You are on page 1of 312
2 x G.S. NGUYEN-DO Nguyén Khoo-Truéng Luét-Khoo Bgi-hgc Seigon Lugt-Su Téo Thugng-Tham Scigon - —-« LUAT HANH -CHANH (LUAT NGHiA VU VA TO CHUC HANH CHANH) Yea . Ban C&-NhGn LuGt-Khoa Bgi-Hoc Chyong-trinh chink, théc nam thé hoi . er Sa £ 3 ry. R re BH EYER i sh a ae fl oath Eve | |. eet a | Loai Sich Plsng- Dice SAIGON 1973 4 / Bra Ter quan niém nguyén khéi Ludt ctia Cong-quyén quy dinh loan cae ddc quyén vgt mitc cho nén hanh chanh do dé cae nha chite trdch cé ndng quyén don phusng khii tao dugc cac tréch vu cho dén chitng phdi tudn hanh, ching ta dd lan lan chuyén sang cdc y niémcéng vu vd nhiém vu hanh-chanh dé di toi nén tang cde nghia vu phdp-ly cha hé-théng hanh-chanh déi voi dan ching. Trong mét ké-hoach nghién-ciru gidi han v1 vst mot c& gang kién tri, bat dan tte nién khéa nay ching ta sé dinh-nghia Ludat Hanh-Chanh alice mét khoa-hoc phap-ly phan tich cac aghia vu Trong quan niém lan ky nay le di nhién cae phap-nhan hanh-chanh trung wong vd dja-phiong citing nhu cdc céng sé moi cap bac chi cén la cae trong tim céng vu, hay di xa hon nita, chi con la cde kij-thudl quan lg cong vu duge thiét lap d@ thi hanh cae nghia vu (Sng quat cia Quoc-gia va (4p thé dja phurong a6: voi ngiroi dda trong cdc quan hal, citing cac nghia vu Mic chuyén giao phd cho caccéng s& ma théi. Hiép-dink Pa-Ri chém dit chién tranh vd Ip lai hoa bink & Viét-Nam da a(t mét khudn khd cho quyén nhan-dan tir-quyét tai mign-Nam. Theo vdy trong lai chinh-tri vd hanh-chanh sé tity thude vio két qua cia cae cuée téng tuyén cit chinh-tri vd cde cude tuyén ctr dia phirong tri liéu minh-thi trong hiép-dinh. hanh-chanh ctia Céng-quyén déi vei ede cong dan. Dau két qua ra sao, cé diém chic chdn la Ludl nghia vu hanh-chanh sé gép phan tich circ vdo céng cudc xay-dirng tu -do ddn-chit thire sir va mét nén hoa binh ving ben. Saigon ngay 28 thang 3 ndm 1973 NGUYEN-BO * NHAP MON NHAN-DJNH - CAC DAC-TINH - DINH-NGHIA 1.— Vé ede mon phap-ly va khoa-hoc hanh-chanh, chong trinh cai t} dd phan phdi cae ky-lat lien hé giira cic nién cip ban cit-nhan luat bén nim méi theo mot ké-hoach lity tién rift day di va phi: hop voi tim quan trong citing da tién cia cae ®luat hauh-chanh ngay nay trong && nguyen hanh-chanh hien cai. Theo chwong-trinh ed, Lat ed che mon quan Leong ve hanh- chanh déu dave thau gém trong mot mon loan nién duy nbat tai nim the hai ed-nhain ; Ludt-Hanh-Chanh (ng quat, cic dinh-ché nhur quy-ché cong-chite va ché dd Cong sin cimy td chire hauh-clinh theo cong vu va theo quin-hat, k¥-thuat ché- tai ttre phap-tung himb-chanh, cac van-d8 hanh-chanh chuyén mon va khoa-hoe hanh-chanh ttre hanh-chanh cong-quyén hoc (study of public administration). Nay chwong-trinh méi cia nam thir hai cir-nhan chi con git hai (@ phn coi mh nén-tiing dé chuady-bj vi dio tao ve hanh-chanh, do 4) Ludt-Hanh-Chanh téng-quat va (6-cht haoh-chanh theo cong-vat wt thee qiuin hat gone trong mot mon duy abdt loan nién, "2. Tat c&t ke-lagt edn hai dwae chia déu_ gitta cae nim thee ba va thir tu voi wa-tién cha mon té-tung haah-chanh nay tvé thanh Cong phap-tung dang lam mon chung bat buoc cho tat ca cic ban cong-pluip tu-phap va kinh-té do sy quan-trong d&c biét cha kf-thudt ché-tai Cong phap va ciing vi ly do lA ngay trong chuong-trinh cite trirce kia ué La qtan-treng nat cita mon Lindt-Hanh-Chanh mit tit cit ede vien dB phii hoe, 5