You are on page 1of 5

METODA MULLA SADRAA U RAZUMIJEVANJU KUR'ANA

Važno je napomenuti kako Sadra smatra da kur'anski ajeti imaju duboko i suptilno značenje. Iz istog
razloga on odbacuje mišljenje onih koji se u tumačenju Kur'ana zadovoljavaju izvanjskim značenjima
riječi i prenošenjem pitanja iz tefsirskih djela. On kazuje: “Ako ova skupina obrati pažnju na ajete kao što
je ajet:

‫ت َهللإكيذ َهللمرمميي م‬
َ‫ت َهللموملـَككنن َهللام َهللمرممى‬ ‫مومماَ َهللمرمميي م‬

…I nisi ti bacio kada si bacio, nego je Allah bacio (El-Enfal, 17), shvatit će da se nije moguće zadovoljiti
njegovim vanjskim značenjem, jer ono i potvrđuje i opovrgava Poslanikovo bacanje, a ova dva odnosa su
naizgled suprotni jedan drugom. Možemo jedino preći preko egzoterijskog značenja i spoznati da
pripisivanje djela bacanja ima različite aspekte: aspekt jedinstva, koji bacanje pripisuje i Bogu i Poslaniku,
i aspekt mnoštva, koji bacanje posebno pripisuje Bogu, a posebno Poslaniku.”[1]

Sadraova hermeneutika zasniva se na tri glavna stuba: svijet, čovjek i Kur'an. On vjeruje u postojanje
jednog posebnog jedinstva između ovo troje. Stoga je za dublje razumijevanje Kur'ana potrebno da
pređemo preko zidina izgrađenih od riječi i da pristupimo svijetu egzistencije i čovjeka.

Mulla Sadra u nekim svojim djelima čovjeka opisuje kroz pet stepeni: osjetilni čovjek, imaginalni čovjek,
duhovni čovjek, intelektualni čovjek i Božanski čovjek. Tvrdi kako isti ovi stepeni vrijede i za Kur'an te
svaki čovjek, u skladu sa stepenom na kojem se nalazi, može steći spoznaju odgovarajućeg stepena
Kur'ana. Drugim riječima, ako se neko nalazi na osjetilnom stepenu, samo na toj razini razumijeva Kur'an,
tj. osjetilno. Treba reći da se svaki stepen, opet, sastoji od više razina.[2]

Najniži stepen Kur'ana jesu riječi napisane na papiru i čovjek na svom najnižem stepenu – dakle osjetilni
čovjek, koji koristi svoja izvanjska čula – može propisanom vanjskom čistoćom dodirivati kur'ansko pismo.
[3]

Na drugom mjestu Sadra, koristeći se ajetom:

‫ت َهللمواَيلمير ك‬
‫ض‬ ‫قركل َهللاَنظرررواَ َهللمماَمذاَ َهللفكىَ َهللاَلنسمماَمواَ ك‬

ima svoju zbilju u Svijetu Istine (skriveno skrivenog).Reci: “Posmatrajte ono što je na Nebesima i na Zemlji!” (Junus. 101). imaginalni i duhovni. svijet materije i fizike.”[6] Mulla Sadra zatim tvrdi da primjeri svega što je stvoreno u tim svjetovima postoje i kod čovjeka. isto to je stvorio i u Svijetu značenja (Onom svijetu).[7] Na drugom mjestu kaže kako je savršeni čovjek skup svih Božijih znakova i očitovanje velikog Božijeg imena. zato što su svjetovi u međusobnoj podudarnosti i niži svijet je primjer višeg. Svaki od ova tri stepena povezao je sa Ovim svijetom. Berzah. U svojoj knjizi Tefsir on kaže: “Bog šta god da je stvorio u Svijetu oblika.[5] Ako obratimo pažnju na gore navedena pitanja. u nutrini čovjeka primjer Arša je duh duše. Kao primjer navodi Božiji Arš. koja smo prenijeli iz Mulla Sadraovih djela. i sve što je stvorio na Onom svijetu. bit će nam jasno da postoji vrlo uska veza između Kur'ana.[4] U drugim djelima svijet je podijelio na tri dijela: Ovaj svijet. U prilog ovom govoru ide i predaja u kojoj jedna od Poslanikovih žena – kada je bila upitana o ćudoređu Poslanika – odgovara riječima: “Poslanikova ćud je Kur'an. Budući svijet. i kaže da su zbilje svih umova i dušā položene u biću savršenog čovjeka. a viši svijet je zbilja nižeg svijeta. svijet imaginacije. s druge strane. svijeta postojanja i čovjeka. dok.”[8] . koje obuhvata sva druga Božija imena. Upravo zbog toga čovjeka predstavlja kao mikrokosmos. poznavanje svijeta i pristup njegovim skrivenim i javnim zbiljama smatra šerijatskom obavezom. nematerijalni svijet. svijet uma. Berzahom i Budućim svijetom. a u nutrini primjer Arša je razumna duša – ista ona razumna duša koja je prebivalište duha kao Božijeg namjesnika. tvrdi kako je Kur'an ćud savršenog čovjeka. U skladu sa ovom podjelom svijeta i čovjek ima tri stepena: tjelesni. Iz nekih govora Sadraa može se shvatiti postojanje jedne vrste jedinstva između to troje. koji u egzoterijskom smislu kod čovjeka predstavlja njegovo srce.

svijeta postojanja i čovjeka. tj. po mišljenju Mulla Sadraa. U Asfaru jasno kaže da mi nemamo povjerenja u ono za šta nemamo argument. bez pomoći duhovnog i Božijeg svjetla drži nemogućim. koja nije stigla do zbilje duhovnim osvjedočenjem i argumentom. kao što je jedinstvo bitka. stiže samo do prividnog savršenstva. a duhovno poimanje postiže se duhovnim vježbanjem u osami. također se ne zadovoljava ni samo duhovnim osvjedočenjem i duhovnim poimanjem. Nakon ove podjele kaže kako znanja i tajne Božije imaju posebnu profinjenost i suptilnost. Mulla Sadra shvatanje pojedinih dubokih zbilja. tako da će se čovjek koristiti beskrajnim morem kur'anskih zbilja u skladu sa stepenom na kojem se nalazi. a kod druge skupine.[13] Korištenje razuma i argumenata drugi je činilac boljeg razumijevanja.Iz dosada izloženog postalo je jasno da su u razumijevanju Kur'ana spojene zbilje Kur'ana. jer pojedine precizne rasprave imaju potrebu za duhovnim poimanjem. ustvari je utjelovljeni Kur'an.[11] Oslanjajući se na načelo duhovnog vježbanja i unutrašnjeg čišćenja. u razumijevanju zbilja i znanja dijele u tri skupine: a) vjerovjesnici i prijatelji Božiji.c) običan puk.[10] Ljudi se. Sadra u razumijevanju kur'anskih pitanja pored načela opće hermeneutike naglašava i važnost uzdizanja stepena čovječnosti. nego je slijeđenjem velikana i znalaca prihvatila zbilju. mudraca i znanstvenika. Mulla Sadra podsjeća da ovu čistotu u svojoj prirodi i esenciji imaju poslanici i Božiji prijatelji. [12] Slijedeći ovo načelo. Kada čovjek stigne na svoj savršeni stepen. Sadra u uvodu svoje knjige Al-Asfaru-l-erba‘a poziva čitaoce na čišćenje duše prije nego što počnu s čitanjem njegove knjige. ona se postiže duhovnim vježbanjem. On tvrdi da treća skupina.b) mudraci i znanstvenici. On prigovara Ibn Sinau i kaže da je on nemoćan u shvatanju nekih zbilja.[14] .[9] Postavlja se pitanje: Kako čovjek može uzdignuti svoj stepen? Iz Sadraovih djela zaključuje se da za uzdizanje stepena čovječnosti i u konačnici bolje razumijevanje tajni Kur'ana i Vjerozakona postoje tri uvjeta: Duhovno putovanje posredstvom čišćenja i ukrašavanja vlastite nutrine od raznih prohtjeva i ovosvjetskih niskosti te ustrajanje u duhovnom vježbanju spadaju među glavne uvjete za bolje razumijevanje. S obzirom na rečeno. Ovo Sadra napominje u mnogim svojim raspravama o spoznaji. ujedinjen je sa zbiljom Kur'ana. pa ih je stoga nakon čišćenja od zaprljanosti i nakon što duša postane suptilna moguće dostići. Sadra isto kao što se ne oslanja samo na argument.

