You are on page 1of 1

KORO:

SAMA SAMA NATING DINGGIN

PANAWAGAN NG SANTONG PIGING

PAGSALUHAN NA ANG INIALAY NYA

SA TAHANAN NG ATING DIYOS AMA

AWITAN ANG PANGINOON

MGA PAPURING PANGHABANG PANAHON

ITAAS NA ANG LAHAT SA KANYA

LUWALHATI AT PAGSAMBA (KORO)

SA BAWAT ARAW ALALAHANIN

ANG KANYANG PAGLILIGTAS SA ATIN

HINIRANG NIYANG BAYAN SIYA’Y IPAGDIWANG

NGAYON AT MAGPAKAILANMAN (KORO)

MAGTIPON ANG SANLINIKHA MULA SA

KALANGITAN AT SA LUPA

ATIN NG IAALAY SA DIYOS NG TANAN

PASASALAMAT NG SANLIBUTAN (KORO)

KODA:

PAGSALUHAN NA ANG INIALAY NIYA

SA TAHANAN NG ATING DIYOS AMA