M. 5. REGELE CAROL II Voevodul Culturii Si FSuritorul Rom6niei Moderne

MARIA SA

M IHAI, MARE VOEVOD DE ALBA-IU LIA Fala tinerimii rom6ne, este un mare iubitor de sport

CATEDRALA ORTODOXA DIN CLUJ

lmpozanl

si mtre! altar al neamului, in Cluiul altE daiS inslrEinat.

.

i culturii pe pEm6niul pe care alfii il vroiau al lor. .RESEDtNTA M|TROpOL|TANA DtN CERNAUTT Citadelt a credinfei .

ARAD Palalul cullural ad5poste.i duce lin apele lulburii spre Tisa. .le splendide colecfii de art5. ln fund Muregul f.

RAZBOT pRtMtilV DtN MUNTil ApUSENt Cu a[uforul lui. .i.au fmbrEcat sute de ani easa. femeile noasfre.

F. foarfe originalS pentru un sal romSnesc.: &iA PERECHE DIN FELMER Comuni romSneasci pe malul drept al Oliului. +.a. . Se remarcS gAleala capului la femei.

biiuterii de art5 popularS" .t I t # n t s .G FUReA !NCRUSTATA DtN T! t-t5eA-StBtU h'{ef5rnnurita draqosfe de frunnos a ereiat din mAini simple.

.

iiueslc --l5lii ie .:c3... PFTES DELA SINAiA La roaiele luceqilor cu v.'1c ei:'c.L:AlTELUL.'ije ji'r:rii. .-'ri t. plrnuiui ilege .:rl'i: r+:e d':rl.:i Rcmcaiei :'j drii:lice. si.rirri irrri t:eii'rE.? . atjtl'.:': ir.".

taul 5i drumul conduc pe cine vr6a sE'i urmeze p6nE in creerul munfilor' .Ylil.i col!i infiorEiori.DEFILEUL DAMBOVICIOAREI gerpuind printre sl5nci inalfe . s:i qli-"-t-:]li!.

a cum au iucat strEmolii' .INVARTITA La Ptrh5ufi in Bucovina. flEc5ii ioacE a.

balozele duduie de povara lreeralulul PE BARAEAN .Din lulie. fn loatS fara unde"s'a seceral g16ul.

sunl nedespErfifii FATA DIN MUNTII APUSENI ei priefeni.v -a*r Furca . fie ci esle plecatE in sat dupE lreburi' . fie acasE.i fusul.

.

depe acesl munle adunE in veselie mulfime de Moli din Munfii Apuseni .MUNTETE GAINA T619ul de fele.

colinele si munfii mici formeazE peisagiul obignuit.ln MUNTELE ADAM $t EVA DtN BUCOVTNA Bucovina. .

IN TARG LA RAURENi N!ici un t6rg n'are mai muliS viafE ca t6rgul olfenesc. cu ochii strilucitoi'i de voie burE si cu gluma pe buze . Oamenii v6nd gi cumpEri.

.COSTUM DIN RUCAR Femei frumoase. fn fir de aur. muscelence'e. lucrai. de multe ori. au ales penlru irnpodobirea lor cel mai sErbEloresc coslum romAnesc.

ul pEstreazE cu sfinlenie lezaurul de relicve al Moldovei de altE dat5.i tinerele molcomitS. la.ililrffif[ilftfittt MANASTTREA CETATUTA DtN tA$t Ora. . de aminliri.

i mai ales prin pcdcabele exter"ioare. Sub lespezile lor. caroclerislice prin ccnslrucfia.trt rf _ A I I lp MANASTTREA MOLDOVTTA Una din cele palru mEnEsliri bucovinene. odihnesc marii conducElori ai Moldovei .

esle azi un orat modern. .BRAgOV La poalele munfilor. plin de viafE..Burgul" sumbru altEdatS. .

Jj ce nu rn.1 . i:f j E i --.l::! a':.ar :.*..1*{isv.iRB E ..:rr+: i:': :.) int:qri!i "ig i1r".' r-':: '.i1.r..r:rl.j{}iir': delle ti ..:'i'': .i IiCr:ri |i.:)i'-l :i ".:u .it'r' iif"lr' .li :?!=:.-. .:i ll i:' ii:.l ..t?. i r":o1:ior :tt.!:1' 1'.i-i:ii-:1 : =!!+ ir.':-:t'. !ill+ 5:Ft..'ii!.:i"-!ce rie 5:1. .':j 'r -.

in gura uneia din cele mai mari pegteri din far5. micul sehit este unie in felul sEu .it I SCHITUL IALOMICIOARA ln crestetul munfilor.

lmprEgtiale pe lot sTANA PE VALEA tALOMTTET cuprinsul munfilor. . sl6nele cu mii de oi i9i trEesc via!a plinE de farmec.

La intrarca in Cazane. DunErea i.i aduni apele 1i le DUNAREA LA CAZANE strecoarE lerniloare prinlre ziduriie de piatrE .

REmEsitE vie al unor vremi uiiaie. .KALEH Col! orienlal fn mijlocul bEtr6nului Danubiu.DUNAREA LA ADA.

nEscul din dragosiea 1i fantezia unei maii Regine" .BALCIC Feeiie de vis si poezie.

.PORTU L CAVAR NA CapAtul de noid al Coasiei de Arginl.

S$ B* w w g$ INTERIOR DIN RUCAR Muscelul. iudef al florilor 9i veseliei esfe locul celor mai frumoase podoabe lucrate de femei .

ca s5 pcatE frece carul incErcai cu f6n. iaiS modelul gospodEriei de sub munte" . proaspit vSruite.--- ULITA DrN DRAGOSLAYE mari.i.td' t :. impreimuire dc piairE cu poartE inEltS.

qure. iIIUNTIi NEAMTULUii De mtrite ori :it. . femeile e5!5rese <leopotr-ivi Eu birbaiii.ci si cobeiari i-Jrurnu.PE DRUMUL PIFIR!GULUI ln r-nun1i.i ije zeci dq kiio:retri. cle u.

Btsl'RtTA LA BROSTENt Valea at6i de c6ntati de toti cei cari au vdzui-o .

Unul din cele mai slrElucite monumenle arhitectonice romAnegli- .MANASTIREA CURTEA DE ARGES Locul de vegnici odihnE al primilor Regi ai Rom6niei.

.li. Vestit cenlru de cuiiurS.MANASIlREA NEAMTULUT Una din cele mai vechi gi mai mari m6ntsliri moldovene.

FANTANA LA MANASTIREA HOREZU Ctitorie a lui Br6ncoveanu cel iubitor de arl5. MEnEslirea esle vestilE prin bogSfia picturilor. .i sculplurilor sale.

de varE a lui Br5ncoveanu.CASTELU Fosla regedinf. . pSslreazt L MOGO9OAtA in inlerior numerodse relicve dela piosul Voevod.

i de MANASTIREA CERNICA Bucuregli. Loc de reculegere gi pace sufleleasct. .A.ezare monahalS. la c6!iva pa.

e e61iva. eei minunaf loc de recreafie in imediala apropiere a Eucureslilo' .pentru strEvechea mAnlsiire. care I-a dat nurnele.5hI AGOV Fufini ani rnai jneinfe cunoscul numai.

Vine iar primivara Ei pornesc din nou 1a drum.{runcea". Am stribltuc mai intii plrgile de jos ale Banatului cu oameni veseli. Incet.mo1com".. pe creasta de nord a gI-rii dau in Maramureg. ci mai ales sl. am invlEat nu numai si. . pasiunea pentru vAnitoarea de fotografii. Ministirile Moldovei cu plrlile muntoase sunt cercetate incet.ENCICLOPEDIA FOTOGRAFICA Cu cigiva ani in urmi. agtept si treaci timpul urit. trec apoi in Bucovina Ei gisesc sate. Aci mi intilnegte iarna Ei mi gonegte.. mai ales cele din apropierea munfilor.am stribitut pe jos. cu sacul in spinare. altele gi altele. In alc an am vinat imagini prin plrgile de sub rnunte ale prin tainige In toamna aceluiag an. . Lucrind cligeele. Valea Batovei. mereu zimbitori. le.rumuseqi unde nu existl sat.mi cunosc. Apoi Munteniei. Aceasti gari plini de f. unde 200. Sibiul.ile Biscrirei vin 9i ele la rind. Jara Oltului.am colindat satele qi am aflat clipe de odihni la umbra ministirilor ei. De pe Cerna arn venit in Olcenia gi o vari intreagi i. Caliacra qi alte locuri interesante de pe pimintul din dreapta Dunirii. au fost prinse pe cligee qi rinduite 1a rafturi. pir.300 de cliqee nu ajung pentru a pucea oglindi toati boglqia frumusegilor din partea locului. in lungul qi in 1atul girii. si nu descoperi comori artistice gi virtufi rarc. care in cea mai mare parte. Pe aceste drumuri. in care scotocind ascunse. aparatul fotogra{ic pe umir gi ochii insetali de minunigiile locurilor ce colindam. incet. mereu .mi iubesc {ara. m'a purtat pe drumuri. Balcicul.

intr'un viicor mai apropiat sau mai indepirtat. cu toate manifestirile vieqii. cu toate caracteristicile 5i aspectele ei. etc.Astfel. manifestlrilor. s'a adunat aceasti mici colecgie de cligee.. deoarece in ziua cind se va termina. negciute decit de cigiva. va trebui si sc amenaje4e cite o Expoziqie 9i in fiecare capi. Enciclopedia Fotografici va trebui si aibi aproape 2 milioane de cli. cari o vor iubi cu atit mai mult. alor no. 31 Mai 1938' Bucure. bineinEeles cu material restrins. an de an. tali de regiune. in care fotografiile si infiqigeae tuturor. $i pentruci in comparafie cu alte materiale. si se amenaje?e in capitall o expoziEie permanenti. cu toate bucuriile gi necazurile lor.Mici. din capitala flrii. s'au adunat intr'o modesti cisufI aproape 7000 de cligee. lumr'noase. cel fotografic nu intreaga fari .ee. Numai aga vom contribui la cunoagterea llrii de cicre toqi fiii ei. a locurilor interesante. Numai atunci se va cunoagte de toatl lurnea cum arati gi ce este mogia noastri.reproduceri fidele ale locurilor prin care am trecut. cu cit o vor cunoaqte mai mult. AEa s'a niscut Enciclopedia Fotografici. in afari de Expoaiqia permanentS. aga cum am pornit cu acest album. In programul de lucru a1 Enciclopediei Fotografice intri: In afari de tipirirea in colecgie la indemdna tuturor. lucrate cu multi grije. este prea scump. minunile pimintului nostru.tt IoNEScu ".tri ca qi striinilor. Din doringa de a arita tuturor. monumentelor. cu sili mari.

atit cit poate reda o colecgie de 50 fotografii dintr'o larl de aproape 300. impus de formatul Enciclopediei Fotograficc. O veqi intilni oricind Ei oriunde in qinuturile rominegti.000 km2. deosebirile ne{lcind decit si le uneasci. au un singur suflet. mai bicranl sau mai tiniri. Iat.i deosebite ca infiqigare. s'ar fi manifestat in e1e cu mai multi vigoare. Vi vom prezenta insi unul din miile de tipuri intilnite in tirnpul peregrinirilor pe intinsul qirii. ColEurile prezentate ni s'au p6rut a fi mai reprezentative prin aceea ci viafa romineasci. un singur cre4 de viaqi.se prin aceasta una pe alta. firl a se insista asupra uneia. S'a ciutat. Dealcfel difericele regiuni a1e qirii. va avea qi alte nume. in dauna alteia. complectindu. pentruci pe acestea lc putefi avea mai complete gi mai exacte. Este mituEa Dina din Breaza Figiragului. este alt mijloc decit eirufa sau. ci tot ea este. din lucririle savanfilor noqtri. nu . ca fiecare regiune si fie infigigaci prin ceeace are particular. de. Pentruci aduceam mulc material foto. Daci vii din Flgirap. care si ugureze in{elegerea ilustrafiilor.o pe a noastri. o vom da gi noi pentru Rominia din pozele noastre. Va fi poate mai inalti. Nu vom da date istorice gi nici geografice. imaginile din acest album incearci si dea o ideie surnari asupra totalitigii f[rii noastre. picioarele. dar pinl la urmi va trebui sl recunoagteli. ca si ajungi la Breaza.ROMANIA In cadrul restrins. $i pentruci obiceiul cere ca 1a inceputul unui album si se dea 9i o descriere...

jumiri. ci prciul cerut cra pe sfert cit s'ar fi cuvei. Nu ne. Intre timp. aga ci nu aveam nici o grije.ar {i vrut mai de ajucor la casi. Intreba qi rispundea singuri. ba gi ni. a refuzat si nc m:ri gizduiasci.Pii numai de v'o place! Mai era de ales? Trecem citeva case mai departe gi ne oprim in faga uneia strilucind in lumina focului din cuhnie. a ficut de toate. dar vine numai ca si stea de vorbi qi nc povesteste intr'un fe1 care ne face si uicam de oboseali gi de somn. altul 1a liceu. noapce. oare n'ali fi fliminzi? Pini vi desfacegi lucrurile cu. Nici n'am terminat bine.ij. A ficut ea singuri cum a putut. Doui camere mari acoperite cu covoare. Cu mine mai crau inci doui per. legitirnagii. .ar mai fi trebuii nimic.a vizut venind. o umbri. DomniEorilor. energici. pe inoptat am ajuns la Breaza. aceasti notabilitatc Bizduise un om care s'ar fi putut si fie hoq. -.vi pregitesc ceva de mincare. imploriri.grafic. Cazul era suspeci qi se cerceta de jandarmi.te costigi fripti. Unul esce inginer. cl ne pomenin cu mitu5a Dina cici cr este: - Ei.ne proviziile trecem in cuhnie. am inchiriat o clruli g pornind dupi arniazi din Figira. care i. Flpt este cl intrase frica de l-roEi in biecul om Insiscenfe. O oprim si cerem glzduire. gata sunteli Domnigorilor ? . ne aprinde lampa qi riminem cu gurile clscate. a negus. dar a riugit. torit. Ne rispunde o voce sonori. a inchiriat casa drumegilor cari veneau sb urce munlii. Nu s'a prea in!eles cu birbatul. o fard profesodri. zadarnic. Cc s[ facem ? Pe cind stam gi chibzuiam vedeam trcclnd pe lingi noi.Qx13 I rispundem noi gi luindu. O chemim lingl noi. Mituga Dina are toli copiii invigaqi. La mituga Dina toate au . soane. Nu mai spun. lapte.i cind ne. unde pe o masl acoperitl de un Eervet curat trona o mimiliguii. Gizduirea o aranjasem dinainte. la o notabilitate a satului. In ajun insi. paturi bune cu saltele noi nc ilobiau la odihni. Intrirn iniuntru.

N. Tuturor dragostea Ne. ea nu vede decdt partea comici a lucrurilor deaceea noi ridern. un adevirat om al mungilor. Cind ne aducem aminte de somn este ora 2al2 noaptea. Ploaia insl a umflat pAriul 9i a ridicat apele. il fierbe. Pini cind vine Gligorigi ne scoacem toate boarfele ude de pe noi gi imbri. In ajunul inapoierii la Figirag. I. Cum ne vede..am despirfit de atdqia algii. Morgi de oboseali. acoperind drumul. Ciliuza noastri Ghig5. cim strae jirineqti. drum de 10 km.a culcat apoi ca pe niEte copii Ei ne. uzi complect deploaia carenuvroia inceteze gi nemai simgind frigul care ne inconjura. A doua zi abea s'a luminat de aiui gi vocea mitugii Dina ne trezeqte qi ne indeamni la treabi. alte mitugi Dina. cel mai mic biiat al ei gi il trimite sl ia o sticlI de spirt. ajungem insfirgit in sat. a gi fost chemat de mituga Dina Ei ne agteapti. nu gtiu ce dresuri mai adaugi in el 9i ni. conflictele ei cu oamenii din cauza deosebirilor de vederi gi cite altele. si A doua ai.am despirqit de mituqa Dina cum ne. mitu. pe valea Brescioarei.infigigare veseli. Ne. Vine spirtul. .a prins o furtuni grozavi. tin{a noastri.a Dina strigi infocati pe . sinitogi gi teferi.am scos ciorapii din bocanci gi am pornit aga la trap spre sat. Ne povestegte viaga satului.a sculat la masi. ne. ne.l di si bem. ridrem de ne tivllim. 9i recunoE. Drumul ducea pe marginea piriului. Alte peisaje.Gligoriqi".

PRIMUL OIN CICLUL ENCICLOPEDIEI FOTOERAFICE.ACEST ALBUM.ADEVERUL" IN LUNILE MAIU-IUNIE 1938 . S'A TIPARIT IN INTREGIME DE IMPRIMERIILE..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful