Nr._,g116 IOSORP/ 30.09 ..

2010

D i rectoru lui Pe nite n ci a ru I u US pita I u I u i/Centru lui de

Reeducare _

Stimate domnule directorl Stirnata doamna director,

Avarid In vedere adresa nr. 52970/0S0RPI 23.08.2019, va transmitem alaturat un exemplar din P/anul de mesuri privind aplicarea Ordinufui Ministrului Justitie! nr. 167612010 privind aprobarea Regulamentului privind siguran(a tocuriior de aetinere din subordinea Administratiei Netionele a Penitenciarelor.

Pentru transpunerea ln practica ~i implementarea In conditii optime a Regulamentului veti lua rnasuri de prelucrare a planului Tnaintat GU Intreg personalul direct implicat.

Pentru relatii suplimentare, desernnarn ca persoana de contact pe domnul inspector Marian ALOEA, tel. 27557, tel. mobil de serviciu 0758019275.

Cu stirna,

trEFe1I'relSl~tf de penitenciare dr. loan SALA

t tiei Nationale a Penitenciarelor, semneaz3

, ,

a penitenciare dr. loan ILEA

junet

Str.Mana Ghrculaasa nrA7, sector 2 Bucuresti, Romania W 'IW ilt.lItill1tl_LQ

591{( 50 t)C:

Nr. p/DSD P/ .. '; ... : ..... 7..· .. 2010

:"=""=Rr='

Chestor de penite iare dr. loan BALA

Dir r General

PLAN DE MAsURI privind aplicarea Ordinului ministrului [ustltlei nr. 1676/2010 cu privire la aprobarea Regulamentului privind siquranta locurilor de detinere din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor

, ! )

I Raspunde
Obiectivul nr, 1. - Insuslrea prevederHor Regulamentului privind siquranta Termen final Director adjunct
locurllor de detlnere din subordinea ANP. 30.12.2011 siquranta detinerii ~i
regim penitenciar
Masuri Activitati Termen Respunde Executa
1.1.Prelucrarea prevederilor 1.1.1. Elaborarea temelor; 11.10.2010
Regulamentului privind slquranta
locurilor de detinere din subordinea 1.1.2. Prezentarea temelor Saptamanal
,
A.N.P. personalului din subordine, pana la data
inclusiv prin platforma "e- de 24.12.2010
Learning"; 1

1.2.. Prelucrarea cu personalul pe domenii de activitate !}i roluri descrise a prevederilor Manualului privind gestionarea incidentelor (Vol. 1 si 2) sl a Manualului proceduri utilizat de negociatori In gestionarea lncidentelor crltice.

1.3. Prelucrarea cu intreg personalul a Manualului privind structurile asoclate pentru masuri de securitate speciala, constrancere !i'i control, Vol. 1 - Siguranta personala (referitor la consideratii psihologice privind victima !}i agresorul, acordarea prlrnului ajutor medical, utilizarea mijloacelor §Ii tehnicilor de lmobllizare).

1.4. Prelucrarea cu personalul competent a Manualului privind structurile asociate pentru rnasuri de securitate speclala, constranaere §li control, Vol. 2 -Interventia structurilor

1.1.3. Verificarea rnodului de

insusire a prevederilor

Regulamentului, inclusiv prin

platforma .e-Learninq".

1.2 .. 1. Elaborarea temelor;

1.2.2. Prezentarea temelor

personalului din subordine, I

inclusiv prin platforma "e-

Learning";

1.2.3. Verificarea modului de

insu§lire a prevederilor

Manualelor, inclusiv prin

platforma .e-Learnlnq".

1.3.1. Elaborarea temelor;

1 .. 3.2. Prezentarea temelor

personalului din subordine,

inelusiv prin platforma "e-

Learning";

1.3.3. Verificarea modului de

tnsuslre a prevederilor

Manualului, inclusiv prin

, platforma .e-Learnlnq",

1.4.1. Elaborarea temelor;

1.4.2. Prezentarea temelor

personalului din subordine,

inclusiv prin platforma "e-

30.12.2010

15 .. 01.2011

15.03.2011

30.03.2011

30.04.2011

15.06.2011

30.06.2011

30.07.2011

1,5.09.2011

Director adjunct siguranla detineril !i'i regim pe n itene la r;

~ef birou

resurse umane.

$ef serviciu slquranta detinerii;

,

~ef serviciu aplicarea reqirnului:

Of iter instructor

formare profesionala ..

