You are on page 1of 12

SSQS 3.

1
PENAMBAHBAIKAN

1. Pengguguran indikator yang tidak selari dengan dasar kerajaan terkini

1. KPM tidak lagi memberi penekanan kepada keputusan akademik sahaja


malahan melihat secara holistik. Pengguguran indikator:
1. Keputusan Gred Purata Sekolah (GPS)/ Purata Nilai Gred Kumulatif
(PNGK)
2. Keputusan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) Tahunan

2. Penamaan semula kluster Kurikulum & Penilaian kepada Kurikulum &


Kokurikulum

3. Penyusunan semula indikator sejajar dengan kluster SSQS

4. Cadangan menetapkan penyelaras yang terdiri dari bahagian-bahagian KPM


PENGUKURAN PENINTEGRASIAN ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI
SEKOLAH SECARA HOLISTIK

PEMBANGUNAN Kemahiran yang diperlukan dalam pemilihan dan penggunaan sumber ICT yang berkesan dalam
20%
PROFESIONAL PdP ; dan peluang-peluang dalam pembelajaran profesional berkaitan ICT.

Perkongsian visi berkaitan pengintegrasian ICT bersama pihak berkepentingan; dan sokongan
KEPIMPINAN berkaitan penggunaan ICT dan sumber pembelajaran digital dalam mewujudkan persekitaran yang
20%
BERWAWASAN kondusif untuk pembelajaran.

PERSEKITARAN Capaian dan akses kepada sumber teknologi dan digital; dan akses kepada 20%
KONDUSIF khidmat bimbingan dalam penggunaan sumber.

KURIKULUM DAN Penerapan ICT dalam standard kandungan dan sumber kurikulum; dan penilaian berterusan dalam
20%
KOKURIKULUM penggunaan dan pengintegerasian ICT.

PEMBELAJARAN Pengintegerasian ICT dalam PdP yang berfokus kepada keperluan dan keupayaan murid. 20%
BERPUSATKAN MURID
A KLUSTER PEMBANGUNAN PROFESIONAL : 13 INDIKATOR
PEMERINGKATAN
NO INDIKATOR RESPONDEN PENYELARAS
1 2 3 4 5
Kompetensi ICT dari sudut konsep dan Pentadbir, GPB / GPICT,
1 1 aspek 2 aspek 3 aspek 4 aspek 5 aspek BPG
operasi teknologi GPM, Guru

Pentadbir, GPB / GPICT,


2 Kompetensi ICT dari sudut pedagogi 1 aspek 2 aspek 3 aspek 4 aspek 5 aspek BPG
GPM, Guru

Pentadbir, GPB / GPICT,


3 Kompetensi ICT dari sudut profesional 1 aspek 2 aspek 3 aspek 4 aspek 5 aspek dan ke atas BPG
GPM, Guru

Kompetensi ICT dari sudut sosial, etika Pentadbir, GPB / GPICT,


4 1 aspek 2 aspek 3 aspek 4 aspek 5 aspek BPG
dan keselamatan siber GPM, Guru

5 Kompetensi sebagai GPB / GPICT 1 - 2 aspek 3 - 4 aspek 5 - 6 aspek 7 - 8 aspek 9 aspek dan ke atas GPB / GPICT BTP

6 Kompetensi sebagai GPM 1 - 2 aspek 3 - 4 aspek 5- 6 aspek 7 - 8 aspek 9 aspek dan ke atas GPM BTP

7 Kemahiran ICT asas murid 1 -2 aspek 3 - 4 aspek 5 - 6 aspek 7 - 8 aspek 9 aspek dan ke atas Murid BPSH

8 Kemahiran ICT lanjutan murid 1 aspek 2 aspek 3 aspek 4 aspek 5 aspek dan ke atas Murid BTP

Kemahiran
9 sosial, etika dan keselamatan siber 1 - 2 aspek 3 - 4 aspek 5 - 6 aspek 7 - 8 aspek 9 aspek dan ke atas Murid BTP
murid

10 Kemahiran penggunaan VLE murid 1 - 2 aspek 3 - 4 aspek 5 - 6 aspek 7 - 8 aspek 9 aspek dan ke atas Murid BTP

11 Kemahiran maklumat murid 1 aspek 2 aspek 3 aspek 4 aspek 5 aspek dan ke atas Murid BTP

Pembangunan sumber manusia


12 1 aspek 2 aspek 3 aspek 4 aspek 5 aspek Pentadbir BPG
berkaitan ICT

Penglibatan dalam sesi pembangunan Pentadbir, GPB / GPICT,


13 1 sesi 2 sesi 3 sesi 4 sesi 5 sesi dan ke atas BPG
profesional ICT GPM, Guru
B KLUSTER KEMPIMPINAN BERWAWASAN: 15 INDIKATOR
PEMERINGKATAN
NO INDIKATOR RESPONDEN TANGGUNGJAWAB
1 2 3 4 5

Perancangan aktiviti untuk Pelan Strategik 9 aktiviti dan ke


1 1 - 2 aktiviti 3 - 4 aktiviti 5 - 6 aktiviti 7 - 8 aktiviti Pentadbir BTP
Pembestarian Sekolah dan Pelan Strategik PSS atas

Pencapaian Pembestarian Sekolah dan Pelan Tindakan GPB / GPICT,


2 1 - 20% 21 - 40% 41 - 60% 61 - 80% 81 - 100% BTP
/ Taktikal PSS GPM
Perkongsian dan penyebaran maklumat mengenai
3 Pembestarian Sekolah dan Pelan Tindakan / Taktikal 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali dan ke atas Pentadbir BTP
PSS dengan pihak berkepentingan

Bilangan aktiviti untuk mempertingkatkan kemudahan 9 aktiviti dan ke


4 1-2 aktiviti 3-4 aktiviti 5-6 aktiviti 7-8 aktiviti Pentadbir BTP
dan kemahiran ICT melalui perkongsian pintar atas

Kolaborasi berkaitan ICT / ICT sebagai pengupaya 5 sekolah dan ke


5 1 sekolah 2 sekolah 3 sekolah 4 sekolah Pentadbir BTP
dengan sekolah-sekolah lain atas
Jenis-jenis pengiktirafan untuk aktiviti berkaitan ICT /
6 1 jenis 2 jenis 3 jenis 4 jenis 5 jenis Pentadbir BTP
ICT sebagai pengupaya
Bilangan pengiktirafan untuk aktiviti berkaitan ICT / ICT 4 5 pengiktirafan
7 1 pengiktirafan 2 pengiktirafan 3 pengiktirafan Pentadbir BKK
sebagai pengupaya pengiktirafan dan ke atas
Tahap pengiktirafan untuk aktiviti berkaitan ICT / ICT
8 Zon Daerah Negeri Kebangsaan Antarabangsa Pentadbir BKK
sebagai pengupaya

5 inovasi dan ke
9 Inovasi ICT / ICT sebagai pengupaya 1 inovasi 2 inovasi 3 inovasi 4 inovasi Pentadbir BTP
atas
9 aktiviti /
Bilangan aktiviti / pertandingan berkaitan dengan ICT 1 - 2 aktiviti / 3 - 4 aktiviti / 5 - 6 aktiviti / 7 - 8 aktiviti /
10 pertandingan GPB / GPICT, GPM BTP
/ ICT sebagai pengupaya dan PSS yang dianjurkan pertandingan pertandingan pertandingan pertandingan
dan ke atas
Tahap aktviti berkaitan dengan ICT / ICT sebagai Kebangsaan /
11 Kelas Sekolah Daerah Negeri GPB / GPICT, GPM BTP
pengupaya dan PSS yang dianjurkan Antarabangsa
9 pasukan Ejen
Agen perubahan peringkat sekolah dalam menyokong 1 - 2 pasukan 3 - 4 pasukan Ejen 5 - 6 pasukan Ejen 7 - 8 pasukan Ejen GPB / GPICT
12 Perubahan dan ke BTP
pembestarian sekolah Ejen Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan
atas
Kekerapan dalam memantau pelaksanaan Pelan
13 Tindakan / Taktikal untuk Pembestarian Sekolah dan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali dan ke atas Pentadbir BTP
PSS pada tahun semasa
B KLUSTER KEMPIMPINAN BERWAWASAN: 15 INDIKATOR
PEMERINGKATAN
NO INDIKATOR RESPONDEN PENYELARAS
1 2 3 4 5

Pelaksanaan sesi latihan dan perkongsian ilmu 9 sesi dan ke


14 1 - 2 sesi 3 - 4 sesi 5 - 6 sesi 7 - 8 sesi GPB / GPICT, GPM BTP
berkaitan ICT dan PSS atas

Pelaksanaan aktiviti PSS secara kolaboratif dengan 5 sekolah dan ke


15 1 sekolah 2 sekolah 3 sekolah 4 sekolah GPM BTP
sekolah-sekolah lain atas

3 indikator ditarik keluar ke Kurikulum & Kokurikulum


C KLUSTER PERSEKITARAN KONDUSIF: 21 INDIKATOR
PEMERINGKATAN
NO INDIKATOR RESPONDEN PENYELARAS
1 2 3 4 5
Sekurang-
Penggunaan medium komunikasi digital dalam kurangnya 1 Sekurang-kurangnya 2 Sekurang-kurangnya Sekurang-kurangnya Pentadbir, GPB / GPICT,
1 Setiap hari BTP
tugasan harian kali kali seminggu 3 kali seminggu 4 kali seminggu GPM, Guru
seminggu
Kaedah perkongsian maklumat yang dijalankan 5 kaedah dan ke
2 1 kaedah 2 kaedah 3 kaedah 4 kaedah Pentadbir BTP
dengan pihak berkepentingan atas

Pelaksanaan strategi untuk menyediakan persekitaran 5 strategi dan ke


3 1 strategi 2 strategi 3 strategi 4 strategi Pentadbir BTP
yang kondusif atas

Kumpulan sasar yang berkolaborasi dengan sekolah 1 kumpulan 5 kumpulan sasar


4 2 kumpulan sasar 3 kumpulan sasar 4 kumpulan sasar Pentadbir BTP
anda dalam Pembestarian Sekolah sasar dan ke atas

Jangkamasa laporan dibuat kepada pihak 5 hari dan


5 4 hari 3 hari 2 hari 1 hari Pentadbir BTP
berkepentingan berkaitan isu ICT ke atas
Permohonan bimbingan dan bantuan pedagogi dan
6 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali dan ke atas Pentadbir BPG, BPSH
teknologi kepada pihak berkepentingan
1:5 dan ke
7 Nisbah komputer kepada murid dalam satu sesi P&P 1:4 1:3 1:2 1:1 Pentadbir BTP
atas

8 Komputer untuk P&P di sekolah 1 - 20% 21 - 40% 41 - 60% 61 - 80% 81- 100% Pentadbir BTP

9 lokasi dan ke
9 Lokasi dengan komputer / tablet di sekolah 1 - 2 lokasi 3 - 4 lokasi 5 - 6 lokasi 7 - 8 lokasi GPB / GPICT BTP
atas

9 lokasi dan ke
10 Lokasi dengan internet di sekolah 1 - 2 lokasi 3 - 4 lokasi 5 - 6 lokasi 7 - 8 lokasi GPB / GPICT BTP
atas
9 jenis
1 - 2 jenis 5 - 6 jenis 7 - 8 jenis GPB / GPICT,
11 Penyebaran berkaitan Pembestarian Sekolah dan PSS 3 - 4 jenis penyebaran penyebaran dan BTP
penyebaran penyebaran penyebaran GPM
ke atas
5 aktiviti dan ke
1 aktiviti 2 aktiviti 3 aktiviti 4 aktiviti BTP
atas
GPB / GPICT
12 Pelaksanaan aktiviti kesedaran keselamatan siber 9 jenis
1 - 2 jenis 5 - 6 jenis 7 - 8 jenis
3 - 4 jenis penyebaran penyebaran dan BTP
penyebaran penyebaran penyebaran
ke atas
C KLUSTER PERSEKITARAN KONDUSIF: 21 INDIKATOR
PEMERINGKATAN
NO INDIKATOR RESPONDEN PENYELARAS
1 2 3 4 5
Kumpulan sasaran yang bekerjasama untuk 1 kumpulan 5 kumpulan sasar
13 2 kumpulan sasar 3 kumpulan sasar 4 kumpulan sasar GPB / GPICT, GPM BTP
meningkatkan kualiti Pembestarian Sekolah DAN PSS sasar dan ke atas
Lebih
Jangkamasa aduan dibuat selepas gangguan capaian Kurang daripada 1
14 daripada 6 5 - 6 jam 3 - 4 jam 1 - 2 jam GPB / GPICT BTP
aplikasi KPM jam
jam
Lebih
Kekerapan gangguan capaian Internet (downtime)
15 daripada 7 5 - 6 kali 3 - 4 kali 1 - 2 kali Tiada gangguan GPB / GPICT BTP
dalam seminggu
kali

