You are on page 1of 3

PRIVACY VERKLARING

Inleiding
Stichting Behoud Sambeekse Toren verwerkt persoonsgegevens en andere data
in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement zijn
de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Privacy Verklaring
Wij respecteren uw privacy als u onze website bezoekt en dragen zorg dat de
persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit
gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-
europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

Stichting Behoud Sambeekse Toren verwerkt de persoonsgegevens in


overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de
bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.

Gegevensgebruik
Stichting behoud Sambeekse Toren maakt gebruik van de volgende website:
Stichting Behoud Sambeekse Toren. De gegevens die wij ontvangen, worden
slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden
als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk
hiertoe worden verplicht.

Surfgedrag en statistieken
Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden.

Toepasselijkheid
Deze Privacy Verklaring is van toepassing op de verwerking van data verkregen
vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Stichting Behoud Sambeekse
Toren en de door contactaanvragen verstrekte persoonlijke informatie (hierna:
Persoonsgegevens).

Verwerking Persoonsgegevens
Stichting Behoud Sambeekse Toren behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk
en zorgvuldig. Stichting Behoud Sambeekse Toren verzamelt Persoonsgegevens
bij het opnemen van contact via de website. Deze gegevens worden verwerkt

1
ten behoeve van de administratie. Stichting Behoud Sambeekse Toren verstrekt
geen Persoonsgegevens aan derden.

Cookies
De website van Stichting Behoud Sambeekse Toren kan gebruik maken van
cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een
pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt
om de websites van Stichting Behoud Sambeekse Toren beter te laten
functioneren en het web bezoek te monitoren, zodat Stichting Behoud
Sambeekse Toren na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde
periode hebben bezocht. Stichting Behoud Sambeekse Toren gebruikt deze
data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu.
Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet
beschadigen.

Cookies weigeren
U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. U kunt uw
browser zo instellen dat u op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies
geplaatst worden. Daarnaast kunt u het gebruik van cookies uitzetten in uw
browser. U kunt hiervoor informatie vinden onder het ‘help’ menu van uw
browser voor het instellen van uw cookie-voorkeuren.

Beveiliging
Stichting Behoud Sambeekse Toren heeft zorgvuldige en passende maatregelen
genomen om de systemen te beveiligen om te voorkomen dat onbevoegden
toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie
verloren gaat. Ook is onze website uitgevoerd met een geldig SSL-certificaat.

Links
Op de websites van Stichting Behoud Sambeekse Toren zijn een aantal links
naar andere websites van organisaties te vinden. Stichting Behoud Sambeekse
Toren kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw
gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden de Privacy Verklaring
van de betreffende website te lezen.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy beleid van Stichting Behoud
Sambeekse Toren, dan kunt u deze richten aan secretariaat Stichting Behoud
Sambeekse Toren, Heihekkenseweg 4, 5836AL SAMBEEK, email:
stbehoudtoren@live.nl

2
Inzage, correctie en verwijdering van de persoonsgegevens
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of de
persoonsgegevens te verwijderen. U kunt uw verzoek schriftelijk of per e-mail
richten aan ons secretariaat: zie de samenstelling bestuur voor nadere
gegevens.
Stichting Behoud Sambeekse Toren behoudt zich het recht voor om wijzigingen
aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Stichting Behoud Sambeekse Toren
adviseert u regelmatig de Privacy Verklaring te bekijken of er veranderingen
zijn doorgevoerd.