ORDIN Nr.

163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRA IEI ŞI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 216 din 29 martie 2007 Având în vedere prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi func ionarea Ministerului Administra iei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul administra iei şi internelor emite prezentul ordin. ART. 1 Se aprobă Normele generale de apărare împotriva incendiilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. ART. 2 Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. ART. 3 Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului de interne nr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 9 octombrie 1998, Ordinul ministrului de interne nr. 1.023/1999 privind aprobarea Dispozi iilor generale de ordine interioară pentru prevenirea şi stingerea incendiilor D.G.P.S.I.-001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 22 februarie 2000, Ordinul ministrului de interne nr. 88/2001 pentru aprobarea Dispozi iilor generale privind echiparea şi dotarea construc iilor, instala iilor tehnologice şi a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor - D.G.P.S.I.-003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 18 septembrie 2001, cu modificările ulterioare, Ordinul ministrului de interne nr. 138/2001 pentru aprobarea Dispozi iilor generale privind organizarea activită ii de apărare împotriva incendiilor - D.G.P.S.I.-005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 26 septembrie 2001, precum şi orice alte dispozi ii contrare. p. Ministrul administra iei şi internelor, Anghel Andreescu, secretar de stat ANEXA 1 NORME GENERALE de apărare împotriva incendiilor CAP. 1

Dispozi ii generale ART. 1 Normele generale de apărare împotriva incendiilor, denumite în continuare norme generale, stabilesc principiile, criteriile de performan ă şi condi iile tehnice generale privind asigurarea cerin ei esen iale "securitate la incendiu" pentru construc ii, instala ii şi amenajări, precum şi regulile şi măsurile generale de prevenire şi stingere a incendiilor. ART. 2 Scopul prezentelor norme generale este prevenirea şi reducerea riscurilor de incendii şi asigurarea condi iilor pentru limitarea propagării şi dezvoltării incendiilor, prin măsuri tehnice şi organizatorice, pentru protec ia utilizatorilor, a for elor care ac ionează la interven ie, a bunurilor şi mediului împotriva efectelor situa iilor de urgen ă determinate de incendii. ART. 3 Prezentele norme generale se aplică la proiectarea, executarea şi exploatarea construc iilor, instala iilor şi a amenajărilor, la lucrările de modernizare, extindere, schimbare a destina iei celor existente, precum şi la organizarea şi desfăşurarea activită ilor de apărare împotriva incendiilor şi la echiparea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor. ART. 4 Prezentele norme generale sunt obligatorii pentru autorită ile administra iei publice centrale şi locale, pentru toate celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice aflate pe teritoriul României. CAP. 2 Organizarea şi desfăşurarea activită ii de apărare împotriva incendiilor SEC IUNEA 1 Con inutul organizării activită ii de apărare împotriva incendiilor ART. 5 Organizarea apărării împotriva incendiilor presupune: a) stabilirea structurilor cu atribu ii în domeniul apărării împotriva incendiilor; b) elaborarea, aprobarea şi difuzarea actelor de autoritate: decizii, dispozi ii, hotărâri şi altele asemenea, prin care se stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor; c) elaborarea, aprobarea şi difuzarea documentelor şi eviden elor specifice privind apărarea împotriva incendiilor; d) organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă; e) planificarea şi executarea de controale proprii periodice, în scopul depistării, cunoaşterii şi înlăturării oricăror stări de pericol care pot favoriza ini ierea sau dezvoltarea incendiilor; f) analiza periodică a capacită ii de apărare împotriva incendiilor; g) elaborarea de programe de optimizare a activită ii de apărare împotriva incendiilor;

h) îndeplinirea criteriilor şi a cerin elor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, agrementare, prevăzute de actele normative în vigoare; i) realizarea unui sistem operativ de observare şi anun are a incendiului, precum şi de alertare în cazul producerii unui astfel de eveniment; j) asigurarea func ionării la parametrii proiecta i a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor; k) planificarea interven iei salaria ilor, a popula iei şi a for elor specializate, în caz de incendiu; l) analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor şi stabilirea împrejurărilor şi a factorilor determinan i, precum şi a unor măsuri conforme cu realitatea; m) reglementarea raporturilor privind apărarea împotriva incendiilor în rela iile generate de contracte/conven ii; n) asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul, fişele de instruire. SEC IUNEA a 2-a Structuri cu atribu ii de apărare împotriva incendiilor ART. 6 (1) În cadrul autorită ilor administra iei publice centrale şi al celorlalte organe centrale de specialitate, al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, al consiliilor jude ene, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, orăşeneşti şi comunale, al institu iilor publice şi al operatorilor economici, în func ie de nivelul riscului de incendiu şi de specificul activită ii, se constituie, după caz, următoarele structuri cu atribu ii de apărare împotriva incendiilor: a) compartiment de apărare împotriva incendiilor, compus din două sau mai multe cadre tehnice sau personal de specialitate cu atribu ii în domeniul apărării împotriva incendiilor; b) cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribu ii în domeniul apărării împotriva incendiilor numit exclusiv pentru această activitate, conform legii; c) serviciu public voluntar sau privat pentru situa ii de urgen ă. (2) În vederea îndeplinirii atribu iilor pe linia apărării împotriva incendiilor, consiliile locale şi operatorii economici care nu au obliga ia, prin lege, să angajeze cel pu in un cadru tehnic cu atribu ii în domeniul apărării împotriva incendiilor sau personal de specialitate, prevăzut la alin. (1) lit. b), pot desemna din rândul personalului propriu un salariat care să îndeplinească şi atribu ii specifice în domeniul apărării împotriva incendiilor sau pot încheia un contract cu o persoană fizică sau juridică atestată, în condi iile legii. ART. 7 (1) La nivelul unită ii administrativ-teritoriale, cadrul tehnic cu atribu ii în domeniul apărării împotriva incendiilor prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. b) se desemnează de consiliul local. (2) Activită ile de prevenire a incendiilor se desfăşoară de către personalul din compartimentul de prevenire din cadrul serviciului voluntar pentru situa ii de urgen ă, pe baza regulamentului elaborat de Inspectoratul General pentru Situa ii de Urgen ă şi aprobat prin ordin al ministrului administra iei şi internelor.

ART. 8 Atribu iile pentru structurile prevăzute la art. 6 se stabilesc şi se detaliază astfel încât să permită îndeplinirea obliga iilor legale care revin administratorului operatorului economic/conducătorului institu iei, respectiv autorită ilor administra iei publice. ART. 9 Pentru celelalte categorii de salaria i atribu iile din domeniul apărării împotriva incendiilor se stabilesc în fişele posturilor. SEC IUNEA a 3-a Actele de autoritate, documente specifice şi eviden e privind apărarea împotriva incendiilor ART. 10 Actele normative obligatorii pe teritoriul României elaborate, conform legii, de Inspectoratul General pentru Situa ii de Urgen ă sunt norme, reglementări tehnice şi dispozi ii generale privind apărarea împotriva incendiilor. ART. 11 Actele de autoritate şi documentele specifice privind apărarea împotriva incendiilor emise de ministere/celelalte organe ale administra iei publice centrale sunt: a) strategia sectorială privind apărarea împotriva incendiilor în domeniul de competen ă; b) norme şi reglementări tehnice specifice de apărare împotriva incendiilor; c) metode/proceduri pentru identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu specifice domeniului de competen ă; d) programe de informare şi educa ie specifice; e) programe de optimizare a capacită ii de apărare împotriva incendiilor; f) raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor; g) decizia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribu ii în domeniul apărării împotriva incendiilor. ART. 12 Actele de autoritate şi documentele specifice privind apărarea împotriva incendiilor emise de consiliul jude ean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti sunt: a) hotărârea de aprobare a planului de analiză şi acoperire a riscurilor aferent jude ului sau municipiului Bucureşti; b) reguli şi dispozi ii specifice de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat al unită ii administrativ-teritoriale; c) raportul anual de evaluare a capacită ii de apărare împotriva incendiilor; d) programe de optimizare a capacită ii de apărare împotriva incendiilor; e) hotărâre de înfiin are a unor centre de formare şi evaluare a personalului din serviciile publice voluntare pentru situa ii de urgen ă; f) decizia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribu ii în domeniul apărării împotriva incendiilor. ART. 13

f) măsuri de optimizare a capacită ii de apărare împotriva incendiilor. 6 la Regulamentul de planificare. c) avizele şi autoriza iile de securitate la incendiu. înso ite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor. 14 Actele de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor emise de consiliul local sunt: a) decizia de aprobare a planului de analiză şi acoperire a riscurilor aferent unită ii administrativ-teritoriale pe care o reprezintă. conform criteriilor de performan ă. cu specificarea obiectului de activitate al acestora şi a numărului . b) hotărâri privind modul de organizare a apărării împotriva incendiilor în unitatea administrativ-teritorială. h) dispozi ia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribu ii în domeniul apărării împotriva incendiilor. un exemplar din fişa localită ii se trimite la inspectoratul jude ean/al municipiului Bucureşti pentru situa ii de urgen ă. d) date ale personalului din cadrul serviciului voluntar pentru situa ii de urgen ă. e) raportul semestrial de evaluare a capacită ii de apărare împotriva incendiilor. ART. pregătire şi desfăşurare a activită ii de prevenire a situa iilor de urgen ă. d) dispozi ie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului. regulament de organizare şi func ionare. 16 Documentele şi eviden ele specifice apărării împotriva incendiilor la unită ile administrativ-teritoriale trebuie să cuprindă cel pu in: a) planul de analiză şi acoperire a riscurilor. 885 din 31 octombrie 2006. ob inute pentru construc iile. ART. c) raport de analiză a dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor. instala iile tehnologice şi pentru alte amenajări din patrimoniul propriu. e) lista operatorilor economici/institu iilor cu care s-au încheiat contracte de închiriere/conven ii. ART. 1. la solicitarea inspectoratului jude ean/al municipiului Bucureşti pentru situa ii de urgen ă. conform legii. nr. valabile la nivelul jude ului. conform modelului prezentat în anexa nr.Actele de autoritate şi documentele specifice privind apărarea împotriva incendiilor emise de prefect sunt măsurile obligatorii privind apărarea împotriva incendiilor. la o dată anterioară definitivării bugetului local. Partea I. b) fişa localită ii. publicat în Monitorul Oficial al României. aprobat prin Ordinul ministrului administra iei şi internelor nr. c) reguli şi măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor. 15 Documentele specifice privind apărarea împotriva incendiilor emise de primar sunt: a) planul de analiză şi acoperire a riscurilor. b) fişa localită ii/sectorului. g) documente privind serviciul public voluntar pentru situa ii de urgen ă: hotărâre de înfiin are. la solicitarea inspectoratului jude ean/al municipiului Bucureşti pentru situa ii de urgen ă. corelate cu nivelul şi natura riscurilor locale. întocmit anual.474/2006. dispozi ie de numire a şefului serviciului. organizare.

. c) trebuie să cuprindă cel pu in: a) planul de analiză şi acoperire a riscurilor al unită ii administrativ-teritoriale. f) dispozi ie de sistare a lucrărilor de construc ii/oprire a func ionării ori utilizării construc iilor/amenajărilor. Partea I. f) rapoarte de interven ie ale serviciului public voluntar pentru situa ii de urgen ă. g) reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea. nr. transportul şi depozitarea substan elor periculoase specifice produselor sale. 5 la Regulamentul de planificare. identificarea şi analiza riscurilor de incendiu etc. conform legii: scenarii de securitate la incendiu. conform reglementărilor specifice. b) fişa obiectivului. d) documenta ia tehnică specifică. h) conven ii/contracte cuprinzând răspunderile ce revin păr ilor pe linia apărării împotriva incendiilor în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosin ă asupra bunurilor imobile/antrepriză. b) instruc iuni de apărare împotriva incendiilor şi atribu ii ale salaria ilor la locurile de muncă. manipularea. e) dispozi ie de constituire a serviciului privat pentru situa ii de urgen ă ori contract/conven ie cu un alt serviciu privat pentru situa ii de urgen ă. conform modelului prezentat în anexa nr. organizare. ART. pregătire şi desfăşurare a activită ii de prevenire a situa iilor de urgen ă. 18 Documentele şi eviden ele specifice apărării împotriva incendiilor ale operatorilor economici/institu iilor men ionate la art. .şi termenului de valabilitate ale contractului/conven iei. ART. d) dispozi ie privind organizarea instruirii personalului. 17 Actele de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor emise de administratorul operatorului economic/conducătorul institu iei sunt: a) dispozi ie privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilită ilor privind apărarea împotriva incendiilor.474/2006. j) măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase. i) rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorită ii de stat competente. un exemplar din fişa obiectivului se trimite la inspectoratul jude ean/al municipiului Bucureşti pentru situa ii de urgen ă. conform legii. c) dispozi ie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului. în partea ce revine operatorului economic/institu iei. j) programe/planuri cuprinzând măsuri şi ac iuni proprii sau rezultate în urma constatărilor autorită ilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu. g) fişele de instruire. c) raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor. inclusiv pentru arderea miriştilor. având anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora. h) eviden a exerci iilor de interven ie efectuate cu serviciul public voluntar pentru situa ii de urgen ă. registrele pentru eviden a permiselor de lucru cu focul. în cazul anulării avizului/autoriza iei de securitate la incendiu. aprobat prin Ordinul ministrului administra iei şi internelor nr. i) dispozi ia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribu ii în domeniul apărării împotriva incendiilor. 5 lit. publicat în Monitorul Oficial al României. 1. 885 din 31 octombrie 2006.

n) rapoartele de interven ie ale serviciului privat pentru situa ii de urgen ă. f) certificate EC. administratorul. ART.e) avizele/autoriza iile de securitate la incendiu. agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor şi echipamentele specifice de protec ie utilizate. copii după atestatele firmelor care au efectuat/efectuează proiectarea. conform legii. având anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora. j) lista operatorilor economici/institu iilor cu care a încheiat contracte de închiriere/conven ii. m) eviden a exerci iilor de interven ie efectuate. 20 (1) Prevederile art. ART. verificarea. s) programe/planuri cuprinzând măsuri şi ac iuni proprii sau rezultate în urma constatărilor autorită ilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu. 19 Documentele şi eviden ele specifice privind apărarea împotriva incendiilor se actualizează de către cei care le-au întocmit şi aprobat. h) registrul pentru eviden a permiselor de lucru cu focul. 17 şi 18 se aplică la operatorii economici şi la institu iile care au un număr de salaria i cel pu in egal cu cel stabilit. instala ii sau la specificul activită ii. asigură organizarea activită ii de apărare împotriva incendiilor prin emiterea următoarelor documente: . k) planurile de protec ie împotriva incendiilor. i) date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situa ii de urgen ă. (2) Pentru operatorii economici. q) grafice de între inere şi verificare. între inerea. (1). c) s-au produs modificări referitoare la construc ii. b) s-au produs modificări ale personalului cu atribu ii stabilite conform acestora. conform reglementărilor specifice. conform criteriilor de performan ă. după caz. l) eviden a exerci iilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor construc iei. conducătorul sau persoana cu func ii de conducere. pentru întreprinderile mici. certificate de conformitate. clasificate potrivit legii. cu specificarea domeniului de activitate al acestora şi a numărului şi termenului de valabilitate ale contractului. g) registrele instala iilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor. o) fişele de instruire. care nu se încadrează în prevederile alin. dacă: a) s-au produs modificări ale actelor normative şi ale reglementărilor tehnice care au stat la baza emiterii acestora. pentru diferite categorii de utilaje. înso ite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor. r) rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorită ii de stat competente. montarea. p) lista cu substan ele periculoase. conform instruc iunilor producătorului/furnizorului. instala ii şi sisteme care pot genera incendii sau care se utilizează în caz de incendiu. repararea acestora sau care efectuează servicii în domeniu. institu iile şi alte persoane juridice ce desfăşoară activită i în domeniu reglementat de o autoritate.

filială. conform legii: scenarii de securitate la incendiu. e) organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă. proiectare şi altele asemenea. d) dispozi ie de sistare a lucrărilor de construc ii/oprire a func ionării ori utilizării construc iilor/amenajărilor. precum şi pentru înlăturarea efectelor distructive provocate în caz de incendii. înso ite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor. are ca scop asigurarea condi iilor care să permită salaria ilor/persoanelor fizice ca. . produse finite combustibile. în în elesul prevederilor prezentelor norme generale. b) avize/autoriza ii de securitate la incendiu. repara ii. hală/atelier de produc ie. f) fişele de instruire. materiale. (3) Operatorii economici. să ac ioneze eficient pentru prevenirea şi stingerea incendiilor. e) reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea. institu iile şi celelalte persoane juridice prevăzute la alin. explozii sau accidente tehnice. c) atelier de între inere. b) reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului. 21 Organizarea activită ii de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă. d) din prezentul ordin. c) certificate CE. 5 lit. 22 (1) Prin loc de muncă.a) instruc iuni de apărare împotriva incendiilor şi atribu ii ale salaria ilor la locurile de muncă. ART. conform reglementărilor specifice. certificate de conformitate. evacuarea bunurilor materiale. prevăzută la art. punct de lucru şi altele asemenea. d) registrul pentru eviden a permiselor de lucru cu focul. b) depozit de materii prime. g) lista cu substan ele periculoase. c) organizarea instruirii personalului. h) rapoartele întocmite în urma controalelor autorită ii de stat şi măsurile şi ac iunile proprii sau rezultate în urma constatărilor autorită ilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu. transportul şi depozitarea substan elor periculoase specifice produselor sale. sector. SEC IUNEA a 4-a Organizarea activită ii de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă ART. identificarea şi analiza riscurilor de incendiu etc. confec ionare. se în elege: a) sec ie.. manipularea. prestări de servicii. (2) asigură următoarele documente şi eviden e specifice apărării împotriva incendiilor: a) documenta ia tehnică specifică. clasificate potrivit legii. agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor şi echipamentele specifice de protec ie utilizate. în cazul anulării avizului/autoriza iei de securitate la incendiu. pe baza instruirii şi cu mijloacele tehnice pe care le au la dispozi ie. evacuarea şi salvarea utilizatorilor construc iei.

arhivă. q) punct de recoltare de cereale păioase sau de exploatare forestieră. b) organizarea interven iei de stingere a incendiilor. sta ie. autogară. sec ie medicală. proprietarului clădirii ori. . l) bibliotecă. (2) Atunci când pe unul sau mai multe niveluri ale aceleiaşi clădiri îşi desfăşoară activitatea mai mul i operatori economici sau alte persoane juridice sau persoane fizice autorizate. discotecă. prin în elegere. în spa iu închis sau în aer liber. de reuniuni. e) laborator. farmacie şi altele asemenea. polivalentă. elevilor. e) elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de muncă. c) afişarea instruc iunilor de apărare împotriva incendiilor. depozit cu astfel de produse. instala ie tehnologică. cabinet medical. studio de televiziune. n) lăcaş de cult. sală de jocuri electronice şi altele asemenea. i) clădire sau spa iu amenajat în clădire. operatorilor economici sau persoanelor juridice respective. d) organizarea salvării utilizatorilor şi a evacuării bunurilor. a surselor posibile de aprindere ce pot apărea şi a mijloacelor care le pot genera. supravegherea. f) marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate sau a altor inscrip ii ori mijloace de aten ionare. spa iu destinat vie ii monahale. departament administrativ func ional. o) clădire şi/sau spa iu având destina ia de gară. 24 La stabilirea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor se au în vedere: a) prevenirea manifestării surselor specifice de aprindere. aerogară şi sta ie de metrou. m) clădire sau spa ii amenajate în clădiri. ART. persoanelor cu dizabilită i sau lipsite de adăpost. după caz. de sport. policlinică. având destina ia de îngrijire a sănătă ii: spital. desfăşurarea propriu-zisă şi verificarea efectuării acesteia. g) sală de spectacole. ART. prin întocmirea şi afişarea planurilor de protec ie specifice şi prin men inerea condi iilor de evacuare pe traseele stabilite. îngrijirea sau cazarea ori adăpostirea copiilor preşcolari. p) fermă zootehnică sau agricolă. având ca destina ie învă ământul. de conferin e. iar utilită ile comune se repartizează. sector. construc ie pentru birouri. film. punct de desfacere a buteliilor cu GPL pentru consumatori. radio. echipament. înregistrări şi altele asemenea. prin luarea în eviden ă a materialelor şi dotărilor tehnologice care prezintă pericol de incendiu. cu destina ie financiar-bancară. sistem. f) magazin. locul de muncă se delimitează la limita spa iilor utilizate de aceştia. bătrânilor. centru şi complex cultural. k) compartiment. 23 Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă constă în: a) prevenirea incendiilor. depozit de distribu ie carburan i pentru autovehicule. raion sau stand de vânzare. precum şi prin stabilirea şi aplicarea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor.d) utilaj. studen ilor. h) unitate de alimenta ie publică. r) amenajare temporară. j) construc ie pentru cazare. club.

de regulă carton. prevăzute în documenta ia tehnică de proiectare. d) ac ionarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor din dotare şi verificarea intrării în func iune a instala iilor şi a sistemelor automate şi. proprietarului/patronului/administratorului. conform planurilor stabilite. instala iilor şi a dispozitivelor de limitare a propagării şi de stingere a incendiilor. după caz. pe schimburi de lucru şi în afara programului. (3) Datele se completează de conducătorul locului de muncă şi se aprobă de cadrul tehnic sau de persoana desemnată să îndeplinească atribu ii de apărare împotriva incendiilor. a stingătoarelor şi a altor aparate de stins incendii. ART. şi se afişează într-un loc vizibil. c) stabilirea componen ei echipelor care trebuie să asigure salvarea şi evacuarea persoanelor/bunurilor. 26 (1) Interven ia la locul de muncă presupune: a) alarmarea imediată a personalului de la locul de muncă sau a utilizatorilor prin mijloace specifice. gaze şi fluide combustibile a consumatorilor şi efectuarea altor interven ii specifice la instala ii şi utilaje de către persoanele anume desemnate. (2) Datele privind organizarea activită ii de stingere a incendiilor la locul de muncă prevăzute la alin. la echipamente şi utilaje tehnologice. aceasta putând fi completată. 1 la prezentele norme generale. după caz. b) stabilirea sistemelor. după caz. . c) dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor. prin nominalizarea celor care trebuie să utilizeze sau să pună în func iune mijloacele tehnice din dotare de stingere şi de limitare a propagării arderii ori să efectueze manevre sau alte opera iuni la instala iile utilitare şi. a serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru situa ii de urgen ă. estimat a fi mai pu in afectat în caz de incendiu. d) verificarea spa iilor la terminarea programului de lucru. echipamente şi utilaje tehnologice. (1) se înscriu într-un formular tipărit pe un material rezistent. anun area incendiului la for ele de interven ie. ART. a conducătorului locului de muncă. d) organizarea efectivă a interven iei. 25 (1) Organizarea interven iei de stingere a incendiilor la locul de muncă cuprinde: a) stabilirea mijloacelor tehnice de alarmare şi de alertare în caz de incendiu a personalului de la locul de muncă. (4) Structura-cadru a formularului prevăzut la alin. ac ionarea lor manuală. precum şi la dispecerat. precum şi a specialiştilor şi a altor for e stabilite să participe la stingerea incendiilor. precizându-se numărul de mijloace tehnice care trebuie să existe la fiecare loc de muncă. e) men inerea parametrilor tehnologici în limitele normate. (2) este prezentată în anexa nr.b) gestionarea materialelor şi a deşeurilor combustibile susceptibile a se aprinde. şi cu alte date şi informa ii. b) salvarea rapidă şi în siguran ă a personalului. cu respectarea normelor specifice de prevenire a incendiilor. acolo unde acesta este constituit. a mijloacelor de salvare şi de protec ie a personalului. c) întreruperea alimentării cu energie electrică. pe timpul exploatării diferitelor instala ii.

în zilele nelucrătoare. pe care se marchează cu culoare verde traseele de evacuare prin uşi. fum. (1) nominalizarea se face pentru fiecare schimb de activitate. (5) Modelul planului-cadru de evacuare este prezentat în anexa nr. (2) La amplasarea materialelor periculoase în spa iile de depozitare trebuie să se ină seama de comportarea lor specifică în caz de incendiu. k) şi art. 23 lit. ART. noaptea. în zilele de repaus şi sărbători legale. 30 (1) Planurile de depozitare şi de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase se întocmesc pentru fiecare încăpere unde se află asemenea materiale. (2) Planurile de evacuare se afişează pe fiecare nivel. posibilită ile de refugiu. 18 lit. butoane şi alte sisteme de alarmare şi alertare a incendiilor. (3) Planul de evacuare se întocmeşte pe baza schi ei nivelului sau a încăperii. terase. dacă în ele se află cel pu in 50 de persoane. d) sunt: a) planul de evacuare a persoanelor. iar în încăperi. ac ionându-se pentru stingerea acestora. f) protec ia personalului de interven ie împotriva efectelor negative ale incendiului: temperatură. . hidran i interiori. (2) Pentru efectuarea opera iunilor prevăzute la alin. dacă se află simultan mai mult de 30 de persoane. 29 (1) Planurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu cuprind elemente diferen iate în func ie de tipul şi destina ia construc iei şi de numărul persoanelor care se pot afla simultan în aceasta şi se întocmesc astfel: a) pe nivel. b) pe încăperi. pe partea interioară a uşilor. în sărbătorile legale sau în alte situa ii. c) pentru încăperile destinate cazării. coridoare şi case de scări sau scări exterioare. b) planul de depozitare şi de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase. g) verificarea amănun ită a locurilor în care se poate propaga incendiul şi unde pot apărea focare noi. 2 la prezentele norme generale. cât şi de compatibilitatea fa ă de produsele de stingere. 27 Pentru perioadele în care activitatea normală este întreruptă. 28 Planurile de protec ie împotriva incendiilor prevăzute la art. ART. c) planul de interven ie. precum şi în afara programului de lucru. precum şi interdic ia de folosire a lifturilor în asemenea situa ii. de exemplu. pe căile de acces şi în locurile vizibile. atât ca posibilită i de reac ie reciprocă. indiferent de numărul de locuri. este obligatorie asigurarea măsurilor corespunzătoare de apărare împotriva incendiilor. încăperi speciale. ART. astfel încât să poată fi cunoscute de către toate persoanele. gaze toxice. (4) Pe planurile de evacuare se indică locul mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor: stingătoare.e) evacuarea bunurilor periclitate de incendiu şi protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate în timpul interven iei. ART.

sec ie. ART. produsele de stingere recomandate. e) prezentarea pericolelor care pot apărea în caz de incendiu. 31 (1) Planurile de interven ie se întocmesc pentru asigurarea desfăşurării în condi ii de operativitate şi eficien ă a opera iunilor de interven ie în situa ii de urgen ă. (5) Planurile de depozitare se amplasează în locuri care se estimează a fi cel mai pu in afectate de incendiu şi în apropierea locurilor de acces în încăperi. d) eviden ierea elementelor care determină riscul de incendiu sau de explozie. ART. în func ie de volumul lor şi de condi iile de la locul de muncă respectiv. arsurile. 3 la prezentele norme generale. instala ie. (4) Instruc iunile de apărare împotriva incendiilor se afişează. potrivit legii. astfel încât acestea să poată fi utile for elor de interven ie. 32 Planurile de protec ie împotriva incendiilor se actualizează ori de câte ori este cazul. 33 (1) Instruc iunile de apărare împotriva incendiilor. între inere. în întregime sau în sinteză. precum şi la dispecerat. b) obliga iile salaria ilor privind apărarea împotriva incendiilor. (2) Planul de interven ie se avizează de inspectoratul pentru situa ii de urgen ă jude ean/al municipiului Bucureşti. oprire şi punere în func iune. pe care se marchează zonele cu materiale periculoase şi se men ionează clasele acestora conform legii. electrocutarea. (5) Un exemplar al tuturor instruc iunilor de apărare împotriva incendiilor se păstrează la cadrul tehnic sau la persoana desemnată să îndeplinească atribu ii de apărare împotriva incendiilor. Traseele de evacuare a materialelor şi ordinea priorită ilor se marchează cu culoare verde.(3) Planurile de depozitare şi de evacuare a materialelor periculoase se întocmesc pe baza schi elor încăperilor respective. se elaborează pentru locurile de muncă stabilite de administrator/conducător. revizii. 23 lit. (2) Instruc iunile de apărare împotriva incendiilor cuprind: a) prevederile specifice de apărare împotriva incendiilor din reglementările în vigoare. precum şi pentru repara ii. prevăzute la art. cantită ile şi codurile de identificare ori de pericol. traumatismele. se verifică de cadrul tehnic sau de persoana desemnată să îndeplinească atribu ii de apărare împotriva incendiilor şi se aprobă de administrator/conducător. (3) Modelul planului-cadru de interven ie este prezentat în anexa nr. obligatoriu pentru toate locurile cu risc de incendiu. ART. c) regulile şi măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor pentru exploatarea instala iilor potrivit condi iilor tehnice. iradierea etc. c). acolo unde acesta este constituit. 34 . în func ie de condi iile reale. tehnologice şi organizatorice locale. cum sunt intoxicările. atelier. precum şi a regulilor şi măsurilor de prevenire a acestora.. (4) Planuri de depozitare şi de evacuare se întocmesc şi pentru materialele şi bunurile combustibile care au o valoare financiară sau culturală deosebită. ART. (3) Instruc iunile de apărare împotriva incendiilor se elaborează de şeful sectorului de activitate.

(3) Fiecare instruc iune de apărare împotriva incendiilor trebuie să aibă înscrisă data întocmirii/reviziei şi data aprobării. să se asigure: a) estimarea stabilită ii elementelor portante pentru o perioadă determinată de timp. instala iilor aferente construc iilor şi ale instala iilor de protec ie la incendiu. modernizări. instala iilor şi amenajărilor şi men inerea lor la parametrii . orientare şi/sau informare. instala iile şi amenajările trebuie să fie proiectate şi executate astfel încât. instala iilor şi amenajărilor SEC IUNEA 1 Îndeplinirea cerin ei esen iale "securitate la incendiu" ART. se amplasează şi se montează conform reglementărilor şi standardelor de referin ă. prevăzute la art. (3) Obliga ia de a amplasa. proiectarea. 35 (1) Instruc iunile de apărare împotriva incendiilor se completează în toate cazurile cu informa iile din planurile de interven ie. 33 au obliga ia să le studieze. ART. CAP. 37 Construc iile. ART. c) limitarea propagării incendiului la vecinătă i. b) limitarea apari iei şi propagării focului şi fumului în interiorul construc iei. 36 (1) Indicatoarele de securitate. respectiv de interzicere. în cazul ini ierii unui incendiu. 39 "Securitatea la incendiu" are ca obiectiv reducerea riscului de incendiu prin: a) asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor în fazele de proiectare şi executare a construc iilor.Salaria ii de la locurile de muncă pentru care s-au întocmit instruc iunile prevăzute la art. execu ia şi exploatarea construc iilor. (2) Instruc iunile de apărare împotriva incendiilor se actualizează la modificări. avertizare. instala iilor şi amenajărilor. 23 lit. de a monta şi de a păstra integritatea indicatoarelor revine conducătorului locului de muncă. dezvoltări. 3 Norme generale de apărare împotriva incendiilor la proiectarea şi executarea construc iilor. (2) În anumite situa ii. pe toată durata de via ă a acestora. ART. reprofilări şi la apari ia unor noi reglementări. d) posibilitatea utilizatorilor de a se evacua în condi ii de siguran ă sau de a fi salva i prin alte mijloace. să le însuşească şi să le aplice. se execută. precum şi privind performan ele şi nivelurile de performan ă în condi ii de incendiu ale structurilor de construc ii. 38 Cerin a esen ială "securitate la incendiu" trebuie asigurată prin măsuri şi reguli specifice privind amplasarea. f). produselor pentru construc ii. acolo unde acestea sunt întocmite. ART. e) securitatea for elor de interven ie. indicatoarele pot fi înso ite de înscrisuri explicative şi în limbi de circula ie interna ională.

instala iilor şi amenajărilor cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor. de alcătuirea şi de rezisten a la foc a elementelor de construc ii. pe zone. f) stingerea incendiilor cu sisteme ori instala ii adecvate şi eficiente. încăperi. e) detectarea incendiilor în faza ini ială prin sisteme şi instala ii automate de detectare. potrivit Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor de construc ii pe baza performan elor de . b) asigurarea unor compartimente de incendiu. 41 Satisfacerea cerin ei esen iale "securitate la incendiu" pe întreaga durată de via ă a construc iei. de destina ia. semnalizare şi alarmare. (2) Identificarea. ART. b) echiparea şi dotarea construc iilor. precum şi a altor for e de salvare a persoanelor şi bunurilor. compartimente. c) organizarea activită ii de apărare împotriva incendiilor. şi a măsurilor de limitare a propagării incendiului în cadrul construc iilor/compartimentelor de incendiu. evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu se fac prin metode şi proceduri specifice. conform metodologiei elaborate de Inspectoratul General pentru Situa ii de Urgen ă.proiecta i în exploatarea acestora. (4) Ariile compartimentelor de incendiu se stabilesc în func ie de riscul de incendiu existent. d) asigurarea interven iei pompierilor în cazul producerii unor incendii la construc ii. precum şi a metodelor de determinare a acestora. conform prevederilor reglementărilor tehnice specifice. 42 (1) Principalele performan e de comportare la foc ale produselor pentru construc ii se referă la reac ia la foc şi la rezisten a la foc. (6) Depăşirea nivelului riscului de incendiu. (5) Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc prin reglementări tehnice specifice. este interzisă. (3) Riscul de incendiu se stabileşte şi se precizează prin niveluri de risc. aprobată prin ordin al ministrului administra iei şi internelor. stabilit prin reglementările tehnice specifice. ART. a valorilor criteriilor corespunzătoare fiecărei clase. instala ii şi amenajări. c) asigurarea stabilită ii construc iilor/compartimentelor de incendiu pentru o perioadă de timp normată. în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice. clădiri şi instala ii. în condi iile de utilizare finală. în cadrul construc iilor. 40 (1) Riscul de incendiu se defineşte prin produsul dintre probabilitatea ini ierii unui incendiu într-o situa ie tehnică dată şi importan a estimată a pagubelor produse de incendiu. (2) Încadrarea produselor pentru construc ii în clase de performan ă privind comportarea la foc se realizează pe baza criteriilor de performan ă aferente claselor. instala iei şi a amenajării se asigură. privind: a) conformarea la foc a construc iilor. în limite normate. în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice. prin măsuri interdependente. d) men inerea performan elor de reac ie la foc şi de rezisten ă la foc ale produselor pentru construc ii pe timpul utilizării acestora. ART.

. ART. potrivit prevederilor Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construc ii pe baza comportării la foc. ART.822/394/2004. nu pot fi respectate prevederile reglementărilor tehnice. 47 (1) Activitatea de expertizare tehnică de securitate la incendiu se efectuează de către exper i tehnici atesta i în condi iile legii. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. activită ilor tehnologice sau în vederea determinării. conform metodologiei elaborate de Inspectoratul General pentru Situa ii de Urgen ă şi aprobate prin ordin al ministrului administra iei şi internelor. stabilesc. prin expertizele tehnice de securitate la incendiu se asigură respectarea integrală a măsurilor de securitate la incendiu stabilite în reglementările tehnice în vigoare. ministrul administra iei şi internelor nr. ac iunilor umane. pe baza metodelor de încercare specifice din reglementările tehnice. (2) Pentru proiecte şi construc ii în curs de execu ie. efectuate în situa iile în care. aprobat prin Ordinul comun al ministrului transporturilor. (2) Pot fi elaborate scenarii de securitate la incendiu şi pentru alte categorii de construc ii. elaborat de Inspectoratul General pentru Situa ii de Urgen ă şi aprobat prin ordin al ministrului administra iei şi internelor. 90 din 27 ianuarie 2005. expertizele tehnice de securitate la incendiu. ART. precum şi ac iunile ce trebuie întreprinse în caz de incendiu sunt stabilite printr-un scenariu de securitate la incendiu. 46 (1) Pentru categoriile de construc ii stabilite prin lege. atunci când o reglementare sau un organism cu atribu ii de control al statului prevede acest lucru ori când se referă la situa iile prevăzute mai jos: a) pentru rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnică a unor proiecte sau a execu iei unor lucrări de construc ii. în func ie de riscurile de incendiu actualizate. construc iilor şi turismului şi al ministrului de stat. 1. cu modificările şi completările ulterioare. b) la construc iile existente. a stării tehnice a construc iei pentru evaluarea capacită ii acesteia de satisfacere a cerin ei "securitate la incendiu". (3) Nivelurile performan elor de comportare la foc a produselor pentru diferite categorii de construc ii. pe baza elementelor precizate în eurocodurile referitoare la calculul comportării la foc a diferitelor tipuri de structuri. instala ii şi amenajări se stabilesc potrivit reglementărilor tehnice specifice. 43 Evaluarea rezisten ei la foc a structurilor se poate face prin utilizarea unor metode bazate pe încercări care utilizează scenarii de referin ă conform standardelor europene sau pe bază de calcul.comportare la foc. condi iile ce trebuie asigurate conform reglementărilor tehnice specifice. în cazul dezastrelor sau al accidentelor datorate fenomenelor naturale. Partea I. în orice stadiu. justificat tehnic. 44 Acoperişurile/învelitorile de acoperiş se încadrează în clase de performan ă la foc exterior. 45 Reglementările tehnice specifice nu trebuie să creeze bariere pentru utilizarea produselor pentru construc ii care sunt conforme cu specifica iile tehnice relevante. ART. (3) Pentru construc iile existente. la solicitarea proprietarului sau a beneficiarului. ART.

care contribuie în mod pasiv sau activ la asigurarea rezisten ei la foc a construc iei. SEC IUNEA a 3-a Limitarea izbucnirii.măsuri alternative care să asigure nivelurile de performan ă pentru securitatea la incendiu stabilite prin reglementări tehnice specifice. precum şi securitatea for elor de interven ie. 42 alin. e) instalarea de bariere contra fumului. stingere a incendiului. (2) din prezentul ordin. semnalizare. . SEC IUNEA a 2-a Stabilitatea la foc a construc iei ART. cum sunt uşile etanşe la fum. g) evacuarea fumului şi a gazelor fierbin i prin sisteme adecvate. c) protejarea corespunzătoare a golurilor din elementele de separare a focului. propagării şi dezvoltării incendiului şi a efluen ilor incendiului în interiorul şi în afara incintei focarului de incendiu ART. 49 (1) Elementele de construc ii care intră în alcătuirea clădirii pot fi cu sau fără rol de separare la incendiu. (1) şi standardele de referin ă aferente sunt precizate în regulamentul men ionat la art.). 50 Limitarea izbucnirii. b) evitarea prăbuşirii clădirii. structura portantă principală a unei construc ii trebuie să-şi men ină stabilitatea la foc. prin una din următoarele măsuri: a) asigurarea nivelurilor corespunzătoare ale performan elor de reac ie la foc şi de rezisten ă la foc prevăzute de reglementările tehnice specifice pentru produsele pentru construc ii. d) proiectarea corespunzătoare a fa adelor pentru împiedicarea propagării focului către păr ile adiacente ale aceleiaşi clădiri. în principal. adică la ac iunea termică estimată în construc ie. c) îndeplinirea func iilor specifice ale produselor pentru construc ii cu rol în satisfacerea cerin ei esen iale "securitatea la incendiu". propagării şi dezvoltării incendiului şi a efluen ilor incendiului în interiorul şi în afara incintei focarului poate fi ob inută. planşee etc. h) crearea de diferen e de presiune între zonele de construc ie. pe perioada de timp normată. f) prevederea sistemelor şi a instala iilor de detectare. ART. pentru a asigura: a) securitatea utilizatorilor pentru o perioadă normată de timp. (2) Perioada de stabilitate la foc a elementelor de construc ii care intră în alcătuirea structurii portante principale a clădirii se precizează în reglementările tehnice specifice. (2) Elementele de construc ii prevăzute la alin. 48 (1) În cazul producerii unui incendiu. b) prevederea elementelor de separare a incendiului (pere i. adaptate la utilizarea construc iei. cât se presupune că aceştia rămân în clădire.

semnalizare şi alarmare la incendiu. precum şi subansamblurile lor trebuie proiectate şi realizate conform reglementărilor tehnice specifice. h) instala ii de stingere a incendiilor cu spumă. d) să nu constituie risc de incendiu pentru elementele de construc ie sau pentru obiectele din încăperi ori adiacente acestora.i) prevederea măsurilor de protec ie la foc pentru instala iile de ventilareclimatizare. ART. j) instala ii de stingere a incendiilor cu aerosoli. încălzire. pentru a permite ca prezen a gazului inflamabil să fie detectată într-o fază incipientă. d) instala ii de evacuare a fumului şi a gazelor fierbin i. precum şi subansamblurile lor trebuie proiectate şi realizate astfel încât: a) să nu ini ieze incendiu. (3) Instala iile de gaze naturale/gaze petroliere lichefiate (GPL). coloane uscate. cum sunt canalele de ventilare rezistente la foc. se prevăd măsuri de protec ie conform reglementărilor tehnice specifice. . e) suprafe ele componente mari şi suprafe ele expuse ale subansamblurilor să nu se poată încălzi într-o măsură inacceptabilă. aferente construc iilor şi amenajărilor. c) instala ii de detectare. electrice. ventilare. f) instala ii speciale de stingere cu apă. b) instala ii de inhibare a exploziei. (2) Instala iile de protec ie împotriva incendiilor pot fi: a) instala ii de detectare a gazelor inflamabile. hidran i exteriori. electrice şi altele asemenea. 51 (1) Instala iile de încălzire. în întreaga zonă protejată. g) instala ii de stingere a incendiilor cu gaze. b) să nu contribuie activ la dezvoltarea incendiului. climatizare. automatizare şi altele asemenea. f) în cazul unui incendiu. e) instala ii de hidran i interiori. b) să fie prevăzute cu mijloace de comunicare sigure între detectoare şi o centrală de colectare a informa iilor/echipament de control şi semnalizare. 52 (1) Instala iile de protec ie împotriva incendiilor fac parte din măsurile de protec ie activă la foc cu rol important în asigurarea cerin ei esen iale "securitatea la incendiu" a construc iilor. instala iilor tehnologice şi a amenajărilor. j) prevederea măsurilor de protec ie la foc pentru canalele şi ghenele instala iilor aferente construc iilor. ART. ART. (2) Pentru evitarea pericolului de propagare a focului şi a fumului la trecerea unei instala ii de la un compartiment de incendiu la altul. să se poată asigura măsuri eficiente de stingere a acestuia şi să fie posibilă salvarea persoanelor. i) instala ii de stingere a incendiilor cu pulberi. precum şi pentru securitatea utilizatorilor. cum sunt: sanitare. de detectoare adecvate. c) să asigure limitarea propagării incendiului. 53 Instala iile de detectare a gazelor inflamabile trebuie să asigure îndeplinirea următoarelor criterii: a) să dispună. clapetele antifoc şi altele asemenea.

55 (1) Instala iile de detectare. lungimea jetului şi a furtunului normate potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice. ART. alertarea for elor de interven ie. semnalizare şi alarmare la incendiu trebuie să detecteze incendiul la momentul ini ierii. durata teoretică de func ionare. prin crearea unor zone fără fum. precum şi eliberarea în cel mai scurt timp posibil a unui mediu de stingere uniform dispersat şi men inerea produsului de stingere la o concentra ie de calcul într-un timp specificat în incinta protejată. (3) Instala iile cu ac ionare manuală de alarmare la incendiu trebuie să dea posibilitatea ca un utilizator să ini ieze şi să transfere un semnal de alarmă la incendiu la un echipament de control şi semnalizare. prevenind astfel dezvoltarea rapidă a incendiului. principală şi de rezervă. . se pot practica deschideri în unele elemente de construc ie care delimitează spa iile respective şi care nu au rol de rezisten ă. e) reducerea eforturilor care apar în elementele structurale ale construc iilor şi instala iilor în caz de incendiu. astfel încât să dea un semnal de alarmă şi. asigurându-se alimentarea electrică din două surse. după caz. ART. flăcări şi/sau căldură -. şi să transfere un semnal sonor şi/sau vizual la un/o echipament de control şi semnalizare/centrală de detectare-semnalizare. b) facilitarea opera iilor for elor de interven ie. astfel încât să-şi poată îndeplini func iile pe parcursul duratei de via ă normate. pentru identificarea zonei de unde s-a transmis orice fel de semnal sau a avertizărilor greşite şi pentru ini ierea ac iunilor necesare. deversarea automată a substan ei de stingere etc. 56 (1) Instala iile de evacuare a fumului şi a gazelor fierbin i şi instala iile de presurizare pentru controlul fumului trebuie să asigure în caz de incendiu: a) men inerea căilor de evacuare şi de acces libere de fum pe înăl imea de circula ie. astfel încât să fie posibilă ini ierea diferitelor ac iuni planificate. c) întârzierea sau împiedicarea generalizării incendiului prin apari ia fenomenului de flash-over. în faza ini ială a incendiului. 57 (1) Instala iile de hidran i interiori trebuie să asigure posibilitatea utilizatorilor de a realiza interven ia. (2) Echipamentul de control şi semnalizare trebuie să asigure interpretarea semnalelor primite de la detectoare. 54 Instala iile de inhibare a exploziei trebuie proiectate astfel încât să reziste la presiunea maximă de explozie. să ac ioneze dispozitivele pentru evacuarea persoanelor.c) să fie capabile să reziste condi iilor de mediu în care sunt montate. cu debitele. să asigure detectarea imediată a creşterii presiunii. (3) Pe timpul interven iilor. (2) Instala iile de evacuare a fumului şi a gazelor fierbin i trebuie să îndeplinească criteriile referitoare la capacitatea de a activa şi de a stabili presiunea proiectată într-o incintă specificată sau o viteză convenabilă a debitului de aer prin deschideri în pere ii incintei specificate. presiunile. ART. prin detectarea parametrilor fizici şi/sau chimici asocia i incendiului .fum. dacă situa ia impune evacuarea cantită ilor de fum acumulate. ART. d) reducerea consecin elor şi avariilor provocate de fum şi gaze fierbin i.

. argon. precum şi instala iile de stingere cu aerosoli pot fi cu inundare totală sau locală. peste o suprafa ă dată. (8) Semnalele optice şi acustice produse de dispozitivele de avertizare trebuie să îndeplinească următoarele condi ii: a) să fie inactive în starea de aşteptare. optice şi acustice. prin deversarea apei. amplasate în locuri vizibile pentru personalul de la locurile de muncă şi for ele de interven ie. b) să asigure. (6) Perioada dintre declanşarea semnalului de avertizare şi intrarea în func iune a instala iei de stingere se calculează astfel încât să se asigure evacuarea utilizatorilor din orice punct al zonei protejate. în scopul controlului sau stingerii incendiului. (4) Instala iile automate pentru stingerea incendiilor cu gaze trebuie prevăzute cu dispozitive de avertizare a utilizatorilor din spa iul protejat. c) să poată fi clar identificate şi percepute cu tonalită i diferite. (5) În cazul în care gazul deversat automat în caz de incendiu poate pune în pericol via a utilizatorilor din zonele protejate. 58 Instala iile speciale de stingere cu apă. c) să creeze o barieră care împiedică propagarea incendiului. spa ii sau încăperi în care sunt posibile deversări de gaze ce pot pune în pericol via a utilizatorilor. cu debitele. instala iile de stingere se prevăd cu dispozitive de temporizare care să întârzie intrarea acestora în func iune cu o perioadă prestabilită. azot. într-o schemă şi o cantitate prestabilită. ART. (7) Uşile de acces în zone. intensită ile de stropire şi stingere normate. într-o cantitate determinată. răcirea elementelor de construc ii şi instala ii. deversarea uniformă a produsului de stingere în incintă sau peste suprafa a specificată. cum sunt cele de sprinklere. înlocuitori de haloni şi altele asemenea. la începutul şi la sfârşitul perioadei de temporizare. înainte ca această ac iune să înceapă. instala ii cu cea ă de apă şi altele asemenea. după caz. precum şi căile de evacuare din aceste locuri se marchează cu inscrip ii de avertizare asupra pericolului. (2) Instala iile de stingere cu gaze trebuie să îndeplinească criteriile de performan ă privind capacitatea de a fi activate manual sau automat. pe durata proiectată de func ionare. trebuie astfel proiectate încât: a) să asigure un răspuns imediat în caz de incendiu. potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice. potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice. ART. 59 (1) Instala iile de stingere cu gaze: dioxid de carbon. pentru a stabili şi men ine concentra ia proiectată pe durata de timp normată.(2) Instala iile de hidran i exteriori trebuie să asigure o legătură la conducta principală de apă pentru echipamentele şi utilajele de stingere a incendiilor. pentru semnalizarea intrării acestora în func iune. b) să indice toate căile de evacuare din zonele de stingere. conform prevederilor reglementărilor tehnice specifice. (3) Pentru instala iile de stingere cu gaze cu inundare totală este necesar să se asigure evacuarea tuturor persoanelor din compartimentul în care va fi utilizat gazul. standardelor europene de referin ă. precum şi standardelor na ionale referitoare la cerin ele de racordare şi adâncimea de îngropare.

verificarea şi mentenan a instala iilor de protec ie împotriva incendiilor se efectuează conform standardelor europene de referin ă şi reglementărilor tehnice specifice. (2) Traseele instala iilor de ventilare. tipului şi categoriei de importan ă a construc iei. astfel încât acestea să nu constituie surse de ini iere şi/sau de propagare a incendiilor. ART. să aibă nivelul de protec ie corespunzător mediului în care sunt amplasate şi să respecte prevederile din normele specifice de apărare împotriva incendiilor. 62 Proiectarea. cum sunt echipamente. 61 Instala iile de stingere a incendiilor cu pulberi trebuie să îndeplinească criteriile de performan ă referitoare la posibilitatea de a fi activate manual sau automat şi de a refula o cantitate calculată de pulbere peste o suprafa ă dată sau un obiect specificat. precum şi cele de transport pneumatic se proiectează. precum şi instala iile tehnologice se proiectează. (3) Instala iile tehnologice se pun în func iune şi se exploatează cu respectarea strictă a instruc iunilor şi regulilor de utilizare. cu debitele de stingere necesare. de apă. se realizează şi se exploatează astfel încât.d) să nu poată fi oprite înainte de expirarea timpului de func ionare a instala iei de stingere. precum şi cele din sălile aglomerate ori . de climatizare. cum sunt cele de gaze. (2) Instala iile prevăzute la alin. angrenaje. motoare. (9) Pentru sistemele cu stingere locală nu este necesară evacuarea tuturor persoanelor din compartiment. e) să fie în concordan ă cu capacită ile psihomotorii şi senzoriale ale utilizatorilor. într-un timp normat şi în reprizele normate. 64 (1) Instala iile de ventilare sau de climatizare. precum şi nivelului de risc de incendiu. de canalizare şi altele asemenea. se execută şi se exploatează potrivit reglementărilor tehnice şi măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor. dar sunt obligatorii măsuri speciale privind instruirea personalului. cu intensită ile şi debitele de stingere necesare. de încălzire. 63 (1) Instala iile aferente construc iilor. (1) trebuie să corespundă destina iei. climatizare sau transport pneumatic din construc iile cu risc de incendiu sau explozie. ART. să nu genereze surse care pot aprinde substan ele vehiculate prin acestea şi să nu faciliteze propagarea incendiului. 60 Instala iile de stingere a incendiilor cu spumă trebuie să îndeplinească criteriile de performan ă referitoare la posibilitatea de a fi activate manual sau automat şi de a genera şi dispersa o cantitate calculată de spumă. potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice. stabilite de proiectan i şi de producători. electrice. potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice. SEC IUNEA a 4-a Instala iile aferente construc iilor şi instala iile tehnologice ART. în func ionare normală. montarea. de ventilare. cu coeficientul de înfoiere stabilit. exploatarea. ART. peste o suprafa ă dată. ART. tubulatură. precum şi a măsurilor de apărare împotriva incendiilor. într-un timp specificat. păr ile componente.

precum şi zonele din vecinătatea acestora. inertizare sau evacuare for ată a acestora. se prevăd. instala iile tehnologice şi amenajările se protejează împotriva ac iunii electricită ii atmosferice cu instala ii de protec ie împotriva trăsnetului. ART. precum şi nivelurile de iluminare necesare trebuie să îndeplinească cerin ele reglementărilor tehnice specifice. e) măsuri de protec ie activă. 69 (1) Limitarea propagării incendiului la construc iile învecinate poate fi realizată prin: a) limitarea efectului radia iei flăcărilor. SEC IUNEA a 5-a Limitarea propagării incendiului la construc iile învecinate ART. ART. cu sisteme de detectare a emisiilor şi de inhibare. (3) Se interzice evacuarea prin aceeaşi instala ie de ventilare. d) controlul aprinderii acoperişului de la un incendiu de dedesubt. c) controlul pătrunderii focului de la acoperiş în interiorul clădirii. b) mărimea zonelor vitrate neprotejate. de climatizare sau de transport pneumatic a substan elor care. conform reglementărilor specifice. 65 Construc iile. c) performan a de reac ie la foc şi de rezisten ă la foc din interior şi exterior a produselor pentru fa ade. conform cu reglementările tehnice specifice. la întreruperea alimentării normale. inclusiv a luminatoarelor. modul de alimentare cu energie electrică a acestora. precum şi pentru semnalizarea situa iei create. pot produce incendii ori explozii. ART. în care se pot degaja vapori. . (2) Limitarea efectelor radia iei se asigură prin controlul următorilor parametri: a) distan e de siguran ă normate între construc ii. 68 Construc iile. la întreruperea iluminatului normal. în zonele specificate. gaze.din încăperile cu bunuri de mare valoare sau de importan ă deosebită trebuie să fie independente şi complet separate de traseele pentru alte spa ii. d) comportarea la foc a păr ilor vitrate sau opace ale fa adelor. în amestec sau prin combina ie chimică. potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice. praf sau pulberi combustibile. în vederea preîntâmpinării acumulării de concentra ii periculoase. instala iile tehnologice. ART. 66 (1) Instala iile de iluminat de siguran ă trebuie să func ioneze pentru o perioadă de timp normată. (2) Tipurile de instala ii de iluminat de siguran ă şi cazurile în care se prevăd în construc ii. 67 Sursele de rezervă de alimentare cu energie a instala iilor de protec ie împotriva incendiilor trebuie să îndeplinească criteriile de performan ă referitoare la furnizarea automată pe durata de timp normată a alimentării cu energie a acestora. b) controlul ini ierii şi propagării focului pe suprafa a exterioară a acoperişului.

SEC IUNEA a 6-a Evacuarea utilizatorilor şi securitatea for elor de interven ie ART. astfel încât persoanele să ajungă în timpul cel mai scurt şi în deplină siguran ă în exterior. (2) În func ie de categoria construc iei. în număr suficient. cum sunt instala iile de hidran i. uşile de evacuare. dispozitive antipanică şi altele asemenea. măsurile. cu respectarea reglementărilor tehnice specifice. la nivelul terenului ori al căilor de acces carosabile. bolnavilor şi ale altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure în caz de incendiu. ART.ART. 72 Instala iile de semnalizare a ieşirilor de urgen ă trebuie să indice utilizatorilor traseul de evacuare. compartimentele de incendiu. stadioanele sau arenele sportive ori incintele amenajate trebuie prevăzute cu căi de evacuare a persoanelor. corespunzător dimensionate şi realizate. b) prevederea instala iilor de detectare şi semnalizare a incendiului. marcarea scărilor de evacuare din clădire şi marcarea uşilor şi traseelor care nu servesc la evacuare. b) separare de alte func iuni prin elemente de separare la foc şi fum. ART. realizarea. performan ele şi nivelurile de performan ă privind limitarea propagării incendiului la construc iile învecinate se precizează în reglementările tehnice specifice. căile de evacuare trebuie să îndeplinească următoarele cerin e: a) conformare la foc şi amplasare corespunzătoare. precum şi de comunicare-avertizare. se adoptă solu ii şi măsuri adecvate. g) prevederea de locuri sigure de salvare în interiorul şi/sau în afara construc iei. instala iei sau a amenajării şi de destina ia acesteia. cum sunt: a) dimensionarea. în refugii sau în alte locuri special amenajate. 74 Pentru accesul şi evacuarea copiilor. c) asigurarea controlului fumului. . e) prevederea de sisteme de orientare în caz de incendiu. dispunerea şi marcarea căilor de evacuare şi a ieşirilor de evacuare corespunzător numărului de utilizatori şi stării sănătă ii acestora. 70 Condi iile tehnice. d) limitarea producerii incendiului şi fumului. ART. marcaje fotoluminiscente şi altele asemenea. persoanelor cu dizabilită i. 71 (1) Pentru evacuarea în condi ii de siguran ă a utilizatorilor în caz de incendiu. alimentate din surse corespunzătoare. d) prevederea de dispozitive de siguran ă la uşi. conform prevederilor reglementărilor tehnice. 73 Construc iile. cum sunt indicatoare de securitate. f) prevederea de instala ii de presurizare şi alte sisteme de control al fumului. c) prevederea instala iilor de iluminat de siguran ă. se au în vedere şi alte măsuri specifice. prevederea instala iilor de semnalizare a ieşirilor de urgen ă. cum sunt blocări în pozi ie deschisă. h) prevederea unor mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor pentru a fi folosite de utilizatori sau de pompieri. coloanele uscate şi altele asemenea.

ART. instala iilor şi amenajărilor ART. instala iilor şi amenajărilor privesc: a) controlul/supravegherea din punct de vedere al prevenirii incendiilor a activită ilor. în zonele locuite. ART. panica şi altele asemenea. precum şi între localită i este obligatorie. instala iilor şi amenajărilor SEC IUNEA 1 Măsuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea construc iilor. pentru autospeciale şi pentru ascensoarele de pompieri. (3) Căile de acces şi de circula ie se dimensionează potrivit reglementărilor tehnice pentru autovehicule de tip greu. 76 Pentru securitatea echipelor de salvare/for elor de interven ie sunt necesare: a) măsuri pentru ca echipele de interven ie şi salvare să-şi desfăşoare activitatea la un nivel adecvat de securitate şi să părăsească clădirea fără riscuri de accidente. asigurând accesul for elor de interven ie pe durata stabilită în planurile specifice. CAP.ART. 78 (1) Asigurarea accesului şi a circula iei autospecialelor de interven ie în incintele operatorilor economici şi ale institu iilor. marcat. busculada. instala iilor şi amenajărilor se realizează conform prevederilor reglementărilor tehnice specifice. b) amenajări pentru accesul for elor de interven ie în clădire şi incintă. prevederea de finisaje combustibile. de oglinzi. conform reglementărilor tehnice specifice. amenajat. contactul sau coliziunea cu diverse obiecte. 77 Ascensoarele de pompieri se prevăd şi se realizează potrivit reglementărilor tehnice specifice. . 75 La proiectarea şi la executarea căilor de evacuare se interzice prevederea uşilor care se pot bloca în pozi ie închisă. (1) trebuie să se asigure cel pu in un acces carosabil dinspre drumurile publice şi dinspre drumurile de circula ie interioare. ART. c) măsuri care să permită ca stingerea să fie realizată eficient în interiorul şi în jurul construc iei. între inut şi utilizabil în orice anotimp. 4 Norme generale de apărare împotriva incendiilor la exploatarea construc iilor. pe timpul desfăşurării şi după încheierea acestora. 79 Măsurile. (2) În locurile prevăzute la alin. asigurând accesul autospecialelor de interven ie. reducerea gabaritelor stabilite prin reglementări tehnice. alunecarea. cum sunt împiedicarea. praguri sau de alte elemente care pot crea pe timpul incendiilor dificultă i la evacuare. ART. performan ele şi nivelurile de performan ă privind proiectarea căilor de evacuare şi acces aferente construc iilor. cu excep ia celor admise prin norme. 80 Măsurile generale de prevenire a incendiilor la exploatarea construc iilor. condi iile tehnice.

(2) Exploatarea mijloacelor tehnice prevăzute la alin. lovire sau frecare în spa ii sau în locuri cu risc de explozie este interzisă. maşinilor şi utilajelor de orice categorie se face conform reglementărilor tehnice specifice. (3) La utilizarea mijloacelor tehnice prevăzute la alin. aparatelor. aparatele şi echipamentele necesare conform instruc iunilor de func ionare pentru controlul şi men inerea parametrilor privind siguran a în func ionare sau înlocuirea acestora cu altele supradimensionate. (1) cu defec iuni. conform reglementărilor tehnice specifice. (2) Folosirea dispozitivelor.b) stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice în vederea reducerii riscului de incendiu ori a consecin elor incendiilor. improviza ii sau fără protec ia corespunzătoare fa ă de materialele sau substan ele combustibile din spa iul în care sunt utilizate este interzisă. precum şi a măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor. e) executarea lucrărilor de între inere şi repara ii sau a unor modificări de către personal neautorizat. 85 (1) Produsele. utilaje şi echipamente tehnologice. b) func ionarea fără sistemele. verificare şi între inere. emise şi aprobate potrivit legii. ART. ART. ART. d) între inerea în stare operativă a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor. c) men inerea condi iilor realizate pentru evacuarea utilizatorilor în siguran ă şi pentru securitatea echipelor de interven ie în cazul izbucnirii unui incendiu. instala iilor. (2) Utilizarea sistemelor de captare şi scurgere la pământ a electricită ii statice conform instruc iunilor specifice şi reglementărilor tehnice este obligatorie. 63 se interzic: a) neasigurarea supravegherii conform instruc iunilor de func ionare. echipamentelor. ART. 83 (1) Men inerea în bună stare a instala iilor şi sistemelor de captare şi scurgere la pământ a descărcărilor electrice atmosferice este obligatorie la construc ii şi instala ii. 84 (1) În spa iile cu risc mare de incendiu sau de explozie se interzice accesul salaria ilor şi al altor persoane fără echipament de protec ie adecvat condi iilor de lucru. 82 Pe timpul exploatării instala iilor aferente construc iilor şi instala iilor tehnologice prevăzute la art. 81 (1) Exploatarea sistemelor. aparatelor. dispozitivelor. materialele şi substan ele combustibile se amplasează la distan ă de siguran ă fa ă de sursele de căldură ori se protejează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea lor. d) depăşirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrărilor de între inere şi repara ii sau executarea necorespunzătoare a acestora. (1) este obligatorie respectarea instruc iunilor de func ionare. ART. . uneltelor şi sculelor neprotejate corespunzător sau care pot produce scântei prin func ionare. c) între inerea necorespunzătoare a elementelor prevăzute pentru izolare termică sau electrică ori pentru separare.

respectiv pericolului acesteia. 88 (1) Materialele şi substan ele care prezintă pericol de autoaprindere se păstrează în condi ii adecvate naturii lor.(2) Se interzice folosirea sobelor şi a altor mijloace de încălzire defecte. care nu se reutilizează. furaje şi plante tehnice se face la distan e de siguran ă. astfel încât eventualele incendii produse la acestea să nu pericliteze vecinătă ile. supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate. 90 . ART. bine ventilate şi luându-se măsuri de control şi preîntâmpinare a fenomenului de autoîncălzire. ART. reziduurile şi ambalajele combustibile. (3) Verificarea. ART. 87 (1) Deşeurile şi reziduurile. câl i. în vederea identificării riscurilor de incendiu şi stabilirii procedeelor şi substan elor de stingere ori de neutralizare adecvate. izolarea termică şi cură area periodică a coşurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii. prevăzute de normele tehnice specifice. instala ii. (4) La elaborarea planurilor de interven ie se ine seama de compatibilitatea produselor sau substan elor combustibile cu substan ele de stingere. obligatoriu la terminarea fiecărui schimb de lucru. se depozitează. şi se depun în locuri special destinate depozitării sau distrugerii lor. care con in astfel de produse. conform reglementărilor specifice. prevăzute cu capac. (4) Deşeurile. bumbac. (3) Amplasarea depozitelor de combustibili. ART. 86 (1) Pe timpul transportului. realizate şi inscrip ionate corespunzător. rumeguş. se colectează în cutii sau în vase metalice ori cu căptuşeală metalică interioară. 89 Toate instala iile/conductele prin care circulă substan e lichide sau gaze se marchează prin culori specifice de identificare a naturii substan ei. repararea. (3) Dispunerea materialelor periculoase în depozit se face potrivit planului de depozitare. amplasate în locuri fără risc de incendiu şi marcate. depozitării şi manipulării produselor sau substan elor combustibile se ine seama de proprietă ile fizico-chimice ale acestora. (3) Deşeurile. precum şi aprinderea focului utilizându-se lichide inflamabile. ART. care se reutilizează. scurgerile şi depunerile de praf sau de pulberi combustibile se îndepărtează ritmic prin metode şi mijloace adecvate. se manipulează şi se depozitează în ambalaje adecvate. (2) Prevenirea apari iei fenomenului de autoaprindere se urmăreşte şi la depozitarea furajelor şi plantelor tehnice. suprafe e împădurite şi alte materiale combustibile. în func ie de natura şi de proprietă ile fizico-chimice ale acestora. cu asigurarea distan elor de siguran ă fa ă de clădiri. cu improviza ii. reziduurile şi ambalajele combustibile. (2) Produsele şi substan ele combustibile se transportă. cum sunt cârpe. culturi agricole. se distrug conform reglementărilor specifice. astfel încât la contactul dintre ele să nu se producă ori să nu se propage incendiul. (2) Deşeurile şi reziduurile de lichide combustibile sau cele din materiale solide.

(4) La finalizarea activită ii în sala aglomerată sau amenajarea temporară se execută un control de verificare pentru depistarea şi înlăturarea eventualelor nereguli în domeniul prevenirii incendiilor pe timpul exploatării. (2) În sălile aglomerate şi de sport. activitatea se organizează astfel încât să nu se creeze aglomerări ale publicului. pentru a-şi îndeplini rolul stabilit. (5) Se recomandă asigurarea unui sistem de alarmare în caz de incendiu. pe stadioane sau pe alte arene sportive ori în incinte amenajate pentru activită i cu public este interzis accesul publicului cu produse şi substan e inflamabile sau cu alte mijloace care pot produce incendii sau explozii. (2) Lucrările de termoprotec ie se execută numai de către personal atestat. conform normelor tehnice specifice. cu mesaj preînregistrat. 94 (1) În sălile aglomerate ori amenajările temporare în care se desfăşoară activită i cu public nu se admite accesul unui număr de persoane mai mare decât capacitatea stabilită prin proiect. ART. compartimentelor şi spa iilor aferente clădirilor administrative trebuie luate măsuri de reducere la minim posibil a riscului de incendiu prin limitarea la strictul necesar a cantită ilor de materiale combustibile şi a eventualelor surse cu poten ial de aprindere a acestora. de izolare termică şi de etanşare la fum şi la gaze fierbin i din alcătuirea construc iilor şi a instala iilor se men in permanent în bună stare. (2) Pe timpul exploatării încăperilor. produselor şi substan elor prevăzute la alin. (2) este permisă numai în locurile amenajate în acest scop şi cu respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor. (3) Calitatea lucrărilor de ignifugare executate se certifică prin rapoarte de încercare emise de laboratoare autorizate conform legii. ART. ART. scaunele sau băncile se fixează de pardoseală astfel încât să nu fie răsturnate în caz de panică şi să asigure evacuarea rapidă şi fără accidente a publicului. 93 (1) La clădiri administrative/birouri.(1) Tratarea sau protejarea materialelor şi elementelor de construc ii combustibile şi/sau a structurilor din alcătuirea construc iilor sau a instala iilor cu substan e de termoprotec ie ori ignifuge se efectuează potrivit reglementărilor tehnice specifice. ART. ART. (3) Depozitarea şi utilizarea în spa ii publice a mijloacelor. 91 Elementele de limitare a propagării focului. (3) În incintele prevăzute la alin. cantită ile de materiale şi de substan e combustibile utilizate nu trebuie să conducă la depăşirea densită ii sarcinii termice stabilite prin reglementări tehnice sau prin documenta iile tehnice de proiectare şi execu ie. care să îngreuneze sau chiar să blocheze evacuarea în caz de incendiu. (2) Amplasarea mobilierului în sălile aglomerate se realizează astfel încât să se asigure culoare de trecere cu lă imi care să permită deplasarea publicului către ieşirile din sală. 95 . 92 (1) În construc iile civile/publice şi de produc ie. (1).

gunoaielor. . în condi ii şi la distan e care să nu permită propagarea focului la construc ii. 97 (1) Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă. în care se aplică această interdic ie. locurile cu pericol de incendiu. cum sunt surse de căldură. în zonele de agrement şi în gospodăriile popula iei se face numai în locuri special amenajate. după caz. depozite. b) protejarea contra înghe ului a componentelor instala iilor de stingere cu apă. popula iei. păduri. f) asigurarea şi verificarea zilnică a rezervelor de apă pentru incendiu. asigurându-se supravegherea permanentă a arderii. (3) Arderea resturilor vegetale. c) asigurarea uneltelor şi accesoriilor pentru deszăpezirea căilor de acces. consiliile jude ene sau locale din zonele cu risc crescut de incendiu şi. (3) Măsurile speciale stabilite sunt aduse la cunoştin ă tuturor salaria ilor şi. cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătă i. planta ii sau la alte vecinătă i. SEC IUNEA a 2-a Măsuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor cu foc deschis ART. d) asigurarea protejării fa ă de efectul direct al razelor solare a recipientelor. 96 Înainte de începerea sezonului rece se iau următoarele măsuri de prevenire: a) controlul instala iilor şi al sistemelor de încălzire existente la operatorii economici. institu iile publice. deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite. a unor lucrări care creează condi ii favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substan e volatile sau supraîncălziri excesive. e) intensificarea controalelor în zonele cu culturi agricole şi în locuri cu vegeta ie forestieră. c) restric ionarea efectuării. b) interzicerea utilizării focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată. ART. (2) Măsurile speciale pe timpul secetos cuprind: a) identificarea şi nominalizarea sectoarelor de activitate în care creşte riscul de incendiu în condi iile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate şi lipsei de precipita ii. rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje care con in vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune. sobe. după caz. mai ales cele frecventate pentru agrement. coşuri şi canale de fum. se stabilesc şi se marchează de persoanele în drept.(1) În perioadele caniculare sau secetoase. corpuri şi elemente de încălzire. precum şi stingerea jarului după terminarea activită ii. asigurându-se func ionarea la parametrii norma i. în anumite intervale din timpul zilei. de evacuare şi de interven ie. şi înlăturarea defec iunilor constatate. administratorii operatorilor economici/conducătorii institu iilor din zonele men ionate trebuie să elaboreze programe speciale de măsuri pentru prevenirea incendiilor specifice. culturi agricole. (2) Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unită ilor. conducte. locuin ele şi gospodăriile popula iei. prin depozitare la umbră.

aducere la cunoştin ă şi păstrare a permisului de lucru cu foc. îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile. ART. periodic sau permanent. de creşterea. bitum.. ART. (1) .(3) sunt obligatorii instruirea personalului de execu ie. în depozite ori în alte spa ii cu pericol de aprindere a materialelor. (2) Distrugerea prin ardere a unor deşeuri sau reziduuri combustibile se efectuează cu respectarea legisla iei specifice privind protec ia mediului. explozivi etc. precum şi a persoanelor care le supraveghează. tăiere. (5) Utilizarea focului deschis nu se admite la distan e mai mici de 40 m fa ă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile. d) descrierea procedurii de emitere. (3) Lucrările men ionate la alin. potrivit legii. ART. vapori inflamabili. (1) se pot executa în spa iile respective numai după ce s-au luat măsuri pentru: evacuarea persoanelor. textile. educarea şi îngrijirea copiilor. aerisirea sau ventilarea spa iilor. dotarea locurilor de muncă cu mijloace de limitare şi stingere a incendiilor. spălarea. blindarea traseelor de conducte ori a utilajelor. e) aprobarea unor instruc iuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de lucrări. golirea. cum sunt topirea bitumului. pe timpul programului cu publicul. 98 (1) Reglementarea de către administratorul operatorului economic/conducătorul institu iei sau. precum şi informarea serviciului privat/voluntar pentru situa ii de urgen ă. lipire sau a altor asemenea opera iuni care prezintă pericol de incendiu. cură ările prin ardere. după caz. semnare. b) stabilirea şi marcarea locurilor cu pericol de incendiu în care este interzisă utilizarea focului deschis. produselor sau substan elor combustibile este interzisă. al cărui model este prezentat în anexa nr. de consiliul local a modului de executare a lucrărilor cu foc deschis presupune: a) stabilirea locurilor unde. respectiv 10 m fa ă de materiale sau substan e combustibile: lemn. fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare. c) nominalizarea persoanelor care au dreptul să emită permis de lucru cu foc. 4 la prezentele norme generale. 99 (1) Efectuarea lucrărilor de sudare. 97 alin.(4) Arderea miriştilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătă i. (1) şi la art. arderea deşeurilor combustibile. se pot efectua lucrări cu foc deschis. control şi supraveghere asupra măsurilor de apărare împotriva incendiilor. hârtie. asigurându-se supravegherea permanentă a arderii. 100 . ulei etc. în construc ii civile (publice). în instala ii tehnologice cu risc de incendiu sau explozie.. (6) Luarea măsurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în condi ii şi în locuri în care se pot produce incendii constituie o obliga ie a persoanelor care răspund. (4) În toate cazurile prevăzute la alin. (4) se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc. carton asfaltat. (2) Lucrările prevăzute la alin.

b) instruirea personalului. la anumite intervale. dacă durata întreruperii executării lucrării depăşeşte 10 minute. în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată. 104 După terminarea lucrării. e) reamplasarea pe pozi iile ini iale a elementelor şi materialelor combustibile la cel pu in 6 ore de la terminarea lucrării. ART. permisul de lucru cu foc se predă de către executant emitentului.(1) Permisul de lucru cu foc. c) controlul după terminarea lucrării. f) evacuarea carbidului din generator. c) închiderea robinetelor buteliei de oxigen şi a generatorului de acetilenă. dintre care unul se înmânează şefului forma iei de lucru sau persoanei care execută opera iunile cu foc deschis. d) depozitarea în condi ii de siguran ă a echipamentelor folosite la lucrare. 99 alin. şi luarea de măsuri în consecin ă. trebuie să asigure următoarele măsuri: a) verificarea locului în care s-a executat lucrarea.. e) neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări pe scări. b) descoperirea tuturor zonelor protejate. 101 Şeful sectorului de activitate. sec ie. d) interzicerea agă ării arzătoarelor. 101. . ART.. se întocmeşte în două exemplare. atelier. în care se execută opera iuni cu foc deschis are obliga ia să asigure măsuri pentru: a) pregătirea locului. (2) Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi. 103 În timpul executării lucrării trebuie să se asigure: a) supravegherea permanentă a flăcării. miros de ars sau degajări de fum etc. (3) La terminarea lucrului. a răspândirii şi a traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale incandescente şi a intensită ii fluxului de căldură. (3). prevăzut la art. f) colectarea şlamului de carbid în containere destinate acestui scop şi depozitarea acestora într-un loc special amenajat. pe parcursul mai multor ore şi în timpul nop ii. verificându-se dacă starea lor este intactă. instala ie etc. (2) Toate echipamentele şi aparatele pentru executarea lucrărilor cu foc deschis se între in şi se verifică în conformitate cu instruc iunile furnizorului. precum şi a spa iilor adiacente şi a celor situate la cotele inferioare sau superioare. chiar stinse. pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu: zone incandescente. 102 (1) Executantul lucrării are obliga ia de a utiliza pentru executarea lucrărilor cu foc deschis numai echipamente şi aparate în bună stare de func ionare. schele etc. depozit. iar celălalt rămâne la emitent. şeful sectorului de activitate. ART. de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilenă. b) strângerea şi depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă. a situa iei existente la locul în care s-a efectuat lucrarea şi în imediata apropiere a acestuia. prevăzut la art. ART. c) verificarea.

(1). programul spectacolelor respective. conform legii. (2) Pentru durate scurte. textile. chibrituri sau brichete. b) locurile amenajate pentru fumat. a serviciului profesionist. se prevăd obligatoriu locurile cu schele. pe locuri şi sectoare de activitate. pentru situa ii de urgen ă. discoteci etc. ART. 105 (1) Folosirea flăcării: lumânări. accesul cu igări. 106 (1) Reglementarea fumatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor este obligatorie în cadrul fiecărui operator economic sau al fiecărei institu ii publice şi se face prin dispozi ie scrisă. după caz. bitum. la începutul stagiunii. (3) Pentru spectacolele de tipul men ionat la alin. c) prevenirea producerii unor incendii prin răsturnare. b) folosirea unor suporturi incombustibile. perdele etc. tor e şi altele asemenea pe timpul spectacolelor de teatru. cofraje şi eşafodaje. cu condi ia asigurării condi iilor de împiedicare a ini ierii şi propagării incendiului. (3) În dispozi ia pentru reglementarea fumatului se men ionează: a) locurile cu pericol de incendiu sau de explozie. făclii. voluntar sau privat. (4) Locurile în care este interzis fumatul se marchează conform legii. realizate din materiale combustibile. vapori inflamabili etc. se transmite la inspectoratul pentru situa ii de urgen ă jude ean/al municipiului Bucureşti. carton asfaltat. d) stingerea obligatorie a flăcărilor la terminarea evenimentului. în care este interzis fumatul sau. a festivită ilor desfăşurate în restaurante sau pentru ambian ă ori divertisment în restaurante. şi 50 . explozivi. pe lângă spa iile publice închise. reglementarea fumatului se face prin dispozi ie emisă de proprietarul construc iei sau al amenajării respective. (2) Pentru situa iile în care o construc ie sau o amenajare este folosită de mai mul i utilizatori. haine. stabilite precis. precum şi lanurile de cereale în faza de coacere şi zonele împădurite. d) alte date şi informa ii necesare să fie precizate pentru a diminua pericolul de incendiu.. se admite folosirea flăcării în situa iile men ionate la alin. hârtie. a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribu ii în domeniul apărării împotriva incendiilor. însuşită de utilizatorii în cauză. e) nominalizarea personalului propriu ce asigură supravegherea şi interven ia în caz de incendiu.ART. după caz. operetă. baruri. (6) Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor sunt amplasate la o distan ă mai mare de 40 m fa ă de locurile în care există pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile. care au loc pe timpul unei stagiuni. c) persoanele desemnate să răspundă de supravegherea respectării reglementării... dată de persoana cu atribu ii de conducere. este interzisă. după cum urmează: a) evitarea amplasării în apropierea sau contactul cu materiale combustibile: decoruri. operă. manevrare greşită etc. costume. g) anun area. f) asigurarea mijloacelor tehnice adecvate de apărare împotriva incendiilor. (5) Locurile în care este permis fumatul se marchează cu indicatorul "LOC PENTRU FUMAT". 10 m fa ă de locurile în care există materiale solide combustibile: lemn. cluburi. (1).

m fa ă de culturile de cereale păioase în perioada coacerii şi recoltării sau de zonele împădurite. conform reglementărilor tehnice. cuprinzând măsuri de prevenire a incendiilor şi reguli de comportare în caz de incendiu. 109 (1) Dispozitivele care asigură închiderea automată în caz de incendiu a elementelor de protec ie a golurilor. c) func ionarea iluminatului de siguran ă şi a celei de-a doua surse de energie electrică. atât ziua cât şi noaptea. ART. conform reglementărilor tehnice specifice. de exerci ii şi aplica ii cu salaria ii. (2) Se montează indicatoare corespunzătoare la rampele scărilor care duc la demisol sau subsol ori la uşile de acces către alte spa ii şi încăperi din care evacuarea nu poate fi continuată. (9) Depunerea în scrumiere a altor deşeuri de materiale combustibile. textilele. cum sunt hârtia. este interzisă. b) păstrarea căilor de evacuare libere şi în stare de utilizare la parametrii la care au fost proiectate şi realizate. astfel încât traseele acestora să fie recunoscute cu uşurin ă. jaluzele. (7) Locurile stabilite pentru fumat se prevăd cu: a) scrumiere sau vase cu apă. de persoanele care le utilizează în caz de incendiu. în refugii sau în alte locuri special amenajate pentru evacuare. 108 (1) Căile de evacuare. cum ar fi draperii. perdele. cele de ac ionare a trapelor şi clapetelor. (10) Golirea scrumierelor în coşurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale combustibile este interzisă. periodic. b) instruc iuni afişate. cartonul. e) organizarea şi desfăşurarea. inclusiv cele care duc pe terase. se marchează cu indicatoare standardizate. precum şi a elementelor de limitare a propagării focului ori de izolare termică din compunerea construc iilor şi instala iilor. nisip sau pământ. în condi iile legii. SEC IUNEA a 3-a Măsuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea căilor de evacuare ART. c) mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor. (8) Scrumierele din interiorul clădirilor se amplasează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea materialelor combustibile din apropiere. (11) Aruncarea la întâmplare a resturilor de igări sau chibrituri aprinse este interzisă. precum şi cele care . ART. 107 Pentru asigurarea condi iilor de evacuare şi salvare a utilizatorilor în siguran ă în caz de incendiu se adoptă următoarele măsuri: a) între inerea în bună stare de func ionare a sistemelor de decomprimare sau de etanşare la fum şi gaze fierbin i. d) func ionarea sistemelor de alarmare şi semnalizare a incendiilor la parametrii de performan ă pentru care au fost proiectate.

de evacuare şi de interven ie cu materiale care reduc lă imea sau înăl imea liberă de circula ie stabilită ori care prezintă pericol de incendiu sau explozie. precum şi efectuarea unor modificări la acestea. precum şi la punctele de comandă ale acestora. precum şi accesul personalului de interven ie. ART. instala iile. e) dispozitivele de ac ionare a unor mijloace cu rol de protec ie în caz de incendiu: cortine de siguran ă. cisterne ori autocisterne pentru apă şi altele asemenea. trebuie să fie asigurat în permanen ă la toate: a) construc iile şi încăperile acestora. au rolul de a opri pătrunderea fumului. sisteme de evacuare a fumului şi a gazelor fierbin i. panouri de incendiu. rampe ale surselor de apă naturale. produse finite şi auxiliare. c) depozitele închise şi deschise de materii prime. a celor cu dispozitive de închidere automată sau a altor uşi care. clapete de pe tubulatura de ventilare şi altele asemenea. în vederea salvării şi acordării ajutorului persoanelor aflate în pericol. în caz de incendiu. 111 (1) Accesul mijloacelor şi personalului pentru interven iile operative în caz de incendiu. h) alte mijloace utilizate pentru interven ie în caz de incendiu: vehicule pentru tractare sau transport. semifabricate. care ar putea împiedica evacuarea persoanelor şi bunurilor. f) tablourile de distribu ie şi întrerupătoarele generale ale instala iilor electrice de iluminat. sta ii de pompare a apei. mobilier sau obiecte. ART. (2) Se interzice blocarea în pozi ie deschisă a uşilor caselor scărilor. benzi transportoare şi altele asemenea. b) instala iile tehnologice şi anexe. a celor de pe coridoare. (4) Sistemul de închidere a uşilor de pe traseele de evacuare trebuie să permită deschiderea uşoară a acestora în caz de incendiu. precum şi la sursele de alimentare de rezervă care sunt destinate alimentării receptoarelor electrice cu rol în caz de incendiu. care asigură închiderea automată a uşilor. cum sunt: centrale şi butoane de semnalizare a incendiilor. gazelor fierbin i şi propagarea incendiilor pe verticală sau orizontală. pe coridoare sau pe alte căi de evacuare ale clădirilor se interzic amenajarea de boxe ori locuri de lucru.. 110 (1) Este interzisă blocarea căilor de acces. rezervoare şi castele de apă. g) vanele instala iilor tehnologice sau auxiliare care trebuie manevrate în caz de incendiu şi punctele de comandă ale acestora: gaze şi lichide combustibile. (2). stingerii incendiilor şi limitării efectelor acestora. prin care se înrăută eşte situa ia ini ială. depozitarea de materiale. (2) Persoanele fizice sau juridice care de in sau administrează construc iile. amplasarea de maşini de fotocopiat. dozatoare pentru sucuri/cafea etc. d) mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor. se verifică periodic şi se men in în stare de func ionare. (3) Dispozitivele de la alin. stingătoare. hidran i de incendiu. dispozitivele sau mijloacele respective sunt obligate să . bazine. sistemele. de for ă şi de siguran ă.men in în pozi ie închisă uşile încăperilor tampon se men in în permanen ă în stare de func ionare. (2) În casele scărilor.

utilaje. c) nesupravegherea aparatelor electrice sub tensiune. întrerupătoarelor. ART. 115 Ascensoarele de pompieri se men in permanent în bună stare de func ionare. cât şi în lanuri de cereale. la racordurile de alimentare cu apă. dispozitivelor de protec ie cu defec iuni sau cu improviza ii. electrocutare. curate şi libere de orice obstacole. reşou. SEC IUNEA a 4-a Măsuri generale de prevenire a incendiilor în locuin ele unifamiliale/multifamiliale/gospodăriile popula iei ART. cum sunt: depozite de furaje. indiferent de sezon. explozie. (1) şi să afişeze regulile specifice care trebuie respectate. g) aşezarea sau păstrarea buteliilor de gaze în apropierea oricăror surse de căldură ori sub ac iunea directă a razelor solare. presupun manevre obligatorii se marchează vizibil. ambalaje.marcheze prin indicatoare. care ar putea împiedica interven ia operativă pentru stingerea incendiilor. cum sunt re ele. prevăzute în imediata vecinătate a construc iilor. potrivit reglementărilor tehnice specifice. râuri. . prin care se asigură accesul la clădiri şi instala ii. limitele zonelor periculoase de incendiu. cablurilor electrice. magazii. pentru a putea fi utilizate operativ în caz de necesitate. 113 Căile de acces şi de evacuare din clădiri. prizelor. locurile în care sunt amplasate utilajele şi instala iile pentru stingerea incendiilor şi orice alte instala ii care. radia ii. lumânărilor. în caz de incendiu. zăpadă şi altele asemenea. poduri şi altele asemenea. 114 Platformele de acces şi de amplasare a autospecialelor de interven ie şi salvare de la înăl imi. b) suprasolicitarea re elei electrice prin folosirea simultană a mai multor receptori. f) folosirea chibriturilor. (2) În cazul în care acest lucru nu este posibil. 116 În locuin ele unifamiliale/multifamiliale/gospodăriile popula iei se interzic: a) utilizarea aparatelor electrice. bazine. se marchează corespunzător şi se men in libere. lumânărilor. cum sunt: fier de călcat. lămpilor de iluminat cu petrol atât în spa ii cu pericol de explozie. grajduri. d) folosirea siguran elor fuzibile supradimensionate prin înlocuirea cu li ă a fuzibilului calibrat. e) folosirea chibriturilor. ART. respectiv în încăperi în care sunt depozitate produse petroliere. traversările de cale ferată şi altele asemenea. se asigură şi se marchează. 112 (1) Intrările în incintele unită ilor şi circula iile carosabile din interiorul acestora. ART. potrivit reglementărilor tehnice specifice. lămpilor de iluminat cu petrol. căi de acces şi circula ii ocolitoare. ART. practicabile. şi se marchează corespunzător. în spa ii cu pericol de incendiu. pajişti. radiator şi altele asemenea. cum ar fi: materiale. potrivit reglementărilor tehnice specifice. se men in. prezen a mijloacelor de la alin. în păduri şi în apropierea acestora. lacuri.

cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete. sub şoproane sau lângă materiale combustibile. ART. cum sunt chibrituri. în podurile clădirilor. precum şi cele împotriva descărcărilor electrice atmosferice/electricită ii statice se aplică şi în locuin ele unifamiliale/multifamiliale/gospodăriile popula iei. de încălzire. poduri. SEC IUNEA a 5-a Măsuri generale de prevenire a incendiilor în spa ii destinate persoanelor cu dizabilită i/solicitan ilor de azil ART. remize. plite şi/sau aparate electrice aflate în func iune. lămpilor cu gaz sau a altor surse cu flacără. verificarea se face numai cu emulsie de apă cu săpun. sobe. închise ermetic. afumătorile se confec ionează din zidării de cărămidă şi materiale incombustibile şi se amplasează independent de celelalte construc ii din gospodărie. l) păstrarea surselor de foc. fumatul. precum şi blocarea lor în casă cu lumânări aprinse. 120 (1) În spa iile destinate persoanelor cu dizabilită i se interzice: a) fumatul. 118 Măsurile de prevenire a incendiilor privind instala iile electrice. chibriturilor. . lumânări. în locuri în care au acces copiii. depozitarea. garniturilor. n) depozitarea de materiale combustibile sau inflamabile. bidoane cu produse petroliere şi altele asemenea. brichete. o) folosirea afumătoarelor improvizate ori amplasarea acestora în magazii. m) nesupravegherea copiilor. adecvat utilizatorilor. utilizarea focului deschis. regulatorilor de presiune sau a furtunului/conductei de gaz. cum sunt butelii. (2) Nu este permis accesul persoanelor cu dizabilită i în zonele de lucru cu foc. 119 Pentru asigurarea interven iei în caz de incendiu se recomandă amplasarea în bucătării a unui stingător sau a unei pături de incendiu. lămpi cu gaz şi altele asemenea. ART. ART. 121 Pentru evacuarea în condi ii eficiente şi sigure se asigură: a) un sistem de alarmare în caz de incendiu. 117 În locuin e de tip unifamilial sau în apartamentele blocurilor de locuit. c) utilizarea pentru încălzire a reşourilor şi radiatoarelor electrice. colectarea deşeurilor. b) utilizarea lumânărilor. j) încălzirea cu flacără a buteliilor ori folosirea acestora în pozi ie culcată. carburan ii sau alte lichide inflamabile pentru uz casnic se păstrează numai în ambalaje metalice special destinate.h) folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori de presiune. k) transvazarea gazului din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate. de gaze/GPL. b) un telefon cu legătură directă la serviciul public voluntar sau privat pentru situa ii de urgen ă/serviciul profesionist pentru situa ii de urgen ă cel mai apropiat. i) folosirea flăcării pentru verificarea etanşeită ii buteliei. în locuri protejate şi fără a se depăşi 25 l. ART. răsturnată sau înclinată.

5 Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor ART.c) marcarea uşilor camerelor cu culori. e) organizarea de exerci ii speciale de evacuare pentru persoanele cu deficien e psihice.persoane care se evacuează singure. 3. roşu . conform legii. instala iilor şi a amenajărilor cu instala ii de protec ie împotriva incendiilor şi cu alte mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor. (2) Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor trebuie să îndeplinească şi să asigure criteriile şi nivelurile de performan ă prevăzute de reglementările tehnice aplicabile şi de specifica iile tehnice de referin ă.persoane care nu se pot evacua singure. amplasată pe perete la o distan ă de circa 120 cm fa ă de sol. 122 În centrele de cazare şi primire a solicitan ilor de azil. 128 . tipurilor şi parametrilor specifici. 127 Proiectan ii şi beneficiarii au obliga ia de a include în documenta ie. prin utilizarea unor metode de analiză sau prin elaborarea unui scenariu de securitate la incendiu. galben .persoane care necesită sprijin la evacuare. 123 (1) Echiparea şi dotarea construc iilor. instala iilor tehnologice. ART. ART. 126 Pentru tipurile de construc ii. precum şi dimensionarea şi amplasarea acestora se asigură conform reglementărilor tehnice şi normelor specifice de apărare împotriva incendiilor. 124 Categoriile principale de mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor sunt prezentate în anexa nr. 2. 125 Dotarea operatorilor economici şi a institu iilor cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor se face pe baza normelor specifice de apărare împotriva incendiilor şi reglementărilor tehnice. respectiv de a utiliza numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor cu marcaj CE. după cum urmează: 1. ART. certificate sau agrementate. amenajărilor şi a utilizatorilor la ac iunea incendiului. ART. ART. ART. stabilirea categoriilor. instala ii tehnologice şi amenajări care nu se încadrează în prevederile reglementărilor tehnice şi ale normelor specifice se recomandă verificarea necesită ii şi oportunită ii echipării şi dotării acestora cu anumite tipuri de mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor. CAP. d) marcarea direc iei de evacuare pentru spa iile în care se află persoane cu deficien e de vedere prin pictograma corespunzătoare în relief. aflate în subordinea Oficiului Na ional pentru Refugia i. verde . 5. se asigură afişarea de instruc iuni de prevenire a incendiilor şi de comportament în caz de incendiu într-o limbă de circula ie interna ională şi se verifică în elegerea lor corectă de către aceştia. potrivit rolului pe care îl au în asigurarea protec iei construc iilor.

d) compatibilitatea substan elor de stingere cu clasele de incendiu şi cu alte substan e de stingere utilizate simultan sau succesiv. organului de control pentru supravegherea pie ei. agen i corozivi. e) influen a substan elor de stingere asupra utilizatorilor. la cerere. conform standardului de referin ă. 130 La stabilirea tipurilor de instala ii de protec ie împotriva incendiilor şi a altor mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor cu care se echipează construc iile. conform documenta iilor tehnice de execu ie şi reglementărilor specifice. ori se protejează corespunzător mediilor în care se utilizează. ART. ART. furnizori şi utilizatori. ART. (2) Documentele de la alin. a certificatului de conformitate al produsului. cu care sunt echipate şi dotate construc iile. utilizare. schemele bloc şi de racordare şi softul necesar. se amplasează şi/sau se depozitează. a certificatului EC şi a declara iei de conformitate. c) schema sinoptică a sistemului/instala iei. 132 Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor. e) măsuri care se adoptă în caz de nefunc ionare. proiectan ii şi executan ii de mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor trebuie să pună la dispozi ia beneficiarului următoarele: a) documentele necesare conform legii pentru introducerea pe pia ă. în subsoluri. astfel încât să li se asigure permanent performan ele normate. exploatarea şi mentenan a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor se fac în conformitate cu reglementările tehnice specifice. efecte negative ale temperaturii etc. b) posibilită ile de ac ionare în spa ii închise. 6. (1) lit. verificare şi între inere ale producătorilor şi cu standardele europene de referin ă. în locuri ferite de intemperii. ART. a agrementului tehnic. (2) Numărul orientativ de stingătoare pentru dotarea categoriilor de construc ii pentru care nu există prevederi în reglementările tehnice specifice este prezentat în anexa nr. d) instruc iuni de utilizare şi pentru controlul stării de func ionare. 133 . ART. b) documenta ia tehnică aferentă.(1) Producătorii. a) şi b) se pun la dispozi ie de producători. 131 (1) Tipul şi numărul de stingătoare cu care se dotează construc iile se stabilesc potrivit reglementărilor tehnice ori normelor specifice de apărare împotriva incendiilor. instala iile şi amenajările. 129 Montarea. cu instruc iunile de montaj. c) caracteristicile şi performan ele mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor. instala iile şi amenajările se au în vedere următoarele criterii: a) condi iile şi cerin ele tehnice precizate în reglementările tehnice specifice. după caz. la înăl ime sau în medii cu nocivitate mărită. furnizorii. elementelor de construc ie ale clădirii şi mediului.

se au în vedere şi următoarele cerin e: a) locurile de amplasare să fie vizibile. cu asigurarea fiabilită ii şi eficien ei necesare. (3) Controlul stării de func ionare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor se execută conform prevederilor cuprinse în reglementările tehnice. ART. precum şi în instruc iunile tehnice elaborate de proiectan i şi/sau de producători/furnizori. în cazul întreruperii sursei principale de alimentare cu energie. ART. 138 Dotarea operatorilor economici. normele specifice de apărare împotriva incendiilor.La amplasarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor. ART. cu care se echipează şi se dotează construc iile. 140 . conform reglementărilor tehnice specifice. uşor accesibile şi la distan e optime fa ă de focarele cele mai probabile. de evacuare a fumului şi a gazelor fierbin i şi de presurizare pentru controlul fumului trebuie să îndeplinească criteriile de performan ă privind men inerea func ionării pe o durată minimă normată. care sunt utilizate de personalul de pe locurile de muncă şi/sau de for ele de interven ie. 137 Re elele interioare şi exterioare de alimentare cu apă a instala iilor de stingere a incendiilor şi rezervele de apă de incendiu trebuie să asigure alimentarea corespunzătoare a acestora. ART. 134 (1) Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor se marchează în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice şi ale standardelor specifice. c) să fie bine fixate şi să nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu. 136 Instala iile de detectare şi semnalizare a incendiului. cu care acestea sunt echipate şi dotate. 139 (1) Proprietarii/utilizatorii construc iilor. ART. respectându-se criteriile minime de performan ă privind organizarea şi func ionarea serviciilor publice. voluntare şi private pentru situa ii de urgen ă. prin personal anume desemnat şi instruit în acest scop. (2) Scoaterea din func iune a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor fără luarea unor măsuri alternative de apărare împotriva incendiilor ori neasigurarea parametrilor necesari func ionării acestora în condi ii de eficien ă este strict interzisă. b) înăl imea de montare să fie accesibilă. 135 Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor. se între in permanent în stare de func ionare. în caz de incendiu. ART. a institu iilor şi localită ilor cu autospeciale şi cu alte mijloace mobile de interven ie la incendii se face pe baza reglementărilor şi a normelor specifice de apărare împotriva incendiilor. instala iilor tehnologice şi amenajărilor trebuie să execute periodic controlul stării de func ionare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor. (2) Pe timpul exploatării se asigură vizibilitatea şi lizibilitatea marcajelor. potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice. cu debitele şi presiunile necesare şi pe durata de timp normată. instala iile tehnologice şi amenajările. ART.

administratorii operatorilor economici/conducătorii institu iilor publice au obliga ia să demonstreze organelor de control respectarea prevederilor prezentelor norme generale.(1) Persoanele fizice şi juridice care efectuează proiectarea. limitare şi stingere a incendiilor. între inerea. (2) Repara iile la mijloacele tehnice precizate la alin. între inerea şi repararea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor trebuie să fie atestate în acest sens. alertare. în condi iile legii.. conform reglementărilor specifice şi precizărilor producătorului/furnizorului. verificarea. utilaje şi celelalte mijloace mobile de interven ie la incendii se execută conform normelor tehnice emise de Inspectoratul General pentru Situa ii de Urgen ă. montarea. (3) Modelul registrului de control este prezentat în anexa nr. (3) Pe perioadele de oprire a func ionării sistemelor. instala iilor tehnologice şi amenajărilor trebuie să asigure existen a unui registru de control al instala iilor de semnalizare. anul. instala iilor. alertare. 143 Pe toată durata de folosire a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor. (1) se planifică şi se realizează la termene cât mai scurte. (1) se stabileşte conform normelor specifice de apărare împotriva incendiilor. 7 la prezentul ordin. alarmare. extinderi. aparatelor şi dispozitivelor de semnalizare. întreruperi. proprietarii/utilizatorii trebuie să asigure măsuri tehnice şi organizatorice alternative pentru evitarea producerii unor eventuale incendii.. modernizări etc. reviziile şi repara iile la autospeciale. alarmare. cu men ionarea cauzelor care le-au determinat. 142 (1) Proprietarul/utilizatorul construc iilor. (4) Substan ele speciale pentru stingerea incendiilor se supun verificărilor periodice privind men inerea calită ilor în timp. (2) Datele consemnate trebuie să indice cu claritate ziua. în perioada scoaterii din interven ie a acestora. între inere şi repara ii. 144 . în care se consemnează toate datele relevante privind: a) executarea controalelor stării de func ionare. 141 (1) Exploatarea. limitare şi stingere a incendiilor. (2) Periodicitatea lucrărilor prevăzute la alin. pentru executarea lucrărilor de între inere şi reparare ori în caz de opriri accidentale. 6 Planificarea şi executarea exerci iilor privind modul de ac iune în caz de incendiu ART. ART. măsuri alternative de apărare împotriva incendiilor. c) producerea unor deranjamente. alarme false. precum şi de ac iune în caz de necesitate. b) executarea de modificări. CAP. a opera iunilor de verificare. ART. luna. avertizare. declanşări intempestive etc. alarme de incendiu. ora şi locul producerii evenimentului. ART. reglementărilor tehnice de exploatare şi precizărilor producătorilor/furnizorilor acestor mijloace tehnice. reabilitări. asigurându-se. conform legii.

execută controale în domeniul apărării împotriva incendiilor. ART. de către administrator/conducător. c) cadrele tehnice sau personalul de specialitate cu atribu ii în domeniul apărării împotriva incendiilor din structura autorită ilor administra iei publice locale. b) men iuni privind cunoaşterea şi capacitatea de punere în aplicare a sarcinilor ce revin personalului de la locul de muncă în caz de incendiu. ART. 145 Exerci iile de interven ie se efectuează: a) planificat. e) aprecieri privind func ionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor. 7 Controlul respectării normelor de apărare împotriva incendiilor ART. 8 la prezentul ordin. b) cadrele tehnice sau personalul de specialitate cu atribu ii în domeniul apărării împotriva incendiilor din structura ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administra iei publice centrale. . care. d) men iuni privind alarmarea (alertarea) personalului. c) îndeplinirea anumitor bareme de timp stabilite şi a timpilor operativi de interven ie. (2) Registrul are con inutul conform modelului prezentat în anexa nr. g) propunerea de măsuri privind îmbunătă irea activită ii respective. (2) Exerci iile şi aplica iile vizează modul în care se execută: a) alarmarea.(1) Exerci iile privind modul de interven ie în caz de incendiu constituie formele de bază prin care se verifică stadiul şi capacitatea de ac iune a personalului de la locul de muncă. potrivit competen elor şi prevederilor legale. 148 Personalul autorită ilor publice. b) inopinat. ART. 147 Fiecare exerci iu de interven ie se finalizează printr-un raport. c) stingerea incendiului. 146 (1) Eviden a aplica iilor şi exerci iilor efectuate se ine într-un registru special. în care se fac referiri cel pu in la: a) obiectivele şi scopul exerci iului. b) evacuarea. autorită ile de control sau de al i factori de decizie. f) desfăşurarea activită ii de salvare şi evacuare a persoanelor şi a materialelor periculoase. c) planificat. CAP. cu personalul serviciului privat pentru situa ii de urgen ă. pe bază de grafic. pe bază de grafic. este: a) personalul desemnat din Inspectoratul General pentru Situa ii de Urgen ă şi din inspectoratele pentru situa ii de urgen ă jude ene/al municipiului Bucureşti. astfel încât la acestea să participe eşalonat to i salaria ii cu atribu ii de interven ie de la locurile de muncă.

ART. 151 (1) Activitatea de apărare împotriva incendiilor desfăşurată de operatorul economic. zilnic. (2) Analiza prevăzută la alin. . trimestrial. (2) Controlul efectuat de structurile stabilite la alin. dispozi iilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor se efectuează de: a) structurile cu atribu ii de apărare împotriva incendiilor. conform legii. b) personalul din componenta preventivă a serviciilor publice. ART. (1) lit. precum şi cu prilejul finalizării controalelor şi după producerea unor incendii. după caz. d) concluzii din activitatea de instruire şi pregătire a personalului. f) asigurarea dotării. 152 (1) Raportul de analiză con ine următoarele: a) implementarea noilor prevederi legale. g) eficien a activită ilor desfăşurate de structurile cu atribu ii în domeniul apărării împotriva incendiilor. tuturor persoanelor implicate. calitatea şi func ionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor. structurile enumerate la alin. b) constatările rezultate din teren. (1) lit. 149 (1) Controlul propriu al respectării normelor. b) stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite. e) rela iile cu ter ii privind apărarea împotriva incendiilor. a) se finalizează prin documente scrise. a) efectuează un control de verificare privind respectarea obliga iilor contractuale din domeniul apărării împotriva incendiilor şi a normelor specifice de apărare împotriva incendiilor la persoanele fizice/juridice care desfăşoară activită i în perimetrul operatorului economic/institu iei/localită ii. primarul este obligat să ia măsuri imediate de remediere a tuturor neregulilor constatate în domeniul apărării împotriva incendiilor.ART. 150 În baza concluziilor rezultate din controalele autorită ii de stat sau din controalele proprii. constituite în cadrul operatorului economic/institu iei/localită ii pe baza unui grafic anual. c) şefii locurilor de muncă respective. prin documente scrise. c) deficien ele care se manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor. ART. (3) Trimestrial. măsurile şi deciziile adoptate în urma controalelor se aduc la cunoştin ă. semestrial sau anual. lunar. după caz. în care se consemnează: a) construc iile şi instala iile care au fost cuprinse în control. zilnic sau pe schimb. institu ie sau organul administra iei publice centrale sau locale se analizează. administratorul operatorului economic. conducătorul institu iei sau. (1) se desfăşoară pe bază de raport sau informare întocmit/întocmită de structura care are atribu ii în domeniul apărării împotriva incendiilor. h) propuneri de măsuri pentru îmbunătă irea activită ii. voluntare şi private. c) propuneri de măsuri şi ac iuni de înlăturare a deficien elor şi de îmbunătă ire a activită ii. (4) Constatările.

ART. emise de Inspectoratul General pentru Situa ii de Urgen ă şi aprobate prin ordin al ministrului administra iei şi internelor.. scule şi dispozitive etc. materială. Măsuri specifice (de exemplu. asigurarea func ionării sistemului de | men inere constantă a temperaturii. produse finite din | lemn.) | 2..) | 3... specifice domeniilor de competen ă ale acestora. . după caz.. 155 (1) Pe baza prezentelor norme generale. iar deciziile care se iau se aprobă printr-o hotărâre care se aduce la cunoştin ă persoanelor interesate.. utilizarea doar a | sculelor care nu produc scântei etc. ANEXA 1 la normele generale Operatorul economic/institu ia ORGANIZAREA APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR Locul de muncă .. CAP..) | 5. Măsuri generale (de exemplu. 157 Anexele nr. după caz. contraven ională.. | instala ii de ventila ie. 1 . primarul. în situa ia utilizării unei clădiri sau incinte de către mai mul i operatori economici.. ministerele şi celelalte organe ale administra iei publice centrale emit norme şi reglementări tehnice de apărare împotriva incendiilor. iar organele administra iei publice locale instituie reguli şi măsuri specifice în domeniul apărării împotriva incendiilor. solven i etc. | | | | | | | | | | | | ______________________________________________________________________________ I. respectiv pentru unitatea administrativ-teritorială. ART.) | . (1) sunt obligatorii pentru domeniul de activitate specific. 154 Prezentele norme generale se completează cu dispozi ii generale pentru categorii de construc ii şi de activită i. 8 Dispozi ii finale ART.) | 4. (2) Reglementările prevăzute la alin. civilă sau penală.. conducătorul institu iei publice.. 153 La analiză participă în mod obligatoriu. potrivit competen elor şi obliga iilor legale.(2) Aspectele discutate pe timpul analizei se consemnează într-un proces-verbal.... şefii sectoarelor de activitate la care sunt făcute men iuni în raport şi proprietarii construc iilor.. Materiale combustibile şi inflamabile (de exemplu..8 fac parte integrantă din prezentele norme generale... administratorul operatorului economic.Prevenirea incendiilor | 1.. de evacuare a gazelor.. autoaprindere| etc. Echipamente şi mijloace de lucru (de exemplu. Surse de aprindere posibile (de natură electrică. colectarea deşeurilor etc. ART. preşedintele consiliului jude ean. 156 Încălcarea dispozi iilor prezentelor norme generale atrage răspunderea disciplinară. motoare electrice... precum şi şefii structurilor cu atribu ii în domeniul apărării împotriva incendiilor.. ART. interzicerea | fumatului. lacuri. interzicerea focului deschis... termică.

...... dispecerat/şef tură | | ..... aparate de respira ie)| | 4.. Mijloace de alarmare/alertare (telefon/număr serviciu profesionist | | pentru situa ii de urgen ă ........Organizarea primei interven ii de stingere a incendiilor | | 1... sprinklere.Planul general al operatorului economic/institu iei (la scară)..numărul de niveluri (subterane şi supraterane)..... | | ..... etc.... evacuare şi de interven ie din incintă şi cele adiacente | | acesteia | |______________________________________________________________________________| | Locul/locurile de adunare a persoanelor în caz de incendiu | |______________________________________________________________________________| | Locul/locurile de evacuare a bunurilor în caz de incendiu | |______________________________________________________________________________| | 3....................lista cu substan e periculoase/caracteristici conform fişei de pericol | | pentru fiecare categorie de substan ă | |______________________________________________________________________________| | Căile de acces...........|______________________________________________________________________________| | II.tablou electric ....... | | ........ .....Concep ia de organizare a evacuării persoanelor/bunurilor | |______________________________________________________________________________| | Mijloacele prin care se realizează anun area (alertarea) persoanelor ce | | răspund de executarea şi dirijarea evacuării în caz de incendiu | |______________________________________________________________________________| | Nominalizarea persoanelor care au atribu ii în ceea ce priveşte evacuarea | | persoanelor/bunurilor pentru fiecare nivel în parte | |______________________________________________________________________________| | Nominalizarea persoanelor care se ocupă de întocmirea listelor celor | | prezen i la locul de adunare amenajat şi marcat corespunzător | |______________________________________________________________________________| ....... trape) | | 3...... | |______________________________________________________________________________| Întocmit .......................... (numele şi prenumele) ........................) | | 2..................... .... Personalul care asigură prima interven ie: | | .....tipul de bunuri şi cantitatea ce pot fi la un moment dat în | | clădire/depozit........stingătoare ........hidran i interiori ..... Mijloace de protec ie a salaria ilor (de exemplu.......... | | .......... Semnătura ANEXA 2 la normele generale PLANUL DE EVACUARE a persoanelor/bunurilor ______________________________________________________________________________ | 1................ Instala ii şi dispozitive de limitare şi stingere a incendiilor (de | | exemplu..................... număr de telefon........declanşare/oprire instala iile .... .......... buton de alarmare amplasat la .. precizându-se: | | . e-mail | |______________________________________________________________________________| | Profilul de activitate | |______________________________________________________________________________| | 2... Personalul care asigură evacuarea persoanelor/bunurilor ....... | | .. Date de identificare: | |______________________________________________________________________________| | Denumirea operatorului economic/institu iei | |______________________________________________________________________________| | Sediul............. fax. pe | | care se marchează: | |______________________________________________________________________________| | Amplasarea clădirilor şi a depozitelor în incintă......numărul maxim de persoane care poate fi la un moment dat în clădire...... | | ... uşi rezistente la foc............... | | ... | | 5.................

