You are on page 1of 1

Kapag may itinanim may aanihin, isang kasabihan na naglalarawan asa aking iginuhit.

Ginamit ko ang kulay na berde na siyang sumisimbulo sa kulay ng mga sariwang gulay na
nagbibigay ng sapat na nutrisyon sa ating katawan, at ang kulay dilaw na sumisimbulo sa kulay
ng araw na nag siyang nagpapasigla sa ating katawan.

Makikita sa larawang ito ang isang batang lalaki na sumisimbulo sa ating mga mamamayan na
siyang nagpapayaman sa ating mga lupain.

Sa gawing ibaba ay makikita natin ang malawak na lupain kung saan ito ay nagpapakita na ang
pagsasaka ang malaking porsiyento ng ikinabubuhay ng marami sa atin.

Bagama’t iilan lamang sa atin ang may malawak na lupain, subalit hindi dapat ito maging
hadlang upang magkaroon tayo ng wastong nutrisyon.

Sa ibabaw ng malawak na lupain ay makikita natin ang isang paso na sumisimbulo sa isang
lupang taniman na maihahalintulad natin sa isang Backyard gardening, maliit man ang lupang
taniman subalit kung ito ay ating pagyayamanin sa pamamagitan ng palagiang pagtatanim
nakasisiguro tayo na sapat na nutrisyon ating aanihin