1 - 2 alat / 9 alat / perisian


16 Alat / Perisian ICT dalam PSS 3 - 4 alat / perisian 5 - 6 alat / perisian 7 - 8 alat / perisian GPM BTP
perisian dan ke atas

9 sumber dan ke
17 Sumber maklumat dalam PSS 1 - 2 sumber 3 - 4 sumber 5 - 6 sumber 7 - 8 sumber GPM BTP
atas
Kemudahan PSS yang menggunakan ICT sebagai 1-2 9 kemudahan dan
18 3 - 4 kemudahan 5 - 6 kemudahan 7 - 8 kemudahan GPM BTP
pengupaya kemudahan ke atas
Membuat Bahan Bantu Belajar (BBB) secara berasingan 5 bahan dan ke
19 1 bahan 2 bahan 3 bahan 4 bahan Guru BTP
menggunakan ICT atas

Membuat Bahan Bantu Belajar (BBB) secara 5 bahan dan ke


20 1 bahan 2 bahan 3 bahan 4 bahan Guru BTP
berkolaborasi menggunakan ICT atas
Pihak-pihak yang bekerjasama dalam berkongsi 9 pihak dan ke
21 kepakaran dan pengalaman 1 - 2 pihak 3 - 4 pihak 5 - 6 pihak 7 - 8 pihak Guru BTP
atas

6 indicator telah dikeluarkan dan ditempatkan ke kluster D dan E


D KLUSTER KURIKULUM DAN KOKURIKULUM: 16 INDIKATOR
PEMERINGKATAN
NO INDIKATOR RESPONDEN PEYELARAS
1 2 3 4 5
Penggunaan Persekitaran Pembelajaran Maya
1 1% - 20% 21% - 40% 41% - 60% 61% - 80% 81% - 100% Pentadbir BTP
(VLE) oleh guru dalam sebulan

Penggunaan Persekitaran Pembelajaran Maya


2 1% - 20% 21% - 40% 41% - 60% 61% - 80% 81% - 100% Pentadbir BTP
(VLE) oleh murid dalam sebulan

Bilangan pertandingan berkaitan ICT / ICT 5 pertandingan


3 1 pertandingan 2 pertandingan 3 pertandingan 4 pertandingan Pentadbir BKK
sebagai pengupaya yang disertai dan ke atas

Pencapaian tertinggi murid dalam aktiviti /


4 pertandingan berkaitan ICT / ICT sebagai Zon Daerah Negeri Kebangsaan Antarabangsa Pentadbir BKK
pengupaya

Penggunaan bahan dan peralatan digital


5 1% - 20% 21% - 40% 41% - 60% 61% - 80% 81% - 100% GPM BTP
dalam PSS oleh murid

Penggunaan bahan dan peralatan digital


6 1% - 20% 21% - 40% 41% - 60% 61% - 80% 81% - 100% GPM BTP
dalam PSS oleh guru

Aspek tapak pembelajaran PPM dan / atau 5 aspek dan ke


7 1 aspek 2 aspek 3 aspek 4 aspek Guru BTP
aplikasi pembelajaran maya yang telah dicipta atas
9 kaedah dan ke
8 Pelaksanaan kaedah PdP abad ke-21 1 - 2 kaedah 3 - 4 kaedah 5 - 6 kaedah 7 - 8 kaedah Guru BPSH
atas
5 aktiviti dan ke
9 Integrasi ICT dalam aktiviti kokurikulum 1 aktiviti 2 aktiviti 3 aktiviti 4 aktiviti Guru BKK
atas
Integrasi ICT dalam pengurusan aktiviti ko- 5 komponen dan
10 1 komponen 2 komponen 3 komponen 4 komponen Guru BKK
kurikulum ke atas
Penglibatan sebagai ahli kelab / persatuan
11 TIDAK - - - YA Murid BKK
berkaitan ICT
5 aktiviti /
Penyertaan dalam aktiviti / pertandingan 1 aktiviti / 2 aktiviti / 3 aktiviti / 4 aktiviti /
12 pertandingan dan Murid BKK
berkaitan ICT pertandingan pertandingan pertandingan pertandingan
keatas
Peringkat
Penyertaan peringkat tertinggi dalam aktiviti / Peringkat Kelab /
13 Peringkat Sekolah Peringkat Daerah Peringat Negeri Kebangsaan / Murid BKK
pertandingan berkaitan ICT Persatuan
Antarabangsa
Indikator 11, 12 & 13– Dari Kempimpinan Berwawasan
D KLUSTER KURIKULUM DAN KOKURIKULUM: 16 INDIKATOR
PEMERINGKATAN
NO INDIKATOR RESPONDEN PEMILIK
1 2 3 4 5

14 Bilangan peralatan ICT dalam PdP 1 alat 2 alat 3 alat 4 alat 5 alat dan ke atas Guru BTP

Penggunaan kemudahan ICT untuk PdP dalam


15 1 sesi 2 sesi 3 sesi 4 sesi 5 sesi dan ke atas Guru BTP
sebulan

Penggunaan kemudahan PSS untuk PdP dalam


16 1 sesi 2 sesi 3 sesi 4 sesi 5 sesi dan ke atas Guru BTP
sebulan

Indikator 14, 15 & 16 – Dari Persekitaran Kondusif


E KLUSTER PEMBELAJARAN BERPUSATKAN MURID: 14 INDKATOR
PEMERINGKATAN
NO INDIKATOR RESPONDEN PENYELARAS
1 2 3 4 5

Menjalankan kemahiran literasi maklumat secara


1 1 aspek 2 aspek 3 aspek 4 aspek 5 aspek GPM BTP
kolaboratif

1
Peruntukan kemudahan PSS untuk membantu murid 5 kemudahan
2 kemudaha 2 kemudahan 3 kemudahan 4 kemudahan GPM BTP
dalam melahirkan idea dan ke atas
n

3 Ciri-ciri inovatif dalam PdP 1 - 2 ciri 3 - 4 ciri 5 - 6 ciri 7 - 8 ciri 9 ciri dan ke atas Guru BPK

5 tapak dan ke
4 Penciptaan tapak PPM 1 tapak 2 tapak 3 tapak 4 tapak Guru BTP
atas

5 tapak dan ke
5 Penggunaan PPM untuk PdP dalam seminggu 1 tapak 2 tapak 3 tapak 4 tapak Guru BTP
atas

Penciptaan tapak pembelajaran secara kolaboratif 5 tapak dan ke


6 1 tapak 2 tapak 3 tapak 4 tapak Guru BTP
dalam sebulan atas

5 tugasan dan
7 Tugasan yang diberi dalam talian dalam seminggu 1 tugasan 2 tugasan 3 tugasan 4 tugasan Guru BTP
ke atas

Tugasan secara kolaboratif yang diberi dalam talian 5 tugasan dan


8 1 tugasan 2 tugasan 3 tugasan 4 tugasan Guru BTP
dalam seminggu ke atas

Penggunaan internet untuk mencari maklumat untuk


9 < 1 jam 1 - 2 jam 3 - 4 jam 5 - 6 jam > 7 jam Murid BTP
pembelajaran dalam seminggu

Penggunaan bahan / sumber digital untuk 5 kali dan ke


10 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali Murid BTP
menyiapkan tugasan dalam seminggu atas

Tugasan yang disiapkan dalam talian dalam 5 tugasan dan


11 1 tugasan 2 tugasan 3 tugasan 4 tugasan Murid BTP
seminggu ke atas

Tugasan yang disiapkan secara kolaboratif dan 5 tugasan dan


12 1 tugasan 2 tugasan 3 tugasan 4 tugasan Murid BTP
dalam talian dalam seminggu ke atas
E KLUSTER PEMBELAJARAN BERPUSATKAN MURID: 14 INDIKATOR
PEMERINGKATAN
NO INDIKATOR RESPONDEN PENYELARAS
1 2 3 4 5

13 Penggunaan kemudahan ICT untuk pembelajaran 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali dan ke atas Murid BTP

14 Penggunaan alat ICT untuk pembelajaran 1 alat 2 alat 3 alat 4 alat 5 alat dan ke atas Murid BTP

Indikator 13 & 14 – Dari Persekitaran Kondusif