PRODUK-PRODUK DALAM SISTEM PERBANKAN ISLAM Pengenalan Perbankan Islam adalah perbankan yang menawarkan produk -produk

kewangan yang berteraskan prinsip-prinsip syariah. Kesemua peraturan dan amalan di dalam fiqh muamalat berasal dari Al -Quran dan Al-Sunnah dan sumber undang -undang Islam sekunder yang lain seperti kesepakatan pendapat oleh ulama mujtahid tentang sesuatu hukum Syariah (ijma) , menyamakan perkara baru yang tiada nas secara analogi (qiyas) dan hasil usaha daripada para mujtahid dalam me rumuskan sesuatu hukum dan nilai melalui kaedah istinbat (ijtihad). Di antara konsep-konsep syariah dalam perbankan Islam yang diaplikasi dalam pelbagai produk perbankan Islam ialah Wadiah (Simpanan) yang digunakan dalam produk -produk berasaskan deposit, Mudarabah(Perkongsian keuntungan) yang digunakan dalam produk produk berasaskan pelaburan, Bai' Bithaman Ajil - BBA (Penjualan dengan harga tertangguh) yang diaplikasikan dalam pelbagai produk pembiayaan.

Sejarah perkembangan perbankan Islam (Fiqh Muamalat ) Bermula sejak 1400 tahun dahulu Mengalami keruntuhan akibat tekanan firma -firma gergasi barat dan Kolonialisma Era perbankan Islam kebangkitan bermula pada 1960 -an Tertubuhnya bank Islam pertama di Mesir ± (1963) Dubai Islamic Bank dibangunkan berlanda skan peraturan khas yang menjadi pemangkin perbankan Islam di Timur Tengah.
y

y y y y y

Islamic Development Bank (IDB) dilancarkan bagi memacu sekaligus mempromosi perkembangan ekonomi komuniti Islam dan negara yang terlibat. ± (18 December 1973) Bank Islam pertama ditubuhkan di Malaysia pada 1983. Bank Islam Malaysia Berhad yang dikawalselia di bawah Akta Perbankan Islam 1983. Iran memperkenalkan sistem yang mengunakan keseluruhan sistem perbankan Islam OIC mengiktiraf Takaful sebagai 100% mengikut Islam memudahkan p erkembangan Insuran Islam. Perbankan Islam di Sudan menjadi menyeluruh. Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) ditubuhkan ±(1990) The Islamic Financial Services Board (IFSB) dibangunkan di Malaysia bagi memastikan keseragaman disamping memperhebatkan industri perbankan Islam (2002)

y y y y

y y y

i US illi .y K i t tt l l l i 5% l t I l t 5% . t i l i i t illi t US P B z K i l o v io ld I l m Wang Bank Wang + Imbuhan Pelanggan B I l Barangan & Servis Bank Wang Pelanggan . y ij .

3) Bank mungkin mengenakan fi sebagai caj menjaga deposit membayar hibah (hadiah) jika perlu. khidmat pemegang amanah dan petisimpanan deposit. pelangganakan mendepositkan wang tunai atau aset lain sebagai simpanan di bank. 4) Konsep ini lazimnya diguna pakai di dalam aktiviti penyimpanan deposit.KONSEP SYARIAH DALAM PERBANKAN ISLAM Konsep asas Syariah adalah seperti yang berikut: Wa i`ah (Simpanan) Wadi`ah bermaksud kontrak menyimpan sesuatu barang atau harta sebagai amanah. pelanggan dan 1 ANDA 2 BANK Mu arabah (Perk ngsian keuntungan) Mudarabah ialah suatu kontrak perkongsian keuntungan antara dua pihak. 1) Anda mendeposit wang di bank dan bank menjamin wang tersebut akan dipulangkan kepada anda. Di dalam kontrak ini. 2) Anda boleh mengeluarkan wang pada bila -bila masa. Pemilik modal akan menyediakan dana bagi pengusaha untuk . iaitu pemilik modal dan pengusaha. Bank akan menj amin keselamatan barang yang disimpan oleh pelanggannya.

Prinsip Mudarabah boleh digunakan dalam operasi perbankan Islam dalam dua cara: antara bank (sebagai pengusaha) dan pemilik modal dan antara bank (sebagai pemilik modal) dan pengusaha. Kerugian yang dialami akan ditanggung oleh pemilik modal. 1) Anda menyediakan dana kepada bank setelah bersetuju perjanjian Mudarabah. ) Kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. berdasarkan nisbah dengan terma dalam 5 1 ANDA BANK 2 ¥¡¤£ ¢¡ 3 ¥¡ ¦¥ £ ¥£ ¥ ¡ §¦ £¤ Pe set ¡ 4   / Ke ke t / . 3) Perniagaan mungk in mengalami keuntungan atau kerugian. 4) Keuntungan akan dikongsi di antara anda dengan bank perkongsian untung yang telah dipersetujui. 2) Bank melaburkan dana ke dalam aset atau usaha niaga yang dipersetujui.menjalankan usaha niaga dan mendapat pulangan hasil daripada jumlah dana yang dilaburkan dalam usaha niaga tersebut berdasarkan nisbah perkongsian untung yang telah dipersetujui. Ini akan mengurangkan nilai aset/ pelaburan dan seterusnya amaun dana yang telah anda laburkan di bank.

2) Anda dapatkan pembiayaan BBA daripada bank dan berjanji akan membeli aset tersebut pada harga jualan yang telah termasuk keuntungan. 6) Pembayaran boleh dibuat secara tangguh dan ansuran dalam suatu tempoh yang telah dipersetujui. sama ada secara sekali gus atau secara ansuran. 4) Hak milik aset berpindah tangan kepada bank.Bai¶ Bithaman Ajil ± BBA (Penjualan engan harga tertangguh) Ini merujuk kepada jualan barangan di mana penjual membayar kepada pembeli harga jualan secara tangguh berserta dengan suatu margin keuntungan yang dipersetujui. 1) Anda memilih suatu aset yang ingin dibeli. 3) Bank membeli aset tersebut daripada pemilik secara tunai. ) Bank menjual aset itu kepada anda dan menyerah hak milik aset kepada anda pada harga jualan tertangguh yang telah termasuk keuntungan. 4 1 Pe kan Aset © ©¨ 3 ANDA 2&6 BANK 5 .

Musyarakah (Usaha sama) Dalam konteks perniagaan dan perdagangan. 3) Penjual kereta memberi hak milik kereta kepada bank. transaksi Murabahah melibatk an penjualan barangan di antara penjual dan pembeli pada harga jualan yang telah termasuk margin keuntungan yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Bag aimanapun. bank menjual kereta tersebut kepada anda pada harga yang telah dipersetujui. ) Anda membayar sewa Ijarah un tuk satu tempoh yang telah ditetapkan. 2) Bank menjelaskan pembayaran kereta berkenaan kepada penjual. Terdapat dua kontrak berasingan yang terlibat: kontrak Ijarah (pajakan/ penyewaan) dan kontrak Bai¶ (jual beli). 2) Anda memohon pembiayaan Ijarah untuk kereta tersebut.Murabahah (K s tambah) Seperti mana BBA. 1) Anda memilih kereta yang ingin dibeli. dalam Murabahah. penjual mesti memaklumkan kepada pembeli kos sebenar aset dan margin keuntungan semasa perjanjian jualan dibuat. Kontrak -kontrak tersebut akan dimeterai secara berasingan dengan turutan yang betul. Bagaimanapun. Musyarakah merujuk pada perkongsian atau usaha sama perniagaan untuk mendapat kan keuntungan. kerugian Ijarah Thumma Bai¶ (Sewa beli) Ijarah Thumma Bai¶ lazimnya digunakan dalam membiayai barangan pengguna terutamanya pembiayaan kenderaan. . Keuntungan yang diperoleh akan dikongsi oleh rakan kongsi berdasarkan nisbah yang dipersetujui yang mungkin tidak sama nisbahnya dengan jumlah pelaburan yang dibuat oleh rakan kongsi. 6) Pada akhir tempoh pajakan. membayar deposit kereta berkenaan dan berjanji 1) akan memajak kereta tersebut daripada bank setelah bank membeli kereta tersebut. 4) Bank memajakkan kereta tersebut kepada anda.

Walau bagaimanapun. . pinjaman diberi untuk satu tempoh yang tetap atas semangat ihsan dan peminjam hanya perlu membayar balik jumlah pinjaman yang sebenar sahaja. Dalam hal ini. Pihak yang menerima tugas itu adalah ejen yang biasanya dibayar fi atas perkhidmata nnya. sekiranya peminjam memb ayar lebih berdasarkan budi bicaranya (tanpa ikatan perjanjian).4 1 Penjual ke eta  3 ANDA 2&6 BANK 5&7 Wakalah (Agensi) Ini merupakan satu kontrak di mana seseorang (prinsipal) melantik pihak lain bagi bertindak mewakili dirinya (sebagai ejen) untuk melaksanakan tugas -tugas khusus. ia dianggap sebagai tanda penghargaan kepada pemberi pinjaman. bank ialah ejen yang diberikan kuasa untuk melaksanakan transaksi kewangan bagi pihak pelanggan dan bank akan dibayar fi atas perkhidmatannya. Qar (K ntrak hutang) Di bawah perjanjian ini. Contoh:Seorang pelanggan meminta bank membuat pembayaran kepada pihak lain di bawah syarat-syarat tertentu.

Wang cagaran ini akan hilang jika pembeli tidak memenuhi kewajipan memuktamadkan pembelian aset. Bai¶ Bithaman 'Ajil ( (bai' bit taqsid / ( ) ) dan ansuran ) di dalam satu tempoh pembayaran yang dipersetujui. bank lazimnya me mbayar kepada penyimpan Wadi`ah hibah walaupun pemegang akaun hanya ingin membuat simpanan mereka di bank.000 kepada peminjam berdasarkan Qard akan mengharapkan peminjam memulangkan sebanyak RM . Wang cagaran yang hilang dianggap sebagai hibah ( /hadiah) kepada p enjual.000 kepadanya kelak pada masa yang dipersetujui. Hibah (Ganjaran) Hibah merujuk kepada pemberian hadiah secara sukarela sebagai balasan kepada manfaat yang diterima. Suatu kontrak jualan berdasarkan bayaran tertunda ( bai' nasiah / Bai¶ Murabahah ( ) Suatu kontrak jualan berdasarkan tokok kos dengan kos pemerolehan dan margin . Contoh:Dalam simpanan yang beroperasi di bawah Wadi`ah. PRODUK-PRODUK DI DALAM SISTEM PERBANKAN ISLAM Bai¶ Urbun ( ) Suatu perjanjian jualan di mana wang cagaran dibayar terlebih dahulu sebagai sebahagian daripada pembayaran harga aset jika kontrak berterusan hingga selesai.Contoh:Pemberi pinjaman meminjamkan sebanyak RM .

Pada dasarnya. Biasanya. Sebaik sahaja selepas itu. Bai¶ Istijrar ( ) Suatu kontrak antara pembekal dengan pelanggan di mana pembekal membeka lkan barangan tertentu secara berterusan mengikut mod pembayaran yang telah dipersetujui sehingga mereka menamatkan kontrak tersebut. penyelesaian harga dibuat mengikut terma pembayaran tertunda. Sebaik sahaja selepas itu. H anya dokumen hutang yang terbukti benar (( /dayn thabit). Pembiaya membeli aset daripada pelanggan secara tunai. pembiaya membeli semula aset yang sama daripada pelanggan secara tunai pada harga yang lebih rendah daripada jualan pembayaran tertunda 2. Bai¶ Inah ( ) Satu kemudahan pembiayaan yang melibatkan dua kontrak jual beli yang berasingan pada aset yang sama dan ia boleh berbentuk dua pengaturan yang berikut: 1. kesemua dokumen ini dikeluarkan oleh penghutang kepada pemiutang sebagai bukti keberhutangan (syahadah al -dayn/ ) Bai¶ Dayn terjadi apabila pemiutang menjual dokumen hutang kepada pihak ketiga. iaitu hutang yang berpunca daripada transaksi perniagaan "sebenar³ boleh diniagakan. pembiaya menjual balik as et yang sama kepada pelanggan secara pembayaran tertunda pada harga yang lebih tinggi daripada jualan tunai. saham. Bai¶ Istisna¶ ( ) Suatu kontrak pesanan belian di mana pembeli mengarahkan penjual menyediakan aset mengikut spesifikasi yang terdapat dalam kontrak pembelian untuk diserahkan pada suatu . Pembiaya menjual aset kepada pelanggan mengikut terma pembayaran tertunda.keuntungan penjual didedahkan kepada pembeli semasa kontrak dimetrai. Ia sama digunakan untuk kontrak antara pemborong dengan peruncit bagi membekalkan sejumlah aset yang telah dipersetujui. Bai¶ Dayn ( ) Ia merujuk pada pembelian dan penjualan instrumen hutang seperti sijil. dokumen perdagangan dan sekuriti dalam pasar an sekunder yang patuh pada kehendak Syariah . iaitu bai¶ bithaman µajil.

iaitu pertukaran bersama dari tangan ke tangan tanpa lengah. pembekal atau kontraktor. perak atau mata wang yang dianggap sebagai pertukaran nilai kewangan yang tertakluk di bawah peratu ran Bai¶ al Sarf . bukannya emas. Bai¶ Mu aya ah ( ) Jualan aset kepada orang ramai melalui proses pembidaan dalam kalangan bakal pembeli dan aset dijual kepada pembida tertinggi. Kualiti aset yang dirancang untuk dibel i perlu ditetapkan sepenuhnya tanpa meninggalkan kesamaran yang boleh mendorong kepada pertikaian. Biasanya. Ia merupakan bai¶ (penjualan ) dari segi bentu k ( / rahn ) tetapi jaminan dari segi isi. Barangan yang dijual merupakan aset biasa. Dhamanah ( ) Suatu kontrak di mana seseorang menaja jamin tuntutan atau kewajipan yang perlu dipenuhi oleh penghutang. ia dike nali sebagai jualan lelong. Mod pembiayaan ini sering digunakan dalam sektor pertanian. yang kemudiannya dijual. Sekiranya penghutang. Bai¶ Salam ( ) Suatu kontrak di mana pembayaran harga dibuat sepenuhnya terlebih dahulu semasa kontrak dimetrai supaya aset dapat diserahkan kemudian pada suatu tarikh masa depan. Majoriti para fuqaha berpendapat bahawa dhamanah adalah serupa dengan kafalah. Pembayaran harga pembelian adalah mengikut terma dan syarat yang telah dipersetujui antara kedua -dua pihak. pembeli memulangkan semula aset tersebut kepada penjual. penjamin wajib bertanggungjawab bagi memenuhi kewajipan itu.tarikh masa depan tertentu. ) Bai¶ Wafa¶ ( Suatu kontrak dengan syarat bahawa apabila penjual membayar balik harga aset yang telah terjual itu. . pembekal atau kontraktor gagal memenuhi kewajipan mereka. di mana bank mendahulukan wang bagi pembelian pelbagai input pengeluaran bagi mendapatkan saham dalam tanaman tersebu t.

Ijarah ( ) Suatu kontrak di mana pemberi pajak (pemilik aset) menyewakan aset kepada pelanggan/pemajak pada kadar sewa yang dipersetujui dan tempoh pajakan ditetapkan terlebih dahulu sebelum µaqd (kontrak). Ijarah Thumma Bai¶ ( ) Merujuk pada kontrak Ijarah (pajakan) yang akan diikuti oleh kontrak bai¶ (jualan). keuntungan yang diperoleh akan dibahagik an antara mereka mengikut nisbah yang dipersetujui sebelumnya. sementara pemajak hanya memiliki hak penggunaan harta tanah t ersebut. sementara sebarang kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pemodal. Ijarah Thumma Bai¶ digelar Ijarah Muntahiah Bit -Tamlik. Di bawah kontrak ini. Dalam urus niaga komersial. pemiutang memberikan sebahagian atau semua haknya kepada penghutang. Dalam bidang kuasa tertentu. Walau bagaimanapun. . Menjelang tiba tamat tempoh pajakan.Hiwalah ( ketiga. pemberi pajak menyewakan aset kepada pemajak pada kadar sewaan yang telah dipersetujui sepanjang t empoh yang ditetapkan. biasanya untuk penyelesaian awal hutang itu. di bank -bank Islam. Di bawah kontrak pertama. ) Suatu kontrak pemindahan tanggungjawab hutang seorang penghutang kepada pihak Ibra¶ ( ) Memberikan hak. konsep ini digunakan dalam konteks yang lebih luas seperti dalam pelaksanaan produk kadar terapung dengan harga jualan yang ditetapkan. pemajak mengikat kontrak kedua untuk membeli harta tanah daripada pemilik pada harga yang telah dipersetujui. Beberapa cendekiawan (fuqaha) berpendapat bahawa Ibra¶ adalah serupa denga n rebat. Mu harabah ( ) Suatu perjanjian antara pemodal ( rabbul mal ) yang memberi 100% modal untuk perniagaan dengan usahawan ( mudharib ) yang menguruskan perniagaan dengan menggunakan kepakarannya. Pemilikan harta tanah kekal dengan pemberi pajak.

dan perkongsian kerugian mengikut bahagian tertentu. Musharakah Mutanaqisah ( ) Musyarakah berkurangan. Secara serentak. Kontrak ini menyediakan pembayaran untuk membeli saham ekuiti yang dipegang oleh bank. dengan melaluinya bank boleh terus mengurangkan ekuitinya dalam aset itu. pelanggan membeli sebahagian daripada ekuiti bank. Musawamah ( ) Sejenis jualan am di mana terdapat tawar menawar dalam harga komoditi yang akan didagangkan antara penjual denga n pembeli tanpa sebarang rujukan terhadap kos perolehan yang ditanggung oleh penjual. . manakala kerugian dikongsi mengikut perkadaran bahagian sumbangan masing -masing kepada modal.Muqasah ( ) Penyelesaian hutang mengikut urus niaga kontra atau tolak selesai. Musharakah ( ) Suatu kontrak ke arah perkongsian antara dua pihak atau lebih untuk menyumbang modal dalam pelbagai perkadaran. Ini menyediakan kaedah. Musaqah ( ) Kontrak pertanian di ma na pemilik tanah pertanian berkongsi pengeluaran dengan individu lain sebagai pulangan atas khidmatnya mengairi kebun itu. Keuntungan yang dijana oleh perkongs ian dibahagikan mengikut terma kontrak musyarakah. yang akhirnya memindahkan pemilikan aset tersebut kep ada pelanggan/ rakan kongsi. membenarkan penyertaan ekuiti dan perkongsian untung mengikut nisbah yang ditetapkan sebelumnya. dari semasa ke sema sa mengurangkannya sehingga bank tidak mempunyai ekuiti dan ini mengakibatkan perkongsian berakhir. selain daripada keuntungan yang dibayar kepada bank.

Rahnu ( ) Menjadikan aset sebagai jaminan atau cagaran terhadap hutang. iaitu satu kontrak pinjaman antara dua pihak tanpa caj tambahan selain daripada pinjaman itu.Mu ara¶ah ( ) Suatu kontrak pertanian di mana individu mengerjakan tanah milik individu lain dengan mendapat pulangan mengikut bahagian hasil tanah itu. Walau bagaimanapun. pada tara. Cagaran akan digunakan untuk menyelesaikan huta ng apabila penghutang ingkar. Sukuk menandakan pemilikan aset semasa mengikut kadar yang tak dibahagi. Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia membuat keputusan bahawa ta¶widh boleh dikenakan atas penghutang ingkar yang gagal memenuhi tanggungjawabnya membayar pembiayaan berdasarkan keadaan -keadaan yang berikut: . peminjam dibenarkan membayar lebih atas budi bicara beliau sepenuhnya sebagai tanda penghargaan. Kebanyak bon ini boleh didagangkan dalam pasaran. Sarf ( ) Satu kontrak pembelian dan penjualan mata wang. Sebarang tambahan pembayaran yang dikenakan oleh pemberi peminjam atau janji yang dibuat oleh peminjam adalah dilarang. Ta¶wi h ( ) Pampasan yang dipersetujui oleh pihak -pihak yang mengikat kontrak sebagai pembayaran yang boleh dituntut oleh pemiutang apabila penghutang ingkar dalam pembayaran hutang mereka. Qar h Hasan ( ) Merujuk pada pinjaman ihsan. Sukuk ( ) Bon bersandarkan aset yang berstruktur mengik ut prinsip Syariah . bergantung pada bagaimana bon -bon ini distrukturkan. premium atau diskaun. Cagaran juga akan digunakan sebagai satu nama sejenis pinjaman dengan cagaran atau perniagaan pajak gadai.

komoditi itu dijual secara tunai kepada pihak lain selain daripada penjual asal. Kegiatan ini sememangnya jelas dilarang oleh Syariah. Takaful Insurans patuh Syariah. ii. iaitu satu pelan perlindungan berdasarkan kehendak Syariah (konsep saling berkongsi dan melindungi antara satu sama lain melalui sumbangan kepada satu kumpulan dengan mengambil kelebihan kumpulan yang besar). dan hasilnya pen jual mendapat keuntungan yang besar. Dalam pembiayaan peribadi. Tawarruq ( ) Ia merupakan pembelian satu komoditi (iaitu. Amaun ta¶widh tidak boleh melebihi kerugian sebenar yang ditanggung oleh pembiaya. Kontrak komersial mudharabah dan wakalah digabungkan ke dalam kontrak tabarru¶ bagi meningkatkan saiz dana takaful.Seseorang individu itu akan menjadi peserta dengan melaksanakan kontrak tabarru dan membuat sumbangan penyertaan (tabarru) ke dalam dana takaful umum di mana beliau membenarkan carumannya digunakan bagi membantu peserta -peserta lain apabila mereka ditimpa musibah yang tertentu. iaitu Bank Negara Malaysia. iii.i. Penentuan pampasan dibuat oleh pih ak ketiga. Ta lis al-µaib Tindakan penjual yang dengan sengaja menyembunyi kecacatan (kerosakan) barangan yang jelas dilarang oleh Syariah. Tanajush ( ) Suatu konspirasi antara penjual dengan pembeli di mana penjual sanggup menjual aset pada harga yang lebih tinggi daripada harga pasaran. kandungan tawarruq) berasaskan perbayaran tertunda. seseorang pelanggan membeli satu komoditi daripada bank berasaskan pembayaran tertunda dan dengan segera menjual semula komod iti itu kepada pihak ketiga . Ini dilakukan supaya pihak lain akan terburu-buru untuk membeli aset itu pada harga yang lebih tinggi. sama ada secara bai' musawamah atau bai¶ murabahah. dan Keingkaran atau penangguhan bayaran disebabkan oleh kelalaian di pihak penghutang. Kemudiannya.

µUqu Ishtirak ( ) Kontrak penyertaan atau perkongsian. iaitu jagaan pemegang amanah. Menurut Syariah penjaga pemegang amanah mempunyai tanggungjawab untuk menjaga harta tanah yang dipegang badan amanah. Asalnya. ) µUqu Tabarru¶at ( Kontrak hadiah atau derma. Wad ¶ah yad amanah berubah kepada wadi¶ah yad dhamanah (jagaan terjamin) apabila penjaga pemegang amanah mencabuli syarat untuk melindungi harta benda itu. Istilah lain yang berkaitan dengan ujrah ialah ajr (jamak ujur) yang merujuk pada pembayaran untuk sesuatu perkhidmatan. . µUqu Mua¶wa at ( Kontrak pertukaran. fi. bayaran. iaitu usufruk atas penggunaan harta benda or ang lain. pendaftaran. honorarium. Ujrah juga berhubung kait dengan gaji. beliau (penjaga) perlu menjamin harta benda tersebut. Dengan cara ini. jagaan selamat dirujuk sebagai wadi¶ah yad amanah.untuk mendapatkan wang tunai (wariq). Wakalah ( ) Suatu kontrak pelantikan ejen di mana seseorang individu melantik seseorang yang lain untuk bertindak bagi pihak beliau. ganjaran. upah. Kemudian. Ujrah ( ) Suatu pembayaran untuk manfa¶ah . anugerah dan lain -lain. pelanggan boleh mendapatkan wang tunai tanpa mengambil pinjaman berasaskan faedah. caj. ) Wa ¶ah ( ) Jagaan selamat.

Waqf ( ) Amanah endowmen dan khairat yang diwujudkan untuk tujuan yang berkaitan dengan Islam (biasanya untuk pendidikan. diwarisi. Waqf melibatkan tambatan harta benda untuk selama -lamanya supaya harta itu tidak boleh dijual. atau didermakan kepada sesiapa. masjid. . atau untuk orang miskin).

Istilah Kewangan Islam sebagai Panduan Anda.pdf Anonymous.html .com/2010/01/perbankan -islam-dan-prestasinyakini.Bibli grafi Anonymous.my/Istilah_Kewangan_Islam_sebagai_Panduan_Anda.html?cu_no=1&lng=0&template _id=329&temp_type=42&parent_id=328 APPLICATION OF SHARIAH CONTRACTS IN Wan Jemizan Wan Deraman .bankislam.com.blogspot. Bank islam¶s products and services. (2009).my/_system/media/downloadables/islamic_banking.bankislam. Panduan anda mengenai konep asas dan amalan perbankan Islam. Syariah knowledge center Pencarian pada 20 Ogos 2010 daripada laman sesawang http://www.bankinginfo. Pencarian pada 23 Ogos 2010 daripada laman sesawang http://www. (2009). (2010).qa/english/site/topics/static93bd. Pencarian pada 20 Ogos 2010 daripada laman sesawang http://www.com. Rujukan Pencarian pada 21 Ogos 2010 daripada laman sesawang http://bm. (2010).com.qib. Perbankan islam dan prestasinya kini Pencarian pada 21 Ogos 2010 daripada laman sesawang http://khairulbukhari. Islamic Banking Products . aspx Anonymous. Apakah perbankan Islam.my/bimb_pdf/Shariah_Booklet. (2008).com.pdf Anonymous.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful