You are on page 1of 53
i a a fo ee \ A ) SAS,—__—3 Dengan nama Allah Yang Maha Penyayang dan Maha Pengasth (Kumpulan ayatayat 27) veces hal oss OM aces alealls Stas dees) oledeury “Segala sanjungan terpulang keoads Allah yang telah menurunkan @tuhemmad) den tidak menjacikan padorya sebarang Bjaran yang berbelit-belt(). Sebuah kitab yang begitu lurus Untuk ‘menyampaikan amaran kesekseen yang amnat keras Kitab “AlQuran kepada “hamba-Nya ise JUMLAH SURAH AL-KAHFI eeu Surah Gua 110 (Madaniyah) Kecuali Ayat 28 dan dari Ayat 83 hingga akhir dari sisi Allah dan menyempaikan berta gembira kepade pera Mu’minin yang mengerlaken amalen-amelan yang soleh ‘behawe mereka akan memperolehi pehala yang baik(2). laity pahale Syurga, di mana mereka akan tiiggal tetap untuk selama-lamenya(3). Dan untuk member! amaran kepads orang-orang yang telah berkata bahawe Allah mempunyai ‘anak(d). (Sebenamye) mereka tidak mempunyal sebarang ‘imu pengetahuan mengenainya (perkataan itu) dan datuk nienek mereka juga tidak mempunyal limy pengetahuen. Alengkal besarnya kete-kate yang terkelvar darl mulue mereka sedangkan apa yang dikatakan mereka tidak lain imelainken hanye dusta Semate-mata (5). Mungkin engkew hhendak membunuh dirimu kerana dukacte techadep kesan- kesen perbuatan mereka yang tidak manu beriman kepada ppenerangan (Al-Quren) Ini). Sesungguhnye Kami telah Jadikan segale apa yang ada di bumi sebagei hieser-hiasen Yang Indah dengan tyluan untuk Kami ujkan mereka siepakah di antara mereka yang lebih baik amalannya() Dan sesunaguh-nya (ketike Giemat kelak) Kami akan jaciken ssegala apa yang ade dl atas burn inl tanah rata yang Keres dan tondus (6). Apakah engkau mengira kiseh AshabubKahft dan ar-Ragim tu sahaja_merupakan satu bukti yang ‘menafjubkan di antera bukthbukti (kekvassen) Kami yang bain?"@), GGG ST LS OG ad, Se GET b col & ss Ove Oc sipigh: S55 SVG sak Gas 262 FB gllliecp ily —_ Ones Jisbals accra ss seizes OB Bucs “(Kenangilah) ketika pemude-pemuda itu berindung dt sebuah gua lelu mereks berdo's: Wahei Tuhan kemil Kumiaken kami rahmat-Mu yang limpah den sedfekan untuk ‘kami kemudahan den taufiq dalam urusan kamif10). Lalu Kemi pectidurkan mereka af dalam qua itu bertahun-tehun lamanya(11). Kemucian kami bangkitkan mereke dari tidur itu untuk Kemi ujken siapakah of antara dua golongan itu ‘yang lebih tepat Kireennya tentang selama mana mereka tinggald? sana(12). Kami mahu mengisehkan kepadamu clrita mereka yang sebenar. Mereka adalah sekurmpulan pemude-pemude yang telah beriman kepada Allah Tuhan Imereke dan kemi telah menambahkan lagi hidayat kepade ‘mereka(13). Dan Kami telah meneguhken hati mereka ketika mereka bangkit lau berkata: Tuhan karl ialah Tuhen yang memllkl langit den bumi. Kami tidak akan menyembeh tuhan yang lain dari-Nye. (Seandainye kami menyembah ‘yang fain dert-Nye), bererti kami telah mengatakan satu >penyelewengen yang amat jauh(14). Mereks adalah keum kami yang telah menyembah tuhan-tuban yang lain dari Allah. Cubalah mereka buktikan (sift ketuihanan) tuhen- tuhan yang lain itu dengan hujjah yang jelas. Tidek ada ‘orang yang lebih zalim deri oreng-orang yang melakukan pembohongan terhadap Allah(15). Dan oleh sebat ka telah mengasingkan dlri deri mereka dan dart sembai sembahan yang disembeh mereka selein deri Allah, maka (pergiiah) kamu berfindung di dalam gua nescaya Allah Tuhan kamu menghamburkan rehmat-Nya ke atas kamu dan menyedlaken pertolongan teshadap urusan kamu(T6). Dan engkau dapat melita apabila mataherinaik of sebelah timur 80 SURAH AL-KAHFI G2, JUZU" KE-15 ehayanya menyimpang ke sebelah Kanan gua dan apabia matahari_ membenam, cahayenya melampaui_mereka ke sebelah kir, sedangkan mereka bereds di lapangan gua itu Itulah df antara tande-tanda kekuasean Allah. Barang siepe ‘yang dihidayatken Allah, maka dlalah oreng yang mendapat hidayat yang sebenar, dan barang sigpa yang telah disesatkannya nescaye engkeu tidek akan mendzpati sesiapa pun lagi yang sanggup menjadf pelindung yang memberi bimbingan kepadanya(17). Dan engkau mengira mereka ssedeng jaga, sedangkan mereka sebenamya tidur nyenyak. Kemi memballk-balikken bedan mereka sekali ke karen dan sekali ke kir, sedangkan anjing mereka menghulurken dua kakinya ke depan di halaman pintu gua den jika engkau melihat mereka tentulah engkau akan berpaling melarikan Gin dan tentuieh fatime dipenuhi perasaan takut kepada mereka"(18). ‘Sistine eal; Go hedstigs dick Ass Dipl eS Mes, POS ERENT < LOPS NG bee oe i pian aA UE x42 NCGS se lo O SoeWueGia. yen BP