy látlak!
Nlxle_qgil/q!!Nás_,_!*zaD"
Megengedi, hogy bemutatkozzam? De jó rijra találkozni!
Mild_t$1,o9gscnyg.!íl!Má_g3W_D_!P_9Zmá j-SZELF?) lt's good to see you again!
Szeretném bemutatni onnek...
ffiulvlnn xö ziixÉsrx Q"s:,syLtO:zlly"__ójGEryJ
l'd like you to meet..,/|'d like to introduce you to... Hogy s mint?
(HlJakrqry,ir.,fu_auynyp:a!-uZLyJpllq,J*_* Jó napot! (délelótt)
How are things?
o... egq,r_qr!] .(Qylnp_ngil_ (Hau ár szingz?)
Jó napot! (délután)
Ihl"_i:.,.íPp*r:a.J.- Good afternoon. (Gud áftór-NUN.) Hogy vagy?
Orvendek. How is it going?
Jó ."tét!
Plge s dJo* *lJg **e ?LQ_r:!|J!_. ) (Hp:l::!*g-g!g2*
9ggd*""e-!g . Q |ld ívrjngJ-
!
Nagyon orvendek, Elég jól.
Jó éjszakát!
y*o.1,é r ys:l plrlJo*n4 La]L
Len*"sun|p*qqed !.q*ryee!
En is orvendek.
_
9gg9_!, gE _í9q9:MJ LJ*-* _ l19 y_gjd.e.it!_gtg)
lsten hozta! Es veled mi a helyzet?
Pleased to meet you too. Plízd tó mít ju t .) How about you?
Welcome! Melkóm!)
(Hau o-BAUT ju?)
Örtitok, hogy jra látom!
ffinnnÁTl BEMuTATKozÁ Lovely to see you again! Minden rendben.
Hogy hívnak? Ltsy"!L!g:z!y_q_qElv2 4!t rtg!!!,_(gll#J _

YY|lq{ y9q| |am9?*Usr:zn:!Éú) Hogy van?


...-nak hívnak. ,/ A nevem... Ho:ry qtg11og? qe\, 4r j_ú) |'m so glad you could make it,
is- lail" ftuj:--)_ (Ajm szó gted ju kud mék it.)
Vy namg* Koszonom, jól.
O a barátom. rue.t"h"!k y"". riár, 9!
This is a friend of m!ne, (Disz iz o frend ov májn.) Nagyon jól, koszonom. Es on?
É"-. ba.átj-"
"agrok -
!!_e frre$:t-éz ó frend ov.,.)
Very well, thank you, and you?
Ueri vpl, qzqqkiy, QI l!3).
Oriilok, hogy megismertelek. Megvagyok.
ce t _"*u e9ly_o J:(ryffi a ]I(á2_ Not too bad. (Nat t bed.)
Or ilok, hogy végre találkoztunk. Nem tril jól.
Great to meet you, at last! (Grét tó mít ju, ót lászt!) Not too good. (Nat t gud.)
ffiuovrnn rrx sztirÉs
Viszont|átásra!
Goodbye. (Gudbái.)
.{il I h.gy m;Ói;r;.m!*- --
ly_!g_!rg
Le !9!_y9 y:Geyi
-. R"ra"r;;"r;;""*
L."r g
Q lp ryn t
i ) í
_ 1 iu .

--***
,rru Ét.*
! look forward to meeting you again soon.
Wnlrongrnuurao_"_M_*
Viszlát holnap!
:9J99l9T%
Szép napot!
tteyg*e l!993ey.fi_ql9
Jó hétvégét!
Jg . qáJ**_
Have a good weekend. CSALADTAGOK BEMUTATA A
(Hev ó gud vík-END.)
Van firi- vagy lánytestvéred?
Do you have any brothers or sisters?
(Du iu hóv eni bradórz end szisztórz?)
ffix zvETLGx, BARATI Etl( sziixÉs Van egy f iritestvérem,/lánytestvérem.
Szia!
B.y9-pyej],Bj4 Nincs testvérem.
_BÁJ!)
Orrilok, hogy mégisme.Gler.l ! don't have any brothers or sisters.
(h dont hev eni bras!9.!z or szisitórz.) _
}icg meeting yoy.!Nás, ag!g_j!)_ Egyke vagy?
9qrllq |rere. (Szém hír.)
nié ygg*al_edy c!,LdlJ4{g*9! qdrg9gld2__
Mennem kelt. ó a testvéred?
y.our sister/brot\er? (lz de! jór szjs?tór_/brq49I?) ._
!_1rqye! jgjgllg. Aj nev ls
ó bí qóinq.) "that
Va n m e nrásszo nyod / i a'r;genye.d va 9y f et eség ed,/f é ried ?
See you*lgter. (Szíju létór.) areygllslgegg
O a bátyád?
-*
Hamarosan iááÍn r,-k!
See you so9lt. lSzíju sz(tn.) ls he yg!,rr big lro,th1I@
Még találkozunki- Vannak gyerekeid?
See you.,/See you around.
zíj u. /Szíju ó- RA|J N D.) Rokona vagy ...-nak?
Are you related to...? (Ár 1u ri-LÉtid tu?)
Csalad
].ip.BARÁil(ozÁ
anya_ mother
anyós *(Pd!) Hova valósi vagy?
_;; - 1o.thel;in;lary_ "1rraaiirid) <
- wlere 9r9J9q_fr9n? _U_pLsr jylgn?
...-ból/-b ljovok.
l come from... (Aj kam from...)
Hol szrilettél?
W!g.s*we re_yglL lpt11 ? (e._ ua r a_9 p u? )
.... -ban / -ben szti lettem.
!*rye"_ Q_o.g1 il-_. á upzb*gíj ^-2
Hol élsz?
W!gl" ypy !!"_9!Uer
_dq lw
|"]) _
...-ban/-ben élek, de ...-ban/-ben sztilettem.

... melyik részérl jossz?


WJ, c! pe_r! _9t_: 9le J9_1l l: gl3 U utpq:t 9y,.-_ é: j y _!lp:lQ_
... északl/délirészéról jovok.
|'m from the north,/south oí... (Alm from do norsz,/szausz ov,.,)

!]"19yP9-p9
nail{sztilók -_n*q**m
gt9tdpqrqlts* - (glenape,9,]tr)
orand.,oro;*^*- , r^,."- r elmenni

;[iá'
';H;'*n -:"^'_1':9 - -_ist"t|l
_ _
to leave ttó iív)
[;É;**-";"__ "-*-*_-P3I9JI_""_ __fterá1u_** **-*** korán/késve érkezni
grandchild: 7gr ;"á/./d,
*___* to be early,/to be late ftó bí órti/t bí téc
fi unoka
.pdffi*o,u- jj"ffi"il
koszonni,/elkoszonni
-]álr*r;-Ir.
unokahriq
,rnotar.
.*ma_.- --
niece hbil -*
.(!llzl.* -. *
I9lr"*_:*rEzps/di9Ji_"_._:".*:
@ megérkezni
to get to ífcj gei to]

unokaiestvé. ffiffi*:! J!9!!u!_


gllvncrlg
;*,- r
tvt ;í::".
CoUsin
99!-ll!* _ kazinj- to meet (t mít)
VO

W
son-in-law
^^^: (szaninló) találkozni
to introduce oneself &o intr -DJU§Z van-SZELF)
találkozót szeruezni
to arrange to meet riu .RENDZS tó mít)
ffi lsv-nx-lÉsurrz,ís xözn-r
A sz leim munka miatt vannak itt.
(Máj peróntsz ár hír on 82nósz,)
l4y parents ?re here on business.
Mennyi ideig maradsz itt?
How long are you staying here for?
(Hau lono ár iu sztéiino hír for?)
'_-ví,y

Két hétig maradok, és te?


ffircxrRKEDÉ aT^z^ KaizlEx l am staying here for two weeks, and you?
Hol szállsz meg? (h em sztéiinq hír for t(l viksz, ón ju?)
Hogy ízlenek az ételek?
d fd?)
f,:f;* How do
Nagyon
like the food? (Hau du
ízlik, és neked?
ffitrt, l like it much, and
Wltgh [+!_g.9J9g_"
e...-ban/-ben lakom, ta
Mit gondolsz a ...-ról/-r l?
Wbe! 39_y9ulfu!<3f,..? Mat du iq szi ,?)
e" .
Szerintem nagyon jó. Szeretem a ...-t.
_

a l think it's gre?t.l love... (Aj szink itsz grét, Aj l?v.)."


Mi a telefonszámod?
ir O:&VVZI Whals your telephole number? Matsz Já :klllgnakpQ*

*=*_9+'
legnap érkeztem.
Az én számom ..., és a tied?
nlvel vagy itt? , Uyl"rrler iq..,,."^C y -,slilpzZ_
lu Tartsuk a kapcsolatot!
"rer.rrurfJí ár ju vid?) Let's keep in touch! (Letsz kíp in tacs/) -
fm on my oryn. (Ai, on mái ón.)
A családomm
fm with my family and some friends_
fu:l4 !r4 fqritÍ.ra ,ram frendz.)
Miért a ...-banl+;; vagy?
gf in...?_(VájJi ju in._?)
lanulnijottem. *

Nyaralnijottem.
|'m here on holiday. (Ai, hír on holidéj.)
Nem, Világjáró Vilmos nagypapa.
saíiilMffi ffmrewffidw Néha kissé nyers, de aranyszíve van!
l:,i.,,_ i|'1.1, i.;,t:,:rr{ji;:jiil+;:l 1.1ii,*l11i:irli iIiiil|i|l" l i;,,'l:,i ,il h:i l:lll
ernnimo mutot neh,$rty ffió6r*áidbá i
k*ga lt fómyk#pee{
""-"
Peter *o-r-il ' l j ","

il'ui,.') ]l,:.l,,:, j.,ii'ijli ji lii jIli.il- i;,'i


ílll;,i,,l,-".l Yl;, l;l;l,;. i,rl.,,'' l:t i;,i l,, r
'l /

fil_t3fi YffifiH *om*wr**ruennuti


::,.;l,:'i]iii.:1iii;.] ;.t,l'ii.. jli ilil,i ii :],lJ|1,1;l,, r]ii,,l", i

í,T\ Ésaz ikerlányok? Or t<iXr

-ffi
';}a\)

ffi
Ez a totó Benjamin születésnapján
készült. Á\ z-:)
r i'li.'l ;,,.';-1'1r"' iljii;:. ';,i]l.i:]i ]
i,jl ! |li.,:1,,l,]ii].|i:1,1l] i;Ii,:-1..1.,1,

,í. \\ Fondülla és Fondita, Margarin néni és Mascarpone bácsi

W
, r-}s\
lányai.
i4,,n;,tiriiil] ,lil"i, j ll; :l
l i"it!!t,í.: i::trli,:]l]!iill i]l1;;i,ll:.ili,.lli, ,..:!i,.,,,,li 1,:
,;11,,1.1j

Ki az a hölgy lila ruhában? i,di:}iiti,]i_iI[;rIli,i:'1.,,rj,::ll.rl_iili.ri'l'; ill..r",:,,i''i1,1l,,iir;'i,,l,.._:l1,1,"l;,lil,,,i

#i'il ;,:;l,ri1,1r:iijl-i ,,'l'i l,i, :." ,, ,- , ]"; l]liii"t,: j


"
"
;'':'.l],-' .:i ] ;1_:'i 1] i:] l::..:i,:.i. :ii i.:.1,1,:,i.. ,,,

ffi
hi.\2
Nagyon szép család vag$ok!
'í llr.i ili,,] ;;ii.:rl;i"; ij l}a j:,tr li]ii ii li';

t
1 i
,
,]
\
q1$__ LiPPa néni. Ő nevelt fel mindannyiunkat. *G"
lRt"b{ Benjamin most vele él.
| i,,,i,'l 1;';.,, ,',,;1:,;il.l,.r;,; li,:, jdl]:!,l,,i:]i,.illi:ii.,.ri:.l;;,,,,,.,
ffi itl'ii;i ilcl'j ..|i', ,-, _]llI ii,1.:,;,. ,_.1l,,;:... ... .., ]t.],;

Az a zómók fickó mellette a térje?


l l l, ',i ,, i]: : ,', ,i i i,;,: ,li i,l:
illl,.l. Ij4i l;.l;,lli:;;:l: l

W
:;-.j
' l ] ,
t]l ,;;:l,i...l,_,'l 'r} :;i,:i ,:-..i.. ;ij,]í,i,.,,.il
ffinÁxv ÉvrsvAGy?
Magasság és tes FeÍepítes
|á"y éves vagy?
49ry old are you? (Hau óld ár iu?) alacsony*** short ísorf]
velem egykor vagy? 1

lzmos muscular írr,geíg{qr]_ __ .__.,___.*"


4reJgr$9__same uo. mr,? íÁ.,
""
::'*fu ;;,.ilg9-9"9,Pgme?(&,:Y*{p*erér j"gas_9l__a3,) Jó fogá$ryJ"?ll."*__*!íiry._**_* _;@._-.-* m)
|'m....years 9ld.(Ajm .. jírz
karcsri slim (szlim)
óld.)
...-oan/ -ben sztilettám
!-ry_qg !qr,l in.., (Ái Vaz born in"")
o hány éves? ,, maoas tall {tót)
mq99 qég_"_"_*_*"__hqigbt (héit)
lgg e-|{ is she,/he *_
o ... éves. _ !{!lg_v p!!t<si/_hí) sovqly, __-*lhi!__*------***_--* .ad
sudár ** ___!9!d9í" {szlendór)
9!S*V1_1_.]s... years
o k há ny eu.ié roz
i@' !-9?!!-'- -,,,,-j!::_ _g|! d, ) sriLy--.-*"--*"-._*-*-!Y9igir---*""--.----ry-fl"
triIsrilyos overweight {óvór-VET}
,F]oy p*ld are _.
thev?
ld s embere _-_._,(l1sy._0!_4 ér_4
)
T_l1e.y'.19
ren ior citizt
ok ... évesek-_ - :l+l?-ÉL?{ ra9|.2z_!l!.rs_|2Q_
They are... years
old. (Déj ár .., jírz
ótd.)

Áz ,Éíesza;;aszaí
jszijli5tt/kisbaba
:':v:
KíiÍtinÍ*sk I*6 jeggolt
v:-****|9
rrérarhnr^ l^^L-
9o!!! qbY- lbqbv
/,
hyygyl
gí,e.4 pf
li / ls b i)
qlyal99y_
k?lra_Ztinédzsei
_
-::ya:y:.
_ le_e|e99l !9 -al|d/*
*
rern,sti ".
* L._ * @;ádrr r) forelock tíórlak)

nyugdíjas - *;^;j:;;i.-
elderlv
a*lolfir:**":-__ _,,
''--*"**;*,*__j***--
'-' **-- szaká|l hírd)
senior citizen bzíniór siiian * szepl freckles ürekólz)
tetoválás tattoo &e-TU)
Hqi
_._:__].]::.,:.,:t_.
barna haj brown hair
"qP/
brUl ,hgr)-
9 Y9[9, h""J "__ __gftig _tái._ - bztrót her) --

&-* ,r--B
E;,so -uuld.l0oílsíl9o!{
t
barátságos
;;; * sociable
Elgs _ gharryrg__
(sz()b-ooory

|+6+._- _ Í:áZi#::,
co{!:aggq"/u19},_"_á;i^'#!a;,r*,r

ffi
becsr,iletes honest-.*
.*=ir#É 'n
iJfufi:o' --,99nqi!iy=,- __---- 4,,glgii,"l
-*;-
_----
YH*uannevezzűk angolula fonott copfot?

t-*H___:_jiff --#$--
-ffi
@-,niry. " "rép a hosszú_fonott haj?_A,_l9ol
nyárvterureteken többféle szót hasznátnak
erre:

_
9_y9_ng **
hallgatag
__
-
.-**u;k-
*
---tu"it-.urn -
az arrgolok azt mondják, plaits, az amerlkaiak
pedig

-'*'------*-
d-*itairl a braids szót használják.
jgw ffiffip*M
Ésdélután mit csinálsz?

ffi
What do you do in the afternoon?
Mat du ju dti in di áftór,/VÚ^l?.)
.
*r.:l
Peter í.|ouse Pandorával beseélget.
Pandora napi szokásai.a, ;;
;;;;oaarella,: kedden az iskolában maradok dráma szakkörön. szerdán
negtu{ , hoqy birony nagyon elfoglalt

ffi
lóny| táncórám van. Ésamikor jó id van, szeretek gördeszkáail.
On Tuesdays l stay at school for the drama lab,
On Wednesdays l have a dancing lesson, And if the

ffi
ffi :::T.,általában
mikor kelsz, hogy iskolába indulj? weather is good, l like to go skateboarding,

*
(On tj zdéjz áj sztéj et szk(ll far dó dráma leb,
:::,::;,,J,-;r,?,:::: ::,u an venzdéjz áj hev ó dánszing leszón, End if dó
:;!;::s vedór iz gud, áj tájk tó gó szkétbording,)

Az.ébreszt óra nyolckor szól.


ffi\ Mennyi elfoglaltság! Ésmikor irod meg aházi feladatot?

ffi ffi
a fürd szobába mosakodni, felöltözöm
^*ankimegyek You're really busyl When do you do your homework?
és reggelizem. (Jór ríli bizi!Ven du ju d(l jór hómvórk?)
My alarm clock goes off at eight
o'clock. Then l go to the
bathroom, l wash myself, l get
dressed and l have
breakfast. tUa1 o-ÁRMktok góz Hát... általában ebéd után vagy vacsora el tt,

ffi
ov et ét ó-KLOK.
Den áj gó tu dó bászr(tm, áj vas Well... l usually do it after lunch or before dinner,
dreszt end áj hev brekfoszt,)
máj-SZELF, áj get (Vel".. a1 1isuali d it áftór lancs or bi-FÓR dinór,)

ffi
Ésmivel mész iskolába?
How do you 90 to school?
(Hau du ju gó tó szk
t?)

ÁnaEban autóbusszal megyek.

ffi
Amikor késésbenvagyok,
Patty néni elvisz autóval.
Iusually get the bus. When l'm
late, though, auntie Patty
drives me to school. (A1
1 zsuoli gtet dó basz. Ven ájm
lét, dó, ánti peti drájvz mí
tó JXi,t.l
ffinrcorrrór E TrG nrcc-rrór rsrre
Hány órakor kelsz regge!?
, Oé'uran az iskolában maradok k ilonórákon,/szakkoron,
, lessons /labs,
Y.h"'time do you get up in the morning? ln the afternoon l stay at school for
as!:él. r_!va g9_!
1p*I !_a*, g:ry!92*
Altalában nyolckor ébredek.
nenu segítek anyunak a házimunkában,
!_txd]yJc!g§ $-8. 99 p-glg"!., -(&g.9ggl r"q r 9p s1319r!!to x. )
É---r....**.- l sometimes help my mum with the housework,
Megmosakszom és feloltozom i mem vid dó hauszvórk,)
!-Y:g| rlvsellel{| gs_tj 9 g,_Cu1errye/:9<ql.f glqell"l dreszt.) X"aa." táncó rára/ íociedzésre megyek,
Reggelire tejet iszom és kekszet á"-.. "Jgykor
At4.o0o,clockonTuesdayslgotodancinglessons,/footballtraining.
l have milk and biscuits for breakfast. iit p, o[:l !y?9"J.as9J939!z!gw9!,r,!p9Ltran l nil*
q, t,
g:!tsl!_Pj z z,Js:!:*! 99!) Hétvégénmit csinálsz?
Q_Is:
do at tie weekendr (Vat du ju d et dci
\ lt
Reggeli után mindig fogat mosok. vík END?
Wlellryou
__

! always brush my teeth after


breakfast. Szombaton néha elmegyek moziba,
$j. o|yé< 9,q? ry4! tí9r*é!!9!P,?!r{9?_,1)_ Il-1a1s;zamtajm|_gftl
sometimes
LrI l lt-tll
t l99 vv rv the cinema on Saturday _uft"_,:Ti,
go to
Autóbusszal/aut val megyek iskolába. dg 9alnóryq
on s7?tQr4i 4f! I_NqryJ

F9lg- 9!99!- jj ÓJlglJrygglq .tq{!á"qgl!%ta,.)


Anyu/ apu visz iskolába.
]!{y ryqn/,9qd tq|eq T9 t9 99!99|. (Véi nsr/lpa éksz mí tó szkil.)
Hány rakor végzel az iskolában?
What time do you come out of school?
Ue!!in_!y "!,y, !:él, p u t ov s z k (t l ? )
Tizenkettóko. Általában fél nyolckor vacsorázom,
"Jgr;k;i"k.Iil;;
l come out of school at twelve. l usually have dinner at 7,30,
!áJsnsrt ov szktll et tvelv,)
Altalában mit csinálsz délután?
What do you usually do in the afternoon?
k_t ayuLy::yp!i!y:1_4i _ y:Ngl!?
Délután leckét írok, játszom, tévJt rrézek
és olvasok.
Milror?

"*t"**
-
délután
,l l!," *lten*gn* =Ql**éryffi
at night/ -.-aá ,tJÍ/*".*l- Nmpmxak* t
tr+G_géá : lhg'u ltlg- )9lrrrl9l__ --
holnao _ ,9,'_tq:yeskend*
tomorrow Glí.,/kt,VD
- *_ i;;
hajn_q.|,__". _ _ ", dawn Hón}
t::j::T_|-_ -'Yl'lgToW
hól"aputá;
- O", afiái
qt Lgr -**{t.:UQrq*_--
*
1o*a aa;
regg9|1dQ!,9t,H _ ry.9$1!_g_,
dFy-
{rrp,rn!ryg)
|,99_Jl,
tgllgrr-ory
l fló rl^j á+lA-
.,|: -..,

ru"o r,et"n **p_!rtgrgl_ aé!yl_gl afternoon {áftór-NUN)

;bsffiE. :-;# ffif^ -,.- - *:fii"rr-


este _e,V9.!]l_s" {!yryg}
tet netié7 - ;;..
ket nOttá7 (,*";;;i;;- ::r:E;a!s_z)
_*.:"-.::..: ín9[szt mansz) __ ,
_ _,
__
éjszaka
napnyugta
J}g.bt ,
sunget {szansze "'

* 9"L*_e]9il*_*-- #á :_ _
.qn,,*uo_ :--
reggeJ,/délelótt,'r'#J"
l:I19 p)
-: ,: Ül*: --
i
--':*
,
,
\,:,oY':,.VJIl*

!,,
__
mmp

í"
,ffi BBe* m

fi*fr*r"afr*i*,"'é.d:,;fu
a;;;I.,u,t -ífJl"J#Á.. - -
hé_tf Mpl.day í-*&É/_
Y;';*a;.:-
yesterday
" loe{9_
szerda
Ttlgs$ey_
W,g{nes_day
{!y7aej)
Qelgdéj}
jesrtaratlil-
cs it rtok Thurydqy {sgQrr4éj}
Míigen ggakran?
_

péntek Friday ({ráldé1)


szombat aturday _ ísz,elqldéjJ
alkalmanként
.- * gngq_ita
ryhile ,* (y9!!9a!L_oJaj!) V?99l!,?.p,""_,_, _ Suldly:_ !p4andé1}
altalaua-n=-,:-'-
.

hét Week tvík)


99-r;;;'' :-::"'!y - - -G9!.!!:"
!lce* _yvqnsz)
"i;'"*; " tr;rill"*t
d:i
!íÉql,"b
_ * _ffi
lrst or_utl
**(:Pil
_-_ *
*-::_
- &r#
kwsffiffiK§ffi

tavasz Eprln (szpri7g)


ummer (szamór)
nji"!fuy"#
'-:,'-'dllYYa9J fiffi
,lly_g.I
sz autumn btóm)
-'
teJrtlmg
.q
never __ r^^]lili=..**--*---":**
iqffib-
nl tél (vintór)
i

-íff{nevór) évszak
1,11ilt_e1
sea on (szízón)
-iililffil4ffi.,1,,
beállítani
az ébreszt órát
e!!gguig*!&at__
elmenni to go to ftó gó tó di
3
felébredni to wake u fta vék ap)
felkelni to (tó qgy .r1
felciltozni

nÁxy ónr vAN?


Elnézést,hány ravan?
What time is it, please? Mat .tajm lz it, pl!z?)
znl to have breakfast Egy óra van.
vacsorázni to have dinner (tó hev dinór) (lts3 uan
zuhanyozni !t's on:9 o]clock, ?.KLOK:)
to have a shower (tó hev ó sauór)
Egy óra ot perc.
lt'9 flve p_ast o!e: Qt7 |ájy pá?_z,!:! y_a|:).
Egy óra hat perc.
(its_z s7lksz minits7 pas! v9n )
!t's six m!n$e9 pa_s_t o1e,
Negyed kettó van.
Á.M. É5P.M.
!t]s a quarter pas!.9ne,.(/t9z ó klyort/
pálztva1)
í::':i9li|r,::, T"idj:T Y:t az..idót, hogy csak 12-ig használják a Fél kett van.
qilel tti id p,ontokhóz hozzáteJzik,6Ó;il
::jlil*]f:!.,:,1 n kif ejezés róviditése, u m i ual.-r.nii,' jáiá
!t]9 half pa9t o_ne_. Qtsz hl|pá9zty9n ) ."
LT, ffl,: ::,,í:. T].!i..r".{. oiij. .' Fél kettó mrilt ot perccel.
délutáni id pontokhrr ;;i|g ;;;;*r,ri, al
"
t
|ilfr],]*,:]1.99 jítd,' ;.gy,;;i i: !t s twe_nty_-í!y. !o tlvo, (|sz Juentlf9jv !ó )
o;: |1"l
; S, ;1:l ]11d"T,
jT],':rladáuazt
,lo"nJ".,

re gondolunk.
mondjur,, li.
|,J.i..é;r.&
rilio p;., #k;;#il^ ]
Hrisz perc mriIva kett .
lt]s twenty !9 !*9: ltsz lyerylb lli:)
Háromnegyed kett .
It's a quarter to two. (ltsz ó kvortór tó t .)
lffinz Érrocl.Al-ftozÁsox Mullkák ** Poglaíkczá*alr
Mivel foglalkozol?
állatorvos (veü
What do you do?
állomásf nok
M4,!yly !yz)
En ... vagyok. ápo!{liipgl_fu ryelej*x{ngp*t-llrgfi p:N/:s a:,,.. **'
asztalos _c91"pg!!91 " __ _qá!p9,t90____ _
!]!L_q,,, Ajm ó...) mechanic
autószereló ftni,KEnit<)
Mi a foglatkozásod? benzinkutas service station {szówisz sztésón
What's your job? attendant ci"T Ajdcjntj
bírp*___ _ *"** -_**iuds.F*- --.*.."-_"- _-#:g"a*q]- .-* * , -..- *--
uii _{ffggifiQ}*__ e*ne_gg-_n! " (n 9!4pns:Édre_ot"tj*
r;tij,9frl99*--*_'-*- j[9_p*3 l lgn!---sep 9: g til" "--* 3
_ygy*{e z*Upr tgj,r_l9::y_y_94 q! ju d
Y**:9j.fmivel.wgt!-qo
Pontosan foglalkozoli -.--=':;-:-::)-,YY"4,1-1l
?) énekes

P; 99-ey
Hol dolgozol?
.{o_ _"le_"*l|y? (st_{y_ 1lu_! il_ g z E Kn i ? )
!

W!srrq9J_9.y_ y9I!3 U_y*!y jy y_p_r!:3)


Melyik cégnek dolgozol?

!|e! PrPtly--qg y-9-Y y-e.|l1jpt?*qqt- Igr:gól!


A .,,-nál/ -nét dolgozom. lu 111 1191!1 for?)
l work for... (A1 vork for..,)
Szereted a munkádaP - --- fgotballp|lxg1 _"
jgt&qi g9|L_**." "

Dp_ y_gy
lik9y9*fr_i9:!3
geadéi"ll9*gó;]_j"pi1.l?r__.___"**, __*_ !ír"rnpt_*""*_- __,_"
r_Qu t"_1471jór dzsob?)
Szeretem a munkámat. """"'-*---*'-****

gyell,n Ihfu factory worker (fektórivórkór}


gy"ggys,lgréql _* ___ph *!qI _ (kurlgzt)_
he!áel__" " **_ :-- *^fi*Jsrff , , (íl"qqfl,qd"
háztartásbeli housewife (haqsz;y_ai|!f).

butcher (bucsór)
|1g-_ lg1g_hev_e v_9y 1Fg
_t!j"_ig_b_l_fiu lgp
y **-Y'=:=:":J::_:-".-a,Y_|*,,*,_,:
h9_u*ju hed*dis_z dzsob?) hentes
Ez a munkám ,.. éve.
|'ve had this job for.., years.(Aj,
lgqlggl9 ,s3|1í-_ l_ --_-,.,_- _ lg1ldparl
lro writer (rájtór)
disz

_ffi_
hed dzsob for ... jírz.)
Munkek és Foglalkozósok

office warker/ {afisz,vórkór/ q


ili:ffilÍ:lmazott,/
;l*f*,,,
._ .i-****,]..._,,-,
I^ .:. , d*{*,,7- í,#á,Á,,
ttcctullllsfres.s
headrnistress har"1_Illta>r,-.,

í.jfi,#rr;.. lawyerlsol'",*.1*hed-MlSZTrósz)
i;;i;':;'l'?,,,o,'
Éa;ru*
-hfiá;z !i,,r:q ngT____* __ígé1g"lir':'=*-*"*--
f;ii,fii}-- --, -:^r;::i,::*____
segedmulkás runou.-á.
Éborór) Mwrnk * *e **glaEk*a*g*k

torriiJao accountant (ó,NauNtonpi - sofór "q&dí* tl_{!yer_ __ , t:8t_q:/_4t4j""_p:)_

lur.íto",-"" PgP|isher
;alilr" mozó l"_:n':'lh
- i,i",,;í,l
@alPtisoirj
-
szabó
szakács
tailor/dressmaker {télór/dreszmékór)

refygg_ 9ol!9p1gr*_ _{reíq 4j_o:"l K19{


,{;[''l"\::" enqineer
s,?_en_é_!9yJit_/_hy,héq_
ii-yegai^gto..l {ektór/ektrősz)
ffi;:"óinvestigáior'::!!?t színész/színésznó _.gg!gí_ag:ttpst
, :-,
-::*""l/v,
á,irrés, ,y (endzsi-NÍN
szobrász Géril/ sculptor,/ {szkalptór/
^artist f Á*i^-+l
seqjrésr oő) 9_c_!|p"!|_9"9 sz!filpgeJ
pét ,l'1'!''
Warden ftryfik róidar)
takarító cleaner
teacher
{klínór}
ítícsórJ
!9r,óí _ _-
!élc_glp dancer {dálszó;) _ "

tej.e99ryb91 milkman r*tj|rypl1_:


titkg1_ secretary. bzekrotóri)
!_o!rágs__ J$ _Írterpt"Q$Tl.
ípíEJ_e|_*_,______*_

!llz9l!9__
jságlrg
_ firqnqMt:s_fis.3ler "(áQrmpr{!pplréj!p:)
journalis,t
'*::'::]:::]r,
rend r/ :::,1:1r*:.
pottceman,/ prógrernór)
(pi tíSZmont Y-q9!t9 ".. --* !y?y_ry_q*pr (élvéjuólkó,r)
rend rnó p_olicewoman vi!laly9l,9le]9_*_" ___ e_! _st"tlp_eí fi/ek-TR|sóp)
ruhatervez a..in";;"'='' iu U{irrÁrrl vízv ezeték-szere]ó __ glu,nber"__, r) ( p l q,m ó

musician
..*,__**_,._'
zenész
_ ....
Hizálnor) hjuzisón)
,] ';], ,] ]].,,, . ] ], "i,

ffi
*.ffi,
i,l,i;; ftiT,,:i,:x,i;H:,;:.
iil:,:"i:r:,: :;T::,:::;:,i;:l, :;?:T :W
ffi
Egy kis lazítás mindig jót tesz. Én
arra törekszem,
hogy legyen mindennap egy kis
szabadid m.
A break from work is always good.
l try to take some time
off every day. (ö brék fram vórk
iz áVe, gra. Ái t;"]'
tó ték szam tájm of evri-DÉJ.)

W
Hogy legyen id d hobbikra?
So that you can devote time to your
hobbies?
(Szó det ju ken di-VÓT tálm
tó jór hobiz?)

ffi
lgen. Amikor esik az es , vagy hideg van, szeretek itthon
maradni és zenét hallgatni vagy
regényeket olvasni.
Yes. When it raíns or in cold weathár,
l like staying
at home to listen to classical music
or to read novels.
(Jesz. Ven it rénz ar in kóld
vedór, áj tájk sztéjing et
hóm tó liszón tó kteszikót mjtizik
o, Ía ,rd novólz.)
ffixrurr r rrttn n zABADlo lz
Mit csinálsz szabadid dben?
What do you do in your spare
time?
Mt !l' ja au in jór szpertáim?)
.--" L'- --
Van valami tróOUia?

3;tlj#títely-!:g!Fse3J?q/,g_t9ysu_bqutfl***
bbi
**.3#jT::t_g__uqgqtte|,.(íl:n,p<pp_*tuns4p_g_L:TÁ&2__
gyl3ités/ *tarnplpostcárd
kő"l_FKbő
{

ljryS
ggort .lá |_u*r*,p911pil

itJ Qlat1,lopg*!1ey jq pi1


,T,[;lHJ::i#[hr.e_Ldqllg !1,ing lQ
. .:-iT,{--,,!|,g]!l-ql*!fu-e-9*ye9 rs,-$ty*bitÚyg-g-jt !pl- !LIr<,),*..-
raj_l"dá
l love it because, {A1 tav
it bikóz,..) {szítitar}
megnyugtat.
{szkaJpting],, __;,:1í,**
it makes me feel retaxed (it
méksz mi fít rilext.) ffiffí.l-|l#r -r'-roa*l'"-
eltereli a gondolataimat.
it takes my mind off other
tn! eik]
things
(it téksz máj májnd
of adór ,ringi )
szórakoztat.
l enjoy it (áj in-DZSoJ it.)
j dolgokat tanulok.
something new (áj lorn szamszing
] l':- nj ,)
kézi munka.
it's a manualjob (itsz éj menjuól
dzsob.)
kreatív tevékenység.
it's a creative job (ítsz é1 kri-Étiv
dzsob,)
iltrlkhi,ffiliww&*d , {# i§e
C ilffi*Wffiffiffi
éneke.lni
frl s;ittt1 l/, , ,,. .,l
ll l l'
{ és barátal megórkeznek
{(,l()l]imo Stilton
festeni
|,r,ltlr Mouse otthonába, ahol londoni
{

ftl pirlrrI t'ltl 1l; tti) 1

t, rr rlzkodásuk alatt vendégeskednek"


filmet nézni l

i
tt.t y+,ll+:lr :1 i;}r1l i,
,.,,, ,, l,,,t:;,
l\,l(rr otthona nagyon szép és kényelmes, {

íóznl rrlrrrtJenki azonnal otthorr érzi magát.


{c c;r;iLrk ilcl l,iili.J
V,llóban igaz a mondás, hogy
gyííjteni
t* clry{ie*ct i?cl 1,1i;-l. i:liü ,,( )tthon, édes otthon", Vagy

hangszeren játszani , rirogy Peter mondaná,


{p p ay qrr
illstli;1,1.1*:nl, {t;1 qlti/ ,J/l ii,:í;.,:irllt;,türii,] ,,Home, sweet home".
olvasni
lcl rp*d íri: rírí,]
rajzolni
tel dr"a,iui,, ít.: *i.rlj
sportolni
iü 3.1 ,l sí,Jí)ítí/-, ..i: --., ,:..; : J},-"
táncolni
It', i14-1,, i" ,',
,.i , ,,
,., .,,, ,

utazni
itl tr;,iv*í iili í;.",1;i.,'li1

zenét ha!lEatni
t* {iil,te;n {:r:.l 1.1tt.ll.;lf:,;
{rli,; ll;,;;ir,il i í,.1 t llli.li:ili,}

il l

:,
J

i,]

- }

,,Áo,} i, 47 L|i:;i*---"
^
WloW
Geronimo
CdmE &ffieeffifl
és baráta,-r.uEo.r*u**-o***.
A professr.r egl keoves í,loure otthonába.
*,-liujo*- lakik lond*n
lakóneqyedóben. srik
moitlns Fliliben.

ffi
Gyertek el velem,
elviszlek benneteket
a házambal
with me, |'ll take you
99r.
(Kam vid mí, to ,u oi...'
ájt ték i, ,rj'{Érr'l

w
'O
Hol laksz, Peter?
Where do you live,
Peter?
(Ver du ju liv,
pítór?)

ffi
A Park utca ],2. szám
alatt, Notting Hillnegyedben.
n ].2, Park Street, in irra'nor'''nn'ri'
'.':u:liv
(A1 uruu.
et tvelv párk sztrít
ín dó ,.r'rg HlL
eria.)

Messze van innen?


ls it far from here?
0z it fár from hír?)

ffi
Nem, már majdnem
ott vagyunk. Íme,
az a piros ház kékajtóval.
ott is van a házam:
No, We're nearly
therel ln fact, that
is my house over
the red one with there:
the b]ue o...
det iz máj hausz
ir"" / n'r', der! ln fekt,
óvór der: aa *a "ruu, vid dó bl(t dór,)
ffi tlol. LAl z? not- LAl z?
Hol laksz? Caaládi házban vagy lakásban laksz?
Where do you live? Do you !i"gil"q*h9u_s_e^9_|]I, 9 í_L9.{, {*O_q Lq!!u_ll_g_|é*sz gLlI Q !!_e:|?)

U*":"dtl_ty.ttv?) Az én otthonom:
A belvárosban lakóm. My home: (Máj hóm:)
l live in the centre of town. kicsi
W !!yj!*q_ó_szentór ov taun.) is small (iz szmót)
Á G.d"" kí" il;Éffi:-::::]'*-" - nagy
l live just outside town. is large (ia lárdzs)
(H. tlydrpeszt autszájd taun.) háromszobás
Má;ifiód? has three rooms (hez szrí r mz)
What's your address? kétszintes
Q/_ql9z 1ór ó-DRESZ?)
is on two floors űz on t flórz)
A ... utca/tér 6. é.,i- atatt lakom, ..,-on/ -en/ -ón/ -ban/ -ben élek.
l live at number 6, ... l livel (Aj liv:)
Street,/Square. Tengerparton,..
by the sea (báj dó szí)
!! ! l u- ej ! a!]b 9 r_9ítlí.,,S zt r í / S z kve r. )
Messze van inneni:-
t
Vidéken...
ls it far from here? in the country űn d0 kantri)
t_o"l!!r?__
N",il;iG;"gr;; !!_.*Lt!4r messze. Hegyvidéken...
thatj".._.. Nó1lo! in the mountains (in dO mauntinz)
,!o., 1o1
lgen, elég messze van innen.
*
!9 !_f{)
Városban.,.
Iel itjlgu i !e- fgrlpn lrere.- (1es*,J!*E*trá"ll-{-tpL- )
in a city
bekoltozni
Van kert?
. h
i! (in ó sziti)
to move to íto m v tó/tu)
ls there
lo l:l,Yíe a !, (lz_de!9 péEgú)
1gqlo_el ?_l!z_tp:p
Faluban...
9ydo77, belépni
lgen, van
rvvlr, vqll irgy
egy Kerf
kert aaház
naz mogótt,
mcigoíi, és egy a ház el tt. in a village
(in ó vilidzs)
t0 come in ftó kam in]
Yes, there is a front and a báck garden.
csongetni
(.J,s**d..:
L, :
@Len,í"p b etrwIdg, ) to ring the bell (tó ring d bel)
Hányadik emeleten ?iái elmenni otthonról
Which_fJgo1 do y,9u live on?_M cg
!!ór du ju liv on?) to qo out (tó qó aut)
Az elso emeleten lakom.
kikóltozni
l live on the first flp::,
ÁJly_ pl \Qlprp:t
--- flór.)
Á-roto"ii"ié;-íákor. * 'L- to move out íto r,ntijv aut)
kopogtatni az ajtón
l live on the ground floor. (Aj tiv on
dó graund flór.) to kn<rck on the door (tö nok on dó dór)
Teríile elr
f,ert
(autszkórtsz)
]fto spade bzpéd)
(lén/eli) lawnmower (lónmóór)
ílonyr.o
(szkver)
lrl fuíd)
(rék)
grrablye
(sztrít) lawn (lón)
9y6p
(sziti) hlrti tároló garden shed (gárdónsed)
városrész
(szitiszentór) ntözókai:na watering can (vótóring ken)
(eria) rövóny hedge (hedzs)
talicska wheelbarrow fuílbóró)
ÉpIe Ovegház greenhouse (grínhausz)
etr vetó seed (szíd)
flowerbed (flauórbed)
vlrágcserép flower pot (flauórpot)

terraced house

;ffi-" ;#rur--ffi
(terószthausz)
villa villa (vila)

ffi
,ffi
\*-*
A ház lrtirul }lclgiségek
ablak window (vindó) kztadi)
aitó door (hól)
Uór) glószo_ba_*
basement (bészmónt) ótkez gtffiieg* ** *_Qéunu*f,_
antenna aerial (eriól) corridor (koridór)
folyo_,s_ó
rati main door (méndór) bathroom (bászr m)
frird szoba
doorbell
balcon {belkóni)
esócsatorna drain

@ó-RAZS) attic (gtJ


"-.--
gOndnok/ caretakei*
pad"!q9

táioló----*-* .i;iá.oo, bztórr m)

*^
E_e4 qaiáen*--- 7;;ffi
lábtorl doormat (dórmet)

lift lift űifü


medence
ntenna satellite dish
láda letterbox (letórboksz)
szemetesvodor {dasztbin)
terasz terrace {terósz)
tetó roof (r f)
french window (frencsvindó)
veranda/télikert conserva
emergency exit/ MORdzsónszi eksiijil
(i -

fire exit fájórekszit)


* uJgu wffi wsffi
ffikél'cfus mesorfi,oü
Pet*r F{ouge íinom vmsonót kóslít a b*rátai*ak,
$e c profes*ror rir kissé. pontosabbon
í}ó y*n gaétw*rt, ríni *Qór-

w
Micsoda illat! Mit t zól,Peter?
What a nice smell! What are you cooking, Peter?
, (Vat ó nájsz szmel!Vat ár j kuking, pítór?)

ffi\ Burgonyás-cukkínis pitét készitettem.

|ffi
l've made a potato and courgette pie.
Alv med ó pó-TÉtó ón kir-ZSETpáj.)

Nagyon éhes vagyok! Ett l máris csorog a nyálaml

W
|'m so hungry! lt's making my mouth water!
(Ajm szó hangri! Itsz méking máj
mausz vótórl)

ffi\
lffi
Geronimo, az asztalra tudnád tenni a tányérokat?
készen
van a vacsora! Geronímo, can you put the plates on
the
table? Dinner is readyl (Dzsó-ROnimó, ken ju put
do
plétsz on dó téból? Dinór iz redi!)

ffi
\7
De... mi ez a furcsa szag?
But... what is this strange smell?
(Bat.,. vat iz disz sztréndzs szmel?)
\*_,'*

ffixr E züM(? A zTALHoz!


Mi a kedvenc ételed,/italod? dagasztani
Készen van!
What's your favourite food,/drink? to knead ftó níd)
Mindenki asztalhoz!
U_gt 9z ló_r ! éu_o rj t_ f11 d / d r i n k? ) lt's ready! Everyone to the ennI
Szeretem a ... to eat ftu ít)
table! ltsz redi! Evrivan tó dó
téb:g]ry) felszolgálni
odaadnád a sót? to serue &ó szorv)
l !,ol'!_!tke..JAi _4pu !áljk,^.)
*---_* Can you pass the salt, please? forralni
Mit szeretnet régóeliief to boil ftó boil)
( Ke
7 !y_ p_! 97 !q
":lÉ._p 1? )
l Í

-P,!-1|p9q!-{ "y-"-_u-!,|-t9 |et !;sehí-e 9}! (V-ql-u-u!Lq-!éj!lt9l plgkfószt?) Kaphatnék még egy kis halat? f znilsiitni
Alta lába n vajas-lekva.os tien}eiíós.er. can I have a little more fish? to cook fta kuk)
l usually have bread, butter and jam. Innl
Kel éjb_e_" p
!,!Q!u0:-{,9? _
{átúrp*yplj !s" b:s_4,_\plgL pl_! {<p_en) kérsz salátát is? to drink ftó drink)
A vaj a hritóben van. kiszolgálja magát
Would you like some salad too?
to help oneself to
Uyd jv !=q!_:zep*ze!9!_!!"?) *
Nem, koszonom. (to hetp van-SZELF tó)
P91_1_!a_vg_9T_e*9i9_9t1,1s3ííeléL!p:":_<gryl_i:z!t!p:z) Inkább sajtot kérek. leszedni az asztalt
Gytimolcslét szeretnél, ráÓ' ilkáEb eg' óaóiJiéÉi? to clear the table
No, thanks. l'd rather have
Would you like fruit juice or a cup of milk? fta ktir dó tébót)
some cheese. (Nó, szenksz.
megkóstolni
!,u4lv!4b!r_y}lrsy_sz_o_rp*Bep_pygl!!r?)
Mennyi cukrot kérsz? N! rql_gr |:9_v_:Z9Is9_!+], . ,.-_
Tényleg nagyon finom! to taste (tó tészt)
|tgyln9qls999l_,wo*qlqy-eg]üp-l(Hlygqes-9,g_9*gl{:q{ j,y!éjk?) lt's really good! megteríteni
Mit készíteszebédre? '-"Y*---*-*:-'::'{:
(ltsz r!! gud!) to lay the table
P!re!,e r-e-upr-epertl.-tqr]g!_qh3-V-tél jpprl-P-FBl:gf q,lancs?) Megyek és hozom a tortát, ftó Iéi dó tébót)
Levest f ziik, koretet és éde$adi. - olajban s tni
|'ll go and get the cake!
|_1 mak|no soup, a side dish anJ a pudding. to frv (tó frái)
rht gó end get dó kék,)
$u_u r 8 it: o. 9_._q&*q 9npr{i:__e& _q p ld !9, ) onteni
Nem vagyok nagyon éhd.- to pour ftó p r)
Lr n"o_! _"_ery_ !"9, _nl_ $j u*lgl_ypltlelg ri.) rágni
Szomjas vagyok. Kaphatok uii.t? to chew &ó cs(l)
l'm thirsty. Can l have some water?
!|r s<iritrtj_lpn 4j h9y ?*?!!__y_9tp_r3)
Kapcsold le a stitót, légy veJ
Can you turn off the oven, please? (Ken ju tórn of di ovón, ptíz?)
I
t

l
\\*_-
Bu orolr
Edéngek

(fridzs)
cukortartó
(kicsón)
ev eszkozok cutle
(kabórd)
mikrohullám srit tabl
mlcrowave
ató sink (szink)
ké_9
dishwasher (disvasór) )
shelf (self)
stit kistányér
szék chair bser)
szemeteskuka waste-bin (vésztbin)
tíizhely cooker (kukor)

FeIszereIésetr
q _*
llellglrt t1b!99l9t_lr (tébólklosz)
kenyérpirító --* t;"t*
toaster
, i':rl+r-l+--_ ftósztór)
__999ts!9rlt9! j! __ b _\!9Ji_TFSalL,L_ ÉkezOsek
_m-?i:#íJY*:::-Y:':|
ffi#l1#!91ó!
!g!ybe*!e ?
Ele ŰarÉk _ - cooking pot ----***Tt;rt*irq o"il* ebéd lunch (lancs)
nqr9tilg!--* __*-?ea"l falatozás snack (sznek)
l' breakfast (brekfószt)
1999e_l!
tea ,_**W_
"'so"irlra-
Vacsora dinner (dinór)
t
t\---

Vagy egy békésismeretterjeszt filmet az állatokról...

W
Or a peaceful documentary on animals...

]t ffibsfu
(Or ó píszful dokju,MENtcjri on enimólz.)

Vacsora után a barótainky drintenek, ho y a ntppaliba Vagy egy rajzfilmet...

ffi
mennek pihenni ós tévót nóeni... Oe Or a cartoon...
neá t*-rrt-"*
*"" rrvllÍ!7*
(or ó kár-TÚN.. .)
kiválas*tani c t#vem ;;i

Van egy otletem: kapcsoljuk ki a tévét,és játsszunk egy jó


ffi
W
Menjünk a nappalibal Ülietet< le a kanapéra
és a fotelokbal társasjátékot!
\rKw Let's go into the livíng-room! Sit on
the sofa and in the |'ve got an idea: let's switch ofí the television and let's have
1"Hffi.' livingr(lm! szit on dó TEA lun with a good board game!
#,Til:'f::::;::::; (Alv got ón áj,Dta: letsz szvics of dcj telivizsón end

$ ., Éna fotelba ulok. letsz hev fan vid ó gud bordgém!)

ffi
ffi\
i;y,,iíTi!}il:,",,
Nézzük meg, van-e valami érdekes a

iffi
tévében.
Let's see if there's anything ínteresting
on television.
(Letsz szí if derz eniszing intrószting
on telivizsón.)

ffi lgen, ezjó ötlet megnézhetnénk egy kalandfilmetl

ffi
Yes, good idea: we could watch an adventure
film!
(Jesz, gud áj-Dla: vi kud vacs
ón d-VElVcs ór film,)

W
Nem, inkább adjátok nekem a távirányítótl
Miért nem nézünk egy hátborzongató
krimit?
No, give me the remote control: why
don't we watch
IEA
a spooky thriller? (Nó, giv mi dó ri-MÓT
kon-TRÓL:
váj dont vi vacs ó szptjki szrilor?)
.r*.i
Bu orolr
csitlár
;;:::*-ya*%*geiJl!gJgpf* 1bzítinglemp)
999!_E9!_ (*at*l

hifiberendezes s$el!--_.-_
hi"fi 9yüfE,l,,
& rt h)
kanapé ---*n"
--
: rlr
11 (!a]_taj szisztóm)
H
kandalló
Gzófa)
---._-.*-;#ry
(fájórplész)

icture

l
bxffi )
EGY Nl ZCNE
léqp9_
59uy-9!.éry
nappali
ffi---_# Kapcsold be a sztereólejátszót!
Turn q _![9_ etptgpl,(cjry9*2 d9 s119119t)
Kapcsold ki a sztereólejátszót!
__ rooln
f iá!r!_
sitting
.adi"to.-lffiszitinqrilm) Tuln_,_o_!f_!!9_ _9_tep9| (*ó r:: o| _dp
lnkább rádi t szeretnék hallgatni!
:z!"lp| _ _ _

trffim.*,_* l]d .Lqlhe*L!s*!9l_!9,!l19.Edr._: {Ajl r!a: llsr_o_n_tq !:Q I_Q_Q,:LQ_ _ _

Mit szólnál, ha meghallgatnánk egy CD Iemezt?


!elguz_!_o_ television -rc
tijságtartó

Which song do you want to listen to?

twouId like to listen to the next song,/the song before,


6_"qdJpi|_lp! j_szpllQdo_rre|9.!_sl9J!g1_!9919I"g*P_!:|9B)
El rébb/hátrébb tudnál lépni?
Cany9q_1qyl_bdl_gq_|eryq:_l",Kp_r_ jy:.üA!NP_/_sQt_9y_9:d3)
Hangosítsd fel!
Tgrjr y_p__t|,s yojypg_! í9l
_qp*!*a yp!LLy.|]* _
Halkítsd Ie!
T_u[_{g*t_the 1o]ggrc! !_0_1r lsyl lp y9ljilmt)
Most a kedvenc rádióadómat szeretném hallgatni.
Now l would like to listen to my favourite radio station.
(Nau áj vud lájk tó liszón tó máj févórit rédió sztésón.)
\r*i
ffia TEl.cvlztó rrórr
Foglalj helyet a kanapén!
Make yourselves comfortable on the sofa.
{MÉt: igt: ?ZLVZ kamftóból on dó szófa.)
Nézztink tévét?
Shall wey1e_wilgb_ le|pyi si gt'_' (S e l l v i va c s te l iv i zsó n?
)
Kapcso|d be a tévét!
Igt1g1 t!]e l9!ey|s_i91| (Torn on dó telivizsón!)
Kapcsold k a teveii
T11n _o!f _th9*!g!eyi$qn! CTórn of dó telivizsón!)
Mi megy ma este á té"ab;i
!9t1.l9h!3 _01q |9z_*9 1 te iv i z s n tó
w!_e I ]q an [,e!_e_YL9]9! t - N ÁJT? )
Van m sorrijságod?

TeIeuízio-míisorok
Which programme do you want
aktualitások current affairs tkórónt ó-FERZ)
to watch? (Vics prógrem du ju vant tó
vacs?)
beszélgetós m sor talk show (tóksó)
s,ililéÉ;é;i..:-- dokumentumfilm documentary (dokiu-MENtóri)
film film ffilm)
g .le] h*,lá_d_ !éj K
t c p g_s_,, ), _ filmsorozat
L!
]'.,4 !:"g LQ_
y_
tv serial (tívíszíriól)
Melyik csatornán megy?
which channel is it on? 9y9rekT!99r children's prgglqlme (cgi/q19!a pr99!91)__
híradó the_news _ *!!a nlúil _
Vic_s_ eqplg ! iz !_ 9*1? )
-- id ifu th". fo.""*t fu"ooiarXarrtl
Add oda, legy izivd; ;tdiifirii t! -
koncert concert (konszórt)
Can you pass me the remote control,
kvízm sor quiz show (kvizs )
please? (Ken ju pász mi dO ri-MÓT
miísor programme (progrem)
p!!&
4_o_1:TLQ_t,
Atkapcsolhatot ráJr""sáiofia;;i - Iejzllrn_ _ cartoons __**_J!gJa!4___
Can l change channel?
r !!é!l_____ cornmerciat _--Gp:AZq&g?_
színdarab play (pl i)
!,K_e2 á j 9 s 9 n * s* c9eg;J]/
Lehalkítanád?
teleregény soap opera (szóp opóra)

Can you turn the volume down?


(Ken ju tórn dó votj m daun?)
vitamíísor debate ui-BET)
fthenwö ffird ffi\ lgen, megtalálod a tükór metlett a kisszekrényben.

ffi
Yes, you'll find it in the cabinet by the mirror.
(Jesz, jót fájndit in dó kebinót báj dó mirór.)
Geronimo uónára nincr jobb. mint egy parmerán*óval

w
l teJthintett pihentet ftird$ lefekvég tl tt"..
Peter, izé... Kaphatnék fürd sót is?
frt soha nem hagyná kit Ehm... Peter, could l have some crystal bath salts too?
(Óm... Pítór, kud áj hev szam krisztól bászóltsz t,j?)

ffi\
ffi
\ Nagyon álmos vagyokl ldeje aludni.
lgen, van az is. Ott van a kád szélén.
W"r E6bb azonban szeretnék forró fürd t venni...
Yes, they are on the side of the bath.
ffi
'"eoul$"
l'm so sleepyl lt's time for bed. Beíore going to bed l would (Jesz, déj ár on dó szájd of dó bász,)
like to have a hot bath, though... (4m'sza"sztipit ltsz tájm
for bed. B|-FÓR góing tó bed áj vud tájk tó hev éj
hot bász, dó.)
,G-.\ Koszonöml Jajl A viztűzíorró! Etfelejtettem megnyitni
ffi,} a hideg vizet...Azt hiszem, várnom kellegy keveset,
ffi-
ffi
Menj nyugodtan, Geronimo. A fürd szoba a folyosó végénvan. Thanksl OuchlThe water is boiling hot! l íorgot to turn
Go ahead, Geronimo, the bathroom is at the end oí the ' P6$ ' on the cold tap... l guess l'll have to wait!
corridor. (Gó ó-HED, dzsó-ROnimó, dó bászrtjm is et (Szenksz!Aucs/ Dó vótór iz bojling hotl Aj forgot
di end of dó koridór.) tórn on dó kótd tep... Aj gur, ájl hev tó vét!)

w
Fantasáikus! Kaphatnék egy t rülköz t?
Great! Can l have a towel?
(Grét! Ken áj hev ó tauót?)

ffi\
ffi
Persze, mindjárt hozok egyet a szekrényb l.
Certainly. l'll go and get it from the cupboard.
(Szórtónli. al gO ón get it from do kabórd.)

W
Ésfürd hab van?
ls there any bath foam?
(lz der eni bászfóm?)
l
t
t

l.ii ZA3AD A rÜnp t


Elmehetek a frirdószobába?
_C9,1 l go to the bathroom? (Ken áj gó tó dó bászr(lm?) Berendezés
F oglalt/ szabad a ftirdószobá
The bathroom is engaged,/free-, íDo bászr rn iz in-GÉDZSD/frí,) csa
f rd szoba bathroom

!"r oein_o to |.rave a showe_r/bqlh. (4r u_Qing to hev ó sauór/bász,)


+@rnat -.*_Jbl 1:!d-
(básztab)
Elmegyek fogat/arcot mosni. bathtub
|'m going to brush my teeth,/to wash my face. scales tszkélz)
(!lr:,sg!rl la Upp_ ryg,!!9_z/!ó_ yas_ mál fész )
csak féstilkodnom kell.
l only have to brush my hair!
(Aj o1ti zuhany shower
!e"_lQ brqs máj her!)
Nincs meleg víz.
!!ter_e]9_1._o_ !9_t_,yv_a!e1, (Derz nó hot vótór")
Van ftirdósroUáiión!.g? Hasznos tárggak és dolgok
!s_ tlq3e q b_qth 11e!! 0z der ó bászmet?) deodorant (di,Odarónt)
Kaphatok frirdóháboíi -- -
dezodor
comb (kamb}
fés
can l have the bath foam?
Ken áj |e_u: da_ Páslgry!) tooth
A szappan a mosdókagylón ;á;.
The soap is on the washbasin.
Fésrilkodni fürd leped ,/
lPp prgp lz 9n !ó vapbészón.) To brush one's hair kéztorl
Nincs vécépapir. bath salts (bász szóltsz)
(to bras vansz her) frird só
There's no toilet paper.
(O*pr<p!"oJ!9tpÉppr)
Megtórolkozni hejlgIe_ hairbrush {herbrasJ
* To dry oneself rít haird (her-DRAJór)
Nem mrikodik a hájize,r:iiS. - - sl
ftO drájvan-SZELF)
The hairdryer isn't working.
(Pó |e1 DRÁJ ór izónt,uórkryg.) Mosakodni
- To wash oneself
záiJ áLa ciápótí (tó vas van-SZELF) szvacs
Turn off the tap!
(Tórn of dó tep!)
Zuhanyozni/Jíjrijdni ffi*st o*".7Uáih íoam k_óór/bár!fóm)_
(tajlótpépór)
To have a shower/bath vécépapír toilet paper
T<irold meg a ke;edi
(tó hev ó sauór/bász)

ffi
Dry your hands! (Drájjór hendz!)
J üslar&
kés re jár
$Eron?rrlo!
mór, ós 0eronimót, kerdi elnyomni ae álom. l
ffi
K
l',l1lil;i;tríiltrfi:Tffi::ft*,ou u,.
tÓ-NÉl, ájt get dem from dó vórdrób. Hír ju ár,)
Peter Mouse megmutaüa neki a srobát, ahol Trappolával

ffipf
Félek' hog' leesem
fog aludni... lí*gyir megpróbát aludni...
il,l;ililiiT;:il. "gam'
fi il?i
Geronimo, l,ve changed my mind... l,m afraid of falling from
^
'},lproV' up here: l,d rather sleep at the bottom. (Dzscj-RO nimÓ, áj

ffi
Geronimo, ezleszTrappola és a te szobád. Jó éjszakát!
hev cséndzsd máj májnd. alm ófréd ov fóling from
Geronimo, here's the bedroom for you and Trappola.
ap hír: ájd radór szlíp et dó batóm.)
Good night! íDzsó-ROnimó hírz dó bedr m for ju ón

w
trapola, Cua-NÁln) Rendben, cseréljünk. De most már aludjunk!

w
OK, let's swap. Let's go to sleep though!
Milyen nagy szoba! Köszönöm, és jó éjszakát, Peter!
lt's really big!Thanks and good night, Peter!
Ó Nq bsz szvap. Letsz gó tó szlíp dó!)
(ltsz ríli big! Szenksz ón gua-NÁJT, pítorl)

ffi
Hűha, milyen ideges vagyl Beállitottad az ébresil órát?
Hé, Geronimo! Nahát, elaludt!

ffi
Hűha, emeletes ágy van: én akarok felül aludni! Uh, you're so nervous!
Hey, there's a bunk bed: l want to sleep on top! Did you set the alarm?
(Héj, derz ó bankbed: áj vant to szlíp on top!) Hey... Geronimo?
What a drag, he's

w
Rendben. Énfelhúzom a pizsamámat és lefekszem. fallen asleep!
Jó éjszakát! (IJh, jór szó nóruósz!

OK, l'llslip on my pyjamas and l'llget into bed. Good night! Did ju szet di -ÁRM?
rÓ NÉL, ájl szlip on máj pó-DZSÁmaz ón ájt get intó Héj... Dzsó-
bed. Gud-NÁLn) ROnimó? Vat
ó dreg, hiz fólon

W
Geronimo, fázom: adnál takarót? -sZLÍP!)
Geronimo, l'm cold: would you pass me some blankets?
(Dzsó-ROnimó, ájm kóld: vud ju pesz mi szam blenkitsz?)
,],r,,,iíil, JÓ É.lsznxÁrl
Hogy mondjuk angolul" hogy szekrány és paplan?
Egy angol hálószobában a ruhaszekrény a wardrobe.(ruhásszek-
,Cny), ei hideg éjszakákon egy jó duvet (paplan) melegit fel az á9y-
ban. Az Egyesült Államokban
azonban a ruhásszekrény neve
closet, a paplan pedig a com-
forter, hiszen olyan kényelmes!

lP g y_a r!rgP^, 1_z. 9_p_9 z i t d o v i n d ó. )


Hol találok agyném i-eóiáráiOi?
where do l find the sheets and the blankets?
ál
Y"r,4q |qjld do í!! _a ó_! * -qQ-: p_|,91|1ytsa?)
-
Segítesz megágyázni? Á hálószobában
}llr: |"!,n.r9
még egy párnát?
te _r9k9119
P_e_ú_ tlZj{ jy bqlp ni tó mék do bed?)
eqyszemélyes ágy single bed _*_**( a,ngq/b9d]__________*
^apnatok
emeletes áqy bunk bed {bankbed)
ébreszt óra alarm clock {ó-LARMklok)
bedside table
férfiruha suit (sz t)
fiókos chest of drawers (cseszt of dróórz)
,!..t:' : !T_l ! t_ s y!!:g\?
t g
U_g r_, _d ó _ l áj t s zv i c s? )
íra double bed @abólbed)
ligJrt 19 91]ilg! 9 hájtdresz/
i

Fáradt és álmos vagyok. hálóing


l,T
.lr:q
3ryl:s!eegy,._ Wnt_4jot! ó.11 s_7!ípi.) ktilon ágyak twin beds __{,tyjqb"Sa*
Nincs kedvem lerertiáni ái"d;ia !9p999---
n i ruha
" !99!
dress
ísítJ
Hresz)
l 99n:' tgel
ldeje aludni!
|ilo-e-
-g-_o-i19 !9 q99 ! !4 " J-",i,
lolt-rl! !él!: !v vvu;
-g-9-irg t-Q Pe*dD bedside lam (bedsz.
olvasólám
duvet
|!]s tine_ rgr: !e"!1(/.ls,
Hány órára állítottád'b; ;; éileJi adiiti
telr !o_r bgQ!) : sliooers
What time did you set the atarm for? párna **El|qvy* _ (pilól*
Mat tájm did.jy szet di o-LARM for?) áiisama pyiamas bó-DZSAmaz)
J éjszakát! Szép álmotátt
Good night! Sweet dreams! (Gud-NÁLrt
Szvít drímz!) takaró blanket
l.
t\
,|,

Es te, Geronimo?
Xagffifanrffig
Peter lloure volt olyan kedvel hogy vadóg llóttó eronimót W
TEA
What about you, Geronimo?
Mat ó-BAUT ju, dzso,ROnimó?)

w
Ór blrátalt. Ők pedig, hogy eEt mggkö*on!ák, gy tlontottek, Í
Hm... nekem valójában dolgoznom kellene...
s;ópm rendbe tesaílr óE kitakodtiik * lakást.
Ehm... actually, l shoutd work...
(Óm,.. ekcsuóli, áj sud vórk,..)

ffi
peter Mousse elment itthonról. Mit szólnátok, ha rendet rak-

M
nánk és kitakaritanánk a lakást? Ne mondd! ltt van a vödor! Mosd íel a padlót!

Ms"
31'
Peter Mouse has gone out: what about getting the house Come on! Here's the bucket! Wash the floors!
(Kamon! Hírz dó bakit!Vas dó flórz!)
ITy
clean and tidy? Gítór mausz hez gan aut: vat -BAUT

w
geting do hausz klín ón táldi?)

ffi
Éste mit fogsz csinálni, unokatesó?
Remek otlet! Gyerünk, lássunk munkához! What are you 9oin9 to do, cousin?

ffi
Great idea!Come on, let's get down to work! Mat ár ju góing tó du, kazin?)
(Grét áj-Dla! Kamon, letsz get daun tó vórk!)

ffi
Én? Nos, én leülök a fotelba, és felügyelem a munkát!
Énelmosogatok és lemosom atűzhelyet. Me? Wetl,., l'm going to sit in the armchair and", supervise
l'll do the washing up and l'll clean the cooker. the work! (Mi? Vet,., alm góing tó szit in di ármcser
ón, ,. sz(lpóruájz dó vórk!)
Al au dó vasingap ón ájl klíndó kukór.)

Énkitakaítom a fürd szobát. Pandora és Benjamin,


ti tegyétek a helyére a játékokat!

ffi-" |'ll clean the bathroom. Pandora and Benjamin, you could
put the toys back in their place.
G,jt Xtin dó bászr(lm.
Pendóra ón bendzsómin, ju kud put dó tojz bek
in der plész,)
Persze! Menjünk, Ben!

W
Of course! Let's go, Ben!
(Ov korsz! Letsz gó, ben!)
I lt
rV
t
\

t iRGNDRAXÁS

Segítesz elmosogatni és eltorolgetni?


REHDRAxA Woula you help me wash and dry the dishes?
M:t{ty!,etp_!lygs a_n a:éj-dQ !ys-z)-- __---,- -::-:-
Rakjunk rendet!
Tele van *o.rsárrái á padló. Odaadnád a sepr t?
!9!]9 tidy_ up! (Letsz tájdi ap!) There are some crumbs on the floor. willyou pass me the broom?
Mossunk fel! jypépzlLdo!:úl"l)
Qe!:pr_r:9nkul:!:_.o_n!p!!prJ]!-
|-el]g -e_""l] the floors! (Letsz vas dó ftórz!) iéÓG;ilei, t.dd a játékokat a szekrénybe!
Hol taláIom u moiOpoit,?--
Put the toys away in the cupboard, please!
Where do l find the washing powder?
U_p_rlysj |?Jn4 _!9
Q*jp lo_1z:y_el ln_dq _xg!q!,p"!Z2
polcra!
__
Tádd .rissra a kónyveket a
Ez a ruha foltos: ki"a,agpsy!9r])
kell mosni. put the books back on the shelf!
This dress ís stained: it needs washing. (Put dó buksz bek on dó self!)
Qls_z, dl_e_y j_< p_r!ér!: !! ní!<
"splng,)
lndítsd be, légy szíves, a mosógépet!
Start the washing machine, please!
{_S_z19l! !_O^ }/.3 pj1_grcj *:)
S_lry, p ftz !

eltávolítani a foltot
Segíteszkiteróg;lni?-.-*
Would you help me hang out the washing? to reínove stains ftó ri-MÚ'V szténz)
Uy! j, !p!p ry! |_elg_eyg d_ó _u_gs11g?) kiteregetni
ldeadnád a ruhacsíptet ket? to hang out the washing
Pggs* qre* !hp^ g!q!!_._q p99:s_! (P_i!sz mi dó któdzpegz!)
Ki kell á i"iiá.át. leporolni
"asátnóÁ
l have to iron my dress. Aj hev tó ájrón máj dresz.) to dust ftó daszt)
mosni
to wash (tó vas)
rendet rakni
to tidy "up Ító íájdi ap)
sopornl
to sweep ítcj szvíp)
Az Egyesült Királyságban általában waghlng powder kerül a mosó-
.

tisztítani
gép!e, ami szó szerint a folyékony mosószer pedig
"mosópor, to clean {tó klín}
washing liguid. Az Egyesüh Akmokban ázonban azt a kifejezési
vasalni
használjuk, hogy laundry detergent.
t<r iron ftó áirón)
, i.,,
l,:.
l..:
l
t
Tisz aság l,,
t,,
t
folteltávolító remover
, t?i!l bzténri-MtJVar)
ry,ggggg! 9 p _ dishwasher (disvasór)
mosogatószer dishwasher (disvasór
_{gte_rggnt _*_._ qJ$!r19P_
]T,o 9g9p_
mosópor/folyékony washing
hj!9___ketagg9:S/ry2__
,_y99_hi|,, _J1q
powder,/ (vasingpaudór/
mososzer liquid likvid)
mosott ruha washi
porszívó vacuum cleaner
cloth (klosz) Uúazásí íroda ..". a2
rglqcJrpg9, peg _ @@_ Turisúainformáció eg
99J_|!{_--*_ pgjl
1
* Jb,!I!* .4
-n \\ \
t
I
9rl
szárítóqép tumble dryer (tamból-DRAJór) l Yonat
szárítókot_él __!1ury_!1g_ ___Jfuyr1Jar) l
Reptil69op .........".. lo2
9z*em,é_!!apat dustpan (dasztpen)
!.,satít_e*gl ff$a_" "lg9g]rg_! qwd / spray ( kl ín n g li kv i d / s z p r éL
vodor bucket
i

bakit)
"ffi
Akkor utazhatnak éjszakai vonattal, hálókocsiban.
í# nmdm Sfrtte$fr&m Szállásnak pedig ott van a Scotland Hotel,
Geronimo és Tea szeretnének elutarni s*ociába. tlmennek kózel az állomáshoz.
You can take a night train and travel in a sleeping car, then.
az utarási irodóba, hoqy t,íjékozó(ianak... Ám Geronimo kissé
For the accomodation there's the scotland Hotel, close to
bizonytalan a kozlekedési eszkti8 illet en.
the station.
(Ju ken ték ó nájtrén end trevól in ó szlíping kar, den.
For dó ókomó-DÉsón derz dó szkotlónd \ó-TEL,

"ffi
Jó napot kívánok, segíthetek? klósz tó dó sztésón.)
Good morning, can l help you?
(Gud morning, ken áj help ju?)
Tökéletes. Szeretnénk leíoglalni két egyágyas szobát három
éjszakára, péntek estét l hétf re99eli9.
Jó napot! Egy rövid utazást szeretnénk szervezni Skóciába. Perfect. We'd like to reserve two single rooms for three
Mit ajánl nekünk? nights, from Friday night to Monday morning.
Good morning, we'd like to arrange a short trip to Scotland. (Pórfikt. Vid lájk to ri-ZÓRV t szingólr mz for szri
What do you recommend? (Gud morning, vid lájk tu nájtsz, from frájdéj nájt tó mandéj mornning.)
óréndzs cj sort trip tó szkotlónd. Vat du ju rekó-
MEND?)

"ffi
lnnen eljuthatnak Skóciába repül vel.
Foglaljak önöknek repülójegyet?
From here you can fly to Scotland. Shall l book you a flight?
(From hír ju ken fláj tó szkotlónd. Se/ áj buk ju ó
flájt?)

Tulajdonképpen nem igazán szeretek repülni...


Actually, l'm not very keen on flying...
(Ekcsuóli, ájm not veri kín on f lájing. . .)
ar^z^$ xEDv
Van katalógusa , ..-ról/-r ]?
Do you have any travel brochures for...?
(Du ju hev eni trevól brósórz for..,?)
Elnézést,meg tudná nézni nekem, hogy
van-e hely a kovetkezó repi)l járatra/
vonatra ...-ba/-be?
Excuse me, can you check if there is
a seat on the next flightltrain to,,.?
(lksz-KJÚZmi, ken ju csek if der
iz ó szít

Do you orEanize day trips to...?


to pack (tó pek)
(D=y ju aryóFj7 déjtripsz to/tu...?)
elindulni
Tudna ajánlani nekóm egy szállodát?
to leave
Can you recornmend a hotel?
(tó lív)
(Kenju rekó-MEND ó hótól?)
Mennyibe kertil a félpanzio?
to pay (to p511
Es a teljes ellátás?
helyet foglalni
How much is half-board? And fult-board?
(Hau macs iz hálfborcl? Ónd fulborct?) to book/
Kell hagynunk el leget?
to reserve szállások
(tó buk/tó ri-ZóR\o
Should we leave a deposít? falusi turizmus farm holiday {fárm holidéj}
utazni
(Sud vi líu, ó. di-Pazi{/)
Ha nincs hely, váltóitathatunk az id ponton.
to travel heneug_
lakókocsi
ryg l]
cafavan
(4q.ryprréJ})*"*
(keróven)
_* _
(tó trgvól)
lf there are no ptaces we can change
the visszajonni menedékház mountain refuge únauntin refjudzs)
period, (lf der ár nó plésziz vi ken cszndzs
dó píriód,)
to come back
sátor tent
- ftent)
Gó kam bek)
rcl
szálloda
l9gggl}LM_*Qsdsn_4jrekfa9l9
hotel (hó-TEL)
HelgPoglalas
árlista tariff
jegyet? 'Wry
(terif)
átkelés crossing (kraszinq) Hogya1 kérjúnk ="*
Az Amerikai Egyesült Ahmokban az egy útra szóló jegyet ú9y kell
c oporto. j
99y_*J"t9!pl9r9*tjgLq!_**_fuílg&{*A_ kérni, hogy one-way ticket. a menettérti jegyet pedig ú9y, hogy
_

99yg!I9 "ag!pJegy__ i!g|e


ebg* "
(fórszt ktász) round trip ticket. Az Egyesült Királyságban azonban az egy útra
fit":És,j!g ;iiiváa;te @ szóló jegy neve single ticket, míg a menettértiéreturn ticket"

indulási idó rture date íi-ffARcscir dét]


ferry {ferü
krilonleges aiánlat special offer (szpesól ofór)
másodosztály second class íszekond klász)
me!9gelq"". _ !11sle 9_ (tljmtéból)
menettérti jegy return ticket,/ ki-TaRNilkitl
round trip raundtrip)
rep lés flight (fláit}
szolgáltatások facilities ffó-SZIlitiz)
9!*9iir9da *-M
g!*enl_ itinerary "._ ráli-}{ÖR(,r, -

vonatjegy train ticket ftréntikit)

Aktru ngaralás
biciklittira cJcling holiday íszájklj{g !o{i{E?
_
."

llst*_
kalandtrira adventure holiday (ód-VE/Vcsórholidéj)
sítrira skiinq holiday bzkíing holidéj)
tanulmányi rlt etudy tour (sztadi t(lr)
természetjárás nature trail hécsór trél)
vitorlázás sailing holiday kzéling holidéj)
lgen. Foglalhatnak azonban szewezelt városnézést is:
Smerwemffiffi, ffiromg"mfudg igy láthatják a legérdekesebb látnivalókat, és e|mennek
a parkokba is.
Patty Sprlng elkírórl 8er$amint és Pendorát Oxfordba"
Yes. You can also book a city tour: you'll see the most
-,
il.

Amint megórkertek. felkeresik e turistainformációt, fi


interesting sights and you'llvisit the parks too,
hogy mindent rregtu{ianak a yárosról. (Jesz. Ju ken ótszó buk ó szitit r: jul szí dó mószt
intrószting szájtsz ón jul vizit dó párksz t(l,)

-M
ffi W
Jó napot! Miben segithetek?
Ez!ó| Mit szóltok hozzá, foglaljunk helyet?
Good morning. How can l help you?
Goodl What do you think, kids, shall we book?
(Gud morning. Hau ken áj help ju?)
(Gud!Vat du ju szink, kidz, sell vi buk?)

Jó napot! Szeretnénk megnézni a várost. Tudna mondani


néhány információt arról, hogy rnit kell megnézni?

ffis Good morning. We'd like to visit the city. Can you give us
some information about what there is to see?
(Gud morning. Vid lájk tó vizit dó sziti. Ken ju giv asz
W ffifft,
szam infor-MÉsón o-BAIJT vat der iz tó szí?)

,ffi
ltt van egy brosúra, amiben megtalálják a legfontosabb
emlékművek és múzeumok listáját. A hátulján van egy
várostérkép is. Here's a brochure listing the main sights
and museums. On the back there's also a map of the city.
(Hírz ó brósór liszting dó mén szájtsz ón mlu-ZÍómsz.
On dó bek derz ólszó ó mep ov dó sziti.)

Nagyon kösz njük. Benne vannak a nyitvatartási id k


és a belép jegyek árai is?

s" Thanks a lot. Are opening times and ticket prices listed?
(Szenksz ó lot. Ár óponing tájmz ón tikit prájsziz
lisztid?)
#lxronxÁcló xÉnÉsr ,,,-
lxronxÁoó lÉntsr
] Tudnu információt adni a szervezett t rákról
kérem, hol van a turistainformáci ?
; Londonban és kornyékén?
Could you give me some information about
the guided tours in and around London?
(Kud ju giv mi szam infórméson ó-BAIJT dó gájdid
tllrz in ó1 9_:EAU.NP_ le r9qr?
;,
____.

V;; rágrái"i Ueszél idegenvezet ?


ts there a Hungarian speaking guide?
' (lz dg,9 hgn GElón v4píktng 9:á1{)
, S.ereiÁénÉrrelyet foglalni egy szervezett
; városnézésre/egy kirándulásra, l'd like to book
(Ajd lájk.
a guided tour/an excursion,
tó buk ó gájdid t r/ón ik-SZKORzsón,)

Mit nézztink meg?


b.9g1r!í9 je*_._botanigal
*rypryqGllg_g|den . f :r?i4!:Í,YárlPl)

"rnrerr*,i ,= $iiji[T*ilffi
(f tó eksri-eryg_glJ
-
Do you have any booklets on guided
walks in and around the city? art (á*
(Du ju hev eni bukle,t_sz
on_gflll! yO,!:pr t.r óld o-RÁU^ D dó sziti?)
Míive"ári a idók? '' ' -:': rdón)
"vii"áiá.tási mrizeumok: lTluseum: tmju-
}*i:,:::h.
Va
-o,ppllg* bp9r3_ Ve ! 4I di _o_p9!!,p.g auórz?
n bejá ra t móigásse rtii iek
auórz?)
ra.u'árÉ [-á; 5 muná;' klasszikus m vészeti of classical art bv kleszikól árt)
modern míivészeti of modern art {av mod rn árt)
ls there wheelchair access to"ra
természettudományi of natural history íov
these places? necsoróI hiszórD
!!< 4e| ekszes_z,
l::Q_ dj1
plésziz?) (av szájónsz end
lehet ;uinióaa gráóói ': -* of science
"_!!99er tudományos
lnnen el
^ *J . a$Jgcbrylogy
ls it within walking distance fiom _ _"és technológiei r*;e!;íVQ{c'd;:'_*
here? (lz it vidin vóking disztónsz
from hír?) -ri111|PÉ"i|q',<átJ
church
toulq!qiíiq,e (t(lriszt ofisz)
turistair*Órmáció
castle (keszól)
Var
f+$]l szrnvfzrTr vÁnosrÉzÉs
Van magyarul beszél rádiós idegenvezetés?
Are there any Hungarian audio-phones?
W arr en] .han;GErlQ ó_liófóllz )
Van magyar nyelv ritikonyviik vagy bros rájuk?
Do you have a guide book or leaflet in Hungarian?
(Du
!y_|gy_e_ _a_ gé!!b_y! or!!!]p_t in hqyQFlió,;n!)
Mennyi ideig tart a szervezett városnézés? e KRANDuL^
How long does the guided tour last? vannak errefelé buszos kirándulások?
QJ_q1 long d?_!a_ g_1Jdld !il1 !99zt?)
Are there any coach tours of the zone?
Mi az az éptilet ott? (Ar de,1 _enlkQgs |yrz 9| 99 ,9??)_ ., ._.,
What's that building over there? Matsz det bilding óvór der?) Van buJzós-várósnézés a városban?
tVetvit korból származik? Are there any bus sightseeing tours of the city?
(A1
!9r epi P9s7 9z,ájts7'ylg tyy1= 9y !_t,: ?zj!i?)
Mikor építették? Sre*ernóti nuiOt lrándulásokat?
Wl91 wa9 i! Pui!!.,? U_pr ."g, !!_P!l!?) Do you organize any boat trips?
Legyen szíves, mondjon még valamit a ...-r ]/-r ]? (Du jt1 91,gónájz 92i 9ót tlp_s?,?)
Please, could you tell me a little more about...? Honnan indulunk?
(Plí,4, \y! 11 !9:! q!,"o_ lldg! bi9 7n9_LQ_*84U.",T,_,.,? ._,__
Hány órakor zár be a m rzeum/a palota?
what time does the museum/palace close? Where is the pick up point for this trip?
U_e! !_éj, _!er trg rjy_Z!9ry/p_e_lós7 kQ! Mer i1,.q9_ nllqp p,.o_jlt_fol !i7 qip?)
Nagyon koszonom. lgazán érdekes volt. Hany órakor indulunk?
Thank you very much, that was very interesting. what time do we leave?
(Szenkju veri macs, det vaz veri intrószting.) U_q]_tájry l,y
y-! !l"l)
-,- -j- j-_ :
_ . -

iv óbéd benne van az árban?


Is lunch included in the price?
lz.Jalp_y nlt Q| Q11 !-0*
i p yáj2z?)
Hil' Órakor értink vissza?
What time do we get back?
M_q1 1 ái ry1 _a
y.,vj..ge.} U
_"!?)__
Az autóbusz eljon értiink a szállodába?
Will the bus pick us up at the hotel?
MiI dó basz pik asz ap et dó hótól?)
Msffi#w
van étkez kocsi is?

W
ls there a restaurant car too?
Geronimo é.r (lz der ó resztórant kár t ?)
1* {israkai vonattal mennek tdinburghbe.

@
lgen, persze. A 8-as kocsi az, a vonat k zepén.
a kalaur segít nekik. Yes, of course, it's caniage 8, in the middle of the train.
(Jesz, ov korsz, itsz keridzs ejt, in dó midól ov dó
tatl& trén.)
Jó estét! Ez a vonat megy Edinburghbe?

W
Good evening, is this the traín to Edinburgh? Hány órakor érkezünk Edinburghbe?
(Gud ívning, iz disz dó trén tó edinbóró?) What time will we get to Edinburgh?
Mat tálm vil vi get tó edinbórÓ?)
TEA

@
lgen, fél óra múlva indul. Van már jegyük? A menetrend szerint reggel hétkor érkezünk meg. ld ben fel

W
Yes, it's leaving in half an hour. Have you already got fogjuk önöket ébresáeni.
your
tickets? (Jesz, itsz líving in hálf ón áuór, Hev ju Arrival is scheduled at seven in the morning. We'll wake
f,,lrnO1
ól-Redi got jór tikitsz?) you up in time. (Ó nÁlvOl iz sedj ld et szevón in dó
morning. Víl vék ju ap in tájm.)

lgen, el re foglaltunk két helyet hálókocsiban,


a 13-as kocsira.
Yes, we've reserved two seats in the sleeping
car,
carriage 13. (Jesz, vív ri-ZÓRVD t
szítsz in dó
szlípinkár, keridzs szórtín.)

Akkor el rébb kell menniük, a kocsijuk a vonat


végébenvan.
Well, you have to go further down then, your carriage
is at
the back of the train. Mel, ju hev tó gó fórdór
dáun
den, jór keridzs iz et dó bek ov dó trén,)
t:t
t!

líiinz ÁrroxÁsox AZ ÁLLOMÁSOH


Bocsánat, hol van... Kell fizetnem pótdíjat?
Excuse me, where is,..? (tksz-NLÚZmi, ver iz..,?) Will l have to pay a supplementary charge?
az állomás? Mit áj hey: 19 p?j_g 9?ap_!i .MEN!órl9sá1!7s?,_)
the station (dó sztésón) Vehetiink csoportos jegyet?
az informáci ? Are we entitled to a group fare ticket?
the information desk (dó infór-MÉsón deszk) (Ar ui q !ÁJnld t1l 9 o_|:yp, f91 Yi|!YJ)
a jegyiroda? Át t<etl szállni?
the ticket office (dó tikit ofisz) Do_! haye _tg chgloe, t19!1s? (Q ,u áj |e,u_ |ó 9sQ2!4s_tlQ11?)
a talált tárgyak osztálya? Ez á vonat megáll ..,-ban/,ben?
, the lost and found office (dó loszt ón faund ofisz)
. a csomagmeg rz ? eg' mónettérti jegyet kérek ....-ba/-.,be,
, _t!e__!ef||ug_99g,9.offige gQ !e!! lagidzs ofisz) n ie!_qr! ticket_,to_,,,, p_!g_a_se, (Ö 11TÓnru tlki! !9,t:tl!:,,,, pl(7). ,

Kaphatok egy vonatmenetrendet? Az a vonat megy ...-ba/,be?


Yg, l !ay_e_a !rai1_!ilnet9b19? Mé*j Qj,|ev ls this the train to...? (tz disz dó trén Ló/tu, ?)
Hány rakor indul a vonat ...-ba/-aéii 9 !1_é1 1ájylyébal?) Milyen hosszti az út?
Holry lo1o d_qq.: t!9_io9rlgy 19,\9l ftau lo_ng_ !9z dó dz9Qlni !ék?)
W-|t9! tlmg !g
!,!q ne_l! tl9in !o.,,? Mpt tái1l i4 do nekszt trén tó/tu".,?)
Hányas vágányró| indul? Van étkez kocsi,/hálókocsi?
Whg:t R|atfolm do_99 i! lgave_ from? Mat pletform daz it lív from?)
ls there a dining car,/sleeping car?
A vonat az 1-eJ inaul. (!z der ó dálning kár/szlípinkár?)
Your train leaves "ágá;fói
from. p,!g,tJory.!,
{!ór llér Iyr f.rpy pletform van.)
kciiveilón
ls it a direct "onát? (lz
Á
train?
iáitlá á meneii."aéti
' ' -'--- -'
it ó di-REKT trén?)

"ónui
(lz dó trén_lqp1l_g_9n
!:,tbg l|ai! ry!!!{l_g,._ol_!ime? |ájp?)
Hány órako. eiXérít.eg ;vonáii-
What time does the__!3!1 9rrjve? (Vat tájm daz dó trén ó-RÁJV?)

The train is running approximately 15 minutes late.


11ép iz 19.1ipg ó;PROKszimótti fiftín minitsz lét.)
(P_ó

to.,.? (tz der ón óvór-NÁJT trén tó/tu..,?)


l_q !!]e_r,e__e,n,o,v9r!i9_|,!_t-r.g!n
Mennyibe ter láiégríiilv,t'Fg' .:,-b^)-ba "'' ---""
How much is a single fare to,..? (Hau macs iz ó szingó! fer to/tu...?)
---
|i;;lA votlAToN Állomás és uona
Kérem, szabad ez a hely?
Excuse me, i this seat free? tunnel {tanól)
:, (J|97KJÚZri, iz állomásf nok stationmaster
disz szít fil?) (kó-lVEKsónJ
Nem, sajnos foglalt, csatlakozás connection
office íleft
' No, |'m afraid it's taken, rtó rack ídzsrek)
{Na,_qj,, ó FRED itsz tékón.)
lgen, szabad. érkezések arrivals board
Yes, it's free. (Jesz, itsz fil.) étkez kocsi restaurant car kesztórant kár)
Kinyithatom,/becsukh atoÁ az ablakot? hálókocsi couchette íí({r-SEü
Mav_| qpe!1'clo_9g ;
lhe wildow! !!l|téj áj ópón/klóz
__ ffi_L elyglig!--* _.Wr*QEy* gJi-**
|
dó vindó?) q9q!
Kérem, cserélne velem helvet?
l'm sorry, do you mind changing places? kijelzO
in{ulásgk departures board (drffic9q{a iq!J*
(Nq ?rqr!, dy jy
rrájnd c2éndzsing ptésziz?) i uíáuz ticket collector,/ ftikt kó-LZl4tór/
Hány megálló van még ...-ig? t

How many stops are there before we get to..,? in-SZPEKtór)


késés
lHgq m911,s7tgpsz a1 !e_r Pl |Ó$ v! get tó/tu. . "?)
Hol van az étkez kocsi? kocsi
i" thg_ |gstgula$ 9al? M_9r mozdon
[!r9
Elnézést,tudja, hogy hol
i_z dQ ry9v!órant kár?)
train driver
u WCZ
Excuse ffié, do you know where the toilet is? atform let{arm}

t!!<p7 !!!,UZ1n!, d_q jq.ry:ó,, ue_r dó tojtot iz?) pótdíj supplementary íszapli-/l4EA/tcjri
ltt van a jegyem. csárdzs)
(ry,I páj iilés
|.g_..",i"_,*.y_!l9k9! t" tik!t"..)
Meg kell vennem a ;egyemet. Á jógríióiá" )iÁr.iá váróterem w_9!!! l99fl- ___(,y9U |ry)
l have to buy my ticket: the tickát oiri"" was "óii.'-" vas t
closed. rai station
(A1 hev tó báj máj tikit:
dó tikit ofisz vaz któzd.) vasritállomás {
rai (rél
visszatérítés trífánd)
vonat train &rén)
vonatkísér guard

-\L
\--'-
..,lTALÁtr TÁRGYAN o zTÁLyA Uonattípusok
Elnézést,nem találtak egy ... éjszakai vonat night train,/ (nájttrén./
Excuse me, has... been handed in? vór-NAJT
(lksz-KJÚZmi, hez,,. bín hendid in?)
{!k,S<rrr}Z!|? _
pár kesztyrlít? ovorsvonat hiqh-speed train (háj,SzPlDtrén)
a paír of gloves (o per ov glovz) vonat train űntórsziti trén)
szemtiveget? kozvetlen vonat direct train {di-REKTtrén)
a pair of glasses (ó per ov glásziz)
qz.,r,éWÓnát tq"q7$qppilgjrqil {ló|.9llx4pi{9 trén).
kalapot? tehervonat goods train fuudztrén)
a hat (ó het)
eserny t?
an umbrella (ón am-BREla)
pénztárcát?
a wallet (ó valit)
hátizsákot?
a rucksack (ó rakszek)
mobiltelefont?
a ceil phone (ó szelfón)
CD,lejátszót?
a CD player (ó szídípléjór)
hordozható számítógépet?
,a laptop ggmpy!.er (d teptpp kOm PJÚtór)
A ,., felcíl érkez vonaton veszítettem et.
! loqi it on the trgin fry1n,,, (A1 losz,t 1t on dó tén,.flgm.,.)
Ha esetleg megtalálják, kérem,
hívjon fel ezen a számon.
lf it turns up, l would be grateful
if you could get in touch with me
at this number, - Hogyan mondjuk, hogy vasút?
(lf it tórnz ap, áj vud bi grétfut if ju kud Geronimo és Tea megérkeznek a londoni vasútállomásra. Ehhez
get in tacs vid mí et disz nambór.) meg kellett kérdezniük, hogy holvan a íailway station. De vigyázat!
Ha az Amerikai Egyesült Államokban vonatoztok, azt kell kérdezne-
tek, holvan a railroad station!
ffi
Feltenné a csomagjait a szalagra?
on the convey,er belt,
please?
#nísffidffdgf Can you put your tu99a9e
(Ken ju put jór tugiá), on dó Xon-VÉJor
belt, plíz?)

lrappola repril gépre sráll. hogy 0eronimo ór Tea után rÉei-


trstg6
rnenien tdinburghbe, de... seokás szerint elkésik. magammal?

ffi
Csak ez a táskám van, Vihetem
re?
,

Vaion íel tud srállni a repril ttake it with me?


|'ve only got this bag, Can
\
mí?)
Á, gáionli disz beg, Ken álték it vid

@
Jó napot! Megkaphatnám a jegyét és az iratát? ltt van a beszáttöjegye,
Nem, túl nagy, íel kell adnia,
Good morning. Can l have your ticket and lD, please?
Kellemes repülést!
(Gud morning. Ken áj hev jór tikit ón ájdí, plíz?) in the hold, There you are,
ZEei. No, it's too big, it has to 9o
{Eci- Have a good flight!
rrsÉnó this is your boarding card,

ffi
Der ju ár,
t big, ii nez b gó in dó hótd,
f,rsÉ86
(Nó,
-disz itsz
Tessék! iz jór bórding kárd, Hev
ó gud flájt!)
Here you are.

lffit (Hír ju ár.)

@
Remek. Az ón gépe harminc perc múlva indul. Addig már
nincs sok id . Folyosó melletti vagy ablak melletti helyet
szeretne?
{Eei-
.?l É?ío Very good. Your flight is leaving in thirty minutes.
This shouldn't take long. Would you like an aisle seat
or a window seat? Meri gud. Jór flájt iz líving in szórti
minitsz. Disz sudónt ték long. Vud ju lájk ón ájlszít or
ó vindószít?)

ffi
Abtak mellett, legyen szíves.
Window, please.
Mindó, plíz,)
,; nz lHFoRMÁclóxÁr i:A BE zÁrrÁsrÁr
Kérem, hol találok egy kézikocsit?
Láthatnám az ritlevelét?
Excuse me, where can l find a trolley?
!!qy[*s_e:e*"y_9_yl""p_19p_91J,_p_|ea99_?Wl_éjájpr! jerpépa9_1_t",_p!!Z,?.
!Jt:gl:5L_Ú?^mi, ver ken áj fájnd o troti?j Ablak melIetti vagy folyosó melletti helyet szeretne?
Do you prefer a window or an aisle seat?
(Du ju pri-FÓR ó vindó.or.on ájlszít?)
A folyosó mellett szeretnék egy helyet.
l_qp_u!d prefer an aisle seat. (Aj .vud pri-F.ÓR ón ájlszít,)*.
Hány csomagjavan?
(!le, ay_4j gcLf191lgrylnólvan tó tórminóltti? lz der ó satól szóruisz?) How many pieces of luggage do you have?
Lesz tmeg"rukiiá;i ju hev?)
!|au_meryt_pí9liz__ou lagiglzs du
t9 t l.,srs e e !p.pgy, 9í_ {!7._! 9,1,. o_.9 119p_gy_Q r? ) Pótdíjat kell fizetnie kilónként a csomag t ls lyáért.
Hol találok egy taxit?
You'll have to pay a supplement for each kilo of excess luggage.
_W|re*le can l find a \_y;i? !91Jl1pr éj !ál4 ó tekszi?) (Jól hev tó péj ó szapli-MENT for ícs kíló ov ekszesz lagidzs?)
J á . á, i o u u i." p u Ei e. róliáóti l atéii aíi=
", tol,[oqr_!!:e*eirpot?_
--:"':-'*: j*Í'
:'

Vihetem ezt magammal kézipoggyászként?


|9-1ltS-i9 e $s_ !!:_!er p basz tó/from di erport?) May l take this on as hand luggage?
Hol válthatok pénzt?
{MQl^á j!É_8_!!_s"!_:_o!"__e_7"b_e_rdte_g"!_!lp2_
Where can l exchange some money? Mer ken á1 iksz-CSÉNDZS
szam Ez tril nehéz/nagy kézipoggyásznak,
mani?)
That's too heavy/large for hand luggage.
G"ir. íiépiogeóa
P"3g1tú e!l/ !9 1dz.s !91 _Le &Jg |dlrJ _
lp Lls fligt t !?!s.3_qlq_ó*!Jéjt !é!?) Van onnél éles tárgy vagy elektromos cikk?
A repril gépek késnek az alábbi ÓÉ miatt, Are you carrying any sharp objects or electrical items?
Flights are delayed due tol (Flájtsz ár di-LÉJD dj(l tó/tu:)
rossz idó 4r jv 8"lrg ?n! ?árp_ 9b_QZ9Em9?_91 i;!!Kr!!<a! ájtgryz_?)
Melyik a beszállókapu?
bad weather (bed vedor)
kod Wliqh g q!p_ 9 qp_p*i.! eey_e_ fig
! T,? U_!:cg g*ét !_q1[_líy fpg?)
Az on járata a 36-os
fog (fog)
beszállókaputól indul.
erós havazás Your flight leaves from Gate 36.
a heavy snow storm (Jór flájt lívz from gét
(ó hevi sznósztorm)
sztrájk
g<Qr!jprj!:p_r?_ _:_
írá"y ó;;É"i"a n Gsiaiia;T
a strike (o sztrájk)
What time is boarding?
mriszaki probléma
Mat tájm iz bording?)
a mechanical problem (ó mi-KEnikót probtóm)
A repiilótéren
beszállás boarding (bording)
lexellgkárlyq *_F*qg!:üng pass,/card {bardinq pász/kárd)
9 9!Lq9n9góqó *-}ggg."g9?ü9p_*. íbe,9ld{sd|opj _ .
csomagszállító carousel/ (kera-SZEL/
!gFg*_*_* _ ltl-g 9g9 bgltleqidqeQgttl
ffig( [d_,j-*-3I
határ frontier (frantir)
kijelz
indulások board íd'-l14Rcscjrz bgrd)
departures
!!99j9I9!____ shuttle __Fie!__
irányítótorony control tower (kón-TROL tauór)
A REPÜróoÉprx
kézikocsi _ |qgggge lq|ter {!qgi4rq!ry/4
kifutópálya runway (ranvéi) Enyém az A 36-os, a reptil gép végében,
reptilótér airport (erpart) My seat number is 36 A, at the back of the plane,
9F9*__ pq -9|99r _* @eq"r!r#gd (Máj 91ít nambór iz szórti9ziksz ej, et dó bek oy d_ó, p!_én )
tlevél passport (pászport) Elnézést,ón az én helyemen il.
Vam customs (kasztómz) Excuse me, you are sitting in my seat,
vámmentes áru duty-free goods Hiuti-FRl gudz) (|k_s4...............=_KJÚZmi,
1u _ár s4iting
in máj szít,)
y9I9L9l91I__ traqsit
váróterem ransit loungq
lou *_ (trenszVaundzs
(trenszitlaundzs) Van hely a fels poggyásztartóban.
vészkijárat emergency exit ű-MORdzsónszl ekszlt) There is roorn in the overhead locker.
(Del iz rum in dó ó,vQl|ed lokór )
Vegetáriánus ételt kértem.
l asked for a vegetarian meal,
(A1 ászkd fo1 ó vedzso TE|on mil")
Személgzet Szeretne vaIamit inni?
Would you like anything to drink?
ghp_gB:in p9!!9q check-in clerk bsekínklárk)
tglsgeuÉlx* *groyn{ Btl*--*@xd:aal- Mud ju lájk eniszing tó drinK?)
EIvihetem a tálcáját, uram?
!9grl.é!yll9____ffi (e rtref
!< kón
-T RO l=ói)
i
May l take your tray, sir?
ikísér flight attendant ffíájt ó-TENdónt)
(Méj ál ték jór trej, szor?)
pilot ílót)
P_,]_qlg
repiil gép- flight-crew (flájtkru) ké."., kaphatnék egy takarót/ párnát?
May l have a blanket,/a pillow, please?
személyzet
(Méj áj hev ó blenkit/ó pitó, plíz?)
\.;Ál
]tliirotlTo BEJfLENTÉsrx
Kérjrik, állítsák az tiléstámlákat ftigg leges
helyzetbe, E6Y Hosózli RÉPÜÉs...Ár reÉszAMtRildill
hajtsák fel maguk el tt az asztalt, u
tegyék Az Amerikai Egyesült Abmok
a fels poggyásztartóba vagy az tilés".ornugokatalá, O" tup""oi;at hatalmas területet foglalel. Kép-
be a biztonsági oveket!
please place your seats zeljétek el, hogy az egyik partról
in the upright position, make sure your
tray is folded away, your luggage is stored in a másik partig elrepülni ot órán
the-overhead locker át tartl
or under the seat in front of you and your seat
belt is fastened.
(P!íln,les.z
i,ór szítsz in di aprájt pó-Zlsán, mék stir jór tréj iz fóldid
ó-vEJ, jór lagidzs iz sztórd in dó óvórhed lokór
or andór dó szít in
f792t o_yl j11 aryd jg: szítbett iz fászónd,)
...::---"-,,
A mentómellény az tiléstik alatt tatálható.
Your life jacket is located under your seat.
!/ór
láj!:1::e\!| 11 tokQt!! gq!a: jór
9.í!.) ,
Kapcsolják ki a mobiltótáionokat és az elektromos _ §

késztjlékeket!
Switch off all mobile phones and electronic i
devices. (Szvics of ól móbájtfónz ónd ilek-TROnik i
at_Y\L_ 11!
Kérj ri k, f áradianiÁi á r.rervr'i r.ié, Oi riáóóóóijat
be a biztonsági oveket!"is"iá
Please return to your seat and fasten youn
seat belt,
(Plí7 r1 TÓf!! to jQr szí1 óld fászón
1ór szítbett.)
Hamarosan megkezdjrik á leszállást.
We will shortly commen6e our descent.
M! yi! sgltli kó_MENSZ aur di-SZENT.)
kérjtik, maradjanak rilve és iá.tiák á biztonsági
ovriket
becsatolva, amíg a repril gép teljesen megáll,
és a biztonsági ovet jelz lámpa kialszik.
please remain seated with
your seat belt fastened until
the plane has corne to a complete halt and the
seat belt light
has been switched off.
(plíz rimén szítid vid jór szítbelt
fászond antit dó plén hez karn tu ó
kOm-PLÍT hólt end dó szítbett lájt hez bín
szvicst of.)
,:

eat belt {báJíbeitJ


],,ft6kofJ

locc!ifií,lé űók$l
,tirné.íbne
rtur {di-p,
l,áir íeruxtkneszj,,
áir (,
,,fu
table
leszállás ii+ELVESZETT A CSOMAGO r!
mé'netrén,d scheduled flight Hol találom meg a ... járat csomagjait?
Where can l find the luggage from the flight...?
osztá class Ust tr_u l " ét IlJld !9 qgj l:_trpl*dpJut, . ? )
t

li.Í|
A bórondom nem jott ki a szállít szalagon.
airoraft ij#Í : My suitcase hasn't come off the luggage belt.
turbulbnce ].;]l]!:
; l.]]
(lltslp"_<qtFeplhp<gl_*pr:olde]eg_id{9_9p_ltJ_
lití]'dól i: A kovetkez járattal meg fog érkezni a bórondom?
Will my suitcase arrive on the next flight?
YlUla9_.u!! 9? qo ryk?zt |!éj!3):_ _,.
q<_e:BAJV
El tudná ktildeni erre a címre, kérem?
Can you have it sent on to this address, please?
!5pr_jy_Lpy_lt 9zglloJ_ly d] 4 qPB_r Z_,_p_[r?),
Kitoltené ezt a nyomtatványt, kérem?
til!_gtl!_!]t9*t_o:r3í|Ji:*J:g_rLyJ!! 1ut
P.]egqg_,. p_el-y*qq $.s.7_.fprry2_"_:
Le tudná írni a csomagjait?
W!:_q!{o_e_sJgtl:rlygga99|ge!|"i\p.:,*U_et4q,J9l!egydz"s^!y!:Jg|?J*
A b rondomet kinyitották/megsér ilt, Kihez forduljak?
My suitcase has been opened/damaged. Who do l report this to?
(Máj sz tkész hez bín ópónd/demidzsd. H(t du áj ri,PORT disz tu?)
Énpedig szívesen ennék valamit a bárban. Megéheztem!
,o&)
dffiem fl ffiffih ,s:s$r#e,f,f
['*.\\4+-
l'm going to the restaurant for a bite. l'm hungry!
(Ajm góing tó dó resztórant for o bájt, Alm hangri!)
"ffi
peter líouse uerverett egy kompkirándulást
trlight"uigetre.
f,|indenkl élvert ar átkelést... Csak Geronimo ta..lu ier,
nd9yon. hogy végre megérkeaenek!
.,tb r Éste, Geronimo, hogyan fogod élvezni azvtazást?
l \#il What about you, Geronimo? What are you going to do
. to enjoy the trip? Mat ó-BAIJT ju, dzsó-ROnimó? Vat
'tP 66 - ár ju góing tó du tu In-DZSOJ dó trip?)

ffi
lgazán szerencsések vagyunk: ma csodálatos nap van, és
a tenger nagyon nyugodt. Tökéletes egy hajókiránduláshozl
We're really lucky: it's a wonder:ful day and the sea is very _ffi,\ Tulajdonképpen... nagyonvagyok. rosszuI érzemmagam,

calm. lt's ideal for a boat trip! )ffi# Azt hiszem, tengeribeteg
Uir rílílaki: itsz ó vandórful déj end dó szí iz veri ffi.
%rorr''
Actually... l íeeltenible... l think l sufíer from seasickness!
kalm, ltsz áj-Dlól for ó bót trip!) (Ekcsuóli,., a1 rl bribó!,.. Aj szink áj szafór from
szísziknesz!)

@
Milyen hosszú lesz az út?
How long willthe crossing take?
(Hau long vil dó kroszing ték?)

ffi\
'Criront
Körülbelül két óra. Van idcínk pihenni.

lffi
r--4

About two hours. We've got time to relax. "r74

@-aaUr t áuórz, Vív got tájm tó r;-LEKSZ.)

Énfelmegy ek a íedélzetre napozni.


|'ll go up on the deck to sunbathe.
0q ga ap on dó dek tó szanbész,)

Nagyon jó ótlet veszek egy narancslét a bárban, és jövök utánad.


Great idea: l'll get an orange drink from the bar and l'lljoin
yov. (Grét áj-Dla: ájl get ón orindzs drink from dó bár
#*b-" ón ájl dzsojn ju.)
st{[n JEGYptlzrhRBAN
W {;;
{ A FEDÉLzCTEtl
Kérem, hol vehetek jegyet? ry Kérem, merre találom a ... számű kabint?
Where can l buy some tickets, please?
Excuse me, how do l get to cabin number...?
Mennyit kell fizetni az aut izÁiriiáséitr
Mennyi ideig tart az út/az átkelés?
How much is it for the car?
Hory.1.o19_ !s lhe !ripl^9ro_ss!19.!_ (|ay lo:rg lr lQ !rjp1!:r9szi,!g:)
_l1qcs iz it __.__,..:",,",,,
(.!lqu for dó kár?)
],______,_.:* n/.\ Megállunk valahol?
Milyen gyakran iná"i tomp .,:,-r;)-i:;?
Do 1ry_e'9t_9p o_tf a! 31y p!a_g_e_s? {Du ui 11tap _9| 9t eni p*!_Qg7iz?)
How often does the ferry sail to,..? ') ., Leszállhatunk a hajóról ...-ban/ -ben?
H_gy_gfó_n daz dó feri szél tó/tu...?) Hr
Honnan indul a Xomp-...-ri/-i"? - -' T*{
Mikor kell visszaérniink a fedélzetre?
Where does the ferry to.., leave from?
when do we have to be back on board?
M91 d94 dó tpr!_!_a1_|u., , lív from?)
Hány órát t lehet É;;aíiln Men du vi hev tu bi bek on bord?)
what time does boarding start? Mat tájm H;i Éiokégv báit?
daz bording sztárt?) Where can l find a bar? Me1 |9n aj !ájpd a_ b_9r?)
Tengeribeteg vagyok.
l suffer from seasickness. (Aj szafOr from szísziknesz.)
A tenger nyugodt,/viharos.
tlqió ípusolr The sea is 9?!m49_9.9|. Oó:9z!_iz kg1n/pf ,)
Dagály/apály van.
cirkáló cruise ship kr zsip) lt's high tide,/low tide. (/tsz háj tájdló tájd.)
felf,ljható-
hajó _ glllt, (S/D/
"hio
heT .,, .' íkó_^/UJ ,,,li 1lj:].illji'n
:,;1.Ü
l:,l ii:i,. : ]iI:
tferi} '.::.: ]r!

n]ii":i
,W r;_
FoNTo 3CJILENTÉGft Á hajó
Tilos a fedélzeteken dohányozni!
Smoking is not permitted on any of the vehicle clecks.
betegkqlin * "iqkbey_*._ .__ * __$zikbgD_*
(Szmoking iz not p()r-MlTicJ on eni av dó víiki)l deksz,) csomagtér bqg_geg_e1_o_9nr ___!FspÉr."::y.l
fedélzet deck Hek)
Zárják be kulccsal a gépjárm vet!
Lock your vehicle, (Lok jór víikó!.) *
nuigpbleL p9fit9|9* @*M*
A teljes rit alatt tilos a fedélzetekre lépni! najQ_!í_d_ _*,ga!gway , {sgllgwD
Access to the vehicle decks is prohibited during the crossing"
(Ekszesz tó dö víikót deksz iz pró Hlbitid ctj ring dó kroszing..)
hátsó fedélzet aft deck
A felhívásig ne indítsák be a motort, rrogy a ierregósreniyezést
elkertiljtik.
ho_r.gqly_*_
-*"**-fl 1,9L**-^*_____{q 9d- , .-}{ ..*
Do not start your engine until instructed, to avoid air pollution. kabin cabin (kebin)
(Du not sztárt jór endzsin antil in-SZ-TRAKTid, korlát
tu ó-VoJD er'pó-L"Úsón")
hgrnéry:g ____ _* _"be!ll/":u{9e._ ___ ífs|r/:_g,dp!_
!_"jg:e!*- ]rudbg"sjggs" -"-- ílsMrBpztc r:)
ment csónak -** lifeboat űáíbóü
mentómellény life jacket (lájfdzsekit)
oooooooo6ó6
-=. oó ó o ó oooo (sztarn)

A kík 6ben
Szenrélgzet
r" o e!:p_li sí9 nÉ,!y 1 _ 19w_ff d./ igwgr_ds p s* {p
:tt:la:!1s:lta9:: P E e
kpr!_á"ry_
hgj*ó_lgg_é_nység _ _
captain
cJey___
_, - - _*-*ptgp*_
(x:y} ,
sailor bzélor)

Á
ffimmffi## fuftregdf' ffi) - [ffffiii;J if*i]i,lili]ilfi í1l1n|,,]n.*,
(ltsz íziór den áj szót! Hev ju got dó tikitsz?)
GerOnimO Ós Patty Spring el akarnak jutni rnetr-óval ,,],,,
ffi
a haaOitty Cir.cuira. ttelyik v naIra kell fel*óllni?

W
'i.W

Jobb |e* megnérni a térképetl lgen, vettem ma reggel két napijegyet.


Yes, l bought two one day tickets this morning.
(Jesz, áj bót t vandéj tikitsz disz morning.)

w
Hm... Mennyifolyosól Merre kell mennünk?

w
E|r...so many passagewaysl Which way do we have to go? Gyerünk, akkor menjünk!
(Ónm, ,. szó meni peszidzsvéjz! Vics véj Come on, let's go then!
du vi hev tó
gó?) (Kamon, letsz gó den!)

W
Jobb lenne megnézni a metrótérképen. Rendben, érvényesítsüka jegyeket, és kovessük a jelzést

ffis
We'd better check in the underground map. a piros vonalhoz.
Uíd betór csek in dó andórgraund mep.) Yes, let's stamp the tickets and follow the signs for the red
line. (Jesz, letsz sztemp dó tikitsz ón foló dó szájnz

w
Nézd, a metróvonalak külonbóz szinűek. for dó red lájn.)
Look, the lines are in diíferent colours.
(Luk, dó lájnz ár in difrónt kalórz,)

Tehát... itt vagyunk, ez Notting Hill. A Piccadilly Circushoz


a piros vonallal kell mennünk az Oxford Circusig, azután

ffis" a barna vonallal.


So... we are here, at Notting Hill. To get to Piccadilly Circus
we have to take the red line to oxford circus and then the
brown line.(Szó.,, vi ár hír, et noting HlL. Tó get tó
pikó-Dlli szórkosz vi hev tó ték dó red lájn tó
okszfórd szórkósz ón den dó braun lájn.)
,ffi
nNFoRMÁcló xÉnÉsre
Hol van a legkozelebbi metróállomás?
METKó ÉsnurÓgusz Where is the nearest undenground station?
Londonban a város minden ré- Ner iz dó níreszt andórgraund sztésón?)
szére eljuthattok metróval Van bejárat mozgássériiltek számára?
vagy autóbusszal. Különböz |s there an access ramp for the disabled?
típusújegyek léteznek, minden- {tz cJer ón ekszesz remp for dó disz Ebóld?)
ki válasáhat igényei szerint: Hol lehet metrójegyet venni?
- Vonaljegy sing|e fares Where can l buy an underground ticket?
-
" napijegy - onB day ticket
Mer ken aj báj ón andórgraund tikit?)
. 3 napos jegy - three days ticket Menjen a kozeli jegypénztárba, vagy használja a jegyautomatát!
. bérletek - sca on tisket Go to the ticket office here or use one of the automatic ticket
. turistabérlet - visitor ticket machines. Gó ta dó ilkit ofisz hír or j z van ov di ótó_MEtik tikit
. Carnet: 10 jegyb l álló gyűjtójegy, mó-síNZ )
kedvez áron; több ember is
használhatja Szeretnék egy jegyet.
l'd like a ticket, Ajd lájk ó tikit.)
Mást is tudni kelll London városát különböz zónákraosztották fela Melyik vonal visz a ...,hoz?
központtól kezdve a külvárosokig haladva. Ha több zónán kell át- Which line takes me to...? Mics lájn téksz mi tó/tu"..?)
utazni, a jegy ára változik. Ez a jo vonal a ... felé?
Ezért amikor jegyet vesztek, meg kell jelölni az érkezésihelyet, ls this the riEht line for.,"? (lz disz dó rájt lájn f,cr ,?)
vagy pedig a jegyautomatáknál meg kell nézni azónatérképet. Hány megállót kell menni a ...-ig?
How rnany stops is it to...? (Hau meni sztopsz iz it tó/tu.,.?}
Ne felejtsétek továbbá: ltt kell kiszállnom a ...-hoz?
. az vtazási irodákban különleges Do l gei off here for.".? (Du álEet of hír for^.-?)
bérleteket |travelcard) árulnak tu- Hol ke]l átszállni a ...-hoz?
risták számára Where dei l change for.,,? Uer du áj cséndzs for...?)
.5 év alatt a gyerekek ingyen utaz- Sajnálom, de elvesztettem a jegyemet.
nak a metrón, az 5 és 15 év közöt- I'm sorry, but l have lost my ticket.
tiek pedig fél árat fizetnek. (Ajm szari, bat áj hev loszt rnáj tikit,)
Y igy ázzanak az aj tókná l !
Mind the doors! (Májnd dó dórz!)
Vigyázzanak a szerelvény és a peron
kozti résre!
Mind the gap| (Májnd dó gep!)

I
iW "*_
Á metrón
9]9gú! _ tunnel (tanól)
állomás
l sav sa ffi- Londonban vagytok, az underground vagy tube íeliratokat kelt
csricsforqalom követnetek. Ha azonban New yorkba utaztok, azt kell kérdeznetek,
ticket (tikit in-SZPEl<tór)
hol a legközelebbi subway állomás!
commuter k -MJUtór)
direction (di-REKsón/
-REKscjn)

ticket machine (tikitmó-slN)


indicator board

metrótérkép underground (andórgraund


planner map plenórmep)
(dtró)vonal lin" flá,n)
escalator (eszkólétó0
pénzváltó automata change machine
atform letform)
1-oJ99
ülés seat (szít) átszállni
beszállni (tó get ontó/ontu)
vészki em exit (i MORdzsOnszi ekszit)
ftó bái o tikit)
-

vezetó driver
kiszállni (tó qet of)
vonat train (trén)
metrózni to go by ftó gó báj
underground andórgráund)
lgen, tele van a pénztárcám apr pénzzeL

fiffif;ffihtmsmpí* rdrgfr Yes, my wallet is full of coins.


(Jesz, máj valit iz ful ov kojnz,)
l,|usrkoli és Tea autóbusseal mennek haza.

Kiválasztottam a jegytarifát. A két vonaljegy 3 f


Amikor a negállóba érnek. vórni kell egy kicsit. (font),
Í9y van ideitik jeryet venni. l've selected the íare. lt's t3 íor two single tickets,
t
(hv szi-LEKTid dó fer. ltsz szrí páundz for szingól
tikitsz.)
Tudod, hogy milyen gyakran jár a busz?
Do you know how oíten the bus runs?
(Du ju nó hau ofón dó basz ranz?) Nézd, jon a busz!
Look, the bus is coming!

ffi-
10 percenként kellene jönnie. Nézzük meg a menetrendet! (Luk, dó basz iz kaming!)

ffi
There should be one every 10 minutes. Let's check
the timetable. (Der sud bí van evri ten minitsz. Letsz Tokéletesen pontos. Szátljunk fel|
csek d tájmtéból.) lt's bang on time! Let's get on!
(ttsz beng on tájm! Letsz get on!)
Sajnos éppen most ment el. A következ 14.20-kor jön.
Unfortunately, the bus has just gone. The next one is
(An-FORcson tli, dó basz hez dzsaszt
at 2.20 p.m.
gan. Dó nekszt van iz et t tventi píem.)

ffi
ffi
Jó, akkor van idonk jegyet venni.
Good, so we've got time to buy the tickets.
(Gud, szó vív got tájm tó báj dó tikitsz.)

Vehetünk a jegyautomatából. Van apród?


We can buy them at the automatic ticket machine. Have
you got any change? Mi ken báj dem et di ótó-MEtik
tikit mó-SÍN, Hev 1u got eni cséndzs?)
e lrronyÁcró xÉnÉsr
Ho[ Kr[[ Jt YtT VEilill? Melyik autóbusz megy a belvárosba/az állomásra?
, London belvárosában nem lehet jegyet venni a buszon. A megál. Which bus goes to the city centre,/the station?
(Vtcs basz g_ó1 Yó d,9 s?lti p19|tórldQ sztésó1?)
lókban jegyautomaták vannak, a nevük standalone coin-ónly,l
machines. Mikor jon a kovetkez busz?
. A többi angol városban lehet jegyet What tim_e is t[e_ next b_us? May yálm i_z 9!ó ne_lszy ba9!)
venni a buszon. Elég, ha megmondod Egy buszjegyet kérek szépen!
a sof rnek, holfogsz leszállni, és pon- A bus ticket, please! (O basz tikit, plíz!)
tosan el készited az aprópénzt. Megáll ez a busz a ...-nál?
Does.!his bg9 sto_p.at,,,? (?9l !!_sl Pqsz:slto_p e!,.,?),
Mennyibe kertil egy buszjegy a .,.-ra?
How m_g_c! is a licke_t 19.,,? ,(Hgtl m.qc9, iz o 1!ki! !9/]u?)
kérem, tudna nekem szólni, amikor le kell szállnom?
Can you please tell me when to get off?

Hány megállót kell menni a Victoria Streetig?


How many stops is it to Victoria Street?

ltt kell leszállni a Tate Galleryhez?


Do l get off here for the Tate Gallery?

Bocsánat, itt le kell szállnom.


Excuse _ryr_e_, ! mq9! ge_t gff hery, (lksz.KJÚZmi., áj ma97_t gey.o! h!y,)
:.,, ttlFoRxÁcló xÉnÉs- Sajnálom, elvesztettem a jegyemet.
Hol van a legkozelebbi buszmegálló? l'm sorry, l've lost my ticket. (Ajm szori, ájv loszt máj tikit.)
W_!e_re iq !.h._ n99ry,sJ.bgs.9top? Mer
1z dó níreszt basz sztop?)
Milyen gyakran mennek innen buszót?
How often do buses run frorn here?
(Hau ofón d basziz ran from hír?)
Mikor jon a kovetkezó busz a... felé?
When is the next bus to,..? (Ven iz dó nekszt basz tó/tu.,.?)

Does the number 35 stop here?


(Daz dó nambór szórtifájv sztop hír?)
\---
,l.,,].] . ]'i,]i 11.,
,i, l :;,i'il' .

busszal menni to go by bus fta ga báj basz)


elérni a buszt/ to catch/ (tó kecs/
buszra szállni to take the bus tó ték dó basz)
felszállni a buszra get _on the bus _q9s9l_oJl_q9!9 a_
Áz autóbuszon to
k_ifizetni a jegyet __to pay the ticket ftó péj dó tikiü *
aprópénz srnall change (szmólcséndzs) lekésni a buszt to miss the bus ftó misz dó basz)
autóbusz bus (basz) l_esállni a bt|szról _le_99!"o|l*t!9_Q! ***_@" get of dó basz)
autóbusz-menetrend bus schedule (basz sedjuD Varnl to wait for ftó vét for)
l9eás_gy_*_ bus ticket (basztikit)
buszmegálló bus stop (baszsztop)
br.ls (baszdepó)
buszsáv bus lane (baszlén)
buszvonal száma route number (r tnambor)
cél destination ídeszti-A/Escjn)
ellen r ticket inspector(tikit in-sZPEKtóa
emeletes busz double-decker bus
(daból-DEkórbasz)
fst !Éts!es*..g_á]!9!r" |yreqgg
! stop (ri-WESZTsztop)
ingajárat shuttle bus (satólbasz)
irány direction (di-REKsón/
dáj REKsón)
Ie-
iegyte,.líe bus fare {baszfer)
Bgl9g:_* 9lg99}9r __ __*_!!9L:PA59L _ _, _
pélrvq!!ó qqtg[alg_qbange_]a? !119 _ _GÉj{r [9 SnD--
.

sofór driver @ráivór)


9l99**-".-*****p9 9!g9r_ @eszindzsór)
ules seat (szít)
yglg!g!y*.-* bqq_ hq!tel_J9*",:s!ta:)
végállomás last stop/terminus (lászt sztop/
torminósz)
visszajáró change (cséndzs)
ffi\
ffi
A TAX| felirat az autón nem világit ez aájelenti, hogy

$m#mffifrmffiffi*o* futr#W,trf az autó foglalt.


The sign TAXI on the car roof is switched off: that means
Peter l,|ouge meghívta Geroninót, Bert}emint ég Farrdorát it's taken. (Dó szájn tekszi on dó kár r f iz szvicst of :
e se{nhórb egy muskelre. tgy kiclit kétébef,vcnnak... det mínz itsz tékón.)
Jobb lesr taxival menni!

w
ltt van egy másik, ami világít. lntsük le!
Here's another one with the light on. Let's ílag it down!

w
(Hírz ónadór van vid dó lájt on. Letsz fleg it daun.)
Le fogjuk késni az előadást. Miért nem megyünk taxival?

@
We're really late for the show. Why don't we take a taxi?
Mír ríli lét for dó só, Váj dont vi ték ó tekszi?) Jó napot, hova mennek?
Good morning, where are you 9oin9?
(Gud morning, ver ár ju góing?)

ffi\
Ilxi9

ffi\
Nagyszerű, Geronimo, azt hiszem, ez tökéletes ötlet!

ffi ffi
Great, Geronimo, l think it's a very good idea!
A Victoria Streetre megyünk a színházba.
(Grét, dzsó-ROnimó, áj szink disz iz ó veri gud áj-Dla!) We're going to the theatre in Victoria Street.
(Vír góing tu dó szietór in vik-TÓria sztrít.)

@
Nézzétek,ott van egy!
Look, there's one over there.

"ffi
(Luk, derz van óvór der.)

ffi\ lgen, de sajnos nem szabad.

W
Yes, but unfortunately it isn't free.
(Jesz, bat an-FORcsonof/i it iznt frí.)

Honnan tudod?

ffi
How do you know?
(Hau du ju nó?)
TAxlzÁs
Tudja a taxitársaság telefonszámát? \
Do you know the number of the radio-taxi? .1
(a jylg dó nambór ov dó 1éd!ó_!.9!1sz!?j_- _ _ *_
"-/

Bocsánat, hol van itt a kozelben taxiállomás?


Excuse me, where is the nearest taxi rank?
{!\p_r_"5!94.!, v9!.!z d9 1irys!. !ek7z! renkP _ ,
Hívna nekem egy taxit, kérem?
Could you call me a taxi, please?
fu! ju \Qt,llí 0 !9k91!, p_!!z?) TAxtzAs
Szabad? Hova tegyem a csomagom?
Are you free? (Ár ju fil?) Whe*p_ Q9_ ! pg! m_y_!u:999.9p? .M_eLdq áj pulléj !a;gi!ls?)_
Mennyibe kerril elmenni innen a ...-ra? Tudna nekem segíteni a csomagokkal, kérem?
How much is the fare to,..? (Hau macs iz dó fer tó/tu...?) Could you give me a hand with my luggage, please?
Van éjszakai pótdíj? p tl_gra v!!ryéj_!?g!4_rg, p!!z_?_)
{Ny! j,t "g!_":g! ,

Is there a night-time supplementary charge? ki tudna itt tenni?


{!z let ":
réj!ájm s7ap]! ME!:t!pr! g,s_ér4z:?)
El tudna vinni a ..,-ra?
C_al _v._ou
pe_gff |,",r_._,, _p_!:9.?pg,? (K_e_lLu d1o_p_ 7n! 9f n!r,
i1,9p_ flO
Megtenné, hogy vár rám? Egy perc, és itt vagyok.
Cogld.yo9.t_a!9 me_ !o..:,:: plegs_e!, (!!yd jy 1éX!i | /!!,,,, p_!!r?)_, _, Do you mind waiting? l won't be a moment.
Messze van innen?
ls it far from here? (lz it fár from hír?) Lehetséges egy gyors kort tenni a városban?
Mennyi id alatt értink a ...-ra? Could you give me a quick tour around the city, please?
How long will it take to get to...?
(Hau long vil it ték to get tó,,,?) Kérem, tegyen ki a ... el tt/sarkán.
Please, drop me off in front of ..,/on the corner of..,

Megérkeztrink. Alljon meg, kérem!


Were hgp,, P__ut! 9_p] ,p!,9?.9_e_.l aír hlt Py! ap, plíz!)
Gyorsan ideérttink.
Tha_t was quick! (Det vaz kvik!)
Mennyivel tartozom?
What do l owe you? Mat du aj ó j ?)
Tudna adni egy nyugtát, kérem?
Can you give me a receipt, please? (Ken ju giv mi ó ri,SZIT, plíz?)
Taxiban
bekotni to fasten
aitó door Uór)
ovet one's seat belt vanz szítbelt)
biztonsáqi ov seat belt bzítbelt)
beszállni a taxiba to get into a taxi (tcj get intu ó tekszD
borravaló tip ttip)
elindulni to set off (tó szet of)
csomag luqgage (lagidzs)
kiszállni a taxiból to get out (tó get aut
csomagtartó boot bt) of a taxi ov ó tekszi)
cs csforgalom rush hour kasauór}
kitenni to drop off ftó drop of)
díjszabás fare űer) (tó hél/tó fleg
leinteni egy taxit to hail/
foqlalt busy bizi) down a taxi daun ó tekszi)
kilincs door handle Hórhendól)
meqállni to stop,/to pull up ftó sztop/tó pul ap)
szabad for hire/free
taxiba szállni to take a taxi ftó ték ó teks .zi)
szám!a receipt
(disztónsz) taxit el ieqvezni to book a taxi (ta buk ó tekszi)
distance
taxit hívni to call a taxi ftó kól ó tekszi)
taxiállomás taxi ranklstand ftekszirenk/sztend)
(tekszimítór) taxival menni to qo by taxi ftd gó bájtekszi)
taxióra taxi-meter (tó vét for)
Varnl to wait for
taxisáv taxi ride (teksziráid)
vezetni to drive (to drájv)
taxisof r taxi driver (tekszidrájvór)
!9x_39!gé|?t taxi service (teksziszóruisz)
terel rit detour Uít r}
utas ** !?._ss9199r_ _ (peszin!ag?r")*
Vl sza|aro change (cséndzs)
rilés seat (szíü
Tókéletes. Mennyia napi bérleti dij?

ffime
ffi
Perfect. How much is a day's rental?
;mwffiffi ffim. (Pórfikt. Hau macs iz ó déjz rentól?)
peter l,|ouse ós barátai
bérelni sreretnének ]lín,
Napi 83 font. Szükségem lenne a jogositványára.
egy autót eqy yidéki kiróndulóshor. ,,lP1
l},
That would be t83 for the day. Now, l'll need to see your
Vaion találnak elég nagy járm vet?
driving licence. (Det vud bí étiszrípaundz for dó déj.
Nau, ájl níd tó szí jór drájving lájszónsz,)

Jó napot, uram! Miben segíthetek? Tessék. Hány örakor kell visszahozni az autót?
Good morning, sir. How can l help you? Here you are. What time do l have to bring the car back?
(Gud morning, szór. Hau ken áj help ju?) (Hír ju ár. Vat tájm du áj hev tó bring dó kár bek?)

Szeretnénk bérelni egy autót egy napra. Éltetertt. ltt vannak a kulcsok. Jó utatl

We would like to hire a car for the day. Before 12 p.m. Here are the keys and... have a good trip!
Mi vud lájk tó hájór ó kár for dó déj.) Gi-FÓR Melv píem. Hír ár dó kíz ónd... hev ó gud
trip!)

Milyen autóra van szükségük?


Which kind of car do yov need?
(Vics kájnd ov kár du ju níd?)

ffi
Egy elé99énagyra... hatan vagyunk.
Quite a big one, actually... there are six of us!
(Kvájt ó big van, ekcsuóli... der ár
sziksz ov asz.)

Nézzük csak, mit tudnánk adni. Van itt egy egyterű.


Let me see what we have available. We've got
a people carrier. (Let mi szí vat vi hev -VÉlb t.
Vív got ó pípól keriór.)
W
{o.-'J.
Áuúóbcrles
TAilÁCsol( AilllAK, AKl VtzET átadás delivery Hi-Llvóri)
Ha az Egyesült Királyságba n vezetsz, {}o
autókoIcsonz car hire (kárháiór)
figyelembe kel]venni néhány fontos szabályt. autó-visszavitel car col[ection (kárkó-LEKson)
. Az autók a bal oldali sávban k zlekednek, nem a jobb oldaliban.,:l baleset accident íekszidónt)
Ezért az autóvezet helye mindig a jobb oldalon van, a bal olda- biztosítás lnsurance (in-SUrónsz)
lon pedig egy utas ül. díjszabás (réü
. Figyelni kell a sebességkorlátozásral Minden országnak vannak háromajtós autó three-door car (szrídórkár)
saját szabályai, és jobb ezeket megismerni, hogy elkerüljük a bír- jggg |_ty4!y-_ íYtngjgg! 9-*** _._|dráN!ng léjuaqqr]
ságokat é; a veszélyes hetyzeteker ...
kár damage {demidzs)
otaitós autó five-door car ffáivdórkár)
theft protection (szeftpró-TEKsónJ
..,,.-= 5r-oCrNÉx AUTóT 3ÉRCLII... riasztó
yexte!.9*béI9J9l9 Jenlng3rflgle (varning trájengól)
Hol van a legkozelebbi autókolcsonz ? iilések száma seating (szíting)
Where is the nearest car hire company?
Me1 iz dó n|971kál hájór kampóni?)
Szeretnék bérelni egy autót ... napra/hétre.
|'d like to rent a car for,,. days,/weeks.
aP UiX tó rent a car for.,. déjz/víksz.)
Milyen típusri autóik vannak? Au óúípuolr
Which kinds of cars_ !_o yo_u haye? M!c9 kájndz ov kálz du jy !ev?) (femilikár)
családi autó family car
Mi a díjszabás? ggy!g,(í * * peo_ 1le*cgrrier *JgE1l/,9gf.Q_
Whqt are the pllce r_91g9s? Mat ár d_ó plájszléldz2lz?)
Az árban benne van a biztosítás?
fe[y[!rató_tejű_ _gg!yelt$|9 íkü-VqFt'bó/] _
gépkocsi (kár)
Do the prices include insurance?
kisteherautó (ven)
(Du dó prájszi.z, qklud in.S,Úrorysz?)
kombi estate car (i-SZTETkár)
Hol vehetem fel az autót? (kempór)
lakóautó camper
Where do l pick up the car from? (fówíldrájv)
négykerék- four wheel drive
Mer du áj pik ap dó |1ár !19ml) meghajtásos
El tudják hozni nekem az autót a ...-hoz?
Can l have the car delivered to..,? spgtlKoq9l sports car (szportszkár)
teherautó lorry (lori)
(Ken áj heu dó kár Qi LlvQr!.ta/t_u,,,!.) (dzsíp)
terepjáró Jeep
Mikor,/hol kell visszaadni? (részingkár)
versenyautó raclng car
When,zWhere do l drop it off? Menlver du áj drop it of?)
\lii

Az auúó részei
biztonsági ov seat belt (szítbelt)
duda horn (horn)
eIs tilés front seat (frontszít)
ggngb"r9!99 tyre ftáiór)
hátsó tilés back seat (bekszít)
kézifék handbrake (hendbrék)
kilincs door handle @órhendól)
!Égb9g-cJ9nálq__*e r_gglq i 9 rylg *_ _ _ !p:t a n ; P s ó n
i
I
i ng )
motor englne bndzsin)
oldalsó trikor _]ry!!g rnIror _ _**kus_lllor)_
p9{á!**-:
--_lÉtpg9él brake brék)
gázpedál accelerator (ók-5ZElórétó0
kuplung clutch (klacs)

sárhányó wing (ving)


sebességmér speedometer (szpi-Damibr)
szélvéd windscreen (vindszkrín)
tet rotrf (r f)
.i r.
nfl lyg !t "!. óJyg[ttga t ot _
g -
__ _űLuq|i N& Qil_ _ _
iizemanyagtank
|

fuel tank (fj(lót tenk)


vezet rilés driver's seat Hrájvórz szít)
visszapillantó ttikor rear view mirror (ilrvj mirór)
út3elzo tablak
egyirányri utca one way (van véi)
els bbségadás glve Way (giv véj)
kotelez
elózni tilos no overtaking (nó óvor-TEKing)
forga|omtól elzárt t road closed (ród klózd)
jobbra,/balra no rightlleft turn (nó rájt/left tarn) tlt3elzo táblák
fordulni tilos (nó
MF"Nq {beq!z)* surface road
KRE Z-tábla road sign kódszáin)

mozgássérült- parking for (párking for


vasriti átiára
parkoló the disabled dó di z-Éébótd)
Az ton
alagrit _ tunnel (tanól) Hogyan mondjuk, hogy keresztez dés?
+g_ __-- ["99lpg Londonban vagytok, és át kell mennetek az úton vagy egy keresz-
tez désen? Akkor egy junction közepén álltok. Az Amerikai Egye-
süh Abmokban azonban eA ú9y mondják, hogy intersection.

(mén ród)
gyalogos-átkel hely pedestrián;.osslng (pó.Drszrrio,
kraszinq)
íbridesJ
bend
unction,/crossroads
beállítani to fix (tó fiksz)
road
koz befordulni egy utgábato turn into a road ító tórn intu ó ród)_
eli) (tó szvics on)
bekapcsolni to switch on
bérelni to hire,/to rent (tó hájór/tó rent)
leállósáv hard shoulder hárdsóldór)
,!gJe5gl_
mellékrit ide road b"aiarOa
brintetést kapni to get fined (tó get fajnd)
(tó tórn)
sarok eIfordulni to turn
99|nq (kornór)
elindítani to start (tó sztárt)
aV íane aén) (tó csek)
qplg ellen rizni to check
ioad -.--
Égb9t!é19?"
t el zni to overtake ku óvórték)
-aród) felvenni valakit to pick up someone ftó pik ap szamvan)
fékezni to brake fta brék)
qvorsítani to accelerate (tó ók-szEloret)
kikapcsolni to switch off (tó szvics of)
lelassítani to slow down (tó szló daun)
meqállni to stop (tó sztop)
megjavítani -- meF)
sgbességet váltani to "c!_range gear _ (tó csénd_zs*gír)
tankolni to fill up (to fil ap)
vezetni to drive ftó drájv)
végigmenni to go down,/ (to gó daun/
egy utcán along a road o-LO^/G ó ród)

L ffi
A BElzllxúrxÁr
Bocsánat, ho! van itt a legkozelebbi benzinkrit?
Excuse me, where is the nearest service station?
(tksz-KJÚZmi, ver iz dó níreszt szórvisz sztésón?)
f.í. rei".i
Fi!! qp, pl_eqq_el pp, p|í<l2
_!_r !!
lHroRMAcló- Éss=oÉrm<ÉnÉs
Csak onkiszolgálás van? Elnézést,megmondaná, merre kell menni a ...-hoz?
!q lt qn!y 9_e_lf_:9_e_rv!ce? (tz it ónti szelf-SZÓRvisz?) Excuse me, could you tell me the way to...?
Ellenórizné a keréknyÓÁá"t, kérem?
Can you check the tyre pressure, please? Menjen egyenesen a ...-ig.
{K*en.!u csek dó lQj_Qr prp"sOr, p|r_?,), Go strgigh!,q,!,e9_q_99 fur.99,,,._(,Gó 97t191O_HED e_z fg ez,. )
Ellen rizné az olajszintet, kérem? Forduljon iobbra/balra.
Could you change the oil, please? Tq rn 1i:E_h!,z!e,f 1, Oorn rq!/ lp!!,)
(Kud ju cséndzs dó ojl, plíz?) Leeresztett az egyik kerekem. Tudna segíteni kicserélni?
Ellen rizné a motorvizet, kérem? |'ve got a flat tyre! Can someone help me change it?
Can you check the water of the engine, please? (Aj" ge! o fle|tájQ| !!9| szamye\help 7l! 99e_r*: !t?)
Elvesztettem az autókulcsomat.
Az autómnak furcsa hangja van. Meg tudná nézni? l've lost plr cg1 !eys! tÁ1, tos7t ryáj X1l Xiv|
My car is making a strange noise. Elromlott az autóm.
Could you check it over? My c_qr ha9 Pr9!9!_,{ow!, M_Qj ká1|;zz b19|o1 dqun )
Máj kár iz méking ó sztréndzs nojz. Az autóm nem indul.
Ky! j_11cp*ek yt
9_u9.r]) My 991_won]! s!91t] {Mgj kál uolt sztQlt|
lemóirili á' áÉk"mulái;;. Elfogyott a benzin.
Fel kell tolteni. !]ye ru1o9! 9! pgtro|! (A!u_ ryn ?qt.9:y
p1trQl!)
The battery is flat. El tudna vontatni a legkozelebbi szervizig?
lt needs recharging. Could you tow me to the nearest garage, please?
(PO PelOrj 7 r!p| (ru:4 j,
lt nlaz 4,C laOlslpg) lo rylí !_a lP qí1994.t gó;BMS, plíz?)
van itt autómosó? Hívná nekem az autómentót, kérem?
ls there a car wash? Could you contact the breakdown service for me, please?
(lz der ó kár vas?) (KuQ ju kory"& dg bré\!qq197ólu_!9z for mí, plíz?)
Letisztítaná a szélvédt, kérem? parkolhatok itt?
Could you clean the windscreen, May l park !_re_re? {Méj áj pá1! |í1?)
please? Mennyi ideig parkolhatok itt?
(Kud ju klín dó vindszkrín, plíz?) How long can l park here for? (Hau long ken tlj park llír íor'|)
Benzínlrnt Parkolo

l]
1
l,
I
Az Egyesült Királyságban nem olyan mértékegységekethasznál- l
I
nak, mint mi. llyen például a (inch), a (loot) vagy l
"hüvelyk" "láb"
a ,jard" (yard). I
I
ime ezekátváltása: I
1 inch = 2,54 cm l
l
1 íoot = 30,4E cm I
1 yard = 91,44 cm (kb. 1 m) l
t

Ezenkívüla hosszmértéketmérföldben, és nem kilométerben mérik, l1 l


mint nálunk.Jegyezzétek meg, hogy 1 mérf ld (azaz 1 mile) 1,6 ki- l
t
lométernek felel meg. ime azátváltási táblázat: t
l
l
eg i80 50 6o 70 ]B0 9o ilo0 1,10 120 ,í al l,
I
I

:il:r:i]í]iI]
l,|iil :ia':lj,|.. l
í]6,ni !
t&is l:P.r'f P{:t! 44; ',i ,S;!
l,]]
]
1
i,]
.;i
t
!'il1l]ii ]!.1
I
I
Nagyon jó! Csak hadd ellen rizzem gyorsan...

ffimfintrffs ft,$rd,** fds


"ffi
ezek a krosszmotorok mind a rendelkezésükre áIlnak.
Very good! Just give me time íor a quick check and... these
Scép napstitóses nap van! Tea ós tlusakoli. akik sreretik i]l, dirt bikes are allyours! Ueri gud! Dzsaszt giv mi tájm
a kalandot, elhatáro8ák, hogy motort bérelnek for ó kvik csek ond. .. díz dórtbájksz ár ól jórz!)
,{rP

egy vidéki kirónduláshor.


Ellen rizte a fékeket?
Did you check that the brakes are working properly?
Jó napot, szeretnénk béreli két motort. Mit ajánl? (Did 1u csek det dó bréksz ár vórking propórli?)
Good morning, we would like to rent two motorbikes. What TEA

lgen, a keréknyomás is tokéletes.

,ffi
do you recommend? (Gud morning, vi vud lájk tó rent
t mótórbájksz. Vat du ju rekó-MEND?) Yes, and even the tyre pressure is períect.
(Jesz, ón ívon dó tájór presór iz pórfikt,)

Jól van, akkor biáonságosan utazhatunk. Köszönjük!


ffi Ma ezek a motorok bérelhetcík. Van néhány utcai és néhány Good, so we'll be able to travel safely. Thank you!
ffid.ffi krosszmotorunk.Melyiketszeretnék? (Gud, szó víl bí éból tó trevól széfli- Szenkju!)
'.ffi
"4lilÉl,"
These are the motorbikes available today. We've got
ordinary motorbikes and dirt motorbikes. Which
do you preler? (Díz ár dó mótórbájksz -VÉlb t

ó-DÉJ. Vív got ordinóri mótórbájksz ónd dórt


mótórbájksz, Wcs du ju pri-FÓP)

Mindenképpen két krosszmotort. Vidékre szeretnénk menni,


és biztosan lesznek sáros utak.
Two dirt bikes, of course. We'd like to ride in the country
and we'll surely find some dirt roads.
(T dórtbájksz, ov korsz. Víd lájk tó rájd in dó kantri
ond vil s(lrli fájnd szam dórtródz.)
t :*l
l_i

A motor részei
horn (horn)
dud"9
fék brake brék)

accelerator
I
indicator (indikétór)
kilométeróra ometer -DOmitór)
kilométer-számlá6 mileometer
kitámasztó stand bztend)
clutch (klacsJ
r" sgrber (s9kOA-SZORQ *__
, "_ (gírqif!==rx;:*--_---
,r.Zitox controls kón-TROLSZ)

Tarúozékok

reflector st (ri-FLEKIórsz
triratáska (peniór)
oversuit
Vlsor (vájzór)
napellenzó
r:i

MotorPajták
krosszmotor di.!,brbe- @órtbájk] -
rnotoruitie f ,,-

motorbicikli @ót, rbájl<)


'-!:l,\

triramotor tourér & rór)


versenymotor racing bike készingbájk)

oRBCRLEs
Szeretnék bérelni egy motort három napra.
l would like to hire a bike for three days.
(Aj tá!!1]O_|áj{ o
"u! Féj!: !"r _s,rr! !éjr)
Mennyibe ker il naponta?
Hoyl m99!1 is i! pet _9"q"y? (Hgu mlc9 lz !t_ pa1 déj!)
Hol lehet felvenni,/visszaadni a motort?
Where can l pick up,/give back the bike?
Mgr ke,n áj pj\_ap/7iyl_ b9k !ó Páj!.r?)
Leparkolhatom itt a motort?
Can l park the bike here? (Ken áj párk dó bájk hír?)

lflsEBB pRoBLEMAK
Bocsánat, egy alkatrészt keresek a motoromhoz.
Excuse me, l'm looking for a spare part for my motorbike,
(tksz.KJÚZmi, Qjm rykllg_ fol,ó 9zp9r PART for rygj mó,!9_1báj4)
Leeresztett a gumim. Tudna segíteni, kérem?
l have a flat tyre, Can you help me, please?

Ellenórizné a fékeket?
Cogtd_ygu g_hec! lhe .!1akes? (Ku! ju csek dci blé.!sr?)
Tankolnom kell. P Hogyan mondjuk angolul, hogy motor
t t eyq to_ fill up,
(Aj |ey YO_ fi!"?p:) Ífgyesott Kiiatysagban az áutósok é,', . ToJ:l|i,Jkl,:|^:!I
,.^aiárá Áotort, hogy engine. De.lzamerikaiak inkább a mi
nyel_
Nem indul a motorom.
utinnr,o, k zelebb álló szót használnak, azt
mondják motor,
My bike won't start. (Máj bájk vont sztárt.)
ffi#fi,ífrfffitmm
Muukoli ós patty spring elkísérik8enlamint
és pandorát
egy biciklitrirára l{er forestbe, egy igarán
extraegeres nemzeti parkba.

Szerintem ez csodálatos hely biciklizéshez.


Mit gondoltok, gyerekek?
This place looks marvellous for a bike ride.
What do you
think, kids? (Disz ptész luksz máruólósz for
ó bájkrájd.
Vat du ju szink, kidz?)

lgen, tényleg szép. Ésvan sok bicikliút.


Melyiket válasszuk?
yes, it's really beautiful.
And there are a lot of cycle lanes.
Which one shall we choose? (Jesz, itsz ríli bjutiful. Ónd
der ár ó lot ov szájkólénz, Vics van sel vi cs
z?)

Szerintem menjünk az erd be. Mit gondoltok?


l suggest a ride in the woods. What
do you think?

#* (Aj szó-DZSESZT ó rájd in


dó vudz. Vat du ju szink?)

Rendben. Szeretnék sok fényképet készíteni!

ffi
Very good, aunt. l want to take a lot of píctures!
(Veri gud, ánt. A1 vant tó ték
ó lot ov pikcsórz!)
\.i-

i:ii: BlCl(LnÚRA
Hol tudok biciklit bérelni? felf,jjni a ke.9ke!
Where can l hire a bicycle? felszállni a biciklire to get on (tó get on dó
M_e1 ke_n 11_ hájór ó bájszikót?) the bicycle bájszikól)
Mennyibe kertil óránk ént/ napóita? fékezni to brake (tó brék)
How much is an hour,/a day? leláncolni a bigikli! to chain the bicyc*le (trj csén do bálszlkcj/]
(Hau macs iz ón áuor/ó déj?) |"pu.ko|ni e bi"
Vihetem mágám;ul a Oicit<iit vonatonlméiión? leszállni a biciklir l to get off (to get of dó
can l take my bike on the train,/on the underground? the bicycle bájszikól)
{Kg Qj ték,.!4l báj!: o_n dó trén/on di andórgraund?) tekerni,/pedálozni to pedal ftó pedól)
van a városbán uiciiiii,lii
ls there a cycle lane through the cíty?
Q7 de1O szQjkQl_fi szr(l dó sziti?)
Van biciklitárólO a ,.. mellett?
Kl E3B PRoBLCMAK
Kilyukadt az els /hátsó kerék.
ls !!e19 9 blke |?9!i ng_at _the,,.? (lz der ó bájkrek nír dó...?)
The front,/back tyre has a puncture.
Tudna nekem a;ániani Uióiniuiár.ai iit u ro.iin}ek"ni"' '
(Dó |r9!1b9\ t_áj/ hez ó p:a2!99ó1)
could you recornmend any cycle tracks in or around the area?
(Ku! Nem miíkodik a fék.
1q rgkvMEND e1! szQjkój |pksz in or ó-RAUND di eria?) The brakes don't work,
Miiyen fáraszto| Órák óta iekertink!
(D ó b r9kg_7 d o t,u_9_1!!
How tiring! We've been pedalling for hours! ry

(Hau tájóring!Viv bín pedoling for áuórz!) Leesett a lánc.


The chain has come off,
(DQ 9s9n !1ez l59,p,of ,)
A váltó beszorult.
The gear shift has jammed.
{QO g!rp!f! !]9z_ dzsemd,),,
Kolcsonkérhetem a biciklipum pádat?
May I borrow your bicycle pump?
!.|1ttéj
aja9p j9l ._,
b_áj9z!Xa!p?mp?).
A kormány elgorb ilt.
T!e_ !qndl9!91s .qle_ tw!g_t_e_d, (D*Q. hendólbarz ár tvisztid.)
A bicikli t l magas/alacsony. Be kell állítani az i)lés magasságát.
The bicycle is too high/low: l must adjust the saddle height,
(Dó bájszikól iz t háj/ló: áj maszt ó-DZSASZT dó szedólhéit,)
Bicilrlif ajták

*_ mountain bike (m?!!!!ha!*::Á


mountain b* g
!gn9sn__* lfld9n__** (tffdqrr---*
,3lr___l9Jriqg biLe * (túrtrgbájkl . "
,. '-
!g b
g!99",_!lgLll*---.'--
versenybicikli
roa9_br!e___*
racing bike
P* :l-:

Á bicíIrli részei
bicikliváz bicycle frame (báiszikólf rérn)
dinamó dynamo (dájnómó)
els lámpa front light (frantláit)
fényvisszaveró reflector (rí-FLEKtór)
gumibels inner tube (inórti b)
hátsó lá Kiegészítók
kerékabroncs rlm (rim)
lánc wheel-chain (vílcsén} biciklicsengó bell @el/hájszik/ac|__
_!9!!/!r9y9!e
markolat handgrip (hendgrip) ffi pannier ___*kpllpl)--*--
ps9glkqr
sárvédó
_ _ mudguard (madgárd)
kosár
kulacs
basket
water bottle
(bászkit)
(vótarbotól)
sebességfokozat/ gear (gír)
váltó
villa fork (fork)
diis ##fifears
Szóval, mi itt vagyunk, a Tower of London pedig ott.
T4mdftmmo ffiffi Ezen az úton kell továbbmenniük, és a második
Geronino. 8enJamin ós pandora
el sreretnónek sétálni keresztez désben jobbra fordulni. Menjenek tovább
a Torer of Londonhoz, de nem konny megtalélni egyenesen, és akkor odaérnek.

al odavetet utat. Jobb lesr mgítsóget kérni. so, we are here and the Tower of London is over there. you
have to keep walking down this avenue and turn right at
the second crossroads. Go straight on and you'll get there.
(Szó, vi ár hír ón dó tauór ov landón iz óvór der. J
&:\ Elnézést,kisasszony, megmondaná, hogyan jutunk el
hev tó kíp vóking daun disz evónj ónd tórn rájt et do
l-ffir}-
\--...w
a Tower of Londonhoz?
szekónd kroszródsz. Gó sztrét on end j(ll get der,)
.!ffi'
'cioill -
Excuse me, madam, can you tell us the way to the Tower
of London? (lksz-KJÚZmi, medóm, ken ju tel asz dó
Köszönjük, kisasszony, nagyon kedves!

ffi
véj tó dó tauór ov landón?)
Thank you, madam, that was very kind of you.
(Szenkju, medóm, det vaz veri kájnd ov ju.)
Elég messze van innen. Biztosan gyalog akarnak menni?

ffi
lt's quite a way from here. Are you sure you want to walk? Nincs mit. Kellemes sétát!

W
(ltsz kvájt ó véj from hír. Ár ju s r ju vant tó vók?)
You're welcome. Enjoy your walk!
Uór velkóm, In-DZSOJ jór vók!)
lgen, szeretnénk sétálni egyet. Mennyi idcíbe fog telni?

ffi
Yes, we'd like to have a walk. How long will it take?
(Jesz, víd lájk tó hev ó vók. Hau long vit it ték?)

ffi
Körülbelül egy óra, ha gyorsan mennek.
About an hour, if you walk fast.
(Ó-BaUr ón auór, if ju vók fászt.)

Nagyon jó! ltt van a térképünk:megmutatná az utat?


^ffi\
ffi*f Very good. Here's our map: can you show us the way?
Meri gud, Hírz auór mep: ju só
Wffi asz dó véj?)
ken
\"..i;

lhlFoRMícló xÉnÉsr
MEKKE Kt[[ ilÉuill,HA ÁTME6YÜHK nz urcÁr? Elnézést,meg tudná mondani, hogy hol van a ",?
,,,
Excuse me, can you tell rne where.,, is?
Az Egyesült Királyságban a járművek a bal oldalon közlekednek,
nem pedig a ,iobb oldalon, mint nálvnk; Faért amikor gyalogosan
Kérem, méó i"Uiá mondani, merre kell menni a ", -hoz?
átkelünk az úton, el sz r jobbra kell nézni, majd bal-
Can you tell me the way to..., please?
ra, nem pedig el sz r balra, és azután jobbra, aho
gyan mi megszoktuk.
Van gyalogosnegyed?
ls there 9 _pedestr_ian ar99? 0z d7r ó p9 D,ESZTIi$ eilq?)
Hol van a legkozelebbi park?
Whele !s the ngar9g! p?I!i? (Ver iz dó |rószt pgrk?)
Az u eán Ván ég, íe.tepór. Meg tudná mutatni, merre kell mennem?
l've got a map. Can you show me the route l have to take?
g yg Lo gátkeJo 1, glv *ls lre*qlg9gl ls-
_ *kzkn
-
kLgx nQ-
^
gyelqghíd* footbridge (futbridzs) Van gyalogátkel hely?
gyalogos átjár pedestrian crossing (pó-DESZTrión
kraszinq)
w31,9g9 * pedestrian bó-DESZTrión)
iárda pavement (pévmónt) EI Iehet menni oda gyalog?
iárdasziqet trafíic island ftrefikájlónd) ls it within walking distance? űz it vidin vókilg_ disztónsz?)
iármíj
l:-_ -
"-,* -
vehicle (víikól) Messze van innen?
keresztez dés crossroads {kroszródz) ls it far from here?
kozlekedési lámpa traffic lights (trefiklájtsz)
{!z i! fgl fro_m h!()
kozpark pttFlsge.rk bablik párk) A ...-t keresem.
p9{_* bench (bencs) (Alm lyking far .,}
_ !]m looking !.or,,.,
lgggrql/s9!é!y_ avenue (evóni(l) Meg tudná mondani, hol van a .,-?
szemétqyííit litter bin itórbin) Could you teIl me where... is?
szok krit fountain (fauntin} (ruQ ju tel mi, ver. iz?)
tér 9_.q99r_9_,_ * *_ ** {szk:v9i^ Kérem, tudna segíteni?
Azt hiszem, eltévedtem,
tit road {ród} Can you help me, please?
utca street Gztit) l think l'm lost.
utcai szok k t streellp.g1lfln (sztrítfauntin) (Ken ju help mi, plíz?
tvonal itinerary (áj-Tlnóróri) Aj szink ájm toszt.)

ffi
ffi;lúrnnlonzirÁs
Menjen el a ..,-ig, és kérdezze meg rijra!
Walk until... and then ask again.
M*84 _g"r!, !,,, Q|..! _u_! á s zk ó - G E N .)
"
ltt xetlónó lénnió a kozelben, de nem tudom
megmondani.
It ought to be around here, but l can't tell you for sure.

Sajnálom, de nem tudom megmondani.


'l
rn_p_orry__!_yl l qql]! te!! you. (Ajm szori bat áj kent tel ju.)
Nem itt lakom.
!ln u _9t p1.9_e_1 h g 9, _{Aj p _ ó 9 z uÉr ! a | !]!|,)
_s_Q JúrnrueAzirÁ
Fo rd u jon balr a/ jobbr a|
l
l

]yry l
gÍ!/tig_b_t_. Cr_gI-! !"!tl,qt
Mindig egyenesen.
S lre i_g b! _o_ s <!lÉ_| p
Menjen át az úton|
l)
Menjen el a ...-ig!
Pro,gs_ !_tp stry9!. _6I*99? !9, ??"!l!!_,), G o g g-_f a1,_q9,,,,_ (9_=ó,9,,{,f á : pr, ,,,.,J--,_-. - .

Menjen végig ezen az utcán! Menjen vissza a ,..-ra|


Go along this street. Gó ó-LONG diszsztrít,)

rp_!Lq]ytt,s"9_1gl9._!9_.,,_(_|_plg*q9":rslu"tpi':!_q,,,,)
;j.; ;i
a sugárriton egészen a ",-ig,
Go along the avenue as far as",
(GQ g;L:O_A/G la 9ya2l 9r fér .o_?_,,,) _ _,,
ÉÓidul;on az elsó utcán balra,
Tu[e t!q!jr_qt_g1 _t!e_ [e_t!,_(J*"Áq_q !pt:4 pr dó [e*f"1,)

FdduÚÓ" a második utcán jobbra,


Take the second on the right,
.ff.,
B!d

*& %,"
#
Yé\,

'#7
-\ffi-
ffi-cv sÉrna vÁno BAtl
Menjrink el
Let's go... (Letsz gÓ...)
sétálni egyet a belvárosba.
for a walk in the city centre (for ó vók in dó sziti szentór)
sétálni a parkba.
for a stroll in the park (for o sztról in dó párk)
vásárolni a bevásárlókozpontba.
shopping in the shopping centre (soping in dó soping szentór)
a konyvtárba. ffi-cv sÉrrA vÁRo BAH
to the library ftó d lájbrori) Megálljunk a játszótéren?
gyalog bejárni a várost.
ShalI we stop at the playground?
,lrg{p;"_9*_qr]Ii2
f erc_wd"rirul9!Jl*9_f_!Le_s*yíío_t9J9!
_ 1_9l3*wg"rn9-l9 !JI*g-T_ t !*el ( e/:lrgaop _e}-!p^p!slsnvld2-. - ----
Szívesen! Hova akarsz most menni?
_ple3g!re! U!8 pJs::g!_
U/it_l] Where would you like to go now?
Nincs kedvem gyalogolni.
No, l don't feel like walking. (Nó, áj dont fíl lájk vóking.) Us :y y.lLyJqJ: !p^g J,_u q ?).
ó_

Hol tudnánk uzsonnázni?


Fáradt vagyok, leriltink egy padra? where can we have an afternoon snack?
!'m tired, shall we sit on a bench? (Ajm tájórd, selvi szit on ó bencs?)
Kovetjtik a javasolt ritvonaIat? Us.*pl _w !9y_9!é ati^l 9 N_qasK2-
Ván nak járdaíeljárók mozgássértiltek
Shall we follow the recommended itinerary? számára?
elyrl_d9*{9"J9[9J4E_}_Zd,*q:Ill9r9a Are there access ramps for the disabled
Van térképed? on the pavement? (Ár der ekszesz rempsz
!eye_y9r99!_$g_.tl9L?_"fr au[g_9t*d9neg?_* tp:ap*4tpz.Ebd!_sl*!o__pf!a9,!)*_
Szeretnél megállni enni valamit? Keress nk egy éttermet? Látsz valahol egy utcai kutat?
Would you like to stop for something to eat? Shall we look Can you see a street fountain?
íor a café? Mud ju lájktó sztap for sazmszing tó ít? Sel vi luk (Ken ju szí ó sztrítfauntin?)
for ó keféj?)
IIrt$ ilN{} 6fi[
Geronimo stllton és barátai elhatározák,
to gö a$ross (Q"gó q:{8Q í.l
to cross (tó krasz) hogy néhány napos kirándulásra mennek, és
t. *J'rá*i;;;un*l {tó vandór -RAU^!D] bejárják Lordon környekét. Ami a szállást ill+
to reach {tó rícs) ti, az Egyesült Kirátysagban a lehet segek
tq !yln (tp {ómJ
to give (ta giv minden igényt kielégitenek a szállodák
inforrnatiorl infór-ít4Esón} mellett ott vannak a tipikus Bed and
to ask for ftó ászk íor Breakíast szállások, de vannak vidé-
irrforrnation iníar-h/tÉsőn)
ki turistaszállások és kempingek
t* look for {}p_lyl: !pr) , ,

tm stcip is azoknak, akik a természet-


{!o srtqpJ_
towak {t yókJ hez kózel szeretrrék tö l-
sétálni ta Eo for a walk
teni az éjszakát.
t,iiréÁ"i/.íhágili- to go past fta gd pászí)

_/réhBFeB
l_e-wekflbde\
ffi
lgen, a belvárosban van. A szobafoglalás két éjszakára szól?

tlobaíos{laíás wgolu
W
Yes, it's in the centre. ls the reservation for two nights?
(Jesz, itsz in dó szentor. tz dó ri-ZÓRvésón for t(l

í8wéJgre nájtsz?)

w
lgen, péntek détután érkezünk és vasárnap utazunk el.
Feter f,touse art javaso|ie a banátainek. h*Ey nóarók meg
Yes, we're aniving on Friday afternoon and we're leaving
Brighton vár,osót. [r igazán b4jusreme| otletl Genonimo
on Sunday. Uesz, vír O-RÁJVing on frájdi áftór-niÚrV
aaonnal telefonál * r:állodába, hogy ffiestu{ia,
ónd vír líving on szandéj.)
vann*ke rná seabad secb.ik.

W
Ésmi a neve, uram?

ffi
Bridge Hotel, jó napot! And your name, sir?
Bridge Hotel, good morning. (Ónd jór ném, szór?)
(Bridzs \ó-TEL, gud morning.)

w
Stilton, Geronimo Stilton.
Jó napot! Van szabad szobájuk péntek 10-ét l vasárnap
Stilton, Geronimo Stilton.

w,
t2-éig? (Sztittón, dzsó-ROni mó sztiltón.)
Good morning. Do you have any rooms free írom Friday
].0'h to Sunday t?'h? (Gud morning. Du ju hev eni r mz Koszonöm, uram. Akkor várjuk onöket pénteken!
frí from frájdéj dó tensz tó szandéj dó tvelfsz?)

Megnézem. Van egy franciaágyas szobánk, két egyágyas, W Thank you, sir. We look forward to seeing you on Friday.
(Szenkju, szór. Vi luk foruórd tó szíing ju on frájdéj)

ffi
három kétágyas és egy háromágyas.
Let me see. We do have one double, two singles, three
double roorns with single beds and a triple left.
(Let mi szí, Vi du hev van daból, t(l szingólz, szrí
dabólr mz vid szingólbedz ónd ó tripól left.)
Szeretnék lefoglalni két kétágyast, egy egyágyast és a
^ffi\-} háromágyast. A szállodak zel van a városközponthoz?
ffi"
'fP6$ '
|'d like to reserve two double rooms with single beds, a
single and a triple, please. ls the hotel near the city centre?
t
aÉUiX tó ri-ZÓRV dabólr(lmz vid szingótbedz, ó
szingól ónd ó tripól, pl'4lz dó \ó-TEL nír dó szitiszentófl)
ffi
ffix-cÉnx-zÉsn szÁrrooÁgn MCGÉRXEZÉSA SZÁLLODÁ3A
Va n egy sza bad egyágyas/ ranciaágyas szobája?
f Hány órakor szolgálják fel a reggelit? Ésa vacsorát?
Do you have a single./double room available? At what time is breakfast served? And what about dinner?
(D^:ttq_!r"u 9 slingót/PgPq|r
n ó^ VÉ!o,bót?) Gtryy_qgla j_,br_"4!.ez,:ez:a:y!_?9*l4ye!*a_E^!!_Tdiryrl)
Minden szoba foglalt? Kérem, megnézhetném a szobát?
Ar._ygqjg|ly_ Fee!íed? (Ár ju fuli bukt?) May t have a Iook at the room, please?
A nevem.... foglaltam egy szobát.
My name is..., l've booked a room. Bocsánat, mi a szobám száma?
Excuse me, what's my room number?
WéLlÉp!_<,,",. Aly^ P y,L'.g r úr: ) (!Lgr:!S!Y_7_n!,_,!-?!z_apJ__!grcry]P9r_?,)
Foglaltam egy szobát három
éjszakára... névre. A sziileimmel vagyok itt, de elfelejtettem
!'ve reserved a room for three a szobám számát.
nights in the name of... |'m here with my parents, but I can't
(Ajv ri-ZÓRVD ó r m for szil nájtsz in remember what my room number is. (Ajm hír vid máj peróntz, bat
4.o_ rÉno_,y,.-1___ .___'_ éj |ért r"r_|:L1M"F_q"q!
,a u! rcnb9*, j4_
Két élszakát fogok itt tartózkodni. Hol kell aláirni?
|'ll be staying for two nights. Whele__{_o_1__s_Lgl?

bjt F_! qz!élllg!o1" ly19j!s_z,)


Csak ma éjszakára maradurk.-*'=- May l have my key, please?
Wil"n_es_t_eyiru_glly_f gr.Lo$_g_tr!,,Vtl!!pr!É_jlrgQl!Ltp:l9:!á{I/* lMél éi b_uy_l_4j!l pJ!i,1)
Mennyibe kerril egy éjszaka? Kérem szépen a ... szám
How much do you charge szoba kulcsát.
per night? (Hau macs du ju Key to room number,.., please.
csárdzs pór pjt?) $i Jg* r*4n
n9.I199!.",_,,,_ pL!7,)_ _"_.

Az ár magában foglalja Elnézést,merre van az


az étkezést is? ebédló?
Does this price include meals? Excuse me, which way is it to
the dining-room?
(Ppr_
dis, ppl:zll JllJlO mi!z?)
Van árkedvezmény (lksz-KJUZmi, vics véj iz it tó
gyerekeknek? dó_*dájningr(lm?)
Are there reduced rates for Elnézést,hol van a lift?
c_lt!_Qr_e_n?_ r der ri-DJUSZD rétsz for csildrón?) Excuse me, where is the lift?
Van |ehet ség póiagyat b"t.";n- (tksz-KJÚZmi, ver iz dó lift?)
ls it possible to add an extra bed? (lz it posziboltó ed ón extra bed?)
ffi
6i11lxÉc EGy xÉnÉs
Van légkondicionáló?
ls there air conditioning?
tt< 4ur e!!9! P!
van szobaszerltlz?
Is there room service?
(lz der r(lmszóruisz?)
To|ókocsival lehet koz]ekedni?
Are there any access ramps
for wheelchairs?
(Ár der eni ekszesz rempsz for vílcserz?)
Tartozik a szállodához parkoló?
Does your hotel have any parking facilities?
P* ezg! o
-JEL-Dsy:a pe,l:t slp : 9ZalQ
Háziállatokat fogadnak?
Do vou accept pets? (Du iu ók-SZEPT petsz?)
kérem, fel tudna ébreszteni 8 órakor?
Could you call me at eight o'clock, please?
Ky!*3a!p:!É*5| Qt<, p!í<?) *_
Van a szobákban hajszárít ?
ls there a hairdryer in the rooms?
k 4 9rc_!:9r 4:eLQr_ln 3s:ya4 )
E!nézést,sziikségem lenne egy adapterre a konnektorhoz.
Excuse me, l would like to have an adapter.
(tksz-KJlJZmi, ájvud lájk tó hev ón ó-DEPtór.)
A szobában csak egy konnektor van.
Tudna adni egy hosszabbítót?
There's only one socket in the room:
could you give me an extension lead?
(Derz ónlivan szokit in dó r m:
kud ju giv.mi ón ik-QilEN "ón líd?).
Van egy helyi térképiik?
Do you have a map of the place?
(Du ju hev ó mep ov dó plész?)
,m
l:ffinpnó pnonrÉrrÁx
Attól tartok, nem megy a frités.
!'m afraid the heating doesn't work.
Au .f"r":t !9 bíting dazónt vórk.)
Valami gond van á iul,ánnvai- Még í"d;á;é;ói"i;áíákilei?---*
There is something wrong with the shower. Could you have
someone to see it, please? (Der iz szamszing rong vid dó sauór.
\yd Lr:hpy Z?py1"| !|y_9zi it,p!i1?) _
,
!l]

Eldugult a mosdó.
The slnk is blocked. (Dó szink iz blokt.) A szobában
a..
tvsopog a csap.
ablak I winrlów: ,,
{vínd6)
Ibg tqp_ü,ps_, (P_o__!ep dripsz,) bed
Nincs meleg víz.
karó beds
There is no hot water. (Der iz nó hot vótór,) door
Nágyd;él;g ;il]esil'.n r,íÉódik----=-- 6"6*;46 tab,le
a légkondicionáló. Van egy ventilátor? drawer {dróiJr}
lt's very hot and the air conditioning is not working: coat.h
have you got an electric tan? (ttsz veri hot ón di erkón- ,tkórtón)
curtaiR
, :?1,r_oil!g_Ja |_9!*v_9_!!i|"g. "h?!u.99| Q1 1LEKTrik fen?) kilincs handle
Hogyan mrjkodik a légkondicionáló?
: How does the air conditioner work?
kulcs
air conditioni (
. (Hau daz di erkón-Dtsónór vórk?)
i VaiétÉ;ii|;iidiili ;lárpab"ai.:*--*-*-* matrac
sheet {sít)
{m:etrisz)
: We accidentally broke the lamp-shade.
llow
: Mí ekszi-DENtóli brók dó lempséd.) llowcase
huzat
ffi kédi6tór)

takaró blanket
ffiffi66l
' | . _" -]": i i,-]1
remote Cantrd ,
' r-*_:_--:ry*
0i-ntt0,I3Q!:IEQU_-
@' ir*.. ltr
,, -",gr,l+i
lgPaF|.ti9Pr
ii,i:]jj
!l'ffi , ] ,:]..l
,]i.]]
r=.':
L ir

ltl #lult,",Sn|íill ;l,t ;1.1,


|:..,_ .
,lÁ
\\T
5*.***-*'"..i
ffi
iil, iiiÍi
csap [,ii,l
:,.''fl] i$
ftird lepedó ,,,, l\l, l ]']l ill;il :;;,:l ii,,.i J_j
]r11

hajbalzsam l l i, l t,.1.1:.ril'lt.i l i,t,] i'Jlr::,:i,li,.,i l ::".li:,;,:!r ii,;i,,r '|i.noilil


hajszárító |'l ii l i ,l l,, ,r,,""1
l] tli !í
" ,,',i ', i,, d i',
kád tr:,.r|,l,,i_rijll ,1,1
.iili.li.,,h,l ,
í,:,|
*\ :

mosdókagyló ]',J,i] l |, l j t,j,;l]]l j:, i í; it,";.; .. iilrl.,. l i. , ,]


.,. .i.rj
sampon '.|}'xl.] ri-. i':l )il] ;
l
|:.:;]:j
.,,,. l]] i.
l i r_;
irkadálymentesített .,:xl,'".:!l

s_zappan i.},iJ i," ,i,i l í],t:,;ir i:, l i,i.l1] ,,. l::i_li l_)
cdz terem
,),'
tukor r! i il,,r,c;l, {'j t:lri-i,
t
gyermekfeltigyelet .,,"'. 'l_.i ., ',,], _

torrilkoz t.t l,,.,,",t: ! i i."li j{,j]',,


játszótér l::É:iitjrttirl *i
,".j, , , t

vécé lt,l:l i 1;:i i


zunany i];['; x.3,1l;l,;;1, {'i,,]; rl ,,l i
lnosoda i,. i,,,;,-t. ",.. l,\d;,".,,

zuhanysapka ; i}t\!r';ii,: j: ::',r|i t.] i,,,.,:i,,l i.:,' ,i i:i. : j saját strand ;.,! i|.,5, ,,'Íi

szauna
,l,
széf '
,."iIi:':_
teniszpálya { s,,",
].',i ,',', g,.
uszoda i" ''

i,.,,: , ,,;,:'..,,1.ir,,,, ..,,, i,iiililljl lr,,l,tl;l,ii\lliil,,r;liii zárt parkoló l_i l i1


(.} {:} í,i] l,.i-,;f,] l' i.:}.i,]r!
i], i{, i i
]i
{J

Hány órakor kell elhagyr"lorn a szobát?

.:: l t .i
',i l* i ]: j, j+ 1, di: ;,,)] h]F \
Kérem szépen a számlát!
]l ,ll
j: ll i.il l,i_ ],,;],, í i, ;],i:,: lr.;,'l r iil
kozel a belvároshoz {.lis]lj.,l:;: .,.Lj ií'j!|ll,: ti1.1

,;1.,,
;i'i,l,. ;:_;1,;,1,1. j
;:] ! :-,iji l,,1!]: l ]; 11''"1ji

Azt hiszem, hibás a számla" kozeI a rep{,il térhez ;i*:;rl,,


,l,{r* ,tirir*ri ir]'il li t,]"i :l }l i ,i

kozel a sípályákhoz ii.a;ii:x rf ht,i *l!r"l1,:+llli í'ritt l'i,i :,.,,ir'lt,,l:l i"i


]i ,: ] | ,,:: : r. : ,l '' ]:l
kozel a strandhoz , ,,,, ::, , i, i11,, r l11, . ii
, Vigyáznának a csomagomra?
kozel a vas t- l:L}ij;t, i.h{] *]ri{i},l i' i,rt ,i,1 ]1'; 11,1,.l': i ]i l ]

állornáshoz ijÍ"il,l iJ|,l


messze a belvárostól í,:.ll Íi"*tt: tll,r:l (]tl[,tX,ííij
néhány mérfoláie *
.i,l",w
*ri§t:r; i:r,clttil
a várostól ll ll: r.,,it,y t:tll-tl.t}l'
ffi
É
u,F
{-.}

ti]:t /

3 Hogyan mondjr.rk angolul, hogy recepcios?


Áágcsálóbarátaink az Egyesült Királyságban utazgatnak, ezért a
sráltodaba érkezéskoregy receptionist várja ket. De ha az Egye_
Szoba rpusok süft Államokban lennének, a hotelban
desk clerk fogadná ket!
csende szoba quiet fgorn (k:váiót r m) l1],i

l.i
^--;L--,-^^s szoba
^_!L^ _, ]
-!:_,,l, le room

szoba
kétágyas szoba double room (dabók m)
franciaággyal
kétágyas szoba double room {dabólr m vid
kiilonálló l with beds: , sz SzáIlodai személgzet
szoba fiirdószobával rcrorn with private úl1m vid prá,lvót
bathroom b,ászr. m). barman (bármón)
szoba kilátással room with a view ktim vid hordár
room for four paople {r m for fór pípót}
kifutófiri
waiterlwaitress
I{Je fr§{i tfi II{
aláírni I9__j _[ _ {_ry_ {gíJ
bejelentkezni tn ch*ak in
a szállodába
ító csek inj szakács cook
gsg-Éhj.*_ lp_glqlgg'. __*__*_"__*_.Jp_gqÉl_*'gl_*_***
pl_qre]etgglalg__ . to boCIk {tíj bilk]
telhivni
felhívni call
to call (tó kót}
Étiretniá számlat és io check out {to csek aut]
elhagyni a szállodát_
binyrt1r|glqg 9J _ to unlock * {tó an-La*í)
kitolteni t" iitíln-- Ga iTin)

maradni * l9*q!eyll9J?_ry_?|l __ t!ss4*q"l}a_r.ll{ M


"/i"_]ly_íld:__:_j9_ffi:____:___
sziiksége van valamire to need
"e--__*
{tó níd)
ffi
ffiolÁxszÁrróx
van a kozelben diákszálló? emeletes ágyak
ls there a youth hostel near here?
hálózsák 'baq ,' I
Q: lq p i pr|gsz_tg! nír hír?) hátizsák haversacklrucksack (hevorsqpk/rakszekJ
Van szabad hely ma éjszakára? hostel (ho:sáól):'
ifirieági szá,iló
Do you have any places free for tonight? laundry,rciorn tI ndrir
mosókonyha m)
il!_9I|ó_:NÁJr?)
!QyLy*tlpy*e"!!_p_!É_?_zJIf saiát,ezribá,,:', ,, ,, privaté roonr ''
' {biáivót r m)
Szeretnék száIlást foglalni az onok diákszáIlójában
két éjszakára, ha lehetséges.
szárítógóp , tumble dryer (tambcjl-DRAJörJ
szoba,emeletes bunk.bedded room '(bankbedid r m)
l would like to make a booking at your hostel for
two nights, if that is possible. (Aj vud lájk tó mék o members'card (rnenb,irsz kárd)
W!:!rg*pU9rLrgpr_!!!_q|"_t"ú_09l.s<,,!Igp!_tzpp*q4bQl,)
Hány ágy van a szobákban?
How many beds are there in the rooms?
(Hau meni bedz ár der in dó r mz?)
Fizetni kel! az ágynemíiért, vagy benne van az árban?
Do you rent bedding or is it included in the price?
{P*yLy_rpp} _P*eQjlg _or iz it in-KLÚDid in do prájsz?)
Az ágfiem,ía;i É; kelj kiii
"}ir.t"i---**--
Laundered bed linen is provided free of charge,
l rQp:d }p!!!!| jl p!9_UA!Pt"!!r! ou c_sárdzs.)
-- Szolgálúaúások
Meghatározott id ben kell
Fb"tkezilr7t iieie"tk .".r?
Do l have to check in,/check out by a particular time?
ágynem t bedding provide{ (beding pro-VAJdid)
Q_qéi!_.y_!pgp_el:!í_c_l99!_9!!aéjpp_Q::TJűylQlréjn?
Hány órakor zárják az ajtókat? biztosítanak
What time are the doors locked? Mat tálm ár dó dórz tokt?) bicíklimeqórz cycle store bzájkólsztór)
kgaóskgnrrhq,' qlf,Cqt?rilgkitchen,(gre/íkétöringkicsön]
mosókonyha drying.room (drájingr m)
ffi
Persze! Jöjjenek be, megmutatom a szobákat, ltt vannak a
Gag arfln$o búafl*ó foldszinten.
ure! Come on in and l'll show you the rooms. They are here
Geronimo ós a többiek tigr dontenek, ho y *ül ju dó
on the ground floor, (Stirl Kamon in ónd ájl só
Sed and 8reakfalt (8&8} sró|látcn t ltik el al {!saakát.
rtjmz. Déj ár hír on dó graund flór.)
[r olyan magánhál, ahol aludpti lehet. óg r*s gl tipikus
angol rrygelil kóttolhatunk!

ffi
K szonjük szépen. Nagyon kényelmes szobák,
Thank you very much, it's very cosy in here.
(Szenkju veri macs, itsz veri kózi in hír,)

Nézd, Geronimo, ott van egy B&B táblával ellátott ház! A reggelit hétt ltízig lehet elfogyasztani. Választhatnak
sajt, tojás, lekváros kenyér vagy joghurt k zül,
Look, uncle Geronimo, there's a house with a B&B sign
outside! (Luk, ankól dzsó-ROnimó, derz ó hausz vid ó Breakfast is served between seven and ten.
you can
bí-ón- bí szájn autszájd!) choose either cheese, e99s, bread and jam or yogurt,
(Brekfószt iz szórucl bitvín szevón ónd ten, Ju ken

w
Kellemes helynek tűnik. ltt maradhatnánk ma éjszakára. cs z ájdór csíz, egz, bred ón dzsem or jogórt,)
Csöngessünk be!
lt does look charming. We could spend the night here.
Let's ring the bell! (lt daz luk csárming. Ví kud szpend
dó nájt hír, Letsz ring dó bel!)

Helló, segithetek?
Hello, can l help you?
U -LÓ, ken áj hetp ju?)

ffi\ lgen, köszönöm. Van ma éjszakára szabad szobája?

tffi
Nyolcan vagyunk.
Yes, please. Do you have any vacancies for tonight?
There are eight of us. (Jesz, plíz. Du ju hev eni
vékónsziz for IO-NÁJT? Der ár ét ov asz.)
ffi
Mnag szÁrrÁ FoGl-nrÁsn e Bs.B zALLÁs rocrrrÁsr
Van szabad szobája? Hány órakor van a reggeli?
Pg yot, haye any vacancigs? (Dy jy l19u_ eni
' vékónsziz?) what time is breakfast?
Csak egy éjszakára szeretnénk maiáa"i. Mat ajg 1,7 P_1g|fapaL?)
We would like to stay just for one night. Hány órakor kell elhagyni

!.l_"u!,!él!: 9.z]ej d_"zs. aszt |or y9r_rét!,) a szobát?
Négy éjszakát szeretnénk ma.áOni. - ", what time do we have
We would like to stay for four nights. to leave the room? Mat tájm
Ml u:1! lQ!|.< _tp pr!.E |pt !9r r_áj!sr)
Van egy kétágyas/egyá gyas s.Ói,Uiláil
,
rlu yi !,e,y" !9 !!y 49 rurr?_, *_._,, __]_ .
Most fizessek, vagy elutazáskor?
Do you have a double,/single room? Would you like me to pay now or when l leave?
lQv l_q b_""_ g_ !gb9!1sr_ingólr(tm?) Myd jy Jel\ ni !g_ pÉjna!! _9r _y_en éJ J!ú)
Mennyibe kertil ed éjs=ka ;Óyiaie? Koszonjuk a kedves vendéglátást.
How much do you charge a níght per person? Thank you for your kind hospitality,
!|SU ,ne.sl" 4u iu g:
!]éj! p_a,r_pó_rszón?) ( si791 u f qr jo_r
$ |4jr! |p ;slz o 1T E]!tj.)
!
Háziállatokat been "_r_4y_qrs
ged nek? Nagyon jól érezt k magunkat.
_Qg-ygu 3_c_gept pgl"r Qu ju ók SZEPT petsz?) We have thoroughly enjoyed our stay,
Kérem, megnézheine. a srobát?
Mi hev szóróli \n-DZSOJD aur sztéj,)
"V_q_y !
",ep_-!!e
tggr,, p!ea_s_e3 (Vel éj p<t
- -" 4o_ ryry,.p!t_r?)
Rendben van. Kiveszem a s=obái.
]!pl]s fine. l'll take.it.,_(De]pz_|ájr, Ajl tek it,)
Vá n iiiiadro6ás" izonaZ
!s _there an en-suite 1oom? (tz der On an-SZVíT 'r(tm?)
ós;io;il;k-Éll ;a;óliiái á rii.Joiió[ ::'::!
Ne felejtsétek el, hogy ha elakarjátok fogadni azt, amivel klnálnak,
::i

Do we have to share a bathroom?


példáui egy Zelet s4ttortat, akkor apss|u1azt kell mondani, hogy
{,D^u vi hev tó ser ó bászr(tm?):
úáóJoiairí ieiióíiii' ''--' *Yes, please". Ha pedig nem k:r,It .lk-
kor'azt kell mondani, hogy ,,No, th6nks''.
]
Are evening meals available?
Ha véletlenüt azt válaszoljátok, hogy
lAr !""_ntrgn!!z .vÉl
-"'
b l?) thanksn, akkor el fordulhat,
Van egy Uicit<lim. "Yeg,
Behozhatn ám zárt helyre? hogy félreértik, és mégsem kap-
tok a tortából!
l have a bicycle. Can I put it
undercover? (Aj hev ó bájszikót.

ffi
Ken á1 put it andór-KAvór?)
llr;, l
jii s
,,|
, ll:,$$ffiffiÉ
#{,ftffi},ii
*! B,f

ffi&{["Ákr/fr,i'l j l.LlM{:,'l,I l[:]il'i,,,;,,lli;ii


ii!}ili.i;1 " bi:.;i[íffiflfii ,
I

llrSzalonna
l,. r,,r [*i*_tlqq:, {i1_4|*1lJ
Hallottátok már azt a szót, hogy i}11,1í,,{irllf Ézolyan étkezés(mint il,rlc*r *i;
l,r rt;c;yantott tojás ;:l*",tl*|l*eJ *1314
azt a neve is elárulja), ami a reggeli és az ebéd között van. Álialá- iri1
1,rr rIosSal ryry !*a*!, 1i:1;.:l )
ban 10 és x2 között szcllgálják fel, és tartalmazza egy tipikus i,} j!,{ij t{i_t{ {bqllri 1;pi
lrrlt tojáS
,,édes" reggeli elemeit, kiegészítvesós pitékkel, szendviclekkel és 5t-,u1r;pijn;l,} ,
r 1r,111S3 ry1,,rs;il1*+:111s
sajttal. Olyan, mint egy,,büfé", ahol a vendég kiszolgálja magát
íz- l,r llhász el:ji}ij[l.{!s {!.!' \ } ) /: ;';í j' :}| ! J

lése szerint.
1r;rradicsomos bab hqk*l,:{ h*ar.ls íJ-;ri&i i:rír:;l,)
,,r rlt,/grillezett p,"i 4,6j,l'61 r! l ! *;l# lir;jrlrJ.i*i i]r:l it ;r lll;tt

l). lradicsom
{"i:rnn * e**:

,;rrlt,/grillezett $t i*",J,,i53 r_ i
I
t *t"í 1iia;r;,,]+;lltili
., liásrántotta **r3rrifulpi, p, is; xí;tjllt l,,i;;lJ
l,;rr;i
1&(,
t"-
& t. \ t r *;+
iiá # d$ffi#fl J
---r "" ,.,Í 'm# tiikortojás frri*ei u,;1;t1; irli,,1ri r;,}
"-"

croissant; r:r(ll hl;ii;] ri t:


csokis *|-try;ril;-t l,+ q:i,t lit$* ni /\
lé[város ":-,it l.,:í,l.!;,l :

pudingos
sima
* l; s |,.,*yt-i
,ji:(!li'b / ; "',
c: l"i}l s*;u
,i i:
l,t.í;
Vu
cukói
rriis gyl,imotci
\, ,".,i,
il"tl*h $rl;ii
I
;.lÍ,.*,$n
!ltr
gabonapehely e;f:]1q"{.}íj í$ cs_észe kakaó *,t' *|tpl*i;; {*l Í,,,,;p ii' r1,11ui1í.i l*!,l
i;ll;*
gytimolcsiz l,|t,llF"ir i Ii,,l t,,"j :lj;q1|lqris;.:
,1,:i; friss narancslé |'l"{,: iL-, f; {'l'l,il,-: 1,1 l l .}

gytimo|cssaláta 1"'rr- l' t , ,, ,. j. :.,


gytimólcslé {,rtli,[ ju!r,9 iii *li-l;r:,;ij:;;lJ
joghurt .,i ,l , , *r*nr;,* jri;,1,*: :-,l'l t'!;, '',,]:, l
narqncslé
keksz $:;i**1.1ii" pohár tej fil;*ss r*í {fiil"L, :, ;.7
i l,:l;;, l ll" llil Jii i
lót<vár f{'l i} l"l-t1 J:l i i]}. cj {.]

mez i, ','l."
mrlzll ;ltl l ,l *]rl,.; ! i

*"r;:;a st
stite=mény r:,;r kcj
szitvadzsem i+tt,.li,,,ltj,:i i.t í lj i'i{aj!t;

Vaj fuiltt,*l

r"\"|
ílltgo \
ffi
wg[íl?í:3*
Milyen klassz! Ésott is étkeáetek?
How wonderfull Did you also have your meals there?

ffis (Hau vandórful! Did ju ólszó hev jór mílz der?)

Peter l,|ouse elmesóli Patiy pringnek a legutokó lgenl A íarmon volt egy konyha, í9y gyakran etkészitettük

ffi
rryaralását, amelyet egy farmon toltott egy ktitíoldi magunknak az ennivalót.
yes!There was a kitchen on the farm, so we oíten cooked
diákcsoporttal: igarán extraegere* ólmény volt!
íor ourselves. uesz! Der vaz ó kicson on dó fárm, szó
vi ofón kukt for aurszelvz.)

W
Éseljártatok sétálni?
Did you 90 on any walks?

ffi\ (Did ju gó on eni vóksz?)

ffi
Tavaly elkisértem egy külföldi diákcsoportot Walesbe, ahol
egy falusi farmon aludtunk.
Last year l took a group of young foreign students on a tour
ffi\ lgen, és lovas kirándulásokra is mentünk.

ffi,
around Wales and we stayed on a farm. Fantasztikus vakáció volt!
(Lászt jír áj tuk ó grup ov jang forin sztj dóntsz on ó
Yes, we also went horse-riding. lt was a fantastic holiday!
t r o-RAUND velsz ón vi sztéjd on ó fárm,) (Jesz, vi ólszó vent horszrájding, lt vaz ó fen,TESZtik
Egy fatusi íarmon?! Azilyen szálláshely a kedvencem, mert holidéj!)
ott igazán közel lehetsz atermészethez.
A farm hotiday! lt's the kind of holiday l like best, as you are
ffi$"" in close contact with nature!
(Ó farm holidéjl ltsz dó kájnd ov holidéj áj lájk beszt,
ez ju ár in klóz kontekt vid nécsór!)

ffi\ Í9y igazlA gyerekek ott meg aá is megnézhették hogyan

lffi termesáik a zöldségeket, és hogyan szüretelik a gyümölcsöt.


lt's true!The kids even had the opportunity to see how
vegetables are grown and how fruit is picked!
(ltsz tr(l! Dó kidz ívón hed di opor-TJÚniti tó szí hau
vedzsitebólz ár grón ón hau fr t iz pikt!)
t
\ ffi
ffivroÉnxrzÉsA FAl_usl szÁrrÁsnn üzemben
Háziállatokat beengednek?
áre_pp!_s_ *e!come! ($r petsz velkóm?)
van a szobához ftirdószoba?
tlesl"b_e ro_egr*9_9!.9 !9throom? (Hez dó r m o bászr(lm?)
Megs mogá[ÉirJ k;; ai lat.kai?
i

"|4ey w_9 p_trp!_e "tneelff|


Etethetjii k az állatokat?
3 (V1J_yjE!r1X di enimó!z?)

l
9 weíe 4 Ue.animals? (Ken vi fíd di enimólz?)
Van egy hevlia;féprk ;ri" á]ii;il"ak;.- -.-
Do you have a map of the place with...?
(Du ju hev ó mep ov dó plész vid. ..?) udvar
lovaglóosvények? váIytl
the riding routes (dó rájdingr tsz)
gyalogutak?
the footpaths (dó f tpász) ,:',.i;§& ,fi$| '

bicikliutak? betakarítani
to harvest Gó háruiszt}
_!lp sy*c]t:tg_ro_g!eq-({Q* .a4{ll"glJ ?
Hol van a legkozelebbi pónilováa-Éirá"dulóce"trum? etetni
Where is the nearest pony trekking centre? to feed ttó fíd)
Mer iz do níreszt fejni
\Y,su:!0_nt:e*s4ppnltrp!:!lg_szc!!Ql?) te milk ftó milk)
onok készítenekházi tejet /sa itot?
teiet /sajtot?
Do you make your own milk/cheese? hámozni
(Du ju mék jór ón milk/csíz?) to peel íto píí]
leszodni
to pick {to plk)
r nt zni
to water (tó vótór)
szántani
t9 plqq.gh
(tQ ,*
tiltetni
to plant (ttl p/{nt]
Vetnl
to sow 0ó szó)
,ffi
egben
ffirovrGoLHl
Lehet pónin lovagolni?
ls it possible to go on a pony trek?
(!:_t pppljUg! !ó gó .o_| 9 p_óu J:"t2_ _ __
Szeretnék terepen lovagolni.
Lrypll{ l,iKg..!_g 9_o on,9,_h?9_b,
(Aj uud lájk ta gó on ó hek.)
Szeretnék bérelni egy lovat fél
napra/egy egész napra.
l would like to book a ha|í/full day
{á y_QJ éj! _ta b yL p_bsJtlly!_! el:r*)
Szeretnék néhány lovaglóórát venni.
l would like to book some riding lessor
á éjL Ip_ 9_y !: : r_e ry:q dt ns_!.e 9 z9! l:
y_y !_
J
Kezd vagyok.
|'m a complete beginner.
Álr_ J:,Qn ?HT bj:9 !lp
Szeretnék egy békéslóra szállni.
o_
ü fékezni to rein in
(tó rén in)

|Q !Fe*e q!{!_9!l!o!!!._p!e39e._(44 lakl [_"_qpl *c!!lt pU_,) to slow down (tó sztó daun)
lassítani
Megmutatná nekem, hogyan tegyem fel a nyerget?
i gltbgbi
lecsutakolni -- I99[-*--
lo 9':q
19 - y;I,ií -*
;ly rq
e*_
hffi-*
Could you show me how to saddle the horse?
leesni to f'rl fto
Kq!"Ju pQ n!Lu L9 sf*e!_Q!_Q |!9r.9"?? "fr
Lehet béreIni lovag!ókalapot? ftó vók)
sétálni to walk
P_"gJgy"*""upplyJü jetq_?(Zq_lL_s_lp!!:^J_lQjlinghetsz?) (tó trat)
Megfelel cip van rajtam?
Am l wearing the correct footwear? vágtázni

Í'ffjí"#ffi*T*ffi-,ffiíj7,egh,lr" i? - --- ----* -- -


How do l lengthen,/shorten the stirrups?
u
{!J y sL !_"ls r_9l 1:_*Q7 ! ó_
_s*z}l1ó p9z?
Hogyan fogjam a gyepl t?
How should l hold the reins?
(Hau sud áj hóld dó rénz?)
L"W

w
Én?Felállitani a sátrakat? De én nem tudom...
Me? Put up the tents? l can't do that...
Geronimo és barótai elhatóro*xák,ingy kemprn**an.
(Mí? Put ap dó tentsz? A1 kant du det-,,)
.,,,

ffi
mennek. A terméuet láqy olÉrrlni ne*y nr uáp. d*,ui*u*..lih
Ugyan már, Geronimo, én majd segitek!Gyerünk, add oda
.B!r, vL Jt

a sátrat felóllítani komoy vóllalkoaásl

ffi
a kalapácsot és fogd a covekeket! Készen állsz?
Come on, Geronimo, l'll help you. Come on, pass me
the mallet and hold the tent peg. Are you ready?

ffi\ Megérkeztünk! ltt van a kemping. Menjünk és jelentkezzünk bel (Kamon, dzso-ROnimó, ájl help.ju. Kamon, pász mi

lffi WeVe anived!This is it the campsite. Let's go ard clvcl*inl Mív


O-nÁlVU Disz iz it: dó kempszájt. Letsz gó óndcsekln/)
dó melit ónd hótd dó tentpeg. Ar ju redí?)

Hé, óvatosan a kalapáccsal... Jaj! Eltaláltad az ujjamat!


Hey, go easy with the mallet... Ouch! You hit my finger!

ffi
Jó napot! segíthetek?
Good morning. Can l help you? (Héj, gó ízi vid dó melit... Aucs/ Ju hit máj fingór!)

ffi
(Gud morning. Ken áj help ju?)
Hoppá, bocsánat, Geronimo!

ffi ffi
lgen. Lenne hely két sátornak öt napra? Oops, sorry, Geronimo...
Yes, do you have a place for two tents for five days? (Upsz, szori, dzsó-ROnimó, . .)

(Jesz, du ju hev ó plész for t(t tentsz for fájv déjz?)

lgen, járják körbe a kempinget, és válasszanak egy helyetl

ffi
Yes! Have a wander around the site and choose your pitch.
(Jesz! Hev ó vandór ó-RAIJND dó szájt ón cs z jór
pics..)

W
Köszönjük. Ott jó lesz! Geronimo, fel tudod állítani
a sátrakat? Mi addig körbenézünk.
Thank you. There will dol Geronimo, can you put up the
tents? ln the meantime we'll have a look around.
(Szenkju. Der vil du! Dzso-ROnimó, ken ju put
ap dó
tentsz? ln dó míntájm vil hev o luk o-RAU/VD.J
ffi
vAtl lTT llrl.y, lÉn-rrr
Van a kempingben bolt?
lx there a minimarket on the campsite?
( l
l er a . ulLqk!::!__qp. Lg.:pz9j!? _
<]

Hol vannak a zuhanyz k/mosdók?


where are the showers,/the toilet
ltlocks? Mer ár dó sauórz/dó tojlot
liloks_z?)__. *
A mosdókban meleg vagy hideg
folyóvíz van?
Do the washrooms have hot and cold
ffivAN lTT tlEr.y, xÉnryz runn_i19_ry9_!er_",_Ql!p:s::.aa?h_?y_.hg!pl!_trp!!_ls!!lgy9l0l?)
Kortilnézhetek a kempingben? Van egy helyiség, ahol mosogatniLehet?
can ! have a look round the site? Are_ _t_[ele,__yls5i_o**v_e Q9ilili99_?J& !sl_."u ",:qg:A?_ fp,S_?!!!!iz? *
S9lgJ_hgy*g ]_lrrell{ Épqrét!2 _ Hány órakor zár a kemping?
Van hely egy sátornak/egy lakókocsinak? What time does the campsite close?
Do you have space for a tent/a caravan? Mat tájm daz dó kempszájt klóz?)
LQy jq !],"y 1rpÉ"* t9r ó tent/ó --
keróven?)
**
Egy sátrunk/iákóá"ió"k ;an.
Wp_he_v_e_ete_4&c,etrp_9[:Ui|9_v*p_prr/g_!p_mp_Ql_,) felállítani a sátrat
Kiválaszthatom a helyemet?
to put uga tent (tó put ap ó tent)
Cel_! _"hoeg_e_Ty p!t_c_V= Kel 4jnuqr
Van egy árnyékosabb hely?
rE H9s?) kempingezni

ls there anywhere with a little more shade?


lakókocsit hrizni
(lz der eniver vid ó lidól mór séd?)
to tow a caravan
;;gy kerpi"gté.kép.? ftó tó ó keróven)
!: !"Lerc*e Tqp 9_í tlr_e_*ce"T,p_qtl91 {k.!p:_g_nsp__"y*!_o*\_.!!pr_át3) lebontani a sátrat
Két napig/két hétig maradok. to take down a tent
(tó ték daun ó tent)
Mennyibe kertil egy éjszaka? parkolni
How much is an ovejni9h!-s_t?.y? rellmacs iz ón óvór-NÁJT sztéj?)
Me""yi lié."fiiiegy héi li"rói"drés? ** - : - --- to park &a r:árk)
tartózkodni
How much does it cost to camp here for a week?
to stay fto sztéj)
(Hau macs daz it koszt tó kemp hír for ó vík?)
Felszerelosek
covek _. _tg[t pggL ítent
elektromos electric hook.up,/ (i-LEKrrik hukap/
c?atlakozó/konnektor power point pauórpoint) .-.ryry
elemtoltó battery rec (betóri rl-CSARdzscjr
hammock (hemók)
(ridzs tent)
hálózsák slee
lu sátor
mallet (melót)
l ntpllg _t9lpsite Gr:_i (ken
"Bple!ásilgl.--^-*- top l9 i!gj_::*Jml
!e!.á!gg"i_ caravan (i"i
mq!.rac_ __9l99pln g mal-: !?r!,pj!9_!q9_ ";;)
.r*e"IgYitg -, .-*,*--_ 9uy-r9pe-_ *_@rgpr' _:
il
m99g9l]9!lyipíg..3__ g?_qb11g
ry*qhug"fg*lti9s
! Uasilg.tg a!j!!d__
mosoda (lóndri fó-SZllitiz)
,
!
t
t I
t t
tent t l
ftent) I t
sélgí_{.-_ __le!Lpg!q _.*_"---_agl,p"éD r t
t
szemetesvodor refuse bin (ri-FJUZbin)
!
l l
zseblámpa torch (torcsJ i t
l
!
t l
t t
tt l

t t
l
l t
t
t
i !
t I
l
t
t
tíacsOra harátp+frfraí
Geronimo és barátai meghívják Peter l,|ouse.t egy
étterembe vdcsorára, hogy megköszónjék neki a venoóq
@
,iil[*
ffi;ft*#fuf dil:;::"::-
Woutd you like anything to drink
while you,re waiting?
ju ken cs z vat tó ít, Vud ju
t|ilyen íinom illat! tleg foqiák rryalni a bajvukatt
Wt tio iu tló men1 , szó
!ájk eniszing tö drink váj| jór véting?)

gyümolcstét kérünk, Addig


Egy üveg szénsavas vizet és két

w
Jó estét! Nyolc f re foglaltunk asztalt. megnézzűk az étlapot,
- please,
Good evening, Wenve booked a table for eight.
g Uottte cl sparkling water and two fruit juices,
ln the rneantime, let's have a
look at the menu!
{Gud ívning. Vív bukt ó tébót far ét,)
(Ó Ootol ov szpárkling vótór ón t fr t dzs(lsziz, plíz,
do menjtj!)
ln dó míntájm, letsz hev ó luk et

W
Milyen névre?
lVhat's the name?
{l/atse dó ném?)
PrrcÉ*

ffi) A foglalás Stilton, Geronimo Stilton névre történt.

ffi
The booking is in the name of tilton, Geronimo tilton.
{Dö buking iz in cló ném av sztiltón, dzs -ROnirnó
sztiltón.}

W
Nagyszerű! Elkíséremönöket az asztalukhoz.
Very good. l'll show you your table.
Ueri gud. *| sd ju jór tébót")
Plucí.$

W
Milyen szép hely! Nagyon kellemes.
What a nice place! lt's very cosy"
aat O nájsz plész! ltsz veri kózi,)
l ,íOGLALJUiIN A ZTALT!
lllovA Ürcürxz
l Jó napot! szeretnék egy asztalt foglalni két személyre ... últrettink az ab|ak mellé?
Good morning, |'d like to book a table for two for,., ()ould we sit by the window?
' (Gud morning, ájd tájk tó buk ó tébót for t for...) (l\td vi s?i.t t:_91!O y11!_ól)
, ma ebédre. Szeretnénk egy asztalt a terem
: lunch today (lancs tó-DÉJ) végében.
ma estére. we'd like a table in the room at
, this evening (disz ívning) tlre back. Mid lájk ó téból in dó
holnap 8 rára. ttttrl et {o be!,.)
; tomorrow at eight o'clock vannak szabad asztalok kint?
' !lp__tA9_ré 9t,93_Q-KLOK) Are there any free tabIes outside?
Milyen névre? (Ar der enifrí tébólz autszájd?)
What's the name? (Vatsz dó ném?) lnkább bent szeretnénk asztalt.
We'd prefer a table inside,
Míd pri-FÓR ó téból in-sZÁJD.)
::;tÉn BEJÁRArNÁI
Van asztal három személyre?
Do you have a table for three?
Á megterí ett asztal
{_Oy=ly Lqv ó_téb*ól_for szrí?)
Van fogtalásuk?
Have you booked?
Hpyly Fy!:!l) _ --"
lgen, foglaltam.
Yes, l have booked.
(Jesz, áj hey bukt.)
Nem. Nem foglaltam.
No, l haven't booked,
!NQ.. éj lp.yOff b_yL| )
Sajnálom, de mindón;;riái i;giáÍi.- ----
|'m sorry but we are fult up.
{ljlls_zo_1! \eLy=L á,lu! upl
Hrisz perc mrilvá ies;;;báaásr í.--'-
We'll have a table free in twenty
minutes. Mil hev ó téból frí in tventi minitsz.)
#,liilitl:lítij : ií ffi
Mlr RCIDCLJÜNX?
Az ételekhez zoldségkoretet szolgálunk fel.
I-he meal comes with vegetables.
)ó míl kamz ugdzsitebQlz,,)
"'/ \ í^ l
(
.v1d.
Koretnek párolt zoldséget kérek szépen.
|'d like cooked vegetables as a side dish, please.
(üd lájk kukt vedzsótóbólz ez ó szájdis, plíz,)
Sajnálom de elfogyott az az étel, amit választott.
1.,i:; MlT REi|DELJÜNX? Sorry, we've run out of the dish you've chosen.
(Szoil, yly ra.n au.! 9u dQ dis jyv c9ózón )
, készen álltok rendelni? Mit kérnek inni?
yo1.1 r9g_d,y_tg,,9r!pr] Ar iu re!1 t9 grdólT
. {re_
Mit ajánl?
Wha! _woutd you l:kq !o drink? ö/at vud ju lájk tó !!nk?)
Jó étvágyat!
, Whgt {o, y_oy l9_9o_1lm9_nd? M_ay Pu relP MEND?)
jy,,,,,,,,,,,,,,,

Enjoy your meal. (|n-DZSOJ jór míl,)


Ajánlom a ...
l recommend... (Aj rekó-MEND...)
Mi a napi ajánlat?
Whg! !9 !o{ay_|s_9p9c!a)? May iz to DÉJZ s7nesó!?)
A napi ajánlat ..., ÉtIap
, !=oQay]s= s__p_99i9] is.,, (Tó!éj7_9zpesó!.!z,,,) . _ el
, étel. start*r {s;fártörj
.

Kaphatnánk étlapot?
Co9!!_w9 h..qly_e* a 1ne_ry1? {Kud u_! b9," ó ryeryú?) f fogás rnatn $ur {inéckors;J
Van meniijiik? gyiimö|cs fru,it {{rt t}

ls there a fixed price menu? (lz der ó fikszt prájsz menj ?) hal fish í,fis,}

Á ,en,i elóételt, napi f ételt és desszertet tartalmaz. hri,s {mk}


The fixed price menu includes a starter, today's special
and a dessert. (Dó fikszt prájsz menj inkl dz ó
sztártór, t -DÉJZszpesól ónd ó di-ZÓRT.)
választottunk, rendelhetunk.
We're ready, we can order.
M| yed.i, vi ke1 o1dQr.). sá;ittá,t , cheése,boar,d bsízbord)
,

Levessel szeretnék kezdeni.


I would like to start with soup.
zoldség vegetab,le* (vedzsótóbólz)
Alvud lájk tó sztárt vid ó sz p.)
C xüLiiNLEGG xÉnÉsrx
l z meleg vagy hideg étel?
F z6s
/-\t

l:, il a hot or a cold dish? (lz it ó hot ar ó kóld dís?)


ós elOhészí6s
l (iszeres?
.,]
fagya ztotl_ _ frozen ffi&on] l:; it spicy? (lz it szpájszi?)
, friss fresh Van vegetáriánus mentijtik? l'5i
' ', ,--).;- ftistolt
? ífres}
smoked {semókr] ll;rve you got a vegetarian menu?
661lfJ tlltlv jt-t got ó vg_dzsólTE_rión menj ?)
Allergiás vagyok a/az ... ..
,házi készítés hcrnernade l irm allergic to: (.A1' em o-LORdzsik tcj;J
ízesített dressed ídresarJ gluténre (isztérzékeny vagyok).
nyárson tilt on a spit (on ó szpit) gluten (gl(ltan)
olajbran.siilt.'..fried, eperre.
panírozott b,readed &," díd] strawberry Gztróbari)
párolt tÉarned ísrt,&ndJ tejtermékekre.
ragu,stgwed,,&etjridJ rlairy products (dérl prodaktsz)
savanyított pickled fpr&,old éleszt re,
srilt roastgd &ó*tjqü yeast (1iszt)
sutóben siilt b*ked íbéktJ Nem ehetek ...-t tartalmazó ételt.
tölt tt gtuffed {*e,táf,dJ l can't _eat food with.,. (Aj kant ít fucl vid. ,,)
Van valamilyen cukormentes italuk?
Do you have any sugar-free drinks?
(Du ju hev enisugor-FRi drinksz?)
-o
Y
3\ {*
GYEREKEKNEK
Tudjátok, hogy a Stilton egy hires angol sajt neve is? Olyan kék már-
van etet székük?
ványsajt, amely egy t7. szezadi recept szerint készül. Mindössze hat Po you have a hlghqhair? (Du ju hey ó hájcser?)
Felmelegítené nekem ezt a cumistiveget,/tiveget?
házi üzemben gyártják: Derbyshire, Leicestershire és Nottinghamshire
Could you warm up this bottle,/jar for me?
megyékben. A gyártók a Stilton Sajtgyártó Szövetség (The tilton
(Kud ju yoym ap disz botól/dzsar íor mí?)
Cheese Makers Association) tagjai.
Van gyermekmentijrik?
Do you have a children's menu?
(Du ju hev o csildrónz merllt't?)
Az étel jellemz i ü xlrŰNÓ vncsoRA!
psípő *_*._" hot ífrnt} Nrrgyon finom volt!
édes sWéet ísevír] llr;rt was a wonderful meal!
ftíszeres spi íz á,, (l)t:l vaz ó vapdórful m!!!)
ízesített seasoned &d;ondJ Az étel kit n volt,
í2letos t {tés;fuJ
llre f<rod was excellent.
íztelen tastel*ss ( (l)tl fud vaz ekszolónt.)
ftaS Minden finom volt.
kesel íi bitter l :verything was delicious.
ibtfó,"J
,kiémes {&#mj]
(t vriszing v,az di-Ll9ósz
)
Gratulálok a szakácsnak!
nder {t*ndód Congratulations to the chef! (Kóngrecsu,LÉsónz tci dó sef.)

&ea,uórj
,tlilf tt vercü k d ídlterr.fiUX J
zslro fatty ífetd
x nÁxv pAFlA z
kérem, ez nem az az étel, amit rendeltem,
Excuse me, this is not the dish I ordered!
(tksz-KJÚZ_mi, disz iz not cló dis áj ordórd )
Túlf tt/kemény!
!
!'s overcookgd/ha! i;cooked ! |,tsz ovó r - KU Ln / h áf KU l4T !)
Piszkos a tányérom, kicserélné,kérem?
My plate is dirty, Would you change it, please?
Az Ail6o[ znsz rsÉp (Má1 plét iz dólti Vyd ju cséndzs iy, p!!z?)
Az angolszász kultúrában az ebéd és a va- .* Ez a hal nem friss!
csora más, mint nálunk. Elcíétellel kezdik az This fish is not fresh!
étkezést,majd utána általában csak egy ,f étel'' következik (D_is fls iz not fres!)
_z
zoldségkörettel. Tehát egy londoni vagy'egy New york-i házban Tobb mint íélórája várok.
nincs külon
"els fogás" és ,,második foóás;.' l've been waiting for over
half an hour!
(Ajv bín veting for ovór
háfón-AUór!)

ffi
.l.iA ZÁxrÁrl
to have lunch
(tO hev lancs)
(tó kat)
lgnl to cut
nni
(to ít)
to eat
(to bí
lenni tobeh
(tó szórv)
to serve
to cook ftó kuk)

to chew
(tó ordór)
rendelni to order

vacsorázni to have dinner


to choose
(tó cs z)
választani

ADl(loilÁlts A1160[ Érnrr


ismerkedtek az 0r
TR
H. iil;;;;i u.gytok, é. t<,Úttotuon.;aT_,1l1,.,.:n
.ra g [Ó.vhájával, m e néhá ny. ti ni \y;. :19:l í:}
i

il;j';á'Uuit --.---,f tt valas


yvYulr,|'- tejben
t'r aq .lílq UvrrEl, pudding ,ásültkenyét
yorkshire pudding - *3,! süt ben sült fánkkal
R;;;i Ueel and
S.ot.t, broth - nagyon sűrű zötdségpüré a tetején krump_
ár,upt.ra', pie/Coiiage pie - sós pite dari llt hüssal,
lipürével
61i,,jX
freu halusaralraíó
Elfogyasztják itt, vagy elviszik?
/ l
)
L.r& \
nre you eating here or having a takeaway?
-

[', "-\
\ (Ár ju íting hír or heving ó tékóvéj?)
íalafuaásoo o
Ptrcg$

Geronimo és patty spring éppen Londonban


sétálnak. Keresünk egy helyet és
A délel tt gyorsiln eltelt, nóris itt ar ebédid . Geronimo _ffi\ ltt íogyasztjuk el, köszönjük.

gyomrit már korog az óhségt l: jobb Wíffi leülünk, Patty?

betérni egy bárba!


|esz
ffi
"fP6$ -
We're eatlng here, thank you. hatl we find somewhere
to sit, patty? Mír íting hír, szenkju, Sel vi fájnd
szamver tó szit, peti?)

Jó napot! Szeretnénk enni valamit.


lgen, de amint befejeztük az ebédet, folytassuk a város-
ood aiternoon" We wovld like something to eat.
nézést!Mé9 sok minderrt meg kell néznünk!
(Gud áftar-NÚN, Vi vud lájk szamszing
?ffirs tó ít") Yes, but a soon as we've linished eating, l want
to continue our tour. We've stitl got so much to see!
(Jesz, bat ez sz(ln ez vív finisd íting, áj vant tó
,{M
W
Mit szeretnének? vannak szendvicsek, meleg
ételek és kón-TlNj aur tt3r. Vív sztilEot szó rnacs tó szíl)
saláták.
What would you like? We've got sandwiches, hot
P/tucÉl, dishes
and salads. Nat vud ju lájk? Vív
Eot szenrzi dzsiz, hot
disiz ónd szelódz.)

ffi.-\ Énegy sajtos szendvicset és egy gyümölcslét

ffi
kérek.
A cheese sandwich and a íruit juice íor me.
íó csíz szenyidzs ónd ó fr t dzs sz for mí.}

Énpedig egy vegyes salátát és egy narancslét.


|'ll have a míxed salad and an orange juice.
A! nev ó mikszt sze!ód ond ón orinclzsilsz.)
#*b".,
ililtREtlDctt A pULTrÁr
Kérek szépen egy sajtos szendvicset,
Í A ZTAL ZERZÉS
l would like a cheese sandwich, please.
Vannak iil helyek kint?
lsther.eo9_t9*!!_e___99_qtiru?_G*4e|9yj7záid1ví!ng_?)
uVd !áik ó csíz szenvld7s, p1!a
|N ) Van hely a fenti,/lenti szinten?
ltt eszem meg.
ls there room upstairs/downstairs?
|'m eating it here.
(lzderr(tmap-SZ,T_E!*Zl_d.9r,!-S?JF_R?_?)
$jryl it!2g lt h!r,) szabad ez a szék?
Elviszem.
ls this_ se*a\ |799? !lz_ djpr s.,] trr?)
l'm taking it away.
(Ajm téking it ó-VEJ.) Leiilheti.ink ide?
Can yye_ _slt _!_91e? (e1 y_! ?_1!t !].írT::
Kaphatnék .g' ii"l"iei énUOÍ-
Van egy asztal az ablak mellett?
a sós pitéb l?
ls there a table by the window?
May l have a slice of this (!z der o téból báj dó vindó?)
pie/quiche?
!W,4j hey g_gz!áj:.g."_ d!y, p4jlKp?)
Vannak meleg ételek?
_Qo_
yo.9 {o |,qI
9_iqFe_e? {O__yl_u _4y ho!,disiz?)
Á bárban
Szeretnék egy salátát.
"!,9.!i!re e ..? |g!, (1d !éjx_c;, s3e/ó{l
Szeretnék egy pohár vizet,
;'
ffi
!]Q Lü_"*e g!gq_p_of yu."1ts_r.,,(4!jQjk ó glesz ov vótór,)
Készítene nekem egy meleg gvOgrtéjti -*: -*- ^(*-:
Can you make me a hot herbal tea, please? (r-éár)
(Ken ju mék mi ó hot hórból tí, plíz?) \.:!94z

E6Y DÁRAB. ifTL,


Ha magyarul azt akarjuk mondani, hogy valami nagyon egyszerű,
akkor azt m,ondjl.rk, pofone9yszerű,,Á,n ,olul ezzel siómUen'rra azt
akarjuk kifejezni, hogy vaíarni tényleg egyszerű, akkor azt
m9ndju!, hogy a piece oí cake, vágy_is.rb ...rint
,egy aá- ll

&
rab süti"! ,:,._ |
1]]a]:.:]:]]:].::]]]|]]lil]]:a]];;]:ai]aai::]i::;:

L
A pirzrÁnxÁr Meleg i a!o!t
Mit fogyasztott?
What did you have? Mat dicl ju hev?) cség9_!9? _ ,,._,t ;?f'! 9.]. .. l ",.{.&qp-,9y.,{tl_",r,: _--
citrommal with len,lon írzid lemcn]
Egy salátát és egy gytimolcslét.
teJl9l with milk ívid mi/kj
I had a salad and a fruit juice.
hcrt *hocnlate (hot csok/ot)
tAj hed ó szelod ncl éj frut dzsusz,) forró csokoládé
hórbal tea {horbo/ tí]
Ettem egy szelet tortát.
kamillatea carrlomile tea íkerygryig31
l had a slice of cake. (kofi)
coffée
Aj nea ó szlájsz av kék.) rnilk, {mllk]
két szendvicset kértem elvitelre. tej
l had two takeaway sandwiches.
Aj nea ui Ékóvej s;zenvidzsiz,)
Mennyibe kertil osszesen?
How much is it aliogether?
EnnivaIok
("ílau macs iz it óltó-GEdór?)

Frisgí 6 í alok
*
friss narancslé fresh ice , .,ííres.o.rrndes drsrjseJ szendvics &*dwich (szenrrldzsj

ieed tea sztí)


fruit iuice (# tdzstjsaj
li,mOnádé lernonade {Jentó-Al DJ
laes oflmilk
s2énsavas víz Wat li. TlPlKu A1,16ot Érrurr
szénsavméntesvíz,still.]water.
]
léj}|,|[i},,,.,. ,, ,,, ,mi|kshaka , ,, {bá*rl Vór*r]
an rj[ é
Az egyesolt királyságban a bárokban is árulnak jellegzetesen angol
ételeket.
banános banana íbci.iVánaJ Cornish pasty _ sós pite hús_, burgonya_ és hagymadarabkákkal.
csokis
Jacket pbt.tó** - héjában sült buigonya félbevágva, kül
elrocolate fusolsl f] nféle lzesl-
res strawbe ísgtróbörjj téssel, melyek közüt a legklasszikusabb a vajjat és reszelt salttal
vanilla íVd;,trlfia] megszórt burgonya.
üdító soft drinl.t gyakran vaJlal
&zaft,dr;nk) cJnes - tiszirot, zsírból és tejb l készítettfánk, amit
vagy tejszínnel és lekvárral szolgálnak fel,
ffiruítlsmf, íftíanddt;# on,íla
Részemr l rendben van, de szeretnék vaniliafagyit is!
\-
That's fine with rne, but l would also like some vanilla
WKgp
ice-cream. (Detsa fájn vid mí, bat áj vud ólszó lájk
Irappola és Tea kitalálták, hogy édes meglepetéssel szolgólnak tHK-
szam r.,o-/V/la ájszk n")
barótaiknak választanak egy tortót a cukrószdában egy
baiusacsiklandó uesonnóhoe! Tókéletes párosítás! Hány személy részére?
lt goes weliwith the piel For how many people?
{tt góz ve! vicl dó páj! Far hau meni
pípól?)

Jó napot, mivel szolgálhatok?


ood morning, what would you like? Nyolcan vagyunk.
(Gud morning, vat vud ju lájk?) There are eight of us.
{Der ár ét ov asz.}

szeretnénk venni valamit uzsonnára. Mi az önök


/í;\ÉppenmostsÜltkiegyalmatorta.Azonnalbecsomagolom!
specialitása? .á,fup We've just baked an apple pie, l'll wrap it up for youl
We'd like to buy something for a snack. What's youl, KW
eoii-'ntt
Mív dzsaszt békzt an epólpáj, Ajl rep it ap far ju!)
speciality? Míd lájk tó báj szamszing far ó sznek.
Vatsz jór szpesólti?)

A gyümölcstorták és a fagylalt. Melyiket szeretnék?


Fruit pies and ice-cream. Which do you prefer?
(Fr tpálz ón ájszkfim, Wcs du ju pri-FÓR?)

Azt hiszem, egy almatorta tökéletes lenne. Mit szólsz


hozzá, Trappola?
t think an apple pie would be great. What do you think,

Trappola? 6j szink ón epőtpáj vud bi grét. Vat du ju


szink, trapola?)
r cuxnÁszlArnr
J
Van...
Do you have...? (Du ju hev.,.?)
pudingos
custard cakes (kasztórd kéksz)
csokoládés
chocolate cakes (csok/ot kéksz)
gy{imolcsos
fruit pies ffr tpájz)
a?:n cumÁ zDÁgnx toltetlen stitemény?
p!au:eBe_s_ lp |É_r Bé!p_4
Szeretnénk siiteményeket, vegyesen.. van házhoz szállítás?
Do you do home deliveries? (Du ju du hóm di-Llvóriz?)

,[9 li\s_ e
itlr4av c_q!q, W !éjx p !prr_!_étl:é!)
Hány személyre?
|_gt low nqly_fggp!9j {rplhlyr:eri pípól?)
Tíz személyre.
|o*t__t_il p"9_o_p!9_:
_(F._9" { t e n p íp o l . )
Htit szekrenybón [Óiitáiiá"lf
Should ! keep it in the fridge?
éi t:tp it in d_ó fridzs?)
t"9_y_4
Mivel van toltve ez;-toiía?
What's the filling in this cake?
(_a!sa la !1!!2g_ l"r _!Js,z kék?)
"--
Szeretnék .gv i,iióré;ri::
!'_Q,!l"t_re*g p l_s!!yj !á! JaL p pez<lril *
ltt fogyaszqa
"ágy
éi"ifi?-*
eating it now or are you taking it away?
|1e vou
{ly !!j"rs_ lltlgy
p:éuy lé*4!ls ,t 9.v_É_J?)
Ezek házi s itemények?
Are the cakes homemade?
(Ár do kéksz hóm-MÉD?)
SíiteméngésztáIr
i FAGYlzoBAtl
kelt téezta
{d} Szeretnék elvinni egy doboz fagylaltot.
teve|es tészta |'d like a tub of ice-cream to take home.
linzertészta shortcrust pastry ísorfkraszr póii#il (Ajd lájk ó tab ou_ 1ljs_zkríry}ó !ék !ér,)
Hányféle íz Jér a tartóba?
How many flavours can you
put into the tub? (Hau meni
fléuór. \91ju p!!t !?!ó*do tgpi'z,) #ffi - #WffiffiilMf,
Hogyan mondjuk, hogy cukorka? Mennyit kér bel le?
Nos, az édószáiúak kedvéértelmondjuk, How much would you like?
:::::]:í:,:_rflá':
gyan kell cukorkát vásárolni.lz Egyesiitt ho-
(Hau macs vud ju lájk?)
Királyságba; rry k;iiiá;-
ni, hogy, Weet ,, ,,9
- 31nmerikáí Egyesült' ÁttaÁoruai;.
sük el, hogy amit keresünk,
!r!Yl "vlrvvl
' l '9 i;i;ji"
l
az ,cand s".

.;.,,p16"zónnr
Kérek szépen egy fagylaltot.
|'d like an ice-cream, please.
aP qX an ájszkrím, ptíz.)
Tolcsérbe vagy kehelybe? Faggizabax
A 9o1e*o19 cqp? (Ó kó1or l:"p_?)
Tolcsérbe,/pohá rba " rióii.in.irn. fag}la]ít. ,:.,.,,:,:
"r..etáer,
l'd like a cone/a cup, please. altárus
l *"sí &íl1
{,fujq !áj4 ó kón/ó kap, plíz.)
Nagyot, kcizepesei vagy kícsit?
Large, average or smalt?
hóktistólV,; , ":,,'' ,.,,,',;. .sorbet,, , 'l ]] ,] {szarbéj}
(|9P49, evóridzs or szmót?) ..,.:

Hányféle iz légreni ílatlctlr tflévór)


How many flavours?
kis,ltehelv;,,',; :,,,,",
tí!,,, ,:1,,-i;, ,, (kap)
gg!
(Ha.u meni flévórz?)
Szeretnék tejszínhabot is! !,9á K?j.ÉL,, ;..'.,;- .!e._?? ._ ;,,', " "frísepú|l *--,. ,". ..

|'d also like some whipped cream! b .,,. ' ," ,' ,,,rryhi p*d,br.eam',.,,],, (vipt kilm)
Ald atsza lájk szam vipt krím.) tolcséí, {kón)
Fagglal ok
banán banana &ö:lVÁna
lemon {bmónJ
c okoládé chocolate ícsó&feit]
t &zrrob n}
íz flavour {fl&.vó,r}
kókuéz coconut íkó&ónat]
káábóri)
menta mint &r;ntJ
hazelnu {hézó{nat)
istaclTio ípi, ZjtÁsloJ

ffi
TlnKu ÉprsÉegx
l: ,.g akartok kóstolni egy igazi angol édességet,akkor vitassra-
tok az alábbiak k zül:
Apple pie and custard - almáspite meleg vaníliaöntettel.
v '-""'--'
Fruit cake - aszalt gyümölcsös torta.
cheesecake - túrótorta: az alján apróra morzsolt keksz
egy réteg
f riss sajtkré m mel borítva,
t.i.=inr,uíes 9ytimclrc.p,irá,
ummer pudding - erdei gyümölcsös suii'a gyümölcs
saját levében
áztatott tésztadarabkákkaí.
Trille - süteménytészta friss gyümölccsel vagy szirupban
gyümölcsös zselatinnal Cs pudinggal, tejszínnáíUoritvá. - áztatva,
-
Mulí'1. zsemle alakú, pur,á.bt.reny, u u.i..1ében például
,9pró
csokoládé- vagy gyümölcsdarabokkal. l-
W
A könyveket? Nem, te jössz velem a ruhaosztályra!
tfits$S$s Mindenképpen kell venned valami divatosat!
Books? No, you're coming to the clothes department with
peter i,|ouse elkíséribanátait egy áruhárba.
rne. You realty have to buy sornething more trendy!
f,|indenki rra atl osetályra me y, atrorá sleretfie. (Buksz? Nó, i r kaming tó dó klódz di-PARTmónt
l,|indenki. kivéve Geronimo... vid mi. Ju ríli hev tó báj szamszing m r trendi!)

w
De én szeretem azÓldoltÖnymet és a piros nyakkendmet!
ffi'\ vagyunk az árvházban.
ttt
But t love my green suit and my red tie!

|ffi
Here we are at the department store!
{Bat áj lav máj grín szt3t ónd máj red tájl)
(Hir vi ár et dó di-PARTmónt sztór!)

W
Éna játékostályraszeretnék menni. A második emeleten van. Hagyd már, Geronimo! Gyere velem, és megtátod, hogy

ffi
l'd like to go to the toy department. lt's on the second floor. a végénmé9 hátás leszel!
raia UiX tó gó tó dó taj di-PARTmónt. ltsz on dó Come on, G! Follow me and you willthank me in the end|
szekónd flór,) (Kamon, dzsít Foló mi ónd ju vil szenk mi in di end}

ffi
,K
6ffi_\
ffinÜb.
YP
?4ppo!}
Jovök veled!
We'll come with you!
Uíl kam vid j !)

W
Énegy pár cip t szeretnék venni. Éste, Geronimo, mit
szeretnél rnegnézni?
|'d like to buy a pair of shoes. What about you, Geronimo?

aja UiX tó báj ó per av s z.


What do you want to see?
Vat ó-BAUT ju, dzsó-R3nimó? Vat du ju vant tó szí?)

w
Talán megnézem a könyveket.
l rnight have a look et the books...
(Aj máit hev ó luk et dó buksz...}
ffin RunAoszrÁryol C A nU[AoszTÁLYox
Elnézést,melyik emeleten van a ruhaosztály?
Mennyibe kertil ez?
Excuse me, which floor is the clothes
department? How much is th!g!'(!?! !q9p_]1!,_l?_
lXsa, P!!mi, vics flór iz dó klód*z di-ianrrartl)
Ezt l

lt's too: ltsz t :)


could you help me? l'm looking for a pair
of trousers for mysetf.
,*!::^2r!:,]!. t,u,king fo, á per o" ,,"io,i ii'.ii+",r l
drága.
expensive (i k- SZPE N sziv)
relprobalhatom a pulóvert, amit a t iiátátuán
Can l try on the sweater l saw in the window?
láiián,i'- róvid.
{
short (sort) *
ol1 dó szvetor áj szó in dó uindó?)

f*
!", u! t:?j valamit, nagy.
Szeretnék uri..gy ehhez. big (big)
|'d like something to go with this.
hosszri.
!!j!_t9j\9z_ary2a!g tó gó vid disz.)

e
r,kt a+ Lkerese[;"ri
long (/ong)
Valami
V al a rnl olyat o -^ ^: ;*:"_ ::-] ;;*;],^**_*- *
gfeÉiegy
fm looking for something suitable to wearÓ*tiá- nehéz.
to a party. heavy (hevi)
4l:rr_]:l F l !s1 :_<r:=rtlg* :r!tgb_.a_L yyN
_g_
ly 2é!!Q_
ó
_ _ _
kicsi.
smaIl (szmól)
tg_[s..e,
! ;1r_e-,_á_ték
Felpróbálhatom?
_o,
p<éjr_,.. l..
__ .___ szoros.
tight (tájt)
Mgy l try this on? (Méj áj trái disz on?)
*
Hol vannak a p.OUáiulkék?
Where are the changing rooms? Áz áruházban
Ue rs: .! 0 csénd zs n g r(t m z?j:_***_*," ,: ,',.' |"' , .",,,:: '."]"
) ,' ,., ,.. ) {dj:PARTrnóni. 4$d
,] ,]

$jnd;".
i
áraház,:,,,
|

Éntíanee
Unfortunately, it doesn't fit me.
(An-FORcgdnotti, it dazónt eladó {sop .'SZrSZr nf]
fit mí.)
Van nagyobb,Zkisebb-méretben? - flbor
Have you got a bigger,/smaller size? kiiakát windów furndó)
lift escalator, fes2kri/éfod
{U. y j y spJ ! g p:L, np_l":,r r.str
.o^ z_
Más színek koztil is vaiáéifÉatóri7 ?_ rtmént ídi-PÁRTmónt)
Are there any other colours to choose from?
(self)
($ ler.enlgdór kalórz tó cs z from?) hélf.,,],' ,,',.,

Visszacserelrreiem?...- :*
-
May l change this? (Méj áj cséndzs disz?) Otl:l}t r, (kauntór)
Fehérnemú

t6Y T *rrueÚ trea


a pólót *F_sh*rfl_nek hivják, vagYis szó szerint "T alakü
ing",
,lngotut
torráia a T betűhoz hasonlö,,a r vid ujjak a.T betű vizszintes
vo_

n.rat uaiar. Nézzétekcsak meg: tényleg igy van!


'.nurt

{szaksz}

l[,i"í' l! n
átoltozni
to change ítti_cséndzsj
felhajtani/Ueueffi
to takÉup trfó té& á&l
felpróbálni kabát ca4 íf{ót]

to try on ítci tráion)


rlzetnl

Keresnl
to look {ar (tó luk for}
kiválasztani
to choose (tó csl3z}
leereszteni ruhadarab cloth
!g&t down {ta bt daun} ".py 9 **-{ íqryetqq4]
ffig --9 -*.atshi.L*.
megnézni 9P9$gq!9y9l
széldzseki
-,
wind*heater tvindcsítór}
Lo*leve 3_!99B at (tó fiev cj íu}< eúJ (szkórt)
venni skirt
_s_z9b|y-1
to br.ly (tó báj} tréningruha tracksuit ttreksz,jt)

.l
@,
W#p
l(logészít6k
hátizsák* _ _- *-feípq]
Qq|qqqll *
lrattárca =ue!!9!_----{yq{iti
(het)
" *
knlap hat
oVe
hand
braces (brésziz)

belt}
ovtáska

A ruha elemeí Sztiveteh Cs angagolr


velvet
!Ié?r *-**---- =le- -k'pj*_
ííészJ
99rnU "_
kapucni
nution*
hood
(batón)
(h d)
kézel cuff kaff)
lilt

]]

szatén {szetinJ

ffiHffi^_,-srp
royicqjj +"9$49ngffi_- *i"t"til*--ányug synthetic fibre (szin-SZEtik

sleeve
*- szorme fleece (ftísz)

*lsgy Les _
yall!9nx-+ g bzti"taiil fabriclrnaterial (febrik/
szóvet/anyag
_ mó-TÍriól)
{linin)
vattabélés tkvilt)
színek és úónusolr
ara (
barna brown {braun)
bézs bei (bézs)
bu
élénk
eztist silver (szilvór)
fehér white
fekete
í
black {b/ek]
halvánvlila lilac
kék blue {bliJ} A méretak jelölése attól fü99, éppen melyik or zágban
narancssá
íorind;s] vagytok. Nózzétek meg az alábbi táblázatot| Ha azon-
ro
íred] ban kisgyereknek szeretnól ruhát vásárolni, elég meg-
rózsaszín pink-
mondani a kicsi korát!

P-írlrl9_--_9r9y _ brsl*__
sotét
^ji.flr
dark trárld
Nói méretek
sotétlila

Min álr
Férpiméreúek

í
skót kockás
Wrago flowered ffi*t*örd]
#n clp oszrÁrvor
Kérem, szeretnék egy pár fekete cip t. A cipcíméretek jelölése is attól függ, éppen melyik
ország-
l'd like a pair of black shoes, please.
ban vag$ok. Nézzétekmeg az alábbi táblázatot!
(4t! !éjX 9 p_er ou_ btek stjz, plíz.)
...-es méretet hordok
! !q|<p_s_irp,,. {!1 té_k szájz...) FeInóúúcipók
Felpróbálhatom?
9el l !ry lnsT q_l-z_ e r 4j !é_apry1 pú_) .,'$a 4S,. ,41.. ,,*4l 4§
Van egy számmal nugvobb/fiÓ;bbi
e 6 7 ío
Do you have a bigger,/sm aller palr?
) 9
4 5 6 B 11
,?, 1/2 1/2 1/2
{D_y lq hpy_ 0 b!g9|/9.pó,1_o_1 pe!)
Van ez a model] más színbe;i -
Do you have the same model in another colour?
(Dq ju
l5 6 1/2
6 7
1/2
8 9 9
1/2
10
1o 1/2 11 12

|9y d_o_ r_rén modól in ónadór kalór?) Ggerekcipók


Ezt kérem. Kciszonom.
l'll take these, thank you. (A1l ték díz, szenkju.) 3í 3,
t? .?,
:,'] :., :.
i'
33 34
:l,:;l;

*5 ''?,fi" 2s- 3
ffi

Cip6 Iz 8 8
1/2 9 1o 11 12
12 1/2 13 1 2

Ia
bokacsizma 9 72 13 13 2 2 4
ankle boots íerrísíbútszJ 9 1/2
10 11 1/2 1/2 1/2
shoes (s z}
lace {?ésej
shoe horn {b fiarnJ

Óportos atXat mébz futniegyet a.parlbu? |1.L9n_


iágyt örOÓmel
Hyde parkba, kényelmes trainers
J .uu. iái.z, és-kocogni mész a yorkban park_
[.rurá ráu"dia.lzonuán ha New vagy, és a Central
;;ilil;i, ar.r,o, egy pár kényelmes sneakers lesz a
lábbelid!
Grock Topson? Hát... milyen zenétiátszik?
ileruehgW Groek Topson? Uhm... What kind ol music does
he play?
(Grok topszón? IJm. ,. Vat kájnd ov mj(tzik daz hi
[9y reneboltban Fandgra megtalá[a kedvenc
pléj?)
Énekerén*klegutolsó albumót, és megmuüUu O*ontl
lemezér l,
r.iOr. ,-..; Most megmutatok neked egy számot az utolsó

ffi
Vedd fet a íülhattgatót, és hallgasd meg!
put the
Now l'll play you a song from his latest album,
ju szong from
be ebbe a lemezboltba! Keresek egy latin. headphones on and listen| Nau ájl pléj ó
hiz tétószt album, Put dó hedfónz an ón liszón!)
ffi 1,:.-

trK :iffifr:"l:ffi:lshop,
l,m lookingforacD
Pandora, hatkítsd tel Csak zajt haltok,

W
pandora, turn down the volumel All l hear is noise!
(Letsz gó intó disz rekordsop,aj,
fuking for ó (Pendóra, tórn daun dó vatj m! Ol áj hír iz nojz!)
ov letinó-MErikón mj zik.)
jó!
Nem, Geronimo bácsi, ez a rock! Nagyon

W ffi
Hát, ez egy kissé élénkaz én ízlésemnek!
No, Uncle G, this is rock! lt's wonderful!
Uhm, that's too lively for my liking...
(Um, detsz t(l lájvli for máj tájking.,.)
(A/ó, anko ! dzsí, disz iz rok! ltsz vandórful!)

Geronimo bácsi, akkor neked milyen zene tetszik?

ffi
Uncle G, what kind of music do you like then?
(Ankól dzsí, vat kájnd av mj zik du ju
tájk den?)

w
Nagyon szeretem a komolyzenét.
l like classical music very much...
tai UiX kleszikól mj zik veri macs,..)

ÉnGrock Topson zené!étszeretem.

ffi
l love listening to Grock Topson"
(Aj lav liszóning tó grok tapszón,)
tonei múFqJok
blues blues

t{anki}

rnllsic ": , , ]] '', mj ZiQ


!n7éné
'-, r-;]--J] ,",|,"l
, ', , Uaryryazlu*_
i++A LEMEZBoLT pol.cAl KÖZ:ÓTT.., folk mtlsic'

Elnézést,megvan Topson utolsó lemeze?


Excuse me, do you have Topson's latest alburn?
(lks7,KJU/ylt,
ly jy Dq"_r9_p!z,911 lgtószt etbóm?)
Megmutatná nekem a iazz/páp ies=legei?
Please, could you poínt out the jazz/pop section zenebolt rnueic shop trn$3eiksap}
(Plíz, ktld jy p9j|t
?:ryl !_ó !_.r=u<lp_pp szekson tó mí?)
Szeretnék venni egy CD-t.
"

like !o P!{y.9 _c_P,. (&_ léjk páj ó szídí.)


|d ló
Elnézést,hol találom a zenei Óvo-roáwiáeoxáiz
Excuse me, where are the rnusic DVD's,/videos?
íJ.*ffl]
\&*\
!!!:N :!ÍL Ú Z, !,,,9.,r é.|,,!.ó mj Q 1i 11 d i yj,Q ís---z / u d ó s z? )
PoP, RAP, B[uE ., MlT ltl{tT TuDll! rÓtlrt
:, * ryfi*
Arulnak kottákat? \ód\
i i

.-.. -"-

\P\
.-

A pop kifejgzés a popular melléknév róvid alakja,urnj3.1iu]9,nl,,:l1!-


!o: Y-ei sel! rvsiq lq9r.e9? (P1 jy sze! 1vj zik szkórz?) .r!itr. Énia.titeg:olyan zenét jelentglt; am!.,"!!nnye!b": mint a kiftlo;
Aru na k koncertjegyeket?
,"ottiu= u.gy a xoóolyzene. Ha$ópze$t hallgattok, akkor szeretitek
l

!l y-e-1
Arulnak "9_!l
g_olger!_tigtetqz__(P
hangszereket?
!_
jy s.49l kon-szónr tikitsz?)
a " zenét,vagyis a mélödiákat és a kónnyen megjegyez_
"íüibemásL
Do you sell musical instruments? het refréneket.
ritrírusra épul
(_Py jy Á-iáp ]9. p.dig azt jelenti, ,ütögetnio. Á rap valóiában
9z9l ply4!19_| 11sztrttmóntsz?)
Meghallgathuiót néiiiá';;aróti' zene.
can l listen to some of the tracks? Á uru.r visaontiéd,dsen lassú zene. Néha kicsit melankolikus, ezért
Qí"l_éj!!p:pl tó,9,zam ov dó *treksz?)
urifoiu, a*gótok kissé szomorúak, ezt a k!,fgjp7ést használják "he,s
Mennyibe kertil ei ; ÖD?- blue", vagy feelin Plue".
"heig
How much is this CD? (Hau macs iz disz szídí?)
Zenei uíIág
itáros bass tarist hósr
cD co disc,/cd
t/banda
dal
{gruB/bend} }langszerek
da cs {liriksz) bass?rrBg!ér bass _ bész) ._ *
DJ disc ,Miszk zsoki/, billen {kíbord)
dobos drummer drum (dram)
{dramór}
é| korlcert live coneert konsrórfj electric suitar ű-LEt{frik
énekes sing*r/voca|ist flute (fl ü
filmzene soundtrack insztrumónt)
&:aundfrekJ
he.fa harp Jbé
karmester conductor {kón-üAJ4tór}
kórus chorus {kór*sz)
mikrofon
hái
rumbatok maíaca
harmonica
(szekszófón)
szaxofon
zenész musician**-*mil
(dramz)
zongora (pi-Enó)

to pause fta póz)


pillanatállítóval
maaá!lí+^^!

to rewind
ü vap &§ eígmwtel.,
pnonimo {j hordoahetó
C0-|ejátsaqla nem m k
K sz nöm. Ó, hát ez a probléma! Nincs benne elem,
Thank you. Ah, here is the problem: there aren't any
batteries in it!

l{int tu{!uk, &eronimo nem nawoi'o.ií*ár.il


r
(Szenkju. Ah, hír iz dó problóm: der árónt eni
;ili betóriz in it!)
oeért, el b donti, h0 } yigsravhai a nortna.
,]

De a csomagoláson rajta volt, hogy van hozzá


elem|

ffi ,,il:
5 .1.ffifr,í:vettem
itt egy hordozhatóCD-lejá
But it said on the box that batteries are included",

ffi
(Bat it szed on dó boksz det betóriz ár inkludid, ")

m x:trt,: í:i,y: "; r:ii ::;;ix


szídípléjórdi adór déj, bat it dazónt vórk.) de

@
lgen, n nem tette bele!

Mia baja? Yes, they are! But you haven't put them in!
Now, what seems to be the problem?
(Jesz, déj ár- Bat ju hevónt put dem in!)
trnp
(Nau, vat szímz tó bí dó prablom?)

ffi,
megnyomtam a gombot, de
"play" nr
,?ffl',,ffiilCD-t,
m- ffii.;il:# W? :,"!, :i::,ffi';.j":,:I.i-
szídípléjór,preszt ptéj bat naszing hepónd.)

@
Talán hibás a CD-lejátszó. Elhozta?
Maybe the portable CD player is íaulty.
Have you got ít
with you? (Méjbi dó partóból szídíptéjór
iz fólti. Hev j
8rnp6
j
got it vid ?)

w
lgen, itt van.
Yes, here it is.
(Jesz, hír it iz.)
l::É+Vnrnm úunr!
; Tudna nekem ajánlani egy jó számítógépet?
Could you recommend a good computer?
', 1,u rtg_MF_NQ
o gu! !r.ol!lpjtl!ó_i?)^
. !{l!
Melyik a legrijabb modell a lapiópo[ tOi.ltiZ
Which is the latest model when it comes to laptops? Késztilókek es kiegószítóI{
U1"_r lr dp !é"!p.s<!_a_"o1QQ_!_ven it kamz ta !_epl9p2lQ__'
Meg tudná .utáinil r,Ógymak dilif ^: CD-lejátszó cd,/compact disk kzídi/kompekt-
Could you show me how it works, please?
dvd
!!<y4_jy pa, ry!ll_aq it_uglksv, p,!|r3)
Van rá garancia?
Does this come with a guarantee? (Daz disz ébresztóóra alarm clock ft-LARMklok)
kam vid ó gerón-Tí?)
er sító
head (hedfón}
r,á|g*gl9_ * _____lo_qg: pegkel * *_ (t q_*:P!O')*-=, *- *

ffi*ng*e_qmre*-*
llifiirer;"déles _ *_"

hosszabbító extension lead íik- ZT Nsön líd)


"*

kvezérl me console {
kapcsoló
LCD-képerny s liquid erystal (likvid krisztóI
televízió television italivizsón)
rniní'aiit reeorder kninidiszkri-koRdód
mobiltelefon rnobile
szrí
radio (rédió}
szá ealculator
televízió televiaion (telivizsón)
vezeték nélktili cordless tolephone (kgrdlósz telifón)
telefon
lz Egv9sti|t Királyságban a mobitíelefon neve moblte phone (azaz
video camera (vidiókemóra)
,lnrdozhat,telefon"), míg az Egyesült Alamokban ..Ii;hili;;; videokamera
videokazetta videocassettg (vidiók -SZET)
szerint,,sejttelefon", ami a cellular, szóMl rövidü|t).
"sejtszertí" videolejátszó vidso reeorder {vidióri-KORdór)
Táuínángüó
e 'átorná
9|óretékeffi

.tlolúrné

.tffipnorrÉvÁx
Nem mrikodik.
This doesn't wglk, (Disz dazónt
vórk.)
Kérem, kicserélné.iir HiOa". *

{_w9n_'.t gw!c| 9n, (lt vont szvics on.)


A televízióm nem m,it oait.-rvr.g *
tuJna neiniZ
XI":*::l..i'."1'.
working. C."rJv"" took at it, please?
ja"í ;ii"*.*-*
#r:::!y:*rL<plluqr!:lls,,*ryu"yLiyi_elll,p!z?)
KiGhót
"
l_"_![t per.e! !p*"*!!<_aj
Mennyi ideig fog tartani?
:r:r! EF_b_Q!?)
,P:9"nollUtleke_?(,t!_q!Jp_rg.y!!_g_l,ék?)
van egy eleme ehhez á kés;üékhe.?.**
^erem,
Do you have a battery for
this, pl.Ál
(Dy u.J.uv ó betóri for disz,
tclízT'
Hol tudom feltóiiéni e zt az' elemet?
Where can l get this battery recharoed?
Mer ken áj get disz betóri ,i CSaiOiéorl
l lzamí ógép A-tól Z-ig

ram (kozvetlen ram (random írem; rendcim


ekszesr mamóri)
rlXxeÓ'
.rá _ (ltci*:f/9tcir)
szkenner scanner lszkenor)
Á számíüógép A- I ?-ig (ink kártridzs)
weboldal website {vebsaájt]
(vindó)
(inkam
(brauzór)
address book íó-DR SZbu/<.)
e-mail cím email address íímó/ c'-DR Z]
eszkoztár toolbar (t lbár}
fát file

to send íto szend]


s,!,gl?p)
cursor (kórszór) fooadni
!t
"p
to ..."i,r"
ltcl
fta ri,SZM)

l,apt?.p*-ffil
fta
!qptoi*- hrizni to
installálni
lOmtár tr:rc}r
trash á_^^.t
ítres)
melléklet attachrtrent írj-I CSrnónt]
menu bar to switch off (tó szvics of)
(módem} to scroll down (t szkrol daun)
LygryF
ltyg|Ttató -- !!gí,re**'*j*e ftó szév)
to fto
pfogram
I
programme {prógrem}
ffin roróoszrÁrvor Á fénghépezés X- I 7-íg
Konnyen használható fényképezgépet keresek.
Megmutatná, kérem, hogy milyenlípusok vannak?
|'m looking for an easy-to-use camera,

l would like a colour film with 24 exposures,


please.
!Aiu!!"et8c!s!al_!ibl:!tventif ór,LéZrp|_r*iiut__
Kérem, van eb6eáT6rrépóáóépbe való
film?
Have you got a film for this please?
"ur"iu,
!]=*_/__1v*y1_9l1,1,*1919|9í*5p'n9r,9,_p!.!) *
Be tudná tenni neke;, ;Té"ykép.rógapbe? --*-"--*--*-
Could you put the film "-nira
in the for me?
t[q"! ia p!!.d9I!!uLl"la kemóra"ur".á
for mí?)
Szeretném ezt áTilrrreiá hi"at"i.
!{ L,]e_t!;: t,]rptggq9 99-á{á& ljszti4 prs:<_":<L)*
Szeretnék néhány aigitáÍJfé"yÉp"ikészíttetni.
|'d like to have some digital photos printed.
aja UiX to hev szam did)sitot fótósz printid.)
bekeretezni
to frame &a frém)
el hívatni egy filmet
to develop a film (t di-VE ó film)
fényképezni
to take a &ó ték ó fótó)
fókuszálni
to focus &ij fóki5sz}
pózolni
to pose {tó póz)
$rfirery wpgdsí
Megvan!
Right! Done!
Geronimo elhatáreíJ*, hí
elviEci * ruháit
.
(Rájt! Dan!)
m*sodóba" Se rrint tu$u t, 6 gly*rt paeák, *k*r**t
Amikor végzett, tegye a ruhákat a száritógépbe!
p$cck, aki f*lyt*n a fell*g*kben jén- +Ég

ffi
***e! nasy When they've finished you have to put them into a dryer,
*#r*cv*rt kópes kg!te*i.,- (Ven déjv finisd ju hev to put dem intu ó drájór,)
t.\
ffi
Jó napot! Ki kell mosatnom ezeketa ruhákat.

ffi
Rendben, a mosás tejárt. Jaj, nel Véletlenül a többi ruhám
Wd Meg tudná mondani, mikona készülnek el?
közé tettem a piros nyakkend met, és most minden csupa
fi il,T:il? l
Ven vil dáj bí redi?)
T;J"',,il'^:;::J'::'J;!!i! l!,, ffi fott tett! Micsoda csapás!
OK, the washing cycle is over- Oh, nol l put my red tie
in with the other clothes by mistake and now all
Legalább három nap. De ha siet, használhatj the washing is stained! What a disaster!
a az érmével
működ mosógépet. rÓ NÉL,
ja oasing száikól iz óvór. Ó, nól A1 put má1
ln at least three days. lf you're in a hurry, you
can use red táj in vid di adór któdz báj miszték ónd nau óí dó
the coin-operated machine, (ln ót líszt sz déjz. tf jór in vasing iz szténd|Vat ó di-ZÁSkór!}
j
ó hóri, ju ken z dó kojn opórétid mo-SÍN)

ffi-.\ Megmutatná, hogyan működik?


ffis"n} Could you show me how it works, please?
Kud só mi
ffi. 1u hau it vórksz, ptíz?)

rffi
Persze!Tegye be a ruháit a mosógépbe, és állítsa
be
a mosást!Azután dobjon be két húszpennys érmét.
PsW/ certainly! put your clothes in that washing machíne
a) ff'lg and set
the washing cycle. Then insert two twenty pence
coins"
(szórtónli! put jór któdz in det vasingmó-sitv
c;nd szet
dó vasing szájkót, Den in-SZÓRT tventi pensz
kojn.)
ffi iirxlszoroÁró xosolÁrrx
Van pénzváltó automata?
m9_c_hipg_? der o
l"r{_Tr', U :he}g_. {!4 '- {ryz
"_r"ldr*q?ó:':::::..
Mennyibe kertil a mosópor?
!":x:ry!" ger
Szabad ez a"-9: .qqlp*pp_y*{eí_fi_e9_ae99 i.
mosOgép?
_{ó_ _p3ydór?)

ls"Up we U 11aglllrJ1-e_e? (lz disz uasin__gu9_9!ÍN


Kérem, megmuiatna, h"gr" fiakdik ez gép? !!l3)
a
Excuse me, please, could you show me
how to use this machine?
r!srU_a?r,, ptk,_!ry!Ly_99Jni hau to l.yz!l,<
Nem tudom, mel/it'mosást n*:ir?_ _
Tudna segíteni?
I don't know which washing "aias#..
cycle to choose. Ptease, could you
help me? (h aont nó vics szájkól tó cs z. Plíz, kud ju hetp
mi?) "á"iÁg
NlteOáig tá;i;;;srá"icíkl ,,Csináld magád" mosás
f--** ,.|:,:' , i ].'l

How long does the washing cycle take? tró'n{iadsij'


(Hau long daz d_o_uasing szájkól
ték?)
szabad ez a szárítóT
ls this dryer free? (lz disz drájór fil?)

d lioats,,]bóló r

ffi
,*vnlhe't!c:fabr|t
ffinunnnszrirónnx
Szeretném kitisztíttatni ezt a nadrágot!
l would like to have these trousers cleaned, please.
to wash ító vas]
tH"_v! lái\ lg !:e"_ !!z !19tlz9_79*z_klínd, ptíz,)
Van gyorstisztítás? to darn ftó dárn)
szárazmosás
.Pq_yolgpgrqlg3_I_gpid_qeryi_9g?__(F_uygp9|_*QEp|q_rzoly.?._
Mikorra lesz kész? tod
Wle1wü !"l,ey Le rpe!y1ag!_yl! él9i redi?) szegélyt felvarrni to take up,/ ft ték ap/
Minél hamarabb sztikségem ij,'** to shorten a hem tó orton o hem)
l need them as soon as possible. "án szegélyt leengedni to let down,/ (tó let daun/
then a hem ó hem)
{H lL{! " r__9_Z*9? y! _9_a p o s z b ó l )
i .

(tó presz/tu ájrön)


A hétvégeelOir sitiiiiegenn to press,/to iron
l need them by the end of the "an-ia.'----.--*-
week.
H rE trenbá!"L9.!! pv dó vík.)
Johetek erte trOifOnZ-
cu-ilpiq!lhellgp-g,|,-VtoNey?-{Kgnél*ptLpa*qp*-9!".,a9.I!é-j?---
ki lehet szedni bel le ezt a foltot?
C?l_y_o_q 99I_r_p|gt_tb9_g!{ú_íí9! g__e_t_rjd ov disz sztén?)
ly
Vállalnak sz nyegtisztítást is?
P;_v$! g!"j_gle_elggtp_p_!s? íQg /Jl g! z9_tr]h!élpLr:2 _
Elkészrilt?
l1uyle!,n_9.v_reqgy? (!z máj tóndri redi?)
Ez nem az enyém.
]!ip._L" ! n!p_, (Qig< Lnm"psj
Vállalnak ruhaigazítást?
Do you do any mending?
(_o: u ly pu rysL4jls3)
Fel tudná kern háita"ru;i-a sil;yáii
Could you shorten this skirt?
!fu ljy zq,rp d sz szko rt?* )*--
l i

Vállalnak
"ipiái"seiéP
Do you change zips?
(Du ju cséndzs zipsz?)
Qgu [ís srdpffieré.$
Rendben. Levágom és berakom. Tegyem ismét lófarokba?

W
All right. Now l'rn going to cut it aíd s i it. Shall l re-do it in
Geronino és barátai eqy srínhái e| adásra hivatalosak. a ponytail? {Ótray. Nau ájm góing tó kat it ónd szet it,
Potty pring erórt etmegy a fodró*ho& Set áj ri-DÚ ft in ö pónitél?)

,hogy rij friaurát ltérrittesre*.


lgen,k szönöm.

k Szeretném levágatni a hajam. Tud vállalni? _-@ Yes, please.


{Jesz, plíz.)
,SWF.66[ l wouNd like a hair cut. Can you fit me in?

\#§b., Aj vud tájk ó herkat. Ken,!u fit mi in?)

W
Készen vagyunk. Nézze meg magát a tükörben!
Mit szól hozzá?
Mindjárt megnézem. lgen, van hely. There y&J are, lVe íinished. Look at yourself in the rnirror:
Foglaljon helyet, mindjárt jövök. wfrat do you think? {Der ju ár, ájv finisd. Luk et jórszelf
Let me see" Ye , I can. Take a seat l will be with yru in dó mirór: vat du ju szink?)
in a mcment. {Let mi szí. Jesz, áj ken. Ték
szít: áj vi! Tókéletes! Nagyon
bí vid jil in ó mómónt.)
köszönöm!

W
lfs pedeet!
K szönöm. Addig olvasok egy magazint.
Thanks a lot!
Thank you" |'jl pick up a rnagazine to read while l'rrr
waiting. {ltsz pórtikt!
{Szenkju" 4;l pli ap ó megó-ZÍW to ríd vájl ájm
Szenksz ö lot!)
véting.)

ffi
ffi
ltt vagyok. Milyen fazont szeretne?
llere l arn. Whai sort of cut would you like?
{Hír áj em. Vat szort ov kat vud ju lájk?}

@
Csak egy kis igazítást szeretnék.
l on|y need a trím"
{aj dnti níd ó trim")
áffiroDRÁsznoz trszürvr Hqszínek
Tudna nekem ajánlani egy jó fodrászt?
Can you recommend a good hairdresser? barna,,'

{5p t: ly relg _M EN _D._g g:# h eF lp:zp r?)


fekete
Kell kérni id pontóf? - osz ]

Do l have to make an appointment? sz ke'

!o* rl é k gl .ó_ - P O JNT m o n t? )


(,D_qst _hs"*
Vl ]br,own
Szeretnék egy idópontói lrói,iapra.
l would like to make an appointment for tomorrow. vorós ,redlgi ]ser,,]

{Hy_r,!Jét! l_g_ u 9.L9l_Q.| P ! N r m ó n t f o r ó - M O r ó, )


t

Lehetne el UbliiésóÜb?
Can you "alami"el
make it a bit earlier/later?
(Ken ju mék it ó bit órtiór/létór?)

ffifr$lPxÉnÉsrx
Szeretnék egy t rótt tit
|'d like.., aia UiX..,l
hajmosást és berakást.
a shampoo and set (ó semp(l ónd szet)
hajvágást. o D_o
a cut (ó kat) Felszerelések és termékek
beszárítást.
a blow dry (a bbdráj) batigam*, ," , cJlnditigsgr ,,'",''-(&óR:Dlsqned " &_
melírozást.
some highlights (szam há|ájtsz)
dauerolást.
_ gp9lJ]_(o_p_9rry,
Szeretnék egy,íi fuá"il-Miraia;j?
*--*-
l would like a different cut, what do you recommend? hair band:

Ne vágjon sokat, csak é9y íióiii iGóiiU8l


Á
lAj yy! Jst kp_9jl,_e!rl:Kq!, v g! _4 y j !!, u r N o Zl
-
|iair,;drYetl (herdrájór)

Don't cut it too short, just a trim. ct O,r


(Dant kat it tti sort, dzsaszt ó trim.) arn on
4juicele elr A borbclgnáI
lí|otl n*;,s#s;
'sztét.llier)
borotvahab shavintr,cí,e.á;íl fu.íínj

fijiu,ra
fru,fl.rl
vvl lu(rI
%"
hátrakot<itt há sideburnsl.
íter} qdq tiiqk!
ftullámos ha
hair, beerd ,

hair

réteges.vágái

PT,sayarni to
".i (tó szet)

me_gmoqni to *
to blow dry --7ó btódráj)
Cggi6 *
w
Nem, sajnos nem.
n No, l'm afraid ldon't.
(Nó, ájm ófréd áj dont.)
bqjusrrawía {,
@
Semmi gond, megnézem a számitógépben.
&eronimo LondonbaR 8m haqynó ki. h§gy b*meffefr
lgen, megvan nálunk. Megtalálja jobbra a harmadik polcon,
egy könyvesboltba, ós megnéete saereteti konyveit.
25 fontba kerül.
[s ma tényleg kuionteges katetet kereg. trlp6 Never mind, l'll took it up on my computer. Yes, we have it,
You'll find it on the third shelí on the right. lt costs 25

ffi
Jó napot! Szóljon, ha segíthetek. pounds. (Nevór VtÁlNO, ájl luk it ap on máj kóm-
Pleased to you meet you. Ask away if you need any help.
PJÚtOr. Jesz, vi hev it. Jól fájnd it on dó szórd self
(Ptízt tó mítlu. Ászk a-VÉ1 if ju níd eni help.)
8rlp on dó rájt. tt kosztsz tventifájv paundz,)

w
Talán segíthetne nekem megtalálni azt a könyvet, amit Megvan! Rendben, megveszem!
régóta keresek. Here it is. Good, l'll buy it|

Maybe you can help me track down a book that l have been (Hír it iz. Gud, ájl báj it!)
looking for, for a very long tirne. Méjbi ju ken help mi
trek daun ó buk det áj hev bín luking for, for ó veri
long tájm,)

ffi
Mia címe?
What's the title?
(Vatsz dó tájtól?)
filo6

w
A Sajtok Világenciklopédiája.
The World Encyclopedia of Cheese.
(Dó vórld inszájktó-PÍdia ov csíz.)

ffi
Tudja a szerz nevét?
Do you know the autho/s name?
(Du ju nó di ószórz ném?)
filp6
,;i$ÉnmxróoÉsA KiiNyvE 3oLTBAtl M 9qiolt
Egy kertészkedésról szóló konyvet keresek.
l'm looking for a book on gardening. detektlyrégéTy * d éptivb norrel ,", Ídi.I- Kj{ ,lqyql]. ,]

életkép.
:*-_::::!--
zsáner oenre ksanró)
lHm lultlu f91Q buk on gé,rdó_!t|g,)_ -# ófj},
Megvan onoknek... legrijabb k nWÓ?
_,__

Have you got the latest book by...?


q._u l,y_
g_ p !__d9_ LÉ_q_Qq: t b"u_!: 9, 4j,,, ])
Atnézhetem?
, Pq ygy_ ryl"n{,J !!lorylg.?_íD_ u_lq
réjÉÍá!rau,<?) _ krimi crtrns novel
Aru l na k gyerekkonyveket?
Do you sell children's books?
mondóka
qulq_prg_! pg!!_ Qry buksz?)
m vészet
Arulnak magyái nv"i",: Énw.t.i? ' ,
Do you have any books in Hungarian?
;api p iitiká' , tJrFént affárs, (kórónt ó,FE^\Q,^^_

onéíóiiajz autobíography
ffi ls this title available in paperback?
reoénv novel
íótöbáj-OGríiíd
hovóI)
iomantiku , jregény r*,mantie:noveí '
*9 í _
;l"', f{-M Miknavóí/
:jy {!r_! s r |sllg ! ó :_Y É_!9_9 9 lj r p _e p g b p^|?)*
Meg tudná nekem rendelni ezt a konyvóti
_ rt}filff,n s ó-ll,f N$ZJ
széooroza fiction ffiks n)
Could you order this book for me, please? _-_ !

non,fiet§gn ínon.Fl,i,*on}
rodalorn
$ya jq gFgr!!s_<lvk lpr ryj, p_!!<?") ct nsé r
Már megrendeltük.
tudománlos- scienee *iction
!19 hg_v_e_q!tee9y o_1_Qered it. Mi hev ól-REdi ordórd it,)
* fantásztikus
Várjuk, hogy megé.Éiánl
Pe $q gelliltg l"9l j_!_!9 coJne in. -Mi { v__é:!ng,
!91 it,,tó_ kam in.)
Arulnak hasznáii kdyvetéi?:-
Do you sell second-hand books?
LQ y j:l :r_p! s79!<91d ; |l_| N D bu ksz? ) Á k ngrr részei
Van diákkedvezmény?
Do you give discounts to students? borító (kavór)
Qu jy sjy ljpzl:qyl z tó sztj(tdóntsz?) cím
Ez a konyv elrógrott.
This book is out of stock. (Disz buk iz aut ov sztok,)
tárgymutató
Ktinguesbol és lrtinguelr
OBf ZÉLGCSÜNK
atlas xöNyvExRót!
Milyen konyveket szeretsz?
What kind of books do you like?
Mu!.!:9Jl_dgy.bu, z q! iy lq!?_
ki a kedvenc íród?
ír_óll Who is your favourite writer?
H4 tz lptlQv_Ql!!_r"et!a:? _
Olvastad a ...-t?
Have you read...?
(Heu jg red,.,,_?.),, _*.,
Mávalema;ya óiu?**-
What do you think of it?
Msr_!,! u p:_!ú 9y"J|?) árulni
Szerintem ez a konyv to sell (tó szel)
l think this book is... átlapozni
(h szinX, disz buk iz...) to flick through
j(, (tó flik szr )
good (gud) átnézni
szórakoztató to browse ftó brauz)
tunny (fani) átvenni
nagyszer to collect (tó kaj,LEKr)
great @ré0 (el)olvasni
érdekes to read (t ríd)
interesti ng (intrószti ng) fizetni
unalmas to pav (to péi)
boring (boring) keresni
to lpok for (t /uk for)
jó írás
wel -writte n (vel -V Rltó n)
l
rnegrendelni
gyenge iromány to árder (tó ordó)
bad ly-writt en (bed -V Rltó n)
l i
Vennt
nagyon rossz to buy (tó báj)
really bad kíli bed)
+LAPoxxÖzÖTT... l papírboltban
, Elnézést,szeretnék egy ftizetet! boríték
- Excuse me, lwould like an excercise book. cellux
,', {|s_rKJÚ_Z_-!, éi"q! !éj4 ar e\_s_7órsz_Qlzby|)
Készítenek fénymásolatot? ceru
Do;lo11_d9_ phg!_o_copy]ry? (P_u
ly Qy fgtókopiirg?) címes note z address book (d,DR SZbuk)
Egy borítékotkérek szépen.
! 1e9_d a1 ery4e!o__pe=., p]_e.qqe, @ ni! Qp gry1óbp, plíz.)
A mai rijságot szeretném.
ballnoint pen
hibaiavító corréction fluid.1 íkö-ft Ksön
How often does this magazine come out? whiteout fIuid/v
(Hau ofón daz disz megO-ZÍN kam aut?)
üánnát xrilf lai,ij ó[?-'- -' tgy"9il igqq?Ié ,"
Have you got any foreign newspapers? writi )
(Hev jq got (sztósónőrJ
9_ni t9r,0 lyyzpépó_yz?) _ lrószer-keresked stationer
Va n na k gyerekmag azlnok? kockás fiizet squaredexercise'ís;kyerd
Have you got any magazines for children? book eksaosz
(Hev ju got eni megO,ZÍNZ for csildrón?)
notesz notebook ínótbukJ
Áz ujságárusnáI olló cl Or kzizórz)

zin teen {tín


képeslap postcard (pósztkárd)
comlc (komik)
qapitep _ Cei|y pepe_r " __*J!g!jesga!- tolltartó
lgi ry_lg.gqzin * v,{g[nen| mag,_qzine * (viminz meg*?lN)
ína ZlN)
&elivi vonalas ftizet ruled exercise book k ld ekszósz
űjságárus/ newsagent (nj(:zédzsónt)
hírlapárus zsírkréta cráyon (krájonsz)
ó Kell tortagyertya is. Megyek, megkeresem, Te pedig,

ffisgünft orffie --W^so


Geronimo, hozd a tojást. Ennek a sornak a végénvan,
We also need some birthday candles: l'll go and find some,
$eniaminnak hamoronan ge*il*t&xrrapja !esg. [e$rt &*r P4n.1 t1- You, Geronimo, get the eggs. They,re at the end of that aisle.
Tee, Trappola és Fatty Spring eir+ennek * geip#"mórk*thb
{Vi ólszó níd szam bórzdéj kendólz: ájl gó ónd
fájnd
bevó#rolrri: b4iuura veió trlrótortót saerefln*ngi( szam. Ju, dzsó-Ranimó, get dó egz, Déj ár et di end
n*ki k$s:íteni! ov det ájl,)
ltt van egy tucat tojás, de... Jaj, elcsúszom! Segítség!
ffi6 Kitaláltam, hogy készítekegy tortát Benjaminnak.
Herens a dazeneggs, but... oops! l'm stipping! Help!
ffiffi+tr Epres turótortát, mit szóltok hozzá?
(Hírz ó dazón av egz, bat,.. upsz! Ajm szliping! HeIp!)
M
'r4PPoY-
l've decided to make Benjamin a cake: a strawberry cheese
cake. What do you think?
(Ajv diszájdid tó mék bendzsómin ó kék: ó sztróbóri Geronimo, ettörted az összeset! Hozok én egy másik dobozt.
csízkék. Vat du ju szink?) Ésmost menjünk apénAárhoz|
Geronimo, you,ve broken allof them! 1,1lget another packet.

W
Az nagyon íinom! Már folyik a nyálam!
How delicious! My mouth is watering alreadyl And now let's go to the checkout!
(Hau dilisósz! Máj mausz iz vótóring ól-REdi!) (Dzso-RO nimó, ju hev brókón ól ov dem! A/ get
o-/VAd r pekit. Ónd nau letsz gó tó dó csekáut,)

ffi
,"ffit
Kellhozzá vaj, keksz, túró, tojás, cukor, tejszín
és egy tálca eper.
l need some butter, biscuits, cheese, ggs, sugar, cream
and a punnet oí strawberries,
(Aj níd szam batór, biszkitsz, csíz, egz, sugór, krím
ónd ó panit ov sztróbóríz.)

A tejszin és a vaj a hűt pultban van. Énmajd hozok.


The cream and butter ar over there in that íridge:
|'llget them. (Da krím ónd batór ár óvór der in det
fridzs: ájl get dem.) *ffiry:
oaffi er'*
ffi;vÁ ÁRoLJutlK BE! vArÁno1.1üxl( 3c!
Elnézést,hol találok egy bevásárl kocsit/kosarat? Ma 10% árengedmény van minden kekszre,
Excuse me, where can l find a trolley/a basket? Tlrcre's a 1O% reduction on all biscuits today,
{!!sr]9J!_Za,_u_er!:e_láíél@*( j_!7ti/óbászkit?) (l )t:r iz a pr_p*o_r ZF!!I l1!%{q9n _o! óJ kt,4t!9<.Q:Zry/
Bele kell tennie egy pénzé.raa;;i;;ápja ffi,O;-*- rvU a siá"átoiiági ideje ennek a terméknek?
amikor a helyére viszi a kocsit. What is the expiry date on this product?
You have to put in a one coin deposit, which you get back (Var iz di ik-SzPÁJóridét on disz prodakt?)
when you return the trolley. (Ju hev tó put in ó van-KOJN
4!:P,oz!Ly!.c9ly__9_9lP9try*e,!] jyrrT98[dqLqi2*
Van aprója a bevásárlókocsihoz? I szupermark tben
Have you got any change for the trolley?
(llgyjy g*oJ__elisyÉ_r*drs for dó troli?) bevásárlókó,c,si
Meg tudná d^d;il;;;" ;"*"áGreffiek"k?
**- --
Could you tell me where the dairy products are?
deli delicatessen
{Ku! ju |9! rl!v__e_rdQ !,érj pre! !r!p,_éi?) ...#

Elnézéstmelyik sorban találoi ii.stf-."- édességespglt, , crjrtfgptiEtlé.,ry,',,' 1,

Excuse me, in which aisle can l find the rice? r Qlint r,. l,"

(tksz-KJÚZmi, in vics ájl ken áj


fáj7d,dó rájsz?)
Ott..,
On the,,. (On dó,..)
a felsó polcon
top shelf (top self)
a kozéps polcon
middle shelf (midól self)
az alsó polcon
bottom shelf (botó m self)
Le kelI mérnem a gytimolcsot?
Do l have to weigh the fruit?
Q :y 9J ! qy*lp_yÉj dp_ !Ú!? )
Van kenyerespult?
ls there a bread counter?
(lz der o bredkauntór?)
l
-ffi
Hus
Fátily __ ,lg*b (lem}
ttkvÁR AZ UTCÁil?l li6Y BlzoitYl
baromfi *- P llJly* §gttrú
disznó Az angol jam szó azt jelenti, lekvár, de más ér-
hrjs meat (míü iellemben is használják: a trallic jam kifejezés-
marha ben azt jelenti, k zlekedési dugö. Talán azérl,
p_99 9J]y9 steak ._--- {szték)
mert amikor rengeteg autó tortódik össze az
sonka ham utakon, az éppen olyan, mint a sűrű lekvár!
íhern]

Hal

Kengér, s{i eméns édesség


csokoládé chocolate (csoklótJ
cukor ugar (sugór)
édep*qig* _ qvye_et {.?3V!t!
\JLV l LJ

gáPgleL9,lely "ggrqq]-s_-
(Q,rs&r8g{,Ls{,rd{]-.-
É"k"; __"_ !qq!,"*_ _**__*_**_íasg
-]l_rggbíg-r 1N

l alok, n e ek 6s ízegí&6k

nuiá*"let"u. marmelade {mqmQts


;;*á::_-----.u**_re-_
_

:9l9._9lffi_yp:-- q,!!gg{ Ieg{.- *_Lgfut?4 u,gd)*


tészta p?9!a_ _ @_es_zta)
Ggiim les k ''"b

datolya persimmon
lr
_ {pQ_r,§4.rya!*
írl
.

-1

Tojás" ej s TÉ- g9r


"
gillye .-* 9 ím l !
ejterméke k \*--lkW\ l^nlq"?Fg glt_-_-apricot téprikot}
kiwi tkívü
friss te fresh mílk (íres milk)
kókuszdió coconut (kókónat}
sa cheese (csíz)
korte
mandarin ítendesci- llVJ

a dozen G dazón) ószibarack


half a dozen

Cson héjasok ós aszal ggfimiilcs


dried fruit Boggós ggümtitcstik
(vólnat)
fillieryrrq"
geq t9_ly _ .*
", p.p_?J]yi:_
chestnut (csesi"at]T
mandula almond (álmónd)

pisztácia -- pi ta;hi{r-:*****:*fr nffi ,- blackberry


l& iffi,/Wl.iWi, i[,l ltrrri.i,$l

Kell kérnem sorszámot a kiszolgáláshoz?


i_." i ll]t',,,
") l,]. i,. i ,] lí,,il:il,,lll.]:)r i...i lilrí: ;li"a.lli,.u,r.,ltil i

,, lll"l'lj l; ]li.,:, , ,r
:]]'l ll,] ].} l!\l l l , l
stilt tésztát.
;' i,* gq*ffi*k
j
$! hpeq {ár,ticscjl<
g*:: 1lJln]
m*t;;tu {pij-T l{i,}
l,nrrrnrlt}íl
, ,/-, :}* , " -, ' iir',r ,/'l!. ! l
_
*1ry9! ii-;*}] ,,',

}r*ttl;** l lijll
-
1.1

, g#1$ {íJ&r]ií,,;

,. r e"]ry {.Q*q* iii,i,:.*i,,;


.ií f, {rl,;'lrj
, ,.,.l
r;mi**
,.. ,.,.
.,
lli*ls;]
!."_í,i*..a.,
íi i/! ,(4lj!- {!*!1f;9]
i;*t*li{{*,,rg*r, {!r]líilqli;.}
r".^u"!
!Ji,tl, lleltil.]
xy}:,*1gip* i{:i-la)ffliil]/'
t*ryel,iq .
{iü fui.ti*J
netek rg$!*h
sár_gar9pg {|r;"qi}
!:*|y{}i
s_páJo_9 , s } .|$ y; {el;Sj{ pg*l"C
*r-l,rl:+r" h '",
,,i ", ,. ; r-'
spenót
.

"t']'..".'
tok rl1"1]l
}biry ,
l1.,;rlr1;-,l 1l1}

uborka t!] {.}í]]ry | {írlliil;nbl;r,}


zelIer l:rlitl'\, {s;,lt:ll1,1
rli)
zoldborsó _s*
{

,oiJpápiiXu 6:*,9* *|. ,


{1.1ll;rlr )

,,lt'r i,:: , i rl, , i :i ,l

zoldség v*g*{*l}:l*x { ;r ]

{ 287 \.
,.%"
-rranl

FúszernriuéngeIt
Csomagolások
trgy bab_kon3s*ry_.**._.,_1_ g_qf_ 9e, _**_ íq_{í_gy &{| á
,,óv ;sqneg_}*srj _* ! r*i }s *_{*pq{it
g[ jk'l9? _

,,gy s gy39W
P"tgg,Lg|**t r-**-{q"e &
".$T;9_y3i___
ugv áóbÓ, a b*x cf chocalates fi br:ksz ov
t;sokoládé7bonbon __ "c9_ok{9tsz)
ogyáÓ , á carteln of juic* {ó ká*an ov dzsusz)
gyiimolcslé_
egy doboz kóla a
&n of gg&n***._* }fl p:y**p!)
egy karton a paek of bottíec* & pek oy botold
palackozo_tt áwáDy!3g 9]_ et*| _ _-..-*
yéad
egy kosár eper a punnet of & panir av sztróbóilz)

.gi tabía/égfiáet á t*a, CIf chocg[at* íó bár av cs*kíófJ


csoko_|ádé Áj
iubu; fogkrém a tube of toothpaste (o t/,i! o:, ,W
"gv t_uszpes_?t) ._V
.ói:yyéó]s!Yfu-* ;xr pljex , -- ---{r{**irx_*1g*:l *-
;gy iiÉÓ t"j a b*ttle *f rrrilk {o boróf oy nrilkJ

ItA uNotl IGlltI


to sell (tó szel)
eladni
to take ftó ték)
"
Tudjátok-e, hogy sok.$*' Xi?:"Í]JiÍ;;,ami ma az *k-\ to (ta
asztalunkra kerül, 7492 elcítt egyáltalán nem von rronosí ,T ,^ L (tó luk for)
Európában? Ekkor ledeztékfelÁmerikát, és
ezután á-q-.{ry lemérni
o ték.termeszteni a.z egészvilágon azokat a zöldségeket
- to choose fto cs z)
"ála;rt-r"i
@)
(tó báj)
ff],f ffi ;:ff l.,id.:Ts T: :Íi:1;.x: venni
Jffl*;iT*rl,: ] Vlnnl to cglry---_Ja(tó
___lg_b!y
_tss,i) _
visszatenni to put back put bek)
Higiéniás ermékeIt
dezodor deodorant {di-OdorcjntJ
fésri comb {kón)
toothbrush {t szbras}
toothoaste, k
fgsg.p|r{en :
dental floss Hentól flasz)
sza liguid soa (likvid szóp)
habf irdó bath foam (bászfóm)
conditioner (kán-Dlsónór) ltt mindendMr..e; rnegtá|fi ti-átOlt, "
ha hairbrush as)
r zsebkendó tissue
t megíe|qlómondptOkati :, 1,,|l
i,
{ti |3)
(rgyhogy nino ,rtiás,,h6 .,,l,
sha tsem-PU)
í
tisztítószer cleanser (klenzór)
tusftlrd shower (sauórdzseí)
vécépapír toilet paper {tajlöt pépór)

Nagy-Britanniában és Amerikában a térfogatot nem literben, inkább


pintben vagy gallonban mérik, méghozzá egymástól is különböz enl
Egér legyen a talpán, aki ezt követni tudjal Íme az átváltások:
Nagy-Britannia Egyesült Atamok
1 pint = 0,566 liter 1 pint = 0.479 liter
1 gallon = lr,545 liter 1 gallon = 3,79 liter

Most pedig figyeljétek meg d súlymértékek-az uncia (ounce) és a


font (pound) - megfelelcíit grammban és kilogrammban!
Nagy-Britannia és Egyesült Atamok
1 ounce = 26,35 gramín
1 pound = 16 ounce = 0,454 kilogramm
*gg*
Akkor nézzük meg a múzeum térképét.Az egyiptomitermek
$ifre a földszinten és az elso emeleten vannak.

ímffirténelewb Well then, let's have a look at the map of the museum.
The Egyptian rooms are on the ground floor and on the first
Geronimo és barátai elhatároeták, floor. 0/e/ den, letsz hev ó luk et dó mep ov dó mju,
hogy fetkeresik a 8ri
líuseumot. l{agyon izgatottak,' ZÍam. Di í-DZSlPsón r mz ár on dó graund FLÓR
";;ám zeuna.
legnagyobb ós leghíresebb
;;;;'ión ** ónd ón dó fórszt FLÓR,)

Elcíször tegyük be a kabátokat a ruhatárba.


Let's leave our coats at the cloakroom first.
ffi\
ffi
ltt vagyunk a múzeumnál! Menjünk (Letsz lív aur kótsz et dó klókr m fórszt.)
bel

ií; :",i:,U^il':;#1 iH#'ií!),,o,, Megvagyunk! Akkor menjünk is az els terembe.


ltt csupa szkarabeuszt állítottak ki!
Megveszem a jegyeket! Hol kell lizetni? Done! Now let's go into the first room: the one all about
|'ll get the ticketsl Where do scarabs! (Dan! nau letsz gó intó dó fórszt r m:
we have to pay?
A! g.t dó tikitsz!Ver du vi hev tó péj?) dó van ól -BAUT szkeróbz!)

Nem kell lizetni, a British Museumba


ingyenes a belépés.
Hol akarjátok kezdeni?
No, we don't need to pay, the British
Museum is free!
Where to first? (Nó, vi don't níd tó péj,
do britis
mlu-ZÍom iz frí!Ver tu fórszt?)

Énmeg szeretném nézni azókori

ffi
egyiptomi részleget.
|'d like to see the ancient Egypt
section.
raia Uin ó szí di énsónt ídzsiptszeks n.j
iffil*__-

: EGY lfl I(ULTURA Á m zeum


vannak a kozelben érdekes m zeumok? ajaldÉblp!! gift shqp_ . (gif!,sop)
Are there any good museums nearby? reduction (ri-DAKsón)
(Ar ler eni gud mju Zlómz ní1 BAJ?) entrance (entrónsz)
Milyen m zeumok vannak a városban? csoportos guided tour (gájdid tur)
which museums are there in town? idegely94e,!é" _
Mic9 rylu.ZÍOmz ar Qer in tqyn?) étterem restaurant (resztórant)
Milyen kiállítás van ebben a m zeumban? információs iroda information office (infór-MEsón ofisz)
what's exhibited in this museum? információs tábla information board (infór,MEsón bord)
Matsz ig-Ztbitid in dlsz mju ZÍory?) leqV ticket ftikit)
Vannak ideiglenes kiállítások? ticket desk
ieovoénztár (tikit deszk)
Are there any temporary exhibitions on? a._L....-...-.-
catalogue
(Ar der eni tempóróri ekszi-Blisónz cln?)
katalóqus (ketólog)

Meg tudná mondani, merre kell menni a régészetimrizeumba?


kávézó cafeteria (kefó,Tlria)
kiállítás exhibition (ekszi-Blsón)
Can you tell me the way to the archaeological museum?
(Ken ju tel mi da véjtó dó árki-abdzsikót mlu-ZÍorn?) !9!rc9q9I bclokshop (buksop)
stairs (szterz)
LÉpcq
lift ift űift)
Milgen m zeumok uannak?
l

mosdó toilet ftojlóü


muzeum museum (mju-Zlóm)
antik m vészeti galéria classical art gallery kleszikól árt qelóri)
botanic garden nvitvatartási id opening times (ópóning tájmz)
botanikus kert bó-TEnik gárdón)
ruhatár cloakroom (klókr m)
egyiptomi m zeum egyptian art museum (i-DZSlPsón árt
mju-Zlóm) !ü!e!y9?9!é kÉaglg!3g$ggJide " _ bdiógáj
képtár art qallery (árt qelóri) tárIatvezet guide @ájd)
(r,jm)
kortárs m vészeti contemporary art (kón-TEMpóróri árt terem
qaléria qallery qelóri) !É!re.e__ mqp *-íngP- --
exit (i,MORdzsónsziekszit)
modern m vészeti modern art gallery (modórn árt gelóri) vészkijárat emergency
galéria

w
régészetim zeum archaeological (árkió-lodzsikól
museUm mlu-ZÍom)
természettudományi natural science (necsóról szájónsz
.
m zeum mUseum mlu-llom)
-!..

tudományos és
mriszaki m zeum
museum of science (mju-Zlóm ov szájónsz
and technology end tek-A/olódzsi)
#&, ffiffi
6,aXa{ffi
É),tl?l =trl
ffi
\----
Tudomángos ésm szakim zeum
nutó (kár)

gópe1e!*__ mechanis!_ (mekónizad_ ^_


tlOrg_er g:ng_rggDlgteam engine *__Jgr!rslars,,l__ ^
Begészeti m zeum hajó_*_-___*_ i]g*,-_ (sip,)

t,,ung"re. musical instrumen! _Jr@B9fu:4ryn,an9

fu*-#i
te (potóri) lrary!__ compass _ (!<ampósil___
4
dísz decoration @ekó- són)
ékszer
erme coln
@zs(lól)
motor_ _ engine
&,Sb
@ndzsi_n) " R*y1l
crown (kraun) rep_!,l9_99p_..__ airplane _*_kalfu)_
t"!"ságg__*__ telescope_ __ (teliszkóp)
vonat train ftrén)

Természeútudomángi m zeum
E6Y llldYEllEs MtiztuMt
London legfontosabb mr]zeuma a Britieh
Museum, amelyet 1753-ban alapítottak.
Termeiben festményeket, szobrokat, antik le]eteket
csodálhatunk meg, koztük egyiptomi_emlékeket is.
Mint sok más londoni müzeumba, a British Museumba
is ingyenes a belépés.Az angol kormány célia az,
hogy a művészet]minden ember számára elérhet
legyen, hiszen a kultúra mindannyiunk értékes öröksége!
\-_-
gíov xÉnn;TTEN lNFoRMÁclór l(,Y I(*RHETTrK lHíoRM^clóT
Mikor tartanak nyitva? be lehet menni?
Ezzel ajeggyel más m zeumokba és épriletekbe is
What are the opening times?
l)oesthisticketincludeaccesstoanyothermuseumaorbuildings?
M7t, ár ópóning tájmz?)
d_ó
,Í,J jiJ,iX,1, NIUO 9ks4esz lp 9_n! adQ. yj1y Z.lapz o1 bitdingz?)
Mindennap 9 órát l17,30-ig vagyunk nvii"á.
n rutrátáiban ^trágyhatom a kabátomat?
lt's open every day from 9.00 a.m. to 5.30 p,m.
May l leave my coat in the cloakroom?
clts,r eeai guyl,DÉ!_ fr9m nql
Q_j ,EM yó*lgiu_joÜ p_i EM) (Méj áj tíu mgj kó! !! qó, k!o_krúm?)
A jegypénztár 17 rakor zá,i.
Van ajándékbolt?
ls there a.g!!! s!op? |z ly a g!f!po,p_?)
The ticket office closes at 5.00 p.m.
]_
!.D_9_ llkitofisz klóziz et fájv pí-EM.)
Melyik napon van sziinnap?
Van magya r tárlatvezetés?
ls there a Hungarian guide available?
Whq!_]s yqur__c1_9sing (Uatyz jó_1klóz!1g pÉ!?,)
lgy? (lz der ó han GEllón gQj! 9.UEl9bóI?)
Nyitva vannak vasárnap?
Van mágyá, nvéi"U t árlatvezetó késztiléktik?
Are yor"l open on Sundays? Do you have a Hungarian audioguide?
(Al jy óp4 gr szal!éjz?)
(Du ju h9u_ GEyió1 gaiQg_1i{)
ó |al
A m zeum hétf i;ááá Kaphatnék egy mrizeumtérképet?
The museum is closed on"an.
Mondays. Can l have a map of the museum?
Oó mju Z_Í9m i4 \!ózd on mandéjz.)
q
|ngyenes a belépés,
(Kery he;y 9
9v d*ó,mjulZ*!om?)
m9p_
belépó? Szabad fényképezni?
ls the entrance free or "ugy "án
is there an entrance fee? May we take photographs? (Méjvi ték fótógráfsz?)
(!z
!ó_entrónsz frí or iz der ón entronsz-FÍ?)
Mennyibe kerril a belép jegy?
How much is the entrance fee?
(Hau macs iz dó entrónsz-rÍZ)
Át tnBiij;g'il;.., -- - '- '-:

A full ticket costs...


(O fut tikit kosztsz..,)
Vannak kedvezményes jegyek?

or grupsz ov sztj dóntsz?)


Szépm uészeti m zeum
Fcs észeúiúechnikák
csendélet still life (freszkó)
dombormri f reskó fresco
bas-relief bári-LiF) olajfestmény oil paintlng _ (oltperlrtrlg,t
(árkitek0
p";;i_.1!!Ép__ __p3 !9|_ ?esztQ!) . *
!p@.-
temPslq._tempera _.- **_lt(vótórkalór)
kiállítás
ter @éntór) uiriestrnenv watercolour
bkszi-Blsón)
metszet
ngyg a_ artist 'tbrÜ
ngyg 39tl_gcléri IlA uN$íi IG I{

*91r_
:rl_
__ festeni to pgn! fto pen1) _

remekmri maqtorniana gcyls_ *f9 sl&íJpg


-
r^l^-Ll'^!^,\
(másztorpísz) ..n"g_$!t?"?;j_b:9F:9jr!9 -
to visit (to Vtzlt)
megnézni/
szobrász sculptoi '- ' 1- meg14!9*991,1i","___,,_

i*,er ."-g*O_ti-i__*." __ _ tq !.qep_ _ . q_ed


ra;ióini to draw (tó dró)

vázlat _***
státch (;k"cr'
t ffi
\\-__-

ó, de
Énszeretnék megnézni egy titkos átjárót!
seép várka dóígf l'd like to see a secret passageway!
Caja njX fi szí ó szíkrót peszidzsvéj!)
Peter l,|ouse elkíséribarátait egy régi várba

R
London korelében. Amíg a csoport várja Az idegenvezet mindent meg fog mutatniés mindent
ae idegenveeet t, korülnémek, elmond, amire kíváncsiak vagyunk.
és megcsodáUók a vánat! Our guide will show us around and will give us all
the inforrnation we need. (Aur gájd vil só asz ó-RAU^/D
ónd víl giv asz ót di infór-MEsón vi níd,)
Milyen csodálatos vár! Van felvonóhíd és várárok isl
What a wonderful castle!There's a drawbridge and even
Gyerekek, hivnak bennünket. Kezd dik az idegenvezetés!
a moat. uat ó vandórful keszól! Derz ó dróbridzs ónd Kids, they're calling us. The guided tour is about to start!
ívón ó mót.)
(Kidz, déjr kóling asz. Dó gájdid t r iz ó-BAUT tó
sztárt!)

Tényleg hatalmas! Biáosan sokan laktak benne!


lt's really huge! A lot of people must have líved in it.
(ltsz ríli hjtidzs! Ó tot ov pípót maszt hev livd in it")

Megnézhetjük majd belülr l is?


will we be allowed to visit the inside too?
Uil vi bí ó-AIJD tó vizit di in-SZÁJD t ?)

ffi
Persze. Megnézzük majd a fogadótermeket és a tróntermet.
Of course. We will visit the reception room and the throne
room. (Ov korsz, Vi vil vizit dó ri SZEPsónr m ónd
dó trónr m.)
ffi
1l-__il

itti:i:r/ltZzürx xiinür A xA TÉrygnrl A uár, a kasúélg


Hol van a bejárat a kastélyba? window (vindó)
nblak
Where's the castle entrance? Merz dó keszól entrónsz?) coat-of-arms (kót-ov-ármz)
clmer
Mennviuó kertil á jegy réíiáínoitner. es;gv gr;;ái;;ii fortress (fortrósz)
eród
How much is it for two adults and a child? waIls (vólz)
falak
{Hqq ma92|7 !! [9r t ó-DALTSZ ónd ó csájld?) felvonóhíd
Mozgássérrilték is tuajáil iaiogáifiZ stables
ls there wheelchair access? (lz der vílcser ekszesz?) ueti hall
- kiilonterem
Mikor kezd dik a kovetkezó idegenvezetési----- reat hall
\{I!en]s_the.le}_! g__!!d9d tour? (Venz dó nekszt gájdid t r?) oromzat battlements (betólmóntsz)
Honnan indul ái iáe#;";;iesr-- bzelg|_
Vlvll._q!

cellar
:,,

oince
|
1;1toJatjaró
_*--*
Whe_le: !999_!h_e
!_oq1st11_t] Me_1!q7Q9tlr sztárt?) Jé9rel p?ssageway (szrtrqt peszldzsvO.t)
,

Ván Áagrá.uí UóiiérO ideg;n- ftauór)


vezetójrik? udvar cou
Do you have a Hungarian castle (kászól)
speaking guide? (Du ju hev ó várárok moat
h
9 9;G _E_yi 1
ó g g áj d? )
p íki n
Végigsétálhaiunk á ;á.fulon? --
9. _z

Can we walk along the walts?


(!!91 u! uQk ó__|Q/V_G dó vótz?)
Kaphatnék.g' iéiféÓ;i - -- BG zÉLGETÉsAz lDEGEIvEzEróv-r
a kastély termeiról? Melyik korban épult ez a vár?
Can l have a map of the rooms? ln what period was this castle built?
{\el éj lleu Q rrp_ ov dó r(tmz?)
-- * (tn va! píl!9_4.ygz_ ,q!_sl |e97_al P!!!l)
Szabad fényképóz;;f*-- .,,uralkodása alatt épult.
Are we allowed to take photos? lt was built during the reign of.,.
(Ár vi ó-LALJD tó t:ék fótóz?)
Q!
"gl F!|qyr_!g_
!9 ren o".1v.,,J
"" ,,.
Ki építettea várat?
Who built this castle? H() bilt disz keszól?)
Meddig laktak benne?
Unlil when dLg p_eep]e* live hgre? (!n1!!ye,l did pípól liv hír?)
kliálvot , [iiáilnOt , hercegek és hercegn k é]tek itt,
Kings, queens, princes and princesses lived here,
(Kingz, kvínz, prinsziz ónd prin-SZESZiz livd hír,)
Ezlesz a mi helyünk, a 7-es és a 8-as szék.
frsfifr fffi&ffi&emweÉFf Hova szeretnél ülni?
Geronimo foglalt két jegyet a színházba, egy balett- These must be ours here, seat number 7 and 8. Which seat
do you prefer? (Díz maszt bi aurz hír, szít nambór
el adásra. Kivel fog elmenni? Természetesen Patty Sprin
szevón ónd ét. Vics szít du ju pri-FÓR?)
í.lór ott is vannak, ós a helytiket keresik.

W
Jó lesz a 7-es, koszönöm.
Fine number 7, thanks!
Hölgyeim és uraim, jó estét! Láthatnám a jegyüket? (Fájn nambór szevón, szenksz,)
Good evening, ladies and gentlemen. Can l see your

w
please? (Gud ívning, lédiz ónd dzsentólmon, Ken áj
Pompás el adás lesz!
szí jór tikitsz, plíz?)
lt will be a magnificent performance!
(lt vil bí ó meg-Nlfiszónt pór-FORmónsz!)

W W
Kialszanak a fények, kezdldik az el adás!
ffi,^:,,:,',;;,::i::i The lights are going down: it's about to start!
(Dó lájtsz ár góing daun: itsz ó,BAUT tó sztárt!)

ffi.
J}6
iJ?:H ff; lrTil;T il:,:,J,'.;.ff|
(Jór szítsz ár in dó midót ov dó hausz,
on the lett.
o da on

'érsí9 ró dzsí, on dó left.)

Köszönöm, nagyon kedves!


Thanks, that's very kind of you.
(Szenksz, detsz veri kájnd ov ju.)
ffi$
i1i,EGY JEGYET xÉRH(zÉpEHl 8zínház
Lehet itt jegyet kapni a balettra? bej,4re! entrance Gntrónsz)
Can ! buy tickets here for the ballet? bérlet season ticket (szízóntikit)
(Ke"1 áj b_áj tikiysz hír for dó be_lé1! el csarnok lobby (lobi)
Fog lal hatok jegyet telefonon? erkély gallery (gelóri)
Can l book seats over the phone? foldszint (néz tér) stalls (sztólz)
(K_en
1j Puk 9zi!9,z óvór dó fón?) t elyteglgbg__- seat booking buklng) -*_
(szít
Van még jegy á má esti etOáOáJiaZ jeg_v .. Giki),** __
Are there any tickets left for this evening's performance? je_gy9!9yÉ!9l_ advance ticket sale (ód-VAA/SZ tlkltszél)
j".gypénrtá. office _ (bokszofisz) _
_.

(Ar d e r e n i i kit sz eft bo*


t l
!o,1 d !.9.z _í u_1 n g 1 pó
1.-
F O_R m ó n s z? )
A holnapi elóadásra szeretnék fógtátni bgy jegyet.
1

kozonség audience (ódiónsz)


l would like to book a seat for tomorrow's performance. minden jegy elkelt sold out GzóId áut)
Ajyud lájk tó bu!1 Q p7!! lor 1a_ MPró_4 p9r FORmónsz.) páholy box (boksz)
Milyen helyet szeretne? páholysor circle (szórkól)
Wh9re wo=u|Q yo11 like to sit? (l/er vud ju lájk tó szit?) pl9m19!j9r,g!9!9_opg!!g*!igh! (ópóningnájt)
El tudná mondani a iáre* iiléJie"áiéiZ pl99I9!L_ . programme (prógrem)
Could you explain the seating plan? ruhatár cloakroom &lókr m}
]k-SZPLÉN dó szíting plen?) (ró)
!|yd !"
Kérek szépen két jegyet a páholysorba, szinház theatre Gzíótór)
Two seats in the cir9!e,._p_l_e_?_9e,.(T
9.1,iysz in 9!ó 979149!, ptíz.)
Co"áótiá, rróóv a g!é.éro.tnér.is tetszene az el adás?
Do you thínk the children would enjoy the performance too?
(?y j? ,s<!r! dó c9,!ldrón vud in-DZSOJ dó pór-FORmónsz t ?)
Hány orako,i tezáoai[ ái eíouaa.i: -
What time does the performance start?
Ma1 Yllm da _z,dó pól7FORmónsz sztárt?)
Mityen lrossiO?
How:]ong {ogs_!t !99( !!1er_!qr,g_!az yt tászt?)
van sztinet?
ls there an interval? (lz der ón intóruól?)
Van programftizetrik?
Do you have a programme of the shows?
(Du ju hev ó prógrem ov dó sóz?)

,,ffi
Elóadások MILYEN voLT -LóADÁ ?
Tetszett az elóadás? ^z
balett baIlet beléj)
dráma, színdarab drama @ráma) Dld y9u llke !:r,e 9!]_oy? O_id jy !9 jk ap y_Q?)
f szerep leading role (líding ról) Szerintem nagyon jó volt.
gyermekdarab children's show (csildrónz só) l !houg_h! !t wgs ver_y_ g_o__gd, Aj_9ZQt it v_az .ve| gud,)
kabaré cabaret show (kebóré só) Szerintem nagyon jó volt a színész!
musical (mj(lzikol) l t|ro99!i_t.!_r9 a_c_!-o_r wa9 _ve__ry go9d! Aj slQ!, di 9kt9l uaz veri gud!)
musical
opera opera (opóra) sokat nevettem!
szerep part hárt)
l l_ggg|r_ed g]ot| (A1 lgft ó tot!)
színdarab play @lé1)
Káprázatosak voltak a jelmezek!
s_z9y99!9!yv script (szkript] The costumes were gorgeous!
tragédia tragedy ftredzsódi)
( D ó_ ko 9z Yj
(l
az :- o I )
g:o y 1 z_9 ó s,z !

vígjáték comedy (komódi) Csodás hangja volt az énekesnek.


The singer had a beautiful voice.
(Dó.s_zilgór h9! 9 bjtitiful uol1z )
Lebilincseló volt!
lt was engaging!
A színpadon (tt va1 in-PÉO=ZS17D
Nagyon hossz r volt!
díszlet set (szet)
lt w_99 yery lgng] (! u_9_z lye! lo1g!)
friggoly__curtain _. (kórtón) _
lelge.l"ggg"y b""kq."p J99! rrp)_
kicsit unalmas volt!
lt was a bit boring!
je!enet scene bzín)
(lt vaz ó bit bóring!)
ielmez costume (kosztj(lm)
koreoqráfia choreography (korió-GREfi)
oItozó dressing room (dreszingr m) Á múuészekés a rendez6
próba rehearsal (ri-HORszól)
ráadás encore knkór) énekes
énekkar chorus line (kóró
flektor sp9tlig
színfalak wings (vingz) humorista
(di-REKtór)
stage (sztédzs) rendezó director
színpad (ektór/ektrósz)
színpadi smink stage make-up bztédzsmékap) szinész/színésznactor,/actress
taps applause ( -PLOZ) színháii. társulat theatre company (szíótór kamp l],,J_
világítás lighting (lájting) táncos dancer @ánszór)

/..h
lffi
*_-iriii

ffetpeeré ffi :i,; a:;jJ:.TilÜzetet?


(Ken áj szí dó prógróm?)
Peter l,|ouse n.tgyon szereti a komolyrenét,
és meghívja barátait egy korrcertre a híres tondoni
ffi
ltt van. Érdekela komolyzene?
Royal 0peraházba.
Here it is. Are you interested in classical music?
(Hír it iz. Ár ju intrósztid in kleszikól mj zik?)

5x\ Milyen gyönyörű terem! Ez az egyik legszebb operaház,


W "}, amit valaha láttam! á mh lgazából nem olyan nagyon... ÖOo... Csak meg akartam

ffi
'fioill$"
What a marvellous halll lt's one of the most beautifulopera ffiryS- nézni, mikor lesz szünet!
houses l've ever seen| Nat ó máruótósz hótl ltsz van ov -M
?aP9ovY
Not really... ehm... ljust wanted to check what time the
interval isl (A/ot ríli. .. Óhm, . , A1 drsaszt vantid tó csek
dó mószt bj tiful ópórahauziz ájv evór szín!)
vat tájm dó intórvól iz!)

lgen, ez a szinház nagyon szép és híres.


Yes, this theatre is very beautiíul and famous.
(Jesz, disz szietór iz veri bj(ltiful ónd fémósz.)

Nézzétek,a zenészek már elfoglalják a helyüket


a színpadon.
Look, the musicians are taking their places on stage.
(Luk, dó mju-Zlsonz ár téking der plésziz on sztédzs.)

Sokan vannak! ltt vannak a hegedűművészek, a fúvós


hangszerek pedig ott!
There are so many of them! Here are the violinists and
the wind instrurnents are over theret. (Der ár szó meni
ov dem! Hír ár dó vájó-LlNisztsz ónd dó vind
insztrumóntsz ár óvór der.)
, ,KoMoLYzENcl NoNCCRTEN Fuuós hangszerek
ki a karmester?
Who is the conductor? (H iz dó kón-DAKtór?) fuvola flute
, Hány rakor kezd dik u [ÓnÓ".ti
lís.'na
harsona trombone
trombone (trom-BON)
LIro{íI-D\JI\IJ
what time does the concert start?
klarinét clarinet (kleri-NET)
_ g19p!9!_9_
Mat tájm daz do kon-SZÓRT sztárt?)
Hol lesz a konóeii?
sráioión bzekszófón)
W_!_rgre is_ j! on? (Vpr
trombita trumpet ftrampit)
tl it on?)
Lehet jegyet venni a bejáratn álii
C9.n yye ge! !!919!9 at
!h9 door? (Ken vi get tikitsz et dó dór?) [luros hangszerelt
Mennyibe t<ertil á Ueli|epai:l
What's the entrance fee? Mat iz dO entrónsz-FÍ?) cselló cello

zongora piano

ütohangszepek

drum
dobver drumsticks (dramsztiksz)
Komolgzene castanets (keszto-A/ETsz.)
kaszt
bass drum (bész dram)
|rqngszer _ _lnstrument (insztrumónt)
rumbatok maraca (mó-REkasz)
karmester
karmesteri lca baton (beton)
xilofon xylophone (zájlófón)
classical music kleszikól
koncert concert
BiIIentgús hangszerek
z9!lekq|_ o"rchestra_ -(*ki*traj harmonika accordion (ó-KORíión)
zeneszerr(5 -- organ (orgón)
orgona

91$, .9iS
ffi-"Á:rSB- -

ffi[*
\*---_-
ffix xxvűzrxrl NoNcERTEtl Pop- és rockzene
Melyik zenekar játszik ma?
Which band is playing here tonight?
M_!9"s_ P,e@ iz pléjing hír t_ó nájt?)
Mennyibe kerril a belép jegy?
How much is it to get in?
(lJev me:r_s_ iz !!!_o_ 9?t i!1?)
Allóhelyre vegyrink jegyet.
Let's buy some standing tickets.
Q9_|91 báj 9za7n sv}eldllg t!\j!9,z.)
Menjtink minél kozelebb a színpadhoz. színpad stage
Let's get as close as we can to the stage.
(L999,z g9t,9< k!ór pr vi ken tó dó sztédzs.)
Hány órakor van kapunyitás? Pop- és rockzenekar
What time do the doors open?
(Vlt tájm du d_Q dQy4 gpgr?) __@,p]*_*_:?_=--
Eal9e___---..-_* groqp *
Hány órakor kezd dik a m sor? ffi*bass guitarist bész g_i-T4Riszü *
What time does the performance start? .P _(kíbordis_zt) _
M_et !4tr, lql dó_ pól f ORmensz sztárt?) Óob.s drummer _**(!:gap{--
A f be iiljiink, i::ái,sy á ÁiéiiOié.iéi- ,ÉJ1ej
gitá..;
_*Jse9*",ls".
guitarist
0,aqí,,ry,jr),
Shall we sit on the grass or in the terraces? @i-TARiszt)
(Sel vi szit on dó grász or in dó terósziz?)
\ \-__

d(#m*m {il ffidéffiFfrrftf


Geronimo és patty elviszi Benjamint és p,andorát
ffi
)-\ap{
'f,ttulrt\
Geronimo bácsi, bátorság! Majd melléd ülok!
Uncle Geronimo, ptuck up courage... l'll sit next to you!
(Ankól dzsó-ROnimó, plak ap karidzs,,. Alt szit
nekszt tó ju!)
a vidámparkba. Pandora aeonnal fel szeretne tilni

w
Na jó... ha ennyire akarjátok, megpróbálom!
az óriáskerékre. De eeer mozarella - OK... if you really insist, l'll give it a try...
Geronimónak tériszonya van!
CÓ NÉL.,, if ju ríli in-SZtSZT, ájl giv it ó tráj..,)
NézzéteklÓriáskerékl Menjünk egy körtl
Look! A big wheel. Let's go for a ride! ÉljenlVegyük meg a jegyet, és szálljunk fel!

ffi
(Luk! Ó Uig víl. Letsz gó for ó rájd!) Hooray! Let's get the tickets and let's hop on!
Hu-nÉl Letsz get dó tikitsz ónd letsz hop on!)
7g5-\ Hát... én nem szeretnék menni. Amikor utoljára felszálltam,

W
WM) rosszulvoltam!Tériszonyomvan! Meg is van! Biztos voltam benne, hogy rá tudunk beszélni!
Actually, l... l'd rather not go. The last time l went on one Already done! l was sure we'd be able to persuade you!
'fnotl of those, l wasn't very well... l get vertigo| Gkcsuóti, áj... (d-nr.U dan! Alvaz s r víd bi ébóltó pór-SA/ED ju!)
ájd radór not gó. Dó lászt tájm áj vent on van ov
dóz, áj vazónt veri vel.., h g"t vórtigó,)

De onnan fentr l gyönyörű a kilátás!


Egész Londont láthatjuk!
-W"
P4la191" But the view is wonderfulírom up there. We'll be able
to see the whole city of London! (Bat dó vj iz vandorful
from ap der, Víl bi éból tó szí dó hól sziti ov landón!)

ffi\ lgen... de félek, hogy nem tudnám élvezni|


lffi"} Yes, but... l'm afraid l wouldn't enjoy it.
(Jesz, bat... Ajm ó-FRÉD ájvudn't in-DZSOJ it.)
WK
ffi
*:fu"
_],,

l uldámparkban
ár
u"ite! entrance
lce-cream
siqn {szájn)
Jogypénrl9l ticket booth ftikit b(td)
éÉAvDÁMpARl( .lÁrÉxa1 Köz:öTT k rhinta roundabout (raundóbaut)
balloon íbó-LUN)
El akarsz jonni a vidámparkba?
menet ride
Do you want to come to the funfair? (kendiflosz)
vattacukor candyfloss
(Du ju vant tó kam tó dó fanfer?) (fanfer)
vidámpark funfair
Szálljunk fel az óriáskerékre?
Shall we go on the big wheel? (Selvi gó on dó big víl?)
Szálljunk fel erre a korhintára!
Let's have a go on this roundabout!
(Letsz hg;y Q gó_ gn {lp_z rey@p,bertl)_
Mennyibe kertil egy menet?
How much is a ride? (Hau macs iz ó rájd?)
Kérem, fel tudna nekem váltani egy tízfontost?
Can you change me a ten-pound note, please?
(Ken ju cséndz2
ry! Q t_e_n pgy|! 1é| plt]_)
Hol kell felszállni?
Whgle,d_o_ y_ve_9o j|"._
Ug, ly y!_g_ó !!?)
Gyerekek felszállhatnak ide?
Are children allowed on it?
Játékok a vidámparkban
(Ár csildrón ó-!aud in on it?) elvarázsolt ka haunted house (hóntid hausz)
trli á iióltái*i (: nq)
Whel", !!tg egp lint!."_ M_u!g: {| É_4zp_ t!p!!2* hullámvasrit roller coaster
De jó, nyerttink egy ingyenmenetet! (amerikai)
Great, we've won a free ride! hullámvasrit (anqol) switchback (szvicsbek)
lcrÉL_vly upl Q ííréid,L _ _ óriáskerék wheel iq víl)
Ezen a korhintán lehet nyerni egy bábut!
You can win a puppet on this roundabout. trikorterem hall of mirrors (hól ov mirórz)
(Ju ken vin ó papit on disz raundóbaut!)
tffi
ffifdffi
Sziasztok, én Pandora vagyok.

ffi
Hello everybody, l'm Pandora.

8eniamint és Pandorát meghívtók Karen setiletésnapi U -LÓ evribodi, ájm pendóra.)

@
zsrirjára Peter Mouse szomszédságába. Játékkal és nevetéssel*
Énpedig Benjamin. Rágcsáliábótj ttünk.
eltoltott extraegeres délután vór rfiuk!
And l'm Benjamin. We come from Rágcsália.

,}K (Ónd ájm bendzsómin. Vi kam from Rágcsália.)

5fu\ ffit6
ffi
Boldog születésnapot, Karen!
Menjünk ki a kertbe, kincsvadászatot szervezIem|

ffi ffi
Let's go into the garden now: l've organized a treasure hunt.
?í!,, x|!!!,?;,|i,.}L,, (Letsz gó intó dó gárdón nau: ájv orgónájzd ó trezsór
f,lnt$ hant.)

@
Koszönöm! Nagyon orülök, hogy eljottetek a zsúromra!
Jaj, de jó! lmádom a kincsvadászatot!
Thank you| l'm really happy you've come to my party!
(Szenkj l Ajm ríli hepi juv kam tó máj párti.) Great! l love treasure hunts!
}.ryl- (Grét! a1 U, trezsór hantsz!)

Íme egy aprö ajándék, fogadd szeretettel!


This is a little present for you írom all of us.
(Disz iz ó litól prezónt for ju from ól ov asz.)

Milyen szép! Koszön m! Gyertek, bemutatlak benneteket


a barátaimnak.Ez itt Tim, Pam és Kelly, az osztálytársaim.
Ő pedig Bob, a testvérem.
f,nnt$
How lovely!Thank you! Come on, l'll introduce you to my
friends: this is Tim, this is Pam and this is Kelly, my school
mates. And he's Bob, my brother. (Hau lavli! Szenkj !

Kamon, ájl intró-dj sz ju tó máj frendz: disz iz tim,


disz iz pem ónd disz iz keli, máj szk(tlmétsz. Ond
híz bob, máj bradór.)
ffi
"'H
@-r-lö z r zsúnoMRA? i vEllDÉcrocnoÁs
Szervezek otthon egy iinnepséget. El szeretnél jonni? Sziasztok! Gyertek be!
l'm organizing a party at my place. Would you like to come? Welcome! Come inl, Melkam! Kam in!)
(Aln gr_g:láj:ilg.9 pálti _e_| méj p|ps1:Vu! J1l lqk !p_!:u.?)_ Gyere, bemutatlak a barátaimnak!
lgen, koszonom, mindenképpen eljovok. Come in, l'll introduce you to my friends.
(Kap ry, 411ily1g,P!_Ú*SZ j"y |Q n=u]:tepr,) _
]hgnk y9_9, !.]l! de_filitgly ggm_e. Qz_"rflp, á!ae_t!llJp_!v_ lgQi
Meg szeretnélek hívni a sztilinapi bulimra. Hagyd csak a kabátodat a szobámban!
|'d like to invite you to my birthday party. You can leave your coat in my bedroom.
{!*q_!:.uJy lPl kPl_ ip rygl .F_e_!:.y"r.)
Koszonoml nagyon szeretnék eljonni, viszont elóbb meg kell Szeretnél valamit enni vagy inni?
kérdeznem a szi.ileimet. Would you like anything to drink or eat?
Thanks, l'd love to come but l have to ask my parents first,
(Szgn|s_z,
éj4 !g,"_ 19_ *1ry Pa} éi!!ev !ó__99z_k mgj pgrQlyz !ór_97|)
Nagyon koszonom, de valószíniíleg nem tudok jonni. The drinks are on that table and the food is over there.
Thank you very much but l'm afraid l can't come. (Dó drinksz ár on det téból ónd dó f d iz óvór der,)
7elkjy u9,r! m?9? b7! éjp ,o__íBFP-" éj Iu! |:pry ) Szolgáljátok ki magatokat!
Hány órakor kezd dik? Help yourselves! (Help jórszelvz!)

??ryry
What time d99_s_!! glar!3_0Zet*tájm Qqly 9!t?rt?)
A zsrir délután 4-kor kezd dik.
The party starts at 4.00 p.m.
(Dó páry] s1,ta(??_ q| |ó! p,tery,,/ _
Gyere, amikor csak akarsz. parfiszertrezés
Q_9 p e_ yv_h e_n _y g
g
!|
ke_,
! ( a ry_v_e 1, !y _!él:, )
Elhozhatom egy barátn met? gyertya candle (kendg/)
Can l bring a girlfriend? (Ken áj bring ó górlfrend?) -_
Persze! Más barátokat is hozhatsz! meghívás invitation (lnvl-rEson)
Of course! Bring other friends too! m anyag pohár plastic cup (plesztik kap)
(Ov kolsz! F:lrg udgr_trr4l:!.y! m anyag tányér plastic plate (plesztikplét)
A zsrir nálunk lesz. a kertben. partl/zs(lr party bárti)
The party will be at my place, in the garden, partikalap funny hat űani het)
(Dó pgltj_ujl P! e! ry,4j pJéE, m :!ó g_áldo!,) szalvéta napkin (nepkin)
Meg tudnád adni a címedet? vendég guest (geszt)
Could you give me your address, please? muslc fuj zik)
(Kud ju giv mi jór edrósz, plíz?)
#Az ülxrprrr NOSZONTCSC Hónapok
lsten éltessen! január January (dzseniuóri)
P_9st wishes!
(Beszt visiz!) február February Gebruóri)
Boldog sztiletésnapot! marc!us March {márcs)
Hpppy ljtthday! (Hepi bórzdój!) április April Gpril)
Hány éves vagy ma? május May (méi)
Flow 9!d gle yo_u lod ay? lHaq 9td ár jy Q DÉ!J_) June (dzs(ln)
lunlus
Ma lettem kilencéves. j lius July (dzsulái)
!'11_9, ygu.rs: o_! _lodgy, Ai, rqj, jíl_z olQ tó,P,É!,) augusztus August (óqószt)
ltt a torta. Kívánj valamit, és frijd el a gyertyákat! szeptember September (szep-IEMbod
Here is the cake, Make a wish and blow out the candles! októbe.
(H!1 i_z
QQ !<ék !4ék ó u19_91d b!ó au dó_ k9l!p_!rt)_ november November (na-VEMbór)
Fogadd el ezt az ajándékot! december December @i-3ZEMbór)
|!!s plgsen_t is for yo,4| (Di9z p1979n! i7 |o1ju!)
Mikor van a sziiletésnapod?
W_!.!Lyqu1 b|{!day] !1:enz jór b_prl!éjP: _
Jrinius 10-én van a sztiletésnapom.
Á számok
My birthday is on the 10'h of June, 0 nulla (zíró)
(Máj bórzdéj iz on dó tensz ov dzs n,)
egy (van)
kett (t(t)
három three bzil)
negy f<rur (fór)
five ffáiv)
Így mondhatod el, mikor van a szü]etésnapod.
hat slx bilksz)
;J :'_]]aaj.i];]:|; :]] ':-]:..
ii1.'.: , 'i:j
:!i::]:']_:jl:]]l:
,; . _
,
hét seven (szevón)
i:] :'!:,i ].
!: ] l:,1i:..].iilji
nyolc eight Git)
p",r:l+ll,,jl;l;:::il,]:l::+::ur/jÉÉ[íúl-FF-rT-lr-rrípjniirir4l B!-l-ren,!fu]rj kilenc nine (nájn)
,l0
tíz (ten)
"l1 tizenegy eleven (i-Levón)
23'd March March twenty,third tizenkettó
ot Marcn i ] 12 twelve (tvelv)
2"d February i the second of February j February second, two
13 tizenhárom thirteen Gzór-TlN)
i
$
f ZOOa i two thousand and eight thousand and eight
fr

it
;.,Al"Á.}"d-p,m"&lt.,\,_
tizenot
Á számok sorszámok
16 tizenhat sixteen fsziltsz-I/NJ 1", elsó first (fórszt)
17 tizenhét seventeen íszevdn-IlN] második second (szekónd)
18 tizennyolc. eighteen íé-I/Al] 3,d harmadik third {szórd)
neqyedik fourth {fórsz )
20 hrisz twenty {tventi) 5,h otodik fifth (fifsz)
21 huszonegy twenty-one {tventi-VAN] 6,n hatodik sixth (szikszt)
22 huszonkett twenty-two {tventi-TU} 7 th hetedik seventh (szevónsz)
23 huszonhárom twenty-three (tventi-SZRl} 8,n nvolcadik eighth Gtsz)
kilencedik ninth (nájnsz)
25 huszonot

J
o twenty-five (tvent;-FÁJW 10,h tizedik tenth ítensz)
\
E
N
o
26 huszonhat twenty-six (tventi-SZttlSZ) 1,|,h tizeneqyedik eleventh {i-LEvónsz)
( 27 huszonhét twenty-seven (tventi-SZEvón} 12,h tizenkettedik twelfth (tvelfsz)
-Y
28 huszonnyolc twenty-eight {tventi-ET} 13,n tizenharmadik thirteenth (szór-TlNSZ)
-oo) 14,h tizennegyedik fourteenth (fór-TlNSZ)
(fif -TtNsZ)
(I,

30 harminc thirty {szórti) 15,h tizenotodik fifteenth


6
s

o
40 negwen forty tforti) 16,h tizenhatodik sixteenth (sziksz-TlNSZ)
50 otven fifty tfifti} 17'h tizenhetedik seventeenth tszevón,TlNSZ)
o
60 hatvan sixty (sziksetil 18'h tizennyolcadik eighteenth (é-ilA/S_Z]
-o
(
7o hetven seventy bzevónti) 19'h tizenkilencedik nineteenth tnánj-TINSZ}
6o, huszadik twentieth (tventiósz)
80 nyolcvan eighty éti) 20*n
(

N
kilencven ninety {nánjti} 21"' huszonegyedik twenty-first {tventi fórszt}
(
100 szaz alane hundred {ó/van handrijd) 22,d huszonkettedik twenty-second ttventi szekónd}
o
E 110 száztíz a hundred and {ó handród ón 23'o huszonharmadik *_lls"tv-tt i.4 _ {tyerti szórd)
6 ten ten] 24th husronnegy= tós_4 _
.9) 1.000* ezer alane thousand {ó/van szauzónd) 25.h huszonotodik twenty-fifth {tventififsz)
lL
* 1.000,000* egymillió a/ane million {ólvan mitjón} 26rh huszonhatodik twenty-sixth ttventi szikszt)
2-1'h huszonhetedik twenty-seventh (fyenti szevónsz}
28,h huszonnyolcadik twenty-eighth {tventiéts1),_ _
29rh huszonkilencedik twenty-ninth (tventi nájnsz}
30,h harmincadik thirtieth bzórtiósz)
40,h neqwenedik fortieth (fortiósz)
50*n otvenedik fiftieth (fiftiósz)
ffi
\a__*

orszámok n .lÁr ZUNN EGYÜTT!


60'h hatvanadik sixtieth (sziksztiósz) Akarsz játszani velem?
70,h hetvenedik seventieth (szevóntiósz) Would ygy !!k9 to plqy w_!tl, ."? MuQ 7u lá,l4 |9 pléj vid mí?)
nyolcvanadik eightieth Gtiósz) Kimegyrink egy itt játszani a parkba?
90,h kilencvenedik ninetieth (náintiósz) Shall we go to the park and play together?
1oo,h századik one hundredth (van handródsz) $tll vi gó tó dó párk óld p_léjtó GQdOr?
1.000th ezredik one thousandth (van szauzónsz) Megyek labdázni Tommal. Jossz te is?
l,m going to play a ball game with Torn. would you like to come?
(Ajm gó=ing to pté! Q Potgem uld tom,.V_ud. jy !ájk tó kam?)
Jossz játszani, ha befejezted a házi feladatot?
Are you corning to play after you,ve finished your homework?
(Ár ju kqmlng !ó pléj áf!ór jyv, finisQ jór hómvórK?)
Játszhatok veletek?
Can l play wlth you? {Kgn á,1 nléj uld j !)
Akarsz velem egy csapatban lenni?
Would you like to be in my team? Mud 1u lájk tó bí in máj tím?)

.,d *"
"**lqbf}T}.*au, o,
a., í'l,*,

. ?4- t#"-
.^!**-

@&
ilÁ tN{} { ffiil{
cg_q:r99rn! ___ -q__*Tlryt *r*-q _ {ig g-q_qr{q_ud*l"S*
elp,ljl,L hiÉ**
-""!9_-

Á játszótéren futni
_t"
run
_ __{i9_fíd2
to *__ _íl9je1]*_ *
csriszda slide (szlájd) hintázni lg__Fryry"g _ tp.glyn j_

forgóhinta roundabout (raundóbaut)


hinta swing (szving)
homok sand (szend)
léls:etéL___playground "* @rcigrauryq
veszíteni to lose (tó ltlz)
mászóka climbing frame (klájmbingfrém)
ffi
\a-___-

Hogy kell játszani?


.|ow do you play? (Hatl du ju plej?) Csapatjá ékok
Mik a játékszabályok?
uqigp !e hide-and-seek (hájdónszík)
What are the rules? (Vat ár dó r tz?)
É.=ia iatel*ot négyen játszhatják,
já ték game bém)
kincsvadászat treasure hunt (trezsórhant)
F_9u1 p_eoR|e_. c?n R_!ay this glry9, Gór
olpól k9n p!é1 d_,isz= gém ) pantomim, mlmes (májmz)
Két csapatot kell alkotnunk.
mulggelégjáték __
9p_|!! into* two team s. Mi hev tó szptit intó t tímz.)
W_e haye 19_
Ki kezdi? szembekotósdi blindman's buff (blájndmónz baf)
társasjáték board game (bordgém)
réGiaéiil-
Who starts? (Hu sztártsz?)
'-"-'-.;,ilil]

Y_or qter!.! Qu s_zlyr1!)


ki kovetkezik? Já ékok
!Vho_sg_ luln
i9 it?_ (H z t9ln iz it?)
En jovok. aglgyel ely:pqlvu _tggilglngh (részi
lt's my tu11, _(19_z ryláj !órn.) báb puppet @apit)
Számoljuk ki! baba doll (dol)
Let's count to see who it's goin9 to be. babaház doll's house (dolzhausz)
épt!ékeglu. " building blockg _
(Letsz kaunt tó szí hQ itsz góilg (bildlng b/oksz)
lq b,í:)
így nórn é;i (?y né, lér.,ói iáiJráni. kólór szkétsz)
This is not fair, You mustn't play like this. haió boat (bót)

{Dt:l i< ng! tg!, Ju,y.q9zQn| p!éj tá1!1qisa:.) iáték toy ftol
Nyertem! iátékautó toy car ftojkár)
teddy bear
^í-\ iátékmackó
(tediber)
l]yg yp_n! (4'u,u9n!)
vesztettem! 1$,rurerg94yq_ i".;Ét* rarrrrc";
!'ve !o9t| (41-v t97t] s,/ kqryiql *__ _ (tori)
Ez jó játék volt. labda ball ból)
That was a good game. n-eár$g__:"!tpptls_I9pe_**___ 3|,pingróp) ._

(D_e;t va7 Q o14d gém") papírsárk4ny" _kite


Tanítok nektek ágy ,ii játékot. plrissállat furry toy (fóri to1)
|'ll teach you a new game. puzzle puzzle (pazól)
(A1l tícs ju ó ny gém.} robot robot (robot)
videojáték videogame (vidiógém)
l
\\-.-

trd
Szeretnék foglalni két jegyet a hatos el adásra.
waa,rteglglsf Réreftf |'d like to book two seats for the six o'clock showing.

[rer mozlarella! A leg jabb kalandfilm


aP UlX tó buk t szítsz for dó sziksz ó-KLOK sóing,)

nár a mozikban van!


Tea és Mus*oli aeonnal meg akarják nézni! Rendben, tudok adni két jegyet a tizedik sorba. Jó lesz?
OK, l've got two seats in the tenth row. Willthose be all
right? tÓ NÉL, ájv got tit szítsz in do tensz ró. Vil dóz
Mit szólnál, ha elmennénk megnézi az Amazónia rejtélyét? bi ól rájt?)
A Star moziban adják.
How about going to see The Amazonian Mysterf, Tókéletes, köszönöm. Felveszem a jegyeket az el adás el tt.
lt's showing at the ?tar. (Hau -BAIJT góing to szí dó '-, That'll be perfect, thank you. l'll pick up the tickets before
emo-ZÓnión misztóri? ltsz sóing eí dó sztár.)
"W
the showing tonight. (Detól bí pór-FEKT, szenklu,

ffi
A1l

Rögtön fel is hívom ket, és megérdekl döm a részleteket.


pik ap dó tikitsz bi-FÓR dó sóing t -NÁJT,)

ffi
l'll phone immediately to get some information"
Al ran i-tVÍaiotti tó get szam infór-MÉsón.)

,fus\ Halló! Star mozi.


Hello? This is the Star cinema.

"W$ U -LÓ? Disz iz dó sztár szinóma.)

d& Jó napot! Azt szeretném megtudni, hogy hánykor vetitik az

ffi
Amqzónia rejtélyá.
Good morning. l'd like to know the showing times
ol The Amazonian Mystery. (Gud morning, aP UlX ta
nó dó sóing tájmz ov dó emó-ZÓnión misztóri.)

Két el adás van: este hatkor és nyolckor.


There are two showings: at 6.00 p.m. and at 8.00 p.m.
(Der ár t(l sóingz: et sziksz píem ónd et ét píem.)
M Fajok
akciófilm bksón film)
b ni.iqvi film crime krájm)
dokumentumfiIm documentary Hokju-MENtori)
dráma dramatic film (dró-MEtic film)
fekete-fehér film black-and-white film (b/ek ón vájt film)
kalandfilm adventure film (ód-VEN/csórtitrr.)
kgmfilm spy
k.!ql4!1!!sl_ suspense/thrlller (szó-SZPENSZ/szljlQi*
raizfilm cartoon (kár-t(ln)
.,El.Jiissz VCLEM MoztBA? rajzfilm, animated film bnimétid film)
animációs film
Menjtink el egyiitt moziba! romantikus film romance (ró-MENSz)
Let's go to the cinema together! vígjáték comedy (komódi)
(Letsz go tó dó szinóma tó-GEdórl) westernfilm Western (vesztórn)
Milyen filmek mennek ma este?
What films are showing tonight?
Mat filmz ár sóing_ t_ó _1ájt?.)_
Mit szólnál ahhoz, ha megnéznénk ... legutolsó filmjét?
How about going to see ...'s latest film?
(Hau ó-BAUT g_ó!!g tó slí ,,s7/z létó_s_zt film?)
Sajnálom, de már láttam. A VAPllYudAT Fl[MJEl
|'m afraid l've already seen it. szereted a we teíníilmeket? Ez a
Ajm ó-FRE)_ áj! ot REcli szín it,) kifejezés a we t szóbót ered, ami
Melyik moziban adják? azt jelenti, nyugat. A westernlilmek
Which cinema is it at? Mics szinóma iz it et?) a cowboyok és vándorok történe-
Milyen film ez? tét dolgozzák fel, akik a 19. szá-
Wha1 type o_! film_is !!? Me| !ájp oy film 1z !t?) zadban elindultak, hogy felfedez-
Ki játszik benne? zék Amerika. ny.u.gati területeit,
Who'9 !n it? ffilL1 in it?) vagyis a távoli nyugatot - amit an-
ki rendezte? gotul ú9y mondanak: íar west!
Who's the director? (H z dó di-REKtór?)
szinkronizált?
ls it dubbed? (lz it dapd?)
A JrGypÉxzrÁnxÁr Á moziban
Két jegyet kérrink a második el adásra, autósmozi drive-in movie (drájvin m vi)
We'd like two tickets for the second showing, please.
Mld l?jk t tikitsz. for dó szgkónd sóing, plíz.) l"g,yp9_nr'.á. l
mosdó toilet ftojloü
Hány rakor kezdódik a film? clnema (szinóma)
what time does the film start? multiplex multiplex (maltipleksz)
M_qt tqiq dg7 dó, fj|ry sztá(l,)
néz film-goer (filmgóór)
Mennyibe kerril a jegy? (ró)
How much is it to get in?
szék (a néz téren) seat (szít)
!!1qy. rupy,!z !! tó g_:?! i1?) vetít vászon (szkrín)
Milyen hosszri a film?
H,oy t9_1_,,_g__Qo99 t|e film last? (Hau long daz dó film lászt?)
Melyik teiemUén
Which screen is it"d4á*i
on? Mics szkrín iz it on?) Á szakmabelielr
Sramoiotiák; h;ir.k, vagy .aá iirr,"ttin[, árro"a
Are the seats numbered or can we sit where we like? "i.iáinénk? filmcsillag film star (filmsztár)
(Ár cló szítsz nambórd ór ken vi szit ver vi lájk?) forqatókonwíró screenwriter (szkilnrájtór)
fószerepl main character (mén keriktór)
producer producer (pró-DJUszór)
rendezó film character (film keriktór)
statiszta (eksztra)
szinész/színészn actor,/actress bktór/ektrósz)
líozlTEREMBEll
^
Elnézést,azt hiszem az én helyemen ril,
Excuse me, l think you're sitting in rny seat.
(lks1,K=JÚZm!..4j y,rir!, jp_r ,<l!tlg
,9 ryláj 9,_,z|!,)
Elnézést,merre van a mosdó?
W[ele .ale_ thq t9il9ts, p_!egs_g! .S{er { lQ |1oj]_0,!p_r, p!!r?) Hogyan mondjuk, hogy film?
Ne felejtsék el kikapcsolni mobiltelefonjaikat. A film angol eredetű szó, ami már meghono-
We remind you to switch off your mobile phones. sodott a magyar nyelvben is. Az Egyesüh ÁF
U_iri |ttAlNP jy !Q_ slljc_sg.f ft rylóbájtfónz.) lamokban viszont más kifejezést használnak
Csondet kérrink, a film elt<éia8aoii. a mozifi]mekre: movie - ezl.ne feledjétek, ha
Be quiet, please: the film has already started! amerikai városban mentek moziba!
(Bi kvájot, plíz: dó film hez ól-REdi sztártid.)
jiiiiiMll.YEx voLT A FILM? sPoRT
. Tetszett a film? A sport nagyon fontos az angolok
. Did you like the film?
életében. Nagyon sokan vannak, akik
., (_Ot! jy lejL dó fitm?) gzeretnének formában maradni,, eZért
A film
, lt was: (lt vaz.,,) edz terembe vag,y uszodába.iárnak.,]
rossz volt.
', bad (bed) De azangolÓk letkes szúrkolók iq
. megható volt.
' moving (m ving) krlkettmérk zéseken mindig

,
fantasztikus volt. tele vannak:a lel t k! ,

ílavon és jégen .............-.. g42


fantastic (fen-TEsztik)
. nagyon jó volt. Vízi sportok ....................- 35O
.. very good (veri gud)
nagyon szórakoztató volt.
Az edzííeremben .........--- 358
very funny (veri fani) zabadúorísportok ........ 36tt
nagyon szomor volt.
very sad (veri szed)
Csapatsportok - 376
unalmas volt,
boring (bóring)
nem volt t ljó.
IA trN$íil [{iifi {
filmet forgatni
not very good (not veri gud)
to shoot a fílm
igazán fantasztikus volt.
, |99lly.g_re_g_t {r!Qt1 gpt) ífg,a]|at/*J
, megnézni/látni egy filmet
EnnéI jobbat vártam!
. lwas expectíng it to be to watch/to see a filrn
: better! (Ajvóz ik-SZPEKTing it ítq*ye99*9_ 1! Q l!!r)
', to bí bettór!)
szólni valamiró|

, N;óyd i.Éeiii to be alrout


1 lreellv]it_e4 ;I!"(4 í{t!i_OÉéUl*__ _
r!9!!!ájk! !!!) szerepet játszani
: Feltétleniil nézd meg!
l l strong|y recommend it!
to act
{to ekr]
' (A1 sztrongli rekó-MEND itl)
W nilp fr ,,,,,,,,,,,,,,,,#rsdfi
ffi ffi ilT*lfi}:,}i,:lfifi *.,*,*
(Hm.,. ekcsuó/i áj v d lájk tó sztárt vid ón íziór ran,
F leg akkor, arnikor a hegyekben síeltink,
l{ilyerr seép a hó!
mint peter l{ouse és barótai. 0e vdon Geronimónak J(l nó, áj hevónt bín szkíing for ó vájl!)
gtkerr |*e sí ir talprm mal.adnii? , ' Gyerünk, itt vannak a sllécek,
@ :i:il^::':'#l:1'j:[*'
M
'"4P9 v'
You'll never change, cousin!Come on, here are tlre skis, tlre ski
ltt vagyunk a sípályán! (J t nevór

ffi
boots and the skisticksl cséndzs, kazin! Kamon,
Here we are on the slopesl hír ár dó szkíz, dó szkíb tsz end dó szkísztiksz!)
(Hír ví ár on dó szlópsz!)

ffi
Milyen szépl Énazonnal ki is akarom próbálni az új snow-
trfi:*fiHiff;trxr::Tffi'
W
boardomat.
Great! lwant to try out my new snowboard straight away!
(Grét! A1 vant tó tráj aut máj nj sznóbord s)tréta-VÉltl
Mé9 jó, hogy k zben nem siklottál éppen, G!
lt's a good job you weren't moving, G!
el
lgen, de szór meg kell kérdeznünk, mennyibe kerül a napi
-" (ltsz gud dzsob j vórnt m(tving, dzsíl)
síbérlet.Menjünk oda, és kérdezzükmeg|
Yes, but first we have to ask how much a daily ski pass
m
costs. Let's go over there to ask! (Jesz, bat fórszt ví hev
tó ászk hau macs ó déjli szkípász kosztsz, Letsz gó
óvór der tó ászk!)

ffi
ffi
En egy fekete pályán fogok kezdeni, az a legneh ezebb|
Geronimo, jössz te is?
l will start with a black run, the most dífficult one.
Geronimo, are you coming too?
(Aj vil sztárt vid ó blek ran, dó mószt difikótt van.
Dzsó-Ranimó, ár j(l kaming t ?)
ir,
Af

uY,
É,. \"§,,/i' ,

* .)& |) z, Eszktiztilr es gepek


,*l
ítlg9óv_*14 cable car {kéb I,kárJ
hóeke..__ snow cat ísrfió ket)
hrlzólift ski drag {szkí dl"eg)
motoros szán {n919|ql9]gl*,- . *Jn 19{srM*., -,,*.*,**.*
rlfelvonó
rípálya
lólift
,*rglgffi*q
chairlift
-, -__ Qq{tpttpp/:gil'
(cserlift)

fficrenüxx A LEJTón-l
Elnézést,nyitva vannak a sípá!yák?
FIg:u e_!Lg. ers$g_g_!p!g 9p9!3JKuíJ !Zu, g !Q:lppp*,
Mennyibe kertil a síbérlet?
I_qw_ny"qhl 3_9k,*p999,'l._ lHau macs iz o szkípász?)
Mennyibe téitii.gy o.a síoktaia;?
How much is a skiilg l99_99!3Jí?g J!_?9 Faggo* *pontok
:-:---*--*'-*
iz_9:.*!ag.!9_s_;zQn?)
'-'*"
Viíve" hó"*,Légy
"íel&óáí -"--*g-* alpes_i__9j_e]e5 downhill skiing #g*n:#e-xíltM-**
!._ox Lolui_. e_q!.lttg lep_qlú íle{ |_o_ns jz*e*p*í!!slsszQfl__*
Milyen ah apályákon? bob
What's the snow like on the slopes? _* ,*.(,9ííd*-
snöwman
_ hóember {sznórnen}
Uetqr_ !"_q-I9_!qhqry !9 pz!pp_p:?)^_
hóesés snowfall {senófót)
Hol vannak akezd pályák?
lce (ájsz)
Where are the beginners' slopes? lóg
Mer ár dó bi-Glnórz szlópsz?)
jég_!íglglg**, , l Fpplex* *l*-qíj*ot *- --
Van itt lehetóség sífutásra? korcsglJ,q4i19 * _lg9_ !.fin *,
(ájsz szkéting)

ls it possible to go cross country skiing? oktató instructgr íin- ZIRAítorJ


paVálr_btysl*'*__* qff:pttlg {ofpíszt}
{lr !!_pp s "r_bp!!Q_s*ó k9
ljANT!, *? r trug?
s4
Lehet snowboardozni ezen a pályán? sícentrum winter resort {vintór ri-ZORT)
ls it possible to snowboard on this slope? síel skier tszkíór)
sífutás
{ll ll ppprlb_g !tá_*lg Q93p p* p rs*r"!pp2*
Hol bérelhetek felszerelést? i *(
sn9w!99lqg?9__sn_o_ry!93!di!g___
--iiilgii*.--- ,; a!9P, _ot!]!g) _ ^_
where can l rent the equipment? Mer ken áj rent dó i-wlpmónt?)
affi--"; l (szlé1)
l
t
\

c..,
Hogyarr rnond.íuk, hogy sxankó?
Ugye, szerettek szánkózni a havás lejt .} kön?
Nos, Nagy-Britanniában biztosan jól fogtok
(l

szór akozni, ha a szá nkóbérlésnél azt mondjátok:


':. _l r:l

síeigtt" Ha azonban jobban szeretitek az Egyesült *I'


''\.
Alamok havas csucsait, amire szükségetek" lesz, azegy led,

,,Freestyle" snowboardozáshoz való deszka


(akrobatikus stílusri snowboardozás
ugrásokkal és leveg be emelkedésekkel)
ftilvéd l )ll( )PPlNG A snowboardosok ezzel a szóval hívják fel
**rlgr*í,iil íilt;u,iis.J magukra a figyelmet a péilyán
kesztyri íJÉ*:v.**
sapka
{;;i..:r.;:rj
A leggyorsabb lesiklás egy pályán,
íi
u,jfi í|i,lí.il
általában egyenes vonalban
síbakancs :jh: t]tiflií li;,ll,i f:*tj
Olyan pálya, amelyen sok a fa
síbot $ki {-rt; l**.1'* i. iu::í.[ {.t",:x l,i;,*l,,':,;;: t l
ji j
síelésutániváltóruha *p,r"t+x-*kí ,"rl*xl" í;;:i,r;_g; ii i l'*i
síkotés ,s4ti i*irre}ir;6
"j
Nt l:;F A deszka hegye
{s;&. i tlli ll-tiíjr,: 1,"}
síléc slti is;:it;,l
snowboardozó
símaszk {iitl ,-l3ítíil,i {,s;:i;í rilisszí$
síruha .tki **ií {l;;í;i s;i;r j
sisak
A deszka hátsó vége
*"ka ít**!rut*,l í :;,:;<,,
j
;tlll;;,i_l
slszemuveg i:Í,,l ",;4erq*;li*s l ;,;i:i#i;l:i,}
is*:,ul
Ugratni
sízokni ski tlelht*; {:i;i,ti i{i:,;:r,"}
Wax *ki ,-rrr*x íi;lxíirt:lrs; j
snowboardozni

A deszka fels része

A deszka legkeskenyebb része

Fékez man ver


ffixoncsolrlLzzuHlG
Mennyiért lehet bérelni egy pár korcsolyát?
How much does it cost to rent a pair of ice-skates? fto tórn)

ft fól)
Have you got smaller/bigger skates? egy ver enyen
(l1ev jú got Z!9!9Ube91 szkétsz?) part in a competition
Mennyibe kertil a belépójegy? -Tlsön)
How much is the entrance ticket?
(Hau macs iz di entrónsz tikit?) (tó brék)
Hány rakor zár a jégpálya? ni
what time does the ice rink close? (tó szkét)
Mat tájm daz di ájszrink klóz?) ni egy lejt n
!o down a slope
daun ó

lkl ftó szkí)

tcgkorong 6 eu!,lins
IO -*,hous* _,
* -
íhallz), ,**-*k
k ióir)--
ILs$
whir|
Jiurlinqiáie[o"
[;u.linffig
"u.lei-
cö turné
[ 9urlirygggli "* " 9lll,ltttg.bívqli " {$9* t *
skate ígkét} i hokikorc_solyg__ lg9!9y =!gtg___ *lL9&_9atÉU_ ---
skater bikétór} l hokiqlq
- :: ;'* lxllsy_gltsL ft**j srtild:
pÉtg-ffi
dance {dái,nSZ}
!9I99j*-* .. _ : ,_ ,, (,

(kompó-jríscinJ
iil
i.
a
l

@l|
il

-,**1

1
'"** ,* l

jjTIJ::::::-
i\

})
''-,r#
Feten Mmuse wikígórt fuoxr"'$t*it * ten6enp*r[r*"
'rr571iov'
& tu*ngmM# spmr"t*}*&sr* h*scrtu&l}e áqi g rryryaek idfft-
flxmk {iengy"r*m* hi&nyxik-.. ${*v* tl3m*? , J, l\ ,i
iii,ll ;', i ,,"l, :
|

' ]1,,Tl\ Geronimo? i",]it'l |(i,,}l irli ,,ir,l lii';l.i i._,Ji]i |il ,,t,]ili1,1lli
I

' ]
;l51*"
i

i:j',,:]i l..,,:rj i.,. ij":],.i'"i i:ii.j'lii1-1;..,'!',' l

A La Manche csatornán vagyunk, a tengeren Nagy-Britannia nála?


I

Ott van, most jön. De mi van


l ,\), , ,-li]
l

l1
i'i 14,11;r: !,;,',1 ia.. i':t,:';l i;.ji'ii;iii.j. ii,,ji l.,,:|'l,:ji'a,, ! if il,.i] ]
Al
l

i..,,:i:..i;ii;:ili.:.l.il.i,i,.l,.,1l.i.';ii'.;..il]:...i.;i;l,i'.,]
"";y"í l

Elmentem felhúzni a búvánuhát, és hoztam a deszkámat,

Milyen szép napsüiéses nap van! Szeretnék elmenni kenuznil


, i\) a cip met,. . és azúszógumit. Soha nem lehet tudni...!
] rli,ili ii: ;,r..:I l.,!i'1 |"l-i'ri i.9;;,1.,,l.,;; .,,,., , ,,,. 1r;.,,i ,'ii1, j.l;.r; !:l;l ,:,;i]i,:i:j'1,

W
.i;ff,s( i
.].]ji]1.:,, i!,r|.,ii;ii]i'!ii,ii1: l/+i] 'iii!']:;i illiii"l.]'i.i:;]_l: ,..,.,,,] ,, ,,, i , ., ,.,] i
r" ! i] ]i ]

-,"-f'i\ Énis szeretnák! Csak nem tudom, hogyan kell evezni!


&\a\ i ;:l ]il] i |..lijlj
é-e/l i: !l, ,i']i:j i'.,l.;i
i1'1;:.:1 ri;'| li;, i:'-:,L.. 1' |]'.. 1: ,.i;_,"l']. ]_:l.,] ,1i.

\
\ffi' i.l]j],.jiiii]' i'..'.,, ,.,i,:, ! |,.:i) : l, l 1,1,1. ,,; ,.,,:'l ,i,,,l :-
'arruot*' ,i:,,i i,i l,..l , _,,,.1 l;,; '. . i

tNl
l f , \ ry
Elkísérlek benneteket, és megmutatom, hogy kell.
Menjünk, és béreljünk három kenut!
VN. 1/
I

t
\r)>x !]]: ,':l.:i'i'!i:: ';:,.'ili,
i,:i;,,,_ ,11l i'1; ,;i':, ;'1,1 ',]lji..] i i|,,,!ii, ,1; lr.., ,, l , !':]] :

rEA
l ',,.,a,; i,,: j..] l, i,,,,,.'_ il
.
,,,.".,*'""*

''/aso ;:
ffiúszÁ Az uszooÁ3Atl
Hol van a fedett uszoda/a nyitott medence?
Where's the indoor,/outdoor swimming pool?
Ue, !, 3 p JkP 98h q t D 98" s:yn|_9pg1?.-.--
-

Mikor tartanak nyitva?


W!e!_e _!hs openlng--bgql 3*U!q1q di auórz?)
Mennyibe ker il a belép jegy?
What's the admission fee? Matsz di ód-Mlson fí?)
Lehet venni bérletet?
ls there a possibility of a season ticket? [z uszodában
. ] ',',
{!zds:s pg94!: PU o palro n ti kit? ) * -*1 a m-9d*qn 9 'l
-
]

Srere -Va" g_-." .,.' (q4fpl,], "*,-*-**.""]


9|,y
srabad ÓÉiató?
cgtiszda -jd slide
,. .
Gzláid)
._-.

|'d like some swimming lessons. ls there an instructor available?


r fedett/nyitott,, ifidöOrloutdoor,, írlr-fiOR/aut,DöR
{!d!á!: z-n:ulLl g !9 p.zp qz. fulpl_ó r n ..SZT RAKI -V É ó bó ? )
i - l t
medence swimming pool srrrirnrng pú/J
Van szabad száshoz fénnÜtot't sá"?
Are any of the lanes reserved for free swimming?
medence pOöl . &,ííJ '

Ár eni ov dó ténz ri-ZÖRVD for frí szviming?)


Milyen mély a gyerekmedence?
pályg. gqy ____- -sw.tllaruJqt's- * **uaasÉil.
star.tin block ,
_W rajtkó lfolotr3
{s;tár.íín
H"plr9eep*! 9*tI 9 silldIgil 9J-. 9 E" _pyJL_ trambulin diving board/ (dáivinEbard/
vannak riszómesterek?
to board
Are*lbere_L,lpgga."g_" _el*9glyjJfu qerHMedqr*o ! g!!j? )
Vannak zárhat szekrények?
__ _ _ _ swimqing pool
Ate_th9l9los_[9l"jy_a,]9!!93é1q !91 ! okó?z -V Élbol? )
Kotelez az riszósapka?
Do we have to wear a bathing cap?
(D(l ví hev tó ver ó béding kep?)
Ruhadarabotr, e lszerel6t
ftir9ghpppny".*- "", _ betnrp g íbdszrób,)
frird ruha swimsuit íérvltnslt}
kptllxg*' _ .,, gtl!,b-g"í'"** -', , -:,, ;; :.ffr.ryfq1,*'r*

,i*9" e
tiszószemiiVeg swirnming gogs lllsz lrning gogólz)
üszás ég uszásnemeit Mcrtitrmg

bólya . _s..!&p" _sg1 9r__ _*{s:p,J!r_znp!p.r)


brivár _____:__:_--__u iPjia,rl
b várcentrum diving centre (dájving szentór)
b várruha wetguit (vetsut)
meriitómasrk Oiuing, Tj,gX _ - .iaalijl,g i4szito)
ólomov _ry9igt!_belt _ !vé| bet?
oxigénp_alq9h__** _*_9' " ]r 9!!l9.-. _" íg giar9ól,P.91ci/)
__

szótalp flipper (flipór)

ffir-xERüLil csuDA Jó! lrUD z-vCz)//J?


Kaphatok egy b várruhát a méretemben? Segítenélvízre engedni a kenut?
Can l have a wetsuit in my size? Would you help me to put my canoe in the water?
(!íen allsy 9!9!:z_ú!:n_a4jsz%?_
_
tvud jil |g!p*_n!ló,_p_yl a_o]_!9:NÚ_ i, !.q uglpr!
Men nyiért bérelhetek mertllOiáÉiéreiOstZ Hogyan kell használni az evez t?
How much is it to hire underwater equipment?
t!_? !! _ n p.p:_ jz Lj _!g_ lr il9t a n_d ó r - V Ó ó r i - W P m ó n t? )
(
t t

Ellen rizné, kérem, az oxigén- |'d like a canoe and a paddle suitable for my height.
palackomat? (Ajdlájk_ó_L9:!:!_Ú*ed_9pg{o/*s:ylpkO_!tqtqéL!r1J!,)
Can you check my oxygen bottles? Ne felejtsd el felvenni a ment mellényt!
Qíel 1_4_pz:p_4 rypj _p Ly z!:d7 s ó n b ot ó l z? ) Remember to wear the life jacket.
Hogyan kell kiengedni és*-*-- (Ri-MEMbór tó ver dó lájf dzsekit.)
megszorítani a maszkot?
How do l loosen and tighten my mask?
{!e4!t, 91 U9!u pl4 lájlp.r_néjlészKl A kgnru
Azt hiszem I ez a pipa nem ,Ur.iUik-
rendesen! evez{_ _*._ _,pg l_e_ _ bedól)
kenu canoe (kó-NU)
l don't think this snorkel is working
properly! ken;lq*_. ,tg*_i9_1 ,.., ..*-".* _., (8g:Nuigr,í]__ __"_ --_,_
(A1 dont szink disz sznorkól ment mellény * _ _ .[fe_igcbet lajf dzsekiQ
iz vórking
propórly!) sisak helmet (helmet)
\*"* *,**-
& strÓRTDf ;r"MffiM
Hogyan kell egyensulyban maradni a deszkán?
árboc 1 :i];] l ii,|
h{tlr,tr r.it,l | [t;llllrti:tl lrry:;r:ií (if] Ni,}{ilt }.**o:ll',rj,i'
hajóderék 1tl.ilt
{,.lau r.ltlr a1 lxllrrrl:;,/ /li^r1 ir""'t i i: t,ltt t.ílj illr*i?J
irányt i-; {.], li; i,llili i,:;i
kell hriznom brivárruhát? kormányállás 1 ..,.:
:.:...!ii_:í|í.":; i
ü)cl i hfiroe til r,nr*lnl, ll rlrt:rtst.al["i {/_.}ri Jli lt*l,," {r:1 iir,lr il y$,is;l lil
kormánylapát t'i.r il!,:i,,, l
Kell ment mellényt viselnem? kormányos ll!j,i ] i ! i l
ffir: huut* tl: s,ilr*fir;l iií't* j;l*k*r? {ij ái ltc1, 1{,: i,,{,li,a /á/l c;i;:l",nltiíl.J
l:l t] ll ! J'| i

kotél ji, ln.'l. i l_'l'l:;,,:


Milyen szél van ma? mentómellény i1!,r] íilrl]"i,.."']]i i]i
lut-lh,ní'n t[r* lr,rínr{ !ikq1 t*clal,'i {'i."at,:r,:./ü r,,tir,l /Íry,|, lr.: i},i l.'),r
orrvitorla l!l., l]]
Elég jó a szél a szóríózéshez?
szorfdeszka }i]
{* it ,u,.ll*lt-l1r t*nnuqii"t t,t;l i;r; ir,ti1,1r:{surf irlg'l
szorfoz
il:: il r;irlr-íj l A/,/-\i: íu cd "-indsr*rílirgllJ vitorla
Nagyon fárasztó? vitorlás hajó
$s ni: rl,r*lV tirirtg? fi;: il ,rr,;r,i láir,rrl,r1_1'!l)
vitarlázat
Hogyan tudok megfordulni?
vitorláz
$,"icll-,u r.firl $ turn mr*rlrld?

[l"l*l t.lri a{i irlrrr n it,ti."llV[}"{j

_ íJq_ iqi:73_9!_q plé!z) *


(to ko",\l(/
(tó nlur)
gm*lmrngÉn -t&** rudgmÜx? ftt: flóü
A szorfözés lenyűgöz sport. Mondhatjuk, hogy olyan, mintha {!p lc:or !ó szel|_
a szél segitségével csúszdáznánk a tengeren. Az angol wind- Ia rly4 *
sur$ n* valójában éppen ilyesmire utal: a wírld azt jelenti, ,,szél", (ta tórrl ö riÁUlVD]
a sur{ pedig a Az ötlet tehát nem más, mint ,,lova- {to ge{ yq|j
"hullámtaréj".
golni" a hullámok taréjain a szél segítségével.De talán tudjátok, (tó get vanz
hogy a szörf már létezikwínd nélkül isl Éshogy mi lesz a hullámlovag- beringsz_)
lásból, ha a szörfdeszka vitorla nélkül marad? Hát egyensúlyozás az (lii:;,rvim)
óceán hullámain! vitorlázni (til:;l<,>!)

1**'\
,r'356 j [, 357 \\
} a?i a ínr-#m&& & Hát... én inkább a konditermet választanám.
Actually... l'd rather go to the gyrn.
(Ekcsuóli... ájd rádór gó tu dó dzsim.)
|ea,.{i tor dtk ar ala óval, elhatároaa, hogy elviui
magával Geroninrót, pandorát
l$ö{ütl11,uptlffilm0[, runooröt És
és Benlamint
8enjamint de
ar edl6tererrt
ede terenrbe Jól van. Amig mi karatézunk, te kezdheted biciklizéssell
A kót kicsi naryon lelkes, Geronimo viseont annál kal&bé...
All right. While we're doing karate you can start exercislng
on the exercise bike. (Ót rájt, Vájl vír d ing kó-Rhi, j
ken sztárt ekszórszájzing on di ekszórszájz bájk.)
Íme, ez az edz terem. Már csak el kell döntenünk, hogy hol
kezdjük!
Hhhhh! Hhhhh! Az olyan íárasztó! Nem csinálhatnék valami
Here we are in the gyrnl Now all we have to decide is what
mást?
to do first! (Hír ví ár in dó dzsim! Nau ót ví have tó di-
Pant pantl How tiring! lsn't there something else l could do?
SZÁIO iz vat tó d fórszt!) (Pent pent! Hau tájóring! lznt der szamszing elsz áj
kud dú?)

W x$lri,: :!r ;*#::if *j.:i:#j:,#::;-'


Gyerünk már! Fitt leszel, mire innen kimegyünk!
Come on, uncle: you are going to be fit when you get out of
here| (Kaman, ankól: j(l ár góing tó bí fit ven jil get
Pihen sarok? Ugyan márl Éppen most kezdódik egy aut ov hír!)
karatés próbafoglalkozás. Megyünk mi is?
Rest area? Don't even mention it!There's a trial karate
lesson which is about to start. What about joining in?
(Reszt eria? Dont ívón mensón it!Der ls
a trájót kó-
RÁti leszón vics iz ó-BA{JT tó sztárt. Vat ó-BAIJT
dzsojning in?)

lgen, szívesen kipróbálnék néhány ütést, védekezést


és az
eséseket!
Yes, l'd like to try out chops, parries and jumpsl
(Jesz, ájd lájk tó trájaut csopse periz end
, dzsampsz!)
TORHÁZZUHK! ] :,: ,.l.i ii {: .1.' j:, *.{1
Le
\*_-***_

Hol van a legkozelebbi edz terem? ]rtlrendezés gyn: eq*ípn,l**{. {C;:sílyi t "líVl|}m(| )
Where's the nearest Eyrn? llrlrdásfal wal! hnr {vrsl t:ar}
Merz dó níroszt dzsim?) rrtlzóterem, {c/asiil rJ
üvl"i]
Mikor tart nyitva az edz terem? k<lnditerem
What are the opening times of the korlát g*elra *l É*ar* {,r":clrcllel l.rá r,l/
Eym? Mat ár dí ópóning tájmz ov dó ló lr*r*e
rrrtN$tí*":g {uriltln17 ll t:l t :,: t)
dzsim?} rrrászókotél nlirni:ing rmpe fir l*;yn l lri r;r ri1 l_)
Va n aerobi k-,/szteptanfolya m? ltlatrac t,t,utttr*s ,/*"rl;*t íitl*írns;lr,jnrl1,) 1,1
:il
l,
Are there aerobics,/step courses? '
r;tilyzók ft,e* w*i6hts ffrl lre{s,tJ ] l']i

(Ár rler e- RÓbiksz/sztep kórsziz?} i tJi r|]],'l

l;zobabicikli *xen*!*e r*ps i *ksrii r:i;,lll1z nrjpJ ;']l

Szeretnék sztepta nfolyamra járni. rrgródeszka ary:qi*rg h*ard {.srnrirl9 l:crrdi


,r"r;il'

Milyen napokon és hánykor vannak


l]lt

rrtlrókotél s&ti;*pirtp r*p*


i41

1s;:ki1.1li;clr*;;] l!i,i
az órák?
|'c{ like tr: do the step course, What
are the days and the tirnes of the
course? Usa Ult< ta dti cló sztep kórlz.
Vat ár dó déjz ón do tájmz av dó kórsz?)
Lehet edz t kérni?
ls a trairren availahlg? (!z_ ó tréner ó-VF-lóból?) "t:
Használhatom az osszes berendezést és fitneszgépet? ,,.;

Can ! use all the equipntent and fitness rnachines?


(Ken á! juz ót rli i-ltVlPmt)rrf örT fifnösz ma-SiNlZ?) ;rcrobik ;**rt:bi*xl í*-r-Jübilcsr"]
lrlkvótámasz í}r*iis"N"}p {p,.*srni;J
Elnézést,megmutatná, hogyan kell használni
lrlltilés *it-i,*1* {.t;:llagJ
ezt a gépet? .n
írrtás rl.*n*ireg í;"*,r-i;l,ip}
Excuse rne, san you show me how to use this
rlimnasztika g5rrnnÉ}*tits rl;-:*, i ryl lis-r t ii; s,rj
yriece of equipment? (lk- ZK.tlJ17*mi, ken jri só
r, l ;

tlyakorlat *x*rci*e íe,Lls.ríils;;*p}


mi hau !ó jtiz digz pisz ov i KVíPrnrlnt?)
jmrr r*n*cirl5
Van oltoz szekrény, ahová betehetem iivztánc cidzsc* rí;i; r,.;;ril;gj
klasszikus tánc *lam*;i*ai diirt*irlg {Hlgsrii;*l i:Érlruirlg"}
a táskámat?
rrtodern tánc rn*r*t*r,r: c3*.rr*i n6 {"rn *r,jcr;, l dll ir*;;inp;J
ls there a locker where l can put rny L:aE?
rlyrljtás gtrtrt*h ftlo:tlr,*r_l*|
(lz rler ó lakór ver áj ken put máj beg?)
l orzsfordítás trlri*;,t iir,,i l;;:,l,}

rlgrások h*g:s i7 trlps;,,l


' | .'
; :,:!.;.:]l::.ij.r:]].]i;.:l,:.i l.]::.t,.,.if;
.,]]
_ , , ::., :1]]i:]1]::
: ..:.=.'.]i]: ]j." j::,:]jt
.

-
:: l:l::.,. ,...,-l:r.l :;..,.;l
l].;:,, ,.'l ."ll..;,'._.1
,.,::r;;:+.n;i;_":;;i+;**;;+:;;.i;l+;'"!
;ál*l";;rr;- i

á{B". U
#jP;* *-.#
**nn*.,

i,i ii ] ]' ' , "]'],] ]''


&fu&" j
csuklóvédó \{! :l {l,:',ll
,",, I,i,t: .!i.{i{):i i
1xtst iJ,il,: ,,]l; "i f
ftird kopeny i,i t {.Í ll,,,.lt'l,t,l {l:;is;:riii,r,J l iir í:*!* |ir:;!i
hátizsák t,i l t:, [.1,1 ;t'l,:i,; { iii i, ,; ;]".)i(./ l llS hií {irri
j

póló í, r,iIiil't i ílaiüi,{j vridekez állás ,""-:x gt*nrd ;.l*l*ió:i*rt i*l-;i;lili,l jil,t,:;'/l;tlll,t
rovidnadrág s1,1t,,tl i *; {si.lrí,:+.i j' védés,/hárítás t!,}
í:.iiií
ilre,:ri.i

sportcip íl;rly:rlr* {?l'r,,**r";:i vivás í]*na;í,nE {.f:::rls;;til,tli)

térdvéd i*t"lr;,,;" 5;g1;;j {r,r,i;*:i,"{J vivó É*illi:l,,:r' ilal;l;rr,ll",,}

tornazsák fiurin furl 1 {{rsii?i h*]#.} vivókabát i*rri;igtli j+t*!r+*l ii*l-rr;iirlii "i,l:,t,i,lil
torrilkoz ";*'t,v*:i ,:
i
,i,x]{.ii}]
J vivókeszty i {l3ril,,i*+_i 94!r;::v*"l iirlr;rl;"liltx l;ir_li"l
't:*r;aill1.:l tl,:*,*k ílr;l rs.rinr] lrl;,l],l ,,f,;J
tréningruha irfrt.k,illiii {lrr*i,;so: i,j vivómaszk
trikó :r,*St {'v'i*:r,fí.,i
zokni s{.,#k; í ]:.l,,1, jl, !. .i

IIA zN{l I{iÉK


beiratkozni _.*_lqilr9_1_
* íJq a!:88Q_
bemelegíteni to warm up (tó vormap)
bukfencezni to turn a somersault (tö torn bot il i_ i i;: it
-.]-ili,.;'l
,
o szarnorszólt) e llentámadás ll,i.]r í -;
i: {,; {.1 ] { i: i?,i:.,:!.,

edzeni to train fto trén) esés la!i


fekvótámaszt csinálni to do pre s-ups ftó d preszapsz) fogás hi.ti{].i..''í{.} iu,

ióirna"ilri* to-Ctimu rrc xái*Í -


---- harcm ívészet ;"t,t*l",ii;l1 i*rt
fut;i ió .un 1ío
--ti9ienqE_l-__
,irl mozdulatsor ii.iü..?]ii

[i!eJ_"1 _- _-_ -* ren_O_qtt _ _ pozíció 1,:cr*itÉr;rt


lecs szni_---*- rrlgás i.i*:i<
-
É.i;i to fall (tó fól) szónyeg itl;llt
leln_olni_*
letérdelni
_ !o bgry_ _§p llgy) _ ugrás jr;tng:
to kneel (tó níl) iités h !,*lzu

pedé"lgnj_ 19 p_9_d9|_
,q,L l, i !";ra...'

Gó pedól) védés,/hárítás i..9 q"1,1; i,,

99l9_!L_ _ !Li{Tp_ _ (lQ3rpgnpl.


.t véd ilj,jffirn{'{t':
i,tlt
i'1,1

ugrókotelezni to skip (tó szkip) Verseny r:,l,.:ltl5:e,:t r t

§;l
Elnézést, szeretnénk bérelni egy teniszpályát. Lehetséges?
Excuse me, we would like to book a tennis court, can we
do that? \ksz-KJÚZmi, ví vud lájk to buk a teniszkort,
Ken ví d det?)

Persze. Mennyi id re?


Oí course. How long for?
(Ov korsz. Hau long for?)

Egy órára. zükségünk van üt kre is. Tudunk bérelni?


An hour. We also need rackets: can we hire them?
(Ón auór. Ví ótszó níd rekitsz: ken ví hájór dem?)

lgen, itt vannak. 20 font letéti dijat kell hagyniuk,


Jó szórakozást!
Yes, here you are! You have to leave a 20 pounds deposit,
W Have fun! (Jesz, hír jár! Jhev tó lív ó tventi paundsz
di-POzit, Hev fan!)
l
!ii;,l
u

'#J,*,rrrl ZMECC Qnisz: pün& uá


Van kedved játszani egy teniszmeccset ma délután?
How about having a game of tennis in the afternoon?
Wy p "sA|ll_heyjrg Q gén p_"__t_el!:r jr ll é[Lo:]^/Ú"ry?]
Szeretnék lefoglalni egy teniszpályát holnapra.
l'd like to book a tennis court for tomorrow.
Al! FL\_!Q 9y!::!s"tli9z,\or! |9r tó Moró)
Szabad ez a pálya?
lg !hiq_":=9gr\ lrpe? !!r !i_s_z_|o1t !1,P
szeretnék teniszleckéket venni. van itt oktató?
l'd like some tennis lessons. ls there a tennis instructor available
! !Jéj!: r:-u_!9!! Z leszónz. lz der ó tenisz in-SZTRAKtOr a-VÉlObal
Lehet titóket bérelni?
!9 |!_poss!b.l_e to htry -r.'99! _!9J (l_a 1!_ pog,zllPo! !_O_naj{ r.9ki|9z?)
(A labda) kint,/bent volt.
Tenisx: e ap&!-k6u*
lt ryqs er!1_11l !J!yó: gu!/!n!)
Térfélcsere!
_C.!a ry*_"" gl{_s! í_Qqé&z" p$s_a!)
Játszunk még egy meccset?
Another game? (Ó-Naaar gém?)
háló net ínet]

Temígx: {i&egek

"as_z, _ {ész}
átemelés {lob)
{!gr:gJej!)
fonák (bekhend)
hálóba titott labda net ínetJ
l,e_gqapé"*_ srnash lsqngs/ t"";"rr.9_P. :_*::::igruLq ell * __ _ {tq,lp<9"q12.
fteniszkort)
r_qplg__* yg_tlpy___*_ _* {vali) _:_:_:!9!!jI__qg!"l"_*
szewa/adoga!ás (szóru) tenisziit
'""iqááÜA_*_ -
tennis rac_ke1***"___"r nl;;;;"riD__,__"
tenyeres forehand (fórhend) lil*s*;" (tájnzmón)
"á;á*á-"**--*-**
*,,,,
\---_**-
lil tl
f
t [i'

golfklub ii*:Í$ * il :
golflabda
{;s*!{kiabi Atlt A leveg be emelkedni
ptr$f tl*!i Ís*libcil"* m|nd a négy kerékkel
goIfozó q*if,*r
golfpálya
íE*lf** ltr rnttu ,,Freestyle" (akrobatikus stílus levegóbe
gelí$ **urse íp*/lk*rsl.} gordeszkázás ugrásokkal és levegóbe
lyuk ["--l_.
í {tJl tj
{k*t} emelkedésekkel) deszka
pálya rgr|\ af1
{grilrr' Ktr;xt Llp Megporgetni a deszkát,
tités str*k* {,s;trclt_} ., ) ll, l
majd visszaérkezni rá a magasból
zász]ótr d í!aüstlüí{ {Tl*gs;:ii&,": Nt l:;l. A deszka orra

llntt A deszka pereme

lntl A deszka hátsó vége

l r r ttlDE Gordeszkázni
r i, ,r: il
ltttlcxs Felfuggesztés
_,]

.,J

IIA uN{ltl I$ÍK


tlobni to throw ftó szró)

{i
,,clzeni to trainlto practise ftó trén/tó p"ek!!ga *
*+ :" i+ + É*,+ xi i:i É .;.} d:t
í,!keini to brake ttó brék)
fék íutni to run ftó ran)
i*rake {t:r*t<)
gorkorcsolya r*{i*r skat**; indulni to leave ftó lív)
kerekek whc*ls
íro:/tiisr&,éts^;J
(v!tz}
korcsolyázni to skate ft szkét}
korcsolyapálya tsrk*tin* r!rlki lábbal hajtani/ to pedal ftó pedol)
xkatirtg rink
korcsolyázás pedé]_%11
skatirl51 {srkérlrr"ryj
konyokvédó eíb*rv pacl nyerni to win {!_o_"ld
{"ell::i:3:e#,r
sisak l,!e|ín{}t
teniszezni ___!g_PJgvl91!l {!g plél ygn!?a)
térdvéd rtne* pJ*
ih*/mjrJ
Ug|9_1i_ !gjg,l]P_ ____*__,(t"9 d|samp)
íollp*dJ
veszíteni to lose ftó luz)
@il
""]
r A Yil{ iitl*ffiiM"ht'W,Mw-w'mw
t,ltt ,,1lrlrtolsz?
,.,..]]]::-..-
, i,, i 1.|,l-i, 1i.${,_]l ,yeiu
6ríny'l} iVir:s,l*,;;:l-;t;rl r/tllt.l plt !'"J
\"r
.\ \i,

l
.,,.,:,|.)i|i i
t ;lilV,,rr clyakran edzel?
r1 / / ;
,,. ;7
| ";i,?,/ /y
}'
|,
l l.,, l,,,l, l,,i,,l"l up,n1-1 "t.r,,,tlin'? ll,f*rr lfcr,or ilLl 1iil rréri'l.)
.'.l"
ll,,l ,.rlze|? l

i|,. , ,,,l ,, ,i1,_;1.1 t.r,nill? {\."r.tr du ,,tj tl;iiilrJ


í ,,.rll. lllirg vagy?
. ,ií-'l ,,t, ,', "' , ,'"/, '

|, , ,r; rlclzcíd?
;l ,,,l it, i, l_t,;,linlt}r,1l #-l{i,l; j1,1 lrrinrrl"ll
\/,,1,,1,11yg2tél már?
ii , ,Il I]],i{iiN" r.;,clil,'tlrlcltq*r.,[?
| :. i i.,;rlil1-1 - l::}líir.j'.,' ]

fiir .r ttlkordod?
l i i,.l |' t'.},J{,} [{',t"f
'
' ], |'

l ,l .i.,r,.jl.,]ii,lj

atlétika
l,ri lklisnadrág '':,!
diszkoszvetés
,

l,r, rkliversenyz i ,:,,


gátfutás
lrr, rklizés
gerelyhajítás
, ,,l
gyaloglás
lzteS
kalapácsvetés r 1yr
lrr lt
magasugrás l:li:]: ;llllll.:;
rr,.tltrlló,/etaP
maratoni futás
r
J l't i:,! i;::} i i i i:]: i'|
lll(il
rridugrás li11 l,,,1,1 t
1.1,1 1 | 11

,,tl;;tk
síkfutás ii íl_] i i'i :i i{J
'i:l'r,il,.; l
,.1lr il-tt
srilylokés l]i:;l"-] i i,}i,, í i !iii.;
., t;rtvonal
távolugrás
r
i l',i ";,; ;.., , , ,
V| |rseny
1,1 ,,,,
;

váltófutás i l:i,I,,., l i::;_;t.r


v,:rsenybicikli
ffirovnorÁs uGr$ensz s
Szeretnék lovagolni.
l'd like to go horse riding.

kérem. van szabad oktató?


ls there an instructor available,
(lz der on in-SZTRAKtór ó-VElóból,
Mennyibe kertil egy óra?
How much is a lesson? horge ridi
(Hau macs iz ó lezsón?) het)
Nyugodt a ló? manege fugln !S)_
ls the horse quiet? 0z dó horsz kv horse show (harsz
Hogyan kell megálIítani a lovat? saddle íseeddiü
tlpry"dp_!_etep_$_e!g"r_eq?Jíe:t_{qétp:Lop!"gl hoof {h f)
i rónr_:_:-;
*'.fryJry T-:;1*;*:í*--.,::
:rg g;._*___-", "fu#;;^"----
F_-"
Hogyan kell jobbra /balra fordulni?
How do l turn right,zleft? (Hau d ájtórn rájt/left?) Ügrás""'**'---:-' jump ' tUrsamp)

EGY KADóS sÉrnA zABADBAtl


Van helyi idegenvezet ?
ls there_a lo*gal gytlp|! {!z_4er q!8_!:p!g_g!_?J
Gyerekeknek nagyon íáraszt ?
to lead {tó tíd) ls t t o t_i ri n g tgr*"Ii]llgl ? !z11t!y. áp:ug kI _q 9 i d 19 qU _
i o_ !

to santer {tó kentór) tVtennvi ÍaO álatt lehet megtenni ezt az utat?
lecsutakolni to qroom ftó How lo1g*{peq !|,!q rq"q!*eHíkg /"e1]9, _d*_{,_quqt érU_ _ *
leszállni a lóról to disrnount ftó'disz-MAUNT,) Ez az t vezet ...,ba/-be?
lóra szállni to móunt ftó maunt)
lovaoolni to ride ftó rái
to saddle ftó szedól) ls there a refuge at the top where we can spend the night?
sétálni to walk tt Vók) (trd":_.eJ7fj.,___._(,d*}!9!*opl9Iy!|<9!:Zp9!!.!9_Iéi!?)
tigetni (tó tr}t} Kérem, iuana nekiink segíteni? Eltévedtúink,
vágtázni to gallop ftó gelóp) Can you help us, please? We have lost our way,
Men j help asz, plíz? Ví hev loszt aur véj,)

ffi,
i#
\
ffit/
e ffi
-ffifrffis

els_999gélydoboz finst aid kit {farszt ód kltj 06 FI6VEIMEZTETÉ EK


g_yato_g_ósvely rootpath (íutpasz)
ih fut.Jt.otek el, hogy minden v|dékel vannak szabályok, omelye_
$___ _, (pász) inr U. kelltartani. minaig olvassátok ela túrázóknak szóló informá-
"_"_.
slegpiryg bag (szltping beg) táblákat, sok fontos dolgot fogtok megtudni!
bp_"bpqtk (bekpek)
peak f /l
(ptKJ
\
Tllos az átjárás!
cornpa (karrtpósz) enlry (Nó entri)
water bottle (vrltor bofó/J
r Tllos az útról letérni!
I f!"9 _{1*fjll as) Do not süay lrom the]path (Dú not sztréj from dó
p sz)
tent ilgnú
(mep}
"m9"p,
_ watkjng qqo!* {ypkln J t:l4ts4) Do not pick thá wild llowers (Dú not pik dó valld tlauörz)
1l,pklring_ pple {trykl7g_ pól4
hiking
_
. A szemetet vigyük magunkkal, és otthon dobjuk kil
{hajking}
Take your litter home (Ték jór litór hóm)

. csúszós lelt l
9llppery dope {Szlipöri szlóp)
. Kerékpároznitilos!
No bikes allowed (Nó bájksz ó,UUD)
. Kempingeznitilos!
No camping (Nó kemping)

. Tüzet gyújtani tilos!


No llres (Nó fájórz)
fi
w
fmfdffim Mikor kap pontot egy csapat?
When does a team score a point?
í,lusrko]t és Geronirnót egy kosárlabdo-
.T9hírJ. ]aít Men daz ó tím szkór ó pojnt?)
nórk zésre. Geronimo keveri a srabályokat.

ffi
és fo|yamatosan kérderget!
Mindig, amikor a labda a kosárba kerül.

M
Whenever the ball ends up in the basket.

ffi lzgalmas mérk zés lesz! Mindkét csapat er s. Men-Evór d ból endsz ap in dó bászkit.)

ffi
lt's going to be an exciting game: the teams are both very
good! (/tsz góing tó bí ón ik-SZÁJting gém: dó tímz ár

W
Á, értem. De...
bósz veri gud!) Ah, l see. But...

w
Hm... Miért van biró ebben a játékban? Án, a, szí. Bat..,)
Ehm... why do they need a referee in this game?
(Hm. .. Váj d() déj níd ó refó-RÍ in disz gém?)
Eleget kérdeAél,Geronimo.Mindjárt kezd dik a mérk zés!

ffi
Enough questions, Geronimo!The game is about to start!
Hát, ellen rzi, hogy senki ne hibázzon. (/-NAF kyeszcscjn z, dzsó-ROnimó! Dó gém iz

ffi
Well, he checks that nobody plays foul.
ó-BAUT tó sztárt!)
Mel, hícseksz dót nóbódi pléjz faut.)

w
Hibázni? Milyen hiba lehet itt?
Fouls? what kind of fouls could there be?
(Faulz? Vat kájnd ov faulz kud der bí?)

W
Pétdául a lépések. Ha egy játékos háromnál többet lép
labdapattintás nélkül, az hiba.
The steps, for instance. lf a player takes more than three
7EA steps and the ball doesn't bounce then it's a foul.
(D sztepsz, for insztónsz. lf ó ptéjór téksz mór dón
szil sztepsz end dó ból daznt baunsz den itsz ó faul,)
ffiWl zfR[TfD A c APAT PoRToNAT? Emherglg a Fnciban
Melyik a kedvenc csapatod?
What's your favourite team?
jnpj síqngurd_ __"ín: e*JP-{plrsr""d2_"-,-
b"|q9*g9?t4r,_ **
bíró referee {reíö-Rl]
U e! s l prlp"_Q t ! !!fi ) _* _ c"áp4**_****__ _ Jggll _ . _** * {!!N*"_*___*"*,
l'Joiward
r_ !

csatár
.,_,__"."*
Ki a kedvenc játékosod? tfqruórd) , _
Who's your favourite player?
edz *
coach íkócsj
Lp r l_*p 11 éj ó r? ) footballer tíurbólór)
{l1 Q l_ p,
! focista
Hol van a futballstadion?
where's the football stadium?
!9 1z ! 0_ !111P_0_! 949_d ó m ? ) i

Menj ink el ;édé;iegy f"ibailreccd;t!


Let's go and watch a football match!
Gs_!sr.*gQ.ld vacs ó futbótmecsl)
Kijátszik?
Uros pLey] I
ldegenben ;áióia"át, ;agfifihil?*--
kt úr_p_!É!!lgz)
Á ff**ha!ípáIga
Are they playing away or at home?
btintetó tertilet, penalty area (penóItí eria)

W_lrere _q"b!! wg:i!? V", selví szit?)


Ki r gott gó!t?
!{ !g* s p,qre
9 ! {|_y *9 z kó r d ? )
Ki vezet?
Mq's_,y_i! 1*gZ*!| úz y! n i n g? )
Miért f jt a bír ?
WLy {t"|:e_ t91g=e w|Ts_Ug p_Lq,u!?. Uá*ala dó refó-RÍviszól ó faut?)
Mi a végeredmény?
What's the final score?
M c!9Z !9,Jélló.l _s_ z kó r? )
Dontetlen.
lt's a draw. (ltsz ó dró,)
\*******]

lója van szerte az országban. Futballt nézni ott tehát azt jelenti,
mint nálunk: hogy focimeccsre, labdarúgó-mérk zésre megyünk.
Az Egyesütt Államokban viszont nincs nagy szurkolótábora a lab-
darúgásnak. Létezik amerikai futball, ám az teljesen más játék.

brintetó üttrl;;i,t-r, h.l*.t


dontétlen í i:,.
1
{.i r i_1 it,
elsó osztály í.}
"i:]í]1 í(}í} .l*q r:ai,,
j +:t etiyiiili+,.t
eredmény i}#l}í,tl
fejelés r]{r};:ili],i;:,1
,

figyelmeztetés |-_l,;"l,ritil,: g
kiállítás .q**ej *í'f
kupa {: i..{ g:}

labdarrigás i*r:t**;:ií4
les i csapat iii:,; .1 iil
r,1 ',lidi..,
másodosztály eredményjelz tábla t].| l at ii j{
!.,;,i,.l,,jt n |.
,"í ;rt.i {ír"ri.,, r,r,
mérkózés fordulás i'i 1 if t'l
t,r"t*lt*í1
ongól hárompontos vonal ,,:i:, j
l*X,"ll Ci'**ti
piros lap hosszabbítás
{q:lq"{ gj;,xr"tJ

pont irányító
6it:il; {
rrigás kosár
kitk
sárga tap kosárlabda
y*:Éí*lv*mr;"i
szabadr gás labda
{'tt:* , iu::lq

szabálytalanság labdavezetés
szoglet szabaddobás
{:f}!l"N"t*í,
tabella szárny
sE:qlrelí*r:;it rc!
vonalbíró véd
íift**r,ct,itIl
zsákolás
tw| ""------|
fGv mó nareccsl
íov uottp-lÁr n rosnRAsold Akarsz velrink íocizni/ róplabdázni?
A íade-away (szó szerint ,,eltűnni'') azt a Wrlulr,J ynu like to play foothall,/vtllleyball with us?
i mozdulatot jelenti, amikor a kosárlabdá- t\ltttl j(l lájk to pléj {utbóllvolibol vid asz?)
zó kosárra dob, miközben hátrafelé ugrik Alakítsunk csapatokat! I

fel, megtévesztve ezzel az ellenfeleket. l ,.t's trylake up the teams! íLetsz mék ap dó tírnz!)

rn.?)
:
Akarsz az én csapatomban lenni?
A buzzer beater (szó szerint wcluld you like to be in our teanr? (vud j lájk tó bí in atlr tí
l

hangjelzéskor") olyan dobást "kosár


jelent, 1,1r leszek a kapus!
amely a játék végétjelz sziréna meg- l'll be the goalkeeperl (,Ait hí dó gólkípór!)
szólalásakor ér a kosárba, Akkor érvé- Énvéd /támadó leszek!
nyes, ha a játékos a hang megszólalása l'll clefend,/be in the forwand line!
elcjtt eldobta a labdát. tÁ1l rli FEND/bi in dó foruórd lajn|)
Alljunk korbe!
l et's rnake a cincle! -efsz mék ó szőrkól/j
passzold ide a labdát!
;]a _ !:
,],.,,'l:j..:,
-.\] j
,i
-;'] ] i
lras*; rne the hall! tPász mí r:ta ból!)
--...

ado_gató É"{?; lltÉ} §" ]


li {n
:i
]j-!:::
ii]
::

alsó szerva *n*clrb;**# *nv*r' l+*#irr-lli:iillf l


$:la,llt",p* l,.,.*r iip,i alapállás i*ixtt**r'* p*siíÉorl ifu*f*r;: p*i Jls.:r;j
el retorés irtv*: l;iltl1 i,;11-\,ti 31;ri} baseball ba*e**c*!! íh*,t;:":iil]
háló **f baseballkeszty i *m[*fu*r"'s p{*we {ft**srjr,: üi*t,J
hálójátékos í:i,*|] Í . t i ílt} pt ;r3, t:.l iii,*rr í i.,;ji.;'i,,,t *l*" j*r:i bels játékos sh*lt í,H*$} {'sr:; rl s.ri,r";;::,}

lerités *g;t{ka_* {:i;1;,-{jxj dobó játékos pit*h*r l1;rlr:i;*,l !


nyitás/szerva g*r'ir*,,l'*+:l,* **l
i,3;.]u" r 11' 5 ;;1l 1,o,11l; j elkapó játékos *r.lt*t"ler tljtr+l;sr;r.}
róplabda v*f E*:y&:;:!l 1|rr;rf lii'J' futó flufir,!*r ír;.,nrlr"}
sánc *v*lí i,"ltii) hazai bázis, ht:rn* hnge (l,irlril [;e,:i;ll,i
szárny üJ i,!{J ililr;irj kiindulópont
támadás *tt**:k í* "**#ffi ktils játékos wq-!tf ie&qj*r íatll lilt l1-1r,i

titójátékos i:*{ t*r Íi;*tri{j sapka cfrp {l"lt,1 i,}

,,, védelem f:l&*qrk {ilj*j,;,] tit játékos hatter {lrilír,,r l


' véd bt*e,U*g" Í,:1*ju,i;,l_i iitó &:et t í'l.rr ll )

,":"
'mllÍffiil,, 1 -i
-_-,: :i|

T,,lh,itffiffiWMffiffi
fifrlffi$ífii{ffi {#ifi
bíráskodni [,"l tl,{+lt,Cfr {{ű {sr! ftl"l ll, íiataiok hosszabb id re kütfoldre
r ,r
dóntetlent játszani tn rliravil $g rlra| ltt,,rlrlck, azt teggyakrabban azért teszik,
figyelmeztetni tcr i:rlt:k (ti, bl ,l<_}
futni ["m rt,lrT
.'

(ln ra:l"t |1rlrly rfl ismerjenek egy idegen országot,


gólitt li,anii Ntl l,;*tln* frrl szltór.] y,,1|{)lit,és megtanulják a helyi nyelvet. I

po_nto! 9zerezn!
,l tk.ln választják a vendégeskedést
,
I
hibázni/ tca fnl'li (fr,l t;li tl)
r.,1y helli családnál" Ez nagyon
szabáiytalankodni
kititni,Zkidobni,/ tm i*",lcl *rr fruá íl*í*l ati =,,,,,,,"'c.l
tto titJ) 1r'r v;tlasztás, igen sokat segít ..|

kir_rigni a gdlyáró| ,l rlyelvtanulásban.


kivédeni t* stop a sh*t { tr; s;lrl1 l {t slr_li,t
láuaái to rlc,ihkr{u {?ii círibólJ
nyerni
"óiótni tti vwin r: rrilJ
sípo!ni lo whistltr it| visyr:!,;
veszíteni tn;l i*s*: {"tti !úil

\
l''
, ,
4ne'
\,, j..,r-ii*&_J"-i4p**,;d'd '..\o
."r"",,,_;

^{
[ il$,{ .{u,iltí:;\íi;354 i$ffi i ;!r{lp-'r, l,,l itfi: eelii'i li

A krikettet nálunk kevesen isrnerik, mig Nagy-Britanniában tulajdon-


képpen ez a nemzeti sport. Nagyon sok rajongója van, és régi hagyo-
mányai"
Tizenegy f
játszik tizenegy ellen, mint a futballban, változó mére-
tű pályán. A játéktér kózepén van egy hosszú ítttósáv, a széleken
vannak elhelyezve a 1fui{]ii{,{itek, vagyis ,,kapuk", ahová be kell találni.
De a krikett jóval többet jelent, mirrt hogy a kapuba kell találni! En-
nek a sportnak a játékosdi igen nagy ti zteletben tartják a játéksza-
bályokat és az elleníeleiket. Minden vitát elkerülnek, és kiemelkedcj- , t;
en udvariasak játákostársaikkal és a biróval szemben is - és ez a {,l'].
szemlélet éppen olyan fontos, mint a gycízelem! í,,
ír '

i,"
\il:,,
$::
tr' i
,,.
u,ttt*8

3E4
]

]
,ll
1,1
t

ró [ís wíryfudfrák
Tanultok az iskolában angolul?

ffi
Do you study English at school?
(Du j(l sztadi inglis et szk l?)
Benjamin és Pandora épperr s:rinidei háei feladatot írnak.
Feter i,iouse csodálottal nóai ket; a két kis barót tányleg lgen, és nagyon jó tanárunk van! Gyakran visz bennünket

ffi
olyafl" rnint két mintadiák! a nyelvi laborba, és gyakoroljuk a kiejtést.
Yes, and we have a really good teacher! She often takes us
to the language lab to practise pronunciation.
ffi\ 9zeretsz iskolába járni, Benjamin?

ffi
(Jesz, end ví hev ó rióli gud tícsor! Sí ofón téksz asz
?;:,;"l; ru,,:,;,lT},?,; J)i|u
tó dó lengvidzs leb tó prektisz prónanszi-Ésón.)
^,,,,
Ügyesek vagytok, gyerekek. Nagyon jól beszéltek angolul!
Well done, kids: you speak English very well!
lmádok! Nagyon jó, kedves tanáraim vannak. Ésa bgjobb
Mel dan, kidz: j(l szpík inglis veri vel!)
barátaimmal is ott ismerkedtem össze!
ljust love it! My teachers are great and friendly. l've also
made some very special friends too! (/ dzsaszt Máj lav it,
tícsórz ár grét end frendli.h" ólszó méd szam veri
szpesól frendsz t !)

ffi\ Éste, Pandora? Szeretsz iskolába járni?

!ffi
How about you, Pandora? Do you like going to school?
(Hau ó-BAUT j
, pendóra? Du j
lájk góing tó szk(lt?

lgen, én is nagyon szeretek. Egy osztályba járok

ffi
Benjaminnal, és nagyon j l érzem magam.
Yes, l love it too. l'm in the same class as Benjamin
and l really like it. (Jesz, áj tav it t,j, A,lm in dó szém
klász ez bendzsómin ónd áj rióli lájk it.)
Il l(olÁs xtnotsrx Emberek az iskolában
Melyik iskolába jársz? egyetemista student
diák, Gztjudónt)
Wlich school d<r you go to? Mics 94!1yl du j gó !y]) g*ol9n9!__ caretaker (kertékór)
Altalános iskolás vagyok.
lre_lyettesltOt"É. s -*@*
l go !o primary school. (Aj go to prájrylQy sl{tit,)
Hányadik osztályos vagy?
ióárgáió headmaster/ hed-MASZtór/
headmistress hed-M\SZTrósz)
Whqt yea| are you in? Mat j| Ql jti in?)_ janitor (dzsenitór)
iskolai portás,
Másodikos vagyok. p_9d9!!9
!]m i1 my s.gcgl_d y9er.lAJry i1 p9j 94kónd jír,) qh class (klász)

ffffi
Mi a kedvenc tantárgyad? headteacher (hedtícsór)
W!i_ch !s, yoqr fay99{te 9ubjec!? Mic9_ iz jó_l|éygrit szabdlse_k.t?) teacher {tícsór)
A matek a kedvenc tantárgyam. pupil @i p!l)
My fqyo.t11!!e subje_c! is Ma!h9. !_\1!_áj !évórit szabdzsekt iz metsz.) secretary (szekrótóri)
Milyenek a tanáraid?
_V_V|a! are _yo_ur_ lgachgls !!ke? Met ár_tg, tícsQry lájk?)
Hányan vagytok az osztályban?
How many of you are there in the class?
(Hau.m9ryi ov ju
{ der in dó klász?)
Iskolai fogalrnak
Huszonnégv.n ái oiiialyban.
"ágyunt
There are twenty-four of us in the class,
(Der ár.tven!L..|é_r ou_ Pr,9!yil"u ly----sshpslrsp9$_- -{v UL-,:I?EI)-
9_s7 i2 !ó klász,)
Mikor kezdódnek az rák?/Mikor van vége az oráknak?
cggpgllrylhq " _9r9up __*JgLy9rl1}*__
dolgozat writtern test kitón teszt)
what time do lessons start,/finish? oral test (órólteszt)
felelés
Mat tájm du leszónz sztárt/finis?) foqalmazás es ay bszé1)
exerclse (ekszórszájz)
9y akorló feladat
gyg!_ekgá*-_ 39 9 ] b-5ZEMBli)
házi feladat homework (hómvórk)
leqy school mark bzk,jl márk)
lecke lesson (leszón)
magyarázat exp_lanation *._Jp_|:lpJ* NEsónJ
sziinet break hrék)
tollbamondás dictation rEscjn)
Hik-TEsón)
vizsga school exam (szkul ig-ZEM)
l
t
1

AZ Ail6o[ Éslz AMtt{ll(Al lsKüLAKni{pszEK


Nagy-Britanniában 3-tól 5 éves korukig rtursery schoolba járnak a
gyerekek, ez a mi óvodáinknak íelel meg. 5 és 11 éves koruk között
a prirnary school következik, ami a magyar általános iskola alsó ta-
gozatának íelel meg. A középiskola ezután két egymást kovet
szintb l áll: a secondary salroo| 12-t t ].6 éves korig tart, a
seoondary high school ].6-tól 18 éves korig.
Az Amerikai Egyesült Államokban az óvodát úgy hívják, hogy
preschool, az általános iskola pedig két részre oszlik: a t nr,&r*es§m t
kindergartenre (6-7 éveseknek) és az e[*rnentary schoolra (6-10
éveseknek). A gyerekek 11 és 14 éves koruk kozött junior high ango_| firuliut, igns!.|g§_e ürglis |en"cjyjPas,}
sehoolba járnak (nálunk ez a fels tagozat), 14-t l 18 éves korukig biológ*ia _
blo!tl_g,il bai,Olód,"'si)
high sehoolba. dráma rlranra íd rarla)
Az amerikai egyetemisták iskolája a ccliege- íizika phy?i_9 (flZl|<sZ)

mí9 az angoloké university. foldrajz gefiglqph,y_ " _ (tJzsl OGrtl{i)


helyesírá_s . pelill (szple/ing)
idegg1 !y_elv_. ,, .tptg!g_l_ Leng.1*$e- (ír-.rrrt /engv icJzs)

irodglop_ _lllqrytyre ftltrócsórJ


kémia ciremistry {ke nris;trl]
matematika nrraths ínretsrJ
m vés_z_et_!órté_let_ lriqtgry c{ 3.|! qy $1t)
&x msx&& gban nyelvtg1.
" "{h]l9zfP||_
s{Qmrya1
"

,., {gleryiiI
hirdet tábla btiald rajz 19. ,. "3|t {át)
lq,tiCIe QQti91 bqrd} itó,,1 nJUio; áili;rlij
alTal}c, ícsók] számítástechnika computer studies
ta píáiÉoi_ás!uaoma 1yf-ÓÓ_!qóh -*l*gy ({trl rak NOlclrJ.zsi)
{r9,y}lsigzt y) ís,,clstll :: ttacli,:)
tá rsad a |_o_m t y_{ 9m gn;, s.gci q i sly dj eq
ktestk)
[csed
technika tecí:niuai studies ( It,|^l l tb t ll s.,ted,z)

rl órészt-?Egsór birt)
t".réJi9tt"áó.én' ili**ó_ :_ ____
íl;,:.,rloi r:;.,J

.
"

testnev_el_é9 tAr,l t.,/1rr hÉ,soil)


ahys!,ggl *_cJp_cglion
(.l t.,
tl:lekbard) ._

llrl*i,. nóiJ i
- ltÉrJlj. torténelem histclry (lttsllllt t)

zene rnusi* (tttltt,.tlr)


ftlcsórz ijgszk]
ffioszrÁty, vrcthzzl ermek cs lctesíúméngek
olvassuk fel a névsort!
;sickroom {szikr m)
_Lgtq pe!!_!i_e,r9_9_19!eJt (Letsz **
kól dó redzsisztór!)
Hotnap OÓigóiátot ír""k-** corridor tkarid r}
We're going to have a test tomorrow. school tszk ü
bzkjt
U_lrg Q! g t9 ig_y_ plg_q;t ta - M O r Ó. )
Nyissátok ti á iio"wÓ[Íoid.lo"Í*:-
*- ebédló
szótér
school ri-FEI<tórü

um lab (Ieb)
9ps1__vgyr._b*'t>*o_rqq1-pqgglJlo_ppllp:_F_qzslp_í*:"szevón!)
Oldjuk meg a feladatot a táblán! labor tlen
Let's do the exercise on the blackboard! classroom (klászrűm)
(Letsz d(l dó ekszorszájz an dó blekbord!) field (l

Ma t"lÉ;"o"dáfióit.
-- stsff room tsztáfn3m)
office kzekrotófiz ofisz)
Ig ey lr._ln9 e 9Lql*i,o1, Co DÉJví hed o dik-TÉsón,)
Elnézést,nem értettem. Megismételné? gym Hzsim)
Excuse me, l didn't understand. Could you repeat it, please?
!: _, r,:5l U_ln t, á j d d ó n t a n d ó r - S ZT E N D . K u d j (l :l!!I l !" g:!ir"_?),
("! i

kimehetek a mosdóba?
Can I go to the toilet? (Ken áj gó to dó tojlót?) nószerek es eggebek
(szelótép)
(penszil)
4tTenni to pass (tcjpász)
lrnt to have a test ftó'hev ci tesef] felt
fele!ni to !1ave an oral test ftó hev ón órótteszt) rucksack (ltakszekJ
to write (ta school uniform (l

kérdezni to ask á (td ászk ó kvescscjn] school kzkJl


exercise book fi
to learn (to lórn) rubber,/eraser bab r/,l,,Rfizór)
olvasni to read (t ríd) kiemeló marker (márkbr)
osztá a mark ftó giv ó márk) textbook fteksztbukJ
to draw
tanítani to teach (tC,tíc J l case (penszil kész)
tanulni {ta saadi) ruler ftlr)
to answer crayon (kréjon)
és csak angolokkal
Nem, de mindennap járt nyelviskolába,
sereffábok t ttotte a szabadidejét.
No, but he went to a language school
every day and he
Petr l,|ouse képeglapot kapott
gnikor
Oaud*tól, ery francia K" spent his íree time only with Engtish
people,
aki nála venrtógeskedett, ct*rediákkánt jórt (Nó, hí vent tu ó lengvidzs szk l evri déj end hí
bat
Tea kíváruri kMik.. t"öbbet sreretne tudni! pípól,)
szpent hiz frí tájm ónli vid inglis

K nnyen megszokta az itteni étetet?


ffi\ Kaptam ma egy képeslapot Franciaországból!
Did he easily adapt to liíe here?
( KW Today l got a postcard from France! (Did hí ízili ó-DEPT tó lálf hír?)
,itbá
-tp - C -DÉJ áj got ó pósztkárd from fránsz!) rlI
66
volt, mint egy
Nos, azt hiszem, igen. A végénmár olyan
családtag!
seemed to be part
vannak francia barátaid? Well, lthink sol At the end of his stay he
Have you got some French friends? of the íamily| Mel, á1 szink szó!
Et di end ov hiz sztéj hí
(Hev j(l got szam frencs frendsz?) szímd tó bí párt ov dó femilil!)

lgen, ismerek egy íiút,aki Párizsban lakik. Tavaly az én


vendégem volt, amikor háromhetes iskolai csereúton járt
nálunk.
Yes, l know a boy who lives in Paris. Last year he was
my guest on a three-week study holiday.
(Jesz, áj nó ó boj h livz in perisz. Lászt jír hí vaz
máj geszt an ó szrívíksztadi holidéj.)

Szuper! Tudott már angolul, amikor megérkezett?


Great!Could he speak English when he first arrived?
(Grét! Kud hí szpík inglis ven hí fórszt -RÁJVD?)
i-H
\t]#
\

ffivrxoÉosÉmrHEGy csnrÁlrÁr J vrroÉcsÉegfxrcv csrrÁorAr


Szervusz! Nagyon oriilok, hogy megismertelek. Mettól meddig tart a nyelvtanfolyamod?
How do you do? l'm pleased to meet you! What are the times of your language course?
ÍJay dy j dy? Alm plízd tó mít j .) (Vat ár dó tájy< 9_y lgr lgrg_"tdr: Lar:_]) *
Jól utaztá]? Megmutatom, merre kell menned az iskolába.
Pidyqylry_"_9_g__og_d,!|ip?,lPl!ly!pv__9g$J!jp]) |'ll show you the way to your school.
El szor vagy Nagy-Britanniában? {fi sQ j1l _da_yÉj !ólo_| 9.r!yP _
ls !!y_o_yr_!s! tlne_J ![e_ "9,,í!-_Jt,_.!! lpl !Qrzr_! !án !24_o*j!:[E!?:. Hány rára érjek haza este?
Bocsánat, elismételné? l What time would you like me to be home at night?
*CalJ_o_g e y I !e! e
g*li
!._ql_eagg? ({e u!_ Éj! g1o:.9 _E|,
_s_r pl ?2___, (Vat t_éljm*uud !! láj[.p!!_o P_í.!óm 9rl ?) _
Beszélsz angolul? Tizre.
D9__ygg:qp_pg!_E!glls_|3lPy jy_prplj,a_gJlgz) gv tqt.,=(Eej_!9j2 _
Csak egy kicsit. Megtenné, hogy lassabban beszél, kérem? ret nivnátná, io"io";;"rai l.i ili?
Just a little. Could you speak more slowly, please? Can l make a quick phone call to my parents?
{Q,=pp.:|__gllat,Jíy.!"ll_:zp!tr.q8rp_rlQJ j,p!",4__ Ken glnyé_| a !:"_t!r !a_l!gl !?*!1áj p9!ó_|!s?]) _
Megmutatom a házat. Persze, a telefon a nappaliban van.
LLl 9!,o]y_y*"_9"lts h_ol.__"_._íáJ*qg_jy lQ b-_qsí./ _ __ Of course, the phone is in the living-room.
Ez a szobád. (Ov k9rs:7,__!q !9l lZ lr 9p !!"!rg_pg)
This is your room. .(Di9z iz jor r m.). Hogyan moshatom ki a ruháimat?
Nem gond, ha ketten lesztek egy szobában? What do l do with my__was_Ulg_1*0&t !, q !ú.y!:d rÉjyq:!ng?
Do you mind sharing a room with someone? Megmutatom, hogy m kodik a mosógép.
(alq ryJ !.d 99 rug 9 ry ry1 v )
d _9,z t g;ly9 !1_? l'll show you how the washing machine works.
(kt sd j hau dó vasing mo-SiA/ vórksz,)
i

Nem, nem probléma.


l!9,, l {q[!,_!be!]*._ í_irc.!N_ó.,_éj_,dg|!, !9!9?_ lal) _.._*.._.
Jobban szeretnék egyediil lenni egy szobában.
l'd rather have my own room.
(Mr4d*!ev*npLpr:ygJ__ _ _ :
Fél hétkor vacsorázunk. Jó lesz így neked?
We eat at 6.30 p.m. Wil| that be all right?
Ujlp::rlkz ?94i pí FM,_YJJ tet bj 9!:?l!2
lgen, rendben.
_ _

Y_ep_.$aq 9 t_ine._(lgg_r. _dg:z:


Ehetnék egy kicsit kés bb?
|eJil _ _: _

May l eat a little later? (Méj áj ít ó litól létór?)


iffi
iH itHYIIVTAHFoLYAMoK
Itt van az órarend. mother (médor
Here's the lessons timetable| (Hírz dó leszónz tájmtéból.) conversation tkonvór
A szintfelmér teszt "l2-én. kedden lesz 9.30-ko. u C i..óÁ i száIlás fami {femili
The entry test is on Tuesday 12'n in class C at 9,30,
(líd r)
iz qlljilfléj d0_ t_velfs_,z p |!ép. rr!,g_! r9!1n 940,yt1) leader
(_D*!_91111ye2z!
Jó reggelt, én vagyok a tanárotok. Robertnek hívnak. tai.@"g"ti"tti"-
Good morning, l'm your teacher, My name is Robert. ^;;,-l--- föréion lanquaoe tforin tenavidzs)
(Plld mo_11!rg, ájlL_Qr ttpp:Qr, Méj ftm !7 roP9_4) __ excurslön
Mutatkozzon be mindenki. szeretnéd kezdeni? szálIás col (kolidzs
Let's have a round of introductions. Would you like to start? kulftildi diák n student {forin
{|ets7 |9_u_9_
p* rpy_N p1u,n!rp,.QAKpQ1r. V_!_d j!! JájK 1Q s_4t"á|?) nyelgg cour e
Melyik országból érkeztél? vcndéglátó család host family thószt femili)
W!,!q_r, pp_r11!|y q9_y_gu,g_o.p.e_ f1o__1? !/i99l<an;yli du j !9q from?)_
Tudtok már egy kicsit beszélni és írni angolul?
Can you speak and read a little English?
(Ken ju szpík ón ríd ó litól inglis?) exülr rol DtÁI(ol( xözört
Az órák regge! 9-kor kezdódnek és déIután 4-ig tartanak. Szia, te honnan jottél? ÉnOlaszországból,
Lessons start at 9.00 a.m, and finish at 4.00 p.m. l-|ello, where do you come from? l come from ltaly,
(|e,slólz g1|_árt_9.t tl_ájp _él_F_M_al! ljlip sllplplF_M ) (l1ó-LQ,_uer__du jyJsg lrpnL4 tg
nrL,Lglt) __
Tartsunk szrinetet? ;Ol éiiéamagad a vendéglátó családnál?
S !q! | rye^ n9y_9_ a:P Leg k?_{S 9! yí | _ey O b_19 |! Do you get on well in your host family?
lsmételd utánam! Ou jti gB!.9n*u?! ntórlprz] !ca,|?) _
Fg
pp_n
t _ell 9._
m (ff i_ej| érl_L !!!) Melyik részénlaksz a városnak?
Which*9plpf t_qryn 9p yoy !iv_g in1 Ujp_s__p_l_q 7y_pqyly jl! !t""_l,?_
9_!_
KijonnéI a táblához?
C_ru"y:,o:y_.9_9_mgto_I__lr,e_ F!.?9__kP_9r_4?_$el tQ kgr lg 8a_9]!"@g_r_{) Tetszik London?
Holnapra a 32. oldal feladatait oldjátok meg! Do ygq.li,!_.,_e_ ! gl9_e!]3__(?q jy lafLua"ol?
Do the exercises on page 32 for tomorrow! Elóizor vagy kii|foldon az iskolával?
(D_ú d9 ekszórszájziz on pédzs szórti-TÚ for tó-MO ró!) l s t y9 u r |.ugt_ p,!rdy_ t _gli_qey_? (! ! j91_{ 91_s zt ? z ? d! fr9]1d ej!
i !
t

A zár dolgozatot holnapután írjuk. Egyedtil jottél, vagy csoporttal?


The final test is the day after tomorrow. Are you by yourself or with a group?
{D a !áj p
9 !_19 7;! :z_da !él 4!tp_r t*tut 9 . |_Q) Ar j
ú .b_g i9 r_ 9?FLF :Qr*u ! p gty p?)*
Hogyan mondjuk ezt angolul? Cserélj ti nk telefonszámot!

ffi
How do you say this in English? (Hau du jú széj disz in inglis?) Let's swap phone numbers. (Letsz szvap fón nambórz,)
l
l
', ll
l
l
l
ffilifliffi,,',;' nA frllp i l
tt
beiratkozni to enrol ttrrtirr:
bemutatkozni to introduce oneself (tó intró-DJU5Z
van-SZELF)
beszélni to speak ttó szpík)
érteni to understand (tó andórSZTEND)
lrnl to write kó rájt)
iárni valahová to attend/to go ífci Cj-TE^lD/tó gó)
kérdezni to ask (tó ászk)
kikérdezni to test ttó teszt)
tanulni to study (tó sztadi} Áz orvosnál .................----- 4O2
utazni to travel (tó trevól)
válaszolnl to answer (tó ánszóó Á fogorvosnáI ""..",...........-'lOg
vendégiil látni to host ftó haszt) Á k rházban ...........-"--.-.---"
'll2
Ggóggszertánban ..".."..".-- 422
É ,\
i!
]]1
,
JJ :,, '',

,i
l '3Ja
.:
lI
l
l :l
1,1
I
I l
l l
l l
l l
l t
l t
l t
I I
t l
l
I
l
l
t
l
t
Mit tegyek?

{R
what should l do?
Mat sud áj d()?)

m
Felirok egy koptet t. Naponta kétszer kell bevennie bel
le

négy-ót napon át. Éspihenjen sokat!


l,m going to prescribe some cough mixture. Take it twice
Olvo9
a day for four or five days. And get some rest!
(Alm góing tó pri-SZKRÁJB szam kof mikszcsór, Ték
it tvájsz ó déjfor fór ór fájv déjz. End get szam reszt!)

w
Jó napot, doktor úr! Nem érzem tútjól magam...
Good morning, doctor. l'm not feeling very well... Tökéletesl Nagyon koszönom, doktor úr, Viszlát!

*R
Great!Thank you very much, doctor. Bye!
(Grét! Szenk j verimacs, doktor! Báj!)

W
Mia baj?
What's wrong with you?
Matsz rong vid ?) j
o8vo9

w
Nagyon náthás vagyok, és elég csúnyán köhögök.
Nincs lázam, dekezd fájni a torkom.
t\le got a terrible cold arrd a rather nasty cough as well. t haven't
got a temperature, but my throat is beginning tobe sore. (Alv
got ó teribot kótd end ó rádór nászti kof ez vel. |1 hevónt
got ó tempórócsór, bat máj szrót iz bi-Glning ó bí szór.)

W
Azonnal megnézzük! Nyissa kijól a száját!
lgen, kicsit be van gyulladva a torka.
Let's check immediately! Open your mouth wide. Yes, your
opvo9
throat is a little inflamed. (Letsz csek i-Mídióttil Ópón
jór mausz vájdl Jesz, jór szrót iz ó litót in-FLÉMD.)
.--,,.oRVosRA VAH ZÜK ÉGCM! Fajdatom és posszutlét
Mikor rendel az orvos?
What are the doctor's surgery hours?
Mat gy dó doktórz szórdzsóri au9r7?)
Nem vagyok jól. Ki tud j nni hozzám az
orvos?
l'm not feeling well. Can the doctor come
round to my place? Alm not fíting vel.
Ken dó doktór kam raund tó máj plész?) l"'.fr,
Tudna nekem adni egy id pontot holnapra a doktor rhoz?
Could l make an appointment to see the doctor tomorrow?
(Kud áj mék ón ó-PaJNTmónt tó szí dó doktór tó-MO-ró?)

:,".",Yff EREZ?
trouble (traból)
Nem vagyok tril jól.
(Al f!! rádór p r!i,)
rosszullét
-
! fgel rglher pg_orly_,
Mi a baja?
.reaii,te"
toroiiiffiJ-* , _.dlr1ep ]t "___**_(4j2_:Es!_*_
*iJihroat bzór SZROT)
Wha!]9 wro1o_"yv,ith_y9u? Mg!|( rong vld j ?)
Kicsit gyengének érzem magam.
l feel rather run down. q rl rádor ran claun,)
Á rendelOben
Itt fáj. lázmér thermometer (szór-MOrnitór)
t! hult_g her1. {!! _tlólt9z hlr ) orvos doctor Hoktar)
Fáj a fejem. orvosi vizsgálat medical (medikól
!]ye g_q! a hg9dach_e_, !N,"_ gp| a hed9k,) examination -A/EsonJ
Fáj a gyomrom. OrVOSSag medicine
llteu_l_u_lll .- (mediszin)
!'ve _9_o t. a 9to m 9 c :! ;_a_c_ h p, !á.u . g ot ó s z t.a ryl Q ké tr:)
Fáj a torkom,
ffi!É-_.----"-** glg L-****('-rg&g9,') ,
l]ve got a sorg _!.[ro .,_(!ju_ got ó szór .SZROT,)
Megfáztam, és van egy kis lázam,
{-19.9g:!9 _**eü9999p9___!?z!9s!9??BP----- --*-
ue$yoffiq_"-*---' bloodJrressuie _ rlb n:1fid___ _ -- .
|'ve got a cold and a bit of a temperature, ,irsgálóasrtal - Óiamination couch űgzemi,NEsön kaucs]
(hv got ó kóld ónd ó bit ov ó temporócsor.)
{$;i:rcv ALApos vlzscÁLAT lfMMl KoMoLY!
volt már korábban hasonló rosszulléte? fnlírok fájdalomcsillapítót. .
Have you had this trouble before? |' l re sc r b n g p9! 1k_i !!.".._"_.. (Arn p | .SZ KRIJ
t i i
B11 g, _p,é n k i l ó rz )
{H9u j !p! disz trabó! bi-rÓR?)
tt
;

rttd más gyógyszereket?


Mióta tart ez a panasza? Alrr you taking any other medicines?
How long have you had these complaints? (At y t léking e!!, ?q9J.. ryplizlqr])
Qlgu !,o_ng_ he_y jQhed !i7 |<ó2_PLENTSZ?) Brodje ezt az antibiotikumot négy napig, naponta kétszer,
Kérem, fektidjon le! l l,rk,l this antibiotic for four days, twice a day,
Lie down over there, please. i í l,,l, tlisz entibá1":Oilr fó|. f9r déjz, tuájsz= = dé_i:)
(L:Qj day1 o1yól d91, plil) ltllrennie kell.
_ ,

Mérjrik meg a vérnyomását! Kérem, hajtsa llrrvc, lots of 19,9,t, -!e.y !9.!9.z.o_u_19szt,)
fel a ruhája ujját a bal karján! *iriikség lesz egy rontgenvizsgálatra.
Let's take your blood pressure: rolí up your Yrlrl'll need q1 X-l?y_táke_n, {,lyt ryi! On ek9__z_.RiJ tekón )
left sleeve, please. Srakorvosi kivizsgálást javaslok.
(lvtsz ték 1Q Plgd pp,9_ó1:1óJ._9p l r;trqgest a specialist's examination.
jQ_1
|9!_t_sz|v, ptíz.)
Nyissa nagyra a száját| tA1 :;t:ó-DZSESZT o szpeso/ls ztsz igzemi-NÉsc'n.)
Open_ yo91 1o.y!h_ y!d_e, p!!z!)
Lélegezzen mélyeket! C ApRo BALESETE}.
Bleqthe_ d9_9p_ly, (Bríd dípli.) Elvágtam az ujjam.
Kérem, kohogjon! bekotni
|'vc cut my finger,
C_oug_h, p!99s_e, (!!9f, plí7,) to bandage Gó bendidzs)
(Alv kat máj fi.1g_ó.r )
Ez fáj? felírni
Lehorzsoltá, á teiaár.
Does this hurt? (Daz disz hórt?) to prescribe (tó prl_-5ZKRAJ_B)
l've grazed my knee.
gyógyítani
(Alv grézd máj ní,)
to treat ftó t t)
Van egy kis zrizódásom.
lázat mérni
|'ve got a bruise.
(Alv got ó bl Q
to take one's temperature
(tó ték vanz tempórocsór)
Nekimentem a ...-nakl_nek.
megvizsgálni
|'ve bumped into...
to examine (tó ig-ZEmin)
(Ajv barypt !!_t9, ) _ ,."
Amikor angolul valakinek szerencsét akarunk kívánni, akkor azt mond- vérnyomást mérni
Tele vagyok piros kititésekkel.
juk Break a lee| V.a9|is szó szerint ela lábadi" De mi, magya- to take one's blood pressure
"förd ,.
My skin is covered in red (ta téX vanz blad presór)
íOksem vagyunk kedvesebbek, s tlAzt mondjuk kéz- és lábtoréóil ]
spots. (Máj szkin iz kavórd in
red szpotsz.)
lil #firm#ffi*fueg,&mffiftff s
Mia teend ?
what needs to be done?
Mat nídsz tó bí dan?)
Benlaminnak noqyon fái fo
, el§rt Peter íiloure elvisri l

a fogorvosáhol. Beniamin kksit meg v n


i
iiedve, l
i:lil
Ki kelltisztitanom a fogat, és azután betömni.
ám a doktor megnyuqtatja!
l have to clean the tooth and then filt it.
(Aj hev tó ktín dó t sz end den rl it.)
Nos, Benjamin, melyik fogad fáj?
ttío"
Right, Benjamin, which tooth is it that hurts? Remélem, nem fog íájni!
(Rájt, bendzsómin, vics ttisz iz it det hórtsz?)
td,frfro' l hope it won't hurt!
Cal nap it vónt hort!)

,ffi
Ez itt, hátul.
This one here at the back.

ffi
Nyugalom, nem fog fájni, és hamarosan készen is leszel!
)-% (Disz van hír et dó bek.)
Don't worry, it won't hurt and l'll be finished very soon!
(Dont vari, it vónt hórt end ájl bí finisd veri sz(ln!)

W
Hadd nézzem meg| Kérlek, tátsd nagyra a szádat!
Ó, meg is van. Egy aprócska lyuk.
Let me have a look. Open wide, please. Ah, there you are:
there's a little cavity.
(Let mí hev ó luk. Ópón vájd, plíz. Á, der 1(t ár: derz
ó litól keviti.)

Egy lyuk? Az súlyos?


A cavity? ts that very serious?
(Ó keviti? lz det veri szírósz?)

Nem, szerencsére azonnal észrevetted.


No, fortunately you noticed it immediately.
j
tilil (Nó, forcsónótli nótiszd it i-rvÍdiotti,)
FoGoRvo l ELLENóRZÉS ál tzáj
Mikor rendel a fogorvos?
What are the dentist's surgery hours?
nerve hów)
Mat ár dó dentisztsz szórdzsóri auórz?)
incisor
Szeretnék egy idópontot a fogoróóhói.
molar tmól r)
l would like to make an appointment to see the dentist. (mausz)
mouth
Aj uu! táj! !ó mék ón ó-POJNTmónt tó szí dó dentiszt.)
Lffi.
;--- r:anine
" 9ptqil.
(keniáin)
Can l come in today_, pl9a99? Ke_11 9j kam g t
1ó._D!|É!. p!íz?) milk tooth {milk sz)
csak ellen rzés lesz.
lI.9._9*ny fqr 9_ 9_!,ec_k yp_.
!!]q q_nl.y r9r (!t9l ón| toró csekap.)
!p_. {|t9_z onli csekap.)
|9r
Szeretném megtisztítiatni á rógáiili.-
I would like to have my teeth cteaned,

Qj_yya PjX tQ |ev máj tísz klínd ) t uízsgáIaú


Szornyen fáj a fogam.
ollenórzés check u
l have terrible to9th9.c_|,e: !4 hg"_ teriból t szék.)
.toju *.-_* (q-f.ol!I1,9'P
eítoióii eg' rogá.
l]re g,p! a Pl9k91 !o oth, (Ajv got ó brókón t sz.)
ár;;-i; klxzJk;i--
{ík:SZTREKsijn)
foghrizas extraction
Meglazult egy togám.
ftárt r)
, l'v9,g9t g_ !9.o._99.!o_o,tF_, {Aly g_p,t ó ltisz t sz,) fogk9_
fogorvos dentist ídentisztJ
kiesett a tomésem, (,dentisztsz cser]
fogo lí
: My filling's come out. (Máj filingz kam aut,) .@_

d."tái ;xamination Hentóli#gry E99n]"


orvosl
"t

Fog és száj
alsó áll lower (tóór dzsó) ír Hril)
wisdom tooth (vizdómt sz) kóffi.- cap_ (kap]-
=" *
elsó front tooth (frant t sz)
r
mouttr wash (mausz vas)
mouth mirror (mausz mirór)
tr(la
hátsó fog (bek t sz) tomé filling
r ntgenfetvétetl Nincs semmi eltorve,

ffiefffim
ltt a
ffim Egyszerű bokaíicamról van szó,
Trappola elesett, és megtitotte a lábát. A bokiila Here's the X-raylThere's nothing broken, lt's only

bedagadni. l{em vesd,egethetik al id t, Patty


tOr a sprained ankle. (Hírz di eksz-REJ! Derz naszing
brókón, ltsz ónli ó szprénd enkól,)
anonnal elkísérir tigyeletre.
Az súlyos? Sok id be telik, mire etmúlik a fájdalom?
ls it serious? Wilt it take long for the pain to 9o?
Jó napot, doktor úr. Nagyon fáj a lábam. (lz it szíriósz? Vil it ték long for dó pén to gó?)

[ffi
, Good morning, doctor. My foot hurts badly.
(Gud morning, doktór. Máj fut hórtsz bedli.) kkent t,
Nem, nem súlyos a dotog. Fetirok egy gyulladáscs
Ésegy hétig pihentetnie kell a lábát.
No, it's not serious. l'm 9oin9 to prescribe an anti-

ffi,
Tudja mozgatni? Il l,Í
Can you move it? llvot inflammatory. And you'll have to rest your leg for a
week,
(Ken j m vit?) (Nó, itsz not szíriósz, Ajm góing tO pri-SZKRÁJB an
oBvo9
enti-in-FLEmótóri, End jtjl hev tó reszt jór leg for ó vík,)

W
lgen, de éppen csak egy kicsit. Ésbe van dagadva a
Yes, but only just! And my ankle is swollen.
(Jesz, bat onli dzsaszt! End máj enkól iz szvólón.)

ffi
Azonnal megröntgenezzük, hogy lássuk, nincs-e eltörve.
Let's take an X-ray to check for any fractures!
(Letsz ték ón eksz-RÉJ tcj csek for eni frekcsórz!)
oRvo9

W
Ü[ le ebbe a tolószékbe, Trappola. Elviszlek a röntgenosáályra.
Sit in this wheelchair, Trappola. l'll take you to the radiology.
(Szit in disz vílcser, trapola. n1 teX j tó do rédi-
Olódzsi.)
nr rÜRGó ÉGtELLÁTÁs xELL

Mngas lázam van.


|'vrt got a h!g! t9mp9,_t9!,[r9_: (4y_ go! _"_ lQj!emp1o_9_s_9l,J"
vnlnmi belement a szemembe.
|' vr r g o t so_m 9!_! i n_g* j l my_ eyp,. {fiu* 9 ot,23 a 1 p 1!p_g_
n ry áj áj, ) ! _

Mogégettem magam.
l'vtr burnt my9e|f,_(4y _b9rn! ryé):S?E!-f.)
kórházban kell maradnom?
|)tl l need to be !]q:pt_t_q!i*"4.? (?g_ qj njd !O_ Pi h9s7pitó!ájzd?)
Kérem, kapcsolatba lépne ....-val/,vel?
])ltlatse could you get in touch with.,.?
( l' l ku d j (l._g__e_l
]n:qg 9_s_
y_!_4,,, ?) _,_ ._

#nn süncóssÉo -rrÁrÁs (ELL


Vérszegényvagyok.
l' r n a naem i_c_,
""(A"ry__o_:! |, B,)
i

Hol van a legkozelebbi kórházi iigyelet? Asztmás vagyok.


Where is the nearest A&E hospital?
Mpr !, Qp rlpszt é1_9nd-! hoszpitól?) Gyógyszert szedek.
l'tn on medication.!\iry pr ry9_dl.S:É_s,ó1,)
C3l! q d_o9!9r_im_p_9,diately| (Kól ó doktór i-MÍdiótti!) Al lergiás vaIamilyen gyógyszerre?
Nem érzem iOl móám, o-ÓJÉo, Ééiirnennern. Are y,ou.alle_rg_ig:_lp_.eny_ ne9iq[p.?*(ry_/_9 ó_lQRd4slk |y_e! ry_9!lg!1_4
I'm not feeling well, l need to see a doctor. Lisztérzékenyvagyok.
Ajm ry3 !!!i!g_ y9|, át 1íd tó szí ó doktór.) l'm allergic to wheat. (Nm ó,LORdzsik to vít,)
Nagyon fáj itt.
, !!ey:. u 99._v_9I9_.p9.i1 !,ere._,(A7_. l19y_a__yl_V!R pén hír,) Állergía
: Hányingerem van és szédtilok.

lly9 .Plok91 _my,,,. (4y.b,rQ!p_r zt)


ry,ér.,.,) _
Megcsípett egy méh. wheat (víCI

tén luten bhi


Elveszített e az eszméletét, méhek bees
H,"_|q ql"q!"9_!o_ys_, KO N s ó ,'laktóz lactose (lektósz]
.({iz an - s z. )
Beritotte a fejét. tejtermék dairy products (deri prodaktsz)
She has banged her head. (Sí hez bengd hór hed.)
Ttinetek és betegségek |árlrazi osztáIgok
éulél____ _ leulbs_ (fénti y(l11yászat _ _*9er,9r9L!9q!9ln_e_ |ls!szi,!_
ellerslg*__ (elórdzsi) 1yt,gyar""i__:- lgrr"+gqgy * __{4p:tfi Pt!*1i) _
bélgorcs colic kalik)
disease ui-ZtZ)
duzzadás (,

(bórn)
fejsérulés ó
fekély
head lnjury
ulcer
(hed indzsóri)
{alszór) iá__re
iler,,.,tóg
9pff9!"!9_1b9_?Jí9*- -{pp:r*:r.s*uá99-!-
_ _ * * Jg :t :L2_p, !i7,1_,
fertózés infection (in-FEKsón) gílrrpódia _**_*9{!!9P"edisg*_-* Q|9a9!"J9! 2
fer$"ag jgl9gqág___ _ ljectious disease (in^F1Ksósz di- Fatlltrlógiá _ ___.-L_g!l k!:QJS!Z:!*
99Lc ___
grqTp rrrruOssági.diáV ácciOent ana bf!!|nt end
gry"l *unit)
-ff*;í"-:----;
l&e) í_AIORdónszi
gyoJn.9r.pnl9 __ indlgestion (indi^DZSESZcsónJ - 9t!9t[9l9y x[Íaq*_L-#g
(ob,SZTETriksz ,);
gyglle{áp_ i$lerneli* _**__WLi':MEq9!) trttl/:szet obsietrics "ir
!ilyes*__ *_v!a!t (vomit)
háry! sr_""**""_-**._l9!l p3"*---* **__!,és"*}
hgflt":_é_g _dr9l$999 {dag Rld 8zakorgosolr
horghurut bronchitis (bran-
influenza flu
--*--ró
(fl ) nlliltóorvo_s ___--3!ee*!Le_!1sJ _ * íp:Nt9ítpti"tl*ffi fi
l;Á;*- t nPg|glll a l," O/áp9l.,!9 :__*_n 9!9_[g, 9at9;9 9_ú" e! nry!! ry_9:)* _
q- !r_o"!_9 J il*
r

napszura _^b7sr*lrgp. r,i,,nvóÓ*vpg1*_*___q_9rT_il_".l *__ sry,,,;!9j"nrBs!


r,_y_?Kn9r9J_9g_ej*_*s*!íf ne"* (sztif nek) llzikoter_a_pe__ure__ j__p_hy9,9lÉ6fu *^__0z:Q:ff:ass.4)**_
g !g:*"sspeq É1ll|99, qbip!9sh (viples) lóorvóó-____ :_g.J_"_!l,
- ;__=_,Jtgl: /Sar9
sebestilés wound (v nd) |,i1_or;_géóé;- g*iáiii"ián/rrur
(dzserió_TRlsón/
eád_qlés *_r .tigg ( )
"__*__k3tr_l9_s 3l -.!btg99-|9l-il== -:
szívroham heart attack (hárt ó-TEK)
tly"rrqltffi *J,óS 9l**_-*--ípL{g$tso:1
torés |.q ply re* _*_---_ (r.qf_qq9r_----'l i-i.ai9ffi9__:_;_{Lqj i,_ _ *!!g -r9lP3l:Lpz9-
Lqdggy9lF9ás ,9je!_"_!9p!9gn 94 a *M9I!g!ill rs)_, ,"";_.."a99 *_:--láqrq|g:! _*_ 0ju:LQE!-'_z:lt)*,
*_ ynptglr,
"M Q,
(srlr:pJ
ttinet
vakbé_lgyul ladág__ eependicitis * ^)
(ópendi-SZAJtisz)
l

vérzékenység haemorrhage,/ (hemorédzs/


bleeding blídinq) sebés;_ _*_*_ 9r9e9l
z(lz dás bruise br(lz) *rUíé*-****- "b*teiiician (obsztó-TR/són,)
n
\al,*t,
d#4.t-,n!t
\a_-__.

DoKToa Un, f,d l& Bl[-üEhd? Tc,*&pwgzek; a fe;


Ézíáj?
Does this hurt? [)az disz hart?) l|ll chin bsin)
Be van gyulladva.
lt's inflamed. (ltsz in-FLEAtD ) íej head hed)
Tudja mozgatni? fog _!eq!t tt sz)
Can you rnove it? (L{en j m v it?) ftil ear tír)
Megrándult. homlok forehead {farid)
lt's sprained. (it,sz szprénd )
Eltort.
kopolya
l
*__
l ll
h,3]1___
_,___::: __""|é*_::_;__:"__:
* í,_-í-^r)
*{s_q"{e|*
_úr+j*__
---_*
lt's bnoken, (ltsz brókón.) "vu,h
kificamodott.
lt's dis|ocated, űtsz diszlakétirl,) noe hz)
Ez izomhúzódás.
lt's a pulled rnuscle, mouth (mausz}
(ltsz ó puld maszól.)
Ez íert zés.
lt's an infection. (ltsz ón in-FEKsón.) torok throat kzrót)
További vizsgálatokra van sziikség. Most elkiildom a ...
You need to do other tests: l'rn going to send you to.."
tJu níd to cl adór tesztsz: Ajrrt góing to szend j tu,..)
"msbr6szek: a kap
Meg kell m teni.
csukló wrist (riszt)
He rreeds to have urgery, (1-1í nídsz to kev ó szórdz_sóri,}
gytrr:srrjl -rl$gjitgp_t rlng firlgór)