You are on page 1of 1

Motibasyon at Atityud sa Paggamit ng Wikang Ingles sa Pilipinas at ang

Implikasyon nito sa Filipino bilang Wikang Pambansa: Panimulang


Pagtalakay sa Sikolohikal na Aspekto sa Pagpaplanong Pangwika

Sa mahigit isang siglo, litaw ang malaking papel na ginagampanan ng wikang Ingles sa
kasaysayang linggwistiko ng Pilipinas. Nang sakupin ng mga Amerikano ang Maynila noong
1898, kaagad silang bumuo ng mga paaralan kung saan nagsilbing unang guro ang mga
Sundalong Amerikano at Ingles ang naging midyum ng pagtuturo. Simula noon, nagpatuloy ang
pag-iral ng nasabing wika sa pagtuturo at pagkatuto. Sa antas primarya pa lamang ay hinahasa na
ang mga mag-aaral sa pagsasalita ng wikang Ingles na nakabatay sa pamantayang Amerikano.
Marami pa ring asignatura, gaya ng Matematika at Agham, na konserbatibong itinuturo sa Ingles.
Lahat ng ito ay nagbubunsod ng positibong atityud sa wikang Ingles – pagtingin dito bilang wika
ng edukado at nakapangyayari – ng mga Pilipino. Ang papel na ito ay naglalayong suriin ang
motibasyon at atityud sa wikang Ingles ng mga Pilipino at ang implikasyon nito sa pambansa at
mga panrehiyong wika. Tinitingnan nito ang naging epekto ng mga patakaran sa edukasyon mula
pananakop ng mga Amerikano hanggang kasalukuyan sa paghubog ng kamalayan ng mga
Pilipino hinggil sa Ingles at kulturang Amerikano. Sa inisyal na pagtataya, kapwa lumilitaw ang
instrumental at integratibong motibasyon sa pagkatuto ng Ingles na siyang lumilikha ng mga
partikular subalit nag-uugnayang resulta na pumapabor sa nasabing wika. Sa huli, inilutang sa
pag-aaral ang usapin hinggil sa sikolohikal na aspekto ng pagpaplanong pangwika na may
mahalagang gampanin sa hamong nililikha ng global na wika sa pambansang realidad.