| |______________________________________________________________________________| | 3. precum şi alte materiale auxiliare necesare pentru efectuarea | | evacuării. Concep ia de organizare şi de desfăşurare a interven iei în caz de | . instala iilor tehnologice şi a depozitelor în | | incintă. | | . | | . fax. în| | func ie de valoarea lor şi de vulnerabilitatea la incendiu | |______________________________________________________________________________| | În cazul substan elor periculoase se vor face precizări cu privire la | | măsuri ce trebuie adoptate la evacuarea acestora | |______________________________________________________________________________| | 4. agent | | termic. | | . | | încăperile/locurile în care se află persoane/substan e periculoase sau bunuri| | de evacuat | |______________________________________________________________________________| | Se nominalizează persoana/persoanele care are/au atribu ii pentru evacuarea| | persoanelor/bunurilor | |______________________________________________________________________________| | Se stabilesc traseele pe care se face evacuarea persoanelor.re elele şi sursele proprii de alimentare cu apă.rezervele de agen i de stingere şi de mijloace de protec ie a | | personalului de interven ie. e-mail.adresă. Planul general al unită ii (la scară).structura-cadru ______________________________________________________________________________ | 1.căile de acces şi de interven ie din incintă şi cele adiacente | | acesteia. pe care se marchează: | | . urmărindu-se ca evacuarea persoanelor să se facă pe alte căi decât | | cele destinate evacuării materialelor şi astfel stabilite încât să nu | | îngreuneze interven ia pompierilor la stingere. Datele de identificare: | | . | | .denumirea operatorului economic sau a institu iei. pentru fiecare nivel la care se află persoane sau bunuri | | necesar a fi evacuate. număr de telefon.vecinătă ile. | |______________________________________________________________________________| | Măsurile de siguran ă care trebuie luate la efectuarea evacuării | | persoanelor şi a materialelor care prezintă pericol deosebit (explozivi. | | . | | recipiente pentru gaze sau lichide sub presiune) ori a materialelor cu | | deosebită valoare sau care se deteriorează uşor sub efectele temperaturii | | (aparate de precizie etc. schi a nivelului.| Ordinea în care urmează să se facă evacuarea persoanelor şi a bunurilor.amplasarea clădirilor. | | . | | .re elele şi racordurile de alimentare cu energie electrică. | |______________________________________________________________________________| | Instruc iuni de urmat în caz de incendiu | |______________________________________________________________________________| | Locul/locurile de adunare a persoanelor de pe nivelul respectiv | |______________________________________________________________________________| | Locul/locurile de evacuare a bunurilor în caz de incendiu | |______________________________________________________________________________| ANEXA 3 la normele generale PLANUL DE INTERVEN IE . | | . de | | transport. pe care se specifică numărul | | nivelului şi numărul maxim al persoanelor ce pot fi la un moment dat pe nivel| | şi se marchează prin simbolurile corespunzătoare căile de evacuare. .re elele de canalizare. | |______________________________________________________________________________| | Numărul şi locul în care se află mijloacele de iluminat mobile. pe cât | | posibil. gaze şi alte fluide combustibile.Organizarea evacuării persoanelor/bunurilor pe niveluri | |______________________________________________________________________________| | Se întocmeşte.profilul de activitate. | |______________________________________________________________________________| | 2.).

| | . sistemele. se înscriu suplimentar: destina ia. | | .evacuarea utilizatorilor (persoane şi. | | . exterioare unită ii: | | . în conturul construc iilor. For e de interven ie în caz de incendiu: | | .re ele de alimentare cu apă: | | .concluzii privind interven ia.înlăturarea efectelor negative majore produse de incendiu.protec ia vecinătă ilor. după caz.numărul de persoane care utilizează construc ia.dispozitivul de interven ie în caz de incendiu.amplasarea hidran ilor exteriori şi stabilirea distan elor fa ă de | | incinta unită ii. instala iilor tehnologice şi al platformelor de depozitare. | | itinerarul de deplasare.servicii publice voluntare pentru situa ii de urgen ă cu care se | | cooperează (categoria.regimul de înăl ime (numărul de niveluri). | | .instala iile.nivelurile criteriilor de performan ă privind securitatea la incendiu | | asigurate.| incendiu: | | .felul şi capacitatea acestora. pe niveluri şi pe | | total. animale sau | | bunuri). | |______________________________________________________________________________| | 6. | | . | | . după caz. | | . | | .natura materialelor şi a elementelor de construc ii. | | . | | ambulan a). rezultate din scenariul de securitate | | la incendiu sau din evaluarea capacită ii de apărare împotriva incendiilor. | | . marcate în planul general al incintei unită ii (pct. distan a. | | . | |______________________________________________________________________________| | 4. | | . | | . Planul fiecărei construc ii. | | .suprafa a construită şi aria desfăşurată. | |______________________________________________________________________________| NOTĂ: În cazul operatorilor economici şi al institu iilor având numai construc ii. nu este obligatorie întocmirea planurilor detaliate prevăzute la pct.platforme (puncte) de alimentare şi distan ele fa ă de unitate. fără săli aglomerate ori cu aglomerări de persoane şi fără depozite de mari valori. itinerarul de deplasare. rezisten a la foc şi. Un exemplar al planului de interven ie avizat se pune la dispozi ie inspectoratului pentru situa ii de urgen ă jude ean/al municipiului Bucureşti pentru efectuarea . 2) ori într-un tabel separat. instala ii tehnologice sau platforme de | | depozitare (la scară). pe care se marchează ori se înscriu date privind: | | . telefonul sau alte mijloace de alarmare şi | | alertare). | | . localitatea.presiuni. | | . În aceste situa ii. | | . dispozitivele şi aparatele de prevenire şi | | stingere a incendiilor cu care este echipată. Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu.debite.protec ia personalului de interven ie. | | telefonul sau alte mijloace de alarmare şi alertare). | | . categoriile pericolului de incendiu. suprafa a. | | . 6 din structura-cadru. distan a.căile interioare de acces.subunitatea de pompieri militari de raion (localitatea.localizarea şi lichidarea incendiilor. numărul de niveluri. | | .instala iile utilitare aferente.destina ia spa iilor (încăperilor).serviciul privat pentru situa ii de urgen ă (dotare.alte for e cu care se cooperează şi modul de anun are (de exemplu. | |______________________________________________________________________________| | 5.particularită i tactice de interven ie pentru: | | . instala ii tehnologice sau platforme de depozitare cu risc mic de incendiu şi care nu se încadrează în categoriile de clădiri înalte şi foarte înalte. încadrare). evacuare şi de interven ie. | | .alte surse artificiale sau naturale de apă: | | . acordarea primului ajutor şi protejarea bunurilor periclitate.

.. pe timpul şi la terminarea lucrărilor cu foc se vor lua | | următoarele măsuri: | | 1.............. ora .. ANEXA 4 la normele generale Unitatea emitentă PERMIS DE LUCRU CU FOC Nr..... la (în) ...... În zona de lucru se asigură următoarele mijloace de stingere a | | incendiilor: | |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| | 8......... . din ........ Respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor..... protejarea antifoc a materialelor din zonă........ specifice | | tehnologiei de lucru: | |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| | 7.. .......... | |______________________________________________________________________________| | 5.... metri... eliberat de ......recunoaşterilor şi a studiilor tactice şi pentru punerea acestora în aplicare cu prilejul exerci iilor..| | folosind ... Începerea lucrărilor cu foc s-a făcut în baza buletinului de analiză | | nr.. ______________________________________________________________________________ | Se eliberează prezentul permis de lucru cu foc doamnei/domnului .......... | |______________________________________________________________________________| ...... şi se încheie la data de | | ............ izolarea. | |______________________________________________________________________________| | Premergător. din ..... .| | ajutat de doamna/domnul ..... .... ora ....... înlăturarea | | surselor de aprindere şi a condi iilor care favorizează producerea | | incendiilor şi a exploziilor.. pe o rază de ...... prin: | |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| | 3.... care urmează să execute ..... aerisirea conductelor. Lucrările cu foc deschis nu se execută dacă sunt condi ii de vânt | |______________________________________________________________________________| | 9....... Îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile din zona de | | executare a lucrărilor şi din apropierea acesteia.. precum şi în situa iile de urgen ă...................... | | Lucrările încep la data de .... | | (acolo unde este cazul) | |______________________________________________________________________________| | 6. Ventilarea spa iilor în care se execută lucrările se realizează astfel: | |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| | 4.. spălarea. | | astfel: | |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| | 2...... Golirea.. aplica iilor tactice de interven ie... Verificarea zonei de lucru şi a vecinătă ilor acesteia............. Pe timpul lucrărilor se asigură supravegherea acestora de către | | doamna/domnul ........................... utilajelor sau | | instala iilor....

... | |______________________________________________________________________________| | 13. a instala iilor tehnologice şi a platformelor amenajate: a) instala ii de protec ie împotriva incendiilor.... întreruperea şi încheierea lucrării............. | |______________________________________________________________________________| | 12........ | | prin .... c) nave pentru stingerea incendiilor..... d) trenuri pentru stingerea incendiilor.. b) stingătoare şi alte aparate de stins incendii. Incendiul sau orice alt eveniment se anun ă la ...... Pentru dotarea serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru situa ii de urgen ă: a) autospeciale pentru stingerea incendiilor. Controlul măsurilor de apărare împotriva incendiilor se asigură de către| | doamna/domnul . 2............ Alte măsuri specifice de apărare împotriva incendiului | |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| | 15.. 3.......... Şeful serviciului public voluntar/privat pentru situa ii de urgen ă este| | anun at despre începerea...... | |______________________________________________________________________________| | Responsabili | Numele şi prenumele | Semnătura | |___________________________________|_____________________|____________________| | Emitentul | | | |___________________________________|_____________________|____________________| | Şeful sectorului în care se | | | | execută lucrările | | | |___________________________________|_____________________|____________________| | Executan ii lucrărilor cu foc | | | |___________________________________|_____________________|____________________| | Serviciul public voluntar/privat | | | | pentru situa ii de urgen ă | | | |___________________________________|_____________________|____________________| ANEXA 5 la normele generale MIJLOACE TEHNICE de apărare împotriva incendiilor .... Pentru echiparea construc iilor...... c) utilaje........ g) ambulan e şi autosanitare.. Pentru întreruperea procesului de ardere a materialelor şi substan elor combustibile sau pentru protec ia celor din apropierea focarului: .| 10.. b) autospeciale auxiliare de interven ie.... Personalul de execu ie.. | |______________________________________________________________________________| | 14.Categorii principale 1..... unelte şi alte mijloace de interven ie................ control şi supraveghere a fost instruit asupra | | măsurilor de apărare împotriva incendiului. f) motopompe şi alte utilaje.... | |______________________________________________________________________________| | 11. e) aeronave de interven ie la incendii...... Supravegherea lucrărilor cu foc se asigură de către doamna/domnul | | ........

locuin e unifamiliale. vaccinuri şi instrumentar de protec ie specială împotriva efectelor agen ilor chimici.).spa ii şi încăperi destinate serviciilor. | | | . | | | asocia ii. | | | .sedii ale administra iei publice centrale şi locale. competi ii sportive etc. | | | . | | | . d) accesorii de protec ie la electrocutare. îndeosebi cu public./nivel/ | | . conform standardului european de referin ă./300 mp | | reuniuni) | | |___________________________________________________________|__________________| | 5. ANEXA 6 la normele generale NUMĂR ORIENTATIV de stingătoare portative pentru unele categorii de construc ii ______________________________________________________________________________ | Categorii de construc ii | Număr minim de | | | stingătoare*)/ | | | suprafa ă | | | desfăşurată | |___________________________________________________________|__________________| | 1. Alte amenajări: | 1 buc. | 1 buc. în func ie . televiziune./300 mp | | . NOTĂ: Tipul şi numărul de stingătoare se stabilesc de proiectant şi. agen ii şi altele asemenea.blocuri.sedii de funda ii. c) accesorii de siguran ă. | apartament | | . h) aparatură de detectare a concentra iilor explozive sau a prezen ei unor substan e nocive. Pentru protec ia personalului de interven ie: a) echipament de protec ie la temperatură. | | |___________________________________________________________|__________________| | 2. | | | .circuri mobile. | | | . aparatură.a) produse de stingere. f) aparatură de comunica ii.magazine generale.| | |___________________________________________________________|__________________| *) Performan a de stingere echivalentă cu focarele 21 A şi 113 B. birouri. speciali. Clădiri administrative: | 1 buc.comer alimentar şi nealimentar.sedii de birouri. | | |___________________________________________________________|__________________| | 3./150 mp | | . Clădiri de locuit (cu caracter de recomandare): | 1 buc.studiouri de radio. organiza ii neguvernamentale. Clădiri civile cu func iuni mixte (comer .scene şi tribune amenajate provizoriu în aer liber | | | (pentru spectacole. g) echipament. Clădiri comerciale: | 1 buc. | | | . radioactivi sau biologici.alimenta ie publică (restaurante. pentru construc iile existente./200 mp | | . braserii şi altele | | | asemenea). | | |___________________________________________________________|__________________| | 4. şocuri mecanice şi la umiditate. b) mijloace de protec ie a căilor respiratorii. b) agen i neutralizatori. 4. prin scenariile de incendiu sau de persoana cu atribu ii specifice. e) mijloace de iluminat. mitinguri.

b) executarea de modificări. | |________________________________| ______________________________________________________________________________ | Denumirea instala iei | |______________________________________________________________________________| | Producător/importator/furnizor | |______________________________________________________________________________| | Caracteristici principale (loc amplasare..de nivelul de risc de incendiu. c) ac ionările în situa ii de incendiu. . alarmare.. | | Perioada contractului | |______________________________________________________________________________| | Solicitare service deranjamente | | Telefon. alertare.| |____|________|___________|_______________|_________|__________|_______________| |____|________|___________|_______________|_________|__________|_______________| |____|________|___________|_______________|_________|__________|_______________| NOTĂ: 1.. semnalizare..... componente etc. între inere şi repara ii... alarmare.| | | | | corectivă| ...... În registrul de control pentru instala iile de detectare...) | |______________________________________________________________________________| | Certificat CE/Certificat de conformitate al produsului/Agrement | |______________________________________________________________________________| | Documenta ie tehnică aferentă certificatului | |______________________________________________________________________________| | Persoana fizică/juridică ce a executat proiectarea | | Certificat atestare | |______________________________________________________________________________| | Persoana fizică/juridică ce a executat montarea | | Certificat atestare | |______________________________________________________________________________| | Persoana fizică/juridică ce execută verificarea. . e-mail... semnalizare. (fişă) . crt.. ANEXA 7 la normele generale REGISTRU DE CONTROL pentru instala iile de detectare.. repararea | | Certificat atestare | | Contract nr. fax | |______________________________________________________________________________| | Personal responsabil | | Data | |______________________________________________________________________________| Date evenimente ______________________________________________________________________________ |Nr. zone protejate. limitare şi stingere a incendiilor se consemnează toate datele relevante privind: a) executarea controalelor stării de func ionare. | Data | Locul | Evenimentul | Cauza | Ac iune | Numele în clar| |crt. tipul şi cantitatea de material sau substan ă combustibilă/volumul de lichid combustibil din spa iul ce trebuie protejat.Semnătura . a opera iunilor de verificare. între inerea.... limitare şi stingere a incendiilor ________________________________ | Nr....... alertare..

ANEXA 8 la normele generale EVIDEN A exerci iilor de interven ie efectuate la .... Se notează componentele înlocuite şi cauzele înlocuirii. 5.... 3... ziua. declanşări intempestive. 4. 2.. teste. întreruperi. numele responsabilului este trecut în registru. Datele consemnate trebuie să indice clar şi precis data (anul.. după caz.d) evenimente produse: alarme de incendiu. 6. | | | | | | | semnătura şi | | | | | | | func ia | | |____|_____________|_____________|_______________|_________________|___________| |____|_____________|_____________|_______________|_________________|___________| |____|_____________|_____________|_______________|_________________|___________| --------------- ... dezactivări temporare .| executării | exerci iului| de activitate | exerci iul | | | | exerci iului| | | Numele.. luna.. Toate evenimentele trebuie înregistrate corespunzător. alarme false de incendiu.. ora.. Se numeşte un responsabil pentru completarea registrului. ______________________________________________________________________________ |Nr... minutele şi secundele) şi locul de producere a evenimentului.cu men ionarea cauzelor care le-au determinat şi a ac iunilor corective efectuate.... Registrul se completează pentru fiecare instala ie din dotare. | Data şi ora | Tipul | Locul/Sectorul| Cine a organizat| Observa ii| |crt. defecte.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful