HOSPODÁRSKA POLITIKA

Daniela Bartková

Študijný materiál pre dištančné vzdelávanie 2007

Autor: © Recenzent: Vydala:

Ing. Daniela Bartková, PhD. meno Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, Němcovej 32, 040 01 Košice.

Grafický návrh obálky: © Ing. Dana Paľová, PhD. ISBN

Predslov
V rukách držíte učebnú pomôcku, ktorá by mala prispieť k rozšíreniu vašich vedomostí v oblasti fungovania ekonomiky ako celku. Nadväzuje na poznatky získané z predchádzajúcich predmetov, ktorými sú Mikroekonómia, Makroekonómia, Dejiny ekonomických teórií a Verejné financie. V predchádzajúcom štúdiu ste sa naučili, že ekonomika určitého štátu predstavuje sústavu formálnych a neformálnych inštitúcií, trhových a netrhových vzťahov ekonomických činností a sektorov, nástrojov a metód, prostredníctvom ktorých ľudia vyrábajú a uspokojujú svoje potreby. Základom ekonomického systému je trhový mechanizmus, ktorého fungovanie v reálnom živote nie je dokonalé. Existuje množstvo faktorov, ktoré ideálny trhový mechanizmus narúšajú, napríklad existencia monopolov, externalít, ale aj nemožnosť dokonalej informovanosti a pod. Tiež ste sa učili, že ekonomika sa dá rozdeliť na navzájom úzko prepojené časti, ktorými sú mikroekonómia, ktorá skúma a vysvetľuje zákonitosti racionálneho správania sa individuálnych ekonomických subjektov – podnikateľských subjektov a jednotlivcov na trhu a zaoberá sa ich rozhodovaním o spôsoboch využitia vzácnych výrobných faktorov a makroekonómia. ktorá skúma ekonomiku ako celok, zaoberá sa fungovaním a zabezpečovaním rovnováhy ekonomiky. V rámci mikroekonómie aj makroekonómie ste sa z časti zaoberali aj tzv. tretím, resp. vedľajším trhovým subjektom, ktorým je štát. Vzhľadom na to, že je to špecifický trhový subjekt, vyžaduje si jeho postavenie a správanie sa na trhu samostatné štúdium. Štát, rovnako ako aj ostatné trhové subjekty, rozhoduje vlastným spôsobom a svojou činnosťou sleduje určité zámery. Snaží sa dosiahnuť stanovené ciele pomocou vybraných nástrojov, ktoré si volí na základe špecifických podmienok fungovania ekonomiky. Tento učebný text je zameraný na hospodársku politiku a to, čo s ňou súvisí. Mal by byť rozšírením vedomostí o tom, čo uvádzajú P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus vo svojej knihe Ekonómia, že obe súčasti – trh aj vláda sú nevyhnutné pre zdravo fungujúcu ekonomiku a riadiť súčasnú ekonomiku bez oboch, je ako pokúšať sa tlieskať jednou rukou. Učebné texty sú zamerané na teóriu hospodárskej politiky, preto je pri ich študovaní nevyhnutné sledovanie aktuálnej situácie tak hospodárskej politiky Slovenska, ako aj Európskej únie. Samozrejme dôležité je sledovanie aj celkovej svetovej situácie. Pre učiteľa a autora učebných textov je vždy veľmi dôležitá spätná väzba od študentov, čitateľov učebných textov, preto akékoľvek vaše pripomienky pomôžu pri ich vylepšovaní.

Autorka

...................................... 32 Liberálna hospodárska politika............2 Koncepcie hospodárskej politiky ..... 1.3 2. 20 Dopytovo orientovaná a ponukovo orientovaná hospodárska politika .. 19 Typy hospodárskej politiky .......................... 41 Stabilizačná politika ako nástroj stabilizácie ekonomiky............................... 35 2..............................................................2 1. 10 Definícia a predmet hospodárskej politiky .........2............. 23 Hospodársko-politické rozhodovanie .................1 3................3 ÚVOD DO HOSPODÁRSKEJ POLITIKY .................................. 42 3..7 1...5 2... 2........3 1.8 1.....................................6.................... 24 Informácie pre hospodársku politiku........................................ 27 Prehľad vývoja hospodárskej politiky .........1 1..............................................................................................3...............................1 VÝVOJ HOSPODÁRSKEJ POLITIKY ........ 17 Vzťah medzi cieľmi a nástrojmi hospodárskej politiky ..1....................................... 39 Ekonomický cyklus .................................... 17 1.........9... 13 Ciele hospodárskej politiky .. 14 Racionalita cieľov......................1 2................. hierarchia cieľov a vzťahy medzi cieľmi ........................................................................... 14 Všeobecné a tradičné ciele ................3 STABILIZAČNÁ POLITIKA A PRORASTOVO ORIENTOVANÁ HOSPODÁRSKA POLITIKA............ 3.............................2 3.......1............. 10 Nositelia hospodárskej politiky .........................................................6 Nástroje hospodárskej politiky ........................................................................................1 1............... 22 Hranice hospodárskej politiky ................................................................2 1...................6.......................2 3............................. 29 Reakcie na keynesiánsku hospodársku politiku ......... 40 Súvislosti politicko-ekonomického cyklu .............6........................ 27 Zrod hospodárskej politiky.... 19 Makroekonomická a mikroekonomická hospodárska politika...............1.......................................4 2...... 25 1................. 21 1.........................................1........................................... 39 Stabilita a rovnováha .......... 34 2......................................................................................... 27 Zdroje formovania hospodárskej politiky ................. 35 Intervencionistická hospodárska politika ..............................3...............1 2..................1...................... 20 Systémotvorná a regulatívna hospodárska politika ...................................................................2 1...................................................... 30 Súčasný vývoj hospodárskej politiky .........5 1........1 2.1 ......... 28 Formovanie hospodárskej politiky ..........................................Hospodárska politika Obsah 1..............2 2...................1 1.......................2........9 Inštitucionálne podmienky realizácie hospodárskej politiky ....................................................................................................................................2.....4 1....................................

............................................ 48 Nástroje fiškálnej politiky .......................7............... 69 ...................................3..7..........................3 5...................2... 42 Nástroje stabilizačnej politiky ...................3...................................... 53 Rozpočtový schodok ............................3 4.................. 50 Vplyv expanzívnej fiškálnej politiky na ekonomiku.................................................................3 Ciele stabilizačnej politiky ...4 Typy menovej politiky ............................3......5 4.................3 3...........................................2 4.................. 65 Súčasnosť nástrojov menovej politiky .5 5.........6 4..............................................4 4........................................... 68 Nástroje menovej politiky............3.....................3.......................................... 49 Zmeny daní...................3............................ 60 Ciele menovej politiky a menové kritériá .......................................................................... 50 Vplyv daňových zmien a vládnych výdavkov na agregátnu ponuku ...3................2 3...........7.........................4...........7 Typy fiškálnej politiky .............................1 4..................... 61 Priame nástroje menovej politiky..................... 55 Financovanie schodku štátneho rozpočtu...2 4.3 4...............1 5........................................................................................ 59 4.................1 4..................................... 56 Problémy a komplikácie fiškálnej politiky..........3..................................................................................................4 3...................... 61 Vzájomný vzťah medzi cieľmi menovej politiky a hospodárskej politiky ...........................1 4............. 43 Časové oneskorenia v stabilizačnej politike... 47 Fiškálna a rozpočtová politika ..1 5...................................2 4...........1 3.. 50 Vzťah medzi výdavkovým a daňovým multiplikátorom............ 54 Daňová reforma....................................................................................... 48 Vládne výdavky........4 4.................................................................2 4................................................................................ 64 Nepriame nástroje menovej politiky .............7.............................................3...3........................7............................................................... 60 Vzájomný vzťah monetárnej a menovej politiky..............2 5.3 MENOVÁ POLITIKA ..............4................................... 51 Štátny rozpočet – základný nástroj fiškálnej politiky................................................... 47 Ciele fiškálnej politiky ........................2 4.................4 4...........................1 4..1 5...................................................................................................3............... 56 4................................1 4................................5. 5....................................... 57 Problémy načasovania ............. 57 Problém politického cyklu a náchylnosť k expanzii . 58 Fiškálna politika v otvorenej ekonomike ....... 51 Vplyv reštriktívnej fiškálnej politiky na ekonomiku................................2 5........................Hospodárska politika 3.............................................5...................4 4. 43 Koncepcie stabilizačnej politiky.................. 58 Dvojité deficity v malých otvorených ekonomikách.................. 63 5................ 45 FIŠKÁLNA POLITIKA............................. 43 Prorastovo orientovaná hospodárska politika................ 4.......................................................... 58 Efekt vytesnenia ...............................

.............2 6............. 100 Úspešnosť štruktúrnej politiky .......................................................................................... 86 Automatické vyrovnávacie mechanizmy .......................................1 7.......................................... 72 Dilema centrálnej banky...............................3................4...........................................2 Vplyv expanzívnej menovej politiky na ekonomiku......................2 7...2 7..............................4.... 78 Vymedzenie vonkajšej hospodárskej politiky................ 75 Vzájomný vzťah fiškálnej a menovej politiky ..............................1 6...........................................1.....................5 7........ 99 Ukazovatele merania stavu a vývoja štruktúry ekonomiky ....................................1 6............................ 81 Zmluvné nástroje vonkajšej hospodárskej politiky ..............................................1 6.....................................2 7.................................... 91 Východiska štruktúrnej politiky ..... 92 Konkurencieschopnosť......................................................................1 6.......................................................................................................6.... 88 ŠTRUKTÚRNA POLITIKA .... 94 Ciele a nástroje štruktúrnej politiky ......................................................................................... 74 VONKAJŠIA HOSPODÁRSKA POLITIKA .................. 84 Devízový kurz ..................... 101 ...................... 69 Vplyv reštriktívnej menovej politiky na ekonomiku................ 85 Vyrovnávacie procesy ....5 Platobná bilancia ......5........... 96 Tradičná štruktúrna politika .............. 95 Ciele štruktúrnej politiky..................................................... 88 Princíp importovanej inflácie .............2.............................3 7......... 83 Ciele a nástroje vonkajšej hospodárskej politiky.............................3...2 7....... 95 Základné oblasti a nástroje štrukturálnej politiky .................. 91 Štruktúrne zmeny....1.......4................................ 7...........6 6.......2 6....... 98 Nový (liberálny) smer štruktúrnej politiky........................................... 93 7.......................1..............2 5...........Hospodárska politika 5.......................3 7..3 Vymedzenie štruktúrnej politiky ..............3.................................................. 86 Vyrovnávacie mechanizmy hospodársko-politických rozhodnutí . 98 Druhy štruktúrnej politiky.............1 7.................7 Prístupy k štruktúrnej politike ............3 6.................... 81 6.. 87 Teoréma lokomotívy ..................................................... 95 Nástroje štruktúrnej politiky.....................................5....4 6..... 91 Štruktúra ekonomiky ......................................................4........................1 6...............4 7................ 89 6.2...........................1 5...........................................................................1 6.................... 78 Segmenty vonkajších ekonomických vzťahov ...........................................................................3 5............1 Teoréma lokomotívy a princíp importovanej inflácie ......................5......................................................................6...................... 6..............4............................2 7....1.............................................. 99 7................................................................. 80 Autonómne nástroje vonkajšej hospodárskej politiky...... 73 Súbežné pôsobenie a dôsledky kombinácií fiškálnej a menovej politiky ............................................1 7........................6 7............................5 5...............

............3 9........................................ 115 Lorenzová krivka. 108 Zlučovanie subjektov – koncentrácie ............................................................................................. 122 10........................4 8..................................... 117 9..............................4 8..........1 8.....1.....................1 Východiská sociálnej politiky a jej vymedzenie ................. 119 10........................................................................................Hospodárska politika 8................................................................ 128 10...................................................4 Miera nezamestnanosti a jej meranie ............................ 127 10............7 9...................... 111 Úspešnosť uplatnenia politiky ochrany hospodárskej súťaže .......... 9..................................................................1.................5 POLITIKA OCHRANY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE.........................................................3 Vzťah sociálnej politiky a hospodárskej politiky................................2........2 8..................3 8..................... 123 10...................3 8.............. 117 Makroekonomická výkonnosť a prerozdeľovanie.........5..............2 8.. 114 Meranie nerovnosti ................2......1 8.... 127 10...... 125 10.............................. 107 Dohody a formy dohodnutého správania sa trhových subjektov ................................. 122 10.6...... 114 Východiská politiky rozdeľovania a dôchodkovej politiky ...............................................2 Politika zamestnanosti ....................1 8...........1 Východiská existencie politiky zamestnanosti..................2............. 106 Formy obmedzovania konkurencie ............. 124 10........... 111 Herfindahl-Hirschmanov index ............................2.............1 Sociálna politika .....................1 9.. 107 Zneužitie ekonomickej sily................................................. SOCIÁLNA POLITIKA A POLITIKA ZAMESTNANOSTI ...... 123 10.....5 Funkcie sociálnej politiky............................................................................................................................................................................5..................................................................................................6.................5...................... 105 Relevantný trh ...................................2 8...............................2 Ukazovatele štruktúry odvetvia ..................................6 8................................................................ 112 Larnerov index........................3 8........1................................................. 116 Giniho koeficient ...... 126 10..5............... 104 Ciele a nástroje politiky hospodárskej súťaže....... 8.................................... 129 ......................2 Vymedzenie politiky zamestnanosti.................. 124 10...1. 122 10............. 102 Vývoj teoretickej a praktickej politiky ochrany hospodárskej súťaže ..2 9............4 Ciele a nástroje prerozdeľovacej a dôchodkovej politiky ......................... 102 Východiská politiky hospodárskej súťaže ...6 Ciele a nástroje sociálnej politiky........................6................ 109 Štátny zásah alebo regulácia......................3 Ciele a nástroje politiky zamestnanosti ...1 9.....................................................2................... 112 8....................1.................4 Princípy sociálnej politiky..1............................................ 110 Stupeň koncentrácie... 113 POLITIKA PREROZDEĽOVANIA A DÔCHODKOVÁ POLITIKA..2................................................2 Vymedzenie sociálnej politiky ............

......... 139 12...... 158 ...1 Životné prostredie a ekológia ........1.....3 Ďalšie príklady jednoduchých viackriteriálnych ukazovateľov ekonomickej výkonnosti .... 133 11.......................................................................................................................... etapa – Etapa oživenia ekonomiky (1993 – 1995).......................................................1 Spôsoby hodnotenia výsledkov hospodárskej politiky....... etapa – Etapa obnovenia rovnováhy (1998 – 2002)............Hospodárska politika 10.........................1.............. 146 13.................. 132 11................................................ 137 12.... HODNOTENIE VÝSLEDKOV HOSPODÁRSKEJ POLITIKY .... 140 12..................................... 143 13..1 Tempo ekonomického rastu ............................ 139 12........1.....................................................1..................... 151 13............ 129 10.................... 135 11....................................................................4 III........ etapa – Etapa počiatočnej stabilizácie (1990 – 1992) .......................... 132 11..................... 132 11........... 152 13...................2.................................4 Rating ........ 133 11......1..............6 V. etapa – Etapa nerovnovážneho rastu (1996 – 1998)............3 II............... 148 13................1......................................................................................................1................................................................ etapa – Etapa napredovania (2002 – 2006) ..................................1..5 IV...........1....2 Ciele a nástroje environmentálnej politiky..........3 Makroekonomické súvislosti environmentálnej politiky a kvality životného prostredia ..... 139 12......................... 146 13.................... 149 13....................... MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ SLOVENSKA ........................1................2 Vymedzenie environmentálnej politiky ...... ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA............4 Ekonomicky optimálne množstvo znečistenia ................... 153 POUŽITÁ LITERATÚRA........................1 Stručný prehľad makroekonomického vývoja Slovenska...........................................1..............................................................................2 Magický n-uholník .................................. 130 11........ 141 12......................6 Dôsledky existencie nezamestnanosti . 148 13...5 Náklady spojené s existenciou nezamestnanosti ........1 Východiskový stav (do roku 1989) ........1 Východiská environmentálnej politiky....................1...............2..........................................2 I...

HOSPODÁRSKA POLITIKA 1.Autor: © Názov: Vydanie: Rozsah: Vydala: Ing. Daniela Bartková. Němcovej 32. Ekonomická fakulta. vydanie 162 strán Technická univerzita v Košiciach. PhD. 040 01 Košice Publikované: 2007 ISBN .

Ciele Po preštudovaní tejto kapitoly budete vedieť: • • • • definovať hospodársku politiku. že sa tieto podmienky v jednotlivých krajinách navzájom líšia.“ Hospodárska politika je v súčasnosti vednou disciplínou.“ Ďalej uvádza: „Hospodárska politika ako samostatná vedná disciplína predstavuje prienik ekonomickej teórie a hospodárskej praxe. to znamená na konečné použitie. Vždy sa formuje na základe určitého ekonomického smeru. Predstavuje súhrn cieľov. históriou vývoja. Základné atribúty jej definície sú v podstate rovnaké. Úvod do hospodárskej politiky Poslanie Poslaním tejto kapitoly je definovať základné ekonomické kategórie týkajúce sa hospodárskej politiky a vysvetliť základné vzťahy medzi nimi. Definovať hospodársku politiku je vzhľadom na jej komplexnosť a rozsah zložité. Ďalej sa hospodárska politika realizuje vždy v konkrétnych podmienkach tej-ktorej krajiny. na odstraňovanie príčin porúch v ekonomike a negatívnych dôsledkov trhu. spoločnosti a štátu.Hospodárska politika 1. Jej existencia je dôsledkom politických záujmov človeka v ekonomike. Je pochopiteľné. zohľadňujú však špecifiká jednotlivých autorov. vymenovať a charakterizovať nositeľov hospodárskej politiky. popísať priebeh hospodársko-politického rozhodovania. náboženstvom a pod. ktorí sa zaoberajú touto problematikou. Hospodársku politiku je možné charakterizovať aj ako usporiadanú sústavu vedeckých. ktorý sa zameriava na dosiahnutie potenciálneho výkonu ekonomiky. napríklad kultúrou. pri ktorej nositelia hospodárskej politiky (spravidla vláda. aby ovplyvnili ekonomický a sociálny vývoj ekonomiky ako celku alebo len niektorej jej časti. 1. charakterizovať ciele a nástroje hospodárskej politiky. tovarov a služieb určených k uspokojeniu potrieb.j. rozhodovacích procesov a opatrení štátu v jednotlivých oblastiach ekonomickej reality. Pri realizácii hospodárskej politiky ide o činnosť. P. 10 . teoretických a praktických poznatkov o formách a spôsoboch zvyšovania výkonnosti ekonomiky prostredníctvom vytvoreného hospodársko-politického systému. ale nielen tá) používajú určité nástroje a zverené právomoci na to. pričom sa snažia dosiahnuť určité ekonomické. ktoré súvisia tak s tvorbou. Vincúr definuje hospodársku politiku nasledovne: „Hospodárska politika ako vedná disciplína sa zaoberá činnosťou jednotlivca. v širších súvislostiach aj celospoločenské ciele. ako aj so spotrebou hospodárskych statkov. nástrojov. t.1 Definícia a predmet hospodárskej politiky Hospodársku politiku môžeme jednoducho definovať ako prístup štátu k ekonomike svojej krajiny.

čiže výskum a vysvetlenie javov praktickej hospodárskej politiky o optimálnom určení hospodárskopolitických cieľov a im zodpovedajúcich nástrojov. politickými a aj právnymi vzťahmi medzi jednotlivými ekonomickými subjektmi. regionálnu. politické a aj právne. nástroje a ciele pôsobenia. ktorá zahŕňa všetky individuálne hospodárstva a všetky hospodárske subjekty jednotlivých odvetví a sfér. aby neohrozoval konanie iných a aby zároveň konanie iných rešpektoval. spôsoboch. o ktoré sa môže praktická hospodárska politika oprieť.Hospodárska politika Z hľadiska obsahu sú v jednotlivých definíciách hospodárskej politiky zhodné vždy tri prvky: nositelia. ciele a nástroje. postupoch a inštitúciách. Každá čiastková politika má vlastné metódy. menovú. ktoré v súvislosti s nimi vzniknú. musí sa spájať s ekonómiou prostredníctvom hospodárskej politiky. Hospodárska politika sa zaoberá hospodárskymi. subjekty. ktoré právnym spôsobom upravujú spoločenské. že teoretická hospodárska politika predstavuje vedeckú analýzu hospodársko-politickej činnosti. Vzťah teoretickej a praktickej hospodárskej politiky je v tom. v ktorej sa zlučujú vedy ekonomické. Objektom skúmania hospodárskej politiky je reálny hospodársky systém. sociálnu a medzinárodnú situáciu. Teoretická hospodárska politika ponúka praktickej hospodárskej politike určité teoretické riešenia problémov. História poukazuje na ich úzku vzájomnú súvislosť a prepojenosť. Tieto atribúty sú zároveň aj základnými atribútmi definovania čiastkových politík hospodárskej politiky. vlastnícke a ekonomické vzťahy medzi ľuďmi. priemyselnú. jeho organizácia a chod. investičnú a ďalšie. obchodnú. V rámci definície hospodárskej politiky je nevyhnutné charakterizovať teoretickú a praktickú hospodársku politiku. V tomto poňatí ide o určenie optimálnych hospodársko-politických cieľov a nástrojov. vonkajšiu obchodnú. Hospodárska politika má vybudované rôzne čiastkové politiky. kritériá. Samotný pojem hospodárska politika v sebe zahŕňa dve. ktorými sú hospodárstvo a politika. procesu a metód záväzného rozhodovania určitej skupiny ľudí smerujúceho k dosiahnutiu určitého cieľa. stabilizačnú. napr. Môže predvídať budúce správanie sa nositeľov hospodárskej politiky a byť podkladom pre prípravu praktickej hospodárskej politiky. Praktická hospodárska politika berie na seba politickú zodpovednosť za svoje rozhodnutia a preto musí brať do úvahy politickú. sociálnu. Politické vedy sa zaoberajú skúmaním politických a mocenských vzťahov a foriem. Aby mohla tieto ciele dosiahnuť. V rámci hospodárskej politiky je sledovanou oblasťou hospodárstva národné hospodárstvo – národná ekonomika – ekonomika príslušnej krajiny. ktoré úplne vypĺňajú štruktúru ekonomických vied. dôchodkovú. ktoré sú dané hospodárskou úrovňou konkrétneho ekonomického systému na základe teoretických poznatkov. Vychádza z odporúčaní a záverov teoretickej hospodárskej politiky a je ovplyvňovaná uplatnením politickej moci a záujmami voličov. sa 11 . štruktúrnu. Teoretická hospodárska politika sa zaoberá racionálnym utváraním uceleného systému cieľov a prostriedkov na ich dosiahnutie. Právo formuluje a vyjadruje určitú povinnosť pre človeka konať alebo konania sa zdržať. Politika je definovaná ako verejná činnosť zameraná na uplatnenie a upevnenie mocenských záujmov ľudí. na prvý pohľad zdanlivo samostatné oblasti. Právo a právne vedy predstavujú súbor poznatkov o sústave.: fiškálnu. Praktická hospodárska politika nesie politickú zodpovednosť za svoje rozhodnutia a za dôsledky. V rámci politiky. Kvantitatívne aspekty týchto procesov predstavujú ekonomické premenné. ktorý je daný ekonomickými javmi vyvolávanými vlastnými hospodárskymi činnosťami jednotlivých ekonomických subjektov. poľnohospodársku. Je preto vedou prierezovou.

13) Na Obr. M. vytvárať a udržiavať vzťahy medzi týmito štátmi. princípy. Prostriedkom politiky je politická moc.1 Základné vzťahy v národnom hospodárstve (Zdroj: SLANÝ. Koncepcie hospodárskej politiky predstavujú usporiadané sústavy názorov odsúhlasené hospodársko-politickými subjektmi. s. 12 . právne a politické formy a postupy na dosiahnutie výkonnosti ekonomiky. Metódy predstavujú konkrétne spôsoby dosahovania určitých cieľov na základe racionalizácie rozhodovacích procesov a s použitím konkrétnych nástrojov. 1.. A. ktorú je možné získať buď demokratickými prostriedkami alebo násilím.1 sú zobrazené základné vzťahy medzi ekonomickými kategóriami v hospodárskom systéme v logike národného účtovníctva. ktoré obsahujú ekonomické. pod ktorými rozumieme vytváranie podmienok pre činnosti a existenciu objektu. Za základné princípy hospodárskej politiky môžeme považovať systémový princíp a regulačný princíp. Hospodárska politika pri skúmaní a usmerňovaní vývoja v národnom hospodárstve využíva rôzne metódy. Platby dôchodkov Spotreba Čisté dôchodky výrobných činiteľov zo zahraničia Dovoz Výroba Čisté bežné transfery do zahraničia Úspory Čisté pôžičky do zahraničia Vonkajší svet Vývoz Hrubé investície Akumulácia Obr.: Hospodářská politika. Pod metódou hospodárskej politiky rozumieme a postup. – 3.Hospodárska politika hospodárska politika vzťahuje na kolektívne rozhodovanie zamerané na dosiahnutie alebo udržanie štátnej alebo obecnej moci. V demokratickej spoločnosti vstupujú do politiky politické subjekty politickým presviedčaním a vyjednávaním. Princípy sú prakticky overené teoretické postoje. stratégiu a taktiku dosahovania konkrétnych cieľov hospodárskej politiky. Politika je „umením“ spravovať veci verejné. na základe výsledku ktorého sa vytvárajú politické rozhodnutia. riadiť štát a obhajovať záujmy jedného štátu voči druhému. Opatrenia hospodárskej politiky predstavujú používanie určitého nástroja v konkrétnej situácii. 1. opatrenia a koncepcie. s ohľadom na jeden alebo viacero cieľov.

rôzne lobistické skupiny a iné zoskupenia. ale majú priamy alebo 13 . aby sa predišlo hospodárskej a politickej destabilizácii v krajine. K subjektom decíznej sféry patria: parlament. je spojením viacerých subjektov s možnosťou aktívne zasahovať do hospodárskej politiky. pracovné a sociálne zákonodarstvo a pod. ale aj masmédia. menových agregátov. vedecké inštitúcie. Tieto subjekty majú zo zákona právomoc prijímať rozhodnutia. medzi orgánmi štátnej správy a inými nositeľmi hospodárskej politiky (napr. Vláda musí spolupracovať s ostanými inštitúciami tak. Súbor týchto inštitúcií je možné všeobecne rozdeliť do troch skupín: decíznej sféry. menového kurzu a iných nástrojov menovej politiky sa snaží plniť zákonom stanovené ciele. ktorá je vyjadrená najmä jej postavením. Vláda predstavuje exekutívu parlamentu a je vrcholným koordinátorom a najdôležitejším nositeľom hospodárskej politiky. s celou svojou rozloženou podobou na jednotlivé zložky štátnej správy a moci.Hospodárska politika 1. odbory. súdne inštitúcie. Štát. inštitúcie protivážnych síl. S tým potom súvisí problém vymedzenia kompetencií medzi jednotlivými nositeľmi hospodárskej politiky. na jej realizácii a kontrole. Vláda formuluje a kvantifikuje hospodárske ciele a je v prvom rade najvyššou inštanciou pri riadení a utváraní hospodársko-politických podmienok nutných a potrebných pre splnenie cieľov. resp. politické strany. expertné a poradenské inštitúcie a organizácie a pod. hlavne medzi mocou zákonodarnou a výkonnou. Centrálna banka má v hospodárskom systéme osobitné miesto a charakteristiku. Stanovuje dlhodobo platné pravidlá fungovania ekonomického mechanizmu (právnu úpravu vlastníckych vzťahov.2 Nositelia hospodárskej politiky Nositeľmi hospodárskej politiky označujeme tie subjekty hospodárstva. medzi rôznymi správnymi úrovňami štátu.) a rozpočtové vymedzenie výkonnej vládnej moci (štátny rozpočet. Do decíznej sféry patrí „najvyšší subjekt“ hospodárskej politiky – štát. medzi ministerstvom financií a centrálnou bankou). úrokových sadieb. Patria sem veľké podniky. centrálna banka a ďalši inštitúcie. ktoré sa podieľajú na procese formovania hospodárskej politiky. ako nositeľ hospodárskej politiky. Základným znakom nositeľov hospodárskej politiky je legitimita a moc prijímať rozhodnutia a konať ako subjekty hospodárskej politiky vo vymedzenom rámci. Parlament predstavuje legislatívnu zložku decíznej sféry. vykonávať ich a aj ich presadzovať. sféry vplyvu a nadnárodných organizácií. Riešenie tejto problematiky je súčasťou celkového politického a ústavne právneho usporiadania štátu a je vyjadrením určitej konštelácie a konsenzu politických síl v krajine. výskumné. Druhú skupinu nositeľov hospodárskej politiky tvorí sféra vplyvu. Prostredníctvom regulácie menovej bázy.). Uvedené inštitúcie nepatria k formálnej organizácii štátu (ústava a na ňu nadväzujúca zákonodarná úprava). funkciami a cieľmi. Medzi ďalšie inštitúcie patria napríklad štátne úrady. Vzťah medzi legislatívou a exekutívou pôsobí rozhodujúcim spôsobom na postavenie politických strán a ovplyvňuje aj možnosti účasti mimoparlamentných skupín a inštitúcií na hospodársko-politickom rozhodovaní. vláda. podmienok podnikania. daňová sústava a pod. inštitúcie vytvárajúce trhové prostredie a dohliadajúce na jeho kvalitu. Toto má mimoriadny význam pre prenikanie do reálnych mechanizmov a aj realizácie zásahov štátu do ekonomiky.

že každý ekonomický subjekt alebo jednotlivec si môže určiť svoj vlastný ekonomický cieľ. ktorá musí rešpektovať záväzné rozhodnutia nadnárodných orgánov.1 Všeobecné a tradičné ciele V ekonomickej literatúre existuje celý rad koncepcií a hierarchií cieľov praktickej hospodárskej politiky. aby sa stanovila určitá hierarchia cieľov. Nesmie obmedzovať slobodu iných. resp. Skúsenosti z doterajšieho vývoja ukazujú. istotu. Medzi ďalšie spoločenské hodnoty môžeme zaradiť spravodlivosť. ktoré považujú za dôležité. Vzhľadom na početnosť nositeľov hospodárskej politiky a aj na početnosť cieľov. Tieto orgány majú silnú decíznu pozíciu v krajinách združených v integračných zoskupeniach. Spravodlivosť možno definovať ako súbor princípov vyjadrujúcich rovnaký prístup k jednotlivým členom spoločnosti. hlavne hospodárske zväzy. predstavuje vonkajšie podmienky hospodársko-politického rozhodovania v krajine. Aj sloboda voľby každého jednotlivca má svoje hranice. môže konať podľa tohto cieľa a spoliehať sa na vlastnú iniciatívu. ktorí sa snažia presadzovať ciele. blahobyt a bezpečnosť.3 Ciele hospodárskej politiky Cieľ dáva zmysel každému konaniu. nadnárodné organizácie. tým viac je obmedzovaná autonómia národnej hospodárskej politiky. Sloboda sa chápe ako stav. V rámci hospodárskej politiky existuje tiež značné množstvo nositeľov hospodárskej politiky. ktoré majú byť naplnené. Vplyv hospodárskych zväzov na vyvolávanie alebo brzdenie hospodársko-politických opatrení štátu je veľmi silný. Táto skupina nositeľov hospodárskej politiky je zvlášť aktuálna v ekonomicky integrovaných celkoch. je náročné tieto ciele skoordinovať a zosúladiť. V rámci hospodárskej politiky vo všeobecnosti môžeme rozdeliť ciele na všeobecné a tradičné. politických strán. oficiálnych zoskupení a prostredníctvom vyhlásení v médiách. Kategória ekonomickej slobody znamená. Pri tvorbe hospodárskej politiky v krajine sa musia rešpektovať aj podmienky zapojenia krajiny do medzinárodnej deľby práce prostredníctvom medzinárodného obchodu a organizácií. ktorí majú rozličné ciele.3. nájsť mechanizmus stanovenia hierarchie cieľov. ktoré by bránili jednotlivcovi nezávisle rozhodovať o svojich cieľoch a spôsoboch. kde možno hovoriť o orgánoch nadnárodnej úrovne. Čím je vyšší stupeň dosiahnutej integrácie. 1. Medzi všeobecnými a tradičnými cieľmi hospodárskej politiky existuje obdobný vzťah ako medzi konečnými cieľmi a prostriedkami k ich dosiahnutiu. 1. pokrok. ktorými chce tieto ciele dosiahnuť.Hospodárska politika nepriamy vplyv na tvorbu hospodárskej politiky a výkon hospodárskeho systému tvoreného inštitúciami formálneho usporiadania štátu. svetovej ekonomiky a organizácií svetovej politiky. Keďže ľudská spoločnosť je zložená z jednotlivcov. udržanie demokracie. Tretia skupina nositeľov hospodárskej politiky. Do sféry vplyvu patria aj rôzne záujmové zväzy. Pod pojmom spravodlivosť sa v ekonomickej teórii 14 . Najmä hospodárske zväzy značne ovplyvňujú hospodársko-politické rozhodnutia prostredníctvom ovplyvňovania parlamentu. kedy v danom systéme neexistujú prekážky. že najdôležitejšou spoločenskou hodnotou je sloboda a základným cieľom hospodárskej politiky v tomto smere je nastolenie. je nevyhnutné. Cieľ je normou určitého chceného stavu.

s. Súčasný moderný demokratický štát sleduje v hospodárskej oblasti súčasne dva hlavné ciele. alebo rovnovážny rast alebo dynamická rovnováha. Často je chápaná ako nemenný súbor parametrov v čase. úžitkov či bohatstva a zobrazuje sa prostredníctvom tzv. ktorý je spojený s technologickými zmenami vo výrobnom procese. tradičné ciele. 92) Hospodársky rast. „zrýchlenie rastu“. – ŽÁK. Záväznými cieľmi praktickej hospodárskej politiky sú tzv. alebo aj ako dosahovanie „optimálneho rastu“. A. Sú nimi hospodársky rast a hospodárska rovnováha. Lorenzovej krivky. Takáto formulácia neobsahuje žiadnu predstavu o výške miery rastu.2.Hospodárska politika najčastejšie chápe. Toto uvedené spojenie cieľov sa niekedy vyjadruje ako primeraný rast. ktorý prináša rast alebo zachováva istoty všetkých alebo aspoň väčšiny jej členov. Istota je určitým odrazom stability ekonomiky a spoločnosti. ale hlavne v ústavách. ktorý vyjadruje vzostup hospodárskeho potenciálu zeme a je väčšinou vyjadrovaný pomocou priemerného ročného tempa rastu hrubého domáceho produktu v percentách. Túto podmienku spĺňa trvalo udržateľný rast a forma spravodlivosti prijatá spoločenským konsenzom. Takéto zmeny majú potom vplyv na rast produktivity práce a tým posun hraníc produkčných možností pri súčasnom rozšírení ponuky. Uvedené základné spoločenské hodnoty sa objavujú vo väčšine programov politických strán. V ekonomickej teórii sa pokrok chápe ako inovačný dynamizmus. 1. zloženia vlády. Inovačný dynamizmus nie je možný bez rastu vzdelanostnej úrovne obyvateľstva a využívania poznatkov z oblasti vedy a výskumu. a tým aj problematika zásad zdanenia ekonomických subjektov na základe tzv. Dosahovanie určitej miery hospodárskeho rastu sa objavuje vo formulácii tohto cieľa ako „podpora rastu“.2 Súbor tradičných cieľov hospodárskej politiky (Zdroj: SLANÝ. Pre spoločnosť je prijateľný taký vývoj. časového obdobia alebo ekonomickej situácie krajiny. ktorú charakterizuje Obr. ako jeden z vrcholov magického štvoruholníka. 1.: Hospodářská politika. Tieto sa v jednotlivých krajinách líšia podľa prijatej a uplatňovanej hospodársko-politickej koncepcie. distribučnej spravodlivosti. Distribučná spravodlivosť sa najčastejšie meria rozdelením dôchodkov. problematika rozdeľovania dôchodkov. Dynamická rovnováha (primeraný hospodársky rast) Hospodárska rovnováha Hospodársky rast Nízka miera nezamestnanosti Nízka miera inflácie (cenová stabilita) Vonkajšia ekonomická rovnováha Obr. M. ktorá vedie k dosiahnutiu kvalitatívne vyššej úrovne spoločnosti. a spája sa s ním. Pokrok sa najčastejšie interpretuje ako zmena. Ekonomika a spoločnosť sa však vyvíjajú. Nemožno však od nich priamo odvodiť záväzné ciele praktickej hospodárskej politiky. len o zameraní trendu. Optimálny alebo primeraný rast 15 .

Hospodárska politika v skutočnosti znamená úsilie o dosiahnutie najvyššej možnej miery rastu. ktoré sa sledujú pomocou podielu salda bežného účtu platobnej bilancie na nominálnom hrubom domácom produkte. rovnováhu cien a stability meny. čo predstavuje rast s prihliadnutím na objektívne medze rastu a ostatné ciele hospodárskej politiky. Najčastejšie nimi sú: sociálne ciele. období rastúcich problémov v oblasti znečisťovania životného prostredia. V tejto súvislosti sa hospodárska politika označuje za stabilizačnú a je všeobecne ponímaná ako základná súčasť hospodárskej politiky. tak vnútornej ako aj vonkajšej. Stanovenie tohto cieľa sa dostáva do konfliktu s prirodzeným vývojom trhovej ekonomiky. ale pozostáva z čiastkových rovnováh. ktorých naplnením sa v spoločnosti sleduje maximalizácia spoločenského blahobytu. ktoré v súčasnosti. kde je hlavným ukazovateľom priemerná ročná miera inflácie a rovnováhu vo vonkajších ekonomických vzťahoch. Hospodársky rast nie je všeobecne prijímaný ako predchádzajúce ciele.3 znázorňuje prepojenie všeobecných a tradičných cieľov. 16 . Napriek tomu sa však väčšina vlád angažuje v oblasti tvorby úspor.: Hospodářská politika. obmedziť alebo zmierniť jej rozsah. 155) Obr. Nízka miera nezamestnanosti.3 Hierarchia cieľov hospodárskej politiky (Zdroj: PAULÍK. podporuje vznik nových podnikov a realizuje ďalšie opatrenia v smere podpory ekonomického rastu. maximalizácia spoločenského blahobytu sloboda spravodlivosť istota dostatočne vysoká zamestnanosť pokrok vyrovnaná platobná bilancia ekonomický rast stála cenová hladina Obr. získavajú na svojej dôležitosti. 1. ktorá je vyjadrená priemernou ročnou mierou nezamestnanosti. T. Navrhované postupy a nástroje k dosiahnutiu hospodárskej stability sa však v jednotlivých hospodársko-politických koncepciách líšia. s. Ide o čiastkové rovnováhy: rovnováhu na trhu práce. ktoré týmito vrcholmi sú. cenová stabilita a vonkajšia rovnováha vytvárajú predpoklady zachovania hospodárskej stability. prostredníctvom ktorých sa na základe konsenzu prerozdeľujú prostriedky spoločnosti mimo pôsobnosti trhovej koordinácie. Tieto ciele (ciele magického štvoruholníka) však nepredstavujú celý súbor vrcholných cieľov hospodárskej politiky a sú väčšinou dopĺňané o ďalšie ciele. ciele v oblasti štruktúrnej adaptácie ekonomiky na dlhodobé trendy a požiadavky vedecko-technického vývoja a v neposlednom rade ciele ekologické. Hospodárska rovnováha ako samostatný cieľ nie je priamo obsiahnutá v magickom štvoruholníku. v ktorej rozhodovanie o úsporách a investíciách je autonómnou záležitosťou jednotlivých ekonomických subjektov. 1. resp. Takto orientovaná hospodárska politika si kladie za úlohu zabraňovať vzniku makroekonomickej nerovnováhy.

kedy dva alebo viac cieľov sa pri rovnakej analýze obsahovo nelíšia – dajú sa previesť na jeden z cieľov. rozsahu a intenzity pôsobenia na priame. Z hľadiska hierarchie cieľov je možné stanoviť ich tri úrovne. Hospodárska politika disponuje mnohými nástrojmi rôzneho druhu. protekcionistické. − spôsobu aplikácie. Dôležitú úlohu zohrávajú vzťahy. resp. Pomocou nástrojov pôsobí subjekt hospodárskej politiky na cieľové premenné. že jednotlivé ciele zo súborov cieľov budú formulované kvalitatívne jednoznačne a budú kvantitatívne určené. vzťah komplementarity. ktoré vznikajú vzájomným prepojením základných cieľov a tretia úroveň predstavuje konkrétne operatívne ciele. (napr. napr. ktoré umožnia optimálnu realizáciu cieľov hospodárskej politiky. kedy snaha dosiahnuť jeden cieľ viac alebo menej znemožňuje dosiahnuť iný cieľ. kedy dosahovanie jedného cieľa vylučuje dosahovanie iného cieľa. ktoré si nie sú navzájom podradené – sú v hierarchii cieľov na rovnakej úrovni). kedy sa ciele navzájom nijako neovplyvňujú. V rámci tejto úrovne sa stanovujú základné ciele v postavení strategických cieľov. meniť a kontrolovať. navzájom sa posilňujú. 17 . Tento problém je možné riešiť len za predpokladu. liberálne. dopĺňajú sa. nakoľko nie všetky ciele sa dajú kvantitatívne vyjadriť rovnakým spôsobom.4 Nástroje hospodárskej politiky Nástrojom hospodárskej politiky rozumieme ekonomickú veličinu alebo ekonomický relevantnú veličinu. vzťah identity. systémové. Druhá úroveň predstavuje sprostredkujúce ciele. expanzívne.Hospodárska politika 1. regulačné. bežné. cieľ odstránenia nezamestnanosti a ciel rastu objemu produkcie (komplementárne ciele sú také. Phillipsová krivka). vzťah neutrality. dosahovanie vysokého stupňa zamestnanosti a dosahovanie cenovej stability. konkrétne danom období.3. ktoré medzi cieľmi existujú. • • 1. priblíženie sa k jednému cieľu vedie ku strate iného cieľa. Samotné vytýčenie cieľov hospodárskej politiky a dosiahnutie spoločenského konsenzu o ich hierarchii nezaručuje ich úspešné naplnenie. hierarchia cieľov a vzťahy medzi cieľmi Základným problémom hospodárskej politiky je problém určenia takých kombinácií nástrojov. stanovenie poradia cieľov (ich hierarchia) a kompatibilita cieľov. reštriktívne. Kvantitatívne vyjadrenie vytýčeného cieľa môže byť rôzne. napríklad podľa: − úrovne pôsobenia na ekonomiku na ciele makroekonomické a mikroekonomické. Cieľové premenné môžu byť vyjadrené absolútne (ako miera zmeny) alebo ako stabilizácia výkyvov v určitom. Prvou úrovňou je úroveň rozlišovacia.2 Racionalita cieľov. Vzťahy medzi cieľmi môžu byť nasledovné: • • • vzťah negácie. Nástroje členíme podľa rozličných kritérií. vzťah konfliktnosti. kedy sú ciele vo vzájomnej harmónii. ktorú môže subjekt hospodárskej politiky určiť. nepriame. Z hľadiska racionality cieľov sú rozhodujúcimi prvkami kvantitatívna určitosť vytýčeného cieľa. napr.

zmena colnej tarify). ako prostriedky finálneho pôsobenia môžeme deliť aj podľa oblasti hospodárstva na ktoré pôsobia. a nakoniec aj organizačných. V základnom členení nástrojov čiastkových politík dominuje členenie na nástroje administratívno-právne a ekonomické. Aké nástroje a v akej intenzite budú použité v konkrétnej situácii závisí od mnohých faktorov. no vyvolávajú kvantitatívnu zmenu tých premenných. Bežné nástroje nespôsobujú zmenu systému. sektorové. rozmeru použitia zvolených nástrojov. ďalej z cieľového stavu. výmeny alebo spotreby. t. ktorý sa má dosiahnuť. ktoré sú zaväzujúce a ich nedodržanie býva sankcionované. od rozsahu odchýlky reality a želaného stavu. ale aj od postojov ekonomických subjektov. Práve toto prostredie je determinantom výberu nástroja. od predpokladanej reakcie. v ktorom má byť nástroj použitý (napr. atď. kontrolných a hodnotiacich náležitostí použitia nástrojov. oblastí ktoré sú problémovými a vyžadujú si nápravu. 18 . V prvom rade to závisí od závislosti od vytýčených cieľov. priame a nepriame. ktoré nastali v hospodárstve. sankčné.j. krátkodobé. rezortné. inštitucionálnej a vecnej pôsobnosti na nástroje dlhodobé. kvalitatívneho a kvantitatívneho rozdielu medzi súčasným a cieľovým stavom. rozdeľovania. ale aj metódy a kritériá pôsobenia. Tieto nástroje po zavedení do praxe menia spôsob koordinácie ekonomických aktivít a tiež motiváciu správania sa podnikateľských subjektov. všeobecné a špecifické. nástroje pôsobiace na ciele globálne a selektívne. Ide o rozdelenie nástrojov na nástroje bežné a systémové. − smeru a druhu stimulácie na nástroje podporné. požiadaviek. ako pôsobia na vývoj vzťahov medzi účastníkmi trh (podľa spôsobu pôsobenia). nákladov potrebných na zavedenie nástrojov a z nich dosiahnutých prínosov. medzinárodné. čiže či pôsobia v oblasti produkcie. Dôležitú úlohu v tejto súvislosti zohráva aj časové obdobie. v súvislosti s volebným cyklom) a množstvo finančných prostriedkov. ktoré sú základom pre rozhodovanie sa ekonomických subjektov. základné a odvodené. Nástroje. Významným kritériom členenia nástrojov hospodárskej politiky je to. Navrhovanie a používanie nástrojov hospodárskej politiky a tiež čiastkových politík je v kompetencii jednotlivých nositeľov týchto politík a má vychádzať z ich poznania zmien. Každá čiastková politika má vlastné subjekty. na ktoré je nástroj zacielený (úroková sadzba. ktoré majú nositelia hospodárskej politiky k dispozícii. Systémové nástroje môžu mať formu doporučení alebo právnych noriem. priestorovej. Hlavnými nástrojmi hospodárskej politiky sú jej jednotlivé čiastkové politiky. zabraňujúce. Nemajú za následok zásadnú zmenu správania sa ekonomických subjektov. lokálne. obmedzujúce. dovozná prirážka. z poznania pôsobenia nástrojov a ich pozitívnych. odvetvové. menia len veličiny. Praktická hospodárska politika sa vždy uskutočňuje v určitom sociálnom prostredí. pretože určuje stupeň účinnosti nástrojov.Hospodárska politika − časovej. možností a obmedzení použitia nástrojov z časového a priestorového hľadiska. Systémové nástroje majú vplyv na zmenu kvality celého ekonomického systému. ako aj negatívnych dopadov na ekonomiku a to či už priamych alebo nepriamych. nástroje a ciele.

Pri výbere nástrojov je nevyhnutné sledovať praktickosť použitia nástrojov v konkrétnej situácii. ktoré by mohli byť pri riešení konkrétnej situácie najvhodnejším riešením pre ekonomiku. systém zhoršujúce opatrenia a systémovo rušivé opatrenia. Sleduje kombinácie nástrojov v súvislosti s konkrétnym cieľom a hľadá možné kombinácie cieľov a nástrojov. ktoré na ovplyvňovanie ekonomiky využíva. Hospodárska politika sleduje veľké množstvo cieľov a k dispozícii má veľké množstvo nástrojov. stanovený cieľ je iba rečníckou proklamáciou. V rámci základného členia poznáme napríklad makroekonomickú hospodársku politiku a mikroekonomickú hospodársku politiku. Vzťah cieľov a nástrojov by sa mal objaviť aj v programovom vyhlásení vlády. Týmto dokumentom vláda deklaruje svoju hospodársku politiku. ich prístup je však ovplyvnený snahou o dosiahnutie sociálnej spravodlivej spoločnosti.6 Typy hospodárskej politiky Existuje veľa členení hospodárskej politiky. Ak tomu tak nie je. či systémotvornú a regulatívnu hospodársku politiku.Hospodárska politika 1. dostatočnosť účinku nástroja na cieľ – či je nástroj dostatočne silný. Tak pravica ako aj ľavica prispôsobuje svojim cieľom aj nástroje. ktoré je záväzným dokumentom každej novozvolenej vlády. Nesleduje preto konkrétne len vzťah jedného cieľa a jedného nástroja. ponukovo orientovanú hospodársku politiku a dopytovo orientovanú hospodársku politiku. Z tohto hľadiska existujú systémovo nutné opatrenia.5 Vzťah medzi cieľmi a nástrojmi hospodárskej politiky Vzťah medzi cieľmi a nástrojmi hospodárskej politiky je veľmi široký. časové obdobie. čím sa sleduje a posudzuje vhodnosť. resp. Možnosti realizácie určitého súboru nástrojov majú svoje obmedzenia. 19 . preferencií súkromného vlastníctva a minimalizácie zásahov do ekonomiky. Pravicovo orientované strany sa opierajú o konzervatívnu politickú doktrínu a presadzujú princípy slobody jednotlivcov. Vzťah nástroj. stred a ľavica. V rámci prepojenia teoretickej a praktickej hospodárskej politiky by malo platiť. Charakter programového vyhlásenia vlády je daný orientáciou strán v politickom spektre. Ľavicovo orientované strany v demokratických spoločnostiach taktiež uznávajú dominantnú úlohu trhového mechanizmu. rôznorodosti foriem vlastníctva a podporou štátnych zásahov do ekonomiky. systémovo podporujúce opatrenia. 1. za ktoré sa prejaví vplyv zavedeného nástroja na sledovanom cieli. že každý stanovený cieľ by mal mať aspoň jeden relevantne použiteľný nástroj. vedľajšie účinky pôsobenia nástrojov – vplyv nástrojov ovplyvňujúcich jeden cieľ hospodárskej politiky na iný cieľ. skupina nástrojov a sledovaný cieľ je nevyhnutné neustále kontrolovať a analyzovať. účelnosť a racionalita konkrétneho použitého nástroja alebo skupiny nástrojov. aké náklady budú spojené so zavedením nástroja do praxe a aký silný bude výsledný efekt na cieľ – aké budú ekonomické efekty. Za základné formy sú považované pravica. systémovo zodpovedajúce opatrenia. Kvalita tohto vzťahu sa hodnotí stupňom konformity.

Medzi dôvody pre reguláciu patrí najmä: zabezpečenie prirodzených verejných potrieb (obrana. výkonnú a súdnu. ako aj na oblasť ekonomického rastu v závislosti na uplatňovaní vládneho programu. zvykne sa označovať aj ako politika stabilizačná.: politiku ochrany hospodárskej súťaže.Hospodárska politika 1. Hlavný dôraz je kladený na konštruujúce prvky. pričom regulujúce prvky sú na nich závislé. Okrem týchto dlhodobo sa vytvárajúcich prvkov. Regulovanie v trhových ekonomikách vyplýva z trhových nedokonalostí. politiku rozdeľovania a dôchodkovú politiku. V kontexte mikroekonomickej hospodárskej politiky rozlišujeme napr. administratíva.6. si na určitom stupni vývoja spoločnosti vyžaduje ochranu alebo úpravu v súvislosti so zmenami celkového vývoja spoločnosti. Problémom je. najčastejšie vyjadrovaných a sledovaných pomocou magického štvoruholníka. Účinná hospodárska politika predstavuje optimálnu kombináciu oboch týchto politík. sociálnu politiku. napodobňovanie či vytváranie precedensov. Spoločnosť má v tejto súvislosti za úlohu v oblasti hospodárstva zabezpečiť: ochranu súkromného vlastníctva. akokoľvek spontánne vzniknutý.6. − regulatívnu hospodársku politiku pomáhajúcu udržiavať systém schopný fungovania. menovú (monetárnu). zvykové správanie sa. Jej cieľom je zabezpečovanie základných ekonomických cieľov spoločnosti. štruktúrnu politiku. ako sú vžité konvencie.2 Systémotvorná a regulatívna hospodárska politika Konkrétna praktická hospodárska politika sa tvorí v konkrétnom prostredí a vychádza zo skutočnosti. právo.1 Makroekonomická a mikroekonomická hospodárska politika Hospodárska politika v sebe zahŕňa dve základné oblasti: makroekonomickú a mikroekonomickú. existuje aj regulačná realita alebo stav legislatívnej úpravy vytvárania ekonomického systému. 1. normy konania. ochrana životného prostredia) a prijímanie zodpovednosti vlády za 20 . Regulatívny charakter hospodárskej politiky je len jedným z prvkov tejto politiky. deľby moci na zákonodarnú. že spoločnosť disponuje základnými regulujúcimi prvkami. Keďže je makroekonomická hospodárska politika zameraná najmä na zachovanie rovnováhy. Makroekonomická hospodárska politika sa zameriava na makroekonomickú rovnováhu a efektívne využitie zdrojov spoločnosti. aby nedávala príčinu k presadzovaniu záujmov len určitých záujmových skupín. ochranu zmlúv a voľný prístup na trhy. Systémotvorný typ hospodárskej politiky je zameraný na výstavbu legislatívneho rámca pre fungovanie ekonomiky. Tvorca nemeckého ekonomického zázraku V. Demokratické spoločnosti sa snažia tento problém riešiť v rámci demokratických pravidiel. Makroekonomická hospodárska politika sa zameriava na opatrenia ovplyvňujúce agregátny dopyt a agregátnu ponuku. Eucken v tomto smere definuje dva typy princípov hospodárskej politiky: − systémotvornú hospodársku politiku vytvárajúcu podmienky pre hospodársky systém. Najčastejšie sa člení na tieto základné politiky: fiškálnu (rozpočtovú). Mikroekonomická hospodárska politika sa zameriava na zvyšovanie efektívnosti pri alokácii zdrojov v spoločnosti. ktoré môžeme všeobecne zaradiť do širšieho kultúrneho rámca spoločnosti. aby konštruujúca hospodárska politika bola trhovo konformná. vonkajšiu hospodársku (medzinárodnú) a dôchodkovú. Hospodársky systém.

prípadne strednom časovom horizonte. obmedzenie v rozhodovaní napr. 1. ale sú to stanovenia zásad. že každý regulačný zásah zavádza ekonomiku smerom. regulácia cien miezd. − obmedzovať dvojité zdanenie. ktorí bohatstvo vytvárajú – aktívnych podnikateľov. každý vládny zásah spôsobuje okrem trhových deformácií aj náklady na jeho realizáciu. Politiku deregulácie sprevádza demonopolizácia a privatizácia. K hlavným predstaviteľom tejto hospodárskej politiky patrí ekonómia strany ponuky. Dopytovo orientovaná hospodárska politika má svoj základ postavený na ovplyvňovaní agregátneho dopytu prostredníctvom aktívnej politiky vládnych výdavkov.Hospodárska politika rozdeľovanie a prerozdeľovanie (sociálna politika. ktoré je potrebné dodržiavať v súvislosti s presadzovaním protiintervencionistickej hospodárskej politiky. že sa obhajuje existencia tzv. Pri realizácii regulačných opatrení vzniká celý rad negatívnych vedľajších dopadov. sústavných rozpočtových deficitov. Stimulácia efektívneho agregátneho dopytu zvyšovaním vládnych výdavkov pôsobí na lepšie využívanie ekonomických zdrojov. Ide o nasledujúce zásady: − realizovať politiku znižovania daní. Zásadným argumentom proti regulácii je skutočnosť. Za najdôležitejšie možno považovať dopady vyvolávajúce nepotrebné výdavky a tým zvyšujúce sa celkové náklady regulácie. a navyše. ktorým by sa sama nepohybovala. Základnými nástrojmi deregulácie je zrušenie už nefungujúcich regulačných opatrení. čo vedie k preferencii uplatňovania nástrojov fiškálnej politiky.6. Podľa tohto typu hospodárskej politiky sú výrobcovia centrom ekonomickej aktivity. pri drogách a pod. Ich iniciatíva pri vyhľadávaní podnikateľských príležitostí vyvoláva inovácie a umožňuje pohyb ekonomiky napred. − uprednostňovať zdaňovanie spotreby pred zdaňovaním dôchodkov. Ponukovo orientovaná hospodárska politika je charakteristická snahou o určenie a následné odstránenie faktorov. ktoré odrádzajú od práce a investovania maximálnou podporou tých. Riešením vyššie uvedených problémov regulácie sa zaoberá politika deregulácie. Podľa stúpencov tejto teórie má byť hospodárska politika obmedzená len na jediný cieľ a to podporu podnikania prostredníctvom odstraňovania všetkých možných prekážok podnikania a tým tvorbou čo najliberálnejšieho hospodárskeho prostredia. Vysoká stimulácia ekonomiky prostredníctvom vládnych výdavkov vedie k vzniku rozpočtových deficitov a to až do takej miery. Hlavné odporúčania tejto politiky nie sú systematizované do praktických návodov s presne stanovenými cieľmi. či nepôsobia proti stanoveným cieľom a preverenie regulačných opatrení z hľadiska nákladov a výnosov. ďalej prešetrenie. obmedzovanie rozsahu slobody voľby a tým destimuláciu ekonomickej aktivity a inovačného potenciálu a konzervovanie existujúcej štruktúry ekonomiky. 21 .). − podporovať konkurenciu hlavne obmedzovaním vplyvu monopolov. Regulácia zohráva pozitívnu úlohu v trhovej ekonomike iba v krátkom.3 Dopytovo orientovaná a ponukovo orientovaná hospodárska politika Ďalšie možné hľadisko členenia hospodárskej politiky je podľa toho či pôsobia prvotne na oblasť agregátneho dopytu alebo agregátnej ponuky.

Byrokracia. − bojovať proti reštriktívnym praktikám odborov. Veľké záujmové skupiny. Avšak ani tieto predpoklady nie sú zárukou toho. ktorá je členom akejkoľvek organizácie alebo akéhokoľvek zoskupenia. výrobcovia a poskytovatelia služieb ako aj spotrebitelia. konkurencieschopnosť krajiny. ale aj cenovú hladinu a iné. ktorý podlieha odlišným motiváciám a je pre neho príznačné nadmerné plytvanie a malá pozornosť k šetreniu finančných prostriedkov. V rámci vzájomných rokovaní majú dostatočnú silu hlavne veľké a dobre organizované skupiny. ale prostredníctvom vyjednávaní presadzujú svoje záujmy a podieľajú sa na hospodársko-politickom rozhodovaní. Slobodné. Akceptácia rozhodnutí štátu závisí od rozsahu byrokracie a byrokratického systému v krajine. princíp väčšinového rozhodovania a obmedzenosť funkčného obdobia zvolených osôb s možnosťou ich odvolania predstavujú základné charakteristiky demokratického systému. na základe ktorých sa môžu slobodne rozhodovať tak podnikatelia. chrániť spotrebiteľov na trhu. čím automaticky koordinuje ich činnosť. Demokracia a politický pluralizmus sú základom dobrého fungovania spoločnosti. Každá krajina. že štát si klade za cieľ starať sa o udržanie konkurenčného prostredia medzi výrobcami a poskytovateľmi služieb. Predstavuje sústavu s decentralizovaným rozhodovaním ekonomických subjektov na strane dopytu a ponuky. že sa v rámci praktickej hospodárskej politiky nebudú presadzovať určité ciele niektorých záujmových skupín. ktoré z členstva vyplývajú. Ich rozhodnutia ovplyvňujú situáciu na trhu práce. V našich podmienkach sa ešte stále vyvíja. sa podieľa na realizácii rozhodovania. Napríklad krajiny. Všetky hospodársko-politické rozhodnutia sa prostredníctvom byrokracie dostávajú do reálneho života spoločnosti. pri nedostatočnej kontrole. môže na tomto členstve získať rôzne výhody. existencia byrokracie. preto výsledky jednotlivých rokovaní môžu byť na úkor menších a horšie organizovaných záujmových skupín. priame a tajné voľby.Hospodárska politika − obmedzovať vládne zásahy do neperspektívnych odvetví. Byrokracia je systém. relatívne samostatná existencia a presadzovanie vlastných záujmov. Hospodárska politika má za cieľ zasahovať do tohto systému len v takom prípade. 1. ktoré síce nie sú zastúpené v parlamente. je jej umožnená. poskytovať a sprístupňovať relevantné informácie. Keďže byrokracia nepodlieha trhovým sankciám a má dostatočný prístup k informáciám. zahŕňajú najmä zamestnávateľské zväzy a odbory. ak dochádza k jeho ohrozovaniu. Táto sústava je vo vyspelých ekonomikách dlhodobo daná. zúčastnené 22 . Medzinárodné organizácie svojou činnosťou značne obmedzujú realizáciu hospodárskej politiky jednotlivých krajín. existencia veľkých sociálnych skupín a existencia medzinárodných organizácií.7 Inštitucionálne podmienky realizácie hospodárskej politiky Praktickú stránku tvorby a realizácie hospodárskej politiky ovplyvňuje sústava inštitucionálnych podmienok. Trhový systém je základným systémom koordinácie hospodárstva. ako zvláštna skupina. K najdôležitejším inštitucionálnym podmienkam realizácie hospodárskej politiky patria: trhový systém. ale zároveň musí dodržiavať aj určité záväzky. pričom voliči prejavujú svoje preferencie podporou určitých politických strán a ich programov a politické strany sa o získanie maximálneho počtu hlasov voličov. napríklad na základe účelového vytvárania vládnych koalícií. Znamená to. demokracia a politický pluralizmus.

že novozvolené vlády (najmä tie. Hospodárska politika môže na základe prijatých opatrení a použitých nástrojov ovplyvniť vývoj hospodárstva t. neschopnosť správne vyhodnotiť tie informácie. ktorý sa pomerne rýchlo vyčerpáva. ktorá sa môže prejaviť udržiavaním stavu bez značnejšieho napredovania ekonomiky. skutočnosť. V určitom čase ľudia od vlády nepožadujú ekonomickou štatistkou merateľné úspechy. ale aj vzťah politikov k ekonomickej teórii alebo nevyužitie politického kapitálu. dominancia praktickej hospodárskej politiky. ktoré boli zvolené po páde socialistického systému). Tie sa prejavujú najmä neadekvátnou – neúčinnou hospodárskou politikou. nekvalifikovanosť vládnych úradníkov. vláda je schopná svojimi opatreniami čiastočne usmerňovať ekonomiku v súlade s napĺňaním vlastných záujmov. napríklad v protimonopolnej politike alebo poľnohospodárskej politike. V reálnej hospodárskej politike môžu nastať dva nerovnovážne stavy: 1. sú povinné prihliadať na odporučenia expertov pri formulácii stabilizačnej politiky. K zlyhaniam spôsobeným sledovaním vlastných záujmov môžeme priradiť: presadzovanie vlastných záujmov. majú veľkú dôveru ľudí. kedy vládne rozhodnutia spôsobujú poruchy prirodzeného vývoja hospodárstva prostredníctvom trhového mechanizmu. kedy vzniká riziko straty citlivosti na potreby praxe a uplatňovanie nástrojov bez znalosti ich reálneho dopadu na ekonomiku alebo 2. Nevyužitie politického kapitálu. 1. nedostatok informácií pre rozhodovanie. že rovnováha medzi znalosťou teórie a schopnosťou jej praktického uplatnenia je ideálnym stavom.j. Za neadekvátnu hospodársku politiku môžeme považovať stav. pretože v tomto období sa očakáva na základe systémových zmien vytváranie základných podmienok pre rozvoj trhovej ekonomiky. Môžeme za ne považovať vládne zlyhania. Koordinácia tohto systému je náročná a vyžaduje si množstvo kompromisov.Hospodárska politika v Medzinárodnom menovom fonde a čerpajú úvery. ktoré sú k dispozícii a pod. Hlavnými oblasťami vládnych zlyhaní sú čas a sledovanie vlastných záujmov vlády. dominancia teoretickej hospodárskej politiky. V podstate ide o to. že vládni úradníci v praxi nenesú náklady vlastných rozhodnutí.8 Hranice hospodárskej politiky Hospodárska politika má aj svoje obmedzenia – svoje hranice. Znamená to. Nevyužitie politického kapitálu sa ako zlyhanie vlády objavilo v súvislosti s transformačnými procesmi v strednej a východnej Európe. neschopnosť administratívy pri rozhodovaní. Pod zlyhaniami spôsobenými vzťahom politikov k ekonomickej teórii si možno predstaviť nevyváženosť pri opieraní sa o poznatky ekonomickej teórie a ekonomickej praxe. Takéto rôznorodé inštitucionálne prostredie predstavuje existenciu množstva názorov na problémy reálneho života a to z rôznych uhlov pohľadu. vytvára predpoklady pre ešte nerozpracovaný druh vládnych zlyhaní. Aj členstvo v Európskej únii zaväzuje k dodržiavaniu spoločných zásad. 23 .

Ide o zistenie toho. ako poslednou fázou rozhodovacieho procesu sa zisťuje. ktoré je závislé od získania informácií a realizovanej skutočnosti. Časové oneskorenie má v tomto prípade charakter vonkajšieho oneskorenia a ide o realizačné časové oneskorenie. ako aj časových oneskorení. Vláda v tejto fáze realizuje výber možných nástrojov hospodárskej politiky. sa realizuje plánovanie hospodárskopolitických opatrení na základe zrealizovanej makroekonomickej analýzy. implementácia a kontrola. rozhodovanie. aby bola dokončená predchádzajúca fáza. Základom makroekonomickej analýzy je dnes sústava národných účtov. Fáza rozhodovania by mala vyústiť do prijatia zákona alebo iného záväzného nariadenia vlády. Časové oneskorenie v tejto fáze je vnútorným oneskorením a má administratívny charakter. Makroekonomické analýzy pripravujú a realizujú rôzne výskumné a nevládne inštitúcie. Časové oneskorenie v tejto fáze má taktiež vonkajší charakter a je realizačným oneskorením. V rámci tejto analýzy sa sledujú rôzne javy. Fáza implementácie predstavuje hospodársko-politického rozhodnutia ekonomickými subjektmi. Kontrolou. Jednotlivé fázy hospodársko-politického rozhodovania sú: analýza. Časové oneskorenie v tejto fáze je tiež spojené s poznávaním. 24 . V prvej fáze – fáze makroekonomickej analýzy sa analyzuje vývoj makroukazovateľov. v závislosti od prijatých opatrení nositeľov hospodárskej politiky. či sa presadzuje viac intervencionistická alebo liberálna koncepcia). Jednotlivé fázy rozhodovacieho procesu sú časovo rozdielne náročné a ich vzájomná postupnosť si vyžaduje . najmä či skúmaný jav má krátkodobý alebo dlhodobý charakter a ako sa odkláňa od dlhodobej alebo želanej tendencie. resp. prognóza – plánovanie. 1.9 Hospodársko-politické rozhodovanie Hospodársko-politické rozhodovanie má niekoľko fáz. určitej normy.Hospodárska politika 1. ktoré by mali byť známe verejnosti. Na tento účel sa používajú krátkodobé prognózy. Časové oneskorenie v tejto fáze je spojené s poznávaním skutočného vývoja a má charakter vnútorného oneskorenia. či a ako tieto subjekty na rozhodnutie reagujú. ktoré sa líšia podľa realizovanej koncepcie hospodárskej politiky (podľa toho. Prijatie rozhodnutia je závislé na existujúcom stupni politickej podpory a súvisí s uvádzanými politicko-ekonomickými cyklami. Súvislosti hospodárskopolitického rozhodovania znázorňuje Obr. s akým výsledkom sa rozhodnutia nositeľov hospodárskej politiky zrealizovali. ale môže mať aj charakter administratívny. Ide o vnútorné oneskorenie v závislosti od reakcie na prebiehajúci vývoj. fáze prognózy – plánovania. V druhej fáze.4.

Údaje pre prognózy musia byť kvalitatívne homogénne a musia spĺňať určité predpoklady. prognózy vedecko-technické (prognózy smeru a vývoja vedeckotechnického pokroku). používané hlavne ak je predmet prognózy zadaný ako problém a jeho analýza. poznávacie 3. Realizuje sa tak makroekonomická analýza a prognóza. analýza 2. ako hodnotiť výsledky hospodárskej politiky. ktorá vychádza zo systematickej prognostickej činnosti. 1. Pri príprave jednotlivých prognóz využíva hospodárska politika prognostické metódy. Tieto informácie sú analyticky spracovávané a sú vyvodené analýzy pre rôzne oblasti. životného štýlu obyvateľstva.. Makroekonomické prognózy sú charakteristické variantnosťou vyplývajúcou z rôznych cieľov. 5.. Objektívne prognostické metódy sú založené na matematických a štatistických postupoch a subjektívne prognostické metódy. resp. Dynamické časové rady musia zachytávať dostatočne dlhé obdobie a nesmú obsahovať veľké 25 . (2007) s.implementácia 5.4 Fázy hospodársko-politického rozhodovania a časové oneskorenia (Zdroj: VINCÚR. vplyvy a kritériá sú ponechané na subjektívnych úsudkoch odborníkov. rozhodnutia 4. demografické. Takmer vždy sa zaoberá nasledujúcimi okruhmi: analýzou výroby.9. Ide o informácie všeobecného charakteru (demografické. Pravdepodobnosť sa uvádza v percentách a od predikcie sa odlišuje svojou praktickou využiteľnosťou. realizačné vnútorné oneskorenie vonkajšie oneskorenie Obr. hodnotového systému obyvateľstva).1 Informácie pre hospodársku politiku Základom pre hospodársku politiku sú rôzne informácie.Hospodárska politika na úrovni vlády na úrovni ekonomických subjektov Fázy hospodárskopolitického rozhodovania 1. analýzou spotreby. Makroekonomická analýza sa snaží analyzovať vývoj a stav národného hospodárstva ako celku. na znalostiach a intuícii odborníkov. Makroekonomická prognóza je kvalifikovanou vedeckou výpoveďou o budúcnosti. politické sociálne. Vždy konfrontuje agregátny dopyt a agregátnu ponuku. prognózy strednodobé (2-5 rokov) a prognózy dlhodobé (nad 5 rokov). efektívnosti národohospodárskych procesov. administratívne 4. Tejto problematike je venovaná samostatná kapitola. prognózy sociálnopolitické (prognózy sociálne. Podľa časového obdobia rozlišujeme prognózy krátkodobé (12-18 mesiacov). analýzou efektívnosti a ekonomickej úrovne a analýzou ekonomického rastu. prognóza – plánovanie 3.kontrola Časové oneskorenia 1. hospodárske aj vedecko-technické). analýzou rovnováhy. o ktoré má vláda záujem. Základným parametrom dát pre makroekonomickú analýzu je Systém národných účtov. P. analýzou vonkajších vzťahov. 2. ich vzájomnú vyrovnanosť a zaoberá sa parametrami účinnosti. 1.: Teória a prax hospodárskej politiky. a kol. Podľa objektu prognózy rozlišujeme prognózy ekonomické (prognózy hospodárskeho vývoja). 27) K základom hospodárskej politiky patrí aj poznanie toho.

3. Oboznámiť sa s Programovým vyhlásením vlády SR – dostupné na internete. 2. Prezrieť si internetové stránky jednotlivých ministerstiev a oboznámiť sa s ich štruktúrou. metodika tvorby časových radov musí byť rovnaká a výsledky jednotlivých pozorovaní musia byť navzájom porovnateľné. Aktivity 1. ktoré základné ekonomické kategórie sú charakteristické pre oblasť hospodárskej politiky a tiež aké základné vzťahy medzi nimi existujú. V ekonomickej tlači sledovať informácie týkajúce sa ekonomických problémov súvisiacich s hospodárskou politikou. 26 .Hospodárska politika kvalitatívne zmeny. Záver V tejto kapitole ste sa naučili.

Ako vedná disciplína sa opiera o vybudovanú teoretickú základňu. ktorá bola spojená s výrazným poklesom výroby a investícií. Charakterizovať súčasnú hospodársku politiku. neúrode alebo vojnám. budovať a udržiavať také verejné zariadenia. udržiavať spravodlivosť. Definovať koncepcie hospodárskej politiky. Pre klasikov platilo. V tomto období sa pre vznik hospodárskej politiky nesústredilo dostatok argumentov. storočia. formovala v podstate až po 2. spôsobila zmenu v ekonomickom myslení. ktoré sa v tomto období objavovali boli prisudzované pôsobeniu vonkajších faktorov.Hospodárska politika 2.1 Prehľad vývoja hospodárskej politiky Ako už bolo spomenuté. Neznamená to však. aby sa nastolil jednoduchý systém prirodzenej slobody. ktorý spôsobil prevrat v ekonomickom myslení bol „Sayov zákon“. nakoľko politické hodnotenie prestavby hospodárskeho systému laissez faire sa posudzovalo ako vnášanie cudzích – neprirodzených elementov do ekonomického systému fungujúceho trhu. ktoré mali vplyv na tvorbu hospodárskej politiky patria časti učenia tak merkantilistov ako aj fyziokratov. ale najmä klasickej ekonomickej školy. že sa tento zákon akceptoval relatívne dlhé obdobie. Keďže sa hospodárska politika – jej teoretická časť. rokoch 20. Prvou reakciou na svetovú hospodársku krízu bol program 27 . Hospodárske krízy. Ciele Po preštudovaní tejto kapitoly budete vedieť: • • • Popísať vývoj hospodárskej politiky. ktorý mal tieto povinnosti: ochraňovať krajinu pred vonkajším a vnútorným nepriateľom. ako napr. Až Veľká svetová hospodárska kríza. Tým. že jediné. Mnohé argumenty boli skôr proti. priestor najmä pre ochranu podnikateľského prostredia v podobe rôznych protimonopolných zákonov. svetovej vojne. že pred obdobím jej vzniku neboli žiadne prvky. ktoré by jej vznik neovplyvnili. bol mimo záujmu ekonómov a v ekonomickom systéme tak bol. v rámci zásahov štátu do chodu ekonomiky. je odstraňovať obmedzenia pre pôsobenie trhových síl.1. v 30. ale aj s rozvratom v medzinárodných hospodárskych vzťahoch. Jedným z podstatných momentov. považujeme ju za vedu pomerne mladú. V tomto systéme prirodzeného poriadku sa tiež pripisuje určitá obmedzená úloha štátu. 2. dopyt ako taký. Vývoj hospodárskej politiky Poslanie Poslaním tejto kapitoly je poskytnúť prehľad o vývoji hospodárskej politiky. s dovtedy nevídaným nárastom nezamestnanosti. čo je potrebné pre trhový systém. hospodárska politika je vednou disciplínou. podľa ktorého si „každá ponuka vytvára svoj dopyt“. o ktoré nemá kvôli neefektivite investícií záujem jednotlivec.1 Zrod hospodárskej politiky K prvkom. 2.

Celkovo nebolo ťažisko koncepcie v samotnom zvýšení štátnych výdavkov. Keynes poukázal na dve základné stránky hospodárskej politiky: 1. ktorý vznikol v USA a priniesol zmeny v prístupe štátu k ekonomike. že pôsobenie trhového mechanizmu nemožno ponechať úplne bez kontroly štátom. Štát sa začal oveľa viac angažovať v tých oblastiach. J. ceny. že zámerné zásahy štátu pomáhajú ekonomický systém v prípade nerovnováhy stabilizovať a pomáhajú lepšie využívať nedostatočne využité výrobné zdroje. intervencionistická koncepcia New Deal. všeobecné princípy hospodársko-politickej terapie. ktoré napríklad obsahovali opatrenia na obnovu a rekonštrukciu priemyselnej výroby. 28 . hlavne štátne výdavky a ich zmeny. zavádzali niektoré formy plánovania. do ktorých predtým nezasahoval. Za skutočný zrod hospodárskej politiky však považuje vznik novej ekonomickej teórie publikovanej v knihe „Všeobecná teória zamestnanosti úroku a peňazí“ z roku 1936 od J. regulovali konkurenciu. avšak ešte neucelená. New Deal nebol ucelenou koncepciou. Práve pokusy a omyly boli základným rysom celej tejto koncepcie. ktorý túto knihu koncipoval ako teoretické dielo. − základom sústavy zásahov a opatrení má byť v prvom rade fiškálna politika a jej nástroje.2 Zdroje formovania hospodárskej politiky Ako už bolo uvedené. − peňažná politika má mať v rámci hospodárskej politiky podporné miesto a hlavný dôraz má byť kladený na zmeny v úrokovej miere. ako aj daňové sadzby a ich zmeny. ktorá by mala byť čo najnižšia a to aj z dlhodobého hľadiska. uvažovalo sa s tým. bol skôr v jednotlivých reformných opatreniach. presnejšie diagnóze a terapii nedostatočného celkového dopytu. že to vláda prizná a bude hľadať inú cestu. na záchranu farmárov a zachovanie ich dôchodkov. M. že štát sa stal v trhovej ekonomike aktívnym činiteľom a začal do ekonomiky vnášať prvky stabilizácie.1. stanovovali minimálne mzdy. ako návodu pre štátnu ekonomickú intervenciu. − hlavným teoretickým problémom sa stalo hľadenie odpovede na to. − potvrdil sa poznatok. storočia. − celková hospodárska politika by mala byť proticyklická.Hospodárska politika New Deal. krátkodobá a zameraná na odstraňovanie ekonomických kríz. Ak by sa táto cesta ukázala ako zlá. New Deal predstavoval zlom v hospodárskej politike štátu. Keynesa. Aplikácia jeho teórií v praxi bola až druhoradá. Veľmi zjednodušene je možné zhrnúť hlavné myšlienky Keynesovho prínosu pre ekonómiu a aj pre hospodársko-politickú prax nasledovne: − pozornosť sa začala venovať strane dopytu. skôr to bolo hľadanie cesty z krízy. aby bola prekonaná tendencia trhového systému k nevyužívaniu zdrojov. upravovali vzťahy v príslušných odvetviach. ktoré by vedeli obnoviť rovnováhu spoločnosti. teoretickú interpretáciu makroekonomickej rovnováhy a 2. Napriek tomu však kniha ovplyvnia hospodársku politiku oveľa viac ako akákoľvek iná kniha prvej polovice 20. maximálny počet pracovných hodín atď. začiatkom 30. M. ktorá priniesla zmeny v tom. rozsah výroby. 2. Ekonomická realita v tomto období nebola na takú hlbokú krízu pripravená a nedisponovala nástrojmi. rokov 20. storočia vznikla v USA prvá. ako dosiahnuť plnú zamestnanosť.

ktorá s opiera o zásahy štátu formovali aj iné smery než len keynesiánstvo. Vznikol podnet na založenie nových vládnych orgánov a inštitúcií. sa po určitom prispôsobení a doplnení dala celkom úspešne využívať aj v podmienkach vysokej zamestnanosti. svetovej vojne sa Keynesovo ekonomické učenie stalo základom pre hospodárske politiky väčšiny krajín západného sveta. Kanady a Veľkej Británie. pri nevyužitých výrobných zdrojoch a pri oslabení podnetu k investíciám). politikou „Stop and go“ a v 60. Každá krajina však mala svoje zvláštnosti v jeho uplatňovaní. bankovej politiky štátu. akceptuje systémové opatrenia. neskôr aj drvivej väčšiny krajín vrátane Nemecka a Japonska.3 Formovanie hospodárskej politiky Po skončení 2. K ďalšími zdrojom patria: indikatívne plánovanie. ktorá bola spočiatku koncipovaná pre predvojnovú ekonomiku (t. 2. 29 . zamestnaneckých zákonov. spotreby. ekonomiku v stagnácii.j. vo Švédsku a Dánsku ako „štát blahobytu“. výsledkom má byť spravodlivejšie rozdelenie národného dôchodku a sociálne trhové hospodárstvo. úspor. že sa začali vykonávať výskumy národného dôchodku. rokoch prostredníctvom „New Economics“. Keynesiánstvo sa stalo dominujúcim ekonomickým prúdom hospodárskej politiky USA. dbá sa na ich komplexnejšie vzájomné prepojenie v podmienkach i účinku. ktorej hlavným cieľom je udržať podmienky materiálnej reprodukcie v únosnej. Európsky smer hospodárskej politiky ju chápe ako činnosť konštitutívnu. daní. rokoch minulého storočia. pretože ponúkalo ucelené teoretické východiská. Nastal rozvoj angloamerického a európskeho smeru.1. V 50. svetovej vojny nastal rozvoj hospodárskej politiky v dvoch rozdielnych podmienkach. rokoch bola realizovaná tzv. rokov a najväčší rozmach dosiahlo v 60. neoklasická syntéza.. investícií.. Vyvíjal sa v Nemecku na základe ordoliberalizmu. že teória. Po 2. aby sa zabezpečila plná zamestnanosť. čím sa veľmi zvýšila autorita profesionálnych ekonomických odborníkov. vo Francúzsku ako indikatívne plánovanie a v strednej a východnej Európe ako direktívny sovietsky plánovací systém. ktoré sa presadzujú v štátom prijímaných zákonoch. efektívnej miere. ktoré sa zaoberali prípravou podkladov pre činnosť vlády a teda pre hospodársko-politické rozhodovanie. že uplatňovanie teoretických východísk bolo v súlade s vtedajšou realitou ekonomického systému a ukázalo sa. potvrdilo sa. ktoré uprednostňuje ponukovú stránku ekonomického vývoja. Angloamerický smer hospodárskej politiky ju chápe ako krátkodobú – konjunkturálnu. štát blahobytu. Hospodársku politiku. ktorý reaguje najmä na sociálne problémy. ktoré je na rozhraní liberalistickej a intervencionistickej politiky. atď. Najväčším prínosom Keynesa pre hospodársku politiku bola skutočnosť.Hospodárska politika Prínos keynesiánstva do praxe bol tiež v tom. Toto obdobie hospodárskej politiky trvalo až do konca 70. prostredníctvom ktorej sa keynesiánstvo otvorilo niektorým neoklasickým myšlienkam. Veľmi dôležitým medzníkom vývoja hospodárskej politiky bola tzv. Štátom je zabezpečovaná stabilita ekonomiky a spoločnosti prostredníctvom protimonopolných zákonov. Po roku 1945 sa vplyv vývoja keynesiánstva na hospodársku politiku zameral na aktívne udržovanie vysokej zamestnanosti cez podporu nedostatočného efektívneho dopytu. atď. že za jednu zo základných povinností štátu sa začala uznávať povinnosť regulovať úroveň celkového efektívneho dopytu tak. jeho výšky a štruktúry.

Taktiež nastal obrovský rozmach medzinárodného obchodu. Porovnanie ordoliberalizmu s keynesianstvom a monetarizmom je uvedené v Tab. konkurencie. ktoré až do tohto obdobia fungovali k všeobecnej spokojnosti. ktorá našla vlastný a takmer dokonale fungujúci kompromis medzi trhovým a vládnym intervencionizmom. rokov 20. Táto koncepcia reagovala najmä na sociálne problémy 30. Plán predstavoval rozpis ukazovateľov 5-ročného plánu. Vývoj hospodárskej politiky bol ovplyvnený aj teóriou plánovania. 30 . rokoch 20. že vláda sa má starať o zachovanie konkurenčného prostredia. Koncepcia príkazovej ekonomiky bola založená na značnom vylúčení trhu a jeho nahradení národohospodárskym plánovaním. Holandsku a Japonsku. krajine. Dostupnosť verejných služieb vychádza z toho.60. ktorá má zabezpečovať životný štandard. 2. dosiahnuť optimálnu sociálnu rovnosť občanov prostredníctvom vysokej miery zdanenia. 2. daňovej a menovej politiky) a kooperačný efekt (predstavuje spoluzodpovednosť podnikateľských subjektov. storočia nastal v ekonomickom živote sveta zlom.5 rokov) alebo dlhodobého programu (10 rokov). Indikatívne plánovanie sa zakladá na určitom vzťahu plánovania a ekonomických subjektov tak na strane štátnej administratívy. rokoch vo Francúzsku. Indikatívne plánovanie je uplatňované aj v súčasnosti. tzv. V ekonomike je snaha o koordináciu všetkých aktivít na centrálnej úrovni na základe výlučne trhovo konformných nástrojov. Základom takejto hospodárskej politiky bol ordoliberalizmus. Štát blahobytu je typom modernej zmiešanej ekonomiky. že každý občan má právo na dôstojný život. V rámci indikatívneho plánovania vláda volí priority a hľadá cesty na ich dosiahnutie. K negatívnym prvkom pôsobiacim na spochybnenie účinnosti intervencionistickej hospodárskej politiky patrili: rozpad povojnového medzinárodného menového usporiadania. ktorá vnáša do tejto sústavy ekonomickú a sociálnu stabilitu. Zahŕňa v sebe vytýčenie určitého cieľa. Takzvaná direktívna politika bola aplikovaná v sústave socialistického hospodárenia. . Je to snaha o nájdenie tzv. schváleného zákonodarným zborom do ukazovateľov jednoročného. ktorý verejne vyhlási.1. v ktorej sa spája trhový systém s rozsiahlou štátnou intervenciou. vykonávacieho plánu. K úspechu tejto koncepcie prispievali informačný efekt (plán je nezáväznou informáciou o sledovaných cieľoch domáceho a zahraničného trhu. Sociálne trhové hospodárstvo sa opiera o ideové zdroje a podmienky Nemecka a je pre túto krajinu charakteristické. na ochranu zdravia a získanie vzdelania. Koncepcia sleduje tieto základné ciele: zabezpečiť plnú zamestnanosť prostredníctvom práva na prácu. nájdenie optimálnej cesty na jeho dosiahnutie a koordináciu aktivít na centrálnej úrovni. ktorý sa považuje za koncepciu na rozhraní medzi liberalizmom a intervencionizmom. zástupcov výskumu. storočia. ktorý predstavoval veľké problémy pre intervencionistické koncepcie hospodárskej politiky.4 Reakcie na keynesiánsku hospodársku politiku V 70. tretej cesty. spotrebiteľov. odborov a ďalších subjektov za realizáciu plánu). Vychádza z toho. Charakteristickými krajinami uplatňovania koncepcie štátu blahobytu sú predovšetkým škandinávske krajiny. najmä Švédsko. pretože sa dosahovala pomerne vysoká miera ekonomického rastu a vysoká miera zamestnanosti pri pomerne stabilnom raste cenovej hladiny. Štát blahobytu sa snaží prostredníctvom sektora verejných služieb dospieť k čo najširšiemu sociálnemu a zdravotnému zabezpečovaniu. teda právo na prácu. ochranu stability meny a naplnenie sociálnych cieľov. ako aj na strane súkromného sektora. transferových platieb a solidárnou mzdovou politikou.1. ktoré potom zhrnie do strednodobého programu (4 .Hospodárska politika Indikatívne plánovanie dosiahlo veľké rozšírenie v 50. o vývoji cien.

sa rovná veľkosti produktu pri danej cenovej hladine. najmä v oblasti vlastníckych práv a vytvárať podmienky pre vznik dohôd medzi subjektmi ekonomiky. regulovanie agregátneho dopytu nie je v centre jej pozornosti. Friedman. preto akékoľvek zasahovanie štátu do trhového mechanizmu považujú za nepotrebné až škodlivé. Zvýšené investície povedú ku zvýšeniu ponuky tovarov a služieb. že najdokonalejší nástroj. − úlohou politiky je stanoviť a dodržiavať relatívne stabilné pravidlá s pozitívnym vplyvom na podnikateľskú činnosť. ktorý vedie k najlepším hospodárskym výsledkom je trhový mechanizmus. Nastal návrat k tradičným názorom – súkromnej iniciatíve a podnikateľskej aktivite. Neoliberálnu politiku môžeme charakterizovať ako ponukovú hospodársku politiku. Pre hospodársku politiku mal monetarizmus základné odporúčanie a to dodržiavanie pravidla proporcionálneho vývoja peňažnej zásoby s vývojom potenciálneho 31 . Nastúpil neoliberalizmus zastúpený monetarizmom. Vláda musí vytvárať stabilné legislatívne prostredie pre ekonomickú činnosť. − orientuje sa na boj s infláciou a kladie dôraz na samoregulačné trhové sily a stimulovanie ponuky. Svetová banka či Svetová obchodná organizácia. masa peňazí v obehu násobená rýchlosťou ich obehu v ekonomike.Hospodárska politika ropné šoky v rokoch 1973 a 1979 a ďalšie podnety na rast inflácie a vznik stagflácie – stavu. preto poukazuje na zdržanie sa metód štátneho intervencionizmu a zníženie keynesiánskych zásahov štátu na minimum. V poslednom období opäť nastúpili koncepcie odmietajúce štátne zásahy do ekonomiky. podporuje zrušenie opatrení horných limitov cien a obmedzovanie rozpočtových deficitov. Obmedzenie štátnych zásahov do činnosti subjektov ekonomiky je nahrádzané pôsobením autoregulačných mechanizmov trhu. ktorú môže štát dosiahnuť ponukou investičného kapitálu. Takýto postup nazývame deregulácia v hospodárskej politike. Keynesiánska intervencionistická hospodárska politika nevedela tento problém riešiť. Rozšírený dopyt po výrobných faktoroch (a teda i po pracovnej sile) v konečnom dôsledku vedie k rastu zamestnanosti a prispieva k rovnováhe agregátnej ponuky a agregátneho dopytu. Hlavným predstaviteľom monetarizmu bol M. − redukuje sociálne programy a sociálnu pomoc obyvateľstvu. Základná úloha vlády spočíva vo vytváraní a zabezpečení právneho prostredia a dozoru k nemu. ekonómiou strany ponuky. − dodržiavanie konštantného tempa rastu peňažnej masy a vyrovnaného štátneho rozpočtu. Celosvetovo je neoliberalizmus presadzovaný vplyvnými inštitúciami ako napríklad Medzinárodný menový fond. Neoliberáli v hospodárskej politike uplatňujú presvedčenie. Pripúšťajú jedine politiku usmerňovania množstva peňazí prostredníctvom riadenia ponuky peňazí. by sa malo rovnať množstvu tovarov a služieb v ekonomike. pričom vo všeobecnosti sú pre ňu charakteristickejšie tieto jej znaky: − trhový systém chápe ako vnútorne stabilný. že sa rýchlosť obehu peňazí v ekonomike nemení. Konečným cieľom je dosiahnutie hospodárskeho rastu cestou zvýšenia investičnej činnosti podnikateľov. množstvo peňazí v ekonomike. ktorý vychádzal z Fisherovej rovnice kvantitatívnej teórie peňazí. Podľa tejto rovnice. teóriou racionálnych očakávaní. ktoré pôsobia vo väčšej miere na súkromnú iniciatívu ekonomických subjektov. a nedochádza k rastu cenovej hladiny. Pre neoliberálny model hospodárskej politiky je charakteristické úsilie o obmedzenie štátnych zásahov do ekonomiky. Novým riešením problémov hospodárskej politiky boli poznatky monetarizmu. Za predpokladu. ktorý predtým nebol nikdy pozorovaný a ktorý v sebe spájal ekonomickú stagnáciu a súčasne vysokú infláciu.

Teória verejnej voľby v rámci hospodárskej politiky argumentuje proti narastaniu štátneho intervencionizmu. Zdrojom formovania teórie hospodárskej politiky bola aj teória verejnej voľby s hlavným predstaviteľom J. s. ale aj mikroekonomických opatrení a právnych podmienok. rokov 20. Tab. – Žák. plynulý rast fiškálna Monetarizmus Vládne zlyhania – hranice intervencionizmu Význam menovej rovnováhy čo najmenší dlhodobý menová stabilita monetárne Ordoliberalizmus Kolaps riadeného hospodárstva Systém ekonomickej súťaže významná hlavne v legislatíve skôr dlhodobý súťaživosť. Tieto tendencie by sa dali nazvať vnútornými tendenciami súčasného ekonomického vývoja jednotlivých krajín. Buchananom.Hospodárska politika produktu. že ak poklesnú dane. 2. Monetarizmus kladie veľký dôraz na automatické trhové mechanizmy a hospodárska politika má mať v tomto ponímaní len povahu stálych pravidiel.1. Podľa tejto teórie je politika proces kooperácie jednotlivcov zameraných na dosiahnutie vzájomných výhod. Hospodársko-politické rozhodovania a činnosti sa vo veľkej miere presunuli zo strany štátu na stranu nezávislých. Laffer. ako aj súkromných subjektov. Za vonkajšie tendencie možno považovať narastajúci vplyv svetovej 32 . storočia v USA a jej hlavným predstaviteľom bol A. konsenzus systémotvorné Zdroj: Němcová. 20 2. M. ktoré vyvolá oživenie a rast ekonomiky. monetrizmu a ordoliberalizmu Keynesiánstvo Dôvod vzniku Teoretické závery Úloha štátu Časový horizont Ciele hospodárskej politiky Nástroje hospodárskej politiky Svetová hospodárska kríza Obmedzenosť agregátneho dopytu prvoradá krátkodobý plná zamestnanosť. Ekonómia strany ponuky vychádza z toho. zvýšia sa príjmy do štátneho rozpočtu z dôvodu vyššej ekonomickej aktivity podnikateľských subjektov. Mikroekonomické subjekty svoju podnikovú politiku zabezpečujú realizáciu hospodárskej politiky na svojej úrovni. I. Dôležitá je koordinácia čiastkových politík. ktorá je vyvolaná predovšetkým v dôsledku modernizácie zdaňovania. V období útlmu hospodárskeho rastu sa realizuje razantné zníženie daní. Tými sa vytvára priestor pre prípravu nových makroekonomických. Ekonomickým smerom. ktorý sa venuje ponukovej stránke ekonomiky je ekonómia strany ponuky.: Hospodářská politika. ktorý bol presvedčený o tom. ktorá sa sformovala koncom 70. Odporúča obmedzovanie moci štátnych úradníkov. Tieto pravidlá smerujú vnímanie ekonómov a tým aj hospodárskej politiky na stranu agregátnej ponuky. že ekonomické problémy sú dôsledkom klesajúcej motivácie na strane ponuky. ktoré vytvárajú stabilný rámec pre pôsobenie trhových síl prostredníctvom slobody vlastníckych práv a politiky tvorby konkurenčného prostredia.1 Porovnanie keynesiánstva. M. Veľké množstvo nositeľov hospodárskej politiky potrebuje pre vzájomnú koordináciu príslušné pravidlá.5 Súčasný vývoj hospodárskej politiky Hospodársku politiku súčasnosti možno charakterizovať liberalizačnými tendenciami.

voľby programu transformácie – výberu opatrení a ich realizácie. formulácie cieľov transformácie a 3. trhu a svetových peňazí. Medzinárodná organizácia práce. prístupu k progresívnym technológiám. Podstatná bola aj zmena inštitucionálnych štruktúr ekonomického systému v súlade s potrebami trhovej ekonomiky. Obsahom sociálnej reformy bolo oddelenie sociálneho zabezpečenia od štátneho rozpočtu a návrat k princípom sociálneho poistenia. analýzy východiskového stavu ekonomík. Tab. Liberalizácia cien bola nevyhnutným krokom v procese uvoľňovania priestoru pre trhové signály informujúce o relatívnej vzácnosti zdrojov a relatívnych preferenciách spotrebiteľov. medzinárodnej a národnej hospodárskej politiky sa realizuje prostredníctvom medzinárodných a svetových organizácií. Daňová reforma predstavovala zmenu zdaňovania podnikov a domácností. Základný postup vytvárania stratégie transformácie je možné zhrnúť do troch krokov: 1. V posledných 20-tich rokoch sa do pozornosti ekonomickej teórie dostáva transformačný proces. svetovým znalostiam a skúsenostiam a k vytvoreniu konkurenčného trhového prostredia na dosahovanie vyššej ekonomickej efektívnosti. 2. keď vlastnícke práva prechádzali so spoločného vlastníctva do vlastníctva individuálnych subjektov. Východiskom pre realizáciu celkovej transformácie bola transformácia politických systémov v jednotlivých krajinách a demokratizácia týchto ekonomík. Liberalizáciou obchodu došlo k zabezpečeniu prílevu informácií o svetovej produktivite práce a kvalite. Medzinárodný menový fond. Podstatou liberalizácie zahraničného obchodu bolo zrušenie monopolu zahraničného obchodu a devízového monopolu. Transformácia centrálne plánovanej ekonomiky na trhovú predstavuje komplexnú zmenu východiskového sociálno-ekonomického systému. Najuniverzálnejšou medzinárodnou organizáciou je Organizácia spojených národov. ku ktorej patria aj Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj. a mnohé iné.2 poskytuje prehľad základných medzníkov vývoja teórie a praxe hospodárskej politiky.Hospodárska politika a medzinárodnej ekonomickej vedy a politiky na hospodárske politiky jednotlivých štátov. Teória transformácie týchto ekonomík na trhový systém neexistuje. 2. ktorý v krajinách strednej a východnej Európy zatiaľ nie je dokončený. ktorého základom bol prechod od priamych daní k nepriamym s cieľom vybudovať trhovo konformný daňový systém. Koordinácia svetovej. pretože v doterajšom vývoji svetovej ekonomiky neexistovali anglosaské procesy. svetového obchodu. 33 . Medzinárodná organizácia pre investičné záruky. Podstatou zavádzanej liberalizácie bola zmena vlastníka výrobných faktorov. Medzinárodná finančná spoločnosť.

Intervencionistický postoj je ten. aké môžu byť základné postoje ku chodu hospodárstva. že ekonomický systém je považovaný za rovnovážny a schopný sám sa udržiavať v rovnováhe. ktoré determinujú výber cieľov a nástrojov hospodárskej politiky. ktorý odmieta trhový mechanizmus a signály trhu nahrádza centrálnym direktívnym plánovaním. liberálny a 2. 2. zabezpečujúci spravodlivé rozdelenie dôchodkov. Koncepciou hospodárskej politiky rozumieme teoreticko-orientačný rámec pre hospodársku činnosť. Špecifickým postojom je krajný interevcionizmus. harmonický. podliehajúci nerovnovážnym stavom a preto vyžadujúci doplnenie fungujúceho trhový systému o zásahy zo strany štátu. Z tohto pohľadu existujú dve základné koncepcie praktickej hospodárskej politiky: liberálne koncepcie 34 . Vo všeobecnosti existujú dva tieto postoje: 1. Liberálny – trhový postoj je ten. Trhový systém je chápaný ako stabilný. Tieto dva postoje sa postupom času navzájom striedali a zároveň prelínali v závislosti na praktickom ekonomickom živote jednotlivých etáp vývoja spoločnosti ako celku a uplatňovali sa s rôznou intenzitou.2 Koncepcie hospodárskej politiky Skôr než pristúpime k charakterizovaniu koncepcií hospodárskej politiky uvedieme. Je schopný pružne absorbovať vonkajšie impulzy prostredníctvom cenového mechanizmu. ktorá má väčšinou špecifické filozofické. Štát svojimi zásahmi prispieva k obnove narušenej makroekonomickej rovnováhy a presadzuje spravodlivejšie rozdelenie dôchodkov. myšlienkové a ideologické korene. zdanenia) − laissez faire – zákonodarstvo − projekt VOSR – plánovanie − priame zásahy – kríza 1929 − deregulácia ekonomiky − neúspech centrálne plánovaných ekonomík Zdroj Slany str. 108 a 109 a Vincur 2. intervencionistický.Hospodárska politika Tab. vznik teórie hospodárskej politiky − návrat k laissez faire − rozpracovanie kvantitatívnej teórie cien − teória transformácie − obchodný protekcionizmus (teória tvorby bohatstva) − zdanenie a aktivita vlády (teória št. ktorý ekonomický systém považuje za vnútorne nestabilný.2 Medzníky vývoja teórie a praxe hospodárskej politiky Medzníky vývoja teórie a praxe hospodárskej politiky Teória Prax − merkantilizmus − fyziokratizmus − tória prirodzeného poriadku (samoregulácia) − teória plánovitého rozvoja − vznik keynesovstva.

konštantné tempo rastu peňažnej masy v obehu. ktoré prerástli možnosti ich riešenia trhom. Nezávislé rozhodovanie subjektov smeruje k optimálnej alokácii zdrojov. Na štát sa ponechajú len riešenia ekonomických problémov. povzbudzuje podnikavosť. Orientácia zásahov je prevažne dovnútra ekonomického systému. vyrovnaný štátny rozpočet. K liberálnym koncepciám patria aj koncepcie neoliberálne. rokov 20.Hospodárska politika a intervencionistické koncepcie. Takmer vo všetkých koncepciách sú to zásahy v oblasti znižovania nezamestnanosti. ktorá je podriadenou politikou. Hlavnými charakteristikami intervencionistickej hospodárskej politiky je sústreďovanie pozornosti na regulovanie celkového dopytu prostredníctvom nástrojov fiškálnej politiky na prvom mieste. K tomu je potrebná deregulácia takej ekonomiky. že trh sám. uspokojuje aj potreby iných.2. Z vývojového hľadiska sú liberálne koncepcie koncepciami staršími. Liberálne koncepcie sa spoliehajú na trhový mechanizmus. V súčasnosti sa uplatňujú koncepcie neoliberálne. 2. rozvíjania verejnoprospešných aktivít. stabilizovania nerovnovážnych stavov ekonomiky účinnými nástrojmi a štátnymi výdavkami. Ich cieľom je vybudovať ekonomický systém bez výrazných zásahov štátnej regulácie a intervencie. Významnú úlohu v procese riešenia trhových nedostatkov preberá štát. storočia. individuálny výkon a slobodu.1 Liberálna hospodárska politika V rámci liberálnej hospodárskej politiky je charakteristický prístup k trhovému mechanizmu. externalít a verejných statkov však liberálny trh destabilizuje a spôsobuje to. Každý hospodársky subjekt tým. vysvetľujú prečo a hlavne do ktorých oblastí ekonomiky musí vláda zasahovať. zmierňovania nespravodlivého rozdeľovania dôchodkov. v ktorej prevažoval štátny systém nad systémom súkromným. že sa bohatstvo dostáva do rúk malého množstva ekonomických subjektov a veľké množstvo ostatných subjektov zostáva chudobné. Časový horizont uplatňovania intervencionistickej politiky je krátkodobý. ktoré obsahujú prvky tak liberálnych. 2. Dominuje názor. Tieto intervencionistické koncepcie uznávajú a podporujú zásahy štátu do ekonomického systému rôznym spôsobom. minimálnu mieru zadlženosti a nízke úrokové miery. čo má za dôsledok vznik 35 . Existencia monopolov. ako aj intervencionistických koncepcií. pružnosť. Neoliberálne koncepcie majú svoje kritériá: stabilitu cien a nízku miera inflácie.2. zároveň vedie trh k iniciatívnemu konaniu. vytvárania konkurencie. ktoré vznikli ako negatívne dôsledky fungovania trhového mechanizmu. storočia vo vyspelých trhových ekonomikách. že sleduje vlastné záujmy. vyrieši hlavné otázky čo. ako a pre koho vyrábať. storočia. Cieľom je vysoká zamestnanosť a oslabenie cyklických výkyvov. rokov 20. Opatrenia fiškálnej politiky sú podporované peňažnou politikou. prostredníctvom vytvárania rovnováhy na jednotlivých čiastkových trhoch. Neoliberálna koncepcia sa od liberálnej líši odklonom od absolutizovania funkcií mikroekonomických subjektov. ktoré sa uplatňujú od 70. ktorý zaručuje najlepšie uspokojovanie potrieb a optimálne alokovanie zdrojov. Intervencionistické koncepcie sa začali uplatňovať a vyvíjať v období pred vznikom Veľkej svetovej hospodárskej krízy a uplatňovali sa vo veľkom rozsahu až do 70. Boli základom fungovania ekonomiky až do začiatku 20. obmedzovania tvorby negatívnych externalít výroby.2 Intervencionistická hospodárska politika Intervencionistická hospodárska politika sa formuje na základe existencie negatívnych dôsledkov trhu.

Obr. s.1 schematicky charakterizuje jednotlivé koncepcie hospodárskej politiky a ich praktické uplatnenie. francúzsky model a pod. 2. Hospodárska politika Intervencionistická koncepcia Intervencionistický (keynesiánsky) − New Deal − keynesiánska etapa Smery praktickej hospodárskej politiky Liberálna koncepcia Konzervatívny (monetaristický) − thatcherizmus − reaganomika − sociálne trhové hospodárstvo − japonská hospodárska politika založená na systéme makro plánovania a vládnej priemyselnej politiky − ďalšie inšpiračné zdroje (škandinávsky model.1 Koncepcie hospodárskej politiky (Zdroj: SLANÝ. 2. 108) 36 .) Obr. – ŽÁK. A.: Hospodářská politika.Hospodárska politika a prehlbovanie porúch vo vonkajšej rovnováhe ekonomického systému. Dopytovo orientovaná hospodárska politika tiež oživuje inflačné tendencie. M.

2. V ekonomickej tlači sledovať informácie týkajúce sa ekonomických problémov súvisiacich s hospodárskou politikou.. 188) Aktivity 1.). ekonómii strany ponuky. 2. s.Hospodárska politika Komplexný pohľad na túto problematiku poskytuje aj Obr.2.: Hospodářská politika. keynesiánstve. 2. fyziokratizme a klasickej ekonómii.2 Systematizácia koncepcií hospodárskej politiky (Zdroj: PAULÍK. Zopakovať si základné vedomosti z predmetu Dejiny ekonomických teórií o jednotlivých ekonomických smeroch (o merkantilizme. Vyhľadať prvky súvisiace s úlohou štátu v týchto ekonomických smeroch.. SYSTEMATIZÁCIA KONCEPCIÍ HOSPODÁRSKEJ POLITIKY trhové procesy A Národohospodársk y systém cieľov intervencie Súkromný sektor Nedostatok informácií Hypotéza nestability (zlyhanie trhu) B Hypotéza stability Predstih pri získaní informácií rámcové podmienky Súkromný sektor A Štát 1 rámcové podmienky 2 Štát Orientácia na všeobecný blahobyt Schopnosť stabilizovať Hypotéza destability (zlyhanie vlády) Vlastné záujmy štátna realizácia cieľov Národohospodársky systém cieľov A – koncepčné poňatie B – východiskové hypotézy 1 – liberálno-trhová koncepcia 2 – intervencionistická koncepcia Obr. T. monetarizme. 37 .

38 .Hospodárska politika Záver Táto kapitola poskytla prehľad o vývoji hospodárskej politiky a jej súčasnom smerovaní.

V najvšeobecnejšej rovine je možné makroekonomickú rovnováhu chápať ako bod. 3. Vzťah medzi agregátnym dopytom a agregátnou ponukou zachytáva Obr. ktorý je charakteristický využívaním výrobných zdrojov v plnej miere a pri nezvyšujúcej sa cenovej hladine. Ciele Po preštudovaní tejto kapitoly budete vedieť: • • • Vysvetliť súvislosti politicko-ekonomického cyklu.1 Stabilita a rovnováha Jednou z otázok skúmania hospodárskej politiky je aj problematika rovnováhy. resp. Pojem rovnováha nie je totožný s pojmom stabilita. ktorá je charakteristická pre systém. 39 . Charakterizovať prorastovo orientovanú politiku. V prípade nestabilnej ekonomiky vzniká medzera produktu. Stabilizačná politika a prorastovo orientovaná hospodárska politika Poslanie Poslaním tejto kapitoly je poskytnúť ucelený pohľad na stabilizáciu ekonomiky prostredníctvom stabilizačnej politiky a charakterizovať prvky prorastovo orientovanej hospodárskej politiky. 3.Hospodárska politika 3. Nastolenie makroekonomickej rovnováhy je predpokladom makroekonomickej stability. Charakterizovať stabilizačnú politiku. 1. Stabilita je vlastnosť. v ktorom sa pretína agregátny dopyt s agregátnou ponukou a makroekonomickú stabilitu ako rovnováhu vytvorenú na úrovni potenciálneho produktu. nerovnováhy v ekonomike. ktorý je schopný účinne. bez väčších nákladov a rýchlo odstrániť vonkajšie a vnútorné nerovnováhy v ekonomike.

: Hospodářská politika. jednorazové alebo sústavné. alebo či ide o faktory endogénne alebo exogénne.1 Priebeh potenciálneho a reálneho produktu V súvislosti s ekonomickými cyklami si ekonómovia už dlhý čas kladú otázky súvisiace s príčinami ich vzniku. s. ako aj cyklické výkyvy. K . 40 . 3. M.Hospodárska politika Agregátna ponuka (AS) Práca (L) Kapitál (K) Efektívnosť (e) Y = f (L . V rámci ekonomických cyklov rozlišuje dva druhy výkyvov – štruktúrne a cyklické. Vzhľadom na nejednotnosť názorov jednotlivých ekonomických smerov a existenciu mnohých príčin vzniku ekonomických cyklov. 3. vyvinuli sa viaceré teórie objasňujúce príčiny ekonomického cyklu. – ŽÁK. šoky alebo poruchy náhodné. Môžeme ich rozdeliť podľa viacerých kritérií. produkt (Y) YS YP čas (t) Graf. A. Jeho vývoj v čase sa znázorňuje sínusovými krivkami ako to znázorňuje Graf 3. či ide o impulzy.2 Ekonomický cyklus Ekonomická teória sa v rámci predmetu svojho skúmania zaoberá výkyvmi v hospodárskom živote – ekonomickými cyklami. e ) Agregátny dopyt (AD) Súkromná spotreba (C) Verejná spotreba (G) Investície (I) Čistý vývoz (X) Y =C + I +G + X Potenciálny produkt Skutočný produkt medzera Obr. Ekonomický cyklus predstavuje fluktuáciu skutočného reálneho produktu okolo produktu potenciálneho. Tak štruktúrne.1 Hlavné súvislosti oscilácií v ekonomike (Zdroj: SLANÝ. sú považované za destabilizujúce prvky v ekonomickom systéme. 137) 3. alebo či sa prejavia na strane dopytu alebo strane ponuky a pod.1. napríklad podľa toho.

ktoré umožňujú včas rozpoznať očakávané konjunktúrne zmeny vo vývoji ekonomiky. a pod.) − oneskorené. na rozdiel od ekonomického. Každá vláda sleduje svojimi opatreniami to. − súčasné. akým smerom sa bude v blízkej budúcnosti ekonomický systém vyvíjať (napr. ktoré popisujú súčasne prebiehajúce cyklické fázy (reálny HDP. snahu realizovať pozitívne opatrenia k dátumu volieb a 2.: Hospodářská politika. Dĺžka politického cyklu.2 Priebeh hospodárskeho cyklu (Zdroj: SLANÝ. ktoré potrebujú dlhšiu prípravu a doladiť opatrenia. 3. ktoré sú najdôležitejšie a ich stav napovedá. aby sa po skončení volebného cyklu dostala opäť k moci a mohla tak realizovať opatrenia. ktorí ju budú voliť aj v nasledujúcom volebnom období. Základným predpokladom úspešnej hospodárskej politiky je správne určiť skutočný stav ekonomiky. Medzi konjunktúrne indikátory patria faktory: − predstihové. miera nezamestnanosti. ktorá ma priebeh pripomínajúci ekonomický cyklus. Dôležitú úlohu pritom zohrávajú konjunktúrne indikátory. miera zamestnanosti. meniacej sa vzácnosti ekonomických zdrojov a v dôsledku nových technických a technologických poznatkov.). Tento cyklus v sebe zahŕňa paralelnú existenciu cyklu ekonomického a cyklu politického. doznievanie určitej cyklickej fázy (mzdy. počty prijatých objednávok v odvetviach vyrábajúcich investičné statky. ktoré by mali prispieť k jej popularite a zabezpečiť jej dostatok voličov. popularita vrchol dno vrchol popularita vrchol dno vrchol voľby voľby čas voľby voľby čas Graf 3. ktoré predstavujú spotrebiteľské ceny).2. ktoré majú väčšie časové oneskorenie. V rámci politického cyklu sa novozvolená vláda snaží zrealizovať nepopulárne opatrenia v prvých dvoch rokoch cyklu a v druhých dvoch rokoch sa snaží realizovať opatrenia.1 Súvislosti politicko-ekonomického cyklu Pôsobenie vlády v ekonomike možno sledovať prostredníctvom politicko-ekonomického cyklu. je vopred známa. Tieto cyklické výkyvy sa označujú pojmom hospodársky cyklus. 121) 41 . spravidla trvá 4 roky. s. Sú merateľné zmenou – kolísaní makroekonomických veličín. Cyklické výkyvy sú charakterizované celkovým poklesom produkcie a zamestnanosti a ich následným opätovným rastom. ako aj jej budúci vývoj. ceny výrobkov.Hospodárska politika Štruktúrne výkyvy nastávajú najmä v dôsledku zmien preferencií spotrebiteľov. – ŽÁK. M. nutnosť riešiť určité problémy bez ohľadu na termín volieb. počty vydaných stavebných povolení a pod. A. Politický cyklus má dve hlavné príčiny: 1. Je možné zakresliť krivku popularity politického cyklu.

Čiastkové politiky ovplyvňujú tieto ciele prostredníctvom bezprostredných cieľov. ale aj celosvetová ekonomika. zamestnanosti a tým aj veľkosti vyprodukovaného skutočného produktu v rámci dodržiavania vnútornej stability. Vláda zároveň potrebuje kontrolovať dopady svojich rozhodnutí. Stabilizačná politika vychádza z keynesovského chápania ekonomického cyklu ako vnútorne nestabilného. sa pri zmene vlády prejavia i počas pôsobenia novej vlády. neustále menia. Usiluje sa o stabilizáciu všetkých ekonomických aktivít a snaží sa o dosahovanie čo najväčšej miery stálosti ekonomických procesov. resp. Cieľmi stabilizačnej politiky sú tie isté ciele ako ciele celkovej hospodárske politiky a to: ekonomický rast. výrazné alebo nevýrazné a či môžu byť absorbované bez väčších problémov. resp. ako nástroja hospodárskej politiky. Rozhodnutie vlády o zmene hospodárskej politiky závisí od cieľov a nástrojov. Vo svojej podstate je to politika proticyklická. ktorá upravuje výkyvy vývoja reálnej produkcie od potenciálneho produktu. cieľom hospodárskej politiky je dôsledky ekonomických cyklických výkyvov zmierňovať. aké poruchy v ekonomike existujú. že výsledky opatrení hospodárskej politiky sa prejavujú s určitým časovým odstupom. alebo potrebujú zásah zo strany štátu. Uvedené ciele sú zároveň aj konečnými cieľmi každej čiastkovej politiky.3. ktorá prostredníctvom využívania rôznych nástrojov upravuje ekonomický cyklus. či sú to poruchy krátkodobé alebo dlhodobé. V tomto smere je potrebné pripomenúť. ktoré sú pre jednotlivé politiky rôzne a sú bližšie uvedené v kapitolách týkajúcich sa čiastkových politík. Hospodárska politika orientovaná na elimináciu.3 Stabilizačná politika ako nástroj stabilizácie ekonomiky Ekonomický vývoj je značne dynamický – vyvíjajúci sa. Mnoho nástrojov. Stabilizačná hospodárska politika je politikou. zmierňovanie cyklických výkyvov vo využívaní disponibilných kapacít ekonomiky sa označuje ako konjunkturálna politika.2 znázorňuje priebeh hospodárskeho cyklu. ktoré vláda používa. 3. 42 . Na obrázku vľavo je znázornený súbeh ekonomického a politického cyklu a na obrázku vpravo je znázornený ich nesúlad. v ktorom by sa mali uplatniť proticyklické opatrenia stabilizačnej politiky. čo sa realizuje prostredníctvom určitých indikátorov hospodárskeho vývoja. Akékoľvek zmeny sa potom odrážajú v reálnej výrobe. Táto politika sa sústreďuje predovšetkým na problémy krátkodobého časového horizontu s cieľom zmierniť kolísanie najmä cenovej hladiny a zamestnanosti. 3. Oproti konjunkturálnej politike má stabilizačná politika omnoho širšie ciele. Význam má aj výber určitého opatrenia a jeho účinnosť. cenová a menová stabilita a vonkajšia rovnováha.1 Ciele stabilizačnej politiky Nech ekonomický cyklus vyvoláva ktorákoľvek skupina faktorov. čo znamená tak pozitívne.Hospodárska politika Graf. ktoré má táto politika k dispozícii spôsobuje za určitých okolností aj účinky dlhodobé. vysoká miera zamestnanosti. V súčasnosti sa hovorí o politike stabilizačnej. V rámci hospodárskeho vývoja sa jednotlivé ekonomiky. ako aj negatívne dopady jednotlivých opatrení prijatých jednou vládou. . Dôležité je zistiť. Cieľom hospodárskej politiky je usmerňovanie vývoja v oblasti stability cenovej hladiny. Snaha o celkovú stabilizáciu ekonomiky je väčšinou spájaná s plnením základných cieľov hospodárskej politiky. eliminovať. ktorá preferuje skôr strednodobý časový horizont.3.

ktorá je zameraná na zabezpečenie rovnovážnych vzťahov so zahraničím. Nástrojmi stabilizačnej hospodárskej politiky z hľadiska napĺňania základných cieľov sú jednotlivé čiastkové politiky: − fiškálna politika. potrebný na rozpoznanie a analyzovanie situácie. podpory spotreby znižovaním daní. Schématicky je teda možné pôsobenie nástrojov na konečné ciele znázorniť nasledovne: nástroje čiastkovej politiky jednotlivé nástroje fiškálnej. ako považujú ekonomický systém za stabilný.2 Nástroje stabilizačnej politiky Úspešná stabilizačná politika závisí aj od toho. AD. úroková miera. vo financovaní vzniknutých deficitov pôžičkami. V rámci sledovania účinkov jednotlivých nástrojov. Centrálna banka sa má zamerať na vhodný 43 . ktorá je formou protiinflačnej politiky.3. že každý nástroj má svoj časový priestor. − menová politika. − vonkajšia hospodárska politika.3.3 Pôsobenie nástrojov čiastkových politík na konečné ciele 3. M.Hospodárska politika 3. vonkajšej hospodárskej politiky a ďalších politík bezprostredné ciele ciele.3. Časové oneskorenia môžu byť poznávacie – čas. AS. ktoré nástroje čiastkových politík priamo ovplyvňujú. M. J. rozhodovacie – čas potrebný na tvorbu programu a výber opatrení. 3. menovej. ako sa darí nositeľom hospodárskej politiky uplatňovať správne hospodársko-politické opatrenia v správnom čase a za použitia vhodných nástrojov. nízka inflácia vonkajšia rovnováha vyrovnaná platobná bilancia Obr. Jej podstata spočíva v stimulovaní dopytu prostredníctvom štátnych výdavkov. − dôchodková politika. množstvo peňazí v obehu a iné konečné ciele vnútorná dynamická rovnováha vysoká zamestnanosť. v ktorej dominantnú úlohu zohráva centrálna banka. ktorá sa uskutočňuje najmä zabudovanými stabilizátormi a zámernými opatreniami vlády. najmä ak sú používané v rôznych kombináciách (ide kombinácie nástrojov fiškálnej a menovej politiky) dochádza k časovým oneskoreniam.4 Koncepcie stabilizačnej politiky Opatrenia v hospodárskej politike si vlády volia na základe toho. rast HDP. čo vedie k aktivácii nevyužitých úspor. Friedman a jeho škola považuje za ústredný problém ekonomiky v peňažnej oblasti. Keynes kládol ťažisko stabilizačnej politiky na fiškálnu politiku. 3. napr. realizačné – čas plynúci od okamihu rozhodnutia až po jeho plnú realizáciu a účinnostné – čas zodpovedajúci dobe prispôsobovania sa a reakcii ekonomických subjektov na novovzniknutú situáciu.3 Časové oneskorenia v stabilizačnej politike Pri uplatňovaní stabilizačnej politiky je veľmi dôležité si uvedomiť.

Vplyv jednotlivých hospodárskych nástrojov na ekonomiku bude rôzny podľa toho. Porovnanie oboch koncepcií obsahuje Tab. Tab. že sú výrobné zdroje plne využité a v ekonomike nastávajú tendencie k rastu cenovej hladiny.4.1 Keynesiánsky a monetaristický prístup k hospodárskej politike Oblasť teoretické východisko charakter stabilizačnej politiky časový aspekt stabilizácie politické súvislosti zásah vlády charakter opatrení charakter rozpočtu sklon krivky agregátnej ponuky Keynesiánci Monetaristi Y =C + I +G prevažne fiškálny rozpočtový rok priama väzba na politický cyklus podpora aktivistickej politiky diskrétne opatrenia cyklicky vyrovnaný pozvoľný M ⋅V = Y (Y = P ⋅ Q ) prevažne monetárny operatívne rozhodovanie nie je priama väzba odmietanie tvorba fixných pravidiel každoročne vyrovnaný strmý Zdroj: SLANÝ. ako to zobrazuje Graf 3. vytvára sa tzv. t. inflačná medzera. A. V prípade.Hospodárska politika rast peňažnej masy a rozpočtová politika na dlhodobú rovnováhu medzi príjmami a výdavkami. 109 Vláda pôsobí na chod ekonomiky prostredníctvom rôznych nástrojov. 3. 44 . zdôrazňujú neistotu uskutočňovania stabilizačnej politiky.: Hospodářská politika. s. aké sú východiskové podmienky ekonomiky. 3. či sú v ekonomike naplno využívané výrobné zdroje. Pôsobením nástrojov stabilizačnej hospodárskej politiky sa vláda snaží o posun rovnováhy smerom k potenciálnemu produktu. alebo výrobné zdroje dostatočne využité nie sú.1. Pôsobí nimi na mnohé bezprostredné ciele a tým na konečné makroekonomické ciele. Stabilizačná hospodárska politika za usiluje o zmiernenie inflačných tendencií a snaží sa posunúť rovnováhu smerom k potenciálnemu produktu. makroekonomická rovnováha sa nachádza za úrovňou potenciálneho produktu. M.j. vytvára sa tzv. – ŽÁK. deflačná medzera. Ak v ekonomike nie sú výrobné zdroje (najmä zamestnanosť) dostatočne využité a makroekonomická rovnováha sa nachádza pod úrovňou potenciálneho produktu.

flexibilný trh práce a progresívne pracovné vzťahy a hlavne politická stabilita. Snahou tejto koncepcie je to. aby bola makroekonomická rovnováha v bode E. Takýto posun je zachytený na grafe 3.5. čo znamená. nízkym deficitom ŠR. voľný trh a konkurencia – ekonomická sloboda. bod E na úrovni potenciálneho produktu a bod E1 nad úrovňou potenciálneho produktu. 3. Aby bola prorastovo orientovaná politika úspešná mali by byť splnené nasledovné predpoklady: v ekonomike by mala byť vyššia miera úspor. aby posun krivky agregátnej ponuky bol smerom vpravo.Hospodárska politika AS CPI AD0 AD AD1 E1 inflačná medzera E0 deflačná medzera keynesovské pásmo YP E neoklasické pásmo Y Graf 3. že v ekonomike sa zväčšia možnosti využívania výrobných zdrojov a to pri nezvyšujúcej sa. Podmienky rýchleho rozvoja národného hospodárstva sú: makroekonomická stabilita. dostatočne liberalizované ekonomické prostredie s malým rozmedzím cenovej či administratívnej kontroly aktivít súkromného sektora (vrátane zahraničného obchodu a investícií) a obozretná fiškálna a menová politika vyznačujúca sa nízkymi výdavkami štátu.4 Makroekonomická rovnováha Bod E0 predstavuje makroekonomickú rovnováhu agregátneho dopytu a agregátnej ponuky pod úrovňou potenciálneho produktu. Východisková úroveň rozvoja. 45 . nízkou daňovou kvótou a malým rozsahom sociálnych transferov. Z hľadiska stabilizácie je snahou vlády ovplyvniť prostredníctvom nástrojov hospodársky cyklus tak. fungujúci systém finančných inštitúcií a bánk. Ľudský kapitál zohľadňuje vzdelanostnú úroveň obyvateľstva a je potenciálnym faktorom rýchleho rozvoja ekonomiky. pretože vzdelaní ľudia sú schopní rýchlejšie si osvojovať nové metódy a zavádzať inovácie. napríklad určitá východisková úroveň rozvoja a ľudský kapitál.4 Prorastovo orientovaná hospodárska politika Pre realizáciu prorastovo orientovanej hospodárskej politiky musia existovať určité predpoklady. Agregátna ponuka v tomto prípade so sebou posunie aj potenciálny produkt. Prorastovo orientovaná hospodárska politika sa zameriava na ovplyvňovanie agregátnej ponuky. alebo len veľmi mierne sa zvyšujúcej cenovej hladine. je podstatná pre neskoršie tempo rozvoja.

Zopakovať si základné vedomosti o inflácii. Aktivity 1. V krajinách zvyčajne existuje aj nepomer medzi relatívne vysokou všeobecnou vzdelanostnou úrovňou a možnosťami jej využitia. 2. Záver Na základe informácií v tejto kapitole ste sa naučili základy stabilizačnej a prorastovo orientovanej hospodárskej politiky. 3. čo umožňuje relatívne viac možností premiestniť zdroje do produktívnejších oblastí. Zopakovať si model vytvárania makroekonomickej rovnováhy prostredníctvom agregátneho dopytu a agregátnej ponuky. ekonomickom raste. Stabilizačná hospodárska politika a prorastovo orientovaná hospodárska politika nie sú politiky protichodné.5 Posun krivky agregátnej ponuky v prípade prorastovo orientovanej hospodárskej politiky Väčší predpoklad pre vyššie tempo rozvoja majú menej rozvinuté krajiny.Hospodárska politika AS CPI AS1 A A1 YP YP1 Y Graf 3. pričom krajiny môžu využívať hotové inštitucionálne a technologické riešenia nahromadené vyspelejšími krajinami a môžu sa poučiť z negatívnych skúseností. pretože tieto krajiny majú nedostatočnú ekonomickú štruktúru. 46 . zamestnanosti a nezamestnanosti. čo je predpokladom budúceho rastu. Racionálna stabilizačná politika obmedzuje síce možnosti krátkodobého stimulovania ekonomického rastu zo strany AD. ale zároveň cez ozdravovanie AS vyvíja dlhodobý prorastový účinok. Zopakovať si priebeh ekonomického cyklu a vývoj jednotlivých ukazovateľov v jeho jednotlivých fázach. v bývalom ekonomickom systéme (typické pre bývalé socialistické krajiny).

Rozpočtová politika uprednostňuje vo svojich prístupoch alokačnú a redistribučnú funkciu verejných financií a fiškálna politika kladie dôraz na stabilizačnú funkciu verejných financií. Cieľom je vyrovnaný štátny rozpočet. Cieľom rozpočtovej politiky je štátny rozpočet. Fiškálna politika Poslanie Poslaním kapitoly je podrobne vysvetliť mechanizmus fungovania fiškálnej politiky. ktoré označujú pôsobenie štátu na ekonomický systém. tým aj ich investičné a spotrebiteľské správanie sa a v konečnom dôsledku dosiahnuť zmenu agregátneho dopytu. Cieľom fiškálnej politiky je stabilizácia ekonomiky vplyvom verejných financií na reálne makroekonomické premenné. ktorý vznikol v súlade s koncepciou aktívnych verejných financií vo väzbe na keynesovskú hospodársku politiku. Ciele Po preštudovaní tejto kapitoly budete vedieť: • • • Aký je vzťah medzi fiškálnou a rozpočtovou politikou. Napriek tomu. ktorými disponuje štát a ktorými vplýva na hospodárstvo prostredníctvom využitia zdrojov verejných financií. že sa v bežnej ekonomickej praxi používajú tieto výrazy často ako rovnocenné. Aké problémy môžu vzniknúť v súvislosti s uplatňovaním fiškálnej politiky. pre účely hospodárskej politiky je dôležité ich obsahové odlíšenie. Fiškálna politika je súhrn nástrojov. Najdôležitejším nástrojom je štátny rozpočet – centralizovaný peňažný fond bilancujúci príjmy a výdavky štátu. Rozpočtová politika je pojmom starším a vo svojej podstate vznikla so vznikom rozpočtu štátu.Hospodárska politika 4. 47 . ktorý vyjadruje úspešnosť rozpočtovej politiky. 4. V porovnaní s rozpočtovou politikou je pojmom novším. Štátny rozpočet je v tomto prípade využívaný ako nástroj fiškálnej politiky. na sociálne motivovanú redistribúciu dôchodkov. na odstránenie a vyrovnanie efektov externalít. ale bez snahy ovplyvniť reálne makroekonomické ukazovatele. ako jednej z nástrojov hospodárskej politiky. Cieľom fiškálnej politiky je teda prostredníctvom verejných financií ovplyvniť dôchodkovú situáciu ekonomických subjektov. Podrobne charakterizovať uplatňovanie expanzívnej a reštriktívnej fiškálnej politiky. ktorý sústreďuje verejné zdroje na financovanie produkcie verejných statkov.1 Fiškálna a rozpočtová politika V hospodárskej politike existujú dva pojmy. Týmito pojmami sú rozpočtová politika a fiškálna politika.

ktoré vyžadujú jednorazové rozhodnutie príslušného štátneho orgánu. − dotácie bytovému hospodárstvu. Zabudované stabilizátory sú opatrenia. − zmeny v štruktúre výdavkov štátneho rozpočtu. rozvoja obchodnej a hospodárskej spolupráce. ide o cielené opatrenie. že bude vo svojej ekonomike uplatňovať progresívne zdanenie. znižovanie nákladov a hospodárnosť. K cieleným opatreniam fiškálnej politiky patria opatrenia. aby sa výdavky vyvíjali v súlade so zdrojmi. vonkajšie ekonomické vzťahy). Jej snahou je zabezpečiť rozpočtovú rovnováhu a tiež to. ktoré pôsobia automaticky a nepotrebujú ďalšie rozhodnutia hospodárskej politiky.3 Nástroje fiškálnej politiky Základným nástrojom fiškálnej aj rozpočtovej politiky je štátny rozpočet a zmeny na jeho výdavkovej a príjmovej strane. rentabilita. 4. ktorý v jednom momente pôsobí ako cielené opatrenie a potom pôsobí ako zabudovaný stabilizátor. Patria sem: − progresívna daň z príjmov. Progresívne zdanenie je totiž nástroj fiškálnej politiky. Jej cieľom je pôsobiť na rast výroby a služieb.Hospodárska politika 4. Patria sem najmä: − zmeny v daňových sadzbách. V oblasti vonkajších vzťahov sa snaží o podporu zapájania sa ekonomiky do medzinárodnej deľby práce. − zmeny v objeme rozpočtových položiek. − poistenie v nezamestnanosti. Využívajú sa hlavne k minimalizovaniu výkyvov v hospodárskom cykle. − štátny výkup poľnohospodárskych prebytkov. ktoré po zavedení do hospodárskej praxe pôsobí ako zabudovaný 48 . ovplyvňovať rozdeľovaním a znovurozdeľovaním správanie sa ekonomických subjektov tak. čím napomáha menovej stabilite. − subvencie k cenám poľnohospodárskych výrobkov. infláciu. Vysvetlenie fungovania zabudovaných stabilizátorov je vhodné na príklade progresívneho zdanenia. Jej cieľom je tiež podporovať ekonomické aktivity a prestavby ekonomickej a výrobnej štruktúry hospodárstva. aby sa presadzovala efektívnosť.2 Ciele fiškálnej politiky Cieľom fiškálnej politiky je nenávratným spôsobom znovu rozdeľovať národný dôchodok a zabezpečiť hladký a efektívny priebeh rozšírenej reprodukcie. Keď vláda príjme rozhodnutie o tom. Pri stanovení cieľov fiškálnej politiky sa prihliada na vývoj štátneho rozpočtu a konkrétne podmienky ekonomiky v danom období (ekonomický stav. ktoré majú proticyklický charakter. Aj snaha o udržanie prijateľnej inflácie je cieľom fiškálnej politiky. Fiškálna politika využíva aj iné nástroje než rozpočtová politika. V oblasti zahraničných vzťahov je jej cieľom tlmiť nárast zahraničnej zadlženosti. opatrenia. Sú nimi: zámerné (cielené) opatrenia – ide o jednorazové opatrenia v oblasti príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu a vstavané (zabudované) stabilizátory – ide o dlhodobé opatrenia zabudované do systému. nezamestnanosť.

Zároveň však majú mnoho záporov a často zlyhávajú. Progresívna daň zo zisku pri veľkých podnikoch dáva podnet k daňovým únikom. Vyššie odvody daní znižujú disponibilný prijem a tým obmedzujú spotrebu obyvateľstva a úroveň investovania. aká bude výsledná zmena reálneho produktu pri zmene vládnych výdavkov o jednu peňažnú jednotku. 4. tak sa v ekonomike zároveň zvýšia príjmy podnikateľov aj obyvateľstva. keď príjmy klesajú. ktorý s rastom nezamestnanosti klesá a s rastom zamestnanosti rastie. čo zníži ich celkový dopyt.3. ale použijú na nákup spotrebných statkov a služieb. Celková výška multiplikátora vládnych výdavkov sa dá matematicky odvodiť. ktorý tak smeruje k neefektívnemu využívaniu zdrojov.1 Vládne výdavky Za základ zasahovania štátu do hospodárstva sa považujú vládne výdavky. ktoré domácnosti neusporia. V čase recesie potom poklesy v príjmoch do určitej miery kompenzujú. Zároveň sa zvyšuje príjem štátneho rozpočtu. Závisí od hraničného sklonu k spotrebe (MPC). Ak sa nakupujú domáce výrobky a služby. V konjunktúre rastie počet zamestnaných a zvyšuje sa celkový dopyt. Vládne nákupy tovarov a služieb majú okamžitý vplyv na rast agregátneho dopytu. Zvýši sa tým ďalší dopyt po tovaroch v ekonomike a ekonomika dostane impulz na zvýšenie zamestnanosti. ale len nominálne. ale aj príjmy štátneho rozpočtu. Zabudované stabilizátory majú na hospodársky cyklus protikladný vplyv. pretože zvýšenie spotrebných výdavkov znamená ďalšie zisky pre podnikateľské subjekty a zamestnávanie ďalších pracovníkov. e= 1 1 − MPC 49 . Jeho úlohou je najmä stabilizovať výkyvy v agregátnom dopyte. Zamestnanci platia poistné v nezamestnanosti. rastie aj úroveň zdanenia. Rastom nezamestnanosti v období recesie sa znížia príjmy a poklesne agregátny dopyt. Podpora v nezamestnanosti čiastočne vyrovná rozdiel v poklese celkového dopytu. V období expanzie zmenšujú kúpyschopný dopyt. brzdia rast ekonomiky a súčasne približujú recesiu. Subvencie k cenám a štátny výkup poľnohospodárskych produktov zase vnášajú do hospodárskeho systému netrhové princípy. čím sa znižuje úroveň zdanenia. a preto dochádza k posunu do vyšších daňových pásiem z dôvodu vyššej inflácie. Každá koruna vládnych výdavkov tak môže zvýšiť agregátny dopyt o viac než jednu korunu. Zároveň nezohľadňuje reálne príjmy. V konjunktúre. Tak môže byť konečný nárast dopytovaného množstva tovarov a služieb omnoho vyšší než počiatočný impulz. V recesii. čím sa im znižuje disponibilný príjem. keď sa príjmy vo všeobecnosti zvyšujú príjmy obyvateľstva a podnikov. dôchodky sú v nižších pásmach. a tak sa jej dopad prenáša najmä na drobných podnikateľov. Ide o multiplikačný účinok vládnych výdavkov.Hospodárska politika stabilizátor v spojitosti s priebehom hospodárskeho cyklu. preto je potrebné analyzovať ich dopad na ekonomiku. Aj poistenie v nezamestnanosti funguje na obdobnom princípe ako progresívne zdanenie. ale trvá aj v ďalšom období. teda od množstva finančných prostriedkov. Výdavkový multiplikátor (e) ukazuje. Multiplikačný účinok nie je jednorazový.

Posun nastane aj na strane agregátnej ponuky. nakoľko tento krok je z dlhodobého hľadiska účinnejší. je vhodnejšie. zníži tým množstvo disponibilných príjmov ekonomike. Pokiaľ bude v ekonomike miera nezamestnanosti veľmi vysoká a hrozí sociálny nepokoj. Podobný vplyv na agregátnu ponuku môžu mať aj určité zmeny štátnych výdavkov. Veľkosť tohto posunu je však ovplyvnená existenciou multiplikátora a vytesňovacieho efektu. že účinky zvýšenia výdavkov vlády a dostavia rýchlejšie a vo väčšom rozsahu ako účinky zníženia daní. dôjde k zvýšeniu agregátneho dopytu a posunu krivky agregátneho dopytu doprava. Hlavne ekonómovia strany ponuky tvrdia. pomôže zvýšiť podnikateľom produktivitu a tak zvýšiť množstvo ponúkaných tovarov a služieb. Zníženie daní spôsobí. Ak napríklad vláda zvýši kapitálové výdavky na výstavbu infraštruktúry.3. potom je účinnejší vyšší efekt vládneho multiplikátora a vláda sa rozhodne pre uplatnenie zvýšenia vládnych výdavkov. 1 − MPC Zníženie daní má za následok zvýšenie disponibilného príjmu domácností aj podnikateľských subjektov. 4. ak sa dane znížia o jednu peňažnú jednotku. ktoré môžu investovať a rozšíriť tak ponuku svojej produkcie alebo poskytovania služieb.4 Vplyv daňových zmien a vládnych výdavkov na agregátnu ponuku Ako už bolo spomenuté. či ide o prechodnú alebo trvalú zmenu. že vplyv zníženia daní na agregátnu ponuku je veľmi výrazný a dokonca môže zvýšiť daňové príjmy. Ak vláda zníži dane. že sa v ekonomike časť takto získaných dodatočných prostriedkov usporí a časť sa použije na ďalšiu spotrebu alebo investície. V ekonomike tak vzrastie spotreba.3.Hospodárska politika 4.2 Zmeny daní Ďalším významným nástrojom fiškálnej politiky je zdanenie. Daňový multiplikátor vyjadruje o koľko jednotiek sa zvýši produkt.3. že podnikateľské subjekty majú k dispozícii viac voľných prostriedkov. ktoré zostáva domácnostiam k dispozícii.3 Vzťah medzi výdavkovým a daňovým multiplikátorom e>t pričom t = e −1 Medzi výdavkovým a daňovým multiplikátorom existuje nasledovný vzťah: Z hľadiska použiteľnosti pre vládu to znamená. ale aj úspory a investície. Daňový multiplikátor (t) možno vyjadriť prostredníctvom vzťahu: t= MPC . Ak však v ekonomike nie je veľmi vysoká nezamestnanosť. ktorý určuje veľkosť posunu agregátneho dopytu a vyplýva zo zmeny daní: je to vnímanie domácností. Výsledkom je. Toto je zreteľné hlavne v prípade vysokej miery nezamestnanosti a nevyužívania všetkých zdrojov v ekonomike. 4. Ak vláda zvýši dane. a teda agregátna ponuka sa posunie doprava. zvyšuje tým množstvo peňazí. Ak budú domácnosti považovať zmenu daní za dočasnú. ale aj na strane agregátnej ponuky. vplyvom zmeny daní nastane zmena nielen na strane agregátneho dopytu. Vzhľadom na to. zvýšia svoje výdavky len nepatrne. ak sa vláda rozhodne pre postup znižovania daní. Tento vplyv 50 . Zároveň tu však ešte existuje jeden dôležitý faktor. že ponúkané množstvo statkov sa zvýši.

teda či sú v ekonomike naplno využívané výrobné zdroje alebo nie sú výrobné zdroje využité dostatočne. investícií a transferových platieb obyvateľstvu. Podľa toho. preto pri jej pôsobení dochádza najmä k pohybu agregátneho dopytu. Dochádza aj ku zmenám v agregátnej ponuke. a kol. Transferové platby predstavujú neekvivalentné platby obyvateľstvu a svojou podstatou zvyšujú reálny disponibilný dôchodok a tým aj agregátny dopyt. Z hľadiska fiškálnej politiky sú transferové platby ponímané ako záporné dane. Pôsobí nimi na bezprostredné ciele. V prípade nezmenenej aktivity ekonomiky zníženie daní by malo byť sprevádzané aj znížením štátnych výdavkov.1. Hlavne sa spája so štátnymi investíciami do verejných prác a projektov verejnej zamestnanosti. Tiež budú rôzne dôsledky ich vplyvu z časového hľadiska (krátkodobé a dlhodobé hľadisko). čisté dane. že domáca ekonomika je schopná produkovať požadované tovary a služby.1 Schéma fungovania fiškálnej politiky (Zdroj: VINCÚR. 4. zvýšenie výdavkov na spotrebu a investície. za akých východiskových podmienok ekonomiky sa realizuje. Systém pôsobenia nástrojov na parciálne a konečné ciele zobrazuje Obr.4. avšak agregátna ponuka vo všeobecnosti reaguje s väčším časovým oneskorením. 4. NÁSTROJE PARCIÁLNE CIELE KONEČNÉ CIELE Výška čistých daní Výdavky na nákup tovarov a služieb Celkový dopyt Celková ponuka Zamestnanosť Cenová stabilita Obr. Fiškálna politika je politikou dopytovo orientovanou.Hospodárska politika je však významnejší v dlhom období a len za predpokladu. ktorými sú agregátny dopyt a agregátna ponuka. že vládne výdavky pozostávajú z verejnej spotreby. čo sú dane po odpočítaní objemu transferových platieb.1 Vplyv expanzívnej fiškálnej politiky na ekonomiku Expanzívna fiškálna politika je spojená so zvýšením štátnych výdavkov na nákup tovarov a služieb a so znižovaním daní. aká časť zvýšeného disponibilného príjmu sa premietne do zvýšenia agregátnych výdavkov. 152) Pri fiškálnej politike je dôležité uvedomiť si. 4. či pôsobí na ich rast alebo ich pokles realizuje určitý typ fiškálnej politiky. Zníženie daní znamená zvýšenie príjmu fyzických a právnických osôb. preto je nutné na strane príjmov brať do úvahy len tzv. hlavne pri zmenách daní. (2007) s. P. Vplyv jednotlivých typov fiškálnej politiky na ekonomiku bude rôzny podľa toho. Expanzívna fiškálna politika je uplatňovaná s cieľom zvýšiť úroveň skutočného produktu a tým zvýšiť tiež úroveň zamestnanosti.: Teória a prax hospodárskej politiky. aby sa nezvyšoval deficit štátneho rozpočtu. 4. 51 . Hraničný sklon k spotrebe je potom determinantom toho.4 Typy fiškálnej politiky Vláda pôsobí na chod ekonomiky prostredníctvom fiškálnych nástrojov.

1 Expanzívna fiškálna politika v krátkom období Vplyv pôsobenia krátkodobej fiškálnej politiky v krátkom období bude nasledovný: v prípade. že v keynesiánskom pásme pôsobia multiplikátory.Hospodárska politika Krátkodobá expanzívna fiškálna politika Proces pôsobenia krátkodobej expanzívnej politiky je znázornený na Obr. Ak sú v ekonomike voľné kapacity a existuje nezamestnanosť. Zníženie daní sa prejaví priamo vo zvýšení zdrojov. bude výsledkom pôsobenia nástrojov na bezprostredné ciele a prostredníctvom nich na konečné ciele. nakoľko agregátny dopyt reaguje na zmeny oveľa rýchlejšie než agregátna ponuka. Makroekonomická rovnováha vzniká v bode E. Vzhľadom na to. ak ekonomika nemá dostatočne využité výrobné zdroje. Pri nedostatočnom využití výrobných kapacít a vysokej nezamestnanosti je skutočný produkt značne nižší než potenciálny. resp. nastáva značný nárast celkového produktu pri miernom raste cenovej hladiny (Graf 4.1 vľavo). Štát znížením daní alebo zvýšením svojich výdavkov na nákup tovarov a služieb. Makroekonomická rovnováha sa z bodu E posunie do bodu E1. Za týchto podmienok zvýšenie štátnych výdavkov alebo zníženie daní síce zvýši dopyt. expanzívna fiškálna politika tieto zdroje mobilizuje. Rast cien je spôsobený zvýšeným dopytom po výrobných faktoroch. produkcia rastie viac rastom cien než fyzickým objemom. Pri plnom využití výrobných kapacít sa skutočný produkt blíži k potenciálnemu. čiže realizáciou expanzívnej fiškálnej politiky. produkuje na jeho úrovni alebo za jeho úrovňou. rast zamestnanosti a hrubého domáceho produktu pri miernom zvýšení cenovej hladiny a v prípade. aktivizuje voľné zdroje. Posun rovnováhy je spôsobený posunom agregátneho dopytu. 4. Makroekonomická rovnováha sa v pomerne krátkom čase dostane do nového rovnovážneho bodu E1. ktoré sa použijú 52 .1 vpravo). že sú plne využité výrobné zdroje dôjde k minimálnemu rastu reálneho produktu pri vysokom raste cenovej hladiny. Expanzívna fiškálna politika v krátkom období nedostatočne využité kapacity CPI AD AD1 AS CPI plne využité kapacity AD AD1 AS CPI1 CPI1 CPI E1 CPI E YS YS1 YP YS E E1 YS1 YP Graf 4.2. Dlhodobá expanzívna fiškálna politika Proces pôsobenia dlhodobej expanzívnej politiky je znázornený na Graf 4. ale jeho rast spôsobí zvýšenie cenovej hladiny.2. ktorý sa nachádza bližšie k potenciálnemu produktu. pričom je evidentný nárast cenovej hladiny oproti nárastu skutočného produktu (Graf 4.

4. Ak uvažujeme s tým. Reštriktívna fiškálna politika je spojená s krátením výdavkov z rozpočtu. dlhodobé uplatňovanie expanzívnej politiky povedie len k zmenám v oblasti cenovej hladiny. zrušenie dotácii. reštriktívnu fiškálnu politiku. Multiplikátory ktoré pôsobia v keynesovom pásme účinkujú len po oblasť. ale posunie sa do bodu E2. resp. V krátkom období sa rovnováha vytvorí v bode E1 pri minimálnom raste reálneho produktu a značnom raste cenovej hladiny.2 Expanzívna fiškálna politika v dlhom období Dlhodobo uplatňovaná fiškálna politika vedie v konečnom dôsledku len k rastu cenovej hladiny pri nezmenenom objeme výroby na úrovni potenciálneho produktu a nezmenenej zamestnanosti. Realizácia reštriktívnej fiškálnej politiky sa spája so znižovaním vládnych výdavkov a so zásahmi do daňovej politiky. Expanzívna fiškálna politka v dlhom období A AS E2 E1 E CPI CPI CPI2 CPI1 AD AD1 Y YS1 YP=YS2 Y Graf. Z dlhodobého hľadiska sa preto makroekonomická rovnováha neustáli v bode E1. že krivka agregátnej ponuky je z dlhodobého hľadiska totožná s krivkou potenciálneho produktu. 53 . 4.Hospodárska politika na spotrebu aj úspory. kedy je skutočný produkt rovný potenciálnemu produktu. čo následne obmedzí dopyt a zníži ponuku. prípadne znížiť rozpočtový deficit. bezpečnosť a iné.4. V ekonomike sa zmenší prílev peňazí na spotrebu a investície. Za touto oblasťou prestanú účinkovať. realizuje fiškálnu reštrikciu. obmedzenie výdavkov na obranu. a to v jej raste.2 Vplyv reštriktívnej fiškálnej politiky na ekonomiku Ak pôsobí vláda prostredníctvom fiškálnych operácií na znižovanie agregátneho dopytu. Jej cieľom je tlmiť agregátny dopyt a tým vyvolané inflačné procesy v ekonomike. napr.

Ak by sme brali do úvahy tvar dlhodobej krivky agregátnej ponuky (je totožná s krivkou potenciálneho produktu). zmeny jeho štruktúry tak na strane výdavkov. K zmene vlastníctva peňažných fondov dochádza prostredníctvom daní. ako aj na strane príjmov. Predpokladom existencie štátneho rozpočtu je peňažné hospodárstvo a existencia štátu.Hospodárska politika Krátkodobá reštriktívna fiškálna politika Proces pôsobenia krátkodobej reštriktívnej politiky je znázornený na Graf 4. iba ho rozdeľuje – redistribuje. resp. ktoré sa uskutočňuje prevažne nenávratným spôsobom. ciel a poplatkov. Ak ekonomika produkuje za úrovňou potenciálneho produktu – v inflačnej medzere. 54 . V skutočnosti však cenová hladina neklesá. Reštriktívna fiškálna politika v krátkom období nedostatočne využité kapacity CPI AD1 AD AS CPI plne využité kapacity AD1 AD AS CPI CPI CPI1 E CPI1 E1 YS1 YS YP Y E1 E YS1 YS YP Y Graf 4. Štát na zabezpečenie svojej činnosti vyžaduje nenávratné znovurozdeľovanie národného dôchodku vo svoj prospech. dávok. rozdeľujú a používajú peňažné fondy v procese znovurozdeľovania národného dôchodku. Pomocou štátneho rozpočtu sa tvoria. Dlhodobá reštriktívna fiškálna politika Z dlhodobého hľadiska sú účinky reštriktívnej fiškálnej politiky nasledovné: vedie k zníženiu nominálnej a reálnej úrokovej miery a zvýšeniu podielu investícií súkromného sektora a vedie k poklesu cenovej hladiny. 4. len ku zmene cenovej hladiny – k jej poklesu.3. len sa znižuje miera inflácie v ekonomike.5 Štátny rozpočet – základný nástroj fiškálnej politiky Základným nástrojom fiškálnej politiky je štátny rozpočet. dochádza k dezinflácii. Peňažné hospodárstvo je súhrn rôznorodých peňažných vzťahov. existujú v ekonomike nevyužité kapacity – existuje nezamestnanosť. tak by dlhodobé uplatňovanie reštriktívnej fiškálnej politiky nemalo viesť k zmene úrovne produktu a zamestnanosti. nastáva pokles reálneho produktu a zvýšenie nezamestnanosti. Štátny rozpočet nevytára.3 Reštriktívna fiškálna politika v krátkom období Ak ekonomika produkuje na úrovni potenciálneho produktu. resp. ani nespotrebúva národný dôchodok. pomocou zákonných noriem. nastáva pokles cenovej hladiny.

Ak sú príjmy štátneho rozpočtu väčšie než výdavky. Schodok štátneho rozpočtu môže byť cyklický alebo štruktúrny. nakoľko predstavuje pohľadávku voči celej súčasnej aj budúcej daňovej povinnosti verejnosti. hlavne na celkovú finančnú situáciu vlády. či už zvýšením vládnych výdavkov alebo znižovaním daní alebo oboma naraz. V tomto ponímaní je dôležité rozlišovať medzi pasívnym a aktívnym vznikom schodku. Možnosti vzniku rozpočtového schodku v dôsledku fiškálnej expanzie je možné klasifikovať ako rozpočtový schodok na strane príjmov. 55 . vládny populizmus a iné. musí nutne viesť. či vznikli rozpočtovou cestou alebo inak. ide z krátkodobého hľadiska o schodok štátneho rozpočtu a z dlhodobého hľadiska o verejný dlh. Pre ekonomiku je podstatné jeho krytie. Fiškálna expanzia realizovaná. Pasívny schodok vzniká na základe javov. nakoľko musí byť nejakým spôsobom krytý. Štruktúrne zmeny sú vyvolané potrebou zmien štruktúry odvetví pri zabezpečovaní ekonomického rastu. slúžia na zabezpečenie úloh verejného sektora. Takýto schodok nespôsobuje v ekonomike také veľké problémy ako štruktúrny schodok. pretože sú aj mimorozpočtové príčiny jeho vzniku verejného dlhu.5. ktoré zabezpečujú podnikateľskú činnosť. Pri dlhodobom krytí dochádza k rastúcemu úrokovému zaťaženiu z verejného dlhu. Súčet minulých rozpočtových schodkov býva definovaný ako verejný dlh.1 Rozpočtový schodok Nesúlad medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu sa charakterizuje ako fiškálna nerovnováha. celkový hospodársky pokles. 4. ktoré na rozdiel od súkromných financií. ale z dlhodobého je záporný. rastúci úrok z verejného dlhu a iné. snaha rozložiť daňovú záťaž spojenú s nákladnými projektmi na dlhšie časové obdobie. čiže zároveň na strane príjmov ako aj na strane výdavkov. prílišná expanzívna politika. Je prejavom nedostatku zdrojov príjmov štátneho rozpočtu s dopadom na rast nezamestnanosti. Z krátkodobého hľadiska môže byť dopad rozpočtového schodku na ekonomiku kladný. Verejný dlh je preto súhrn pohľadávok ostatných ekonomických subjektov voči štátu.Hospodárska politika Štátny rozpočet je súčasťou štátnych financií a jednou časťou verejných financií. Táto definícia však nie je presná. Fiškálna politika má svoje vedľajšie účinky. Ten vzniká v dôsledku zvyšovania výdavkov na štruktúrne zmeny v odvetvovej a medziodvetvovej štruktúre. Cyklický schodok vzniká v dôsledku poklesu ekonomického rastu vo fázach recesie a depresie. na strane výdavkov. Vznik krátkodobých fiškálnych nerovnováh nie je pre ekonomiku nebezpečný a nemusí ani viesť k vážnym ekonomickým problémom. napr. Pri analýze rozpočtového schodku je podstatné sa z hľadiska hospodárskej politiky zaoberať príčinami jeho vzniku. pri peňažnom krytí potom k inflácii. Predstavuje finančnú bilanciu príjmov a výdavkov ekonomiky. Aktívny schodok vzniká na základe aktívnych rozhodnutí vlády. nastáva prebytok štátneho rozpočtu. Dlhodobá fiškálna nerovnováha však so sebou prináša aj vážne makroekonomické a rozpočtové problémy. napr. v dôsledku zvýšenia výdavkov vlády a ako rozpočtový schodok v dôsledku kombinácie oboch predchádzajúcich aspektov. v dôsledku zníženia daní. k fiškálnej nerovnováhe – rozpočtovému schodku. Je centralizovaným fondom peňažných prostriedkov využívaných štátnymi orgánmi. prírodné katastrofy. zvýšenie celkovej cenovej hladiny. Štruktúrny schodok predstavuje rozdiel medzi skutočných schodkom a cyklickým schodkom štátneho rozpočtu. za inak nezmenených podmienok. ktoré sú nezávislé na vládnych rozhodnutiach. Ak sú príjmy menšie než výdavky. bez ohľadu na to. snaha rozložiť dôsledky výdavkového šoku na dlhšie časové obdobie.

Dlhové financovanie predstavuje emisiu štátnych dlhopisov a ich predaj domácim alebo zahraničným ekonomickým subjektom. znamená použitie súkromných úspor na financovanie dlhu a obmedzenie ich využitia na súkromné investície. Pôžičky zo zahraničia zvyšujú pasívne saldo platobnej bilancie a rast zahraničného dlhu. Naviac je efekt znásobovaný multiplikačným efektom. Zvyšuje sa tak monetárna báza. peňažným financovaním a prostredníctvom štátnych aktív. Predaj štátnych dlhopisov zahraničným ekonomickým subjektom vytvára zahraničný dlh. Vedie k mnohým problémom. Takéto krytie je obmedzené a spôsobuje vnútorný dlh. Pri priamych pôžičkách od centrálnej banky ide o úverovú emisiu. ale je to málo častý prípad. 4. Centrálna banka tak môže nakupovať štátne dlhopisy len na sekundárnom trhu. či ju môžeme považovať za úspešnú alebo neúspešnú. Z hľadiska výsledku daňovej reformy nás zaujíma. Vzhľadom na veľký počet pôžičiek od centrálnej banky je tento spôsob financovania schodku štátneho rozpočtu silno obmedzovaný a často zákonom zakázaný.Hospodárska politika 4. čo vedie k monetizácii štátneho dlhu. Predaj štátnych dlhopisov domácim subjektom. Peňažné financovanie predstavuje pôžičky od centrálnej banky alebo pôžičky zo zahraničia. Daňovú reformu zobrazuje Graf 4. nadmerné daňové bremeno a náklady administrácie novej dane. ktorá je často vládami realizovaná. ale k výraznému rastu cenovej hladiny. Financovanie schodku štátneho rozpočtu prostredníctvom predaja štátnych aktív predstavuje financovanie z privatizácie štátneho majetku.5.4. dôjde k malému rastu reálneho produktu. reálny produkt sa zvýši výrazne a cenová hladina zostane na rovnakej úrovni. ako sú napr. Vláda môže realizovať krytie schodku štátneho rozpočtu prostredníctvom dlhového financovania. prípadne sa zvýši len nepatrne. Určitou možnosťou financovania schodku je aj financovanie z rezerv vytvorených v minulosti. Závisí to od posunov agregátneho dopytu a agregátnej ponuky. čo vedie k zvyšovaniu cenovej hladiny. 56 . Ak sa na základe daňovej reformy viac zvýši agregátny dopyt než agregátna ponuka. rovnako ako pri priamom nákupe štátnych dlhopisov centrálnou bankou.6 Daňová reforma Pri popisovaní fiškálnej politiky je podstatné spomenúť aj daňovú reformu. ktorý má záporný dopad na saldo bežného účtu platobnej bilancie. Naopak ak dôjde k väčšiemu rastu agregátnej ponuky. Nepopulárnym spôsobom je financovanie na základe zvyšovania daní.2 Financovanie schodku štátneho rozpočtu Financovanie schodku štátneho rozpočtu môže prebiehať rôznymi spôsobmi.

Oneskorené prijatie rozhodnutia spočíva v tom.1 Problémy načasovania Oneskorené rozoznanie problémov predstavuje čas. ktorý trvá medzi tým.7. Existuje určité časové obdobie. prípadne súčasné sledovanie iných cieľov v ekonomike a pod. kedy si vláda uvedomí. 4. že nastala. Vo všeobecnosti možno povedať.7 Problémy a komplikácie fiškálnej politiky V súvislosti s aplikáciou fiškálnej politiky v praxi je dôležité upozorniť na niektoré problémy. hospodárstvo môže byť v recesii už nejaký čas. kedy si ekonómovia uvedomia. kým sa to prejaví v relevantných štatistických ukazovateľoch. ako by mala reagovať na vývoj ekonomiky a tým. že daňové zmeny sa prijímajú rýchlejšie a vládne výdavky do infraštruktúry potrebujú dlhší čas. že demokratické vlády sa často rozhodujú príliš pomaly. kedy sa ku skutočným krokom aj odhodlá. Jednu skupinu problémov tvorí načasovanie realizácie určitej fiškálnej politiky.Hospodárska politika Daňová reforma neúspešná daňová reforma CPI AD1 AS AS1 úspešná daňová reforma AD CPI AD1 AS AS1 AD CPI1 CPI E E1 CPI1 CPI YS1 Y E E1 YS YS YS1 Y Graf 4. Nakoľko je veľmi ťažké presne predpovedať ďalší vývoj ekonomickej aktivity. inou sú možné politické nezhody v krajine. 57 . Oneskorený vplyv predstavuje určitý posun medzi tým. kedy má aj konkrétny vplyv na zamestnanosť alebo infláciu.4 Daňová reforma 4. ako sa začne recesia alebo inflácia a tým. ako sa konkrétny krok príjme v zákonodarnom orgáne a tým.

že stúpne dopyt po domácej mene. 4. ale zároveň je s prijatím záväzku spojené aj oddialenie jeho splatenia.4 Fiškálna politika v otvorenej ekonomike Väčšina ekonomických modelov zobrazujúca vplyvy a následky fiškálnych opatrení sa týka uzavretej ekonomiky. Napríklad v období pred voľbami majú politici skôr tendenciu znižovať dane a zvyšovať štátne výdavky. pričom inflácia zostane relatívne stabilná. V rámci tejto konkurencie predstavuje dlhové financovanie verejných výdavkov (v porovnaní s možnosťou zvýšenia daňového zaťaženia alebo krátenia iných výdavkov) menšie riziko straty určitej časti voličskej základne. Po určitom čase. ktorý sa vládnymi výdavkami sleduje.3 Efekt vytesnenia Expanzívna politiky vlády spôsobí rast celkového produktu a ten vyvolá zvýšenie dopytu po peniazoch.Hospodárska politika 4.2 Problém politického cyklu a náchylnosť k expanzii Tento problém spočíva v tom. Kľúčovým sa pri existencii vytesňovacieho efektu javí to. čo znamená že sa zvýši produkt a zníži nezamestnanosť. K vytesňovaciemu efektu môže dôjsť aj v prípade dlhového financovania z domácej ekonomiky v prípade. 4. dochádza k tomu. ktorá je zodpovedná za ponuku peňazí jej množstvo nemení. čo môže významne alebo úplne utlmiť efekt. Ak centrálna banka. že požičiavanie peňazí sa zdražuje v dôsledku rastúcej úrokovej miery. a tak dopyt po investíciách klesá a dochádza k efektu vytesnenia. stranami vládnej koalície a stranami opozície a záujmovými skupinami. Zhodnotenie kurzu domácej meny prináša pre domácich výrobcov sťažený export. V domácej ekonomike klesá čistý export a v podstate sa tak znižujú prínosy vládnych výdavkov. Efekt vytláčania je často základom kritiky fiškálnej politiky. vedie to zvyčajne k destabilizácii hospodárstva. že politici majú možnosť prispôsobiť fiškálnu politiku tak.7. Rovnováha na peňažnom trhu sa potom dosiahne pri vyššej úrokovej miere. ak dochádza k odčerpaniu ponuky peňazí zo súkromnej časti ekonomiky. V otvorenej ekonomike sa dá predpokladať. čím majú verejné rozpočty náchylnosť neustále zvyšovať svoju výdavkovú stranu. aká bude citlivosť úrokových mier na zmenu dopytu po peniazoch a aká bude citlivosť súkromných výdavkov na zmenu úrokovej miery. 58 . ktorá prináša zvýšené úrokové sadzby. že expanzívna fiškálna politika. keď sa blížia voľby. Dôležitá je konkurencia medzi parlamentnými stranami. začne narastať inflácia a úrokové sadzby ako dôsledky predvolebných opatrení vlády. pretože nedochádza k nebezpečenstvu sporu s určitou záujmovou skupinou. zvyčajne až po voľbách. pretože ich výrobky sa v zahraničí stávajú drahšími. nakoľko v dôsledku vládnych výdavkov dochádza k zvýšeniu úrokových sadzieb na trhu a k redukcii súkromných investícií.7. Dôjsť môže k čiastočnému vytesneniu (rast vládnych výdavkov je väčší než pokles súkromných výdavkov). resp. k úplnému vytesneniu (rast vládnych výdavkov je rovnaký ako pokles súkromných výdavkov) alebo k prevytesneniu (rast vládnych výdavkov je menší ako pokles súkromných výdavkov). znamená pre zahraničných investorov možnosť vyšších výnosov. Ich činnosť sa môže vyvíjať aj tak že dôjde k predčasným voľbám.7. aby prilákali hlasy voličov v období. Ak politici prispôsobujú fiškálnu politiku vo svoj prospech. čo spôsobí.

Oboznámiť sa s Národným strategickým referenčným rámcom na roky 2007 až 2013. ak je zabezpečovaný importom. Rast vládnych výdavkov spôsobuje rast domáceho dopytu a tým rast rozpočtového deficitu. úsporami a investíciami a ich hraničnými veličinami. Prílev zahraničných úspor môže mať za následok zhodnotenie reálneho výmenného kurzu. čo predstavuje hrozbu najmä pre režim fixného výmenného kurzu. dochádza k deficitu bežného účtu platobnej bilancie a vzniká spomínaný dvojitý deficit. Zopakovať si základné vedomosti o štátnom rozpočte. 2. aké procesy prebiehajú v ekonomike pri uplatňovaní expanzívnej a reštriktívnej fiškálnej politiky a aké problémy môžu vzniknúť v súvislosti s uplatňovaním fiškálnej politiky. a tiež to. Vtedy býva domáci dopyt uspokojovaný dovozom. ktoré môžu byť s použitím uvedeného nástroja spojené.5 Dvojité deficity v malých otvorených ekonomikách Príliš expanzívna fiškálna politika môže spôsobovať cez rast dovozov vonkajšiu nerovnováhu. že rastie cenová hladina a rastie import tovarov a služieb do krajiny. Stanovte problém ekonomiky. Ak zároveň klesá export domácich tovarov a služieb. zníženiu schopnosti hrubých domácich investícií tvoriť zisk v dôsledku vyšších domácich úrokových mier a nedostatočného prístupu na medzinárodné trhy a tiež k výraznému zvýšeniu zahraničného dlhu. spôsobuje deficit bežného účtu platobnej bilancie. 3. Takéto nerovnováhy sa presunú do podnikovej sféry a môžu negatívne ovplyvniť jej hospodárske výsledky. Ak nie je ekonomika schopná reagovať zvýšením agregátnej ponuky dochádza k situácii. pomôcť zvíťaziť vo voľbách. Existencia rozpočtového deficitu a zároveň deficitu bežného účtu platobnej bilancie sa nazýva dvojitý deficit. ktorý. Aktivity 1. zvoľte si nástroj a popíšte všetky procesy. Záver V rámci tejto kapitoly ste sa naučili mechanizmus fungovania fiškálnej politiky. Príliš expanzívna fiškálna politika môže spôsobovať cez zvýšený dopyt rast inflácie a teda vnútornú nerovnováhu. Dostupné na internete. dochádza v prvom rade k rastu domáceho dopytu. Spôsob vedenia fiškálnej politiky môže viesť k udržaniu vyššej výkonnosti HDP. Povinné zadanie č.Hospodárska politika 4. ak rastie domáci dopyt a domáca agregátna ponuka je neelastická. 59 . Problém vzniká vtedy.7. 1 Na základe učebného textu graficky znázornite a popíšte dôsledky uplatnenia fiškálnej politiky v krátkom a dlhom období. ale tiež môže viesť k zníženiu ratingu krajiny cez rast externej nerovnováhy. aký je vzťah medzi fiškálnou a rozpočtovou politikou. Zopakovať si základné vzťahy medzi spotrebou. ktorý chcete riešiť. Cez rast dovozov potom môže spôsobiť vonkajšiu nerovnováhu. Ak rastú vládne výdavky.

nástrojov a inštitúcií. odráža medzinárodný ekonomický pohyb a v celej zložitosti prenáša tento mnohostranne rozdielny proces do jedného systému menovej politiky štátu. Je spojená s pojmom peniaze. Vplyvom zmien vo vonkajších ekonomických a menových vzťahoch sa monetárna politika pretransformovala do obsahu pojmu menová politika.1 Vzájomný vzťah monetárnej a menovej politiky Hospodárska politika má okrem fiškálnej politiky aj ďalší nástroj. 5. Monetárna (peňažná) politika je významným nástrojom hospodárskej politiky. ktorým je centrálna banka. V ekonomickej literatúre sa v tejto súvislosti uvádzajú dva pojmy. ktoré je potrebné bližšie vysvetlenie. O menovej politike v dnešnom slova zmysle je možné hovoriť až v súvislosti so vznikom centrálnych bánk. Menová politika Poslanie Poslaním kapitoly je podrobne vysvetliť mechanizmus fungovania menovej politiky.Hospodárska politika 5. Vyjadruje peňažnú politiku otvoreného hospodárstva danej krajiny v podmienkach systému rozdielnych menových a kurzových systémov sveta. Podrobne charakterizovať uplatňovanie expanzívnej a reštriktívnej menovej politiky. s obsahom tejto ekonomickej kategórie a s ich funkciami. Úlohou centrálnej banky je ovplyvňovať a regulovať ponuku peňazí tak. Monetárna politika vyjadruje spôsoby a nástroje dosahovania peňažných cieľov v uzatvorenej domácej ekonomike. aby sa dosiahli ciele sledované hospodárskou politikou. ktorá výkon a realizáciu peňažnej politiky zveruje nezávislému peňažnému subjektu. Týmito pojmami sú monetárna a menová politika. Centrálna banka má v ekonomickom systéme osobitné miesto. Menová politika je sústava menových a peňažných procesov. ktorými sa zabezpečuje fungovanie ekonomického systému v súlade s cieľmi hospodárskej politiky. vzťahov. ktoré sú jej nositeľmi. ktoré je determinované jej postavením. 60 . V modernom ponímaní pojem menová politika je ekvivalentný pojmu peňažná politika a naviac. Aké je pôsobenie jednotlivých nástrojov menovej politiky na ekonomiku a jej konečné ciele. Peňažné zmeny sa sprostredkúvajú transmisnými mechanizmami a prejavujú sa pohybmi úrokovej miery a peňažnej zásoby s dôsledkami na cenovú stabilitu a menový kurz. funkciami a cieľmi. Ciele Po preštudovaní tejto kapitoly budete vedieť: • • • Aký je vzťah medzi menovou a monetárnou politikou. pomocou ktorého môže ovplyvňovať chod ekonomiky.

ktoré sú bližšie ku konečnému cieľu a ďalej od konkrétnych cieľov a nástrojov menovej politiky – peňažná zásoba. Prvá veličina v transmisnom mechanizme je bližšie k nástrojom menovej politiky (operatívne menové kritérium). menového kurzu. Hlavné ciele menovej politiky sa dotýkajú vnútornej stability meny. vývoj úrokov monetárnej bázy (najmä rezerv komerčných bánk) a iné. ktorá sa sleduje prostredníctvom výmenného. podmieňujú kvalitu a kvantitu iných premenných v priebehu menových procesov. menový kurz. ktoré ležia bližšie k nástrojom centrálnej banky ako úroková sadzba alebo menová báza. podpora rastu zamestnanosti. menový kurz) a v podobe sprostredkujúcich cieľov (ciele. Medzi cieľmi navzájom a medzi cieľmi a nástrojmi existujú úzko prepojené a vzájomne závislé vzťahy premenných veličín. Keynesiansky transmisný mechanizmus je postavený na nasledovnej postupnosti cieľov: zmena úrokovej sadzby ovplyvní dopyt po peniazoch. ktoré môžu byť v podobe operatívnych cieľov (veličiny. Prakticky je však väčšinou hlavným cieľom menovej politiky cenová stabilita.2. PPI a cenový deflátor HDP) a vonkajšej stability meny. ktorá sa sleduje ukazovateľmi cenových hladín (CPI. dopyt a ponuka peňazí. prostredníctvom ktorých je ovplyvnená menová báza a peňažná zásoba. Transmisný mechanizmus pôsobí prostredníctvom nasledovnej schémy: nástroje ⇒ operatívne ciele ⇒ sprostredkujúce ciele ⇒ konečné ciele.Hospodárska politika 5. úrokových sadzieb a pod. Rýchlejšia reakcia sprostredkujúceho kritéria než konečného cieľa. rovnováha platobnej bilancie. resp. Medziciele menovej politiky sledujú monetárne veličiny ako sú dynamika HDP (udáva opodstatnenosť emisie peňazí a zvyšovanie peňažnej zásoby v ekonomike). Následne sú ovplyvnené výdavky citlivé na úrok. Takto ich rozdeľuje ekonomická teória. ktoré sú zároveň aj cieľmi hospodárskej politiky.2 Ciele menovej politiky a menové kritériá Ciele menovej politiky je možné rozdeliť na ciele hlavné a na medziciele. dáva centrálnej banke možnosť korigovať prípadne odchýlky monetárnej politiky. hospodárskeho rastu. Táto stabilita sa dosahuje prostredníctvom medzicieľov. stabilizácia finančných trhov. Historicky sa vyvinuli dva základné typy transmisných mechanizmov – keynesiánsky a monetaristický. Zmena peňažnej 61 . apreciácia a depreciácia meny k parite kúpnej sily). Prostredníctvom nich je ovplyvnený agregátny dopyt a tým cenová hladina. Monetaristický transmisný mechanizmus je postavený na realizácii voľných operácií na trhu. zamestnanosť a tempo rastu HDP. 5. napr. platobná bilancia. Postupnosť cieľov menovej politiky úzko súvisí s transmisným mechanizmom menových veličín – s postupnosťou vplyvov príčin a následkov. ktoré mohli nastať počas pôsobenia transmisného mechanizmu. Tie vytvárajú určitý charakter väzby a prejavujú podstatné vlastnosti. ktorými sú peňažné kategórie a tie menové veličiny.1 Vzájomný vzťah medzi cieľmi menovej politiky a hospodárskej politiky V súvislosti s dosahovaním vnútornej a vonkajšej menovej stability si stanovuje centrálna banka aj mnoho ďalších cieľov. druhá veličina je bližšie ku konečnému cieľu menovej politiky (sprostredkujúce menové kritérium).

bolo zlyhanie doteraz používaných transmisných mechanizmov. že centrálna banka pôsobí výrazne na inflačné očakávania. ktorý sa zaviaže naplniť a zároveň vypracuje inflačné prognózy. ktoré je na základe niektorých aspektov zaraďované aj k transmisným mechanizmom. Inflačné cielenie umožňuje centrálnej banke zamerať sa na domáci vývoj a reagovať na domáce aj externé šoky. ale neovplyvňuje ju priamo. obe kritéria však nie je schopná sledovať súčasne. že politiku centrálnej banky nie je možné sledovať prostredníctvom medzicieľov. Môže sledovať kritérium peňažných agregátov alebo úrokových mier. zamestnanosť a tempo rastu ekonomiky. spravidla ovplyvňovanie krátkodobých úrokových sadzieb (napr. potom banka začne uplatňovať nástroje menovej politiky. Väčšie nároky sa tiež kladú na prognostickú činnosť a kredibilitu centrálnej banky. Nevýhodou je predovšetkým to. Na zavedenie cieľovania inflácie boli v podstate dva dôvody: prvým z nich bol prechod od fixného k plávajúcemu kurzu a druhým. 62 . s cieľom zmeniť vývoj inflácie. ktoré ovplyvňujú celkovú infláciu a tým pôsobí aj na skutočnú infláciu. že ho dosiahne. Cieľovanie inflácie je možné definovať ako verejné oznámenie kvantitatívneho inflačného cieľa so záväzkom centrálnej banky o tom. tych rokov 20. Tie ovplyvnia agregátny dopyt a prostredníctvom neho cenovú hladinu. repo sadzieb). Ak sa inflačná prognóza odlišuje od stanoveného cieľa. Centrálna banka stojí pred problémom dosiahnutia cenovej stability. Začiatkom 90. Výhodou cieľovania inflácie je. storočia sa vo svete v súvislosti s rastom inflácie začalo uplatňovať cieľovanie inflácie. Centrálna banka môže realizovať antiinflačnú politiku prostredníctvom dvoch operačných režimov menovej politiky. tiež podstatným dôvodom. Mechanizmus inflačného cielenia sa dá popísať nasledovne: centrálna banka si stanoví inflačný cieľ. Ide o stratégiu boja s infláciou.Hospodárska politika zásoby má vplyv na výdavky citlivé na úrok.

– ŽÁK. ktoré centrálna banka používa na ovplyvňovanie a regulovanie menových veličín na dosiahnutie vytýčených cieľov. s. M. Prostredníctvom nepriamych nástrojov je dosahované plošné pôsobenie v ekonomike. podľa rýchlosti uplatnenie na okamžite použiteľné a adaptačné alebo podľa spôsobu vplyvu na administratívne. 5. I. permanentné a občasné. Centrálna banka týmito nástrojmi priamo reguluje rozhodovanie komerčných bánk a obmedzuje ich samostatnosť.1 Režimy transmisných mechanizmov (Zdroj: NĚMCOVÁ. Používanie nepriamych nástrojov menovej politiky v trhovej ekonomike je častejšie než používanie priamych nástrojov. 47) 5. pretože stanovujú rovnaké podmienky pre všetky komerčné banky. Voľba použitia nástrojov závisí od rozhodnutia centrálnej banky a od stupňa samostatnosti tejto inštitúcie.Hospodárska politika Regulácia peňažnej základne Peňažná základňa Operácie na voľnom trhu Regulácia úrokovej miery Peňažná základňa Peňažná ponuka Peňažná ponuka Úroková miera Úroková miera Výdavky citlivé na úrok Výdavky citlivé na úrok Agregátny dopyt Agregátny dopyt Konečné ciele hospodárskej politiky Konečné ciele hospodárskej politiky Obr. Pre výkon menovej politiky je podstatné rozdelenie nástrojov na priame a na nepriame.: Hospodářská politika. Priame nástroje predstavujú sústavu administratívno-právnych a ekonomických nástrojov. Nástroje menovej politiky predstavujú sústavu kategórií a foriem menových vzťahov. 63 . Nástroje je možné charakterizovať podľa rôznych kritérií.3 Nástroje menovej politiky Základom realizácie menovej politiky sú jej jednotlivé nástroje. ktorými sa vykonávajú adresné a selektívne zásahy do ponuky peňazí. podľa intenzity na operatívne. napr. priame a nepriame. Nepriame nástroje využíva centrálna banka voči komerčným bankám na regulovanie ponuky peňazí. bežné. ekonomické.

povinné vklady a medzibankové odporúčania. že nejde o reguláciu operatívnych alebo sprostredkujúcich kritérií v ekonomike. Limity úrokových sadzieb z úverov bánk stanovujú vždy maximálne hodnoty. Minimálne limity úrokových sadzieb z vkladov nepriamo podporujú tvorbu vkladov. či objem poskytovaných úverov. Stanovujú maximálny rozsah úverov. Stanovujú záväzné určenie štruktúry aktív a pasív a záväzné väzby medzi nimi v bilanciách bánk. ktoré môžu komerčné banky od centrálnej banky získať. Stanovujú určitým finančným a nefinančným subjektom otvárať a viesť bežné účty. ktoré by vkladom do komerčných bánk veľmi zvyšovali ich likviditu a za inak nezmenených podmienok by tak dochádzalo k rastu množstva peňazí v obehu. Odporúčania 64 . Súčasne by sa tak znížil dopyt bánk po úveroch centrálnej banky a vplyv diskontnej politiky by sa tak znížil. úverové limity. výzvy a dohody dopĺňajú niektoré nástroje monetárnej politiky.1 Priame nástroje menovej politiky K priamym nástrojom menovej politiky zaraďujeme: pravidlá likvidity. Úverové limity môžu byť absolútne – maximálna suma úverov. ktoré môžu banky poskytnúť svojim klientom s hlavným cieľom regulovať úverové agregáty. ktoré môže komerčná banka poskytnúť svojim klientom alebo relatívne – objem rôznych úverov. Úverové limity Úverové limity (úverové stropy alebo úverové kontingenty) možno označiť za jeden z najúčinnejších nástrojov. ale o zabezpečenie podpory stability bankového systému. Povinné vklady Povinné vklady nie sú príliš významným nástrojom menovej politiky. by táto sadzba mala klesať. Úrokové limity stabilizujú úrokové sadzby v ekonomike. Úrokové limity majú kontrolný charakter a ich použitie v trhovej ekonomike by nemalo mať svoje miesto. Ide o maximálne sadzby z úverov a minimálne alebo maximálne sadzby z vkladov. Zvýšenie limitov by tak malo viesť k rastu úrokových sadzieb úverov (krátkodobej úrokovej sadzby) a pri znížení limitov. ktoré banky účtujú svojim dlžníkom alebo ponúkajú svojim vkladateľom. Ich dopady na ekonomiku sú neisté a veľmi ťažko odhadnuteľné. Úrokové limity Úrokové limity predstavujú limity úrokových sadzieb.Hospodárska politika 5. ktorými centrálna banka konkretizuje svoje zámery tak v menovej oblasti ako aj v bankovom systéme. Maximálne limity úrokových sadzieb z vkladov tiež sledujú reguláciu krátkodobej úrokovej miery. ako priamy nástroj menovej politiky. ukladať voľné finančné prostriedky a realizovať niektoré ďalšie operácie výhradne prostredníctvom centrálnej banky (v praxi ide hlavne o orgány verejnej správy). predstavujú záväzné určenie vzťahov centrálnej banky a komerčných bánk. Cieľom tohto nástroja je získať kontrolu nad pohybom peňažných prostriedkov týchto subjektov. Používajú sa výnimočne a kombinujú sa obvykle s diskontnou sadzbou. Charakter týchto nástrojov je individuálny podľa konkrétneho prípadu. Príkladom je stanovenie určitej výšky podielu medzi vlastným kapitálom a celkovými aktívami – kapitálová primeranosť alebo pomer úverov poskytnutých jednému alebo skupine klientov – úverová angažovanosť. Tento nástroj má veľa výhod hlavne v tom. úrokové limity. výzvy a gentlemanské dohody. výzvy a gentlemanské dohody Odporúčania. pomocou ktorých sa centrálna banka snaží regulovať krátkodobé úrokové miery a tiež objem úspor v ekonomike. Pravidlá likvidity Pravidlá likvidity. Povinné vklady sú vysokolikvidné prostriedky.3. Medzibankové odporúčania. ovplyvňujú výšku úspor a dopyt po úveroch. Používajú sa výnimočne.

znížia tak svoje úverové kapacity. Nákupom cenných papierov zvyšuje centrálna banka objem monetárnej bázy.3. Predstavujú nákup alebo predaj cenných papierov centrálnou bankou domácim komerčným bankám v domácej mene. Množstvo peňazí v obehu sa dočasne zvýši. s hlavným cieľom regulácie množstva peňazí v obehu alebo krátkodobej úrokovej miery. povinné minimálne rezervy a kurzové intervencie. Gentlemanské dohody sú písomne upravené vzťahy. Jednotlivé banky si napriek tomu. ktoré sú záväzné a zabezpečené sankciami.Hospodárska politika predstavujú všeobecne formulovaný postoj a názor centrálnej banky na správanie sa komerčných bánk. Priame operácie predstavujú nákup a predaj cenných papierov štátu a iných subjektov. REPO operácie sa skladajú vždy z dvoch opačných transakcií. Keď obchodné banky nakúpia cenné papiere. odčerpáva z ekonomiky určité množstvo peňazí. čo vedie k zvýšeniu jej multiplikačného efektu na množstvo peňazí v ekonomike. Ak centrálna banka predáva cenné papiere. Pri prostých REPO operáciách centrálna banka predáva cenné papiere a neskôr ich spätne nakupuje.2 Nepriame nástroje menovej politiky Nepriame nástroje menovej politiky zabezpečujú zdravý vývoj trhovej ekonomiky a dobré fungovanie ekonomického systému. Operácie na voľnom trhu Operácie na voľnom trhu sú najpoužívanejšími nástrojmi centrálnej banky v trhovej ekonomike. Z hľadiska pôsobenia na množstvo peňazí v obehu poznáme tri základné druhy operácií na voľnom trhu: priame operácie. Priame operácie sú nástrojom s trvalým dopadom na množstvo peňazí v obehu. pokles inflácie. že mnohé z týchto nástrojov nie sú formálne záväzné. Sú nimi: operácie na voľnom trhu. Majú vysokú účinnosť pri regulácii množstva peňazí v obehu s dopredu pomerne presne kvantifikovateľným dopadom a silný vplyv na krátkodobú úrokovú mieru. ktoré centrálna banka realizuje s cieľom zmeniť množstvo peňazí v obehu a vynútené operácie na voľnom trhu. 5. ktorými sa centrálna banka snaží neutralizovať nežiaduci vývoj množstva peňazí v obehu vyvolaný a ovplyvnený inými faktormi. REPO operácie a switch operácie. Pri predaji sa znižuje objem peňazí monetárnej bázy a tiež multiplikačný efekt. Pri reverzných REPO operáciách centrálna banka nakupuje cenné papiere a neskôr ich predáva. diskontné nástroje. Ak centrálna banka nakupuje cenné papiere nastane opačný proces. ale s inou lehotou splatnosti bez priameho vplyvu na množstvo peňazí v obehu. Vplyv na ekonomiku bude nasledovný: pokles ekonomického rastu. Výzvy sú konkrétne a najmä dôraznejšie stanoviská a postoje ku konaniu bánk a tiež nemusia mať písomnú podobu. nemusia a ani nebývajú v písomnej podobe. Switch operácie spočívajú vo výmene cenných papierov za rovnaké cenné papiere v rovnakom objeme. nedovolia ich nerešpektovanie a práve to je dôvod. Množstvo peňazí v obehu tak dočasne klesne a neskôr sa vráti na pôvodnú úroveň. Priame operácie na voľnom trhu. prečo sú pomerne často využívané. 65 . Podľa nutnosti reakcie centrálnej banky na vývoj menovej bázy rozoznávame dva druhy operácií: priame a nepriame. čiže množstvo peňazí v obehu. pokles zamestnanosti. znížia ponuku úverov. medzi centrálnou bankou a komerčnými bankami.

operácie na voľnom trhu regulujú vo vyspelých ekonomikách prevažnú časť množstva peňazí v obehu je dôležité. ak je objem poskytnutých diskontných úverov nižší než je objem splatených diskontných úverov. limit objemu úveru. dochádza k zníženiu množstva peňazí v obehu. mení sa podľa naliehavosti situácie a kvality cenných papierov. že ak je v určitom období objem poskytnutých diskontných úverov vyšší než je objem splatených diskontných úverov. Ich prísun je však podmienený schodkami štátneho rozpočtu. 66 . dochádza k zvýšeniu množstva peňazí v obehu a naopak. Diskontné nástroje Diskontné nástroje sú klasickými nástrojmi menovej politiky. ktoré slúžia na prekonanie krátkodobých a sezónnych výkyvov v operáciách komerčných bánk a na núdzové. Účelom úverov je riešenie mimoriadnych problémov likvidity v prípade. ktoré sú presne špecifikované podmienkami centrálnej banky. Sú historicky najstaršie a v značnej miere používané aj v súčasnosti. Ich poskytnutie sa viaže na splnenie podmienok. Z tohto vyplýva nevyhnutnosť koordinácie fiškálnej a menovej politiky. Reeskontné úvery sú krátkodobé. Patria medzi ne úvery poskytované centrálnou bankou komerčným bankám v domácej mene a sadzby týchto úverov. reeskontná sadzba a lombardná sadzba. Z úverov poskytovaných centrálnou bankou sa medzi diskontné nástroje zaraďujú diskontné úvery. Dopyt po vyššie uvedených úveroch regulujú centrálne banky prostredníctvom úrokových sadzieb týchto úverov. Optimálnym riešením v dlhodobom horizonte sa javí taký schodok štátneho rozpočtu. Lombardné úvery sú úvery poskytované domácim komerčným bankám centrálnou bankou proti zálohovému krytiu cennými papiermi. Omnoho dôležitejším nástrojom je diskontná sadzba. Členíme ich na bežné. ktorý zodpovedá rozsahu potrebnej emisie peňazí centrálnou bankou. Úrokové sadzby z úverov poskytovaných centrálnou bankou sú: diskontná sadzba. lehota splatnosti a spôsob zaistenia).Hospodárska politika Vzhľadom na to. Diskontné nástroje sú zamerané na regulovanie množstva peňazí v obehu a na ovplyvňovanie krátkodobej úrokovej miery. ktoré vyplývajú z časových a iných okolností poskytnutia úveru. ktorá má problémy s likviditou. že komerčná banka už nemá možnosť získať diskontný alebo reeskontný úver. Diskontná sadzba je najnižšia v ekonomike a priamo ovplyvňuje úrokové sadzby komerčných bánk a tým aj dopyt komerčných bánk po úveroch. Medzi diskontné nástroje patria: úvery poskytované centrálnou bankou domácim bankám bezhotovostne v domácej mene s presne špecifikovanými podmienkami (druh úveru. Diskontné úvery sú najlacnejšími úverovými zdrojmi poskytovanými za diskontnú úrokovú sadzbu. Konečný dopad diskontných úverov na množstvo peňazí v obehu je v tom. V súčasnosti tento nástroj nie je veľmi významným nástrojom menovej politiky. Reeskontná sadzba je úrokovou sadzbou reeskontného úveru. reeskontné úvery a lombardné úvery. úrokové sadzby z týchto úverov a podmienečne aj vyhlasovanie úrokov z cenných papierov pri operáciách na voľnom trhu. Lombardné úvery sú krátkodobé. Reeskontné úvery realizuje centrálna banka prostredníctvom odkúpenia eskontovaných zmeniek (reeskont) od domácich komerčných bánk (tieto zmenky eskontovali komerčné banky od svojich klientov) a príslušné čiastky znížené o úrok pripisuje príslušným bankám na ich účty rezerv. Diskontná sadzba predstavuje dolný limit. v rámci ktorého sa pohybujú ostatné úrokové sadzby. aby sa na trh neustále a v dostatočnom objeme dostávali štátne cenné papiere. ktoré predstavujú úverovú pomoc pre banku.

rast zamestnanosti. Ak centrálna banka zvýši povinné minimálne rezervy. rast miery inflácie. Vplyv na ekonomiku bude nasledovný: pokles ekonomického rastu. Vplyv na ekonomiku v tomto prípade bude nasledovný: ekonomický rast. zvyšuje menovú bázu a peňažnú zásobu. resp. V prípade priamej intervencie dochádza priamo k zmene dopytu. Ak centrálna banka diskontnú sadzbu znižuje. Ak pre všetky banky platí rovnaká sadzba a základ povinných minimálnych rezerv. čo 67 . pokles zamestnanosti. pokles zamestnanosti. Nákup zahraničnej meny zvyšuje úverovú kapacitu domácich komerčných bánk. nemôže s nimi obchodovať a zhodnocovať tak svoj kapitál. zníži tak množstvo úverovej kapacity bánk. Predaj domácej meny (sterilizácia) znehodnocuje domácu menu. Kurzové intervencie sa realizujú za účelom regulácie domácej meny. Konečný dopad zmeny povinných minimálnych rezerv je v ovplyvňovaní množstva úverovej kapacity bánk a tým ponuky úverov. Konečný dopad úrokových sadzieb z úverov poskytovaných centrálnou bankou je v tom. že ovplyvňovaním úrovne ostatných úrokových sadzieb v ekonomike (krátkodobá úroková miera z medzibankových úverov. čo je prvok nepriamych nástrojov. Realizujú sa: priamo alebo nepriamo. trhová úroková miera) pôsobia na dopyt po úveroch. nastane opačný proces a aj dopad na ekonomiku bude opačný. zvýšia sa aj ostatné úrokové sadzby a tak sa zníži dopyt po úveroch. Ak centrálna banka úrokové sadzby zvýši. Domáca mena sa začne znehodnocovať. Ak centrálna banka zníži povinné minimálne rezervy. ani zmena krátkodobej úrokovej miery. Ide o nákup a predaj zahraničnej meny za domácu menu. že budú centrálnou bankou sankcionované a to je prvok priamych nástrojov. v rámci ktorého sa pohybujú ostatné úrokové sadzby. Dôsledky kurzových intervencií sa v konečnom dôsledku prejavia aj na množstve peňazí v obehu. Problém tohto nástroja je aj v časovej adaptácii komerčných bánk na nové podmienky. avšak ich význam v trhových ekonomikách v poslednom období klesá. základná úroková miera. Ak centrálna banka nakupuje zahraničnú menu za domácu. že centrálna banka priamo nakupuje a predáva zahraničné meny za domácu menu. Vplyv na ekonomiku bude nasledovný: pokles ekonomického rastu. Lombardná sadzba predstavuje horný limit. dochádza k opačným účinkom aj dopadom na ekonomiku. Ak centrálna banka predáva zahraničnú menu a nakupuje domácu menu. Predstavujú ovplyvňovanie vzťahu medzi dopytom a ponukou na devízových trhoch s cieľom ovplyvniť vývoj menového kurzu domácej meny. Povinné minimálne rezervy Povinné minimálne rezervy sú klasickými nástrojmi. nastane opačný proces a dopad na ekonomiku. Lombardná sadzba je najvyššia. Pokiaľ banky nevytvárajú povinné rezervy v presnej výške riskujú. Všetky operácie sú výlučne bezhotovostné. pokles miery inflácie.Hospodárska politika Lombardná sadzba je v úzkej nadväznosti na zmeny diskontnej sadzby. ponuky zahraničnej meny s dopadom na devízový kurz. Priame kurzové intervencie znamenajú. čím sa zníži ponuka úverov. pokles miery inflácie. Kurzové intervencie Základným cieľom intervencií na devízovom trhu nie je ani zmena množstva peňazí v obehu. zvyšuje za inak nezmenených podmienok dopyt po zahraničnej mene na domácom devízovom trhu a súčasne spôsobuje rast ponuky domácej meny. Rozhodujúci význam majú zmeny sadzieb povinných minimálnych rezerv a zmena základu pre ich výpočet. prípadne je zastavená tendencia jej zhodnocovania. Nákup domácej meny (devízová intervencia) vedie k rastu dopytu po domácej mene a znižovaniu devízových rezerv. Povinné minimálne rezervy v sebe spájajú prvky priamych aj nepriamych nástrojov. pretože centrálna banka musí držať cenné papiere v depozite. Sú to povinné vklady komerčných bánk v centrálnej banke a ich cieľom je ovplyvňovať množstvo peňazí v obehu.

intervencie na devízovom trhu. Centrálna banka môže devízové intervencie kombinovať s operáciami na voľnom trhu. 68 . odporúčania a gentlemanské dohody. Mnohé centrálne banky ich už nepoužívajú. čo vedie k zmene vzťahu medzi dopytom a ponukou zahraničnej meny a teda k zmene menového kurzu. Predaj alebo nákup zahraničnej meny je sprevádzaný spätnou operáciou – nákupom alebo predajom v dohodnutom budúcom termíne za dohodnutý kurz. odporúčania a gentlemanské dohody. Priame intervencie obvykle využívajú tieto dva spôsoby: konverzie a swapy. Sterilizácia však znižuje činnosť intervencií vo vzťahu k menovému kurzu a naviac operácie s cennými papiermi môžu ovplyvniť krátkodobú úrokovú mieru opačným smerom ako samotné intervencie.3 Súčasnosť nástrojov menovej politiky S vývojom ekonomických systémov prebieha a zmena v uplatňovaní jednotlivých nástrojov menovej politiky. Všeobecne sú na ústupe. Centrálne banky často využívajú efekt oznámenia úvah o zmene úrokových sadzieb. bez ich reálnej zmeny. diskontné nástroje. Využívanie intervencií na devízovom trhu závisí od režimu menového kurzu domácej meny. Diskontné nástroje sú skôr na ústupe. kedy pri nákupe zahraničných mien bude súčasne predávať cenné papiere za domácu menu a pri predaji zahraničnej meny bude cenné papiere nakupovať. Hodnotenie povinných minimálnych rezerv je sporné. Z priamych nástrojov majú väčší význam len pravidlá likvidity. Prípadné obmedzenia sú spojené hlavne s nedostatočným množstvom cenných papierov. Pri povinných vkladoch je tendencia k znižovaniu ich významu a k znižovaniu počtu subjektov. za aktuálny kurz na devízovom trhu alebo za vopred dohodnutý kurz na termínovom trhu. resp. Nepriame kurzové intervencie znamenajú. Pri predaji zahraničnej meny bude dôsledok opačný. V súčasnosti sú najviac využívané operácie na voľnom trhu. čím bude „sterilizovať“ dopady na množstvo peňazí v obehu. Konverzie predstavujú promptný. Svoj význam v oblasti priamych nástrojov si udržiavajú výzvy. V ekonomikách s pevným menovým kurzom sa dajú intervencie na devízovom trhu považovať za „povinne“ a sú uplatňované v oveľa väčšej miere ako v ekonomikách s plávajúcim kurzom. ale sterilizačný predaj cenných papierov tlačí na rast krátkodobej úrokovej miery. Operácie na voľnom trhu sú uplatňované najmä kvôli svojej vysokej účinnosti pri regulácií množstva peňazí v obehu a pomerne presne kvantifikovateľnému dopadu.3. že zmeny úrokových sadzieb centrálnej banky ovplyvnia pohyb zahraničného kapitálu. ich sadzby dlhodobo nemenia a udržiavajú ich na nízkej úrovni. výzvy. Swapové operácie kombinujú promptné a termínové operácie. Nákupy zahraničných mien tlačia na pokles krátkodobej úrokovej miery. priamy nákup alebo predaj zahraničnej meny za domácu. 5. Využívanie devízových intervencií je závislé na režime menového kurzu domácej meny.Hospodárska politika sa prejaví na ich zvýšenej úverovej ponuke a vo zvýšení množstva peňazí v obehu. Limity úverov a úrokových sadzieb majú len okrajovú úlohu. na ktoré sa vzťahujú. svoj význam si však udržiava diskontná sadzba. V režime pevného menového kurzu sú intervencie nevyhnutné a preto častejšie využívané.

4. má dôležitý význam pri riešení hospodársko-politických problémov. za akých východiskových podmienok ekonomiky sa realizuje.1 Expanzívna a reštriktívna menová politika na trhu peňazí 69 . teda ponuka peňazí sa rovná dopytu po peniazoch. stabilita menového kurzu domácej meny. 5. Ďalšími cieľmi sú: podpora ekonomického rastu. teda či sú v ekonomike naplno využívané výrobné zdroje alebo nie sú výrobné zdroje využité dostatočne. či centrálna banka sleduje ovplyvňovanie rastu alebo poklesu konečných cieľov. KONEČNÉ CIELE Cenová stabilita Zamestnanosť 5. NÁSTROJE Priame nástroje Nepriame nástroje PARCIÁLNE CIELE Úroková miera Množstvo peňazí v obehu Obr. Zjednodušená schéma pôsobenia menovej politiky je znázornená na Obr. ktorá je v podmienkach trhovej ekonomiky dosahovaná za stavu kedy sa skutočné množstvo peňazí v obehu rovná ekonomicky potrebnému množstvu peňazí v obehu. Tiež budú rôzne dôsledky ich vplyvu z časového hľadiska (krátkodobé a dlhodobé hľadisko). stabilita úrokových sadzieb. Expanzívna menová politika i i i1 DM E E1 SM i i1 i Reštriktívna menová politika DM E1 E SM1 SM SM1 M M1 M M M1 M Graf 5. rovnovážnosť bežného účtu platobnej bilancie. Vplyv jednotlivých typov menovej politiky na ekonomiku bude rôzny podľa toho.2. stabilita finančných trhov.Hospodárska politika 5.1. Jej hlavným cieľom je udržanie cenovej stability. podpora zamestnanosti. 5.1 Vplyv expanzívnej menovej politiky na ekonomiku Menová politika predstavuje zmenu veľkosti ponuky peňazí na peňažnom trhu ako to schematicky naznačuje Graf 5.2 Schéma menovej politiky Podľa toho. realizuje určitý typ menovej politiky. obdobne ako politika fiškálna. Centrálna banka pôsobí na chod ekonomiky prostredníctvom vyššie uvedený priamych a nepriamych nástrojov menovej politiky na bezprostredné ciele a prostredníctvom nich na konečné makroekonomické ciele.4 Typy menovej politiky Menová politika.

2 Reakcia centrálnej banky na zníženie dopytu po peniazoch Proces pôsobenia krátkodobej expanzívnej menovej politiky znázorňuje Graf 5. Krátkodobá expanzívna menová politika V reálnom živote banka neustále reaguje na zmeny dopytu po peniazoch a prostredníctvom vhodných nástrojov upravuje rovnováhu na trhu peňazí v súlade s jej základným cieľom – udržaním stability cenovej hladiny. Centrálna banka 70 .2 znázorňuje zmenu rovnováhy v prípade. že na znížený dopyt zareaguje uplatnením expanzívnej politiky (vpravo).3.Hospodárska politika Zvyšovaním ponuky peňazí v obehu centrálna banka uplatňuje expanzívnu politiku a znižovaním ponuky peňazí uplatňuje reštriktívnu politiku. Graf 5. Centrálna banka nereaguje na zníženie dopytu po peniazoch i i i1 E1 DM DM1 M1 M M M1 M = M2 E i1 i2 E1 E2 DM1 M DM SM i E Centrálna banka reaguje na zníženie dopytu po peniazoch SM SM1 Graf 5. Makroekonomická rovnováha vzniká v bode E. Expanzívna menová politika v krátkom období nedostatočne využité kapacity CPI AD AD1 AS CPI plne využité kapacity AD AD1 AS CPI1 CPI1 CPI E1 E YS YS1 YP Y E CPI E1 YS YS1 Y YP Graf 5. kde sú zobrazené dve situácie dopadu uplatnenia tejto politiky na výsledné ekonomické ciele – pri nedostatočne využitých výrobných faktorov (vľavo) a pri plnom využití výrobných faktorov (vpravo). že centrálna banka na pokles dopytu po peniazoch nereaguje (vľavo) a v prípade.3 Expanzívna menová politika v krátkom období Pri nedostatočnom využití kapacít a vysokej nezamestnanosti je skutočný produkt značne nižší než potenciálny.

kedy je skutočný produkt rovný potenciálnemu produktu. rastie zamestnanosť. Makroekonomická rovnováha sa v pomerne krátkom čase dostane do nového rovnovážneho bodu E1. ktorá zvyšuje ponuku peňazí. resp. Za touto oblasťou prestanú účinkovať.Hospodárska politika realizáciou expanzívnej menovej politiky aktivizuje voľné zdroje. Zároveň sa však prejavuje negatívum – v podobe rastu cenovej hladiny. Z dlhodobého hľadiska sa však makroekonomická rovnováha neustáli v bode E1. nastáva značný nárast celkového produktu pri miernom raste cenovej hladiny. ak uvažujeme s tým. 71 . sa rozširujú podnikateľské investície a zvyšuje sa využívanie nevyužitých výrobných kapacít. ktoré pôsobia v keynesovskom pásme účinkujú len po oblasť. prudko rastie cenová hladina. Zároveň. Posun rovnováhy je spôsobený posunom agregátneho dopytu. Spotrebitelia čerpajú lacnejšie úvery a nakupujú viac tovarov dlhodobej spotreby. ale posunie sa do bodu E2. Multiplikátory. Prostredníctvom expanzívnej menovej politiky. produkcia rastie viac rastom cien než fyzickým objemom. sa ekonomická rovnováha nachádza na alebo nad úrovňou potenciálneho produktu. čím zlacňuje peniaze a umožňuje väčšiu dostupnosť úverov. že krivka agregátnej ponuky je z dlhodobého hľadiska totožná s krivkou potenciálneho produktu. klesá výmenný kurz peňazí. Vzhľadom na to.4 a jeho dôsledky sú nasledovné: ak sú voľné kapacity a existuje nezamestnanosť. Uplatnenie expanzívnej menovej politiky by v tomto prípade viedlo k ďalšiemu zvyšovaniu cenovej hladiny. a to v jej raste. znižuje úrokovú mieru. rastie agregátny dopyt. ktorý sa nachádza bližšie k potenciálnemu produktu. expanzívna fiškálna politika tieto zdroje mobilizuje. nakoľko agregátny dopyt reaguje na zmeny oveľa rýchlejšie než agregátna ponuka. Zvyšuje sa hrubý domáci produkt. dlhodobé uplatňovanie expanzívnej politiky povedie len k zmenám v oblasti cenovej hladiny. Zvyšuje sa export. Ak je ekonomika prehriata. že v keynesovskom pásme pôsobia multiplikátory. Pri plnom využití kapacít sa skutočný produkt blíži k potenciálnemu. Dlhodobá expanzívna menová politika Proces pôsobenia dlhodobej expanzívnej menovej politiky je znázornený na Grafe 5.

5 sú znázornené dve situácie: keď centrálna banka nereaguje na zvýšenie dopytu po peniazoch (vľavo) a keď na zvýšenie dopytu po peniazoch reaguje (vpravo). Centrálna banka nereaguje na zvýšenie dopytu po peniazoch i DM i1 i E E1 i M1 M E DM M M = M2 M1 M DM1 SM i i2 E2 E1 DM1 Centreálna banka reaguje na zvýšenie dopytu po peniazoch SM1 SM Obr.6. resp.4. 5.4 Dlhodobá expanzívna fiškálna politika 5.2 Vplyv reštriktívnej menovej politiky na ekonomiku Ak pôsobí centrálna banka prostredníctvom svojich nástrojov na znižovanie množstva peňazí v obehu. reštriktívnu menovú politiku. realizuje menovú reštrikciu. kde sú zobrazené dve situácie dopadu uplatnenia tejto politiky na výsledné ekonomické ciele – pri 72 .7 Reakcia centrálnej banky na zvýšený dopyt po peniazoch Proces pôsobenia krátkodobej reštriktívnej menovej politiky znázorňuje Graf 5.Hospodárska politika Expanzívna menová politika v dlhom období ASD – dlhodobá AS E2 E1 CPI CPI2 CPI1 AD AD1 CPI E YS YS1 Y YP=YS2 Graf 5. Krátkodobá reštriktívna fiškálna politika Na Grafe 5.

4. Dlhodobá reštriktívna fiškálna politika Z dlhodobého hľadiska sú účinky reštriktívnej menovej politiky nasledovné: vedie k zníženiu nominálnej a reálnej úrokovej miery a zvýšeniu podielu investícií súkromného sektora a vedie k poklesu cenovej hladiny.Hospodárska politika nedostatočne využitých výrobných faktorov (vľavo) a pri plnom využití výrobných faktorov (vpravo). dochádza k dezinflácii.3 Dilema centrálnej banky Centrálna banka môže svojimi nástrojmi ovplyvňovať tak zmeny v úrokových sadzbách ako aj v množstve peňazí v obehu. Reštriktívna fiškálna politika v krátkom období nedostatočne využité kapacity CPI AD1 AD AS plne využité kapacity AD1 AD AS CPI CPI E CPI CPI1 E1 YS YS YP Y CPI1 E1 E YS1 YS YP Y Graf 5. len sa znižuje miera inflácie v ekonomike. nemôže naraz udržiavať úrokovú mieru na stabilnej úrovni a zároveň udržiavať konštantné množstvo peňazí v ekonomike. existujú v ekonomike nevyužité kapacity – existuje nezamestnanosť.6 Reštriktívna fiškálna politika v krátkom období Ak ekonomika produkuje na úrovni potenciálneho produktu. 73 . Nemôže však naraz ovplyvňovať oba želaným smerom. nastáva pokles cenovej hladiny. resp. tak by dlhodobé uplatňovanie reštriktívnej fiškálnej politiky nemalo viesť k zmene úrovne produktu a zamestnanosti. len ku zmene cenovej hladiny – k jej poklesu.j. 5. nastáva pokles reálneho produktu a zvýšenie nezamestnanosti. V skutočnosti však cenová hladina neklesá. t. Ak by sme brali do úvahy tvar dlhodobej krivky agregátnej ponuky (je totožná s krivkou potenciálneho produktu). Ak ekonomika produkuje za úrovňou potenciálneho produktu – v inflačnej medzere.

s. regulácia peňažnej základne 2. 49) 74 . že ovplyvňovanie agregátneho dopytu prebieha omnoho rýchlejšie než je ovplyvňovanie agregátnej ponuky a že jednotlivé účinky nástrojov majú pri svojom pôsobení rôzne časové posuny. kedy sa snaží udržať stabilnú úrokovú mieru. transfery 5.7 Dilema centrálnej banky Graf 5. Vľavo je znázornená situácia. Politiky usmerňujúce agregátny dopyt menová politika 1.7 znázorňuje dilemu centrálnej banky. regulácia úrokovej miery fiškálna politika 3. vládne výdavky 4. kedy sa centrálna banka snaží udržať stabilné množstvo peňazí v obehu a vpravo je znázornená situácia. ako navzájom fungujú fiškálna a menová politika na dopytovej stane ekonomiky. Dôležitý prvok. 5. ktorý sa v tomto smere musí brať do úvahy je ten.3 Dopytová strana ekonomiky a fiškálna a menová politika (Zdroj: NĚMCOVÁ. dane Agregátne výdavky Obr.5 Vzájomný vzťah fiškálnej a menovej politiky Pre reálny chod ekonomiky je charakteristické kombinovanie nástrojov fiškálnej a menovej politiky.: Hospodářská politika. I. Nasledujúci obrázok znázorňuje. M. – ŽÁK.Hospodárska politika Centrálna banka bráni množstvo peňazí (reštriktívna menová politika) i i1 E1 SM1 SM i i E DM M M M1 DM1 DM M1 M E E1 i Centrálna banka bráni úrokovú mieru (expanzívna menová politka) SM SM1 DM1 Graf 5. 5.

ktoré neumožňujú určiť reakciu úrokovej miery a reakciu súkromných investícií. vládnych investíciách a pod. Z vyššie uvedeného vyplýva. Zvýšenie úrokovej miery vedie k vytláčaniu súkromných investícií. že akékoľvek zvýšenie výdavkov vlády nemá žiadny účinok na úroveň produktu. Fiškálna politika je priamo riadená vládou a závisí od súhlasu parlamentu. Klasický prípad nastáva. že centrálna banka sleduje zmeny v ekonomike denne a že jej nástroje sú operatívnejšie. Kombinácia fiškálnej aj menovej reštrikcie vedie k poklesu celkového produktu. V tomto prípade nedochádza v súvislosti s rastom vládnych výdavkov k zmene úrokovej miery. ktorým je dosahovanie primeraného hospodárskeho rastu a znižovanie nezamestnanosti. Pri uplatňovaní fiškálnej aj menovej expanzie dochádza k protichodnému vplyvu na úroveň rovnovážnej úrokovej miery. Môžu byť obe expanzívne. keď akékoľvek zvýšenie výdavkov vlády nemá žiadny účinok na úroveň produktu. takže úroková miera je tlačená smerom nadol. ktoré sa vyskytujú len veľmi zriedka: pascu likvidity a prípad. že môžu samostatne prijímať opatrenia. je schopná realizovať zásahy do chodu ekonomiky takmer okamžite. zameriavať sa na alokačnú a rozdeľovaciu funkciu štátneho rozpočtu. zlepšení sociálneho zabezpečenia. kedy ju menová expanzia znižuje a fiškálna expanzia zvyšuje. Z teoretického hľadiska potom prichádza do úvahy len niekoľko kombinácií uplatňovanej fiškálnej a menovej politiky. Vzhľadom na to. Vláda realizuje skôr expanzívnu politiku. ale iba na pohyb úrokovej miery. Výsledné pôsobenie na reakciu úrokovej miery a reakciu súkromných investícií tiež nie je možné stanoviť. Ide o dva extrémne prípady. 5. čiže zabezpečovať menovú stabilitu a presadzovať zámery vydavateľa peňazí alebo poskytovateľa úveru. obe reštriktívne alebo jedna expanzívna a druhá reštriktívna. Pokles celkového produktu spôsobí pokles dopytu po peniazoch. Vzhľadom na ich nezávislosť a teda to. Parlament je zvyčajne náchylný prijímať rozhodnutia o znížení daní. že oba nástroje pôsobia inými cestami. keď akékoľvek zvýšenie vládnych výdavkov má plný multiplikačný dopad na úroveň produktu a naopak. menová politika nemá žiadny vplyv. Menová politika je v tejto situácii veľmi účinná. ich súčasné použitie má určité kontroverzné následky. Pasca likvidity nastáva.5. Sleduje základný cieľ. kedy sa účinnosť jednotlivých politík stráca. že vláda a centrálna banka sledujú navzájom rozdielne ciele a môže dôjsť ku konfliktu záujmov. Vzhľadom na to. Cieľom centrálnych bánk je bojovať proti inflácii. Nástroje fiškálnej politiky podliehajú schvaľovaniu v rámci prípravy rozpočtu a časový horizont zavedenia sa pohybuje v dimenziách rozpočtového roka. na základe využívania peňažných vzťahov. berú len malý ohľad na zámery vlády a zastupiteľských orgánov. pretože akékoľvek zmeny v množstve peňazí vedú k zmene úrovne produktu.Hospodárska politika Cieľom fiškálnej politiky je. 75 . Snažia sa realizovať skôr reštriktívnu menovú politiku. Nástroje menovej politiky môžu pôsobiť v zmysle so zvolenými cieľmi krátkodobejšie než nástroje rozpočtovej politiky. ale iba na pohyb úrokovej miery.1 Súbežné pôsobenie a dôsledky kombinácií fiškálnej a menovej politiky Pri kombinácie fiškálnej a menovej politiky existujú dva prípady.

Hospodárska politika Tab. 5.1 Vplyv fiškálnej a menovej politiky na produkt a úrokovú mieru
opatrenie fiškálna expanzia menová expanzia fiškálna reštrikcia menová reštrikcia rovnovážny produkt zvyšuje zvyšuje znižuje znižuje rovnovážna úroková miera zvyšuje znižuje znižuje zvyšuje

Kombinácia expanzívnej menovej politiky a reštriktívnej fiškálnej politiky spôsobuje pokles úrokovej miery a rast investícií, je však nemožné stanoviť, či celkový produkt bude rásť a to platí aj pre spotrebu. Kombinácia reštriktívnej menovej a expanzívnej fiškálnej politiky vyvolá rast úrokovej miery a pokles investičnej aktivity, ale nie je možné jednoznačne konštatovať vplyv na produkt a na spotrebu. Tab. 5.2 Interakcia fiškálnej a menovej politiky
fiškálna politika expanzívna menová politika expanzívna reštriktívna (Y↑) i? I? (C↑) Y? (i↑) (I↓) C? reštriktívna Y? (i↓) (I↑) C? (Y↓) i? I? (C↓)

Optimálna kombinácia opatrení jednotlivých politík, ktorá by zaručila požadovaný vývoj základných makroekonomických agregátov optimálnym smerom, nie je známa. Rovnako nemožno teoreticky zaručiť ani optimálnu štruktúru produktu. Ďalšími kritériami rozhodnutia o výbere vhodnej hospodárskej politiky sú: rýchlosť akou sa dostavujú účinky, pružnosť s akou je možné počítať pri aplikácii a intenzita s akou sú opatrenia očakávané. Skutočnosť, že zmeny sú očakávané vedie ekonomické subjekty k rozhodovaniu, ako sa očakávaným zmenám prispôsobiť. Môžu ich na jednej strane úplne akceptovať a na strane druhej úplne ignorovať a čakať na ďalšie zmeny. Niektorí ekonómovia z tohto dôvodu považujú očakávané opatrenia za nečinné. Tiež je nutné počítať s pružnosťou nástrojov ako takých a s pružnosťou inštitúcií, ktoré s týmito nástrojmi disponujú. Rozhodnutie o voľbe konkrétneho nástroja sa odvíja od politickej situácie v konkrétnej krajine, zvolených cieľov hospodárskej politiky a od spôsobu koordinácie oboch politík (vzájomnej spolupráce vlády a centrálnej banky).

Aktivity
1. Oboznámiť sa s Národným plánom zavedenia eura. 2. Oboznámiť sa s Menovým programom NBS do roku 2008. 3. V ekonomickej tlači sledovať informácie týkajúce sa ekonomických problémov súvisiacich s hospodárskou politikou.

76

Hospodárska politika

Povinné zadanie č.2
Na obrázku je znázornený možný priebeh transmisného mechanizmu. Popíšte, čo sa deje v ekonomike pri použití nástroja operácie na voľnom trhu v smere šípok tak z pohľadu expanzie ako aj reštrikcie. ostatné úrokové sadzby peňažná zásoba inflácia

operácie na voľnom trhu

úrokové sadzby medzibankové h th

devízový kurz

agregátny dopyt

reálny produkt

Zahraničné úrokové sadzby

Záver
V rámci tejto kapitoly ste sa naučili mechanizmus fungovania menovej politiky, aký je vzťah medzi menovou a monetárnou politikou. Získali ste vedomosti o jednotlivých nástrojoch menovej politiky a ich pôsobení na konečné ciele. Naučili ste sa aké môžu byť dopady použitia rôznych kombinácií fiškálnej a menovej politiky.

77

Hospodárska politika

6. Vonkajšia hospodárska politika
Poslanie
Poslaním tejto kapitoly je objasniť súvislosti vzťahov domácej ekonomiky s ostatnými ekonomikami, čiže prepojenie vnútornej a vonkajšej ekonomiky.

Ciele
Po preštudovaní tejto kapitoly budete vedieť:

• • •

Charakterizovať vonkajšiu hospodársku politiku. Ako pôsobia nástroje vonkajšej hospodárskej politiky. Ako sa ekonomiky navzájom ovplyvňujú v rôznych systémoch výmenných kurzov.

6.1 Vymedzenie vonkajšej hospodárskej politiky
Ekonomiky nevystupujú ako samostatné – autarkné systémy, ale sú vzájomne prepojené a v rôznej miere na sebe závislé a aktívne sa zapájajú do medzinárodnej deľby práce. Vývoj základných makroekonomických agregátov v rámci domácej ekonomiky je preto nutné doplniť pohľadom na vzťahy so zahraničím. Ak chápeme súlad vnútroekonomických vzťahov ekonomiky ako vnútornú rovnováhu, tak potom táto vo vzťahu so zahraničím vystupuje ako rovnováha vonkajšia. Dosiahnutie vnútornej a vonkajšej rovnováhy sú dva základné ekonomické ciele krajiny, ktoré môžu byť voči sebe vzájomne podporné alebo konfliktné. Vzhľadom na to, že sa krajiny vyvíjali v rôznych podmienkach, majú odlišné správanie sa v rámci obchodu domácemu v porovnaní so zahraničným. Odlišnosti, ktoré vznikli historickým vývojom a zodpovedajú geografickej polohe jednotlivých krajín sú: disponovanie určitým objemom výrobných faktorov a ich mobilita, vývoj kultúry a existencia jazykových a zvykových bariér, odlišných preferencií, rozdiely v politickom usporiadaní krajín, odlišnosti v hospodárskej politike, rozdielne meny a systémy výmenných kurzov a iné. Vývoj ekonomickej teórie postupom času odhalil dôvody pre medzinárodnú výmenu formulovaním tak absolútnych, ako aj komparatívnych výhod plynúcich z medzinárodného obchodu, formuloval ochranárske, ako aj deregulačné opatrenia ekonomiky. Tieto aspekty tak viedli k nutnosti formulovania relatívne samostatnej hospodárskej politiky v oblasti vonkajších vzťahov. V súčasnosti sú národné ekonomiky úzko prepojené. Každá ekonomika je viac alebo menej otvorená, pretože vyváža a dováža tovary a služby či kapitál v podobe investícií alebo medzinárodných pôžičiek. Každá ekonomika formuluje ciele a nástroje svojej obchodnej politiky, ale aj ciele v oblasti medzinárodných kapitálových pohybov. Vonkajšia hospodárska politika je integrálnou súčasťou hospodárskej politiky a predstavuje zámerné pôsobenie štátu na vonkajšie ekonomické vzťahy vytváraním a uplatňovaním pravidiel správania sa konkrétneho národného hospodárstva vo svetovej ekonomike. Vonkajšia hospodárska politika pozostáva z viacerých čiastkových politík, ako napr. zahranično-obchodná politika, devízová politika, úverová politika, kapitálovo-investičná politika, migračná politika a iné. Mechanizmus fungovania vonkajšej hospodárskej politiky znázorňuje Obr. 6.1.

78

hodnotenie vplyvu faktora techniky a technológie na štruktúru vývozu a iné. V súvislosti s vonkajšou hospodárskou politikou je potrebné zaoberať sa základnými aspektmi otvorenej ekonomiky. Vonkajšia hospodárska politika môže byť uplatňovaná na základe dvoch princípov. napr. Ukazovateľmi miery otvorenosti ekonomiky sú ukazovatele vzťahov vývozu. hodnotenie transformačného výkonu ekonomiky.: Hospodářská politika. Liberalizmus predstavuje slobodu obchodu. s. Vyznačuje sa napríklad vysokými dovoznými clami. ktorej hlavnou črtou je nezasahovanie. ako napríklad vývozné subvencie a prémie. Protekcionizmus môže byť progresívny – zameraný na ochranu domácej ekonomiky pred silnejšou zahraničnou konkurenciou alebo agresívny – kedy štát podporuje rozvoj určitých odvetví a presadzuje ich na zahraničných trhoch. resp. M. štátne záruky na úver či technickú podporu exportu.1 Mechanizmus fungovania vonkajšej hospodárskej politiky (Zdroj: SLANÝ. Protekcionizmus predstavuje súbor opatrení na ochranu vnútorného trhu krajiny. Takto realizovanej politike zameranej na podporu exportu sa hovorí aj proexportná politika. Pri hodnotení štruktúry otvorenosti existujú rôzne prístupy. minimálne zasahovanie štátu do hospodárskych vzťahov a v rámci vonkajšej hospodárskej politiky aj do vzťahov so zahraničím. 6. 79 . – ŽÁK. hodnotenie vývoja vývozných a dovozných cien a reálnych výmenných vzťahov. reštrikciami či zákazom dovozu určitého druhu tovaru. Týmito princípmi sú: liberalizmus a protekcionizmus. V takomto prípade uplatňuje nástroje fiškálnej a menovej politiky. A. ako má reagovať na podnety pôsobiace v otvorenej ekonomike z vonkajšieho prostredia (ide o pasívnu vonkajšiu hospodársku politiku) a tiež tým.Hospodárska politika nástroje fiškálnej politiky nástroje menovej politiky nástroje ostatných hospodárskych politík špecifické nástroje vonkajšej hospodárskej politiky vnútorná rovnováha (súlad AS a AD) vonkajšia hospodárska politika vonkajšia rovnováha (vyrovnaná PB) Obr. ako sa má aktívne podieľať na otváraní národnej ekonomiky svetu (ide o aktívnu vonkajšiu hospodársku politiku). dovozu alebo obratu zahraničného obchodu k súhrnným makroekonomickým agregátom ekonomickej aktivity. 164) Pre hospodársku politiku je dôležité zaoberať sa tým. predovšetkým mierou otvorenosti (kvantitatívny aspekt) a štruktúrou otvorenosti (kvalitatívny aspekt). štátne úvery na vývoz. Liberalizmus utvára predpoklady pre medzinárodnú deľbu práce a uplatňuje sa najmä v rámci integračných zoskupení. analýza komoditnej štruktúry vývozu a dovozu.

Pri zisťovaní rozsahu služieb vo vnútri národných ekonomík sa v súčasnosti vychádza zo systému národných účtov. doprava a skladovanie. Priame zahraničné investície predstavujú nákup majetku v jednej krajine. zisky zo zahraničných investícií a ďalšie) a na nefaktorové. Neekonomickými príčinami sú politické. financie. Pre mobilitu tovarov a služieb je v súčasnosti charakteristické. výrobné (napr. strojov a zariadení a pod. rastie podiel spracovateľského priemyslu. na základe ktorých je možné tento pohyb služieb sledovať a analyzovať. t. Jedna z klasifikácií delí služby na: distribučné (napr. zachytávajúce dôchodky získané v zahraničnom vývoze výrobných faktorov (napr. 80 . veľkoobchod a maloobchod). vojenské. neviditeľnom exporte. kde možno očakávať ich zhodnotenie v dôsledku predpokladanej revalvácie alebo vyššej úrokovej miery.1 Segmenty vonkajších ekonomických vzťahov Rastúca vzájomná prepojenosť národných ekonomík a internacionalizácia ekonomického života sa realizuje prostredníctvom medzinárodnej výmeny. cestovanie.j. Mobilita pracovných síl je hlavnou súčasťou medzinárodnej migrácie obyvateľstva. oficiálne a ostatné súkromné služby. národnostné a iné príčiny dané katastrofami a životným prostredím. K trvalým zmenám dochádza v teritoriálnom zameraní a podiele na svetovom obchode z hľadiska krajín. Medzinárodný kapitál má obvykle podobu dlhodobého úveru poskytovaného medzinárodnými inštitúciami (Medzinárodným menovým fondom na krytie deficitov platobných bilancii.1. ich výstavba alebo rozširovanie. zahŕňajúce lodnú a ostatné druhy dopravy. mobility kapitálu. Zmeny nastávajú aj v oblasti mobility služieb medzi jednotlivými krajinami. Ide o relatívne nový a dynamicky sa rozvíjajúci činiteľ internacionalizácie hospodárstva. Mobilitou kapitálu sa obvykle chápu finančné toky v podobe úverov. Význam medzinárodných finančných tokov prudko narastá. ktoré sú súčasťou súkromných krátkodobých kapitálových tokov a plynú hlavne do krajín. hotely. Komoditná štruktúra vývozu a dovozu tovaru sa mení. nákup reálneho kapitálu v podobe napr. Svetovou bankou a regionálnymi bankami. komunikácia. zdravotníctvo. úroky z kapitálu zapožičaného do zahraničia. Ekonomickými príčinami bývajú spravidla rozdielna ekonomická úroveň medzi krajinami a rozdielna cena pracovnej sily. ktorá je historicky prvou a základnou formou medzinárodných ekonomických vzťahov. teda relatívne dobrovoľného a prevažne ekonomicky motivovaného medzištátneho pohybu obyvateľstva za účelom dlhodobého či trvalého pobytu v inej krajine. poštové služby) a osobné (napr. Uvedené prvky patria k segmentom vonkajších ekonomických vzťahov a uskutočňujú sa prostredníctvom: mobility tovarov a služieb. v tzv. nákup podnikov v zahraničí.Hospodárska politika 6. Mobilita vedecko-technických poznatkov rastie veľmi rýchlym tempom a realizuje sa predovšetkým výmenou novej priemyselnej produkcie. bankovníctvo. školstvo. účtovníctvo. pracovných síl a vedeckotechnických poznatkov. ktorý umožňuje kontrolu a rozhodovanie nad podnikom na základe minoritného či majoritného vlastníctva. pretože krajiny postupne znižujú vplyv regulačných mechanizmov obmedzujúcich kapitálové toky. V ekonomickej oblasti sa preto vytvárajú rôzne klasifikácie. Na bežnom účte platobnej bilancie sa služby uvádzajú ako faktorové. poisťovníctvo. právne služby). že absolútne vzrastá objem vyvážaného a dovážaného tovaru vo svetovom meradle a zároveň dochádza aj k relatívnemu rastu vývozu a dovozu tovaru. keď domáci a zahraniční vlastnia zhruba polovicu. čo sa prejavuje v rastúcom podiele svetového produktu. Joint ventures sú podniky so zahraničnou majetkovou účasťou. medzinárodným pohybom výsledkov pôsobenia národných faktorov výrob v podobe výmeny tovarov a služieb a prostredníctvom vývozu a dovozu výrobných faktorov – kapitálu. reštaurácie). mobility pracovných síl a mobility vedecko-technických poznatkov. Špekulačné peniaze („horúce peniaze“) sú významnou súčasťou medzinárodných kapitálových pohybov. ktoré poskytujú úvery na investičné akcie). sociálne (napr. opravy.

Hlavnou formou medzinárodnej mobility vedeckotechnických poznatkov sú licencie. Ide prevažne o nástroje spojené s protekcionizmom. či autonómne nástroje výmenu statkov so zahraničím pasívne obmedzujú alebo ju aktívne podporujú.2 Ciele a nástroje vonkajšej hospodárskej politiky Vonkajšia hospodárska politika predstavuje zámerné pôsobenie štátu na vonkajšie hospodárske vzťahy tvorbou cieľov a uplatňovaním zásad a pravidiel konania subjektov národného hospodárstva. 6. či pôsobí plošne alebo selektívne. V závislosti na tom.2. vydávanie licencií. devízové reštrikcie. colné kontingenty.Hospodárska politika prostredníctvom priamych zahraničných investícií. K najdôležitejším patria: z tarifných nástrojov: clo. prechádzajú platobnou bilanciou. možno ich rozdeliť na pasívne a aktívne. Označujú sa preto aj ako nástroje protiimportné. predajom patentov a licencií. či pôsobí v súlade s trhovým mechanizmom alebo nie. Z netarifných nástrojov: kvantitatívne reštrikcie. Pri každom opatrení v tejto oblasti sa však prihliada aj na ďalšie aspekty a na to. Ich význam sa s rozvojom medzinárodnej deľby práce znižuje v prospech nástrojov zmluvných. autolimitácie (dobrovoľné obmedzenie vývozu). že znižuje náklady. nekomerčnými cestami ako sú medzinárodné vedecké konferencie či výchova vysoko kvalifikovaných odborníkov v zahraničí. obchodná vojna. ktoré s rozvojom ekonomických systémov stráca na svojom význame. Pasívne autonómne nástroje majú obmedzovať dovoz a ich hlavným cieľom je ochrana vnútorného trhu a domácej ekonomiky pred zahraničnou konkurenciou alebo tiež vyrovnaná platobná bilancia. ktoré majú podobu peňažných. či nástroj pôsobí v krátkom alebo dlhom časovom horizonte. Ide o základné makroekonomické nástroje fiškálnej a menovej politiky a ďalšie inštrumentárium zodpovedajúce historickému vývoju vonkajších ekonomických vzťahov. finančných alebo tovarových tokov medzi domácou ekonomikou a vonkajším svetom. že zámerom štátu v dlhodobom časovom horizonte bude snaha o dosiahnutie vyrovnanosti všetkých týchto tokov so zahraničím. Pre hospodársku politiku je dôležitý účinok cla na cenu tovaru a na objem 81 . Nástroje vonkajšej hospodárskej politiky predstavujú všetky opatrenia. Autonómne nástroje sú jednostrannými nástrojmi. ktoré pôsobia na strane vstupov a výstupov vnútornej ekonomiky s cieľom ochrániť vnútorné ekonomické prostredie od priameho pôsobenia vonkajších faktorov. Vonkajšie hospodárske vzťahy. paratarifné prekážky a ostatné netarifné prekážky. Základné členenie nástrojov vonkajšej hospodárskej politiky je na nástroje autonómne a zmluvné. embargo. colný sadzobník a colné konanie.1 Autonómne nástroje vonkajšej hospodárskej politiky Autonómne nástroje sú historicky staršie. čiže dosiahnutie vyrovnanosti platobnej bilancie. Pasívne autonómne nástroje Pasívne autonómne nástroje sa delia na tarifné a netarifné. Jednou z hlavných výhod internacionalizácie vedy je to. Je teda evidentné. ktorými štát zasahuje do oblastí vonkajších hospodárskych vzťahov. 6. či pôsobí priamo alebo nepriamo. Tarifné nástroje Klasickým tarifným nástrojom je clo.

Embargo je považované za najtvrdšie opatrenie. Paratarifné prekážky predstavujú druhú najväčšiu skupinu netarifných obmedzení v zahraničnom obchode. Patria sem najmä fiškálne dane. Štátne intervencie v oblasti dopravy predstavujú vyčlenenie prostriedkov zo štátneho na zvýhodnenie niektorých druhov dopravy alebo zvýhodnenie prepravy tovaru v určitom smere. menový dumping. do ktorého má byť tovar dovezený. Umožňujú dovoz určitého objemu tovaru bez cla alebo so zníženou sadzbou cla. Ostatné netarifné prekážky zahŕňajú najmä stanovenie minimálnych a maximálnych dovozných cien. Môže mať povahu odmietnutia vydania dovoznej licencie. ako je v zmluve dohodnuté. Dovážajúca krajina sa potom zaväzuje umožniť dovoz dohodnutého množstva tovaru. Devízové reštrikcie tvoria súbor opatrení pre reguláciu platobných vzťahov so zahraničím. Kvantitatívne reštrikcie dovozu stanovujú objem dovozu konkrétneho tovaru alebo určitý termín. zvýhodňuje export a znevýhodňuje import. administratívno-technické prekážky. Ich účelom je udržať stabilitu menového kurzu voči zahraničiu. že menové kurzy sú pevné. K aktívnym nástrojom patria najmä: vývozné prémie. Štátne podpory vedecko-technického rozvoja a výskumu predstavujú nepriamu podporu exportu prostredníctvom štátom financovaného výskumu. Menový dumping je vyvolaný umelým podhodnotením národnej meny. bude vplyv zavedenia cla nasledovný: poklesne dovoz tovarov. Sú nástrojmi agresívneho protekcionizmu a vďaka nim krajiny vytvárajú priaznivejšie realizačné podmienky pre svoj tovar.Hospodárska politika dovozu. krajina nemôže ovplyvniť úroveň svetových cien. poklesne celková ponuka produktu. Colné kontingenty (tarifné kvóty) sú zvláštnym druhom kvantitatívnych reštrikcií. nastane rast produkcie podnikov pracujúcich pod ochranou cla. že neponúkne odberateľom v dovážajúcej krajine väčšie množstvo tovaru. Netarifné nástroje Spoločnou črtou netarifných nástrojov je priame. ktoré zakazuje dovoz. Colný sadzobník predstavuje systematické usporiadanie výrobkov podliehajúcich clu a colným poplatkom. netrhové pôsobenie na zahraničný obchod. ktoré podporujú vývoz a sú preto označované ako nástroje proexportnej politiky. kedy dochádza k trvalému schodku platobnej bilancie. hygienické a ekologické prekážky. Za predpokladu. Obchodná vojna je stav. Cieľom vývozných prémií (subvencií) je zlepšiť cenovú konkurenčnú schopnosť domáceho tovaru na zahraničných trhoch. zvýši sa zamestnanosť. Úverovanie vývozu predstavuje financovanie exportu prevažne zo štátnych prostriedkov a štát na seba preberá riziká strát. dopravné a administratívne poplatky. ale zároveň poklesne efektívnosť alokácie výrobných faktorov. daňové prekážky. ale môže za svetovú cenu doviesť požadované množstvo tovarov a na svetovom trhu za svetovú cenu predať ľubovoľné množstvo svojich tovarov. kedy dochádza k výraznému obmedzeniu alebo k úplnému prerušeniu obchodných vzťahov medzi štátmi. 82 . Ich východiskom sú poplatky dovozcov za náklady spojené s preclievaním tovarov. úverovanie vývozu. Tovar dovezený nad rámec stanoveného colného kontingentu sa potom zaťažuje vyššou sadzbou cla. štátne záruky na úver. Autolimitácie sú vzájomné dohody na základe ktorých sa vyvážajúci zaväzuje. nastane rast cien produktu. Štátne záruky na úver sa poskytujú v dôsledku hospodárskej lability niektorých krajín a dovozcov. štátne intervencie v oblasti dopravy. štátne podpory vedeckotechnického rozvoja a výskumu. Aktívne autonómne nástroje Aktívne autonómne nástroje vonkajšej obchodnej politiky sú nástroje. Colné konanie je fyzická kontrola tovaru a jeho porovnanie s príslušnými dokumentmi na základe colnej deklarácie.

Okrem vzájomnej liberalizácie obchodných vzťahov je aj záväzkom zmluvných strán zaviesť rovnaké clá vo vzťahu k tretím krajinám. že sa v minulosti medzi týmito nástrojmi silno odlišovalo. pracovných síl. Multilaterálne dohody Medzi multilaterálne dohody patria: mnohostranné dohody o pásmach voľného obchodu a mnohostranné dohody o colnej únii. dohoda o colnej únii. ktoré používajú clearing. Môžu byť bilaterálne alebo multilaterálne. ktorá bola nahradená Svetovou obchodnou organizáciou (WTO). platobného styku. líšia sa len počtom zúčastnených krajín. Dohoda o pásme voľného obchodu je vzájomným záväzkom zmluvných strán odstrániť vo vzájomných obchodných vzťahoch do stanoveného termínu všetky prekážky pre voľný pohyb tovarov a služieb. bretton-woodský menový systém a v súvislosti s ním aj dve. Platobné dohody sa uzatvárajú medzi krajinami. Multilaterálne dohody sa postupom času stali všeobecne uznávanými. Predstavujú istý kompromis medzi záujmami zmluvných strán. ku ktorým patria: obchodné zmluvy. Predstavujú úpravu platobných vzťahov a spresnenie obchodných transakcií hlavne spôsob zúčtovania a menovú jednotku používanú pri vzájomnom zúčtovaní. dopravy. Rozhodujúcim medzníkom bola Bretton-woodska konferencia (1944). Vyústili do inštitucionálnych dohôd o medzinárodných organizáciách. Mnohostranné dohody o colnej únii majú princíp fungovania opäť totožný s bilaterálnymi dohodami a znova sa predpokladá účasť najmenej troch krajín. na základe ktorej vznikol tzv. obchodné dohody. Jednou z najznámejších mnohostranných dohôd je Všeobecná dohoda o clách a obchode (GATT).2. Mnohostranné dohody o pásmach voľného obchodu majú v podstate rovnaký obsah ako dohody bilaterálne. kedy sa predpokladá účasť najmenej troch krajín na tejto dohode. medzinárodné inštitúcie – Medzinárodný menový fond a Svetová banka. Obchodné dohody majú vo svojej podstate rovnaký charakter ako obchodné zmluvy a to aj napriek tomu. upravujú pohyb kapitálu.Hospodárska politika 6. ktorý bol dosiahnutý na základe dojednania. platobné dohody. Dohoda o colnej únii predstavuje v porovnaní s dohodou o pásme voľného obchodu vyššiu formu hospodárskej integrácie. Obchodné zmluvy sú rámcovými zmluvami medzi dvoma krajinami o úprave ich vzájomných hospodárskych vzťahov a vytvárajú právny základ pre uzatváranie ďalších dohôd. Bilaterálne dohody Základom zmluvných nástrojov sú bilaterálne dohody. 83 . Spravidla reagujú na existenciu mimocolných autonómnych opatrení.2 Zmluvné nástroje vonkajšej hospodárskej politiky Zmluvné nástroje vznikajú na základe dojednania medzi dvoma alebo viacerými štátmi. dohoda o pásme voľného obchodu. Najčastejšie sa týkajú obchodu s tovarmi a službami. ale môžu taktiež nahrádzať obchodné zmluvy v menej všeobecnej podobe. dodnes existujúce.

úrokovú mieru a devízový kurz. na horizontálne a vertikálne členenie položiek. ktorá zrovnoprávňuje cudzincov s vlastnými občanmi. Platobná bilancia krajiny je významnou ekonomickou kategóriou.Hospodárska politika Pri uplatňovaní nástrojov vonkajšej hospodárskej politiky je dôležité dodržiavanie určitých zásad. kapacitu trhu príslušnej krajiny a je dôležitým indikátorom devízového kurzu. Ide o bilanciu všetkých ekonomických transakcií medzi národnou ekonomikou a zahraničím. − zásada reciprocity. Kreditné operácie vytvárajú na trhu ponuku devíz. že platobná bilancia umožňuje predvídať. či vo vykazovanom období prebehla aj platba). Kapitálový účet v sebe zahŕňa: bilanciu priamych investícií. Z hľadiska štruktúry rozlišujeme dvojaký pohľad na platobnú bilanciu. Vertikálna štruktúra platobnej bilancie predstavuje členenie vyššie uvedených položiek na kreditné (+) a debetné (-). zamestnanosť. bilanciu dôchodkov (zisky. spoje. skladovanie. bilanciu služieb (dopravné. debetné operácie dopyt po devízach. ktorá zabezpečuje vzájomnú väzbu poskytovaných a prijímaných výhod a ústupkov.3 Platobná bilancia Na posudzovanie vonkajšej ekonomickej rovnováhy na makroekonomickej úrovni sa používa platobná bilancia. − zásada parity. uskutočnených za určité časové obdobie (spravidla jeden rok). bilanciu ostatného dlhodobého kapitálu a bilanciu krátkodobého kapitálu. ktorá ako celok podáva špecifický obraz o stave ekonomiky a jej vnútornej výkonnosti. ktorá obsahuje záväzok poskytnúť partnerskému štátu všetky výhody. Krajiny zostavujú svoje platobné bilancie v rozdielne podrobnom členení. ktoré môžu viesť k jeho zhodnoteniu či znehodnoteniu. bez ohľadu na to. podľa účelu ich využitia. charaktere jej vývoja a zamerania a úspešnosti realizovanej hospodárskej politiky v danej krajine. hlavne krátkodobo. úroky. ktorá ovplyvňuje ostatné kľúčové makroekonomické veličiny: hrubý domáci produkt. 6. Horizontálne členenie platobnej bilancie predstavuje veľmi zjednodušene jej rozdelenie na bežný účet a na kapitálový účet.). cestovný ruch. − zásada preferencie a diskriminácie odstraňujúca vytváranie zámerne nerovnakých podmienok hospodárskych vzťahov. K týmto zásadám patria: − zásada najvyšších výhod. resp. 84 . bilanciu portfóliových investícií. Platobná bilancia je v tomto smere chápaná ako ekonomická veličina. − zásada slobody obchodu alebo protekcionizmu predstavovaná mierou zasahovania štátu do voľnej konkurencie na trhu a ochrany vnútorného trhu.. Bežný účet v sebe zahŕňa: obchodnú bilanciu (pohyb statkov cez hranice štátu. Tiež zahŕňa zmenu devízových rezerv. Vývoj platobnej bilancie poskytuje dôležité informácie pre tvorcov hospodárskej politiky predovšetkým pre to. poistenie. poplatky za poskytnutie práv. dividendy a renty) a bilanciu transferových platieb. cenovú hladinu. tlakov.. ktoré boli a budú poskytnuté ktorémukoľvek tretiemu štátu.

súčet deficitu bežného účtu a čistého prílevu kapitálu by sa mal rovnať nule. napr. Pre vysvetlenie vonkajších hospodárskych vzťahov budeme rozlišovať dva systémy kurzov: systém pevných (fixných) menových kurzov a systém pružných (plávajúcich) menových kurzov. 169 Rovnováha platobnej bilancie neznamená rovnováhu jej častí. V rámci tohto systému môže ísť o čistý floating. sociálnych a politických podmienkach. devalvuje domácu menu.4 Devízový kurz Nástrojom. ekonomických. Z historického obdobia sú známe napr. V prípade riadeného floatingu. A.: Hospodářská politika. ktorý umožňuje prepojenie vnútornej ekonomiky s vonkajším svetom je devízový (výmenný) kurz. Z kvalitatívneho hľadiska je devízový kurz odzrkadlením faktorov určujúcich rovnovážnu úroveň kurzu v daných menových. ktorý uplatňuje väčšina krajín. Z hľadiska vývoja ekonomických systémov prebiehal aj vývoj systémov devízových kurzov.Hospodárska politika Tab. Z kvantitatívneho hľadiska je devízový kurz pomerom. čím sa pokúša ovplyvniť svoje menové kurzy. kedy centrálna banka nezasahuje. 6. Ak už nemá rezervy zahraničnej meny. Systém pružných (plávajúcich) menových kurzov (floating) znamená. aby sám svojím prispôsobovaním vyrovnával ponuku a dopyt po zahraničnej mene. že centrálna banka musí nasýtiť prebytočný dopyt. že centrálna banka necháva menový kurz voľne sa pohybovať. kým má potrebné rezervy. oficiálne transakcie s rezervami sú nulové. že je nulové aj saldo platobnej bilancie a výmenný kurz sa prispôsobuje tak. Rozsah intervencií je vyjadrený platobnou bilanciou a centrálna banka môže realizovať intervencie tak dlho. musí nutne udržiavať určitú zásobu zahraničnej meny. V súčasnosti sa stále viac uplatňujú systémy riadeného floatingu. 85 . Systém pevných (fixných) menových kurzov je postavený na tom. ktorá predstavuje cenu meny vyjadrenú v jednotkách meny inej.: systém zlatého štandardu alebo bretton-woodský systém. čo znamená. v akom sa menové jednotky jednotlivých krajín navzájom vymieňajú. v súčte by však mali byť v rovnováhe. – ŽÁK. Devízový kurz je zložitá menová veličina. Ak má byť centrálna banka schopná zaistiť nemennosť výmenného kurzu. aby vynuloval súčet bežného a kapitálového účtu. 6.1 Vertikálna štruktúra platobnej bilancie Položka Pohyb tovaru Pohyb služieb Pohyb dôchodkov Pohyb transférov Pohyb kapitálu Devízové rezervy Kredit (+) export tovarov export služieb import dôchodkov import transferov import kapitálu zníženie devízových rezerv Debet (-) import tovarov import služieb export dôchodkov export transferov export kapitálu zvýšenie devízových rezerv Zdroj: SLANÝ. Jednotlivé časti nemusia byť v rovnováhe. alebo odčerpať prebytočnú ponuku po zahraničnej mene. s. centrálna banka do istej miery intervenuje nákupom a predajom zahraničných mien. Výška výmenného kurzu a jeho zmeny pôsobia na ceny dovozu a vývozu služieb. M.

ale so zmenou úrovne dôchodku. storočí v súvislosti s kritikou merkantilizmu. ako sa vyvíjali ekonomické systémy. Za podmienky platnosti kvantitatívnej teórie peňazí a rovnice výmeny. Predpoklady fungovania: pevné kurzy. Dnes je tento mechanizmus vzhľadom na uplatnené podmienky využiteľný len čiastočne. platnosť kvantitatívnej teórie peňazí a rovnice výmeny. dôchodkový. potom dochádza k proporcionálnemu poklesu domácej cenovej hladiny. Hume v 18. jedným z hlavných cieľov vonkajšej hospodárskej politiky je dosiahnutie vyrovnanej platobnej bilancie. nerealizácia sterilizácie devízových intervencií a nulová mobilita kapitálu. dopytovo determinovaný reálny dôchodok.Hospodárska politika 6. a teda aj pružné reakcie exportu a importu na zmeny relatívnych cien). dôjde teda k rastu 86 . pri ktorých fungujú. Sú uvádzane v poradí podľa toho. pružné ceny (aj krátkodobé). nulová mobilita kapitálu a import závislý na úrovni dôchodku v ekonomike. čo je možné sledovať na stanovení predpokladov.5 Vyrovnávacie procesy Ako už bolo vyššie uvedené. Keynesiánsky dôchodkový vyrovnávací mechanizmus Tento vyrovnávací mechanizmus sa uplatňuje od nástupu keynesiánstva. stabilná úroková miera a nulové úspory. Vyrovnanosť je možné dosiahnuť prostredníctvom použitia nástrojov vonkajšej hospodárskej politiky. Za predpokladu pevných menových kurzov a nerealizácie sterilizácie devízových intervencií to vedie k odlivu peňazí do zahraničia a poklesu domácej peňažnej zásoby. Pôsobenie vyrovnávacieho mechanizmu: Keďže v podmienkach je uvedený predpoklad nulového pohybu kapitálu. dôjde k jeho poklesu. platnosť Marshall-Lernerovej podmienky (vysoká elasticita dopytu po exporte a elasticita dopytu po importe. pevné ceny. Ak je dodržaná Marshall-Lernerova podmienka. Nie je spojený so zmenou cien. Pôsobenie vyrovnávacieho mechanizmu: Keďže v podmienkach je uvedený predpoklad nulového pohybu kapitálu. že import je závislý na úrovni dôchodku. dôjde k poklesu čistého exportu. ktorý vznikol napríklad na základe zmien preferencií spotrebiteľov. Zároveň však existujú aj automatické mechanizmy. Predpoklady fungovania: pevné kurzy. vplyv bude len na obchodnú bilanciu. a teda aj k poklesu agregátneho dopytu. Klasický cenový vyrovnávací mechanizmus obchodnej bilancie Tento vyrovnávací mechanizmus je najstarší. Domáci výrobcovia sa budú viac snažiť realizovať doma neumiestnenú produkciu v zahraničí.1 Automatické vyrovnávacie mechanizmy Medzi automatické mechanizmy vyrovnávania platobnej bilancie patria: cenový. úrokový a kurzový automatický vyrovnávací mechanizmus platobnej bilancie alebo obchodnej bilancie. Pri deficite obchodnej bilancie. Za existencie predpokladu. Keďže keynesiánci predpokladajú dopytovo determinovaný reálny dôchodok. dôjde tiež k jeho zníženiu. ktoré viac.5. Pri deficite obchodnej bilancie sa v podstate „nakupuje viac ako sa predáva“. 6. vplyv bude len na obchodnú bilanciu. Prvýkrát s ním prišiel D. Analogicky bude tento mechanizmus platiť pri prebytku obchodnej bilancie. dochádza k rastu exportu a poklesu importu a zároveň k následnému vyrovnaniu obchodnej bilancie. či menej samovoľne vyrovnávajú platobnú bilanciu. úrokové miery necitlivé na zmeny peňažnej zásoby. produkt pod úrovňou potenciálneho produktu.

5. Export zlacnie a porastie. 6. K vyrovnávaniu cez prvý efekt dochádza skôr v prípade. čo povedie k prílevu zahraničného kapitálu a zlepšeniu finančného účtu platobnej bilancie a k ďalšiemu vyrovnávaniu platobnej bilancie. že sa ekonomická rovnováha nachádza v blízkosti potenciálneho produktu a cez druhý efekt skôr vtedy. 2. Kurzový vyrovnávací mechanizmus Tento mechanizmus zahŕňa predpoklad pohyblivých kurzov a za dodržania MarshallLernerovej podmienky.Hospodárska politika exportu a obchodná bilancia sa vyrovná. Dôsledkom bude depreciácia meny a tým aj zmena relatívnych cien exportu a importu. prípadne vzrastie export a dochádza k vyrovnávaniu platobnej bilancie. Uvažovať budeme s dvoma prípadmi a to. čo by malo znamenať. rast úrokovej miery má za následok rast úrokového diferenciálu. že neexistuje podnet pre medzinárodný pohyb kapitálu. Za predpokladu. Pre vysvetlenie vyrovnávacích procesov je dôležité stanoviť podmienku. Výsledné efekty budú dva: 1. ako môže hospodárska politika prispieť k vyrovnávaniu platobnej bilancie prostredníctvom ovplyvnenia chodu ekonomiky využitím nástrojov hospodárskej politiky. že domáca úroková miera je na približne rovnakej úrovni ako v okolitých krajinách. keď ekonomika pracuje v systéme fixných výmenných kurzov alebo pohyblivých výmenných kurzov. ktorý ovplyvňuje pohyb kapitálu budeme považovať rozdiel v úrokových mierach jednotlivých krajín. že sa ekonomika nachádza v recesnej medzere budeme sledovať. Vyvolá to rast úrokovej miery. Ak za jediný faktor.2 Vyrovnávacie mechanizmy hospodársko-politických rozhodnutí V rámci platobnej bilancie rozlišujeme medzi pohybom tovarov a služieb. prípadne dlhodobej spotreby. Analogicky bude tento mechanizmus platiť pri prebytku platobnej bilancie. že kapitálové toky môžu slúžiť k vyrovnávaniu platobnej bilancie financovaním obchodnej bilancie. import zdražie a poklesne a platobná bilancia sa vyrovná. preto pri ňom budeme sledovať vyrovnávanie platobnej bilancie. čo odráža kapitálový účet platobnej bilancie. Pôsobenie vyrovnávacieho mechanizmu: Pri deficite platobnej bilancie dochádza v ekonomike k nedostatku devíz (napríklad nákupom importovaného tovaru) a prebytku domácej meny. čo odráža bežný účet platobnej bilancie a medzi pohybom kapitálu. dôchodok a import. Pôsobenie vyrovnávacieho mechanizmu: Pri deficite platobnej bilancie dochádza k odlivu peňazí do zahraničia a poklesu peňažnej zásoby. že centrálna banka stimuluje dopyt prostredníctvom uplatnenia expanzívnej menovej politiky čím sa v ekonomike zvýši peňažná ponuka. potom vyššia úroková miera spôsobí prílev kapitálu do krajiny a nižšia spôsobí odliv kapitálu z krajiny. Budeme vychádzať z toho. rast úrokovej miery má za následok pokles investícií. keď sa ekonomika nachádza v recesii. V systéme fixných výmenných kurzov môže hospodárska politika využiť nástroje menovej politiky a to napríklad tak. zníži sa 87 . K vyrovnávaniu platobnej bilancie dochádza v súčinnosti oboch efektov. Úrokový vyrovnávací mechanizmus Tento mechanizmus už nezahŕňa nereálnu podmienku nulovej mobility kapitálu a necitlivých úrokových mier. Analogicky bude tento mechanizmus platiť pri prebytku obchodnej bilancie. Klesne tak aj agregátny dopyt.

V prípade uplatnenia nástrojov fiškálnej politiky. Bude nakupovať cudziu menu. v akej v krajine vzrastie národný produkt. že krajiny prechádzajú k využívaniu pohyblivých výmenných kurzov. ktorá predstavuje „lokomotívu“. Hospodárska politika sa tak môže viac sústrediť na vnútornú stabilitu a má tak vytvorená dostatočný manévrovací priestor pre realizáciu stabilizačnej politiky. Tieto zmeny tvoria akýsi „nárazník“ medzi domácou ekonomikou (teda vnútornou rovnováhou) a vonkajším ekonomickým prostredím (vonkajšou rovnováhou). čo spôsobí deficit kapitálového účtu platobnej bilancie v takej miere. čím sa zníži peňažná ponuka až na pôvodnú úroveň pred expanziou.Hospodárska politika úroková miera a domáca úroková miera sa odchýli od svetovej úrokovej miery. Aj tento fakt prispel k tomu. V systéme pevných kurzov. čím sa zvýši peňažná ponuka. celková platobná bilancia bude prebytková. 6. nie je dostatočne vytvorený priestor pre jej pôsobenie v rámci udržiavania vnútornej stabilizácie. bude intervenovať na devízových trhoch. pretože dlhodobý deficit alebo prebytok je dlhodobo nezlučiteľný s týmto menovým systémom. že sa bude vyrovnávať. čo ovplyvní platobnú bilanciu v tom smere. Pre rozpočtovú politiku v systéme fixného výmenného kurzu bude prílev kapitálu citlivý na úrok stabilizovať domácu úrokovú mieru a zvyšovať efektívnosť rozpočtovej politiky. ako prioritným hospodársko-politickým cieľom. má obmedzujúci vplyv na možnosti hospodárskej politiky a dokonca stavia bariéry rastu domáceho produktu a medzinárodného obchodu. ktorý spôsobí deficit bežného účtu platobnej bilancie. prípadne prebytky platobnej bilancie sú odstraňované zmenami výmenného kurzu. V prípade pohyblivého výmenného kurzu je rozdiel oproti fixnému systému je v tom. bude predávať zahraničnú menu. V systéme fixného výmenného kurzu sa aj fiškálna aj menová politika musí podriadiť požiadavke vyrovnanej platobnej bilancie. Z krajiny začne odtekať kapitál. ktorá spätne posilní rozpočtový stimul. Ak prebytok kapitálového účtu prevýši deficit bežného účtu. Keďže centrálna banka musí udržovať fixný menový kurz.6 Teoréma lokomotívy a princíp importovanej inflácie V súvislosti s vyrovnávacími mechanizmami je potrebné zmieniť sa aj o teoréme lokomotívy a princípe importovanej inflácie. môže to 88 . Za inak nezmenených podmienok tak peňažná ponuka a domáca úroková miera vzrastú. Vznikne prebytok na kapitálovom účte platobnej bilancie a zároveň sa zvýši národný produkt. Predpokladom fungovania tejto teorémy je recesná medzera a prebytok obchodnej bilancie krajiny. Systém fixných výmenných kurzov s požiadavkou vyrovnanej platobnej bilancie. hlavne z dôvodu vysokej citlivosti medzinárodných kapitálových tokov na úrokovú mieru a snahe udržania výmenného kurzu v krajine. V ekonomike to ďalej spôsobí deficit obchodnej bilancie a celková platobná bilancie bude vykazovať deficit. ktorá stimuluje prílev kapitálu. že ak krajina A – „lokomotíva“ podporí svoj ekonomický rast napríklad expanzívnou menovou politikou (centrálna banka zníži úroveň úrokovej miery). realizáciou fiškálnej expanzie sa v ekonomike zvýši úroková miera.6. Keďže centrálna banka sa bude snažiť fixovať výmenný kurz intervenciami na devízových trhoch. Celý mechanizmus pôsobenia je založený na predstave. 6. že deficity.1 Teoréma lokomotívy Táto teoréma je založená na dôchodkovom vyrovnávacom mechanizme platobnej bilancie a všetkých štandardných keynesiánskych predpokladoch ekonomického systému.

89 . Popísaný mechanizmus je zobrazený na Grafe 6. Krajina A tak bola pre krajinu B „lokomotívou“ ekonomického rastu. Ak sú v krajine A a v krajine B plne využité zdroje.2 Princíp importovanej inflácie Princíp importovanej inflácie vo svojej podstate vychádza z fungovania cenového vyrovnávacieho mechanizmu platobnej bilancie a všetkých ostatných neoklasických predpokladov o ekonomickom systéme. na základe rastu agregátneho dopytu. Po čase sa môžu úlohy krajín vymeniť. Teoréma lokomotívy krajina A AS krajina B AS CPI AD AD1 CPI AD AD1 CPI1 CPI E1 E YS YS1 YP Y CPI1 CPI E1 E YS YS1 YP Y Graf 6. Z krajiny A sa teda importuje inflácia do krajiny B. Predpokladom fungovania tohto princípu sú plne využité zdroje.Hospodárska politika prostredníctvom rastu importu do krajiny A a teda rastu exportu z krajiny B spôsobiť rast agregátneho produktu krajiny B. Ekonomický rast krajiny A tak stimuloval ekonomický rast krajiny B.6. Prostredníctvom rastu importu do krajiny A a zároveň rastu exportu z krajiny B. tak ekonomická expanzia v krajine A spôsobí rast agregátneho dopytu a zároveň rast cenovej hladiny.1 Teoréma lokomotívy 6. nastane rast cenovej hladiny v krajine B.1.

To.2 Princíp importovanej inflácie Teoréma lokomotívy aj princíp importovanej inflácie sa prejavujú v každodennej ekonomickej praxi. Nevyskytujú sa však v „čistej“ podobe.Hospodárska politika Popísaný mechanizmus je zobrazený na Grafe 6. Záver Na základe údajov súvislostí uvedených v tejto kapitole ste sa naučili. ako sa domáca ekonomika dostáva do interakcie s ostatnými ekonomikami. 5. či prostredníctvom zahraničného obchodu dôjde skôr k ekonomickému rastu alebo k rastu cien závisí predovšetkým od využitia zdrojov v ekonomike. Aktivity 4. V ekonomickej tlači sledovať informácie týkajúce sa ekonomických problémov súvisiacich s hospodárskou politikou.2. čiže aké je prepojenie vnútornej a vonkajšej ekonomiky. Princíp importovanej inflácie krajina A CPI AD AD1 AS CPI AD krajina B AD1 AS CPI1 CPI E1 CPI1 CPI E1 E YP =YS YS1 Y E YP =YS YS1 Y Graf 6. Zopakovať si funkcie cla a jeho vplyv na ekonomiku. 90 .

91 . úspor. ktoré na seba vzájomne pôsobia a podmieňujú sa. resp. Štruktúrna politika Poslanie Poslaním tejto kapitoly je objasniť štruktúru ekonomiky a vzťahy medzi jej jednotlivými prvkami. exportu či importu na hrubom domácom produkte. Pod pojmom štruktúra ekonomiky možno rozumieť vnútornú skladbu. vnútorné členenie a usporiadanie ekonomiky. podiel spotreby. Štruktúru ekonomiky je možné vnímať v dvoch významoch – v užšom a širšom. 7. Ekonomická štruktúra je teda v tomto zmysle vzťahová kategória a určuje povahu vlastností ekonomického systému a mechanizmus fungovania ekonomiky ako celku. Za štruktúru ekonomiky sa obvykle považuje súhrn podstatných technologických. 7. Užší význam štruktúry ekonomiky je v tom. napr.1 Štruktúra ekonomiky Štruktúra vo všeobecnosti predstavuje množinu väzieb medzi prvkami tvoriacimi určitý systém. Ciele Po preštudovaní tejto kapitoly budete vedieť: • • • Aké sú východiská štruktúrnej politiky. investícií.1 Východiska štruktúrnej politiky Ekonomika je zložitý organizmus.1. ktorý má svoju vnútornú štruktúru vytváranú mnohými. že je vnímaná ako sieť väzieb a vzťahov medzi podmienkami. Širší význam štruktúry ekonomiky je v tom.Hospodárska politika 7. výkonová alebo spotrebná skladba. Je preto dôležité. výrobná. Ako sa dá merať stav a vývoj štruktúrnej politiky. priebehom a výsledkami reprodukčného procesu. inštitucionálnych a psychologických skutočností v určitom ekonomickom celku. zaoberať sa v rámci východísk štruktúrnej politiky práve štruktúrou ekonomiky. relatívne samostatnými časťami. ktorá sa považuje za vecnú kategóriu vyjadrenú prostredníctvom podielových charakteristík. ktoré majú význam pre ekonomickú analýzu. Charakterizovať štruktúrnu politiku. že je vnímaná ako zdrojová.

Hospodárska politika Štruktúra ekonomiky sa dá charakterizovať z viacerých hľadísk. a môžu sa vytvárať podľa potrieb analýzy ekonomického systému aj nové hľadiská delenia štruktúry. odvetvia. na základe ktorej možno stanoviť napríklad to. Vzniká na základe neustáleho riešenia vznikajúcich a vyvíjajúcich sa protichodností medzi jednotlivými subsystémami. ktoré regióny sú menej rozvinuté. v rámci ktorej sa zachytáva štruktúra dezagregácie tvorby a použitia zdrojov ekonomiky. Podnety ku vzniku štruktúrnej zmeny môžu byť tak na strane agregátneho dopytu ako aj na strane agregátnej ponuky. Štruktúrne zmeny v ekonomike sú výsledkom procesu premien v jej zdrojoch. ostatné zložky a oblasti národného hospodárstva. Akékoľvek zmeny štruktúry ekonomiky majú úzky súvis s ekonomickým rastom. Týkajú sa národného hospodárstva ako celku. ich lokalizácia a ich determinanty. − inštitúcii – inštitucionálna a organizačná štruktúra. výrobné odbory. v rámci ktorej existujú samostatné sektory: primárny. čo konkrétnu zmenu vyvolalo. − oblastí – teritoriálna a regionálna štruktúra. K základným patrí členenie podľa: − odvetví – odvetvová štruktúra ekonomiky. Vzhľadom na to. napríklad podľa pohlavia či veku. právnej formy či vlastníctva. − štruktúry obyvateľstva. Štruktúra ekonomiky sa musí prispôsobovať meniacim a vyvíjajúcim sa podmienkam v ekonomike. v rámci ktorej existujú subsystémy – jednotlivé odvetvia. respektíve zmeny jej zložiek v určitej dynamike. Prostredníctvom týchto vzťahov nastáva zmena spoločenského a ekonomického vývoja. skupiny výrobkov. pododvetvia. Vývin štruktúry ekonomiky možno charakterizovať ako objektívne existujúci pohyb. − sektorov – sektorová štruktúra ekonomiky. výrobné odbory alebo ich zoskupenia. kvartérny. ale vzťahujú sa aj na jednotlivé sektory. terciárny. aby sa napĺňali vytýčené ciele. Hľadísk členenia je omnoho viac. Môžu vznikať aj na oboch 92 . faktoroch. že štruktúra ekonomiky je dynamická. čo zmeny štruktúry spôsobuje a v prípade nevhodného vývoja spôsobeného vznikom zmeny štruktúry zasahovala prostredníctvom štruktúrnej politiky do chodu ekonomiky tak. − výrobných faktorov – vecná štruktúra ekonomiky. Je preto dôležité. skupiny nástrojov. resp. Štruktúrne zmeny môžu vznikať v ktoromkoľvek subsystéme ekonomiky. subjektoch a výsledkom vývoja vzťahov a väzieb medzi nimi.2 Štruktúrne zmeny Štruktúrne zmeny prebiehajúce v ekonomike sa môžu týkať celej ekonomiky (zmeny na makroúrovni) alebo len niektorej časti ekonomiky (zmeny na mikroúrovni). Štruktúrnymi zmenami nazývame zmeny štruktúry ekonomiky. − ekonomických subjektov. kde významnú štruktúru tvoria podnikateľské subjekty podľa veľkosti. medzi ich vzťahmi a väzbami.1. 7. aby vláda sledovala a skúmala. ktorého dôsledkom je prechod k novému kvantitatívnemu a kvalitatívnemu stavu štruktúry ekonomiky – prebieha štruktúrna zmena. v rámci ktorej existuje určité usporiadanie inštitúcií v organizačnej štruktúre. Je dôležité vedieť. služby. sekundárny.

ktoré sa menia v dôsledku zmien spotrebiteľských cien tovarov a služieb a v dôsledku zmien nominálnych príjmov obyvateľstva. permanentným štruktúrnym zmenám a dokáže presadiť inovované výrobky na zahraničných trhoch. možno zaradiť hlavne zmeny v importe a exporte krajiny. inovácie výroby. Ekonomika je konkurencieschopná ak sa dokáže prispôsobiť neustálym. ktoré pôsobia či už na strane dopytu alebo na strane ponuky. prípadne na základe tak vnútorných ako aj vonkajších faktorov. ekonomika by stagnovala. K vnútorným podnetom prichádzajúcim zo strany ponuky patria najmä zmeny v technológiách. zmeny cien na svetových trhoch. 7. Preto sa v ekonomike uskutočňuje reštrukturalizácia – systematicky sa uskutočňujú štruktúrne zmeny. K vonkajším faktorom zmien štruktúry ekonomiky. ale podnet môže byť aj z vonkajšej strany. ktoré udávajú intenzitu odvetvovej konkurencie a určujú potenciál ziskovosti v odvetví (schopnosť firiem vyťažiť z investícií zisk prevyšujúci vložený kapitál) − potenciálna hrozba novovstupujúcich firiem do odvetvia. Zmeny disponibilných príjmov potom menia preferencie spotrebiteľov a dávajú tak ekonomike zmenené impulzy. Keby to tak nebolo. K vnútorným podnetom štruktúrnych zmien na strane dopytu najčastejšie zaraďujeme zmeny disponibilných dôchodkov. Proces rozvoja a rastu národného hospodárstva je totiž procesom neprestajných a systematických štruktúrnych zmien. Štruktúrne zmeny prebiehajú a realizujú sa vo vzájomnej závislosti a podmienenosti s ekonomickým rastom. zmeny konkurenčného prostredia.Hospodárska politika stranách zároveň.1. Úroveň konkurencie v odvetví závisí od nasledujúcich faktorov. dostala by sa do stavu ustrnutia. − spôsob súperenia existujúcich firiem. − vyjednávací vplyv odberateľov a dodávateľov. V tomto smere môžeme 93 . rastúcu mobilitu výrobných faktorov. ktoré tiež menia hierarchiu preferencií.3 Konkurencieschopnosť Konkurencieschopnosť sa považuje za jeden z hlavných atribútov štruktúrnych zmien v ekonomike. K faktorom na strane dopytu patria aj zmeny v demografickej štruktúre obyvateľstva. Môžeme teda vytvoriť rôzne kombinácie členenia faktorov vyvolávajúcich štruktúrne zmeny. ktoré umožňujú zmeny objemov výroby a tiež cien výrobkov. ktoré pôsobia na substitúciu výrobných faktorov. Tiež môžu byť vyvolané v rámci domácej ekonomiky. − existencia substitučných výrobkov a služieb. vrátane ich podmienok. čomu môžu zabraňovať viaceré trhové zlyhania. či zmeny výmenného kurzu a iné. na základe ktorých dochádza k zmenám na strane ponuky. Medzi ekonomickým rastom a štruktúrnymi zmenami existuje vzájomne závislý. Je výsledkom súhrnu inštitucionálnych a hospodárskych opatrení. nedokonalosti a bariéry. Ekonomický rast podmieňuje vznik štruktúrnych zmien a štruktúrne zmeny so sebou vo väčšine prípadov prinášajú ekonomický rast. Na to je potrebná účinná a racionálna hospodárska politika a ako jej neodmysliteľná súčasť štruktúrna politika. interdependentný vzťah. ktoré je potrebné ovplyvňovať a usmerňovať. ale môže to byť napríklad aj zníženie podielu obyvateľstva v produktívnom veku či zmeny podmienok na získavanie kapitálových zdrojov. zmeny v reláciách cien výrobných faktorov. ktoré podporujú vysoké miery ekonomického rastu zo strednodobého hľadiska.

Predovšetkým ekonomiky riešili prestavbu odvetvovej štruktúry priemyslu a na to nadväzujúcu koncentráciu priemyslu. ktoré by čo najefektívnejšie využívali faktory ekonomického rastu a minimalizovali náklady spojené so štruktúrnymi zmenami. technologickej a inovačnej politiky. ktoré sú podmienené presúvaním zdrojov výroby do odvetví s vysokou produktivitou. Neskôr sa priemyselná politika stala súčasťou štruktúrnej politiky a jej hlavným cieľom sa stanovila efektívnosť. 7.Hospodárska politika hovoriť o politike konkurencieschopnosti. odvetvovej politiky. V najväčšej miere sú zastúpené sociálne motivácie a zvyšovanie efektívnosti určitého odboru. aktivít. Štruktúrnu politiku možno chápať aj v užšom význame ako politiku orientovanú na problematiku spojenú so zaostávajúcimi. Motivácie vlád k realizácii štruktúrnej politiky sú rôzne. Mala by utvárať takú sektorovú. Podpora konkurencieschopnosti smeruje ekonomiku k rozvoju informačnej a vedomostnej spoločnosti. rozsah výdavkov na vedu a výskum a podmienky pre rast vzdelanostnej úrovne obyvateľstva. priame zahraničné investície. Sociálne motivácie predstavujú snahu o zmiernenie mimoriadnych nákladov a strát spojených s realizáciou štruktúrnych opatrení vlády. regionálnu a iné štruktúry. podporu malého a stredného podnikania a proexportné opatrenia. ale taktiež opatrenia na riešenie regionálnych problémov. bude sa snažiť o zvýhodňovanie exportérov a v takom prípade sa bude uplatňovať tzv. aby podporovala dlhodobý ekonomický rast a napomáhala udržiavať stabilitu v ekonomike. Za rozhodujúcu oblasť rastu konkurenčnej schopnosti sú považované technológie. ekonomicky perspektívnych oblastí štátu na strane druhej. podmienky pre transfer technológií. Komplexné chápanie štruktúrnej ekonomiky zahŕňa prepojený súbor opatrení sektorovej. vznikla potreba rýchlej obnovy štruktúr jednotlivých ekonomík. vlastná inovačná schopnosť krajiny. prostredníctvom ktorých dochádza k cieľavedomému vytváraniu nových pracovných príležitostí nahrádzajúcich zanikajúce a tiež sa realizujú rekvalifikácie. ochrany životného prostredia. Ak je cieľom vlády dosahovanie konkurencieschopnosti na zahraničných trhoch. 94 . Štruktúrna politika sa vyvíjala v nadväznosti na celkovú hospodársku politiku. informatizácia spoločnosti. svetovej vojny. či trhový mechanizmus je schopný sám sa vyrovnať s prebiehajúcou štruktúrnou zmenou alebo s usmernením ekonomiky prostredníctvom štruktúrnej alebo inej politiky v smere vytýčených cieľov. neperspektívnymi odvetviami. proexportná politika. ovplyvňovanie a usmerňovanie štruktúrneho rozvoja ekonomiky a štruktúrnych zmien v ekonomike. odbormi a regiónmi na jednej strane a na spôsob rozvoja inovatívnych. nástrojov a opatrení. odvetvovú. ktorá musí zvažovať. ku ktorej dochádza v dôsledku zmien dopytu. Táto politika by mala byť formulovaná tak. ktoré sú zamerané na formovanie. Väčšina vyspelých ekonomík vytvára v súvislosti s touto motiváciou mechanizmy aktívneho prístupu riešenia štruktúrnych zmien zamestnanosti. ekonomický rast a štruktúrne zmeny. pretože zmeny štruktúry ekonomiky sa ťažiskovo týkali priemyslu a najrozsiahlejšie a v ňom prejavovali. O modernej štruktúrnej politike možno hovoriť až po období 2.2 Vymedzenie štruktúrnej politiky Štruktúrna politika predstavuje súbor procesov. Pôvodne sa štruktúrnymi aspektmi hospodárstva zaoberala priemyselná politika. rýchlosť preberania a zvládania technológií zo zahraničia. Zvyšovanie efektívnosti určitého odboru alebo podniku so sebou prináša problém stanovenia a predvídania trendov vývoja v určitom odbore a schopnosť adaptácie na vzniknuté zmeny. ako aj zmeny výrobnej štruktúry.

Vytvárať podmienky na vznik nových efektívnych pracovných príležitostí. ktoré vyvolá zvýšený dopyt po investíciách. materiálovú. menej všeobecné a viac konkrétnejšie. 7. Rozvíjať súťaživosť trhových štruktúr a zvyšovať konkurencieschopnosť účastníkov trhu. fond na podporu štruktúrnych zmien. rozvíjať sektorovú štruktúru ekonomiky. dosahovať vyššie tempo rastu produktivity práce. aby zabezpečovali ekonomický rozvoj a ekonomický rast. napríklad zmena spôsobu zdaňovania. úverová a úroková politika).1 Ciele štruktúrnej politiky K hlavným cieľom štruktúrnej politiky patrí dospieť k výkonnej ekonomike s takou štruktúrou. vývozné dotácie. Patria k nim: nástroje rozpočtovej politiky. stabilitu ekonomiky. nástroje zahranično-obchodnej politiky (clá. Ciele štruktúrnej politiky sú podobne ako ciele hospodárskej politiky podriadené spoločenským cieľom a hodnotám. Zo štátneho rozpočtu sú poskytované finančné prostriedky napríklad na vybudovanie infraštruktúry. energetickú a investične náročnú produkciu. Z úrokovej politiky možno využiť napríklad znižovanie úrokových sadzieb. Nástrojmi rozpočtovej politiky sú najmä štátny rozpočet a daňová sústava. ktoré sledujú vlastné ciele a preferujú špecifické nástroje na ich splnenie.3 Ciele a nástroje štruktúrnej politiky Štruktúrna politika je veľmi široká a zahŕňa značné množstvo podsystémov. efektívnosť ekonomických procesov a ďalšie konkrétnejšie úlohy. subvencie. rozhodujúce ciele majú byť vytýčené tak. ale tiež utlmovať neperspektívne. čo predpokladá posilniť a stabilizovať exportnú výkonnosť. Štát môže preberať záruky za úvery poskytované medzinárodnými finančnými organizáciami. poskytovanie úľav z daňových sadzieb.3. fond na podporu zahraničného obchodu a iné. mimocolné bariéry). kvóty.2 Nástroje štruktúrnej politiky Štruktúrna politika disponuje ucelenými súbormi nástrojov. alebo odklad splatnosti daní. vytvárať podmienky prechodu k informačnej spoločnosti.3. Z peňažno-úverových a menových nástrojov sú významné predovšetkým ovplyvňovanie množstva peňazí v obehu. aby jej produkcia obstála na svetových trhoch. Zásadné. utvárať vhodné prostredie a podporné programy pre malé a stredné podniky a riešiť problémy dlhodobo zaostávajúcich regiónov. ktorými môžu byť napr. zahraničnými finančnými a obchodnými spoločnosťami a zahraničnými partnermi. Vplyv štátu v podobe daní môže mať rozličné formy. 7. na financovanie významných investičných akcií. nástroje menové a peňažnoúverové (napr. Sú vzájomne interdependentné. opatrenia na utvorenie podmienok a podporu vstupu zahraničného kapitálu a ďalšie nástroje. rozsah finančných zdrojov v obehu. čo znamená znižovať surovinovú. 95 . úverová a úroková politika. neefektívne. Realizovať zdrojovo úsporný ekonomický rast. zaostávajúce a stagnujúce produkcie s vysokou náročnosťou na zdroje. posilňovať podnikateľskú infraštruktúru podnikov orientovaných na inovácie a využívanie nových poznatkov. ich efektívnu realizáciu a tým začiatok oživenia rozvoja ekonomiky. z ktorých väčšina sa dá využívať aj na podporu a presadzovanie štruktúrnych zmien a vytváranie novej štruktúry ekonomiky. modernizovať technologické procesy. rozvíjať produkciu perspektívnych výrob a rozširovať sofistikovanú produkciu.Hospodárska politika 7. zmena rozsahu odvodu daní. limity.

Hospodárska politika

K nástrojom zahranično-obchodnej politiky patria clá, kvóty a limity, subvencie, nákup licencií, vývozné dotácie, fondy na podporu vývozu, mimocolné a mimotarifné bariéry a menové kurzy.

7.3.3

Základné oblasti a nástroje štrukturálnej politiky

Ako už bolo spomenuté, štruktúrna politika má veľmi široký záber a disponuje značným množstvom nástrojov, preto je vhodné uvádzať konkrétne oblasti, v ktorých sú stanovené špecifické ciele a uplatnené vhodné nástroje. Podpora inovačného procesu Podpora technologického a inovačného procesu sa považuje za jednej z najdôležitejších segmentov štruktúrnej politiky. Opatrenia v tejto oblasti smerujú predovšetkým k rozvoju výskumu a vývoja, inovačných aktivít, k podpore transferu moderných technológii, prostredníctvom vzdelania, ochrany duševného vlastníctva, medzinárodnej spolupráce v oblasti vývoja a výskumu, mobility výskumných pracovníkov a podobne. Inovácie sú zmeny vyvolané aktivitou podnikateľov. Hlavná úloha štátu pri podpore inovačného procesu je rozhodnutie, ktoré inovácie sa budú realizovať, ktoré budú štátom podporované. V tomto smere štát stanovuje priority, medzi ktoré patrí domáci výskum a vývoj a preberanie poznatkov a objavov zo zahraničia: Nástrojom pri podpore inovácií je tvorba vhodných podmienok pre rozvoj inovácií a to prostredníctvom daňového zvýhodnenia inovujúcich podnikateľských subjektov, ktoré spravidla šetrnejšie využívajú prostriedky usporené na daniach ako prostriedky získané zo štátneho rozpočtu a poskytovanie informácií, kedy spravidla inovujúce podniky majú prístup k informáciám zdarma. Politika zameraná na adaptáciu podnikov (odvetvové opatrenia) Odvetvovo adaptačné opatrenia sú zamerané na podporu adaptačnej schopnosti jednotlivých podnikov, na podporu a stimuláciu rozvoja perspektívnych, konkurencie schopných odvetví, odborov a výrob a riešenia problémov útlmových odvetví. Pri politike zameranej na adaptáciu podnikov vláda stanovuje systémové parametre trhového prostredia a tiež opatrenia odvetvovo orientované. Ide hlavne: o vyhlásenie podmienok pre stanovené ciele štrukturálneho vývoja (napr. zníženie spotreby energie, zabezpečenie zamestnanosti v určitej oblasti), za čo môžu podniky získať výhody (lacnejší úver, dotáciu, zníženie daní), o adresné podpory na konkrétny odbor alebo podnik, ktoré môžu byť orientované napríklad na konverziu zbrojnej výroby, na nové odbory podnikania, na rozvoj malého a stredného podnikania, znakom je výberovosť a o vypisovanie a zadávanie štátnych zákaziek, ale aj finančných účastí na investíciách v podniku a pod. Základnými nástrojmi sú predovšetkým: úverové nástroje, colné a daňové nástroje (rôzne daňové úľavy, daňové prázdniny), dotácie, zadávanie štátnych objednávok, podpora rekvalifikačných programov a podobne. Realizujú sa aj odvetvové opatrenia, ktoré sa dotýkajú útlmu neefektívnych výrob. V tomto smere sa používajú ako hlavné nástroje: úverová politika, colná politika, účelové dotácie alebo úľavy pri zmenách výrobných programov, mzdové dotácie na rekvalifikáciu pracovníkov. Sektorové opatrenia smerujú hlavne k posilňovaniu váhy terciárneho sektora a kvartérneho sektora ekonomiky, nakoľko práve tieto predstavujú základnú oblasť rastovej dynamiky.
96

Hospodárska politika Podpora exportu Podpora exportu patrí medzi základné priority štruktúrnej politiky. Zvyšovanie konkurencieschopnosti ekonomiky je podmienené predovšetkým realizáciou štruktúrnych zmien. Najdôležitejšími prostriedkami, ktoré sa používajú na podporu exportnej výkonnosti ekonomiky sú: vytváranie medzinárodno-ekonomických predpokladov rozvoja zahraničného obchodu (uzatvárania medzinárodných dohôd, napr. dohody o zamedzení dvojitého zdanenia, podpora a ochrana investícií) a tvorba proexportnej orientácie podnikateľskej sféry v súlade s trhovými princípmi fungovania ekonomiky (financovanie exportných úverov, uplatňovanie systému záruk a poisťovania vývozných úverov, poskytovanie rôznych úľav, tarifné a netarifné prekážky ako podpora vývozu, budovanie podporného informačného a servisného systému, dlhodobá príprava vzdelaných odborníkov), bankovo-menové nástroje (predovšetkým devízový kurz a jeho zmeny a úroková politika) a tradičné nástroje zahranično-obchodnej politiky (clá, vývozné subvencie, kvóty a podobne). Ak štát podporuje export, jeho cieľom je to, aby rástol nielen export, ale aj celkový obrat zahraničného obchodu a aby bola dodržaná vyrovnaná platobná bilancia, resp. obchodná bilancia. Podpora malých a stredných podnikov Podpora malých a stredných podnikov sa považuje za súčasť opatrení na podporu trhu, nakoľko malé a stredné podniky posilňujú konkurenčné prostredie a zvyšujú ponukovú schopnosť ekonomiky. Pri podpore malých a stredných podnikov je základom vytvoriť priaznivé ekonomické prostredie pre ich fungovanie, rozvoj a zvyšovanie ich exportnej výkonnosti. K základným nástrojom patria: finančná podpora zameraná predovšetkým na prekonanie nedostatku kapitálu a špeciálnu daňovú politiku a nefinančná podpora prostredníctvom zriaďovania ústavov pre malý priemysel, ktoré poskytujú informačné a poradenské služby (vytváranie vedecko-technických parkov). Programy podpory malého a stredného podnikania sú zamerané predovšetkým na pomoc pri získavaní finančných prostriedkov (ide najmä o garantované pôžičky, subvencie, podporu investícií s rizikovým kapitálom). Významnú súčasť podpory tvorí stimulácia technologického rozvoja výskumu a vývoja, ale tiež opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a podpory exportu. V poslednom období sa pomoc malým a stredným podnikateľom presúva do oblasti profesionálnych služieb, predovšetkým k zvýhodnenému prístupu k informačným zdrojom, poradenstvu a vzdelávaniu, uľahčeniu transferu progresívnych technológii a knowhow a zvyšovaniu úrovne riadenia a marketingu. Podpora vo vybraných regiónoch Úlohou podpory vo vybraných regiónoch je riešenie ekonomických, prírodných, ekologických a sociálnych podmienok vybraného regiónu za účelom zabránenia jeho ďalšieho úpadku. Opatrenia na podporu regionálneho rozvoja sú zamerané na zvyšovanie úrovne jednotlivých regiónov a na riešenie medziregionálnych nerovnováh a disproporcií vnútri regiónu najčastejšie formou tvorby rámcových podmienok pre fungovanie podnikateľského prostredia, regionálnych stimulov zameraných hlavne na investičnú podporu firiem, podpory infraštruktúrnej regionálnej vybavenosti, tvorby regionálnych stratégií, podpory priestorového rozmiestnenia ekonomických aktivít, vytvárania euroregiónov v pohraničných oblastiach, poskytovanie dotácií na novovytvorené pracovné miesta vo vybraných regiónoch, rekvalifikácia pracovnej sily a pod.

97

Hospodárska politika

7.4 Prístupy k štruktúrnej politike
V prístupoch k štruktúrnej politike sa stále viac presadzuje názor, že by sa mala zamerať na vytváranie a udržiavanie systémových podmienok a nechať tak prostredníctvom pôsobenia trhového mechanizmu pracovať prirodzené procesy vedúce k efektívnemu využívaniu výrobných prostriedkov. Toto zmýšľanie je návratom ku klasickému vnímaniu, ktoré bolo na dlhé obdobie zmenené vplyvom keynesiánstva. V rámci štruktúrnej politiky existuje zásadná dilema, ktorá predstavuje otázku, či má štát, zasahovať do štruktúry ekonomiky a usmerňovať štruktúrne zmeny. Stúpenci konzervativizmu, neoklasicizmu a neoliberalizmu vychádzajú z predpokladu, že trhový mechanizmus koordinuje a rieši hlavné ekonomické problémy a môže najefektívnejšie uskutočniť alokáciu zdrojov a potrieb, pričom by sa mali minimalizovať zásahy štátu aj v oblasti štruktúrnych zmien. Stúpenci keynesiánstva a neokeynesiánstva uznávajú fungovanie trhového mechanizmu, no tvrdia, že sú oblasti, kde zlyháva, preto by mal štát ekonomiku ovplyvňovať a zasahovať do alokácie zdrojov a potrieb a teda by mal aktívne zasahovať v oblasti štruktúry ekonomiky. Štruktúrnu politiku chápu ako tvorcu trhovej výhody a v podstate ju charakterizujú ako vládne aktivity zamerané na rozvoj alebo útlm rôznych odvetví za účelom dosiahnuť alebo udržať globálnu konkurencieschopnosť. Spomenuté prúdy sa prejavujú aj v politických dimenziách. Ťažiskom konzervatívneho politického rámca je politika uľahčujúca fungovanie trhových síl, väčšinou ju presadzujú pravicovo orientované politické strany. V sociálno-demokratickom politickom rámci sa prejavuje intervencionizmus štátu a presadzujú ho hlavne ľavicovo orientované politické strany.

7.4.1

Tradičná štruktúrna politika

Tradičná štruktúrna politika sa vytvárala na báze keynesiánskych predstáv aktívneho priameho zasahovania štátu do hospodárstva. Orientovala sa len na trh výrobkov a služieb a vychádzala z dvoch hlavných predpokladov. Prvým predpokladom bola podpora agregátneho dopytu a následného ekonomického rastu, ktorý otvára dostatočne širokú cestu štruktúrnym zmenám (dopytovo orientovaná štruktúrna politika). Druhým predpokladom bolo to, že ak vznikne štrukturálna kríza, môžu štátne dotácie zmierniť problémy dlhodobej adaptácie. Tradičná štruktúrna politika sleduje dva hlavné ciele: podporu zaostalých odvetví a podporu perspektívnych (inovačných) odvetví. Pri podpore zaostalých odvetví je predmetom záujmu vlády podporovať útlmové odvetvia, odbory a podniky. Ich útlmom alebo zánikom hrozí kríza uvoľňovania pracovných síl, preto má štruktúrna politika za cieľ zmierňovať sociálnu stránku tejto štruktúrnej zmeny. Nástroje, ktoré na to využíva sú najčastejšie finančné výpomoci, štátne zákazky, ochranné clá a dovozné kvóty, daňové zaťaženie substitučnej konkurencie. Pri podpore perspektívnych (inovačných) odvetví ide o podporu výskumných a inovačných činností, ktoré urýchlia a zjednodušia priebeh štrukturálnych zmien. Nástrojom je v tomto prípade jednak podpora zo strany vlády a jednak financovanie prostredníctvom rizikového kapitálu (rozloženie rizika medzi viacerých účastníkov). V praxi sa ukázalo, že dopytovo orientovaná štruktúrna politika zlyháva, hlavne v období stagflácie (reštriktívna hospodárska politika brzdí investičnú činnosť, bez ktorej štruktúrna

98

7. Hlavné predpoklady liberálneho prístupu k štruktúrnej politike sú: − starať sa o konkurenčné prostredie v ekonomike. pretože je hlavným katalyzátorom štrukturálnych zmien. podpora vstupu nových výrobkov na trh a verejné obstarávanie a ponukovo orientovanej. malého a stredného podnikania. ťažiskom ktorej je stimulácia ponuky. − defenzívnej. a faktorovo orientovanej. rokov nastalo presadzovanie nových smerov štruktúrnej politiky. aby musel zasahovať štát. ktorá bola uskutočňovaná v minulosti a viedla k formovaniu takej štruktúry ekonomiky. technológiám. podnety pre vznik nových výrobkov a to bez toho. má konštruktívny charakter. rozvoj inovácii a technológii. ale aj na ostatné segmenty ekonomiky. resp. inovácií. ale tlaky politických skupín z určitých odvetví alebo regiónov. Nedostatkom tradičnej štruktúrnej politiky je to. − reaktívnej. čím vznikajú optimálne podmienky pre alokáciu zdrojov prostredníctvom trhu. podpora výskumu a vývoja. znižovala konkurencieschopnosť a ofenzívnej. ťažiskom ktorej je vytváranie podmienok pre adaptabilitu a mobilitu kapitálu a pracovných zdrojov.4. a 80. ako v tradičnom prístupe. podmienky pre racionálne rozhodovanie o investíciách. Na prelome 70. − dopytovo orientovanej. vedy a výskumu. ktorá podporuje a urýchľuje adaptačný a inovačný proces poskytovaním finančnej podpory tým podnikom a trhom.2 Nový (liberálny) smer štruktúrnej politiky Vplyv liberálneho ekonomického myslenia presúva princípy štruktúrnej politiky k systémovo orientovanej štruktúrnej politike. ťažiskom ktorej je stimulácia dopytu. urýchľuje štruktúrne zmeny a inovačné procesy. ktorá sa realizuje v závislosti od sociálnych a politických tlakov a aktívnej. ťažiskom je podpora investovania. 7. ktorá plne nezodpovedala prírodným a ekonomickým danostiam krajiny. − akceleračnej. ktorá je cieľovo zameraná. narušovala makroekonomickú stabilitu. pričom táto otvorenosť je považovaná za najúčinnejší prostriedok zabezpečujúci zodpovedajúcu reakciu domácich subjektov na zmeny ekonomických podmienok. Môžeme preto hovoriť o štruktúrnej politike: − výrobkovo orientovanej. ťažiskom ktorej sú opatrenia na dosiahnutie vyššej efektívnosti využiteľných zdrojov a zavádzanie nových technologických procesov. ktorá vytvára nové kapacity a zmierňuje sociálne a politické tlaky vznikajúce v dôsledku redukcie výrobných kapacít.Hospodárska politika adaptácia nie je možná). že o štruktúrnej stratégii nerozhoduje racionálne ekonomické uvažovanie. Na základe týchto dvoch východísk sa nový smer štruktúrnej politiky neobmedzuje len na trh výrobkov a služieb. − otvorenosť domácej ekonomiky voči svetu.5 Druhy štruktúrnej politiky Jednotlivé druhy štruktúrnej politiky sa odvíjajú od toho v ktorej oblasti štruktúry pôsobia. ktoré majú najlepšie 99 . Hlavným nositeľom štruktúrnych zmien sú samotné ekonomické subjekty.

Najpoužívanejšími meradlami sú súhrnné ukazovatele za ekonomiku. Ak je intenzita štruktúrnych zmien nízka. pričom musia zohľadňovať určité časové hľadisko a abstrahovať od vplyvov cyklických efektov. ktoré sú celosvetovo v útlme. t0 predstavuje základné obdobie. ktorá sa snaží zmierniť extrémne dosahy likvidácie firmy alebo zabrániť jej úpadku (pomoc pri dočasných problémoch) a neutrálnej. kde: shkx predstavuje podiel odvetví na celkovom výstupe alebo zamestnanosti v % v krajine X.6 Ukazovatele merania stavu a vývoja štruktúry ekonomiky Priebeh štruktúrno-adaptačného procesu. Podstatné je meranie rozsahu (intenzity) a smeru (kvality) štruktúrnych zmien. Z uvedeného vyplýva. v ktorom pôsobia ekonomické subjekty. Tiež to môže naznačovať väčší rozsah národnej expanzie oproti celosvetovej. kde: shk predstavuje podiel odvetvia (sektora) na celkovom výstupe (produkcii. Vysoký rozsah intenzity môže byť napríklad spôsobený národnou expanziou odvetví. zamestnanosti. So = ∑ ( sh x k − shky )( shky / 100 ) . Nízka hodnota tohto ukazovateľa poukazuje na podobnosť ekonomickej štruktúry porovnávaných krajín. ktorá utvára podmienky na zlepšenie trhového mechanizmu. Ukazovateľ intenzity štruktúrnych zmien (S) meria vývoj štruktúry ekonomiky v čase. Čím sú hodnoty tohto ukazovateľa vyššie. tým väčší počet odvetví mení svoju relatívnu pozíciu v štruktúre ekonomiky. x predstavuje údaje o ekonomike. shky predstavuje podiel odvetví na celkovom výstupe alebo zamestnanosti v % v krajine Y. ktorá je porovnávaná. Ekonomická interpretácia získaných údajov vyžaduje doplnenie širších súvislostí štruktúrno-adaptačných procesov v domácej ekonomike aj vo svetovom hospodárstve. y predstavuje údaje o ekonomike. tým intenzívnejšie prebiehajú reštrukturalizačné procesy v ekonomike a sledované štruktúrne zmeny sú väčšie. úroveň a rýchlosť reštrukturalizácie je možné sledovať z viacerých hľadísk. Vždy je potrebné brať do úvahy jej vybavenosť jednotlivými výrobnými zdrojmi a možnosťami ekonomického rastu. Ukazovateľ štruktúrnej odchýlky (SO) sa používa na meranie rozsahu štruktúrneho zaostávania (štruktúrna medzera) a na medzinárodné porovnávanie ekonomickej štruktúry dvoch krajín. deceleračnej. investíciách. nemusí znamenať pomalú adaptáciu štruktúry ekonomiky.) v %. ako aj schopnosť štruktúrnej adaptácie ekonomiky potrebám dlhodobého rozvoja a rastu. vývoze atď. 7. t1 predstavuje bežné obdobie (rok). s ktorou je ekonomika porovnávaná.Hospodárska politika predpoklady na dosiahnutie očakávaných efektov z inovácií. S= ∑ ( sh t1 k − shkt0 )( shkt0 / 100 ) . že nemožno jednoznačne 100 .

101 . ale sledovať aj to. ktorá umožňuje zladiť konflikt záujmov a dosiahnuť funkčný konsenzus pri implementácii zvolenej koncepcie štruktúrnej politiky. Je to spôsobené tým.7 Úspešnosť štruktúrnej politiky Vhodnosť zvoleného druhu štruktúrnej politiky a jeho správna implementácia v ekonomike môžu priniesť priaznivé výsledky. 3 1. že ekonomický rast a štruktúrne zmeny ovplyvňuje množstvo rozličných faktorov. 7. Úspešnosť realizácie hospodárskej a štruktúrnej politiky závisí aj od úrovne fungovania politicko-spoločenského mechanizmu krajiny a od politickej vyspelosti a zrelosti predstaviteľov politického a hospodárskeho života štátu. V ekonomickej tlači sledovať informácie týkajúce sa ekonomických problémov súvisiacich s hospodárskou politikou. Preto je na realizáciu štruktúrnej politiky dôležitá aj priaznivá spoločensko-politická klíma. Pri realizácii ktoréhokoľvek druhu štruktúrnej politiky sa však môžu vyskytnúť aj rôzne problémy a negatívne tendencie. čo zmena štruktúry ekonomiky prináša v širších súvislostiach. ktoré sa nie vždy dajú predvídať alebo ovplyvniť. že jej vlastná implementácia sa neuskutočňuje iba orgánmi štátu zodpovednými za hospodársku politiku. Problémom pri úspešnosti štruktúrnej politiky je aj to. Povinné zadanie č. ale vždy sa realizuje v súčinnosti s ostatnými ekonomickými subjektmi danej krajiny. Na internete na stránke Štatistického úrad SR pohľadať čo najviac údajov o hospodárstve Slovenska a prostredníctvom nich charakterizovať štruktúru ekonomiky. čiže prepojenie vnútornej a vonkajšej ekonomiky. 2.Hospodárska politika hodnotiť len rozsah štruktúrnych zmien. Záver Poslaním tejto kapitoly je objasniť súvislosti vzťahov domácej ekonomiky s ostatnými ekonomikami.

Je to preto. Charakteristickou črtou hospodárskej súťaže je to. Pokles počtu výrobcov vedie k rastu obmedzovania súťaže. Riešenie uvedených problémov predstavuje priestor pre štát. Konkurenčné prostredie tak potom pre podnikateľské subjekty. ktorá vedie v rámci hospodársko-politických systémov k možnosti politického zneužitia v prospech vybraných cieľov. Vznik monopolného postavenia býva v dôsledku 102 . Cieľom existencie oboch základných východísk je dosahovanie optimálnych ekonomických výsledkov hospodárskeho systému. že ekonomické subjekty. udeľovanie licencií na určité činnosti. že sa spontánne nepresadzuje a dlhodobo sa sama neudržiava. Hospodárska súťaž sa vyznačuje hlavne tým. ktorý by mal dlhodobo udržiavať konkurenčné prostredie v súlade so spoločenským záujmom. ako aj pre spotrebiteľov. ktoré podliehajú svojim dôchodkovým obmedzeniam. Hospodárska súťaž má svoj význam aj pre spoločnosť ako celok. monopol). kedy štát v tejto oblasti zasahuje svojimi nástrojmi (napr. lebo podstata hospodárskej súťaže je založená na tom. predstavuje riziko straty mimoriadnych ziskov. Hospodárska súťaž v sebe zahŕňa aj samotných spotrebiteľov. Aké sú formy obmedzovania hospodárskej súťaže.Hospodárska politika 8. čo. Ciele Po preštudovaní tejto kapitoly budete vedieť: • • • Charakterizovať politiku ochrany hospodárskej súťaže. Hospodárskou súťažou sú dané prekážky sústreďovania hospodárskej moci. V medziach daného inštitucionálneho usporiadania sa môžu samostatne rozhodovať o tom. či poskytovanie dotácií a subvencií) a sleduje tak určité stanovené ciele. dohody medzi výrobcami a predajcami prinášajú menšie riziko a väčší zisk. že nezávislé podniky sa snažia získať prevahu nad svojimi konkurentmi a získať výnimočné postavenie na trhu. majú však slobodnú voľbu v rámci rozsahu a štruktúry svojej spotreby a tiež v iných oblastiach. sú vo svojom ekonomickom rozhodovaní nezávislé. nakoľko sa ňou zabezpečuje realizácia konečného cieľa – slobody. 8. Vhodnosť konkurenčného prostredia predstavuje aj situáciu. ako a pre koho budú vyrábať a konkurencia medzi nimi je nástrojom. ktorí tiež podliehajú svojmu rozpočtovému obmedzeniu.1 Východiská politiky hospodárskej súťaže Medzi základné východiská politiky hospodárskej súťaže možno považovať existenciu súkromného vlastníctva a hospodársku súťaž (konkurenčné prostredie). V konečnom dôsledku však zásahy štátu vytvárajú bariéry vstupu na trh a vzniká nebezpečenstvo monopolizácie trhu v rôznom rozsahu (oligopol. Sloboda rozhodovania sa týka aj výberu obchodných partnerov. ktorý zabezpečuje optimálne využitie zdrojov. Politika ochrany hospodárskej súťaže Poslanie Poslaním tejto kapitoly je vysvetliť podstatu existencie politiky ochrany hospodárskej súťaže a dôvody zásahov štátu v tejto oblasti. ktoré má zabezpečiť slobodnú voľbu ekonomických subjektov. Ako možno merať stupeň koncentrácie v odvetví.

182) poskytovanie 103 . s. V súčasnosti je to najmä existenciou veľkých ekonomických výrobcov s dominantným postavením na trhu a hospodárskou politikou štátu. ktorá zasahuje do trhového mechanizmu. ako to ukazuje Obr. Tieto bariéry môžu byť rôzne.1 Bariéry vstupu na trh (Zdroj: SLANÝ. nekalou konkurenciou. – ŽÁK.Hospodárska politika existencie bariér vstupu na trh. − nákladový a inovácii strategické − cenová (dumping) prah vývoja − využitie faktorov výrobných konkurencia − nedokonalosť kapitálového trhu − diferencovanosť produktu − blízkosť k spotrebiteľovi − necenová konkurencia − kontrola zdrojov − siete regulačné – opatrenia verejnej správy − regulácia cien − regulácia miezd − protekcionizmus − obmedzenie vstupu na trh − exkluzívne práva − certifikáty − licencie − selektívne informácií Obr. M.1. A. 8. Bariéry vstupu na trh absolútne − prírodný zdroj štruktúrne − investičná náročnosť − sieť − zákonná bariéra (patent) − technológie relatívne − koncentrácia kapitálu − technológie − úspory z rozsahu − vertikálna integrácia. V prvopočiatkoch tvorby hospodárskej súťaže a konkurenčného prostredia bolo toto porušované najmä tzv.: Hospodářská politika. 8.

V tejto súvislosti možno rozlišovať medzi dvomi prístupmi k politike ochrany hospodárskej súťaže. 104 . ale musí mať aj negatívny dopad na ekonomiku. Toto pravidlo zdôrazňuje analytický charakter pravidiel a individuálne zhodnotenie každého prípadu narušenia hospodárskej súťaže zvlášť. Uplatňovanie pravidla „rule of reason“ vyžaduje zavádzanie bilancovania efektu a defektu a zodpovedajúci analytický aparát pre porovnanie výsledných veličín. welfare economics). Z hľadiska historického vývoja bola a je politika ochrany hospodárskej súťaže ovplyvňovaná jednotlivými ekonomickými školami v kontexte liberálnom alebo intervencionistickom. Pravidlo „rule of reason“ predstavuje chápanie hospodárskej súťaže ako spôsob dosiahnutia cieľov. K ochrane hospodárskej súťaže a zo začiatku nepristupovalo z ekonomického hľadiska. ale z právneho hľadiska. (tzv. Ide o tzv. Ich aplikácia v praxi rôznych krajín priniesla konkrétne poznatky podnecujúce tak teoretickú. ktorý v podstatnej miere ovplyvnil ďalšie zameranie politiky hospodárskej súťaže. storočia sa o túto oblasť začali zaujímať aj ekonómovia. hlavne na koncept efektívnosti. že praktika uplatnená podnikateľským subjektom je zakázaná. Praktická ochrana hospodárskej politiky (protimonopolná politika) má už pomerne dlhú históriu.2 Vývoj teoretickej a praktickej politiky ochrany hospodárskej súťaže Štát realizuje politiku ochrany hospodárskej súťaže. svetovej vojne sa rozšírili aj do západnej Európy. Nestačí len dokázať. že praktika uplatňovaná podnikateľským subjektom na trhu je v rozpore so zákonom. na druhej strane skúma podmienky zlyhávania tohto mechanizmu.Hospodárska politika 8. V súčasnosti existujú zákony na ochranu hospodárskej súťaže a inštitúcie v tejto oblasti vo všetkých vyspelých aj transformujúcich sa ekonomikách. Politika ochrany hospodárskej súťaže je v mnohých ekonomických prameňoch označovaná aj ako protimonopolná politika. Modernejšie dejiny dávajúce základ súčasnej politike ochrany hospodárskej súťaže majú svoj pôvod v USA (Shermanov zákon z roku 1890. Claytnov antitrastový zákon a „Federal Trade Commision Act“ – v podstate obchodný zákonník) a po 2. ako aj praktickú politiku ochrany hospodárskej súťaže. ktorá je určitým druhom regulácie a koriguje trhové zlyhania. Politika hospodárskej súťaže na jednej strane vychádza z rešpektovania nezastupiteľnej úlohy ceny v trhovej ekonomike (cena ako základ mechanizmu rozhodovania). ktorí sa zamerali na ekonomické súvislosti a analýzu uvedenej problematiky. kedy stačí dokázať. rokoch 20. kritériá a spôsoby riešenia tohto zlyhávania. Pravidlo „per se rule“ znamená prístup. Takýto prístup potrebuje existenciu podrobných pravidiel hospodárskej súťaže a jasnú formuláciu zákazu. Až približne v 50. ktorými sú výsledky a efekty plynúce z hospodárskej súťaže. prístup „per se rule“ (pravidlo zákona) a prístup „rule of reason“(pravidlo rozumu).

Nástrojmi politiky ochrany hospodárskej súťaže sú všetky legislatívne normy. ktoré by mohli vyvolať diskriminačné alebo redistribučné výsledky. odstraňovanie bariér vstupu na trh a vytváranie podmienok pre voľný odchod z trhu. cenová regulácia a verejná podpora. zákaz a postih takých foriem medzifiremnej kooperácie. subjektivizmus. permanentné sledovanie trhov a odvetví. Ďalšími cieľmi sú: voľný vstup nových subjektov na trh. kontrola a schvaľovacia povinnosť fúzií. preberanie a zlučovanie firiem. ktoré prinášajú efekt len určitým najsilnejším organizovaným skupinám a poškodzujú neorganizované skupiny. fúzie. Jej hlavným cieľom je vytvárať pre subjekty na trhu slobodný konkurenčný priestor. presne stanoviť čo predstavuje jeho porušovanie a ako sa bude toto porušovanie sankcionovať. Hlavným spôsobom realizácie nástrojov politiky ochrany hospodárskej súťaže je legislatívne priamo zakázané zneužívanie dominantného postavenia na trhu. t. kartelové dohody.3 Ciele a nástroje politiky hospodárskej súťaže Politika hospodárskej súťaže má za cieľ podporu konkurencie. Základným cieľom politiky je stanoviť. ktorí ich znevýhodňujú.Hospodárska politika 8. Vo všeobecnosti sa za nástroje tejto politiky považuje: • zákaz protisúťažných praktík v dvoch smeroch: − zákaz dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž a − zákaz zneužitia dominantného postavenia na trhu. nakoľko v mene slobodného trhu razantne vstupuje do hospodárskych procesov štátu so všetkými svojimi atribútmi nedokonalosti (byrokracia.j. Politika hospodárskej súťaže sa v tomto smere stáva paradoxnou. všetky výkony orgánov a inštitúcií. sledovanie a odstraňovanie nedovoleného obmedzovania súťaže. politické záujmy atď. dovozcov a iných dodávateľov. či podporu ekonomického a technického rozvoja. ktoré v tejto oblasti v konkrétnej krajine pôsobia. Konkrétne ciele sú zamerané na nasledovné oblasti: zneužívanie dominantného postavenia na trhu. korupcia. • • kontrola koncentrácií. K základným nástrojom patrí tiež analýza a formulovanie návrhov pre prax za účelom odstraňovania prekážok a postihovania vytvárania prekážok. analýza a pripomienkovanie legislatívnych návrhov noriem a úprav. Ciele pôsobenia politiky hospodárskej súťaže majú v súčasnosti dva okruhy. Vo všeobecnosti sleduje politika ochrany hospodárskej súťaže ciele v oblasti optimálnej alokácie zdrojov. kontrola štátnej pomoci. populizmus. 105 . V rámci širokého poňatia politiky hospodárskej súťaže je cieľom tejto politiky aj vytváranie akýchkoľvek právnych noriem hospodárskej súťaže. zákonné obmedzenie. vytvárať predpoklady pre spoločensky racionálne pôsobenie trhu. Jeden okruh cieľov sa spája s elimináciou príčin obmedzovania konkurencie a druhý s elimináciou dôsledkov tohto obmedzenia. ochrana spotrebiteľov voči správaniu sa výrobcov. čo sa z hľadiska spoločnosti považuje za vhodné konkurenčné prostredie. prípadne zachovania ekonomickej sily a pozície jednotlivých podnikateľov na trhu. rozptýlenia. resp.). ktoré v konečnom dôsledku obmedzujú hospodársku súťaž a vyvolávajú účinky podobné zneužívaniu dominantného postavenia na trhu.

ktorý sa člení na trh národný. v ako širokej oblasti sa kupujúci môže prakticky pokúšať o nájdenie alternatívnych zdrojov dodávok výrobkov. 8. podľa rovnakých technických parametrov a fyzikálnych vlastností. pre ktorý bolo určené. Z časového hľadiska je možné určiť relevantný trh v určitom časovom intervale. ktorými uspokojuje dané potreby. Ďalej je časové hľadisko zohľadnené vyjadrením rovnakej možnosti nákupu alebo predaja v danom časovom období. V nasledujúcom texte sú uvedené formy obmedzovania konkurencie a zároveň je uvedené.j. 106 . koncepcia funkčnej totožnosti – t.j. koncepcia fyzikálno-technickej zhodnosti – t.j. pretože vymedzením regionálneho trhu je hľadanie odpovede na otázku. Z vecného hľadiska ide o trh výrobkový. posudzovanie. regionálny a miestny. Toto je značne zložité pri vymedzovaní relevantného trhu. Vymedzenie regionálneho a miestneho trhu je značne problémové. 2. Konečné vymedzenie relevantného trhu je vždy výsledkom kombinácie všetkých uvedených faktorov a je použiteľné vždy len pre konkrétny prípad. či k nim dochádza na tzv.Hospodárska politika analýza. totožnosť výrobkov sa posudzuje výlučne podľa úsudku spotrebiteľa a 3. ktorý sa vymedzuje najzložitejšie. Výnimky zo tohto všeobecne platného rámca protimonopolnej legislatívy sú tým diferenčným znakom. s ohľadom na dopravné náklady. ktorý predstavuje vecné. pripomienkovanie a prípadné schvaľovanie výnimiek zo všeobecne platného rámca protimonopolnej legislatívy. musí sa preskúmať dovoz danej komodity. nakoľko je potrebné brať do úvahy tovary zhodné. Pri vzájomne zastupiteľných tovaroch musí byť ďalej braná do úvahy funkčnosť výrobku a cenové relácie výrobkov. najčastejšie to býva jeden kalendárny rok. relevantnom trhu. do akej môže výrobca. selekcia a návrh legislatívnych úprav podnikania v tých častiach trhov a odvetví s prevládajúcim ekonomickým prirodzeným monopolom. nájsť reálne možnosti odbytu. ktorý odlišuje politiky ochrany hospodárskej súťaže jednotlivých krajín. koncepcia zhodnosti spotrebiteľovej reakcie – t. každý prípad sa musí vymedzovať zvlášť. Obvykle býva vymedzenie podľa vzdialenosti. Pre vymedzenie výrobkového relevantného trhu neexistujú žiadne všeobecne platné pravidlá. zhodnosť výrobkov sa určuje podľa možnosti výrobku plniť určité funkcie. porovnateľné a vzájomne zastupiteľné. V praxi sa používajú tri spôsoby vymedzenia tohto trhu: 1. ktoré boli vymedzené v rámci jedného výrobkového relevantného trhu. prečo a ako štát zabezpečuje ochranu konkurenčného prostredia v jednotlivých prípadoch.4 Relevantný trh V rámci uplatňovania nástrojov politiky ochrany hospodárskej súťaže je potrebné sledovať. Z priestorového hľadiska ide i trh geografický. prirodzene (sezónny predaj poľnohospodárskych produktov) alebo technicky (nemožnosť reagovať ihneď na zmenené trhové podmienky). priestorové a časové vymedzenie zneužitia protisúťažných praktík. čo môže byť stanovené administratívne (stanovenie predajnej doby v obchodoch).

objem produkcie a jej rozdelenie. − nekalá súťaž. kartelové dohody. Najčastejšie sa vyskytujú cenové a množstevné kartely. kde cieľom je vylúčiť súťaž medzi zúčastnenými podnikmi. Množstevné kartely prideľujú jednotlivým členom syndikátu určitý objem výroby (kvótu) tak.1 Dohody a formy dohodnutého správania sa trhových subjektov Podnikateľské subjekty dennodenne uzatvárajú dohody rôzneho druhu. prostredníctvom ktorých dochádza k obmedzovaniu hospodárskej súťaže. Najčastejšie vznikajú na trhu homogénneho výrobku. 8. t. Pri dohodách obmedzujúcich súťaž ide o dohody v správaní sa medzi jednotlivými účastníkmi trhu. ktorí sú skutočnými alebo potenciálnymi konkurentmi. zosúladenie postupov podnikateľov a koordinácia ich správania sa a dojednania medzi združeniami podnikateľov.5. ako ceny. Predmetom dohôd môžu byť všetky rozhodujúce veličiny trhovej ekonomiky. rozvoj investícií a iné. − štátny zásah alebo regulácia obmedzujúca alebo vylučujúca konkurenciu. − zneužitie ekonomickej sily dominantným subjektom. Medzi tieto dohody patrí aj uzatváranie dohôd. − zlučovanie subjektov. preto sú vo všetkých rozvinutých ekonomikách zakázané. predajné podmienky. aby podstatná časť trhového dopytu bola uspokojená syndikátom. ale aj ako akékoľvek ústne alebo písomné dojednanie medzi konkurentmi). zameranú na koordináciu dohodnutých postupov pri určovaní ekonomických premenných. ktoré môže viesť k vzniku dominantného postavenia na trhu.j. pričom pojem „dohoda“ je potrebné treba chápať široko. či už zjavnej (kartel. 107 . Cenové kartely sú dohody o jednotnej cenovej politike a skupina kartelizovaných podnikov (syndikát) potom na trhu vystupuje ako cenový vodca. alebo dochádza k obmedzovaniu rozhodovacej samostatnosti určitých podnikateľských subjektov za účelom dosahovania výhod na úkor iných podnikateľských subjektov a spotrebiteľov.5 Formy obmedzovania konkurencie Obmedzovanie konkurencie môže nadobúdať nasledovné formy: dohody a formy dohodnutého správania sa trhových subjektov vylučujúce alebo deformujúce konkurenciu. hlavne na strane ponuky. aby bola vylúčená vzájomná konkurencia. Kartel predstavuje formálne uzatvorenú dohodu medzi subjektmi oligipolistickej trhovej štruktúry. Ide o tzv. pričom zostáva zachovaná právna a organizačná samostatnosť jednotlivých subjektov kartelu) alebo skrytej (tichá dohoda alebo mlčanlivé spoločenstvo. Podniky sa v snahe dosiahnuť vyšší zisk a uniknúť podmienkam konkurenčného prostredia sa často uchyľujú k vzájomnej spolupráci. nielen ako obchodnú zmluvu podľa obchodného práva. Cieľom je potom rozdelenie celkového množstva výroby v odvetví tak.Hospodárska politika 8. − štátna podpora. Pod dohodou podnikateľov sa rozumie každý ústny alebo písomný prejav vôle účastníkov dohody. V podstate majú tieto dohody ten istý účinok ako kartely.

Hospodárska politika Nebezpečenstvo kartelizácie odvetvia je v tom, že môže dôjsť ku vzniku skrytého monopolu so všetkými jeho skrytými negatívnymi dôsledkami. Konkurujúce podniky môžu tiež cielene obmedzovať ďalšiu konkurenciu a to aj tým, že sa navzájom informujú o svojich podnikateľských stratégiách a zámeroch. Kartelové dohody môžu vznikať medzi priamymi konkurentmi (horizontálne kartely), ale môžu tiež vznikať medzi subjektmi, ktoré si nekonkurujú, ale ich činnosť na seba nadväzuje (vertikálne kartely v podobe výrobca – distribútor – predajca). Kým horizontálne kartely sú považované za narušenie konkurenčného prostredia, na kartely vertikálne neexistuje jednoznačný názor, nakoľko môžu byť prostredníctvom fixácie cien prospešné pre spotrebiteľov. Nástrojom politiky ochrany hospodárskej súťaže v tejto oblasti je zákaz dohôd obmedzujúcich súťaž. Ako už bolo uvedené, samotné dohody nie sú zakázané.

Za nedovolené kartelové dohody sa považujú tie, ktoré obsahujú: priame a nepriame určenie cien alebo iných obchodných podmienok záväzných pre účastníkov dohody, záväzok obmedzenia alebo kontroly výroby, odbytu, technického vývoja alebo investícií, rozdelenie trhov alebo nákupných zdrojov, uplatňovanie rozdielnych podmienok (hospodárska diskriminácia), obmedzenie prístupu na trh subjektom, ktoré nie sú členmi dohody.
Zákaz kartelových dohôd sa nevzťahuje na také kartelové dohody, kde zúčastnené podnikateľské subjekty spolu nevytvárajú na relevantnom trhu dominantnú skupinu ohrozujúcu účinnú súťaž.

8.5.2

Zneužitie ekonomickej sily

Ekonomická sila podnikateľského subjektu sa prejavuje postavením na trhu s extrémnou formou – formou dominantného postavenia na trhu. Dominantné postavenie trhu má podnikateľský subjekt alebo niekoľko podnikateľských subjektov, ktoré nie sú vystavené podstatnej súťaži, alebo ktoré sa vzhľadom na svoju ekonomickú silu môžu správať nezávisle. Dominantné postavenie podnikateľského subjektu na trhu nie je zakázané. Jednoznačné dominantné postavenie na trhu majú monopoly. Monopol sám o sebe vo svojej podstate predstavuje pre ekonomiku vznik trhovej nedokonalosti, ktorú možno vymedziť ako vysoké ceny na úkor spotrebiteľov, neefektívnu alokáciu zdrojov mimo súlad s trhom, obmedzenie technického a ekonomického pokroku, deformovanie v rozdeľovaní dôchodkov, či hrozbu zlučovania hospodárskej a politickej moci. Toto však nie je možné považovať za dôvod k štátnym zásahom a regulácii v rámci politiky ochrany hospodárskej súťaže. Za zneužívanie trhovej moci však už možno považovať to, keď podnik neprimerane podhodnocuje výkony dodávateľov alebo vyžaduje neprimerané protihodnoty u odberateľov, ak podnik ovládajúci trh presadzuje zvýšenie svojich cien alebo smeruje k presunu niektorých svojich nákladov na dodávateľa, a to aj vtedy keď ich nespôsobili (napríklad náklady na skladovanie a riziko zo skladovania vyplývajúce). Prostriedky, ktorými sa monopol snaží obmedzovať rozvoj konkurencie sú:

− výlučné väzby, ktorými určuje svojich odberateľov alebo zaväzuje dodávateľa k výhradným dodávkam (typické sú recipročné obchody, kedy dominantný podnik nakupuje len u tých firiem, ktoré zároveň odoberajú jeho produkciu), − uzavieranie dohôd, ktoré smerujú k uzavretiu vstupu do odvetvia – t.j. je výhradným dodávateľom jedinečnej suroviny alebo jedinečného investičného statku je vlastníkom patentu, na ktorý odmieta poskytnúť konkurujúcim subjektom licenciu,
108

Hospodárska politika

− sqeezing je situácia, kedy dominantný podnik ovláda ako trh finálnej produkcie tak aj trh medziproduktu a znemožňuje tak efektívnu konkurenciu na trhu finálnej produkcie tým, že zvyšuje ceny medziproduktu a zároveň znižuje ceny finálneho výrobku, − cenová diskriminácia, t.j. nerovné cenové podmienky pre obchodných partnerov, − získavanie podielov v konkurujúcich podnikov.
konkurujúcich spoločnostiach a prepojené riadenie

Takéto správanie podnikateľských subjektov s dominantným postavením na trhu nie je v trhovej spoločnosti prípustné, preto je zakázané. Účelom politiky hospodárskej súťaže nie je postihovať alebo zakazovať samotnú existenciu monopolu alebo dominantného postavenia na trhu, ale zabrániť subjektom s týmto postavením zneužitie svojho postavenia. Problémom je samotné komplikované preukázanie zneužitia postavenia na trhu.

8.5.3

Zlučovanie subjektov – koncentrácie

Koncentrácia je proces ekonomického spájania sa podnikateľských subjektov prostredníctvom zlúčenia, splynutia alebo nadobudnutia kontroly nad iným subjektom. Je to dlhodobá zmena trhových štruktúr, v dôsledku ktorej sa znižuje počet samostatných, slobodne rozhodujúcich firiem, čím sa posilňuje trhová moc pôvodného subjektu. Za koncentráciu sa považuje aj založenie spoločného podniku spoločne kontrolovaného minimálne dvoma podnikateľskými subjektmi a trvalo vykonávajúceho všetky funkcie samostatného ekonomického subjektu. Kontrolované podniky nemôžu samostatne rozhodovať a prestávajú sa správať ako nezávislé subjekty, ktoré vzájomne súťažia. Získať kontrolu znamená, mať rozhodujúci vplyv na činnosť rozhodovania iného podnikateľského subjektu, najmä prostredníctvom vlastníckych alebo iných práv k podniku alebo jeho časti, alebo prostredníctvom práv, zmlúv alebo na základe iných skutočností, ktoré to umožňujú, vykonávať rozhodujúci vplyv na zloženie, hlasovanie alebo rozhodovanie orgánov podnikateľa. Zlučovanie subjektov môže mať veľmi rôznorodú podobu.

Fúzia predstavuje spojenie subjektov, pri ktorom zaniká slabší subjekt alebo vzniká subjekt úplne nový. Koncern je zmluvné spojenie inak samostatných subjektov so spoločným vedením, kde je slabší partner podriadený silnejšiemu. Spoločné podniky (joint ventures) predstavujú nové subjekty, na vzniku ktorých sa podieľajú dvaja alebo viacerí partneri s rôznym podielom akciového kapitálu. Personálna únia predstavuje organizačné usporiadanie konkrétnych osôb s cieľom realizácie určitej stratégie.
Fúzie podobne ako kartelové dohody tiež môžu byť horizontálne (horizontálna koncentrácia) alebo vertikálne (vertikálna integrácia). Podniky v snahe stabilizovať zisky a optimálne využívať svoju kapacitu často prenikajú i na trhy, ktoré s pôvodnou výrobou nijako nesúvisia – takýto rast sa označuje ako diverzifikácia. V prípade, že sa diverzifikácia uskutočňuje kúpou alebo pridružovaním podnikov na trhoch existujúcich ide o konglomeráciu (splynutie rôznorodých podnikov). Expandujúci podnik usilujúci sa o maximalizáciu zisku má v podstate dve možnosti ako realizovať svoje rastové programy: pomocou investícií môže dosiahnuť interný rast alebo prostredníctvom zlúčenia s iným podnikateľským subjektom dosiahnuť externý rast. Externý rast je spravidla cesta rýchlejšia, lacnejšia, jednoduchšia a menej riskantná (hlavne to platí pri vstupe na zahraničné trhy). V prípade koncentrácie založenej na vnútornom raste ide o proces dlhodobý, pri ktorom vznik dominantného postavenia nie je vylúčený, avšak v konkurenčnom
109

Hospodárska politika prostredí bude toto postavenie skôr či neskôr odstránené. Nie je preto predmetom úpravy politiky ochrany hospodárskej súťaže. Politika hospodárskej súťaže sa však musí zaoberať koncentráciou na základe zlučovania subjektov, pretože vo všetkých týchto prípadoch (horizontálnej koncentrácie, vertikálnej integrácie a aj pri konglomerátnej koncentrácii) ide o stratégiu usilujúcu sa dosiahnutie určitých cieľov na základe vonkajšieho rastu. Dohody o zlúčení vytvárajú priestor k možnému budúcemu nedovolenému monopolnému správaniu sa takto novovzniknutého subjektu, preto ich vznik je podmienený súhlasom úradu na ochranu hospodárskej súťaže. Získať informácie o stave a vývoji prípadnej koncentrácie podnikov naráža na zásadné problémy, ktorými je to, ako merať koncentrácie a ako získať podrobné údaje o daných podnikoch a o trhu celkom. Používajú sa rôzne štatistické postupy, najmä meranie tzv. miery koncentrácie.

Kontrola koncentrácie má dve fázy: 1. zisťuje sa, či koncentrácia nevytvorí alebo neposilní dominantné postavenie na trhu a 2. vyhotovuje sa konkrétna bilancia súťažných nevýhod a celohospodárskych výhod.
Dôsledky spájania sa ekonomických subjektov na konkurencieschopnosť ekonomiky je nejednoznačný, pretože môže byť pozitívny, negatívny ale aj neutrálny a výsledok sa dostaví až po dokončení spájania.

8.5.4

Štátny zásah alebo regulácia

V rámci ekonomického vývoja nastávajú situácie, kedy konkurencia medzi účastníkmi trhu nie je možná a ani žiaduca. Tento stav nastáva na trhoch, kde by bola konkurencia spojená so značnými stratami a v odvetviach, kde úspory z rozsahu výroby vzhľadom na existujúci dopyt sú natoľko vysoké, že jediný subjekt s najnižšími nákladmi môže uspokojiť celkový dopyt. Ide o verejno-prospešné podniky, ktoré sa svoju činnosť opierajú o prirodzený monopol. Na vznik prirodzeného monopolu môže štát reagovať dvoma spôsobmi. 1. štát prevezme prirodzený monopol do svojho vlastníctva alebo 2. v odvetví ponechá existenciu súkromných subjektov a ich činnosť, najmä v oblasti cenovej, reguluje.

Cenový dohľad je zameraný predovšetkým na tie subjekty, ktoré majú na trhu také postavenie, že ho môžu zneužiť v neprospech svojich trhových partnerov, najmä spotrebiteľov.
V každom prípade, dôsledkom regulácie odvetvia s prirodzeným monopolom je, že nie je vystavené konkurencii. Trh je umelo rozdelený a vznikajú tak odbory, ktoré sú proti konkurencii chránené štátom. Existencia regulovaných odvetví vedie k vzniku inštitúcií zaoberajúcich sa reguláciou, cieľom ktorých je obmedzovanie vstupu do odboru a na kontrolu cien a sadzieb. Pôvodným podnetom pre štátnu reguláciu bolo zabrániť monopolnej tvorbe cien. Účastníci regulovaného trhu však často zneužívali svoje ochraňované postavenie práve na zvyšovanie cien. A tak sa regulácia, pôvodne zamýšľaná ako súčasť opatrenia proti zneužitiu monopolného postavenia, vyvinula do inštitucionálneho prvku obmedzujúceho konkurenciu. Štátna podpora K nástrojom štátu pri realizácii rôznych typov podporných politík patrí aj podpora realizovaná najmä prostredníctvom nástrojov fiškálnej, štruktúrnej a regionálnej politiky voči vybraným ekonomickým subjektom.

110

ohrozovanie zdravia a životného prostredia a porušovanie obchodného tajomstva. 8. 8. pričom CR1 = 1 znamená existenciu absolútneho monopolu. redistribúcií verejných statkov. resp. pri náhradách živelných pohrôm. Tento index sa využíva pri zisťovaní monopolizácie odvetvia a vypočítava sa podľa vzťahu: CRx = ∑ Si . nadštandardná doba splatnosti. 2.6. klamivé označenie tovarov a služieb. P predstavuje hodnotu trhovej produkcie celého odvetvia. podpore menej rozvinutých regiónov. Nekalá súťaž Aj nekalá súťaž predstavuje formu obmedzovania konkurenčného prostredia. úplatkárstvo a podplácanie.. Využitím údajov jednotlivých ukazovateľov je možné získať predstavu o štruktúre konkrétneho odvetvia. Koncentračný stupeň môže nadobúdať hodnoty od 0 do 1. poskytnutie záruk na splatenie úveru). . Rozhodnutím kompetentných orgánov je však možné v určitých prípadoch umožniť poskytnutie štátnej podpory.. stala sa cieľom monitorovania prostredníctvom nástrojov politiky ochrany hospodárskej súťaže. Patrí sem však aj šírenie nepravdivých údajov o výrobkoch alebo realizácii služieb konkurenčných subjektov. Nekalá súťaž je konanie.. ktoré je v rozpore z platnými zákonmi. či podpore kultúrneho dedičstva. i =1 x kde: Si = Pi P predstavuje trhový podiel jednotlivej firmy. x) usporiadané podľa veľkosti. hospodárska diskriminácia. a môže spôsobiť stratu tak ostatným podnikateľom ako aj spotrebiteľom. napr. Formami nekalej súťaže sú: klamivá reklama.Hospodárska politika Štátna podpora je založená na transfere kapitálových zdrojov alebo na obmedzení inak povinných odvodov alebo na dodržiavaní hospodárskych zásad proti iným subjektom. Keďže štátna podpora vnáša do trhového prostredia prvky obmedzovania a narúšania konkurenčného prostredia. daňových úľav. zvýhodnených úverov (lepšie úroky. kapitálových investícií na účet štátu. Využívajú pritom napríklad ukazovateľ miery koncentrácie. nebezpečenstvo zámeny. Štátna podpora môže byť realizovaná prostredníctvom: subvencií. väčšinou obchodnými zákonníkmi.6 Ukazovatele štruktúry odvetvia Pri riešení jednotlivých prípadov porušovania hospodárskej súťaže využívajú kompetentné orgány štatistické informácie získané prostredníctvom meraní. stupňa koncentrácie (CRx).1 Stupeň koncentrácie Pri koncentráciách sa používa ukazovateľ miery koncentrácie. Pi predstavuje hodnotu trhovej produkcie i-tej firmy i є (1. Herfindahl-Hirschmanov index a Larnerov index. štátnych nákupov alebo operácií štruktúrnej politiky. 111 . ktorý vyjadruje podiel produkcie jednej alebo niekoľkých firiem na celkovej veľkosti produkcie odvetvia.

8. i =1 x kde: Si2 = Pi P predstavuje štvorec trhového podielu jednotlivej firmy. Rovnako nezachytáva nič o rozdelení ekonomickej sily medzi rozhodujúcimi subjektmi v určitom odvetví. 8.. 112 . pričom hodnota HHI = 1 poukazuje na absolútny monopol.6. η predstavuje absolútnu hodnotu cenovej pružnosti dopytu. P predstavuje cenu dosiahnutú monopolom. ktoré výrazne obmedzuje zneužitie monopolného systému. Index môže nadobúdať hodnotu od 0 do 1. čím menšia bude hodnota η . Ukazovateľ nevypovedá tiež nič o význame potenciálnej konkurencie alebo o sile zahraničnej konkurencie. Jeho hodnota môže byť od 0 do 1. pričom hodnota L = 1 predstavuje absolútny monopol. Larnerov index je mierou skutočného.2 Herfindahl-Hirschmanov index Herfindahl-Hirschmanov index (HHI)je na rozdiel od stupňa koncentrácie počítaný pre celé odvetvie. Pri výpočte prostredníctvom absolútnej hodnoty cenovej pružnosti dopytu. Tieto nedostatky sa snaží odstrániť HerfindahlHirschmanov index. . 2. Pi predstavuje hodnotu trhovej produkcie i-tej firmy i є (1. Podiel jedného subjektu na určitom odvetví v prípade diverzifikovanej výroby plne nevypovedá o jeho ekonomickej sile. nie potenciálneho monopolného správania sa subjektu. že čím väčšia je monopolná sila ekonomického subjektu. počíta sa ako suma trhových podielov všetkých firiem na relevantnom trhu (respektíve v odvetví) a tieto trhové podiely spočítava ako štvorce: HHI = ∑ Si2 . tým väčšia bude hodnota Larnerovho indexu a tým väčšia bude aj monopolná sila subjektu..6.3 Larnerov index Východiskom Larnerovho indexu (L) je.. x) usporiadané podľa veľkosti. Tento index je možné vyjadriť ako pomer rozdielu ceny a hraničných nákladov k cene alebo prostredníctvom cenovej pružnosti dopytu (η ): L= P − MC P respektíve L= 1 η . kde: MC hraničné náklady výroby monopolu.Hospodárska politika Samé o sebe však majú tieto údaje značne obmedzenú vypovedaciu schopnosť. P predstavuje hodnotu trhovej produkcie celého odvetvia. tým menej pružný je dopyt po jeho výrobkoch a cena produktu prevyšuje hraničné náklady subjektu.

Neexistuje ideálny spôsob riešenia jednotlivých cieľov tejto politiky. Vzhľadom na dokazovanie a na súčinnosť s legislatívnymi procesmi je aj oblasťou časovo náročnou. ako charakterizovať politiku ochrany hospodárskej súťaže. 113 . ktoré sa opierajú o rozdielne prístupy pri tvorbe a uplatňovaní tejto politiky. Na stránke Protimonopolného úradu SR preštudovať výročné správy za jednotlivé roky a oboznámiť sa s činnosťou Protimonopolného úradu SR. Preštudovaní tejto kapitoly ste získali vedomosti o tom.7 Úspešnosť uplatnenia politiky ochrany hospodárskej súťaže Úspešnosť uplatnenia politiky hospodárskej súťaže závisí od voľby takých nástrojov a v takej intenzite. rozdielnom prisudzovaní významu problematike konkurencie a deformácií konkurenčného prostredia a v inštitucionálnom zabezpečení hospodárskej politiky. Rozdiely majú pôvod v ekonomických podmienkach.Hospodárska politika 8. nakoľko je to oblasť veľmi dynamická a problematická vzhľadom na získavanie dôkazov o porušovaní hospodárskej súťaže. Záver Poslaním tejto kapitoly bolo vysvetliť podstatu existencie politiky ochrany hospodárskej súťaže a dôvody zásahov štátu v tejto oblasti. aké sú formy obmedzovania hospodárskej súťaže a ako možno merať stupeň koncentrácie v odvetví. ktorá zabezpečí efektívnu a prospešnú hospodársku súťaž. Aktivita 1. ktorý najlepšie odráža jej možnosti riešenia jednotlivých problémov a naplnenia jednotlivých stanovených cieľov. Každá krajina používa taký systém tejto politiky.

1 Východiská politiky rozdeľovania a dôchodkovej politiky Pri formovaní východísk politiky prerozdeľovania a dôchodkovej politiky je dôležité objasniť pojmy bohatstva. ktorá predstavuje tok finančných prostriedkov na základe vlastníctva výrobných faktorov. Každá forma bohatstva má schopnosť vytvárať dôchodok. Bohatstvo pozostáva z čistej peňažnej hodnoty aktív. ktoré vo svojej podstate vyvolávajú dôchodkovú nerovnosť Z tohto dôvodu sa dôchodková politika dáva do súvislosti s cenovou politikou. daňovou politikou. autá a iné statky dlhodobej spotreby a pôdu). najmä so sociálnou politikou. V zmysle tejto teórie sa ceny služieb výrobných faktorov rovnajú tržbám z ich hraničných produktivít. ktorá predstavuje tok peňažných prostriedkov alebo statkov v určitom časovom období k jednotlivcovi. Ako merať príjmovú nerovnosť v ekonomike. mzdovou politikou. Z týchto rozdielov cien potom vzniká jednotkový zisk alebo jednotková strata. Preto rozlišujeme dva druhy bohatstva a to hmotné bohatstvo – označované ako kapitál (fyzické a finančné aktíva) a nehmotné bohatstvo – označované ako ľudský kapitál (osobné zručnosti). dôchodok a príjem sú veličiny používané na zisťovanie ekonomického postavenia človeka. platieb na základe sociálneho zabezpečenia). politikou trhu práce a inými.Hospodárska politika 9. Bohatstvo. ale aj finančné aktíva (ako je hotovosť. 9. Ciele Po preštudovaní tejto kapitoly budete vedieť: • • • Zdôvodniť potrebu existencie politiky prerozdeľovania a dôchodkovej politiky. ktorý je výnosom z bohatstva. Politika prerozdeľovania ďalej veľmi úzko súvisí s ďalšími čiastkovými politikami. Za základ teoretického východiska dôchodkovej politiky môžeme považovať neoklasickú teóriu prvotného rozdelenia dôchodkov prostredníctvom teórie hraničnej produktivity. firme alebo štátu. Dôchodok je toková veličina. firma alebo celá ekonomika. úsporné vklady. dôchodku a príjem. Politika prerozdeľovania a dôchodková politika Poslanie Poslaním tejto kapitoly je vysvetliť podstatu existencie politiky prerozdeľovania a dôchodkovej politiky v ekonomickom systéme. Charakterizovať tieto politiky. obligácie a akcie). Najčastejšie pozostáva z určitej kombinácie dôchodkov a transferových platieb (napr. Nerovnováha na akomkoľvek trhu predstavuje vznik rozdielov v trhovej cene a rovnovážnej cene na tomto trhu. Príjem je tiež toková veličina. Bohatstvo domácností obsahuje hmotné prvky (domy. ktoré človek vlastní v danom okamihu – je stavovou veličinou. 114 . pričom príjemcom môže byť jednotlivec.

deti a mládež. či má štát prostredníctvom zámerných zásahov ovplyvňovať prvotné rozdelenie dôchodkov. Okrem rozdelenia zásoby výrobných faktorov medzi ekonomické subjekty. na prvotné rozdelenie dôchodkov vplýva aj schopnosť ekonomických subjektov tieto výrobné faktory efektívne využívať. Robin Hood index a index chudoby. Dôsledkom existencie nerovnováh a zlyhaní v reálnej ekonomike je neproporcionálne rozdelenie národného dôchodku medzi jednotlivé domácnosti. zdravotne postihnutých a chorých. starých. Rozdeľovanie a prerozdeľovanie dôchodkov sa spája aj s politicko-ekonomickými aspektmi a to v tom smere. potrebuje poznať odpoveď na to. 115 . nerovnováhy a trhové zlyhania. Prerozdeľovanie umožňuje dôstojnejšie podmienky života aj tým skupinám obyvateľstva. Reálna ekonomika je teoretickému pohľadu na procesy prebiehajúce v ekonomike značne vzdialená. ide hlavne o nezamestnaných. tehotné ženy. Prvotné rozdelenie dôchodkov je založené na rozdelení majetku a vlastníckej štruktúre domácností vo vzťahu k jednotlivým výrobným faktorom. ženy na materskej dovolenke či občanov v núdzi. pretože na skutočných trhoch výrobných faktorov vznikajú a existujú nedokonalosti. Práve tieto predpoklady vytvárajú priestor pre rozhodovanie sa spoločnosti. ktorými sú prvotné rozdelenie dôchodkov a druhotné rozdelenie dôchodkov. Z individuálneho pohľadu. Najčastejšie ide o: Lorenzovú krivku. Na tento účel sa využívajú viaceré prístupy. 9. V tomto smere na politiku prerozdeľovania nadväzuje politika sociálna a politika zamestnanosti. aké množstvo bohatstva a v akej štruktúre vlastnia.Hospodárska politika Celý proces rozdelenia dôchodkov je založený na dvoch na seba nadväzujúcich procesoch.2 Meranie nerovnosti Aby sa spoločnosť mohla dohodnúť na prerozdelení dôchodkov v ekonomickom systéme. že podiel jednotlivcov a skupín na dôchodkoch a bohatstve spoločnosti spoluurčuje ich ekonomickú moc. ako sú rozložené výrobné faktory v ekonomike je dôsledkom minulých dôchodkových tokov a existenciou dedičstva. Štruktúra rozdelenia dôchodkov a bohatstva je spojená so stupňom rozvoja ekonomiky a s charakterom politického systému v ekonomike a prílišná nerovnosť rozdelenia dôchodkov môže viesť k sociálnej a politickej destabilizácii spoločnosti. ktoré je postavené na základoch trhového mechanizmu a teda realizovať proces prerozdelenia – realizovať druhotné rozdelenie dôchodkov. ktoré prostredníctvo nástrojov prerozdeľovania (daňami. ktoré sa z rôznych objektívnych dôvodov nemôžu efektívne zúčastňovať ekonomického procesu a tým teda i procesu prvotného rozdeľovania. aký je rozmer nerovnosti rozdelenia dôchodkov. odvodmi) odníme časť dôchodkov niektorým ekonomickým skupinám a iným skupinám ich pridelí. závisí rozdelenie dôchodkov od rozličných schopností jednotlivcov a od toho. Taktiež v reálnej ekonomike existuje určitá zásoba výrobných faktorov. Giniho koeficient. To.

Obecne sú však majetkové Lorenzové krivky umiestnené ďalej od ideálnej krivky. ktorých vypovedacia schopnosť môže byť značne rôznorodá.2. a tak vzniká krivka.1. ktorá znázorňuje ako je medzi pomerné skupiny domácností pomerne rozdelené bohatstvo. by body ležali na diagonále. kedy by celý príjem dostávala jedna osoba alebo domácnosť a ostatní by mali nulový príjem.1 Lorenzová krivka Obdobne ako dôchodkovú Lorenzovú krivku je možné zostaviť aj majetkovú Lorenzovú krivku. Čím je stupeň nerovnosti nižší. Rozdelenie národného bohatstva medzi domácnosti sa od rozdelenia národného dôchodku podstatne líši. Je to dané vyšším sklonom vyšších príjmových skupín domácností k úsporám a investíciám a nižším sklonom k spotrebe. V prípade ideálnej rovnomernosti dôchodkov – rovnosti dôchodkov. Na vertikálnu os sa nanáša pomerné rozdelenie majetku v percentách. že napríklad 45% obyvateľov by sa podieľalo na vytvorení 45% dôchodku a 100% obyvateľov sa podieľalo na vytvorení 100% dôchodku. V skutočnom živote sa však tieto podiely nerovnajú. Lorenzová krivka (LK) skutočná (LKS) a nivelizovaná (LKn) Lorenzová krivka 100% podiel obyvateľov na vytvorenom dôchodku LKn C 100% podiel obyvateľov na vytvorenom dôchodku rôzne tvary skutočnej (LKS) Lorenzovej krivky LKS LKS3 LKS 0 kumulatívne zoradený 100% počet obyvateľov 0 LKS2 kumulatívne zoradený 100% počet obyvateľov Graf 9. Horizontálna os udáva kumulatívne zoradený počet obyvateľov v percentách a vertikálna os podiel týchto obyvateľov na vytvorenom dôchodku. tým je rozdelenie dôchodkov nerovnomernejšie. Preto je značne problematické zostaviť skutočnú majetkovú Lorenzovú krivku na základe bežných štatistických údajov. A naopak. čím je skutočná Lorenzová krivka vzdialenejšia od krivky ideálneho rozdelenia. tým bližšie je skutočná krivka k diagonále. je to skutočná Lorenzová krivka.1 Lorenzová krivka Lorenzová krivka sa využíva na grafické vyjadrenie stupňa príjmovej nerovnosti. Uvedené skutočnosti zachytáva Graf 9. Táto krivka sa nazýva nivelizovanou Lorenzovou krivkou a vyjadruje. majetok nepodlieha prísnej finančnej kontrole a neexistuje komplexná štatistika evidencie jeho evidencie a rozdelenia. Extrémom je hypotetický príklad absolútnej nerovnosti.Hospodárska politika 9. Dá sa zostaviť iba na základe výberových prieskumov. ktorá sa odkláňa od diagonály. Akumulácia majetku je teda u vyšších príjmových 116 . Na rozdiel od dôchodkov. Krivka by potom mala tvar pravého uhla osi x s osou y.

Giniho koeficient vyjadruje pomer plochy medzi nivelizovanou a skutočnou krivkou. do akej miery sú subjekty pod hranicou chudoby. 9. Používanie indexu preto spôsobuje. Hovorí o tom. ku celkovej ploche nachádzajúcej sa pod nivelizovanou krivkou.. Giniho koeficient je iba relatívna miera nerovnosti. Môže nastať situácia. ktorá je tesne pod hranicou chudoby. pričom obe tieto rozdelenia budú vykazovať rovnaký Giniho koeficient. Giniho koeficient môžeme vyjadriť aj vzťahom: G = 1+ 1 2 − 2 ⋅ ( y1 + 2 ⋅ y2 + 3 ⋅ y3 + . Tento index vyjadruje percentuálne množstvo populácie. Je jedeným z najviac používaných nástrojov na meranie príjmovej nerovnosti. Neprihliada však na skutočnosť.2. koľko percent príjmov musí byť prerozdelených.. Môže nadobúdať hodnoty od 0 do 1. tým je rozdelenie rovnejšie a naopak. hovoríme o absolútnej nerovnosti... n) usporiadané podľa veľkosti a y predstavuje aritmetický priemer dôchodku. 9. 2. do procesu rozdeľovania musí zasahovať štát a jeho hlavným cieľom je odstraňovať spoločensky neprípustné dôsledky tohto procesu. že jedno rozdelenie bude v určitom intervale rovnomernejšie než iné rozdelenie. Index chudoby O nerovnostiach v oblasti rozdeľovania dôchodkov do istej miery vypovedá aj index chudoby. a snažia sa ju posunúť nad ňu. Čím väčší je Giniho koeficient a Robin Hood index. ale veľmi málo zlepšuje situáciu jedincov s nízkymi príjmami.Hospodárska politika skupín relatívne rýchlejšia. Čím viac sa blíži k 0. ⎝ n ⎠ i =1 kde: n predstavuje počet jednotlivcov v súbore.2 Giniho koeficient Giniho koeficient vyjadruje mieru rovnomernosti prerozdelenia bohatstva v krajine. Robin Hood index Robin Hood index je vyjadrený maximálnou vertikálnou vzdialenosťou medzi skutočnou a nivelizovanou Lorenzovou krivkou. Tento spôsob vedie k zníženiu miery chudoby. yi predstavuje dôchodok jednotlivca pre i є (1.3 Ciele a nástroje prerozdeľovacej a dôchodkovej politiky Pretože prvotné rozdelenie dôchodkov na základe vlastníctva výrobných faktorov nemusí byť spravodlivé. Štát si kladie za cieľ prostredníctvom prerozdeľovacej funkcie presúvať časť príjmov od skupín s vysokými dôchodkami ku skupinám obyvateľov... ktorá sa ocitne pod hranicou chudoby. že sa vlády štátov sústreďujú na tú skupinu obyvateľov. aby mal každý rovnako vysoký príjem. + n ⋅ yn ) n n ⋅y ⎛1⎞ n pričom y = ⎜ ⎟∑ yi . . Je odvodený z Lorenzovej krivky. pričom chudoba môže byť definovaná ako určitá minimálna úroveň príjmov postačujúcich na živobytie. ak sa blíži k 1. Z toho potom vyplýva i tendencia k väčšej majetkovej nerovnosti ako je nerovnosť dôchodková. tým je diferenciácia väčšia. ktoré je podľa neho vhodné podporovať. Cieľom 117 .

a to prostredníctvom pracovného zákonodarstva. nemocenským. nárok na dovolenku. Spotrebné dane zaťažujú konečnú spotrebu subjektov bez ohľadu na ich príjmovú situáciu. ktoré majú za cieľ podporovať spotrebu určitých statkov. zákonné podmienky pracovných zmlúv. Z výdavkovej strany štátneho rozpočtu s otázkou prerozdeľovania súvisia výdavky štátu na obranu. kde je žiaduce osobitne analyzovať prvky príjmovej a výdavkovej strany rozpočtov. bezpečnosť a na financovanie verejných statkov. pričom štát zákonmi upravuje. Zvláštne postavenie majú selektívne dane uvalené na úzky okruh výrobkov. Systém národného poistenia je tvorený dôchodkovým. poskytované adresne za účelom dorovnania príjmu na stanovenú úroveň. ktoré neplynú do štátneho rozpočtu. kde odvody majú charakter daní. Teoreticky sú vymedzené štyri okruhy nástrojov politiky prerozdeľovania: jednotlivé prvky rozpočtových sústav. zákonnej dĺžky pracovnej doby. Prvky rozpočtových sústav predstavujú sústavu verejných rozpočtov. kde leží tento „bod zlomu“. Tá poukazuje na skutočnosť. kde sa štát snaží obmedziť ich spotrebu prostredníctvom týchto daní. potom začínajú klesať. alebo dávky. Problematiku stanovenia výšky daňovej sadzby vo vzťahu k daňovým príjmom zachytáva Lafferová krivka. ale rôznym verejným orgánom a organizáciám na krytie ich výdavkov. pretože dôchodkové dane znižujú disponibilný dôchodok a môžu znižovať aj investičné aktivity podnikateľských subjektov. Parafiskálne systémy tvoria systém určitých dávok a príspevkov. právne úpravy niektorých podmienok trhového rozdeľovania a účasť štátu na rokovaniach medzi sociálnymi partnermi. Príjmy fondov sú tvorené povinnými príspevkami (poistným). zdravotným poistením a poistením v nezamestnanosti. ziskov. kto je povinný platiť tieto príspevky a aká je ich výška. V rámci nástrojov hospodárskej politiky existuje mnoho nástrojov. Jedná sa o selektívne alebo univerzálne stanovené dane. že štát má možnosť vstupovať do procesu vyjednávania o mzdách medzi zamestnávateľmi a zamestnancami reprezentovanými odbormi. parafiskálne systémy. Ide o zdraviu škodlivé výrobky. Ide hlavne o národné alebo sociálne poistenie. postup zamestnanca v prípade choroby.Hospodárska politika politiky prerozdeľovania a dôchodkovej politiky štátu je tak aj ovplyvňovanie celkového dopytu prostredníctvom regulovania cien. čiže ich nemožno považovať jednoznačne 118 . Problémom je určiť výšku daňovej sadzby. ochrana vybranej skupiny zamestnancov pred prepustením. Právne úpravy niektorých podmienok trhového rozdeľovania predstavujú aktivity štátu hlavne pri regulácii trhu práce. Účasť štátu na rokovaniach medzi sociálnymi partnermi znamená. hlavne starobné a invalidné dôchodky. Ďalšou skupinou na výdavkovej strane rozpočtu sú transferové platby vo forme rôznych sociálnych dávok a podpôr. Dôchodkové dane sú stanovené rozdielne pre fyzické a právnické osoby. ale len do určitého bodu. Kritériom na použitie konkrétnych nástrojov je okrem kritéria sociálnej spravodlivosti aj to. daní. znižovanie rozdielov v sociálnom postavení jednotlivcov a stabilizáciu cenovej hladiny obmedzovaním tendencií rastu nominálnych miezd a cien. dávky nemocenského poistenia a podpory v nezamestnanosti. ktoré svojou podstatou zasahujú do prerozdeľovania dôchodkov nepriamo. že daňové príjmy s rastom daňovej sadzby rastú. miezd. Z príjmovej strany štátneho rozpočtu majú najväčší význam dane a to dôchodkové aj spotrebné. minimálnu mzdu a iné. Otázkou však ostáva. Upravujú aj otázky týkajúce sa napr. aby zvolené nástroje politiky rozdeľovania a dôchodkovej politiky nebrzdili ekonomický rast. Výdavky fondov predstavujú príslušné dávky. právo na štrajk.

Z najvýznamnejších nástrojov sú to nástroje expanzívnej a reštriktívnej fiškálnej a menovej politiky. Z opatrení stabilizačnej politiky sú najvýznamnejšie regulácia cien a miezd v smere udržania inflácie. čo umožňuje zvýšiť efektívnosť. Aj opatrenia vonkajšej k prerozdeľovacím procesom a zahraničnými výrobcami. Napríklad ak sa ekonomika nachádza vo výraznejšej cenovo-mzdovej špirále. medzi domácimi Opatrenia v oblasti ochrany hospodárskej súťaže vedú k posilneniu súťažného prostredia. Mzdy a dôchodky potom tlačia na opätovný rast cien. 9. Ľavicovo orientované vlády sa budú prikláňať skôr k politike prerozdeľovania dôchodkov a strany liberálneho zamerania sa budú orientovať skôr k politike orientovanej na podporu ekonomickej aktivity. ako aj veľká rovnosť. ktorých produkcia podlieha cenovej regulácií a investície do odvetví. Tvorcovia hospodárskej politiky majú možnosť rozhodnúť sa realizovať dôchodkovú politiku orientovanú na prerozdelenie dôchodkov alebo politiku zameranú na rast ekonomickej aktivity a zamestnanosti. V každej ekonomike existuje určitá optimálna hranica nivelizácie príjmov. elektrická energia.4 Makroekonomická výkonnosť a prerozdeľovanie V ekonomickom systéme existuje vzájomný vzťah medzi makroekonomickou výkonnosťou a rovnosťou v rozdeľovaní. plyn. Klesá objem investícií do odvetví. kde sa vyrábajú tovary. Minimálna mzda pritom predstavuje úroveň mesačnej mzdy na zákonom stanovený pracovný čas a je záväzná pre všetky hospodárske subjekty. dochádza k substitúcií ponuky.Hospodárska politika za nástroje politiky prerozdeľovania. sa stávajú atraktívnejšími. aby tak k ním umožnila prístup čo najväčšiemu množstvu obyvateľstva tak. na ktoré sa nevzťahuje regulácia cien. S rastom nivelizácie po toto optimum rastie makroekonomická výkonnosť a s ďalším postupným nivelizovaním za optimálnu hranicu makroekonomická výkonnosť klesá. Najčastejšie sa kombinujú obe možnosti avšak s priklonením sa viac k jednej alebo druhej alternatíve. tak rast spotrebiteľských cien vyvoláva značný tlak na rast miezd a ostatných dôchodkov. Cenová regulácia sleduje a usmerňuje ceny určitých druhov tovarov a služieb (napr. 119 . pretože cenová deformácia znižuje efektívnosť ekonomických subjektov. cestové. no v neprospech obyvateľov s nižšími príjmami.2. aby bol zabezpečený minimálny životný štandard. ktorých produkcia nemá regulované ceny. poľnohospodárske produkty). Veľká nerovnosť. V odvetviach. ak nefunguje prirodzený cenový regulačný systém. Lacnejší tovar nahrádza drahší. Tuto skutočnosť zachytáva Graf 9. Stanovovanie minimálnej mzdy a regulácia cien je tak možnosť ako mierniť a regulovať inflačné tlaky. lieky. Cenová regulácia však zároveň narúša funkčnosť cenového systému. Cenová regulácia má bezprostredné pôsobenie. ktorým je destabilizácia ekonomickej aktivity subjektov. plošné uplatnenie a je možnosťou direktívneho usmernenia. dostaví sa prerozdeľovací efekt napríklad v znížení cien. Je dohodnutá na tripartitnom rokovaní a tvorí vymeriavací základ pre rôzne dávky. obchodnej politiky vedú vo svojich dôsledkoch medzi dovozcami a vývozcami. Je ním funkčná závislosť makroekonomickej výkonnosti na úrovni rovnosti v rozdeľovaní dôchodkov. opatrenia stabilizačnej politiky alebo opatrenia politiky ochrany hospodárskej súťaže. majú na ekonomický rast v podstate rovnaký účinok.

Pre niektorých jednotlivcov môže byť pri podmienkach zdanenia výhodnejšie spoliehať sa na sociálne transfery než na vlastné aktivity. T.2 Makrekonomická výkonnosť a prerozdeľovanie (Zdroj: PAULÍK. 370) 120 . Príliš vysoká miera prerozdeľovania oslabuje podnety k práci a podnikaniu.Hospodárska politika Makroekonomická výkonnosť (mv) mvmax Eopt rdopt Rozdelenie dôchodkov (rd) Graf 9. že sa trhové ceny nebudú príliš odlišovať od rovnovážnych cien. T. s. nadmerný výskyt chudoby a sociálny nepokoj. zníženie agregátneho dopytu. Príliš nízke prerozdeľovanie môže oslabiť stabilitu a rozvojové možnosti spoločnosti. 370) Pri rozhodovaní sa o miere prerozdeľovania v krajine hrozí dvojaké riziko. nedostatočný rozvoj vzdelávacieho systému. Zvyšovanie kvality fungovania trhov dáva väčšie predpoklady. s. či predchádzanie ich vzniku (existencia monopolov). Podiel domácností v % variant A variant B Dôchodok Graf 9. Podstatou tejto korekcie je napríklad zdokonaľovanie trhov výrobných faktorov alebo odstraňovanie trhových nedokonalostí. Výsledky snáh o zdokonaľovanie prvotného rozdelenia naznačuje Graf 9.3 Zdokonaľovanie prvotného rozdelenia dôchodkov (Zdroj: PAULÍK.: Hospodářská politika.3. mobility na trhu práce a pod.: Hospodářská politika. pretože aj toto rozdelenie je možné korigovať. V trhových ekonomikách sa kladie väčší dôraz na odstraňovanie deformácií prvotného rozdeľovania príjmov. Môže mať za následok napr. 1. 2. Podnikateľským subjektom môže vysoké zdanenie prinášať riziko útlmu aktivít a potlačenie ich ekonomickej motivácie.

Záver V rámci tejto kapitoly ste sa naučili základné súvislosti prvotného a druhotného rozdelenia dôchodkov a význam úlohy štátu v tejto oblasti. V ekonomickej tlači sledovať informácie týkajúce sa ekonomických problémov súvisiacich s hospodárskou politikou.Hospodárska politika Aktivita 1. 121 .

Kladie dôraz na hladkosť fungovania trhového mechanizmu a rovnovážne prvotné rozdeľovanie. sociálnodemokratické strany a robotnícke strany. Sociálna politika a politika zamestnanosti Poslanie Poslaním tejto kapitoly je v nadväznosti na predchádzajúcu kapitolu o politike prerozdeľovania poukázať na to. Sociálne postavenie a blahobyt jednotlivcov by mal v čo najväčšej miere zodpovedať ich ekonomickej výkonnosti a ich ochote podstúpiť podnikateľské riziko. 10. Demokratický socializmus zastáva názor dôstojného materiálneho zabezpečenia života všetkých jednotlivcov v spoločnosti a taktiež názor. Katolícke sociálne učenie vníma sociálnu spravodlivosť ako určitý dostatok pre všetkých. republikánske. 122 .Hospodárska politika 10. Dôraz sa kladie hlavne na prerozdeľovacie procesy – sociálne transferové platby. avšak ekonomicky efektívnym riešeniam. než na prerozdeľovacie procesy (transfery). Pri riešení tohto problému využíva sociálnu politiku a politiku zamestnanosti. že za sociálnu úroveň každého jednotlivca nie je zodpovedný len tento jednotlivec. Dôraz sa kladie ako na prerozdeľovacie procesy. keď jednotlivec nie je zapojený do pracovného procesu. Vymedziť náklady spojené s existenciou nezamestnanosti.1 Sociálna politika Problematiku zmierňovania dôchodkových nerovností rieši prostredníctvom svojich kompetencií štát. ale tiež spoločnosť ako celok. ale tiež spoločnosť ako celok. Nositeľmi tejto politiky sú socialistické strany. Nositeľmi konzervatívnej politiky sú politické strany označované ako – konzervatívne. že za sociálnu úroveň každého jednotlivca nie je zodpovedný len on sám. Ciele Po preštudovaní tejto kapitoly budete vedieť: • • • Charakterizovať sociálnu politiku. kresťansko-demokratické a liberálne. Ich vzájomné prepojenie možno ponímať hlavne v tom. tak na pracovnoprávnu ochranu. Konzervativizmus zdôrazňuje význam slobody a zodpovednosti jednotlivca v ekonomickom systéme. kolektívne vyjednávanie a pod.1. K hlavným prioritám patrí odstránenie materiálnej biedy. Zabezpečuje sa až „charitatívnou“ sociálnou politikou. 10. Vychádza z názoru. že sociálna politika so svojimi nástrojmi zasahuje väčšinou vtedy. Konzervativizmus dáva prednosť sociálne tvrdým. ako štát prostredníctvom sociálnej politiky a politiky zamestnanosti kompenzuje niektoré nedostatky trhového mechanizmu. Charakterizovať politiku zamestnanosti.1 Východiská sociálnej politiky a jej vymedzenie Ideovými východiskami existencie sociálnej politiky sú jednotlivé smery ekonomického myslenia.

úrokových sadzieb a kurzov. tým je vzájomná väzba medzi hospodárskou politikou a sociálnou politikou silnejšia. vrátane motivácie pracovníkov. Sociálna politika spätne ovplyvňuje hospodársku politiku „úrovňou ľudského kapitálu“ – kvalitou a kvantitou disponibilných pracovných síl. podpory v nezamestnanosti). stanovením podmienok priznávania sociálnych dávok (invalidné dôchodky. t. ktorá sa bezprostredne týka životných podmienok ľudí. Toto chápanie redukuje sociálnu politiku na systém opatrení v oblasti zamestnanosti. vzdelávacej politike. Užšie chápanie predstavuje reakciu na sociálne riziká a ich možné následky. najmä na hospodársku politiku. aby bola sociálna politika účinná.3 Vzťah sociálnej politiky a hospodárskej politiky Sociálna politika a hospodárska politika sú dve samostatné politiky. V tomto smere je sociálna politika nástrojom uskutočňovania sociálnej spravodlivosti. ktoré vedú k zlepšeniu základných životných podmienok obyvateľstva ako celku (príp. Znamená to. Sociálna politika v sebe zahŕňa rodinnú politiku. ďalej podmienkami zamestnávania pracovníkov. Medzi hospodárskou politikou a sociálnou politikou musí byť aktívny vzťah. určitých skupín obyvateľstva) a k zabezpečeniu sociálneho zmieru v rámci hospodárskych a politických možností danej krajiny. 10. Je premietnutím vnútorných väzieb a súvislostí na ostatné systémy. Tieto úzko postavené problémy rieši sociálna politika. vzdelávania a mnohé ďalšie čiastkové politiky so svojimi špecifickými cieľmi. hlavne vo svojich aktívnych zložkách. dôchodkovej politiky. V širšom ponímaní je sociálna politika stratégiou správania sa štátu a aj iných subjektov. medzi ktorými sú silné väzby. ako sú motivovaní k zodpovednej činnosti. 123 . politiku zamestnanosti. stanovením podmienok odvodov z miezd a platov na účely sociálneho a zdravotného poistenia zamestnancov aj zamestnávateľov. záchrannou sociálnou sieťou či dávkami sociálneho zabezpečenia. ktoré sa snaží koordinovať. Spoločným znakom všetkých politík patriacich pod sociálnu politiku je to. a pod. zdravotnú politiku. Sociálna politika predstavuje súbor opatrení. bytovú politiku.2 Vymedzenie sociálnej politiky Sociálnu politiku možno vymedziť v širšom aj užšom smere. zdravotnej politike.j. aký priestor a možnosti majú pre motiváciu či sebauplatnenie. Hospodárska politika môže ovplyvňovať sociálnu politiku prostredníctvom sústavy daní a daňových úľav stimulujúcich finančnú podporu dobročinných a svojpomocných združení.1.1. rozdeľovaním zdrojov zo štátneho rozpočtu či štruktúrnou politikou.Hospodárska politika 10. Hospodárska politika svojimi opatreniami zaisťuje ekonomickú bázu sociálnej politiky. rešpektujúc jeho prospech v kontexte neobmedzovania práv ostatných. Vytvára podmienky nato. Čím vyspelejšia je spoločnosť. Zaoberá sa reguláciou sociálnych dopadov na jednotlivcov a ohrozené skupiny obyvateľstva. Kladie dôraz na dlhodobé koncepcie obsahujúce konkrétnu voľbu typu sociálnej politiky a tvorbu sociálneho programu. že sociálna politika nesmie byť len v pasívnom vzťahu k hospodárskej politike. pretože úspech hospodárskej politiky závisí od toho. aké predpoklady a dispozície majú ľudia pre pracovný výkon. že sú tvorené na základe určitých spoločnosťou všeobecne prijatých zásad s cieľom zdokonaliť spôsob života každého jednotlivca. politike bývania. rodinnej politiky a sociálneho zabezpečenia.

ktorého úlohou je vyvárať potrebné podmienky pre naplnenie týchto požiadaviek. Preventívna funkcia vedie k prijímaniu takých opatrení. Subsidiarita znamená. Prerozdeľovacia funkcie je jednou z najvýznamnejších funkcií. že každý subjekt si musí pomôcť sám. odstránenie dôsledkov určitých sociálnych udalostí spojených jednak so svetom práce (napr. Snaží sa o odstránenie alebo aspoň o zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie. ale mať aj možnosť aktívne sa na tomto procese zúčastňovať. ktorá vznikne počas života jednotlivca. a to vertikálne (od bohatých k chudobným) i horizontálne (v rámci príjmových skupín). Znamená to nebyť len pasívnym príjemcom sociálno-politických opatrení. pretože žiaduce správanie sa musí prejaviť i v produktivite práce. Spravodlivosť má právny rozmer. súdržnosti a zodpovednosti. staroba.1. Ak už nie je schopný pomôcť si sám. Tým. Jej východiskom je. rovnosti. subsidiarita. Sociálna spravodlivosť je vysoko subjektívny pojem a môže byť vykladaný rôzne. Skladá sa z čiastkových princípov. participácia a zásluhovosť. Participácia znamená možnosť jednotlivca zúčastňovať sa na rozhodovaní a realizácii sociálnej politiky. Je základom stimulácie chceného vývoja sociálnych procesov. súladu medzi vstupmi a výstupmi. že stimuluje k požadovanému vývoju. Sociálna solidarita je založená na vzájomnej podpore medzi jednotlivcami a vzájomnej podpore harmonickej spolupráce založenej na porozumení. ktoré odstraňujú príčiny nežiaducich sociálnych situácií. Sociálna solidarita je uskutočňovaná hlavne pomocou redistribučnej a transferovej politiky. sociálna solidarita. Je odkázaný na ostatných členov spoločnosť a spoločnosti teda aj za mnohé vďačí. ktorý je stanovený zákonom a sociálny rozmer. prerozdeľovacia. o koľko sa zaslúžil. vytvárania záchranných sociálnych sietí. Zásluhovosť znamená.5 Funkcie sociálnej politiky Okrem princípov sociálnej politiky je dôležité poznať aj je základné funkcie. ale aj s rodinnými a životnými udalosťami (napr. V praxi sa vymedzujú tieto základné funkcie sociálnej politiky: ochranná. ktoré vznikajú ako 124 .4 Princípy sociálnej politiky Sociálna politika sa opiera o základné princípy. ovplyvňuje aj ekonomickú oblasť. podpornosť. Snahou je predchádzať určitým škodám. Je základom riešenia rozdielov a nerovnosti v životných a pracovných podmienkach jednotlivcov. že každý by mal dostať toľko. čo v sociálnej politike znamená. ktorý je daný pravidlami prerozdeľovania. ktorými sú sociálna spravodlivosť. Sociálna spravodlivosť patrí k rozhodujúcim princípom sociálnej politiky a je historicky najstarším princípom. Rieši už vzniknutú sociálnu situáciu. nezamestnanosť). Jej podstatou je zmiernenie. Ochranná funkcia je historicky najstaršia. 10. preventívna a homogenizačná. choroba).Hospodárska politika 10. garanciou základných sociálnych istôt. predovšetkým prostredníctvom daní a transferov. v závislosti od svojho zárobku – je to prvok stimulácie individuálneho odmeňovania. má mať možnosť požiadať o pomoc svoje najbližšie okolie a následne štát. Stimulačná funkcia podnecuje jednotlivca k žiaducemu sociálnemu správaniu sa či konaniu.1. že človek je sociálna (spoločenská) bytosť. resp. rovnakých príležitostí a potrebnosti. stimulačná. ako sú princíp výkonový.

Hospodárska politika dôsledok nežiaducich situácií. dôchodkového systému. Cieľom sociálnej politiky je sledovať. Vzhľadom na rôznorodosť názorov na sociálnu politiku je veľmi zložité vymedzenie jej nástrojov. Ide o odstraňovanie príčin rôznych nepriaznivých sociálnych situácií. aká časť obyvateľstva sa nachádza v pásme existenčného minima. Kolektívne vyjednávanie má teda značný preventívny charakter. Podstatné je dosiahnutie konsenzu v tejto oblasti základnou formou komunikácie medzi zástupcami zamestnancov a zástupcami zamestnávateľov – kolektívnym vyjednávaním. Sústava legislatívnych úprav sociálnych vzťahov a príslušných orgánov štátneho dozoru je tvorená zákonmi a nižšími právnymi normami (generálna dohoda zásadne vymedzuje vzájomné vzťahy v rámci tripartity. výkon práva na vzdelanie. zdanenie príjmov a majetku. je východiskom pre kolektívne zmluvy nižšieho stupňa. čo je hranica chudoby. 10. životného minima a pod. Podľa tejto diferenciácie je potrebné určovať kritériá regulácie národného hospodárstva. výkon práva na lekársku starostlivosť. minimálnej mzdy. Plnia ju všetky odbory sociálnej politiky. aká v pásme sociálneho životného minima. Je relatívne novou funkciou a smeruje k určitému príjmovému vyrovnaniu. dopravu. pracovnoprávne predpisy upravujúce individuálne a kolektívne práva zamestnancov. podpory v nezamestnanosti. prídavky na deti. štipendium a podpora vzdelania. Predpokladom fungovania je všeobecne a právne zakotvené uznanie sociálnych miním podmieňujúcich prežitie.6 Ciele a nástroje sociálnej politiky Sociálna politika predstavuje stratégiu a prístup k uspokojovaniu potrieb jednotlivcov a celej spoločnosti. najmä vzdelávacia a zdravotná politika. Jej cieľom je sledovanie miery uspokojovania potrieb a stanovenie hranice minimálneho uspokojenia potrieb jednotlivcov v spoločnosti.1. Homogenizačná funkcia smeruje k odstráneniu neodôvodnených sociálnych rozdielov. Principiálnym nástrojom sociálnej politiky v každej demokratickej spoločnosti je právny poriadok. sociálna podpora. ktoré upravujú jednotlivé aspekty sociálneho života. Ide hlavne o riešenie otázok životného minima. materský príspevok. Štát sleduje. nemocenských dávok. Ešte pred vyjednávaním v tripartite dochádza k vyjednávaniu vo vláde – medzi jednotlivými politickými silami. čo znamená hranicu biedy. materská a rodičovská dovolenka. kolektívne zmluvy vyššieho typu bývajú uzatvárané medzi určitými zamestnávateľskými a odborovými zväzmi a podnikové kolektívne zmluvy bývajú uzatvárané medzi príslušným odborovým orgánom a zamestnávateľom pre daný konkrétny podnik). Realizuje sa prostredníctvom určovania minimálnej mzdy. aká časť je na úrovni priemerného životného štandardu a aká časť patrí medzi najbohatších. hraníc chudoby. príspevkov na bývanie. 125 . či polarizácia spoločnosti z hľadiska dôchodku nie je neúnosná. rodičovský príspevok. a iné. Štát do tohto vzťahu vstupuje hlavne z dôvodu dohliadania na dlhodobejšie celospoločenské záujmy a tiež na konkrétne možnosti ekonomiky. obnovu a reprodukciu prvkov systému a zároveň aj systému ako celku. k zmierňovaniu sociálnych rozdielov v životných podmienkach subjektov a k odstraňovaniu neodôvodnených rozdielov medzi sociálnymi skupinami.

bude musieť štát uplatňovať sociálnu politiku vo väčšej miere. odborové zväzy a orgány. ktoré sú poskytované určitým skupinám obyvateľstva. pričom problémom je stanovenie výšky týchto dávok. či by peňažné prostriedky neboli použité iným spôsobom. − účelové pôžičky. politiky v danom čase. občianske iniciatívy. V minulosti sociálne systémy nepokrývali celú spoločnosť. vzdelávania. pre nezamestnaných)... určené na vopred vymedzené použitie napr. mladým. pôžičky na vzdelávanie. občania. kde najvýznamnejším nástrojom sociálnej politiky sú hlavne dávky dôchodkového a nemocenského zabezpečenia. barle) a ochranných pracovných pomôcok. hlavne v súvislosti s ochranou zdravia – zabezpečovanie zdravotných pomôcok (protézy. výhodnejšie podmienky ich poskytovania. 10. Podstatnou časťou sociálnej politiky je systém sociálneho zabezpečenia. dôchodcom. bývania. peňažná pomoc rodinám s deťmi. orgány tripartity. ktoré sa používajú najmä v prípade. handicapovaných. a to hlavne z toho dôvodu. Najfrekventovanejšou formou nástrojov sú peňažné dávky a to krátkodobé (nemocenské. domácnosti a na základe princípu participácie aj samotní občania a skupiny občanov. poradenstvo (napr. ktorým nie sú určené. Jedno z prepojení je v tom. Podstatné pri všetkých nástrojoch je. aby sa nenarušila ekonomická výkonnosť hospodárstva. Subjektmi sociálnej politiky sú štát a jeho orgány. kam patrí starostlivosť o starých.2 Politika zamestnanosti So sociálnou politikou sa úzko spája politika zamestnanosti ako jedna z čiastkových politík hospodárskej politiky. obce.Hospodárska politika Konkrétne nástroje sociálnej politiky nadväzujú na právny poriadok a vystupujú vo forme: − sociálnych dávok. sociálneho poistenia. − vecných dávok. Nárok na sociálne zabezpečenie a základné sociálne istoty je dnes považovaný za súčasť základných ľudských práv a občianskych slobôd a je upravený a chránený príslušnými medzinárodnými zmluvami a organizáciami. služby v oblasti zdravia. ale aj dobrovoľné opatrenia tzv. rodiny. ale len určité handicapované sociálne alebo profesné skupiny. ktoré sú návratné. − sociálnych služieb. vojakom. čiže existuje nezamestnanosť. peňažná pomoc v materstve) a dlhodobé (dôchodky) alebo jednorazové (podpora pri narodení dieťaťa) a opakované (prídavky na deti). „podnikové sociálne služby“ a iné inštitúcie hlavne zamestnanecké a zamestnávateľské odborové orgány – komory. 126 . charitatívne inštitúcie. zahŕňajúce všetkých občanov. zamestnávateľov. ktoré zodpovedajú za uskutočňovanie konkrétnej sociálnej. kedy nie je isté. resp. študentom. aby boli zabezpečené pred zneužitím zo strany tých. Postupom času sa vytvorili moderné sociálne systémy. sociálne narušených občanov. Preto podstatnú úlohu zohráva ich adresnosť a diferencovanosť na konkrétnu sociálnu situáciu jednotlivcov alebo sociálnych skupín. cirkvi. že pokiaľ existuje v hospodárskom systéme nevyužite výrobného faktora práce. zamestnanecké zväzy. peňažné dávky sociálnej pomoci. napr. ktorí zabezpečujú jednak opatrenia stanovené štátom. − úľavy a výhody. dávky v nezamestnanosti a iné. dobročinné organizácie. zamestnávatelia.

Rieši dôsledky existujúcej nerovnováhy na trhu práce. dlhodobo nezamestnaných a osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou a ťažkým zdravotným postihnutím. pretože vzniká na základe nesúladu medzi ponukou pracovníkov a dopytom po nich z dôvodu heterogenity trhov a nemožnosti substitúcie jednej práce za inú.2. ktoré niekedy vedú k tomu. Trh práce nie je dokonalým trhom v dôsledku činnosti odborov. Je zameraná na odstránenie príčin nadmernej nezamestnanosti. Pri štruktúrnej nezamestnanosti vzniká nerovnováha na sektorových trhoch a aj na regionálnych trhoch. štruktúrnu a cyklickú nezamestnanosť. poskytovaním poradenstva na voľbu povolania. zohľadňuje regionálne aspekty nezamestnanosti a jej opatrenia sú zamerané na riešenie konkrétnych situácií. Podniky a firmy sú vo svojom rozhodovaní o dopyte po práci ovplyvňované tak trhovými vplyvmi. Tie sú spôsobené hlavne nedostatočnou pružnosťou ponuky práce a jej štruktúrnou heterogenitou a tiež z nej vyplývajúcou segmentáciou trhu práce. prispôsobovaním profesijnej štruktúry zamestnancov požiadavkám trhu práce (rekvalifikácie). ktorými sú kolektívne zmluvy a pracovno-právne zákonodarstvo. pôsobí plošne na strane dopytu po práci. že udržiavajú zamestnanosť nad efektívnou úrovňou. poskytovaním podpory v nezamestnanosti. Nezamestnanosť sa v ekonomike vyskytuje vo viacerých formách. nepružných mzdových taríf a heterogénnej štruktúre práce. Vzhľadom na existenciu porúch na trhu práce vzniká jeden zo závažných makroekonomických problémov – nezamestnanosť.2 Vymedzenie politiky zamestnanosti Politika zamestnanosti je súčasťou hospodárskej politiky a jej cieľom je dosiahnutie rovnováhy medzi ponukou a dopytom po práci. Politika zamestnanosti je systém podpory a pomoci občanom pri ich začleňovaní sa na pracovné miesta na trhu práce. za ktorých sa uzatvárajú dohody o práci. Ekonómovia. Cyklická nezamestnanosť vzniká na základe cyklických zmien v agregátnom dopyte vtedy. zmieňovaním negatívnych dôsledkov zmien a opatrení týkajúcich sa zamestnanosti. Vzhľadom na značnú inštitucionalizáciu trhu práce vznikajú na trhu poruchy. podporovaním zamestnanosti vytváraním nových pracovným príležitostí. Frikčná nezamestnanosť neznamená pre ekonomiku problém a niektorí ekonómovia ju radia k prirodzenej miere nezamestnanosti.1 Východiská existencie politiky zamestnanosti Základom politiky zamestnanosti je mechanizmus trhu práce vytváraný dopytom po práci. 127 .2. ale tiež vplyvy mimoekonomické. Aj nižšia elasticita dopytu po práci je faktorom ovplyvňujúcim trh práce. 10. Rôzne profesie sú v značnej miere navzájom nekonkurenčné v zmysle ich substitúcie. Nezamestnanosť je veľmi zložitý fenomén v ekonomike. ale nielen oni. prostredníctvom: sprostredkovania zamestnania. starších občanov. Značné problémy pre ekonomiku znamená štruktúrna nezamestnanosť. sledujú nezamestnanosť a jej vplyvy na ekonomiku. Na základe príčin jej vzniku rozlišuje ekonomická teória frikčnú.Hospodárska politika 10. Zvýšenou starostlivosťou o pracovné uplatnenie mladistvých a absolventov stredných a vysokých škôl. ak je celkový dopyt po pracovníkoch nízky. ponukou práce a cenou práce. ktorý má množstvo súvislostí s inými ekonomickými javmi. ktoré dohodujú podmienky.

na druhej strane. ako aj územnej mobility pracovnej sily. K hlavným cieľom patrí usmerňovanie mechanizmu trhu práce tak. starostlivosti o člena domácnosti. Závažnú skupinu nástrojov tvoria zákony v oblasti existencie. podporovať tvorbu nových pracovných príležitostí. Pracovné zákonodarstvo upravuje veľké množstvo vzťahov. školenia pre nezamestnaných dospelých a rizikových skupín. tvorba nových pracovných miest a pasívna politika trhu práce – podpora v nezamestnanosti a odvody do poisťovní za evidovaných nezamestnaných. prostredníctvom ktorých sa štát snaží vytvárať optimálne podmienky pre zabezpečovanie rovnováhy dopytu a ponuky na trhu práce a takisto sa snaží dosiahnuť. programy zamerané na mladých nezamestnaných. zabezpečovať bezplatné poradenstvo všetkým občanom a iné. nárok na dovolenku. ochranu vybraných skupín zamestnancov pred prepustením.3 Ciele a nástroje politiky zamestnanosti Ciele politiky zamestnanosti sú rôzneho zamerania. podpora zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou. práv a povinností odborových organizácií.2. umožňovať slobodnú voľbu zamestnania. Pasívna politika trhu práce v sebe zahŕňa príspevok v nezamestnanosti ako forma sociálnej pomoci pre udržanie životnej úrovne nezamestnaných a predčasný odchod do dôchodku z dôvodov nepriaznivej situácie na trhu práce. ktorí chcú samostatne podnikať a programy pre handicapované osoby. ktorí chcú a môžu pracovať a hľadajú si zamestnanie. podpora prevádzky pracovných miest. zabezpečovať rekvalifikácie a zvyšovanie kvalifikácie. podpora vypracovania projektov na oživenie zamestnanosti. ich orgánov a funkcionárov. právo na štrajk a iné. ako: zabezpečovanie rekvalifikácií. podpora vytvárania nových pracovných miest. tehotenstva. 128 . podpora na udržanie pracovných miest. pod ktorou rozumieme súbor opatrení a činností. Mechanizmus trhu práce musí vychádzať z aktívnej politiky zamestnanosti.Hospodárska politika 10. postup zamestnancov v prípade choroby. dĺžka pracovného času. Základný súbor nástrojov politiky zamestnanosti a pravidiel fungovania tvorí sústava pracovného zákonodarstva. ktoré zvyšujú flexibilitu zdrojov pracovných síl a ich profesijnej kvalifikačnej štruktúry na strane jednej. zabezpečovať podpory v nezamestnanosti. K programom aktívnej politiky trhu práce patria aj služby zamestnanosti. podpora nezamestnaných. minimalizovať rozsah nezamestnanosti. K nástrojom politiky zamestnanosti patrí aktívna politika trhu práce – podpora zaradenia nezamestnaných do zamestnania. a ktoré. opatrenia na zlepšenie situácie na trhu práce. Základom aktívnej politiky zamestnanosti je využitie nástrojov. aby miera nezamestnanosti bola čo najnižšia. stimulujú podnikateľskú aktivitu pri vytváraní nových pracovných miest. subvencovaná zamestnanosť. prijímať opatrenia na podporu tak profesnej. Aktívna politika trhu práce obsahuje opatrenia zamerané na podporu vytvárania nových pracovných príležitostí. vytvárať rovnováhu medzi ponukou a dopytom na trhu práce. K dôležitým patria napríklad: podmienky pracovných zmlúv. podpora zamestnávania osobitných skupín občanov. Ďalší súbor nástrojov tvoria zákony upravujúce bezpečnosť pri práci a hygieny práce a s nimi súvisiace povinnosti zamestnancov aj zamestnávateľov a príslušných zodpovedných orgánov trhu práce. aby sa udržiavala vysoká zamestnanosť a podporoval sa ekonomický rast. najmä opatrenia a programy celoštátneho charakteru a iné. Cieľmi tejto politiky tiež sú: zabezpečovať prácu pre všetkých.

2. tento koeficient závisí od technologických. Jednotlivé definície nezamestnaných bývajú stanovené v zákonoch jednotlivých krajín rôzne a odrážajú ekonomické možnosti krajiny. nedostatkom informácií o existujúcich pracovných miestach či nízkou mobilitou pracovníkov. L +U kde: U predstavuje počet nezamestnaných. kedy sa za nezamestnaného považuje osoba určitého minimálneho veku (a staršia). Stanovenie nákladov na cyklickú nezamestnanosť možno odvíjať od tzv. β predstavuje koeficient reakcie zmeny nezamestnanosti na zmenu reálneho HDP. Počet nezamestnaných osôb vyjadruje rozdiel medzi veľkosťou pracovnej sily a počtom zamestnanej pracovnej sily v každom období. ktorá je bez platenej práce. Ekonomicky nákladná je nezamestnanosť cyklická a štruktúrna. Tento vzťah sa dá využiť aj na odhad veľkosti straty výstupu v dôsledku existencie nedobrovoľnej nezamestnanosti. Mieru nezamestnanosti možno vyjadriť vzťahom: u= U . Okunovho zákona. no vyskytuje sa aj v konjunktúre (štrukturálna) a je spojená s poklesom životnej úrovne a prejavom problémov v ekonomike. Nezamestnanosť je meraná rôznymi spôsobmi. pričom pracovná sila je rozdelená na zamestnaných. u predstavuje skutočnú mieru nezamestnanosti.4 Miera nezamestnanosti a jej meranie Všeobecne je miera nezamestnanosti definovaná Medzinárodnou organizáciou práce (ILO) ak stav. kde: u * predstavuje prirodzenú mieru nezamestnanosti.2. L + U predstavuje súčet zamestnaných (L) a nezamestnaných (U). štruktúrnych a inštitucionálnych charakteristík konkrétnej ekonomiky. nezamestnaných a ekonomicky neaktívnych obyvateľov v produktívnom veku. Okunov zákon je možné vyjadriť aj vzťahom u * −u = β . Y predstavuje reálny produkt. z ktorých najznámejšie je meranie počtom nezamestnaných osôb v ekonomike a prostredníctvom miery nezamestnanosti. 10. napríklad v tom.( Y − Y*) . 129 . nezachytáva sezónnu nezamestnanosť a medzi pracovné sily nie sú zahrnuté osoby.100 . frikčná nezamestnanosť sa vo všeobecnosti považuje za prirodzenú súčasť ekonomického vývoja nevyvolávajúcu vznik vyšších nákladov spoločnosti. podľa ktorého sa zníženie miery nezamestnanosti o 1 percentuálny bod premietne do zvýšenia reálneho hrubého domáceho produktu približne o 2%. ktoré musia nedobrovoľne pracovať kratší pracovný čas. Miera nezamestnanosti je okrem iného determinovaná existenciou nepružných miezd. pričom všetky uvedené aspekty musia byť splnené naraz. ktoré si v priebehu stanoveného času nenašli prácu. že nezahŕňa osoby. je schopná pracovať a hľadá si prácu.5 Náklady spojené s existenciou nezamestnanosti Nezamestnanosť je charakteristická pre fázu recesie a depresie (cyklická). Meranie nezamestnanosti prostredníctvom miery nezamestnanosti má určité nedostatky.Hospodárska politika 10.

2. 130 . Na internetovej stránke Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny SR vyhľadať údaje o aktívnej a pasívnej politike zamestnanosti. tým je nezamestnanosť vyššia. že sú nezamestnaní. ktoré redukujú náklady na prispôsobenie sa pracovnej sily iným podmienkam. dotované rekvalifikačné programy. schopnosti komunikácie a prispôsobovania sa v určitých situáciách. Vážne dôsledky so sebou prináša najmä dlhodobá nezamestnanosť. používanou hlavne vo vyspelých ekonomikách. ktorá môže viesť až k histerézii v ekonomike. nižšia tvorba produktu. že nezamestnaní si môžu zvyknúť na to. 2. ktoré spôsobujú psychické traumy. znižovanie daní. t. ku ktorému dochádza z dôvodu dlhodobej nezamestnanosti. ktoré sa neskôr spájajú s vysokými nákladmi spoločnosti na ich odstraňovanie. Z uvedeného vzťahu vyplýva. Dlhodobo nezamestnaní strácajú svoju kvalifikáciu. Ďalšou možnosťou. Dôsledkom existencie nezamestnanosti je aj devalvácia ľudského kapitálu. Na stránke Sociálnej poisťovne SR vyhľadať a preštudovať systém sociálneho poistenia v SR. Za hlavné ekonomické dôsledky sa považujú straty z nevyužitia nevyužívanej pracovnej sily. ako napríklad dočasné úľavy na daniach pre podniky zvyšujúce zamestnanosť alebo programy verejných prác. že čím je nižšie tempo rastu reálneho produktu a čím je väčšia medzera produktu. 10. Zdravý vývoj ekonomiky prebieha len vtedy. Jednou z možných reakcií štátu na cyklickú nezamestnanosť je makroekonomická politika zameraná na zvyšovanie agregátneho dopytu. strata dôvery vo vlastné schopnosti. poskytovanie informácií o podmienkach na pracovnom trhu alebo rôzne formy dotácií na sťahovanie. Zo sociálnych dôsledkov nezamestnanosti sú najproblémovejšie najmä strata spoločenskosociálnych vzťahov.j. ak pri značnom tempe ekonomického rastu existuje v ekonomickom systéme prijateľná a zároveň nízka miera nezamestnanosti. Preštudovať zákon o službách zamestnanosti. Štruktúrna nezamestnanosť sa odstraňuje veľmi ťažko. čím sú dlhodobo vyradení z potenciálne zamestnateľných aj napriek tomu. Aktivity 1. nižšia spotreba a aj zníženie životnej úrovne obyvateľstva.Hospodárska politika Y * predstavuje potenciálny produkt. naučia sa využívať podporu v nezamestnanosti a nesnažia sa hľadať si prácu. Znižujú ju akékoľvek hospodársko-politické opatrenia. že dôvody na ich nezamestnanosť už zanikli.6 Dôsledky existencie nezamestnanosti K dôsledkom existencie nezamestnanosti sa pristupuje tak z ekonomického hľadiska. ktorá znamená. zvyšovanie peňažnej zásoby alebo zvyšovanie vládnych výdavkov. Najťažšími dôsledkami sú existenčné problémy rodín a skupín obyvateľstva. Ďalšou možnosťou je realizácia špeciálnych programov pre trh práce so zameraním priamo na nezamestnanosť. proti nezamestnanosti z nedostatočného dopytu je odklon od odmeňovania za odpracovaný pracovný čas zvýšením proporcie podielu na zisku na celkovej mzde. Takýmito opatreniami môžu byť napr. kriminalitu a ďalšie problémy. ako aj zo sociálneho hľadiska. Ekonomike vznikajúce náklady súvisiace s jednotlivými druhmi nezamestnanosti. nižšie úspory obyvateľstva. ktoré sa snaží štát svojimi opatreniami znižovať. 3.

Hospodárska politika Záver Poslaním tejto kapitoly bolo vysvetliť. ako štát prostredníctvom sociálnej politiky kompenzuje niektoré nedostatky trhového mechanizmu a prostredníctvom uplatňovania politiky zamestnanosti pomáha riešiť závažný problém ekonomiky – nezamestnanosť. 131 .

ktorým je uchrániť existujúci (už alarmujúci) stav životného prostredia pre nasledujúce generácie. Podstatou starostlivosti o životné prostredie je zachovanie rovnováhy medzi ľuďmi a prírodným prostredím. vytváraním a hromadením nežiaducich produktov ľudskej civilizácie. ktorý ovplyvňuje existenciu rastlinných a živočíšnych organizmov. Jej súčasťou je ekológia človeka. 132 . trvalým zvyšovaním rozsahu a náročnosti potrieb ľudí. Každá ekonomická činnosť. Je vedou o vzťahoch medzi živými organizmami a ich prostredím. ktoré ju čo najmenej narúša a zachováva jej pôvodnú prírodnú formu. vrátane človeka. zameraná na vzťahy človeka a jeho životného prostredia. ktorými možno ovplyvňovať životné prostredie. Vednou oblasťou zameranou na životné prostredie je ekológia.1. Je to také využívanie fondov prírody. ich následky a činitele. Nevyhnutnosť starostlivosti a ochrany životného prostredia je vyvolávaná predovšetkým: celosvetovým expanzívnym populačným vývojom ľudstva. Popísať makroekonomické súvislosti ekonomiky a životného prostredia.Hospodárska politika 11. ale väčšina je spôsobená činnosťou človeka a to hlavne v posledných dvoch storočiach. Hlavnými úlohami ekológie je poznávať vývoj. ktoré ovplyvňujú kvalitu životného prostredia (negatívne externality). Negatívne zmeny v životnom prostredí postavili ľudstvo pred závažný problém. 11. produkuje vedľajšie efekty. a súčasne sa mení a dotvára ich pôsobením. 11.1 Životné prostredie a ekológia Životné prostredie je vonkajším činiteľom. Environmentálna politika Poslanie Poslaním tejto kapitoly je objasniť súvislosti ekológie a ekonomiky a poukázať na nevyhnutnosť zásahov štátu v tejto oblasti. zmeny. hlavne spojená s výrobou. rôznosťou a protichodnosťou záujmov ľudí či snahou ľudí o ovplyvňovanie životných podmienok a i. Čo znamená ekonomicky optimálne množstvo znečistenia. klimatické a meteorologické zmeny). Zdroje problémov životného prostredia sú rôzne. slnečné žiarenie.1 Východiská environmentálnej politiky Súčasná ekonomická činnosť je nevyhnutne spojená s narušovaním životného prostredia. Ciele Po preštudovaní tejto kapitoly budete vedieť: • • • Charakterizovať ekologickú politiku. ako predpokladu rozvoja prežitia ľudstva. Niektoré majú svoj pôvod v samotných prírodných činiteľoch (kozmické a atmosférické javy.

Hospodárska politika

11.1.2 Vymedzenie environmentálnej politiky
Interdisciplinárnou vedou, ktorá pri skúmaní ekonomických kategórií zohľadňuje požiadavky na tvorbu a ochranu životného prostredia na makro aj mikroekonomickej úrovni je environmentálna politika. Možno ju definovať aj ako koncepčné riešenie environmentálnych problémov vo vymedzenom priestore a v určitom čase. Jej základom je súhrn predstáv rôznych subjektov politického systému o vážnosti ekologických problémov, o prioritách a spôsoboch riešenia jednotlivých problémov životného prostredia, úsporného hospodárenia s prírodnými zdrojmi a ich ochrany. Environmentálnu politiku možno ponímať v dvoch smeroch – ako všestrannú a ako rezortnú. Všestranná environmentálna politika predstavuje široko koordinovanú činnosť všetkých ekonomických subjektov pri nastoľovaní rovnováhy medzi ľudskými činnosťami a uspokojovaním potrieb súčasných a budúcich generácií a schopnosťou prírody trvalo sa obnovovať. Orientuje sa na dlhodobejšie ciele a na nastoľovanie nových vzťahov k životnému prostrediu a prírodným zdrojom, nakoľko je naplňovaním požiadaviek trvalo udržateľného rozvoja. Rezortná environmentálna politika je predovšetkým činnosťou špecializovanej exekutívy, založenej na koncepte cieľov a stratégií zameraných na prevenciu, znižovanie alebo odstraňovanie nežiaducich účinkov ľudských aktivít na životné prostredie, prírodné zdroje a verejné zdravie. Zameriava sa na krátkodobejšie ciele. Teoretickými a praktickými problémami environmentálnej politiky sú: konkrétna konštrukcia ekonomických nástrojov, zistenie zdroja a prostriedku znečisťovania životného prostredia, na ktorý sa má ekonomický nástroj viazať, vytypovanie pôvodcu znečistenia, ktorý má byť pôsobením nástroja ovplyvnený, spôsob a miesto čerpania výkonov z ekonomických nástrojov a spôsob prerozdelenia prostriedkov získaných na základe uplatnenia nástrojov.

11.2 Ciele a nástroje environmentálnej politiky
Základným a veľmi silno zovšeobecneným cieľom environmentálnej politiky je starostlivosť o životné prostredie a zachovanie rovnováhy medzi ľuďmi a prírodným prostredím, ako predpokladu prežitia ľudstva. K súboru ďalších cieľov patrí: vymedzenie východísk a priorít štátnej ekologickej politiky, utváranie koncepcie ochrany prírody, príprava a zabezpečovanie štátnej ekologickej politiky v jednotlivých oblastiach, vymedzenie nástrojov realizácie ekologickej politiky a vymedzenie nástrojov merania a hodnotenia stavu životného prostredia a kontroly realizácie ekologickej politiky. V ponímaní environmentálnej politiky ako všestrannej a rezortnej sú ciele týchto politík nasledovné: v rámci všestrannej politiky ide o zvyšovanie účinnosti prírodných zdrojov, investovanie do obnovenia prírodných zdrojov, investovanie do schopnosti prírody absorbovať odpady, investovanie do verejného majetku a služieb či rozvíjanie právneho systému orientovaného vo vyššej miere na ciele trvalo udržateľného rozvoja, v rámci rezortnej politiky ide o predchádzanie, znižovanie, predchádzanie a prípadne vylúčenie znečistenia životného prostredia, prostredníctvom nástrojov donucovania a ekonomickej stimulácie, na základe ktorých by mali výrobcovia produkovať menej energeticky náročne, s menším rozsahom odpadov. Vzhľadom na široké spektrum problémov súvisiacich zo životným prostredím a s jeho ochranou, nie je možné vymenovať všetky ciele environmentálnej politiky. V rámci environmentálnej politiky sa do popredia záujmov dostala stratégia udržateľného rozvoja, ktorá sa stala široko akceptovateľnou rozvojovou stratégiou a vnáša do ekonomickej
133

Hospodárska politika teórie novú paradigmu – a to, že už nekladie dôraz na maximalizáciu tokových veličín, ale na stabilizáciu stavových veličín, predovšetkým prírodného bohatstva v celej jeho rozmanitosti. Apeluje na taký spôsob využívania prírodných zdrojov, ktorý by uspokojil aj potrebu budúcich generácií v dlhodobej perspektíve. Všetky opatrenia smeruje nielen kritériom ekonomickej efektívnosti, ale na prvé miesto dáva udržanie ekologickej rovnováhy. Tento prístup sa odráža aj v postupne sa formujúcej škole „ekologickej ekonómie“, ktorá kladie dôraz na väzby medzi ekologickým a ekonomickým systémom (Obr.11.1) a ľudskú spoločnosť považuje za komponent celkového ekonomicko-ekologického systému. K nástrojom environmentálnej politiky patrí právo, ekonomické nástroje, formy organizácie, územné plánovanie, výchova a vzdelávanie, veda a informácie. Základným právnym prostriedkom aj pre environmentálnu oblasť hospodárstva je ústava, na ktorú nadväzujú ekologické zákony, ktoré vytvárajú tlak, aby podnikateľská sféra, štát a obce rešpektovali ekologické pravidlá a normy. Nástroje tak možno deliť na: stimulačné, ktoré podporujú činnosti smerujúce k zvyšovaniu kvality životného prostredia, reštriktívne, ktoré obmedzujú alebo postihujú činnosti smerujúce k ohrozovaniu životného prostredia, štandardné nástroje hospodárskej politiky, s dodatočným proekologickým účinkom (dane, clá, úvery, úroky, dotácie, ceny) a osobitné ekologicky zamerané nástroje – poplatky za znečisťovanie životného prostredia a využívanie prírodných zdrojov. Vzhľadom na rozsiahlosť nástrojov, budeme sa ďalej zaoberať nástrojmi ekonomickými, ktoré sa v mnohých prípadoch s nástrojmi právnymi prekrývajú alebo dopĺňajú. K nástrojom environmentálnej politiky patria: poplatky, finančné podpory, systém hospodárskych dohovorov, vytváranie trhu emisných práv a finančné stimuly na dodržiavanie environmentálnych predpisov.

Poplatky predstavujú zákonom, resp. iným administratívnym predpisom stanovené platby znečisťovateľov životného prostredia do štátneho rozpočtu. Majú charakter „ceny za znečisťovanie“, ktorá vychádza z nákladov podnikov – znečisťovateľov. Majú pomerne malý vplyv na správanie sa znečisťovateľov. Ich cieľom je podnecovať znečisťovateľov ku zmene ich konania, k zníženiu alebo odstráneniu znečisťovania životného prostredia, ktoré svojou činnosťou spôsobujú, sústrediť finančné prostriedky na financovanie environmentálnych programov na riešenie určitých problémov ochrany životného prostredia, sústrediť finančné prostriedky a súčasne podnecovať znečisťovateľov k znižovaniu znečisťovania pričom môže prevažovať jeden alebo druhý cieľ poplatku alebo distribuovať finančné prostriedky medzi rôznymi znečisťovateľmi v záujme financovania opatrení na ochranu životného prostredia, ktoré môžu byť kolektívne alebo podnikové, môžu predstavovať nové techniky a nové investície na ochranu životného prostredia.
Poplatky sa môžu vzťahovať na: emisiu odpadov do životného prostredia podľa ich množstva a druhu, poskytnutie environmentálnych služieb, výrobu výrobkov znečisťujúcich životné prostredie, administratívne povolenia pri výrobe alebo predaji určitých výrobkov alebo odpadov, diferenciáciu daní, čo je v podstate tiež možné považovať za poplatok.

Finančná pomoc znečisťovateľom má za cieľ stimulovať k prijímaniu opatrení na ochranu životného prostredia alebo pomôcť finančne tým znečisťovateľom, ktorí z nedostatku finančných prostriedkov nemôžu realizovať environmentálne opatrenia a rešpektovať tak platné predpisy. Realizácia finančnej pomoci môže byť prostredníctvom subvencií, pôžičiek so zníženou úrokovou sadzbou alebo daňovými úľavami. Systém peňažných záloh za výrobky prestavuje formu príplatku cenám výrobkov. Tento príplatok sa spotrebiteľovi vráti, keď použitý výrobok, finálny odpad z tohto výrobku, vrátia v rámci organizovaného zberu odpadov do maloobchodu.
134

Hospodárska politika

Vytváranie trhu práv na znečisťovanie životného prostredia (emisných práv) je osobitným ekonomickým nástrojom. Spočíva v tom, že sa stanoví určitý horný limit celkového znečistenia životného prostredia v určitej lokalite, či regióne. Rozdelenie celkového prípustného znečistenia dáva producentom právo na vypúšťanie určitého množstva znečisťujúcich látok do životného prostredia. Nevyužitím tohto práva vzniká priestor na obchodovanie s emisiami. Finančné sankcionovanie znečisťovateľov za nedodržanie environmentálnych predpisov je právnym nástrojom, trestom. Môže mať podobu pokuty na základe nedodržania zákona alebo podobu finančných záloh platených znečisťovateľmi, ktorí síce porušujú predpisy, ale realizujú opatrenia na jeho dodržiavanie. Keď sa realizované opatrenia prejavia na dodržaní stanovených limitov na ochranu životného prostredia, vráti sa finančná záloha podniku.
Z ďalších nástrojov možno uviesť napríklad zavedenie alebo zvýšenie spotrebnej dane, ktorá zvyšuje ceny ekologicky nešetrných výrobkov, dane z príjmu pôsobením odpočítateľných a pripočítateľných položiek, ktoré stimulujú k ekologickému správaniu sa subjektov, clá, ktoré podporujú dovoz ekologicky priaznivých výrobkov a obmedzujú dovoz tovarov a služieb zaťažujúcich životné prostredie či cenovú reguláciu, ktorá sa môže vzťahovať na výrobky a činnosti s významnými ekologickými následkami.

11.3 Makroekonomické súvislosti environmentálnej politiky a kvality životného prostredia
Napĺňanie cieľov ekologickej politiky a cieľov hospodárskej politiky je vo veľmi úzkom vzájomnom vzťahu, ktorý sa dá nazvať protichodným, nakoľko zvýšenie kvality životného prostredia je spájané so znižovaním dosahovanej úrovne hospodárskych cieľov. Zároveň, ak ekonomika zníži nároky na dosahovanie aspoň časti vysokých hospodársko-politických cieľov, môže dosiahnuť vyššie prírastky kvality životného prostredia. Vzťah medzi systémom životného prostredia a ekonomiky znázorňuje Obr. 11.1.

135

ale napriek tomu sú súčasťou produkcie ekonomiky.Hospodárska politika C autoregenerácia SYSTÉM ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A recyklácia B poskytovanie výrobných prostriedkov x SYSTÉM EKONOMKA výroba spotrebných tovarov A –prírodné zdroje B – emisie a odpady x – výstupy z mimozemského priestoru y – výstupy do mimozemského priestoru Obr. ktoré presnejšie zachytávajú všetky procesy. Produkty tieňovej ekonomiky sú výsledkom nelegálnej činnosti. pš predstavuje produktivitu škodlivín.: Hospodářská politika. Popri meraní hrubého domáceho produktu sú v ekonomike vyjadrované aj ďalšie veličiny. blízkym – je to produkcia. 11. ktoré v nej prebiehajú. T. 417) y Súvislosti v rámci ekológie a ekonomického systému sú zachytené aj v makroekonomických veličinách. Vyššia kvalita tovarov a služieb zvyšuje životnú úroveň hlavne v dlhšom časovom období. kts predstavuje kvalitu tovarov a služieb. kde: HDP predstavuje hrubý domáci produkt krajiny. Rast voľného času je faktor. Netrhová produkcia je produkcia poskytovaná samým sebe.1 Životné prostredie a ekonomika (Zdroj: PAULÍK. je potrebne ho však ku nemu pripočítať. np predstavuje netrhovú produkciu. s. NEW = HDP + np + pte + kts + vč − pš . rodine. ktorá neprechádza trhom. nakoľko 136 . vč predstavuje voľný čas. Ukazovateľ. ktorý sa v hrubom domácom produkte neodráža. ktorý zachytáva vplyv zmien životného prostredia je čistý ekonomický blahobyt (NEW). pte predstavuje produkty tieňovej ekonomiky.

4 Ekonomicky optimálne množstvo znečistenia Tradičný ekonomický prístup usilujúci sa o ekonomicky efektívnu ochranu životného prostredia vychádza z nákladov na ochranu životného prostredia a škôd zo znečistenia životného prostredia. 11. že ak sa zvýšia náklady na ochranu. Na stránke Ministerstva životného prostredia pohľadať informácie týkajúce sa stratégie ochrany životného prostredia v SR. s rozširovaním kritérií kvality výrobkov a služieb. v zníženej dynamike a efektívnosti ekonomiky a v narušení produkčných schopností ekosystémov. 137 . ktorá je ekonomicky efektívna. Metodika tzv. K nákladom na ochranu životného prostredia patria všetky náklady na opatrenia. Ide o negatívne sociálno-ekonomické dôsledky zmenenej kvality zložiek životného prostredia. biopsycho-sociálnych škôd nie je dostatočne rozpracovaná a to aj vzhľadom na rastúcu dynamiku ukazovateľov v tejto oblasti. nie je možné vyčísliť napríklad náklady nevyhnutné na liečenie ochorení vzniknutých pôsobením znečistenia. ktorá je vo väčšine prípadov vyššia. ktoré vznikajú v procese výroby a poskytovania služieb. Tieto náklady súvisia s inováciami. Medzi ekonomické škody nemožno počítať náklady na „ekologizáciu“ celého hospodárskeho reprodukčného procesu. čo znamená. náklady na obmedzenie produkcie znečisťovania a nákladu na kontrolu znečistenia. ktorými sú na úrovni celkovej ekonomiky hlavne škodliviny. Patria sem náklady na zachytávanie vyprodukovaného znečistenia a na jeho zneškodňovanie. ktoré priamo alebo sprostredkovane znižujú znečistenie základných zložiek životného prostredia. avšak tým. Z ekonomického hľadiska je znečisťovanie a poškodzovanie životného prostredia nemožné dostatočne presne vyčísliť. Aktivita 1. Niektoré aspekty síce vyčísliteľné sú. Sú prejavom zvýšených spoločensky nutných výdavkov. Úlohou ekonomickej analýzy je nájsť taký vzťah medzi nákladmi na ochranu životného prostredia a ekonomickými škodami zo znečistenia životného prostredia. že sa pôsobenie človeka na životné prostredie na základe kolobehu života vracia spätne k nemu samotnému vo forme poškodzovania zdravia. ktoré sa prejavia v cene výrobku. Medzi nákladmi na ochranu životného prostredia a ekonomickými škodami zo znečistenia životného prostredia existuje nepriama funkčná závislosť. V tomto smere je a bude finančné hodnotenie negatívnych dopadov znečisteného životného prostredia vždy nedostatočné.Hospodárska politika predstavuje zvýšenie kvality života. Kritériom na efektívnosť nákladov na ochranu životného prostredia predstavujú škody z jeho znečistenia. Od hrubého domáceho produktu je nutné ale odpočítať negatívne záporné efekty – externality. ktoré sa prejavujú v zníženej kvalite zdravotného stavu obyvateľstva a jeho životnej úrovne. vedeckotechnickým rozvojom. znížia sa škody zo znečistenia.

Objasnila súvislosti ekológie a ekonomiky a poukázala na nevyhnutnosť zásahov štátu v tejto oblasti. 138 .Hospodárska politika Záver Táto kapitola poskytla čiastkový pohľad na problematiku environmentálnych problémov zo sociálno-ekonomického pohľadu.

podiel HDP na jednotku vloženého kapitálu či podiel HDP na jednotlivý región. rast efektívnosti základných prostriedkov. bariéra priestoru a bariéra životného prostredia. Bariérami ekonomického rastu sú z klasických bariéra pracovnej sily. 12. podiel verejných financií na rozdeľovacích procesoch. vonkajšia ekonomická rovnováha.1. HDP. výsledky hospodárenia verejných rozpočtov.Hospodárska politika 12. pri využití možných zdrojov. no možno ho merať aj ako podiel HDP na jedného obyvateľa. bariéra zahraničného obchodu a bariéra spotreby a zo súčasných bariéra času. ich aktuálnej hodnoty a budúcich smerov vývoja. miera inflácie. 139 .1 Tempo ekonomického rastu Ekonomický rast predstavuje situáciu. rast počtu pracovných síl. Hodnotenie výsledkov hospodárskej politiky Poslanie Poslaním tejto kapitoly je uviesť niektoré zo spôsobov hodnotenia výsledkov hospodárskej politiky. úroveň úrokových mier a ďalších menových a fiškálnych kritérií. Meranie ekonomického rastu sa najčastejšie realizuje cez prírastok hrubého domáceho produktu v konkrétnom čase. rast vložených investičných statkov. zavádzanie technického pokroku.1 Spôsoby hodnotenia výsledkov hospodárskej politiky Hodnotenie výsledkov hospodárskej politiky sa realizuje prostredníctvom analýzy makroekonomických agregátov. 12. K hodnotiacim ukazovateľom patria: tempo ekonomického rastu – merané konkrétnym agregátom. efektívne využívanie živej a zhmotnenej práce. podiel HDP na jednotku živej práce. miera a štruktúra nezamestnanosti. napr. Faktormi ekonomického rastu sú najmä rast spoločenskej produktivity práce. rast vloženého kapitálu. vývoj nominálneho a efektívneho kurzu národnej meny. vyrovnanosť platobnej bilancie. Ciele Po preštudovaní tejto kapitoly budete vedieť: • Ako je možné hodnotiť výsledky hospodárskej politiky prostredníctvom rôznych ukazovateľov. pri ktorej dochádza k absolútnemu i relatívnemu rastu základných makroekonomických kategórii trhovej ekonomiky.

že výsledný obraz je v značnej miere ovplyvnený zvoleným meradlom. rokoch minulého storočia sa používal magický trojuholník poskytujúci komplexný pohľad na hrubý domáci produkt. Táto metóda prešla určitým vývojom. − podiel salda bežného účtu platobnej bilancie na HDP. ale sú súčasťou realizácie politiky na udržanie vysokej zamestnanosti a cenovej stability. (B = 0%). Jeho úpravou. v tom smere. bude sa príslušný vrchol v zostrojenom štvoruholníku vzďaľovať od stredu. Ide o štvoruholník. je možné z výsledného tvaru štvoruholníka posudzovať naplnenie týchto cieľov a tiež úspešnosť danej hospodárskej politiky. ktorá je založená na zostavení magických n-uholníkov. Stupeň úspešnosti plnenia jednotlivých cieľov je daný veľkosťou plochy zostrojeného štvoruholníka. Za tradičné ciele považuje ekonomická teória a prax stály hospodársky rast (G).1. že zlepšenie v jednej oblasti sa môže uskutočniť len za cenu zhoršenia v inej oblasti. Optimálne naplnenie cieľov je potrebné chápať ako určitý kompromis medzi vyšším naplnením niektorého z cieľov a nižším naplnením ostatných. V magickom štvoruholníku sa zaznačujú štyri makroekonomické veličiny: − medziročné tempo rastu reálneho produktu.5%). V 60. (U = 5.Hospodárska politika 12. Z toho vyplýva. v ktorom sú vyznačené hodnoty. v určitých vzájomných vzťahoch. ktoré môžu byť premenlivé v závislosti na konkrétnej medzinárodno-ekonomickej situácií a na aktuálnej pozícií danej národnej ekonomiky. ktorý rozširuje hodnotiace kritériá magického štvoruholníka o ekologické náklady hrubého 140 . Veličiny uvedené v zátvorkách predstavujú ideálny magický štvoruholník. − priemerná ročná miera inflácie. Vzájomné väzby týchto cieľov sú také. Základné ciele by teda mali byť naplňované v určitej harmónií. avšak niektorí ekonómovia označujú túto metódu za prekonanú. ktorá by vychádzala z určitého optimálneho plnenia jednotlivých cieľov. Okrem magického štvoruholníka sa na hodnotenie používa aj magický šesťuholník. ktorú vypočítame pomocou súčtu obsahov pravouhlých trojuholníkov (a*b/2). lebo je veľmi ťažké dosiahnuť všetky ciele zároveň. V tejto súvislosti hovoríme o konfliktnosti cieľov. nízku mieru nezamestnanosti (U) a vonkajšiu rovnováhu vyjadrenú pomocou podielu salda bežného účtu platobnej bilancie na HDP (B). Štvoruholník sa magickým sa nazýva preto. (P = 2%). infláciu a nezamestnanosť. Objavili sa aj návrhy na rozšírenie obrazca o ďalšie ciele hospodárskej politiky. V súčasnej dobe je obvyklým tvarom štvoruholník. Kaldor. ale tieto návrhy sa neujali. cenovú stabilitu meranú pomocou miery inflácie (P). že rast ekonomiky alebo rovnováha bežného účtu nemajú povahu samostatných cieľov vládnej hospodárskej politiky. Jeho autorom je britský ekonóm N.2 Magický n-uholník Na určenie úspešnosti plnenia celého komplexu hospodársko-politických cieľov sa používa v ekonómií grafická metóda. ktorý ho zostrojil pre OECD za účelom hodnotenia hospodárskej situácie jednotlivých krajín. (G = 3%). ku ktorým bolo neskôr pripojené saldo platobnej bilancie. − priemerná ročná miera nezamestnanosti. Tieto makroekonomické veličiny sú získané na základe podrobných makroekonomických analýz a empirických výskumov a predstavujú priemerné hodnoty vyspelých krajín OECD. Ozývajú sa námietky napr. Ak sa bude daný ukazovateľ zlepšovať. ktoré by mali byť dosiahnuté.

indexu nepopulárnosti a indexu stabilizačnej politiky. 12. ktoré kombinujú všeobecné makroekonomické ciele tak. ktorá sa premietne do zníženia blahobytu v danej krajine. Index biedy Z hľadiska zachovávania vnútornej rovnováhy ekonomiky dôležitú úlohu má cenová stabilita. ako je tempo rastu HDP. ktorú im spoločnosť prisudzuje. Index voličskej nepopularity Druhým zo známych indexov využívaných v analýze ekonomickej výkonnosti je index voličskej nepopularity zostavený na základe výskumu R. namierený proti politike prezidenta Geralda Forda. ak miera inflácie vzrastie o 3 percentuálne body. ak tempo rastu reálneho HDP poklesne taktiež o jeden percentuálny bod. Z takto definovaného indexu vyplýva. je pomerne často používaný v analýzach výkonnosti ekonomiky krajiny. Matematické vyjadrenie indexu biedy v čase t je nasledovné: MI t = pt + ut . vládnuca politická strana stratí za inak nezmenených podmienok jedno percento zo svojich voličských preferencií. Okunom za účelom merania stagflácie v ekonomike. Napriek tomu. miera nezamestnanosti. kde: pt predstavuje mieru inflácie v čase t. že jeho rastúca hodnota bude signalizovať zhoršenie ekonomickej výkonnosti. Pôvodne vznikol v roku 1975 ako politický slogan amerických demokratov. Vďaka nim umožňuje presnejšie hodnotiť výsledky hospodárskej politiky. nízka miera nezamestnanosti. Táto skutočnosť sa odráža aj v konštrukcii makroekonomických výkonnostných indexov. nedovoľuje hodnotiť hospodársku politiku čisto na základe magického štvoruholníka. ako sme už spomenuli. miera inflácie. ktoré v sebe zahrňujú ako nominálne. za inak nezmenených podmienok jedno percento zo svojich voličských preferencií. tak aj reálne ciele hospodárskej politiky. že je jeho konštrukcia značne triviálna.Hospodárska politika domáceho produktu a o spravodlivosť v rozdeľovaní majetku a peňazí. Jedným z týchto indexov je „Misery Index“ (Index biedy). Tento fakt viedol ekonómov k zostrojeniu špecifických indexov. spočíva v súčte miery nezamestnanosti a miery inflácie. skonštruovaný A. ut predstavuje mieru nezamestnanosti v čase t. Úspešnosť hospodárskej politiky hodnotíme pomocou indexu biedy.3 Ďalšie príklady jednoduchých viackriteriálnych ukazovateľov ekonomickej výkonnosti Ekonomická teória a prax hovorí o štyroch základných makroekonomických cieľoch vlády a centrálnej banky: hospodársky rast. Fairyho. 141 . nízka miera inflácie a vyrovnaný bežný účet platobnej bilancie. vzťahy medzi týmito makroekonomickými veličinami sa vyjadrujú pomocou magického štvoruholníka. že odrážajú spoločensky preferovanú podobu hospodárskej politiky vlády. dostatočná zamestnanosť a primeraný rast produktu. Konfliktnosť jednotlivých cieľov a ich rozdielna váha.1. Tieto indexy sú zostrojené prostredníctvom vybraných makroekonomických ukazovateľov. ktorý po dlhodobom (obdobie rokov 1916-1984) sledovania ekonomiky a výsledkov prezidentských volieb vyvodil nasledujúce závery: vládnuca politická strana stratí. Tak.

V súlade s týmto záverom bude platiť. vzniká v danej krajine riziko zmeny vládnej garnitúry behom riadneho volebného obdobia. Index stabilizačnej politiky Pri zostavovaní indexu stabilizačnej politiky (ISP) sa stretávame s rovnakými indikátormi ako v prípade indexu voličskej nepopularity.Hospodárska politika Vychádzajúc z týchto záverov je možno index voličskej nepopularity v čase t vyčísliť nasledujúcim spôsobom: IVN t = pt + 3. Taylora. kde: pt predstavuje mieru inflácie v čase t. či hodnota ISP bude prevyšovať nulovú hodnotu. ktorí považujú za vhodný pracovný cieľ hospodárskej politiky dosiahnutie stabilného tempa rastu nominálneho HDP. Ktorý sa vypočíta na základe vzťahu: ISPt = pt + 2. výhradne v súlade s vyššie uvedenými predpokladmi Tobina a Taylora. Tobina a J. Stabilizačná politika vlády bude v tomto ponímaní tým úspešnejšia. čím nižšia bude hodnota indexu stabilizačnej politiky. že makroekonomická výkonnosť štátu bude tým vyššia. ktorá vykazuje rýchlejšie tempo rastu HDP pri pomalom raste cenovej hladiny. kde: pt predstavuje mieru inflácie v čase t. Ak hodnota indexu hodnotiaceho (ne)úspešnosť hospodárskej politiky vlády stúpa. Ak spojíme uvedené predpoklady s Okunovým zákonom.g t .ut . vznikne index stabilizačnej politiky zohľadňujúci mieru inflácie. kde: gnt tempo rastu nominálneho HDP v čase t. Túto požiadavku možno matematický vyjadriť: gnt = pt + g t . Vyššie uvedené indexy sa opierajú o pevný teoretický základ a sú naviac schopné indikovať politický osud vlády. g t predstavuje tempo rastu reálneho HDP v čase t. sa bude ekonomická situácia vybraného štátu zhoršovať. čím absolútna hodnota rozdielu medzi nulovou hodnotou ISP a nulou bude nižšia. V tomto prípade je celkom ľahostajné. Pokiaľ sa na interpretáciu výsledku daného ukazovateľa pozrieme z hľadiska merania výkonnosti ekonomiky. 142 . potom jeho ideálna hodnota bude nulová. g t predstavuje tempo rastu reálneho HDP v čase t. alebo bude nižšia. pt predstavuje mieru inflácie v čase t. potom cieľom subjektov hospodárskej politiky je dosiahnutie čo najvyššieho ekonomického rastu pri čo najnižšej miere inflácie. Nemožno pochybovať o tom. Aj v tomto prípade platí. že za úspešnejšiu bude považovaná vláda tej krajiny. Teoretické východisko definície daného indexu je spozorované v odporúčaniach J. Ak by sme index stabilizačnej politiky chápali absolútne. že s rastom hodnoty daného indexu. ut predstavuje tempo rastu reálneho HDP v čase t. tzn.

4 Rating Ďalším kritériom merania účinnosti hospodárskej politiky je tiež medzinárodné ratingové hodnotenie štátu. ktorými sú hodnotenie politického a ekonomického rizika. ktorá je rozdelená na dva základné stupne: investičný a neinvestičný (špekulatívny) stupeň. dlžník. podiel politického rizika na celkovom hodnotení predstavuje 40 až 60 %. riadenie ekonomiky. nesplatí svoj záväzok načas a v stanovenej výške. Rating zahraničných záväzkov nezávislej krajiny je mierou schopnosti štátu (centrálnej banky) zabezpečiť devízové prostriedky na splácanie zahraničného zadlženia. ekonomického rastu a jeho perspektívy. Ratingové agentúry popri kľúčovom hodnotení zahraničných dlhových záväzkov zverejňujú aj hodnotenie domácich záväzkov hodnoteného subjektu. ktorú ratingové spoločnosti používajú. Ekonomické riziko predstavuje mieru schopnosti splácať záväzky. Toto hodnotenie je skráteným vyjadrením výsledku podrobnej analýzy a slúži investorom na rýchlu orientáciu. 143 . perspektívy ďalšieho ekonomického vývoja. ktorá významne ovplyvňuje uskutočňované finančné operácie. Ratingové agentúry zverejňujú hodnotenie priamych alebo štátom garantovaných zahraničných a domácich dlhových záväzkov vo forme písmenovoznakovej kombinácie. Ratingové hodnotenie má mimoriadny význam pre pozíciu krajiny na medzinárodných finančných trhoch a slúži ako podstatný indikátor aj pre zahraničných investorov. Politické riziká vyplývajú z politického systému. až po jednotlivé podniky a obce. Politické riziko predstavuje ochotu príslušnej krajiny načas splácať svoje záväzky. Pri hodnotení dlhodobých záväzkov nezávislej krajiny využívajú všetky významné ratingové agentúry okrem Moody’s (znaky uvedené v zátvorkách) rovnaké znaky. pozostáva z dvoch základných komponentov. pričom má tendenciu postupne klesať.Hospodárska politika 12. Je to široko využívaná investičná informácia. Do investičného stupňa sú začlenené skupiny hodnotení: AAA(Aaa). ekonomická štruktúra a ekonomický rast. Rating je jedným zo základných agregátnych ukazovateľov ekonomickej a politickej situácie v krajine. Táto závisí od ekonomického bohatstva. ale vzťahuje sa aj na celkové zadlženie krajiny. ktorým rozlišuje rôzne stupne úverovej kvality pri rozhodovaní o alokácii investícií. Na základe politických rozhodnutí sa štát môže rozhodnúť nesplácať svoj zmluvný záväzok napriek tomu. vývoja konkurencieschopnosti. Rating nie je len ohodnotením kredibility vlády. stav a flexibilita platobnej bilancie. Metodológia. do ktorého sú započítané záväzky verejného a súkromného sektora. ktorého tvorba je podmienená pôsobením týchto faktorov: vonkajšia finančná pozícia. AA(Aa). Hodnotenie bonity subjektu. Investor používa hodnotenie ako nástroj. Toto riziko sa nazýva úverové riziko. že emitent. Pre väčšinu priemyselne vyspelých krajín s demokratickými formami vlády je riziko akútnej politickej nestability maximálne potlačené. resp. A(A) a BBB(Baa). sociálneho prostredia a medzinárodných vzťahov a ekonomické riziká vyplývajú z vývoja platobnej bilancie. sociálneho prostredia a medzinárodných vzťahov. Ochotu krajiny splácať svoje vonkajšie záväzky ovplyvňuje predovšetkým stabilita: politického systému.1. ktoré sú nezávislé len relatívne krátky čas. Toto osobitné ratingové hodnotenie je zvyčajne vyššie ako základné hodnotenie viazané na zahraničné dlhové záväzky. Ratingové agentúry sa vo svojej činnosti zaoberajú hodnotením rôznych subjektov – od štátov. ekonomickej štruktúry. čiže úverový rating predstavuje ohodnotenie rizika. V prípade krajín. že jeho ekonomická a finančná kapacita je dostatočná.

1).12. verejne publikovaný slovný komentár. pri Moody’s číslice 1. B(B). A1.1 Ratingové hodnotenia vybraných agentúr JRBI/IBCA staré názvy R&I/FITCH nové názvy DD AAA AA+ AA KD A1+ A1 A2 Standard&Poor’s Charakteristika DD Dlžník najvyššej kvality – extrémne AAA silná schopnosť plniť finančné AA+ záväzky AA Silná schopnosť plniť finančné záväzky – malý rozdiel v porovnaní s AAA AAsilná schopnosť plniť finančné A+ záväzky – môže však byť ovplyvnená A konjuktálnym cyklom a okolím ADostatočná chodnosť plniť finančné BBB+ záväzky konjutúra a okolie ju však BBB môžu značne ovplyvniť BBBTáto kategória má špekulatívne elementy – schopnosť plníť záväzky je zaitená len keď je konjukturálne okolie stabilné BB+ BB BBB+ B BB C D KD A1+ A1 A2 Moody′s DD Aaa Aa1 Aa2 KD P1 P1 P2 Investičný stupeň A3 Aa3 A1 A2 A3 Baa1 Baa2 Baa3 Neinvestičný stupeň Ba1 Ba2 Ba3 B1 B2 B3 Caa1 Caa2 Caa3 CC C NP AAA+ A ABBB+ BBB BBBBB+ BB BBB+ B BCCC+ CCC CCCCC C A3 B C D Existuje akútne nebezpečenstvo. C. CC(Ca) a C (c).prípad neplnenia záväzkov . A3( P1.P2. že CCC+ dlžník bude plniť záväzky len CCC s námahou CCCObligácie s vysokým špekulatívnosti Veľmi malá špekulatívnosti stupňom CC pravdepodobnosť C . v ktorom ratingová agentúra vyjadrí dôvody svojho rozhodnutia so zdôraznením podstatných pozitívnych a negatívnych skutočností (Tab.Hospodárska politika V neinvestičnom stupni sa používajú hodnotenia BB(Ba). A2.D Zdroj: NBS 144 . Pri hodnotení krátkodobých zahraničných dlhových záväzkov sa záväzkom na investičnom stupni priraďujú symboly A1+. CCC(Caa).12. resp. Znamienka + a – .P3 pri Moody’s) a záväzkom na špekulatívnom stupni B. D (NP pri Moody’s). 2 a 3 slúžia na rozlíšenie postavenia v rámci príslušnej skupiny. Tab. Súčasťou bezprostredného vyjadrenia ratingového hodnotenia je krátky.

ak agentúra pripúšťa možnosť v krátkej dobe zvýšiť ratingový stupeň. Čím ma krajina vyšší rating. agentúra zamýšľa ponechať stupeň na nezmenenej úrovni. Ratingové známky sú teda jedným z hlavných kritérií. − stabilný. − negatívny. 145 . tým lacnejšie si môže požičiavať peniaze na medzinárodných trhoch. agentúra uvažuje o znížení stupňa. Záver Poslaním tejto kapitoly bolo uviesť niektoré zo spôsobov hodnotenia výsledkov hospodárskej politiky. ktorý môže byť: − pozitívny. S každým znížením ratingu hrozí krajine zvýšenie nákladov na obsluhu zahraničného dlhu. ktoré ovplyvňujú rozhodovanie veľkých investorov.Hospodárska politika Agentúry ďalej prideľujú jednotlivým stupňom výhľad (outlook).

Postupne budú stručne charakterizované jednotlivé etapy vývoja. Ciele Po preštudovaní tejto kapitoly budete vedieť: • • Akými etapami makroekonomického vývoja prešlo Slovensko.1. že ich bolo viac. 146 .13. budeme brať za významný práve tento rok. ktorá ešte stále nie je dokončená. Samozrejme. Pre naše potreby vysvetlenia súvislostí súčasného vývoja a smerovania Slovenska. Stručný prehľad jednotlivých etáp poskytuje Obr. že tento rok nebol jediným prelomovým rokom a z dejepisu je evidentné. Charakterizovať jednotlivé etapy.Hospodárska politika 13. kedy Slovensko nastúpilo cestu transformácie hospodárskeho systému na trhovú ekonomiku. Za východiskový stav budeme považovať obdobie do roku 1989. Makroekonomický vývoj Slovenska Poslanie Poslaním tejto kapitoly je poskytnúť stručný prehľad makroekonomického vývoja Slovenska. 13.1 Stručný prehľad makroekonomického vývoja Slovenska Stručný prehľad makroekonomického vývoja Slovenska začneme jeho východiskovým stavom. ktorý bol pre Slovensko prelomovým.

Ekonomika dopláca na nerealizované štruktúrne zmeny a dostáva sa do výraznej vonkajšej aj vnútornej nerovnováhy Stabilizačný program s predpokl. ten však bol bezproblémový iba dovtedy. privatizácia a reštriktívna politika. Etapa oživenia 3. snaha o znovu nastolenie rovnováhy A Deklarovaná. Obnovenie ekonom. Etapa nerovnovážneho rastu 4. Etapa obnovovania rovnováhy Dopyt. ale za cenu hlbokého poklesu výkonnosti Oživenie najprv zahraničného. rast zadlženia spomalenie ratu. pri zachovaní soc. vznik oficiálne zamestnanosť. statkov a medziproduktov Globálna nerovnováha Štruktúrne defekty. nerovnováhy. kým sa do produkcie mohli znovu zapájať uvoľnené kapacity Pokračuje neadekvátny rast dopytu. transformačná a potlačovaná inflácia. skrytá inflácie. deficit obchodnej bilancie) pri defektnej ponukovej štruktúre. Oficiálne plná depresia. rast vo Pokles vonkajšej pri klesajúcej inflácii. Krátkodobého zníženia domáceho dopytu a ozdravením ponukovej stránky hospodárstva. koncu etapy rastie riziko Podmienkach. trh dodávateľa 2. zahr. dotvorenie inštitucionál. ponuková strana domácej ekonomiky nie je schopná reagovať. potom aj domáceho dopytu vyvolalo rast ekonomiky. obmedzenie. rast straty rovnováhy a zlé výsledky mikrosféry nezamestnanosti. rámca B Úspech pri spomalení Stagnácia. . ešte ale nie plne ralizovaná zmena stratégie transformácie Deklar. Obchodu. Reštriktívna politika ekonomiku stabilizovala. nízka efektívnosť. zriadenia Šoková terapia.Ponukové obmedzenie. Reformy majú prispieť k vyššej efektívnosti a bonoveniu súťaživosti. vykázanej nezamestnanosti. rastu Silný ekonom. trh odberateľa Socialistická ekonomika 1. odstraňovane nedostatkovej ekonomiky Hľadanie vlastnej cesty transformácie. Zníženie reálnych miezd. Etapa počiatočnej stabilizácie Trh investič. statkov Štruktúrna nerovnováha Prechod od latentnej k otvorenej forme nerovnováhy (inflácia. spomalenie priebehu reforiem Urýchlenie reformných krokov. stagnácia Hospodárska politika 147 Trh spotreb. ku výraznej nerovnováž. liberalizácia cien.

ktoré výrazne vplývali na makroekonomické ukazovatele v čase úvah o prvých transformačných krokoch a následne aj na samotnú transformáciu. potom v nej bola aj inflácia. Odstránenie nerovnovážnych tendencií si nevyhnutne vyžadovalo zapojenie trhových síl do riadenia ekonomiky. a to tak v ich globálnej relácii. rokov bolo podľa HDP na obyvateľa až v piatej desiatke. s. ktorá je formou prejavu nerovnováhy.: Hospodárska politika na Slovensku 1990 – 1999. Existovali obavy pred transformačnou pascou. Dôraz sa kládol na: zastavenie inflácie a odbúranie deficitného hospodárenia v štátnom rozpočte. V ekonomike existovala tak nerovnováha štruktúrna (jej prejavom je skrytá inflácia). ako aj v štruktúre. Nerovnovážne tendencie v ekonomike tvorili jednu z príčin pomaly sa meniacej štruktúry národného hospodárstva. ktoré uprednostňovali sociálnu funkciu maloobchodných cien. keď pravidlá socialistickej ekonomiky sú už oslabené. „šokovej terapie“ – k reformným krokom malo prísť naraz a bez odkladov.1 Východiskový stav (do roku 1989) Zámerom charakteristiky východiskového stavu je ponúknuť popis faktorov. Príprava reformných krokov na začiatku transformačného procesu sa teda odohrávala v makroekonomickom prostredí. chronickými prejavmi nerovnováh. 13. Permanentným javom vývoja československej ekonomiky bola nerovnováha (termín „nerovnováha“ je však potrebné pri hodnotení plánovanej ekonomiky používať s vedomím. Metóda šokovej terapie bola scenárom ovplyvneným ekonomickým neoliberalizmom. Ak v československej ekonomike bola permanentným javom nerovnováha.1. rokoch dosahovalo vysoké tempá hospodárskeho rastu. že tlaky živené nerovnováhou sa pri priblížení trhovým podmienkam prejavia vo forme inflačného šoku a ťažkostí s obchodnou bilanciou. V počiatočnom štádiu reformy sa rozhodovacia sféra Československa rozhodla pre metódu tzv. ktoré bolo poznačené stagnáciou rastu výkonnosti ekonomiky. ktorá sa prejavovala predovšetkým ako prevaha dopytu nad ponukou. o miernom poklese výkonnosti hospodárstva. resp. Rektifikované hodnoty ekonomického rastu v období 1981-1989 preto svedčia skôr o stagnácii.1 Etapy transformácie ekonomiky (Zdroj: MARCINČIN. pričom však hrozilo. etapa – Etapa počiatočnej stabilizácie (1990 – 1992) Táto etapa bola etapou snahy o nastolenie stabilizácie a rovnováhy.1. V 70. a 60. potlačovanou infláciou. 13.Hospodárska politika Obr. teda stavom. že rozhodujúcim kritériom tvorby plánu bolo materiálové vybilancovanie – ako istá náhrada pojmu rovnováha). Všetky tieto problémy vznikali ako prejavy zlyhávania centrálne plánovanej ekonomiky. Koncom 80. ako aj nerovnováha globálna (jej prejavom je potlačovaná inflácia). A.2 I. Československo pred druhou svetovou vojnou patrilo medzi zhruba desiatku krajín s najvyšším objemom národného dôchodku v prepočte na obyvateľa a v 50. že neexistoval funkčný trh a ani rovnováhotvorné ceny. ale pravidlá trhovej ekonomiky ešte nie sú funkčné. Prehlbovala sa aj celková iracionalita cenového systému a deformácie cien. 53) 13. 148 . Deformovaná cenová sústava bola aj výsledkom uplatňovania štátnej cenovej politiky. rokoch sa inflácia prejavovala skôr ako skrytá. štrukturálnymi defektmi. Príčinou bolo vyčerpanie možnosti zvyšovať hospodársky rast väčším využívaním výrobných vstupov. a 80.

1. Cieľom tejto regulácie (spolu s reštriktívnou finančnou a menovou politikou) bolo zabrániť prechodu inflačného nárazu do inflačnej špirály. ale zároveň podcenený.1991 došlo k liberalizácii veľkej časti cien. 13. stimulácia podnikov (privatizácia a vytvorenie systému správy obchodných spoločností) a vytvorenie vládnych inštitúcií nevyhnutných pre fungovanie trhu. etapa – Etapa oživenia ekonomiky (1993 – 1995) Tlak na zmenu reformnej cesty viedol k odkloneniu od pôvodnej československej reformy a k novému prístupu k transformácii v období rokov 1993-1998. problémy pri dosahovaní komplementárnosti reforiem a interakcie medzi reformami a hlavne rôzne politické záujmy strán a záujmových zoskupení. Neúspechom. lebo bol často považovaný za ukazovateľa rozsahu poklesu životnej úrovne obyvateľstva. Výrazný pokles produkcie. tlmiť špekulačné a nadmerné výkyvy cien. ale zároveň viedla k razantnému útlmu ekonomiky. vyvolal mnoho diskusií na tému. Bariérami jej priebehu boli: neurčitosť výsledkov reformy. aj keď v istej miere nevyhnutným. Koncom roka 1992 začala ekonomika signalizovať zvrat z depresie. pričom dôraz bol kladený na zastavenie inflácie a na odbúranie deficitného hospodárenia v štátnom rozpočte. Kritizovaná však bola najmä rýchlosť liberalizácie a súčasné uplatňovanie reštriktívnej menovej politiky a to z dôvodu. Jednou z príčin poklesu bol aj rozpad RVHP. čo viedlo v priebehu roku 1991 k posilneniu monopolného postavenia československých výrobcov. rast nezamestnanosti a zníženie reálnej mzdy. stabilizácia ekonomiky. Z makroekonomického pohľadu je dôležité. ku ktorému počas rokov 1990-1993 došlo.1. že ceny zahraničných substitútov domácich tovarov boli také vysoké. ktorá by výraznejšie rešpektovala slovenské špecifiká prispel k tomu. Pokles produkcie v hospodárstve bol očakávaný. že v zásade nekonkurovali domácim tovarom. nakoľko bol nevyhnutný a nakoľko bolo v silách tvorcov hospodárskej politiky mu zabrániť.3 II. bolo oslabenie výkonnosti hospodárstva. že československá ekonomika mala ešte výrazne monopolnú alebo oligopolnú štruktúru prakticky vo všetkých odvetviach a cenovej liberalizácii nepredchádzala dôsledná inštitucionálna reforma. Stal sa politicky citlivou záležitosťou.Hospodárska politika Cieľom reformy bolo: zlepšenie alokačnej efektívnosti zavedením flexibilných cien a vytvorenie konkurenčného prostredia.1993 rozdelilo na 2 samostatné štáty. Ďalej bola kritizovaná protiinflačná akcia vlády v podobe reštriktívnej menovej a rozpočtovej politiky. čiže otvoreným rastom cien. Znehodnotenie kurzu Kčs viedlo k tomu. Potreba liberalizácie cien v tom čase nevyvolávala hlbšie spory ekonómov. na základe čoho sa pristúpilo k „zmäkčeniu“ kritérií v ekonomike. ktorá síce postupne cenovú hladinu stabilizovala. Kumulovaný pokles do roku 1993. pri ktorom firmy ani domácnosti vzhľadom na svoju nepriaznivú dôchodkovú situáciu neboli schopné realizovať potrebné štruktúrne zmeny. brániť kartelovým dohodám a oslabiť roztvárajúce sa nožnice medzi cenami vstupov a cenami finálnymi. Pre okruh cien pokrývajúci zhruba 15% HDP (neskôr iba 5%) bola uplatnená cenová regulácia. Uvedené javy znamenali pre ekonomiku umŕtvenie. že sa ČSFR k 1. V priebehu roka 1990 bol vypracovaný scenár transformácie a 1.1. 149 . Zosilnený tlak na zmenu charakteru „klausovskej“ reformy na takú. že táto prvá koncepcia reformy preferovala otázku stabilizácie a nastolenia rovnováhy. štruktúrnych defektov a pod. kedy končila transformačná depresia bol 25%. avšak veľmi podstatnými boli dôsledky inflácie a impulzy vychádzajúce z neistoty. Úspechom tejto etapy bolo zastavenie inflačného šoku spôsobom konformným s trhovým hospodárstvom.

antiimportné opatrenia zo začiatku a proexportné opatrenia z druhej polovice roka 1994). ktorým bolo neuvedomenie si naliehavosti štruktúrnych zmien. Reformný proces sa však spomalil. Za prioritu slovenskej ekonomiky vláda deklarovala reštrukturalizáciu a revitalizáciu tých sektorov. Pokračovanie vývoja takýmto smerom znamenalo hrozbu. Hlavnými bodmi tejto stratégie boli: 1. ktoré z hľadiska komparatívnych výhod budú zodpovedať kritériám dlhodobej efektívnosti. Zmeny vo výsledkoch fungovania hospodárstva Slovenska v roku 1994 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím boli charakteristické relatívne stabilným makroekonomickým rámcom hospodárskych aktivít. V novembri 1992 bola prijatá „stratégia hospodárskej obrody“. kým sa do produkcie zapájali kapacity uvoľnené počas transformačnej depresie. Vznik nového štátu k 1. a 3. Takýto vývoj však priniesol svoje negatívum. Preto došlo k zásadnej zmene vo faktoroch pôsobiacich na ekonomický rast v období 1994-95. Oživenie ekonomiky v roku 1994 bolo dosiahnuté výlučne rastom exportu. Oživenie prichádzajúce zvonka sa postupne premieňalo do obnovenia rastu ďalších zložiek HDP. negatívne sa vyvíjal stav verejných financií aj stav devízových rezerv a zrýchlila sa inflácia. Následné obdobie rokov 1994 a 1995 možno z pohľadu makroekonomických výsledkov hodnotiť ako úspešné. V roku 1993 tiež dozneli dôsledky rozdelenia ČSFR a negatívny vplyv vzniku samostatného Slovenska na recidívu hospodárskeho poklesu. skôr reštriktívnu fiškálnu. Prvé známky dosiahnutia oživenia ekonomiky sa začali ukazovať už v roku 1992. pričom dôraz sa presunul na potrebu dodržiavania reštriktívnej fiškálnej a neutrálnej menovej politiky. Pre celú túto etapu je typické. Z uvedeného dôvodu v roku 1993 pokračoval. Neexistovala 150 . o ktorý sa zaslúžila reštriktívna fiškálna a neutrálna menová politika. Slovensko nevyužilo obdobie oživenia na realizáciu potrebných štruktúrnych a inštitucionálnych zmien a preto hrozilo. 2. že existovala snaha o obozretnú. Problémom sa však stalo. reštrukturalizácia priemyslu pod vedením a za finančnej pomoci štátu. v roku 1995 rástli už bez výnimky všetky zložky HDP. Kým v roku 1994 bola jedinou (v stálych cenách) rastúcou zložkou výdavkovej strany HDP iba hodnota exportu výrobkov a služieb. pokles tvorby HDP. Vzrast výkonnosti prebiehal dovtedy. ktorý sa považuje za štruktúrnu nevýhodu (je výrazne konjunkturálne závislý). Opätovné narušenie makroekonomickej stability a nutný ekonomický pokles v roku 1993 je považovaný za ekonomické dôsledky štátoprávnych zmien. aj keď miernejším tempom. V roku 1994 mal vzostupnú fázu dopytový cyklus aj u obchodných partnerov SR.1. Nadmerný podiel výroby polotovarov. Súčasne sa spomaľovalo tempo rastu exportu. sa pri bezprostrednom prekonávaní recesie v tomto prípade stal výhodou. že domáci dopyt rástol podstatne rýchlejšie ako HDP. že ekonomika sa dostane do opätovnej destabilizácie. čo vyvolalo silný rast dovozu. ale uvoľnenejšiu menovú politiku a deklarovaná zmena stratégie transformácie sa v plnej miere ešte nerealizovala. aktívna obchodná politika vrátane podpory vývozu do európskych krajín SNŠ.Hospodárska politika Prvá vláda samostatného štátu vytýčila svoju víziu ako budovanie sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky. čo stimulovalo exportnú výkonnosť pri existujúcom exportnom sortimente. Opatrenia v hospodárskej politike boli zamerané na podporu vývozu a zlepšenie zahraničnoobchodnej bilancie (devalvácie uskutočnené v druhej polovici roka 1993. ale exogénny vplyv vo forme vzniku nového štátu spôsobil dočasnú recidívu ekonomických ťažkostí. že pozitívny makroekonomický vývoj bude iba dočasný. stimulovanie makroekonomickej expanzie uvoľňovaním fiškálnej a úverovej politiky. Ekonomický vývoj bol posilnený hlavne priaznivým vývojom konjunktúry vo vyspelých trhových ekonomikách i v štátoch CEFTA. V roku 1993 bol tento program ďalej rozpracovaný a doplnený.1993 však zabránil ďalšiemu vypracovávaniu koherentnej stratégie reformy.

čiže dosahovanie ekonomického rastu v tomto období bolo výrazne závislé na cudzích zdrojoch. Alternatívny pohľad na ekonomiku tohto obdobia je prostredníctvom analýzy nerovnováhy medzi úsporami a investíciami. Stimulovanie domáceho dopytu bez zásadného oživenia ponukovej strany hospodárstva je stimulovaním nerovnováhy.4 III. Štruktúra investícií realizovaných v SR v tomto období však nedávala záruku ani rýchlej návratnosti. V ekonomike sa viac investovalo.Hospodárska politika ešte zdravá mikroekonomická základňa pre to. Rok 1996 je v makroekonomickom vývoji transformačného procesu SR považovaný za prelomový. Hospodárstvo Slovenska v tomto období sa vyznačovalo neobvykle vysokou mierou investícií. že došlo k výraznej expanzii výdavkov na konečnú spotrebu štátnej správy. bez výrazného úspechu pri reštrukturalizácii ekonomiky. 13. V tomto období hospodárska politika preferovala vysoké tempá rastu bez nevyhnutných inštitucionálnych zmien. Pri vysokom ekonomickom raste dochádzalo k problémom s vnútornou aj vonkajšou nerovnováhou. Na nadmerne expanzívnu finančnú politiku vlády reagovala centrálna banka reštrikčným zameraním menovej politiky. V rokoch 1996 a 1998 cudzie zdroje pokryli viac ako 100% absolútneho prírastku HDP. ktoré by mali aj výrazný podporný účinok na exportné odvetvia ekonomiky. Najdôležitejšie segmenty hospodárskej politiky neboli primerane skoordinované. ale len v tom prípade. ktoré vyžadovali výrazné zásahy. V roku 1996 sa naplno prejavili nerovnovážne tendencie a to veľmi výrazným pričinením finančnej politiky tým. ktorá sa preniesla aj do vonkajšej nerovnováhy. Chýbala aj koordinácia medzi makropolitikami a pokrokom v štrukturálnych reformách. Preferoval sa silný ekonomický rast. preto šlo o rast „na dlh“. 151 . z ktorých mimoriadne vysoký podiel bol alokovaný štátom. Výsledkom bolo vytláčanie súkromných pôžičiek a nárast úrokových mier. že by sa z cudzích zdrojov financovali vysoko efektívne investičné aktivity. deficitné hospodárenie v záujme podpory tzv. viac sa deklarovali sociálne motívy a zodpovednosť štátu. etapa – Etapa nerovnovážneho rastu (1996 – 1998) V tejto etape dochádza k výraznejšej implementácii predstáv „stratégie hospodárskej obrody“ z konca roku 1992. ani proexportného účinku týchto investícií. Výmenný kurz od 1997 roku neodzrkadľoval ekonomický vývoj Slovenska a v porovnaní s HDP bol silne nadhodnotený. Hospodárska politika sa odkláňala od liberalistických vzorov. aby sa dokázal samočinne udržiavať harmonický vývoj. ako sa usporilo a rozdiel bol hradený úsporami iných ekonomík. ako aj k silnému nárastu investícií. realizáciu rozsiahlych verejných infraštruktúrnych investícií. To vyvolalo recidívu nerovnováhy domáceho dopytu a HDP. nakoľko došlo k zmene vo vývoji viacerých pozitívnych tendencií z obdobia rokov 1994-95. V tomto období rástli súčasti domáceho dopytu s výnimkou spotreby domácností podstatne rýchlejším tempom ako celkový HDP. ktorý bol podporovaný nástrojmi blízkymi dopytovo orientovanej hospodárskej politike: stimulovanie dopytu cez expanziu verejných výdavkov. bez dotiahnutia transformačných krokov a s podcenením otázky zachovania rovnováhy prinášať problematickejšie výsledky.1. čo by nemuselo byť hodnotené ako jednoznačné negatívum. rozvojových impulzov a pod.

kým dopad na ceny bol podstatne menší. bol spôsobený zvýšením regulovaných cien. V roku 2001 došlo opäť k nárastu deficitu. Po nástupe novej vlády. ktorý sa obnovil až v roku 2000 a v roku 2001. Proces makroekonomickej stabilizácie sprevádzali niektoré negatívne javy. V roku 1999 sa inflácia zvýšila. neoinštitucionalizmu (deklarácia potreby zmeny formálnych a hlavne neformálnych pravidiel správania sa ekonomických subjektov). plynu. že zmena priorít hospodárskej politiky po roku 1995 (v prospech rastu a neprospech udržania rovnováhy) sa zreteľne odzrkadlila v makroekonomickom vývoji. ktorá sa nevedela zjednotiť. od októbra 1998 do januára 1999. Rast nezamestnanosti pokračoval aj v rokoch 2000 a 2001. 13. Pri zhrnutí špecifík tohto obdobia možno skonštatovať.Hospodárska politika Ďalším sprievodným javom tohto obdobia bolo zhoršovanie finančných ukazovateľov podnikovej sféry. najmä zníženie reálneho tempa rastu HDP. že schválenie účinného súboru opatrení prebehlo až v máji 1999. etapa – Etapa obnovenia rovnováhy (1998 – 2002) Na konci roku 1998 došlo k významnej zmene v koncepcii transformácie. Vysoký rast mal však vynútený charakter a niektoré nerovnovážne prejavy už v ďalšom vývoji neboli akceptovateľné. Po roku 1995 bol zaznamenaný rýchlejší rast nákladov ako výnosov a tento prejav nezdravého mikroekonomického prostredia sa prenášal napríklad cez nedostatočné daňové výnosy aj na úroveň makroekonomickú. Potreba výrazných zmien v hospodársko-politických prioritách bola na Slovensku daná nespochybniteľnou hlbokou makroekonomickou nerovnováhou. ktorý stratilo v roku 1998. reštrukturalizácia a zvýšenie konkurenčnej schopnosti podnikovej sféry. Z deklarovaných zámerov vlády vyplýva návrat k hodnotám blízkym klasickému liberalizmu a inštitucionalizmu. resp. Nerovnováha medzi domácim dopytom a tvorbou HDP sa prejavovala veľmi výrazne narušením vonkajšej rovnováhy. Piliermi následného obnoveného hospodárskeho rastu mali byť: nový inštitucionálny rámec. Makroekonomické opatrenia súvisiace s úpravou cien sa premietli do vývoja inflácie. dopravy. tepla. V roku 1999 bolo zvýšenie nezamestnanosti spôsobené prezamestnanosťou v rokoch 1996-1998 v podnikoch. ktoré boli po nástupe novej vlády sprivatizované. Prejavila sa snaha odbúrať ďalej neudržateľnú makroekonomickú nerovnováhu aj za cenu dočasného oslabenia hospodárskeho rastu. Dôvodom bol rast cien strategických surovín (hlavne ropy a zemného plynu) v súvislosti s oslabením kurzu slovenskej koruny voči USD. sa výrazne zvýšil počet nezamestnaných. Zvýšenie hodnotenia a pozitívny výhľad odzrkadľovali aj výrazné napredovanie Slovenska v rozhovoroch s EÚ. spôsobila. Rôznorodosť koalície.5 IV. Ceny elektrickej energie. Zároveň sa vláda zaviazala uskutočňovať úspornú fiškálnu politiku. Prudký nárast spotrebiteľských cien v priebehu roku 1999 a v roku 2000. či nájomného boli v predchádzajúcich rokoch umelo udržiavané na nízkych úrovniach. V roku 2001 medzinárodné agentúry Standard&Poor’s a Moody’s posunuli rating Slovenska do investičného stupňa. Naopak v deficite bežného účtu platobnej bilancie priniesli stabilizačné opatrenie pozitívne výsledky. Súbor opatrení obsahoval zvýšenie viacerých nepriamych daní. pričom nebol dôvod predpokladať. zvýšenie administratívne regulovaných cien a zavedenie dovoznej prirážky.1. Cieľom stabilizačných opatrení bolo obnoviť vnútornú a vonkajšiu rovnováhu. Úspechy vlády v stabilizácií ekonomiky boli registrované aj medzinárodne. ako aj takmer 152 . že pri zachovaní dovtedajšieho kurzu makroekonomického vývoja by samočinne došlo k nejakej významnej pozitívnej zmene.

v rámci ktorej boli prijaté nové právne predpisy ako zákon o verejnej službe.6 V. Miera evidovanej nezamestnanosti v roku 2002 bola jednou z najvyšších v rámci členských a kandidátskych krajín EÚ. a výsledky reformných krokov naznačovali stabilizáciu ekonomiky. Podľa správy Národnej banky išlo o najrýchlejší rast od roku 1994.1. Zlepšenie bolo zapríčinené politikou nezamestnanosti. V závere roku 2002 medzinárodné ratingové agentúry zvýšili rating Slovenska. pokračovanie reforiem v ekonomickej a sociálnej oblasti možno charakterizovať snahou o napredovanie ekonomiky s prvkami prorastovo orientovanými. keď v januári došlo k ich rastu (najmä rast cien energií) a spotrebných 153 . úpravy nepriamych daní. Vláde sa podarilo znížiť deficit bežného účtu platobnej bilancie i deficit verejných financií. Obnovil sa prílev priamych zahraničných investícií a naopak. v roku 2001 pretrvávala vysoká miere nezamestnanosti a inflácia. Slovenská republika získala pozvánku na rokovania o vstupe do NATO a za člena Európskej únie. Pozitívne bolo hodnotené aj celkové posilnenie finančného sektora a hospodárska stabilizácia. K jeho zníženiu prispel najmä pokles deficitu obchodnej bilancie a tiež zlepšený vývoj v bilancii výnosov a bežných transferov. Makroekonomický vývoj na Slovensku bol v roku 2003 ovplyvnený realizáciou opatrení. zákon o štátnej službe a nový zákonník práce. Medzi tieto opatrenia patrila úprava regulovaných cien. V priebehu roka došlo k miernemu zlepšeniu vývoja nezamestnanosti v dôsledku rastu počtu voľných pracovných miest evidovaných úradmi práce. ktoré súviseli s blížiacim sa vstupom Slovenska do Európskej únie. etapa – Etapa napredovania (2002 – 2006) Keďže v parlamentných voľbách bola zvolená tá istá vláda ako v predchádzajúcom období.Hospodárska politika ukončenú finančnú reštrukturalizáciu a privatizáciu štátnych bánk. nakoľko bola zvolená tá istá vláda. V roku 2003 došlo k výraznému zníženiu deficitu bežného účtu platobnej bilancie. Stabilizoval sa ekonomicky rast. 13. Vývoj kľúčových ekonomických ukazovateľov potvrdzoval. Od nástupu novej vlády v dôsledku stabilizačných opatrení dochádzalo k zhoršeniu ekonomickej výkonnosti Slovenska. ako aj naštartovanie procesu konsolidácie verejných financií. Rok 2002 bol pre Slovenskú republiku rokom významných udalostí. Správnosť hospodárskej politiky potvrdzuje aj skutočnosť. pričom najdynamickejší rast vývozu zaznamenal automobilový priemysel. na rozdiel od roku 2002. ktorých výsledky vytvorili vhodné podmienky na pokračovanie reforiem v ekonomickej a sociálnej oblasti. Vnútropolitickému vývoju dominovali parlamentné voľby. Vývoj inflácie v roku 2003 bol ovplyvnený hlavne administratívnymi úpravami regulovaných cien. Ekonomický vývoj sa v roku 2002 vyznačoval poklesom miery inflácie. Hrubý domáci produkt v roku 2003 vzrástol. ktorá sa dostala približne na úroveň z roku 1998. že sa Slovenská republika v decembri 2000 stala členom OECD. Aj keď sa v roku 2000 podarilo vláde dosiahnuť vyvážený ekonomický rast a zníženie deficitu bežného účtu. Hospodárska politika naštartovala proces nevyhnutný pre ozdravenie ekonomiky. Zvýšenie exportnej výkonnosti slovenskej ekonomiky v rozhodujúcej miere súviselo s priamymi zahraničnými investíciami realizovanými v predchádzajúcich rokoch. že prijaté opatrenia boli úspešné. postupným zrýchľovaním ekonomického rastu a pokračujúcim deficitným vývojom zahraničného obchodu a bežného účtu platobnej bilancie. Hlavným stimulom ekonomického rastu bol zahraničný dopyt. prestala rásť zahraničná zadlženosť Slovenska. v ktorom zdrojom ekonomického rastu bol domáci dopyt.

K prehĺbeniu deficitu prispelo zhoršenie jeho zložiek. Celkový makroekonomický vývoj bol v roku 2005 ovplyvnený priaznivým vývojom reálnej ekonomiky. ktoré sa prejavilo na bežnom účte platobnej bilancie. hoci mala klesajúcu tendenciu. ktorí začali podnikať na základe živnostenského oprávnenia. K reformám došlo aj v oblasti sociálneho a dôchodkového systému. Zvýšenie domáceho dopytu ovplyvnil nárast tvorby hrubého fixného kapitálu a konečnej spotreby domácnosti. znižujúcej sa miery inflácie. Vývoj zamestnanosti najviac ovplyvnil rast počtu podnikateľov so zamestnancami a tých. K dlhodobej udržateľnosti verejných financií mala prispieť dôchodková reforma. Vo zvýšení spotrebiteľských cien sa tiež prejavila implementácia spoločnej poľnohospodárskej politiky. Najväčší problém slovenskej ekonomiky v roku 2003 predstavovala vysoká miera nezamestnanosti. sa odrazila v medziročnom zlepšení salda zahraničného obchodu. bilancie výnosov (rast deficitu výnosov kvôli zvýšeniu platieb dividend priamym investorom) a bežných transferov. Rast súkromnej spotreby súvisel s nárastom reálnej mzdy. ktorá sa na Slovensku začala napĺňať od januára 2005. vďaka ktorým bola slovenská ekonomika v roku 2004 úspešná. Vstup Slovenska do EÚ. ktoré boli do značnej miery spojené s administratívnymi opatreniami v oblasti regulovaných cien a nepriamych daní. predovšetkým v dôsledku pokračujúceho relatívne dynamického hospodárskeho rastu. ako aj zahraničný dopyt. v zdravotníctve a sociálnej pomoci a vo finančnom sprostredkovaní. taktiež k nemu prispela zmena zdaňovania príjmov a medziročne nižšie úrokové sadzby. ako aj klesajúcej miery nezamestnanosti. Znižujúci vplyv na nezamestnanosť mala do určitej miery aj novela zákona o zamestnanosti. Najdôležitejšou udalosťou v roku 2004 bol vstup Slovenskej republiky do EÚ a NATO. pričom spomalenie v oblasti vývozu bolo výraznejšie ako v oblasti dovozu. Rok 2004 bol tiež reformným rokom. Ďalším domácim faktorom. bolo zrýchľovanie dynamiky cien potravín. K dynamickému a vyrovnanému rastu ekonomiky prispel tak domáci. Zahraničný obchod v porovnaní s rokom 2004 zmiernil svoju intenzitu. Aj zahraničný dopyt mal pomerne vysokú dynamiku. v súdnictve a v školstve. Vonkajšie faktory pôsobili na infláciu pozitívne. 1. Vývoj spotrebiteľských cien v roku 2004 najviac ovplyvnili domáce nákladové faktory. realizácia spomínaných reforiem a nárast v príleve priamych zahraničných investícií boli významnými faktormi. Hospodársky vývoj Slovenskej republiky v roku 2004 sa vyznačoval posilnením rastovej dynamiky a udržiavaním makroekonomickej stability.Hospodárska politika daní. Pozitívny vývoj v rámci bežného účtu zaznamenala 154 . V oblasti zahraničného obchodu nastalo zhoršenie. januára 2004 vstúpila do platnosti daňová reforma. v ktorej došlo k zjednoteniu sadzieb dane z pridanej hodnoty a dane z príjmov právnických a fyzických osôb. Pozitívny vývoj pretrvával tiež v oblasti verejných financií. Vláda v tomto období sa tak podľa správy Svetovej banky stala vládou s najväčším počtom reforiem v histórií Slovenska. ktorý predstavoval vyvrcholenie integračných záujmov. Z hľadiska odvetvového členenia bola najväčšia nezamestnanosť zaznamenaná v pôdohospodárstve. Rast ceny ropy bol kompenzovaný zhodnocovaním slovenskej koruny voči americkému doláru. Jediný problém predstavovala vysoká nezamestnanosť. ktorý ovplyvnil cenovú hladinu. Dôležité zmeny tiež nastali v pracovnom práve a reforma verejnej správy presunula významné právomoci aj finančné toky zo štátnej správy na samosprávu. Zhoršenie obchodnej bilancie sa prejavilo aj na stave bežného účtu. v zdravotníctve.

Agentúra tento krok zdôvodnila postupujúcimi vládnymi reformami. zlepšením podnikateľského prostredia (reformy z obdobia 1999-2005). vysoká investičná aktivita. Na znižovaní počtu nezamestnaných sa podieľal súkromný sektor a tiež nižšia ponuka pracovnej sily. Obyvatelia mohli čoraz viac pociťovať vplyv reforiem. nezmenená výška dane a absencia radikálnych administratívnych úprav regulovaných cien. z ktorých víťazne vzišla nová vláda. že implementované reformy predstavovali dobrý krok. ako aj pokračujúcim čerpaním úverových zdrojov. Najrýchlejší rast zamestnanosti z hľadiska odvetvového členenia dosiahli najmä nehnuteľnosti. V júni 2006 sa konali voľby. Cenová úroveň. Dôvodom bolo výrazné zvýšenie kladného salda v cestovnom ruchu a zmiernenie zápornej bilancie v iných službách. sa síce v priebehu roka 2005 mierne zvyšovala. koncepčne inak zameraná. zdravotníctve. meraná indexom spotrebiteľský cien. verejná správa. V rámci jadrovej inflácie bol zaznamenaný pozitívny vývoj. Vývoj konečnej spotreby domácností bol ovplyvnený rastom miezd i zamestnanosti. Na znížení medziročného tempa rastu sa podieľali: apreciácia výmenného kurzu voči euru. školstve a doprave. V roku 2005 sa ukázalo. aktivitou zahraničných investorov a výstavbou infraštruktúry. prenájom a obchodné činnosti. Nezamestnanosť v roku 2005 mala klesajúci trend. zvyšujúca sa konkurencia v maloobchode v súvislostí s otvorením trhu po vstupe do EÚ. V roku 2006 rast HDP postupne akceleroval. no v porovnaní s rokom 2004 klesla. Podľa Štatistického úradu SR v roku 2005 bola inflácia v histórii Slovenska najnižšia. Z hľadiska štruktúry bol ekonomický rast ovplyvnený zahraničným a domácim dopytom. problém však predstavuje vysoký deficit bežného účtu platobnej bilancie. v ktorom nedošlo k novým zásadným reformám vtedajšej vlády. Súviselo to predovšetkým s nárastom miezd i zamestnanosti vo verejnej správe. obrana a povinné sociálne zabezpečenie. Dynamika výdavkov na konečnú spotrebu v sektore verejnej správy sa v prvom polroku 2006 medziročne zvýšila. obchod a priemysel. ostatné spoločenské. ktoré vytvorili výhodné podnikateľské prostredie a zreformovali trh práce. zrýchlenie rastu cien a rast zamestnanosti predstavovali hlavné charakteristiky roku 2006. keď medziročný pokles cien priemyselných tovarov bez energií a cien spracovaných potravín bol sprevádzaný znižovaním dynamiky rastu cien služieb. K nárastu konečnej spotreby prispeli predovšetkým domácnosti a verejná správa. Ekonomický rast bol vyvážený. poštách a telekomunikáciách. na základe ktorých sa očakávalo znižovanie deficitu verejných financií. ale k dolaďovaniu uskutočnených reforiem. Jediným sektorom. stavebníctvo. ktoré prialo najmä zahraničným investorom.Hospodárska politika bilancia služieb. ktorý zaznamenal zrýchlenie medziročného tempa rastu. Pokles zamestnanosti pokračoval v poľnohospodárstve. sociálne a osobné služby. Dynamický rast hospodárstva. boli ceny potravín. Po vstupe do EÚ Slovensko pokračovalo v stabilizácií ekonomického prostredia. Podľa agentúry uskutočnené reformy pomohli vytvoriť jedno z najlepších podnikateľských prostredí v strednej a východnej Európe. čím podporili vznik nových pracovných miest a rast priemerných miezd. Hlavným znakom novej vlády bol odklon od trhového modelu ekonomiky (ktorý bol charakteristický pre predchádzajúcu vládu) smerom k intervencionistickému modelu. ale aj s rozsiahlejšími nákupmi tovarov a služieb od podnikateľských subjektov 155 . Ratingová agentúra Moody’s na začiatku roka 2005 zvýšila Slovensku rating dlhodobých záväzkov v cudzej mene a aj rating krátkodobých záväzkov. Rok 2006 bol rokom. došlo k poklesu miery inflácie a miery nezamestnanosti. Silný ekonomický rast bol spôsobený dobiehaním vyspelejších partnerov vďaka spoločnému trhu v rámci EÚ.

Na trhu práce pretrvával pozitívny trend dosiahnutý v predchádzajúcom kalendárnom roku 2005. K prehĺbeniu deficitu BÚ prispel najmä deficit zahranično-obchodnej bilancie a tiež zhoršenie bilancie výnosov a bilancie bežných transferov. 4 1. vývoj cien energetických surovín (aj okrem spomenutej ropy) a taktiež vplyv výmenného kurzu koruny. Na druhej strane pozitívny vplyv zaznamenala bilancia služieb. Od roku 2003 sa inflácia postupne znižovala. V roku 2006 bol zaznamenaný výrazný pokles miery nezamestnanosti. Rok 2006 môžeme považovať za akýsi vrchol tejto vlády. Povinné zadanie č. ktorá bola najdlhšou a zatiaľ najúspešnejšou v histórii transformujúceho sa Slovenska. 2. a jej ovplyvňovanie hospodárskeho života Slovenska možno v rámci etáp vývoja zaradiť ako VI. 156 . na druhej strane mierne zvýšenie inflácie a bežného účtu platobnej bilancie (v týchto dvoch ukazovateľoch sa očakáva zlepšenie v ďalšom roku). pre ktorý bol charakteristický na jednej strane vysoký rast sprevádzaný poklesom nezamestnanosti. Údaje sledovať v súvislosti s textom. Pod tento fakt sa podpísal najmä pre nás nevýhodný vývoj svetových cien ropy. Aktivita 1. trhových služieb). že rok 2006. ťažil z reforiem uskutočnených vládou. Na internete vyhľadať makroekonomické ukazovatele Slovenska za jednotlivé roky od roku 1990. Nominálny vývoj vývozu a dovozu však odrážal celkový vplyv viacerých faktorov – vývoj rozdielnych cenových relácií doma a v zahraničí. ceny pohonných hmôt. Z uvedených číselných údajov získaných na základe aktivity zostrojiť tabuľku s ich prehľadom. Súčasnú vládu. Dá sa povedať. Deficit bežného účtu platobnej bilancie v pomere k HDP sa v roku 2006 prehĺbil. Štruktúra tvorby hrubého fixného kapitálu indikuje zvyšovanie produktivity investícií a následne aj výkonnosti ekonomiky v budúcnosti. na tento vývoj však nenadviazal rok 2006. Najvýznamnejšou zložkou cenového rastu bol sektor regulovaných cien. Dynamiku domáceho dopytu v prvom polroku 2006 takmer trojnásobne prevýšil rast zahraničného dopytu a stimulujúco pôsobil na celkovú výkonnosť domácej ekonomiky. ich výsledky zostávajú výzvou do ďalších rokov pre novozvolenú vládu. Slovenska ekonomika dosiahla enormný ekonomický rast a pokles miery nezamestnanosti. K jednotlivým etapám ekonomického vývoja Slovenska priradiť premiérov jednotlivých vlád. Negatívny vývoj inflácie ovplyvnilo zrýchlenie dynamiky cien vo všetkých základných sektoroch spotrebného koša (ceny potravín. Čo sa týka miery inflácie a bežného účtu platobnej bilancie. etapu. Pokles nezamestnanosti bol zapríčinený predovšetkým rastom počtu zamestnancov v súkromnom sektore. Pre roky 1998. Ako už bolo spomenuté. Nárast tvorby hrubého kapitálu bol ovplyvnený fixnými investíciami. 2002 a 2006 zostrojiť magický štvoruholník.Hospodárska politika i s rastúcim objemom naturálnych sociálnych transferov štátu.

Hospodárska politika Záver Na základe tejto kapitoly a spracovania povinného zadania ste získali prehľad o vývoji hospodárskej politiky na Slovensku v období transformácie. 157 .

ISBN 80-7357-050-5 [16] LIĎÁK. Fiskální politika. 2000. ISBN: 80-89018-45-9 BARÁNIK. V.Hospodárska politika Použitá literatúra [1] [2] [3] [4] [5] [6] BARÁNIK. H. HOMBURG. 2003. ISBN 8089047-60-2 [18] LISÝ.55-5 [19] LIŠKA . G. M.: Makroekonomie. J. J..: Dejiny ekonomických teórií. A. ISBN 80-7179-764–2 [11] HONTYOVÁ. 2005. ISBN 80-8586522-X HARUMOVÁ. B. Bratislava : Iura Edition. M. Bratislava iris 2002..: Štátny rozpočet. a kol. [21] MANKIW. M.o. Košice : Technická univerzita v Košiciach. ISBN 80-245-0976-8 [14] KLIKOVÁ Ch. FELDERER. K. ISBN 80-04-25556-6 DURDISOVÁ.. ISBN 80-8078-037-4 [12] HUSÁR. Bratislava : Kartprint. Praha : Grada Publishing. ISBN 80-8075-063-7 BARÁNIK. Praha : Oeconomica VŠE. V.: Zásady ekonomie. 1998. Praha : Professional Publishing. Ekonomická fakulta. 1995. S.: Hodnotenie vývoja hospodárskej politiky Slovenska v rokoch 19982006 na základe vybraných ukazovateľov. Trenčín. Žilina : poradca podnikateľa. 2007. 1994.: Monetární ekonomie v malé otevřené ekonomice. ISBN 80-85323-87-7 GOWLAND. 2003.: Výkonnosť ekonomiky a ekonomický rast.. středně pokročilý kurz.: Makroekonomie. a kol.: Makroekonomie. Diplomová práca. B.V. ISBN 80-7169891-1 158 . Fischer. TnU AD. – KOTLÁN. Praha : C. TOMŠÍK. M. R.: Hospodářská politika. Praha : Victoria Publishing. J. Praha : Oeconomica VŠE 2005. J.: Makroekonomie.: Sociální politika. Ostrava : Sokrates s. Bratislava 1998. mena a medzinárodné ekonomické vzťahy.: Makroekonómia. ISBN 80-86572-04-8 [15] KREBS. J..: Dane podnikateľských subjektov.V. ISBN 80-85752-74-3 [17] LISÝ. KUBÁTOVÁ. J. 2005. Praha : Management Press. 2006. M. J. Bratislava : Iura Edition. ISBN 8086419-54-1 [20] MANDEL.r.: Politológia pre ekonómov. Sociální politika v ekonomické praxi.. ISBN 80-88931-55-X [7] [8] [9] [10] HOLMAN. 2005. Bratislava: Elita 1995.: Národohospodárska politika – Teória a prax – Trenčín : TC – TECH. S. 2004. ISBN 80-7261-094-5. HABÁNIK.: Makroekonómia. N. ISBN 80-88870-08-9 [13] IZÁK. a kol. V. ISBN 808075-043-2 DORNBUSH. 2005. ISBN 80-88715. HABÁNIK.. 2004. – FARKAŠOVSKÁ.: Základy makroekonómie. K. a kol. SOFA. 2004. Beck. 2003. Bratislava : Iura Edition. Praha : ASPI. Praha: SPN.. R. KOGANOVÁ. D. a kol. 2005. ISBN 80-245-0850-8 FEDORKOVÁ. Makroekonomika a nová makroekonomika. I.

A. 1997. Bratislava : Elita.: Finančno-ekonomické aspekty ochrany životného prostredia. Z. ISBN 80-89085-66-0 [40] STIGLITZ.: Environmentální politika a udržitelný rozvoj. Bratislava: Sprint vfra.: Ekonómia.: Sociálne zabezpečenie. V. E. V.: Protimonopolná politika. Praha : Management Press. T. M. MAREŠ. M. P. D. Bratislava : SPRINT.: Štruktúrna politika a štruktúrne zmney v ekonomike. ISBN 80-7144-140-6 [29] PAULÍK. Praha : Grada Publishing..: Peněžní ekonomie a bankovnictví. ISBN 807179-237-3 [39] STANEK. s.: Hospodářská politika. ISBN 80-85943-06-9 [34] ROMANČÍKOVÁ. BEBLAVÝ. ISBN 802251982-0 [27] MEZŘICKÝ. 1997. M. ISBN 80-968155-8-X [23] MARCINČIN. Bratislava : Sprint vfra. Praha : C. A. Praha : Grada Publishing. 2005.: Hospodářská politika.: Hospodárska politika na Slovensku 2000-2001.o. ISBN 80-210-3048-8 [37] SLANÝ.: Ekonomie veřejného sektoru. ISBN 80-7179-738-3 [38] SLANÝ. W. ISBN 80-7169-462-2 [26] MELÍŠEK. – ŽÁK. Praha : GRADA PUBLISHING. J. E. Hospodárska politika Európskej únie a Slovenska v EÚ. ISBN 978-80-247-1841-5 [25] NĚMCOVÁ. ISBN 8089085-62-8 [32] REVENDA.r. Bratslava : Ekonóm. ISBN 80-8044-059-X [36] SIROVÁTKA. Teoretické aspekty vývoja konkurencie. Beck. I. 2001. M. ISBN 80-7248-148-7 [30] PŘÍVAROVÁ. Praha : Portál. 1996. 2003.. 2002.: Hospodářská politika.: Trh práce. Bratislava : Iura Edition. Komparace ekonomické úrovně vybraných zemí střední a východní Evropy a vybraných zemí Evropské unie v letech 1993-2001.: Centrální bankovnictví. ISBN 80-968147-1-0 [24] MÁČE. súťaživosti a protimonopolnej politiky. – NORDHAUS. ISBN 807261-051-1 [33] REVENDA. 159 . makroekonómia. 2004. 2000. H. Brno : Masarykova univerzita. ISBN 80-89085-148 [42] TULEJA. – ŽÁK. 1999. A. ISBN 80-7367-003-8 [28] OKÁLI.: Rovnováha a nerovnováha v ekonomickej teórii.: Makroekonomická analýza a hospodářská politika. Praha : C. Beck. a kol. M. H. 2006. Bratislava : ÚS a SE SAV.: Hospodárska politika na Slovensku 1990 – 1999. Praha : Management Press. Vědecká monografie. ISBN 80-7169-454-1 [41] TOKÁROVÁ. 2005. M. 2002. 2003. I. nezaměstnanost. P. ISBN 80-88715-96-2 [31] RIEVAJOVÁ. sociální politika. Frýdek-Místek : 2002. 2006. a kol. A. ISBN 80-967771-1-4 [35] SAMUELSON. 2000.: Makroekonomie v kostce. 2007. Bratislava : Centrum pre spoločenskú a mediálnu analýzu. F. Z. 2001.: Sociálna politika. 2004. P. T. A. E. Bratislava : ECO-INSTRUMENT.Hospodárska politika [22] MARCINČIN. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku..

Bratislava : SPRINT. 2004.: Teória a prax hospodárskej politiky. ISBN 80-8083-057-6. [44] URAMOVÁ. Praha : Victoria Publishing. Ekonomická fakulta.: Ekonomická stratifikácia obyvateľov Slovenska. 2007.o.: Hospodářská politika. P.: Environmentálna ekonómia.Hospodárska politika Studia Oeconomica. K. Bratislava : SPRINT. [48] VINCÚR. L.: Tvorba a ochrana životného prostredia. Diplomová práca.: Hospodárska politika. s r. Ekonomická fakulta. 2002. ISBN 80-8083-011-8 [45] URBAN.: Trh práce a jeho nedokonalosti. 1994. 2005. ISBN 80-7248182-7 [43] URAMOVÁ. ISBN 8085865-01-7 [46] VALACH. a kol. a kol. Karviná : Obchodně podnikatelská fakulta. Bratislava : Ekonóm. M.: Determinanty vývoja štruktúry hospodárstva. 2002. 2006. a kol. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB.: Sociálno-ekonomické súvislosti nezamestnanosti. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela. ISBN 80-890085-34-2 [50] VINCÚR. ISBN 80-225-2098-5 [52] ZAPLETAL. P. ISBN 80-8884867-9 [49] VINCÚR. 2005. E. ISBN 978-80-89085-80-4 [51] VYBÍRALOVÁ. 2001. 2005. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB. Bratislava : Mekury spol. M. ISBN 80-89143-36-9 160 . Bratislava: SPRINT..: Teória a prax hospodárskej politiky. a kol. ISBN 80-8055-658-X [47] VINCOVÁ. Košice : Technická univerzita v Košiciach. J. P. 2003. V.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful