You are on page 1of 4

English Romanian

6 Things Men Wish Women Knew About 6 lucruri pe care bărbații și-ar dori ca Formatted: English (United Kingdom)
Dating femeile să le știe despre dating (întâlnirile
de dragoste)romantice
Formatted: English (United Kingdom)

By Gary Douglas De Gary Douglas


August 24, 2015 24 august, 2015

Being a man in this rapidly changing world A fi bărbat în această lume rapid Formatted: English (United Kingdom)
can be very confusing. The world of dating schimbătoare, poate fi foarte derutant.
can be even more confusing. Men are Lumea datingului (întâlnirilor de
supposed to be strong and yet sensitive, to dragoste)romantice poate fi și mai
fix things but be able to share feelings derutantă. De la bărbați se așteaptă să fie
without doing anything about it, and most puternici și totuși sensibili, să repare lucruri,
men are definitely lost when it comes to dar să poată împărtăși și sentimente fără a
what women want, or how to be what face ceva în privința lor, iar majoritatea
women want, without totally losing who bărbaților sunt cu siguranță pierduți atunci
they are in the process. când vine vorba despre ceea ce doresc
femeile sau despre cum să fie ceea ce își
doresc femeile, fără a pierde în totalitate
cine sunt ei, de-a lungul procesului.
Formatted: English (United Kingdom)

We aren’t the smartest crayons in the box Nu suntem cele mai frumoase creioane din Formatted: English (United Kingdom)
at the best of times, and we can be cutie în cele mai bune momente și putem fi
delusional, romantic, lost, and very guarded deliranți, romantici, pierduți și foarte
when it comes to dating – probably more so rezervați când se ajunge la datingvine vorba
than women are. despre întâlniri – probabil mult mai mult
decât femeile.
Formatted: English (United Kingdom)

So what are the things that men wish Deci, care sunt lucrurile pe care bărbații își
women knew about dating? Here are 6 doresc ca femeile să le știe despre dating?
insights to get you started: Iată 6 perspective pentru început:

1. Men have less of a clue than you do. 1. Bărbații au și mai puțin habar decât
tineu.

Men have the pressure to make the first Bărbații sunt presați să facă prima mișcare, Formatted: English (United Kingdom)
move, to appear like they know what they să dea impresia să știu pară ca și cum ar știe
are doing, and to take charge. But men are ce fac și să preia controlul. Dar bărbaților,
often having just as much trouble as you adesea, le este la fel de greu ca și ție (și
(and likely more) at figuring out who they probabil mai greu) să își dea seama cine
are and what to do and say. They have been sunt, ce să facă și ce să spună. Ei au fost
taught that what they want is usually the învățați că ceea ce doresc este, de obicei,
wrong thing to do anyway. ceva greșit oricum.

Formatted: English (United Kingdom)

2. Most men do not understand women. 2. Majoritatea bărbaților nu înțeleg Formatted: English (United Kingdom)
femeile.
Formatted: English (United Kingdom)
Formatted: English (United Kingdom)

At all. Men do not speak or hear the Deloc. Bărbații nu vorbesc sau aud limbajul Formatted: English (United Kingdom)
language of women, and they are hopeless femeilor și sunt cititori de gânduri fără
mind readers. Dating a woman who is speranță. Întâlnirile romantice cu o femeie
willing to be straightforward about what dispusă să spună lucrurilor pe nume, este
they want is a huge relief. Don’t be afraid to sunt o ușurare imensă. Nu vă fie frică să
tell your man were you would like to go, spuneți bărbatului dvs. unde vreți să
what you want to do, and how you would mergeți, ce vreți să faceți și cum anume
like to be taken care of. doriți ca el să vă poarte de grijă.

Formatted: English (United Kingdom)

3. Men are full of insecurities and are far 3. Bărbații sunt plini de incertitudini și sunt Formatted: French (France)
more sensitive than women. mult mai sensibili decât femeile.
Formatted: French (France)

But are not allowed to show it. Men have Dar nu au voie să arate acest lucru. Bărbații Formatted: French (France)
been taught they have to be the strong one au fost învățați că ei trebuie să fie cei
and have all the answers, and they cannot puternici și să aibăe toate răspunsurile și nu Formatted: French (France)
appear to be otherwise. When a woman is pot părea altfel. Când o femeie este
grateful for a man exactly as he is, and recunoscătoare pentru un bărbat așa cum
doesn’t expect or project that he should este el și nu așteaptă de la el sau
deal with things differently than he is proiectează asupra lui cum că ar trebui să
currently able to do, he will find it easier to facă lucrurile altfel decât poate la
relax and let his barriers down. momentul de fațărespectiv, el se va relaxa
mai ușor și își va coborî barierele.
Formatted: French (France)

4. Men process differently. 4. Bărbații procesează în mod diferit.

They don’t share well. They like alone time. Ei nu împărtășesc cu ușurință. Le place să Formatted: English (United Kingdom)
They like doing things with their male fie singuri. Le place să facă lucruri cu amicii
friends where they can just tune out. Dating lor, unde se pot deconecta. Datingul cu o
a woman who is willing to let a man just be femeie care este dispusă să îi permită
who they are, and is willing to let them do bărbatului să fie cine este el cu adevărat și
what they need to do, when they need to să facă ceea ce are nevoie, atunci când are
do it, makes a guy more excited about the nevoie să o facă, îl va face mult mai
time he gets to spend with you. interesat de timpul petrecut cu tine.

Formatted: English (United Kingdom)

5. Men are confused about how to treat 5. Bărbații sunt derutați cu privire la modul Formatted: English (United Kingdom)
women. în care să trateze femeile.
Formatted: English (United Kingdom)

Do you open a door for her, or is she a Oare să-i deschizi ușa sau e o feministă și va Formatted: English (United Kingdom)
feminist and will get offended if you do too fi jignită dacă faci prea multe pentru ea?
much? When dating, help a man out. Tell Dă-i o mână de ajutor bărbatului la întâlniri.
him how would you like to be treated. If he Spune-i cum ți-ar plăcea să fii tratată. Dacă
isn’t willing to do it, he is not the guy for nu e dispus să facă asta, nu este bărbatul
you. potrivit pentru tine.
6. You are in charge. 6. Tu ești la comandă.

We know it. You know it. But we will be Noi știm asta. Și tu știi. Dar vom fi eroii tăi
your hero if you ask us. When a woman dacă ne ceri asta. Când o femeie întreabă:
asks ‘handsome, will you do this for me?’ „“Frumosule, ai face asta pentru mine?”
it’s the time a man knows he gets to be este momentul în care bărbatul știe că
man. Men like to fix things and come to the poate fi bărbat. Bărbaților le place să repară
rescue, especially when they know she will repare lucruri și să vină să salvezesară în
be grateful for it (and by grateful, that ajutor, mai ales când știu că ea le va fi
usually means sex!). recunoscătoare (și recunoștința, de obicei,
înseamnă sex!).
Formatted: Romanian

Men are pretty simple creatures, who have Bărbații sunt creaturi simple, foarte Formatted: French (France)
become very confused with their role in the derutate din cauza roluluicu privire la rolul
world. lor în lume.
Formatted: French (France)

They don’t actually need a lot. A woman Ei, de fapt, nu au nevoie de multe. O femeie Formatted: French (France)
who will be grateful for them, will give care va fi recunoscătoare pentru eiceea ce
them sex and will allow them do what they sunt ei, le va da sex și le va permite să facă
want is pretty much the basis for a good ceea ce vor, este în mare măsură baza unei
relationship. If you give that to a man, you relații bune. Dacă oferi acest lucru unui
can pretty much ask him to do anything for bărbat, poți să îi ceri aproape orice și el o va
you, and he will. face pentru tine.

Formatted: French (France)


Formatted: French (France)
Formatted: French (France)
Formatted: French (France)
Formatted: French (France)
Formatted: French (France)
Feedback: The translation is not incorrect and the translator did try to find some
proper linguistic solutions here and there. However, the translation does not sound
natural in Romanian. It uses English expressions and phrasing translated word for
word. Some translated sentences become extremely intricate and difficult to follow
because of this. This type of text would have needed some adaptation to the
Romanian culture and language so that it could work for Romanian readers. There
are also quite a few grammar mistakes. There were some spelling mistakes, which
indicate the translation was not carefully reviewed. What I marked with Track
Changes are mostly grammar, spelling, and some semantic mistakes but the whole
article would need to be rephrased.