You are on page 1of 15

LAMPIRAN A

JADUAL KRITERIA
PENTAKSIRAN
(JKP)

25
JADUAL KRITERIA PENTAKSIRAN (JKP)

FASA 1
Instrumen : Laporan Bertulis
Konstruk : Menganalisis dan Menilai

Kemahiran/Elemen Aspek Kriteria Markah Eviden Catatan

1.0 Menganalisis 1.1 Penyataan • Tidak menulis penyataan masalah 0
Masalah Masalah • Menulis penyataan masalah tetapi tidak
jelas dan tidak tepat 1
• Menulis penyataan masalah dengan
jelas dan tepat 2

1.2 Objektif • Tidak menulis objektif 0
• Menulis objektif yang bersesuaian
dengan tema tetapi tidak jelas 1
• Menulis objektif yang spesifik, relevan
dan boleh dicapai bersesuaian dengan 2 BLC.F1
BMI.F1
tema
1.3 Skop • Tidak menulis cakupan dan batasan 0
hasil projek
• Menulis cakupan dan batasan hasil 1
projek tetapi tidak jelas
• Menulis cakupan dan batasan hasil 2
projek dengan jelas
1.4 Kumpulan Sasaran • Tidak menyatakan kumpulan sasaran 0
• Menyatakan kumpulan sasaran 1

26
1.5 Menilai Sistem • Tidak menyatakan penilaian sistem 0
Sedia Ada sedia ada
• Menyatakan fungsi sistem sedia ada
dan kekuatan serta kelemahannya. 1
• Memberi justifikasi perlunya sistem
1
baharu.
• Menamakan sistem yang dibangunkan 1
dengan nama yang sesuai.
3

1.6 Tempoh Projek • Tidak menyediakan jadual pelaksanaan
projek 0
• Menyediakan jadual pelaksanaan
projek. 1
• Menyediakan jadual pelaksanaan
2
projek yang jelas untuk menunjukkan
fasa dan tempoh

27
FASA 2
Instrumen : Laporan Bertulis
Konstruk : Mengaplikasi, Menganalisis dan Mencipta
Kemahiran/Elemen Aspek Kriteria Markah Eviden Catatan

2.0 Mereka Bentuk 2.1 Algoritma • Tidak menulis pseudokod atau tidak
Penyelesaian melukis carta alir dengan lengkap 0
• Menggunakan simbol carta alir dan
anak panah yang tepat atau menulis. 1
pseudokod dengan inden/nombor
untuk prosedur tertentu.
xvii.
• Tidak menggunakan struktur kawalan
yang betul dan tepat. 0
• Menggunakan struktur kawalan yang
betul dan tepat 1
BLC.F2
BMI.F2
• Tidak menggunakan urutan
penyelesaian masalah yang logik dan 0
tepat
• Menggunakan urutan penyelesaian
masalah yang logik dan tepat 1

2.2 Gambar Rajah • Tidak menyenaraikan entiti dan
Perhubungan menghasilkan ERD 0
Entiti (ERD) • Menyenaraikan sekurang kurangnya
dua entiti dan menghasilkan ERD 1
• Menyenaraikan semua entiti dan
2
menghasilkan ERD

28
• Tidak menyenaraikan atribut bagi 0
setiap entiti
• Menyenaraikan atribut tetapi tidak
lengkap bagi semua entiti dalam ERD/ 1
Menyenaraikan atribut yang lengkap
bagi sekurang kurangnya satu entiti
dalam ERD
• Menyenaraikan atribut yang lengkap 2
bagi semua entiti dalam ERD

• Tidak menyatakan kunci primer bagi
setiap entiti 0
BLC.F2
• Menyatakan kunci primer yang sesuai BMI.F2
bagi sekurang kurangnya satu entiti 1
• Menyatakan kunci primer yang sesuai
2
bagi setiap entiti
• Tidak melukis garisan perhubungan
untuk menunjukkan perhubungan 0
antara entiti
• Melukis garisan perhubungan dengan
tepat untuk menunjukkan perhubungan 1
antara sekurang-kurangnya dua entiti
• Melukis garisan perhubungan dengan 2
tepat untuk menunjukkan perhubungan
antara semua entiti
• Tidak menyatakan kekardinalan antara
entiti / menyatakan kekardinalan 0
antara entiti tetapi tidak tepat BLC.F2
• Menyatakan kekardinalan antara BMI.F2
sekurang kurangnya dua entiti dengan 1

29
tepat
• Menyatakan kekardinalan antara 2
semua entiti dengan tepat
2.3 Penormalan • Tidak menyatakan kebergantungan 0
fungsi
• Menyatakan kebergantungan fungsi 1
dengan kurang tepat dan tidak lengkap
• Menyatakan kebergantungan fungsi 2
dengan tepat dan lengkap 3
• Menyatakan dan memberi justifikasi
kebergantungan fungsi dengan tepat
dan lengkap
• Tiada penerangan berkaitan 0
penormalan data
• Menerangkan penormalan data 1
sehingga 1NF
• Menerangkan penormalan data 2
sehingga 2NF 3
• Menerangkan penormalan data
sehingga 3NF
• Tidak menghasilkan skema hubungan. 0
• Menghasilkan skema hubungan yang
kurang lengkap/tepat 1
• Menghasilkan skema hubungan bagi
sekurang-kurangnya dua entiti tetapi 2
kurang lengkap /tepat
• Menghasilkan skema hubungan yang 3
lengkap/tepat bagi semua entiti

30
2.4 Antara Muka • Tiada lakaran reka bentuk antara muka
Input dan Output menu (switchboard)/ sistem. 0
• Melakar reka bentuk antara muka
menu (switchboard)/ sistem yang tidak 1
konsisten; jelas; lengkap.
• Melakar reka bentuk antara muka 2
menu (switchboard)/ sistem yang
konsisten, jelas, lengkap, relevan dan
sesuai.
• Tiada lakaran borang berdasarkan reka
bentuk pangkalan data 0 BLC.F2
• Melakar borang berdasarkan reka BMI.F2
bentuk pangkalan data tetapi kurang 1
lengkap
• Melakar borang yang lengkap 2
berdasarkan reka bentuk pangkalan
data
• Tiada lakaran laporan yang lengkap
dan jelas berdasarkan kehendak sistem 0
• Melakar laporan berdasarkan
kehendak sistem tetapi tidak lengkap 1
• Melakar laporan yang lengkap dan
2
jelas berdasarkan kehendak sistem

31
FASA 3
Instrumen : Laporan Bertulis
Konstruk : Mengaplikasi, Menganalisis dan Mencipta

Kemahiran/Elemen Aspek Kriteria Markah Eviden Catatan

3.0 Melaksanakan 3.1 Jadual • Tidak membina jadual berdasarkan
Penyelesaian skema hubungan 0
• Membina sekurang-kurangnya dua
jadual berdasarkan skema hubungan 1
• Membina semua jadual berdasarkan
2
skema hubungan.

• Tidak menggunakan jenis data yang
sesuai bagi setiap atribut dalam 0
sekurang-kurangnya dua jadual
• Menggunakan jenis data yang sesuai
1
bagi setiap atribut dalam sekurang- BLC.F3
kurangnya dua jadual BMI.F3
• Menggunakan jenis data yang sesuai 2
bagi setiap atribut dalam semua jadual
• Tidak menyatakan kunci primer dan
kekardinalan dalam sekurang- 0
kurangnya dua jadual
• Menyatakan kunci primer dan
1
kekardinalan dalam sekurang-
kurangnya dua jadual dengan tepat
• Menyatakan kunci primer dan 2
kekardinalan dalam semua jadual
dengan tepat

32
3.2 Borang • Tidak mencipta borang 0
• Mencipta borang/borang-borang bagi
sekurang-kurangnya dua medan bagi 1
satu jadual berdasarkan reka bentuk
borang di Fasa 2
• Mencipta borang/borang-borang bagi 2
dua jadual dengan memasukkan
sekurang-kurangnya dua medan bagi
setiap jadual berdasarkan reka bentuk
borang di Fasa 2
• Mencipta borang/borang-borang bagi
semua jadual dengan memasukkan 3
sekurang-kurangnya dua medan bagi
setiap jadual berdasarkan reka bentuk
BLC.F3
borang di Fasa 2
BMI.F3
• Mencipta borang/borang-borang bagi
4
semua jadual dengan memasukkan
semua medan berdasarkan reka bentuk
borang di Fasa 2
• Mencipta borang/borang-borang bagi 5
semua jadual dengan memasukkan
semua medan berdasarkan reka bentuk
borang di Fasa 2 dengan antara muka
pengguna yang jelas
• Mencipta borang/borang-borang bagi
semua jadual dengan memasukkan 6
semua medan berdasarkan reka bentuk
borang di Fasa 2 dengan antara muka
pengguna yang jelas dan mesra
pengguna

33
3.3 Query • Tidak menghasilkan pertanyaan 0
(query)
• Menghasilkan pertanyaan (query)
untuk mendapatkan semula maklumat 1
BLC.F3
yang diperlukan tetapi tidak mengikut
BMI.F3
kehendak pengguna
• Menghasilkan pertanyaan (query) 2
untuk mendapatkan semula maklumat
yang diperlukan mengikut kehendak
pengguna
3.4 Laporan • Tidak menghasilkan laporan. 0
• Menghasilkan laporan tetapi tidak
berdasarkan pertanyaan (query) 1
• Menghasilkan laporan berdasarkan
pertanyaan (query) 2
• Menghasilkan laporan berdasarkan 3
pertanyaan (query) tetapi tidak
menepati kehendak pengguna.
• Menghasilkan laporan berdasarkan 4
pertanyaan (query) dan menepati
kehendak pengguna dengan paparan
reka letak yang kemas dan menarik
3.5 Mengekod • Tidak menyediakan daftar (sign up) 0
• Menyediakan daftar (sign up) tetapi
1 BLC.F3
tidak berfungsi BMI.F3
• Menyediakan daftar (sign up) yang
berfungsi 2

• Tidak menyediakan log masuk (login) 0
• Menyediakan log masuk (login) tetapi 1

34
tidak berfungsi
• Menyediakan log masuk (login) yang 2
berfungsi
• Tidak menyediakan kemudahan import
fail data 0
• Menyediakan kemudahan import fail
data tetapi tidak berfungsi 1
• Menyediakan kemudahan import fail
2
data yang berfungsi
• Tidak menyediakan kotak pop-up bagi
mengesahkan daftar masuk (sign up) 0
dan import data
• Menyediakan kotak pop-up bagi
mengesahkan daftar masuk (sign up) 1
atau import data
• Menyediakan kotak pop-up bagi 2
mengesahkan daftar masuk (sign up)
dan import data BLC.F3
BMI.F3
• Tidak menyediakan capaian untuk
melaksanakan pertanyaan (query) 0
• Menyediakan capaian untuk
melaksanakan query dan berfungsi 1

• Tidak menyediakan capaian untuk
memaparkan/mencetak output 0
• Menyediakan capaian untuk
memaparkan/mencetak output dan 1
berfungsi

35
FASA 4
Instrumen : Laporan Bertulis
Konstruk : Mengaplikasi, Menganalisis dan Mencipta
Kemahiran/Elemen Aspek Kriteria Markah Eviden Catatan

4.0 Menguji dan 4.1 Ralat sintaks • Tidak menyediakan set data bagi
Menyah Ralat tujuan uji lari 0
4.2 Ralat logik • Menyediakan set data bagi tujuan uji
lari tetapi tidak relevan dan sesuai 1
4.3 Ralat masa larian dengan jenis data, had atas dan had
(run time)
bawah
• Menyediakan set data bagi tujuan uji
lari yang relevan dan sesuai dengan:
- jenis data 2
- had atas 2 BLC.F4
- had bawah 2 BMI.F4

• Tidak menghasilkan aturcara yang
bebas: ralat logik / masa jalan dan ralat 0
sintaks
• Menghasilkan aturcara yang bebas
ralat:
xviii. - ralat sintaks 2
xix. - ralat logik 2
- ralat masa larian 2

36
FASA 5
Instrumen : Laporan Bertulis
Konstruk : Mencipta
Kemahiran/Elemen Aspek Kriteria Markah Eviden Catatan

5.0 Mendokumentasi 5.1 Laporan Setiap • Tidak menulis dokumentasi dalaman 0
xx. Fasa (komen)
xxi. • Menulis dokumentasi dalaman
5.2 Sumber Rujukan (komen) tetapi tidak menggunakan 1
xxii. gaya penulisan yang baik.
5 5.3 Penghargaan • Menulis dokumentasi dalaman 2
(komen) menggunakan gaya
penulisan yang baik
• Tidak menghasilkan pelaporan 0
• Menghasilkan pelaporan tetapi tidak
mengikut format dokumen 1 BLC.F5
BMI.F5
• Menghasilkan pelaporan mengikut
format dokumen 2

• Tidak menghasilkan pelaporan. 0
• Menghasilkan pelaporan mengikut
format kandungan:
- Muka hadapan
- Perakuan 1
1
- Penghargaan 1
- Isi kandungan 1
- Sumber Rujukan 1
- Lampiran 1

37
NILAI

Kemahiran/Elemen Aspek Kriteria Markah Eviden Catatan

6.0 Nilai 6.1 Keaslian dan Nilai • Mengemukakan produk orang lain 0
Komersial Produk • Mengemukakan produk yang
diubahsuai 1
• Mengemukakan produk dan idea yang
2
dibangunkan sendiri dan mempunyai
nilai komersial
6.2 Kreativiti Antara • Tidak menghasilkan produk yang 0
Muka mesra pengguna dan tidak menepati
keperluan pengguna yang pelbagai
• Menghasilkan produk yang mesra 1
pengguna tetapi tidak menepati
keperluan pengguna yang pelbagai BLC.N
• Menghasilkan produk yang mesra BMI.N
2
pengguna dan menepati keperluan
pengguna yang pelbagai

6.3 Kebolehcapaian • Tidak menghasilkan produk yang
Produk boleh berfungsi dalam persekitaran 0
rangkaian
• Menghasilkan produk yang boleh
berfungsi dalam persekitaran 1
rangkaian tetapi tidak konsisten
• Menghasilkan produk yang boleh 2
berfungsi dalam persekitaran
rangkaian secara konsisten

38
6.0 Nilai 6.4 Manual Pengguna • Tidak menyediakan manual pengguna 0
• Menyediakan manual pengguna tetapi
tidak lengkap, tidak jelas dan tidak 1
membantu pengguna
• Menyediakan manual pengguna yang
2
lengkap, jelas dan membantu
pengguna BLC.N
BMI.N
6.5 Mempamerkan • Tidak mempamerkan sikap dan 0
Nilai-Nilai Murni keterampilan yang boleh dicontohi
• Mempamerkan sikap/keterampilan 1
yang boleh dicontohi
• Mempamerkan sikap dan
2
keterampilan yang boleh dicontohi

39