You are on page 1of 1

Τρίτη 21 Αυγούστου 2018 | Χανιώτικα νέα Κοινωνία | 25

Προστασία του Πολίτη και Καθημερινότητα - 340

ΠαναγιΩτηΣ
Περί πολιτικής προστασίας
αλεβαντηΣ* (μέρος τρίτο)
Οι επικοινωνίες έκτακτης νητών (AML). Η συγκεκριμένη αυτά τα συστήματα είναι παλαιό-
ανάγκης αποτελούν πρω- τεχνολογία επιτρέπει τον γεωε- τερης τεχνολογίας και επιτρέπουν
ντοπισμό των έξυπνων κινητών με μόνο την μετάδοση φωνής και
ταρχικής σημασίας μέρος ακρίβεια δεκάδων μέτρων αντί καθόλου ή πολύ αργά τη μετάδο-
του συστήματος πολιτικής των χιλιομέτρων που επιτρέπει ο ση δεδομένων (εικόνα, βίντεο, χαρ-
προστασίας … γεωεντοπισμός με βάση τις κεραί- τογραφία).
ες κινητής τηλεφωνίας (βλ. Χ.Ν. Οι επικοινωνίες μεταξύ των αρχών
15/5/2018). εντάσσονται στη δραστηριότητα Δι-
επτέμβριος του 2002, στο

Σ Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τη-


λεπικοινωνιακών Προτύ-
πων (ETSI) στη Σοφία-Αντίπολη
Αντίστροφο 112 για έγκαιρη
προειδοποίηση. Κάποτε ο κό-
σμος μάθαινε για μια πυρκαγιά
όταν χτυπούσαν οι καμπάνες. Οι
οίκηση, Έλεγχος, Επικοινωνία, Συ-
ντονισμός και Πληροφόρηση (γνω-
στή και ως C4I προφέρεται σιφο-
ράι) που αποτελεί νευραλγικό κομ-
κοντά στις Κάννες. Πρώτη συνά-
σειρήνες ηχούσαν σε περίπτωση μάτι κάθε επέμβασης πολιτικής
ντηση της ομάδας τυποποίησης
επικείμενου βομβαρδισμού. Και προστασίας. Δυστυχώς, στην Ελ-
των τηλεπικοινωνιών έκτακτης
οι αρχές γύριζαν με ένα μεγάφω- λάδα δεν έχουμε κατορθώσει να
ανάγκης (EMTEL). Πώς όμως ορί-
νο για να ενημερώσουν τους πο- αποκτήσουμε ένα τέτοιο σύστημα,
ζεται ο συγκεκριμένος τομέας;
λίτες. Σήμερα υπάρχουν νέες μέ- να και αυτό είχε κριθεί απαραίτη-
Στην παρουσίασή μου προτείνω
θοδοι, οι οποίες δυστυχώς δεν το ήδη από την εποχή των Ολυ-
έναν ορισμό, τον οποίο υιοθετεί
χρησιμοποιούνται ακόμη στην μπιακών Αγώνων της Αθήνας.
ομόφωνα η ομάδα και έκτοτε κα-
χώρα μας. Αυτές περιλαμβάνουν: Μάλιστα, εκτός από το περιττό
θιερώνεται για όλες τις σχετικές ερ-
Εκπομπή μηνυμάτων στα κινητά κόστος με το οποίο έχει επιβα-
γασίες τυποποίησης παγκοσμίως.
που είναι συνδεδεμένα με συγκε- ρυνθεί η ελληνική πολιτεία εκ-
Οι επικοινωνίες έκτακτης ανά-
κριμένες κεραίες κινητής τηλεφω- κρεμεί ακόμη και σχετική διαδι-
γκης περιλαμβάνουν τέσσερεις συ-
νίας (cell broadcasting). Αποστο- κασία ενώπιον των δικαστηρίων,
νιστώσες. Επικοινωνία των πολι-
λή γραπτών μηνυμάτων (SMS) σε 14 χρόνια μετά την ολοκλήρωση
τών που βρίσκονται σε κίνδυνο με
συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού. των αγώνων …
τις αρχές και τις υπηρεσίες έκτα-
Εκπομπή μηνυμάτων RDS (Radio Επικοινωνίες μεταξύ των πο-
κτης ανάγκης. Επικοινωνία των αρ-
Data System) από ραδιοφωνικούς λιτών. Μόλις μάθουμε για κά-
χών και των υπηρεσιών μεταξύ
σταθμούς FM και λήψη τους από ποιο μεγάλο ατύχημα ή κατα-
τους. Επικοινωνία των αρχών με
κατάλληλα εξοπλισμένα ραδιόφω- στροφή, επιχειρούμε αμέσως να
τους πολίτες σε περιπτώσεις επι-
να. Τέτοια μηνύματα χρησιμοποι- επικοινωνήσουμε με τους δικούς
κείμενης ή εξελισσόμενης έκτακτης
ούνται ευρέως για ειδοποιήσεις μας στην πληγείσα περιοχή. Αυτό
ανάγκης ή καταστροφής. Και τέλος
οδικής κυκλοφορίας και ενεργο- επιβαρύνει τα δίκτυα τηλεπικοι-
επικοινωνία των πολιτών μεταξύ Απλές οδηγίες για τη χρήση κoινωνικών δικτύων
ποιούν αυτόματα τα ραδιόφωνα νωνιών αλλά και τα μέσα κοινω-
τους σε περιπτώσεις καταστρο-
στα αυτοκίνητα διακόπτοντας τις νικής δικτύωσης και δημιουργεί
φών. Από το 2011 έχει ξεκινήσει, με χρη- σεων καθυστέρησαν το έργο. Το
άλλες εκπομπές. πρόσθετα προβλήματα – ιδίως
112, ο Ευρωπαϊκός αριθμός ματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένω- οποίο ελπίζεται ότι θα έχει ολο-
Με την διάδοση της ψηφιακής τη- όταν συνοδεύεται από τη διάδοση
επειγόντων. Έχουμε ξαναγράψει σης (ΕΣΠΑ), ένα έργο αναβάθμισης κληρωθεί στις αρχές του 2019.
λεόρασης και ραδιοφωνίας θα εί- ανεπιβεβαίωτων φημών.
αρκετές φορές για το 112. Τον ευ- και εκσυγχρονισμού του 112 με Ωστόσο, παρόλο, που το 2011 οι
ναι δυνατή επίσης η ενεργοποίη- Ευτυχώς, μεγάλες εταιρείες πλη-
ρωπαϊκό αριθμό κλήσεως έκτακτης στόχο την κατάργηση των εθνικών προδιαγραφές του εν λόγω έργου
ση ραδιοτηλεοπτικών δεκτών για ροφορικής δραστηριοποιούνται
ανάγκης. Τον καλούμε μόνο όταν αριθμών έκτακτης ανάγκης (100, ήταν σύγχρονες και πρωτοπορια-
την μετάδοση μηνυμάτων έγκαιρης σε αυτόν τον τομέα (βλ. Χ.Ν.
κινδυνεύει ζωή ή περιουσία. Και 166, 199, 108). Δυστυχώς, οι ανα- κές, το τελικό σύστημα θα πρέπει
προειδοποίησης. Η αξιοποίηση 22/5/2018) υποστηρίζοντας της
μας φέρνει σε επαφή με όλες τις διοργανώσεις της πολιτικής προ- να αναβαθμιστεί τουλάχιστον με
όμως των ήδη διαθέσιμων και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (αστυ- στασίας, οι γραφειοκρατικές δια- την μεταγενέστερη τεχνολογία του
των νέων τεχνολογιών απαιτεί ορ- τους πολίτες. Η Google διαθέτει
νομία, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, πυ- δικασίες και οι αλλαγές κυβερνή- προηγμένου γεωεντοπισμού κι-
γάνωση από τις αρμόδιες αρχές. μιαν εξειδικευμένη ομάδα αντι-
ροσβεστική και Λιμενικό). Δυστυ-
Και φυσικά συμφωνίες με τους μετώπισης κρίσεων που συνδυά-
χώς, είναι σχεδόν άγνωστος στους
αντίστοιχους παρόχους κινητής ζει τις επίσημα επιβεβαιωμένες
Έλληνες αφού σε περίπτωση ατυ-
τηλεφωνίας και τους ραδιοτηλεο- πληροφορίες με τα δικά της εργα-
χήματος μόνο 6% θα τον καλούσε
πτικούς σταθμούς για την μετά- λεία χαρτογράφησης για τον εντο-
στην Ελλάδα και 14% στην υπό-
δοση τέτοιων μηνυμάτων – που με πισμό προσώπων και την παρα-
λοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.
βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία κολούθηση της εξέλιξης μεγάλων
Δεν λειτουργεί για άτομα με ανα-
μπορεί να γίνει χωρίς κόστος … καταστροφών. Η Facebook έχει
πηρία και ο χρόνος γεωεντοπισμού
Επικοινωνίες των αρχών με- αναπτύξει την εφαρμογή Safety
του καλούντος είναι 8' λεπτά και 40"
ταξύ τους. Παραδοσιακά οι υπη- check για τον έλεγχο της ασφάλει-
δευτερόλεπτα, ο δεύτερος μεγαλύ-
ρεσίες έκτακτης ανάγκης χρησι- ας αγαπημένων προσώπων που
τερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
μοποιούν τα δικά τους συστήματα έτυχε να βρίσκονται σε τόπους
Από τις 7,7 εκατ. κλήσεις που έγι-
ασύρματης επικοινωνίας, τα οποία μεγάλων καταστροφών ή τρομο-
ναν το 2017 στις υπηρεσίες έκτα-
συχνά είναι ασύμβατα μεταξύ τους, κρατικών επιθέσεων.
κτης ανάγκη, τα 2,0 εκατ. (περίπου
λειτουργούν σε διαφορετικές συ- Την επόμενη εβδομάδα το τέταρ-
το 26% του συνόλου) έγιναν στο
χνότητες ή δεν λειτουργούν καθό- το μέρος για την Ενημέρωση και
112. Αλλά δυστυχώς, ποσοστό
λου αν έχει καταστραφεί η υπο- την Εκπαίδευση.
96,93% από αυτές ήταν λανθα-
δομή (π.χ. κεραίες κινητής, ανα-
σμένες ή απατηλές. Λόγω έλλειψης * Φυσικός, τέως στέλεχος της Ευ-
μεταδότες). Χρησιμοποιούνται επί-
ενημέρωσης αλλά και επειδή δεν ρωπαϊκής Επιτροπής. Οι απόψεις
σης ψηφιακά συστήματα επικοι-
υπάρχει δυνατότητα ελέγχου αφού είναι προσωπικές και δεν εκφρά-
νωνίας με κωδικοποίηση που εξα-
όσοι τηλεφωνούν άσκοπα στο 112 ζουν κατ’ ανάγκη την Ευρωπαϊκή
σφαλίζει το απόρρητο της επικοι-
δεν τιμωρούνται (όπως σε άλλες Επιτροπή.
νωνίας (π.χ. TETRA). Πολλά από
χώρες). http://alevantis.blogspot.com