v.s.. On zahvaljujući upućenosti u Božije ajete i govor bezgrješnih. odnosno Ehli-bejta. s. U suprotnom. Stoga je opravdano očekivati da je i Mulla Sadra. a. sumnje i nedoumice će se poigrati njime. među njegovim tefsirskim i kur'anskim djelima nismo stigli do jasnog stava o tome. kao komentator i stručnjak na polju Božije riječi. korištenjem argumentima i podnošenjem dugotrajne osame i duhovnih vježbi ne samo da se duhovno osvjedočio u svoje argumentirane spoznaje nego je došao i do novih zbilja do kojih. .a.[21] Tefsir i te'vil Jedna od kur'anskih rasprava je i tumačenje značenja riječi tefsir i te'vil.[15] Iz istog razloga teološke rasprave koje se oslanjaju na dijalektička mišljenja neproduktivne su u stizanju do tajni Božanskog zakona.. Nažalost.a.[16] Okorištavanje svjetlom vjerovjesništva i vilajeta put je za spoznaju zbilja. On vjeruje da se tumač Kur'ana za spas od nesuvislog govora. koja ukazuje na to značenje.Odbijanje izvanjskog značenja pri tumačenju Kur'ana dozvoljeno je ako je ono u suprotnosti sa načelima čvrstog uvjerenja. Komentatori i stručnjaci za kur'anske nauke dali su razne definicije ove dvije riječi. Sadra u svom Asfaru traži oprost od svakog filozofiranja i teološke dijalektike koja ne pristaje uz Poslanika.[17] Na drugom mjestu dosezanje zbilje kur'anskih tajni i spas od tmine govora onih koji unose novotarije smatra mogućim pod okriljem obraćanja svjetlu vjerovjesništva i vilajetu Ehli-bejta. također izložio njihovu jasnu definiciju. s. i traži utočište od zla govora kvazifilozofa i izmišljotina sufija neznalica. niko do toga vremena nije stigao.a. ili od Ehli-bejta.v. Ipak ćemo vam predstaviti podatke koje smo iz spisa Sadraa sakupili i uredili uz jedan uvod.[20] Ovakva metoda spoznaje vidljiva je kod samog Mulla Sadraa. po njegovim riječima.a.[18] On razumijevanje tajnovitosti Božijeg govora drži lahkim za one koji su stekli pouzdano znanje (‘ilmu-l- jeqin) u školi Ali Ja-sina i Ehli-zikra..[19] Sadra prilikom tumačenja Kur'ana značenja koja su suprotna vanjskom značenju ili koja su daleko od uma dozvoljava samo ako postoji jasna predaja od Poslanika. nagađanja i iluzija treba osloniti samo na jasnu predaju ili potpuno duhovno poimanje onih koji provode duhovno vježbanje i koji se ne mogu odbaciti ni lažnim smatrati.

a Kur'an je tumačenje Božije biti. Sarajevo. život i misao Mulla Sadaa Širazija. Inače. a. a put stizanja do njih je pozivanje na te'vil. 2012 . Razum i ljubav. robovanjem Njemu i uzimanjem znanja iz vjerovjesničke i ehli-bejtske niše svjetlosti. s.[25] Sadra ispravnom smatra hermeneutiku (te'vil) koja ne poriče vanjsko značenje.. u korist njih.a. Neki mistici poput Ibn Arebija i Sadruddina Konjevija za svoja gnostička otkrića smatrali su da su u saglasnosti sa egzoterijskim značenjem Kur'ana i odbili su prihvatiti da duboka irfanska značenja dolaze putem te'vila. ona nisu dozvoljena bez postojanja jasne predaje od Poslanika.v. Njegovih svojstava i djela.. a izveden je iz korijena a-w-l (što znači vraćanje). već treba za neka i duboko zaroniti u značenje Kur'ana On kaže: “Poslanik nije dvadeset puta ponavljao Bismillahi-r- rahmani-r-rahim iz drugog razloga. osim da bi promišljao o unutrašnjem značenju te rečenice. a što se tiče značenja koja su daleka umu. što znači da te'vil u Kur'anu znači vraćanje ajeta iz njegovog egzoterijskog značenja u neko drugo.[26] Izvor: Muhammed Taqi Sohrabifer. ali sve to se ne može doseći uz pomoć egzoterijskog tumačenja.[24] U uvodu svoje knjige Mefatihu-l-gajb postignuća hermeneutike smatra uvodom u razumijevanje značenja Kur'ana i tumači ih. Isto ovo značenje riječi te'vil prisutno je i u njegovom terminološkom značenju.”[23] Na drugom mjestu kaže kako su sva znanja sadržana unutar Božijih svojstava i djela. Napuštanje vanjskog značenja dozvoljeno je samo onda kada se ono ne slaže sa ispravnim načelima i čvrstim uvjerenjima. obožavanjem Gospodara.[22] Sadra tvrdi kako postoje mnoga značenja Kur'ana.s. jer se kur'anske tajne otkrivaju nadopunjavanjem egzoterijskog značenja. Razumijevanje nejasnih ajeta (mutešabih). uvjetovano je čišćenjem nutrine. čija vanjska značenja nisu jasna. ili Ehli-bejta. Fondacija „Mulla Sadra“. Dakle. vanjsko značenje i tumačenje ove rečenice je jasno i neko kao što je on nema potrebu da je ponavlja. Iznio je mnoge dokaze kako se ne treba ograničiti samo na vanjska značenja Kur'ana.a. sva načela i osnove svih znanja sadržani su u Kur'anu.Te'vil ima leksičko značenje vraćanja.