You are on page 1of 1

10 M M 11

D e M a r k t D e M a r k t

ANTWERPSE DIAMANTJUWELEN VEROVEREN WERELD (WIJDE WEB)


Emilie Lachaert

Baunat schittert 10 jaar


Steven Boelens en Stefaan Mouradian begonnen tien jaar geleden in de
Antwerpse diamantwijk met de online verkoop van hoogwaardige
diamantjuwelen aan scherpe prijzen. De juwelen van hun merk Baunat
veroverden sindsdien het wereldwijde web, en dus de hele wereld. De
Markt mocht een kijkje nemen in hun Antwerpse showroom en atelier.

I
n het hart van de Antwerpse heeft Baunat een score van 9,9 op
diamantwijk ligt het hoofd- 10: we hebben daarmee wereldwijd Voor de
kwartier van Baunat. Tien de hoogste score in de fashionsec-
jaar geleden begonnen Steven tor. We merken de grote klantente- buitenlandse
Boelens en Stefaan Mouradi-
an hier op de zevende verdieping
vredenheid ook in de ‘repeat de-
gree’: 25% van ons verkoopcijfer markt zijn onze
met de online verkoop van diamant-
juwelen. Intussen palmt Baunat drie
zijn repeat sales (verkoop aan be-
staande klanten die terugkomen,
Antwerpse roots
verdiepingen van het gebouw in.
Het team groeide uit tot 25 mensen
red.). Dat is enorm veel, zeker als je
weet dat een diamantjuweel een
een belangrijke
wereldwijd. Het Antwerpse merk
heeft naast de showroom met ate-
vijftal keer in een leven wordt ge-
kocht.”
troef. Antwerpen
lier in Antwerpen nu ook show-
rooms in Parijs, Nice, Amsterdam, Tijdloze juwelen
staat in Azië
Zürich, Genève, Düsseldorf, Hong- bekend als dé
kong en Bombay. De juwelen die Baunat online aan-
“De voorbije tien jaar zijn voorbijge- biedt, verrassen niet door hun hippe diamantstad.
vlogen”, vertelt Steven Boelens. looks of creatieve designs. Het merk
“Het was hard werken. We zijn een kiest bewust voor tijdloze, klassieke STEFAAN MOURADIAN Steve Boelens en Stefaan Mouradian van Baunat. Foto: Joris Herregods
digital native merk (70% van de ver- ontwerpen in 18 karaat goud met onze Antwerpse roots een belangrij-
koop gebeurt online, 30% via de natuurlijke, hoogwaardige diaman- Baunat ke troef. Antwerpen is zeker in Azië
showrooms, red.) en begaven ons ten. Het zijn juwelen die vaak voor écht bekend als diamantstad. En
met de online verkoop van hoog- een gelegenheid of een belangrijk Antwerpen is van groot belang voor
waardige diamantjuwelen op onont- moment in iemands leven worden zagen. Want hoe win je het vertrou- Baunat: we zitten aan de bron voor
gonnen terrein. Het was een voort- gegeven: een verloving, huwelijk, wen? “Enerzijds zijn er de reviews de diamanten en we doen een beroep
durende zoektocht: hoe kunnen we geboorte, jubileum,... En later ook op het onafhankelijke platform van op de ‘artisans’ in de buurt voor het Ring, halsketting en
het best de online betalingen rege- van generatie op generatie worden TrustPilot”, zegt Boelens, “ander- gieten, smeden, zetten,…” oorbellen uit de nieu-
len, wat met de Google-ranking, de doorgegeven. “We maakten van bij zijds bieden wij bij onze diamanten we ‘High Jewelle-
verzendingen,... Onze eerste verzen- de start het verschil door juwelen ook een certificaat aan van een er- Overname? ry’-collectie.
ding naar het buitenland liep bij- van een hoge kwaliteit aan een kend labo dat de kwaliteit van je di-
voorbeeld fout. In tien jaar zijn er scherpe prijs aan te bieden. We bie- amant beschrijft. En we hebben een De juwelen van Baunat worden
drie pakjes niet aangekomen. Toe- den dezelfde kwaliteit als luxehui- ‘return policy’ van dertig dagen. Een handgemaakt in Antwerpen. Maar
vallig was die eerste buitenlandse zen zoals Tiffany, maar bij Baunat juweel uit onze vaste collectie kan je tegelijk zet het merk in op technolo-
bestelling daar één van. Dat was wel betaal je bijvoorbeeld 5.000 euro binnen dertig dagen kosteloos re- gische innovaties. “Als technologie
slikken, zo bij het begin van ons voor een diamanten ring die bij die tourneren. Bij maatwerk is dat ui- een meerwaarde biedt in het maak-
avontuur (lacht).” huizen 16.000 euro kost”, verklaart teraard niet mogelijk.” proces, dan gebruiken we het graag.
Exclusieve
Boelens. “We zetten daarnaast allerhande Zo gingen we in zee met de Ant-
verjaardagscollectie
Positieve reviews “We kunnen onze prijzen zo laag middelen in zodat klanten online werpse start-up Twikit zodat klan-
Ter gelegenheid van de tiende
houden, omdat we zonder tussen- een goed beeld krijgen van de juwe- ten online een gepersonaliseerde verjaardag brengt Baunat een ex-
“Maar we hebben genoten van de personen bij de bron aankopen, len: naast foto’s zijn er ook video’s naamketting kunnen ontwikkelen
clusievere collectie uit. Steven
reis tot nu toe”, vult Stefaan Mour- geen extreme marges nemen en om- en 3D-manieren om de juwelen zo die meteen ge-3D-print kan worden. Boelens: “We merkten in de afge-
adian aan. “En we zijn met Baunat dat we ook geen dure marketing- goed mogelijk te tonen. En klanten We willen het beste van de twee we-
lopen tien jaar dat we best wel
altijd blijven groeien. Wat mij van campagnes voeren of shops openen kunnen altijd een afspraak maken in relden, ambacht en technologie,
wat juwelen tussen 30.000 en
de afgelopen tien jaar het meest bij- op prestigieuze locaties”, pikt onze showroom om een juweel te combineren.” 500.000 euro verkochten, hoewel
blijft en de grootste voldoening Mouradian in. “We zetten als online bekijken en te passen. “In de komende jaren willen we de
we die niet in de vaste collectie
schenkt, zijn de mensen die bij Bau- speler sterk in op service. Onze ser- hoogwaardige diamantjuwelen van
aanboden. Een vierde van de ver-
nat betrokken zijn. We hebben een vice is eigenlijk onze marketing. We Online verkoop boomt Baunat nog meer op de kaart zetten koop bij Baunat is maatwerk. We
goede verstandhouding met onze richten ons op de ‘smart buyer’ die in de internationale markt. Wellicht
wilden die exclusievere designs
aandeelhouders en met de leveran- meer waar wil voor zijn geld en “De online verkoop neemt jaar na zullen we dit op termijn onder de nu ter gelegenheid van de tiende
ciers van de diamanten en de arti- graag een correcte prijs betaalt die jaar toe”, vertelt Mouradian. “In vleugels van een internationale
verjaardag ook als standaardpro-
sans met wie we samenwerken. We dicht bij de intrinsieke waarde van België gaat die evolutie minder snel luxegroep doen. Er zijn al geïnteres- duct op onze webshop aanbie-
konden ons omringen met een sterk het product ligt.” in vergelijking met andere markten. seerden op dit moment. Namen kun- den.” Deze collectie ‘High Jewel-
team van jonge mensen. 75% van Baunat heeft zich van bij de start op nen we nog niet noemen. Een over- lery’ zal vanaf de zomer te koop
ons personeel, veelal millenials, is Kwestie van vertrouwen de internationale markt gericht. We name komt er pas als we zeker zijn
zijn. Binnenkort pakt Baunat ook
aandeelhouder in het bedrijf: de be- merken dat Baunat het momenteel dat het de juiste stap is voor Baunat,
uit met een nieuw segment, na-
trokkenheid is groot.” Toch lijkt het voor een buitenstaan- vooral goed doet in West-Europa en de waarden en filosofie van ons melijk horloges, zowel voor man-
“Ook de feedback van onze klanten der een enorme uitdaging om klan- Hongkong. De Belgische markt ver- merk zijn daarbij cruciaal.” nen als voor vrouwen.
geeft voldoening. Op het onafhanke- ten online te overtuigen om duizen- tegenwoordigt maar 10% van de
lijke reviewplatform TrustPilot den euro’s uit te geven aan een dia- verkoop.” www.baunat.com
mantjuweel dat ze enkel online “Voor de buitenlandse markt zijn Een blik in het atelier van Baunat in Antwerpen. Foto's: Joris Herregods

Zaterdag 30 juni, Zondag 1 juli 2018 Zaterdag 30 juni, Zondag 1 juli 2018