BML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU SEPTEMBER 2008

Bahagian A : Morfologi 1. Definisi morfologi Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata. Dengan struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambing ( tulisan ) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa, sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan / atau fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. Morfologi bahasa Melayu ialah bidang yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata dalam bahasa Melayu. 2. Penggolongan kata mengikut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu Perkataan dalam sesuatu bahasa dapat digolongkan ke dalam golongangolongan tertentu berdasarkan beberapa kriteria, misalnya kriteria struktur fonologi atau bunyi, kriteria struktur morfem, kriteria sintaksis, dan kriteria semantik. Mengikut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu perkataan digolongkan berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria semantik kerana kerana penggolongan yang sedemikian didapati lebih selaras dengan status perkataan sebagai satu bentuk bebas yang menjadi unsure dalam binaan tatabahasa, iaitu frasa, klausa, dan ayat. Binaan sintaksis bermaksud konstruksi-konstruksi yang dibentuk oleh perkataan-perkataan yang dapat berfungsi sebagai ayat ataupun sebagai konstituen-konstituen dalam ayat, iaitu klausa dan frasa.

1

dan keterangan.BML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU SEPTEMBER 2008 Penggolongan kata dalam bahasa Melayu terbahagi kepada empat. objek. Kata nama Kata nama ialah sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti bagi binaan frasa nama. ii. Frasa kerja terdiri daripada kata kerja yang boleh disertai beberapa unsur lain seperti kata Bantu. ( ii ) kata nama am. benda. 3. kata nama kata kerja kata adjektif kata tugas Analisis penggolongan kata. pelengkap.Golongan kata nama boleh dikelompokkan berdasarkan cirr-ciri makna perkataan kepada tiga kumpulan. atau konsep. Kata kerja Kata kerja ialah perkataan yang menjadi inti bagi binaan atau konstruksi frasa kerja. ii. tempat. Kata kerja sebagai satu golongan kata boleh dibahagikan kepada dua kumpulan utama. dan lazimnya perkataan demikian menamakan orang. ayat komplemen. i. iaitu: i. iii. iaitu ( i ) kata kerja tak transitif. ( ii ) kata kerja transitif 2 . dan ( iii ) kata ganti nama. iaitu : ( i ) kata nama khas. iv.

H2 Motive c. hari Jumaat b. Analisis Kata nama khas Bil Kata nama 1 Petikan 1 Kata nama khas a.…Man Kuih! Man Kuih! ejek Darus lagi.… aku melangkah kaki ke arah Sungai Tok Su dengan … .Motosikal ini dinamai H2Motive.. Hamdani Saidi . Sungai Tok Su c. Man Kuih dah lalu! . Petikan 2 Kata nama khas a.Universiti Teknologi Malaysia b.hari Jumaat merupakan hari cuti buatku. . Hamdani saidi dari Fakulti P2B1 ..BML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU SEPTEMBER 2008 1. Man Kuih d. Darus e.Seperti kebiasaannya.… semasa menyertai Kem jati Diri aku …. .… seorang pensyarah dari Universiti Teknologi Malaysia P1B2 .oleh Profesor dr. Profesor Dr.…oleh Profesor Dr.… Tengok tu. Kem jati Diri . . Hamdani saidi dari … P1B3 P2B1 P2B2 P3B1 P3B3 P7B7 P1B1 Contoh atan Cat 3 . .

… ditaja sepenuhnya oleh Kementerian Sains.… ialah Pengarah Urusan Bisiness and advanced P1B2 Technology . Fakulti Kejuruteraan Kimia Sumber Asli e. Pengarah Urusan Business and Advance Tecnology Centre f.Teknologi P2B5 dan Inovasi (MOSTI). 4 .. . Teknologi dan Inovasi Kejuruteraan Kimia Sumber Asli … .BML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU SEPTEMBER 2008 d. Kementerian Sains.

Analisis Kata nama am Contoh atan Cat Bil Kata nama 1 Petikan 1 Kata nama am a.… terjerit-jerit memanggil kawan-kawannya. ibu b...…berjaya mencipta motosikal berkuasa hydrogen… . motosikal c.Sebagai sebuah universiti yang berteraskan teknologi .Setelah izin ibu kuperoleh.… berjalan dari rumah ke rumah atau berteriak… .pensyarah b. Analisis Kata kerja 5 . hari cuti c.… apabila seorang pensyarah dari …. . kawan-kawan Petikan 2 Kata nama am a.. . aku … . P5B2 P1B2 3. P2B2 P1B1 P1B2 P3B2 P1B1 .. haru\i Jumaat merupakan hari cuti buatku.. rumah d. teknologi .BML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU SEPTEMBER 2008 2.

. tergapai-gapai Petikan 2 Kata kerja a.…atau berteriak menarik perhatian orang. berjalan b. . melastik v.… sepasang tangan tergapai-gapai di dalam air .…berjaya mencipta motosikal berkuasa hydrogen pertama P1B2 di dunia. P1B2 P1B2 P1B3 P2B2 P3B2 P5B4 P6B4 P5B4 P7B1 . pencemaran Contoh atan Cat . .BML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU SEPTEMBER 2008 Bil Kata kerja 1 Petikan 1 Kata kerja a. berteriak c. berlari h.Darus bukan membaling tetapi melastik. menggenggam e.… kukenali terjerit-jerit memanggil kawan-kawannya. memanggil f.… dengan menggengam sebatang joran. mencipta b. P3B5 6 .Darus bukan membaling tetapi melastik. . iaitu memancing.… dengan hobi baharuku.… tenaga elektrik tanpa menyebabkan pencemaran asap. . . membaling g. . . memancing d.…aku tidak perlu lagi berjalan dari….Aku berlari ke arah suara itu. .

Ayat majmuk campuran Ayat majmuk campuran ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat. yakni masing-masing dapat berdiri sendiri. dan sebagainya . Ayat majmuk pancangan Ayat majmuk gabungan terdapat dua ayat atau lebih yang bersifat sama taraf. Definisi ayat majmuk berdasarkan buku tatabahasa Dewan. Ayat majmuk gabungan Ayat majmuk pancangan Ayat majmuk campuran Analisis ayat majmuk i. atau. dan pencantuman ayat-ayat itu disusun mengikut cara tertentu sehingga menjadikannya ayat baharu. iii. dalam ayat majmuk pancangan terdapat satu ayat utama atau ayat induk dan satu atau beberapa ayat kecil lain yang dipancangkan di dalam ayat induk dan menjadi sebahagian daripada ayat induk itu. Iaitu yang terdiri daripada campuran ayat 7 . 2. iii. Sebaliknya. Ayat majmuk gabungan Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang terdiri daripada dua ayat atau lebih yang dijadikan satu dengan cara menggabungkan atau mencantumkan ayat-ayat tersebut dengan kata hubung seperti dan. ii. Terdapat tiga jenis utama ayat-ayat majmuk. Dengan itu ayat yang terdiri daripada beberapa ayat tunggal disebut ayat majmuk. iaitu : i. Ayat majmuk ialah ayat yang dibina dengan mencantumkan dua ayat tunggal atau lebih. ii.BML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU SEPTEMBER 2008 Bahagian B : Sintaksis 1. tetapi.

BML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU SEPTEMBER 2008 tunggal dengan ayat majmuk atau deretan berbagai-bagai jenis ayat majmuk. Ayat sedemikian biasanya panjang. 8 .

Darus bukan membaling tetapi melastik. dan sebagainya Petikan 2 Contoh atan Cat . tetapi.Hari ini aku tidak perlu lagi berjalan dari rumah ke rumah atau berteriak menarik perhatian orang .. atau.BML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU SEPTEMBER 2008 Bil 1. Ayat majmuk gabungan 1 Petikan 1 Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang terdiri daripada dua ayat atau lebih yang dijadikan satu dengan cara menggabungkan atau mencantumkan ayat-ayat tersebut dengan kata hubung seperti dan. P1B1 P5B4 P5B4 P5B4 9 .Aku terus berlari dan bersembunyi. .Penggunaan hidrogen sebagai bahan api amatlah sesuai untuk kegunaan masa depan kerana bersifat mesra alam dan sumbernya berkekalan. .

..BML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU SEPTEMBER 2008 Bil 2. kejayaanuntuk kegunaan masa depan kerana bersifat mesra alam dan jauh bezanya dengan motosikal yang sumbernya berterusan. P1B1 P7B6 . lain sedemikian beberapa ayat kecilAyat yang biasanya panjang. Sebaliknya. jati Diri juga aku pratikkan sebaiknya. P5B1 P5B4 P5B4 10 . Petikan 2 Petikan 2 Contoh atan Cat . menggunakan kuasa petro.Sebagai sebuah universiti yang berteraskan teknologi.Penggunaan hidrogen sebagai bahan api amatlah sesuai motosikal ini tidak . dipancangkan di dalam ayat induk dan menjadi sebahagian daripada ayat induk itu..Cara-cara menyelamatkan berjalan dari Hari ini aku tidak perlu lagi mangsa rumah ke rumah atau berteriak menarik yang kupelajari semasa menyertai Kem perhatian orang. UTM menjadi peneraju dalam bidang penjanaan kuasa. yakni masing-masing dapat jenis ayat. campuran 1 Petikan 1 Ayat majmuk gabungan terdapat dua campuran Ayat majmuk campuran ialah ayat ayat atau lebih yang bersifat sama yang mengandungi lebih daripada satu taraf. Ayat majmuk pancangan 3. Iaitu yang terdiri daripada berdiri sendiri. dalam ayat campuran ayat tunggal dengan ayat majmuk pancangan terdapat satu ayat majmuk atau deretan dan satu atau utama atau ayat indukberbagai-bagai jenis ayat majmuk.Oleh itu.

BML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU SEPTEMBER 2008 11 .

(2004). 12 . Mangantar Simanjuntak. Onn. Farid M. Kamus Dewan. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. dan Abdul Hamid Mahmood. Nik Safiah Karim. (1982). 2. Musa.Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise. 3. Hashim Hj. (2000).BML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU SEPTEMBER 2008 RUJUKAN 1. Aspek Bahasa Dan Pengajaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times