sVLlT★

94码
`1

sIJIL TINGGl PERsEKOLAHAN MALAYslA(sTPM)2010
ANJURAN BERsAMA JABATAN PELAJARAN KEDAH DARUL AMAN ∷ DAN PERsIDANGAN KEBANGsAAN PENGETUAˉ PENGETuA sEκ oLAH MENENGAH MALAVsIA(Pκ PsM)KEDAH
Arahan kepada calon:
Jav/ab semⅡ 彐s0a/an dafam Ba幻 ag汩 n月 ,`jma soa/a冖 darrpada Bahag汩 n虽 d″彐S0afa″ da〃 pada Bahag汩 刀 G dan dⅡ彐soa/an darrpada BaP,ag汩 冖D. Ada亻 ga p″ fuh soafan dafam Bar,ag汩 n月 .石 泗p-扌汩p soafan diikuⅡ o/ef,empafp`∫ an '幻 Jawapan丿 anda dj饴hendak`memillhJawapa刀 yang repar seka″ dan menandakannya pada Borang JaM/apan^neka Pilihan yang Derasingan.Baca a田 f,an pada BOrang Jawapan月 neka
PiIihan灿凵dengan re∫
`r∴

PEPERlKsAAN PERCUBAAN BERsAMA

月nda dnas``,a″ supaya menJawab Baha.7∫an A daJam masa saru归 m yang periama.

Gunakan femI,ara刀

ke`寸。 ,s

yang beras力 9gan t,ag`[jap刂 jap Ba/,agn9刀

B,G dan D.

Tu叮ukkan semua pengP,`扭 丿 ngan c/an berikan丿 ay/apan anda beru` se/,力,gga dua扌 empar
perpuJI/han.

Marka幻 unruk ri印 -‘jap soa/a刀 da/am Bahagjan马 C dan D dbeH饴 n dafam randa kurungfⅠ

NOTA
Anda dikehendaki rnenyediakan kertas graf sendiri untuk rnenjawab soaIan yang berkaitan.
Kertas soaIan ini mengandungi20haIaman bercetak tidak terIη
asuk kuⅡ t

94or,

*Kertas soa丨

`
an ini sUL丨 T

sehingga oepeHksaan κ ertas initamat.

Lihat sebeIah 【

suLIT*

∴ 舒月 畲 ⒒ Er扌 臼

′ 矽 为

0昭

扩 嘈

:

・ ∷ :∷ ° ∶ ・ ∵ ∷

Ⅱ Ⅱ

pengeharan kerana

曲 baw曲 :狄 逻

keluk kemunghnan

A
B

dngkattekno1o要

teIah}呷

吵 乒 ∷ F迹 ∷
.

j=∷

C D

=r
g哔

嚣 噙
泗叩a mengurangkan u吨 eharan
i泖

penambahan sam barang

Ⅱ 型唱y叩 吕 旦 l艹
2.

rl∶

枭 沫 森盂 赢 毳 击疝 茁晶孝
蓄 r∶ ∶ 圹 f
Ι =r桑
|∷

言志 缉;覃

嘿 型晕 :妒 |∷ P品 亨 nn。 ¢ pem画 ⒒ h止 pengeluaran Ⅱ;嗟
D

i△ ∷ 考 。

fj|∷ V苎 :、 三 ・ '`∶ j:・ Ι 殍 莒 寻∫∴ △

l宫

△ ∷ :嵌卦半 iˉ ∷

△ Ⅱ 艹 =∫ ∵∶
-∷

j亠 ∵ ・

∷△r△ △ ∷ Ⅰ
`三

∶、 ∴ |辶 :穹
=‘

1F亠

|∶

|

;it∴ △ 攥 扌 艹艹菩 i∷ f 争是

;|

纩 ii||=|iˉ Ⅱ .=∷ ∷ △ 讠
J

Ⅱ ∶ ∴∫∶ ∷=.∶ ∷ ∶∶∶1 —;|÷ 扌
:∶

Ⅱ∷⒈:, ∶ `:= =

Ⅰ△i

|⒈ i∶ ∶:∵ ∷
∫|91∵ i∶ ∶

∷ 哏 嘹 Il_I∵ ¨ △ ∴ Ⅱ ∶ ∴ 。 奢1;△ i∶ t∴ ∷Ⅰ =i ∴ I∶ Ⅱ ∷ ° |艹 小 茑 文 Ⅱ⒈ △冬 1=躬 =∴
1枭
I∷ l∶ 1丨

.

=∵

●i=∶
`∶

|主 f|1∶ ●

= I 扌 洋 i— △ ∷ ∷
:Ⅱ
=・

∷i0Ⅱ

∶∷ ∵ ∷ ∶. ∶ ∶

竽∷ ∷ 丁 ∴

=t,Γ

忄 ∶ :i,

lI|∶

`Ⅱ

小△ :∴

1“

一 猊
i黾 J

∷ ii|∷ ∷ ∶ 1∴ ∶ I— Ⅱ ∴

,-Ⅰ ∴ ∵!∷ J_|i∴ Ⅰ $∴ fj∵
!∶

∶ ∶ Ⅱ∴ ∶ 、 △△ I∵ i∴

`△

∴ ∵ `△ ∷ 氵
`△

∶ i1→ | -∶ ∴

I∷

1

f

∷∶ )∶ ∶ Ⅱ 小

ⅡL`I‘ 扌

⒈言l△ 扌 :△ 、 ∵ Ⅱ 丁

=,,↓

-△ 【 △ 1 ^∷ Ⅱ ,三 i玉 、 由 1∷ Ⅱ :1⒈
i

j守 ,齑 £ ∶

J∷ C∵ 讠

|Ⅱ 覃 释妊 11;各 碡Ⅱr氵 冫1|拄 半fi;÷ f∷ iⅡ 臂∷ 办:∵ 卜÷ Σ |尼 s缶 ∴ 扑 ∶ ∷ 虿∶ 啼 tt∶ 艹 ∴ ⒎∴

‘ 辱 瞢 争 旁Ⅱ ● 产 髭痒 笮 禅
|∶

|:扌

Ⅰ ⒎ ∶ 之 猡 营 △ 藩蔗 J窍 △ t弭 艹 0△ 酗广 崔 ∵ 蛰 钅 苜 矿 △ 铒 守 I午 唯

=烬

忄 忘残 查 △ 奋 弩 吁 ∷∵ ∷

|=∶

i,:|乓 :I广

番 唧

T艹

3.

捌 ≡ ∷

讠 〓

~ i `

〓 〓

sTPM-灬、 1

mi 锅馋卸Ⅱ od叩 ∶ s1几r seh∶ n瞰 吵鼬

卩 咽 豳簸麟 飒 馋 鲫 呷崾 羚 i逆

‘ 扌R妒 刂 ⒒ 。 驷攵 ⒈ 妾 j靛 :⒀ 呋 蘑 鼬汕茹 f蹋 阑娥 1牛
:

`

s11LIT柒

900/l

5. ApabiIa berlaku pertambahan u血血 taan dm pengurangan∷ penaWaran,maka ∶∶ ∷∶ A hargaJatuh dan kuand伍 jdak bembah

B
C D

h盯 gaJatuh

dan kuanuj akan me血 ngkat

harga me缸 ngkat dan kum伍 d akan meningkat harga akan1rleⅡ ngkat teo,kuan吐 吐吐 dak
pas住

6. Jadud山 bawah
Ⅱ四 丨 〕 rg勿 跏
Κ 切四冫 j莎 j‘ o莎
`氵

menu凵 ukkanjadual peⅢ 吐 ntaan dan penawaran bagi barang⒈

2

4

6
8 15

8

10
12

1o,crr叨 刀 jr,

4 25

6
20

10.
10

K仍 四刀Jj扌 jd加 %冫 丿口 r” 刀j砂

5

Fungsi perlmntaan bagi barang yialah

A
B

gd=10~2.5P
gJ〓 30~2.5P

c

gJ=10~5P

D
7.

=.30=5P

Ⅱ ∶

∷ ∵
hasil akan

ka Ⅱ kean烈 m peⅢ 吐 ntaan harga addah tak盯 刂 al,makaju涮 ah A jamhjika harga n缸 k

B

meningkatjika harga n钊

k

C

me"ngkatjika hargajamh

D

udak bembah△ ka

hargajatuh

stTη 匹94″ 1

^冫 咔 ∷ Kertas soalan i血 sULIT sehh喀 g峦 p耐 ⒗斑 kertas:血 itamat i∷ ∶ ∷ ∴ 血

suLIT咏

u⒒ r咔 挣 汩

艹 ∵ 势 朗 稷

捌 豳 盯 ∷ ・ 焱藐 鲫 动 渊 血 洫 豳 潞 蚰 醉 勘 蟮 擞 搬 桷 曲 姆 茗 勰 硼 闯 渝 鲮 酣 瓤 暌 铋 炯 止‘ ji yang曲 匝 nt邑 i龃 oh⒓ unit,Berapakah harga barang豳 耱 瞒 娜 蚰 吼 萌搜 △ 黼 螯鼬曲 晚肛Ⅱ ku洫
i∶

ialah8unit?

A

RM3.50

B C

RM4.50 RM8.50
∷ I● ・ ^

ˉ Ⅱ p∶ ¨ ∷

RM9.75
;1∶

∷∶ i ∷
.・
f∶


,∷ ∷

9.

i∴

,Ⅱ

Ⅱ ∶ ∷ i∷ i☆

∶∶

;,; I∷

△ ∷ ∷ :∷

j∴

{

i

∶.∶ ∴ I ・・ ∶ ~》 ∷ ∶ i

巴 岫

ar.硝 ah也

bawah mmmⅡ kkan keluk u血ntaan

bagi barang J.,∵

ˉ Ⅱη∶ ∶

Harg扌 (RMJ.

3

1

ι
I, ]I

RM1?

‘ Berapakah溏 膀豳扭i龃 泅碰豳蒯巍 酞鼷 嘟貔疖献镛 炳 断ada ⒊ 涫
A
B
o,33 ⒈ o
氵 :iF/ ⅡⅡ :∫ ∶

Kmnd住 【 uniO

C D

3.o
∷Ⅱ∷ =艹

4.o

.鲰

i 卿 1 ∷ sodan=hL趺 兀∏ 涮趾嘲酽牌沙 蚀撬 醯 舳蝌翻 髋 鼬

i|,;Ⅱ .^∵ ・ ∶
`・

IⅠ

:∶

:∶ 绣 琵 ∴ 鼬

(卜

'文

Ⅱ ∶ 艹

梦 i唧

buang龌 4amo邵 咖 &Ⅳ 烈 酏 如洱姆g△
|

A;Ⅱ

:丫

I`〔扌 蜒

裢 妙 蜘 鲫 涮 铷 币c珥 瓶 鲰

礤 鲰 酗 喇 岣 啤 蟓 娅 娅 姒 卿 蟋 妯蜘 蒯 陋 姆 塑 舐
∷ ∵∵I ∷

maka
:’

=Ⅱ

:-

∷△ j IⅡ ||,∷ ∶Ⅱ i.j∶ 射Γ ←∷ ∶ ∷ ∷ ,卢 :.i=∷ ∷ Ⅱ ∷ | ∶ ∵ ∵ ∷1△ Ⅱ E|∶ Ⅰ
:∶

Ⅱ oeutral

∷ I∶

B 0…
D
1 Ι

bawahan
品 ngg如。
j
・ ∶

/`

'.

∶ 0。 。0| 艹 ∶ |∶ ∶ ∶ Ⅱ∶ ∶ ∶ :Ⅱ ii,

:

∶ ∶

penggenap
∷∷ ●
j

・・ |

∵ ∶ I

1亏

t:Ⅱ ∶ 宫 安

f∶

Gambar列 ah山 b狎 ah,soso men咧 ukkan

ke1uk penaWaran bagi sua“ barmg。 ∶

|。 孓
:

f∶

∶ 忄 ∶ : 1・
i:

A

h汨匝I缸

s犭 盯

`:⒊

`∶

h珀 吐l缸 sam

C
D

mdebihi“ far ωtapi kurang d咖 血 sam
111e1eb血 i sa缸 ℃t叩i kurang〈 搁 如 a浼

,;∶

三 I

r、

h珏 血d

'奉

良:

∵ st1"ˇ Ι 凵 9四 r1 黟 翮 黔 so时 anin衤 UⅥ Tso扭 吧胂蝌貉 螬鲫蠛 姆豳瀚 :卿 瓤 艹蚝J1‘ f姘 蝉 饯

i、
j∶

j乏

|:∶

・ 备 扌y吒 Ι ⒋ 扛 t嵌 ◇ Ⅲ睡严 瑁

sULIT紫

940/1

mggup山 bayar 12. Jadual di bawah menu刂 ukkan kuanij topeng muka dan harga yan⒏ ⒍
oleh seorang penε guna。
j矽 m仍 c(Unit) Ι1石 硼 莎 j ro9召 n£ 歹 庀 ζ
1 2 3 4 5

rfJ7v孑 曰

(RM)

10.00 8.00 6.00 4.00 2.00

Berdasarkanjadual山 atas,berapak洫 leuhan penggunajka h盯 ga pasaran ialah RM4.0"

A

RM2.00

B C
D
13.

RM4.00 RM10.00
RM12.00

Antara beⅡ kut yang manakah berkaitan dengan konsep udⅡ d sut?

A

Tambahanjudah udiu akbat pengc1uaran sam u血 t barang

B
C D
14.

TambahanjuⅢ ah uj1id蔽bat

penggu1Laan sam umt barang

Pembahan amtara uJⅡ d y叩 g dΦ eroleh dengan pendapatan pengguna Pembahan uuli住 sut秕 bat pembahan kumdd barang yang digunakan

Jika utiⅡ ti sut per Ⅱ ngg⒒ barang X lebih besar daⅡ pada u住 Ⅱ 住sut barang乙 pada

dngk荻 pendap狨 an tertentu,pcngguna boleh叩 maks血 umkan雨 lidnya dengan

A
B

mengckakan kuanjd y dan1nengurangkan kuandd X
mengurangkan kuandti y dan rnengekalkan kuan住

uX jX

C D

menglIrangkan kuantiti y dan menambahkan kuan伍

1nenambahkan kuandti【 /dan1nengwangkan kuanuu X

sTPM94剧V1

米 Kertas soalan ini st1LIT sehingga pepeⅡ ksaan kedas initamat∷

sULIT米

sULIT米

9J0/1

15. p时 a1n

satu proses oenge1uaranjagung,kρ haran p刂 呶 bagi3orang bumh i处 ah100

0logram。 Jika dtambah3orang bumh1agi,pengeluaranjagmg meⅡ ngkatsebanyak狃 o 0Ⅱ gram。 Himngkan ke1u盯 an purata出 山attambahan3orang bumh tersebut.

A

1401ologram

B C
D

180ki1ogram 240ki1ogram
5401o1ogra1n

16. Antara b耐 kut yang manakah per11yataan yang beⅡ ar tentang kos pengeluaranjangka
pendek?
A semua kos adalah kos tetap

B

semua kos adalah kos bembah

C

Kos bembah sah苟 a bo1eh山 tamb曲

D

Kos beub灬

dan k。 s tetap bo1eh山 tambah

17.Ekono血 bidanε an
A
B C

luaran akan menyebabkan
output∷

kos purata menumn pada seuap住 ngkat

kos purata1rle111n宫 kat pada sejap uhgkat。 讧 ut Φ kos purata menu1flL1n Ⅱngga kos purata11△ nimum

D

kos purata1rleningkat sel0pas kos purata mmmum

'1 苄 KeHas soalan ini sULIT sehingg已 pepenksaan ke∶ 仁 ∷ ⒖i"tarnat∶ Ⅱ ∷ ∷ ∶

sTPM94岛

∷∷

:T米 sU置 犭

suEiT苄
ⅡJhdu龃 d∴ bawah me血 ukan hubun莒 aln antaraj讧 血 ah ke⒒ 打an denganju血 ah kos baε i 旬 sebuah fI.Ⅱ Ia pasaran pers缸 ngan sempuma。
18∶

JzJ昭 切凡

庀 JⅡ Ω 刀 召 昭

1

2

3

4

5

6.

7

8

9

10

(Unit)
J跖 阴J‘ 凡

kos

20

21.50

22.5

23.5

24.75

26.25

28.25

31.50

36.50

44.50

(RM)

Ⅱ hargaju破 an RM5,berapakah keluaran yang memaksimumkan kemmngan ka A B 6unit 7un⒒

C
D
19.

8unh
9unit

Antara yang berIkut, yang1nanakah benar apabⅡ a Ⅱ .a pers缸 ngan sempuma berada .Ⅱ d山gk砘 kes⒍ moanganjangka p侧 mg?

A
B C
D

Kos purata sama dengan蛔 s

sut

Kos purata l。 uhb。 sar danpad已 kos sut. ∶ Kos purata1ebih kecⅡ
dε 1ripada

∷∷

kos sut

Kos purata bembah sarna dengan kos sut

sTPM94姊

ˉ∷ `1 艹 Ke1tas∷ 、 oalan iⅡ sLILIT sehingε a0。 p。吐 ksaan∷ kertajini1妇 扭 m晚

. Ⅱ _suLIT柒

鞭 WT扌

lO
∷ ∷ Ⅱ ,∶ r∷ Ⅱ Ⅱ ∴ ∷

… 鲫眸 甘

η∴ 染 唰 卿 蝴 蜘 嘤 蜘 嘁 卿
A
i∷

鲰 蚺 g钒 蝴 妯蝻 瓣汹 。 :郫 啷
|i∶

:

baFang111e碱
∷ mempumyal harga yang unggi

|j1・

∴ :I|=∵ i∶

・._∶ Ⅱ |∴ 亠 △∶ :∴ Ⅱ

'

B

q轳 mempuny扯 harga夕 an舄 fendah∷ 弘 ∴: ∶ ∶ ∷ ∶ pas盯 m yang m“ z扯 bezakan | ∷ P∷ mempuny艹
ˉ
,∶

∶ J订
∷ ∵∷
|∶

Ⅱ ˉ ∷ ∶Ⅱ

.
=亠

∷ ∷

|

.

.|l。

⒛ ∶ 。 宋 Ⅱ 曲 bawah m蛔 峋 ukkan鲰 .ko剥 腼 kehk ha-i1bagi丘 ma per雨 鸭 an 犭
boⅡ扭 onop0趾 。

|∴ ∷ ∷ :|t^∷ ∶ ∵∶ =t艹

Ιl Ⅱ :

.

“ :∷ ∷

∶ Ⅱ

HasⅡ /KOs

(RM)


. 87

|∶

|

10
A B c D

12

〓涮
f-曲

⒁〓

|i=

∶ ∫∶ Ⅱ∴ |1・

Berapakah mmng bagis葫 ap umt ke1u猫 瘀 髀 姆 褂 洳 溆 曲

恣 oh夕

RM50 RM20 RM5 RM2

s!TPM94〃 1
扌 熬 鲫 榔 龄 Q汪 an∶ 血 仪 肛 rr蚓 屮 骢 卿 觑 颤 巍 鲰 咖 铋 瑙 蜊 靼 鹦 奸 △勤 氵

。 尼纩 i0昏 ∶ 害 £亨 抄

串 `手 ∶茅 皋 蚕 W扌1矿 殍

sUHT来

11

940/1

22. Ke1uk p∝ mintaan丘 rma pers缸 ngan be1… α po1iⅡ b"叩 Ⅱl,monakala keluk pemntaan ⒑ 丘 ....a ddam pasaran monopo1iddak mjd。 Perbezaan ini disebabkan oleh
A terdapat Ⅱ ....a
tunggal dala1n丘 ..I.a monopoli manakala bilangan

Ⅱ dala1n m

pasaran beIIⅡ onopoⅡ banyak B fiェ lⅡ a rnonopoli rnempunyai kuasa Fnonopoli yang1ebih besar da1△ pers缸 ngan beIⅡIOnopoli

pada Ⅱ Ia IⅡ

C

dala1n pasaran monopo1i kebebasan ke1uar masuk lebih mudah tetapi terdapat sekatan kemasukan fⅡ tna baru dalaⅡ 1pasaran be△ IⅡ onopoli ke1uaran fh△na rnonop0li Fnempunyai penggand sempuma manakala keluaran
丘 IlIIa pers缸 ngan

D

b⑾ onopoⅡ ddak Inempunyal pcnggand sempuma

⒛。 Lebihan keupayaan w凵 ud σ pasaran monopoli山 sebⅡ kan dam

::A
B

harga1ebih住 ng吵 dMuan吐 住l日历 h

rendah

output dikeluarkan pada ungkat k。 s sut sama dengan hasi1sut

C D

untung maksimum亿 1ah dcap缸 sebehm ke讧 payaan opdmu血 output山 keluarkan
panJang
pada ungkat ha蚯 l purata sa血 a dengan kos puratajangka

Untung perakaunan yang diperoleh En。 W dalam pemsahaan kraftangan ialah RM5000。 erapakah扣 血 ah hasil yang山perol曲 jika kos h姒 isit dan kos cksplisit yang血 anggungnya 卩 ialah masing-masing RM2000dan RM3000? 24.

A

RM2000

B C D

RM3000 RMsO00 RM8000

sTPM94乱

`1 水 唧 soalan i“ sUHT sehingg已 pepe酞 saan kertas∷ ini ta1nat ∷ Κ o§

・ ∷ ∷

sUHT咔

o

10 12

A
:∷

ko臭 理崾 sebmyak驷 :?争 .∴
kos bembah sebanyak RM48
r∶

∶ ∶ |∶ ⒈。 ∷ ∷ :.。 Ι ∴∶

卩 Ⅱ∷担 :躬狎 珲 犁 冬 :∶ ⒈ ∴ 呷 旦 忸 yak∶ Mi师
C
|∷

: .∶

∷ ∶ ∷

|∷

|∶

-

-∴ —D:1`,∴ ∶ bosbeMah镟 晚 刂 曲 RM36扌 -△ ∷∷ △ ∷∶ △∶ jⅡ fi∶ ∵ ∶|_∶ △ ∶ ∷ j=Ⅱ ∴ ∷|△ ∶ :△ ∶∶ ∶∷i~∵ ∷ ∶ △。 ∷ ∶ 氵 △ 。 0∶ Ⅰ ∶艹
=∶

ⅡfⅡ ∷ Ⅱ ∷
`Ⅱ

:I

i

sTPM04″ 1
巧 铲 ° an 妃 艏癔 龃
i血

sULIT⒃ hiⅡ 莒 醛嘟

蚰醌翮珈昏癞萨 隹 t瓶 栌

sULIT咔

13

94〃 1

26. Jadual be吐 k△ 吨menu犭 ukkan hubungan antarajunfah ke1uaran dengan dngkat penggunaan buruh dalan1sebuah pasaran persalngan sempuma。

(un⒒ ) B仍 砌尼

2

4

6

8

10

扬 昭勋九肠 J仍 cm刀 yizj庀 cJ0Ⅱ tJ

80

230

350 460

540

Jika upah seunit bumh⒈ Ⅱ RM220seuni1harga seunit ke1uaran ialah RM4.00,kuan住 j ah bumh yang cⅡ gunakan oleh fIrma ialah

A B

4unit 6unit

C

8un⒈

D
27.

10u血 t
sebag缸

Sewa ekono血 adalah
A

-ayaran terhadap faktor pengeluaran yang menya1n::1ii kos lepas。

B
∶ C

bayaran Ⅱ unimum yang perlu dibayar unmk kegunaan kedua terb缸 k。
hasil yang dit‘ 冫 rima o1eh pen匚 Ⅱ i1<faktor kerana Irlenyewakan faktor

D

nuliknya perbezaan bay盯 an yang ditenma o1eh pc狃 Ⅱ fakor antara kcgunaan ik
terb缸 k dengan kegunaan kedua terb缸

k

28.Dala1n pasaran pers缸 ngan scmplIrna,Ⅱ ェ IIIa akan menambahkan penggunaan bumhjika
A
B C

keluaran hasⅡ sutlebih kecⅡ daopada upah seuⅡ t buruh
keluaran hasⅡ sutlebih besar dar1pada upah seunit bumh upah seunit bumh lebih besar darIpada keluaran hasil sut

D

fhIⅡ a jdak boleh1nenentukan berapa bumh yang dipcdukan

STPM94乱

米 '1 Kertas soalan ini SULIT sehngga popenksaan kenas iⅡ

tarnat∷

sULI俨

凵 s建 疳 FF艹

14
曲 麽∷ MⅡ 涮洳漪豳蚰 哂沁 kkam蛳 诩汩
=
∴ ∷ ∷ ∷∷ ∶ i|∶ ∶ ∶ Ⅱ .|∷ △ⅡⅡ f

∵冫 1卩 i 四 哆臣

29. G扪
∷ ∷

∶ ∷

蜘豳纽 i酌醯 蜘 翩 咖 龃 ∷ 宀: ∶ 古 ∶ ∶ ∵ ∶ ∷r; .∵ Ⅱ 1=j扌 ∷ |-1 ∶ Ⅱ
f矿
t′

|∴

Harga tRM,

=I

30.

・ △ ∷0吵铒驷m犭 掏m建姗轳澳蜘∞曲咖 耳 Fb蒯跏淝噢邦咖酗har 盏 C∷ :谥 D ou山Ⅱ yang d日 b叩toi缶 庄 |,直宫 蹦 i谌 毛 汀 ::赢 y酞 吐 t妾 漪 i礻 0品
:∶

∶ ∶ t: ∶

||∷

Ⅱ∴⒈∷ ⅡⅡ

1

sTpM9姗 1

忘 oalan hi sULIT映 珈吨醛 |狒 莎 洫浼洫 k龇 腌娣 tmg【 tⅡ il

:△ ∫∶

i∷

0Ⅱ


'

Ⅱ廴 :Ι

'舯

sULIT半

15

94〃 1

Bahagian B[30m四
Jεl/,cD Ⅱmas@ε 切 刀 sε 九刃 勿.A刀 Ξc Jjn曰sj%c历 s〃
P’。 纟

r七

四] 肋
s召 切 啊 曰 50″ 历历

yc昭 纟 g勿刀勿以烫历刀 阴 csc 刀
`¢

、 α

l亻′zz’ ‘

D‘ z饨

氵 P。 曰

j卩

j.

`Dcgj

1.

Huraikan perbczaan antara buruh dengan usahawan.

⒗]

2. Dengan menggunakan gambarr钊
sekranya ⑶

ah,terangkan kesan ke atas pe口 Π ntaan kad kredit Ⅱ

ker旬 aan mengenakan yuran t曲 unan ke乱 as pengguna kad kredit

[3]

(b) insjmsi kewangan menumnkan kadar faedah ke atas叼 penggunaan kad kredit
[3]

3.

(aJ

BeⅡ kan

syarat-syar⒋

kes0mbangan penggunajika pengguna menggunakan
[2]

barang A dan barang B。

(b) Dengan1nenggunakan c。 ntoh berangka,tentukan bagahnana kepuasan maksimum dapat dcap扯 jka pengguna hanya menggunakan barangA sah句 a.
4 2

4.

(a)

Terangkan maksud庀

J勿 召 曰阳 刀

rc莎 C

dan庀 召J仍 ε昭

刀 s仍
`

`仍 (b) Dengan bantuan gambar硒 ah,terangkan hubungan antara keluaran purata

dengan keluaran sut,

[4]

Dengan menggunakan gambar r钊 ah,jC1askan bag缸 mana Ⅱ rma ddam pasaran pers缸 ngan sempuma dapatrnenenmkan keluaran bagirncmaksimumkan keuntungan1ne1alui
pendekatan kos sut dan hasi1sut.
[6]

5.

6.

semua Ⅱ a dalam pasaran pers缸 ngan⒃mpuma bergabung me刂 a山 sebuah I… Ⅱ la monopoli,je1askan kesannya terhadap perkara benkut IⅡ (a) harga dan kuanjti (b)

Se⒗ ranya

kecekapan penge1uaran

kecekapan pemntukan sumber
6

6

7.
8.

Jelaskan jga keb缸 kan dan kelemahan pasaran persaingan bcェ ⒒ IOnopoⅡ 。
Dcngan bantuan gambar raJah,Je1askan bagalmana keanJalan penawaran faktor

mempengaruhi s缸 z perolehan pindahan.

[6]

sTPM94乱
`1 Kertas soalan ini sULIT sehingga pepe11ksaan kertas ini tamat 产

sULIT来

d啊斑忄 艹

16

矿 :9蚴

^

Ⅱ 彐 IiH唾 自白 富 礓痫钞钮琥 日 目 : 孑 L|ε ⒓ ∮
"巳

lg⒌ 斓 毛 斟

wnD du,nl飘 记 勋 ″ 搠 濒 妒 防 盗祝 拓

昭纟 mJ灬⒍ D砒 四 j幽 扔1 乡 宫 Ⅱ
i∶

豳 饧 耐 洇 叩 句 睑 腕 幽 u珈 渤 湘 切 漱 沸 执 崆 咖

9.

∷ 犰呐 旧 幽 l bag拙 睨 叩 kos吨 胛 g dapat珥 狎 mngm脉 钮 嬲口 k蜘 酞 永f狃m醉 蚰齑
,∵

peηgeluaran。

[10]

10.

Terangkan faktor-faktor yang menyebabkan keluk penawaran beralh ke腼

∷ 10] Ι
[1]

11. (a,
∶ ∶(0)

B耐

Ⅱ ∷∷ ∷ i△ Ⅱ 衤 :=.、 △ ∶亻 ∶ ∷ Ⅱ: Ⅱ

kan maksud k记 刂 aIan p洫 nt征 m pendap缸 an。

r、

=∵ Dengm menggunakan contoh berangka,jdaskan bag缸

。 ∷0’

:乓

Ⅱ △ ~i:Ⅱ ;~∶ ∵∷

∵ ∴∶ .∶ ∷,I匚 : ∴ △ ∷
IFLa11莶 kf田 珀 扫 1幽 ¢荭

pe-ntaan pen蜘 aum
∶ Ⅰ; 互 :j ∷ ∴ ∶
..

n=
[.冫 ]

dapatI11enenmkanjenis barang。
-∶ ∴

Ⅱ ∶ jⅡ ∴ ∷ ∶ Ⅱ Ⅱ ∷ ∷ j j∮ ∷:∶ ∷ ∶ :|| I∶ ∶ ∶∶ t ∷ ,∶ Ι∵
|∶

. △∷ ∶ ∶

∶ △F艹

J:∷

∷ ;iⅡ

I2.

≡山 吐 ⅡⅡ kan mengapakah upah bumh berbeza-beza?'

'十

Ⅱ ∶ '|∷ Ⅱ |∶ ∵∷

. -

[10]

∶ ∶足△I △∶

`0
” ∷
I∶

`:
f;∷ ÷

|j亻 ∷ 唯

t1严 =I
|∶

△∴r→ |i?△ ∶ ∷ ∶∷ ∶ |,′
FI=∶
|∷

C唁

∶△i∷ j

∷ :Ⅱ 苫 ∷
'∶

甘 ∷9j: |房

|∶

∶ Ⅱ :Ⅱ

扩{Ⅱ ∶
i

|∷

,Σ ,∶

-∶

扌1△ fJ ∷∶ ⒈

“ 蜘

sTPM9仰

soalan"sULF妃 Ⅱngm铲 咖 斓曲碱 毖酌静臧 ・ tamat∶

1∷

∶ |I← ∶ /∴
I∶

';∶
|

::∶ jit

-∷

:':∶

smJIT+

st1LIT苄

17

900/1

∶ ∷ ∷

I
j。

=

∶ BahaJai D12⒍ 勿 r盹h] ∷ 曰

∷∷ ∷
'o曰

奶 〃矽 d呷 s0勿 勋刀 s砒 ‘ 。 扬 dj九 csj凡 勿 js叩 印 曰朔召 溺 莎 切 刀和Cs@s召 切昭h3s扬 南 氵 磁 毛 A刀 鳄 ・ 切 9召 VCD D日 尼 cgji‘ ,刀 `曰 句夕
J1,彳

13.

E注 beⅡ fungsi pe臼 【 ntaan dan fungsi penawaran bagi barang X adalah sepe口 Ⅱ 口歹 〓 60-2P

吐beokut;

3〓

+3P

d mana P ialah harga barang X fRM),Qd ialah kuantiti d血 nta bagi barang X Onit) ・ dan Qs ialah ku盯 ⅡJ山 taw盯 ba要 barang X(lI血t).

(o Binajadual permintaan dan penawaran bagi barangXpada ungkat harga RM3,

RM6,RM9,RM12,RM15dan RM18。
(b)Dengan Inenggunakan ke⒒
as gr。 lL1:,川

[2]

脉 kan kehk汩 血 ntaan dan keluk

penawaran b硒

barang X

l3]

o)Tentukan harga dan kuan山i keseimbangan。
(0)∷

i
pem血 t,Ⅱ tungkan

⒓ ]

J屮 甲屮呷叩叩 唧 。

-P吵

any哔 RMz 灬屮

(D harga dan kuanuj kesehnbangan yang baru
peroleh Ci)卜 nIah hasil yang(Ⅱ 辶 oleh1口 sra刂

[2]

aan

[1Ⅰ

sTT△ 汀94″ 1 艹 疝 i。 so缸 an ini sULIT sehinggao∞ 耐 ksaan kertas ini tamat∴ ∵ ∶ ∷ ∶ ∷ ∴ 毖

ˉ ¨∷ ∷ ∷

suLH衤

s盯

盯胡F牛 垩「

您 8

¨j∷卵阗滗

⒕ .Jaduald心 aW洫 mc△ t咖炊 蚺 锇 溺 吨 j礴油 蝌 冁 勰 pu甲 呷降Ⅱ∷ 皙 照” 呻 卑
i‘

$∴

△ u田姘 ko⒏ sut枷 kos ωtap

I-∴ .亠 :△

∵∶ ∷ l∷ Ⅱ ∶ ∵ ∶∴ iⅡ 艹 ∷

tⅡ ,o'、

J~∮ ∵忄森 祟; 忭j∷ ¨ |Ⅱ ∷ ∷ 际
。 ,i!Ⅱ ⒒ 支 I小 、 1∶ 电 t乓
l飞

【咖 沥
(unit)
ο ∷J氵 r∷ ∷i ∶ ::i△ ∶ 〓
:

9J J比 扭扔肋助

(… )
30

=~圹
1 2 3 4 ‘

ι ・ 〓 〓 〓 .

。 ∷ j△ ∶Ⅰ I

1j童 ifE∷

!j tⅡ :_:

:

70 80

|^

∶ `∶ Ⅱ

|∶

`

1∞ 130
5 6

山F 扩
i∶ : 督 宫

∶ ,lⅡ ∶i:|; ⒌
'

220
・ f,
=审

|∷

・ |i;':∶ Ι 多 盼氵 铷 m“ 礁 别 泗 ud如吓∞-△nsep跏 呶k牡 多t「 Ξ

:J:∷ f:i|Ι 亠r|:∶ ∶ 丨

J

∶ Ⅱ。 圭 言 Ⅱ ∷ 。 《 ∶ Ⅱ ,I|七 j∷ :I∷ 每 n亠 b,:i乓 :敦 Ⅰi;

∶ 0∶

:△

;:】

∶;∶ ∷ j|: 芒 ∶

,∷

|

艹 、工 昱 虍 甘

弘 箪∶ 蝉囹剐 ∶ ∴ i△ =ll eⅠ Ⅰ∷ ∶ 》 ∶ 蚪噢降 =J氵 、 △ ˉ ∶ Ⅱ k。 ∴⑾ ∷ss击 i:卩 三 ∷ h1艹 ≠ ∶:=ˉ Ⅰ :(i⑷ =∷ ∶
:j个

(j杂

.i£

j;.ξ

.|∴

iIf雩

:∶ :

: ∵绊 奋 :tl
-∷ ∶

)∷

||∷

kos tetap purata∷

i [3]

(l冫

)

由 k迁 output, 屯
冖⒈∷ ∷∷ |∴ △ i∶ ;△ ,∷ ⒈△∶ △屋 :∶ ;亻 芏;IΙ =・ =£
s∶

:1^∶ 肓

f;兔

△ 啻 ∶ 弘 置 ∫△∶ |,=

[3]

(a)Dengan monggunah1oeF囟 良腰 ,1ud攵 1⒌ kgluk∷ kos驷眭呒 kos sut dan kos temp 刂 I。 ] 臼 ∷ f∶ iIⅢ 泓 :△ ∶jj 唧 :,r孓 尹 ∶亡 △ 厶:Ⅲ Ⅱ 艹 ∶ ∵ 扌

=|官

i∶

唧 1 哪 娘 螅soalan h1sULFr∶ 蜘 醐瑚∷

∷ 跏

:丫 ・ △ 垦 扣 J咭

巍婚噼鲰

疒 |∴ 扭

`∶

T8 ∶r下习 邦F艹 屮 u钰 鼍

ˉ

suLIT柒

15.Gambar硒 洫 d

bawah menu刂 ukkan ke1ukˉ kelukkosjangka pendek danjangk亠 p硒 an⒋

dan keluk hasi1bagi sebuah Ⅱ Ia. .Ⅱ

HasⅡ /Kos

(RM)

50

60

Kuanu值 ◇ io Ⅱ

(⑶

Nyatakan keluk pσ mintaan yang dhad叩 i
iang.

oleh

Ⅱ ....a

pers缸 ngan

b∝ monopoli dalarn
[1]

jangka pEa11rl∶

(I9)

(i) (ii)

Nyatakan skdalⅡ yang山 gunakan dalamjangka panJan⒏ MengaP冖
2 2

Ⅲmngj11nIah mmng yang diperoleh flmaiⅡ 。
dala1n pasaran pers缸 ngan

anya丘 .… ai血 beroperasi s诎血

sempuma semasajangkh

panJang (i)berapakah dngkat harga dan卜 nfah kuan吐 d kesei血 bangan?

[2] ` [1]

Ci)nyatakaⅡ血s unmng yang蜘 eroleh f-aiⅡ .
(d)

IⅡ tung1ebihan kapasij yanε terdapat dalam pasaran pers缸 ngan ber1nonopo⒒ 。 [2]

sTPM9纬 〃1

衤 Ke⒒ as soalan ini sULIT∞ Ⅱngga pepenksaan kertas i血 taInat

sULIT弗

羽 田 田

T苄

20

yang digunakan dalam peoge1uaran barang X

BⅡ 砌 九 (uhit)

乙 四 彻刀 JzJ″刃 凡凡 sjJ拙 J沈 曰

i

∶ 衣 |^-jⅡ ∷
j

(RM)

∶ f∵ ∶ Ⅱ

I 1
2= | 3

50

115
ˉ △ 86∶

4
5

248=

302
342∶

6
:j;

7

368

(a) Apakah maksud kieluaran hasi1pw荻 a dan keharan hasil sut?
∴ J|jⅠ ∷
,∷
t|言
:

);Himng Φ

keluaran hasil purata dan keharan hasi1sut.

(c) Dengan Inenggmakan kertas gr耐 :1d匝 skan keluk keIuaran hhsil purata dan keluaran h姆 Ⅱsut。 ∴ 3] | -△ ∷ ∴ ∴∷ ;∶ 【 =,:Ⅱ
(0》

:Jika up洫 seuⅡ tbumh

i-ah峪i屮 ⒐ pakah 扛吧
=∶
:∶

bumh,ang-刂g叩球婵 ?

∴Iz]

(e)

Berapakah η pa⒒ ng吐 nggi yang boleh tⅡ bayar o1eh frma untuk seorang bumh? pah
:∷

=∷

∷∷ l Ⅱ 辶 ∷ .● 1] ~|I∴ ∵ ・ ∷Ⅱ ∷| ∶ i=∷ ∷ ∶ ∶ |:∫ Ⅱ ∷ ∶ ∶ Ⅱ Ⅱ Ⅱ ∶ ∵ |Ⅱ ∷ r∴ △ ΙΙ Ⅱ
|亠
i∷

1∷ i△

i∶

sTPM94″ 1
繁 邵 拶 ∞ alan i血 羽卫用

`曲

血 ggap钅 郓 诚哂叼卩 姆 Ⅱ婚 靼岬鲣 △戊 l唧

'¢

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful