You are on page 1of 16

 UN}M ¥ sL«

W‡M‡‡« ‡ ±¥≥π WM W(« È– ≥ v —œUB« ≥≤ œb‡‡‡‡F«


Êu«Ë WœU(«  Â ≤∞±∏ WM fD√ ±¥  o«u*«  »  —dJ
≤∞±∏ WM fD√ ±¥ v » —dJ ≥≤ œbF« ≠ WOLd« …bd'« ≤
∫ œb‡‡‡‡‡‡‡‡F«  U‡u‡‡‡
WHB« r— 5‡‡«u‡‡‡‡‡‡‡
WCUI« WdA« ÊULC WOU*« d“u Ê–ù« ÊQ v ≤∞±∏ WM ±∂π r— ÊuU
Ÿ«eM« Wu? s? W??UM« U?NU?«e?U ¡U?u« v d?O? L?F?«Ë b?O?O?A?K
≥ ÆÆÆ IFC WOËb« quL« WRË UN W?FU« ÍbM√ dL Wd 5 rzUI«
WU)«  UU(«Ë oœUMB« …b—√ s W WuKQ ≤∞±∏ WM ±∑∞ r— ÊuU
W«e??)« v≈ W??U?F?«  U?? O? N« iz«u??Ë ’U??)« lUD«  «–  «b??u«Ë
¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WËbK W?U?F«
±π∏± WM ±≤∑ r— ÊuU?I« ÂUJ√ iF qbF ≤∞±∏ W?M ±∑± r— ÊuU
∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOuJ(« WU;« ÊQA
ÊuUIU —œUB« „—UL'« ÊuU ÂUJ√ qbF ≤∞±∏ WM ±∑≤ r— ÊuU
π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ±π∂≥ WM? ∂∂ r—
±π∂∞ WM ∏π r— ÊuUI« ÂUJ√ iF qbF ≤∞±∏ WM ±∑≥ r— ÊuU
UNM ÃËd)«Ë WOdF« dB W—uNL v{«—Q VU_« WU≈Ë ‰uœ ÊQ v
±≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WdB*« WOM'« ÊQA ±π∑µ WM ≤∂ r— ÊuUI«Ë
WO?U{ù« WdC«Ë d?OQ« qU?I s “ËU?U ≤∞±∏ WM ±∑¥ r— ÊuU
qL?F« bb? ≤∞±∏ WM ±¥ r— ÊuU?I« ÂUJ√ iF qbF?Ë  U«d?G«Ë
±¥ ÆÆÆÆ WO?dC«  U“UM*« ¡UN≈ ÊQ? w ≤∞±∂ WM ∑π r— ÊuUIU
≥ ≤∞±∏ WM fD√ ±¥ v » —dJ ≥≤ œbF« ≠ WOLd« …bd'«

≤∞±∏ WM ±∂π r— ÊuU


dOLF²«Ë bOOA²K WCÐUI« WdA« ÊULCÐ WOU*« d¹“u Ê–ù« ÊQý w
rzUI« Ÿ«eM« W¹uð sŽ W¾ýUM« UNðU«e²UÐ ¡Uu« w
UN WFÐU²« ÍbM√ dLŽ Wdý 5Ð
IFC WOËb« q¹uL²« WÝRË

VFA« rU
W—uNL'« fOz—
∫ ÁU—b√ bË ¨ tB vü« ÊuUI« »«uM« fK —d
© vË_« …œU‡‡‡‡*« ¨
W?CUI« W?d?A« ÊU?LC W?Od?F« d?B W—u?N?L W?uJ s WU?O W?OU*« d“u Ê–RÔ
ÈbM√ dL Wd 5 rzUI« Ÿ«eM« Wu s WUM« UNU?«eU ¡Uu« v dOLF«Ë bOOAK
Æ IFC WOËb« quL« WRË UN WFU«
© WOU« …œU‡‡‡‡*« ¨
Æ ÁdA a—U vU« ÂuO« s t qLFÔË ¨ WOLd« …bd'« v ÊuUI« «c dAMÔ
Æ UNMO«u s ÊuUI cHMÔË ¨ WËb« -U ÊuUI« «c rBÔ
‡ ±¥≥π WM W(« È– ≥ v W—uNL'« WUzd —b
Æ  Â ≤∞±∏ WM fD√ ±¥ o«u*« 
vO« ÕUH« b
≤∞±∏ WM fD√ ±¥ v » —dJ ≥≤ œbF« ≠ WOLd« …bd'« ¥

≤∞±∏ WM ±∑∞ r— ÊuU


WU)«  UÐU(«Ë o¹œUMB« …b—√ s W³½ WuK¹QÐ
WËbK WUF« W½«e)« w≈ WUF«  U¾ON« iz«uË ’U)« lÐUD«  «–  «bŠu«Ë
VFA« rU
W—uNL'« fOz—
∫ ÁU—b√ bË ¨ tB vü« ÊuUI« »«uM« fK —d
© vË_« …œU‡‡‡‡*« ¨
’U)« lUD«  «–  «bu«Ë WU)«  UU?(«Ë oœUMBK WLEM*« ÂUJ_« s ΡUM«
’U?_« s UdOË ¨ W?UF«  U?ON«Ë ¨ WO?K;« …—«œù«  «bËË WËbK È—«œù« “UN?'«  «bu
WU)«  UU(«Ë o?œUMB« …b—√ s W WËbK WUF« W«eK ‰ËR ¨ WU?F« W—Uô«
∫ vü« uM« vK ¨ ≤∞±∏Ø∂Ø≥∞ v ’U)« lUD«  «–  «bu«Ë
Æ tOM ÊuOK ∑[µ “ËU& ôË ¨ tOM 5ö µ vK be v« …b—_« s •µ
Æ tOM ÊuOK ±µ “ËU& ôË ¨ tOM ÊuOK ∑[µ vK be v« …b—_« s •±∞
Æ tOM ÊuOK ±µ vK be v« …b—_« s •±µ
∫ vü« vK …œU*« Ác s vË_« …dIH« rJ Èd ôË
Æ  Ud« Ë√ WOËb«  UOUHô« Ë√ `M*« s WuL*« WO«  UËdA*«  UU
W?O?B?«  «—«œù«Ë ¨ WO?LKF«Ë W?O???« e?«d*«Ë ¨ W?OF?U?'«  U?O?H?A?*«  UU??
Æ UN WOB«  Ub)« 5% oœUMË  UOHA*«Ë
Æ vULô« ÊUJù«  UËdA
vË_« …dIH« v UNO≈ —UA*«  UN'U 5KUFK WOULô«Ë WOB« WUd« oœUM
Æ rN WU)« 5Q« oœUM «cË ¨ …œU*« Ác s
µ ≤∞±∏ WM fD√ ±¥ v » —dJ ≥≤ œbF« ≠ WOLd« …bd'«

© WOU« …œU‡‡‡‡*« ¨
UN UNOK ’uBM*« VM« b—u ÊuUI« «c s vË_« …œU*« v UNO≈ —UA*«  UN'« ÂeK
÷dG« «c?N ÕuH*« »U?(« v≈ ÊuUI« «cN qL?F« a—U s d_« vK UÎu d?A WL? ‰ö
 U?N'« Ác «e?« Âb WU? vË ¨ WËbK WU?F« W“«u*« œ—«u? rb ÈdB*« Èe?d*« pMU
Æ pc WBB<«  UU(« s …dU WM« Ác rB WOU*« …—«“u hdÔ b—uU
© WU« …œU‡‡‡‡*« ¨
W?Ou?I«Ë WœU?B?ô«Ë W?Ob?)« W?UF?«  U?O?NK WLEM?*« 5«uI« ÂUJ√ s? ΡUM?«
WËbK WU?F« W«e)« v≈ ‰ËR ¨ Èd?√ v≈ WOU WM s U?NCz«u qO?d vK hM v«
≤∞±∏Ø∂Ø≥∞ v  U?ON« Ác?N WKd*« iz«uH« …b?—√ s •±µ U—«bI W? ‰œU?F U
W‡‡‡‡O?u?I«Ë W‡‡‡‡œU?B??ô«Ë W‡‡‡‡O?b?)« W‡‡‡‡U?F«  U‡‡‡‡?O?N« p– s vM??ÔË ¨ …b?«Ë …d*
Æ WOU*« d“Ë s ÷d vK ΡUM ¡«—“u« fK s —«d UN —bB v«
÷d?G« «cN Õu??H*« »U?(« v≈ ≤∞±∏ d??L?? WUN q? W??M« Ác b—u rË
Æ WËbK WUF« W“«u*« œ—«u rb ÈdB*« Èed*« pMU
© WF«d« …œU‡‡‡‡*« ¨
Æ ÁdA a—U vU« ÂuO« s t qLFÔË ¨ WOLd« …bd'« v ÊuUI« «c dAMÔ
Æ UNMO«u s ÊuUI cHMÔË ¨ WËb« -U ÊuUI« «c rBÔ
‡ ±¥≥π WM W(« È– ≥ v W—uNL'« WUzd —b
Æ  Â ≤∞±∏ WM fD√ ±¥ o«u*« 
vO« ÕUH« b
≤∞±∏ WM fD√ ±¥ v » —dJ ≥≤ œbF« ≠ WOLd« …bd'« ∂

≤∞±∏ WM ±∑± r— ÊuU


±π∏± WM ±≤∑ r— Êu½UI« ÂUJŠ√ iFÐ q¹bF²Ð
WOuJ(« W³ÝU;« ÊQAÐ
VFA« rU
W—uNL'« fOz—
∫ ÁU—b√ bË ¨ tB vü« ÊuUI« »«uM« fK —d
© vË_« …œU‡‡‡‡*« ¨
±π∏± WM ±≤∑ r— ÊuU?I« s ≥± ¨ ≥∞ ¨ ≤∞ ¨ ±µ œ«u*« ’uBM ‰b??Ô
∫ WOü« ’uBM« ¨ WOuJ(« WU;« ÊQA
∫ © ±µ ¨ …œU‡‡‡
WcOHM« Wzö« 5Ë ¨ vËdJù« qO?B« qzUË s ÈQ  «œ«dù« qOB% r
Æ Èd√ qzUu qOB« UNO “u v«  ôU(«Ë ¨ qzUu« Ác ÊuUI« «cN
∫ © ≤∞ ¨ …œU‡‡‡
Êu‡‡‡d?A s?c« rNzö?ËË ¨  UU??(« Ëdb?Ë ¨ Êu?OU? Êu??«d? W?OU*« …—«“Ë l?
¨ rd?O ÊËœ ¨ rNzö?ËË  UU?(« Èdb* ÊuJË ¨ W—«œù«  UN?'U  UU?(« ‰UL?√ vK
¨ ·dB« ÊË–Q? Èd_« lb« qzUË lO?LË ¨ WOËd?Jù« lb« d«Ë√ vK vU« lO?u« o
‰Ë√ U?ÎF?Ou U?ÎOËd?J≈ l‡‡‡?‡Ou?« t‡‡?{uH s Ë√  U?‡‡‡N?'« ÁcN W?B??<« WDK« vu?Ë
l?*« v?U;« ÂU?EMK UÎI?Ë p–Ë Èd‡‡?‡‡_« l‡‡‡b« qzU?Ë s Ud?OË d?‡‡‡«Ë_« Ác vK
vU?«Ë ‰Ë_« ÊU?OËdJù« ÊU?F?O?u« ÊuJ?Ë ¨ ’U h
Ì  tQ? v œd r U?L?O  U?N?'« pK v
Æ WOU*« …—«“u vuJ(« vËdJù« obB« …bË U—bB WOËdJ≈ `OUH Vu0
Æ Èd_« lb« qzUË ÊuUI« «cN WcOHM« Wzö« 5Ë
∑ ≤∞±∏ WM fD√ ±¥ v » —dJ ≥≤ œbF« ≠ WOLd« …bd'«

∫ © ≥∞ ¨ …œU‡‡‡
ÊuUIU —œU?B« bIM«Ë vdB*« “UN?'«Ë Èed*« pM« ÊuU ÂUJQ ‰ö?ù« Âb l
…bu«  UU Èed*« pMU ÕuH*« bu*« W«e)« »U qLA ¨ ≤∞∞≥ WM ∏∏ r—
p– d?OË ¨ W‡‡‡‡œU?B?ô« W‡‡‡‡UF«  U‡‡‡?ON«  U?UË ¨ W?OU*« …—«“u We?d*« WOU?(«
Æ …bU*« ‰«u_«  UUË ¨ …b—√  «– WuM  UUË ¨ WU  UU s
W“«u*« sL{ WK«b«  U?NK  UU WO?U*« …—«“u Wed*« WOU(« …b?uU `HÔË
’U?_« s UdOË WœU?Bô« W?UF«  U?ONK  UU? UNb `?HÔ UL ¨ WËbK W?UF«
Æ WËbK WUF« W“«u*« sL{ WK«b« dO WUF« W—Uô«
 UU? Ë√ WËbK W?U?F« W“«u*« sL?{ WK«b«  UN?'«  UU? s ·d?B« ÊuJË
lœ d«ËQ ¨ …œU?*« Ác s WOU« …d?IH« v U?NOK ’u?BM*« WœUB?ô« WU?F«  U?ON«
¨ rd??O?  ÊËœ ¨ rNzö??ËË  U‡‡‡?‡‡U???(« Èd?‡‡‡‡b?? s U??ÎOËd??J≈ W?‡‡‡‡F??u?? W‡‡‡?‡OËd??J≈
rJ( UÎI? ¨ t{uH s Ë√ W?œUBô« W?UF« W?ON« Ë√ W—«œù« W?N'U WB?<« WDK«Ë
WUF« W—Uô« ’U?_«  UU s ·dB« ÊuJ UL ¨ ÊuUI« «c s ≤∞ …œU*«
UÎOUË ôÎ Ë√ U?ÎFO?u UÎOËd?J≈ WFu? WOËd?≈ lœ d«ËQ ¨ W?OU*« …—«“u Wed*« W?OU?(« …buU
Æ Wed*« WOU(« …buK UÎOËdJ≈ rNUFOu WGK*« ÂUF« È—Uô« hAU 5B<« s
Èed*« pMU W?uH*« UNUU? vK qUF« WOU?*« …—«“u Wed*« WOU(« …b?u« vuË
WOU*« d“Ë s sbLF 5OËdJ≈ ÊUË ‰Ë√ 5FOu qL% WOËdJ≈ qu% d«Ë√ ‰ö s
Æ t{uH s Ë√
·dB« r Ê√ ÊuUI« «cN WcOHM« Wzö« Uœb% v« …—ËdC«  ôU v “uË
…œU‡‡‡‡*« Ác s W?‡‡‡‡‡F«d«Ë W?U« 5d?I?H« v U?NOK ’u?BM*«  UU?(« v?K qUF?«Ë
Æ ‰«u_« V ¨ UN«–  UFOu« qL% WO—Ë lœ d«Ë√ ‰ö s
≤∞±∏ WM fD√ ±¥ v » —dJ ≥≤ œbF« ≠ WOLd« …bd'« ∏

∫ © ≥± ¨ …œU‡‡‡
W??O? ?—u« W??O? ?? U??;« ÖU?? LM«Ë  ö??? ?« ÊuU??I?« «c??N W?c??O? HM?« W??zö?« œb??%
¨ UN?OK  öbF ‰Uœ≈ “u? ôË ¨ UN«b?« V«u?« WLOI?«  «–  UuD*«Ë W?OËdJù«Ë
¨ W?OU*« …—«“Ë s pc hO?d —b? «–≈ ô≈ UƒUG≈ Ë√ ¨ …bb? ÖU/ Ë√ ¨  ö?? WU?{≈ Ë√
Æ ◊UAM« WFO p– XC« «–≈ WOKOLJ ÖU/ Ë√  ö ¡UA≈ “uË
© WOU« …œU‡‡‡‡*« ¨
±π∏± WM ±≤∑ r?— ÊuU?I« s å±ò «Î—d?J ≥∞Ë «Î—dJ ≥∞ 5œU*« ÂUJ√ Èd?? ô
¨ ULNeN√ lO?LË vuI« s_« WOË ŸUb« …—«“Ë s q vK WO?uJ(« WU;« ÊQA
W?Ou?I« W?O?NK WFU?«  UMO?Q«Ë  U?UF*« oœU?MË ¨ vB« 5Q?K W?UF« W?O?N«Ë
WU)« 5Q?« oœUMË WOB«Ë WOU?Lô« WUd« oœUM pcË vUL?ô« 5QK
Æ ÊuUI« «c v UNO≈ —UA*«  UN'« v 5KUFU
© WU« …œU‡‡‡‡*« ¨
qbF? «Î—«d ÊuUI« «c ÂUJQ qL?F« a—U s dN√ W? ‰ö W?OU*« d“Ë —bB
Æ ÊuUI« «c ÂUJ√ cOHM tO≈ —UA*« WOuJ(« WU;« ÊuUI WcOHM« Wzö«
© WF«d« …œU‡‡‡‡*« ¨
Æ ÁdA a—U vU« ÂuO« s t qLFÔË ¨ WOLd« …bd'« v ÊuUI« «c dAMÔ
Æ UNMO«u s ÊuUI cHMÔË ¨ WËb« -U ÊuUI« «c rBÔ
‡ ±¥≥π WM W(« È– ≥ v W—uNL'« WUzd —b
Æ  Â ≤∞±∏ WM fD√ ±¥ o«u*« 
vO« ÕUH« b
π ≤∞±∏ WM fD√ ±¥ v » —dJ ≥≤ œbF« ≠ WOLd« …bd'«

≤∞±∏ W‡M ±∑≤ r‡— ÊuU‡


„—UL'« Êu½U ÂUJŠ√ q¹bF²Ð
±π∂≥ WM ∂∂ r— Êu½UIUÐ —œUB«
V‡F‡A« r‡U
W|—u‡NL'« f‡}z—
∫ ÁU—b‡‡√ b‡‡Ë ¨ tB vü« ÊuUI« »«uM« fK —d
© vË_« …œU‡‡*« ¨
Êu‡‡UIU —œU‡‡‡B« „—U‡‡‡L'« Êu‡‡U s «Î—dJ ±≥∞ ¨ π∏ 5œU‡*« vBM ‰bÔ
∫ ÊU‡Oü« ÊU‡BM« ¨±π∂≥ WM ∂∂ r—
∫ © π∏ ¨ …œU‡‡
◊ËdAK U?IÎ Ë ¨ Âud«Ë Vz«d?C« s UdOË W?OdL'« W?dC« s W?R WH?B vHFÔ
¨ UNF?OMB bBI …œ—u?*«  UuJ*«Ë WDOu« lK«Ë WOË_« œ«u*« ¨ WOU?« j«uCUË
WKLJ Ë√ UNö≈ q_ …œ—u*« ·UM_«Ë …—bB*« lK« WFË ÃU≈  UeK «cË
Æ UdbB …œU≈ r UNFM
b«u?I« s …œU‡*« Ác s vË_« …dIH« v W?MO*« ·UM_«Ë lK«Ë œ«u*« vHFÔ U?L
Æ œ«dOôU WU)«  «—«dI«Ë 5«uI« v UNOK ’uBM*« Wœ«dOô«
◊ËdA«Ë  ôU(« ÊUO «Î—«d WU?MB«Ë …—U« d“Ë l ‚UHôU WOU‡*« d“Ë —bBË
…œU?≈ r Ê√ vK? ¨ ÊU?L?{ Ÿ«b≈ qU?I? XR*« ¡U??H?ù« U?N?O? r v« rE?M«Ë b?«u?I«Ë
b‡ dbB« q t{uH s Ë√ WOU‡*« d“u “uË ¨ ëdù« a—U s WM ‰ö dbB«
Æ WM “ËU ô U0 Èd√ œb* Ë√ …b* …b*« Ác
œ—u?*« Ÿœu Ê√ …œU‡*« Ác s vË_« …dI?H« v tO≈ —U?A*« ¡UHùU l?LK ◊d?AÔË
Æ WI*« Âud«Ë Vz«dC« WLOI UÎUL{ „—UL'« WKB Èb
≤∞±∏ WM fD√ ±¥ v » —dJ ≥≤ œbF« ≠ WOLd« …bd'« ±∞

 œ—u?Ô?« v« ÷«d?_« d?O? v ·UM_«Ë lK«Ë œ«u*« p?K v ·d?B?« dEÔË
Vz«dC« œ«b?Ë Wœ«dO?ô« b«u?I« ¡UH?O«Ë „—U?L'« W?KB WI?«u bF? ô≈ UNK√ s
WLO? s •±[µ l«u WOU{≈ Wd?{ «cË ¨ UNUI?« ‰U Udb?I oU« Âud«Ë
·UM_«Ë œ«u*« ‰u?œ a—U s tM ¡e Ë√ d?N q s W?ub*« d?O W?Od?L'« Wd?C«
Æ œ«b« a—U vË œöK UNO≈ —UA*«
sœ—u*« W?dF0 lzUC« Ë√  UuMB*« s? tKI - U WM tO≈ —U?A*« ÊULC« œdÔË
UdbB Ë√ W?U WF?O  «– WœUB?« WIDM Ë√ …d? WIDM È√ v≈ d?OG« od s Ë√
Æ Âud«Ë Vz«dC« s vKJ« ¡UHùU lL  UN v≈ UNFO Ë√ œö« ×U v≈
¡«œ_« W‡‡‡‡?«Ë W?OU?{ù« W?dC«Ë Âu?d«Ë Vz«d?C« pK X?√ …b*« XC?I« «–≈Ë
Æ …—dI*« Wœ«dOô« b«uI« ¡UHO« …U«d l
vzUNM?« ZM*« vK WI?*« Âu?d«Ë Vz«dC« s vze?'« ¡UHù« W?LO? È“«u U œdÔË
Æ vze ¡UHS lL  UN' lO« - «–≈ …œU‡*« Ác v UNO≈ —UA*« lzUC« Ë√
b UNO≈ —UA*« ·UM_«Ë lK«Ë œ«u*« vK X9 v« WOUMB«  UOKLF« XU «–≈Ë
 U?M*« ÊuJ ÊQ vHJÔO? ¨ UN?MO vK ‰ôb?ô« UN?F VF?B YO UN*U?F  d?O
¨ WB<« WN'« —«dI UÎIË p?–Ë ¨ UN«– …œ—u*« ·UM_« …Î œU UNFM v qb U2 …—bB*«
Æ tb s WLO UN XU «–≈ UË ¨ WUMB« Âœ«uË pUN« V WN'« Ác œb%Ë
W?I?«u? ÊËœ ÂUEM« «c oË U?NM Ãd?H*« lzU?C?« v W?OJKLK qUM« ·d?B?« b?FÔË
¨ Wœ«d?O?ô« b‡‡«u?I« ¡U‡‡H?O?«Ë W?I??*« Âu‡‡‡d«Ë Vz«d?C« œ«bË „—U?L?'« WKB?
Æ Âud«Ë Vz«dC« pK s UÎdN
Æ XR*« ÕUL« rE …—«œ≈ „—UL'« WKB vuË
rEË XR*« ÕULK WLEM*«  «¡«dù«Ë b«uI« ÊuUI« «cN WcOHM« Wzö« œb%Ë
Æ tO≈ —UA*« ÊULC« œ—
±± ≤∞±∏ WM fD√ ±¥ v » —dJ ≥≤ œbF« ≠ WOLd« …bd'«

∫ © «Î—dJ ±≥∞ ¨ …œU‡‡


±≤∏ …œU‡*« s ≥ ¨≤ sbM«Ë ¨±≤∂ …œU‡*« v UNOK ’uBM*« lzUC« X{dÔ «–≈
‰ö? UN?? UN?ö?Ô rI rË ¨ dN?√ Wö ‰ö? q_« vK 5d l?OK ÊuU?I« «c s
¨ U?N?OJK s rNM Îô“UM p– d??FÔ ¨ UN?FO? ÷d d?¬ a—U W?OU« Wö?« dN?_«
U??Îu 5ö v‡‡?‡C?Ë ‰u‡?‡‡u« r‡‡?KF t??OK vu?? »UD pc r?—UD≈ WDd?? p–Ë
Æ —UDù« «c a—U vK
 UNK WIU« …d?IH« v UNO≈ —UA*« lzUC« v ·dB?« „—UL'« WKB* “uË
ÊËb p–Ë ¨ ÂU??F« lHM«  «–  U?O? F?L?'« Ë√ W??U?F« W—U????ô« ’U???_« Ë√ W?O? uJ(«
d“Ë s —«d? UN —bB v?«  «¡«dù«Ë ŸU{Ëú U?ÎIË U?NF? tOK oH?Ô qUI0 Ë√ qU?I
Æ WOMF*«  UN'« WI«u bF WOU‡*«
Âud«Ë Vz«dC« s UN?O ·dB*« Ë√ UNM ‰“UM*« lzUC?« vHFÔ ¨ WU(« Ác vË
Æ Wœ«dOô« b«uI« «cË ¨ WUC*« WLOI« vK WdC«Ë WOdL'«
© WOU‡‡« …œU‡‡*« ¨
±π∂≥ WM ∂∂ r— ÊuUIU —œUB« „—UL'« ÊuU s ±∞∞ …œU‡*« vGKÔ
© WU‡‡« …œU‡‡*« ¨
Æ ÁdA a—U vU« ÂuO« s t qLFÔË ¨ WOLd« …bd'« v ÊuUI« «c dAMÔ
Æ UNMO«u s ÊuUI cHMÔË ¨ WËb« -U ÊuUI« «c rBÔ
‡±¥≥π WM W(« È– ≥ v W|—uNL'« WUzd —b
Æ  Â≤∞±∏ WM fD√ ±¥ o«u*« 
v‡O« ÕU‡H« b
≤∞±∏ WM fD√ ±¥ v » —dJ ≥≤ œbF« ≠ WOLd« …bd'« ±≤

≤∞±∏ WM ±∑≥ r— ÊuU


±π∂∞ WM ∏π r— Êu½UI« ÂUJŠ√ iFÐ q¹bF²Ð
WOÐdF« dB W¹—uNLł v{«—QÐ V½Uł_« WU≈Ë ‰ušœ ÊQý v
W¹dB*« WOM'« ÊQAÐ ±π∑µ WM ≤∂ r— Êu½UI«Ë UNM ÃËd)«Ë
VFA« rU
W—uNL'« fOz—
∫ ÁU—b√ bË ¨ tB vü« ÊuUI« »«uM« fK —d
© vË_« …œU‡‡‡*« ¨
WOdF« dB? W—uNL v{«—Q VU_« WU≈Ë ‰uœ ÊuU? s ±∑ …œU*« hM ‰bÔ
∫ vü« hM« ¨ ±π∂∞ WM ∏π r— UNM ÃËd)«Ë
∫ ©±∑¨ …œU‡‡‡
∫  U l—√ v≈ WUù« YO s VU_« r]IÔ
Æ WU WU≈ ÈË– VU√ ≠ ±
Æ WœU WU≈ ÈË– VU√ ≠ ≤
Æ WR WU≈ ÈË– VU√ ≠ ≥
Æ WFœu WU≈ ÈË– VU√ ≠ ¥
© WOU« …œU‡‡‡*« ¨
v{«—Q V?U??_« W??U??≈Ë ‰u??œ Êu?U?? v≈ «Î—dJ? ≤∞ rd …bb?? …œU??  ·U??CÔ
∫ vü« UNB ¨ ±π∂∞ WM ∏π r— UNM ÃËd)«Ë WOdF« dB W—uNL
∫ © «Î—dJ ≤∞ ¨ …œU‡‡‡
¨ d‡‡‡?‡B? v —U?‡‡‡L???? ö Êu‡‡œU??I« VU‡?‡‡‡_« r W??Fœu W‡‡‡?‡U?ù« ËË– VU??_«
5ö WF s? UNLO qI ô WdB*« „uM« b√ v Wb?I WFœË Ÿ«bS ÊuuI sc«Ë
Æ ¡«—“u« fK fOz— s —«d Uœb v« WOM_« WKLFU UNœUF U Ë√ ¨ ÈdB tOM
UN«b≈ rOEMË WFœu« WLOË ¨ UNbË WUùU rN hd*« j«u{ bb —bBË
W?OK«b« d“Ë s —«d? —UL??ô«  ôU?Ë ¨ U?N Ÿ«bù« r v« „u?M«Ë ¨ Uœ«œd?«Ë
Æ ¡«—“u« fK WI«u bF
±≥ ≤∞±∏ WM fD√ ±¥ v » —dJ ≥≤ œbF« ≠ WOLd« …bd'«

© WU« …œU‡‡‡*« ¨
¨ WdB*« W?OM'« ÊQ?A ±π∑µ WM ≤∂ r— ÊuUI« v?≈ «Î—dJ ¥ rd …bb …œU? ·UCÔ
∫ vü« UNB
∫ © «Î—dJ ¥ ¨ …œU‡‡‡
WFœu? WUù« ÈË– s v?M√ qJ WdB*« W?OM'« `M W?OK«b« d“Ë s —«dI? “u
j«uCK U?IÎ Ë fM« VK .bI vK W?IU WOU?  «uM fL …b* dB? v ÂU√ v
‰u?œ ÊQ? v ±π∂∞ WM? ∏π r— ÊuU?I« s «Î—dJ ≤∞ …œU*« v U?N? OK ’u?BM*«
◊Ëd‡‡‡‡A« t?‡‡‡Q‡‡‡ v  d?«uË ¨ U?NM ÃËd?)«Ë W?OdF« d?B? W—u?N?L? VU_« W?U?≈Ë
Æ ÊuUI« «c s ¥ …œU*« s UÎF«— bM« v UNOK ’uBM*« ≥ ¨ ≤ ¨ ± ÂU—√
Æ WËbK WUF« W«e)« v≈ WFœu« WLO ‰ËR ¨ fM« VK ‰u WU vË
π …œU‡‡‡*« v? …œ—«u« œu?O?I«  «– …œU*« Ác rJ?( U?ÎI?Ë W?O?M'« `M? vK Èd?Ë
Æ ÊuUI« «c s
W?I?«u?? b?F W?OK«b« d?“Ë s —«d? ¨ fM?« V?K .b?I b?«u?Ë ◊Ëd??A —b?BÔË
Æ ¡«—“u« fK
© WF«d« …œU‡‡‡*« ¨
Æ ÁdA a—U vU« ÂuO« s t qLFÔË ¨ WOLd« …bd'« v ÊuUI« «c dAMÔ
Æ UNMO«u s ÊuUI cHMÔË ¨ WËb« -U ÊuUI« «c rBÔ
‡ ±¥≥π WM W(« È– ≥ v W|—uNL'« WUzd —b
Æ  Â ≤∞±∏ WM fD√ ±¥ o«u*« 
v‡O« ÕU‡H« b
≤∞±∏ WM fD√ ±¥ v » —dJ ≥≤ œbF« ≠ WOLd« …bd'« ±¥

≤∞±∏ WM ±∑¥ r— ÊuU‡


 U«dG«Ë WOU{ù« W³¹dC«Ë dOšQ²« qÐUI sŽ “ËU−²UÐ
≤∞±∏ WM ±¥ r— Êu½UI« ÂUJŠ√ iFÐ q¹bF²ÐË
WO³¹dC«  UŽ“UM*« ¡UN½≈ ÊQý w ≤∞±∂ WM ∑π r— Êu½UIUÐ qLF« b¹b−²Ð
VFA« rU
W—uNL'« fOz—
∫ ÁU—b√ bË ¨ tB vü« ÊuUI« »«uM« fK —d
© vË_« …œU‡‡‡*« ¨
ÊuU? s q v U?LN?OK ’u?BM*« WO?U?{ù« Wd?C«Ë d?OQ?« qU?I? s “ËU?Ô
qb« v?K Vz«d??C« ÊuU??Ë ¨ ±π∏∞ WM ±±± r— Êu?U?I?U —œU?B?« W?G? b« W??d??{
¨ ±ππ≥ WM? ±∏∑ r?— ÊuU?? ? I?U ‰b?? ? F?*«Ë ±π∏± WM? ±µ∑ r— Êu?U?? ? IU? —œU?? ? B«
W?dC?« ÊuUË ¨ WËbK? WOU*« œ—«u*« W?O?LM r— ÷d?H ±π∏¥ WM ±¥∑ r— ÊuU?I«Ë
qb« vK W?dC« ÊuUË ¨ ±ππ± WM ±± r— ÊuU?IU —œUB«  U?FO*« vK W?UF«
ÊuUIU —œUB« WUC*« WLOI« vK WdC« ÊuUË ¨ ≤∞∞µ WM π± r— ÊuUIU —œUB«
qLF« a—U q? ¡«œ_« W«Ë Ë√ W?I?*« Vz«dC«Ë rdK W?MU ≤∞±∂ WM ∂∑ r—
Îö?U rd?« Ë√ Wd?C« sœ q√ œ«b? nKJ*« Ë√ ‰u?L*« Âu?I Ê√ ◊dA ¨ ÊuU?I« «c?N
∫ vQ U* UÎI p–Ë ¨ ÊuUI« «cN qLF« a—U s «Î—U«
tU? bu? v œ«b« - «–≈ WO?U{ù« W?dC« Ë√ dO?Q« qU?I s •π∞  √ 
Æ ÊuUI« «cN qLF« a—U s vË_« UÎu 5F
œ«b‡‡?‡‡« - «–≈ W‡‡?‡‡O??U‡‡{ù« W‡?‡‡‡d??C« Ë√ d‡?‡‡‡O??Q??« q‡‡‡U?‡‡‡I?? s •∑∞ »
Æ √ bM« v UNOK ’uBM*« …bLK WOU« UÎu 5F—√Ë WL ‰ö
œ«b‡‡‡?‡« - «–≈ W‡‡‡‡?‡O?U‡?‡‡{ù« W‡‡‡‡?d?C« Ë√ d‡?‡‡O?Q??« q‡‡‡?U‡‡‡‡I?? s •µ∞ ‡
Æ » bM« v UNOK ’uBM*« …bLK WOU« UÎu 5F—√Ë WL ‰ö
WdC« sœ q√ œ«b ÂU b ÊU «–≈ ‰uL*« Áœ=bÔ r Èc« dOQ« qUI s “ËUÔ UL
Æ ÊuUI« «cN qLF« a—U q ÎöU o*« rd« Ë√
±µ ≤∞±∏ WM fD√ ±¥ v » —dJ ≥≤ œbF« ≠ WOLd« …bd'«

© WOU« …œU‡‡‡*« ¨
¨ „—UL'« WK?B UN{dH v«  U«dG?« vK ÊuUI« «c s vË_« …œU*« ÂUJ√ Èd
ÊuU?IU —œU‡‡‡B« „—U‡‡‡‡L?'« Êu‡‡‡‡U ÂUJ_ U?ÎIË ¨ W?Od?L'« rz«d?'«Ë  UHU?<« dO? v
ÊuUI?« «cN qL?F« a—U q W?I?*« WO?dL?'« Âud«Ë Vz«d?CK W?MU ±π∂≥ WM ∂∂ r—
Æ ÊuUI« «c s vË_« …œU*« v UNO≈ —UA*« œb*« ‰ö Uœ«b - «–≈
Æ ÊuUI« «cN UÎIË UNM “ËU« r v«  U«dG« bb «Î—«d WOU*« d“Ë —bBË
© WU« …œU‡‡‡*« ¨
 U“UM*« vK WOdC«  U“UM*« ¡UN≈ ÊQ v ≤∞±∂ WM ∑π r— ÊuUI« ÂUJ√ Èd
¨ UNU—œ ·ö« vK ¨ rOJ« ÊU' Ë√ rU;« lOL? ÂU√ QAM v« Ë√ WLzUI« WOdL'«
ÊuUIU —œU?B« „—UL'« ÊuU ÂUJ√ oO?D s WUM« ÊQA« »U?√Ë „—UL'« W?KB 5
¨ U‡‡‡‡?N?I?O?D „—U‡‡‡‡?L?'« W‡‡‡‡KB? Âu‡?‡‡I v« 5«u?I« s Ád??O?Ë ±π∂≥ WM ∂∂ r—
Æ sFD« Ë√ Èub« WU UNOK ÊU UÎ√ p–Ë
„—UL?'« WKB? Ë√ W—UI?F« Vz«dC« W?KB Ë√ WdB?*« Vz«dC« WKB? …—U? ‰b?Ë
ÊuU?IU  œ—Ë ULM√ W—U?I?F« Vz«dC« W‡‡K?B Ë√ W‡‡‡‡d?B*« Vz«d?C« WKB? …—U?F
Æ tO≈ —UA*« ≤∞±∂ WM ∑π r—
Êu‡‡‡U?I« «c v U‡?‡‡N?O≈ —U‡‡‡‡A*«  U‡‡“UM*« ¡U?N≈  U‡?‡‡K .b‡‡‡I? qL?F« nu?Ë
≤∞±∏ dLœ ≥± v
© WF«d« …œU‡‡‡*« ¨
Æ ÁdA a—U vU« ÂuO« s t qLFÔË ¨ WOLd« …bd'« v ÊuUI« «c dAMÔ
Æ UNMO«u s ÊuUI cHMÔË ¨ WËb« -U ÊuUI« «c rBÔ
‡±¥≥π WM W(« È– ≥ v W|—uNL'« WUzd —b
Æ  Â≤∞±∏ WM fD√ ±¥ o«u*« 
v‡O« ÕU‡H« b
≤∞±∏Ø∂µ VJ« —«b Ÿ«bù« r—

WdO_« lUD*« ÊuA WUF« WON«


±≥∞π ≠ ≤∞±∏Ø∏رµ ≠ ≤∞±∏ Ø ≤µ±≤µ