You are on page 1of 142

FELSEFE LİTERATÜRÜ

(Türkçe)

Akademik anlamda felsefe metinleri yanında, kuramsal-düşünsel içerikli bazı kitaplar, Dünya ve Türk
Edebiyatında felsefi açıdan özellik taşıyan bazı romanlar, piyesler ile matematik, fizik, biyoloji, fizyoloji,
psikoloji, sosyoloji, ekonomi, politika, antropoloji, bilim tarihi, dilbilim gibi alanlarda sözlük türünde olan ya da
temel bilgiler içeren bazı kitaplar da listeye alındı. Felsefecilerin başka alanlardan kitaplara da başvurabileceği
göz önünde bulunduruldu. Liste, 1928 Harf Devriminden Eylül 2009 tarihine dek Türkiye’de yayımlanmış
Türkçe kitapları kapsamaktadır. Erişemediğimiz pek çok kitabın bulunması olasıdır. Birçok meslektaşım listenin
hazırlanmasına katkıda bulundu. Ayrıca Kültür Bakanlığı Web Sitesinde yer alan “Düşünce Kaynakçası”ndan
yararlanıldı. Listenin hazırlanmasında emeği geçen Hakan Poyraz’a, Neşet Toku’ya, Hüseyin Subhi Erdem’e,
Vefa Taşdelen’e, Nedim Yıldız’a, Alper Yavuz’a katkılarından dolayı özellikle ve içtenlikle teşekkür ederim.
Ömer Naci Soykan
Kısaltmalar:
AKM : Atatürk Kültür Merkezi
AÜİF: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
DTCF :(AÜ) Dil Tarih Coğğrafya Fakültesi
MEB : Milli Eğitim Bakanlığı
TDK : Türk Dil Kurumu
TDV :Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
TTK : Türk Tarih Kurumu
YKY :Yapı Kredi Yayınları

1. Abadan, Y Amme Hukuku ve Devlet Nazariyeleri, Ankara Üniv. Siyasal Bilgiler Fak. Yay.
Ankara,1952
2. _________ Devlet Felsefesi, Ankara Üni. Siyasal B. F. Yay., 1959.

3. _________ Grotius ve Tabii Hukuk, Kenan Basımevi ve Klişe Mat., İstanbul, 1939

4. _________ Hukuk Felsefesi Dersleri, Ankara Üniv. Hukuk Fak. Yay., Ankara, 1954

5. Abdurrahman Şeref Tarih Söyleşileri, Sadeleştiren: Mübeccel Nami Duru, Sucuoğlu Matbaası, İstanbul
1980
6. Abelardus, P. Bir Mutsuzluk Öyküzü, Remzi K.

7. Acarlar, E Bilimler Üzerine Yedi Deneme, Karınca Mat., İzmir, 1994

8. _________ Eğitim Üstüne Bir Deneme, Karınca Mat., İzmir, 1964

9. _________ Sanatlar Üstüne Bir Deneme, Karınca Mat., İzmir, 1963

10. Açar, H.R (Ed.) Türkiye I. Eğitim Felsefesi Kongresi, YYÜ. Eğitim Fak. Yay., Van, 1994

11. _________ (Ed.) Türkiye II. Eğitim Felsefesi Kongresi, YYÜ. Eğitim Fak. Y. Van, 1994

12. Açıkgenç, A Bilgi Felsefesi, İnsan Yay., İstanbul, 1992


2

13. _________ İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim, İsam Yay.,İstanbul, 2006

14. _________ Kavram ve Süreç Olarak Bilginin İslamîleştirilmesi, İstanbul, 1998

15. Açıkgöz, H.M. Sağduyu Eylem Felsefesi, Birey Y.

16. Adal, Erhan Hukukun Temel İlkeleri, Beta Yay., 1996.

17. Adam, C. Descartes Hayatı ve Eserleri, Çev. Mehmet Karasan, MEB Yay., İstanbul, 1963

18. Adamson,P-Taylor,C İslam Felsefesine Giriş, Çev. Cüneyd Kaya, Küre Yay., İstanbul, 2006

19. Adıvar, A.A Osmanlı Türklerinde İlim, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1970

20. _________ Tarih Boyunca İlim ve Din, I,II; Remzi Kitabevi, İstanbul, 1944

21. Adler, A. Hayatın Manası, Çev. Halis Özgü, Özgü Yay., İstanbul 1964

22. _________ İnsan Tabiatını Tanıma, Çev. Dr. Ayda Yörükân, Tur Yay., 1973

23. ________ İnsanı Tanıma Sanatı (Çev., K. Şipal), Say Yay., 1992.

24. Adoratski, V. Diyalektik Materyalizm, Çev. Sabiha Sertel, Yeni Kitabevi, İstanbul, 1936, Yar
Yay., İstanbul, 1974

25. Adorno, T.W. Eleştiri-Toplum Üstüne Yazılar, Çev. M. Yılmaz Öner, Belge Yay., İstanbul, 1999

26. _________ Minima Moralia, Çev. Orhan Koçak- Ahmet Doğukan, Metis Yay., İstanbul 1998

27. _________ Rüya Kayıtları, Çev. Şeyda Öztürk, YKY, İstanbul, 2007

28. Afanassiev, V.G. Felsefenin İlkeleri, Çev. Nuri Samyeli, Yar Yay., İstanbul, 1974

29. Afifi, Ebu’l-Ala Muhyiddin İbnu’l-Arabî’nin Tasavvuf Felsefesi, Çev. Mehmet Dağ, AÜİF. Yay.,
Ankara, 1975
30. Agamben, Giorgio Kutsal İnsan (Çev., İ. Türkmen), Ayrıntı Yay., 2001.

31. Ağaoğlu, T. Stuart Mill, Devlet Basımevi, İstanbul, 1931

32. Ağaoğulları, M. A. – İmparatorluktan Tanrı Devletine, İmge Kitabevi, 1996.


Köker Levent
33. _________ Tanrı Devletinden Kral Devlete, İmge Kitabevi, 1997.

34. _________ Kral Devlet ya da Ölümlü Tanrı, İmge Kitabevi, Ankara,2000

35. Ağaoğulları,M. A. Eski Yunan’da Siyaset Felsefesi, Verso Yay., 1989

36. _________ Siyasal Düşünceler Tarihi II, Ankara, 1984


3

37. Ahmed, E.S. İslam ve Antropoloji, İnsan Y. 1995.

38. Ahmet Cevdet Paşa İslam Dinamizmi ve Entelektüel Atalet, Yay. E. Aytekin, İlke Yay., İstanbul, 1992

39. _________ Miyar-ı Sedat, İstanbul H. 1303; Sad. H.Tahsin Feyizli, Fecr Yay., Ankara, 1998

40. Ahmet Eflaki Ariflerin Menkıbeleri I-II, Çev. T.Yazıcı, Maarif Yay., Ankara, 1954

41. Ahmet Haşim Üç Eser, MEB Y. 1992.

42. Ahmet Hilmi Bey Huzur-u Aklü Fen’de Maddiyyun Meslek-i Dalaleti, Tercüman Y.

43. Ahmet Midhat Felsefe Metinleri, Babil Yay., Haz. E.Erbay-A.Utku, Ankara, 2002

44. Ahmet Rıza Batı’nın Doğu Politikasının Ahlaken İflası, Çev. Z. Ebuzziya, İstanbul, Kültür ve
Turizm Bak. Yay., Ankara, 1988
45. Ahmet Şuayb Hayat ve Kitaplar, Haz. E.Erbay, Salkımsöğüt Yay., Erzurum, 2005

46. Ajdukiewicz, K. Temel Kavramlar ve Kuramlar, Çev. Ahmet Cevizci, Gündoğan Yay., Ankara,1989

47. _________ Felsefeye Giriş, Gündoğan Yay., Ankara,1993

48. Akal, C. B. Sivil Toplumun Tanrısı, Afa Yay.,1990.

49. _________ Yasa ve Kılıç, Afa Yay., 1991.

50. _________ Devlet Kuramı, Dost Yay., Ankara, 2000

51. _________ Modern Düşüncenin Doğuşu, Dost Yay., Ankara, 1997

52. _________ Özgürlüğün Geleceği Yoktur, Dost Yay., Ankara,2004

53. Akalın, M. Modern Lengüstiğe Giriş, Ege Üniv. Ed. Fak. Y. 1983.

54. Akarlı, E. vd. Çağdaş Kültürün Oluşumu, Metis Yay., İstanbul, 1986

55. Akarsu, B-Yücel, T Macit Gökberk Armağanı, TDK., Ankara,1983

56. Akarsu, B. Atatürk Devrimi ve Yorumları, İlkyaz Basıvevi, Ankara, 1978

57. _________ Kişi Kavramı ve İnsan Olma, İnkılap Yay., İstanbul, 1998

58. _________ Modern Toplumda Kadın, İzlem Yay., İstanbul, 1963

59. _________ Ahlak Öğretileri, Remzi K.

60. _________ Çağdaş Felsefe, İnkılap ve Aka Y.


4

61. _________ Dil-Kültür Bağıntısı, Remzi K.

62. _________ Felsefe Terimleri Sözlüğü, İnkılap K.

63. _________ Max Scheler'de Kişilik Problemi, İst.Üniv. Ed.Fak. Y

64. _________ I. Kant’ın Ahlak Felsefesi, İnkılap Yay., 1998.

65. _________ Mutluluk Ahlakı, İnkılap Yay., 1998.Akatlı, F.: Düşünce Ufkunda Pupa Yelken,
Boyut Yay., İstanbul, 1999
66. _________ Felsefe Gözüyle Edebiyat, Dünya Kitapları, İstanbul, 2003

67. _________ Kültürsüzlüğümüzün Kışı, Dünya Kitapları, İstanbul, 2003

68. _________ Niçin Diyalektik?, Kırmızı Yay.İstanbul,1977

69. _________ Pusulamız Felsefe, Varlık Yay., 1995

70. _________ Felsefe Kıyılarında, Afa Y.

71. Akay, A. Michel Foucault İktidar ve Direnme Odakları, Bağlam Yay.,İstanbul, 2000

72. _________ Postmodern Görüntü, Bağlam Yay., İstanbul, 1997

73. _________ Sanatın ve Sosyolojinin Ruh Hali, Bağlam Yay, İstanbul, 2000

74. _________ Michel Foucault/ İktidar ve Direnme Odakları, Bağlam Y.

75. _________ Postmodern Görüntü, Bağlam Y.

76. _________ Sanatın ve Sosyolojinin Ruh Hali, Bağlam Y.

77. _________ Tekil Düşünce, Afa Y.

78. Akay, A.-Zeytinoğlu, E Kavramın Sınırlarında, Bağlam Yay., İstanbul, 1998

79. Akçura, Y. Muasır Avrupa’da Siyasi ve İçtimai Fikirler ve Fikri Cereyanlar, Haz. Adem Efe,
Yeni Zamanlar Yay., İstanbul, 2004
80. ________ Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri, Yurt Y. 1986.

81. Akdağ, M. Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi 1-2, Cem Y. 1974

82. ________ Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası, Bilgi Y. 1975.

83. Akdemir, A.M. Mehmet Ali Ayni’nin Düşünce Dünyası, Kültür Bak. Yay., Ankara, 1997

84. Akder, N. Bir Aksiyon Problemi Olarak Felsefe, T.D.K Basımevi, Ankara,1947
5

85. Akdoğan, C. Reichenbach ve Türkiye’de Pozitivizm, Türkiye Felsefe Kurumu Konferansları I,


Ankara,1986
86. Akgöl, N. Sokrat ve Savunması, Yalçın Ofset Yay., İstanbul, 1971

87. Akgün, M. Materyalizmin Türkiye’ye Girişi ve İlk Etkileri, Kültür ve Turizm Bak. Yay.,
Ankara, 1988
88. _________ Türkiye’de Klasik Materyalizme Eleştiriler., Elis Yay., Ankara, 2007

89. Akın, İ. Devlet Doktrinleri, İstanbul,1962

90. Akın. A.B. vd (Hazr.) Türkiye Dışındaki Türkler Bibliyografyası I-II, Başbakanlık Devlet Arşivleri Gen.
Müdürlüğü Yay., Ankara, 1992
91. Akil, Muhammed Felsefi Tasavvuf, Birey Yay.,

92. Akkaya, M. Filozofça Söyleşiler Düşünceler, Belge Y.

93. Akkaya, Rukiye Prens Sabahaddin, Liberte Yay., 2005.

94. Aksal, S.K. Geçmişle Gelecek, Çağdaş Yay., İstanbul, 1978

95. Aksan, D. ( Yay.Haz.) Dilbilim Seçkisi, TDK, Y. 1982.

96. _________ Anlambilimi ve Türk Anlambilimi, Ankara Üniv. DTC Fak. Y. 1971.

97. _________ Her Yönüyle Dil 1-2-3, TDK, 1987, 1980, 1982

98. _________ Türkçenin Gücü, Türkiye İş Bankası Y. 1987.

99. Aksoy, Y. Matematik [Ve] Tarihi 1-3, Yıldız Teknik Üni. Fen Ed. Fak. Y. 1999-2001.

100. Aktan, C.C. Moderniteden Postmoderniteye Değişim, Çizgi Kitabevi, Konya, 2003

101. Akverdi, H. Sanatta Yaratma, Milli Eğitim Basımevi, Ankara, 1953

102. Akyıldız, E. Taş Çağı’ndan Osmanlı’ya Anadolu, Milliyet Y.

103. Akyol, O. F. Thomas Aquinas, Homer K.

104. Akyol, O. F. –Yazıcıoğlu Türkiye Felsefe Yayınları Kaynakçası, Kitaplar-Makaleler 1928-1999, Türkiye
Öğe S. Felsefe Kurumu Y.2000.
105. Akyürek, E Ortaçağdan Yeniçağa Felsefe ve Sanat, Kabalı Yay., İstanbul, 1994

106. Alaaddin Ali Tusi Tehafütü’l-Felasife, Çev. Recep Duran, Kültür Bakanlığı Y: 1990.

107. Alain Edebiyat Üstüne, Çev. Asım Bezirci, Dönem Yay., İstanbul, 1965

108. _________ Minevra veya Bilgelik, Çev.Ayla Yörükan, Tur Yay. Ankara, 1971
6

109. _________ Söyleşiler I-II-III, MEB

110. Alatlı, A. Aydın Despotizmi, Kitap Dergisi Yay., İstanbul, 1986

111. Albayrak, M. Tanrı ve Süreç, Tuğra Mat., Isparta, 200

112. Alemdar, K.-Kaya, R. Kitle İlitişiminde Temel Yaklaşımlar, Savaş Y. 1983.

113. Ali Şeriati İslamda Bilim, Çev. Faruk Alptekin, Nehir Yay., İstanbul, 1992

114. _________ Kültür ve İdeoloji, Çev. Orhan Bekin, Bir Yay., İstanbul, 1986

115. _________ Marksizm ve Diğer Batı Düşünceleri, Çev. Fatih Selim, Düşünce Yay., İstanbul,
1980
116. _________ Medeniyet ve Modernizm, Çev. Ahmet Yüksel, Bir Yay., İstanbul, 1984

117. Alpayağıl, R. Kimin Tarihi, Hangi Hermenötik, Ağaç Y.

118. Alper, Ö. M. İslam Felsefesinde Akıl Vahiy, Felsefe Din İlişkisi, Ayışığı Yay., İstanbul, 1997

119. Alplaçin, O. J.J.Rousseau, Yalçın Ofset Yay., İstanbul,1971

120. Alsan, N Çağımızı Hazırlayan Düşünce, Varlık Yay., İstanbul, 1967

121. Altar, C.M. Sanat yolculukları, Pan Y.

122. Althusser, L. Felsefe ve Bilim Adamlarının Kendiliğinden Felsefesi, Çev. Ömür Sezgin,
Değişim Yay. Ankara, 1990
123. _________ Gelecek Uzun Sürer, Çev. İsmet Birkan. Can Yay. İstanbul, 1992

124. _________ İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, Çev. Yusuf Alp-Mahmut Özışık, İletişim
Yay., İstanbul, 1994
125. _________ Lenin ve Felsefe, Çev. Murat Belge, İletişim Yay., İstanbul, 1989

126. _________ Felsefe (Çev., A. Tümertekin), İthaki Yay., 2003.

127. _________ Marx İçin (Çev. Ü. Ergüden), İthaki Yay. 2002.

128. _________ Montesquieu: Siyaset ve Tarih (A.Timurtekin), İthaki Yay., 2005.

129. _________ John Lewis'e Cevap, V Yayınları, 1987.

130. _________ Politika ve Tarih, V Yayınları, 1987.

131. Altınörs, A. Anlam Doğrulama ve Edimsellik, Alfa Y. 2001

132. _________ Dil Felsefesi Sözlüğü, Paradigma Y.


7

133. _________ Dil Felsefesine Giriş, İnkılâp Yay.,

134. Altıntaş, H. Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Maarifetnamesinde Tasavvuf, İstanbul, 1991

135. _________ İbn Sina Metafiziği, Ankara 1985; 2. Bsk., Ankara 1992; 3. Bsk., Ankara 1997

136. _________ İslam Ahlakı, Ankara,1999

137. _________ Mustafa Şekip Tunç, Kültür Bak. Yay., 1989

138. Altıok, F. Niçin Diyalektik, Çağdaş Y.

139. Altuğ, T. Dile Gelen Felsefe, YKY, İstanbul, 2001

140. _________ Modern Felsefede Metafiziğin Elenmesi ve Yolaçtığı Bilgikuramsal Sorunlar, Ege
Üniv. Yay., İzmir, 1989
141. _________ Kant Estetiği, Payel Yay., 1989.

142. Altundal, Aytunç Laiklik, Anahtar Kitaplar, 1994.

143. Alver, K. (Ed.) Edebiyat Sosyolojisi, Hece Y. 2004.

144. _________ Edebiyat sosyolojisi İncelemeleri, Hece Y.

145. Amstrong, K. Tanrı’nın Tarihi, Ayraç Yay., Ankara, 1995

146. Anday, M. C. Maddecilik ve Ülkücülük, Sander Yay., İstanbul, 1977

147. _________ Sosyalist Bir Dünya, Çağdaş Yay., İstanbul, 1975

148. _________ Dilimiz Üstüne Konuşmalar, YKY, 1996.

149. Anderson, P. Tarihten Siyasete Eleştiri Yazıları, Çev. Simten Coşar, İstanbul, 2003

150. Andruzac, Christophe Metafizik Temaşa ve Mistik Deneyim- Rene Guenon-, İnsan Yay.,

151. Ansell, Keith-Pearson Kusursuz Nihilist Çev. Cem Soydemir, Ayrıntı Yay., İstanbul, 1994

152. Antel, S.C. Ahlak Terbiyesi Muhasebeleri, Devlet Basımevi, İstanbul, 1931

153. Apel, K.O. Bilimselcilik, Hermeneutik, İdeoloji Eleştirisi, Çev. Doğan Özlem, Ege Üniv. Yay.
İzmir 1984
154. Appelbaum,R.P. Toplumsal Değişim Kuramları, T. İş Bankası Y.

155. Aral, V. Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1984

156. Arasteh, A.Z. Aşkta ve Yaratıcılıkta Yeniden Doğuş, Kitabiyat Y. 2000.


8

157. Arat, N. (Yay.) Estetik. Seçme Metinler, İst. Üniv. Ed. Fak. Y.

158. Arat, R.R. Kutadgu Bilig, Türk Dil Kurumu Y.

159. Aren, S. 100 Soruda Ekonomi El Kitabı, Gerçek Y.

160. Arendt, H. İnsanlık Durumu, çev. Bahadır Sina Şener, İletişim Yay., İstanbul, 1998

161. _________ Totalitarizmin Kaynakları I-Emperyalizm, Çev. Bahadır Sina Şener, İletişim Yay.,
İstanbul, 1999
162. _________ Uygarlık Süreci, Çev. Bahadır Sina Şener, İletişim Yay., İstanbul, 2000

163. _________ Şiddet Üzerine, İletişim Y.

164. _________ Totalitarizmin Kaynakları I-II;İletişim Yay.,

165. _________ .vd. Sivil İtaatsizlik, Ayrıntı Y.

166. _________ Geçmişle Gelecek arasında (Çev., A. Kaya), İletişim Yay., 2004.

167. Arıkan, M Hamdi Ragıp Atademir Hayatı, Şahsiyeti ve Fikirleri, Ankara, 1998

168. Arıklı, N-Vardar, B Semantik Akımlar, Yeni İnsan Yay., İstanbul, 1969

169. Aristoteles Atinalıların Devleti, Çev. S. Yakup Baydur, MEB, Ankara, 1943

170. _________ De Anıma /Ruh Üzerine II, Çev. Celal Gürbüz, Ara Yay., İstanbul, 1992

171. _________ Eudamos’a Etik (Çev., S. Babür) Dost K. Yay., 1998.

172. _________ Fizik, Çev. Saffet Babür, YKY, İstanbul, 1991

173. _________ Gökyüzü Üzerine, Çev. Saffet Babür, Dost Yay., Ankara, 1993

174. _________ Hayvanların Hareketi Üzerine, Bulut Y.

175. _________ Metafizik, Sosyal Yayınlar.

176. _________ Nikomakhos'a Etik, Hacettepe Üniv. y.

177. _________ Oluş ve Bozuluş Üzerine, Çev.Celâl Gürbüz, Ara Yay., İstanbul, 1990

178. _________ Organan I-V, M.E.B.

179. _________ Poetika, Remzi Kitabevi

180. _________ Politika, Remzi Kitabevi


9

181. _________ Retorik, Çev. Saffet Babür, Yapı Kredi Yay., İstanbul, 1993

182. _________ Ruh Üzerine I-II, Ara Yayıncılık.

183. _________ Sofistlerin Çürütmeleri Üzerine, Çev. Oğuz Özügül, Say Yay., Ankara, 2007

184. _________ Yorum Üzerine, Çev. Saffet Babür, İmge Kitabevi, Ankara, 1996

185. Arkan, A. Ibn Meymun Felsefesinde Tanrı, Değişim Yay., İstanbul, 2007

186. Arkoun, M. Tarih, Felsefe ve Siyaset Üzerine Konuşmalar, Vadi Y.

187. Armağan, M. İslam’da Bilgi ve Felsefe, İz Yay., İstanbul, 1991

188. _________ Gelenek ve Modernlik Arasında, İnsan Y.

189. Armaoğlu, Fahir 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, C. I. II., Türkiye İş Bankası Kültür Yay., 1992.

190. Arnhart, L. Platon’dan Rawls’a Siyasi Dşünce Tarihi, Adres Y. 2005.

191. Aron, R Aydınların Afyonu, Çev. İzzet Tanju, Tur Yay., İstanbul, 1979

192. Aron, R Demokrasi ve Totalitarizm, Çev. Vahdi Hatay, Kültür Bak. Yay., İstanbul, 1976

193. Aron, R Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, Çev. Korkmaz Alemdar, Türkiye İş Bankası Yay.,
Ankara, 1986
194. _________ Özgürlükler Üzerine Deneme, (Çev., T. Ilgaz), Kesit Yay., 1995.

195. Arsal O Hukukta Diyalektik Hareket, Cumhuriyat Halk Partisi Yay., Ankara, 1938

196. Arsal, S.M Hukuk Felsefesi Tarihi, İstanbul,1945

197. ________ Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esasları, Çeltüt Basımevi. İstanbul 1955.

198. Arslan, A. Felsefeye Giriş, Vadi Yay., Ankara, 1996

199. _________ Haşiye Ala’t- Tehafüt Tahlili, İstanbul, 1987

200. _________ İbn Haldun’un İlim ve Fikir Dünyası, Kültür ve Turizm Bak. Yay., Ankara, 1987

201. _________ İbn-İ Haldun, Vadi Yay., Ankara, 1997

202. _________ İslam Felsefesi Üzerine, Vadi Yay., Ankara, 1996

203. _________ İslam, Demokrasi ve Türkiye, Vadi Yay., Ankara, 1999

204. _________ Kemal Paşa Zade’nin Tehafüt Haşiyesi, Kültür ve Turizm Bak. Yay., İstanbul,
1987
10

205. _________(Yay.Haz.) II. Türkiye Felsefe, Mantık ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Ege Üni. Ed. Fak. Y.
1989.
206. _________ El-Medinetü’l Fazıla, Kültür Bakanlığı Yay.,1990.

207. _________ İslam Felsefesi Yazıları, Vadi Yay., 1998.

208. Arslan, H Epistemik Cemaat, Paradigma Yay., İstanbul, 1992

209. _________ Gadamer-Habermas;Gadamer–Derrida Tartışması (Der. ve tercüme), Paradigma


Yay., İstanbul, 2002
210. _________ Hermeneutik ve Hümaniter Disiplinler (Tercüme), Paradigma Yay., İstanbul, 2002

211. _________ İnsan Bilimlerine Prolegomena-Dil, Gelenek ve Yorum, Paradigma, İstanbul, 2002

212. _________ Retorik Hermeneutik ve Sosyal Bilimler (Der.), Paradigma Yay., İstanbul, 2002

213. Arthur, D Nietzsche, Çev. Ahmet Cevizci, Paradigma Yay., İstanbul, 2002

214. Aruoba, O. Benlik, Metis Y.

215. _________ De ki İşte, Metis Y.

216. _________ Hani, Metis Y.

217. _________ İle, Metis Y.

218. _________ Olmayalı, Metis Y.

219. _________ Tümceler, Metis Y.

220. _________ Uzak, Metis Y.

221. _________ Yakın, Metis Y.

222. Arvasî, S. A. Diyalektiğimiz ve Estetiğimiz, Türkmen Yay., İstanbul, 1982

223. _________ Kendini Arayan İnsan, Toker Mat., İstanbul 1968

224. Arvon Henri Anarşizm Çev., A. Kotil), İletişim Yay.,1991.

225. _________ Özyönetim (F. Başkaya), İletişim Yay., 1991.

226. v.Aster, Ernst Bilgi Teorisi ve Mantık, Çev.Macit Gökberk, İÜ. Edebiyat Fak. Yay., İstanbul
1945
227. _________ Felsefe Tarihi Dersleri, I. İlkçağ ve Ortaçağ Felsefesi, Çev.Macit Gökberk,
Edebiyat Fakültesi Talebe Cemiyeti Neşri, İstanbul,1943
228. _________ Felsefe Tarihinde Türkler, Burhanettin Basımevi, İstanbul,1937
11

229. _________ Hukuk Felsefesi Dersleri, Çev.Orhan Münir Çağıl, İ.Ü Hukuk Fakültesi Talebe
Cemiyeti Yay., İstanbul, 1943
230. Aşık Paşa Garipname, Haz. Kemal Yavuz, I-IV, TDK Yay., Ankara, 2001

231. Aşkar, M Molla Fenari ve Vahdet-i Vücud Anlayışı, Muradiye Kültür Vak. Yay., Ankara
1993
232. Aşukin,N.S. vd. Politika Sözlüğü, Sosyal Y. 1979.

233. Ataç, N. Günce, Varlık Y. 1960.

234. Atademir, H. R. Aristo’nun Mantık ve İlim Anlayışı, Ankara Üni. İ.F.Yay., 1974.

235. _________ Demokrasi Üzerine, Konya ,1959

236. _________ Filozoflara Göre Felsefe, Atademir Yay., Konya,1947

237. _________ İlim ve Muhit, Konya ,1959

238. Atasoy, F. Sorokin’in Toplum Felsefesi, Seba Yay., Ankara,1997

239. Atay, H. Farabi ve İbn Sina’ya Göre Yaratma, AÜİF. Yay., Ankara, 1974

240. _________ Farabi’nin Üç Eseri, AÜİF. Yay., Ankara, 1974

241. _________ İbn Sinâ’da Varlık Nazariyesi, Gelişim Yay., Ankara, 1983

242. Atay, O. Eylembilim, İletişim Y.

243. Attas S. N. İslam ve Laisizm, Çev. Selahattin Ayaz, Pınar Yay., İstanbul, 1994

244. _________ Modern Çağ ve İslami Düşünüşün Problemleri, Çev. Mahmut Erol Kılıç, İnsan
Yay., İstanbul, 1989
245. Augustinus İtiraflar, Temuçin Y.

246. Austin, J. L. Söylemek ve Yapmak, Metis Yay.,

247. Austrian, H. W. Kelam Felsefeleri, Çev. Kasım Turhan, Kitabevi Yay., İstanbul, 2001

248. Avineri, K. Hegel Üzerine Yorumlar, Çev. Aziz Yardımlı, İdea Yay., İstanbul,1997

249. Avrich, P. Anarşist Portreler I-II, Sarmal Y.

250. Ayad, M. K. İslâm’da Tarih Felsefesi, I-IV; İş Mecmuası, İstanbul, 1937

251. Aycan, İ-Söylemez, M. İdeolojik Tarih Okumaları, Ankara Okulu Yay., Ankara, 1998

252. Aydemir, Ş.S. İnkılap ve Kadro, Remzi K. 1968


12

253. Aydın, A. Düşünce Tarihi ve İnsan Doğası, Alfa Yay., İstanbul, 2002

254. Aydın, A.A. İslâm İnançları ve Felsefesi- Tevhid ve Kelam, Güzel Sanatlar Mat., Ankara 1964

255. Aydın, H. Metafizikçi Olarak Nietzsche, Uludağ Üniv. Yay., Bursa, 1984

256. _________ Muhasibî’nin Tasavvuf Felsefesi, Ankara,1976

257. _________ Yaratılış ve Gayelilik, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., Ankara, 1991

258. Aydın, M.S. Din Felsefesi, Selçuk Yay., Ankara, 1992

259. _________ Kant ve Çağdaş İngiliz Felsefesinde Tanrı- Ahlâk İlişkisi, Umran Yay., Ankara,
1981
260. _________ Türklerin Felsefe Kültürüne Katkıları, AKM. Yay., Ankara, 1985

261. _________ İçe Kritik Bakış, İyi Adam Yay., 2000.

262. _________ İslam Felsefesi Yazıları, Ufuk Kitapları, 2000.

263. _________ İslamın Evrenselliği,Ufuk Kitapları, 2000.

264. Aydınlı, Y. Farabi Din Üstüne, Arasta Yay., Bursa, 2002

265. _________ Farabi’de Din Kavramı, Arasta Yay., Bursa, 2002

266. _________ Farabi’de Tanrı-İnsan İlişkisi, İz Yay., İstanbul, 2000

267. _________ Gazali: Muhafazakar ve Modern, Arasta Yay., Bursa, 2001

268. _________ İbn Bacce’nin İnsan Görüşü, Marmara Üniv. İlahiyat Fak. Yay., İstanbul, 1997

269. Aydoğan, A.(Çev. Ve Yay. Heidegger, Say Y. 2008.


Hazrl.)
270. Ayer, A.J. vd. Algılama, Duyma ve Bilme, Metis Y.

271. _________ Dil, Doğruluk ve Mantık, Metis Y.

272. Ayman, M. Gazzali’de Bilgi Sistemi ve Şüphe, İnsan Yay., İstanbul, 1997

273. Aynî, M.A. Türk Ahlakçıları, Marifet Basımevi, İstanbul,1939

274. _________ Türk Azizleri, I (İsmail Hakkı), Marifet Basımevi, İstanbul,1944

275. _________ Türk Mantıkçıları, Evkaf Mat., İstanbul, 1928

276. Aysevener, K. Collingwood’un Tarih Felsefesi, İmge K.


13

277. Ayvazoğlu, B. İslam Estetiği ve İnsan, Çağ Y.

278. Aziz Nesefi Hakikatlerin Özü, İnsan Yay., İstanbul, 1993

279. Baby, J. Ekonomi Politiğin Temel Prensipleri, Sosyal Y.

280. Bachelard, G. Ateşin Tin Çözümlemesi, Çev. Nail Bezel, Öteki Yay., 1995

281. _________ Yeni İlmi Zihniyet, Çev. Hilmi Ziya Ülken, Vakıf Kitabevi, İstanbul, 1935.

282. _________ Mekanın Politikası, Kesit Y.

283. _________ Mumun Alevi, ithaki Yay.,

284. _________ Seçmeler, Remzi K.

285. _________ Yok Felsefesi, Yapı Kredi Y.

286. Bachmann, I. Bu Tufandan Sonra, Metis Y. 1990.

287. _________ Frankfurt Dersleri, Bağlam Y. 1989.

288. Bacon Denemeler, İnkılap K.

289. _________ Novum Organum, Doruk Y. 1999

290. _________ Yeni Atlantis, MEB

291. Baechler, Jean Kapitalizmin Kökenleri (Çev., M. A. Kılıçbay), İmge Kitabevi, 1994.

292. Bağ, Y. Türklerde ve Çerkeslerde İslam Öncesi Kültür Din Tanrı, Çiviyazıları, 1997.

293. Baha Tevfik Felsefe-i Ferd, Altıkırkbeş Y.

294. _________ Nietzsche Hayatı ve Felsefesi, Karşı Kıyı Y.

295. Bahtin, M. Dostoyevski Poetikasının Sorunları, Metis Y. 2002

296. _________ Karnavaldan Romana, Ayrıntı Y.2001.

297. _________ Rabelais ve Dünyası, Ayrıntı Y. 2005

298. _________ Sanat ve Sorumluluk, Ayrıntı Y. 2005

299. Baiderd, Marcel Batı Dayatmacılığı ve İslam (Çev., A. Batur), Selenge Yay., 2002.

300. Bakunin M.A. Devlet ve Anarşi (Çev., M. Uyurkulak), Öteki Yay., 2000.
14

301. _________ Tanrı ve Devlet (Çev., S. Ergün), Öteki Yay., 2004.

302. _________ Seçme Düşünceler, Çev. Mehmet Tuncay, Habora Kitabevi, İstanbul, 1967

303. Bal, H. Yunus Emre ve Hümanizmi, Koral Yay., İstanbul, 1991

304. _________ Hukuk Sosyolojisi, Fakülte Kitabevi, 2007.

305. _________ J. Devey’in Eğitim Felsefesi, Kar Yay., 1991.

306. Balaban, M.R. Çağdaş Medeniyetin Kökleri, İzmir, 1953

307. _________ Felsefe Tarihi, Gayret Kitabevi, İstanbul, 1948

308. _________ Fichte’nin Hitabeleri, Dereli Basımevi, İzmir, 1938

309. _________ Tarih Boyunca Ahlak, Gayret Kitabevi, İstanbul, 1949

310. Balcı, E. İlerlemenin Öteki Yüzü, Ağaç Yay., İstanbul, 1992

311. Balıbar, Etienne Spinoza ve Siyaset (Çev., S. Soyarslan), Otonom Yay., 2004.

312. _________ Althusser İçin Yazılar, İletişim Yay., İstanbul, 1992

313. Balıber, Francoise Einstein, YKY., 2006.

314. _________ Marx’ın Felsefesi, Birikim Yay., İstanbul, 1977

315. Baltacıoğlu, İ.H. Sosyoloji, Sebat Basımevi, 1939.

316. _________ Batıya Doğru, İstanbul, 1945

317. _________ Çocukların Terbiyesi, İstanbul, 1948

318. _________ Felsefe, Sebat Basımevi, İstanbul, 1938

319. _________ İçtimai Mektep, M.E.B Yay., İstanbul, 1932

320. _________ Rousseau’nun Terbiye Felsefesi, İstanbul 1925

321. _________ Ziya Gökalp, İstanbul, 1966

322. _________ Sanat, Suhulet Kütüphanesi

323. Banguoğlu, T. Türkçenin Grameri, TDK, 1990.

324. Batlaş, Z.-Baltaş, A. Bedenin Dili, Remzi K. 1992.


15

325. Banguoğlu, T. Türkçenin Grameri, Türk Tarih Kurumu Y.

326. Barber, Benjamin Güçlü Demokrasi (Çev., M. Beşikçi), Ayrıntı Yay., 1995.

327. Barber, William İktisadi Düşünce Tarihi (Çev., İ. Durdu), Çıdam Yay., 1994.

328. Barbier, Maurice Din ve Siyaset, Kaknüs Yay., 2003.

329. Bardett, M Marks’tan Foucault’a İdeoloji, Sarmal Yay., İstanbul, 1996

330. Barker, Stephan Matematik Felsefesi (Çev., Y. Dursun), İmge Kitabevi, 2003.

331. Barnes, B. Bilimsel Bilginin Sosyolojisi, Vadi Y.

332. Barnes, Jonathan Sokrates Öncesi Yunan Felsefesi, Cem Yay.,

333. Barnett, L. Evren ve Einstein, Çev. Nail Bezel, Varlık Yay., İstanbul, 1969

334. Barrett, C. Ludwig Wittgenstein: Estetik, Ruhbilim, Dinsel İnanç Üzerine Dersler ve
Söyleşiler, Çev: A. B. Güçlü, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, 1997
335. Barrett, W. İrrasyonel İnsan (Varoluşculuk Üzerine Bir İnceleme), Çev. Salih Özer, Hece
Yay., Ankara, 2003
336. Barrow, Reginald Romalılar (Çev., E. Gürol), İz Yay., 2002.

337. Barthes, R. Anlatıların Yapısal Çözümlemesine Giriş, Gerçek Y.

338. _________ Bir Aşk Söyleminden Parçalar, Metis Y.

339. _________ Camera Lucida, Altıkırkbeş Y.

340. _________ Çağdaş Söylenler, Hürriyet Vakfı Y.

341. _________ Göstergebilim İlkeleri, Kültür Bakanlığı Y.

342. _________ Göstergebilimsel Serüven, YKY

343. _________ Göstergeler İmparatorluğu, YKY

344. _________ S/Z, Yapı Kredi Y.

345. _________ Yazı Nedir? Hil Y.

346. _________ Yazı ve Yorum, Metis Y.

347. _________ Yazının Sıfır Derecesi, Metis Y.

348. Barthold, W İslam Medeniyeti Tarihi, Çev. M. Fuat Köprülü, Kanaat Kitabevi, İstanbul, 1940
16

349. Bary, Norman P. Modern Siyaset Teorisi, Liberte Yay., Ankara, 2003.

350. _________ Yeni Sağ (Çev., C. Aykan), Tisamat Matbaası,1987.

351. Başaran, B (Ed.) Gilles Deleuz’de Toplum ve Denetim, Bağlam Yay., İstanbul, 2005

352. Başaran, M. Gıyabında, yerineler, Paradigma Y.

353. _________ Ve Niçin (Yine) Felsefe..., Yapı Kredi Y.

354. _________ Kurbansal Sunu (Dile Getirilebilir ve Görülebilirin Mantık ve Ekonomileri),


Ayrıntı Y. 2005.
355. Başer, S (Ed) Türk Münevverinin Müşterek Fikir ve İman Zemini, Kubbealtı Yay., 1988

356. _________ Kutadgu Bilig’de Kut ve Töre’den Sevgi Toplumuna, Seyran Y.1995

357. _________ Yahya Kemal’de Türk Müslümanlığı, Seyran Y. 1998.

358. Başgil A.Fuad Demokrasi Yolunda, Yağmur Yay., 2006.

359. Başkan, Ö. Bildirişim, Altın Kitaplar, 1988.

360. Başkaya, Fikret Paradigmanın İflası, Özgür Üniversite Yay., 2004.

361. Bataille,G. Din Kuramı, Göçebe Y.

362. _________ Edebiyat ve Kötülük, Ayrıntı Y. 1997.

363. _________ İç Deney, YKY. 1995

364. Batıman, B. Goethe Faust I-II, İst. Üni Ed. Fak. Y. 1942-9.

365. Batu, S Biyoloji ve Metafizik, A.Ü. Yay., Ankara,1950

366. Batuhan, H Bilim Din ve Eğitim Üzerine Tartışmalar, YKYay., İstanbul, 1997

367. _________ Sembolik Mantığa Giriş: Semiotik, Ankara, 1967

368. _________ Bilim ve Şarlatanlık, Yapı Kredi Y.

369. _________ Batı'da Tolerans Fikrinin Gelişmesi, İstanbul 1959.

370. _________ Uğur Felsefe Öğreniyor, Bulut Y.

371. Batuhan, H.- Grünberg;T. Modern Mantık, MEB

372. Baudovin, Jean Karl Popper (Çev., B. Gözkan), İletişim Yay., 1993.
17

373. Baudrillard, J. Kötülüğün Şeffaflığı, Haz. Melih Başaran, Ayrıntı Yay., İstanbul, 1998

374. _________ Tüketim Toplumu, Çev Hazal Deliçaylı-Ferda Keskin, Ayrıntı Yay., İstanbul, 1997

375. _________ Amerika, Ayrıntı Yay.,

376. _________ Baştan Çıkarma Üzerine, Ayrıntı Yay.,

377. _________ Bir Parçadan Diğerine, İnkılâp Yay.,

378. _________ İmkansız Takas, Ayrıntı Yay.,

379. _________ Sessiz Yığınların Gölgesinde Ya Da Toplumsalın Sonu, Çev: Oğuz Adanır, Doğu
Batı Y. 2006.
380. _________ Simülakrlar ve Simülasyon, Doğu Batı Y.

381. _________ Gösterge Ekonomi Politiği Hakkında Bir Eleştiri, Çev. Ali Bilgin-Oğuz Adanır,
Boğaziçi Üniv. Yay. 2009
382. Bauman, Z. Hermeneutic, Ayrıntı Yay, İstanbul, 1989

383. _________ Postmodern Etik, Ayrıntı Yay., İstanbul, 1990

384. _________ Yasakoyucular İle Yorumcular, Metis Yay., İstanbul, 1993,

385. _________ Sosyolojik Düşünmek (Çev., A. Yılmaz), Ayrıntı Yay., 1998.

386. Baumen, Gend Çok Kültürlülük Bilmecesi (Çev., L. Demirakın), Dost Yay., 1999.

387. Baydur, S.Y. Dil ve Kültür, Cumhuriyet Y.1999.

388. Bayet, A. Dine Karşı Düşüncenin Tarihi, Çev. Cemal Süreyya, Varlık Yay., İstanbul, 1970

389. _________ Bilim Ahlakı, Çan Y.

390. Baykan F. Aydın Efsanesi, TDV. Yay., Ankara, 1997

391. _________ Aydınlanma Üzerine Bir Derkenar, TDV. Yay., Ankara, 1996

392. _________ Nietzsche’nin Felsefesi, Kaknüs Yay., İstanbul, 2001

393. _________ Aydınlanma Üzerine Bir Derkenar, Kaknüs Yay., 2000.

394. Bayraktar, M. Din Felsefesine Giriş, Fecr Yay., Ankara, 1997

395. _________ İdris-i Bitlisi, Ankara, 1991

396. _________ İslam Düşünce Tarihi, 1999


18

397. _________ İslam Düşüncesi Yazıları, Elis Yay., Ankara, 2004

398. _________ İslam’da Bilim ve Teknoloji Tarihi, TDV. Yay., Ankara, 1985

399. _________ İslâm’da Evrimci Yaratılış Teorisi, İnsan Yay., İstanbul, 1987

400. _________ Kayserili Davud, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1988

401. _________ Yunus Emre ve Aşk Felsefesi, Türkiye İş Bankası Yay., Ankara, 1991

402. _________ İslam Felsefesine Giriş, TDV. Yay., 1997.

403. _________ İslam’da Bilim ve Teknoloji Tarihi, Rehber Yay., 1992.

404. Bayraklı, B. Fârâbi’de Devlet Felsefesi, Marmara Üniv. İlahiyat Fak., Yay., İstanbul, 1983

405. Bayrav, S. Filolojinin Oluşumu, Multilingual Yabancı Dil Y.

406. ________ Yapısal Dilbilimi, İst. Üniv. Ed. Fak. Y. 1969.

407. Bean, G.E. Tanrılar ve kahramanlar, İst. Üni. Ed. Fak. Y.

408. de Beauvoir S. Kadın I-II-III, Payel Y.

409. Beaud, Michel Kapitalizmin Tarihi, Dost Yay., 2006.

410. Becket, Samuel Godot’yu Beklerken (Çev., U. Ün – T. Günersel), Kabalcı Yay., 2006.

411. Beer, M. Hegel’in Felsefesi ve Marx’ın Tarih Anlayışı, Çev. E. Sabit, Öncü Yay., İstanbul,
1969
412. _________ Sosyalizmin ve Sosyal Mücadelenin Umumi Tarihi, Çev. Zühdü Uray, İstanbul
1941
413. Beetham, D. Demokrasi ve İnsan Hakları, Liberte Y.

414. Beetham, D. – Boyle K. Demokrasinin Temelleri (Çev., V. Bıçak), Liberte Yay., 1998.

415. Beğenç, C. Anadolu Mitolojisi, MEB, Y.

416. Belge, M. Marksist Estetik, BFS

417. Belinski, V.G. Yazılar, Yön Y.

418. Bell, C. Uygarlık, Çan. Yay., İstanbul, 1966

419. Benda, Julien Aydınların İhaneti, Doğu Batı Yay., 2006.

420. Benjamin, W. Brecht'i Anlamak, Metis Y.


19

421. _________ Estetize Edilmiş Yaşam, Dost Kitabevi Y.

422. _________ Parıltılar, Belge Y.

423. _________ Pasajlar, YKY, 1993.

424. Benveniste, E. Genel Dilbilim Sorunları, YKY, 1995.

425. Berger, J. Görme Biçimleri, Metis Y.

426. _________ Sanat ve Devrim, V Yayınları

427. Berger, P. Modernleşme ve Bilinç, Pınar Yay., İstanbul, 1975

428. Bergson , H. Manevi Kudrete Dair Birkaç Konferans, Çev. Mustafa Şekip Tunç, İstanbul, 1934

429. _________ Metafiziğe Giriş, Çev. Barış Karacasu, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, 1998

430. _________ Madde ve Hafıza, MEB

431. _________ Ahlak İle Dinin İki Kaynağı, MEB

432. _________ Düşünce Ve Devingen, MEB

433. _________ Gülme, MEB

434. _________ Şuurun Doğrudan Doğruya Verileri, MEB

435. _________ Yaratıcı Tekamül, MEB

436. _________ Zihin Kudreti, MEB

437. Bergson, H.-G. Marcel-R. Metafizik Nedir?, Der. ve Çev. Ahmet Aydoğan-Mustafa Tahralı, Birey Yay.,
Guénon İstanbul, 1999.
438. Berkeley Hylas İle Philonous Arasında Üç Konuşma, Sosyal Yayınlar

439. _________ İnsan Bilgisinin İlkeleri Üzerine, Bilim ve Sanat Y.

440. Berkes, N. Türkiye'de Çağdaşlaşma, Doğu Batı Y.

441. _________ Batıcılık, Ulusçuluk ve Toplumsal Devrimler, Yön Y.

442. _________ Felsefe ve Toplumbilim Yazıları, Adam Y.

443. Berle, A İktidar, Çev. Nejat Muallimoğlu, Tur Yay., İstanbul,1980

444. Berlin, Isıah Romantikliğin Kökleri, YKY., 2008.


20

445. Bernal, J.D. Materyalist Bilimler Tarihi I-II, Sosyal Y.

446. Bernard, Levis Çatışan Kültürler (N. Elhüseyni), Tarih Vakfı Yurt Yay.1997.

447. Bernasconi, R. Irk Kavramını Kim İcat Etti? Metis Y.

448. Bernheim, E Tarih İlmine Giriş, Tarih Metodu ve Felsefesi, Çev. M. Şükrü Akkaya, İstanbul,
1936.
449. Bernstein, J. Richard. Objectivizmin ve Rölativizmin Ötesi, Paradigma Yay.,

450. Berry, A Bilimin Arka Yüzü, Çev. R. Levent Aysever, Tubitak Yay., Ankara, 1998

451. Berve, H. Eskiçağ Tarihine Dair Altı Konferans, İst. Üni. Ed. Fak. Y.

452. Best, S-Kellner, D PostModern Teori, Ayrıntı Yay., İstanbul, 1998

453. Beşir Fuad Voltaire, Haz. Erdoğan Erbay-Ali Utku, Babil Yay. Erzurum, 2003

454. ________ Şiir ve Hakikat, YKY, 1999.

455. Beuavoir,S Pyrrus İle Cinéal, Çev. Asım Bezirci, De Yay., İstanbul, 1963

456. Beyaztaş, M. Hakikat Nedir (Gadamer, Heidegger, Adorno ve Dilthey’dan derleme), Efkar Y.

457. Bezci, Bünyamin Carl Schmitt’in Politik Felsefesi, Paradigma Yay., 2006.

458. Bıçak, A. Tarih Bilimi, Çantay K.

459. _________ Tarih Düşüncesi I-III, Dergah Y.

460. Bıçak, Vahit İfade Özgürlüğü, LDT Yay., 2005.

461. Bılly, A. Diderot’nun Hayatı, Çev. Sabiha Rıfat, MEB Yay., Ankara, 1949

462. Biemel, W. Sartre, Alan Y.

463. Bilgegil, K. Edebiyat Bilgi ve Teorileri I Belagat, Sevinç Matbaası, Ankara, 1980

464. Bilgiseven, A. Kurtkan Sosyal İlimler Metodolojisi, Filiz Kitabevi, 1982.

465. Bilhan S. Eğitim Felsefesi, Ankara Üniv. Eğitim Bilimleri Fak. Yay., Ankara, 1991

466. Bilhan, Saffet Eğitim Felsefesi, Ankara Üni. Eğt. Bil. F. Yay., 1991.

467. Billington, R. Felsefeyi Yaşamak (Ahlak Düşüncesine Giriş), Çev. Abdullah Yılmaz, Ayrıntı
Yay., İstanbul, 1997
468. Binder,H.- Kafka’nın Ailesine Mektupları, Düşün Y. 1984.
Wagenbach(Haz.)
21

469. Bingöl, A. Gelenbevi İsmail, Kültür ve Turizm Bak. Yay., İstanbul,1988

470. _________ Klasik Mantık’ın Tanım Teorisi, Istanbul ,1993

471. _________ Gelenbevi’nin Mantık Anlayışı, MEB

472. _________ Porphyrios ve İsagojisi Üzerine, Atatürk Üniv. Fen-Ed. Fak. Yay.

473. Birand, K Aydınlanma Devri Devlet Felsefesinin Tanzimatta Tesirleri, Son Havadis Mat.,
Ankara, 1955
474. _________ Bütün Eserleri, Akçağ Yay., Ankara, 1999

475. _________ Dilthey ve Richert’te Manevi İlimlerin Temellendirilmesi, AÜİF. Yay., Ankara,
1954
476. _________ İlk Çağ Felsefesi Tarihi, Ajans Türk Mat., Ankara 1958

477. _________ Manevi İlimler Metodu Olarak Anlama, AÜİF. Yay., Birey Y. 1960

478. Birleşik Amerika Fiziksel Fizik, MEB, 1968.


Bilimler İnceleme
Komitesi
479. Black, C.E. Çağdaşlaşmanın İtici Güçleri, T. İş Bankası Y. 1986.

480. Blackburn, Robin (Der.) Çöküşten Sonra Sosyalizmin Geleceği (Çev., O. Akınhay), Ayrıntı Yay., 1993.

481. Blanchot, M. Hayalimdeki Michel Foucault, Kabalcı Yay.,

482. _________ Ölüm Hükmü, Kabalcı Yay.,

483. _________ Son İnsan, Kabalcı Yay.,

484. _________ Sonradan Sonsuz Yineleme, Kabalcı Yay.,

485. _________ Yazınsal Uzam, YKY. 1993

486. Bloch, Lukacs, Brecht, Estetik ve Politika, Eleştiri Y.


Benjamin, Adorno
487. Bloch, Ernst Umut İlkesi, Çev: Tanıl Boıra,İletişim Y. 2007.

488. Bloch, March. Tarihin Savunusu ya da Tarihçilik Mesleği, Gece Yay.,

489. Bloch, Oliver Materyalizm (Çev., M. Küpçü), İletişim Yay.,1993.

490. Boccaccio Decameron, İtimat K.

491. Bochenskı, J. M Felsefece Düşünmenin Yolları, Çev. Kurtuluş Dinçer, Bilim ve Sanat Yay.,
Ankara, 1994
22

492. _________ Çağdaş Avrupa Felsefesi, Yazko Y.

493. _________ Çağdaş Avrupa Felsefesi (Çev., S. R. Kırkoğlu), Kabalcı Yay.,1997.

494. _________ Felsefece Düşünmenin Yolları (Çev., K. Dinçer), ARK Yay., 1994.

495. de Boer İslamda Felsefe Tarihi, Ankara Üniv. İlahiyat F. Y.

496. Boethius Felsefenin Tesellisi, Kabalcı Y. 2006

497. Bogue, R. Deleuze and Guattari, Çev. İsmail Öğretir-Ali Utku, Birey Yay., İstanbul, 2002

498. Bolay, M.N. Fârâbi ve İbn Sinâ’da Kavram Anlayışı, MEB. Yay., İstanbul, 1990

499. _________ İbn Sinâ, Kültür Bak. Yay., Ankara, 1988

500. _________ İbni Sina Mantığında Önermeler, MEB

501. Bolay, S.H. Osmanlıda Düşünce Hayatı ve Felsefe, Akçağ Yay., Ankara, 2005

502. _________ Türk Düşüncesinde Gezintiler, Nobel Yay., Ankara, 2007

503. _________ Aristo Metafiziği ile Gazzali Metafiziğinin Karşılaştırılması, MEB, 1993

504. _________ E. Boutroux'da Zorunsuzluk Doktrini, MEB, 1989.

505. _________ Felsefe Ders Kitabı I-II, Yuva Y.

506. _________ Felsefe Dünyasında Gezintiler, Nobel Y.

507. _________ Felsefeye Giriş, Akçağ Y.

508. _________ Felsefi Doktrinler ve Terimler Sözlüğü, Akçağ Y.

509. _________ Türkiye’de Ruhçu ve Maddeci Görüşün Mücadelesi, Nobel Y.

510. Boldoch, John Sufizm (Çev., A Kaya), Sınır Ötesi Yay., 2006.

511. Bolivet, Michel Şeyh Bedrettin (Çev., E. Güntekin), Tarih Vakfı Yurt Yay.2000.

512. Boll, M. Matematik Tarihi, Çev. Bülent Gözkan, İletişim Yay., İstanbul, 1991

513. Bollnow, O.F. Varoluş Felsefesi, Efkar Y.

514. Bonjour, G.P- Hegel ve Aydınlanma Yüzyılı, Çev. Hüseyin Portakal, Cem Yay., İstanbul, 2002
Kuznetsov, vd
515. Bookchin, M. Özgürlüğün Ekolojisi, Ayrıntı Y.
23

516. _________ Toplumsal Anarşizm Mi Yaşamtarzı Anarşizmi Mi, Kaos Y.

517. _________ Toplumsal Ekolojinin Felsefesi, Kabalcı Y. 1996.

518. Boratav, A. Tarih ve Tarihçi, Alan Y.

519. Boratav, K. Türkiye İktisat Tarihi, Gerçek Y. 1988.

520. Boratav, P.N. vd. Kültür Emperyalizmi, Ataç K.

521. Borges, J.L. Sonsuzluğun Tarihi, Düzlem Y.

522. Borhar, J Tarihi Maddiyetçilik, Çev. Haydar Rıfat, Şirketi Mürettibiye Basımevi, İstanbul,
1935
523. Bost, S-Douglas K Postmodern Teori, Çev. Mehmet Küçük, Ayrıntı Yay., İstanbul, 1998

524. Bottigellı, È Bilimsel Sosyalizmin Doğuşu, Çev. Kenan Somer, Bilim ve Sosyalizm Yay.,
Ankara, 1976
525. Bottomore, T-Robert N Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Çev. ve Der. Mete Tunçay-A.Uğur, Ayraç Yay.,
Ankara, 1990
526. Bottomore, T.B. Frankfurt Okulu, Ara Y. 1989.

527. _________ Seçkinler ve Toplum, Gündoğan Y. 1990.

528. _________ Siyaset Sosyolojisi, Teori Yay., 1987.

529. _________ Toplumbilim, Doğan Y.1977.

530. de Botton, A. Felsefenin Tesellisi, Sel Y.

531. Boudon, R.-Lazarsfeld, P. Toplum Bilimleri Sözlüğü, UNESCO, 1982.

532. Bourgin, Georges Sosyalizm (Çev.,Y. Gürbüz), Remzi Kitabevi,1974.

533. Bouthoul, Gaston Siyeset Sosyolojisi, Remzi K. 1968.

534. Boutroux, E. Çağdaş Felsefede İlim ve Din, MEB

535. _________ Tabiat Kanunlarının Zorunsuzluğu Hakkında, MEB

536. Bouvier-Ajam, M. vd. Marksist Ekonomi Sözlüğü, Sosyal Y.

537. Bozkurt, F. Türklerin Dili, Cem Y. 1992.

538. _________ Türklerin Dini, Cem Y. 1995.

539. Bozkurt, N Çağdaş Felsefeden Kesitler, Sosyal Yay., İstanbul, 1990


24

540. _________ Eleştiri ve Aydınlanma, Say, 1994

541. _________ 20. Yüzyıl Düşünce Akımları, Sarmal Y.

542. _________ (Derl) Kavramların Evrimi, Say Y.

543. _________ Sanat ve Estetik Kuramları, Ara Y.

544. Böll, H. Frankfurt Konferansları, Çev. Gülgün Akman, Kültür Bak. Yay., Ankara, 1985

545. _________ Denemeler, Cem Y. 1984.

546. [Bölükbaşı], Rıza Tevfik Felsefe Dersleri-Mebhas-ı Marifet (Epistemologie), Sad. Münir Dedeoğlu, Übl
Yay., Ankara, 2001
547. _________ Felsefe Tarihçesi, Çocuk Vakfı Y. 1992

548. _________ Bergson Hakkında, Çizgi Kitabevi.

549. Brague, R. Avrupa: Roma Yolu, Kabalcı Y.

550. Braudel, F. Tarih Üzerine Yazılar, İmge K.

551. Brecht, B Hurda Akımı, Sosyalist Açıdan Bir Sanat Kavramı, Messing Kauf, Çev.Yaşar
İlksavaş, Günebakan Yay., İstanbul,1977
552. Bréhier, E Bugünkü Felsefe Konuları, Mehmet Toprak, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1966

553. _________ Alman Felsefesi Tarihi, Çev. Ziya Tuğrul Somar, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1936

554. _________ İnsan İlimlerinin Bugünkü Konuları, Çev. Hamdi R. Atademir, Ankara Üniv.
DTCF. Yay., Ankara, 1943
555. Bremond, J.-Geledan,A. İktisadi ve Toplumsal Kavramlar Sözlüğü, Remzi K.

556. Brentjes, B.-S. İbni Sina, Pencere Y.

557. Brochard, V. Yanlış Üzerine Deneme, Çev. Hamdi Ragıb Atademir, Ankara Üniv. DTCF. Yay.,
Ankara, 1943
558. Bronowskı, J. Bilim ve İnsan Değer Yargıları, Çev. Ayseli Usluata, Varlık Yay., İstanbul, 1971

559. _________ İnsanın Yücelişi, Çev. Filiz Ofluoğlu, Milliyet Yay., İstanbul, 1975

560. Brown, B. Günlük Hayatın Eleştirisi, Ayrıntı Y.

561. Bruhl, L.L. Auguste Comte. Felsefesi ve Sosyolojisi, İst. Üniv. İktisat

562. Brun, J Stoacılık, Çev. Medar Atıcı, İletişim Yay., İstanbul, 1997

563. Bruns, G. Antik Hermeneutik, Yeni Zaman Y.


25

564. Bruno, G. Diyaloglar, Berfin Y.

565. La Bruyere Karakterler, Alaz Y.

566. Brüll, L Japon Felsefesi (Bir Giriş), Çev. Mustafa Tüzel, Kabalcı Yay., İstanbul, 1997

567. Buber, M. Sen ve Ben, Kitabiyat Y.

568. Bucaille, M. İnsanın Kökeni Nedir? İnsan Y.

569. Buğra, A. İktisatçılar ve İnsanlar, Remzi K. 1989.

570. Buhr, M -Kosing,A Bilimsel Düşüncenin İlkeleri, Çev. Veysel Atayman, Birim Yay., İstanbul, 1984

571. _________ Bilimsel Felsefe Sözlüğü, Çev. Veysi Bildik, Toplumsal Dönüşüm Yay., İstanbul,
1999
572. _________ Marxcı-Leninci Felsefe Sözlüğü, Çev. Engin Aşkın, Konuk Yay., İstanbul, 1976

573. _________ Bilgi Kuramı Sanat Kuramı, Birim Y.

574. Buican, Denis Darwin ve Darwinizm (Çev., İ. Yakupoğlu), İletişim Yay., 1991.

575. Bulaç, A. Din-Felsefe / Akıl-Vahiy İlişkisi, İz Y.

576. Bulutay, T. Bilimin Niteliği Üzerine Denemeler, Mülkiyeliler Birliği Y.

577. Bumin, T. Hegel, Alan Yay., İstanbul, 1987

578. _________ Hegel’i Okumak, Kabalcı Yay., İstanbul, 1995

579. _________ Tartışılan Modernlik: Descartes ve Spinoza, YKY, İstanbul, 1996

580. Burckhardt, J. İtalya’da Rönesans Kültürü I-II, Devlet Kitapları, 1974-78.

581. Burge, P. Tarih ve Toplumsal Kuram (Çev., M. Tunçay), Tarih Vakfı Yurt Yay.1994.

582. Burhanettin, T Felsefi Hermenötik ve Yazarın Niyeti, Vadi Yay., Ankara,1999

583. Burian, O. Denemeler Eleştiriler, Çan Y.

584. Burke, P. vd. Annales Okulu (Çev., M. Küçük), Doğu Batı Yay., 2002.

585. Burke, P. Yeniçağ Başında Avrupa Kültürü, İmge Kitabevi, 1996

586. _________ Bilginin Toplumsal Tarihi (M. Tunçay), Tarih Vakfı Yurt Yay., 2001.

587. Burns, E.M. Çağdaş Siyasal Düşünceler 1850-1950, Birey ve Toplum Y 1984.
26

588. Burslan, K. (Der.) Büyük Türk Feylesofu Uzluk Oğlu Farabi’nin Eserlerinden, Devlet Basımevi,
İstanbul, 1935
589. Bury, J. B. Düşünce Özgürlüğünün Tarihi, Çev. Durul Bartu, Erdinç Basım ve Yay., İstanbul,
1978
590. _________ Fikir ve Söz Hürriyeti, Çev. Avni Başman, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1945

591. Butler, Eamonn Hayek (Çev., Y. Z. Çelikkaya), LDT Yay., 1996.

592. Butterworth, C. E. – İslam Felsefesinin Avrupa’ya Girişi (Çev., Ö. M. Alper), Ayışığı Kitapları, 2001.
Kessel B. A.
593. Büyükdüvenci, S- Postmodernizm ve Sinema, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, 1997
Öztürk R (Ed.)
594. Büyükdüvenci, S.- Felsefe Eğitim Sanat Saffet Bilhan Armağanı, Hece Y. 2006.
Taşdelen, V. (Hazrl.)
595. Büyükdüvenci, S. Eğitim Felsefesine Giriş, Siyasal K.

596. _________ Felsefece Eğitişim, A Y.

597. _________ Varoluşçuluk ve Eğitimi, Sayasal K.

598. Büyükkantarcıoğlu, N. Toplumsal Gerçeklik ve Dil, Multilingual Y.

599. Cabiri, M.A Arap-İslam Aklının Oluşumu, Çev: İbrahim Akbaba, Kitabevi Yay., İstanbul, 2000

600. _________ Arap-İslam Kültürünün Akıl Yapısı, Çev. Hasan Kaçak-Burhan Köroğlu-Ekrem
Demirli, Kitabevi Yay, İstanbul, 1999
601. _________ Felsefi Mirasımız ve Biz, Çev. Said Aykut, Kitabevi, İstanbul, 2000

602. _________ İslam’da Siyasal Akıl, Çev. Vecdi Akyüz, Kitabevi Yay., İstanbul, 2001

603. Caferoğlu, A. Türk Dili Tarihi, Enderun K.

604. Cahoone, L Modernliğin Çıkmazı, Çev. Ahmet Demirhan-Erol Çatalbaş, İstanbul, 2001

605. Cahoone, Lawrence Modernliğin Çıkmazı, İnsan Yay., 2005.

606. Callinicas, Alex Toplum Kuramı (Çev., Y. Tezgiden), İletişim Yay., 2004.

607. Campanella Güneş Ülkesi, Çan Y.

608. Campbell, J. Doğu Mitolojisi, İmge K.

609. _________ Yaratıcı Mitoloji, İmge K.

610. Camus, A. Başkaldıran İnsan, Çev. Tahsin Yücel, Varlık Yay., İstanbul, 1967

611. _________ Caligula, Çev. Bertan Onaran, Yankı Yay., İstanbul, 1969
27

612. ________ Düşüş, Çev: Hüseyin Demirhan, Can Yay., İstanbul, 1997

613. _________ Defterler, 1, 2, 3, İthaki Yay.,

614. _________ Denemeler, Çan Y.

615. ________ Mutlu Ölüm, Çev: Ramis Dara, Can Yay., İstanbul, 1995

616. _________ Sanatçı ve Çağı, Çev. Yıldırım Keskin, Bilgi Yay., Ankara, 1965

617. _________ Sisiphe Efsanesi, Çev. Tahsin Yücel, Ataç Kitabevi, İstanbul, 1960

618. _________ Uyumsuz Yaşama, Varlık Y. 1974.

619. _________ Veba, Çev. Oktay Akbal, Varlık Yay., İstanbul, 1960

620. ________ Yabancı, Varlık Y. 1960.

621. Can, Ş. Mevlana ve Eflatun, İleri Basımevi, Konya, 1965

622. Canbeyli, R. 17. Yüzyılda Bilim-Bilimde Devrim, Metis Yay., İstanbul 1986

623. Candansayar, S. (Ed.) Aklın Halleri, Peday, Ankara, 2004

624. Cangızbay, K. Gurvitch Sosyolojisi, Değişim Y. 1985

625. Canetti, E. Kitle ve İktidar, Çev. Gülşah Aygen, Ayrıntı Yay., İstanbul, 1998

626. _________ Sözcüklerin Bilinci, Payel Y.

627. Cansever, T Şehir ve Mimari, İstanbul,1993

628. Capelle,W. Sokrates'ten Önce Felsefe, Kabalcı Y.

629. Capenter, Edward Batı Uygarlığının Krizi, Külliyat Yay.,

630. Capra, F. Batı Düşüncesinde Dönüm Noktası, Çev. Mustafa Armağan, İnsan Yay., İstanbul,
1989
631. _________ Fiziğin Taosu, Çev. Kaan Ökten-Aydın Arıtan, Arıtan Yay., İstanbul, 1991

632. _________ Yeni Bir Düşünce, Çev. Mustafa Armağan, Ağaç Yay., İstanbul, 1992

633. Caraco, A Kaos’un Kutsal Kitabı, Çev. Işık Ergüden, Versus Yay., İstanbul, 2007

634. Carloni, J.C-Jean C. F Eleştiri Kuramları, Çev. Tahin Yücel, Gelişim, 1975

635. Carr, E.H. Tarih Nedir, Birikim Y.


28

636. Carr,E.H.-Fontana,J. Tarih Yazımında Nesnellik ve Yanlılık, İmge K.

637. Carrel, A. İnsan Bu Meçhul, Arif Bolat K.

638. _________ İnsanlar Uyanın, Arif B. K.

639. Carlyle Kahramanlar; Çev. Reşat Nuri Güntekin, Semih Lütfi K.

640. Cassirer, E. Bilgi Felsefesi, Çev. Milay Köktürk, Hece Yay., Ankara, 2004

641. _________ Bilginin Fenomenolojisi, Çev. Milay Köktürk, Hece Yay., Ankara, 2005

642. _________ Devlet Efsanesi, Remzi K.

643. _________ Dil, Çev. Milay Köktürk, Hece Yay., Ankara, 2005

644. _________ İnsan Üstüne Bir Deneme, Remzi K.

645. _________ Kant'ın Yaşamı ve Öğretisi, Ege Üniv. Y.

646. _________ Kültür Bilimlerinin Mantığı Üzerine, Çev. Milay Köktürk, Hece Yay., Ankara,
2005
647. _________ Mitik Düşünce, Çev. Milay Köktürk, Hece Yay., Ankara, 2005

648. Castaneda, C. Bir Başka Gerçeklik, Yol Y. 1982.

649. Caudwell, Chr. Yanılsama ve Gerçeklik, Payel Y.

650. Cauly, O. Kierkegaard, Dost Y.

651. Cebecioğlu, E Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi, Altındağ Belediyesi Kültür Yay., Ankara,
2002
652. Cem,İ Türkiye’de Geri Kalmışlığın Tarihi, Cem Yay., İstanbul, 1989

653. Cemil Sena Hazreti Muhammed'in Felsefesi, Okat K.

654. _________ Tanrı Anlayışı, Remzi K.

655. _________ Tanrıların Vatanı Anadolu, Remzi K.

656. Ceram, C.W. Tanrılar Mezarlar ve Bilginler; Remzi K.

657. Cerrahoğlu, A. Sosyalizm Tarihinde Ünlü Düşünürler Ansiklopedisi, Kervan Mat., I-V; İstanbul
(1-2)1962, (3)1963, (4)1964, (5)1966
658. Cervantes (Miguel de Don Quijote, Çev. Roza Hamken, YKY, 1996.
Cervantes Saavedra)
659. Cevdet, S. Bireysel ve Toplumsal Değişmenin Yasaları, Çev. İlhan Kutluer, İnsan Yay.,
İstanbul, 1986
29

660. Cevizci, A. (Ed.) Felsefe Ansiklopedisi I-VI, Ebabiy Y.

661. _________ Aydınlanma Felsefesi-Felsefe Tarihi, Cilt: 4, Ezgi Kitabevi, Bursa,2002

662. _________ Etiğe Giriş, Paradigma Y.

663. _________ Felsefe Tarihi, Alfa Yay., Ankara, 1994

664. _________ Felsefe Tarihine Giriş, Paradigma Yay., İstanbul, 2002

665. _________ Felsefe, Sentez Yay., 2007.

666. _________ Felsefeye Giriş, Sentez Yay., 2007.

667. _________ İlkçağ Felsefesi Tarihi, Asa Kitapevi, Bursa, 1998

668. _________ Metafiziğe Giriş(Der.-Çev.), Paradigma Yay., İstanbul, 2001

669. _________ Onyedinci Yüzyıl Felsefesi Tarihi, Asa Kitabevi, Bursa, 2001

670. _________ Ortaçağ Felsefesi Tarihi, Asa Yay., Bursa ,2000

671. _________ Paradigma Felsefe Sözlüğü, Paradigma Y.

672. _________ Paradigma Felsefe Terimleri Sözlüğü, Paradigma Y.

673. _________ Platon’un İdealar Kuramı Üstüne Araştırmalar, Gündoğan Yay., Ankara, 1990

674. Chadwich, Owen 19. Yüzyıl Avrupalı Aklın Sekülerleşmesi (Çev., M. Aslan), Birey Yay., 2003.

675. Challeye, F. Eflatun’dan Lenin’e Kadar Sosyalizmin Kuruluşu, Çev. Hamdi Ragıp Atademir,
Konya, 1937
676. Chalmers, A. Bilim Dedikleri, Vadi Y.

677. Chandra Muzaffer Küresel Ahlak ya da Küresel Hegemonya (Çev., M. Mercanoğlu - S. Sarıca),
Kaknüs Yay., 2006.
678. Changeux, Jean-Pierre Etiğin doğal Temeleri, Doruk Yay.,

679. Chatelier, H. Tecrübi İlimlerde Metoda Dair, Çev. A. Yakalıoğlu, İstanbul, 1955

680. Chaumont, Charles Birleşmiş Milletler (Çev., R. Başgut), İletişim Yay.,1995.

681. Chevalıer, J. Sûfilik, Çev. Ahmet Kotil, İletişim Yay., 1993

682. Chevassus, B.R. Müzikte Postmodernlik, Pan Y.

683. Childe, V.G. Doğu'nun Prehistoryası, TTK.. 1971


30

684. _________ Kendini Yaratan İnsan, Varlık Y. 1978.

685. _________ Tarihte Neler Oldu?, Çev: Alâeddin Şenel - Mete Tunçay, Alan Yay., İstanbul,
1998
686. Chittick, William Tasavvuf (Çev., T. Koç), İz Yay., 2003.

687. Chomsky, N. Çağımızın Bilimleri, bgst Yay.,

688. _________ Bilgi Sorunları ve Dil, bgst Yay.,

689. _________ Modern Çağda Entellektüellerin Rolü, Çev. Selahattin Ayaz, Pınar Yay., Kasım,
1994
690. Cicero Dostluk Üzerine (Latince-Türkçe), Çev. Çiğdem Dürüşken, Homer K. 2005

691. _________ Tanrıların Doğası, çev. Gül Özaktürk-Fefo Telatar, Ankara, 2007

692. _________ İhtiyarlık, MEB

693. Cihan, A. K İbn Sinâ ve Gazzali’de Bilgi Problemi, İnsan Yay., İstanbul, 1998

694. Claessen, H. J. – Skalnik Erken Devlet (Çev., A. Şenel), İmge Kitabevi, 1993.
Peter
695. Cleary, T. Kofüçyüs Düşüncesinin Temelleri, Anahtar Kitaplar Y.

696. Cock, G.W Anarşizm, Çev. Alev Türker, Kaos Yay., 1996

697. Coffy, R Ateistlerin Tanrısı, Çev. Murtaza Korlaelçi, AÜİF., Ankara, 2003

698. Cognıot, G Din ve Bilim, Çev. Fahrettin Yakal, Fono Mat., İstanbul, 1971

699. _________ İlkçağ Materyalizmi, Yunan Roma, Çev. Sevim Belli, Anadolu Yay., Ankara, 1968

700. Cohen, Gerald Karl Marks’ın Tarih Teorisi (Çev., A. Fethi), Toplumsal Dönüşüm Yay., 1998.

701. Coldmann, L İnsan Bilimleri ve Felsefe, Çev. Afşar Timuçin-Fusun Aynukaz, Kuram Yay.,
İstanbul, 1998
702. Coleman, J.A Herkes İçin Görelilik, Çev. Osman Gürel, Değişim Yay., Ankara, 1987

703. Collerison, D-Wilkinson, Otuz Beş Doğu Filozofu, Ayraç Yay., Ankara, 2000
R
704. Colli,G Felsefenin Doğuşu, Çev. Füsun Demir, Dost Yay., Ankara, 2007

705. Collingwood, R. G. Tarih Felsefesi Üzerine Denemeler (Çev., E. Özmar), Ayışığı Kitapları, 2001.

706. _________ Tarih Tasarımı, Ara Y.

707. Comrie B Dil evrensellikleri ve Dilbilim tipolojisi, Çev. İsmail Ulutaş, Hece Yay, Ankara,
2005
31

708. Comte, A. Pozitif Felsefe Kursları, Sosyal Yay.,

709. _________ Pozivizm İlmihali

710. _________ İslamiyet ve Pozitivizm, (Çev., Ö. Gözel), Dergah Yay. 2008.

711. _________ Pozitif Felsefe Kursları (Çev., E. Ataçay), Sosyal Yay., 2001.

712. Condercet İnsan Zekasının İlerlemeleri Üzerinde Tarihi Bir Tablo Taslağı, MEB.

713. Condıllac Duyumlar Üzerine İnceleme, Çev. Miraç Katırcıoğlu, MEB., İstanbul, 1954

714. _________ İnsan Bilgilerinin Kaynağı Üzerine Deneme, MEB.

715. Conte, Arthur Diktatörler Yüzyılı (Çev., E. Göze), Boğaziçi Yay., İstanbul, 2002.

716. Copleston, F. Alman İdealizmi, Çev. Aziz Yardımlı, İdea Yay., İstanbul, 1996

717. _________ Aydınlanma, Çev. Aziz Yardımlı, İdea Yay., 1996

718. _________ Felsefe Tarihi (2 Cilt), Çev. Aziz Yardımlı, İdea Yay., İstanbul, (1)1986, (2)1990

719. _________ Hegel, Çev.Aziz Yardımlı, İdea Yay., İstanbul 1985; İstanbul, 1996

720. _________ Helenistik Felsefe, Çev. Aziz Yardımlı, İdea Yay., İstanbul, 1996

721. _________ İngiliz Görgücülüğü, Çev. Aziz Yardımlı, İdea Yay., İstanbul, 1991

722. _________ Leibniz, Çev. Aziz Yardımlı, İdea Yay., İstanbul, 1996

723. _________ Nihilizm ve Materyalizm, Çev. Deniz Canefe, İdea Yay., İstanbul, 1998

724. Corbin,H. İslam Felsefesi Tarihi, İletişim Y.

725. Cornford, F.M. Platon'un Bilgi Kuramı, Gündoğan Y.

726. _________ Pozitivizme ve Pragmatizme Karşı Felsefeyi Savunmak, Çev. Tonguç Ok, Evrensel
Yay., İstanbul, 2006
727. Cornforth, M.C. Bilgi Teorisi, Yorum Y.

728. _________ Marksist Klasikleri Okuma Kılavuzu, Çev. Ferhat Güner, Orsal Mat., Ankara, 1975

729. _________ Sosyalistler İçin Felsefe, Çev. Erdoğan Başar-S. H. Çelenk, Sol Yay., Ankara, 1965

730. _________ Yeni Başlayanlar İçin Felsefe, Çev. Hüseyin Akyol, Yorum Yay., İstanbul, 1997

731. Cornish, K Linz Yahudisi Hitler ve Wittgeinstein: Akıl Üzerine Gizli Savaş, Çev. Öder Ünsal,
Doğan Yay., İstanbul, 2000
32

732. Coşar, M. Nietzsche Kavramada Yeni Bir Yol, Metu Pres

733. Cottingham, J. Akılcılık, Çev.Bülent Gözkân, Sarmal Yay., İstanbul, 1995

734. _________ Descartes Sözlüğü (Çev., B. Gözkan - vd.), Sarmal Yay., 1996.

735. Coward, R. Kadınlık Arzuları, Ayrıntı Y.

736. Cömert, B. Croce'nin Estetiği, Kültür Bakanlığı Y.

737. _________ Mitoloji ve İkonografi, Hacettepe Üni. Y.

738. Cranston, M (Der.) Büyük Düşünürlerin Politika Felsefeleri, Çev. Heyet, Çeltüt Mat., İstanbul, 1968

739. Crespigny, A. D.– K. R. Çağdaş Siyaset Felsefecileri, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1994.
Minogue
740. Crésson, A. Felsefe Meselelerinin Bugünkü Durumu, Çev.Suut Kemal Yetkin-Hamdi Akverdi,
DTCF. Yay., Ankara, 1943
741. _________ Filozofik Sistemler, Çev. S.J. Besarano, Sermet Mat., İstanbul, 1962

742. _________ Voltaire, Çev. Suat Erginer, Ataç Kitapevi, İstanbul,1962

743. Croce, B. Estetik, Remzi K.

744. Crowder, George Klasik Anarşizm (Çev., S. Altıparmak), Öteki Yay., 1999.

745. Crozat, C. Ortaçağda Dört Devlet Nazariyesi, Çev. Hıfzı Timur, İstanbul, 1943

746. Cuayyıt, Hişam Avrupa ve İslam (Çev., K. Kahraman), İz Yay., 1985.

747. Culler, J. Saussure, Çev. Nihal Akbulut, Afa Yay., İstanbul, 1985

748. Cumbur, M-İsmet B- Farabi Bibliyoğrafyası, Milli Kütüphane Yay., Ankara, 1973
Sepetçioğlu,M.N.
749. Cuvillier, A. Felsefe Yazarlarından Seçilmiş Metinler I-IV, Çev. N.M. Yakupoğlu, Bilim ve
Sanat Yay., Ankara, 1995-1996
750. _________ Küçük Felsefe Sözlüğü, Çev. Osman Pazarlı, Maarif Basımevi, Ankara, 1944

751. Cüceloğlu, D. İnsan ve Davranışı, Remzi K. 1991.

752. Cürcani,A. Delâilü’l-İ’câz, Sözdizim ve Anlambilim,Litera,Y.

753. Çağıl, O. M Hukuk Metodoloji Dersleri, Nazir Akbasan Mat., İstanbul, 1952

754. _________ Hukuka ve Hukuk İlmine giriş, İstanbul Üniv. Yay.,İstanbul, 1971

755. _________ Immanuel Kant’a Göre Devletin ve Devletlerarası Münasebetlerin Felsefi Esasları,
İsmail Akgün Mat., İstanbul, 1951
33

756. _________ Ruh ve Mânâ (Manevî Nefs) Metafiziği Kontra “Niiezsche” ve Kozmolojik
Nihilizm, İstanbul Üniv. Yay., İstanbul, 1978
757. _________ Stammler’in Cemiyet ve Hukuk Felsefesi I-II, İstanbul 1947-1948

758. Çağrıcı, M İslam Düşüncesinde Ahlak, MÜ. İlahiyat Fak. Vakfı Yay., İstanbul, 1989

759. _________ Kindi’nin Defu’l-Ahzan Adlı Risalesi, İstanbul,1997

760. Çakmak, C (Derl.) Teoman Duralı’ya Armağan, Dergah Y. 2008.

761. Çalışlar, A. Estetik Yazıları, Varlık Y.

762. _________ (Derl) Çağdaş Felsefe, Altın Kitaplar Y. 1985.

763. _________ Felsefenin Neresindeyiz?, Cem Yay., İstanbul,1989

764. Çalt, B Francis Bacon, Yörük Mat., İstanbul,1975

765. Çam, Esat Çağdaş Devlet Sistemleri, Der Yay., 2000.

766. Çam, N İslam’da Sanat Resim ve Mimari, Ankara, 1994

767. Çamuroğlu, R. Tarih, Heteredoksi ve Babailer, Metis Y. 1992.

768. Çankı, M. N Ahlak, Devlet Mat., İstanbul, 1928

769. _________ Bediiyat(Estetik), Tefeyyüz Kitabevi, İstanbul,1930

770. _________ Büyük Felsefe Lügâtı,(3 Cilt), Cumhuriyet Mat., İstanbul, 1954-57

771. _________ Eflatun, Tefeyyüz Kütüphanesi, İstanbul,1933

772. _________ Felsefe Bakaloryası, Necmi İstikbal Basımevi, İstanbul, 1932

773. _________ Küçük Felsefe Tarihi, Tefeyyüz Kitabevi, İstanbul,1933

774. Çapak, İ. Gazali’nin Mantık Anlayışı, Elis Yay., Ankara, 2005

775. _________ Stoa Mantığı ve Farabi’ye Etkisi, Araştırma Yay., Ankara, 2006

776. Çavdar, Tevfik Türkiye’de Liberalizm, İmge Kitabevi, 1992.

777. _________ Türkiye’nin Demokrasi Tarihi 1839 – 1950, İmge Kitabevi, 1999.

778. _________ Türkiye’nin Demokrasi Tarihi 1950 -1995, İmge Kitabevi, 2000.

779. Çelik, H. Ali Süavi ve Dönemi, İletişim Yay., İstanbul,1994


34

780. Çestov(Chestov),Lev Nietzsche’de ve Tolstoy’da İyilik Fikri, Çev. Işık Ergüden, Versus Yay., İstanbul,
2007
781. Çetin, İ. George Berkeley’in İdealizminde Tanrı ve Yaratma, Arasta Yay., Bursa,2004

782. _________ İbn Bâcce’nin İnsan Görüşü, M.Ü.İ.Fak.Vakfı Yay., İstanbul,1997

783. _________ John Locke’da Tanrı Anlayışı, Vadi Yay., Ankara,1995

784. Çetin, İsmail John Locke’da Tanrı Anlayışı, Vadi Yay., 1995.

785. Çetinkaya, B.A İhvan-ı Safa’nın Dini ve İdeolojik Söylemi, Elis Yay., Ankara, 2003

786. _________ İzmirli İsmail Hakkı, Hayatı, Eserleri, Görüşleri, İnsan Yay., İstanbul, 2000

787. Çiğdem, A Akıl ve Toplumun Özgürleşimi, Vadi Yay., Ankara,1992

788. _________ Aydınlanma Düşüncesi, İletişim Yay., İstanbul, 1997

789. _________ Aydınlanma Felsefesi, Ağaç Yay., İstanbul, 1993

790. _________ Bir İmkan Olarak Modernite, İletişim, 1997

791. _________ Taşra Etiği, İletişim Yay., İstanbul, 2000

792. Çilingir, L. Ahlak Felsefesine Giriş, Elis Y.

793. _________ Niçin Felsefe?, Elis Yay., Ankara, 2003

794. _________ Pratik Aklın Doğal Diyalektiği, Elis Yay., Ankara, 2005

795. _________ Umut Felsefesi, Elis Y.

796. Çobanoğlu, N. Kuramsal ve Uygulamalı Tıp Etiği, Eflatun Y. 2009

797. Çoruhlu, Y. Türk Mitolojisinin ABC’si, Kabalcı Y.

798. _________ Türk Mitolojisinin Anahatları, Kabalcı Y. 2000.

799. Çotuksöken, B.– Bedia Akarsu Armağanı, İnkılap Yay., 2000.


Özlem D. (Hzrl.)
800. Çotüksöken, B.- Babür, S. Ortaçağda Felsefe, Kabalcı Y. 1993

801. Çotüksöken, B. Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Öğretim ve Araştırma Alanı Olarak Felsefe,
Türkiye Felsefe Kurumu Y. 2001.
802. _________ Felsefe: Özne-Söylem, İnkılap Y. 2002

803. _________ Felsefeyi Anlamak Felsefe ile Anlamak, Kabalcı Y. 1995.


35

804. _________ Felsefi Söylem Nedir? Ara Y. 1991.

805. _________ Nermi Uygur’un Felsefe Dünyasından Kesitler, Kabalcı Y.

806. _________ Ortaçağ Yazıları, Kabalcı Y. 1993

807. _________ Petrus Abelardus’un Ahlak Anlayışı, İstanbul Üniv. Edebiyat Fak. Y.

808. Çubukçu, A Gazzali ve Kelam Felsefesi, AÜİF Yay., Ankara,1970

809. _________ İslam Düşünürleri, AÜİF. Yay., Ankara, 1977

810. _________ İslam Düşüncesi Hakkında Araştırmalar, Ankara Üni. İ. F. Yay., 1983.

811. _________ Türk Düşünce Tarihinde Felsefe Hareketleri, Ankara Üni. İ.F. Yay., 1986.

812. _________ İslam Felsefesinde Allah’ın Varlığının Delilleri, AÜİF Yay., Ankara, 1987

813. _________ Mantık ve Diyalektik, Evrensel Basın Yayım, İstanbul,1993

814. Çubukçu, İ. A. Gazzalî ve Batinîilik, Resimli Posta Mat., Ankara, 1964

815. __________ Gazali ve Şüphecilik, YKY, 1996.

816. Çüçen, A.K vd. (Hazrl.) Anlama ve Yorum Doğan Özlem Armağan Kitabı, İnkılap K. 2004.

817. Çüçen, A.K Bilgi Felsefesi, Asa Kitabevi, Bursa, 2001

818. _________ Felsefeye Giriş, Asa Kitabevi., Bursa, 1999

819. _________ Heidegger'de Varlık ve Zaman, Asa Kitabevi.

820. _________ Mantık, Asa Kitabevi.

821. D’Alembert Felsefenin Ögeleri (Çev., H. Köse), Öteki Yay., 2000.

822. D’Hondt, Jacques Hegel ve Hegelcilik (B. Işık), İletişim Yay., 1994.

823. Dahl, Robert A. Demokrasi ve Eleştirileri, T. Demokrasi Vakfı Yay., 1993.

824. Dalkılıç, B Bertrand Russel-Yirminci Yüzyılda Bir Ateist Düşünür, Kendözü Yay., Konya,
2000
825. _________ Din Felsefesine Giriş, Kendözü Yay., Konya, 2004

826. _________ İskenderiye Yahudi Okulu Kurucusu Philo’nun Din Felsefesi, Kendözü Yay.,
Konya, 2002
827. _________ Türkiye’de Din Felsefesine Doğru, Kendözü Yay., Konya, 2000
36

828. _________ Yunus Emre’de Allah Alem İnsan Münasebeti, Kendözü Yay., Konya ,2004

829. Damasio, A.R Descartes’ın Yanılgısı, Çev. Bahar Atlamaz, Varlık/Bilim Yay., İstanbul, 1999

830. Danışman, Z (Haz.) Koçi Bey Risalesi, Kültür Bak., Ankara, 1985

831. Dante Alighieri Yeni Hayat, YKY, 1993.

832. _________ İlahi Komedya, Çev. Rekin Teksoy, Oğlak Y. 2009.

833. Danto, Arthur Nietzsche, Paradigma Yay., 1989.

834. Darwin, C. İnsanın Türeyişi, Çev. Öner Ünalan, Onur Yay., Ankara, 1975

835. _________ Seksüel Seçme, Çev. Öner Ünalan, Onur Yay., Ankara, 1977

836. _________ Türlerin Kökeni, Çev. Sevim Belli, Onur Yay., Ankara, 1970

837. _________ Darwin Kuramı, Hürriyet Vakfı Y. 1986.

838. Daval, R Fransız Düşünce Tarihi, Çev. Ahmet Angın, Kitapçılık Ticaret Ltd., İstanbul, 1968

839. Daver, Bülent Siyaset Bilimine Giriş, Siyasal Kitabevi, 1993.

840. _________ Çağdaş Siyasal Doktrinler (Devletin Rolü ve Amaçları Yönünden Bir Deneme),
AÜSBF.Yay., Ankara 1968 , 2. Bsk., Ankara 1969
841. David, W. Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, Çev.Ahmet Cevizci, Paradigma Yay., İstanbul,
1998
842. Davis, F. Moda, Kültür ve Kimlik, Yapı Kredi Y.

843. Dawkins, R. Tanrı Yanılgısı, Çev: Kalisto, Kuzey Yay., İstanbul, 2009

844. De Boer, T. J. İslam’da Felsefe Tarihi (Çev., Y.Kutluay), Anka Yay., 2001.

845. _________ İslamda Felsefe Tarihi, Ankara Üniv. İlahiyat F. Y.

846. De Crespigny, A.- Çağdaş Siyaset Felsefecileri, Remzi K.


Minogue, K.R.
847. De Fontette Fronçois Irkçılık (H. Karyol) İletişim Yay., 1991.

848. De Towarnichi, Frederic M. Heidegger (Çev., Z. Durukal), YKY., 2002.

849. Dedeoğlu, M. M. Trajik İnsan Ahlakı Nietzsche ve Etik, Übl Y.

850. _________ 20. yüzyıl Yaşam Felsefesi Nietzsche ve Bergson Athik’i Üzerine Karşılaştırmalı
Bir Kritik, Übl Y.
851. Defterdar Sarı Mehmet Devlet Adamlarına Öğütler, Sadeleştiren; Hüseyin Ragıp Ugural, Kültür Bak.
Paşa Yay., İstanbul, 1987
37

852. Değirmencioğlu, C. Mehmet İzzet, Kültür ve Turizm Bakanlığı Y.

853. Del Vecchio, G Hukuk Felsefesi Dersleri, Çev. Sahir Erman, Sermet Mat., İstanbul, 1952

854. Delacroix, H Oyun ve Sanat, Çev. Mustafa Şekip Tunç, İstanbul, 1938

855. Deleuze, Gilles Bergsonculuk (Çev., A. Yüceler), Otonom Yay., 2006.

856. _________ Kant Üzerine Dört Ders (Çev., U. Baker), Öteki Yay., 2000.

857. _________ Spinoza (Çev.,U. Baker), Kabalcı Yay., 2008.

858. Deleuze-Guattari Felsefe Nedir? YKY

859. _________ Kapitalizm ve Şizofreni 1-2, Bağlam Y.

860. _________ Felsefe Dersleri I-Spinoza Üstüne Bir Ders, Çev. Ulus Baker, Öteki Yay., Ocak
Ankara, 2000
861. _________ Felsefe Dersleri II -Kant Üzerine Dört Ders, Çev. Ulus Baker, Öteki Yay., Ankara,
2000
862. _________ Kafka, Yapı Kredi Y.

863. _________ Kant’ın Eleştirel Felsefesi, Çev. Taylan Altuğ, Payel Yay., İstanbul, 2001

864. _________ Kıvrım: Leibniz ve Barok, Çev. Hakan Yücefer, Bağlam Yay., İstanbul, 2006

865. _________ Kritik ve Klinik, Çev. İnci Uysal, Norgunk Yay., İstanbul, 2007

866. _________ Müzakereler, Çev. İnci Uysal, Norgunk Yay., İstanbul, 2006

867. _________ Perikles ve Verdi: François Chatelet’nin Felsefesi, Çev. Ali Akay, Bağlam Yay.,
İstanbul, 2006
868. _________ Spinoza ve Pratik Felsefe, Çev. Ulus Baker, Norgunk Yay., İstanbul, 2006

869. Deleuze,G.-Parnet,C. Diyaloglar, Bağlam Y.

870. Dellaloğlu, B.F. "Toplumsal"ın Yeniden Yapılanması, Bağlam Y.

871. _________ (Yay.Hazrl.) Benjamin, Say Y.

872. _________ Frankfurt Okulu'nda Sanat ve Toplum, Bağlam Y.

873. _________ Romantik Muamma, Bağlam Y.

874. Demir, Ö. Bilim Felsefesi, Vadi Yay., Ankara, 1997

875. Demir, R. Türk Aydınlanması ve Voltaire, Doruk Yay., Ankara, 1999


38

876. _________ Filozofika Ottomanika I-III, Lotus Yay., Ankara, (I)2005, (II)2006, (III) 007

877. _________ Osmanlılarda Bilimsel Düşüncenin Yapısı, Epos Yay., Ankara, 2001

878. _________ Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Türk Felsefesi, Cilt I, Lotus Y.

879. Demiray, T. Le Play Sosyolojisinin 100. Yılında Dünyada ve Türkiye’de Tesirleri, Türkiye
Yay., İstanbul, 1958
880. Demirci Mustafa Beytü’l –Hikme, İnsan Yay., 1996.

881. Demirhan, A. (Der.) Heidegger ve Teoloji, İnsan Yay., İstanbul, 2002

882. _________ Kierkegaard ve Din, Gelenek Yay., İstanbul, 2003

883. _________ Nietzsche ve Din, Gelenek Yay., İstanbul, 2002

884. _________ Modernlik, Üniversite Y.

885. Demirsoy, A. Kalıtım ve Evrim, Meteksan Y.

886. Demirtaş, A. Ansiklopedik Matematik Sözlüğü, Bilim Teknik Kültür Y. 1986.

887. Denis, H. Ekonomik Doktrinler Tarihi 1-2, Sosyal Y. 1973

888. Denkel, A. Anlam ve Nedensellik, Kabalcı Y.

889. _________ Anlamın Kökenleri, Metis Y.

890. _________ Anlaşma: Anlatma ve Anlama, Boğaziçi Üni. Y.

891. _________ Bilginin Temelleri, Metis Y.

892. _________ Demokritos/ Aristoteles. İlkçağ'da Doğa Felsefeleri, Kalamış Y.

893. _________ Nesne ve Doğası, Metis Y.

894. _________ Nesne ve Özellik, Doruk Yay., Çev: Celal A. Kanat, İstanbul, 2007.

895. _________ Düşünceler ve Gerekçeler I-II, Göçebe Y.

896. Dennett, D. C. – Aklın G’özü, Çev: Füsun Doruker, Boğaziçi Üniv. Yay., İstanbul, 2009
Hofstadter, D. R.
897. Dennett, D. C. Aklın Türleri, Çev: Handan Baykara, Varlık Yay., İstanbul, 1999

898. Dent N. J. H. Rousseau Sözlüğü (Çev., B. Gözkan – vd.), Sarmal Yay., 2002.

899. Deonna, W. Sanatta Ritimler ve Kanunlar, Remzi K.


39

900. Derey, S. (Der.) İnsan ve Teknoloji, Çev. Taha Kılıç, İnsan Yay., İstanbul, 1992

901. Derrida, J. Bağışlama ve Kozmopolitizm,Birey Yay.,

902. _________ Çalınan Poe Lacan ve Derrida Psikanalitik Devekuşu Diyalektiği, Birey Y.

903. _________ Çile, Kabalcı Yay.

904. _________ Göstergebilim ve Gramatoloji, Afa Y.

905. _________ Grammatoloji, Kubbealtı Sahaf.

906. _________ Gün Doğmadan, Çev.Kenan Sarıalioğlu, Dharma Yay., İstanbul, 2006.,

907. _________ İsim Hariç, Kabalcı Y.

908. _________ Khora, Kabalcı Y.

909. _________ Marx’ın Hayaletleri, Haz. Melih Başaran, Ayrıntı Yay., İstanbul, 2001

910. _________ Marx ve Mahdumları, Ayrıntı Y.

911. _________ Nietzschelerin Şöleni, Otonom Yay.,

912. _________ Otobiyagrafiler: Nietzsche’nin Öğretimi ve Özel İsim Politikası, Birey Y.

913. _________ Öteki Hedef, Bağlam Y.

914. _________ Otobiyografiler, Birey Y.

915. _________ Pera Peras Poros, Yapı Kredi Y.

916. Descartes Ahlak Üzerine Mektuplar, MEB

917. _________ Aklın İdaresi İçin Kurallar, MEB

918. _________ Felsefenin İlkeleri, MEB

919. _________ Metafizik Düşünceler, MEB

920. _________ Metot Üzerine Konuşma, MEB

921. _________ Ruhun İhtirasları, MEB

922. _________ Tabiat Işığı İle Hakikati Arama, MEB

923. Deschamps, A. Marksizm Tahlil ve Tenkit, Çev. Suut Kemal Yetkin, Arkadaş Yay., İstanbul, 1937
40

924. Dewey, J. Demokrasi ve Terbiye, Çev. Avni Bekir Başman, İstanbul, 1928

925. _________ Deneyim Ve Eğitim, Çev. Sinan Akıllı, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yay., Ankara,
2007
926. _________ Demokrasi ve Eğitim, Başarı Yay.,

927. _________ Deneyim ve Eğitim,ODTÜ Geliştirme Vakfı Yay.,

928. _________ Okul ve Toplum, Pegem Akademi Yay.,

929. _________ Özgürlük ve Kültür, Remzi Kitabevi,

930. Dıez, M Genel Estetik, Çev. Cevat Mahmut Altar, Matbaacılık Okulu, İstanbul, 1962

931. Diderot – D’Alambert Ansiklopedi, YKY., 1996.

932. Diderot Felsefe Konuşmaları, Sosyal Y.

933. _________ Felsefe, Çev. Haydar Rıfat, Şirketi Mürettibiye Basımevi, İstanbul, 1935

934. _________ Aktörlük Üzerine Aykırı Düşünceler, Sosyal Y.

935. _________ Filozofça Düşünceler, Çan Y.

936. _________ Kaderci Jacques İle Efendisi, Çev. Adnan Cemgil, İstanbul, 1949

937. _________ Körler Hakkında Mektup, Sosyal Y.

938. _________ Paris Salon Sergileri, Yapı Kredi Y.

939. _________ Yasayı Çiğnemenin Tehlikeleri Üstüne, Çev. İsa Öztürk-Vedat Günyol, Çan Yay.,
İstanbul, 1974
940. Diemer, A. vd. Günümüzde Felsefe Disiplinleri, Ara Yayıncılık.

941. Dilaçar, A. Kutadgu Bilig İnhcelemesi, TDK, 1995.

942. Dilthey, W. Tinsel Bilimlere Giriş, Çev. Doğan Özlem, Ege Üniv. Yay., İzmir, 1984

943. _________ Alman Ruh Tarihine Dair Tetkikler, Yeni Zaman Y.

944. _________ Hermeneutik ve Tin Bilimleri, Paradigma Y.

945. Dinçer, K Bilimsel Açıklamada Hempel Modeli, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, 1993

946. Dindar, B Emanuel Mounier’de Personalizm, Kültür Bak. Yay., Ankara, 1988

947. Direk, N.(Yay.Haz.) Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Felsefe, TFK, Y.


41

948. Direk, Z-Göremen, R Çağdaş Fransız Düşüncesi, Epos Yay., Ankara, 2004

949. Direk, Z. Başkalık Deneyimi, YKY, İstanbul, 2005

950. Dobrenkov, V.İ Eric Fromm’un ve Yeni Freudçuluğun Eleştirisi, Çev. Dr. Oya Tangör-Levent
Küey, Sorun Y. 1979
951. Dodurgalı, A İbn Sina Felsefesinde Eğitim, Marmara Üniv. İlhiyat Fak. Yay., İstanbul, 1994

952. Doehring, Karl Genel Devlet Kuramı (Çev., A. Mumcu), İnkılap Yay., 2002.

953. Doğan, A. Osmanlı Aydınları ve Sosyal Darwinizm, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay.,
İstanbul, 2006
954. Doğan, M. 100 Soruda Estetik, Gerçek Yay., İstanbul, 1975, Doğu Batı Y.

955. Doğu, İ. (Ed.) Felsefi Metinler: Pragmatizm, Üniversite Kitabevi.

956. Dok, B Nietzcshe’nin Nihilizmi, Seba Yay., Ankara, 1996

957. Dolgoff, S. Bakunin, Kaos Y. 1998.

958. Donald, H Wittgenstein’in Din Felsefesi, Çev. Ramazan Ertürk, A Yay., Ankara, 2000

959. Donnelly, Jack İnsan Hakları (Çev., M. Erdoğan), Yetkin Yay., 1995.

960. Dorion, Louis-Andre Sokrates, Dost Yay., 2007.

961. Doru, N Doğudan Batıya Köprü: Süryanîler, Felsefe ve Çeviri Geleneği, Dipnot Yay.,
İstanbul, 2007
962. Dostoyevski, F. M. Batı Çıkmazı, Dergah Y.

963. _________ Karamazov Kardeşler, Çev: Nihal Yalaza Taluy, Türkiye İş Bankası Yay., İstanbul,
2009
964. Downs Robert Dünyayı Değiştiren Kitaplar (Çev., E. Güngör), Ötüken Yay., 2005.

965. Dönmez, A. Bir Bilim Olarak Matematik Tarihi, V Y. 1986.

966. Dönmez G Devlet Metodolojisine Giriş, Hece Yay., Ankara, 2004

967. Draman,H Toplum Felsefecisi Hilmi Ziya Ülken, Boyut Yay., İstanbul, 2007

968. Dranaz, F Felsefe Kılavuzu, Çeltut Mat., İstanbul, 1972

969. Duby, G. Ortaçağ İnsanları ve Kültürü, İmge K.1990

970. Ducasse, P Büyük Felsefeler, Çev. Nihal Önal, Varlık Yay., İstanbul, 1972

971. Duplessis, Y. Gerçeküstücülük, İletişim Y.


42

972. Durakbaşa, A. Halide Edib Türk Modernleşmesi ve Feminizm, İletişim Y. 2000.

973. Duralı, Ş.T Aristoteles’te Bilim ve Canlılar Sorunu, Çantay K.

974. _________ Biyoloji Felsefesi, Akçağ Y.

975. _________ Canlılar Sorununa Giriş, İst. Üni. Ed. Fak. Y.

976. _________ Çağdaş İngiliz-Yahudi Medeniyeti, İz Y.

977. _________ Çağdaş Küresel Medeniyet, Anlamı, Gelişimi, Konumu, Dergah Yay., İstanbul,
2000
978. _________ Felsefe-Bilime Giriş, Çantay K.

979. _________ Felsefe-Bilime Ramak Kalmışken, Kutadgubilig İlavesi.

980. __________ Felsefe-Bilim Nedir, Dergah Y. 2006

981. _________ Sorun Nedir, Dergah Y. 2006.

982. _________ (Çev.) Gılgamış Destanı, Çantay K.

983. Durand, G Sembolik İmgelem, Çev. Ayşe Meral, İnsan, 1998

984. _________ Felsefe Kılavuzu, Çev. Ender Gürol, Milliyet Yay., İstanbul,1973

985. Durant, W Felsefenin Öyküsü, İz Yay., İstanbul, 2002

986. _________ Medeniyetin Temelleri, Çev. Nejat Muallimoğlu, Boğaziçi Yay., İstanbul, 1978

987. Durkheım, E Ahlâk Terbiyesi, Çev. Hüseyin Cahit Yalçın, Devlet Mat., İstanbul, 1927

988. _________ Din Hayatının İptidaî Şekilleri, Cilt: I,II., Çev. Hüseyin Cahit Yalçın, İstanbul,
1923-1924
989. _________ İntihar, İmge Y.

990. _________ Meslek Ahlâkı, Çev. Mehmet Karasan, , MEB Yay., Ankara 1949

991. _________ Toplumbilimsel Yöntemin Kuralları, Çev. Cemal Bali Akal, BFS Yay., İstanbul
1985.
992. Dursun, Y. Felsefe ve Matematikte Analitik/Sentetik Ayrımı, Elips Yay., Ankara, 2004

993. Duverger, M. Siyasi Rejimler, Remzi K. 1966

994. _________ Politikaya Giriş, Varlık Y. 1984

995. _________ Siyaset Sosyolojisi, Varlık Y. 1985


43

996. _________ Sosyal Bilimlere Giriş, Bilgi Y. 1973.

997. Dündar, O. Büyük Türk Bilgini ve Hakimi İbn Sina, Kültür Bak., Ankara, 1999

998. Dürüşken, Ç. Stoa Mantığı, İÜ., Edebiyat Fak. Basımevi, İstanbul, 1991

999. Dürüşken, Ç. Roma Dini, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Y. 2003

1000. Düzen, İ. Aziz Nesefi’ye Göre Allah, Kâinat ve İnsan, Şanlıurfa İlahiyat Fakültesini
Geliştirme Vakfı Yay., Ankara, 1991
1001. Düzgün, Ş.A. Sosyal Teoloji, Akçağ Yay, Ankara, 1999

1002. Eaglaton, Terry İdeoloji (M. Özcan), Ayrıntı, 1996.

1003. _________ Postmoderninmin Yanılsamaları, Çev. Mehmet Küçük, Ayrıntı, İstanbul, 1996

1004. _________ Estetik, Özne Y.

1005. _________ Edebiyat Eleştirisi Üzerine, Eleştiri Y.

1006. _________ Edebiyat Kuramı, Ayrıntı Y. 1990.

1007. _________ Eleştiri ve İdeoloji, İletişim Y. 1985

1008. Ebenstein, William Siyaset Felsefesinin Büyük Düşünürleri (Çev., İ. Özel), Şule Yay., 1996.

1009. Eberhard, W. Çin Denemeleri, MEB, 1992

1010. Ebheri İsaguci, Gonca Y.

1011. Ebu’l-Ala Afifî İbn Arabi’de Tasavvuf Felsefesi, Kırkambar, İstanbul, 1999

1012. _________ Fusüsu'l - Hikem Okumaları için Anahtar, Çev. Ekrem Demirli, İz Yay., İstanbul,
2000
1013. _________ İslam Düşüncesi Üzerine Makaleler, Çev. Ekrem Demirli, İz Yay., İstanbul, 2000

1014. Ece Ayhan Sivil Denemeler Kara, YKY, 1998.

1015. Eckermann, J.P. Hayatının Son Yıllarında Goethe İle Konuşmalar, Çev. Lütfi Ay-Sadi Baytın, MEB
Yay., 1947
1016. Eco, U. Avrupa Kültüründe Kusursuz Dil Arayışı, Çev. Kemal Atakay, Literatür Yay.,
İstanbul, 2004
1017. _________ Açık Yapıt, Kabalcı Y.

1018. _________ Alımlama Göstergebilimi, Düzlem Y.

1019. _________ Günlük Yaşamdan Sanata, Adam Y.


44

1020. _________ Ortaçağ Estetiğinde Sanat ve Güzellik, Can Y Ed. Fak. Y.

1021. _________ Yorum ve Aşırı Yorum, Can Y.

1022. Edman, I. Sanat ve İnsan, Estetiğe Giriş, Çev. Turan Oğuzkan, MEB Yay., İstanbul, 1966

1023. Edmons,D-Eidinow,J Wittgenstein’ın Maşası, Çev. Aslı Biçer, YKY., İstanbul, 2004

1024. Egemen, B.Z Terbiye İlminin Problemleri ve Terbiye Felsefesi, AÜİF. Yay., Ankara, 1965
Eğitim Fak. Y.
1025. Eınsteın, A. Fiziğin Evrimi, Çev. Öner Ünalan, Onur Yay., Ankara, 1972

1026. _________ Dünyayı Nasıl Görüyorum, Çev. Kemal Zülfü Taneri-Nazım Kemal, Tecelli
Basımevi, İstanbul, 1938
1027. _________ İzafiyet, Çev. Ali Tonkay, Fakülteler Mat., İstanbul, 1965

1028. _________ Dünyamıza Bakış, Çan Y.

1029. Einstein, A. – Infeld, L. Fiziğin Evrimi, Çev: Öner Ünalan, Sol Y.

1030. Eisenstadt, S.N. Modernleşme, Doğu Batı Y.

1031. El- Behiy, M İslami Düşüncede Oryantalist Etki, Ekin Yay.,İstanbul,1993

1032. El-Cîlî İnsân-ı Kâmil, Çev. Abdülaziz Mecdi Tolun, İz Yay., İstanbul, 1998

1033. El-Cezeri El-Cami’ Beyne’l-‘İlm Ve’l-‘Amel… Çev: Tekeli, S. vd., TTK. Y. 2002.

1034. Eliot, T.S. Edebiyat Üzerine Düşünceler, Kültür ve Turuzm Bakanlığı Y. 1983.

1035. El –Kindi Felsefi Risaleler, Çev. Mahmut Kaya, İz Yay., İstanbul, 1994

1036. El-Murabit, A Diyalektiğin Sonu (Gelmekte Olan İnsan İçin), Çev. Ersin Balcı, Vadi Yay.,
İstanbul, 1995
1037. Eliade, M Şamanizm, Çev. İsmet Birkan, İmge Yay., İstanbul, 1999

1038. _________ Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi, I, II, III., Çev. Ali Berktay, Kabalcı Yay.,
İstanbul, 2003
1039. _________ Ebedi Dönüş Mitosu, İmge K.

1040. _________ İmgeler Simgeler, Gece Y.

1041. _________ Kutsal ve Din Dışı, Gece Y.

1042. Elibol, S Felsefe Konuşmaları, Kültür Bak., Ankara, 1987

1043. Eliot, T.S. Edebiyat Üzerine Düşünceler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Y.


45

1044. Ellul, J Sözün Düşüşü, Çev. Hüsamettin Arslan, Paradigma Yay., İstanbul, 1998

1045. Emerson, W. Nefise İtimat, Çev. Halikarnas Balıkçısı, Tan Basımevi, İstanbul, 1939

1046. Emiroğlu, İ. Ana Konularıyla Klasik Mantık, Kitabevi ve Asa Yay., İstanbul, 1999

1047. _________ Klasik Mantığa Giriş, Elis Yay., Ankara,2004

1048. _________ Mantık Yanlışları, M.Ü. İlahiyat Fak. Vakfı Yay., İstanbul,1993

1049. _________ Sufi ve Dil, İnsan Yay., İstanbul, 2002

1050. Emiroğlu, K. (Haz. ve James Joyce’un Mektupları, Düşün Y. 1983.


Çev.)
1051. Emiroğlu, Z. Resimli Medeniyet Tarihi, Pulhan Matbaası, 1949.

1052. En-Neşşar, Ali Sami İslam’da Felsefi Düşüncenin Doğuşu, Çev. Osman Tunç, İnsan Yay., İstanbul,
1999
1053. Enari, F. Bilim ve Felsefe, Çığır Y.

1054. Engels, F. Cemiyetin Asılları, Çev. Muhittin, Vakıf Kitabevi, İstanbul, 1934

1055. _________ Doğanın Diyalektiği, Çev. Arif Gelen, Sol Yay., Ankara, 1970

1056. _________ Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu, Çev. Nizamettin Burhan,
Sosyal Yay., İstanbul, 1962
1057. _________ Materyalizm Prensipleri, Çev. Fatma Yalçın, Tecelli Basımevi, İstanbul, 1936

1058. _________ Sosyalist Düşüncenin Gelişmesi, Çev.Selahattin Hilav, Sosyal Yay., İstanbul, 1964

1059. _________ Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm, Çev. Öner Ünalan, Onur Yay., Ankara,
1978
1060. _________ Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm, Çev.Öner Ünalan, Sol Yay., Ankara,
1970
1061. _________ Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, Sol Y.

1062. Enriques, F-Santaillana İyonyalılar ve Nesnelerin Mahiyeti, Çev. Hamdi Ragıp Atademir, Ankara, 1945
G.D
1063. Epiktetos Düşünceler ve Sohbetler, İnkılap ve Aka

1064. Epikür Epikürün Ahlakiyatı, Çev. Haydar Rifat, Şirketi Maddiyecilik Basımevi, İstanbul,
1935
1065. _________ Mektuplar ve Maksimler, Remzi K.

1066. Eralp, H.V. Descartes Fiziğinin Metafizik Temelleri, Türkiye Basımevi,İstanbul, 1951

1067. _________ Matematikte, Fizik ve Kimyada Metot, Üçler Basımevi


46

1068. _________ Yahya Kemal İçin, Yahya Kemali Sevenler Cemiyeti Neşriyatı

1069. Erasmus Deliliğe Övgü, Kabalcı Y.

1070. Erdem, F.(Ed.) Sosyal Bilimlerde Güven, Vadi Y. 2003.

1071. Erdem, Hüseyin Ahlaka Giriş, Günay Mat., Konya, 1994

1072. _________ Bazı Felsefe Meseleleri, Hü-Er Yay., Konya,1999

1073. _________ Bir Tanrı Alem Münasebeti Olarak Panteizm ve Vahdet-i Vücud, Kültür Bak.,
Yay., 1990
1074. _________ İlkçağ Felsefesi Tarihi, Selçuk Üniv. İlahiyat. Fak., Konya 1987; 4. Bsk., Sebat
Mat., Konya, 2000
1075. _________ Problematik Olarak Din-Felsefe Münasebeti, Sebat Mat., Konya, 1999

1076. _________ Sondevir Osmanlı Düşüncesinde Ahlâk, Selçuk Üniv. İlahiyat. Fak., Konya, 1996

1077. _________ Ahlak Felsefesi, Çizgi Kitabevi.

1078. Erdem, H.H. Felsefe: Yüzyılların Aydınlığı, Kendi Yayını,Ümit Ofset

1079. _________ Felsefenin Işığında Tartışmalar, Arma-1 Yayınları.

1080. _________ Karl Jaspers Felsefesinde Hakikat, İletişim ve Siyaset. Ebabil Y. 2007.

1081. _________ Problemler ve Düşünceler, Odak Yayınevi.

1082. Erdem, H.S. Nietzsche’de Perspektivizm, Anlam ve Yorum, Bilge Adam Y.

1083. _________ Wittgenstein/ Dilin Yörüngesinde Felsefe, Bilge Adam Y.

1084. Erdem, S Modern Sanat, Türkiye Basımevi, İstanbul, 1963

1085. Erdemli, A. Dağlarla, İnsancıl Y. 1998.

1086. _________ Spor Felsefesi, E yayınları

1087. Erdoğan Ş Mimar Wittgenstein, Altıkırkbeş Yay.,İstanbul, 2006

1088. Erdoğan, İ.-Alemdar, K. İletişim ve Toplum, Bilgi Y.

1089. Erdoğan, M. Liberal Toplum Liberal Siyaset, Siyasal Yay., Ankara, 1993

1090. _________ Anayasal Demokrasi, Siyasal Kitabevi, 1996.

1091. _________ Demokrasi Laiklik Resmi İdeoloji, LDT. Yay., 1995.


47

1092. _________ Aydınlanma Modernlik ve Liberalizm, Orion Y. 2006.

1093. _________ İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku, Orion Y. 2007.

1094. Erdost, M. İ Bilim ve Yazın Arasında, Onur Yay., Ankara, 1984

1095. Ergil, D. Toplum ve İnsan, Turhan K. 1984.

1096. Ergin, M. Orhun Abideleri, Boğaziçi Yay., İstanbul, 1978

1097. _________ Dede Korkut Kitabı I-II, Türk Dil Kurumu Y.

1098. _________ Türk Dil Bilgisi, Boğaziçi Y. 1985.

1099. Ergun, M. Eğitim Felsefesi, Ocak Yay., Ankara, 1999

1100. Erhat, A İşte İnsan-Ecco Homme, Remzi Kitabevi., İstanbul, 1969

1101. Erhat, A. Mitoloji Sözlüğü, Remzi K.

1102. Erim, M. Batı Uygarlığının Temelleri,İstanbul Üniv. Y., İstanbul, 1979

1103. Erişirgil M. Emin Bir Fikir Adamının Romanı(Ziya Gökalp), Ankara, 1938

1104. _________ Descartes ve Kartezyenler, Haz. Erdoğan Erbay, Ali Utku, ÇizgiFelsefe, Konya,
2006
1105. _________ Felsefeye Başlangıç, İstanbul 1936

1106. _________ Hukukun Muhtelif Cepheleri ve Hukuk İlmi, Ankara,1938

1107. _________ İhmal, Maarif Yay., Ankara,1958

1108. _________ İslamcı Bir Şairin Romanı(Mehmed Akif), Ankara, 1993

1109. _________ Kant ve Felsefesi, İnsan Yay., İstanbul, 1997

1110. _________ Neden Filozofi Yok, Maarif Yay., Ankara, 1957

1111. _________ Sokrat, Kanaat Kitabevi, İstanbul 1931

1112. _________ Türkçülük Devri, Milliyetçilik Devri, İnsanlık Devri, Ankara, 1958

1113. Erkman, F. Göstergebilime Giriş, Alan Y.

1114. Eroğlu, Cem Çağdaş Devlet Düzenleri, İmaj Yay., 2001.

1115. _________ Devlet Nedir, İmge Kitabevi,1999.


48

1116. Eröz, M. Milli Kültürümüz ve Meselelerimiz, Doğuş Y.

1117. Erözden, Ozan Ulus Devlet, Dost Yay.,1997.

1118. Ertan, T.F Kadrocular ve Kadro Hareketi, Kültür Bak. Yay., Ankara, 1994

1119. Ertem, S Avrupanın İskeleti, Kanaat Kitabevi, İstanbul, 1939

1120. Ertugrul, İ. F Vahdet-i Vücud ve Muhyiddin-i Arabi, Haz. Mustafa Kara, İnsan Yay.,
İstanbul,1991
1121. Erzurumlu İbrahim Hakkı Marifetname, Kit-San Y. Erzurum, 1988.

1122. Es Sadr M. Bakır İslam ve Filozofi (Çev., A. Sarıoğlu), Hicret Yay., 1980.

1123. Esin, E Türk Kozmolojisi (İlk Devir Üzerine Araştırmalar), Edebiyat Fak., Mat., İstanbul,
1979
1124. Eucken, R. Yaşamın Anlam ve Değeri, İzdüşüm Y.

1125. Everdell,William R. İlk Modernler , Yirminci Yüzyıl Düşüncesinin Kökenlerine İlişkin Profiller,YKY

1126. Eyuboğlu, İ.Z. Anadolu Uygarlığı, Der Y.

1127. _________ Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü, Sosyal Y.

1128. _________ Mavi ve Kara, Çağdaş Y.

1129. _________ Sanat Üzerine Denemeler, Cem Y.

1130. _________ Gelin Canlar Söyleşelim, Pencere Y. 1997.

1131. Eyüboğlu, S Denemeler, Cem Yay., İstanbul,1974

1132. Eyüboğlu, S., Erhat A. Hesiodos Eseri ve Kaynakları, Türk tarih Kurumu Y.

1133. Fabrequettes, M.P Adalet Mantığı ve Hüküm Verme Sanatı, Yeni Cezaevi Mat., Ankara, 1945

1134. Fahreddin Razi Kelama Giriş (el-Muhassal), Çev. Hüseyin Atay, AÜİF Yay., Ankara, 1978

1135. Fahri, M. İslam Ahlak Teorileri, Litera Yay., Muammer İskenderoğlu-Atilla Arıkan, İstanbul,
2002
1136. _________ İslam Felsefesi Tarihi, Çev. Kasım Turhan, Ayışığı Kit., İstanbul, 1999

1137. _________ İslam Felsefesi, Kelamı ve Tasavvufuna Giriş, Çev. Şahin Filiz, İnsan Yay.,
İstanbul, 1998
1138. Fahrüddin-i Iraki Parıltılar, MEB

1139. Falzon, C. Foucault ve Sosyal Diyalog, Paradigma Yay., 1989.


49

1140. Fancher Ruh Bilimin Öncüleri (Çev., A.Yardımlı), İdea Yay., 1990.

1141. Fârâbî Al-Siyasa al-Madaniyya, Çev. Mehmet S. Aydın-Abdülkadir Şener- Rami Ayas,
Ankara, 1980
1142. _________ Büyük Türk Feylesofu Uzlukoğlu Farabi’nin Eserlerinden Seçme Parçalar, Çev.
Kıvameddin Burslan, İstanbul, 1935
1143. _________ Eflatun Kanunlarının Özeti, Çev. Fahrettin Olguner, Kültür Bak. Yay, Ankara,
1985
1144. _________ El-Medenit’ül- Fazıla, Çev. Ahmet Arslan, Kültür Bak. Yay., Ankara, 1990

1145. _________ Farabi’nin Bazı Mantık Eserleri, Çev. Mübahat Türker Küyel, Ankara,1990

1146. _________ Farabi’nin Peri Hermeneias Muhtasarı, Çev. Mübahat Türker Küyel, Ankara, 1990

1147. _________ Füsusu’l-Medeni (Siyaset Felsefesine Dair), Çev. Hanifi Özcan, Dokuz Eylül Üniv.
Yay., İzmir,1987
1148. _________ İlimlerin Sayımı, MEB

1149. _________ Mantık Risaleleri, Çev. Hüseyin Sarıoğlu, Çantay Kitabevi, İstanbul, 2001

1150. _________ Mutluluğun Kazanılması, Vadi Yay., Çev. A. Arslan, Ankara, 1994

1151. Farrıngton, B Darwin Gerçeği, Çev. Bozkurt Güvenç-Yalçın İzbul, Çağdaş, 1982

1152. Fazlıoğlu, İ. Uygulamalı Geometrinin Tarihine Giriş, Dergah Y.

1153. Fazlurrahman İslam ve Çağdaşlık, Çev. Alparslan Açıkgenç-M. Hayri Kırbaşoğlu, Fecr Yay.,
Ankara, 1990
1154. _________ İslam, Çev. Mehmet S. Aydın-Mehmet Dağ, Selçuk Yay., Ankara, 1996

1155. _________ Tarih Boyunca İslami Metodoloji Sorunu, Çev. Salih Akdemir, Ankara Okulu Yay.,
Ankara, 1995
1156. Feaure, Paul Rönesans (H. Boysan), İletişim Yay., 1992.

1157. Febvre, Lucien Uygarlık Kapitalizm ve Kapitalistler (Çev., M. A. Kılıçbay), İmge Kitabevi, 1995.

1158. Fenmen, R. Yeni Kuanta Fiziği ve Felsefi Ehemmiyeti, Akba Kitabevi

1159. Feridüddin-i Attar Mantık Al-Tayr I-II, MEB, Y.

1160. _________ Pendname, MEB, Y

1161. _________ İlahiname, MEB, Y.

1162. Fernandez Jung Psikolojisi ve Tasavvuf, Çev. Kemal Yazıcı-Raramazan Kutlu, 1994

1163. Ferre, F Din Dilinin Anlamı, Alfa Yay., İstanbul, 1998


50

1164. Feuerbach, L. Geleceğin Felsefesinin İlkeleri, Ara Y.

1165. Feyerabend, P. Akla Veda, Ayrıntı Y.

1166. _________ Anarşizm Üzerine Tezler (Çev., E. Altınsöz), Öteki Yay., 2000.

1167. _________ Bilgi Üzerine Üç Söyleşi, Metis Y.

1168. _________ Özgür Bir Toplumda Bilim, Ayrıntı Y.

1169. _________ Vakit Öldürme(Otobiyografi), Çev. Nedim Çatlı, Ayrıntı Yay., 1997

1170. _________ Yönteme Hayır, Ara Y.

1171. _________ Yönteme Karşı, Çev. Ertuğrul Başer, Ayrıntı Yay., 1999

1172. Fındıklıoğlu, Z.F. Ahlak Tarihi, İÜ. Edebiyat Fak. Yay., İstanbul, 1944

1173. _________ Etos ve Kozmoz, Türkiye Harsi ve İçtimai Araştırmalar Derneği Yay., İstanbul,
1937
1174. _________ Felsefe Kongrelerinde Türkiye, Ulus Basımevi, Ankara, 1937

1175. _________ François Bacon, Fakülteler matbaabı

1176. _________ Fransız İhtilali ve Tanzimat, İş, Türkiye Felsefi Harsi ve İçytimai Araştırmalar
Merkezi Kitaplığı, İstanbul, 1943
1177. _________ İbn-i Haldun’un Hukuka Ait Fikirleri ve Tesirleri, Kenan Basımevi, İstanbul,1939

1178. _________ İbni Haldun ve Felsefesi, Burhaneddin Basımevi, İstanbul, 1939

1179. _________ Karl Marx ve Sistemi, Ötüken Yay., İstanbul, 1975

1180. _________ Sanayi Müesseselerinde İnsanlararası Münasebetler Teorisi ve Felsefi Temelleri,


Türkiye Harsi ve İçtimai Araştırmalar Derneği Yay., İstanbul, 1962
1181. _________ Stuart Mill ve Türkiye’de Tesirleri, Fakülteler Mat., İstanbul, 1963

1182. _________ XI. Asırda Bir Türk Mütefekkiri ve Ahlaki Düşünceleri, Recep Usluoğlu Basımevi,
Ankara, 1938
1183. _________ Ziya Gökalp İçin Yazdıklarım ve Söylediklerim, Muallimler Birliği Yay., Sıralar
Mat., İstanbul, 1955
1184. _________ İçtimaiyat Dersleri, Birinci Cild. İst. Üniv. İktisat Fak. Y. 1971.

1185. Fischer, E Sanatın Gerekliliği, Çev. Cevat Çapan, De Yay., İstanbul, 1968

1186. Filibeli A.H A’mak-ı Hayal, İstanbul, Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul, 1981

1187. _________ Huzur-u Akıl ve Fende Maddiyyun Meslek-i Delaleti, Haz. Sadık Albayrak,
Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul, 1974
51

1188. Filiz, Ş Ahlakın Aklî ve İnsanî Temeli, Çizgi Kitabevi Yay., Konya, 1998

1189. _________ İhvan-ı Safa Risalelerinde İnsan Problemi, Çizgi Kitabevi Yay., Konya, 2000

1190. _________ İslam Felsefesinde Mistik Bilginin Yeri, İnsan Yay., İstanbul, 1995

1191. _________ İslam Felsefesinin Serüveni, Delta Yay., İstanbul, 1996

1192. Finlayson, J. Gordon Habermas, Dost Yay., 2003.

1193. Finley M. I. Antik ve Modern Demokrasi (D. Türker), Ayraç Yay., 2003.

1194. Firdevsi Şehname I-IV, MEB, Y.

1195. Fiske, J İletişim Çalışmalarına Giriş, Çev. Süleyman İrvan, Bilim ve Sanat Yay., Ankara,
1996
1196. Fletcher, M 20. Yüzyıl Filozofları, Çev. Akın Kanat, İlya Yay., İzmir, 2002

1197. Flew, A Plato-Batı Düşüncesinde Siyaset Felsefeleri, Çev. Nejat Muallimoğlu, Marmara
Üniv. İlahiyat Fak. Yay., İstanbul, 1995
1198. Foerster, F.W. İyi İnsan İyi Politikacı, Doğan Kardeş Y.

1199. _________ İyi İnsan İyi Vatandaş, Doğan Kardeş Y.

1200. Foucault, M. 19. Yüzyılda Bir Aile Cinayeti, Ara Y.

1201. _________ Ben'in Yapımı, Ara Y.

1202. _________ Bilginin Arkeolojisi, Çev.Veli Urhan, Birey Yay., İstanbul, 2000

1203. _________ Cinselliğin Tarihi I-II-III, Afa Y.

1204. _________ Deliliğin Tarihi I-II-III, İmge K.

1205. _________ Ders Özetleri 1970-1982, Yapı Kredi Y.

1206. _________ Doğruyu Söylemek, Çev: Kerem Eksen, Ayrıntı Yay., İstanbul, 2005

1207. _________ Dostluğa Dair, Hil Y.

1208. _________ Kelimeler ve Şeyler, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İmge Yay., 1994

1209. _________ Kliniğin Doğuşu, Doruk Yay.,

1210. _________ Özgürlüğün Felsefesi, Ayrıntı Yay.,

1211. _________ Özne ve İktidar, Ayrıntı Y.


52

1212. _________ Pierre Riviere, Ara Y.

1213. _________ Söylemin Düzeni, Hil Y.

1214. _________ Toplumu Savunmak Gerekir, Çev. Şehsuvar Aktaş, YKY, İstanbul, 2004

1215. _________ Yapısalcılık ve Postyapısalcılık, Çev. Ali Utku-Ümit Umaç, Birey Yay., İstanbul,
1999
1216. Foucault, M. vd. Kendini Bilmek, Om Y.

1217. Foulquié, P. Diyalektik, Çev.Afşar Timuçin, Gelişim Yay., İstanbul, 1975

1218. _________ Varoluş Felsefesi, Çev. Nurettin Topçu, Hareket Yay., İstanbul, 1967

1219. _________ Varoluşçunun Varoluşu, Toplumsal Dönüşüm Yay., İstanbul,1999

1220. Frank, P Pozitivizmi Eleştirmek/Doğa Bilimlerinde Pozitivizm, Çev. Yılmaz Öner, Metis
Yay., İstanbul, 1985
1221. Frankena, William Etik (Çev., A. Aydın), İmge Kitabevi, 2007.

1222. Frayer, Hans İctimai Nazariyeler Tarihi (Çev., T. Çağatay), DTCF Yay., 1977.

1223. Freedman, J.L. vd. Sosyal Psikoloji, Ara Y. 1989.

1224. Frege, G. Aritmetiğin Temelleri, YKY

1225. Freud, S. Bilim ve İman, Çev: H. Zafer Kars, Kaynak Yay., İstanbul, 1994

1226. _________ Bir Yanılsamanın Geleceği, Uygarlık ve Hoşnutsuzlukları, İdea Y.

1227. _________ Cinsiyet Üzerine Üç Deneme, Çev. Ali Avni Öneş, Yeni Mat., 1962

1228. _________ Cinsiyet ve Psikanaliz, Çev. Selâhattin Hilâv, Varlık Yay., İstanbul, 1967

1229. _________ Cinsel Yasaklar ve Anormal Davranışlar, Ara Y. 1989

1230. _________ Psikanalize Giriş, Altın Kitaplar Y. 1984.

1231. _________ Sanat ve Sanatçılar Üzerine, Bozak Y.

1232. _________ Totem ve Tabu, Remzi K. 1971.

1233. Freund, J Beşeri Bilim Teorileri, Bahaeddin Yediyıldız, TTK. Yay., Ankara, 1991

1234. Freville, J.- Sosyalist Gözle Sanat ve Toplum, May Y.


Pylehanov,G.V.
1235. Freyer, H. İçtimai Nazariyeler Tarihi, TTK Y. 1960
53

1236. Frisch, M. İnsan Nedir Ki…, Ara Y. 1990.

1237. Frolov, I.T Biyolojide Diyalektik Yöntem, Çev. Yakup Şahan, Bilimsel Dizi, 1986

1238. Fromm, E Freud Düşüncesinin Büyüklüğü ve Sınırları, Arıtan Y.

1239. _________ Hürriyetten Kaçış, Çev.Dr. Ayda Yörükan, Tur Yay., 3. Bsk., 1982

1240. _________ Kendini Savunan İnsan, Say Y.

1241. _________ Psikanaliz ve Din, Çev. Aydın Arıtan, Arıtan Yay., İstanbul, 1991

1242. _________ Sahip Olmak ya da Olmamak, Çev. Aydın Arıtan, Arıtan Yay., İstanbul, 1990

1243. _________ Sevme Sanatı, De Y. 1967

1244. _________ Yeni Bir İnsan, Yeni Bir Toplum, Çev. Necla Arat, Say Yay., İstanbul, 1984

1245. Fukuyama, F Tarihin Sonu ve Son İnsan, Çev. Zülfü Dicleli, Simavi Yay., İstanbul, 1989

1246. Fuzuli Rind ile Zahid, MEB, Y.

1247. Gaarder, J. Sofi’nin Dünyası, Pan Y.

1248. Gabriel, J. L. Akdenizdeki İlk Uygarlıklar, Çev. Nihal Önal, Varlık Yay., İstanbul,1969

1249. _________ İlk Medeniyetler, Çev. Perin-Mithat Perin, A. Sait Basımevi, İstanbul, 1944

1250. Gadamer, H.-G. vd. Toplum Bilimlerinde Yorumcu Yaklaşım, Hürriyet Vakfı Y.

1251. Gadamer, H. G. Hakikat ve Yöntem, Paradigma Y.

1252. Galbraith, J.K İktidarın Anatomisi, Çev. Ramazan Dikmen, Hece Yay., Ankara, 2004 Galerisi Y.

1253. Gamow, G. Dünyamızın Hayat Hikayesi, Varlık Y. 1963.

1254. Garaudy, R. 20. Yüzyıl Biyografisi, Çev. Ahmet Zeki Ünal, Fecr Yay., Ankara, 1989

1255. _________ Afarozdan Diyaloğa, Çev. Prof. Dr. Sadık Kılıç, Birey Yay., İstanbul, 1996

1256. _________ Entegrizm Kültürel İntihar, Çev. Kamil Bilgin Çileçöp, Pınar Yay., İstanbul, 1992

1257. _________ İnsanlığın Medeniyet Destanı, Çev. Cemal Aydın, Pınar Yay., İstanbul, 1995

1258. _________ İslam ve İnsanlığın Geleceği, Çev. Cemal Aydın, Pınar Yay., İstanbul, 1990

1259. _________ Jean Paul Sartre ve Marxizm, Çev. Salaattin Hilav, Sosyal Yay., İstanbul, 1962
54

1260. _________ Marks İçin Anahtar, Çev. Ahmet Taner Kışlalı, Bilgi Yay., Ankara, 1975

1261. _________ Sosyalizm ve Ahlak, Çev. Selahattin Hilav, Gerçek Yay., İstanbul, 1965

1262. _________ Yüzyılımızda Yalnız Yolculuğum, Çev.Cemal Aydın, Türk Edebiyatı Vakfı Yay.,
İstanbul, 2005
1263. Galtung, John İnsan Hakları (Çev., M. Sözen), Metis Yay., 1999.

1264. Garcon, M Ferdi Hürriyetin Müdafaası, Çev. Hamdi Ragıp Atademir, Kayseri 1962

1265. yGasset, O. Acılık Üstüne, YKY, İstanbul, 1991

1266. _________ İnsan ve "Herkes", Metis Y. 1995.

1267. _________ Kitlelerin Ayaklanışı, Çev. Seçkin Çağan, May Y. 1968.

1268. _________ Sevgi Üstüne, Çev. Yurdanur Salman, YKY, İstanbul,1995

1269. _________ Tarihsel Bunalım ve İnsan, Metis Y.

1270. _________ Üniversitenin Misyonu, Çev. Neyire Gül Işık, YKY, İstanbul, 1997

1271. Gauchet, Marcel Demokrasi İçinde Din (M.E. Özcan), Dost Yay., 2002.

1272. Gazali El Munkızu Min-Ed Dalal, Cağaloğlu Y.

1273. _________ Ey Oğul, İrşad Neşriyatı

1274. _________ Terbiyeye Dair, Cağaloğlu Y.

1275. _________ Düşünmede Doğru Yöntem (Çev., A. Kayacık), Ahsen Yay., 2002.

1276. _________ El- İktisat Fi’l- İtikad (Çev., K. Işık), Ankara Üni, İ. F. Yay., 1985.

1277. _________ Felsefenin İlkeleri, Çev. Cemaleddin Erdemci, Vadi Yay., Ankara, 2001

1278. _________ Filozofların Tutarsızlığı, Çağrı Y.

1279. _________ İhyâu Ulum’id–dîn, Cilt: I-IV, Çev. Ahmet Serdaroğlu, Bedir Yay., İstanbul, 1975

1280. _________ İtikatta Orta Yol, Çev. Kemal Işık, AÜİF Yay., Ankara, 1971

1281. _________ Tehafüt’el Felasife, Çev. Mahmut Kaya-Hüseyin Sarıoğlu, Klasik Yay., İstanbul,
2006
1282. Gehlen, A. İnsan, Çev. Bedia Akarsu-Hüseyin Batuhan, İstanbul Üniv. Edebiyat Fak. Yay.,
İstanbul, 1954
1283. _________ İnsan Üzerine Sekiz Konferans, Çev. Rifat Döver, İstanbul Üniv. Edebiyat Fak.
Yay., İstanbul, 1970
55

1284. Geiger, M. Estetik Anlayış, Remzi K.

1285. Gelenbevî İsmail Kıyas Risalesi, Çev. Abdülkuddüs Bingöl, Atatürk Üniv. Fen Edebiyat Fak. Yay.,
Erzurum, 1988
1286. Gellner, E. Postmodernizm, İslam ve Us, Çev. Bülent Peker, Limit Yay., Ankara, 1994

1287. _________ Uluslar ve Ulusculuk, Çev. B. Ersanlı Behar-G. Göksu Özdoğan, İnsan Yay.,
İstanbul, 1992
1288. George, W. Darwin, Çev. Müfide Pekin, Afa Yay., İstanbul, 1986

1289. Georgeron, F. Osmanlı Türk Modernleşmesi, Çev. Ali Berktay, YKY, İstanbul, 2006

1290. Gerviyani, M. İslam Felsefesine Giriş (Bilgi ve Varlık), Birey Yay., İstanbul, 1998

1291. Geuss,Raymond Eleştirel Teori, Habermas ve Frankfurt Okulu, Ayrıntı Yay.,

1292. Gibb, Hamilton A.R. İslâm Medeniyeti Üzerine Araştırmalar, Kadir Durak vd, 1991

1293. Giddens, A. Max Weber Düşüncesinde Siyaset ve Sosyoloji, Çev. Ahmet Çiğdem, Vadi Yay.,
1996
1294. _________ Modernliğin Sonuçları (Çev., E. Kuşdil), Ayrıntı Yay., 1994.

1295. _________ Modernliğin Sonuçları, Çev. Ersin Kuşdil, Ayrıntı Yay., İstanbul, 1994

1296. _________ Sağ ve Solun Ötesinde: Radikal Politikaların Geleceği, Çev. Müge Sözen-Sabir
Yücesoy, Metis Yay., İstanbul, 2002
1297. _________ Siyaset, Sosyoloji ve Toplumsal Teori, Çev. Tuncay Birkan, Metis Yay., İstanbul,
2001
1298. _________ Sosyoloji (Çev., H. Özel – C. Güzel), Ayraç Yay., 2000.

1299. _________ Sosyolojik Yöntemin Temel İlkeleri, Paradigma Y.

1300. _________ Tarihsel Materyalizmin Çağdaş Eleştirisi, Paradigma Y.

1301. _________ Toplumun Kuruluşu, Çev. Hüseyin Özel, Bilim ve Sanat Yay.,Ankara, 1999

1302. _________ Ulus Devlet ve Şiddet (Çev., C. Atay), Devin Yay., 2005.

1303. _________ Üçüncü Yol: Sosyal Demokrasinin Yeniden Dirilişi, Çev.M. Özay, Birey Yay.,
İstanbul, 2000
1304. Gide, A. Günceden Seçmeler, Varlık Y. 1961.

1305. _________ Seçme Yazılar, MEB Y. 1962.

1306. Gilson, É. Ateizmin Çıkmazı, Çev. Veysel Uysal, Marmara Üniv. İlahiyat Fak. Vakfı Yay,
İstanbul, 1991
1307. _________ Ortaçağ Felsefesinin Ruhu, Çev. Şamil Öcal, Açılım Kitap., 2003
56

1308. _________ Ortaçağda Felsefe, Çev. Ayşe Meral, Kabalcı Yay., İstanbul, 2007

1309. _________ Tanrı ve Felsefe (Çev. M. Aydın), Birleşik Yay., 1999.

1310. Gleichauf, Ingeborg Kadın Filozoflar Tarihi (Çev., L.Uslu), ODTÜ Yay., 2007.

1311. Gleick, J. Kaos, Tübitak Y.

1312. Goblot, E İlimler Sistemi, Çev. Fethi Yücel, Maarif Basımevi, İstanbul 1954

1313. Goethe, J.W. Faust, Çev. Celal Öner, Alkım Yayınevi, 2006.

1314. _________ Genç Werther’in Acıları, Cumhuriyet, 1999.

1315. _________ Yaşamımdan Şiir ve Hakikat, Çev. Mahmure Kahraman, T. İş. B. Kültür Y. 2009.

1316. Goff, J.L Ortaçağda Entelektüeller, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Ayrıntı Yay., İstanbul, 1994

1317. Gognıot,G-Guy B Engels’e Göre Tabiatın Diyalektiği ve Materyalizme Göre Bilgi Teorisi, Çev.
Fatma Öztürk, Hür Yay., İstanbul, 1974
1318. Goichon A. M İbn Sina Felsefesi ve Ortaçağ Avrupasındaki Etkileri, Çev. İsmail Yakıt, İstanbul,
1993
1319. Goldmann, L Kant Felsefesine Giriş, Çev. Afşar Timuçin, Metis, 1983

1320. _________ İnsan Bilimleri ve Felsefe, Kavram Y.

1321. _________ Diyalektik Araştırmalar, Kavram Y.

1322. Gombrich,E.H. Resimde Anlam Sorunu, Kabalcı Y. 1995.

1323. _________ Sanat ve Yanılsama, Remzi K.

1324. _________ Sanatın Öyküsü, Remzi K. 1980.

1325. Gottschalk, H Bertrand Russell Yaşamı, Çev. Vehbi Hacıkadiroğlu, Alaz Yay., İstanbul, 1984

1326. Gourmont, R Fikir Üretimi, Çev.Muzaffer Necip Tanyeri, MEB Yay., Ankara, 1949

1327. Göka E. - Sayar Kemal Bir Bilim Olarak Psikiyatri, Ağaç Yay., 1992.

1328. Göka, E-Mutlu, E Varoluşun Psikiyatrisi, Vadi Yay., Ankara, 1996

1329. Göka, E. Vd. Önce Söz Vardı, Vadi Y.

1330. Gökalp, Z Türk Medeniyeti Tarihi, Haz: İsmail Aka-K.Y.Kopraman, Kültür Bak. Yay.,
Ankara, 1977
1331. _________ Türkçülüğün Esasları, Varlık Y.
57

1332. _________ Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, İstanbul 1918.

1333. Gökay, F.K Demokrasi ve Toplum Ahlakı, İsmail Akgün Mat., İstanbul, 1951

1334. Gökberk, M. Aydınlanma Felsefesi, Cumhuriyet

1335. _________ Değişen Dünya Değişen Dil, Çağdaş Y. 1980.

1336. _________ Felsefe Tarihi, Bilgi Y.

1337. _________ Felsefenin Evrimi, MEB

1338. _________ Kant ile Herder'in Tarih Anlayışları, Yapı Kredi Y.

1339. Gökbilgin, T Osmanlı Müesseseleri Teşkilatı ve Medeniyeti Tarihine Genel Bakış, İstanbul
Üniv. Edebiyat Fak. Yay., İstanbul, 1977
1340. Gökdoğan, M.D. vd. Bilim Tarihi Kılavuzu, Nobel Y.

1341. Göktürk, A. Çeviri: Dillerin Dili, Çağdaş Y.

1342. _________ Okuma Uğraşı, Çağdaş Y.

1343. _________ Sözün Ötesi, İnkılap K. 1989.

1344. Gökyay, O. Molla Lütfi, Kültür ve Turizm Bak. Yay., Ankara, 1987

1345. _________ Katip Çelebi, T. İş Bankası Y.

1346. Göle Nilüfer Modern Mahrem, Metis Yay., 1992.

1347. Görgün, T. Anlam ve Yorum, Gelenek Yay., İstanbul, 2003

1348. Gövsa, İ.A. Jean Jacque Rousseau, Sebat Mat., İstanbul, 1927

1349. Göze, A. Siyasal Düşünceler Tarihi, İstanbul, 1982

1350. _________ Liberal, Marxiste, Faşist ve Sosyal Devlet, Beta Basım Yay.

1351. _________ Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, Beta B. Yay., 1986.

1352. Gramsci, A. Hapishane Defterleri (Çev.,A. Cemgil),Belge Yay.,1997.

1353. _________ Felsefe ve Politika Sorunları, Çev. Adnan Cemgil, Payel Yay., İstanbul, 1975

1354. _________ Aydınlar ve Toplum, Örnek Y.

1355. Granger, E. Mitoloji, Cem Y.


58

1356. Grant, E Ortaçağda Fizik Bilimleri, Çev. Aykut Göker, Değişim Yay., Ankara, 1986

1357. Gray, John Post-Liberalizm, Dost Yay., 2007.

1358. Gregoıre, F Büyük Ahlak Doktrinleri, Çev. Cemal Süreya, Varlık Yay., İstanbul, 1971

1359. Gregor, A. James Janus’un Yüzleri (Çev., D. Öktem), Gelenek Yay., 2003.

1360. Greimas, A.-J. Kusur Konusunda, YKY

1361. Greisch, J Wittgenstein’de Din Felsefesi, Asa Yay., İstanbul, 2005

1362. Groethuysen, B Nietzsche ve Alman Felsefi Düşüncesine Giriş, Çev. Hamdi Ragıp Atademir,
Remzi Kitabevi, İstanbul, 1944
1363. Grotius, H Savaş ve Barış Hukuku (De Iure Belli Ac Pacis) Seçmeler, Çev. Seha L. Meray,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fak. Yay., Ankara, 1967
1364. Grünberg,T.-Onart,A. Mantık Terimleri Sözlüğü, Ara Y.

1365. Grünberg,T. Anlam Kavramı Üzerine Bir Deneme, YKY.

1366. _________ Epistemik Mantık, ODTÜ Y.

1367. _________ Sembolik Mantık, İst. Üni. Edebiyat Fak. Y.

1368. _________ Sembolik Mantık El Kitabı, Cilt: 1, 2, 3. Metu Pres, Birinci Baskı.

1369. Guattari, F. Üç Ekoloji, Hil Y.

1370. Guénon, R. Doğu Düşüncesi, Çev. L.Fevzi Topaçoğlu, İz Yay., İstanbul, 1987

1371. _________ Doğu ve Batı, Çev. Fahrettin Arslan, Ağaç Yay., İstanbul, 1991

1372. _________ Maddi İktidar Manevi Otorite, Çev. Birsel Uzma, İz Yay., İstanbul, 1998

1373. _________ Modern Dünyanın Bunalımı, Yeryüzü Yay., Çev. Nabi Avcı, İstanbul, 1979

1374. _________ Ruhçu Yanılgı, İz Y.

1375. Guıtton, J-Bogdanov, G- Tanrı ve Bilim, Çev. Yaşar Avunç, Simavi Yay, İstanbul, 1991
Bogdanov, I
1376. Guıtton, J Düşünme Sanatı, Çev.Cevdet Perin, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1961

1377. Guiraud, P. Göstergebilim, İmge K. 1994.

1378. _________ Anlambilim, Kuzey Y. 1984.

1379. Gulammırza A Hikmet ve Sanat, Çev. Mehmet Kanar, İnsan Yay., İstanbul, 1997
59

1380. Gurvitch, G Sosyal Determinizmin Çeşitleri ve İnsan Hürlüğü Üzerine Altı Konferans, Çev. N.
Şazi Kösemihal, İstanbul Üniv. Edebiyat Fak. Yay., İstanbul, 1958
1381. _________ Sosyoloji ve Felsefe, Değişim Y. 1985

1382. Gusdorf, G İnsan ve Tanrı, Çev. Zeki Özcan, Alfa Yay. İstanbul, 2000

1383. Gutek, Gerald Eğitime Felsefi ve İdeolojik Bakışlar (Çev., N. Kale), Ütopya Y., 2006.

1384. Guthrie, W.K.C. İlkçağ Felsefesi Tarihi, Çev. Ahmet Cevizci, Gündoğan Yay., Ankara, 1988

1385. Guyton, A.C Fizyoloji 1-2-3, Güven K. 1977-8

1386. Güçlü, B-Uzun, E– Felsefe Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, 2002
Uzun vd
1387. Gül, S. Sallan Sosyal Devlet Bitti Yaşasın Piyasa, Ebabil Yay., 2006.

1388. Gülbenkian Komisyonu Sosyal Bilimleri Açın, Metis Y.

1389. Güleç, C. Türkiye’de Kültürel Kimlik Krizi, V Y. 1992.

1390. Güler, İ. Allah’ın Ahlakiliği Sorunu, Ankara Okulu, Ankara, 2002

1391. Gülsoy, İ. Yokoluş İlkesi ve Evrenin Oluşumu, Bilmen Basımevi, İstanbul, 1973

1392. Gültekin, V. Rousseau, Kastaş Yay.,2001.

1393. Günaltay, M. Ş Antik Felsefenin İslam Dünyasına Girişi: Giriş Yolları ve Şekilleri, Sad: İrfan
Bayın, Kaknüs Yay., İstanbul, 2001
1394. _________ Felsefe-i Ula, Haz: Nuri Çolak, İnsan Yay., İstanbul, 1994

1395. Günay, M. Cumhuriyet Döneminde Felsefe Tarihçiliği, Kültür Bak. Yay., Ankara, 2005

1396. _________ (Yay.Hzrl.) Arslan Kaynardağ’a Armağan, İlya İzmir Y. 2006.

1397. Günbulut, Şükrü Küçük Felsefe Tarihi, May Yay., 1985.

1398. Günday, Ş Zihin Felsefesi, Asa Yay., Bursa, 2003

1399. Gündoğan, A.O Albert Camus ve Başkaldırma Felsefesi, Birey Yay., Erzurum 1995

1400. _________ Bergson, Say Yay., İstanbul, 2007

1401. Güngör, E Kelami Sahada Estetik Yapı Organizasyonu, Ötüken Yay., İstanbul, 1999

1402. _________ Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, Ötüken yay. İstanbul, 1984

1403. Günyol, V. Devlet İnsan mı?, Çağdaş Yay., İstanbul, 1974


60

1404. Gür, A. R. Hukuk Tarihi ve Tefekkürü Bakımından Mecelle-Hukuk Sosyolojisi ve Felsefesi


Üzerine Bir Kalem Denemesi, Sebil Yay., İstanbul, 1975
1405. Gürel, O. Doğa Bilimleri Tarihi, İmge K.

1406. Güriz Adnan Adalet Kavramı, Türkiye Felsefe Kurumu, 2001.

1407. _________ Faydacı Teoriye Göre Ahlak ve Hukuk, Ankara Üniv. Hukuk Fak.Yay., Ankara,
1963
1408. _________ Feminizm, Postmodernizm ve Hukuk, Ankara Üniv. Hukuk Fak. Yay., Ankara,
1997
1409. _________ Hukuk Felsefesi,Ankara Üniv. Hukuk Fak. Yay., Ankara, 1982

1410. Gürkan Ülker Hukuk Sosyolojisine Giriş, Siyasal Kitabevi, 1994.

1411. _________ Hukukî Realizm Akımı, Hukuk, Ankara Üniv. Hukuk Fak. Yay., Ankara, 1967

1412. Gürsoy, K.- Türkiye I. Felsefe Mantık Bilim Tarihi Sempozyumu Bildirileri, Ülke Y. 1991.
Acıkgenç, A. (Yay.Haz.)
1413. Gürsoy, K. Bir Evrensel Projemiz Var mı? Etkileşim Y.

1414. _________ Ekzistans ve Felsefe Üzerine Görüşler, Akçağ.

1415. _________ Jean-Paul Sartre Ateizmi'nin Doğurduğu Problemler, Akçağ Y.

1416. _________ Maurice Merleau-Ponty. İdrak Problemine Giriş, Ankara 1983.

1417. Gürtürk, S Modern Mantık ve Dil , Bilim Mat., Ankara, 1971

1418. Güvemli, Z Güzel ve Sanat, Türkiye Yay., İstanbul, 1970

1419. Güven, R. Doğu ve Batı Felsefelerinde Paraleller, ODTÜ Yay., Ankara, 1963

1420. Güvenç, B. İnsan ve Kültür, Remzi K 1984..

1421. _________ Kültür Konusu ve Sorunlarımız, Remzi K. 1985.

1422. _________ Türk Kimliği, Remzi K. 1995.

1423. Güzel, A Hacı Bektaş Velî ve Makâlâtı, Akçağ Yay., Ankara, 2002

1424. Güzel, C. (Der.) Popper Sağduyu Filozofu, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, 1996

1425. _________ (Derl.) Bir Bilgi Anarşisti: Feyerabend, Bilim ve Sanat Y.

1426. _________ (Derl.) Çoğulculuğun Kuramcısı: Lakatos, Bilim ve Sanat Y.

1427. Güzey, C. Felsefeden Çıkış, İnsancıl Y.


61

1428. Habermas, J-André C- Post Modernist Burjuva Realizmi, Çev. Yavuz Alogan, Sarmal, 1995
ErnestoLaclu-R., vd
1429. Habermas, J. Bilgi ve İnsansal İlgiler, Küyerel Y.

1430. _________ "İdeoloji" Olarak Teknik ve Bilim, Yapı Kredi Y.

1431. _________ İletişimsel Eylem Kuramı, Kabalcı Y.

1432. _________ İnsan Doğasının Geleceği, Everest Yay.,

1433. _________ Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, Çev. Tanıl Bora-Mithat Sancar, İletişim Yay.,
İstanbul, 1997
1434. _________ Küreselleşme ve Milli Devletlerin Akibeti (Çev., A. Özcan), Bakış Yay., 2002.

1435. _________ Rasyonel Bir Topluma Doğru, İstanbul, 1997

1436. _________ Sivil İtaatsizlik, Afa Yay.,İstanbul, 1999

1437. _________ Sosyal Bilimlerin Mantığı Üzerine, Çev. Mustafa Tüzel, Kabalcı, İstanbul, 1998

1438. _________ Öteki Olmak Ötekiyle Yaşamak,YKY

1439. Hacı Bektaş Veli Makâlât, Hazırlayan: Esat Coşan, Sad. Hüseyin Özbay, Kültür Bak. Yay., Ankara,
1990
1440. _________ Besmele Tefsiri, Haz. Hâmiye Duran, TDV Yay., Ankara, 2007

1441. _________ Vilayetname, İnkılap K.

1442. Hacıkadiroğlu, V. Bilgi Felsefesi, Metis Y.1985

1443. _________ Bilginin Doğası ve Kaynakları Üzerine, May Yay., İstanbul, 1981

1444. _________ Felsefe Yazıları, Küyerel Y. 1998.

1445. _________ İnançtan Bilgiye, Cem Y. 2002

1446. _________ Özgürlük Ahlâkı, Cem Y. İstanbul,1990

1447. _________ Özgürlük Hukuku, Cem Y. 1992.

1448. Hacıkulaoğlu, Hale Platon’un Devlet Kuramı, Ara Yay., İstanbul, 1991

1449. Hadjinicolaou, H. Sanat Tarihi ve Sınıf Mücadelesi, Çev: Halim Spatar, Kaynak Yay. İstanbul, 1995

1450. Hadot, Pierre Wittgenstein ve Dilin Sınırları, Doğu Batı Y.

1451. Haeckel, E Kainatın Muammaları, Çev. Ali Haydar Taner, Devlet Basımevi, İstanbul, 1935
62

1452. Halikarnas Balıkçısı Düşün yazıları, Bilgi Yay., İstanbul, 1981


(Cevat Şakir Kabaağaç)
1453. _________ Anadolu’nun Sesi, Yeditepe Y.

1454. Halil Cibran Hak Erenler, Ahmet Halit K.

1455. Halil, İ. İslamî Düşünüşün Yeniden Oluşumu, Çev. Hüseyin Varol, Risale Bas. Yay.,
İstanbul, 1986
1456. Halit, R. Gerçeğin Değişkenliği (Kemal Tahir), Ufuk Kitapları, İstanbul, 2000

1457. Hall J. A. – Ikenbery G. I. Devlet (Çev., İ. Çekem), İstanbul Bilgi Üni. Yay., 2005.

1458. Hall, S. vd. Siyaset ve İdeoloji, Birey ve Toplum Y.

1459. Hallac-ı Mansur Tavasin, Yaba Y.

1460. Haluk, O. Konfüçyüs, Yalçın Ofset Yay., İstanbul, 1971

1461. Hamidullah, M- İslam Bilim ve Felsefe, Çev. Ali Zengin, İstanbul, 1990
Jolivet, J. Vd
1462. Hamilton, E. Mitologya, Varlık Y.

1463. Hammond, R. Farabi Felsefesi ve Ortaçağ Düşüncesine Etkisi, Çev. Uluğ Nutku-Gülnihal Küken,
Alfa Yay., İstanbul,2001
1464. Hampsher-Monk Iain Modern Siyasal Düşünce Tarihi, Say Yay., 2003.

1465. Hampson, N Aydınlanma Çağı, Hürriyet Vakfı Yay., İstanbul, 1982

1466. Hançerlioğlu, O. Erdem Açısından Düşünce Tarihi, Varlık Y.

1467. _________ Mutluluk Düşüncesi, Varlık Y.

1468. _________ Özgürlük Düşüncesi, Varlık Y.

1469. Hanioğlu, Ş Abdullah Cevdet ve Dönemi, İstanbul, 1981

1470. Hardt, M-Deleuze, G Felsefede Bir Çıkar Yol, Çev. İsmail Öğretir-Ali Utku, Birey Yay., İstanbul, 2002

1471. _________ Felsefede Bir Çıraklık, Birey Yay.,

1472. Harrıs, K. Hümanizme Üstüne Konuşmalar, Çev. Vedat Günyol, Çan Yay., İstanbul, 1972

1473. Harris, J. Tıp Etiğine Giriş, Çev. Süha Sertabiboğlu, Ayrıntı Yay., İstanbul, 1998

1474. Harrison, P. 3. Dünyanın Batılılaştırılması, Çev. Cevdet Cerit, Pınar Yay., İstanbul, 1990

1475. Hartmann, N. Ontolojide Yeni Yollar, Çev. Lütfi Yarbaş, İlya Yay., İzmir, 2001
63

1476. _________ Ontolojinin Işığında Bilgi, Türkiye Felsef Kurumu Y.

1477. Hartvey, D Postmodernliğin Durumu, Çev. Sungur Savran, Metis Yay., İstanbul, 1997

1478. Hassan, Ü İbn Haldun Metodu ve Siyaset Teorisi, Kuram Yay., İstanbul, 1998

1479. _________ Eski Türk Toplumu Üzerine İncelemeler, V Yayınları

1480. Hassan, Ü. vd. Türkiye Tarihi, !-5, Cem Y. 1987-88-89-95.

1481. Hatemi, Hüseyin Hukuk Devleti Öğretisi, İşaret Yay., 1989.

1482. _________ İnsan Hakları Öğretisi, İşaret Yay., 1988.

1483. Havens, G.R Fikirler Çağı, Çev. Dr. Behzad K.Yigen, Devlet Kitapları, İstanbul, 1971

1484. Hawking, S.W. Zamanın Kısa Tarihi, Milliyet Y.

1485. Hayek F. A. Von Kanun Yasama Faaliyeti ve Özgürlük (Çev., A. Yayla), T. İş Bankası Kültür Yay.,
1994.
1486. Haynes Felicity Eğitimde Etik (Çev., S. K. Akbaş), Ayrıntı Yay., 2002.

1487. Hazard, P Batı Düşüncelerindeki Büyük Değişme, Çev. Erol Güngör, MEB Yay., İstanbul,
1973
1488. Hazlitt Henry Ahlakın Temelleri (Çev., M. Aydın - R.Tapramaz), Liberte Yay., 2006.

1489. Hazzlit, H Ahlakın Temelleri, çev. Mehmet Aydın,Recep Topramaz, Liberte Yay.,Ankara,
2007
1490. Heater, Derek Yurttaşlığın Kısa Tarihi (Çev., M. D. Üst), İmge Kitabevi, 2007.

1491. Hegel Bilinç Problemi, Köle-Efendi Diyalektiği Praksis Felsefesi, Çev. Tülin Bumin,
Alan Yay., 1987
1492. _________ Bütün Yapıtları -Seçmeler, Çev. Hüseyin Demirhan, Onur Yay., Ankara,1976

1493. _________ Estetik, Say Y.

1494. _________ Felsefe Bilimleri Ansiklopedisi I: Mantık Bilimi, Çev.Aziz Yardımlı, İstanbul,1996

1495. _________ Hukuk Felsefesinin Prensipleri, Çev. Cenap Karakaya, İstanbul,1991

1496. _________ Mantık Bilimi, İdea Y.

1497. _________ Seçilmiş Parçalar, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1989

1498. ________ Seçme Yapıtlar, Sol Y.

1499. ________ Tarih Felsefesinin İlkeleri, Sosyal Y.


64

1500. _________ Tarihte Akıl, Ara Y.

1501. _________ Tinin Görüngü Bilimi, Çev. Aziz Yardımlı, Idea Yay., 1986

1502. Heidegger, Martin 1933’te Neler Oldu, YKY.

1503. _________ Bilim Üzerine İki Yazı, Paradigma Y.

1504. _________ Düşüncenin Çağırdığı, Say Y. 2008.

1505. _________ Heracliyus Üzerine Dersler, Çev. İbrahim Güvener, Kesit Yay., İstanbul, 2006

1506. _________ Metafizik Nedir? Türkiye Felsefe Kurumu Y.

1507. _________ Nedir Bu Felsefe? Logos Y.

1508. _________ Nietzche’nin Tanrı Öldü Sözü, Asa Y.

1509. _________ Özdeşlik ve Ayrım, Çev. Necati Aça, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, 1997

1510. _________ Tekniğe İlişkin Soruşturma, Paradigma Y.

1511. _________ Teknik ve Dönüş, Çev.Necati Aça, Bilim ve Sanat Yay., Ankara,1998

1512. _________ Varlık ve Zaman (Çev., K. Ökten), Bahçeşehir Üni. Yay., 2008.

1513. _________ Zaman ve Varlık, Çev. Deniz Kanat, A Yay., Ankara, 2001

1514. Heimsoeth, H. Ahlak Denen Bilmece, İst.Üniv. Ed.Fak.Y.

1515. _________ Felsefenin Temel Disiplinleri, Remzi Kitabevi

1516. _________ İmmanuel Kant'ın Felsefesi, İst. Üniv. Y.

1517. Heisenberg, W Çağdaş Fizikte Doğa, Çev.Orhan Duru-Vedat Günyol, Değişim Yay., Ankara, 1987

1518. _________ Fizik ve Felsefe, Çev.Necibe Çakıroğlu, İ.T.Ü. Mimarlık Fak. Yay., İstanbul, 1972

1519. _________ İdealizm: Determinizm’den Olasılığa Doğru/ Öner, Y.

1520. _________ Parça ve Bütün, Düzlem Y.

1521. Hekman, S. Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik, Paradigma Y.

1522. Henry, M. Barbarlık, Ayrıntı Y. 1996.

1523. Hense – Leonard Helen – Latin Eski – Çağ Bilgisi, İst. Üni. Ed. Fak. Y.
65

1524. Herakleitos Fragmanlar, Çev. Cengiz Çakmak, Kabalcı Y. 2005.

1525. Herodotos Herodot Tarihi; Remzi K. 1983.

1526. Herrigel, E. Zen Budizmi Yolu, Ruh ve Madde Y.

1527. Hessen, I Bilgi Teorisi, Çev.Yusuf Kâzım Köni, Vakıf Basımevi, İstanbul, 1939

1528. Heywood, Andrew Siyaset, Liberte Yay., Ankara, 2006.

1529. Hızır, N Geride Kalanlar,İstanbul, 1987

1530. _________ Tabiat Bilimi ve Tarih, TTK Basımevi, Ankara, 1964

1531. _________ Bilimin Işığında Felsefe, Adam Y.

1532. _________ Felsefe Yazıları, Çağdaş Y.

1533. Hick John İnançların Gökkuşağı (M. Aydın), Ankara Okulu, 2003.

1534. Hilav, S Diyalektik Düşüncenin Tarihi, Sosyal Yay., İstanbul, 1966

1535. _________ Felsefe Yazıları, YKY, İstanbul, 1993

1536. _________ Toplumculuk ve İnsan Problemleri, Tip Yay., İstanbul, 1966

1537. _________ 100 Soruda Felsefe El Kitabı, Gerçek Y.

1538. _________ Entelektüeller ve Eylem, YKY.

1539. Hirş, Ernest Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi (Çev., S. Baran), Banka ve Ticaret Hukuku
Araştırmaları Enstitüsü, 2001.
1540. Hitti, Philip Arap Tarihinin Mimarları (Çev., A. Zengin), Risale Yay.,1995.

1541. Hobbes Thomas De Cive, Belge Yay., 2000.

1542. _________ Leviathan, Yapı Kredi Y.

1543. Hobsbawm, E Devrim Çağı, Çev: Bahadır Sina Şener, Dost Yay., Ankara, 2003

1544. _________ Tarih Üzerine, Çev. Osman Akınhay, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, 1999

1545. _________ Sanayi ve İmparatorluk, Çev: Abdullah Ersoy, Ankara, 2005

1546. _________ Sermaye Çağı (Çev., B. S. Şener), Dost Yay., 1998.

1547. Hocaoğlu, Durmuş Laisizmden Milli Sekülerizme, Selçuk Yay., 1995.


66

1548. Hoffer, E. Kesin İnançlılar, Çev. Erkıl Günur, Tur Yay., İstanbul, 1978

1549. _________ Değişim Sancısı, Çev. İhsan Durdu, Ayışığı Kitapları, İstanbul, 2000

1550. Holden, Bary Liberal Demokrasiyi Anlamak (Çev., H. Bal), Liberte Yay., 2007.

1551. Holland, E.W Deleuze Ve Guattari’nin Anti-Oedipüs’ü: Şizoanalize Giriş, Çev. Ali Utku,
M.Erkan, Otonom Yay., İstanbul, 2007
1552. Homeros İlyada, Sander Y.

1553. _________ Odysseia, Sander Y.

1554. Honer, S-Hunt, T-Okholm, Felsefeye Çağrı, Çev. Hasan Ünder, İmge Yay., Ankara, 1996
D.L
1555. Honer, S.M. vd. Felsefeye Çağrı, İmge K.

1556. Honig, R. Hukuk Felsefesi, Çev. Yavuz Abadan, İstanbul, 1935

1557. Honniere, L. Descartes Üzerine Tetkikler, Çev. Mehmet Karasan, Kültür Bak. Yay., Ankara,
1977
1558. Hooke, S.H. Ortadoğu Mitolojisi, İmge K.

1559. Horkheimer, M. Akıl Tutulması, Metis Y.

1560. _________ Geleneksel ve Eleştirel Kuram, YKY

1561. Horkheimer, M.- Aydınlanmanın Diyalektiği I-II, Kabalcı Y.


Adorno,T.W.
1562. Horney, K. Çağımızın Tedirgin İnsanı, Çev.Dr. Ayda Yörükan, Tur Yay. İstanbul, 1980

1563. Hospers, J. Felsefi Çözümlemelerde Yöntem, Çev. Şahin Filiz-Mehmet Harmancı, Kökler
Yay., Konya, 2002
1564. Hoşgör, K.(Ed.) Felsefe ve Sosyal Bilimler, Vadi Y.

1565. Hölderlin Hyperion I-II, MEB Y.

1566. _______ Empedokles, Cumhuriyet, 2000

1567. Huberman, Leo Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla (Çev., M. Belge), İletişim Yay., 1991.

1568. _________ Sosyalizmin Alfabesi (Çev., A. Bilgi), Sol Yay., 1994.

1569. Hucviri Hakikat Bilgisi, Çev. Süleyman Uludağ, Dergah Yay., İstanbul, 1983

1570. Hudson, D. Wittgenstein’in Din Felsefesi, A yayınevi, İstanbul, 2000

1571. Hughes, H.S Toplum ve Bilinç, Metis Y. 1985.


67

1572. Huizinga, J. Homo Ludens, Ayrıntı Y. 1995.

1573. Hulme, T. E Felsefi Düşünceler, İz Yay., İstanbul, 1996

1574. Humboldt, W.Von Devlet Faaliyetinin Sınırları, Çev. Bahattin Seçilmişoğlu, Liberte Yay., Ankara,
2004
1575. Hume İnsan Zihni Üzerine Bir Araştırma, MEB

1576. _________ Din Üstüne, İmge K.

1577. _________ İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme, İdea Y.

1578. Huntington, S.P Medeniyetler Çatışması, Der. Murat Yılmaz, Vadi Yay., Ankara, 1995

1579. Husserl Kesin Bir Bilim Olarak Felsefe, Yapı Kredi Y.

1580. _________ Avrupa İnsanlığının Krizi ve Felsefe, Afa Y.

1581. _________ Fenomenoloji Üzerine Beş Ders, Bilim ve Sanat Y.

1582. Huxley, Aldous Kalıcı Felsefe (Çev., L. Boyacı) İnsan Yay., 1996.

1583. Hühnerfeld Heidegger Bir Filozof Bir Alman, Gündoğan Y.

1584. Hübscher, Arthur Çağdaş Filozoflar (Çev., İ. Tunalı), Altın Kitaplar, 1994.

1585. Hülagü, O Farabî ve İbni Haldun’da Devlet Düşüncesi, Kırkambar Yay., İstanbul, 2001

1586. Hünler, H Estetik’in Kısa Tarihi, Paradigma Yay., İstanbul, 1998

1587. Hünler, S.Z. İki Adalet Arasında, Vadi Y. 1997

1588. _________ Dört Adalı, Paradigma Y.

1589. Hüseyin Kazım Kadri Ziya Gökalp’in Tenkidi, Haz: İsmail Kara, Dergah Yay., İstanbul, 1989

1590. Ibanez, F.M. Felsefe Öyküleri, İmge K.

1591. Illich, I. Şenlikli Toplum, Ayrıntı Y.

1592. _________ Okulsuz Toplum (Çev., T. B. Üstün), Birey ve Toplum Yay., 1985.

1593. Im Hof, U Avrupa’da Aydınlanma, Çev. Şebnem Sunar, Afa Yay., İstanbul, 1995

1594. İbarrola, J Marksist Açıdan Ekonomi Politik, Yabancılaşma ve Hümanizm, Çev.Kenan


Somer, Ser Yay., Ankara 1969
1595. İbn Arabî Fususu’l-Hikem, Çev. Nuri Gencosman, MEB, İstanbul,1992
68

1596. _________ Fütûhat-ı Mekkiye, çev. Ekrem Demirli, I-II-III-IV-V-VI, İstanbul, 2004, 2005,
2006, 2007
1597. _________ Hikmet ve Marifet, İz Yay., Çev. Mahmut Kanık, İstanbul,1997

1598. _________ İlahi Aşk, Çev. Mahmut Kanık, İnsan Yay., İstanbul, 2001

1599. _________ Nurlar Hazinesi, Çev. M. Ali Demirci, İz Yay., İstanbul, 2001

1600. ________ Tedbiratı İlahiye, İz Y.

1601. İbn Haldun Mukaddime, C. I. II., (Çev., S. Uludağ), Dergah Yay., 1992.

1602. _________ Tasavvufun Mahiyeti, Çev. Süleyman Uludağ, Dergah Yay., İstanbul, 1977

1603. İbn Hazm Güvercin Gerdanlığı, İnsan Y.

1604. İbn Meymun Delaletü’l- Hairin, Çev. Hüseyin Atay, AÜİF, Ankara, 1974

1605. İbn Miskeveyh Ahlakı Olgunlaştırma, Çev. Abdülkadir Şener-İsmet Kayaoğlu-Cihat Tunç, Kültür
ve Turizm Bak. Yay., Ankara, 1983
1606. İbn Rüşd Faslu’l- Makâl (Felsefe- Din İlişkisi), Çev.Bekir Karlığa, İşaret Yay., İstanbul,
1992
1607. _________ Fizik I-Kitabu’ş-Şifa Litera Yay., İstanbul, 2004

1608. _________ Fizik II, Kitabu’ş-Şifa Çev. M. Macit, Litera Yay., İstanbul, 2005

1609. _________ İbn Rüşd’ün Felsefesi (1-Faslu’l-Makal, 2-Kitabu’l-Keşf), Çev. Nevzat


Ayasbeyoğlu, A.Ü.İlahiyat Fak. Yay., Ankara, 1955
1610. _________ II. Analitikler, Kitabu’ş-Şifa Çev. Ömer Türker, Litera Yay., İstanbul, 2006

1611. _________ Mantığa Giriş, Kitabu’ş-Şifa, Çev. Ömer Türker, Litera Yay., İstanbul, 2006

1612. _________ Metafizik I-Kitabu’ş-Şifa, Litera Yay., İstanbul, 2004

1613. _________ Metafizik II, Kitabu’ş-Şifa Çev. Ekrem Demirli, Litera Yay., İstanbul, 2005

1614. _________ Musiki, Kitabu’ş-Şifa Çev. A.Hakkı Turabi, Litera Yay., İstanbul, 2004

1615. _________ Oluş ve Bozuluş, Kitabu’ş-Şifa, Litera Yay., İstanbul, 2008

1616. _________ Psikoloji Şerhi, Çev. Atila Arkan, Litera Yay., İstanbul, 2007

1617. _________ Sofistik Deliller, Kitabu’ş-Şifa, Litera Yay., İstanbul, 2006

1618. _________ Topikler, Kitabu’ş-Şifa, Litera Yay., İstanbul, 2008

1619. _________ Tutarsızlığın Tutarsızlığı (Tehâfüt Et- Tehâfüt), Çev.Kemal Işık-Mehmet Dağ,
Ondokuz Mayıs Üniv. Yay., Samsun, 1986
69

1620. _________ Yorum Üzerine, Kitabu’ş-Şifa Çev. Ömer Türker, Litera Yay., İstanbul, 2006

1621. İbn Sina Fizik, Litera Yay., 2006.

1622. _________ II. Analitikler, Litera Yay., 2006.

1623. _________ Mantığa Giriş, Litera Yay., 2005.

1624. _________ Metafizik, Litera Yay., 2006.

1625. _________ Sofistik Deliller (Çev., Ö. Türker), Litera Yay., 2006.

1626. _________ Yorum Üzerine, Litera Yay., 2005.

1627. İbn Sina/ İbn Tufeyl Hay bin Yakzan, YKY, 1997.

1628. İbnü’l Cevzi Ahmak ve Dalgınlar Kitabı, Çev.Enver Gönenç, Şule Yay., İstanbul, 1998

1629. _________ Zekiler Kitabı, Çev. Enver Günenç, Şule Yay., İstanbul, 1998

1630. İbrahim Müteferrika Milletlerin Düzeninde İlmi Usüller, MEB

1631. İfrah,G Rakamların Evrensel Tarihi I-V, Çev.Kurtuluş Dinçer, Tübitak Yay., Ankara,
1996-7
1632. İhsanoğlu, E Başhoca İshak Efendi (Türkiye'de Modern Bilimin Öncüsü), Kültür Bak. Yay.,
Ankara, 1989
1633. _________ Osmanlı İlmi ve Mesleki Cemiyetleri, İstanbul Üniv. Edebiyat Fak. Basımevi

1634. İkbal, L.M Benlik ve Toplum, Çev. Ali Yüksel, Eksen Yay., İstanbul, 1990

1635. _________ Cavidname, Çev. Anne Maria Schimmel, Kültür Bak., Ankara, 2000

1636. İkbal, Muhammed İslam Felsefesine Bir Katkı, (Çev.,C.Nazlı), İnsan Yay.,1995.

1637. _________ İslam’da Dini Düşüncenin Yeniden Doğuşu (Çev., A. Asrar), Bir Yay., 1985.

1638. İlhan, Atila Hangi Batı, Bilgi Yayınevi,1982.

1639. İmamoğlu,T Tanrı’nın Doğası ve İmkanı: David Hume’un Antropomorfizm ve Mucize


Eleştirisi, İz Yay., İstanbul, 2007
1640. İmer, K. Dil ve Toplum, Gündoğan Y. 1990.

1641. İnam, A. Ararken, Suteni Y.

1642. _________ Bilimin Binbir Yüzü, Vadi Y.

1643. _________ Bir Sevda Yorumu Kitabı, Okyanus Y.


70

1644. _________ Denemenin Ardından, Hece Y.

1645. _________ Dünya Gönülden Gönüle, Metu Pres

1646. _________ Düşten Düşünceye, İmge Kitabevi

1647. _________ E. Husserl Felsefesinde Mantık, Vadi Y.

1648. _________ Gönülden Bilime Yolculuklar Kitabı, Hece Y.

1649. _________ Hayatımızdaki İnce Şeylere Dair, Pan Y.

1650. _________ Hıyaran, Vadi Y.

1651. _________ Keşiş, Cinler ve Tanıklar, Seba Y.

1652. _________ Teknoloji Benim Neyim Oluyor? Bahçe Y.

1653. _________ Yolculuk Hazırlıkları, Pan Y.

1654. İnfeld, L Albert Einstein, Çev. Cemal Yıldırım, Onur Yay., 1980 İnkılap Y.

1655. İnönü, E Fikirler ve Eylemler, Büke Kitapları, İstanbul, 2005

1656. _________ Türkiye’de Temel Bilimlerde İlk Araştırmacılar, Büke Kitapları, İstanbul, 2007

1657. İpşiroğlu, M. Ş- Eyüboğlu, Avrupa Resminde Gerçek Duygusu, İstanbul Üniv. Edebiyat Fak. Yay., İstanbul
S 1952;
1658. İpşiroğlu, M.Ş-İpşiroğlu, Düşünmeye Çağrı, İstanbul, 1982
N
1659. _________ Oluşum Süreci İçinde Sanatın Tarihi, İstanbul,1977

1660. _________ Avrupa Sanatı ve Problemleri , Cilt: 1, İstanbul, 1946

1661. _________ Rönesans Sanatı, İstanbul Üniv. Edebiyat Fak.Yay., İstanbul, 1942

1662. İpşiroğlu’ya Saygı ÇağdaşDüşünce, Ada Y. 1987.

1663. İpşiroğlu, N.- İpşiroğlu, M. Düşünmeye Çağrı, Cem Y.

1664. _________ Sanatta Devrim, Ada Y.

1665. İsamettin, F Dekart ve Felsefesi, Şafak Kitabevi, İstanbul, 1933

1666. İsen, M-Kurnaz C-Tatcı M Yesevilik Bilgisi, Ahmet Yesevi Vakfı Yay., Ankara, 1998

1667. Işık, E. Beden ve Toplum Kuramı, Bağlam Y.


71

1668. _________ Öznenin Dili, Bağlam Y.

1669. Işıktaç, Yasemin Hukuk Felsefesi, Filiz Kitabevi, 2004.

1670. İyi, S Çağımızda Metafizik Sorunu, Ayraç Yay., Ankara,1999

1671. _________ Cumhuriyet Döneminde Aydınlanma ve İnsan Felsefesi Çalışmaları,

1672. _________ Martin Heidegger’de İnsan sorunu, Asa Y.

1673. İzmirli İ. Hakkı İhvan-ı Safa Felsefesi ve İslam’da Tekamül Nazariyesi, (Haz: Celaleddin İzmirli),
İstanbul,1949
1674. _________ İslam Mütefekkirleri ile Garp Mütefekkirleri Arasında Mukayese (Sadeleştiren:
S.H.Bolay), Diyanet İşleri Başkanlığı Y. Ankara, 1981
1675. _________ İslam’da Felsefe Akımları, Kitabevi, 1998.

1676. _________ Müslüman Türk Feylesafları, Akşam Basımevi, İstanbul,1934

1677. _________ Şark Kaynaklarına Göre Müslümanlıktan Evvel Türk Kültürünün Arap
Yarımadasında İzleri, Ankara, 1937
1678. İzmirli, C. İhvan-ı Safa Felsefesi ve İslâm’da Tekâmül Nazariyesi, Hilmi Kitabevi, İstanbul
1949
1679. _________ İslâm Aleminde Yetişen Filozof, Tabip, Natüralist ve Biyologlar, Hilmi Kitabevi,
İstanbul 1951
1680. İzutsu, Toshihiko Kur’an’da Allah ve İnsan (Çev., S. Ateş), Kevser Yay., 1989.

1681. _________ İslamda Varlık Düşüncesi, İnsan Yay., İstanbul,1987

1682. _________ İbn Arabi'nin Fusus'undaki Anahtar-Kavramlar, Çev. A.Yüksel Özemre, Kaknüs
Yay., İstanbul, 1998
1683. _________ Taoculukta Anahtar Kavramlar, Çev. A.Yüksel Özemre, Kaknüs Yay., İstanbul,
2001
1684. İzveren, A. Hukuk Felsefesi, İzmir, 1988

1685. İzzetbegoviç, A. Doğu ve Batı Arasında İslam, Çev. Salih Şaban, Nehir Yay., İstanbul, 1987

1686. Jacoby, R. Belleğini Yitiren Toplum, Çev. Hakan Atalay, Ayrıntı Yay., İstanbul, 1996

1687. James, W. İtiyat Kanunları, İstanbul, 1934

1688. _________ Pragmacılık (I),Çev. Muzaffer Aşkın, MEB Yay.,1986

1689. _________ Terbiye Musahabeleri, Çev. Mustafa Şekip Tunç, İstanbul, 1923

1690. Jameson-Lyotard- Postmodernizm, Çev. G. Naliş-D. Sabuncuoğlu-D. Erksan, Kıyı Yay.,İstanbul,


Habermas-Zeka 1990
1691. Jameson, F Dil Hapishanesi, Çev.Memhmet H. Doğan, YKY, İstanbul,2003
72

1692. _________ Marksizm ve Biçim, Yapı Kredi Y.

1693. _________ Postmodernizm, YKY., 2000.

1694. Janaway,Cr Schopenhauer, Çev.Çağrı Ataman, Altın Yay., İstanbul, 2007

1695. Janet, Paul Metafizik ve İlahiyat (Çev., H. Yazır), Ensar Neşriyat, 1978.

1696. Jaspers, K Felsefe, Çev.İ.Z. Eyüboğlu, İstanbul, 1989

1697. _________ Felsefi Düşünüşün Küçük Okulu, Çev. Sedat Umran, Birleşik Yay., İstanbul, 1995

1698. _________ Felsefe Nedir? Say Y.

1699. _________ Felsefeye Giriş (Çev., M. Akalın), Dergah Yay.,1981.

1700. Jaures, J Seçme Yazılar, Çev. Asım Bezirci, Arat Yay., İstanbul, 1967

1701. Jay; M. Diyalektik İmgelem, Ara Y.

1702. Jeans, S Fizik ve Filozofi, Çev. A. Refik Bekman, Fen Fak. Yay., İstanbul, 1950

1703. Jeauneau, Edouard Ortaçağ Felsefesi (Çev., B. Çotuksöken), İletişim Yay., 1998.

1704. Jergensen, Siting Hukuk ve Toplum (Çev., Ü. Yükselbaba- N. Beysan), Donkişot Yay., 2001.

1705. Jessue, Claude Kapitalizm: Dost Yay., 2007.

1706. Joad, C.E.M. Dünyanın Büyük Felsefeleri, Remzi K.

1707. Jolivet, J. İslam Bilim ve Felsefe, Çev. Ali Zengin, İstanbul, 1990

1708. Jouffroy, T.S. Felsefe Bahisleri, Çev. Rabia San, MEB Yay., İstanbul, 1955

1709. Joussain, A. İhtilallerin Kanunu, Çev.Hamdi Ragıp Atademir, Selçuk Yay, Konya, 1965

1710. Joyce, J. Ulysses, YKY, 1997.

1711. Jung, C.G. Ölümün Anlamı, Merküri Y.

1712. Jung, W. George Simmel, Yaşamı, Sosyolojisi, Felsefesi, Çev. Doğan Özlem, 1995

1713. Kabaklı, Ahmet Türk Edebiyatı, C. I. II. III. IV., Türk Edebiyatı Vakfı Yay., 1989.

1714. Kafadar, O. Türkiye’de Kültürel Dönüşümler ve Felsefe Eğitimi, İz Yay., İstanbul, 2000

1715. Kafesoğlu, İ. Türk Milli Kültürü, Boğaziçi Yay., İstanbul, 1996


73

1716. Kafka, F. Dava, Ataç K. 1964.

1717. Kagan, M. Güzellik Bilimi Olarak Estetik ve Sanat, Altın Kitaplar Y. 1982.

1718. Kâhya, E. Câbir B. Hayyan, TDV, Yay., Ankara, 995

1719. Kale, N. Felsefiyat, İmaj Y.

1720. Kam, F. – Ayni M. Ali İbni Arabi’de Varlık Düşüncesi, İnsan Yay., 1982.

1721. Kam, Ferid Vahdet-i Vücûd, DİB Yay.,

1722. Kandinsky Sanatta Manevilik Üzerine, Özden Ofset İzmir

1723. Kant, I Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi, TFK Y.

1724. _________ Eğitim Üzerine (Çev., A. Aydoğan), İz Yay., 2006.

1725. _________ Etik Üzerine Dersler I, Kabalcı Y.

1726. _________ Evrensel Doğa Tarihi ve Gökler Kuramı, Çev.Seçkin Cılızoğlu, Havas Yay.,
İstanbul, 1982
1727. _________ Fragmanlar (Çev., O. Aruoba), Altıkırkbeş Yay.

1728. _________ Pratik Aklın Eleştirisi, Türkiye Felsefe Kurumu Y.

1729. _________ Prolegomena, TFK Y.

1730. _________ Salt (Arı) Usun Eleştirisi, İdea Y.

1731. Kapani, Münci Politika Bilimine Giriş, Bilgi Yay., 1995.

1732. Kaplan, M-Enginün, İ- Atatürk Devri Fikir Hayatı, I-II ,Kültür Bak. Yay., Ankara, 1981
Kerman Z vd
1733. Kaplan, M. Kültür ve Dil, Dergah Y. 1989.

1734. Kara, İ Bir Felsefe Dili Kurmak, Dergah Yay., İstanbul, 2001

1735. _________ Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi-I-III, Risale Yay., İstanbul 1989

1736. Kara, M-Kara, İ İbn Arabî’de Varlık Düşüncesi (Ferit Kam-M.Ali Aynî’den sadeleştirme), İstanbul,
1992
1737. _________ Niyazi-ı Mısri, TDV, Yay., Ankara, 1994

1738. _________ Vahdet-i Vücûd ve İbn Arabî (İsmail Fennî’den sadeleştirme), İstanbul, 1991

1739. Kara, Z.K. (Hazrl.) Şair, Sosyolog ve Filozof Genceli Nizami, Şanlıurfa, 2003.
74

1740. Karabaği Mehmed Efendi Tehafüt Haşiyesi, Çev.Abdurrahman Güzel, Kültür Bak. Yay., İstanbul, 1991

1741. Karadeniz, M.C. Doğa ve İnsan, Kendi Y.

1742. Karahan, A. Türk Kültürü ve Edebiyatı, MEB, 1992.

1743. Karakaş, Mahmut Müsbet İlimlerde Müslüman Alimler, Kültür Bakanlığı Yay.,1991.

1744. Karakuş, R. Felsefe Serüvenimiz, Seyran Y.

1745. _________ Felsefe Tasavvurumuz, Değişim Y.

1746. Karaman, Hayrettin-Bulaç, Kur’an-ı Kerim, Tarihselcilik ve Hermenötik, Işık Yay., İzmir, 2003
Ali vd
1747. Karasan , M Büyük Filozoflar , MEB Yay., İstanbul, 1949

1748. _________ Eflatun’un Devlet Görüşü, MEB Yay., Ankara, 1947

1749. Karatay, N.R Felsefi Meslekler Vokabüleri, Doğan Mat., Afyon, 1932

1750. _________ Namık Kemal ve İdealizmi, Bursa Vilayet Mat., 1941

1751. Karlığa, B İslam Düşüncesinin Batı Düşüncesine Etkileri, Çağrı Yay., İstanbul, 1989

1752. Karpat, Kemal Osmanlı Modernleşmesi, İmge Kitabevi, 2002.

1753. Karsch, K Marksizm ve Felsefe, Belge Yay., İstanbul, 1992

1754. Kaşgarlı Mahmud Divanü Lugati’t- Türk, Kabalcı Y. 2005.

1755. Kaşıkçı, O İbn Kemal ve Düşünce Tarihimiz, İstanbul, 1999

1756. Katip Çelebi Mizan’ül Hak Fi İltiyari’l Ahlak, Haz: O. Şaik Gökyay, MEB Yay., İstanbul, 1972

1757. Kaufman, Matthias Aydınlanmış Anarşi (Çev., Y. Coşar), Ayrıntı Yay., 2003.

1758. Kaufmann, W.J. Dostoyevski'den Sartre'a Varoluşçuluk, De Y.

1759. _________ Hegel Üzerine Yorumlar, İdea Y.

1760. _________ İnsanı anla[ma]mak, İdea Y.

1761. _________ Rölativite ve Kozmoloji, Onur Y.

1762. Kaya, M İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri, Klasik Y. 2003

1763. _________ İslam Kaynakları Işığında Aristoteles ve Felsefesi, Ekin Yay., İstanbul, 2003
75

1764. _________ Kindi-Felsefi Risaleler, Klasik Y.

1765. Kayacık, A Bağdat Okulu ve İslam Düşüncesindeki Yeri, Üniversite Kitabevi Yay., İstanbul,
2004
1766. Kayalı, K Türk Düşünce Dünyasının Bunalımı, İletişim Yay., İstanbul, 1999

1767. Kaygı, A Türk Düşüncesinde Çağdaşlaşma, Gündoğan, Ankara, 1992

1768. Kaygusuz, B.N Şeyh Bedreddin Simaveni, İhsan Gümüşayak Mat., İzmir, 1957

1769. Kaymakçan, R. Vd. (Ed.) Değerler ve Eğitimi, Dem Y.

1770. Kaynardağ, A Bizde Felsefe Kurumlaşması ve Türkiye Felsefe Kurumunun Tarihi, Türkiye
Felsefe Kurumu, 1994
1771. _________ Felsefecilerle Söyleşiler, Elif Kitabevi, İstanbul-tarihsiz

1772. _________ Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde Felsefe, Kültür Bakanlığı Y.

1773. Kayserling, H. C. Hayat Sanatı Hakkında, Çev. Muammer Necip Tanyeli, Maarif Basımevi, İstanbul,
1956
1774. Kazancıgil, A-Hatemi vd Bilim, Felsefe, Tarih, Hikmet Yay., İstanbul, 1991

1775. Kazancıgil,A.-Solok, V. Türk Bilim Tarihi Bibliyografyası (1850-1981),

1776. Kazgan, G. İktisadi Düşünce, Bilgi Y. 1969.

1777. Keane, J Medya ve Demokrasi, Çev. Haluk Şahin, Ayrıntı Yay., 1993

1778. _________ Der. Sivil Toplum ve Devlet (Çev., E. Akın, vd.)Ayrıntı Yay.,1993.

1779. Kearney, R Avrupa Felsefesi Tarihi, İstanbul, 1991

1780. Keat, R-Urry,J. Bilim Olarak Sosyal Teori, çev. Nilgün Çelebi, İmge Yay., Ankara, 1994

1781. Keddie, Ni Cemâleddin Efgânî-Siyasi Hayatı, Çev. Alâeddin Yalçınkaya, Bedir Yay., İstanbul,
1997
1782. Keklik, N. Allah, Kainat ve İnsan, Çığır Yay., 1967.

1783. _________ Bilgi-Ahlak-Mantık ve İnanç Bakımından Filozofların Özellikleri, Köprü Y.

1784. _________ El-Fütühat El-Mekkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı Y.

1785. _________ Felsefe (Mukayeseli Temel Bilgiler ve Kaynaklar, Çağrı Yay., İstanbul, 1978

1786. _________ Felsefede Metafor: İst. Üni. Ed. Fak. Y.

1787. _________ Felsefenin İlkeleri, Doğuş Yay., İstanbul, 1982


76

1788. _________ Felsefenin Tekniği, Doğuş Yay., İstanbul, 1984

1789. _________ İslam Mantık Tarihi ve Farabi Mantığı, İstanbul Üniv. Edebiyat Fak.
Yay.,İstanbul,1969
1790. _________ İslam Mantık Tarihi, İstanbul Üni. Ed. F. Yay., 1970.

1791. _________ Muhyiddin İbni Arabi; Sufi Kitap

1792. _________ Sadreddin Konevi’nin Felsefesinde Allah-Kainat ve İnsan, İst. Üni Y.

1793. _________ Türkler ve Felsefe, Kendi Yayını 1986

1794. _________ Türklerde Ahlak ve Dünya Görüşü, Ötüken Neşriyat

1795. Kemal Paşazade Tehafüt Haşiyesi, Çev. Ahmet Arslan, Kültür ve Turizm Bak. Yay., Ankara, 1987

1796. Kerim, S Faşizmin Felsefesi, Yeni Reklam Basımevi, İstanbul, 1939

1797. _________ Felsefenin Sefaleti, Burhaneddin Basımevi, İstanbul,1934

1798. _________ Hilmi Ziya’nın Tercüme Yanlışları ve Tefekküratı Felsefesi, Bozkurt Basımevi,
İstanbul, 1935
1799. Keser, İnan Liberter Teori, Ütopya Yay., 2003.

1800. Keskin, H İslam Düşüncesinde Bilgi Teorisi, Beyan Yay., İstanbul, 1996

1801. Kessler, G İçtimaiyata Başlangıç, Çev. Z. Fahri Fındıkoğlu, Arkadaş Basımevi, İstanbul, 1947

1802. Khatoon, J. İkbal’in Felsefe Sisteminde Tanrı İnsan ve Kainat, Üniversite K. Y.

1803. Kılçarslan,E- Fichte, Doğu Batı Yay., Ankara, 2006


Ateşoğlu G (haz.)
1804. Kılıç, R Modern Batı Düşüncesinde Vahiy, AÜİF. Yay., Ankara, 2002

1805. Kılıç, R. vd. (Yay.) Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay Armağan Kitabı, Kitabevi Y. 2005.

1806. _________ Ahlakın Dini Temeli, Türkiye Diyanet Vakfı Y 1992.

1807. Kılıç, S Tabiattaki Metafizik ve Guenon’un Doğu Metafiziği, Akçağ Yay., Ankara, 1995

1808. Kılıçaslan, E.A. - Alman İdealizmi I, Fichte, Doğu Kınal, F. Eski Anadolu Tarihi, TTK, 1987.
Ateşoğlu, G.(Hzrl.)
1809. ________ Eski Mezopotamya Tarihi, AÜ. DTC Fakültesi Y. 1983.

1810. Kınalızade Ahlak-ı Ala’i, Çev. Hüseyin Algül, Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul, 1979

1811. ________ Ahlak-ı Alâî, Haz. Mustafa Koç, Klasik Yay., İstanbul, 2007
77

1812. ________ Devlet ve Aile Ahlakı, Tercüman 1001 Temel Eser, Haz. Ahmet Kahraman,
İstanbul - tarihsiz.
1813. Kışlalı, A. Taner Siyasal Sistemler, İmge Kitabevi, 2006.

1814. Kışlalıoğlu, M.-Berkes, F. Ekoloji ve Çevre Bilimleri, Remzi Kitabevi.

1815. Kıvılcımlı, H Bergsonizm, Sosyal İnsan Yay., İstanbul, 2008

1816. _________ Metafizik Sosyoloji Eleştirileri, Ararat Yay., İstanbul, 1970

1817. _________ Tarih Tezi, Tarih ve Devrim Yay., İstanbul, 1974

1818. Kızılay, N Atatürk- Felsefe Gözüyle, İdeal Mat., Ankara, 1955

1819. Kızılırmak, A Bilimde ve Felsefede Diyalektik Nedir?, Odak Yay., Ankara 1973

1820. Kızıltan, G.S Kişinin Silinen Yüzü: Çağımızda Yabancılaşma Sorunu, Metis Yay., İstanbul,
1986
1821. Kiaulehn, W. Demir Melekler, Remzi K. 1971

1822. Kierkegaard; S. Baştançıkarıcının Günlüğü, Ayrıntı Y.

1823. _________ Felsefe Kırıntıları, İş Bankası Y.

1824. _________ Günlükler ve Makalelerden Seçmeler, Anka Y.

1825. _________ İroni Kavramı, İmge Kitabevi

1826. _________ Kahkaha Benden Yana, Ayrıntı Y.

1827. _________ Kaygı Kavramı, Hece Y.

1828. _________ Korku ve Titreme, Ara Y.

1829. _________ Ölümcül Hastalık. Umutsuzluk, Ayrıntı Y.

1830. _________ Önsözler, Beyaz Gemi Y.

1831. İmmerle, H. Afrika'da Felsefe - Afrika Felsefesi, Kabalcı Y.

1832. Kindi Felsefi Risaleler, İz Y. 1994

1833. _________ Felsefi Risaleler, Klasik Y. 2002

1834. Kingsley, Charles Antik Rejim (Çev., S. Say), Ataç Yay., 2004.

1835. Kingsley, Peter Antik Felsefe (Çev., K. Kalyon), Kabalcı Yay., 2000.
78

1836. Klaus, G.-Buhr M. Çağdaş Felsefe (Çev., A. Çalışlar), Altın Kitaplar Yay.,1985.

1837. Klee, P. Çağdaş Sanat Kuramı, Dost Kitabevi Y.

1838. Klossowski, P Nietzsche ve Kısırdöngü, Kabalcı Yay., İstanbul, 1992

1839. Kocabaş, Şakir İfadelerin Gramatik Ayırımı, Ekin Yay., Istanbul, 1984

1840. _________ İslamda Bilginin Temelleri, İz Yay.,İstanbul,1995

1841. _________ Fizik ve Gerçeklik Bilim Felsefesine Kavramsal Bir Yaklaşım, Küre Y.

1842. _________ İfadelerin Gramatik Yapısı, Küre Yay.,

1843. _________ İslam’da Gerçeklik Kavramı, Pınar Yay.,

1844. Kocaeli Üniversitesi(Yay.) Ayrımcılık, 2004.

1845. Kocaeli Üniversitesi (Yay) Egemenlik Sorunu, 2006.

1846. Kocagöz, S. Roman ve Yazarlık Onuru, Çağdaş Y. 1983.

1847. Kocaman, A. (Yay.Haz.) Söylem Üzerine, Hitit Y. 1996

1848. Koç, A İhvan-ı Safa’nın Eğitim Felsefesi, İstanbul, 1999

1849. Koç, E. Gabriel Marcel ve Sadakat, Art Y.

1850. Koç, Y Determinizm ve Mekanizm, Boğaziçi Üniv. Yay., İstanbul, 1984

1851. _________ Anadolu Mayası, Cedit Neşriyat, Ankara, 2007

1852. Koçi Bey Koçi Bey Risalesi, Haz: Dr. Yılmaz Kurt, Ecdâd Yay., Ankara, 1994

1853. Kofüçyüs Büyük Bilgi ve Müzik Hakkında Notlar, MEB

1854. _________ Konfüçyüs Düşüncesinin Temelleri, Anahtar Kitaplar

1855. _________ Konuşmalar, MEB

1856. _________ Seçme Konuşmalar, Şule Y.

1857. Kojeve, A-Hyppolite, J- Hegel’i Okumak Hegel, Çev. Tülin Bumin, Kabalcı Yay., İstanbul, 1993
Châtelet vd
1858. Kojeve, A Hegel Felsefesine Giriş, Çev. Selahattin Hilav, YKY, İstanbul, 2000

1859. Kolakowskı, L Modernliğin Sonsuz Duruşması, Çev. Salahattin Ayaz, Pınar Yay., İstanbul, 1999
79

1860. Konevî Tasavvuf Metafiziği, Çev. Ekrem Demirli, İstanbul, 2002

1861. _________ Vahdet-i Vücud ve Esasları, Çev. Ekrem Demirli, İz Yay., İstanbul, 2002

1862. Kongar, E. Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Cem Y.

1863. Kongar, İ Yeni Felsefe, İstanbul, 1948

1864. Konuk, A Füsusu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi I-III, Haz: Mustafa Tahralı-Selçuk Eraydın,
Marmara Üniv. İlahiyat Fak. Vakfı Yay., İstanbul, (1).1987, (2).1989, (3).1990
1865. Korkmaz, F Gazzali’de Devlet Yönetimi, TDV Yay., Ankara, 1995

1866. Korlaelçi, M. Pozitivizmin Türkiye'ye Girişi, İnsan Y.

1867. Koselleck, Reinhart İlerleme, Dost Yay., 2005.

1868. Kovel, J. Tarih ve Tin, Ayrıntı Y.

1869. Koyre, A. 19. yy. Başlarında Batıcılık Ulusçuluk ve Felsefe, Belge Y.

1870. _________ Bilim Tarihi Yazıları I, Çev. Kurtuluş Dinçer, Tübitak Yay., Ankara, 2000

1871. _________ Yeniçağ Biliminin Doğuşu, Ara Y.

1872. Kök, M Mistik Dünya Görüşü ve Bergson, Dergah Yay., İstanbul, 2001

1873. _________ Nurettin Topçu’da Din Felsefesi, Dergah Y. 1995.

1874. Köker, A.H (Ed.) Ebu’l-İz,El-Cezerî Sempozyumu,(14 mart 1986-Kayseri) Erciyes


Üniversitesi,Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü Yay., Kayseri, 1986
1875. Köker, L İki Farklı Siyaset (Pozitivizm Ve Eleştirisi), Vadi Yay., Ankara, 1998

1876. _________ Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi, İletişim Yay., İstanbul, 1990

1877. Köktürk, M. Kültür Bilimi Yazıları, Hece Y.

1878. _________ Kültürün Dünyası, Hece Y.

1879. Köprülü, F Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, İstanbul 1918; Ankara, 1968

1880. Kösemihal, B. (Haz. ve Charles Baudelaire’in Mektupları, Düşün Y. 1983.


Çev.)
1881. Kösemihal, N. Ş Durkheim Sosyolojisi, Remzi K. 1971

1882. _________ Sosyal Doktrinler Tarihi, Keteon Basımevi, İstanbul, 1948

1883. _________ Sosyoloji Tarihi, İstanbul, 1971


80

1884. _________ Sanat ve Düşünce, Anıl Y.

1885. Kösoğlu, N Devlet (Eski Türklerde İslam’da ve Osmanlıda), Ötüken Yay. İstanbul, 1997

1886. _________ Millî Kültür ve Kimlik, Ötüken Yay., İstanbul, 2005

1887. Kranz, W. Antik Felsefe, İst. Üniv. Ed.Fak. Y. (Sosyal Y.)

1888. Krech, D. vd. Sosyal Psikoloji, İst. Üni. Ed. F. Y. 1965

1889. Kripke, S.A. Wittgenstein: Kurallar ve Özel Dil, Çev. Berat Açıl, Litera Yay., İstanbul, 2007

1890. _________ Wittgenstein, Litera Yay., 2006.

1891. _________ Adlandırma ve Zorunluluk, Litera Y. 2005.

1892. Kristeva, J Korkunun Güçleri: İğrençlik Üzerine Deneme, Çev. Nilgün Tutal, Ayrıntı Yay.,
İstanbul, 2004
1893. Kropotkin, P. A. Anarşi, Kaos Y.

1894. _________ Çağdaş Bilim ve Anarşi (Çev., M. Beyhan), Öteki Yay.,1999.

1895. _________ Ekmeğin Fethi (Çev., M. Beyhan) Öteki Yay.,1999.

1896. _________ Etika, Ahlâkın Kaynağı ve Açıklaması, Çev. Ahmet Ağaoğlu, Vakıf Kitabevi,
İstanbul, 1935
1897. _________ Karşılıklı Yardımlaşma, Kaos Y. 2001.

1898. Ksenophon Şölen, Remzi K.

1899. __________ Anabasis, Hürriyet Y. 1974.

1900. __________ Lasedemonyalılar ve Atinalılar Cumhuriyetleri, Çev. Haydar Rifat, Vakıf Kitabevi,
İstanbul, 1935
1901. Kuçuradi, İ-Tuncay, M Felsefe Kurumu Seminerleri 1,2,3, Ankara, 1979

1902. Kuçuradi, İ Çağın Olayları Arasında, Ayraç Yay., Ankara, 1981

1903. _________ Schopenhauer ve İnsan, Yankı Yay., İstanbul, 1968

1904. _________ Liselerde Felsefe Öğretimi, Yaylacık Mat., İstanbul, 1969

1905. _________ Sanata Felsefeyle Bakmak, Ayraç Yay., Ankara, 1980

1906. _________ Schopenhauer ve Nietzsche’de İnsan Problemi, 1966

1907. _________ (Hazrl.) Yüzyılımızda İnsan Felsefesi, Türkiye Felsefe Kurumu Y.


81

1908. _________ (Yay) Dünya Problemleri Karşısında Felsefe, TFK Y.

1909. _________ Etik, Türkiye Felsefe Kurumu Y.

1910. _________ İnsan ve Değerleri, TFK Y.

1911. _________ Max Scheler ve Nietzsche'de Trajik Olan, Yankı Y.

1912. _________ Nietzsche ve İnsan, Türkiye Felsefe Kurumu Y.

1913. _________ Uludağ Konuşmaları, Türkiye Felsefe Kurumu Y.

1914. Kuhn, S.T Asal Gerilim (Bilimsel Gelenek ve Değişim Üzerine İncelemeler), Çev. Yakup
Şahan, Kabalcı Yay., İstanbul, 1994
1915. _________ Bilimsel Devrimlerin Yapısı, Alan Y.

1916. Kuhnhardt, Ludger Devrim Zamanları (Çev., H. Bağcı – Ş. Plassmann), ASAM, 2002.

1917. Kula, Onur Bilge Kant Estetiği ve Yazın Kuramı, Doruk yay,

1918. Kumeyr, Y İslam Felsefesinin Kaynakları, Çev.Fahrettin Olguner, Dergah Yay., İstanbul, 1976

1919. Kund, E Sibernetik, Felsefe ve Bilimler Arasında Köprü, Kund Yay., İstanbul, 1975

1920. Kurtoğlu, Z İslam Düşüncesinin Siyasal Ufku, İletişim Yay., İstanbul,1997

1921. Kurtuluş, A. Politika ve Sanat, Avesta Y.

1922. Kuşpınar, B İbn-i Sina’da Bilgi Teorisi, MEB Yay., İstanbul, 1995

1923. Kutluer, İ Erdemli Toplum ve Düşmanları, İz Yay., İstanbul, 1996

1924. _________ İslam’ın Klasik Çağında Felsefe Tasavvuru, İz Yay., İstanbul, 1996

1925. Kutub, M İslam’ın Tarihe Bakışı, İstanbul,1982

1926. Kuusinen, O.W Diyalektik Materyalizm, Çev. K. Sahir Sel, Sosyal Yay., İstanbul 1965

1927. _________ Tarihi Materyalizm, Tarihi Maddecilik, Çev.K.Sahir Sel, Sosyal Yay., İstanbul,
1966
1928. Küçük, H İslam’da ve Batı’da Mantık, Marmara Üniv. İlahiyat Fak. Vak., Yay., İstanbul,
1988
1929. _________ Sistematik Felsefe Tarihi, Dersaadet Yay., 1985.

1930. Küçük, M Modernite Versus Postmodernite, Vadi Yay., Ankara, 1993

1931. Küçükalp, K. Husserl, Say Yay., İstanbul, 2007


82

1932. _________ Batı Metafiziğinin Dekonstrüksiyonu: Heidegger ve Derrida, Sentez Y. 2008.

1933. _________ Nietzsche ve Postmodernizm, Paradigma Y.

1934. Küken, G Doğu-Batı Felsefeleri Etkileşiminden İbn Rüşd ve St. Thomas Aquinas, Alfa Yay.,
İstanbul, 1996
1935. _________ Felsefe Açısından Eğitim, Alfa Yay., İstanbul, 1994

1936. _________ Gazzali ve Pascal'de Şüphecilikten Sezgiciliğe, Çantay K.

1937. _________ İbn Rüşd ve St.Thomas Aquinas Felsefelerinin Karşılaştırılması, Alfa Y.

1938. _________ Ortaçağ’da Eğitim Felsefesi, Alfa Y.

1939. Kümbetoğlu, B.-Gedik, Gelenekten Geleceğe Antropoloji, Epsilon Y.


H.B. (Hzrl.)
1940. Küyel, M. Türker Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde Felsefe Eylemi, Ankara Üni. Yay., 1976.

1941. _________ Aristoteles ve Farabi’nin Varlık ve Düşünce Öğretileri, Ankara Üniv. DTCF. Yay.,
Ankara, 1969
1942. _________ Farabi’nin Bazı Mantık Eserleri, AKM. Yay., Ankara,1990

1943. _________ Farabi’nin Geometri Felsefesine İlişkin Metinleri, AKM. Yay., Ankara, 1992

1944. _________ Farabi’nin Peri Hermeneias Muhtasarı, AKM. Yay., Ankara, 1990

1945. _________ Farabi’nin Şeraitu’l-Yakini, AKM. Yay., Ankara, 1990

1946. _________ Farabi’ye Atfedilen Küçük Bir Eser, AKM. Yay., Ankara, 1990

1947. _________ Felsefeye Başlangıç, Ayyıldız Mat., Ankara,1976

1948. _________ Ortaçağ Felsefe Tarihi AÜ. Basımevi, Ankara, 1972

1949. _________ Üç Tefahüt Bakımından Felsefe ve Din Münasebeti, Ankara Üniv. DTCF.Yay.,
Ankara, 1956
1950. Kymlicka, Will Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş, İstanbul bilgi Üni. Yay., 2005.

1951. _________ Çokkültürlü Yurttaşlık, Ayrıntı Yay., 1998.

1952. La Bruyere Karakterler, Alaz Y.

1953. La Rochefoucault Özdeyişler, Çev: Yaşar Nabi Nayır, MEB Yay., Ankara 1943

1954. Laberthonniere Descartes Üzerine Tetkikler, MEB

1955. Lacan, J. Fallus'un Anlamı, Afa Y.


83

1956. Lachelier, J. Tümevarımın Temeli Hakkında, MEB

1957. Laclau, E. – Zizek, S. – Olumsallık, Hegemonya, Evrensellik, Çev: Ahmet Fethi, Hil Yay., İstanbul, 2009
Butler, J.
1958. Laclau, E. İdeoloji ve Politika, Belge Y.

1959. Lahbabi, M. A İslam Şahsiyetçiliği, Çev. Işın Hakkı Akın, Yağmur Yay., İstanbul, 1972

1960. _________ Milli Kültürler ve Medeniyet, Tur Y.

1961. Lakatos, İ Çoğulculuğun Kuramcısı, (Der.) Cemal Güzel, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, 1999

1962. _________ Bilginin Gelişmesi ve B.G. ile İlgili Teorilerin Eleştirisi,

1963. Lalande, A Kısa Gerekçeli Pratik Ahlak, Çev. Coşkun Değirmencioğlu, MEB İstanbul, 1995

1964. Lalo, C Bediiyat, Çev: Burhan Toprak, MEB Yay., İstanbul,1940 (Estetik, İstanbul, 1948)

1965. _________ Güzellik ve Cinsiyet, Çev. Nuri Darago, Güven Basımevi, İstanbul, 1944

1966. _________ Estetik, İnkılap K.

1967. Lange, F.A. Materyalizmin Tarihi ve Günümüzdeki Anlamının Eleştirisi, Çev: Ahmet Arslan,
Ege Üniv. Ed. Fak. Y.
1968. Lange, O Ekonomi Politik, 4. C., Çev.Muvaffak Şeref, İstanbul Ataç Kitabevi, 1. C., 1965; 2.
C., Ekonomi Politik’in Metodu, 1966; 3. C., Ekonomik Rasyonellik İlkesi, 1967; 4.
C., Ekonomik Politikte Akımlar ve Bilimsel Bilgilerin Belirlenmesi, 1968
1969. Lao-Tzu Taoizm, MEB

1970. Laroui, A İslam ve Modernlik, Çev.Dr. Ayşegül Yaraman-Başbugi, Milliyet Yay., İstanbul,
1993
1971. _________ Tarihselcilik ve Gelenek,Çev. Hasan Bacanlı Vadi Yay., Ankara, 1993

1972. Laskı, H.J Devlet, Çev. Esin Örücü, Köprü Yay., İstanbul, 1966

1973. _________ Düşünce Özgürlüğü, Çev. Yücel Sayman, Dönem Yay., İstanbul, 1966

1974. Le Bon, G Bir Tarih Felsefesinin İlmi Esasları, Çev. Haydar Rifat, Tefeyyüz Kitabevi,
İstanbul, 1932
1975. _________ Kitleler Psikolojisi (Çev., S. Demirkan) , Yağmur Yay., 2005.

1976. Leaman, O. Ortaçağ İslam Felsefesine Giriş, Çev. Turan Koç, Rey Yay., 1992

1977. Leartius, Diogenes Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri, Çev. Candan Şentuna, YKY, İstanbul,
2003
1978. Lebesgue, M. Camus, Çev. Ayla Kurultay, Alan Yay., İstanbul, 1984
84

1979. Lechte, John Yapısalcılıktan Postmoderniteye Elli Çağdaş Düşünür,Açılım Kitap.

1980. Lecourt, Dominik Bilim Felsefesi, Dost Yay., 2007.

1981. Lee, N.A Peyamî Safa’nın Eserlerinde Doğu Batı Meselesi, Ötüken Nşr., İstanbul, 1997

1982. Lefebre, H. Sosyalist Dünya Görüşü, Hür Y. 1965.

1983. Lehte, J. Elli Çağdaş Düşünür: Yapısalcılıktan Postmoderniteye, Çev.Barış Yıldırım, Açılım
Kitap Yay., İstanbul, 2007
1984. Leibniz, G. W. İnsan Akilesi Hakkında Yeni Deneyişler, çev. Nevzad Ayasbeyoğlu, MEB,
İstanbul, 1946
1985. _________ Téodicée Denemeleri, İmanla Aklın Uygunluğu Üzerinde Konuşma, Çev. Hüseyin
Batuhan, MEB Yay., 1946
1986. _________ Metafizik Üzerine Konuşma, Cumhuriyet Dünya Klasikleri

1987. _________ Monadoloji, MEB

1988. Lektorsky, V. Özne Nesne Biliş, Çev. Şükrü Alkaput, Toplumsal Dönüşüm Yay., İstanbul, 1998

1989. Lemieux, Pierre Anarko Kapitalizm (Çev., Ç. Geleğen), İletişim Yay.,1994.

1990. Lenin, V.I. Devlet ve İhtilâl, Marksist Devlet Öğretisi ve Proleteryanın Devrimdeki Görevleri,
Çev.Süleyman Arslan, Bilim ve Sosyalizm Yay., Ankara, 1976
1991. _________ Din Üzerine, Çev. Seçkin Çılızoğlu, Ser Yay., Ankara, 1975

1992. _________ Eğitim Politikası ve Pedagoji Üzerine, Çev. Zülfü Dicleli, Konuk Yay., İstanbul,
1977
1993. _________ Kültür ve Kültür İhtilali Üzerine, Çev. Ali Özer, Ser Yay., Ankara, 1969

1994. _________ Ne Yapmalı?, Çev. Muzaffer Erdost, Sol Yay., Ankara, 2004

1995. _________ Felsefe Defterleri, Maya Y.

1996. _________ Materyalizm ve Ampiryokritisizm, Sol Y.

1997. _________ Sanat ve Edebiyat, Payel Y.

1998. Levend, A.S Profesör Ferit Kam, Hayatı ve Eserleri, Burhaneddin Erenler Mat., İstanbul, 1946

1999. Levi-Strauss, C. Hüzünlü Dönenceler, YKY.

2000. _________ Irk ve Tarih; Metis Y.

2001. _________ Mit ve Anlam, Alan Y.

2002. _________ Yaban Düşünce,Hürriyet Vakfı Y.


85

2003. _________ Din ve Büyü, Yol Y. 1983.

2004. Levinas, Emmanuel Sonsuza Tanıklık (Hazrl.: Z. Direk-E. Gökyaran), Metis Yay., 2003.

2005. Lévy-Bruhl, L İlkel İnsanda Ruh Anlayışı, Çev. Oğuz Adanır, Doğu Batı Yay., Ankara, 2006

2006. __________ Auguste Comte Felsefesi ve Sosyolojisi, Çev. Z. Fahri Fındıkoğlu, İÜ., Yay.,
İstanbul, 1970
2007. _________ İlimlerin Felsefesi, Çev. Z.F. Fındıkoğlu, Kenan Basımevi, İstanbul, 1942

2008. _________ Auguste Comte’un Felsefesi, Bürhaneddin Matbaası, 1942.

2009. _________ İlkel Toplumlarda Mistik Deneyim ve Simgeler, Doğ Batı Y.

2010. Lewis, B Modern Türkiyenin Doğuşu, Çev. Metin Kıratlı, İstanbul, 1984

2011. Lifşits, M. Marx’ın Sanat Felsefesi, Çev. Murat Belge, Ararat Yay., İstanbul, 1968

2012. Lijphart, Arend Çağdaş Demokrasiler (Çev., E. Özbudun – E. Onulduran), Yetkin Yay., 1987.

2013. Lindbom, Tage Demokrasi Miti (Çev., Ö. Baldık), İnsan Yay. 1998.

2014. Lipset, S. M. Siyasal İnsan, Teori Yay., 1985.

2015. Lipson, L. Demokratik Uygarlık, T. İş Bankası Y.

2016. _________ Siyasetin Temel Sorunları (Çev., F.Yavuz) T. İş Bankası Kültür Yay., 2005.

2017. Locke, J Hoşgörü Üstüne Bir Mektup, Çev. Melih Yürüşen, Liberte Yay., Ankara, 1998

2018. _________ Hükümet Üzerine İki İnceleme (Çev., F. Bakırcı), Babil Yay., 2004.

2019. _________ İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme, Ara Y.

2020. _________ Tabiat Kanunu Üzerine Denemeler, Paradigma Y.

2021. Loeb, J Hayatın Mihaniki Telâkkisi, Çev. Mehmet Karahasan, Devlet Basımevi, İstanbul,
1935
2022. Loo, H. V. – Reijen W. Modernleşmenin Paradoksları (Çev., K. Canatan), İnsan Yay., 2002.
van
2023. Loringhoff, von.F Mantık, Saf Mantık Sistemi, Çev. Tomris Mengüşoğlu, İstanbul Üniv. Edebiyat
Fak., Yay., İstanbul, 1973
2024. Losee, John Bilim Felsefesine Tarihsel Bir Giriş, Dost Yay., 2006.

2025. Lucretius Carus Varlığın Yapısı I-II, MEB, Y.

2026. Luhman, Niklas Refah Devletlerinin Siyaset Teorisi (Çev., M. Beyaztaş), Bakış Yay., 2003.
86

2027. Lukacs, G Aklın Yıkımı, I,II, Çev. Aşye Tekşen Kapkın, Payel Yay., İstanbul, 2000

2028. _________ Avrupa Gerçekçiliği, Payel Y.

2029. _________ Birey Ve Toplum, Çev. Veysel Atayman, Günebakan Yay., İstanbul, 1978

2030. _________ Çağdaş Gerçekçiliğin Anlamı, Payel Y.

2031. _________ Estetik I-II-III, Payel Y.

2032. _________ Marksist İmgelem, Veysel Atayman -Ali Şimşek-Mediha Göbenli, Yeni Hayat
Kütüphanesi., İstanbul, 2000
2033. _________ Roman Kuramı, Say Y. 1985.

2034. _________ Tarih ve Sınıf Bilinci, Belge Yay.,

2035. Lukacs, J Yirminci Yüzyılın ve Modern Çağın Sonu, Çev. Mehmet Harmancı, YeniYüzyıl,
1995
2036. Lukes, S Bireycilik, Ark Yay., İstanbul, 1982

2037. _________ Marksizm ve Ahlak, Ayrıntı Yay., İstanbul, 1982

2038. Lukianos Seçme Yazılar, Çev. Nurallah Ataç, MEB Yay., İstanbul 1944

2039. Lunaçarski, A.V. Sanat ve Edebiyat Üzerine, Adam Y. 1982.

2040. Lütfi Paşa Asafname, Çev. Ahmet Uğur, Kültür ve Türizm Bak. Yay., Ankara, 1982

2041. Lyons, J. Kuramsal Dilbilime Giriş, TDK. Y, 1983.

2042. Lyotard, J. F Fenomenoloji, Çev. İsmet Birkan, Dost Yay., Ankara, 2007

2043. _________ Postmodern Durum, Ara Y.

2044. M. Tahir bin Aşur İslam Hukuk Felsefesi, İz Yay., 1988.

2045. Macfarlane, Alan Kapitalizm Kültürü (Çev., R. H. Kır), Ayrıntı Yay., 1993.

2046. Mach, E Bilgi ve Hata, 1. C. Çev. Sabri Esat Ander, Devlet Basımevi, İstanbul, 1935

2047. Machiavelli, Nicolo Savaş Sanatı (Çev., B. Hasan), Özne Yay., 1999.

2048. _________ Prens, Oğlak Y.

2049. _________ Söylevler, Say Y., 2009

2050. Maclntyre, A. Egzistansiyalizm, Paradigma Y.


87

2051. _________ Ethik’in Kısa Tarihi, Paradigma Y.2001.

2052. MacRae, D. Weber, Afa Y.

2053. Magge, Bryan Büyük Filozoflar Platon’dan Wittgenstein’a Batı Felsefesi, Çev: Ahmet Cevizci,
Paradigma Y. 2001.
2054. _________ Karl Popper'in Bilim Felsefesi ve Siyaset Kuramı, Remzi K.

2055. _________ Yeni Düşün Adamları, MEB

2056. Magil, F.N (Haz.) Egzistansiyalist Felsefenin Beş Klâsiği, Çev. Vahap Mutal, Hareket Yay., İstanbul,
1971
2057. Makine Mühendisleri Felsefe Söyleşileri, 2007.
Odası İst. Şubesi (Yay.)
2058. Malebranche Hakikatin Araştırılması I-V, MEB

2059. _________ Metafizik ve Din Üzerinde Görüşmeler, MEB

2060. Malinowski, B. Büyü, Bilim ve Din, Kabalcı Y.

2061. _________ İnsan ve Kültür, V Yayınları, 1990

2062. _________ İlkel Toplumlarda Cinsellik ve Baskı, Kabalcı Y. 1989.

2063. Mandel, E-Novack G Marksist Yabancılaşma Kuramı, Çev. Olcay Göçmen, Yücel Yay., İstanbul, 1975

2064. Manisalı, E. İktisada Girış, İ. Ü. İktisat F. Y., 1984.

2065. Mannheim, Karl İdeoloji ve Ütopya (Çev., M. Okyayuz), Epos Yay., 2002.

2066. Mansel, A.M. Ege ve Yunan Tarihi, TTK, 1984.

2067. Mao Tse-Tung Teori ve Pratik, Çev. N. Solukçu, Sol Yay., Ankara 1966

2068. Marcos, S. (Drl.) Bedenler, Dinler ve Toplumsal Cinsiyet, Ütopya Y. 2006.

2069. Marcus Aurelius Kendime Düşünceler, Yankı Y.


Antoninus
2070. Marcuse, H. Eros ve Uygarlık, İdea Y.

2071. _________ Karşı Devrim ve Başkaldırı, Ara Y.

2072. _________ Mantık ve İhtilal, Kitaş Y.

2073. _________ Tek Boyutlu İnsan, İdea Y.

2074. _________ Us ve Devrim, İdea Y.


88

2075. Mardin, Ş (Ed.) Orta Doğu’da Kültürel Geçişler, Doğu Batı Y.

2076. _________ İdeoloji, Sosyal Bilimler Derneği Yayınları, Ankara 1976.

2077. _________ Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, İletişim Yay. 1992.

2078. _________ Siyasal ve Sosyal Bilimler, İletişim Yay.,1994.

2079. _________ Siyasal ve Sosyal Bilimler, Makaleler 2, Der. Mümtazer Türköne-Tuncay Önder.
İletişim Yay., İstanbul, 1990
2080. _________ Türk Modernleşmesi- Makaleler 4, İletişim Yay.. Çev. Mümtazer Türköne,
İstanbul, 1991
2081. _________ Türkiye’de Din ve Siyaset, Der. Mümtazer Türköne-Tuncay Önder, İletişim Yay.,
İstanbul, 1991
2082. _________ Türkiye’de Toplum ve Siyaset, Der. Mümtazer Türköne, İletişim Yay., İstanbul,
1993
2083. _________ Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu, İletişim Yay., İstanbul, 1996

2084. Margolis, Joseph 11 Eylül Sonrası Ahlak Felsefesi, Elis Yay., 2006.

2085. Marinoff,L Felsefe Hayatınızı Nasıl Değiştirir?, çev.İstem Erdener, Pegasus Yay., İstanbul,
2007
2086. Markaviç, M Hümanizm ve Ahlak Felsefesi, Çev. Ali Ünlü, Toplumsal Dönüşüm Yay., İstanbul,
1998
2087. Marquard, O İlkeselliğe Veda, Çev.Şebnem Sunar, Sarmal, İstanbul, 1995

2088. Marriott, A./Rachlin, C.K. Kızılderili Mitolojisi, İmge K.

2089. Marshall, Peter Anarşizmin Tarihi (Çev.,Y. Alogan) İmge Kitabevi, 2003.

2090. Marti-Ibanez, Felix Felsefe Öyküleri (Çev., H. Koyukan), İmge Kitabevi, 1998

2091. Martinet, A. İşlevsel Genel Dilbilim, Birey ve Toplum Y. 1985.

2092. Martino, P. Fransız Natüralizmi, Maarif Vekaleti Y. 1958.

2093. Marx – Engels Alman İdeolojisi (Çev., S. Belli), Sol Yay., 1974.

2094. _________ Devlet ve Hukuk Üstüne, Der. Çev.Rona Serozan, May Yay., İstanbul, 1977

2095. _________ Din Üzerine, Çev.Kaya Güvenç, Sol Yay., Ankara 1976; Çev.Murat Belge,
İstanbul, 1966
2096. _________ Ekonomi Politik Sözlüğü, Yurt kitap Yay., 1987.

2097. _________ Felsefe İncelemeleri, Çev. Cem Eroğlu, Sol Yay., Ankara, 1968

2098. _________ Kutsal Aile, Sol Y.


89

2099. _________ Politika ve Felsefe, 1. C., Çev.Tektaş Ağaoğlu, Öncü Kitabevi Yay., İstanbul, 1971

2100. _________ Sanat ve Edebiyat, De Y.

2101. Marx, K "Komünist Manifesto" (Dirk J.Struik); Sol Y.

2102. _________ 1844 Felsefe Yazıları, V Yayınları

2103. _________ Anarşizm Üzerine Tezler, Sol Yay, 1980.

2104. _________ Demokritos ile Epikuros’un Doğa Felsefeleri (Çev., H. Demirhan), Sol Yay., 2000.

2105. _________ Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı, Sol Y.

2106. _________ Ekonomi Politiğinin Eleştirisine Katkı, Çev.Orhan Sude, Öncü Kitapevi Yay.,
İstanbul 1970
2107. _________ El Yazmaları, Ekonomi Politik ve Felsefe, Çev. Kenan Somer, Sol Yay., Ankara,
1976
2108. _________ Felsefenin Sefaleti, Sol Y.

2109. _________ Fransa’da Sınıf Savaşımları, Sol Yay., 1983.

2110. _________ Gotha Programının Eleştirisi, İnter Yay., 1987.

2111. _________ Grundrisse, Birikim Y.

2112. _________ Hegel’in Hukuk Felsefesinin Eleştirisi, Sol Yay., 1986.

2113. _________ Hegel’in Hukuk Felsefesinin Eleştirisine Katkı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1975

2114. _________ Kapital, (Özet) Carlo Cafiero, Çev.R. N. İleri, Sosyal Yay., İstanbul, 1965

2115. _________ Kapital, Ekonomi Politiğin Eleştirisi, Çev. Mehmet Selik, Odak Yay., Ankara, 1974

2116. _________ Manifesto, Çev.Tektaş Ağaoğlu, Öncü Kitapevi Yay., İstanbul, 1970

2117. _________ Yabancılaşma, Sol Yay., 1984.

2118. Marx – Engels - Lenin Bilimsel Sosyalizm Üzerine, Çev. Hasan Solukçu, Temel Yay., Ankara, 1977

2119. _________ Evrensel Çelişki ve Tarihsel Maddecilik, 1. C. Çev.E. Ateş, Ana Yay., İstanbul,
1975
2120. _________ Kadın ve Aile, Sol Y.

2121. Maublanc, R Özgürlük Sorunları, Çev. Vedat Günyol-Asım Bezirci, Çan Yan., İstanbul, 1968

2122. _________ Sosyalizmin Felsefesi, Çev.Asım Bezirci, Oluş Yay., İstanbul, 1966
90

2123. Maurois, A Yaşama Sanatı, Çev. Kevser Nazlı Özburun, Kaknüs Yay., İstanbul, 1997

2124. _________ Dulgular ve Adetler, Remzi K.

2125. _________ Voltaire, Rado Y. 1980

2126. Maury, Jean Pierre Galilei, YKY., 2007.

2127. _________ Newton, YKY., 2007.

2128. Maverdi Devlet Yönetimi (Çev., M. A. Kara), İlke Yay., 2003.

2129. May, R. Yaratma Cesareti, Metis Y.

2130. May, Todd Postyapısalcı Anarşizmin Siyaset Felsefesi (Çev., R. G. Öğdül), Ayrıntı Yay.,
2000.
2131. Mayer, F Yirminci Asırda Felsefe, Çev.Vahap Mutal, Dergah Yay., İstanbul, 1984

2132. Mayor, F.-Forti, A. Bilim ve İktidar, Tübitak Y.

2133. McCarty, E. Doyle Bilgi Kültürü, Çiviyazıları.

2134. McDonough, R. Vd. İdeoloji Üzerine, Kuram Y.

2135. McGill, A Aşırılığın Peygamberleri: Nietzsche, Heidegger, Faucault, Derrida, Çev. Tuncay
Birkan, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, 1998
2136. McLelen, David İdeoloji (Çev., E. Özkaya), Doruk Yay., 1999.

2137. McNeill, William Dünya Tarihi (Çev., A. Şenel), İmge Kitabevi, 1994.

2138. _________ Avrupa Tarihinin Oluşumu, Külliyay Yay.,

2139. Mecz, İ.T. Anlambilim, İletişim Y.

2140. Mehmed İzzet Milliyet Nazariyeleri ve Millî Hayat, Ötüken Yay.,Haz. Halil Açıkgöz, İstanbul,
1981
2141. _________ Milliyet Nazariyeleri ve Milli Hayat, Ötüken Y.

2142. Mehmet Saffet Muasır Avrupa Felsefesi, Milliyet Mat., Ankara, 1933

2143. Mengüşloğlu, T. Değişmez Değerler Değişen Davranışlar, İst. Üni. Ed. Fak Y.

2144. _________ Felsefeye Giriş, Remzi K.

2145. _________ Felsefi Antropoloji, İnsanın Varlık Yapısı ve Nitelikleri, İÜ. Edebiyat Fak. Yay.,
1971
2146. _________ Fenomeloji ve Nicolai Hartmann, İÜ. Edebiyat Fak. Yay., İstanbul, 1976
91

2147. _________ İnsan Felsefesi, Remzi K.

2148. _________ İnsan ve Hayvan, Dünya ve Çevre, İnsan ve Hayvanın Varlık Yapısında Ortaya
Çıkan Zıt Fenomenler, İÜ. Edebiyat Fak. Yay., İstanbul, 1979
2149. _________ Kant ve Scheler'de İnsan Problemi, İst.Üniv.Ed.Fak. Y.

2150. Menne, A. Mantığa Giriş, Elis Yay., Ankara, 2005

2151. Merad, Ali Çağdaş İslam (Çev., C. Akalın), İletişim Yay.,1993.

2152. Meray, S.L. Toplumbilim Üzerine, Hil Y.

2153. Meriç, C Kırk Ambar., İletişim Yay., 1998.

2154. _________ Kültürden İrfana, İnsan Yay., İstanbul, 1986

2155. _________ Saint- Simon İlk Sosyolog, İlk Sosyalist, İletişim Yay., İstanbul,1995

2156. _________ Sosyoloji Notları, İletişim Yay., 1993.

2157. _________ Umrandan Uygarlığa, İletişim Yay., İstanbul, 1996

2158. Merleau-Ponty, M. Algının Fenomenolojisine Önsöz, Çev. Medar Atıcı, Afa Yay., İstanbul

2159. _________ 1994Fenomenoloji ve İnsan Bilimleri, 1983, Ankara.

2160. ________ Algının Önceliği ve Onun Felsefi Sonuçları, Kabalcı Y. 2006

2161. Merquior, J.G Foucault, Çev.Nurettin Elhüseyni, Afa Yay., İstanbul, 1986

2162. Mert, N Laiklik Tartışmalarına Kavramsal Bit Bakış, Bağlam Yay., İstanbul, 1994

2163. Meslier, J Aklı Selim, Çev. Abdullah Cevdet Karlıdağ, Devlet Mat., İstanbul, 1929 Metis Y.

2164. Mevlana Divan-ı Kebir I-VII, Haz. Abdülbaki Gölpınarlı, Kültür Bak., Ankara, 2000

2165. _________ Fihi Mafih, MEB, Y.

2166. _________ Mesnevi Şerhi I-VI, Haz. Abdülbaki Gölpınarlı, Kültür Bak., Ankara, 2000

2167. _________ Mesnevî Tercümesi ve Şerhi, Çev. Şefik Can, 1-6, Ötüken Yay., İstanbul, 2003-
2004
2168. _________ Mesnevî Tercümesi ve Şerhi, Ter. Ahmed Avni Konuk, 9 cilt, Haz. Mustafa
Tahralı-Selçuk Eraydın, İstanbul, 2002-20007
2169. Meyer, Thomas Sosyal Demokrasinin Geleceği, SODEV, 2005.

2170. Mıgnon, G İslam Sanatları, Çev. Burhan Toprak, Güzel Sanatlar Akademisi Yay., İstanbul,
1943
92

2171. Michael, T Nietzsche, Çev.Çetin Türkyılmaz, Altın Yay., İstanbul, 2007

2172. Michel, A. Feminizm, İletişim Y.

2173. Michel, G Sartre Yıllarım, Çev. Zihni Küçümen, Adam, İstanbul, 1985

2174. Milburn, M Kamuoyu ve Siyaset, Çev. Ali Dönmez-Veli Duyar, İmge Yay., Ankara, 1998

2175. Mill, J. Stuart Faydacılık (Çev., N. Coşkunlar), MEB Yay., 1986.

2176. _________ Hürriyet, MEB

2177. _________ Özgürlük Üstüne (Çev., A. Ertan), Belge U. Yay., 2000.

2178. Millet, L Metafizik, Çev. Talip Karakaya, Elis Yay., Ankara, 2004

2179. Mills, C. W Toplumbilimsel Düşün, Çev. Ünsal Oskay, Kültür Bak. Yay., 1979

2180. Mills, Wright İktidar Seçkinleri (Çev., Ü. Oskay) Bilgi Yay., 1974.

2181. Minogue, K.R. Çağdaş Siyaset Felsefecileri, Remzi K.

2182. Misses L. Von Sosyalizm, Liberte Yay., 2007.

2183. _________ Bürokrasi (Çev., F. Ergin), Liberte Yay., 2000.

2184. Mitchell, W.J.T. İkonoloji, Paradigma Y.

2185. Moeller, C Tabiatüstünün Bilinmemesi, Çev. Mehmet Toprak, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1969

2186. Moles, A Belirsizin Bilimleri, Çev. Nuri Bilgin, YKY., İstanbul, 1993

2187. Monk, R Wittgenstein: Dahînin Görevi, çev. Berna Kılınçer, Tülin Er, Kabalcı Yay.,
İstanbul, 2005
2188. Monod, J. Raslantı ve Zorunluluk, Dost Kitabevi Y.

2189. Montaigne Denemeler, Cem Y.

2190. Montesquieu İran Mektupları (Çev., M. Göklü), Anka Yay., 2001.

2191. _________ Kanunların Ruhu I. II. (Çev., F. Batlaş), Toplumsal Dönüşüm Y., 1998.

2192. _________ Romalıların yükseliş ve Düşüşü, Söylem Yay., 1985.

2193. Moore, S.W Marx, Engels, Lenin’de Devlet Kavramı, Çev. Ahmet Cumbur Aytulun, Teori
Yay., İstanbul, 1976
2194. Moran, B. Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Cem Y. 1983.
93

2195. _________ Edebiyat Üzerine, İletişim Y. 2004.

2196. More, T Utopia, Çev: S. Eyüpoğlu-V. Günyol-M. Urgan, Çan Yay., İstanbul 1964

2197. Morgan, L.H. Eski Toplum I-II, Payel Y. 1986-7.

2198. Morin, E. Avrupa'yı Düşünmek, Afa Y. 1988

2199. _________ Kaybolmuş Paradigma, Birey Toplum Y. 1985

2200. Morris, D. İnsanat Bahçesi, Sander Y. 1970

2201. _________ Çıplak Maymun, Sander Y. 1972

2202. _________ Sevmek Dokunmaktır, Sander Y. 1977

2203. Mortley, R. Fransız Düşünürleriyle Söyleşiler, İmge Kitabevi

2204. Mosca, G Siyasi Doktrinler Tarihi, Eski Çağdan Zamanımıza Kadar, Çev. Samih
Tiryakioğlu, Varlık Yay., İstanbul 1963
2205. Mounıer, E Varoluş Felsefesine Giriş, Çev. Serdar Rıfat Kırkoğlu, Alan, İstanbul, 1986

2206. Mousse, Ch. Yapıbozum ve Pragmatizm, Sarmal Y.

2207. Muhyiddin-i Arabi Füsüs ül-Hikem, MEB, Y.

2208. Mulhall, S. Heidegger ve Varlık ve Zaman, Salmal Y.

2209. Murdoch, I Ateş ve Güneş, Çev. Serdar Rıfat Kırkoğlu, Ayrıntı Yay., İstanbul, 1992

2210. _________ Sartre, Yazarlığı ve Felsefesi, De Y.

2211. Murphy, J.W. Postmodern Sosyal Analiz ve Postmodern Eleştiri, Paradigma Y.

2212. Musgrav, A Sağduyu, Bilim ve Kuşkuculuk, Göçebe Yay., İstanbul, 1998

2213. Musil, R. Niteliksiz Adam I-II, YKY, 1999-2009.

2214. Musluhiddin Muhammed İslam ve Sosyoloji (Çev., S. Şener), Akabe Yay., 1987.

2215. Mussolini Faşizm (Çev., H.Tuncay v.d. ), Toker Yay., 1998.

2216. Mustafa Fevzi Vahdet-i Vücûd Meselesi, Haz. M.Kanık-F.Zehra Kavukçu, Hece Yay., Ankara,
2003
2217. Mustafa Sabri-Musa lâhî Adalet; Sadeleştiren: Ömer H. Özalp, 1996
Carullah
2218. Muşta, M.C Gabriel Marcel’in Varoluşçuluğu, Kültür Bak. Yay., Ankara, 1988
94

2219. _________ Konya Enerjetizm Felsefe Okulu, Kültür Bak. Yay., Ankara, 1990

2220. Mutaharri, Murtaza Materyalizme Eğilim Nedenleri, (Çev., H.Vahidi), İ. Tebliğ T. Yay., 1986.

2221. _________ Ahlak Felsefesi, Çev. Hasan Almaz, Ağaç Yay., İstanbul, 2008

2222. _________ Felsefe Dersleri I, Çev. Ahmet Çelik, İnsan Yay.,İstanbul, 1997

2223. Muzaffer Şerif Sosyal Kuralların Psikolojisi, Alan Y.

2224. Mücahid, H.T Farabi’den Abduh’a Siyasi Düşünce, Çev. Vecdi Akyüz, İz Yay., İstanbul, 1995

2225. Mühlestein, H. Utopyacılık ve Marksçı Humanizma, Çan Y.

2226. Müteferrika, İ Milletlerin Düzeninde İlmi Usüller, Haz. Ömer Okutan, MEB Yay., İstanbul, 1990

2227. Nabokov, V. Edebiyat Dersleri, Ada Y.

2228. Nagel, E.-Newman, J.R. Gödel Kanıtlaması, Sarmal Y.

2229. Nahîfi Mehmet Efendi Yönetenlerin Yönetimi, Tercüman 1001 Temel Eser,, İstanbul, 1980

2230. Nalbantoğlu, Patikalar, İmge Kitabevi


H.Ü.(Yay.Hzrl.)
2231. Namık Kemal Evrak-ı Perişan, Haz. Raif Karadağ-Ö. F. Harman, Tercüman 1001 Temel Eser,
İstanbul, 1967
2232. _________ Modenleşmenin Sorunları(İbret gazetesinde çıkan makaleler), Haz. Nergiz yılmaz-
İsmail Kara, Dergah Yay., İstanbul, 2007
2233. _________ Renan Müdafaanamesi, Haz: Doç. Dr. Abdurrahman Küçük, Kültür Bakanlığı
Yay., Ankara,1988
2234. Nancy, Jean-Luc Özgürlük Deneyimi (Çev., A. U. Kılıç), Ara-lık Yay., 2006.

2235. Nasio, J.D Jacques Lacan’ın Kuramı Üzerine Beş Ders, çev Murat Erşen, İmge Yay., Ankara,
2007
2236. Nasîruddin Tusî Ahlak-ı Nâsırî, çev. Anar Gabarov-Zaur Şükürov, Litera Yay., İstanbul, 2007

2237. Nasr, S. Hüseyin Batı Felsefeleri ve İslâm, Çev. Selâhaddin Ayaz, İstanbul, 1985

2238. _________ Bilgi ve Kutsal, Çev. Şehabettin Yalçın, İz Yay., İstanbul, 2001

2239. _________ Felsefe Edebiyat ve Güzel Sanatlar, Çev. Hayriye Yıldız, İstanbul, 1989

2240. _________ İnsan ve Tabiat, Çev. Nabi Avcı,,Yeryüzü Yay., İstanbul, 1982

2241. _________ İslam Kozmoloji Öğretilerine Giriş, Çev. Nazife Şişman, İnsan Yay., İstanbul, 1985

2242. _________ İslam ve Bilim (3 Cilt), Çev. İlhan Kutluer, İnsan Yay., İstanbul, 1989
95

2243. _________ İslam’da Bilim ve Medeniyet, Çev.Nabi Avcı, İnsan Yay., İstanbul, 1991

2244. _________ Kutsalın Peşinde (Çev., S. E. Gündüz), İnsan Yay., 1995.

2245. _________ Molla Sadra ve İlahi Hikmet, Çev.Mustafa Armağan, İnsan Yay., İstanbul, 1990

2246. _________ Üç Müslüman Bilge, Çev.Ali Ünal, İnsan Yay., İstanbul, 1985

2247. Nasuriddin Tusi Ahlak-ı Nasırî, Litera Yay., 2006.

2248. [Nayır], Yaşar Nabi (Haz.) Atatürkçülük Nedir? Varlık Y. 1963.

2249. Necatigil, B. Mitologya, Gerçek Y.

2250. Needham, J Doğunun Bilgisi Batının Bilimi, Der. A. Nejat Acar-Adnan Akçay- H. Ünal
Nalbantoğlu-Mustafa Yılmazer, Mab Yay., Ankara, 1983
2251. Netton, I.R Farabi ve Okulu, Çev. Mehmet Vural, Elis Yay., Ankara, 2005

2252. Neumann, Christoph K. Araç Tarih Amaç Tanzimat (Çev., M. Erun),Tarih Vakfı Yurt Yay., 2000.

2253. Nida, E.A. Dilbilim Üzerine Tartışmalar, İst. Üniv. Ed. Fak. Y. 1973.

2254. Nietzsche F. Aforizmalar (Çev., S. Umman), Birey Yay., 2000.

2255. _________ Ahlakın Soykütüğü Üstüne, Ara Y.

2256. _________ Bilim Ve Bilgeliğin Savaşı, İmge Kitabevi

2257. _________ Böyle Buyurdu Zerdüşt, Cem Y.

2258. _________ Deccal, Hil Y.

2259. _________ Dionysos Dithyrambosları, Kabalcı Yay., İstanbul, 1989

2260. _________ Ecce Homo, Say Y.

2261. _________ Gelecekteki Felsefe, Çev. Ümit Özdağ, İmge Yay., 1991

2262. _________ Gezgin İle Gölgesi, Çev. İsmet Zeki Eyüboğlu, Oluş Yay., İstanbul, 1966

2263. _________ Güç İstemi, Çev. Sedat Umran, Birey Yay., İstanbul, 2002

2264. _________ İyinin Ve Kötünün Ötesinde, Ara Y.

2265. _________ Mektuplar I, Çev. Sedat Umran, Birey Yay., İstanbul, 2007

2266. _________ Niezsche Wagner'e Karşı - Wagner Olayı, Ara Y.


96

2267. _________ Putların Alacakaranlığı, Çev. İsmet Zeki Eyüboğlu, Say Yay., İstanbul, 2002

2268. _________ Seçilmiş Düşünceler, Varlık Y.

2269. _________ Şen Bilim, Say Y.

2270. _________ Tan Kızıllığı, İmge K.

2271. _________ Tarih Üzerine, Say Y.

2272. _________ Tragedyanın Doğuşu, Ataç Kitabevi

2273. _________ Yazılmamış Beş kitap İçin Önsöz, Çev. Gürsel Aytaç, Say Yay., İstanbul, 2003

2274. _________ Yunanlıların Trajik Çağında Felsefe, Çev. Nusret Hızır, Türkiye İş Bankası Kültür
Cep Kitapları, Ankara, 1956
2275. Nisbet, Robert Muhafazakarlık (Çev., M. F. Serenli-K. Bülbül), Kadim Yay., 2007.

2276. Niyazi, M. Türk Devlet Felsefesi, Ötüken Y.

2277. _________ İslam Devlet Felsefesi, Ötüken Y.

2278. Nizan, P Eskiçağ Maddecileri, Çev. Afşar Timuçin, Telos Yay., İstanbul 1973

2279. Nizmülmülk Siyasetname (Çev., N. Bayburtlugil), Dergah Yay., 2003.

2280. Noll, Justus L. Wittgenstein - O. Pinsent (Çev., A. Dirim), İletişim Yay., 2002.

2281. Nora, K-Hösle, V Ölü Filozoflar Kahvesi, Çev. Çağlar Tanyeri, Asrın Yay., İstanbul, 2000

2282. Novack, George Kızılderili Soykırımı (Çev., M. Beyazıt), Özgür Üni. Yay., 2003.

2283. Nozick, Robert Anarşi, Devlet ve Ütopya, İstanbul bilgi Üni. Yay., 2005.

2284. Nutku, U. İnsan Felsefesi Çalışmaları, Bulut Y.

2285. Nuttall, J Ahlâk Üzerine Tartışmalar-Etiğe Giriş, Çev. Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yay.,
İstanbul, 1997
2286. Ocak, A.Y Alevi ve Bektaşi İnançlarının İslam Öncesi Temelleri, İletişim Yay., İstanbul, 1996

2287. _________ Türk Sufiliğine Bakışlar, İletişim Yay., İstanbul, 1997

2288. Ohri, İ. Anadolu’nun Öyküsü, Milliyet Y.

2289. Oizerman, T Felsefe Tarihinin Sorunları, Çev. Celal A. Kanat, Kabalcı Yay., İstanbul, 1988

2290. Okandan, R. G Devletin Menşei, İstanbul, 1945


97

2291. _________ Devletin Ahlâki Cepheleri Hakkında İlkçağ Filozoflarının Teorik Görüşleri, İsmail
Akgün Basımevi, İstanbul, 1974
2292. Okay, O Batı Medeniyeti Karşısında Ahmet Mithat Efendi, Baylan Mat., Ankara, 1975

2293. _________ İlk Türk Pozitivist ve Natüralisti: Beşir Fuad, Dergah Yay., İstanbul, 1969

2294. Oktay, A. Türkiye'de Popüler Kültür, YKY. 1993.

2295. ________ Toplumcu Gerçekçiliğin Kaynakları, BFS Y.1986.

2296. Oktay, A.S Kınalızade Ali Çelebî ve Ahlak-ı Alâîsi, İz Yay., İstanbul, 2005

2297. Okumuş, M Kur’an’ın Felsefi Okunuşu, İbn Sina Örneği, Araştırma Yay., Ankara, 2003

2298. Okutan Cevat Cumhuriyetçi Paradigma Paradigmatik Cumhuriyet, Paradigma Yay., 2006.

2299. O’leary, De Lacy İslam Düşüncesi ve Tarihteki Yeri (Çev., Y. Kutluay –H. Yurdaydın), Pınar Yay.,
2003.
2300. Olguner, F Batı ve İslam Dünyasında Eflatun’un Timaios’u, SÜ. İlahiyat Fak. Yay., Konya,
1990
2301. _________ Batı ve İslam Kaynakları Işığında Platon, Kültür Bak. Yay., Ankara, 1987

2302. _________ Farabi, Kültür Bak. Yay., Ankara, 1985

2303. _________ Türk-İslam Düşüncesi Üzerine, Akademi Kitabevi, İzmir, 1993

2304. _________ Üç Türk-İslam Mütefekkiri İbn Sina, Fahreddin Razi, Nasıreddin Tusi
Düşüncesinde Varoluş, Üçdal Neşriyat, İstanbul, 1984
2305. Omay, E. Felsefe Notları, Epsilon Yay., İstanbul, 2006

2306. Onaran, B-Garan, M (Der.) Çağımız Üzerine Düşünceler, Kitapcılık Ltd. Ortaklığı Yay., İstanbul, 1966

2307. Onay, Hamdi İhvan-ı Safa’da Varlık Düşüncesi, İnsan Yay., 1999.

2308. Ong, W.J. Sözlü ve Yazılı Kültür, Metis Y. 1995.

2309. Ongun, C.S Ahuramazda Böyle Dedi, Çeltüt Mat., İstanbul, 1960

2310. _________ Allah Fikrinin Tekamülü-Taassup Düşmanları ve Laiklik Kavramları, Semih Lütfi
Kitabevi, İstanbul, 1934
2311. _________ Buda ve Konfüçyüs, Tefeyyüz Kitabevi, İstanbul, 1941

2312. _________ Büyük Adam Olmak, İnkılap Kitabevi, İstanbul,1940

2313. _________ Büyük Filozoflar Ansiklopedisi, 4 Cilt, İstanbul 1. C., 1958; 2. C., 1959; 3. C.,
1968; 4. C., 1969.
2314. _________ Estetik, Kanaat K., İstanbul 1931; 2. Bsk., Remzi Kitabevi, İstanbul, 1972
98

2315. _________ Felsefe ve İçtimaiyat Notları, Absait Basımevi, İstanbul, 1935

2316. _________ Felsefe ve Sosyoloji, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1943

2317. _________ Hz. Muhammed’in Felsefesi, Okat Yay., İstanbul 1967

2318. _________ İnsanlar ve Ahlaklar, Okat Yay., İstanbul, 1970

2319. _________ Meşhur Filozoflar, Nebioğlu Yay., İstanbul, 1969

2320. _________ Tanrı Anlayışı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1978

2321. Onimus, J İlimler ve İdeolojiler, Çev. Fahrettin Aslan, Umran Yay., Ankara, 1978

2322. Oppenheimer, J.R. Bilim ve Sağduyu, Bilgi Y. 1965.

2323. Orhan Sadettin Felsefe Tarihi Usulü Hakkında Bir Etüd, Devlet Mat., İstanbul, 1930

2324. Orkun, H.N. Eski Türk Yazıtları, Türk Dil Kurumu Y.

2325. Orman, S Gazali Hakikat Araştırması, İnsan Yay., İstanbul, 1986

2326. Orman, Sabri Gazali, İnsan Yay.,1986.

2327. Ormsby, E. Lee İslam Düşüncesinde İlahi Adalet Sorunu (Çev., M. Özdemir), Kitabiyat, 2001.

2328. Orwel, George Hayvan Çiftliği (Çev., S. Demir), Şule Yay., 2001.

2329. Osborne, Peter Eleştirel Bakış, Dost Yay.,

2330. Osborne, R Felsefeye Yeni Başlayanlar İçin, Çev. Doğan Şahiner, Milliyet, 1996

2331. Ozankaya, Ö Türkiye’de Laiklik: Atatürk Devriminin Temeli, Ankara, 2000

2332. Öcal, Ş Kemal Paşazade’nin Felsefi ve Kelami Görüşleri, Kültür Bak. Yay., Ankara, 2000

2333. Ögel, B Türklerde Devlet Anlayışı, Başbakanlık Basımevi, Ankara,1982

2334. _________ Türk Mitolojisi, I. Cilt, TTK. Y. 1998.

2335. _________ Türk Kültürünün Gelişme Çağları I-II, MEB, 1992-3.

2336. Öğün, S.S Türkiye’de Cemaatçi Milliyetçilik ve Nurettin Topçu, Dergah Yay., İstanbul, 1992

2337. Ökçesiz, H Sivil İtaatsizlik, Afa, İstanbul, 1994

2338. _________(Hzrl.) Adalet Sempozyumu Bildirileri, İst. Barosu Y.


99

2339. Öktem, M. N-Türkbağ, Felsefe, Sosyoloji, Hukuk ve Devlet, Der Yay., 2003
A.U
2340. Öktem, M. N Fenomenoloji ve Hukuk: Hukukun Özü Sorunu, İstanbul, 1982

2341. _________ Hallac-ı Mansur, Hosrasan Yay., İstanbul, 2006

2342. _________ Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi, İstanbul, 1983

2343. _________ Özgürlük Sorunu ve Hukuk, İÜHF.Yay., Sulhi Garan Mat., İstanbul, 1977

2344. _________ Sosyolojinin ve Felsefenin Verileriyle Devlet ve Hukuk Felsefesi Akımları,


İstanbul, 1993
2345. Öktem, Ü Paul Janet’in ‘Metafizik ve Psikolojinin İlkeleri’ Kitabının Bilim Felsefesine Giriş
Adlı Birinci Bölümündeki İlk Dört Kısmın Babanzade Tarafından Yapılmış
Çevirisi Üzerine Bir İnceleme, İmaj Yay., Ankara, 1997
2346. _________ Bilim Felsefesine Giriş, İmaj Y.

2347. Ökten, K.H Heidegger Kitabı, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2004

2348. _________ Aristoteles, Say Yay., İstanbul, 2007

2349. Ömer, Ç Sivil Kadın, Vadi Yay., Ankara, 1996

2350. Ömer Hayam Bütün Dörtlükler, Çev. Sabahattin Eyuboğlu, Cem Y. 1973.

2351. Ömer Seyfettin Sanat ve Edebiyat Yazıları, Bilgi Y. 1990.

2352. _________ Dil Konusunda Yazılar, Bilgi Y. 1989.

2353. Önder, M. Gönüller Sultanı Hazreti Mevlana, Fatiş Y.

2354. Öndin, N. Biçim Sorunu, İnsancıl Y. 2003.

2355. Öner, M.Y Descartes’da Metafizik Şuur ve Metafizik, Ateş Basımevi, İstanbul, 1951

2356. _________ Bilimlerde ve Sanatta Diyalektik, Belge Yay., İstanbul, 1986

2357. _________ Canlıların Diyalektiği ve Yeni Evrim Teorisi, Gençlik Basımevi, İstanbul,1997

2358. _________ Geleneksel Çin Felsefesi: Mao Zedung ve Sosyal Karar Teorisi, Belge Yay.,
İstanbul, 2007
2359. Öner, N Klasik Mantık, Ayyıldız Mat., Ankara 1970

2360. _________ Felsefe Yolunda Düşünceler, Akçağ Y.

2361. _________ Fransız Sosyoloji Okuluna Göre Mantığın Menşei Problemi, MEB
100

2362. _________ İnsan Hürriyeti, Kültür Bakanlığı Y.

2363. _________ Tanzimattan Sonra Türkiye’de İlim ve Mantık Anlayışı, AÜİFYay., Ankara 1967

2364. _________ Dil Üzerine, ISBN: 975-98672-0-6.

2365. Öner, Y. Geleneksel Çin Felsefesi Mao Çe-Tung ve Sosyal Karar Teorisi, Kendi Y.

2366. _________ Pozitivizmi Eleştirmek/ Frank, P.: Doğa Bilimlerinde Pozitivizm

2367. Öngel, B. İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Türk Tarih Kurumu Y.

2368. _________ Türk Mitolojisi, Türk Tarih Kurumu Y.

2369. Öngören, F Türk Mizahı ve Hicvi, Türkiye İş Bankası Yay., Ankara, 1983

2370. Örs, Y Bilimsel Felsefenin Işığında, Öteki Yay., Ankara, 1998

2371. Öymen, M.M.R Alman Filozofisi, İstanbul Mat., İstanbul, 1972

2372. Öz, M Osmanlıda Çözülme ve Gelenekçi Yorumcuları, Dergah Yay., İstanbul, 1999

2373. Özakpınar, Y İslam Medeniyeti ve Türk Kültürü,Kubbealtı Neşriyat, İstanbul, 1999

2374. _________ Kültür Değişmeleri ve Batılılaşma Meselesi, TDV. Yay., Ankara, 1999

2375. Özarslan, A.D. Sanat ve Sosyoloji, Bağlam Y. 2005.

2376. Özbalcı, M Yahya Kemal’in Duygu ve Düşünce Dünyası, Samsun, 1990

2377. Özbay, Ş Güzellik Felsefesi, Güven Basımevi, İstanbul, 1950

2378. _________ Türk’ün Felsefesi ve Milliyetçiliği, İstanbul Mat., İstanbul, 1951

2379. Özbek, S. İdeoloji Kuramları, Bulut Y.

2380. _________ Irkçılık, Bulut Y.

2381. _________ Tanıklarda Sokrates, Telos Y.

2382. Özbilgen, E Pozitivizmin Kıskacında Türkiye, Ağaç Yay., İstanbul, 1994

2383. Özcan, H Maturidi’de Bilgi Problemi, Marmara Üniv. İlahiyat Fak. Vakfı Yay., İstanbul,
1993
2384. Özcan, M.E Jean Paul Sartre’in Özgürlüğün Yollar’ında Anlatı Kişisi ve Toplumsal Özne
Olarak Birey, Kültür Bak. Yay., Ankara, 2000
2385. Özcan, Z Augustinus’ta Tanrı ve Yaratma, Alfa Yay., İstanbul, 1993
101

2386. _________ Teolojik Hermenötik, Alfa Yay., İstanbul, 1998

2387. Özdalga, Haluk Sosyal Demokrasinin Kuruluşu, İmge Kitabevi, 2001.

2388. Özdemir, E. Yazı ve Yazınsal Türler, Varlık Y. 1983.

2389. Özdemir, İ Postmodern Düşünceler, Kaynak Yay., İstanbul, 2002

2390. _________ Çevre ve Din, Çevre Bakanlığı Y.

2391. _________ Yalnız Gezegen, Kaynak Yay., İstanbul, 2001

2392. Özdemir, M. N Türk Devlet Felsefesi, Ötüken yay, İstanbul, 1993

2393. Özdemir, M.Ç. (Ed.) Sorgulanan Sosyoloji, Eylül Y.

2394. _________(Ed.) Sosyoloji ve Geleceği, Eylül Y.

2395. Özdemir, İ.-Yükselmiş, M. Çevre sorunları ve İslam, Diyanet İşleri Y.

2396. Özden, H.Ö Estetik ve Tarih Felsefesi Açısından Yahya Kemal, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara,
2001
2397. _________ İbn Sina-Descartes-Metafizik Bir Karşılaştırma, Dergah Yay., İstanbul, 2001

2398. _________ Aşk Felsefesi, Arı Sanat Yay.,İstanbul, 2007

2399. Özdenören, A. Devlet ve İnsan, Nehir Y.

2400. Özel, İ Üç Mesele (Teknik, Medeniyet, Yabancılaşma), Düşünce Yay., İstanbul, 1978

2401. Özgen, M.K Farabi’de Mutluluk ve Ahlak İlişkisi, İnsan Yay., İstanbul, 1997

2402. Özgül, H Felsefe Yeni Görüşler, Güzel İstanbul Mat., Ankara, 1966

2403. Özkan, S. Schopenhauer, Ötüken Y. 2006.

2404. Özkök, E. Sanat, İletişim ve İktidar, Tan Y. 1982.

2405. Özlem, Doğan Bilim Felsefesi (Ders Notları), İnkılap Y.

2406. _________ Bilim, Tarih ve Yorum, İnkılap K.

2407. _________ Doğa Bilimleri ve Kültür Bilimleri, Ara Yay., İstanbul, 1992

2408. _________ Etik –Ahlak Felsefesi-, İnkılap Y.

2409. _________ Felsefe ve Doğa Bilimleri, Doğu Batı Y.


102

2410. _________ Felsefe ve Tin Bilimleri,İstanbul,1994

2411. _________ Felsefe Yazıları, Anahtar Kitaplar, 1993.

2412. _________ Hermeneutik ve Şiir, Şiirden Y.

2413. _________ Kavramlar ve Tarihleri I-II, İnkılap Y.

2414. _________ Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi, Remzi K.

2415. _________ Liseler İçin Mantık, 1999

2416. _________ Mantık, Ara Y.

2417. _________ Max Weber’de Bilim ve sosyoloji, Ara Y.

2418. _________ Metinlerle Hermeneutik Dersleri I-II, İnkılap K.

2419. _________ Siyaset, Bilim ve Tarih Bilinci, İnkılap Y.

2420. _________ Tarih Felsefesi, Ege Üniv. Ed.Fak. Y.

2421. _________(Derl.) Hermeneutik (yorumbilgisi) Üzerine Yazılar, Ark Y.

2422. Özlem, D.-Çotüksöken, B. Bedia Akarsu Armağanı, İnkılap K.

2423. Özlem, D-Ökçesiz, H- Vehbi Hacıdadiroğlu Armağanı, Everst Yay,. İstanbul, 2002
Argun, Ş (Haz)
2424. Özoğuz, Y. Max Frisch’de Hayat ve İnsan Sorunu, İst. Üni. Ed. Fak. Y. 1975.

2425. Öztürk, A Ötüken Türk Kitabeleri, MEB Yay., İstanbul, 1996

2426. Öztürk, M Tarih Felsefesi, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 1999

2427. Özügül, O. (Haz.) Yapısalcılık Üstüne, De Y. 1985.

2428. Özünlü, Ü. Edebiyatta Dil Kullanımları, Doruk Y. 1997.

2429. Paksüt, F Platon ve Platon Sonrası, Kültür ve Turizm Bak. Yay., Ankara, 1982

2430. Palmer, R Hermenötik, Çev. İbrahim Görmez, Ankara Yay., İstanbul, 2002

2431. Pamuk, Ş. 100 Soruda Osmanlı-Türkiye İktisadi Tarihi, Gerçek Y. 1988.

2432. Panofsky, E Hümanist Bir Bilim Dalı Olarak Sanat Tarihi, Çev. Arife Batur-Selçuk Batur, İTÜ
Mimarlık Fak. Yay., İstanbul, 1968
2433. _________ Gotik Mimarlık ve Skolastik Felsefe, Ara Y.
103

2434. Pareto, Vilfredo Seçkinlerin Yükselişi ve Düşüşü (Çev., M. Z. Doğan), Doğu-Batı Yay., 2005.

2435. Parkinson, C.N. Siyasal Düşüncenin Evrimi, Remzi K.

2436. Parlak, N.-Atmaca, T. Türkistan’ın Piri Hoca Ahmed Yesevi ve Külliyesi, Tika Y.
(Hazrl.)
2437. Parmaksızoğlu, İ Türklerde Devlet Anlayışı (1299-1789), Başbakanlık Basımevi, Ankara, 1982

2438. Pascal Düşünceler, Çev. İ. Z. Eyüpoğlu, Oluş Yay., İstanbul, 1966

2439. Passeron, R. Sürrealizm Ansiklopedisi, Remzi K.

2440. Paulhan, F Ahlâkın Ahlâksızlığı, Çev. Mehmet Naci Ecer, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1946

2441. _________ İnsan Ve Onun Kendisi, Cemiyet ve Kâinat Karşısındaki Durumu, Çev. Mehmet
Necati Acar, Vakıf Kitabevi, İstanbul, 1936
2442. Pazarlı, O Felsefe Ödevleri, Maarif Basımevi, İstanbul, 1945

2443. _________ İslam’da Ahlak, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1972

2444. _________ Metinlerle Felsefe Tarihi, Ülkü Basımevi, İstanbul, 1950

2445. _________ Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi, 1980.

2446. Pears, D. Wittgenstein: Afa Y.

2447. Peirce, Charles Sanders Mantık Üzerine Yazılar, Öteki Yay.,

2448. Peker, H İbn Sina’nın Epistemolojisi, Arasta Yay., Bursa, 2000

2449. Pena-Ruiz, Henri Laiklik Nedir? (Çev., Ü. Denkurt), Gendaş-Kültür Yay., 2007.

2450. Peter, W Sosyal Bilim Düşüncesi ve Felsefe, Çev. Ömer Demir, Vadi Yay., Ankara, 1994

2451. Peters, F.E. Antik Yunan Felsefesi Terimleri Sözlüğü, Paradigma Y.

2452. Pettit, Philip Cumhuriyetçilik (Çev., A. Yılmaz), Ayrıntı Yay., 1998.

2453. Peyami Safa Doğu-Batı Sentezi, Yağmur Yay., İstanbul, 1978

2454. _________ Mistisizm, Babıali Y. 1961

2455. _________ Felsefe Buhran, Çığır Mecmuası Neşri, Ankara, 1939

2456. _________ Sosyalizm, Marksizm, Komünizm, Ötüken Yay., İstanbul, 1971

2457. _________ Türk İnkılabına Bakışlar, İstanbul, Ötüken Yay., 1990


104

2458. Piaget,J. Epistemoloji ve Psikoloji, Sarmal Y.

2459. _________ Genetik Epistemoloji, Birey ve Toplum Y.

2460. _________ Yapısalcılık, Dost Kitabevi Y. 1982.

2461. Picard, E. İlim, Remzi K.

2462. Piccon, G Çağdaş Felsefe, Çev. Bertan Onaran-Mahmut Garan, Kitapçılık Şti. Yay., İstanbul,
1966
2463. Pieper, A. Etiğe Giriş, Ayrıntı Y.

2464. Pierson, Christopher Modern Devlet (Çev., D. Hattatoğlu), Çiviyazıları, 2000.

2465. Planck,M. Modern Doğa Anlayışı ve Kuantum Teorisine Giriş, Alan Y.

2466. Platon Alkibiades I, MEB, Y.

2467. _________ Büyük Hippias, MEB, Y.

2468. _________ Büyük Klasikler: Küçük Hippias, Minos, Theages Rakipler, Lysis, Lakhes,
Kharmides, Protagoras, Kriton, Hipparkhos, Kleitophon, Gorgias, Büyük Hippias,
Hürriyet Yay., İstanbul, 1975
2469. _________ Cumhuriyet, Çev. H. Saffet Engin, Sıralar Basımevi, İstanbul, 1950

2470. _________ Devlet Adamı, MEB, Y.

2471. _________ Devlet, Remzi K.

2472. _________ Diyaloglar I ve II, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1986

2473. _________ Epinomis, Çev. Adnan Cemgil, MEB, İstanbul, 1943

2474. _________ Euthpron, MEB, Y.

2475. _________ Euthydemos, MEB

2476. _________ Gorgias, Çev.Reyhan Erben, MEB, İstanbul, 1946

2477. _________ Hipparkhos ve Kleitophon, Çev. Zafer Taşlıklıoğlu, MEB, İstanbul, 1943

2478. _________ İkinci Alkibiades, MEB, Y.

2479. _________ İon , Çev. İhsan Bozkurt, MEB, İstanbul, 1942

2480. _________ Kharmides, Çev. Nurettin Şazi Kösemihal, MEB, İstanbul, 1949
105

2481. _________ Kratylos, Çev. Suad Yakub Baydur, MEB, İstanbul, 1944

2482. _________ Kriton, Çev. Zafer Taşlıoğlu, MEB, İstanbul, 1942

2483. _________ Küçük Hippias, MEB, Y.

2484. _________ Lakhes, Çev. Nureddin Şazi Kösemihal, MEB, İstanbul, 1942

2485. _________ Lysis, Çev. Sebahattin Eyüpoğlu, MEB, İstanbul, 1942

2486. _________ Mektuplar, MEB, Y.

2487. _________ Menexenos, MEB, Y.

2488. _________ Menon, Çev. Ahmet Cevizci, Gündoğan Yay., Ankara, 1994

2489. _________ Minos, Çev. Hamdi Varoğlu, MEB, İstanbul, 1943

2490. _________ Parmenides, Ara Y.

2491. _________ Phaidon, MES, Y.

2492. _________ Phaidros, MEB, Y.

2493. _________ Philebos, MEB, Y.

2494. _________ Protagoras, Çev.Nurettin Şazi Kösemihal, MEB, İstanbul,1943

2495. _________ Rakipler, Çev.Hamdi Varoğlu, MEB, İstanbul, 1943

2496. _________ Sofist, Çev. Mehmet Karasan, MEB, İstanbul, 1943

2497. _________ Sokrates’in Savunması, MEB, Y.

2498. _________ Şölen, Remzi K.

2499. _________ Theages, MEB, Y.

2500. _________ Theaitetos, Çev. Macit Gökberk, MEB, İstanbul, 1945

2501. _________ Timaios, MEB, Y.

2502. _________ Yasalar I-II, Ara Y.

2503. Plehanov; G.V Materylizm Üzerine Üç Deneme, Çev. Mehmet Dündar, Kaynak, İstanbul, 1987

2504. Plotinos Enneadlar, Ruh ve Madde Y.


106

2505. Plutarchos Lykurgos’un Hayatı, Çev. S.Eyüpoğlu-Vedat Günyol, Çan Yay., İstanbul, 1967

2506. _________ Paralel Yaşamlar: İskender ve Caesar, çev .Furkan Akdemir, Alfa Yay., İstanbul,
2007
2507. _________ Yaşamlar XXI, MEB (Cumhuriyet)

2508. Poggi, Gianfranco Modern Devletin Gelişimi, İstanbul bilgi Üni. Yay., 2005.

2509. Poincaré, H Bilim ve Hipotez, Çev. Fethi Yücel, MEB, İstanbul, 1964

2510. _________ Bilim ve Metot, Çev. Hamdi R. Atademir-Süleyman Ölçen, MEB, İstanbul, 1951

2511. _________ Bilimin Değeri, MEB

2512. _________ Son Düşünceler, MEB

2513. Polanyi, K. Büyük Dönüşüm, Alan Y.

2514. Politzer, G Felsefenin Temel İlkeleri, Çev. F. Karagözoğlu, Sosyal Yay., İstanbul, 1974

2515. _________ Marksist Felsefe Dersleri, Çev. Galip Üstün, Sosyal Yay., İstanbul, 1969

2516. _________ Felsefenin Başlangıç İlkeleri (Çev., E. Aytekin), Sosyal Yay., 1989.

2517. Poole, R Ahlâk ve Modernlik, Çev. Mehmet Küçük, Ayrıntı Yay., İstanbul, 1993

2518. Popper, K.R Açık Toplum ve Düşmanları (iki cilt),Türk Siyasi İlimler Derneği Y.

2519. _________ Bilimsel Araştırmaların Mantığı, YKY., 2003.

2520. _________ Bilimsel Araştırmanın Mantığı, Çev. İlknur Aka-İbrahim Hızan, YKY, İstanbul,
1998
2521. _________ Daha İyi Bir Dünya Arayışı, Çev. Ali Nalbant, YKY, İstanbul, 2002

2522. _________ Hayat Problem Çözmektir (Bilgi, Tarih ve Politika Üzerine), Çev. Ali Nalbant,
YKY, İstanbul, 2005
2523. _________ Özgürlüğün En Büyük Düşmanı Eşitlik (Çev., C. Aksoy), Plato Yay., 2006.

2524. _________ Tarihselciliğin Sefaleti, İnsan yay.

2525. Porphyrios İsogoji, Çev.Hamdi Ragıp Atademir, Atademir Yay., Konya, 1948; Çev.Betül
Çotuksöken, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1986
2526. Porzig, W. Dil Denen Mucize, TDK, 1995.

2527. Pospelov, G. Edebiyat Bilimi I-II, Bilim ve Sanat Y. 1984-5.


107

2528. Postman, N. – Chomsky Kadife Karanlık 21. Yüzyıl İletişim Çağını Aydınlatan Kuramcılar, SuYay., 2003
N. – Baudrillard, J. –
Foucault, M. – McLuhan,
M. – Zizek, S. – Lacan, J.
2529. Poulantzas, Nicos Faşizm ve Diktatörlük (Çev., A. İnsel), İletişim Yay., 2004.

2530. Pound, E Konfüçyüs, Çev. Ahmet Yücel, Hece Yay., Ankara, 2003

2531. Poyraz, H. Dil ve Ahlak, Vadi Y.

2532. _________ Hacivat’ın Hüznü, Vadi Y.

2533. Pöggeler, O.- Alleman, B. Heidegger Üzerine İki Yazı, Paradigma Y.

2534. Pöggeler Heidegger Üzerine İki Yazı, Gündoğan Y.

2535. Prelot, M. Politika Bilim, Varlık Y. 1972

2536. Prens Sabahaddin Türkiye Nasıl Kurtarılabilir? ve İzahlar, Haz. Fahri Unan, Ayraç Yay., Ankara,
1999
2537. Prigogine, I.-Stengers,I. Kaostan Düzene, İz Y.

2538. Propp, V. Masalın Biçimbilimi, BFS Y.

2539. Protreptikos Felsefe Yapmaya Çağrı-Aristoteles, Çev. Ali Irgat, Afa Yay., İstanbul, 1996

2540. Proudhon Mülkiyet Nedir?, Çev. Vedat Gülşen Üretürk, Ararat, 1969

2541. Proust, M. Kayıp Zamanın İzinde: Çiçek Açmış Genç Kıların Gölgesinde1996/ Guermantes
Tarafı 1977/ Sodom ve Gomorra 1997/ Swann’ların Tarafı 1999/ Mahpus 2001/
Albertine Kayıp 2001/ Yakalanan Zaman 2001 YKY.
2542. Pythagoras Pythagoras’ın Manzum Altın Sözleri, Çev. Fazıl Çubukcu, Kültür Mat., İzmir,
1955
2543. Rabelais Gargantua, Cem Y. 1973.

2544. Rabinov, P.- Toplum Bilimlerinde Yorumcu Yaklaşım, Çev: Taha Parla, Deniz Y. 2008.
Sullivan, W. (Derl.)
2545. Raddatz, F.J Lukacs, Çev. Ender Ateşman, Alan Y. 1984

2546. Rahman Fazlur İslam ve Çağdaşlık (Çev., M. H. Kırbaşoğlu), Ankara Okulu Yay., 1996.

2547. Rand, A İhtiyacımız olan Felsefe, Çev. Nejdet Kandemir, Plato Yay., İstanbul, 2005

2548. _________ Bencilliğin Erdemi, Çev. Nejdet Kandemir, Plato Yay., İstanbul, 2007

2549. _________ Kapitalizm (Çev., N. Kandemir), Plato Yay., 2004.

2550. Randall-Buchler Felsefeye Giriş, Ege Üniv. Y.


108

2551. Rauh, F Ahlâk Tecrübesi, Çev. Z. Fahri Fındıkoğlu, Devlet Basımevi, İstanbul, 1936

2552. _________ Kant’ın Pratik Felsefesi, Çev. Mehmed İzzet, İstanbul, 1919

2553. Ravaısson, F Alışkanlık Hakkında, Çev. Nezahat Tanç, MEB Yay., İstanbul, 1946

2554. Rawls, John Halkların Yasası, İstanbul Bilgi Üni. Yay., 2005.

2555. _________ Siyasal Liberalizm, İstanbul Bilgi Üni. Yay., 2005.

2556. Read, H Sanat ve Endüstri, Endüstriyel Tasarımın İlkeleri, Çev. Nigan Beyazıt, İTÜ. Yay.,
İstanbul, 1973
2557. _________ Sanat ve Toplum, Umran Y. 1981.

2558. _________ Sanatın Anlamı, T.İş Bankası Y.

2559. Redeker, H. Edebiyat Estetiği, Kuzey Y. 1986.

2560. Redhead, Brian Siyasal Düşüncenin Temelleri (Çev., Ed. H. Özdemir), Alfa Yay., 2001.

2561. Reich, W Cinsel Ahlâkın Boygöstermesi; Çev. Bertan Onaran, Payel, 1970

2562. _________ Cinsel Devrim, Çev. Bertan Onaran, Payel Yay., İstanbul, 1974

2563. _________ Faşizmin Kitle Ruhu Anlayışı, Çev. Bertan Onaran, Payel Yay., İstanbul, 1975

2564. Reichenbach, H İlmi Felsefe, Çev. Ziya Somar, Vakıf Kitabevi, İstanbul, 1935

2565. _________ Bilimsel Felsefenin Doğuşu, Remzi K.

2566. _________ Lojistik, Türkiye Basımevi

2567. Reijen, W Adorno, Çev. Mustafa Cemal, Belge Yay., 1999

2568. Reinisch, Leonhard Bilginin Sınırları, Kale Yay.,

2569. Renan, E Nutuklar ve Konferanslar, Çev. Ziya İşhan, MEB Yay., Ankara, 1946

2570. _________ Bilimin Geleceği I-II, MEB

2571. Renda, G. vd. (Hzrl.) Bedrettin Cömert’e Armağan, Hacettepe Üni. Y. 1980.

2572. Reuchlin, M. Psikoloji Tarihi, Çev. Selmin Evrim, Anıl Y. 1964.

2573. Reyhani, N. (Ed.) Immanuel Kant, Vadi Y. 2006.

2574. Reymond, A Lojik Prensipleri Ve Muasır Tenkit, Çev. Hilmi Ziya Ülken, Maarif Mat., Ankara,
1942
109

2575. Rıch, P Anarşist Portreler I,II Çev. Osman Akınhay, Sarmal, (1).1991, (2).1992

2576. Rıfat, S Herakleitos: Kapalı Bir Söz Ustası İle Buluşma Denemesi, YKY, İstanbul, 1998

2577. Richards, V. Maletasta, Kaos Y. 1999.

2578. Rıtter, J Varoluş Felsefesi Üzerine, Çev. Hüseyin Batuhan, İÜ. Edebiyat Fak., Yay.,
İstanbul, 1954
2579. Rızatepe, H.-Akıncı, S. Yirminci Yüzyıl Anglo-Sakson Düşüncesinde Felsefe

2580. Ribot, T Yaratıcı Muhayyile Hakkında Bir Kalem Tecrübesi, Çev. Mustafa Şekip Tunç,
İstanbul 1932
2581. Richards,V. Malatesta, Kaos Y.

2582. Rickman, H.P. Anlama ve İnsan Bilimleri, Etüt Yay.,

2583. Ricoeur, P Zaman Olay Örgüsü Üçlü Mimesis: Zaman ve Anlatı, Çev. Mehmet Rifat-Sema
Rifat, YKY, İstanbul, 2007
2584. _________ Yoruma Dair: Freud ve Felsefe, Çev. Necmiye Alpay, Metis Yay., İstanbul, 2007

2585. _________ Söz Edimleri Kuramı ve Etik, Çev. Atakan Altınörs, Asa K. 2000.

2586. Rifat, H Eflatun, Vakıf Kitabevi, İstanbul,1935

2587. _________ Heraklit, Vakit Kitabevi, İstanbul,1935

2588. Rifat, M. Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları, Yazko Y. 1983.

2589. _________ Homo Semioticus, YKY, 1996.

2590. _________ Genel Göstergebilim Sorunları, Sözce Y. 1982.

2591. Riker, William H. Siyasi Manipülasyon Sanatı (Çev., H.Yurdakul), Nehir Yay., 1997.

2592. Rimbaud, A. Ben Bir Başkasıdır, Kırmızı Y. 2008

2593. Ringer, F. Weber’in Metodolojisi, Doğu Batı Y

2594. Robbe-Grillet, A. Yeni Roman, Yazko Y. 1981..

2595. Robinson, J. İktisadi Felsefe, V Yayınları, 1986.

2596. Rochet, W Marksist Felsefe Nedir?, Çev. Orhan Sada, Toplum Yay., Ankara, 1967

2597. Rodger, N Sıradışı Filozoflar, Çev. Nur Küçük, İthaki Yay., İstanbul, 2007

2598. Rodgers, N.-Thompson Sıra Dışı Filozoflar (Çev., N. Küçük), İthaki Yay., 2007.
Mel
110

2599. Rodis-Levis, Genevieve Descartes ve Sosyalizm, (Çev., H. Kenaryol) İletişim Yay., 1993

2600. _________ Descartes ve Rasyonalizm, Çev. Haldun Kardol, İletişim Yay., İstanbul, 1993

2601. Rosanvallan, Pierre Refah Devletinin Krizi (Çev., B. Şehirli), Dost Yay., 2004.

2602. Rosen, Michael – Wolf Siyasal Düşünce, Dost Yay., 2005.


Jonethen
2603. Rosenthal, E. İ Ortaçağda İslam Siyaset Düşüncesi (Çev., A. Çaksu), İz Yay., 1996.

2604. Rosenthal, M-Yudin, P Materyalist Felsefe Sözlüğü, Çev. Aziz Çalışlar, Sosyal Yay., İstanbul 1972

2605. Ross, David Aristoteles (Çev., A. Arslan – vd.), Kabalcı Yay., 2002.

2606. Rossi, J.-G. Analitik Felsefe, Paradigma Y.

2607. Roszak, T Bilincin Evrimi, Çev. Bedirhan Muhib, İstanbul, 1995

2608. Rothacker, E Tarihte Gelişme ve Krizler, Çev. Nermi Uygur, İstanbul Üniv. Edebiyat Fak.,
Yay., İstanbul, 1955
2609. _________ Tarihselcilik Sorunu, Ara Yay.

2610. Rougerie, Jacques Paris Komünü (Çev., G. Üstün), İletişim Yay.,1993.

2611. Rousseau 6 Kitabile Ruso, Türkiye Y.

2612. _________ Emil ya da Eğitim Üzerine, Say Y. 2009

2613. _________ İlimler ve Sanatlar Hakkında Nutuk

2614. _________ İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı, Çan Y.

2615. _________ İtiraflar I-II, MEB

2616. _________ Toplum Sözleşmesi, Çan Y.

2617. _________ Yalnız Gezerin Düşlemleri, MEB (Cumhuriyet)

2618. Rowthorn, B. Kapitalizm Çelişki ve Enflasyon, Birey ve Toplum Y., 1985.

2619. Ruelle, D Rastlantı ve Kaos, Tübitak Yay., Ankara, 1994

2620. Rullmann, M. vd. Kadın Filozoflar I-II, Kabalcı Y.

2621. Russell, B Batı Felsefesi Tarihi, I-II-III, Kitaş Y.

2622. _________ Bilim İle Din, Çev.Hilmi Yavuz, Varlık Yay., İstanbul, 1972
111

2623. _________ Bilimden Beklediğimiz, Varlık Y.

2624. _________ Bilimin Toplum Üzerindeki Etkileri, Özgün Y.

2625. _________ Bilimin Toplumsal İşlevi, Çev. Erol Esencay, Erenler Mat., İstanbul, 1982

2626. _________ Bolşevizm, Çev. N. Se, Habora Kitabevi, İstanbul, 1967

2627. _________ Dış Dünya Üzerine Bilgimiz, Alaz Y.

2628. _________ Dünya Görüşüm, Çev. Samih Tiryakioğlu, Varlık, İstanbul, 1977

2629. _________ Dünyamızın Sorunları, Çan Y.

2630. _________ Düşünceler, Çağımızın Sorunları Üstüne, Çev.S. Eyüpoğlu-V.Günyol, Cem Yay.,
İstanbul, 1972
2631. _________ Eğitim ve Toplum Düzeni, Çev. Nail Bezer, Varlık Yay., İstanbul 1969

2632. _________ Endüstri Toplumunun Geleceği, Çev.Melih Ölçer,Bilgi Yay., İstanbul, 1979

2633. _________ Evlilik ve Ahlâk, Çev. Ender Gürol, Varlık Yay., İstanbul, 1963

2634. _________ Felsefe Meseleleri, Remzi Kitabevi

2635. _________ İktidar, Deniz Kitapları Y.

2636. _________ İlim Cemiyetler ve İnsanlığın Geleceği, Çev. İlhami Kaya, Boğaziçi Yay., İstanbul,
1974
2637. _________ Mistisizm ve Mantık, Çev. Ayseli Usluata, Varlık Yay., İstanbul, 1972

2638. _________ Neden Hrıstiyan Değilim, Çev. Ender Gürol, Varlık Yay., İstanbul, 1962

2639. _________ Rölativitenin Alfabesi, Çev. Vahap Erdoğdu, Onur Yay., Ankara, 1974

2640. _________ Saadet Yolu, Varlık Y.

2641. _________ Sağ Duyu ve Atom Savaşı, Çev. Avni Yakalıoğlu, Türkiye İş Bankası Kültür Yay.,
Ankara, 1960
2642. _________ Siyasal İdealler, Deniz K.Y.

2643. _________ Sorgulayan Denemeler, Tübitak Y.

2644. _________ Sosyalizm, De Y.

2645. _________ Terbiyeye Dair, MEB

2646. _________ Varoluşçunun Bunalımı, Ataç K.


112

2647. _________ Yetke ve Birey, Cem Y.

2648. Rycroft, C. Psikanaliz Sözlüğü, Ara Y.

2649. Ryle, G Zihin Felsefesi, Çev. Sara Çelik, Afa Yay., İstanbul, 1995

2650. Sabine, G.H Siyasal Düşünceler Tarihi, Çev: I. C. Harun Rızatepe; II. C., Alp Öktem; III. C.
Özer Ozankaya, Türk Siyasi İlimler Derneği Yay., Ankara, 1969
2651. _________ Yakınçağ Siyasal Düşünceler Tarihi (Çev., Ö. Ozankaya), Gündoğan Yay., 1991.

2652. de Sade, M. Aşkın Suçları, Çev. Cemal Süreya, Fahir Onger Y.

2653. Sadr, M.B. İslam ve Filozofi, Hicret Y.

2654. Safalı, L. (Ed.) Zaman’ın Kitabı, YGS Y.

2655. Sagan, C Sağduyu, Bilim ve Kuşkuculuk Bilgi Kuramına Tarihsel Bir Giriş , Çev.Pelin
Uzay, Göçebe Yay., İstanbul, 1997
2656. Sahakian Felsefe Tarihi (Çev., A. Yardımlı), İdea Yay., 1990.

2657. Said Halim Paşa Buhranlarımız ve Son Eserleri; Haz. M.Ertuğrul Düzdağ; İz, İstanbul, 1991

2658. Said, Cevdet Bireysel ve Toplumsal Değişmenin Yasaları (Çev., İ. Kutluer), İnsan Yay., 1986.

2659. Said, Cevdet Bireysel ve Toplumsal Değişmenin Yasaları, Çev. İlhan Kutluer, İnsan Yay.,
İstanbul, 1984
2660. Said, Edward Yersiz Yurtsuz, (Çev., A. Üçler), İletişim Yay., 2003.

2661. _________ Entelektüel, Ayrıntı Y.

2662. de Saint-Exupery, A. Küçük Prens, Sander Y. 1976.

2663. Saiyidain, K.G İkbal’in Eğitim Felsefesi, Çev. Necmettin Tozlu, Ankara Okulu Yay., Ankara, 2003

2664. Salomé, L Nietzsche, Çev. Nil Erdoğan, Versus Yay., İstanbul, 2007

2665. Sanay, E Hilmi Ziya Ülken, Kültür ve Turizm Bak. Yay., Ankara, 1986

2666. Sankrityayan, R- Budizm ve Felsefe, Çev. Sibel Özbudun, Kuram Yay., İstanbul, 1998
Chattopadhyaya, P vd
2667. Saraç, C. Bilim Tarihi, MEB Yay., İstanbul, 1983

2668. _________ İyonya Pozitif Bilimi, Ege Üniv. Arkeoloji Enst. Yay., İzmir, 1971

2669. _________ Salih Zeki Bey, Hayatı ve Eserleri, Kızılelma Yay., İstanbul, 2001

2670. Saraç, T. (Haz. ve Çev.) Rimbaud’nun Mektupları, Düşün Y. 1985.


113

2671. Sargın, H. T Küçük Felsefe Tarihi, Bozöyük Basımevi, Bozöyük, 1961

2672. Sarıbay, A.Y Türkiye’de Modernleşme, Alan Yay., 1985

2673. Sarıca, M 100 Soruda Siyasi Düşünce Tarihi, Gerçek Yay., İstanbul, 1973

2674. _________ Siyasi Düşünce Tarihi, Gerçek Yay., 1993.

2675. Sarıgöllü, A Çiçero’nun Mektuplarından Beliren Şahsiyeti , Ankara Üniv., DTCF Yay., Ankara,
1971
2676. _________ Lucretius ve Eseri, Yarıaçık Cezaevi Mat., Ankara, 1973

2677. Sarıkavak, K Düşünce Tarihinde Urfa ve Harran, TDV Yay., Ankara, 1997

2678. _________ Yanyalı Esad Efendi, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1998

2679. Sarıoğlu, H. İbn Rüşd Felsefesi, Klasik Y. 2003.

2680. Sarp, H.S Felsefe Tarihi Sözlüğü, Ataç Kitapevi, İstanbul, 1960

2681. Sarton, G Antik Bilim ve Modern Uygarlık, Çev. Melek Dosay-Remzi Demir, Gündoğan
Yay., Ankara, 1995
2682. ________ Bilim Tarihinde Yöntem, Doruk Y. 1997

2683. Sartori, Giovanni Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, Türk Demokrasi Vakfı Yay., Ankara, 1993.

2684. Sartre-Camus-Jeanson Sartre Camus Tartışması, Çev. Bertan Onaran, İzlem Yay., İstanbul, 1978

2685. Sartre-Garaudy- Marksizm-Ekzistansializm, Çev. Necati Engez, İzlem Y. İstanbul,1981


Hyppolıte vd
2686. Sartre, J.P Akıl Çağı/Özgürlüğün YollarıI-II, Can Yay.,

2687. _________ Aydınlar Üzerine, Çev:Aysel Bora, Can Yay., 1997

2688. _________ Aydınların Savunusu, Alan Y.

2689. _________ Baudelaire, Çev. Bertan Onaran, De Yay., 1964

2690. _________ Bekleyiş, Çev. Nazan Dedehayır Halûk Dedehayır, Nobel, 1965

2691. _________ Bir Şefin Çocukluğu, Çev. Eray Canberk, Habora, 1967

2692. _________ Bulantı, Çev. Samih Tiryakioğlu, Varlık, 1967

2693. _________ Çağımızın Gerçekleri, Çevl. S. Eyüpoğlu-V. Günyol, Çan Yay., İstanbul, 1961

2694. _________ Edebiyat Nedir, Çev.Bertan Onaran, De Yay., İstanbul,1967


114

2695. _________ Estetik Üzerine Denemeler, Doruk Y.

2696. _________ Gizli Oturum, Çev. Oktay Akbal, İstanbul, 1950

2697. _________ İmgelem, İthaki Yay., 2006

2698. _________ İş İşten Geçti, Çev. Zübetir Bensan, Varlık, 1966

2699. _________ Komünistler Devrimden Korkuyor, Çev. Şiar Yalçın, Öncü Kitabevi, İstanbul, 1969

2700. _________ Materyalizm ve Devrim, Çev. Emin Türk Eliçin, Düşün Yay., İstanbul, 1962

2701. _________ Sartre Sartre’ı Anlatıyor, YKY

2702. _________ Siyaset Çarkı, Çev. Güzin Sayar, Ataç Kitabevi, İstanbul, 1963

2703. _________ Sözcükler, Çev: Selahattin Hilav, Can Yay., 1997

2704. _________ Varlık ve Hiçlik/Fenomenolojik Ontoloji Denemesi, Çev.Turhan Ilgaz, İthaki


Y. İstanbul, 2009
2705. _________ Varoluşçuluk, Çev. Asım Bezirci, Ataç Kitabevi, İstanbul, 1960

2706. _________ Yazınsal Denemeler, Payel Y.

2707. _________ Yöntem Araştırmaları, Çev. Serdar Rıfat Kırkoğlu, Yazko, 1981

2708. Sarup, M Yapısalcılık ve Postmodernizm, Ark Yay., İstanbul, 1991

2709. de Saussure, F. Genel Dilbilim Dersleri 1-2, Çev. Berke Vardar, TDK Y. 1976-8

2710. Savran, Gülnur Sivil Toplum ve Ötesi, Alan Yay., 1985.

2711. Sayılı, A (Ed.) Milli Kültür Unsurlarımız Üzerinde Genel Görüşler, AKM Yay., Ankara, 1990

2712. _________ Mısırlılarda ve Mezopotamyalılarda Matematik, Astronomi ve Tıp, TTK. Yay.,


Ankara, 1966
2713. _________ Bilim ve Öğretim Dili Olarak Türkçe, TTK. Yay., Ankara, 1988

2714. Sayidian, K.G., İkbal’in Eğitim Felsefesine , Ankara Okulu Yay.,

2715. Schaeffle, A.E Sosyalizmin Özü, Çev. Sami Sabit Karaman, Selüloz Basımevi, İzmir, 1947

2716. Schaff, A Marxizm ve Varoluşçuluk, Çev. Evinç Dinçer, De Yay., İstanbul, 1966

2717. Schauer, F. İfade Özgürlüğü (Çev., B. Seçilmişoğlu), LDT Yay., 2002.

2718. Schawaraz, F Kadim Bilgeliğin Yeniden Keşfi, Çev. Ayşe Meral Arslan, İstanbul, 1997
115

2719. Scheler, M İnsanın Kosmostaki Yeri, Çev.Harun Tepe. Ayraç Yay., Ankara, 1998

2720. Schiller, Fr. Felsefe ve Şiir, Yaba Y.

2721. İnsanın Estetik Eğitimi Üzerine Bir Dizi Mektup, MEB

2722. _________ İnsanın Estetik Eğitimi Üzerine Bir Dizi Mektup, Çev. Melâhat Özgü, MEB. Yay.,
İstanbul, 1943
2723. Schilling, K. Toplumsal Düşünce Tarihi, Varlık Y.

2724. Schimmel, A Ben Rüzgarım Sen Ateş: Mevlana Celaleddin Rumi'nin Hayatı ve Eseri, Çev.
Senail Özkan, Ötüken Neşr., İstanbul, 1999
2725. _________ Peygamberane Bir Şair ve Filozof Muhammed İkbal, Çev. Senail Özkan, Kültür
Bakanlığı Yay., Ankara, 1990
2726. _________ Yunus Emre ile Yollarda, Çev. Senail Özkan, Ötüken Neşr., İstanbul, 1999

2727. Schlick, M İlim ve Felsefe, Çev. Hilmi Ziya Ülken, Vakıf Kitabevi, İstanbul, 1934

2728. _________ İlmi Beyanlar ve Dış Alemin Gerçeği, Çev. Hamdi Ragıp Atademir, Ankara, 1948

2729. Schmidt, H Epikür’ün Yaşama Sevinci Felsefesi, Çev. Yunus K. Köni, Remzi Kitabevi,
İstanbul, 1946
2730. Schmitt, Carl Parlamenter Demokrasinin Krizi (Çev., E. Zeybekoğlu), Dost Yay., 2006.

2731. _________ Siyasi İlahiyat (Çev., E. Zeybekoğlu), Dost Yay., 1994.

2732. Schmitt, Manfred Demokrasi Kuramlarına Giriş, Vadi Yay., 1999.

2733. Schopenhauer, A Aşka ve Kadınlara Dair, Çev: Ahmet Aydoğan, Say Yay., 2009.

2734. _________ Aşkın Metafiziği, Çev. S. Hilâv, Oluş Yay., İstanbul, 1965

2735. _________ Hayatın Anlamı, Çev: Ahmet Aydoğan, Say Yay., 2007.

2736. _________ İstencin Özgürlüğü Üzerine, Çev. Mehtap Söyler, Öteki Yay., Ankara, 1998

2737. _________ Okumak, Yazmak ve Yaşamak Üzerine, Çev. A.Aydoğan, Say Yay., İstanbul, 2007

2738. _________ Parerga ile Paralipomenaya da Kısa Felsefe Denemeleri I, Çev. Levent Özafşar,
Biblos Yay., İstanbul, 2007
2739. _________ Seçkinlik ve Sıradanlık Üzerine, Çev. Ahmet Aydoğan, Say Yay., İstanbul, 2007

2740. _________ Üniversiteler ve Felsefe, Çev: Ahmet Aydoğan, Say Yay., 2008.

2741. _________ Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar, Ara Y.

2742. Schoun, Frithjof İslam ve Ezeli Hikmet, İz Yay.,


116

2743. Schroeder, R Max Weber ve Kültür Sosyolijisi, Mehmet Küçük, Bilim ve Sanat Yay., Ankara,
1996
2744. Schumacher, E.F Aklı Karışıklar İçin Klavuz, Çev. Mustafa Özel, İz Yay. İstanbul, 1999

2745. Schumpeter, J.A Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi I-II, Çev. Rasin Tınaz, Varlık Yay., İstanbul,
1966-1977
2746. Schuon, F Varlık Bilgi ve Din, Çev. Şehabeddin Yalçın, İz Yay., İstanbul 1997

2747. Schwartz, L.L Marksçılık ve Bilimsel Düşünce, Çan Y. 1975.

2748. Schweitzer, A Uygarlık ve Barış, Çev. Kemal Vehbi Gül-Ender Gürol, Varlık Yay., İstanbul,
1965
2749. _________ Uygarlık ve İnsanlık, Çev. Tüten Haluk Coşkunkan, Yaykı Yay., İstanbul,1969

2750. Scruton,R Spinoza, Çev. Hakan Hür, Dost Yay., Ankara, 2007

2751. Searle, J.R Akıllar, Beyinler ve Bilim, Çev: Kemal Bek, Say Yay., 1996.

2752. _________ Bilinç ve Dil, Litera Y. 2005

2753. _________ Söz Edimleri, Ayraç Yay., 2000.

2754. _________ Toplumsal Gerçekliğin İnşası (Çev., M. Macit- F. Özpilavcı), Litera Yay., 2005.

2755. _________ Toplumsal Gerçekliğin İnşası, Litera Y.

2756. _________ Zihin Dil ve Toplum, Çev. Alaeddin Tural, Litera Yay., İstanbul, 2006

2757. _________ Zihnin Yeniden Keşfi, Çev: Muhittin Macit, Litera Yay., 2004.

2758. Selçuk, Sami Zorba Devletten Hukukun Üstünlüğüne, Yeni Türkiye Yay., 1989.

2759. Selik, M. 100 Soruda İktisadi Doktrinler Tarihi, Gerçek Y.

2760. _________ İktisadi Doktrinler Tarihi, Gerçek Yay., 1988.

2761. Selsam, H Din Bilim ve Felsefe, Çev. A. And, Bilim Yay., İstanbul, 1976

2762. Sen, A Etik ve Ekonomi, Çev. Ali Süha, Doğan Kitap, İstanbul, 2003

2763. Sencer, M Sosyolojik Açıdan İslam Felsefesi Tarihi, Erk Yay., İstanbul, 1974

2764. _________ Osmanlı Toplum Yapısı, Ant Y.

2765. Seneca Ahlaki Mektuplar, Türk Tarih Kurumu Y.

2766. _________ Ruh Dinginliği Üzerine, Çev. Bedia Demiriş, YKY., İstanbul, 1999
117

2767. Sennett, Richard Kamusal İnsanın Çöküşü (Çev., F. Durak-A.Yılmaz), Ayrıntı Yay., 2002.

2768. _________ Otorite (Çev., K. Durand), Ayrıntı Yay., 1992.

2769. Serdar, Ziyaüddin Hilal Doğarken - İslam’da Bilgi ve Çevrenin Geleceği (Ş. Yalçın), İnsan Yay.,
1994.
2770. Serres, M. Doğayla Sözleşme (Çev., T. Ilgaz), YKY., 1994.

2771. Seve, L-Theodor I.O Felsefe ve Siyaset, Çev. Mümtekim Öçmen, Anadolu Yay., Ankara, 1968

2772. Sevil, M Türk Düşünce Hayatı, Hece Yay., Ankara, 2006

2773. Sevim, S Alman Naturalizmi, İşaret Yay., İstanbul, 1995

2774. _________ İslam Düşüncesinde Marifet ve İbn Arabi, İnsan Yay., İstanbul, 1997

2775. Seyyid Ali Paşa Mir’atü’l-Alem (Evrenin Aynası), Haz. Yavuz Unat, Kültür Bakanlığı Yay.,
Ankara, 2001
2776. Sezal, İ Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar, Birlik Yay, Ankara, 1981

2777. Sezen, Yümni Tarihi Maddeciliğin Tahlili ve Tenkidi, Yeni Yay., 1984.

2778. Sezgin, A Hacı Bektaş Veli ve Bektaşilik, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1990

2779. Sezgin, E Wittgenstein’in Ardından Beden ve Zihin Hareketleri, Cem Yay., İstanbul, 2002

2780. Shaffer, J.A Zihin Felsefesi Açısından Bilinç Ruh ve Ötesi, Çev. Turan Koç, İz Yay., İstanbul,
1991
2781. Shakespeare Hamlet, Remzi K. 1965.

2782. _________ Macbeth, Cumhuriyet, 1999.

2783. Shayegan, D Yaralı Bilinç, Çev. Haldun Bayrı, Metis Yay., İstanbul, 1991

2784. Shınn, R.L Egzistansiyalizmin Durumu, Çev. Şehraz Tiner, Amerikan Bord Neşriyat Dairesi,
İstanbul, 1963
2785. Shook, J.R. Amerikan Pragmatizminin Öncülleri, Üniversite Kitabevi Y.

2786. Sıddıkî, M İslam Dünyasında Modernist Düşünce, Çev. Murat Göksel-Fırat Korkmaz, Dergah
Yay., İstanbul, 1990
2787. Silier, Y Özgürlük Yanılsaması, Yordam Yay., İstanbul, 2006

2788. Sim, S Postmodern Düşüncenin Eleştirel Sözlüğü, çev. Mukadder Erkan-Ali Utku, Babil
Yay., Ankara, 2006
2789. Simon, P.-H. İnsan'ın Yargılanması, Ataç K. 1965.

2790. Sinanoğlu, N. H. Dante ve Divina Commedia, Maarif Vekaleti Yay., İstanbul, 1934
118

2791. _________ Grek ve Romen Mitolojisi, Kaynak Yay., İstanbul, 1999

2792. Sinanoğlu, S-Öktem, Ö- Klasik Çağ Düşüncesi ve Çağdaş Kültür, Klasik Çağ Araştırmaları Kurumu Yay.,
Türkkan, C Ankara, 1977
2793. Sinanoğlu, S Türk Hümanizmi, TTK Yay., Ankara, 1980

2794. _________vd. (Hzrl.) Klasik Çağ Düşüncesi ve Çağdaş Kültür, TTK Yay.

2795. Singer, Peter Hegel (Çev., B. Ö. Düzgören), Altın Kitaplar, 2003.

2796. _________ Hayvan Özgürleşmesi, Çev: Hayrullah Doğan, Ayrıntı Yay., İstanbul, 2005

2797. Siniavski, A Sosyalist Realizm, Çev. S. Türker, Habora Kitabevi, İstanbul, 1967

2798. Skinner, Q Machiavelli (Çev., C. Atila), Altın Kitaplar, 2004.

2799. _________ Çağdaş Temel Kuramlar, Çev. Ahmet Demirhan, Vadi Yay., Ankara, 1991

2800. Skirbekk, G.-Gilje, N. Felsefe Tarihi, Üniversite K.

2801. Skirbekk, G. Antik Yunan'dan modern döneme felsefe tarihi, Kesit Yayınları 2006

2802. Slater, P Frankfurt Okulu Kökeni ve Önemi, Çev. Ahmet Özden, Kabalcı Y., İstanbul, 1989

2803. Slater, P. Frankfurt Okulu, BFS Y.

2804. Slattery, Martin Sosyolojide Temel Fikirler (Çev., Ü. Tatlıcan – G. Demiriz), Sentez Yay., 2008.

2805. Smith, A. D. Küreselleşme Çağında Milliyetçilik (Çev., D. Kömürcü), Everest Yay., 2000.

2806. Smith, A. İnsan, Yapısı ve Yaşamı, Remzi K. 1979.

2807. Smith, A.Ö. Milli Kimlik, İletişim Yay.,1991.

2808. Smith, Adam Ulusların Zenginliği (Çev., A. Yunus – M. Bakırcı), Alan Yay., 1997.

2809. Smith, P Rönesans ve Reform Çağı, Çev. Serpil Çağlayan, Türkiye İş Bankası Yay.,
İstanbul, 2001
2810. Snow, C.P. İki Kültür: Bilim ve Edebiyat, Çev. Ayseli Usluata, Varlık Yay., İstanbul, 1973

2811. Somar, Z Bergson, Suhulet Kitabevi, İstanbul, 1939

2812. Sombart, W Aşk, Lüks ve Kapitalizm, Çev. Necati Aça, Bilim Sanat Yay., Ankara, 1998

2813. _________ Burjuva, Doğu Batı Yay., 2007.

2814. Songar, A. Dil ve Düşünce, Cerrahpaşa Tıp Fak. Psikiyatri Kliniği Vakfı Y. 1986.
119

2815. Sontag, S. Bir Metafor Olarak Hastalık, BFS Y.

2816. Sorokin-Toynbee Sosyal Değişim Üzerine Denemeler, Çev. Erdoğan Güçbilmez, Sevinç Matbaası,
Ankara, 1964
2817. Sorokin, P.A Bir Bunalım Çağında Toplum Felsefeleri, Çev.Mete Tuncay, Bilgi Yay., Ankara,
1972
2818. Soykan, Ömer Naci (Yay.) Felsefe ve Sanat, Ara Y. 1990

2819. _________ Metin Okuma, Ara Y. 1991

2820. _________ Müziksel Dünya Ütopyasında Adorno İle Bir Yolculuk, Birinci Baskı: Ara Y.1991/
Genişletilmiş 2. Baskı: Bulut Y. 2000.
2821. _________ Türkiye'den Felsefe Manzaraları, Birinci ve İkinci Baskı: YKY 1993/ Üçüncü
Baskı: Türkiye’den Felsefe Manzaraları 1, Küyerel Y. 1998/ Dördüncü Baskı:
İnsancıl Y. 2003.
2822. _________ Felsefe ve Dil. Wittgenstein Üstüne Bir Araştırma, Birinci Baskı: Kabalcı Y. 1995/
2. Baskı MVT 2006
2823. _________ Kuram-Eylem Birliği Olarak Sanat: Birinci Baskı: Kabalcı Y. 1995./ İkinci Baskı:
MVT 2006
2824. _________ Türkiye’den Felsefe Manzaraları 2: Birinci Baskı: Küyerel Y. 1998/ İkinci Baskı:
İnsancıl Y. 2003
2825. _________ Arayışlar. Felsefe Konuşmaları 1: Birinci Baskı: Küyerel Y. 1998/ İkinci Baskı:
İnsancıl Y. 2003
2826. _________ Bilgi ve Betimleme: Birinci Baskı: Küyerel Y. 1998

2827. _________ Bir Anarşistin Seyir Defteri: Birinci Baskı: Kaos Y. 1998

2828. _________ Arayışlar. Felsefe Konuşmaları 2: Birinci Baskı: İnsancıl Y. 2003

2829. _________ Gönülden Dile Öz Sözler: Birinci Baskı: İnsancıl Y. 2003

2830. _________ Türkiye’den Felsefe Manzaraları 3: Birinci Baskı: İnsancıl Y. 2003

2831. _________ Schelling: Birinci Baskı: MVT Yayıncılık, 2006

2832. _________ Wittgenstein: Birinci Baskı: MVT Yayıncılık, 2006

2833. _________ (Derl.) Edebiyat Sosyolojisi: Birinci Baskı: Dönence Y. 2009.

2834. _________ (Derl.) Sanat Sosyolojisi: Birinci Baskı: Dönence Y., 2009

2835. Soysal, A. Birlikte ve Başka, Kabalcı Y.

2836. Sönmez, B Peygamber ve Filozof, Araştırma Yay., Ankara, 2002

2837. Sözen, E. Söylem Nedir? Paradigma Y.

2838. Sözer, Ö Anlayan Tarih, Yazko Y. 1981.


120

2839. _________ Edmund Husserl’in Fenomenolojisi ve Nesnelerin Varlığı, İÜ. Edebiyat Fak., Yay.,
İstanbul, 1976
2840. _________ Felsefenin ABC’si, Kabalcı Y. 1995.

2841. Sözer, Ö- Avrupa’nın Krizi, Fenomenolojik Sorun Olarak Avrupa’nın Dönüşümü, Dost K.
Turhan, A.V. (Derl.)
2842. Spangler, D Tezahür Kanunları, Çev. Jale Gizer Gürsoy, 1995

2843. Spencer, H İlk Prensipler I-II, Çev. Selmin Evrim, MEB Yay., İstanbul, 1947

2844. Spengler, O Batının Çöküşü, Dergah Yay., İstanbul, 1993

2845. Spinoza, B Etica, Çev. Hilmi Ziya Ülken, MEB Yay., İstanbul, 1965

2846. _________ Kavrayış Gücünün Gelişimi, Çev. Can Şahan, Kuram Yay., İstanbul, 1999

2847. _________ Siyaset Üzerine Düşünceler, Çev. Afşar Timuçin, İstanbul, 2003

2848. _________ Peygamberlik, Salyangoz Yay., 2000.

2849. Spinoza/ Leibniz Kavrayış Gücünün Gelişimi/ Monadoloji, Kuram Y.

2850. Spirkin, A-Yakhot, O Diyalektik ve Tarihi Materyalizm, Çev. Engin Karaoğlu, Bilim Yay., İstanbul 1974

2851. Spitz, D Antidemokratik Düşünce Şekilleri, Çev. Şiar Yalçın, MEB Yay., İstanbul, 1969.

2852. Stace,W.T. Hegel Üstüne, Birikim Y.

2853. Stael, M.de Edebiyata Dair, MEB, 1952.

2854. Stalin, J.V Diyaletik ve Tarihi Materyalizm, Çev. Mehmet Atilla, Evren Yay., İstanbul, 1977

2855. _________ Marksizm ve Dil, Çev.Adil Onural, Sosyal Yay., İstanbul, 1967

2856. Standen, A Bilim Kutsal Bir İnektir, Çev. Burçak Dağıstanlı, Çıdam Yay., 1990

2857. Stauffer, Richard Reform (Çev., C. Muhtaroğlu), İletişim Yay., 1993.

2858. Steger, Manfred Küreselleşme, Dost Yay., 2007.

2859. Steiner, G Heidegger, Çev.Süleyman Kalkan, Vadi Yay., Ankara, 1996

2860. Steiner, Rudolf Gerçek ve Bilim, Çev: Akın Kanat, İlya Yay.

2861. Störig, H.J İlkçağ Felsefesi, Yol Yay., İstanbul, 1993

2862. Strauss, Leo Politika Felsefesi Nedir? Paradigma Y. 2000


121

2863. Strauss, L.C. Hüzünlü Dönenceler, Yapı Kredi Y.

2864. _________ Irk ve Tarih, Metis Y.

2865. _________ Irk, Tarih ve Kültür, Çev. Haldun Bayrı-Reha Erdem vd. Metis Yay., İstanbul, 1997

2866. _________ Mit ve Anlam, Alan Y.

2867. _________ Politika Felsefesi Nedir? Paradigma Y.

2868. _________ Yaban Düşünce, Çev. Tahsin Yücel, Hürriyet Vakfı Yay., İstanbul, 1984

2869. Strovskı, K Yeni Adam, Çev. Haydar Rifat, Vakıf Kitabevi, İstanbul, 1935

2870. Ströker, E Bilim Kuramına Giriş, Çev.Doğan Özlem, Ara Yay., İstanbul 1990

2871. Su, H Düşünce ve Dil, Hece Yay., Ankara, 2004

2872. Suchkov, B.L Gerçekliğin Tarihi, Çev. Aziz Çalışlar, Bilim Yay., İstanbul, 1976

2873. Suckiel, E.K William James’in Pragmatik Felsefesi, Çev. Celal Türer, Paradigma Yay., İstanbul
Mart, 2003
2874. _________ Cennet Savunucusu: James’in Din Felsefesi, Elis Y.

2875. _________ William James’in Pragmatik Felsefesi (Çev., C. Tümer), Paradigma Y., 2003.

2876. Sultan Veled Maarif, MEB Yay., 1993.

2877. Sunar, C İbn Miskeveyh ve Yunan’da ve İslam’da Ahlak Görüşleri, AÜİF Ankara, 1980

2878. _________ İmam Rabbani- İbn Arabi Vahdet’i Şuhud-Vahdet’i Vücud Meselesi, Resimli Posta
Mat., Ankara, 1960
2879. _________ İslam Felsefesi Dersleri, AÜİF Yay., Ankara, 1967

2880. _________ İslâm Felsefesinin Yunan Kaynakları ve Kozalite Meselesi, AÜİF Yay., Ankara,
1973
2881. _________ İslam’da Felsefe ve Farabi, Farabi Sonrası İslam Felsefesi I-II, AÜİF. Yay.,
Ankara, 1972
2882. _________ Melâmilik ve Bektaşilik , AÜİF Yay., Ankara, 1975

2883. _________ Mistisizmin Ana Hatları, AÜİF Yay., Ankara,1966

2884. _________ Mistisizm Nedir? Kılıç Kitabevi 1979.

2885. _________ Tasavvuf Felsefesi ve Gerçek Felsefe, AÜİF Yay., Ankara 1974

2886. _________ Tasavvuf Tarihi, AÜİF Yay., Ankara, 1975


122

2887. _________ Varlık Hakkında Ana Düşünceler, AÜİF Yay., Ankara, 1977

2888. Sunar, İ Düşün ve Toplum, Kültür Bak., Ankara,1979

2889. Suruş, Abdulkerim İlim ve Felsefeye Giriş, Endişe Yay.

2890. Sühreverdi Nur Heykelleri, Çev. Saffet Yetkin, MEB Yay., İstanbul, 1949

2891. Süzen, K Cevdet Paşa’nın Felsefi Düşüncesi, Marmara Üniv. İlahiyat Fak. Vakfı Yay.,
İstanbul, 1998
2892. Swingewood, A Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, Çev. Osman Akınhay, Bilim ve Sanat Yay.,
Ankara, 1998
2893. Şahin H-Seyfullah,S Tasavvuf, İlahiyat Yay., Ankara, 2002

2894. Şahin, H Descartes’in Bilgi ve Tanrı Anlayışı, Kayseri ,1981

2895. Şahin, N Gazali’ye Göre Allah’ın Varlığının Delilleri ve Estetik Delil, Adal Ofset, Konya,
2004
2896. _________ Hegel’in Tanrısı, Çizgi Kitabevi, Konya ,2001

2897. Şapolyo, E.B Ahlak Tarihi, Ticaret Yüksel Öğr. Okulu Yay., Ankara,1960

2898. Şaylan, Gencay Demokrasi ve Demokrasi Düşüncesinin Gelişimi, TODAİE Yay., 1998.

2899. Şehsuvaroğlu, B Farabi, İstanbul Üniv. Yay., İstanbul, 1950

2900. Şemin, R Çocukta Ahlaki Davranış ve Ahlaki Hüküm, İstanbul Üniv. Edebiyat Fak. Yay.,
İstanbul 1954
2901. Şenel, A Eski Yunan’da Siyasal Düşünüş, Ankara Üniv. Siyasal Bilgiler Fak. Yay., Ankara,
1968
2902. _________ Siyasal Düşünceler Tarihi, Ankara Üni. Siyasal Bilgiler F. Yay., 1983.

2903. _________ Siyasal Düşünceler Tarihi: Tarihöncesinde İlkçağda Ortaçağda ve Yeniçağda


Toplum ve Siyasal Düşünüş, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, 1996
2904. _________ Teleandregenos Ütopyasında Evlilik Hayatı, İmge K.

2905. Şentürer, A. (Yay. Haz.) Zaman-Mekan, Yapı-endüstri merkezi Y

2906. _________ Vd.(Yay.Hz.) Mimarlık ve Felsefe, Yapı-endüstri merkezi Y

2907. Şentürk, R (Ed) İbn Haldun, İz Yay., İstanbul, 2009,

2908. Şeriati, Ali İnsanın Dört Zindanı (Çev., H. Hatemi), İşaret Yay., 2007.

2909. Şerif, M.M Klasik İslam Filozofları ve Düşünceleri, İnsan Yay., İstanbul, 1998.

2910. _________ İslam Düşüncesi Tarihi I-IV, Ed. Mustafa Armağan, İnsan Yay., İstanbul, 1990
123

2911. Şeyh Sadi-i Şirazi Bostan ve Gülistan, Tercüme: Kilisli Rıfat Bilge, Can Kitap Evi, Konya, 1987.

2912. Şimşek, A. Sanat ve İktidar, Ümit Y.

2913. Şimşek, İ İslâm Felsefesi , Kardeş Mat., Ankara, 1968

2914. Şolohov, M. Yazarın Sorumlululğu, De Y. 1983

2915. T. Ataullah-i İskenderani El-Hikem-ül-Ataiyye, MEB, Y.

2916. Taine, H.A 19. Yüzyılda Fransa’da Klasik Filozoflar, Çev. Miraç Katırcıoğlu, MEB Yay.,
İstanbul, 1951
2917. Talas, Cahit Toplumsal Politika, İmge Kitabevi, 1990.

2918. Talay, S.(Yay.Haz.) Küyerel Düşünce Grubu Panelleri Dizisi, Küyerel Y. 1997.

2919. Taneri, K.Z Matematik Prensipleri ve Felsefe, İlmi Felsefe Yay., İstanbul, 1957

2920. Tanilli, S. Voltaire ve Aydınlanma, Cem Y.

2921. _________ Yaratıcı Aklın Sentezi, Adam Y.

2922. _________ Fransız Devriminden Portreler, Adam Yay., 2001.

2923. _________ Uygarlık Tarihi, Cem Yay., 1994.

2924. _________ Din ve Politika, Cumhuriyet Kitapları, 2009

2925. _________ Değişimin Diyalektiği ve Devrim, Cumhuriyet Kitapları, 2009.

2926. Tanpınar, A.H 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Çağlayan Kitabevi, İstanbul 1976

2927. _________ Yahya Kemal, Dergah Yay., İstanbul, 1983

2928. _________ Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergah Y. 1998.

2929. _________ Mücevherlerin Sırrı, YKY 2002

2930. _________ Huzur, YKY 2000.

2931. _________ Edebiyat Dersleri, YKY 2002.

2932. Tansuğ, S. Herkes İçin Sanat, Altın Kitaplar Y.

2933. _________ Sanatın Görsel Dili, Urart Sanat Galerisi Y.

2934. Tanyol, C Örf ve Adetler Sosyolojisi Bakımından Sanat ve Ahlak , İÜ. Edebiyat Fak. Yay.,
İstanbul, 1954
124

2935. _________ Schopenhauer’da Ahlak Felsefesi, Çağdaş A.Ş., İstanbul, 1998

2936. _________ Sosyal Ahlak, İÜ. Edebiyat Fak. Yay., İstanbul, 1960

2937. _________ San'at ve Ahlak, İst. Üniv. Ed. Fak. Y.

2938. Taş, İ Türk Düşüncesinde Kozmogoni-Kozmoloji, Kömen Yay., Konya, 2002

2939. Taş, M Avrupada Irkçılık, İmge Yay., Ankara, 1999

2940. Taşdelen, V. Hermeneutiğin Evrimi, Hece Y.

2941. _________ Kierkegard’Ta Benlik ve Varoluş, Hece Y.

2942. _________ Sanat Akımları Sorunsalı ve Sürrealizm, Girişim Y

2943. Taşkın, A Hume Araştırmaları, Birey Yay.,İstanbul, 2007

2944. _________ İskoç aydınlanması,Birey Yay.,İstanbul,2007

2945. Taşkıran, T.A Stuart Mill, İstanbul,1931

2946. Tatar, B Felsefi Hermenötık ve Yazarın Niyeti, Vadi Yay., Ankara, 1999

2947. _________ Siyasi Hermenötik, Etüt Yay., 2004

2948. Tatçı, M.-Yıldız, M. (Haz.) XVI.-XVIII. Asırlarda İstanbul Velîleri ve Delileri: Enfî Hasan Hulûs Halvetî,
MVT Y., 1. b., İstanbul, 2007
2949. Taylan, N Düşünce Tarihinde Tanrı sorunu, Şehir Y.

2950. Gazzali’nin Düşünce Sisteminin Temelleri, Marmara Üniv. İlahiyat Fak. Vakfı
Yay., İstanbul, 1989
2951. _________ İslam Düşüncesinde Din Felsefeleri, Marmara Üni. İ. F. V. Yay., 1994.

2952. _________ İslam Felsefesi, Ensar Neşriyat,1985.

2953. _________ Mantık, Marmara Üniv. İlahiyat Fak. Vakfı Yay., İstanbul, 1989

2954. Taylor, Ch. Çokkültürcülük, Yapı Kredi Y. 1996.

2955. Tekel, S. Vd. Bilim Tarihine Giriş, Nobel Y.

2956. Tekeli, S Modern Bilimin Doğuşunda Bizans’ın Etkisi, Kalite Mat., Ankara 1975

2957. Tekeli, S. vd. Bilim Tarihine Giriş, Nobel Y. 2001.

2958. Tepe, H Etik ve Meta Etik, TFK Yay., Ankara, 1992


125

2959. _________ Etik ve Meslek Etikleri, Türkiye Felsefe Kurumu Yay., Ankara, 2000

2960. _________ Platon’dan Habermas’a Felsefede Doğruluk ya da Hakikat, Bilim ve Sanat Yay.,
Ankara, 1995
2961. Terkan, F. Çatışmanın Dinamikleri, Elis Y. 2007.

2962. Teşken, H Vicdan Felsefesi, Mustafa Asım Basımevi, İstanbul, 1940

2963. Tevfik Fikret Dil ve Edebiyat Yazıları, Haz. İsmail Parlatır, TDK, Y. 1987.

2964. Tezcan, M Sosyal ve Kültürel Değişmi, A.Üniv.Eğitim Bilimleri Fakültesi Y. 1984.

2965. Thilly, F Felsefenin Öyküsü I-II, Çev. İbrahim Şener, İzdüşüm Yay., İstanbul, 2001

2966. Thomas Aquinas Varlık ve Öz, Say Y.

2967. Thomson, D Siyasi Düşünce Tarihi, Çev. A. Yaşar Aydoğan vd., Şule Yay., İstanbul, 1996

2968. Thomson, G Aiskhylos ve Atina, Çev. Mehmet H. Doğan, Payel Yay., İstanbul, 1990

2969. _________ İlk Filozoflar, Çev. Mehmet H. Doğan, Payel Yay., İstanbul, 1988

2970. _________ İnsanın Özü, Bilimin Ve Sanatın Kaynakları, Çev. Celal Üster, Payel Yay.,
İstanbul, 1976
2971. _________ Marksizm ve Şiir, Uğrak Kitabevi Y. 1966

2972. _________ Tarihöncesi Ege I-II,Payel Y.

2973. Thoreau/ Lafargue Haksız Yönetime Karşı/ Tembellik Ahlakı, Cumhuriyet

2974. Timuçin, A Aristoteles Felsefesi, Kavram Yay., İstanbul, 1976

2975. _________ Bilim ve Felsefe Açısından Ruhsallık Bilgileri, Bulut Yay., İstanbul, 2007

2976. _________ Descartes Felsefesine Giriş, Bulut Yay., İstanbul, 1999

2977. _________ Descartes, Kitaş Yay., İstanbul 1972

2978. _________ Düşünce Tarihi, Bulut Yay., İstanbul, 2000

2979. _________ Estetik, İnsancıl Yay., İstanbul 1987

2980. _________ Felsefe Bir Sevinçtir, İstanbul, 1995

2981. _________ Felsefe Sözlüğü, İstanbul, 1994

2982. _________ Gerçekçi Düşünce Gerçekçi Sanat, İstanbul, 1992


126

2983. _________ Gerçekçi Düşüncenin Çağdaş Görünümü, İstanbul, 2001

2984. _________ Gerçekçi Düşüncenin Gelişimi, İstanbul, 1986

2985. _________ Gerçekçi Düşüncenin Kaynakları, İstanbul, 1984

2986. _________ Niçin Varoluşçuluk Değil?, İstanbul, 1985

2987. _________ Niçin Yapısalcılık Değil?, İstanbul, 1984

2988. _________ ÖzgürPrometheu,İstanbul,1997

2989. _________ Descartes’çı Bilgi Kuramının Temellendirilişi, Bulut Y.

2990. Timuçin, Ali John Locke’un Siyaset Anlayışı, Bulut Y.

2991. Todorov,T. Yazın Kuramı, YKY, 1995.

2992. Togan, Z.V. Umumi Türk Tarihine Giriş, Enderun K. 1981.

2993. Tokatlı, A Ansiklopedik Felsefe Sözlüğü, Bilgi Yay., Ankara, 1973

2994. _________ Çağdaş Diyalektiğin Kaynağı Hegel, Yazko Y.

2995. Toktaş, F İslam Düşüncesinde Felsefe Eleştirileri, Klasik Yay., İstanbul, 2004

2996. Toku, N İlm-i Umran (İbni Haldunda Toplum Bilimsel Düşünce), Beyan Yay., İstanbul,
1999
2997. _________ İslam Felsefesine Giriş, Savaş Y.

2998. _________ Felsefe Yazıları, Yeni Zamanlar Y.

2999. _________ John Locke ve Siyaset Felsefesi, Liberte Y.

3000. _________ Siyaset Felsefesine Giriş, Kaknüs Y.

3001. _________ Türkiye’de Anti Materyalist Felsefe (Spritüalizm) İlk Temsilcileri, Beyan Yay.,
İstanbul,1996
3002. Tolan, B. Toplum Bilimlerine Giriş, Savaş Y. 1983.

3003. Tolstoy, L İtiraflarım, Furkan Y.

3004. _________ Sanat Nedir?, Şule Yay., Çev. Ali Fuad, İstanbul, 1993

3005. _________ ... Ve ışık karanlıkta parlıyor, Kaos Y.

3006. _________ Vahşi Zevkler, Kaos Y.


127

3007. Tolun, H Felsefe Vokabüleri, Yeni Basımevi, Bursa, 1934

3008. Topcuoğlu, A-Aktay, Y Postmodernizm, İslam, Küreselleşme ve Oryantalizm, Vadi Yay., Ankara, 1996

3009. Topçu, N Ahlak Nizamı, Hareket Yay., İstanbul, 1970

3010. _________ Bergson, Hareket Yay., İstanbul, 1968

3011. _________ Büyük Fetih, Dergah Yay., İstanbul, 2002

3012. _________ Devlet ve Demokrasi, Hareket Yay., İstanbul, 1969

3013. _________ Garbın İlim Zihniyeti ve Ahlak Görüşü, Milliyetçiler Der. Neşr., İstanbul, 1955

3014. _________ İradenin Davası, Hareket Yay., İstanbul 1968; 2. Bsk., Har Yay., İstanbul, 1968

3015. _________ İsyan Ahlakı, Dergah Yay., İstanbul, 1995

3016. _________ Kültür ve Medeniyet, İstanbul, 1970

3017. _________ Mevlana ve Tasavvuf, İstanbul, 1974

3018. _________ Milliyetçiliğimizin Esasları, İstanbul, 1978

3019. _________ Türkiye’nin Maarif Davası, İstanbul, 1970

3020. _________ Varolmak, İstanbul, 1965

3021. _________ Yarınki Türkiye, Yağmur Yay., İstanbul 1961

3022. Topdemir, Farabi, Say Y. 2009


H.G.(Yay.Hazrl.)
3023. ________ (Yay.Hazrl.) İbn Sina, Say Y. 2009

3024. ________ (Hazrl.) Takiyüddin’in Optik Kitabı, Kültür Bakanlığı Y. 1999.

3025. Topdemir, H.G-Tekeli, S- Bilim Tarihine Giriş, Ankara, 1999


Kahya, E, vd
3026. Toprak, B (Çev. ve Haz.) Din ve Sanat, Suhulet Kitabevi, İstanbul, 1973

3027. ________ Oscar Wilde, De Profundis, İnkılap K. 1948.

3028. Toprak, M. Hermeneutik ve Edebiyat, Bulut Y.

3029. Tormey, Simon Totalitarizm (Çev., A. Yılmaz – O. Akınhay), Ayrıntı Yay., 1992.

3030. Toulmin, S. Kozmopolis, Paradigma Y.


128

3031. Touraine, A Demokrasi Nedir?, Çev., O. Kural YKY Yay.,İstanbul, 1997.

3032. _________ Modernliğin Eleştirisi, Çev. Hülya Tufan, YKY Yay., İstanbul, 1994

3033. _________ Birlikte Yaşayabilecek miyiz?, YKY., 2006.

3034. Townsend, D Estetiğe Giriş, Çev. Sabri Büyükdüvenci, İmge Yay., Ankara, 2002

3035. Toynbee, A Tarih Bilinci I-II, Çev. Murat Belge, Bateş Yay., İstanbul, 1978

3036. _________ Tarih Üzerine İki Konferans, Çev. Özcan Başkan, Fakülteler Mat., İstanbul, 1962

3037. _________ Medeniyet Yargılanıyor, Yeryüzü Y.

3038. Towarnikci, F. Anılar ve Günlükler: Martin Heidegger, YKY

3039. Tozlu, N Bilim ve Hayat, Diyanet Vakfı Y.

3040. _________ Eğitim Felsefesi, MEB Yay., 1987

3041. _________ Erdemli Toplum Yolunda, 21. Yüzyıl Y.

3042. _________ İbn-i Tufeyl’in Eğitim Felsefesi, İnkılap Yay., 1989

3043. _________ Eğitim Felsefesi Üzerine Yazılar, Elis Yay.,

3044. Töre, E. Fecr-i Ati’nin Kurucularından Müfit Ratip Makaleleri, MVT Y. 2005.

3045. Troçki, L. Onların Ahlakı Bizim Ahlakımız, Göçebe Y.

3046. Tuğcu, T Batı Felsefesi Tarihi, Alesta Yay., Ankara, 2000

3047. _________ Immanuel Kant ve Transendental İdealizm, Alesta Yay., Ankara, 2001

3048. _________ I. Kant ve Transandantal İdealizm, Aletse Yay., 2001.

3049. Tuna, K Batılı Bilginin Eleştirisi Üzerine, TDV. Yay., Ankara, 2000

3050. Tuna, M. Türkiye’de Çevrecilik, Nobel Y. 2006

3051. Tunalı, İ B. Croce Estetik’ine Giriş, İÜ. Edebiyat Fak. Yay., İstanbul, 1973

3052. _________ Çağdaş Filozoflar, Altın Kitaplar

3053. _________ Denemeler, İktisadi Yayınlar Ltd. Şti.

3054. _________ Estetik Beğeni, Say Y.


129

3055. _________ Estetik, Cem Yay., İstanbul, 1979

3056. _________ Felsefe Işığında Modern Resim, TTK Basımevi, Ankara, 1960

3057. _________ Felsefeye Giriş, Altın Kitaplar

3058. _________ Grek Estetik, İÜ. Edebiyat Fak. Yay., İstanbul, 1963

3059. _________ Marksist Estetik, Altın Kitaplar, İstanbul, 1976

3060. _________ Sanat Ontolojisi Temelinde Yeni Bir Resim Anlayışı, Tanak Sanat

3061. _________ Sanat Ontolojisi, İÜ. Edebiyat Fak. Yay., İstanbul, 1965

3062. _________ Tasarım Felsefesine Giriş, Yapı-Endüstri Merkezi Y.

3063. Tunaya, T.Z İslamcılık Cereyanı, Baha Mat., İstanbul, 1962

3064. _________ Türkiye’nin Siyasi Hayatında Batılılaşma Hareketleri, Yedigün Mat., İstanbul,
1960
3065. _________ Türkiye’de Siyasal Partiler I. II. III., İletişim Yay., 2000.

3066. _________ Türkiye’de Siyasal Gelişmeler I .II., İstanbul Bilgi Üni.Yay., 2002.

3067. Tuncer, T. Matematik Sözlüğü, İstanbul 1995.

3068. Tunçay, Mete (Derl) Herodotos’tan Hegel’e Batı Düşüncesinden Seçmeler, İstanbul, 1973

3069. _________ (Derl.) Batı'da Siyasal Düşünceler Tarihi I-II-III, Teori Y. 1986

3070. _________ Eleştirel Tarih Yazıları, Liberte Yay., 2005.

3071. _________ Tarih ve Düşünce Yazıları, İstanbul, 2006

3072. _________ Türkiye’de Sol Akımlar, Bilgi Kitabevi, İstanbul, 1967

3073. Tunç, M.Ş Bergson ve Manevi Kudret’e Dair Birkaç Konferans, İstanbul, 1934

3074. _________ Bir Din Felsefesine Doğru, Türkiye Yay., İstanbul, 1959

3075. _________ Çin Felsefesinin Kaynakları, Başvekalet Müdevvenat Basımevi, Ankara, 1933

3076. _________ Felsefe Dersleri, Yeni Matbaa, İstanbul, 1927

3077. _________ Fikir Sohbetleri, Ülkü Basımevi, İstanbul, 1948

3078. _________ İnsan Ruhu Üzerinde Gezintiler, Cumhuriyet Basımevi, İstanbul, 1943
130

3079. _________ Ruh Aleminde, İstanbul, 1945

3080. _________ Ruh Yapımız ve Onun Tipleri Bakımından Ahlak, İstanbul, 1942-43

3081. _________ Üç Zihniyet,İstanbul,1940

3082. _________ Yeni Türk Kadını ve Ruhi Münasebetler, Ankara,1939

3083. Tura, S.M.. Freud’dan Lacon’a Psikanaliz, Ayrıntı Yay., İstanbul, 1996

3084. Turan, M. Türk Romanında 12 Mart, Dönence Y.

3085. Turan, O Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi, Ankara, 1967

3086. Turan, Ş. Türk Kültür Tarihi, Bilgi Y. 1990.

3087. Turani, A Batı Anlayışına Dönük Türk Resim Sanatı, Türkiye İş Bankası Yay., Ankara, 1977

3088. _________ Çağdaş Sanat Felsefesi, Varlık Yay., İstanbul, 1974

3089. _________ Dünya Sanat Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., Ankara, 1971

3090. _________ Modern Resim Sanatının Gerçek Çehresi, Doğuş Mat., Ankara, 1960

3091. _________ Sanat Terimleri Sözlüğü, Toplum Yay., Ankara, 1966

3092. Turgut, İ Azgelişmişliğin Felsefesi, İzmir

3093. Eğitim Üzerine Felsefi Bir Deneme, İzmir, 1989.

3094. ________ B. Russell L. Wittgenstein ve Mantıksal Atomculuk, İzmir 1989

3095. _________ Felsefenin Temel Sorunları, Bilgehan Mat., İzmir, 1991

3096. _________ Mantıksal Atomculuk, İzmir, 1989

3097. _________ Platon’un Son Dönem Felsefesinde Bilgi Sorunu, Bilgehan Mat., İzmir, 1992

3098. _________ Sanat Felsefesi, İzmir, 1990

3099. _________ Bir Zihniyetin Çözümlemesi, İzmir, 1994

3100. Turhan, K Amiri ve Felsefesi , İfav Yay., İstanbul, 1992

3101. Turhan, M Atatürk İlkeleri ve Kalkınma, (Sosyal Psikoloji Bakımından Bir Tetkik), Şehir
Matbaası, İstanbul, 1965
3102. _________ Garplılaşmanın Neresindeyiz?, İstanbul, 1959
131

3103. _________ Kültür Değişmeleri, MÜ.İlahiyat Fak. Yay., İstanbul, 1987

3104. Turner, B.S Max Weber ve İslam, Çev. Yasin Aktay, Vadi Yay., Ankara, 1997

3105. Tûsi, Alaaddin Ali Tehafütü’l-Felâsife (Kıtâbu’z- Zuhr), Çev. Recep Duran, Kültür Bak. Yay.,
Ankara, 1990
3106. Tünay, Muharrem Siyasal Tarih, İmge Kitabevi, 1995.

3107. Türer, C. Charles S. Peirce’ün Pragmatik Felsefesi, Üniversite Kitabevi

3108. _________ William James’in Ahlak Anlayışı, Paradigma Y.

3109. Türkdoğan, O Mehmet İzzet’in Sosyolojik Fikirleri, Atatürk Üniv., Erzurum, 1962

3110. _________ Max Weber-Günümüzde ve Türkiye’de Weberci Görüşler, Türk Dünyası


Araştırmaları Vakfı Yay., İstanbul 1985
3111. _________ Değişme-Kültür ve Sosyal Çözülme, Türk Dünyası Araştırma, 1988.

3112. _________ Ulus Devlet Düşünürü Ziya Gökalp, IQ Kültür-Sanat Yay., 2005.

3113. Türker, S Aristoteles Gazzali İle Leibniz’de Yargı Mantığı, Dergah Yay., İstanbul, 2002

3114. Türköne, Mümtazer İslamcılığın Doğuşu, İletişim Yay., 1991.

3115. Tütengil, C.O Montesquieu’nün Siyasi ve İktisadi Fikirleri, İçtimaiyat Enst. Yay., İstanbul, 1956

3116. ________ Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Metod, İst. Üniv. İktisat Fak. Y. 1978

3117. Ubucini, H.A Osmanlı’da Modernleşme Sancısı, Çev. Cemal Aydın, Timaş Yay., İstanbul, 1998

3118. Uçan, H. Edebiyat Bilimi ve Eleştiri, Hece Y.

3119. Uçar, Ş Tarih Felsefesi Yazıları, Vadi Yay., Ankara, 1994

3120. Uçman, A.(Hazrl.) Rıza Tevfik: Abdülhak Hamid ve Mülahazat-ı Felsefiyesi, İst. Üni. Ed. Fak. Y.
1984.
3121. ________ (Hazrl.) Rıza Tevfik’in Sanat ve Estetikle İlgili Yazıları 1, Kitabevi Y. 2000.

3122. ________ (Hazrl.) Şiir ve Sanat Anlayışı Üzerine Rıza Tevfik’ten Ali İlmi Fahri’ye Bir Mektup,K
itabevi, İstanbul 1996
3123. Ulaş,Sarp Erk-Güçlü, B- Felsefe Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, 2002
Uzun, E vd
3124. Uludağ, S İbn Arabî, TDV Yay., Ankara, 1995

3125. _________ İbn Haldun, TDV Yay., Ankara, 1993

3126. _________ İslam Düşüncesinin Yapısı, Dergâh Yay., İstanbul, 1979


132

3127. _________ İslâm Medeniyeti ve Akılcı Felsefe, Bahar Yay., İstanbul, 1974

3128. _________ Marksizm ve Leninizm, İstanbul, 1980

3129. _________ Şehbenderzade Filibeli Ahmet ve Spritüalizmi, Ankara, 1996

3130. _________ Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Marifet Yay., İstanbul, 1991

3131. Unabomber Sanayi Toplumu ve Geleceği, Kaos Y.

3132. Unamuno. M. de Yaşamın Trajik Duygusu, İnkılap K.

3133. Unat, Y. İlkçağlardan Günümüze Astronomi Tarihi, Nobel Y. 2001.

3134. _________(Haz.) Mir’atü’l-Alem (Evrenin Aynası), Kültür Bakanlığı Y.

3135. Unesco/Türk Sosyal İletişim ve Toplum Sorunları, Olgaç Matbaası 1983.


Bilimler Derneği
3136. Ural, Ş./Lucius Mantık ve Doğa Bilimleri, ISIS LTD, 1992.
E.(Yay.Haz.)
3137. Ural, Ş. vd. (Yay.Haz.) Mantık, Matematik ve Felsefe, İst. Kültür Üni. Y.

3138. Ural, Ş. Bilim Tarihi, Kırkambar Y. 1998.

3139. _________ Pozitif Bilimlerde Basitlik İlkesinin Belirlenmesi Yolunda Bir Deneme, İÜ.
Edebiyat Fak. Yay., İstanbul, 1981
3140. _________ Pozitivist Felsefe, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1986

3141. _________ Temel Mantık, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1984

3142. Uras, U İdeolojilerin Sonu mu?, Sarmal Yay., İstanbul, 1993

3143. Urhan, V Michel Foucault ve Arkeolojik Çözümleme, Paradigma Yay., İstanbul, 2000

3144. _________ Michel Foucault ve Arkeolojik Çözümleme, Paradigma Y.

3145. Utku, A. Ludwig Wittgenstein Erken Döneminde Dilin Sınırları ve Felsefe, Doğu-Batı Y.
2009.
3146. Uyanık, M Bilginin İslamileştirilmesi ve Çağdaş İslam Düşüncesi, Ankara Okulu Yay.,
Ankara, 1999
3147. _________ Felsefi Düşünceye Çağrı, Elis Yay., Ankara, 2003

3148. _________ İslam Bilgi Felsefesinde Kalbin Anlaması, Araştırma Yay., Ankara, 2005

3149. _________ İslam Siyaset Felsefesinde Sivil İtaatsizlik, Seba Yay., Ankara, 1999

3150. Uygun, Oktay İbni Haldun’un Toplum ve Devlet Kuramı, On iki Levha Yay.,2008.
133

3151. Uygur, N. 100 Soruda Türk Felsefesinin Boyutları, Gerçek Yay., İstanbul, 1974

3152. _________ Başka Sevgisi, YKY

3153. _________ Bunalımdan Yaşama Kültürü, Ara Yay., İstanbul, 1989

3154. _________ Çağdaş Ortamda Teknik, Ara Yay., İstanbul, 1989

3155. _________ Dil Yönünden Fizik Felsefesi, İÜ. Edebiyat Fak. Yay., İstanbul 1979

3156. _________ Dilin Gücü, Kitap Yay., İstanbul, 1962

3157. _________ Dünya Görüşü, Elif Kitabevi, İstanbul,1963

3158. _________ Edmund Husserl’de Başkasının Ben’i Problemi, İstanbul Üniv. Edebiyat Fak. Yay.,
İstanbul, 1958
3159. _________ Felsefenin Çağrısı, İstanbul Üniv. Edebiyat Fak. Yay., İstanbul, 1962

3160. _________ Güneşle, Kitap Yay., İstanbul, 1969

3161. _________ İçi Dışıyla Batının Kültür Dünyası, Ara Yay., İstanbul, 1992

3162. _________ İnsan Açısından Edebiyat, İÜ. Edebiyat Fak. Yay., İstanbul, 1969

3163. _________ Kuram-Eylem Bağlamı (Çözümleyici Bir Felsefe Denemesi), İstanbul Üniv.
Edebiyat Fak. Yay., İstanbul, 1975
3164. _________ Kültür Kuramı, Remzi Kitabevi, İstanbul,1984

3165. _________ Tadı Damağımda, YKY

3166. _________ Yaşama Felsefesi, Çağdaş Yay., İstanbul 1981

3167. Uysal, E İhvân-ı Safa Felsefesinde Tanrı ve Alem, Marmara Üniv. İlahiyat Fak. Vakfı Yay.,
İstanbul, 1998
3168. Ülgener, F. S Zihniyet ve Din İslam, Tasavvuf ve Çözülme Devri İktisat Ahlakı, Der Yay.,
İstanbul 1981
3169. _________ Zihniyet, Aydınlar ve İzm’ler, Mayaş Yay., Ankara, 1983

3170. _________ İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası, Der Y.

3171. Ülken, H.Z-Burslan, K Farabi, Kanaat Kitabevi, İstanbul, 1940

3172. Ülken, H.Z-Fındıkoğlu, İbn Haldun, Kanaat Kitabevi, İstanbul, 1941


Z.F.
3173. Ülken, H. Ziya Ahlak, M. Sadık Kağıtçı Mat., İstanbul, 1946

3174. _________ Aşk Ahlâkı, A. Halid Kitabevi, İstanbul,1933


134

3175. _________ Bilgi ve Değer, Kürsü Yay., Ankara 1965

3176. _________ Bilim Felsefesi, 2. Bsk., Ülken Yay., İstanbul, 1983

3177. _________ Değerler, Kültür ve Sanat, İstanbul, 1965

3178. _________ Dini Sosyoloji, 1943

3179. _________ Eğitim Felsefesi , MEB Yay., İstanbul, 1967

3180. _________ Farabi Tetkikleri, İstanbul, 1951

3181. _________ Felsefeye Giriş, Ankara Üniv. Yay., Ankara, 1963

3182. _________ Genel Felsefe Dersleri, AÜİF Yay., Ankara, 1972.

3183. _________ İçtimai Doktrinler Tarihi, 1940

3184. _________ İçtimai Felsefe Tenkitleri-Telifçiliğin Tenakuzları, Hamit Basımevi, İstanbul, 1938

3185. _________ İnsani Vatanperverlik, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1933

3186. _________ İslam Düşüncesi, Ülken Y.

3187. _________ İslâm Felsefesi Kaynakları ve Tesirleri, Türkiye İş Bankası Yay., Ankara, 1967

3188. _________ İslam Felsefesi, Cem Y.

3189. _________ İslam Medeniyetinde Tercümeler ve Tesirleri , İstanbul, 1947

3190. _________ İslam Sanatı, İTÜ Mimarlık Fak. Yay., İstanbul, 1948

3191. _________ Mantık Tarihi, İÜ. Yay, Rıza Coşkun Mat., İstanbul, 1942

3192. _________ Millet ve Tarih Şuuru, İÜ. Edebiyat Fak. Yay., İstanbul 1948

3193. _________ Milletlerin Uyanışı, Marmara Kitabevi, İstanbul,1945

3194. _________ Şeytanla Konuşmalar, 1943

3195. _________ Tabiat Kanunu Fikri, Ankara,1939

3196. _________ Tanzimattan Sonra Fikir Hareketleri, İstanbul,1940

3197. _________ Tarihi Maddeciliğe Reddiye, İstanbul Kitabevi, İstanbul, 1963

3198. _________ Türk Filozofları Antolojisi, Şirket-i Mürettibiye Mat., İstanbul, 1935
135

3199. _________ Türk Kozmogonisi: Türk Mitolojisi, Türk Hikmeti, Teknik, Tefekkür, Başvekalet
Müdevvenat Mat., Ankara, 1941
3200. _________ Türk Mistisizminin Tetkikine Giriş, Akşam Mat., İstanbul, 1935

3201. _________ Türk Tefekkür Tarihi, 1933-1934

3202. _________ Türk Tefekkür Tarihi, 2 Cilt, Galatasaray Kooperatifi Yay., Ebu’z-Ziya Mat.,
İstanbul 1932-1933
3203. _________ Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Y.

3204. _________ Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, 2 Cilt, Konya Selçuk Yay., İstanbul,1966

3205. _________ Umumi İçtimaiyat, 1931

3206. _________ Uyanış Devrinde Tercümenin Rolü, Vakit Basımevi, İstanbul,1935

3207. _________ Varlık ve Oluş , AÜİF. Yay., Ankara, 1968

3208. _________ Veraset ve Cemiyet, 1957

3209. _________ Yirminci Asır Filozofları, Kanaat Kitabevi, İstanbul, 1936

3210. _________ Ziya Gökalp, Kanaat Kitabevi, İstanbul, 1942

3211. Ümit Hassan İbn Haldun’un Metodu ve Siyaset Teorisi, Kuram Yay. İstanbul, 1998

3212. Ünder, H Çevre Felsefesi, Doruk Yay., Ankara, 1996

3213. Üstel, Füsun Yurttaşlık ve Demokrasi, Dost Yay., 2000.

3214. Valery, P. Bugünkü Dünyaya Bakış, Tur Y.

3215. ________ Eupalinos ve Öteki Söyleşiler, YKY, 1992

3216. ________ Tinsel Kriz, Afa Y.

3217. Vardar, B. vd. Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, ABC K. 1988.

3218. _________(Haz.) XX. Yüzyıl Dilbilimi, Türk Dil Kurumu Y. 1983.

3219. Vattimo, C Modernliğin Sonu, Çev. Şehabettin Yalçın, İz Yay., İstanbul, 1991

3220. Vecchıo, G Hukuk Felsefesi Dersleri, Çev. Sahir Erman, İÜ. Edebiyat Fak., Yay., İstanbul,
1952
3221. Vercors, J.B İnsan ve İnsanlar, Çev. S. Eyüboğlu, Toplumsal Dönüşüm Yay., İstanbul, 1998

3222. Vergin, Nur Siyaset Sosyolojisi, Bağlam Yay., 2003.


136

3223. Verneaux, R Çağdaş Ateizm Üzerine Dersler, Çev. Murtaza Korlaelçi, AÜİF. Yay., Ankara,
2001
3224. Versenyi, L Sokrates ve İnsan Sevgisi, Çev. Ahmet Cevizci, Gündoğan Yay., Ankara, 1995

3225. _________ Sokratik Hümanizm, Çev. Ahmet Cevizci, Sentez Yay., Bursa, 2007

3226. Veuthey, P.L Çağdaş Düşünce İçinde Mantık Meselesi, Çev. Hamdi Ragıp Atademir, Ankara,
1948
3227. Veysal, Ç. (Ed.) 1900’den Günümüze Büyük Düşünürler, Etik Y. 2009

3228. Vico, G Yeni Bilim, Çev. Sema Önal, Doğu-Batı Yay., Ankara, 2007

3229. Voloşinov V. N. Marksizm ve Dil Felsefesi (Çev., M. Küçük), Ayrıntı Yay., 2001.

3230. Voltaire Büyük Düşünürler, Çev. Suat Erginer, Ataç, 1962

3231. _________ Candıde, Çev. Fehmi Baldaş, MEB Yay., İstanbul, 1944

3232. _________ Felsefe Sözlüğü I-IV, Çev. Lütfi Ay, İstanbul, 1943

3233. _________ Feylesofça Konuşmalar, I-II, Çev. Fehmi Baldaş, MEB Yay., Ankara 1948,1962

3234. _________ Safoğlan, Çev. A. Fehmi Baldaş, İstanbul, 1943

3235. Volterra, V-Langevin, P- Henri Poincaré, Çev. Celal Saraç, İstanbul, 1952
Boutroux,P
3236. Vorlender, Karl Felsefe Tarihi (Çev., M. İzzet – O. Saadettin), İz Yay., 2004.

3237. Vural, M İslam Felsefesi Sözlüğü, Elis Yay., Ankara, 2003

3238. _________ Gazzali Felsefesinde Bilgi ve Yöntem, Ankara Okulu Yay., Ankara, 2003

3239. Vygotsky, L.S Düşünce ve Dil, Çev. S. Koray, Kuram Yay., İstanbul, 1998

3240. Wahl, J.A Bugünün Dünyasında Felsefe, Çev. Ferit Edgü, Çan Yay., İstanbul, 1965

3241. _________ Existentialisme’in Tarihi, Çev. Bertan Onaran, Elif Yay., İstanbul, 1964

3242. Walicki, A. Rus Düşünce Tarihi, V Yayınları

3243. Wallerstein, I Bir medeniyet Olarak Modern Dünya Sistemi, Çev. Mustafa Özel, İz Yay.,
İstanbul, 1993
3244. _________ Liberalizmden Sonra, Çev. Erol Öz, Metis, İstanbul, 1998

3245. _________ Sosyal Bilimleri Düşünmemek, Avesta Yay.,İstanbul, 2000

3246. _________ Tarihsel Kapitalizm (Çev., N. Alpay), Metis Yay., 1992.


137

3247. Walters, J.D Modern Düşüncenin Krizi, Çev. Sahabeddin Yalçın, İnsan Yay., İstanbul, 1995

3248. Walzer, Michael Hoşgörü Üzerine (Çev., A. Yılmaz), Ayrıntı Yay., 1998.

3249. Warburton, N. Felsefeye Giriş, Paradigma Y.

3250. Watt, W.M İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, Çev. Ethem Ruhi Fığlalı, Birleşik Yay.,
Ankara, 1981
3251. _________ İslam Tetkikleri; İslam Felsefesi ve Kelamı, Çev. Süleyman Ateş, AÜİF Yay.,
Ankara, 1968
3252. _________ Müslüman Aydın (Gazzali Hakkında Bir Araştırma), Çev. Hanifi Özcan, İzmir,
1989
3253. Weber, A Felsefe Tarihi, Çev. H. Vehbi Eralp, Devlet Basımevi, İstanbul 1938

3254. Weber, M Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, Çev.Zeynep Aruoba, Hil Yay., İstanbul,
1985
3255. _________ Siyaset Adamının Mesleki İstidadı, Çev. Hamdi Ragıp Atademir, Ankara, 1961

3256. _________ Sosyoloji Yazıları, Çev. Taha Parla, Hürriyet Vakfı Yay., 1987

3257. _________ Sosyolojinin Temel Kavramları (Çev., M. Beyaztaş), Bakış Yay., 2002.

3258. Wein, H Tarih İnsan ve Dil Felsefesi Üzerine Altı Konferans, Çev. İsmail Tunalı, İstanbul,
1959
3259. Weischedel, W Felsefenin Arka Merdiveni, Çev. Sedat Umran, İz Yay., İstanbul, 1993

3260. Wells, C İnsan ve Dünyası, Çev. Erzen Onur, Remzi Kitabevi, İstanbul,1972

3261. Werkmeıster, W.H Bir Değer Teorisinin Ana Çizgileri, 6. Konferans, Çev. A.Turan Oflazoğlu,
İstanbul, 1959
3262. Werner, C Kötülük Problemi, Çev. Sedat Umran, Kaknüs Yay., İstanbul, 2000

3263. Werner, E. Büyük Bir Devletin Doğşu, 1-2, Alan Y. 1986-88.

3264. Werth, Nicholas 1917 Rus Devrimi, YKY., 2007.

3265. West, D Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, Çev. Ahmet Cevizci, Paradigma Yay., İstanbul,
1998
3266. Westfall, R Modern Bilimin Oluşumu, Çev. İsmail Hakkı Duru, Tübitak, Ankara, 1994

3267. Whall, J. Existentialisme'in Tarihi, Çev: Bertan Onaran, Elif Y. 1964.

3268. Whitehead, A.N Aşkın’a Ölümsüzlük, Çev. A.B. Güçlü, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, 1994

3269. _________ Dinin Oluşumu, Alfa Yay., 2001.

3270. _________ Düşüncelerin Serüvenleri,Külliyat Yay., 2008.


138

3271. _________ Eğitimin Gayeleri, Çev. Sofi Huri, MEB Yay., İstanbul, 1971

3272. _________ Sembolizm, Çev. Ramazan Ertürk, A Yay., Ankara, 2000

3273. Widgery, A.G Tarih Boyunca Büyük Öğretiler, Çev. Gülçiçek Soytürk, Milliyet Yay., İstanbul,
1971
3274. Wittgenstein, L Defterler, Birey Yay., Çev. Ali Utku, İstanbul, 2004

3275. _________ Estetik Ruhbilim Dinsel İnanç Üzerine Dersler ve Söyleşiler, Bilim ve Sanat Yay.

3276. _________ Felsefi Soruşturmalar, Çev. Deniz Kanıt, Küyerel Yay., İstanbul, 1998

3277. _________ Mavi Kitap Kahverengi Kitap, Çev: Doğan Şahiner, T. İş Bank Yay., 2007.

3278. _________ Renkler Üzerine Notlar, Çev. Ahmet Sarı, Salkım Söğüt Yay.,Erzurum,2007

3279. _________ Tractatus, Çev. Oruç Aruoba, BFS Yay., İstanbul, 1985

3280. _________ Yan Değiniler, Çev. Oruç Arıoba, Altıkırkbeş Yay., İstanbul, 1999

3281. _________ Zettel, Çev. Doğan Şahiner, Nisan Yay., İstanbul, 2004

3282. Wieland, C.M. Abderalılar, Çev. Vural Ülkü, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1992

3283. Wiener, N. Emek, Sibernetik ve Toplum, Özgün Y.

3284. Williams, B Hakikat ve Hakikatlilik, Çev. Ertürk Demirel, Ayrıntı Yay., İstanbul, 2006

3285. Wilson, J Dil, Anlam ve Doğruluk, Ankara Okulu Yay., Ankara, 2002

3286. Winch, P Sosyal Bilim Düşüncesi ve Felsefe, Çev. Ömer Demir, Vadi Yay., Ankara, 1995

3287. Wiredu, K İnsan İletişimi Kavramına Felsefi Bir Bakış, Çev. İonna Kuçuradi, 1980

3288. Wobh W. H. Tarih Felsefesine Giriş (Çev., Y. Z. Çelikkaya), Hece Yay., 2006.

3289. Wolf, A. Nietzsche’nin Felsefesi, Babil Y.

3290. Womack, J.P-Jones, D.T Yalın Düşünce, Sistem Yay., Çev. Nesime Aras, İstanbul,1998

3291. Woolgar,S. Bilim: Bilim İdesi Üzerine Sosyolojik Bir Deneme, Paradigma Y.

3292. Worrınger, W Soyutlama ve Einfühlung, Uslup Psikolojisi Üzerine Bir Araştırma, Çev. İsmail
Tunalı, İstanbul Üniv. Edebiyat Fak., Yay., İstanbul, 1963
3293. Wölfflin, H. Sanat Tarihinin Temel Kavramları, Remzi Y.

3294. Yakıt, İ Batı Düşüncesi ve Mevlana, İstanbul, 1993


139

3295. _________ Bilgi Problemi, Üçdal, İstanbul, 1985

3296. _________ Türk-İslam Düşüncesi Üzerine Araştırmalar, Ötüken Neşr., İstanbul, 2002

3297. Yakupoğlu, M.M Ahlak ve Şiddet, Göçebe Yay., İstanbul, 1997

3298. Yalçın, Aydın İktisadi Doktrinler ve Sistemler, Siyasal K., 1983.

3299. Yalçın Ş. Bilgi ve Değer (Muğla Üniversitesi Felsefe Bölümü Sempozyum Bildirileri), Vadi
Y.
3300. Yamaner, G. Postmodernizm ve Sinema, Algı Basım Y.

3301. Yaran, C.S (Ed) Din ve İlim, Sidre Yay., Samsun, 1997

3302. Yaran, C.S Günümüz Din Felsefesinde Allah İnancının Akliliği, Etüt Yay., Samsun, 2001

3303. _________ Kötülük ve Teodise, Vadi Yay., Ankara,1997

3304. Yaren, M.T İbn Sina Mantığına Giriş, AÜİF Yay., Ankara, 2003

3305. Yarkın, M Büyük Filozoflar, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., Ankara, 1972

3306. Yasa, M İbn Arabi ve Spinoza’da Varlık, Elis Yay., Ankara, 2003

3307. Yavuz, H Denemeler Karşı Denemeler (1988)

3308. _________ Dil’in Dili Arma Yay., (1991)

3309. _________ Felsefe Üzerine, Bağlam Yay., İstanbul, 1987

3310. _________ Felsefe ve Ulusal Kültür, Çağdaş Yay., İstanbul 1975

3311. _________ Felsefe Yazıları, Boyut Yayın Grubu, İstanbul, 1997

3312. _________ İnsanlar, Mekanlar, Yolculuklar (1999)

3313. _________ İslam ve Sivil Toplum Üzerine Yazılar (1999)

3314. _________ Kültür Üzerine, Bağlam Y. 1987.

3315. _________ Modernleşme, Oryantalizm ve İslam, 1998

3316. _________ Sözün Gücü (2003)

3317. _________ Yazın Üzerine, Bağlam Y.

3318. _________ Yazın, Dil ve Sanat (1999)


140

3319. Yazıcıoğlu, M. S. İnsan Hürriyeti Kavramı, Akid Y.

3320. Yazıcıoğlu, S. vd. M. Heidegger H. Arendt, Metafizik ve Politika, Boğaziçi Üniv. Y. 2002.

3321. Yazoğlu, R Leibniz’de Tanrı ve Ahlak, Seba Yay., Ankara, 2002

3322. _________ Gazali Düşüncesinde Ruh ve Ölüm, Cedit Neşriyatı, Ankara, 2002

3323. Yenişehirlioğlu, Ş Birey, Toplum, Devlet İlişkileri, Ümit Yay., Ankara, 1995

3324. _________ Düşünce Kozmosu, Alkım Yay., Ankara, 1992

3325. _________ Felsefe Diyalektik (Bilgi Kuramı), Ankara Üniv. Yay., Ankara 1982

3326. Yesevi Divan-ı Hikmet’ten Seçmeler, Haz. Kemal Erarslan, Kültür Bak., Ankara, 2000

3327. Yetişken, H. Estetiğin ABC’si, Kabalcı Yayınevi

3328. Yetkin,S.K. Büyük Muztaripler, Gül Yay., Ankara, 1976

3329. _________ Estetik, Remzi K.

3330. _________ Estetik Doktrinler Tarihi, Bilgi Y.

3331. _________ Filozofi Ve San’at , Vakıf Kitabevi, İstanbul, 1935

3332. _________ Metafizik, Devlet Mat., İstanbul,1932

3333. _________ Sanat Felsefesi, Resimli Ay-Yay., İstanbul,1934

3334. _________ Sanat Meseleleri, De Y.

3335. _________ Yokuşa Doğru; Dernek Y. 1963

3336. Yıldırım, C. 100 Soruda Bilim Tarihi, İstanbul, 1974

3337. _________ 100 Soruda Mantık El Kitabı, Gerçek Yay., İstanbul,1976

3338. _________ Bilim Felsefesi, Remzi K.

3339. _________ Bilim Tarihi, Gerçek Y.

3340. _________ Çağdaş Felsefe Sözlüğü, Bilgi Yay., Ankara, 2000

3341. _________ Evrim Kuramı ve Bağnazlık, Bilgi Kitabevi, Ankara, 1998

3342. _________ Mantık, V Yayınları


141

3343. _________ Matematiksel Düşünme, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1988

3344. Yıldırım, M Anselm’in Ontolojik Delili Üzerine, Atatürk Üniv. Fen Edebiyat Fak. Yay.,
Erzurum, 1994
3345. _________ Descartes ve Spinoza’nın Cevher Anlayışları, Erzurum, 1999

3346. Yıldırım, V.- Koç, T. Müzik Felsefesine Giriş, Bağlam Y.

3347. Yılmaz, A Çağdaş Siyasal Akımlar, Vadi Yay., Ankara, 2001

3348. Yılmaz, F İlkçağ Düşünce Tarihi, Birleşik Yay., Ankara, 1992

3349. Yonarsoy, Y.K. Cicero’nun Felsefi Terminolojisi, İstanbul Üniv. Edebiyat Fakültesi Y.

3350. Yörük, A.K Ahlak, Hukuk Felsefesi, İstanbul, 1950

3351. _________ Hukuk Felsefesi Dersleri, İsmail Akgün Mat., İstanbul, 1952

3352. _________ Hukuk Felsefesinde Eflatun Doktrini, İsmail Akgün Mat., İstanbul, 1949

3353. _________ Hukukun Umumi Prensipleri, İsmail Akgün Mat., İstanbul, 1949

3354. _________ Sofistler ve Hukuk Görüşleri, İstanbul, 1949

3355. _________ Sokrat, Ahlâk Hukuk Felsefesi, Hukuk Fak. Mecmuası, İstanbul, 1950

3356. Yusuf Has Hacib Kutadgu Bilig, Kabalcı Y. 2006.

3357. Yücel, H.A Bilimler Felsefesi Mantık, MEB Yay., İstanbul, 1948

3358. Yücel, T. (Yay.) Roland Barthes, Metis Y.

3359. _________ Yapısalcılık, Ada Y.

3360. _________ Yazın ve yaşam, Çağdaş Y. 1976

3361. _________ Yazının Sınırları, Adam Y. 1982.

3362. Yüksel, Mehmet Modernite Post Modernite ve Hukuk, Siyasal Kitabevi., 2002.

3363. Yürüşen, Melih Ahlaki ve Siyasi Hoşgörü,Y.K.Y.,1996.

3364. Zakheri, A İbn Miskeveyh’in Ahlak Felsefesi, Yeni Zamanlar, İstanbul, 1998

3365. Zekiyan, B. Humanizm, İnkılap ve Aka Y.

3366. Zeller, E Grek Felsefesi Tarihi, Çev. Ahmet Aydoğan, İz Yay., İstanbul, 2001
142

3367. Zeman, A. Bilinç Kullanım Kılavuzu, Metis Y.

3368. Zerzan, J. Gelecekteki İlkel, Kaos Y. 2000.

3369. Zijderveld, A.C. Soyut Toplum, Pınar Y. 1985.

3370. Zimmer, H Hint Felsefesi, Çev. Sedat Umran, İmge Kitabevi, Ankara, 1995

3371. Ziss, A. Estetik, De Y. 1984.

3372. Zizek, S. Stalinizm, Çev: Sabri Gürses, Encore Yay., İstanbul, 2008

3373. _________ Kieslowski Ya Da Maddeci Teoloji, Çev: Sabri Gürses, Encore Yay., İstanbul,
2008
3374. _________ 1968, Çev: Sabri Gürses, Encore Yay., İstanbul, 2008

3375. _________ David Lynch Ya Da Gülünç Yücenin Sanatı, Çev: Sabri Gürses, Encore Yay.,
İstanbul, 2008
3376. _________ Biri Totalitarizm mi Dedi?, Çev: Halil Nalçoğlu, Epos Yay., İstanbul, 2006

3377. _________ Gıdıklanan Özne Politik Ontolojinin Yok Merkezi, Çev: Şamil Can, Epos Yay.,
İstanbul, 2005
3378. _________ Lenin Üzerine, Çev: Nilgün Aras, Encore Yay., İstanbul, 2004

3379. _________ Yamuk Bakmak, Çev: Tuncay Birkan, Metis Yay., İstanbul, 2004

3380. _________ Kırılgan Temas Slavoj Zizek'ten Seçme Yazılar, Çev: Tuncay Birkan, Metis Yay.,
İstanbul, 2002
3381. _________ İdeolojinin Yüce Nesnesi, Çev: Tuncay Birkan, Metis Yay., İstanbul, 2002

3382. _________ Kırılgan Mutlak, Çev: Mehmet Öznur, Encore Yay., İstanbul, 2003

3383. _________ Gülünç Yücenin Sanatı: David Lynch'in Kayıp Otoban'ı Üzerine, Çev: Savaş Kılıç,
Om Yay., İstanbul, 2001
3384. Zubritski - Mitroposki - İlkel Toplum, Köleci Toplum, Feodal Toplum, Sol Y.
Kerov
3385. Zweıg, S Yaratıcılığın Sırrı, Çev. Melâhat Özgü, Tan Basımevi, İstanbul, 1949

3386. _________ Dünya Fikir Mimarları I-II-III, T.İş Bank. Y.

3387. _________ Yıldızın Parladığı Anlar, Türkiye İş Bankası Y.