2

• Activitatile prevazute la Obiectivul nr. 1 vor fi avute in vedere in procesul de pregatire continua a personalului conform

, ~

O.M.J. nr.2.855/C/2004

speci al izate.

1.5. Prelucrarea cu personalul competent a Manualului privind rnasurile de prevenira si reactie la incidentele operationale produse pe timpul transportului cu mijloace auto a persoanelor private de libertate.

1.5.3. Verificarea modului de 30.12.2011

Insusire a prevederilor

Manualului, lnclusiv prin

platfo rrna "e-Lea rn ing" .

Learning";

1.4.3. Verificarea modului de

insusire a prevederilor

Manualului, indusiv prin

platforma .e-Learninq",

1.5.1. Elaborarea temelor;

1.5.2. Prezentarea temelor

personalului din subordine,

inclusiv prin platforma ,,8-

Learning";

30.09.2011

30.10.2011

15.12.2011

Obiectivul nr. 2. - Elaborarea !iii supunerea spre aprobare a actelor normative subsecvente Regulamentului privind siquranta

2.2. E la bora rea, a p roba re a f?i 2.2.1' . E laborarea pro i ectu lui de 30.12.201 0

publicarea in Monitorul Oficial a Decizie

Deciziei directorului general al A.N .. P.

Masuri

2.1. Publica rea in Monitorul Oficial a Ordinului Ministrului Justitiei nr.

,

2169/Cl2010 privind Manualul de proceduri unllzat de Negociatori in gestionarea incidentelor critice!?i Manualul pentru gestionarea incidentelor.

A ctiviist!

Termen

Raspunde

Director D.S .. D .. R.P.

Executa

!?efi servicii s~guran,a §Ii regim din A.N.P.;

3

referitoare la Manualul privind 2 .. 2.2. Aprobarea :;;i publicarea ln 15 .. 01.2011

, structurile asociate pentru rnasuri de Monitorul Oflcial securitate speciala, constranqere :;;i

control, Vol. 1 - Siguran~a personate

(referitor la conslderatil psiho!ogice

privind victlmasi agresorul, acordarea .

primului ajutor medical, utilizarea

miJloacelor :;;i tehnicilor de imobilizare) .

.!jii Vol. 2 - lnterventia structurilor

specia I izate.

2 .. 3. Elaborarea, aprobarea si 2.3.1. Elaborarea proiectului de 30.01.2011

publicarea in Monitorul Oficial a Decizie

Deciziei directorului general al A.N.P.

referitoare la Manualul privind 2.3.2. Aprobarea sl publicarea tn 15.0.2..2011

rnasurile de prevenire si reactie la MonitorulOficial

incidentele operationale produse pe

timpul transportului ou mijloaoe auto a

persoanelor private de I.ibertate

2.4. Emiterea dedziei directorului 30.09.201.0

general al ANP privind modelul

delega\iei pentru predareasi primirea

persoanelor private de Hbertate

transferate si a dovezii pentru

predarea ~i pnrrurea persoanelor

private de Hbertate.

2.5. Emiterea deciziei directorului 2.5.1. Elaborarea deciziei de 15.08.2010 general al A.N.P. privind rnodelul :;;i experimentare Tn 4 unitali;

modul de completare a forrnularului

privind istoricul escortarf persoanelor 2.5.2. Aplicarea experimentala

: rivate de Hbertate catre unitatile din forrnularului Tn 4 unltatl

Director general al A.N.P ..

Director D.S.D.R.P.

Insp. pro Felix FABRY Insp. Florin ARDELEANU; Directori adjunctl

siquranta, astfel:

- Vol. 1: S.N.P.AP. Tarqu Ocna, Giurgiu, Timisoara, B UGU re sti J llava, . Spita I Targu Ocna:

Vol. 2: Bucuresti

Rahova, Craiova, P .. Alba, Aiud, Gherla, lasi, Arad, Margineni.

Director general aIA.N.P.

Director general aIAN.P.

Director D.S.D.R.P.

$ef serviciu slquranta din A.N.P .. ;

Directori adjuncti

sig uranta pe n itencia rele:

Arad, Botosani, Oradea, Aiud ~i Gherla ..

Insp. Marian .ALDEA

- ems .. ~ef. Valentin LUPU

- Insp. Andrei POPA

4

subordinea ANP.

penitenciare (Foc~ani,Tichile~ti, 15.08.2010

Siobozia, Braila): -

15.09.2010

2 .. 5.3. Aprobarea deciziei privind modelul ~j modul de completare a formularului privind istoricul escortarii persoanelor private de libertate ~i implementarea in celelalte unita1i astfel:

- tncepand GU data de

01.11.2010 la penitenGiarele:

Targu Jiu, Braila, Focsani, Siobozia, Satu Mare, Vaslui,

. I

Blstrita, Deva, Drobeta Tumu

Severin, Plolesti, Baia Mare, P.M.T. Tichilesti, Craiova, Botosanl, Aiud, Gherla, T~kg.§or, Spital Del. Pelendava, Margineni, lasl ~i Peniteneiarul de Minori §i Tineri Craiova;

- lncepand cu data de

01 .. 12.2010 la penileneiarele

Arad, Tirnlsoara, Galali, Giurgiu, Oradea, Codlea, Miereurea Clue, Tarqu Mure!?, Colibasi, Spital Colibasl, $.N.P.AP. Tarqu Oena, Bacau, Tuleea, Bucuresti Jilava, Spital Bucuresti Jilava, Poarta Alba, Spital Poarta Alba, Spital Tarqu Oena, Bucuresti Rahova, Spital Rahova !}i centrele de reeducare Tarqu Ocna, Gae:;;ti :;;i Buzias,

Director general aIAN.P.

5

2.6. Emiterea deciziei directorului general al A.N.P. privind acordarea vizitelor pentru apartinatorll persoanelor private de libertate in baza unei proqrarnari prealabile

a) StabHirea came rei de incident! 01 .1.2.2010 de la AN.P. ili dotarea acesteia

conform prevederilor din Manual,

pentru a putea f utlhzata in once

moment;

b) Desemnarea purtatorului de cuvant din cadrul AN.P. pentru incidente critice;

c) Desemnarea coordonatorului pentru incidentul critic din cadrul A.N.P.;

d) Desemnarea comandantilor

31.10.2010

31.10.2010

Director general aIAN.P.

Director general al A.N.P.

ems. sef. Valentin LUPU insp. Andrei POPA

$efi servidi regim penltenclarsi evldenta detinuti din AN.P.

, ,

$ef serviciu siquranta din AN.P.;

insp .. Marian ALDEA.

Insp. pro Mircea DECU; subinsp. Oana SACRIERU;

Insp. pr. Raluca STUPARU;

scms. Loredana CORDUNEANU.

2.7. Emiterea deciziei directorului general al AN.P. privind categoria persoanelor private de libertate care vor fi detinute de un anumit loc de

I

detinere.

2.8. Emiterea deciziei directorului general al AN.P. privind procedura de efectuare a controlului antiterorist, necesarul de aparatura tehnlca pentru controlul antiterorist ili antidrog.

2.9. Emiterea deciziei directorului

general al A.N .. P. privind

implementarea unor activitati

prevazute in O.M.J. nr. 2169lC/201 O.

I

Director general al AN.P.

Director general al AN .. P.

6

de incident, cornandantilor adjuncti, negociatorilor sefl, sefilor echipei de lnterventie, psi ho log ila r pentrui ncid ent > psiholagilor echipei, oflterilor de comunicatii ~i oflterilor de legatura, pe zone geografice;

e) Stabilirea unei camera de cornanda in fiecare penitenciar !?i dotarea ei corespunzatoare, astfel lncat sa fie functionala in orice moment pentru gestionarea unui incident critic;

f) Stabilirea, la nivelul ANP, a unui grup de lucru permanent

care sa centraHzeze toate

propuneriJe de imbunatatirel

~ ,

completareiad a pta relmadifi care

a prevederilor din Manual, venite din partea celor care urrneaza cursurile de preqatire initialal continua !?i a fonnatorilor

g) Stabilirea instrumentelar de evaluare tolosite pentru crearea profilului psihologic al negociatorilor care sa devlna standardul de selectie utilizat de catre Directla Management Resurse Umane atat pentru recrutarea §'i selectia unor noi candldatl din randul personalului pentru a face parte din echipa de negociere, cat si pentru

7

2.10. Emiterea declziel d irectorului 2.10.1. Intocrnlrea ~i aprobarea 30 .. 11 .2010 general ai' AN.P. cu privire la deciziei;

legitima~ia persoanelor private de

libertate.

2.10.2. Punerea In aplicare a 30.06.2011

deciziei de catre unitatlle

subordonate I

realizarea evaluarilor period ice al'e negociatorilor sau ca model pentru construirea profilelor psiholog.ice pentru alte categorii profesion a 1'8.

Director general $efi servidi siquranta,

al AN.P. regim ~i eviden!a din AN.P.

Director unitate

Obiectivul nr. 3 ... Elaborareasi supunerea spre aprobarea documentelor operative prevazute in Regulamentul privind siquranta

Masuri

3.1. Intocmirea Planului de paza aparare a locului de detinere :;;i Planului de prevenire :;;i reactie situatii de urgenta.

Activitati

sl 3.1.1. Implementarea noului mod a de predare .. primire a serviciului la de catre personalul din sectorul

operativ;

3.1.2. Realizarea dispozitivului electronic de cartografiere a unitatilor;

Termen

3 .. 1.3. Stabmrea nominata a 28.02.2011 persoanelor care lndeplinesc

ro I uri in rezolvarea incidentelor (actualizarea acestora se

efectueaza zilnic)

3 .. 1.4. Intocrnirea Planului de prevenire l?i reactle la situatii de urgenta;

Raspunde

Director D.S.D.RP

Director penitenciar eu rot coordonator

Director de unitate

Executa

$efi servicf siquranta :;;i reqirn din A.N.P.;

cms. ~ef. Valentin LUPU iii Insp. Andrei POPA;

Director adjunct siquranta

detlnerii ~i regim

pen itencia r;

$efi de serviciu siguranla ~i regim;

$efi sectii exter:ioare.

8

3.2. Intocmirea Planului de cooperare regional.

3 .. 3. lntocmirea Planului de cooperare i nter-req iona I.

3.1.5. Redactarea Planului de pazasi aparare a unitati'i;

3.1.6. Avizarea Planului de paza sl aparare a unitalii de catre dlrectorul regional, directorul D.S.D.RP.. ~i aprabarea de catre

, dlrectorul general al A.N.P.

3.2.1. Red acta rea Planului de cooperare regional de catre directorul penitenciarului cu rol coordonator !i'i directorii din regiune;

3.2.2. Trimiterea Planului de cooperare regional spre avizare de catre directorul DSDRP :;;i aprobarea de catre directorul general al AN.P.;

3.3.1. Redactarea Planului de cooperare inter-reqlonal de catre directorii penitenciarelor care indeplinesc actlvitatl in comun !i'i trirniterea lor spre avizare directorHor penitenciarelor cu ral eoordonator;

3.3 .. 2. Trimiterea Planului de coo pera re inter-regional spre avizare de catre directorul

I

31.03.2011

30.04.2011

Director penitenciar cu rol coordonator

Director de unitate

Director penitenciar cu rol coordonator

Director de unitate

Director adjunct siquranta

, detlnerii si regim pe n itenei a r;

~efi de serviciu siguranla si regim.

Director adjunct siquranta detlneril ~i regim

pen itencia r;

$efi de serviciu si,guranta :;;i regim.

9

DSDRP ~i aprobarea de catre directorul general al AN.P.;

3.4. Intocrnirea Planului de actiune 3.4.1. Redactarea ~i inaintarea 30.09.2010 pentru lndepllnlrea in comun a spre aprobare a Planului de

misiunilor cu unltatile teritoriale cooperare intre Ministerul

subordonate Ministerului Adrnlnlstratiel ~i Intemelor~i,

Admlrustratlet ~i Intemelor. Ministerul Justltiel pentru

aSigurarea slqurantel locurilor de I

detinere si executarf In comun a

unor acliuni directe destinate

pazei, supravegherii, escortarn ~i

rnentlnerf ordinii In rancul

persoanelor private de libertate;

3.4 .. 2. Redactarea ~i Tnaintarea spre aprobare a proeed'urilor de urrnat pentru fieeare aetivitate cuprinsa ln Planul de cooperare;

Conform termenelor stabilite de

eomun aeord in Pia nul de cooperare

Conform termenelor stabilite de

eomun aeord in Planul de eooperare

'3.4 .. 3. lneheierea Planului de actiune pentru indeplinirea in eomun a misiunilor cu unitatile

.,

teritoriale subordonate M.A.I, in baza Planului de cooperare sl a proeed u rilo r.

3.5. Incheierea de pretocoale eu 3.5.1. Organizarea de tntalnlrl cu 31.10.2010

I institutiile abilitate pentru pregatireainstitutiile abilitate pentru

Director general al A.N.P.

Director general al A.N.P.

Director general al A.N.P.

Director general al A.N.P.

Directorii de directii din A.N.P.

Director D.S.D .. RP.;. Director penltenciar cu rol coordonator;

Director de unitate.

Directori D.S.D.RP., D.E.A. ~i D.M.RU.

10

calnllor speclalizati in depistarea drogurilor §.I a telefoanelor mobile, precum §.I a conductorilor acestora:

3.5.2. Stabilirea cond ltlilor privind 30,11 ,2010

achizitionarea !i'i preqatirea

calnilor de serviciu;

preqatirea calnllor specializati in depistarea drogurilor ~I a telefoanelor mobile, precum si a conductorilor acestora;

· 3.5.3. Inchelerea de protocoale 31,12.2010 cu institutiile abllitate.

Obiectivul nr. 4.- intocmirea fiselor posturilor pentru personalul din sectorul operativ

Masur;

4.1. Actualizarea ftselor posturilor pentru personalul D.S.D.,RP. ~i pentru personalul operativ din unitatile subordonate A,N.P,

'I

A ctt vita ti T ermen

4.1.1. Actualizarea flselor 01 .12.2010

posturilor pentru D.S.D,R,P.

4.1.2. intocmirea fiselor cadru 28,02.2011 pentru personalul cu tunctli de

conducere din unitatile cu rol de

coordonare reqionala ~i pentru

celelalte unitali

4.1.3. intocmirea pentru personalul executie din

I subordonate A.N.P.

flselor cadru 28,02.2011 cu funcVi de

unita1i1e

4.1.4. Intocrnlrea flselor posturilor 28.02.2011 pentru personalul din unitatile

subordonate AN,P.

Raspunde

Director g.eneral adjunct al AN.P,

Executa

Director D.S.,D.RP. , !?efi de serviGiu/birou din AN.P.

11

Obiectivul nr .. 5. - Realizarea de arnenajari impuse de Regulamentul privind siquranta

Masuri

Activitati

Termen

Raspunde

Executa

5.1. Camere de vizita intima;

5.2 Camere de protectie:

5.3 Camere de detinere pentru persoanele care prezlnta rise pentru siguranla penitenciarului (sectil de maxima siguran\a !?i: arest preventiv);

5.4Camere de lzolare:

5.5Camere de detlnere pentru

maxima siguranta;

5.6.. Sistem electronic integral de paza, supraveghere si aeces, inclusiv centru de supraveghere electrontca pentru cele 12 penitenciare eu regim semideschis ~i deschis:

5.6.1. Ef.ectuarea studHlor de 31.03.2011 fezabllltats :

5.6.2. Realizarea proiectelor si a 31 .12.2011 executiel,

15.10.2010

28.02.2011

31.12.2010

31.12.2010

31.12.2010

Director unitate

Director

adjunct econorntcoad m inistrativ; Directorul

adjunct pentru siquranta detineril §i regim penitenciar.

Obiectivul nr. 6. - Dotarea personalului tn conformltate cu prevederHe Regulamentului privind siguranla ~i a celorlalte acte normative subsecvente

Masur;

Activifafi

Termen

Raspunde

Executa

6.1. Asigurarea dotarn cu echipamentul speclalizat !?i materiale necesare pentru gestionarea incidentelor entice conform anexei 3 - Vol. 2 din Manualul pentru gestiona rea in cid ente lor.

30.1' 1.2011

Director general al A.N.P.

Director D.S.D.RP.

Directori generali adjuncf care coordoneaza activitatea D.S.D.H.P..!?i D.E-A.;

Directorii D.S.D.R.P. ~i D.E..A..;

12

6.2. Asigurarea dotarii personalului cu 6.2 .. 1. Stabilirea necesarului 31,12,2010 Director general Director unitate
echipament ~i materiale specifice aIAN,P, $efii serviciilor siguranta ~i
fiecarui loc de rnunca. regim
6.2.2. Achizitia propriu-zlsa 31,12,2011 Director general adjunct
.,
, care coordoneaza
activitatea D,E-A.
Director D.E,A, Cu stima,

Avizat.

Comisar ~ef de penitenciare dr. loa .

Director general adjunct

f

( I

Comisar ~ef de penitencia Director

UNGUREANU

Str.Maria Ghiculeasa nr.47. sector 2 Bucurestl, Romania www,anp-jusLro

13

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful