1

Pengertian Iman Kepada Rasul
ALLAH

Iman kepada Rasul Allah termasuk rukun iman yang keempat dari enam rukun yang waiib
diimani oleh setiap umat Islam. Yang dimaksud iman kepada para rasul ialah meyakini
dengan sepenuh hati bahwa para rasul adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah swt.
untuk menerima wahyu dariNya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia agar
diiadikan pedoman hidup demi memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
Menurut Imam Baidhawi, Rasul adalah orang yang diutus Allah swt. dengan syari`at yang
baru untuk menyeru manusia kepadaNya. Sedangkan nabi adalah orang yang diutus Allah
swt. untuk menetapkan (menialankan) syari`at rasul-rasul sebelumnya. Sebagai contoh bahwa
nabi Musa adalah nabi sekaligus rasul. Tetapi nabi Harun hanyalah nabi, sebab ia tidak
diberikan syari`at yang baru. Ia hanya melaniutkan atau membantu menyebarkan syari`at
yang dibawa nabi Musa AS.
Mengenai identitas rasul dapat dibaca dalam Q.S. Al Anbiya ayat 7 dan Al-Mukmin ayat 78
yang artinya: ' Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu (Muhammad) melainkan
beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah olehmu
kepada orang-orang yang berilmu iika kamu tiada mengetahui.¨ (Q.S. al Anbiya: 7)

"Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang Rasul sebelum kamu, di antara mereka
ada yang Kami ceritakan kepadamu dan di antara mereka ada pula yang tidak Kami ceritakan
kepadamu. Tidak dapat bagi seorang Rasul membawa suatu mukiizat, melainkan dengan
seizin Allah; maka apabila telah datang perintah dari Allah, diputuskan (semua perkara)
dengan adil. Dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil." (Q.S. Al-
Mukmin : 78)

Dalam ayat di atas diielaskan, bahwa rasul-rasul yang pernah diutus oleh Allah swt. adalah
mereka dari golongan laki-laki, tidak pernah ada rasul berienis kelamin perempuan, dan
iumlah rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad saw. sebenarnya sangat banyak. Di
antara para rasul itu ada yang diceritakan kisahnya di dalam Al-Quran dan ada yang tidak.

. = . Ƈ ſ ~ .' · : ' - .·´ ~ -' » ´ ´ Ɖŝ ~ = -' - ƈ- `' º .' · : ´ Ɗ -' ~ -¹ ' ´Ɗ · Ƈ ' · .·´ ~ = · ' -¹ ' ´ .´ ~´ ¹ ' . ~ = ¹' ~ ´ Ɗ ` ` ` Ɗ -' ~ Ɗ ~~ = ·
~ = 'ĸ ~ = ' - - = (´ -' · ~ ~= ſ)
"Dari Abu Dzar ia berkata: Saya bertanya, wahai Rasulullah : berapa iumlah para nabi?
Beliau meniawab: Jumlah para Nabi sebanyak 124.000 orang dan di antara mereka yang
termasuk rasul sebanyak 315 orang suatu iumlah yang besar." (H.R. Ahmad)

Berdasarkan hadis di atas iumlah nabi dan rasul ada 124.000 orang, diantaranya ada 315
orang yang diangkat Allah swt. meniadi rasul. Diantara 315 orang nabi dan rasul itu, ada 25
orang yang nama dan seiarahnya tercantum dalam Al Quran dan mereka inilah yang waiib
kita ketahui, yaitu:

2

1. Adam AS. bergelar Abu al-Basyar (Bapak semua manusia) atau manusia pertama yang
Allah swt. ciptakan, tanpa Bapak dan tanpa Ibu, teriadi atas perkenanNya ' Kun Fayakun¨
artinya ' Jadilah ! , maka terielmalah Adam.¨Usia nabi Adam mencapai 1000 tahun.
2. Idris AS. adalah keturunan ke 6 dari nabi Adam. Beliau diangkat meniadi Rasul setelah
berusia 82 tahun. Dilahirkan dan dibesarkan di sebuah daerah bernama Babilonia. Beliau
berguru kepada nabi Syits AS.
3. Nuh AS. adalah keturunan yang ke 10 dari nabi Adam. Usianya mencapai 950 tahun. Umat
beliau yang membangkang ditenggelamkan oleh Allah swt. dalam baniir yang dahsyat.
Sedangkan beliau dan umatnya diselamatkan oleh Allah swt. karena naik bahtera yang sudah
beliau persiapkan atas petuniuk Allah swt.
4. Hud AS. adalah seorang rasul yang diutus kepada bangsa Ad yang menempati daerah
AhqaI, terletak diantara Yaman dan Aman (Yordania) sampai Hadramaut dan Asy-Syaiar,
yang termasuk wilayah Saudi Arabia.
5. Shaleh AS.Beliau masih keturunan nabi Nuh AS. diutus untuk bangsa Tsamud, menempati
daerah Hadramaut, yaitu daratan yang terletak antara Yaman dan Syam (Syiria). Kaum
Tsamud sebenarnya masih keturunan kaum Ad.
6. Ibrahim AS. putra Azar si pembuat patung berhala. Dilahirkan di Babilonia, yaitu daerah
yang terletak antara sungai EuIrat dan Tigris. Sekarang termasuk wilayah Irak. Beliau
berseteru dengan raia Namrud, sehingga beliau dibakarnya dalam api yang sangat dahsyat,
tetapi Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar, karena diselamatkan Allah swt. Beliau iuga
dikenal sebagai Abul Anbiya (bapaknya para nabi), karena anak cucunya banyak yang
meniadi nabi dan rasul. Syari`at beliau banyak diamalkan oleh Nabi Muhammad saw. antara
lain dalam ibadah haii dan Ibadah Qurban, termasuk khitan.
7. Luth AS. Beliau keponakan nabi Ibrahim, dan beliau banyak belaiar agama dari nabi
Ibrahim. Diutus oleh Allah swt. kepada kaum Sodom, bagian dari wilayah Yordania. Kaum
nabi Luth dihancurkan oleh Allah swt. dengan diturunkan huian batu bercampur api karena
kedurhakaannya kepada Allah swt, terutama karena perilaku mereka yang suka mensodomi
kaum laki-laki.
8. Ismail AS. adalah putra nabi Ibrahim AS. bersama ayahnya membangun (merenovasi)
Ka`bah yang meniadi kiblat umat Islam. Beliau adalah seorang anak yang dikurbankan oleh
ayahnya Ibrahim, sehingga meniadi dasar pensyari`atan ibadah Qurban bagi umat Islam.
9. Nabi Ishak AS. putra Nabi Ibrahim dari isterinya, Sarah. Jadi nabi Ismail dengan nabi
Ishak adalah saudara sebapak, berlainan ibu.
10. Ya`qub AS. adalah putra Ishaq AS. Beliaulah yang menurunkan 12 keturunan yang
dikenal dalam Al Quran dengan sebutan al Asbath, diantaranya adalah nabi YusuI yang kelak
akan meniadi raia dan rasul Allah swt.
11. YusuI AS putra nabi Ya`qub AS.Beliaulah nabi yang dikisahkan dalam al Quran sebagai
seorang yang mempunyai paras yang tampan, sehingga semua wanita bisa tergila-gila melihat
ketampanannya, termasuk Zulaiha isteri seorang pembesar Mesir (bacalah kisahnya dalam
Q.S. surah yusuI).
12. Ayyub AS. adalah putra Ish . Ish adalah saudara kandung Nabi Ya`qub AS. berarti paman
nabi YusuI AS. Jadi nabi Ayyub dan nabi YusuI adalah saudara sepupu. Nabi Ayyub
digambarkan dalam Al Quran sebagai orang yang sangat sabar. Beliau diuii oleh Allah swt.

3

dengan penyakit kulit yang sangat dahsyat, tetapi tetap bersabar dalam beribadah kepada
Allah swt. (bacalah kembali kisahnya)
13. DzulkiIli AS. putra nabi Ayyub AS. Nama aslinya adalah Basyar yang diutus sesudah
Ayyub, dan Allah memberi nama DzulkiIli karena ia senantiasa melakukan ketaatan dan
memeliharanya secara berkelaniutan
14. Syu`aib masih keturunan nabi Ibrahim. Beliau tinggal di daerah Madyan, suatu
perkampungan di daerah Mi`an yang terletak antara syam dan hiiaz dekat danau luth. Mereka
adalah keturunan Madyan ibnu Ibrahim a.s.
15. Yunus AS adalah keturunan Ibrahim melalui Bunyamin, saudara kandung YusuI putra
nabi Ya`qub. Beliau diutus ke wilayah Ninive, daerah Irak. Dalam seiarahnya beliau pernah
ditelan ikan hiu selama 3 hari tiga malam didalam perutnya, kemudian diselamatkan oleh
Allah swt.
16. Musa AS. adalah masih keturunan nabi Ya`qub. Beliau diutus kepada Bani Israil. Beliau
diberi kitab suci Taurat oleh Allah swt.
17. Harun AS. adalah saudara nabi Musa AS. Yang sama-sama berdakwah di kalangan Bani
Israil di Mesir.
18. Dawud AS.adalah seorang panglima perang bani Israil yang diangkat meniadi nabi dan
rasul oleh Allah swt, diberikan kitab suci yaitu Zabur. Beliau punya kemampuan melunakkan
besi, suka tirakat, yaitu puasa dalam waktu yang lama. Caranya dengan berselang-seling,
sehari puasa, sehari tidak.
19. Sulaiman AS. adalah putra Dawud. Beliau iuga terkenal sebagai seorang raia yang kaya
raya dan mampu berkomunikasi dengan binatang (bisa bahasa binatang).
20. Ilyas AS. adalah keturunan Nabi Harun AS. diutus kepada Bani Israil. Tepatnya di
wilayah seputar sungai Yordan.
21. Ilyasa AS. berdakwah bersama nabi Ilyas kepada bani Israil. Meskipun umurnya tidak
sama, Nabi Ilyas sudah tua, sedangkan nabi Ilyasa masih muda. Tapi keduanya saling bahu
membahu berdakwah di kalangan Bani Israil.
22. Zakaria AS. seorang nabi yang dikenal sebagai pengasuh dan pembimbing Siti Maryam
di Baitul Maqdis, wanita suci yang kelak melahirkan seorang nabi, yaitu Isa AS.
23. Yahya AS. adalah putra Zakaria. Kelahirannya merupakan keaiaiban, karena terlahir dari
seorang ibu dan ayah (nabi Zakaria) yang saat itu sudah tua renta, yang secara lahiriyah tidak
mungkin lagi bisa melahirkan seorang anak.
24. Isa AS. adalah seorang nabi yang lahir dari seorang wanita suci, Siti Maryam. Ia lahir atas
kehendak Allah swt, tanpa seorang bapak. Beliau diutus oleh Allah swt. kepada umat Bani
Israil dengan membawa kitab Iniil. Beliaulah yang dianggap sebagai Yesus Kristus oleh umat
Kristen.
25. Muhammad saw. putra Abdullah, lahir dalam keadaan Yatim di tengah-tengah
masyarakat Arab iahiliyah. Beliau adalah nabi terakhir yang diberi wahyu Al Quran yang
merupakan kitab suci terakhir pula.
4

Tugas Para Rasul

Tugas pokok para rasul Allah ialah menyampaikan wahyu yang mereka terima dari Allah
swt. kepada umatnya. Tugas ini sungguh sangat berat, tidak iarang mereka mendapatkan
tantangan, penghinaan, bahkan siksaan dari umat manusia. Karena begitu berat tugas mereka,
maka Allah swt. memberikan keistimewaan yang luar biasa yaitu berupa mukiizat.
Mukiizat ialah suatu keadaan atau keiadian luar biasa yang dimiliki para nabi atau rasul atas
izin Allah swt. untuk membuktikan kebenaran kenabian dan kerasulannya, dan sebagai
seniata untuk menghadapi musuh-musuh yang menentang atau tidak mau menerima aiaran
yang dibawakannya.
Adapun tugas para nabi dan rasul adalah sebagai berikut:
1. Mengaiarkan aqidah tauhid, yaitu menanamkan keyakinan kepada umat manusia bahwa:
a. Allah adalah Dzat Yang Maha Kuasa dan satu-satunya dzat yang harus disembah (tauhid
ubudiyah).
b. Allah adalah maha pencipta, pencipta alam semesta dan segala isinya serta mengurusi,
mengawasi dan mengaturnya dengan sendirinya (tauhid rububiyah)
c. Allah adalah dzat yang pantas diiadikan Tuhan, sembahan manusia (tauhid uluhiyah)
d. Allah mempunyai siIat-siIat yang berbeda dengan makhluqNya (tauhid siIatiyah)
2. Mengaiarkan kepada umat manusia bagaimana cara menyembah atau beribadah kepada
Allah swt. Ibadah kepada Allah swt. sudah dicontohkan dengan pasti oleh para rasul, tidak
boleh dibikin-bikin atau direkayasa. Ibadah dalam hal ini adalah ibadah mahdhah seperti
salat, puasa dan sebagainya. Menambah-nambah, merekayasa atau menyimpang dari apa
yang telah dicontohkan oleh rasul termasuk kategori 'bid`ah,¨ dan bid`ah adalah kesesatan.
3. Menielaskan hukum-hukum dan batasan-batasan bagi umatnya, mana hal-hal yang dilarang
dan mana yang harus dikeriakan menurut perintah Allah swt.
4. Memberikan contoh kepada umatnya bagaimana cara menghiasi diri dengan siIat-siIat
yang utama seperti berkata benar, dapat dipercaya, menepati ianii, sopan kepada sesama,
santun kepada yang lemah, dan sebagainya.

3

5. Menyampaikan kepada umatnya tentang berita-berita gaib sesuai dengan ketentuan yang
digariskan Allah swt.
6. Memberikan kabar gembira bagi siapa saia di antara umatnya yang patuh dan taat kepada
perintah Allah swt. dan rasulNya bahwa mereka akan mendapatkan balasan surga, sebagai
puncak kenikmatan yang luar biasa. Sebaliknya mereka membawa kabar derita bagi umat
manusia yang berbuat zalim (aniaya) baik terhadap Allah swt, terhadap manusia atau
terhadap makhluq lain, bahwa mereka akan dibalas dengan neraka, suatu puncak penderitaan
yang tak terhingga.(Q.S. al Bayyinah: 6-8)
Tugas-tugas rasul di atas, ditegaskan secara singkat oleh nabi Muhammad saw.dalam
sabdanya sebagai berikut:

. = . Ƈ ' Ɖ - ´ - . - ´ -' ´ ·- = .' · : .' · ´ .·´ ~ -' . » : ' ~ŝ - ƃ ´ ƌ` ·´ Ƈ »´ ~ ƍ´ ` - ¹' - · `= `'
(´ -' · ~ ~= ſ . Ƈ . ƈ- =)
Dari Abi Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah saw. pernah bersabda: Sesungguhnya aku diutus
untuk menyempurnakan akhlaq yang mulia. (H.R. Ahmad bin Hanbal)

Tanda-Tanda Beriman Kepada
Rasul Allah

Di antara tanda-tanda orang yang beriman kepada rasul-rasul Allah adalah sebagai berikut:
1. Teguh keimanannya kepada Allah swt
Semakin kuat keimanan seseorang kepada para rasul Allah, maka akan semakin kuat pula
keimanannya kepada Allah swt. Ketaatan kepada para rasul adalah bukti keimanan kepada
Allah swt. Seseorang tidak bisa dikatakan beriman kepada Allah swt. tanpa disertai keimanan
kepada rasulNya. Banyak ayat al Quran yang menyuruh taat kepada Allah swt. disertai
ketaatan kepada para rasulNya, antara lain dalam surah An Nisa ayat 59, Ali Imran ayat 32,
Muhammad ayat 33 dan sebagainya.
Dua kalimat syahadat sebagai rukun Islam pertama adalah pernyataan seorang muslim untuk
tidak memisahkan antara keimanan kepada Allah swt. di satu sisi, dan keimanan kepada
Rasulullah di sisi lainnya. Dalam bahasa lain, beriman kepada para rasul Allah dengan
melaksanakan segala sunah-sunahnya dan menghindari apa yang dilarangnya adalah dalam
rangka ketaatan kepada Allah swt.
2. Meyakini kebenaran yang dibawa para rasul
Kebenaran yang dibawa para rasul tidak lain adalah wahyu Allah baik yang berupa Al-Quran

6

maupun hadis-hadisnya. Meyakini kebenaran wahyu Allah adalah masalah yang sangat
prinsip bagi siapapun yang mencari ialan keselamatan, karena wahyu Allah sebagai sumber
petuniuk bagi manusia.
Seseorang akan bisa meyakini kebenaran wahyu Allah, iika terlebih dahulu dia beriman
kepada rasul Allah sebagai pembawa wahyu tersebut. Mustahil ada orang yang langsung bisa
menerima suatu kebenaran yang dibawa oleh orang lain, padahal dia tidak yakin bahkan tidak
mengenal terhadap sipembawa kebenaran tersebut.
Allah menielaskan dalam surah Al Baqarah ayat 285 yang artinya sebagai berikut:
'Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian
pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya,
kitab-kitab-Nya, dan rasul-rasul-Nya.¨(Q.S. Al Baqarah 285)

Bagi tiap-tiap orang yang beriman waiib meyakini kebenaran yang dibawa oleh para rasul,
kemudian mengamalkan atau menepati kebenaran tersebut. Bagi umat Nabi Muhammad saw.
tentulah kebenaran atau aiaran yang diamalkannya ialah yang dibawa oleh Nabi Muhammad
saw.
3. Tidak membeda-bedakan antara rasul yang satu dengan yang lain
Dengan beriman kepada rasul-rasul Allah otomatis berarti tidak membeda-bedakan antara
rasul yang satu dengan rasul yang lain. Artinya seorang mukmin dituntut untuk meyakini
kepada semua rasul yang pernah diutus oleh Allah swt. Tidak akan terlintas sedikitpun dalam
hatinya untuk merendahkan salahsatu dari rasul-rasul Allah atau beriman kepada sebagian
rasul dan kuIur kepada sebagian yang lain. Sikap seorang mukmin adalah seperti yang
digambarkan oleh Allah swt. dalam surah Al Baqarah ayat 285: yang artinya sebagai berikut:
"...Kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun (dengan yang lain) dari rasul-
rasulNya." Dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami taat." (Mereka berdo'a):
"Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali." (Q.S. Al-Baqarah
: 285)
4. Meniadikan para rasul sebagai uswah hasanah
Para rasul yang ditetapkan oleh Allah swt. untuk memimpin umatnya adalah orang-orang
pilihan di antara mereka. Sebelum menerima wahyu dari Allah swt, mereka adalah orang-
orang yang terpandang di lingkungan umatnya, sehingga selalu meniadi acuan perilaku atau
suri tauladan bagi orang-orang di lingkungannya.Apalagi setelah menerima wahyu,
keteladanan mereka tidak diragukan lagi, karena mereka selalu mendapat bimbingan dari
Allah swt.
Dalam surah Al Ahzab ayat 21 Allah swt. menegaskan sebagai berikut:
'Sungguh pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik bagi kamu,¨ (Q.S. Al Ahzab
ayat 21).

Sebab itu, apa yang diucapkan atau yang dikeriakan rasulullah harus dicontoh atau diikuti,
dan sebaliknya apa apa yang dilarangnya harus dihindarkan.
(Q.S. Al Hasyr ayat 7).
Selain itu, keharusan kita meneladani rasul-rasul Allah karena alasan-alasan sebagai berikut:
a. Semua rasul-rasul dima`shum oleh Allah swt. Artinya mereka selalu dipelihara dan diiaga

7

oleh Allah swt. untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan keii atau dosa. Selaku manusia
sebenarnya bisa iadi mereka berbuat kesalahan, tetapi langsung oleh Allah swt. ditegur atau
diluruskan.( Sebagai contoh coba anda baca asbabunnuzul surah Abasa).
b. Semua rasul Allah mempunyai siIat-siIat terpuii yang merupakan tanda kesempurnaan
pribadi mereka. SiIat-siIat terpuii tersebut adalah sebagai berikut:
1). Shiddiq (benar). Mereka selalu berkata benar, dimana, kapan dan dalam keadaan
bagaimanapun mereka tidak akan berdusta (kadzib).
2). Amanah, yaitu dapat dipercaya, iuiur, tidak mungkin khianat.
3). Tabligh, artinya mereka senantiasa konsekwen menyampaikan kebenaran (wahyu) kepada
umatnya. Tidak mungkin mereka menyembunyikan kebenaran yang diterimanya dari Allah
swt. (kitman), meskipun mereka harus menghadapai resiko yang besar.
4). Fathanah, artinya semua rasul-rasul adalah manusia-manusia yang cerdas yang dipilih
Allah swt. Tidak mungkin mereka bodoh atau idiot (baladah).
c. Khusus nabi Muhammad saw. sebagai pemimpin para rasul (sayyidul mursalin) mendapat
saniungan dan puiian yang luar biasa dari Allah swt. disebabkan karena akhlaknya
sebagaimana tersebut dalam surah Al Qalam ayat 4 yang artinya 'Dan sesungguhnya kamu
(Muhammad) benar-benar berbudi pekerti yang agung ' (Q.S. Al Qalam: 4)
5. Meyakini rasul-rasul Allah sebagai rahmat bagi alam semesta
Setiap rasul yang diutus oleh Allah swt. pasti membawa rahmat bagi umatnya. Artinya
kedatangan rasul dengan membawa wahyu Allah adalah bukti kasih sayang (rahmat) Allah
terhadap manusia. Rahmat itu akan betul-betul bisa diraih oleh manusia (umatnya) manakala
mereka langsung merespon terhadap tugas rasul tersebut. Di dalam Al-Quran dikatakan
bahwa diutusnya Nabi Muhammad saw. ke dunia merupakan rahmat (keseiahteraan) hidup di
dunia dan akhirat."Dan tidaklah Kami mengutus kamu (Muhammad) melainkan untuk
meniadi rahmat bagi seluruh alam semesta." (Q.S. Al-Anbiya : 107)
6. Meyakini Nabi Muhammad saw. sebagai Nabi dan Rasul terakhir
Nabi Muhammad saw. adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah swt. ke muka
bumi ini. Tidak akan ada lagi nabi atau rasul sesudah beliau saw. Hal ini merupakan
keyakinan umat Islam yang sangat prinsip dan telah disepakati oleh seluruh ulama
mutaqaddimin dan mutaakh-khirin yang didasarkan kepada dalil-dalil naqli yang qath`i
(pasti) dan dalil-dalil 'aqli yang logis antara lain sebagai berikut:

a..Q.S. Al Ahzab ayat 40 yang artinya: ' Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari
seorang laki-laki diantara kamu, tetapi dia adalah rasulullah dan penutup para nabi. Dan
adalah Allah maha mengetahui terhadap segala sesuatu. (Q.S. Al Ahzab: 40)
Dalam ayat ini Allah menyatakan secara ielas bahwa Muhammad adalah khatamannabiyin
(penutup para nabi).
b. Dalam hadis Mutawatir yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dari Anas
bin Malik sebagai berikut:
ŝ . ' Ɗ ¹' ~´ ¹' Ɖŝ ·´ ƈ´ -¹' · ~ · ƌ - --' ` · ŝ . ƈ - ` · `·´ ~ . ~· Ƈ (´ -' · ~ ~= ' . Ƈ . ƈ- =)

Sesungguhnya risalah kenabian itu telah habis. Maka tidak ada nabi dan rasul sesudahku.(
H.R. Ahmad bin Hambal)

8


c. Dalam hadis shahih riwayat Imam Bukhari, Ahmad Ibnu Hibban dari Abi Hurairah sebagai
berikut:
. ¹ ` ~ ´ . ` ~ · -' - ƈ- ƀ¹' . ~ . ¹ƈ · . ` ~ ´ .´ = . - Ƈ ' ' ~ -' - Ƈ ´ · - ~= ' · ´ · ¹ ~= ſ · 'ŝ ¹ ƃ · -· ~ Ɗ - ƈ ¹ . ~ Ɗ - ·' ´ . ~ ´ -' -' · ´ . · = · ´ .'ŝ -¹'
.·´ ··´ = - · Ƈ .·´ ƈ =· - · ´ · ¹ .·´ ¹·´ - - · : 'ŝ ¹ - ƌ· - · - ~ - ´ Ɗ - ƈŝ ¹¹' º .' · ' - ƀ · ´ Ɗ- ƈŝ ¹¹' ' - ſ · ´ » ƍ' = -' - ƈ- `' (´ -' · . '=´ ƈ¹')
Sesungguhnya perumpamaan diriku dengan nabi-nabi sebelumku adalah sama dengan
seseorang yang membuat sebuah rumah; Diperindah dan diperbagusnya (serta diselesaikan
segala sesuatunya) kecuali tempat (yang dipersiapkan) untuk sebuah batu bata di sudut rumah
itu. Orang-orang yang mengelilingi rumah itu mengaguminya, tetapi bertanya: 'Mengapa
engkau belum memasang batu bata itu ?¨ Nabipun berkata: ' Sayalah batu bata (terakhir)
sebagai penyempurna itu, dan sayalah penutup para nabi.¨ (H.R. Bukhari)

d. Dalam hadits Shahih Bukhari Muslim dari Abi Hurairah r.a. dinyatakan sebagai berikut:

` ´ »·´ - ƍ ´ Ɗ ='ŝ ~¹' .ŝ Ǝ = - ·ƈ - .·´ ¹' = .·´ Ƈ'ŝ ~ ´ ´Ɔ- · . ~ .- ` ` ` »´ +´ ¹´ ´ -´ » =´ ´ ·ŝ - ' .·´ ~ -' (´ -' · . ' =´ ƈ¹' » ¹~´ ~· . = . Ƈ '
Ɖ - ´ -)

Artinya:
Tidak akan teriadi kiamat kecuali akan keluar (muncul) tukang-tukang bohong (para penipu)
kira-kira 30 orang. Semuanya mengaku dirinya sebagai rasul Allah.
(H.R. Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah).

e. Q.S. Al-Maidah ayat 3 yang artinya: 'Pada hari ini Kusempurnakan untuk kamu agama
kamu, dan telah kucukupkan nikmatKu, dan telah Kuridhai Islam meniadi agama buat
kamu.¨
Ayat di atas adalah wahyu Allah swt. yang terakhir diturunkan kepada nabi Muhammad saw.
Dalam ayat ini Allah swt. Menyatakan bahwa Islam sebagai agama yang diridhaiNya dan
bersumberkan dari wahyuNya telah sempurna. Artinya tidak perlu lagi ada tambahan atau
pengurangan yang menggambarkan ketidaksempurnaannya.

I. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik

´ ƌ´ ƍ »´ ´- · .- ~ ' ' ~ . ' »´ Ǝ´ŝ ~ ~ ƍ ' ~ + Ƈ . ¹ '·´ ¹ - ƍ ' ~ Ƈ ' -' Ǝ ´ -' Ɗŝ -´ ~ · · ¹·´ ~ (´ -' · = ¹' ~)
Artinya:
'Dua hal telah aku tinggalkan pada kalian, iika kalian berpegang teguh kepada keduanya,
maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Dua perkara itu ialah Al Quran dan Sunah
Nabi.¨ (H.R. Imam Malik)

Hadits di atas menielaskan bahwa cukuplah bagi umat Islam untuk meniadikan Al-Quran dan
sunnah nabi saia sebagai pedoman hidupnya. Selama mereka tetap konsisten dengan
keduanya sampai kapanpun dan dimanapun tidak akan tersesat. Sebab Al-Quran merupakan
kitab terlengkap yang mampu memberikan solusi kepada seluruh aspek kehidupan manusia
sebagaimana dinyatakan Allah dalam Iirmannya: 'Tidaklah kami alpakan sesuatupun di

9

dalam Al Kitab (Al Quran), kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpun. (Q.S. Al An`am:
38). Demikian pula Nabi Muhammad saw.seluruh kehidupannya baik ucapan, perbuatan
ataupun ketetapannya merupakan ruiukan bagi kita.
Dengan demikian, iika ada lagi nabi setelah nabi Muhammad saw. berarti wahyu Allah akan
turun lagi dan akan ada lagi serentetan hadis dari nabi atau rasul yang baru tersebut. Ini
berarti menuniukkan ketidak sempurnaan aiaran Allah swt, ketidak validan Al Quran, dan
ketidak lengkapan atau kelemahan sunah nabi. Hal ini sangat mustahil dan sangat
bertentangan dengan pernyataan Allah swt. dalam Q.S. Al Maidah ayat 3 dan hadis nabi di
atas. Sungguh ini merupakan pelecehan terhadap Allah, Al-Quran dan nabi Muhammad Saw.
Naudzubillah min dzalika. Pantaslah kita simak pernyataan Syaikh Jamaluddin Muhammad
Al Anshari dalam bukunya ' Lisanul Arab¨ sebagai berikut:
'Meruiuk kepada Al Quran dan hadis mutawatir di atas, kalau ada orang yang mengatakan
masih akan ada nabi setelah nabi Muhammad saw. atau ada orang yang mengaku meniadi
nabi atau rasul maka mereka telah sesat dan kaIir.¨

7. Mencintai Nabi Muhammad saw.
Mencintai nabi Muhammad saw. adalah suatu keniscayaan dan menduduki peringkat yang
paling tinggi, tentu setelah kecintaan kepada Allah swt, dibandingkan dengan kecintaan
kepada selain beliau. Seseorang belum dikatakan sungguh-sungguh mencintai Rasulullah
saw. iika ia masih menomorduakan kecintaan kepada beliau di bawah kecintaan kepada
selain beliau. Mari kita renungkan Iirman Allah swt. dalam Q.S. At-Taubah ayat 24 yang
artinya sebagai berikut:
' Katakanlah , 'Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri dan kaum
keluarga kalian ; iuga harta kekayaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan rumah-
rumah tempat tinggal yang kalian sukai adalah lebih kalian cintai daripada Allah dan
RasulNya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan (azab)-Nya.¨ Allah tidak
memberikan petuniuk kepada orang-orang Iasiq.¨ (Q.S. At-Taubah ayat 24)
Kecintaan kepada Allah swt. dan Rasul-Nya iuga merupakan parameter keimanan seseorang.
Lebih dari itu, manisnya iman akan dirasakan seorang muslim iika dia telah meniadikan
Allah swt. dan Rasul-Nya lebih dia cintai daripada ragam kecintaannya kepada sekelilingnya.
Rasulullah saw. telah bersabda:
´Ɗ ` ` ` . ~ .' ´ ·- · ~ = · Ɖ · ` = .' ~-`' : . ' .·´ ´ - ´ -' ´ ·´ ¹·´ ~ · ŝ Ɔ = ' ·- ¹ ' 'ŝ ~ ~ ' ~´ -' · ~ . ' · ŝ Ɔ =´ - - ~¹' ` ´ ·´ ƈ =´ - ŝ ` ' - · . '
- ´ - . ' - ~·´ · . · -´ ´¹' ~· Ƈ ~ ' ´- ~ -- ' ´ -' ´ ·- ~ ' ~ ´ ´ - ´ - . ' . -¹´ - .· 'ŝ -¹' (´ -' · . ' =´ ƈ¹' » ¹~´ ~ · . = . - ')
Ada tiga perkara, siapa yang memilikinya, ia telah menemukan manisnya iman: 1) orang
yang mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih daripada yang lainnya; 2) orang yang mencintai
seseorang hanya karena Allah; 3) orang yang tidak suka kembali kepada kekuIuran
sebagaimana ia tidak suka dilemparkan ke dalam api neraka.
(H.R. MuttaIaq alaih )

Dalam kitab Min Muqawwimat an- NaIsiyah al Islamiyah arti cinta seorang hamba kepada
Allah dan Rasul-Nya adalah mentaati dan mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya.¨ Al
Baidhawi berkata, :¨ Cinta adalah keinginan untuk taat.¨Al-Zuiai iuga berkata: 'Cinta
manusia kepada Allah dan Rasul-Nya adalah mentaati keduanya serta meridhai segala

10

perintah Allah dan segala aiaran yang dibawa Rasullah saw.¨
Kecintaan kita kepada Rasulullah saw. mengharuskan kita untuk menyelaraskan semua hal
yang terkait dengan pribadi maupun sosial kita.


Bukti-bukti Cinta Kepada Rasul
Bukti-bukti cinta kepada Rasul harus meneladani seluruh aspek kehidupan Rasulullah,
misalnya:
1. Dalam ibadahnya; diwuiudkan dalam bentuk ketundukan dalam menialankan dan
memelihara salat sesuai dengan tuntunan beliau. Beliau bersabda:
'·´ ¹ - ' ~ ´ . -·´ ~´ Ǝ- ' .´ ¹ -´ '
Salatlah kalian sebagaimana aku salat. (H.R. Bukhari)
2. Dalam tatacara berpakaian yang menutup aurat, sopan, bersih dan indah, makan makanan
yang halal, bersih dan bergizi, makan tidak sampai kenyang, tidak makan kecuali setelah
dalam keadaan lapar.

11

3. Dalam berkeluarga, misalnya sebagai seorang suami yang harus melindungi, mencintai dan
menyayangi keluarganya. Beliau bersabda:

Ɔ´ ƈ´ = ŝ . ¹ ' . ~ »´ ´' --´ ~ ´Ə ` ` : ´ Ɔ-´ =¹ ' ´ -' ~´ -¹' · ´ = ·ƌ ¹ · ´ Ɖŝ ´ · . -- = . · Ɖ `ŝ -¹' (´ -' · ƅ' ~´ -¹')
Telah ditanamkan padaku di dunia ini tiga perkara: rasa cinta kepada wanita, wewangian,
serta diiadikan mataku seiuk terhadap salat. (H.R. an-Nasai)

4. Sebagai pemimpin umat, Beliau lebih mendahulukan kepentingan umatnya daripada
kepentingan pribadinya; Beliau bukan tipe manusia individualistik yang hanya memikirkan
dirinya sendiri.
5. Sebagai anggota masyarakat, Beliau bukan manusia yang suka berdiam diri di rumah
seraya memisahkan diri dengan masyarakat sekitar, tetapi selalu berinteraksi dengan semua
lapisan masyarakat dan sering menguniungi rumah-rumah para sahabatnya.
E. Nilai-nilai Yang Harus Diaplikasikan Dalam Kehidupan Sehari-hari
1. Istiqamah dalam menialankan syari`at agama
2. Tabah dan sabar dalam menghadapi musibah
3. Selalu optimis dan tidak pernah putus asa
4. Peduli terhadap kaum dhu`aIa
5. Selalu melaksanakan ibadah-ibadah sunah
6. Tidak membeda-bedakan para Rasul-rasul Allah
7. Meyakini isi kitab-kitab yang dibawa oleh para Rasul
8. Meyakini para Rasul memiliki siIat-siIat terpuii
9. Meniadikan Rasul sebagai suri tauladan

Mengenal lebih dekat pribadi nabi Muhammad saw.
Adalah keistimewaan Nabi saw. bahwa apabila beliau mendirikan salat, ia dapat memandang
orang yang dibelakangnya seperti halnya beliau memandang orang yang di depannya. Aisyah
berkata : ' Adalah Nabi saw. dapat melihat di dalam gelap seperti halnya beliau melihat di
waktu terang .¨
Abu Hurairah berkata: ' Saya tidak melihat seseorang yang lebih cepat ialannya daripada
Rasulullah saw, seolah-olah bumi ini berlipat baginya, kami telah mengeluarkan banyak
tenaga, tetapi beliau kelihatan berialan biasa tanpa mengeluarkan tenaga.¨
Tentang tertawanya saw. bahwa beliau menuniukkan kegirangan hatinya dengan senyum.
Bila ia berpaling, maka ia berpaling dengan keseluruhan badannya. Bila ia berialan, ia
begerak dengan gerak tangkas.
Tentang keIasihan lisan dan retorika (balaghah) nya ia sangat sempurna. Kata-katanya
singkat dan padat. LaIadznya Iasih dan lancar tanpa dibikin-bikin.
Ia mengetahui berbagai dialek arab, sehingga ia dapat berbicara dengan setiap umat dengan
mempergunakan bahasa (dialek) daerahnya masing-masing.
Adapun tentang perkara tingkah-laku yang berupa akhlaq yang terpuii, adab susila dan sopan
santun serta budi pekerti luhur, maka itu merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dengan
kehidupan Nabi saw. dalam wuiudnya yang paling sempurna sebagaimana disaniungkan
Allah kepadanya;¨sesungguhnya engkau mempunyai akhlaq yang agung.¨ Berkata Aisyah ra.

12

:¨Akhlaq Rasulullah saw adalah Al Quran . Dia rela dengan relanya Al Quran, dan dia murka
dengan murkanya Al Quran.¨ Nabi bersabda:¨ Aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan
akhlaq yang mulia.¨
Tentang kesabaran dan pemaaI nabi dapat diketahui ketika beliau berdakwah di ThaiI. Ia
memaaIkan mereka meski mereka bertindak sadis kepadanya.
Tentang kemurahan hatinya saw. dapat diikuti cerita sahabat beliau, Ibnu Abbas, bahwa
pernah ada orang mengantarkan uang kepada beliau saw. Sebagai hadiah sebanyak 70.000
dinar. Uang itu diletakkan beliau di atas tikar. Sambil duduk bersila, uang itu dibagi-bagikan
kepada kaum Iakir miskin, dan beliau saw. belum mau berdiri sebelum uang itu habis.
Setelah uang itu habis, ternyata masih ada orang Iakir miskin yang datang meminta kepada
Rasulullah. Maka beliau saw. berkata kepada orang tersebut: 'Sekarang saya tidak punya
apa-apa lagi, tetapi silahkan kamu berutang atas nama saya, nanti saya bayar !¨ Melihat yang
demikian, berkatalah Umar bin Khattab kepada beliau saw :¨Allah tidak akan memberati
engkau apa yang engkau tidak mampu melakukannya.¨ Umar berkata demikian demi karena
sayangnya kepada Rasulullah saw. Yang harus memberati dirinya dengan uang demi untuk
memenuhi permintaan orang lain.
Tentang tawadlunya Nabi dapat dibuktikan, bahwa beliau tidak mau dikultuskan (disucikan
atau didewa-dewakan) orang. Ketika para sahabat berdiri menghormati kedatangannya, maka
beliau suruh semuanya duduk dan beliau berkata : ' Jangan kamu berdiri menghormati
kedatanganku seperti halnya orang-orang aiam berdiri menghormati pembesar-pembesar
mereka. Jangan kamu dewakan aku seperti halnya kaum nasrani menuhankan Isa anak
Maryam. Aku ini hanya seorang hamba, dan karena itu panggillah aku ' Abdullah
warasuluhu.¨

/.39072.07.7.3.3203.7.3/./80.38./.8.3../.7.-:- /.-: 907.3/.. .8: $.73. -07:8.-/.-/.25.5.2 :9:840.90702.203.2.3 /03.9 09.73.33.:/-.. 6.89  :/$ . /03.3-.7.5.3 9.2.3./.3.38 $.89   ..8:9.95.37.:2 %8.:-.5:97.9 -0.2203.2.3/-..7 ./.30/.:2./80.:2.09:7:3.89 05.7 ..33.2 0.75038..5:97./.30.7.25.73.29/.8-.8:8090.3/../..703.3...%8.3-:  .33.:17.5.8:.:-.5079.37.5.3/.3/80-:.:5078.30 /..3..3.2.8047..3/..9/.3..89 ..-/.::./3.39.09:7:3.7.5.89 .3202-.5.9203.795..802:.340.9.. :3.850703.3-0.2.07../3.7. -07.9..:/:40..59../.0$ 0.98.802:.-0.3$.3. 9072.":7-.2":7.:2070.-.9.-.25.3.:./.8047..7.:2 3.2 0.:.:8:1  :-$ .3:8. 8047.  82./. $.703..-.9.39072.89  :8:1$5:97.9:/..73.:3.8 8./.2$ 5:97.:9/.3:.3.9:-07. .89 907:9..:2./.:3 . -0.5.390709.9.07.22...507.7.7.3.:3 &2.-8.3.3. .05.789073.3..2/. .3/:3.3.//.2..3. .8.907.--7./../..3./.39.2:/ 203025.2.--7.3.380-.3..8:.. .":7-.8 .89 /03./../.9:/.3502-08.. 9.32025:3..809:7:3./.39.33./.07.-.2 /.89 /.8.-:.33.1 90709.38:/...2-.3203:7:3.2.3/9:7:3.7.3. 8..9.2 &8./.5./.2-.:/.-:$ /:9:8:39:-..2 &8.--7.7 .37..3.-. 6:-$ .2.3/9030.35./7.39.. /.2.9-0. .2.2..$ .7.20384/42 ./#.":7.:0543.2  ..:3  /78$ .-:9/.93.805:5: ..3.. .--7.793.3.5.9 /./.:7.:.3.../.3-..-.80-.380-:9./.8509:3:.3/.98.$ 5:97.340...38.9 /.20..33.9:3-07.3-.9.38. .3:3 207034./.5.3.3.340.390709.2$ -078.3%78 $0.: -07:7:05..7..809:7:3.203./.2.2$ -070. ..8.:9 ./8.3:8.7 .7 0.9. -.703.-/..3.80-./7.3.8:3.-073..- .7.7087 -../7./.3..8.3.3./03.3 47/. 0.78502-:./.2:/80-03.3.:..3 3.37.47/.3.2 $7.8:..703.:/. 9.3/.39.7-:.-$98$  :$ .3.3.2.340.3.3203..907.7.3/8...38:./.3  :9$ 0.3-.- -7./.-.3 9072..703..89 0.309:7:3.3/.9 909./. /.35.9:2.-:8:1.202-. 6:-$ 0.5.3 803.. 0.6$ 0.:.38.3/-08.  $. -. . .3203025.8./3.32.37.8.7..-82.3:2.-:3-.3 203.3/03..3-0.8::.:2$4/42 -..-:-/.$.2.47..2 803...7.2 " $ 8:7.5:97.2":7.3.-8. . 6:-$ -07.380-.:/.9/..:/7..25:7.7..98.3.3/:7-.-0.8:. 0/:7.39.73.:2.8.- 8.-:8:1.39.9/.-43./-.3/:9:805.:/..3/.2.:3 .2.:2 /  -7.2025.:/.2.-43.-7.8.5.27:/ 803.: -0780907:/03.8.-:8:1$ .7.89078047..3 . ..9 $0/.7.340 .3. 2..7 .2-.3.39.-.

507.580-.90703.-.38047./03.3.::9 070.7...07./8.75:. 5:97.39./3.-..3 207:5.:/:9:80../.3.3.--7..9:.07.9/..-.3 -8.2.35./.09:7:3.09:7:3.. 8.9:.$ ..387.89 /-07.207:5././.3 803 80.:./.387.7:3$ /:9:805.3503.3.7/.33.2.3.3.-.33..-07/.8047.703.$ .:..9 ..:/:9:840. 2:33. :.-.3/-07..38.9/.20./ ..75:.805:9. 085:3:2:73.  8..8.02.8.9:. .38. 2.50/:.05.8:.-:7 0.-.08:8789:840:2.3/80.-:8.-070../..79..340 .3$ .503.33.89 9.309.:2.7.3..3:80.09:7:3.2. .97.3.7.7.-.7/. $9.7.47/.805..$ .3. 6:- 0.7..33.39.3/.    ..8047. . .3/..907.::3.07../.%.202-073.3-.9.35./.:.3.5.//.3-3.3 7.5:97.99:8:/.9:8.:":7.3-3:-7.- .8.380.$ -07/.2 /.2.-8:.3..2.2.8.7..2..3.-.33.38. ..3.2.39.803.3..3.89  :8.88:/./.7./.3/03.3.20./.25:.7.8.:5:3.78:3.83.7.9:.8$ .3 $: ..3-0780.3 .9 909.-/:.32.7..9.2507:93.$ ./. 903./.79/.809:7:3.3/:9:8808:/.7.78047..3..7/.:/ 0.3 8:..25:3.8:40./.7039../..2-07-./.38047.$  .-3 0..-./03.37.39.5:97.97.9: 507..2//.7..3.:1.9.9:9.3 87.3.3.5909.80-.: 202-.8.9. 3.3.: /-079.9.9.:-07/..-8:.-0.9203.:/.  $:.:5073..89 05.02-.-.3  .8 003/.8.20.3.80-..907.7..7 8047.:/:9:805.-2.8. 7.3502-2-3$9..8/03.-./087  .387. 3.-078.3 -08 8:.3/.7.7.-8:.3  ..8047.-907..9/. %05./.9 78903  :.39.30. %.8.3 2020.33.3.7.8.8.6/8 .39../. 0. .220...7.3.2.390709.7:3$ ../0. /90.-.0 /.3-:/.7.9.  :1$ 5:97.. 6:- 0./.. .3. 80/../.8047.2.8. 0.23 8./..2.. 02:/.9:5:.33./..940.-3..3-.3202-.30.8.8:...387.387.-.3:9.3.280.9:.3-.82:/.89  . 8  :3:8$.32.3//.7.3.9/. 0.89 -. 8.7.2 0.3.:/.2.::.92/903.20.$ 8047.7/. .80.703.320:3....5-078.-8..:7.3-7./.3..3.3.8:/.809:7:3.3..3.....-:-$ ..3. 80. 0..22./03.2.-...2.3 87.:93.7.  ././.2/.2 .2.93. .25:-0742:3.3/:3:8:15:97.:/$ .-/.

9..9:73.8.9:-07:5.:-07-.. 9.3/.3..203:7:8 203.2./. /.99:.39.8.3-/ .8/7/03.3.3/..5:39:.7:8/07. 20305./.7 /.25..9 9/.8: 9/.89 :39:202-:9.../.3.3/.9:203.6/..3./.9.805079 8./.:9/.:7..7:8/802-.89 8:/./03.3 .9072.8.203.:20325.3/03.3.3.3:8..85445.35./.93.8/. .9.0808.439405.7.203/.92.9..3 845. ./.3 -./.9.3..-03. . . .3.8.93.9 81.9.3. /.:2.3%:.85.2-.3 /. -..3203.9.83.8:.:/::.3-07-0/.3.3...:2./.   .#.7.-/./.4394./.3 9.308920.9-07..7.. /.:2.8079.305.:0.3:.3-.80-..7.8.9 :.:2./..305.3203:7:950739.8:.7-.305.2802089..7..7.7.3.32.7.89  02-07.-..3:8.381.7./.9/507.3:8.:39:203.59.. 2070..8..5.-.2..7.3.8:.8:9072.5.302.7-.7. .9..:.30./..    %:.5.3:8../.8:.8.32070..05.9.3.390.39. - .2.:203072..3./.7. .3/25. %:.8:..3 802-.32. 9.805079-07..2.9.. 9.2.3 -.8: %:.3. / .2. 503./. 89 05.3.3/.93.././.3..2025:3.7:2.838:3:8..89 202-07.3::2 ::2/.9.59.../.3.. 9.2.92.703.3:9..-.503.:/70.  03.-./.92.39:305.9.-. 803.8..:2././.:/7:-:-.9.7.33..:/81.05.303.:...2-..9.8:.3.9.9.808.380-.203.9 ..9./.:6..380. -40/-3 -3.-07:9 03.37.89405.33.9.380-. 03.-.4394.52:8: 2:8:.9.2:.388..3  030.....:/ :-:/./..7./03.9: 8.3:.2.:/ . 2. 3.7. 2./.9 5:.9:0.9 81.8 3.3.3-.3 5033..81.9:3.380-.3803/73.9.30-03.89 -..35..7./.8/.38.3407.82070.7./.. ..9047 -/ ..20302-./.3./. /.3203039..3/-.32070.2./..307.9...32.-09:-07.8.8!./. 8.

.:/:9:8 :39:203025:73.305.3.3.309039:.3808047.8: 7.305./. .39.3.87.305.5.9:/.9 27.-/.5.3/..89 907..02.3.89 /8././.22././.. 03./-3.8:. $0-./8079..39././..38.7.3.3:8. 8:3.3.7. 8:.907.305..3.  %:.33.3..39..9.7.7././.-07:9 %0:02.7./.3802./.202-.89 /8079..380.7./..28:7.-:902.9073.:2. 09. -079.2.83.305.#..8./...902. 5073.9.7.5.9.980-.93././8.25079.7..3.5.3/-.7-./.35.3-079.5.-..9 2...3.3 20...2 .05.39.905.8:.89 09./. 5:3./.98... .8:.25.33.5...8:9/.7/079.8/03.3/....2070./.-07:9      &  & & &  && '  & &    %     % &     ./88.3:.8:.3.. 9..3 -./.7.072.9:88 /.93.5.3/.3.3.-078..-.3-072.2028.39./..7-:7./03..52.:2.8.8.2 8.3/-...89  0.7.:6.7.7..8::.9:5:3.. 80-.3-07:5.9.7./.3203/.7.39/.9/.2 7./. #.30-03. /.3/.9039..7 .78.-808:./..9.8:3./.47.3.305.32:82:39: 9/.3307.7::38...5..305...-8.305.8.80-.-:.3.. #.89 /.80-.    %.9403.305.$08:3:3..95:. :./..2-...7. 50739.9. -..3..05..-./..8:..3.8 9:. .9.9..3.35.09.8:/...8.7.7...6.3/.032. .:.2../. 2.33.8:.7.7.702-7.89  02-07.39.8...503/079...3.":7.380./.905..-07.9..-.3.9.-/.32033/.3-072. ..3.3.8:. 02.3:..:2.8.33..9.. ":7.305.  # 2.305...3 .8.: 907...3:8.3-.02..5.3.8 /90..3.8: 0-03.3:..3203:7:9.305..7.5./.8:.7.3  .3.32:./.89 9.3.89 $02.5073.3/-.89 $08047.7.22.7.3 -072.3-.38:7.37./.8::.3-07-:.9 :.-.7.2070.3/..9. " $ .9.2070./03.3 05..52. %.-.3.302.3.380-.. .38047.3 /.

7. " $ .3 03.47.8:.30-03.907.80..9..39.4394.-07/4 .3-.3./.-07:9 .9  $0-.  03.9 $0..7.7.28:7.2 /.2/03.8:90.-072.805079.33.9.30-03.8:.3.3.. /.3.305.8:80-.  %/.3/.89 /./.3-8.9 ..9.3.-07:9 #..3/-.340...:./..7../.305.203. 7.7. 5.0-03.  .3.5.38.:/:9 /..3/.808047../...3-072..3 793.80.9:/.3.305.3.5.907/..3.93.3. ..3 05./.9.8:2-07 509:3:-..3/:. 2..202-0/.2-././8.3..8090.3..-:.-. 8:240.7. -0/.3080.7.28:7.7:8/..380-.3.9 2.2.3 5:..2..7.7.35:3 /03.9025.6.880/95:3/.4942.:.9 070.3..305.3.%:...89 793.47.3 47..7..39075.703.37. .3 7.2070.7..3.22.799/.80-. -0/.7/./.203072.3 $. !.9.32:23/9:39:9:39:20.9:/03./7. $08047.3.33.8:.3/-..0-03.802:..-07:9 $:3:5.5.703.39: 0..7.3 05.90-03.37./.9.2070.:20305.3/./.7.:.3 " $ .8./. $0-0:2203072.-.5..2.703./.5.8:. 0.5 9.9.80-.-072.7./.9/.3/9:7:3..7.38.:203.:-072.9:0-03..7.202-0/.8:.3/.3/3:3...3203.7.7.3 .35. 9039:.3:1:705...33..2030.39.3.9.2 .- 9.793.:.- .80..77./.3.39.3.3203.9.380-.:.3 5.../.33.3.:90780-:9 :89.9/.28:7.9:/03.89 2070.- .8:.5.9-2-3../ 8.7 .98-07.3.3.2030..3/.547.8:.3.3 47./. 25:3..32070.3-..3 /.. .80-...6.8.9..:../7#.7:8/3/.7:8.3.8: 7.9070-/.380-.390780-:9 .40.8:/2.38:3-8.3-072.8: 02:/.3-. " $ ..93.:8.47..3.3.3.35073..98:79../.-07:9 .29.77.. ":7./.39.3.3..9.-:.390780-:9 .7.39..29/.7.7.8.8: .: 8:79.:/.9 57385-..-20.. 203072..32:23.2: " $ .::/.902-.3.: 090.3. /02.2070.2.3 5.7.58047.87.8: 7..:.3./.38. -0/.22.80-.3-072./.7.405.89 2030.6.8:/.7.:203/.7.3/07.9./8 .390739.8: 7..8:..8../.8:.7.8:.4047..80-.3 .:./83. .3 $02:.3.3 /.89 %/.305.3/.3 47.7.:.37.793...8: 7.5.:/50.3.3:2.3:8.8.202-0/..7.2.6. 9.2.5.7.8::..7...7.3./.47.8./.:.89 ./.7.-072. 20303.8.3..7.8:./.3/-.3/3:3.32070.8047...:2.8::..:5:3.5:3.:. $02:.89 :39:202253:2.38..37.8: 7. 803.3 47./:9:840.305.3/909.39/....3.3.3.3/.7%:.3507..8: 7.8.30-03./.-9: .47.340.93.  ..3.:39:20703/.80-.58502-..2.20..502-.9.

8:.2-.9  %.9 080. .73. 80-...22.5.3..20302-:3.7./..:/48.3:3..8 -3./ -03.7 -03. 89 92.3//./8:9..3.7./.2.9.5.//23/.81.  2./.3:2..7.3/.3.7. .-4/4.9-.7. :.80-.80:7:.3503:9:55.6.808:.3.438003203.99075:90780-:9..7.-/./.28:7.3 $0-.-0./.7.-07:9 $//6 -03.39.3/:9:840.39.8-./8.03./8.8::.7.9.907..3.2: :.2070.3507-:..3 -..3.7 8047.2.3.3.7..07/.8: 7.9-.7.5.89 02:..9.  0.- .3:8. /.- .-.35:.2:332070.3/../.-07:9  & & &  &    & &  &  "         $08:3:3.. ..90780-:9/.3 2085:32070.89 5.: /:7:8.80-.2.802:.:  # 2..2:332070.793.5022535.2203:9:8.3/.-.32:9.3 7.9... 80-03..89 /90:7.9/. 73.3.3.9 .08025:73.30-03. #../-3.5.-07:9 .-..3207:5.2. %/.0.36.7 /2.3.7.3...../.   .-:.3:8./.././.793.3:39: 203.2..3./2070.7 . .3/.7084.8:907.7..59:.2. ..38:320708543907. - $02:.3/..3 57-.8: 8.9 81.8..5.3.3..5/.20...89 %/. .. 2070.3../:9:83.3 .908.:2. $0./..7./.703. 2.89 /80-.-/.: 05.9.3/7.22.2.207:5..7 070.9 5.2..8. $1.348../7..9 8..- . 80-.2025:3.390.5.9 .9.- - .20309.98./. 2.957385/.33. -.3 0.:8.87./-3..7..8.2.3402..2: :.93./. $09.793.3.2.:2.-.3.-8 .8:808:/./.9.3808:3:3..-.93.22. /.93..2..37.2:33.89 :39:9/.9.8:/03..8.22.793..:3 " $ ".9/.203.2802089.-:..38. " $ 3-.7./:2:78.9.3.39./.3 203/./.3.7-.9 81.-:..3#.3:..7-07-:/50079.30-03.3-07/:89.3207:5.7.580.5:32070..97.8:.39/.2-.38:340.3/..3.39:90.8: 7..2: 909.8..3-09: -09:-8.22.22.8:.-03.7.3/:9:840.9.380-.2802089..30./8.9 ./.2.3.402./2070.3.:-07.9-.3. .:/49 -.94080:7::.2..8-.25.9/507.52.3...7:8203. -:23 %/.. :2..2 ":7. ..78. :8:83.9:/./8.9.3 507-:.3 .3 -..39.3/./.-/. ::7 9/.7  ..2.3.:7.3:8../.2.-:33::8:7..73..803.3/5 .-:...4-..20.-.3:8.8:90780-:9 /.-8..37. 0/:3. ....2.99075:.7.3..-:9.-:.".80.9.80-.89 /.././7. 793.9: " $ .88.:.37.93. 2:9..3..305. " $ .37. 907. ..9.4394.-3 503:9:55.9.:.3:8.89202-.3./.6.3 /:5/ /:3..22...3/9072.37..3./.7./. .:907./././9:80.22.3 909..3202-.3-08.380.8:907./ 20./805. 0/.40. :2./.3.2  0..6..22.57.8:808:/..8:. 80-.-07-:.99:.:.

89 .3 :39:80-:.7:2./88.909.9..30:.8025:73.8500/:5.- 3.2:. ..-.. :....39/.3 -078:2-07.503:9:55.2: /.3.9. 03.-07:9   &&  &  &  ''  & & & & &   '  '      "  &  %       793.9:-.80-.9..3.2203. -07:9 ' ' &  &  ' ' & & &  & ' &   & & &  &&                          &   & & &  &&  & & & & & &                 $08:3:3../..9/.  1 ..3.:83. 03.3 0/:.32.-90703.2-.2-.7.7./8.2: .332...808:.7.3$:3. 2.9:-../..2...3 ":7.3..309/. %/.   && & & & & & & &  & &      "  & %     793...3:39:..25.:-0:2202.3202-:.-.2.. 907../.98.38.3.2.7 80-.305..3/7:/03.3/2. 793.3203...-.3/7...503025:73.280-.2.22..8.2172....3-.7/9:7:3..:2.9025.2.3.7-:7.90.8.7 .9..:/73.380-.3/.. .9.3 9./.0/:.3-.5.3.3/.7-:7./-3:--.89 03.. . 909.7.-80-0:2:./98$.33.3./.9:5:3/  .7:82/./03..9: /.-  # :.3:8.5.35:3/. 7..5.9: /.2:39:203..2..7 2.3-.::5.980-:./..9:.3.3-443 5.2./..9 $0-..5035: 7. :.8. 9: 7.- ":7.3:82/...5.-8.3/5078..9..3./..7-:7.3 .:. 8079.93.:93..54388903/03. $0.9 .507.3207:5.-  # 2.3907808.2070.3907. $./.3/7/..92.7.3..3 808047../98..3808:.3 9:.3907808.50/42.: 503:7.8.7.8.3/.7  / ../3.35.9/.3907./.9..2..90. .:..9:-.9:203./.2.980./98/./8:/:97:2..3.25:202-07.-:. . !.:.7..5.9. .3 47.5:39/.: 9:.2.3 8:33.390.80:7:.390./8008.  # :. 80-.9.9..:23.3/.-5:3-07.9.3./.33.9.3 80.82030.384:805.507:25./..3.":7.7 2:3.80-..:.3.3.3.8..9:3.2:.:.90.32.3/507-. 47.2.390:05.7./.7.2...  .:7/.3203037:2..2.33.507:.203.3-0750.80-./. %/.7/..  0 " $ .2..::5.793.8. /3.7.:.9: .8:.3402.3 $02:.5-079. 0.3/:53.2.8025:73.9.9 ..2.5073/.73:8025:73.-:.

-078..:/:-. 8./.3.3.8: .703..0-.3 .305...305.0:1:7.1./.7.35.29././ 38.9 -079039.75.39.. .8: . .3/.3/7..2..:. 90..3203...3:39:9.-/.80-.3 507-:..75.703:3.3.38.47..3 2... ./.9.9/..33././.7../. #...9./.9..3#.22. 47.31.3203. /.3../.8079..22.3 02:/..39.3.8::..22. ..3#. ":7.39.3 .05.3..39. 2.33.9.8:2.35:.33./.3-0..3.393 9039:8090.9.3":7.3509:3:05.82034247/:.-:./8...:7.39.9./.808..89 /.9..2070.90.0.89 /.8:.9.3.9..05.5.9.17  03.3#.7/.80-.37::.97/.8: ..3 05.3.507.7..3..3/02./8.3.7.3 47..307:. 47../.3-0:2/.0-/.3907. 39..3.39. 8.3:. !.97.3..9 :.-8090.3.38:3./.86 " $ 9 %.8: .9.75./. .2.02-..79: 2..39.8./.23/. 8./.305.993.39. .7././.3 /.39...2 02.9.79.3../025.":7.3.89 /-./.3203:950739.22.80703909.:2 0:.38047.3 5./.8: .. 2.9../.38:3: 8:3:203.32.-07:9 07::05. ..793.3.39..33./.-07..6..05.05.3.3/.2..-.9./8.20.3.0..9 0./.9.3203..3 0-/...92:89.:002.5.79.30.47./8.://3:.18..5307.203/.7. 7:2.2.5.3.- .-:.73.9/.8047.5073..3-.80033..9/.89 /.3.3 9:7:3.22.3203.-.2039.:. 8.383.3.2-.8... 39.:.3/.3:8...3.39...033.39.2-::3.:5:30909. .3..3172.2....9.9.:-.207:5.0-/.. 03.2070..5...38:./.:.3.30/.-:..3.3-0../.-.20302:./83.8:..3.-:. .3 80-.80.-/ .8 .%:.9025..79203:3:.8.:.3.9:3:.8 $:3:3207:5.: .3. .3#...:/./.:7.-3:6.-07.9/.3-. 80:7:0/:5.9.3.9././.3./.#.5.2.3/03.3808047.9:038.: $08047. 202-07.8:.8025:73.33.-8090.22.9.5.207/.33..90.90/:.-:.3 .3#.3 .3 .3.../.- ":7.  .8:.2" $ 9 %..39. 80.:-.-07:9 .3 .8::./.3 .47. .03././.8.  # :99.3203/:/:5073.38.9.9/.8../.82.39.-:./.3.39.3$.2.207:5.25..305.3.:/-..383.3/3..7.29.3 47./.2090702..3:7. -.37:2..80.2039.3./8.8:.3 #.5..2" $ .32023../.305:9:8. 808047..3./.7.  ..8: ..3.3/03..2.89 09/.3. '' &  ' & && & & && & & & & " &          %           & %  &  & & & & & & && & & & &        %          /...7:90780-:9 3 -07.90./$.0.32:82.39/.3500.3#. 8907 8907/..0. . 8../.:./82:9./.203.3..:203./.3.309/.89 /.3.79./ 3. -07..-0.3 09/.30.. 03../8/.3.22.-.305. 8.:/.79.3.9..35073./25:3 " $ 3 .3.

7.39:39:3. 203.:8..8: :9 -:9.357-.05.380./.33/.9/03.3-0../::/..8500/:5.7.8:..3.. /.39.7.3..3/. 0./03....3802:.05.2203.380-.39/.7  .3203:9:5.3/..-075.3/.-/.8090.. && && "    $.#.3./.8::. ...30.3.3 2020.9../.5.8..8./....3 9/.3.3.7   .7:82030.3.:-078.9..2-039:09:3/:./.:7.          :9 -:939...25.9.380:7:.29..7.9808:.#.2.3907. 2.05.39. -078/.9  # :.39./.3..3/-.3-07 2.:5:3848.8.:. ../2.#.. 28.8../..8.50739.3 ..2.9 845.3#.7:8.20.8::.: 0.2-.39.#..8:..3 -078/.:39:2030.32.3.03.

-0../..-/.3 202507:3.8.0-/0. 4.5805079.35.8/03..9.3-.3/-.05. 8..52:8-.7 896./03.3.7/.:-07-.3.3-07.:-:.803.38.-8:8.- 9.:20.38073203:3:37:2.-0./..32./9.:0.8 %039.3/-0.1.9-. 909.58./3.33.3$0.5.35.9  # ..9.7.75.9.35.  ...8..3/03.2203.../.39502.3:8.. 808:3:3...9 .83 2.-8.75..  $0-.-:23-075.9808047.35.7.7.9:207:5.39..7.7.9. 0.-:.-0.:0-203/.3./3..7.6.9.7.8..:3 07.2.2.3.3.#. .5073.38...7./.32.3/7/03.79.8:.3.2027. ..3:2. .:-073907.7 .8.3.3 8../3.3809.9-07-. 83.8.9/03.0./.././.:202.99075: 03./.7 909.3..8. -0/.:.3 -::7.3 /73..-8.920.35.35./.8:20281.7..3.-..5.347.7.-.5..2.80-. -07.3.7..8.39079..9.22.3 8079.20/:5.3/..3.8.   .3././.-07/.3507./58..3 ..3.8::.9/.3845.9809. -007.9 81.3./.38:.502253:2.8:3.20.38. 0.58.8.7.-07.   && ' & &    & & & &      &  '     %0.3.3. /.3-07:5..-07./.7.:203:3:.389.9/ ./:.9/./.-8..3-.:45928/. .3.8047./.3.39/.3803:2 ./.38.5.:2025:3.3..././.5:39039.3/./.3080:7:.8:80-.957-.#.::. /.3-./8.9 0.9.3/.3802:.3 .7 .39.:20.7../.. -.9.8.3:8.2::/3.3 47.08920.3050393.:203/7..290.....39075: .39/.9//./.3.93.-075.07. 3..20..32.2203. /. 28. 3.-.30-..93.93. -.8: 0.3..2.39.7:8. 804.9 0.9 ..7:8203/:3 203.3.3./.9/..-.202-0/.3:3.8.39.2-070:.3 0303.30:.7.1. $.3.9202.307..03.3.6. !0/:907.3-..3//05.2. $0. -.405. .8.9.0.89..8.3.2028.307..:2/: .5:2.2. %.39:38079.33./-3 -3 .8: 7.5-0.#. 903.8.8:79.3-..33.9:907.8.8.-075. -...357-.2030:.:-078.3 2.803/7  $0-.7.5.9..-:/50079::7 2.05. ... #.://:3.-.20309.3 203.-0. 050393.. 0.2.2030:./.3./03.38:.05.3/.370947.80-.35.32.3 0/:5.349. $0.93..3903.7.-8.3/03. .. %039.:80:907.507. %/.0 /.3#.580.7. 7:2./8.3 . /.301. 807.5:9:8..38025:73.3.3.9.3.5./.:-:./.805079.3.3.8/.1.2/7/7:2./.98025:73./03.33.. /.:.83 /..5...3.

.8.&2.3.9.8::.7.7.3.3/. 202..7-3..9.3 47..-8 $090.25:20...87. %039.9/./.39:.8047.9/09. .-.7 502-08.80-.2:-07:9.8 -./805.32:7.3/.3./:/:/.-0.. .32:.-.-/.. /.3 .8::. %039.3.47.3.703.-8 9073...05.9 0/.2. /0...347.9.33.5.3:. &2..5.39:/-.:-07.33.8.9.2.3./02.6#.:.6.3.3 /02.8.#.-0793/./03.303.7.:8.9/.5..:23.:8.-0.3.3.9..7283 /. -07.3-0.3:805079./.39:/09. 3.370.9/:9.:09. .-/.2.9.:-07/.9-07/7203472.":7.05.7 &.:39:203025:73..8.7283.3 -.2:-07/7203472./03..05. -0./.2-.:/.9.079.39./..58.3 /.7-07.3 -07..5:3. .308..-. ..38..8:::   . /03.:8.9.3.70..7 0.2 :3.7 2070.5.2:/0.3.93.8..3./.3.3 . /3.:/:9:8.-05.3 05.3.3.:8..703.":7.3-0.3.8.5.9:5.99./.305.3 .1 .3203.7.2-07/7203472.47.:9/.:-07/780-0:2:.3 /8:.-0.47.31.47.:8:7:802:.90/.3.3..":7. /.3203:.-0.398.3.3.302:7. . #.7 $.7. $0-. .320239... 8. :./.-/. ..3.9/-:9.5./.2082070.2:7.9 03.38.3:.: -3:--./. 2. -..32070.3...-0..3202-07.1.9/73.9.39:..39.8::.9.3 .3 09..3.8../:3.3 .13. .:.7:8202-07..-..9./%.7...:805079.3 47.://0.3502.. :/:9:8.:9/.3/02. . 5073.3 %039.5.9.83.3/.390780-:9 $0.9-0. -0:22./. 909./..:.8.: -/:.2-/:/:-078.3.9502-08.3.33.2.3.:21.3-0.89.3/02:39: 20203:507239.--078.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful