You are on page 1of 3

|òü⁄&é Áb˛Á>±yéT

(ÇqT‡*Hé uÒdt¶ ø±HÓ‡|tº)

|æ\¢sY HÓ+.1 : s√E≈£î 70 ` 100 Á>±eTT\ Áø=e⁄« rdüTø√yê*


|æ\¢sY HÓ+.2 : s√E≈£î 3 ìeTàø±j·T\T ‘·>∑Z≈£î+&Ü rdüTø√yê*
|æ\¢sY HÓ+.3 : s√E≈£î 4 ©≥s¡T¢ ‘·>∑Z≈£î+&Ü eT+∫˙s¡T Á‘ê>±*
|æ\¢sY HÓ+.4 : s√E≈£î 1 eT©º $≥$THé ø±´|ü⁄‡˝Ÿ rdüTø√yê*

P
Áø=e⁄«\T : m&çãT˝Ÿ ø=ã“]q÷HÓ, Äe⁄/π><Ó HÓsTT´, Ä*yé ÄsTT˝Ÿ,
ã≥ºsY ($»j·T/neTT˝Ÿ), yÓqï|üPdü, NÛCŸ, ô|s¡T>∑TMT<ä MT>∑&É
ñ|ü⁄Œ
ø√&çÁ>∑T&ÉT¢ :
: düeTTÁ<ä|ü⁄ >∑fi¯ófl ñ|ü⁄Œ

E
s√E≈£î 0 ` 6 |ü#·Ãkıq‘√ ø£*|æ rdüTø√yê*
E
D
HêHéyÓCŸ : s√E≈£î ∫¬øHé, eT≥Hé, ÁbòÕHé‡, #˚|ü e+{Ï$ @<Ó’Hê ˇø£{Ï ˝Ò<ë n˙ï
|ü⁄s¡Twüß\T`300 Á>±eTT\T, eTVæ≤fi¯\T`250 Á>±eTT\T rdüTø√e#·TÃqT

A
e÷s¡H˚wüHé : HêHéyÓCŸ ◊≥yéT‡ ø£*ù| $<Ûëq+ : HêHéyÓCŸ≈£î kÕ˝Ÿº, ø±s¡+, |üdüT|ü⁄,
ìeTàø±j·T, n\¢+,yÓ\T¢*¢ ù|dtº, Ç+{Ï˝À ø={Ϻq eTkÕ˝≤ bÂ&ÉsY ø£*|æ

R
2 >∑+≥\T &û|t Á|æCŸ˝À ô|≥ºe˝…qT. Bìì s√dtº ˝Ò<ë ø£ÁØ˝≤>±
e+&ÉTø√e#·TÃqT. (∫+‘·|ü+&ÉT yê&Ésê<äT, ìeTàø±j·T yê&Ée#·TÃ)

P
ãj·T≥ ‹qe\dæ eùdÔ : ∫¬øHé ‘·+&É÷], ∫¬øHé ø£u≤uŸ, ∫¬øHé {Ïø±ÿ, Á–˝Ÿ¶ ∫¬øHé
(ø£\sY ˝Ò<ë fÒdæº+>¥ kÕ˝Ÿº yê&Éì$)
≈£Ls¡>±j·T\T yê&É≈£L&Éì$ : ã+>±fi≤<äT+|ü, #êeT<äT+|ü, ô|+&É\+, ø£+<ä,
∫\ø£&É<äT+|ü, ;{Ÿs¡÷{Ÿ, ≈£Ls¡ ns¡{Ïø±j·T,
;Hé‡, Hê≥T∫≈£îÿ&ÉT, |ü∫ÃãsƒêDÏ
ø=~›yÓTT‘·Ô+˝À yê&Ée\dæq$ : ≥e÷{≤ ` s√E≈£î 1 ˝Ò<ë 2
ø±´¬s{Ÿ ` s√E≈£î 1 e÷Á‘·y˚T
ñ*¢bÕj·T ` s√E≈£î 1 ˝Ò<ë 2
ô|’q ù|s=ÿqï$ ‘·|üŒ $T–*qe˙ï Çwüº+e∫Ãqìï yê&ÉTø√e#·TÃqT.
-:: 2 : :-

q{Ÿ‡
1. u≤<ä+ : s√E≈£î 0 ` 10
2. |ækÕÔ : s√E≈£î 0 ` 10
3. yê˝Ÿq{Ÿ‡ : s√E≈£î 0 ` 15
u≤<ä+ –+»\qT sêÁ‹|üP≥ Hêqu…{Ϻ ñ<äj·T+ bı≥TºrdüT≈£îì ‹Hê*.
yê˝Ÿq{Ÿ‡qT sêÁ‹|üP≥ Hêqu…≥Tº≈£îì ñ<äj·T+ ‹Hê*
–+»\T
1. >∑TeTà&ç –+»\T : s√E≈£î 5 ` 6 dü÷ŒHé\T

P
2. düHé|òü¢esY –+»\T : s√E≈£î 5 ` 6 dü÷ŒHé\T
3. |ü⁄#·Ãø±j·T –+»\T : s√E≈£î 5 ` 6 dü÷ŒHé\T

E
4. ‘Ó\¢qTe⁄«\T, n$X¯–+»\T : s√E≈£î 5 ` 6 dü÷ŒHé\T
(‘Ó\q¢ Te⁄«\T ` 1/4 øπ J, n$X¯–+»\T ` 1/4 øπ J ø£*|æ <√s¡>± y˚sTT+∫

E
$Tø°‡ #˚dTü ≈£îì ø=+#Ó+ HÓsTT´ ø£\T|ü⁄≈£îì s√E≈£î 5 ` 6 dü÷ŒHé\T rdüTø√yê*)
>∑TeTà&ç, düHé|òü¢esY, |ü⁄#·Ãø±j·T –+»\qT $Tø°‡ y˚j·Tsê<äT.

D
|üP]Ô>± e÷ìy˚j·Te\dæq$ (‹q≈£L&Éì$)
¬s’dt, C§qï\T, sê>∑T\T, dü»®\T, sê>∑T\T, ô|dü\T, ∫s¡T<ÛëHê´\T, M{Ï‘√ #˚ùd ◊≥yéT‡

A
u…\¢+, |ü+#·<ës¡, ‘˚HÓ, d”«{ŸqsY‡
nìïs¡ø£eTT\ Á|òüP{Ÿ‡, nìïs¡ø£eTT\ p´dt\T, |ü∫à ≈£Ls¡>±j·T\ dü÷|t\T

R
ø=ã“]˙fi¯ófl, ˝Ò‘· ø=ã“]
&Ó’¬sø˘º bÕ\T, &Ó’¬sø˘º ô|s¡T>∑T, &Ó’¬sø˘º kÕ˝Ÿº

P
≥e÷{≤ dü÷|t, ø±´¬s{Ÿ dü÷|t
∫+‘·|ü+&ÉT
eT≥Hé uÀHé‡ dü÷|t ‘·j·÷Ø$<Ûëq+
ˇø£ øÏ˝À eT≥Hé uÀHé‡ rdüT≈£îì ≈£îø£ÿsY˝À 2 ©≥s¡¢ ˙{Ï˝À y˚dæ 12 $õ˝Ÿ‡ sêìyê«*.
‘·sê«‘· Ä $TÁX¯e÷ìï ˇø£ –HÓï˝À y˚dæ 4 ©≥s¡¢ ˙s¡T b˛dæ 7 >∑+≥\bÕ≥T düqï{Ï ôd>∑˝À
eTs¡–+#ê*. ‘·sê«‘· e&É>=≥º>± 1.5 ©≥s¡¢ $TÁX¯eT+ edüTÔ+~. Bìì Á|æCŸ˝À ì\« ñ+#·T≈£îì
nedüs¡yÓTÆ|ü⁄&ÉT Á‘ê>±*.
yÓõ≥ãT˝Ÿ dü÷|t ‘·j·÷Ø$<Ûëq+
≈£Ls¡>±j·T\qT eTTø£ÿ\T>± ø√dæ ns¡©≥sY yê≥sY b˛dæ ≈£îø£ÿsY˝À 7 $õ˝Ÿ‡ sêìyê«*.
nq+‘·s¡+ Ä $TÁX¯e÷ìï e&É>={Ϻ Á‘ê>±*. eTwts¡÷yéT, >∑TeTà&çø±j·T , ø±ø£s¡ø±j·T e+{Ï
@yÓ’Hê ≈£Ls¡>±j·T\‘√ #˚düTø√e#·TÃqT. ñ&çøÏ+#˚≥|ü⁄&ÉT kÕ˝Ÿº y˚dü Tø√e#·TÃqT.
-:: 3 : :-

kÕ*&é‡ s√E˝À ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ e÷Á‘·y˚T rdüTø√yê*. *øÏ«&é‡ s√E˝À mìïkÕs¡¢sTTHê


rdüTø√e#·TÃqT. ≈£Ls¡>±j·T\ dü˝≤&é |ü∫Ã~ ˝Ò<ë ñ&çø+Ï ∫q~ rdüTø√e#·TÃqT. |ü˙ïsY s√E≈£î
100 Á>±eTT\T <ë{Ï yê&É≈£L&É<äT. ø±|ò”, {°\T |ü+#·<ës¡ ˝Ò≈£î+&Ü rdüTø√e#·TÃqT. u≤¢ø˘{°,
Á^Hé{\° ˝À ‘˚H,Ó u…\+¢ ˝Ò≈î£ +&Ü rdüTø√e#·TÃqT. bÕ\Tb˛dæ ≈£Ls¡\T e+&ÉTø√e#·TÃqT. bÕ\MT<ä
MT>∑&É y˚dæ e+&ÉTø√e#·TÃqT. yÓõfÒ]j·THé øÏ+>¥ eTTq>±≈£îqT yê&Ée #·TÃqT. ø√&çÁ>∑T&ÉT¢
ñ&çøÏ+∫ ˝Ò<ë ÄyÓT¢{Ÿ s¡÷|ü+˝À rdüTø√e#·TÃqT.
á Áb˛Á>±yéT bÕ]ƒ+#·<ä\∫qyês¡T yÓTT<ä{Ï 10s√E\T ‘·|üŒìdü]>± 70 Á>±eTT\

P
ø=e⁄« rdüTø√yê*. ‘·sê«‘·qT+&ç 30 G 30 G 10 |ü<ä∆‹‘√ rdüTø√e#·TÃqT. eT<ÛäTy˚TVü≤+,
<∏Ó’sêsTT&é, ø°fi¯flH=|ü⁄Œ\T, kı]j·÷dædt ‘·~‘·s¡ düeTdü´\T ñqïyês¡T á Áb˛Á>±yéTqT 2 qT+&ç

E
3 HÓ\\T bÕ]ƒ+#ê*. á düeTj·T+˝À wüß>∑sY {≤´uŸ˝…{Ÿ‡ |üP]Ô>± e÷ìy˚ j·÷*. y˚πs Äs√>∑´
düeTdü´\T @s¡Œ&çq|ü⁄&ÉT Ç+^¢wt {≤´u…˝…{Ÿ yê&Ée#·TÃqT. Äj·TTπs«<ä+, ôVA$TjÓ÷ eT+<äT\T

E
yê&Ésê<äT. n\‡sY ñqïyês¡T ìeTàø±j·T≈£î ã<äT\T dæ`$≥$THé {≤u…¢{Ÿ $T+π>$<Ûä+>±
rdüTø√yê*. &Éj÷· \dædt #˚sTT+#·T≈£îH˚yês¡T bÕ]ƒ+#·sê<äT. u…b’ Õdt #˚sTT+#·T≈£îì HÓ\s√E\T

D
>∑&É∫qyês¡T á Áb˛Á>±yéT bÕ]ƒ+#·e#·TÃqT. á Áb˛Á>±yéTqT 5 ` 100 dü+e‘·‡s¡eTT\˝À|ü⁄
e´≈£î\Ô T bÕ]ƒ+#·e#·TÃqT. á Áb˛Á>±yéT bÕ]ƒ+#·&+É e\q wüß>∑s,Y _|æ, }ãø±j·T+, <∏s’Ó êsTT&é

A
|üP]Ô>± <ä÷s¡eT>∑TqT. eT÷&ÉT HÓ\\ ‘·sê«‘· ø=~›ø=~›>± e÷eT÷\T ÄVü‰s¡+ rdüTø√e#·TÃqT.
Ç~ bÕ]ƒ+#·&É+ e\q ãs¡Te⁄ 10 qT+&ç 15 øÏ˝À\T ‘·π>Z neø±X¯+ ø£\<ä T. eTs¡\ eT+<äT\T

R
y˚düT≈£îH˚ nedüs¡+ @s¡Œ&É<äT.

P
˝…’|òt˝À bÕ]ƒ+#·e\dæq$
Äø£* y˚dæq|ü⁄&˚ ‹Hê*
Äø£* rπses¡πø ‹Hê*
Äø£* y˚ùdes¡≈£î ‹qsê<äT
Äø£* ˝Òì#√ ‹qsê<äT

: : á Áb˛Á>±yéT bÕ]ƒ+#·˝Òìyês¡T Bì>∑T]+∫ ø±yÓT+{Ÿ #˚j·Tsê<äT : :