XI.

LIMBAJUL ŞI COMUNICAREA

Scopurile unităţii de curs sunt: • acela de a reliefa locul, rolul şi importanţa limbajului în sistemul psihic uman; • acela de a stabili funcţiile şi formele limbajului, punându-le în legătură cu problema comunicării interumane; Obiective operaţionale După ce vor studia această unitate, cursanţii vor putea să: • să facă distincţii de fineţe între limbă, limbaj, vorbire; • să aibă o înţelegere detaliată asupra funcţiilor limbajului, în mod special asupra celei de comunicare, pentru îmbunătăţirea propriei competenţe comunicaţionale; • să distingă între formele limbajului şi să evalueze locul acestora în fundamentarea cogniţiei umane, pentru îmbunătăţirea competenţei lingvistice personale; Structura cursului 1. Limbă,limbaj,vorbire 2. Funcţiile limbajului 2.1.Funcţia afectivă 2.2.Funcţia ludică 2.3.Funcţia reglatorie şi autoreglatorie 2.4.Funcţia reprezentativă 2.5.Funcţia dialectică 3. Alte funcţii ale limbajului 3.1.Funcţia de comunicare 3.2.Funcţia expresivă 4. Formele limbajului Bibliografie Autoevaluare şi aprofundare Temele 3, 8 şi 10 fac parte din portofoliul de evaluare, celelalte putând fi utilizate pentru aprofundare.

1

CAPITOLUL XI

LIMBAJUL ŞI COMUNICAREA
1. Limbă, limbaj, vorbire Prin complexitatea lui, limbajul nu se reduce numai la comunicarea inter-umană, dar cu siguranţă aceasta este funcţia lui cea mai importantă. Prezentă şi la speciile sub-umane, comunicarea presupune reciprocitatea şi schimbul: “toate aspectele vieţii stau sub semnul schimbului” (Vergez, A., Huisman, D., 1990, p. 99). Chiar dacă cele mai vizibile, de suprafaţă, sunt schimburile economice (de la troc la schimbul universal de bani), schimburile lingvistice sunt mai specifice umane, pentru că în locul lucrurilor se schimbă cuvintele, mai uşor de mânuit, în plus ele îmbogăţesc simultan ambii parteneri (dacă avem fiecare o idee, prin schimb vom avea două idei şi nu doar câte o monedă, ca în schimbul economic). Neluând în considerare controversata problemă a originii lumii, la baza căreia ar sta, după greci, logosul, ca forţă primă, constituantă şi generatoare, omul este de la început, şi prin chiar esenţa sa, un animal social şi vorbitor (homo loquens), problema originii limbajului fiind atât de solidară cu cea a omului însuşi, încât ştiinţa nu şi-o mai pune. Limba este un sistem extrem de complex de comunicare generat social-istoric, având ca rol fundamental elaborarea, conservarea şi transmiterea culturii de la societate spre fiecare dintre indivizii săi. Limba rezultă din practica socială, are o evoluţie continuă, dar largă şi lentă, în conformitate cu procesualitatea şi legile sociale şi ale istoriei. Ea există printr-un sistem de simboluri şi semne, are un vocabular de zeci sau sute de mii de cuvinte, o gramatică, cu elementele ei de sintaxă şi morfologie, prin care se definesc regulile de producere a enunţurilor inteligibile. În sens strict, limba nu este numai un element al culturii, ci chiar vehicolul întregii culturi, al tuturor celorlalte deprinderi culturale (obiceiuri, reguli, rituri, credinţe şi interdicţii). Limbajul este activitatea de comunicare cu ajutorul limbii, în timp ce vorbirea este actul de utilizare individuală şi concretă a limbii în procesul complex al limbajului. Dacă limba este obiect de studiu al lingvisticii, limbajul, ca fapt de comunicare interumană, ce se bazează pe resursele din cadrul unei limbi, este obiect al psiholingvisticii, iar forma ei de bază, vorbirea, este obiectul psihologiei, deşi în ultimele decenii graniţele dintre ele s-au estompat prin interpenetrări continue. Urmărind însuşirea limbii în condiţii concrete, relevând stadiile în achiziţia limbii, care duc la îmbogăţirea şi perfecţionarea vorbirii, însuşirea citit-scrisului (cu dificultăţile asociate), psihologia are în vedere formele, funcţiile sale complexe, sistemul verbal fiind considerat ca principalul element de integrare cognitivă, afectivă, atitudinală, ca principiu de organizare al întregului psihic,
2

este adică o “matrice funcţională specific umană”, cum spunea P. Popescu-Neveanu (1977, p. 7).Şi totuşi, dacă vom vorbi despre originile limbajului, vom putea remarca existenţa unor forme de comunicare a informaţiei la nivelul întregii lumii vii, prin care se realizează legături funcţionale intra şi interspecifice: plantele comunică insectelor prin culoare sau parfum locul unde se află nectarul, prin obţinerea căruia se realizează polenizarea; femelele îşi marchează prin chimismul urinei disponibilitatea de acuplare; animalele marine îşi semnalizează prin culori de avertizare faptul, real sau doar simulat, că sunt otrăvitoare etc. La om stările obiective (impresive) se asociază continuu cu o mişcare spre exterior, expresivă, a acestor stări, tradusă prin sunet, gestică, pantomimică (funcţii expresive) ce dobândesc funcţii de comunicare din care, prin convenţie socială, se degajează limbajele propriu zise. Pentru a evidenţia funcţiile limbajului, va trebui să avem în vedere această rafinare progresivă ce pleacă de la biologic şi afectiv, pentru a ajunge la ceea ce este specific uman, cogniţia, reglarea şi comunicarea socială. 2. Funcţiile limbajului Ombredane (1933, 1951), citat de Popescu-Neveanu (1977, pp. 8-9) propune o ierarhie a acestora plecând de la primitiv şi spontan spre formele elaborate, tipic umane. 2.1. Funcţia afectivă a limbajului constă în exprimarea spontană sau semiintenţionată a emoţiilor şi impulsurilor, sub forma intonaţiilor, modificărilor de timbru, mimică, gesticulaţie sau chiar strigăt şi interjecţie, ca în stările de mare încărcătură emoţională. Este o dimensiune a limbajului care se legă de formele mai primitive de expresie, dar la care limbajul evoluat a adăugat nuanţe şi modulări specifice, prin care putem citi aspectele implicite ale comunicării (uneori mai greu decodabile decât cele explicite, de aceea se vorbeşte de un limbaj emoţional-afectiv). La acestea adăugăm că orice comunicare implică, pe lângă mesajul principal (cel mai adesea informaţional-cognitiv) un conţinut afectiv, căci vrem să influenţăm conduita cuiva, să obţinem ceva, să declanşăm o schimbare de conduită, adică să determine o rezonanţă între noi şi interlocutor. De aici derivă cu siguranţă funcţia persuasivă a limbajului, care presupune deliberat convingerea, influenţarea, modificarea celuilalt. În psihoterapie deseori sugestia foloseşte această permeabilizare afectivă, creată prin limbaj, pentru a genera o schimbare de optică, de convingere sau de atitudine. Componenta afectivă a limbajului este evidentă la vârste mici, în cadrul relaţiei mamă-copil (unde este prevalentă), dar şi în cazul limbajelor foarte elaborate ale artei, unde componenta cognitivă şi afectivă formează un tot numit inefabilul, mai uşor de trăit decât de explicat.

3

aparent ilogice. Funcţia ludică exprimă. de unde caracterul său evaluativ sau imperativ. pe cel comunicativ. 2. într-un context situativ specific.4. formule verbale sau alte semne. secundare. contribuţia acumulărilor inconştiente în autogenerarea limbajului la copil. depozitate în inconştient. Funcţia reglatorie şi autoreglatorie rezultă din utilizarea practică a limbajului. pe care se bazează de fapt limbajul. Este larg acceptat faptul că limbajul expresiv ( cel pe care îl produce copilul efectiv) şi cel impresiv (cel pe care îl înţelege) au sfere extrem de diferite. asonanţele. 4 . imaginile poetice vor prelua de la copil cele două caracteristici fundamentale: ideea de joc cu cuvintele (prin care inflaţia este transformată în … inflamaţie). Funcţia reprezentativă substituie obiectelor şi fenomenelor. aceea prin care el intervine în construirea şi desfacerea combinaţiilor simbolice. condusă şi controlată prin formule concise şi energice. 2. în afara controlului gândirii şi al conştiinţei. limbajul adaptează acţiunea la împrejurări. apoi simbolurile (care pot fi grafice. pentru că îmbracă forma ordinelor. produc scânteia semnificaţiei. care se pot referi şi la conduita proprie. modulând intensitatea eforturilor şi imprimându-le un anumit ritm. valorizarea de către membrii grupului. în care asociaţiile la distanţă. Atunci când depăşeşte caracterul reprezentativ. Evaluativ. aliteraţia. neobişnuită. forma cea mai elaborată fiind algebra. subiectul îşi construieşte mai întâi imaginile mentale (ca reprezentările). Când se referă la conduita altora. limbajul poate deveni aluziv. pe de altă parte rolul elementelor implicite ale cuvintelor (rima. iconice. Limbajul activ (produs) se naşte efectiv din cel pasiv (înţeles). sugerând relaţii sau implicaţii ascunse. în accepţiunea lui Ombredane. Dacă unele teorii accentuează pe caracterul generativ. unificările prin contiguitate). individuală. imperativ. pe de o parte. care dezvoltă plăcerea de a fi cauză operând nu numai asupra obiectelor. Jean Piaget insistă pe caracterul reprezentativ al limbajului: prin perfecţionarea sistemelor de tratare a informaţiilor. plăcerile savante ale rebusismului. ci şi asupra cuvintelor. ultimul fiind mult mai larg. reduplicările. cifrice sau comportamentale). limbajul este un eficace mijloc de intervenţie pentru a crea sau rezolva conflicte. Funcţia ludică apare de timpuriu în jocul copilului. acesta dospind şi crescând într-o manieră care premerge creativitatea umană. pentru a schimba atitudinile celorlalţi şi a schimba percepţia de sine. la sfârşit apărând semnele (cuvintele).2. îndemnurilor sau a aprobării-dezaprobării. care oferă de multe ori o combinatorică la distanţă. La adult jocurile de cuvinte. pe cel expresiv.2. şi contribuţia sensurilor conotative. relaţiilor.5. pentru că el compară acţiunea cu instructajul şi proiectele anticipative.3. prin care acţiunea individuală sau colectivă este planificată. 2. surprinzătoare. Prin această funcţie. Funcţia dialectică a limbajului este. În ierarhia lui Ombredane această funcţie este cea care face ca reprezentările să nu poată reda conţinuturi abstracte.

dând coerenţă discursului raţional al ştiinţei. pe care le dezvoltă şi rafinează. Jacobson spunea că “nu există proprietate privată în domeniul limbajului. Aceasta poate fi explicaţia pentru care multe mitologii au făcut din forţa magică a cuvântului izvorul creator al lumii (la început a fost cuvântul.1.. Alte funcţii ale limbajului 3. Luând în calcul cele trei dimensiuni ale psihicului uman. El spune ceea ce nu există încă şi reînvie ceea ce a dispărut” (Vergez.. este aceea prin care cuvântul a fost considerat constant a avea o putere incantatorie. de exemplu. abstracte. cuvântul pare a-l domina cu uşurinţă. 3. D. mai simplu. Esenţial acestei funcţii este că ea formulează. 28). De aceea această funcţie ar putea fi numită. cognitivă şi reglatorie. ceea ce face posibile raţionamentele ipoteticodeductive. Există şi alte funcţii ale limbajului. A. 10) detaşează funcţia comunicativă. Această forţă elementară generatoare a lumii este chiar temeiul creaţiei poetice. Huisman. pe care informaţia este codificată la emiţător şi decodificată la receptor. funcţia comunicativă. p. care îşi transmit unul altuia informaţii sub forma unui mesaj (M). de vrajă. de unde utilizarea lui divinatorie: “detaşându-se de lucru. Esenţialmente comunicarea pune în legătură un emiţător (E) cu un receptor (R). Funcţia magică.Spre deosebire de funcţia reprezentativă (predominant imaginativă). tipice cunoaşterii conceptuale. Concepând conduita verbală ca pe un act interpersonal. Din funcţia magică derivă cea estetică a limbajului. care în dialog alternează. a-l guverna. p. contradicţiile logice. cadenţa. elementară. funcţia dialectică este posibilă doar la sfârşitul construcţiei operaţiilor formale. funcţia cognitivă a limbajului.. metrul. utilizarea continuă le-a tocit şi le-a golit de puterile de la începuturi. Skinner relevă funcţia adresativă şi funcţia de recepţie. de transmitere de informaţii. adică vrăji). 5 . 100). corespunzător cărora se detaşează limbajul activ şi cel pasiv. dar şi rezolvă conflictele cognitive. p. care pleacă de la puterea lui de incantaţie (în latină. rostul poetului fiind acela de a le curăţa şi reda forţa lor generică. Popescu-Neveanu (op. toate celelalte funcţii fiind considerate subordonate acestora trei. Elaborarea la nivel categorial a limbajului îşi pune amprenta asupra tuturor celorlalte funcţii. Lucian Blaga susţinea că nu toate cuvintele au această forţă. pe care le-a împerecheat cu un univers de semnificaţii înalte. cit. Funcţia comunicativă R. spune şi Biblia). cântările poetului erau carmina. de unde şi marea ei forţă de expresie. folosind un canal de comunicare (C). 1990. fiind caracteristica sa cea mai importantă şi cea mai specific umană. aici totul este socializat” (Essais de linguistique générale. mai ales că multă vreme poezia a conservat din muzică ritmul interior. P.

acceptarea sau respingerea care se reflectă în conduita celor care comunică. concordanţa sau discordanţa.E Emiţător R Receptor Semnificaţia intenţională Perturbaţii (zgomot) canal de comunicaţie Semnificaţia percepţiei Codificarea simbolică Emiterea simbolurilor Primirea simbolurilor Decodificarea simbolurilor Recepţia feedbackului Emisia feedbackului Modelul abstract al comunicării umane Emiţătorul îşi formulează ideea. Acest cod comun interiorizat este de obicei limba. gândurile. trebuie codificat într-un format comun. Prieteni sau colegi de serviciu. adică expresivitatea paraverbală) sau nonverbală (mimica. Întregul conţinut individual şi mai ales social este implicat în comunicarea specific umană. ci ea vehiculează conţinuturi emoţional-afective. cel puţin în parte (repertoriul emiţătorului se suprapune parţial peste cel al receptorului). prin care emiţătorul îşi ajustează mesajele ulterioare pentru a atinge principalul scop al comunicării. auditiv. decodificarea este şi ea doar parţial adecvată. acela de a fi bine înţeles. dar şi din cauza repertoriilor care se suprapun doar parţial. sub forma mesajului care. pentru a putea trece prin canalul de comunicare. accentul. cu celelalte mijloace de expresie verbală (intonaţia. stările afective. Din cauza diferenţei dintre semnificaţia intenţionată şi cea efectiv percepută este nevoie de un proces de autoreglare a comunicării. membri ai unei echipe sau 6 . gesturile. mişcarea şi atitudinea corpului. feedbackul. Unităţile de informaţie ale mesajului transmis pe canalul de comunicare (vizual. declanşează funcţionarea organelor de simţ ale receptorului. organizarea spaţială a comportamentului). frazarea. tactil-kinestezic). Comunicarea verbală presupune nu numai schimbul de informaţii codificate cu ajutorul limbii. care primeşte mesajul sub o formă distorsionată: din cauza pertubaţiilor sau zgomotelor de pe canal.

sentimente. ascultare. prin adecvarea la situaţia concretă de comunicare. judecăţile şi raţionamentele. În procesul însuşirii limbajului se formează gândirea logică prin înţelegerea. limbajul. încercând să dezvăluie regulile de transformare ale structurilor de adâncime în cele de suprafaţă. (cu mai multe pronume. în timp ce clasele de jos. ele fiind locul unde reprezentarea. reţinere. oamenii comunică lucruri extrem de subtile. unui public larg sau restrâns. constând din posibilitatea cuiva de a se face bine înţeles adecvându-şi limbajul la nivelul de înţelegere al interlocutorilor (L. clasă socială. Cuvintele fac posibilă nu numai comunicarea. limbaj. luând forma unei gramatici. Blaga avea o mare competenţă lingvistică. cu economie de limbaj. prin aşa numitele gramatici generative. cu un mare număr de explicaţii în comunicarea părinţi-copil). verbe şi adjective. scopuri. Comunicarea verbală se bazează pe cel mai specific mijloc de transmitere a informaţiilor. erau terne şi neantrenante). dar folosind un spectru foarte larg de nuanţe prin elementele nonverbale (tonul vocii. relaţiilor. 7 . traducere a mesajelor sonore. dar şi implicite (intenţii. dar cursurile sale. transformaţionale. propoziţiilor şi frazelor gramaticale. cea verbală. Alţi autori vorbesc de competenţa socio-comunicaţională. a unui sistem de reguli. superpozabile cuvintelor. situaţii sau valori. ci şi un tip special de conduită. schimb de idei. Chomsky face o extrem de interesantă distincţie între competenţa lingvistică a unui vorbitor. ar folosi un cod limitat. reproducere. rezultată din cunoaşterea pe care o implică orice act verbal. citite. Bernstein (1961) a arătat că există diferenţe de clasă precise şi puternice relative la modul cum oamenii folosesc limbajul: clasele superioare ar folosi codul complex al limbajului ( multe substantive. Încercarea de a explica plusul de inteligenţă al primei categorii a fost însă contrazisă de faptul că. memoria se topesc într-o dimensiune comună. ci şi dezvoltarea globală a intelectului uman. sau subalternului. scris. etnie. ritmul unui enunţ). creând modele lingvistice ale comunicării: ne adresăm diferit atunci când oferim sau când cerem. implicaţiilor. chiar în cadrul unor coduri limitate. accent. şefului. gesticulaţie). oamenii păstrează permanent contacte de comunicare pentru a realiza o convergenţă (axiologică în primul rând). Prin aceasta se comunică nu numai conţinuturi explicite (mesajul central). cea semantică. care nu este doar un simplu mijloc de transmitere. interjecţii şi puţine explicaţii). sau clasa muncitoare. Fiecare cultură asociază limbajul cu statuturile şi rolurile sociale. care implică activităţi foarte diverse: vorbire. faţă de evenimente. şi performanţă lingvistică. corelaţiilor pe care le conservă noţiunile.conaţionali. determinată de capacitatea subiectului vorbitor de a transpune în practică anumite reguli. atitudini. profesie etc. Ea se subsumează conduitelor simbolice (desen.). În cadrul teoriilor nativiste asupra limbajului Noam Chomsky a vorbit despre structurile de suprafaţă ale limbajului şi despre structurile lui de adâncime (înnăscute şi universale).

o zonă de întâlnire între afectivitate şi limbaj. toate importante elemente de expresivitate verbală. dar optimumul de expresivitate nu se disociază de norma înţeleaptă a măsurii” (op. mimica este primul limbaj descifrat de copil. cele lungi pot fi adecvate atunci când se caută exprimarea unei viziuni de ansamblu. Contactul vizual este un element foarte important. care se asociază. cuplată cu tonalitatea sunetului. Dintre mijloacele sintactice ale expresivităţii verbale lungimea propoziţiilor sau a frazelor joacă un rol important în definirea stilului personal: în timp ce frazele scurte imprimă dinamism şi claritate limbajului. Expresivitatea comunicării fundamentează un capitol aparte al acesteia. Pentru a-l cita din nou pe Popescu-Neveanu “orice combinaţie este posibilă. constituindu-se ca adevărate limbaje implicite. Aşa cum susţine Popescu-Neveanu. sau atunci când situaţia (sărbătoare. susţine şi întăreşte. prin asociere cu stările de satisfacere sau nonsatisfacere a unor trebuinţe elementare. cu sinceritatea. dar uneori este în dezacord cu cea verbală. Un loc important revine şi accentului. Expresivitatea vorbirii nu se rezumă doar la mijloacele fonetice. au sensuri secundare. dar şi faţă de interlocutor. pe lângă semnificaţia de bază. p.. p 55). care scoate în evidenţă elementul cel mai relevant (logic sau afectiv) al mesajului. interferând cu cele explicitverbale. altele mai elastică şi mai puţin specifică. tempoul individual al vorbirii. cit. Expresivitatea transmite şi o atitudine a subiectului faţă de ceea ce el comunică. atunci când privirea este directă (ochi în ochi). De fapt. Unele dintre elementele acestui limbaj nonverbal au o codificare socială mai strictă. “mijloacele expresive şi în primul rând intonaţia alcătuind un cod specific limbajului oral” (op. dintre elementele lui intensitatea. Evitarea privirii este tradusă în civilizaţiile vestice ca semn al nesincerităţii şi al intenţiilor de 8 . care acompaniază. frecvenţa şi organizarea temporală fiind fundamentale. dar şi organizarea temporală. evocare etc. ce se precizează doar în funcţie de context. nuanţate. ci are în vedere şi bogăţia vocabularului. asupra unei teorii sau probleme. ceea ce presupune ca ea să se desfăşoare cu respectarea spiritului limbii. deschiderea spre comunicare şi interesul pentru discuţie. “intonaţia nu este numai un mijloc de facilitare a comunicării ci şi un mijloc de împlinire a ei”. facilitează şi contextualizează comunicarea verbală.2.) o impune. cit. care este şi o particularitate temperamentală. comunicarea nonverbală. Astfel. în ordine ontogenetică. care este un fenomen sonor unitar. nuanţate sau schimbate complet. prin intonaţie sensurile şi semnificaţiile mesajului pot fi variate. intensitatea emisiei sonore. aceasta pentru că. imprimă mesajului o expresivitate specifică.3. Funcţia expresivă se referă la măsura în care forma limbajului (sau expresia) se adecvează. gradul de adecvare la situaţie al cuvintelor alese care. corespunde conţinutului comunicat. prin intonaţie. 47). Codurile neverbale nuanţează. Registrul expresiv al vorbirii este de o inegalabilă complexitate..

de adaptare (indică stări emoţionale ce nu fac parte decât secvenţial din comunicare). 9 . p. pentru că fiind la vedere. ceea ce duce la pierderea actualităţii informaţiilor. De aceea ea îndeplineşte o funcţie de susţinere şi reglatorie a conduitei verbale.. provocator şi lipsit de respect. spaţiul oficial . gestul putând fi interpretat ca sfidător. legate de competenţa sociolingvistică: persoanele cu un statut ridicat tind să se exprime într-un jargon savant. 114) “normele spaţiale constituie o formă de comunicare nonverbală a distanţei sociale şi/sau afective dintre interlocutori”. fiecare tip de spaţiu presupunând tipuri de interacţiuni sociale specifice.. de unde dificultatea alternanţei şi deschiderii succesive a canalului de comunicare. şi spaţiul public . simpatie şi interes în context pozitiv. existând culturi distante (cele anglo-saxone şi extrem orientale). devenind greu inteligibile. • • Alegerea greşită a canalului sau a momentului (nu vom folosi telefonul pentru un raport sau ora 15 a unei zile de vineri pentru a lansa un proiect nou). constituindu-se ca un complex limbaj secundar. gesturi emblematice (policele unit cu arătătorul înseamnă “O. Gesturile pot îndeplini funcţii foarte diferite: de ilustrare (întăresc mesajul verbal). etc. pantomimica. presupusă de dialog.aproximativ 120 cm. Aşa cum semnalizează şi Marcela Luca (Trepte spre succesul în carieră. în context negativ. Expresia facială este extrem de importantă. provocare. totul este în ordine”. proiectul Tempus. dar şi agresivitate. semioficiale sau chiar oficiale. Lungimea excesivă a canalelor: în structurile organizaţionale multietajate parcurgerea ierarhiei poate fi foarte greoaie. modulul C. sfidare.. Distanţa normală de comunicare dintre individ şi grup este de 3 – 6 metri. Culturile extremului orient interzic privirea în ochi a unei persoane mai vârstnice sau superioare ca statut. Normele spaţiale sunt de fapt nivele de proximitate (spaţiul intim – până la 45 cm.. Luca în lucrarea amintită.).”V“cu arătătorul şi al doilea deget înseamnă “victorie”. în timp ce antipatia provoacă contractarea ei. este elaborată complex şi ţinută sub control conştient mai strict decât gestica. Privirea poate însemna atracţie.peste 150 cm.K. spaţiul personal .disimulare. ce presupun distanţe interpersonale mari şi culturi apropiate (culturi latine) care permit chiar intruziunea în spaţiul intim al celuilalt în timpul comunicării personale. Există şi bariere în comunicare. Distorsiunile perceptive: centrarea accentuată pe sine (egocentrare) nu permite înţelegerea punctului de vedere al celuilalt. semnalate de M. dar toate aceste bariere spaţiale sunt generate de reguli care aparţin unui tip de cultură. Simpatia duce la dilatarea pupilei. dintre care amintim câteva: • • Probleme semantice..la aproximativ 90 cm.

după Brown. Limbajul activ are două modalităţi: oral şi scris. scurtarea lanţului comunicaţional. deoarece are o sferă mai mare 10 . profesor-elev. S. Dezvoltarea ulterioară a acestui limbaj activ se face. care se manifestă prin faptul că răspunde la comunicare sau cerinţe simple. asonor şi imperceptibil din afară) numit limbaj intern. folosirii unor construcţii familiare. care locuieşte acolo. capătă interpretări eronate (mişcarea capului. ta-ta) din sunete repetitive şi. îşi lărgeşte competenţa lingvistică. care-şi verbalizează multe dintre acţiunile desfăşurate în prezenţa copilului. mămica vine). nu avem o idee clară despre gradul de înţelegere al mesajului. N. după care apar întrebările simple (ce ?. ceea ce presupune organizarea clară şi logică a elementelor mesajului. merge la grădiniţa noastră). transmiterea pe cel mai potrivit canal în raport cu conţinutul.. prin îmbogăţirea continuă a vocabularului. vorbim de limbajul extern. • Diferenţele culturale: aparţinând unor culturi sau etnii diferite. Treptat. În construcţia lui un rol fundamental are mama. copilul produce primul cuvânt (pa-pa. semnalele nonverbale (care susţin mesajul verbal). Formele limbajului În evoluţia copilului perioada de până la 12 – 18 luni relevă o capacitate crescută de a înţelege limbajul adultului. şefsubaltern) unde neavând semnale de răspuns. Orrell. Toate aceste bariere pot fi depăşite prin optimizarea comunicării. opusul lui fiind limbajul pentru sine (autoadresat. Atunci când semnalele sonore sunt destinate altcuiva (au adresă). pentru ca apoi să apară formele flexionare şi articolele (uite un căţeluş!). ceea ce dovedeşte apariţia limbajului pasiv. la bulgari însemnă “nu”). 4. cum ?. plasarea de persoane competente în nodurile reţelei comunicaţionale şi facilitarea de către emiţător a recepţiei. prin stârnirea interesului privind conţinutul sau finalitatea comunicării. care la români înseamnă “da”. 1997. elementare (un jargon infantil) pe care copilul tinde şi este chiar încurajat să îl imite (papa este mai uşor de reprodus decât cuvântul mâncare sau prânz). Limbajul pasiv va rămâne întotdeauna o bază a limbajului activ. (citat de Hayes. puternic încurajat de adult. modificându-şi vorbirea în sensul simplificării. când ?. şi mai ales de ce ?). pp. De la cuvântul frază (holofrază) el articulează verb şi substantiv (vreau ursuleţ. în principal. şi ursuleţul a băut lapte) pentru ca în faza a cincea să apară propoziţiile legate prin elemente de relaţie şi subordonare (Maia. prin imitaţie.. apoi se introduc frazele simple din mai mult de o propoziţie (eu am băut lapte. unde ?. 154155). fără a-l supraîncărca cu detalii.• Absenţa feedbackului intervine în comunicare unidirecţională (părinte-copil.

Limbajul monologat presupune un auditoriu în faţa căruia vorbim. folosirea unor sensuri aluzive sau contextuale. Prescurtările.) forma reţelei. lectura funcţionând prin receptarea vizuală (la orbi. aceeaşi idee circulă prin mai multe capete. dar şi problemele ce ar putea fi ridicate). Nedispunând de contextul situaţional. pentru a citi reacţia publicului şi a ajusta rapid discursul. limbajul scris pune mai bine în evidenţă 11 . în furcă etc. claritate. El se desfăşoară într-o situaţie dată. are un pregnant caracter adresativ. este concis. vorbim de solilocviu. profesorii de limba română şi limbi străine. în special). nuanţe. simţ psihologic şi o anumită retorică. asistată de persoane calificate (institutoare. dar şi mult timp după aceea. configuraţia ei în timp. Este mult mai pretenţios decât cel oral. Presupunând elaborare prealabilă. Când monologul se desfăşoară în absenţa unui public. se bazează pe o dozare atentă a mesajelor verbale şi neverbale.decât acesta. monologul se construieşte după legea efectului. pentru a facilita lectura (scrisul este descifrat cu mai mult efort decât vorbirea). Fiind mai elaborat. Fiind posibile completări şi reveniri. înainte de apariţia limbajului intern. perfecţionându-se paralel cu aceasta. comutările de sens. circular. triunghi. pe cale tactilă) şi înţelegerea mesajelor scrise. experienţă. Formă predilectă a teatrului. iar comunicarea trebuie atent pregătită în prealabil. bazate şi pe patrimonii comune de experienţă (repertorii comune) fac specificul acestui tip de comunicare. pantomimică. sonoră a publicului. în anumite boli psihice sau la cei care îşi pregătesc monologurile publice (actorii). În desfăşurarea lui presupune alternarea rolurilor de emiţător-receptor. fiind determinată de poziţia şi rolurile fiecărui membru din grup. scrierea şi limbajul intern. expunem o idee. utilizează schema dialogului şi a conversaţiei prin aceea că are un permanent feedback în reacţia mimică. Limbajul oral poate fi colocvial. uneori la bătrâni. ceea ce duce la îmbogăţirea cunoaşterii prin comunicare. comunicarea dintre ei făcându-se în reţele de tipuri diferite (lanţ. prezent mai ales la copii. normat gramatical. radial. mai pretenţios. interesante. dar şi în citire. sistematizat şi clar. ceea ce antrenează pe rând participanţii. o atenţie mobilă. coerenţă. necesitând o perioadă lungă de formare. În limbajul colocvial sunt implicaţi mai mult de doi participanţi. monologul este un examen greu de trecut. limbajul scris este strict. dialogat sau monologat şi este limbajul de bază. căci el necesită exerciţiu. pentru a avea cursivitate şi a transmite lucruri valoroase. corectitudine gramaticală. El presupune un efort de dedublare anticipativă (să te pui în mintea auditoriului şi să anticipezi ecoul. prezent la toţi subiecţii normali. prin intermediul lui constituindu-se citirea. beneficiază de o puternică susţinere expresivă. Limbajul scris apare odată cu începerea şcolarităţii. de funcţiile de susţinere ale expresivităţii şi de posibilitatea de a reveni pentru corecturi şi completări. fiind implicat şi în învăţarea limbilor străine. presupune participarea unuia (dialog) sau mai multor interlocutori (colocviu).

1995. N. punând în relaţie înţelesurile cu expresivitatea verbală. de unde marea sa viteză de lucru. foarte indicative pentru nivelul de cultură şi inteligenţă al persoanei. ORRELL. Bucureşti. foarte comprimat. el proiectându-le.M. 3.. Dacă limbajul oral ţine cont de context. organizează şi lansează conduitele externe. 1999. El reţine vârfurile de semnificaţie şi în special acţiunile sau calităţile esenţiale (este puternic predicativ). se dezvoltă din limbajul oral prin interiorizare. bogăţia interioară şi stilul său. sisteme de cunoştinţe. care a imprimat un caracter cumulativ cunoaşterii umane. înţelegerea şi interpretarea mesajelor recepţionate. Este asonor. organizându-le şi coordonându-le din interior. rapid. scris. pentru a permite evidenţierea unor raţionamente riguroase.capacitatea de gândire a unei persoane. BIBLIOGRAFIE 1. cel scris ţine cont de destinaţia sa. F. Ed. de aceea el este considerat rampă de lansare a limbajului extern. 1999. Introducere în psihologie. NICULESCU. de unde formularea “scripta manent”).. el participă la ascultarea. după 5–6 ani. E. Bucureşti. R. Humanitas. Dicţionar de psihologie. tematizat. pe idei şi imagini.. autoreglează activitatea psihică internă. Ed. PAROT. HAYES. este extrem de condensat şi economic. şi cu atât mai mult limbajul vorbit sau raţionamentele (este implicat în textura intimă a ideilor).. Interiorizarea sa face ca el să capete atributele gândirii conceptuale: este centrat pe semnificaţie. R. Uneori receptorul mesajului scris este necunoscut. Dezvoltat din limbajul oral şi scris. Psihologie generală pentru liceu. situaţie.. S. în funcţie de care se organizează. deoarece substituie grupurile de cuvinte prin imagini şi reduce succesivitatea la simultaneitatea. 2. Bucureşti.. de unde marea sa importanţă. Limbajul intern este limbajul pentru sine. vine dinspre viitor. DORON. centrat pe înţelesuri. All. dar şi prin maturizarea reprezentărilor asociate funcţiei simbolice. Vîgotski a considerat că limbajul intern este un centru al întregului limbaj din cauza funcţiilor multiple îndeplinite: • • • • constituind ecoul intern al vorbirii şi scrierii celuilalt. de unde grija suplimentară privind elaborarea (se ştie că limita dintre istorie şi preistorie este legată de apariţia scrierii. 12 . limbajul intern devine forul intim al acestora. efectuând operaţiile mintale prin care se constituie cuplat cu imaginaţia elaborează proiectele anticipative ale acţiunii voluntare sau ale pregăteşte. All. COCORADĂ. intenţionalităţii. Ed.

indicând specificul. “Sincron”.. 13 . VERGEZ. Bucureşti. 10. 9. 9.coord. 8.. paraverbal şi nonverbal. Sibiu. Şcoala de vară. gândire şi formarea conceptelor. A. limbaj. 4. Analizaţi funcţia expresivă a limbajului şi afectivităţii. Psihologie. imaginaţie şi limbaj. Bucureşti. 1977. Ed. memorie. Trepte spre succesul în carieră. LUCA. D. Analizaţi legătura dintre gândire şi limbaj. Curs de psihologie generală. ZLATE. afectivă şi persuasivă a limbajului. manual pentru clasa a X-a şcoli normale şi liceu. Bucureşti.. M. vorbire. 2. Ed. II. Iaşi. Din literatura de specialitate scrieţi un mic eseu (două-trei pagini) despre fazele însuşirii limbajului la copilul preşcolar.HUISMAN. conform căreia limbajul intern este un centru al întregului limbaj. Braşov. ZLATE. 11. 7. Arătaţi cum se constituie funcţia reglatorie şi autoreglatorie a limbajului. Cluj.D. Analizaţi interrelaţiile dintre reprezentare.4. Evidenţiaţi legătura dintre funcţia dialectică a limbajului. Explicitaţi şi argumentaţi aserţiunea lui Vîgotski. Tipografia Universităţii Bucureşti. 1991. magică. POPESCU-NEVEANU. 1993. Apreciaţi valoarea şi limitele teoriilor ineiste şi constructiviste în geneza limbajului.. M. 12. 1998. Faceţi distincţie între limbă. Evaluaţi legăturile dintre funcţia ludică. Ed. 5.. Analizaţi funcţia comunicativă a limbajului verbal.M.. vol.. Pro Humanitate. 7. Humanitas. I. POPESCU-NEVEANU.. Analizaţi comparativ limbajul oral şi scris. gândire. 3. 6. 8. P. RADU. 1990.. AUTOEVALUARE ŞI APROFUNDARE 1. interrelaţia dar şi divergenţa dintre planul logic şi planul verbal. 2000. E..R. 14.P. Curs de filozofie.T. 5. 6. proiectul Tempus CME. Fundamentele psiholgiei. Introducere în psihologia contemporană. Care sunt blocajele şi modalităţile de depăşire ce apar în contextul comunicării ? 13. CREŢU. Evaluaţi rolul limbajului prin referire la capacităţile de conceptualizare ale orbilor şi surzilor din naştere.

cursanţii vor putea : • să aprecieze importanţa actuală a problemei creativităţii în lumea contemporană şi să înţeleagă raporturile ei cu imaginaţia. 14 . CREATIVITATEA Scopurile unităţii de curs sunt: • acela de a defini creativitatea. • acela de a indica fazele procesului creativ şi factorii care îl blochează sau îl facilitează. făcând referire la evoluţia conceptului. 5.). 2. 4. Obiective operaţionale După ce vor studia această unitate. convergent-divergent. productiv-evaluativ în geneza produsului nou. indicând fazele acesteia şi raportul conştient-inconştient. Structura cursului 1. profesori. • să poată defini creativitatea ca produs. de grup şi sociali care pot bloca sau stimula creativitatea.indicând tipurile şi nivelurile activităţii creatoare. pentru a-l potenţa la nivel individual sau de grup. la propria persoană sau la grupurile de muncă (elevi. cu structura cognitivă umană în general. celelalte putând fi utilizate pentru aprofundarea cunoştinţelor. în scopul potenţării ei. • să cunoască factorii de personalitate. original şi valoros. 8 şi 15 fac parte din portofoliul de evaluare. Problematica creativităţii Definirea cretivităţii Fazele procesului creativ Factorii care potenţează sau blochează creativitatea Stimularea creativităţii Bibliografie Autoevaluare şi aprofundare Temele 3. 3. • să înţeleagă procesualitatea creativă. grupuri vocaţionale etc.XII. pentru a reliefa importanţa sa în contextul actual.

asimilând-o cu o cunoaştere vagă. Deşi nou. dar şi de structuri cognitive mature. într-un timp aşa de scurt. unde ereditatea avea rolul hotărâtor). • Creativitatea a preluat o bună parte din problemele psihologice ale imaginaţiei. Allport). fără a se nega importanţa predispoziţiilor native (ca în cazul talentului şi geniului. metoda 6 – 3 – 5. ci una de abordare căci. Descartes şi Spinoza o considerau “nebuna casei”.CAPITOLUL XII CREATIVITATEA 1. prin opoziţie. creativitatea este o caracteristică a oricărui individ normal. pe care o preia şi o depăşeşte prin aceea că. termenul de creativitate a avut o evoluţie explozivă în ultima jumătate a secolului al XX-lea. termenul de creativitate s-a impus atât de puternic. în timp ce filosofii Malebranche. de către G. Pentru ca aceasta să fie posibilă este nevoie de un referenţial extern. sinectica. pe care să se poată sprijini puternica 15 . fiind elaborate tehnici speciale (brainstormingul. p. statutul imaginaţiei a fost poate cel mai bine ilustrat de Meyerson când o definea regina şi cenuşăreasa a psihologiei. pentru care soluţiile vechi nu mai sunt operante. pe de altă parte din cauza “complexităţii ei existenţiale şi fenomenologice” (Zlate. de ordin social. unul din conceptele cele mai controversate ale psihologiei: considerată de Baudelaire “regina funcţiilor psihice”. Philips 6 – 6 etc. închegate. ceea ce a făcut ca aceasta să devină un concept central al psihologiei. se consideră că mediul şi educaţia pot avea un rol decisiv în dezvoltarea potenţialului creativ. în aproape orice tip de situaţie. • Schimbarea terminologică nu este doar una la nivelul limbii. termenul de creativitate are diferenţa sa specifică: dacă imginaţia presupunea generarea de imagini noi şi originale. creativitatea aduce în plus ideea de valoare a produsului. 480). W. 1999. M. fiind o caracteristică foarte răspândită la vârstele copilăriei (copilul ”umple golurile” pe care structurile cognitive insuficient cristalizate le lasă. • Deşi în prelungirea imaginaţiei. Aşadar o concepţie unitară despre imaginaţie nu a fost posibilă. “stăpânită de erori şi de falsităţi” (pentru Leibnitz). când studiile au cunoscut o creştere exponenţială.).. din mai multe motive: • El vine în prelungirea mult mai vechii preocupări pentru înţelegerea talentului şi a geniului. activitate. generatoare de confuzie. Problematica creativităţii Deşi nou introdus în psihologie (în 1939. având şi un rol chatartic). pe de o parte datorită “caracterului ei intrinsec contradictoriu”.

naştere. confruntată cu o creştere fără precedent a problemelor (sociale. un excelent mijloc de cultivare a aptitudinilor creatoare viitoare. dintr-o problemă centrală a psihologiei. pe creaţia de tip ştiinţific. 1981). raportând-o la subiectul creator şi nu la societate în ansamblul ei. educative) pe care este chemată să le rezolve. deşi general umană. presupune “un complex de însuşiri şi aptitudini psihice care. • Studiile asupra creativităţii au cunoscut mutaţii esenţiale prin schimbarea centrului de greutate de pe creaţia de tip artistic (paradigma dominantă timp de sute de ani). • Mai mult. prin care libertatea şi spontaneitatea iniţiale sunt refulate. Shaw. Subiectivitatea şi aletoriul creaţiei artistice o fac mult mai greu abordabilă cu instrumentele psihologiei zilelor noastre. Aceasta explică de ce atributul de creativ este o caracteristică a vârstei adulte. ale cărei determinante sunt spontaneitatea şi libertatea. 2. demografice. pentru a fi produse obiecte materiale sau spirituale. în general. mişcare). în tiparele ei conceptuale creaţia artistică intrând mai uşor şi cu consecinţe concrete mai directe. Dacă termenul de creaţie se referă la opera încheiată. a căror formă se realizează conform unei tradiţii sau tehnici consacrate. Definirea creativităţii Creare înseamnă în latină zămislire. creativitatea a devenit un atribut al persoanei. ca fenomen general uman (ca şi memoria sau inteligenţa). punând omul sau colectivitatea în situaţia de a imagina soluţii noi. Al. Rezultă deci niveluri ale creativităţii. culturale. originale şi valoroase. creativitatea a devenit una din marile probleme ale umanităţii. care distingea cinci planuri ale acestuia (vezi Landau. în condiţii favorabile. • Creativitatea productivă presupune deja apariţia şi însuşirea unor instrumente (skills). pentru că ele rezolvă o problemă importantă. cel mai bine puse în evidenţă de Irving Taylor (1959). desen. Creativitatea intervine oriunde soluţiile preelaborate. la produs. se legitimează prin produse noi şi valoroase social. Simon. adică soluţii creative. întâlnite mai ales în conduita expresivă a copiilor (mimică. dar şi o formă de activitate ce implică soluţiile noi. Apare deci o primă dificultate în definirea creativităţii care. pp. 1979..sa combinatorică. 1963) interpretează noutatea într-un sens mai îngust. “Este planul 16 . prin care creşte potenţialul de adaptare la mediu. făurire. Unii dintre promotorii studiilor despre creativitate (Newell. constituind primele manifestări ale creativităţii. E. generează produse noi şi originale pentru societate” (Roşca. răspunsurile habituale sau rutiniere nu mai operează. economice. În accepţiune foarte largă creativitatea.. 79 – 80): • Creativitatea expresivă.

E. op. personalitatea sa rămânând peste timp una de referinţă. se găsesc căi noi de interpretare a unei realităţi deja cunoscute.. iar cultura nu mai este referenţialul. Operele lui Jung şi Adler nu se mai măsoară cu etalonul realităţii. Chiar dacă nu au fost descoperite idei noi. Dacă în artă aprecierea valorii are un caracter relativ şi subiectiv. originalitatea şi valoarea produsului legătura este inextricabilă. 80). fie în artă. La acest nivel aportul creativ este determinat indirect şi în timp.. ci beneficiarul produsului creativ. El pleacă de la înţelegerea adâncă a principiilor fundamentale ale unui întreg domeniu. sau să aibă un caracter gratuit. inventatorii. după K. cei care reuşesc să aducă ameliorări parţiale unui aparat. între noutatea. • Creativitatea emergentă este caracteristica geniului. nivelul lor de creativitate fiind cel mai înalt. în creaţia ştiinţifică determinarea ei o face comunitatea ştiinţifică. ci cu acela mult mai vast al domeniului specific. deoarece la acest nivel trăirile interne constituie cadrul de referinţă al produsului creativ.specific tehnicienilor. acesta este “zona proximei dezvoltări” a creativităţii. Este planul cel mai înalt al creativităţii individuale. nu înseamnă neapărat valoare. dar şi cel mai greu de înţeles sau de abordat ştiinţific. fie în ştiinţă. 17 . Deci creaţia ştiinţifică depăşeşte criteriul psihologic şi cel sociologic în aprecierea valorii. pe baza unor criterii obiectivate şi validate în timp. datorită corelaţiilor surprinse de minţile lor flexibile. ea poate fi doar modă. etalonul aprecierii individului rezultând din realitatea practică. • Planul inovator presupune deja cristalizarea talentului. a omului care revoluţionează domeniul său. Picasso sau Einstein sunt trei din geniile care au marcat acest secol. Freud. al consistenţei logice. • Planul inventiv este accesibil unei importante minorităţi. pentru a ajunge la criterii generate de paradigma în care se află ştiinţa la un moment dat. teorii. căci noutatea (în sens statistic înseamnă eveniment cu o frecvenţă foarte mică). Oricum. Popper). cit. prin mărimea efectelor pe care inovaţia le-a avut asupra domeniului în cauză. care îi dă validitatea ecologică (confruntarea cu realitatea) sau de construcţie (confruntarea cu propriile ei date interne). sau al culturii în ansamblu. În ideea unei societăţi care maximizează umanul şi în condiţiile în care maşinile automate au preluat sarcinile rutiniere. p. care a făcut ca în Japonia peste două treimi din populaţia activă să lucreze în domeniul cuaternar (al producţiei de informaţie). pe care inovaţia îl transformă fundamental. intersubiectiv: produsul ştiinţei se supune şi criteriului verificabilităţii (falsificabilităţii. instrument. Noul produs al acestui nivel de creativitate individuală nu îşi mai trage seva din tradiţie. pe care puţini reuşesc să-l depăşească” (Landau. creatoare a unei direcţii noi (creatorii de şcoală).

în legătură cu o problemă care a fost deja sesizată. M. în încercarea de a o rezolva. de aceea este nevoie de un filtru motivaţional alcătuit din interese. rezumând întreaga creativitate la rezolvarea de probleme. ci doar cele relevante: omul cu o forţă novatoare mare. Între structurile conştiente şi inconştiente există un continuu transfer informaţional. prin operaţii de gândire analogică... 1991. Wallas în 1926. adaugă o mare cantitate de creativitate din interiorul său” (op. faza de preparare ţine de eurema de acumulare şi comprehensiune a informaţiei. paradoxal fiind faptul că. 52). un du-te-vino permanent. Moraru (1980. L. ce fac posibilă intuiţia. “la o cantitate relativ mică de mesaj provenit din exterior. vezi Miclea. Incubaţia ideilor are nevoie de o masă mare de date relevante (cantitatea produce calitate. care poate fi nimic altceva decât o chestiune de deprinderi matematice sau experimentale” (Einstein. chiar dacă modul lor de operare este foarte diferit: logicii liniare. se tatonează terenul. articulate a conştiinţei. care face o primă selecţie a datelor. 1938. 55). Aceasta a şi creat în domeniul ştiinţei o dihotomie legată de creativitate. din modelul epistemologic – psihologic al creativităţii tehnice al lui I. laterală sau metaforică. discursive. pp. în care în mod fundamental se acumulează informaţie. 18). fiind necesară o intensă activitate creativă conştientă. Fazele procesului creativ A devenit de referinţă schema de abordare a procesului creativ de către G. fiind foarte frecvent citată. dar suprasaturarea informaţională poate fi la fel de dăunătoare ca şi deficitul de informaţie. p. Incubaţia este o continuare a primei faze: eşuarea tentativelor de rezolvare conştientă din prima fază generează frustrare. deşi adesea criticată. A. pentru a pune în mişcare structurile operaţionale inconştiente. cit. mai implicată în problem – finding decât în problem – solving (căutare decât rezolvare. Infeld.. Cele două combinatorici sunt în multe 18 . 188 – 190). se emit ipoteze de soluţionare. dovadă aserţiunea lui Einstein potrivit căreia “formularea problemei este adesea mult mai importantă decât soluţionarea sa. spunea A. inconştientul îi opune mecanismele rezolutive ale unei inteligenţe implicite. I. Creativitatea ştiinţifică înseamnă mai mult decât atât. p. p. valorizează în mod fundamental rolul memoriei. înalt motivată. problema având o importantă funcţie constituantă. de aceea problema va fi împinsă în inconştient. Utilizând deprinderile şi cunoştinţele acumulate. confuzie sau disonanţă cognitivă. Faza pregătitoare este cea de preparare. omul creativ văzând problemele acolo unde ele încă nu există. În sens mai restrâns. insight-ul. Osborn).. Transferul problemei spre inconştient se face în virtutea automatismului psihic. bazată pe structuri de tip matriceal. ea se afla încă în circulaţie.3. Radu. care nu înmagazinează orice fel de date. Sensibilitatea la probleme este o componentă majoră a spiritului creator în ştiinţă. Sunt mulţi cercetători care au procedat reductiv.

Analiza unor tipuri de intuiţie legatã de creativitatea tehnicã îl face pe I. I. lupta pentru existenţã devenind motorul evoluţiei şi. p. autorii creativi alocându-i ponderi foarte diferite. Russell şi A. evoluţia. dupã discuţii în contradictoriu seara. soluţia sau ideea) apare fãrã nici o pregãtire prealabilã evidentã. Moraru sã concluzioneze cã. Am gãsit!. se produce o activare a structurilor matriceale ale emisferei drepte şi ale inconştientului. tributare limbajului (predominanţa emisferei stângi). nu este obligatorie în activitatea de creaţie. apãrând subit. problemele ce se rezolvau ca de la sine dimineaţa. cu scurgerea flãcãrilor de-a lungul fuzelajului avionului incendiat. Susţinerea primatului inconştientului în acest proces se bazeazã şi pe faptul cã multe mari descoperiri au apãrut în somn (structura moleculei de benzen a lui Kekulé. Malthus despre lupta pentru supravieţuire. care a descoperit funcţiile fuchsiene (ce îl preocupau de multã vreme) în timp ce punea piciorul pe scara omnibuzului. de tip analogic sau metaforic. 239). pentru a merge la operã. în cea naturalã presiunile adaptative sunt cele ce o produc. Alteori. al transmutaţiei speciilor. dintre B. Poincaré). De aceea a devenit aproape axiomatic faptul cã procedeele creative trebuie sã instituie o relaxare a cenzurii conştiente. ceea ce genereazã asociaţii neobişnuite. inspiraţia. când. Existã totuşi un larg acord în legãturã cu faptul cã intuiţiile izvorãsc din inconştient.N. Descoperirea efectului Coandã a apãrut la o distanţã de 20 de ani de la accidentul zborului cu primul avion cu reacţie (1910. a observat analogia dintre picãtura de apã ce se prelingea pe deget. când Ch. Poincaré. Iluminarea. lãsând imaginaţia sã ajungã pânã la ceruri. Uneori intuitivã (iluminarea. revelaţia. intuiţia vine dupã o îndelungatã perioadã de efort. pentru a o aduce ulterior 19 . asimilabilã intuiţiei. Aha!. pe fondul relaxãrii sistemelor logice. Faza de iluminare este momentul de vârf şi cel mai misterios al creativitãţii. faza lui Evrika!. în care se produce restructurarea şi reechilibrarea câmpului de tensiune al problemei. Whitehead). fãrã iluminãri bruşte (A. la unele persoane. limpede şi clar instalatã soluţia sau înţelegerea globalã. Einstein). Dacã în selecţia naturalã omul instituie progresul. o adânceşte şi o formulează” (Biberi. cãutãri şi muncã intensã.privinţe complementare: “Subconştientul primeşte în acest mod. pe care gândul vigil o reia. la altele progresul este lent şi treptat. Este tipul de intuiţie care a pus laolaltã elementele disparate ale evoluţionismului. aflat în baie (ca şi Arhimede. care citise cartea lui Th. implicit. un material de la starea de veghe pe care îl prelucrează şi-l impune mai târziu activităţii conştiente. 1971. acest fenomen intervine puternic şi global (H. la distanţã. a înţeles în mod analogic cã selecţia din naturã opereazã pe elementele de variabilitate ale speciilor.. reţinând mutaţiile valoroase adaptativ. luând prin surprindere persoana creativã. la Issy les Moulineaux) când inventatorul român. sub formă de soluţie. cu al sãu “Evrika!”). Este cazul lui H. care a continuat travaliul rezolutiv iniţiat de conştiinţã într-o manierã proprie. Darwin.

prin ritmurile alfa. 166) dintre care cel mai important este conformismul social. 104) “pe transferul informaţional permanent în ambele sensuri. traducerea din limbajul propriu într-o formã simbolicã. Aceasta ar putea fi şi explicaţia faptului cã. Autorul citat opineazã cã travaliul euristic este invers proporţional cu completitudinea programului euristic: programul mai complet se asociazã cu o perioadã de incubaţie şi efort euristic (generat de obstacolul euristic) mai mici. raţiunea. în faza de evaluare criticã a produselor. care se explicã prin nedezvoltarea fanteziei şi imaginaţiei (nebuna casei). În faza finală noile cunoştinţe sunt verificate. dar înaripat. ca în cazul efectului Coandã). emulaţia fiind datã de certitudinea subiectivă a descoperirii soluţiei. imaginea e 20 . 1996. deoarece nu sunt direcţionate de scop. poetul era doar un traducãtor. cit. pe mecanismele tratãrii matriceale a inconştientului. pe acel du-te-vino dintre cele douã niveluri”. sunt sarcinile specifice acestei etape a procesului. Este importantã distincţia pe care el o face în legãturã cu descoperirile finaliste (ştii de la început ce cauţi) şi cele nefinaliste (în care scopul cercetãrii lipseşte şi apare de la sine.. Gãsirea celei mai adecvate forme de comunicare a produsului creativ. închizând un întreg ciclu. Intuiţiile fulgurante ale lui Einstein.. care înseamnã un adevãrat recurs la imagine: “din leagăn pânã în mormânt. Stãrile de trecere de la veghe la somn. într-o perioadã mai mare de timp. Faza de verificare încheie un ciclu creativ. A. pentru Blaga. aratã de asemenea primatul imaginii în raport cu cuvântul în procesul creativ. obiectivã. predominant vizuale. a individului creator şi a mediului în care ele se verificã. În fond. spiritul ei critic şi capacitatea de travaliu sunt fundamentale în a valida produsul creativ. Factorii care potenţeazã sau blocheazã creativitatea Existã blocaje culturale ale creativitãţii (Cosmovici. testate. conformismul occidental a fost practic aruncat în aer de redescoperirea culturilor numite primitive. un om ce gãsea echivalenţele în plan lingvistic a ceea ce a fost intuit sintetic ca un mesaj divin. De multe ori soluţiile descoperite în faza precedentã au un caracter intuitiv-sintetic-vizual foarte puternic şi traducerea lor în logica discursivã a limbajului verbal cere un travaliu intens. p. în opinia lui I. în aceastã etapã conştientul jucând rolul unei instanţe supreme de evaluare şi validare/invalidare a soluţiilor gãsite. p. raţionamentul. Cert este cã în aceastã fazã întreaga forţã a raţiunii. Transferul soluţiei de la nivel inconştient pe cel conştient se bazeazã. traduse ulterior în logica desfãşuratã a limbajului. care sã o facã accesibilã comunitãţii ştiinţifice sau simţului comun. exprimã tocmai acest proces de basculare de pe logica analitic-discursivã a conştiinţei. deoarece societatea vesticã a preţuit preponderent logica. pânã când satisfac o dublã exigenţã. Moraru (op. 4.cu picioarele pe pãmânt.

Repunerea în discuţie a emisferei drepte. Domnia omniprezentã a imaginii vizuale. dupã expresia lui Einstein. a lobului frontal. nu prin referire doar la absenţa zgomotelor). apoi absenţa liniştii personale (în sens foarte larg. a devenit calea predilectã de valorizare a informaţiei. 1992) vorbeşte despre un paleocortex. din care cauzã pasionaţii par a fi “mono-maniaci”.prezentã. care la creativi devine provocator). ca mecanism fundamental de transmitere a informaţiei. dictând intenţiile producãtorilor anomini sau oculţi” (Durand.. Pentru autorul citat uriaşa manipulare iconicã (prin imagini). prin decentrarea de pe cuvânt şi repunerea în drepturi a imaginii. 167). cum ar fi fixitatea funcţionalã (utilizarea obiectelor doar prin prisma funcţiilor care le-au consacrat). emigranţi în S. lobul frontal. teama de greşealã (un mod inhibitiv de a percepe riscul. Durand. în timpul celui de-al doilea rãzboi mondial. S. G. donc je suis. cit. 145). înglobând-o chiar şi pe aceea numitã manipulare geneticã. a rolului inconştientului. care include creierul reptilian şi mezencefalul. Arieti citeazã multe alte obstacole. prin care nu numai conformismul social va fi depãşit. toate trimiţând la o analizã psihologicã a personalitãţii creative. p. critica prematurã. care s-ar distinge prin: • • • enorma capacitate de muncã şi minimalizarea mintalã a efortului muncii depuse (geniul este de 99% transpiraţie şi doar un procent inspiraţie. şi neocortexul. J’aprend. în opinia lui G. descurajarea rapidã. H. bariere ale creativitãţii: insecuritatea personalã (chimiştii germani. • • 21 . un bun control al emotivitãţii. vizual şi auditiv printr-o interfaţã semanticã. rãbdarea. munca prea constantã asupra unei singure probleme. p. organizat în jurul sistemului limbic. are consecinţe imprevizibile. Însãşi neuropedagogia (vezi Trocmé-Fabre. memoria şi creativitatea umanã. sunt loviturile decisive date unei abordãri centratã pe domnia emisferei stângi. motiv pentru care brainstormingul este numit de A. ce poate genera adevãrate blocaje mintale. 1999. Existã multe alte blocaje emoţionale ale creativitãţii: tendinţa exageratã la competiţie cu alţii. din care se diferenţiazã un al patrulea creier. dupã Edison). asociatã cu interesele pe termen lung. ce explicã în acelaşi timp inteligenţa.. Introduction à la neuropédagogie.. care încearcã sã facã o schiţã a ştiinţelor imaginarului. mare curiozitate. ci se va produce schimbarea de paradigmã bimilenarã. energia procesului creativ fiind obţinutã prin focalizare şi redistribuire. toleranţa la ambiguitate (pescuitul în ape tulburi). Cosmovici evaluare amânatã (op. ca sursã fundamentalã de potenţare a creativitãţii umane. se simţeau mai ameninţaţi de Hitler şi erau mai puţin creativi decât cei americani).U. devenitã motorul întregii existenţe (opinie susţinutã şi de Nietzsche). adicã creierul visceral. graba de a accepta prima idee. La acest nivel se face legãtura dintre cele douã sisteme reprezentative. ce ocupã douã treimi din masa cerebralã.A. Existã şi blocaje metodologice ale creativitãţii.

care cuprinde 6 – 8 persoane cu acelaşi nivel de pregãtire. Faza de aprofundare. în condiţiile amânãrii evaluãrii. lucrul manual. nãscute prin asociaţii libere. flexibilitatea şi maleabilitatea punctelor de vedere. A.Dintre factorii care stimuleazã creativitatea menţionãm câţiva: • liniştea necesarã meditaţiei. 1980. maniera de lucru. Şedinţa este condusã de un specialist. pescuitul sau vânãtoarea. I. Sinectica lui Gordon este o altã metodã de stimulare a creativitãţii colective. Stimularea creativitãţii Existã şi metode consacrate de stimulare a creativitãţii de grup (vezi Cosmovici. În faza de producere a ideilor. pentru a recombina şi transforma ideile altora). care avea ca partener pe Whitehead).N. • discuţiile în contradictoriu cu colegii din aceeaşi specialitate. Brainstormingul (termen introdus de Osborn în 1939) este o recunoscutã tehnicã de potenţare a creativitãţii de grup. uneori îşi uitã propriul nume sau faptul de a fi prezenţi la propria cãsãtorie (ca în cazul lui Edison). 5. 112). care enunţã problema. de eliminare şi definitivare a ideilor selecţionate se face în colaborare cu responsabilii organismului care au propus problema. p. (fiecare sã producã un numãr maxim de idei. recolteazã (înregistreazã) toate soluţiile şi creazã un climat de grup degajat. Russel. 167 – 169). în perioadele de transã creatoare. “nefolosirea abilitãţii normale este cauza principalã a letargiei mintale a aristocraţiei” (citat de Moraru. • pasiunile colaterale (violon d’Ingres. pentru a facilita fluiditatea. pp. Whitehead. El cuprinde patru faze importante. Grupul (în care predominã nespecialiştii în domeniu) respectã douã reguli: 22 . persoanele respective sunt atât de distrase cã uitã sã mãnânce. prezentatã într-o manierã simplã. aşa s-au clarificat problemele puse de B. hobby-urile) cum ar fi jocurile distractive. dar cu profesii foarte diferite. aceasta stimulând “combinatorica” grupului) trebuie sã lucreze asupra unei probleme concrete. Pentru A. colecţiile de orice fel... dupã câteva reguli. fondatã pe stimularea acesteia. sau chiar nãstruşnice. în anumite limite. 1996. sau chiar cu oameni simpli (aşa i-a venit lui Edison ideea tramvaiului electric. cãci. suspendând orice judecatã evaluativ-criticã şi putând folosi ceea ce s-a produs anterior. competitivitatea stimuleazã producţia de idei. participanţii (10 – 12 persoane care au caracteristici individuale şi socioculturale foarte diferite. entuziast şi competitiv.

Bucureşti. M. I. New York.. Humanitas. 7. Dicţionar de psihologie. Ed. Un model epistemologic-psihologic al creativitãţii tehnice.. Bucureşti. RADU.. “Creativitatea şi arhitectura cognitivã”. creativitatea are ca principiu de bazã punerea emoţionalităţii înaintea raţionalitãţii.P. sau de a critica legãturile nerelevante. Bucureşti. DORON. Ed. sunt descurajate. 4. E.. Imaginarul. BIBLIOGRAFIE 1. NICOLA. cu nivele de înţelegere mai bune ale grupului creativ. LANDAU. Imaginaţia simbolicã. 1976.D.. 5. The Magic Synthesis.• • sã faci ca un lucru ciudat sã devinã familiar (faza analiticã de înţelegere). Ştiinţificã şi Enciclopedicã. COSMOVICI. în Introducere în psihologia contemporanã. I... Ed.. DURAND. Principiile care îi stau la bazã sunt: • • • creativitatea şi procesele creative se pot dezvolta dacã se înţelege substratul situaţional care le susţine. sinectica are o tehnicã de lucru mai disciplinatã. Copiii supradotaţi. Stimularea creativitãţii elevilor în procesul de învãţãmânt. Polirom. Sinectica încurajeazã fantezia. trebuie traversate elementele iraţionale pentru a creşte şansa de reuşitã în rezolvarea de probleme. G. 3. Nemira. coord. Cluj. Asociind diferite moduri de gândire. Ed. A. Aventurile imaginii. climatul emoţional afectiv şi cel motivaţional fiind potenţat şi considerate la fel de importante ca cele intelectuale.. E. Publishers.. MORARU. E. Societatea Ştiinţã şi Tehnicã. G. 1980.. Basic Books. 1999. Ea poate fi mai creativã decât brainstormingul. Bucureşti. să faci ca obişnuitul sã devinã ciudat (în englezã synectics înseamnã a realiza legãturi între lucruri şi fenomene). Psihologia creativitãţii. Inc. 6. 9. 8. Ed. 1979. JIGÃU. Psihologie generalã. 23 . S.. 1994. 2. Creativity.D. M. 1991. iar încercãrile de a emite judecãţi pripite. ARIETI. R. Bucureşti. MICLEA. 1996. PAROT. Iaşi. 1999. deoarece dezvoltã metode pentru creşterea înţelegerii faţã de situaţia problematicã. 1981.P.. F... sinectica este o importantã tehnicã de creştere a creativitãţii de grup. Bucureşti. Deşi amândouã potenţeazã creativitatea de grup. Sincron.

10. 24 . Evaluaţi pe scurt (douã pagini) rolul creativitãţii ştiinţifice şi locul ei în arhitectura cognitivã (sursã: capitolul 10 din Introducere în psihologia contemporanã. T. E... Ed. 13. CREŢU. Plecând de la modelul epistemologic – psihologic al creativitãţii tehnice. M. H.. Landau. 1996. Ed. 5. Ed. donc je suis. P.. Bucureşti. consultând lucrarea omonimã din bibliografia indicatã. J’apprends. motivaţia. Studii experimentale. Paris. în paralel. M. 16. inteligenţa (gândirea). Bucureşti. Analizaţi problematizarea ca metodã de stimulare a creativitãţii în activitatea şcolarã. Moraru în lucrarea omonimã. Univers Enciclopedie. 1997. Dicţionar de psihologie... Pro Humanitate.. 4. I. ROCO. 9. Bucureşti. Moraru din bibliografia indicatã). limbajul. Bucureşti. Dictionary of Psychology.P. 1979. Introduction à la neuropédagogie. coord. AUTOEVALUARE ŞI APROFUNDARE 1... analizaţi raporturile reciproce ale creativitãţii cu memoria. coord. U.. M. Ed. Scrieţi un mic eseu (douã pagini) despre intuiţie şi rolul ei în creativitate (sursã: lucrarea lui I. Psihologie. ŞCHIOPU. 8. SILLAMY. şcoli normale şi licee. percepţia şi activitatea umană. Psihologia mecanismelor cognitive. Scrieţi un mic eseu (douã pagini) despre stimularea creativitãţii elevilor în procesul de învãţãmânt. Penguin Books. Bucureşti.. Radu. ZLATE. 14. TROCMÉ-FABRE. Ilustraţi care dintre nivelele creativitãţii propuse de Irving Taylor în 1959 pot fi potenţate în educaţia şcolarã şi prin ce metode (sursã: E. Cluj.. REBER. Les Éditions d’Organisation. Analizaţi raportul conştient – inconştient în procesul creativ. 1985. ZLATE. Ilustraţi gradul de adecvare a nivelelor creativitãţii fãcând referire. “Sincron”. 6. 11. 7. 12.S. Babel. 17. 15. Creativitatea individualã şi de grup. Dicţionar enciclopedic de psihologie. E. M. 1991). Fundamentele psihologiei. Polirom. 1999. Analizaţi raportul imaginaţie – creativitate argumentând asupra menţinerii sau a excluderii primului concept în psihologia generalã. 1979). Iaşi. POPESCU-NEVEANU. 3. la câteva domenii ale creativitãţii artistice şi ştiinţifice. Academiei.P. Manual pentru clasa a X-a. London.. Ed.D.. 2000.. 2. Bucureşti. ZLATE. N.D. prezentat de I. Ed. 1992. A. 1993. Psihologia creativitãţii.

Analizaţi alte metode de stimulare a creativitãţii (metoda 6 – 3 – 5. 12. Sursã: Cosmovici. Analizaţi comparativ brainstormingul şi sinectica. discuţia panel). 11. 14. 13. Gordon. Iaşi. A. Evaluaţi consecinţele pedagogice ale schimbãrii de perspectivã în abordarea creativitãţii. sport şi religie). Polirom. Analizaţi rolul şi locul creativitãţii în structura aptitudinilor umane. de la modelul Galton la paradigma contemporanã (Osborn. 1996. Încercaţi prin analogie. 16. Ed. Philips 6 – 6. Arãtaţi care este rolul mentorului în crearea climatului creativ în şcolile vocaţionale (muzicã.. graficã. Psihologie generalã. Guilford). sã degajaţi trãsãturile sau tipul de personalitate al persoanei elevului creativ prin comparaţie cu cel supradotat. plasticã.10. Scrieţi un mic eseu (trei pagini) despre factorii individuali şi sociali care blocheazã sau potenţeazã creativitatea. 25 . 15.

• să opereze distincţia dintre trebuinţe. MOTIVAŢIA Scopurile unităţii de curs sunt următoarele: • acela de a prezenta problematica motivaţiei prin prisma locului şi al rolului ocupat de ea în sistemul psihic uman. Conceptul de motivaţie. Maslow. Freud. între trebuinţe. Cannon.motive şi scopuri. • să definească şi să distingă între tipuri de motivaţie individuală (pozitivănegativă. Obiective operaţionale După ce vor studia această unitate. 3. 4. motive şi scopuri. cognitivă-afectivă) şi socială. extrinsecă-intrinsecă. 26 . ca şi între diferitele forme de motivaţie. cursanţii vor putea: • să poată defini motivaţia prin prisma teoriilor care i-au conturat problematica (Mc Dougall. • acela de a oferi o imagine de ansamblu asupra modului cum unele teorii au conturat problematica motivaţiei. motive şi scopuri Tipuri de motivaţie Optimum motivaţional. celelalte putând să fie utilizate pentru aprofundarea cunoştinţelor. Nuttin). pentru a face diferenţierile între trebuinţele de deficit şi cele de creştere. 6 şi 8 fac parte din portofoliul de evaluare. Teorii ale motivaţiei Trebuinţe. Structura cursului: 1. 2.XIII. Nivelul de aspiraţie şi cel de espectaţie Bibliografie Autoevaluare şi aprofundare Temele 3 sau 5. • să poată defini noţiunea de optim motivaţional prin înţelegerea diferenţei dintre dintre nivelul de aspiraţie şi cel de espectaţie.

hranã. prin care omul devine sursa propriului comportament. unde cauza şi efectul au înlãnţuiri precise. simple trebuinţe fiziologice sau idealuri abstracte”. fie cã sunt înnãscute sau dobîndite. scopuri. Plurideterminarea comportamentului uman. considerate justificate pentru a explica. intenţii. care sunt în mod 27 . care seamãnã a explicaţie. cãldurã etc. mediatorul acestei interrelaţii fiind chiar motivaţia. face ca un numãr mare de factori sã intre în combinaţie dupã legi mai degrabã probabiliste. pentru cã pe o anumitã treaptã evolutivã apare autodeterminarea. conştientizate sau neconştientizate. • Derivată din teoria adaptãrii. deoarece o mare diversitate de puncte de vedere au dat conotaţii confuze termenului. Adaptarea nu poate fi conceputã în afara jocului şi unitãţii dintre presiunile mediului (cauzele externe) şi cele care vin dinãuntrul fiinţei umane (trebuinţe. impulsiuni. fãrã a spune nimic concret despre comportamentul concret al oamenilor. 1965). alţi autori au mãrit considerabil lista. cât şi personalitatea (Nuttin. pe care mulţi autori o numesc cauza internã a conduitei (Michotte. aer. care penetreazã atât comportamentul. prin care organismele tind sã-şi conserve o stare constantã a mediului intern. Şi aceasta pentru cã psihologia nu a reuşit sã-şi încorporeze perspectiva deterministã din ştiinţele naturii. în ciuda marilor oscilaţii ale celui extern.CAPITOLUL XIII MOTIVAŢIA 1. iar perspectiva integratoare nu se întrevede încã. 1985). concept dinamic şi evolutiv. Roşca motivaţia include “totalitatea mobilurilor interne ale conduitei. Conceptul de motivaţie. fãcând extrem de dificilã decelarea ponderii fiecãruia. Ca în majoritatea conceptelor psihologiei. Şi totuşi nici un alt element nu este mai aproape de ideea de cauzã a comportamentului ca motivaţia. nici în domeniul motivaţiei nu existã acord. întreaga conduitã. Dezechilibrarea se traduce în plan psihic prin apariţia unor trebuinţe (de apã. Teorii ale motivaţiei. cele mai utilizate teorii au fost iniţial cele ale instinctului.). aspiraţii sau idealuri). chiar ideea de instinct (care şi aşa accentueazã datul ereditar) devenind un concept magic. • Prin 1920 Cannon a impus legea homeostaziei. Pentru Al. Confuzia relativã la motivaţie pleacã şi de la diversitatea punctelor de vedere care au încercat sã o subscrie. Liniaritatea relaţiei cauzã – efect este însã modificatã. dorinţe. care permit explicaţia şi predicţia fermã. Dacã McDougall a redactat o listã cu 18 instincte diferite. prin coroborare.

specia umanã (şi nu numai) manifestã încã din copilãrie tendinţa de a-şi domina mediul. mobilurile morale. programate ereditar. Este motivul pentru care E. simbolizarea. pp. fãrã a avea rãdãcini homeostatice. regresiunea şi disocierea sau conversiunea). ceea ce genereazã tensiune. biologice. 1938) inventariazã 12 trebuinţe primare (viscerogenice: de aer. 156). pe lângã pulsiunile primare.. • Teoriile instrumentaliste (H. compensaţia. nici nu poate separa nevoi ireductibile. 198 – 199). devreme ce omul are o nevoie permanentã de stimulare. apã. Aşa cum aratã A. rezultând din faptul cã obstacolele se opun satisfacerii trebuinţelor sau dorinţelor. întrucât are drept principiu central fenomenul catharsisului”. Freud şi descendenţii pun în evidenţã o dinamicã a trebuinţelor şi motivaţiei prin concepte specifice (refularea şi represiunea. conflict şi frustrare. fie prin explorare. se amestecã. Murray. fie din interior (cenzura este în dezacord cu principiul plãcerii).). fapt care contrazice realitatea. intrate în limbajul psihiatric comun. fie dinspre exterior (principiul realitãţii). cunoaştere sau plãcerea de a fi cauzã (Piaget). Listarea trebuinţelor nu este însã operaţionalã. care este chiar condiţia funcţionãrii psihicului uman (a se vedea experienţele de privare senzorialã fãcute pe viitorii cosmonauţi). ignorând funcţia motivantã a cunoaşterii şi de asemenea esenţa socialã a omului. cãci în funcţionarea lor ele se întrepãtrund. a cãrei reducere presupune satisfacerea trebuinţei respective. mai mult. proiecţia. reducerea tensiunii este o explicaţie îngustã. care depãşesc instinctele şi uneori li se şi opun. recunoaştere.esenţial stãri de activare ce pun organismul în tensiune. ea implicând izolarea motivelor. În acord cu autorul citat. sublimarea. 28 . fie prin manipularea obiectelor şi transformarea lor. dupã Zlate.) şi 27 secundare (psihogenice: de afiliere. de punere în tensiune. tipic umanã şi. p. • Freud a explicat originea trebuinţelor prin pulsiunea bazalã unicã. Fromm a admis. Dacã teoria homeostaziei are valabilitate pentru spectrul trebuinţelor înnãscute. M. aşa cum apreciazã Popescu-Neveanu. Modelul freudian are limitãri adesea subliniate: porneşte de la o pulsiune unicã. creând modelul fizic al descãrcãrii de energie. identificarea. este centrat pe trebuinţele biologice şi nu surprinde motivele secundare specific umane. Cosmovici (1996. nu toate motivele îşi au originea în deficite: nevoia de explorare este întâlnitã atât la animale cât şi la copii. sex etc. independente” (Bossel. se suprapun: “o listã de motive nu poate fi nici exhaustivã. 2000. “modelul freudian este riguros homeostatic.A. fantezia. Cu toate că modelul freudian are o anumitã dinamicã implicitã. libidoul. realizare etc. hranã. ea nu este operantã pentru formele superioare de motivaţie.

cu atât ea este mai specific umanã”. Tratând motivaţia ca pe subsistem al sistemului de personalitate.• Teoriile umaniste au drept exponent de marcã pe A. Cu toate acestea. de la care împrumutã tendinţa ierarhicã. este static şi unideterminat. dau o bunã mãsurã şi interpretare a specificului uman în motivaţie. el ţine cont riguros de criteriul valorii în motivarea diferenţelor psihologice şi operaţionale dintre trebuinţele inferioare şi cele superioare. integrându-le personalitãţii. autorealizarea prin trebuinţe estetice. Ontogenetic. P. de creştere sau dezvoltare. care încearcã sã surprindã dinamica structurãrii motivelor.W. care a introdus de fapt conceptul. nivelele superioare imprimã o autonomie funcţionalã motivelor. Teoria lui Maslow oferã posibilitatea explicãrii simultane a trebuinţelor. Prin satisfacerea lor subiectul îşi depãşeşte propriul egocentrism.. Allport. integratã perspectivei verticale asupra personalitãţii. crea. dar împlinirea lor produce fericire profundã. sunt mai puţin urgente pentru individ. are în vedere persoana şi nu interacţiunea socialã. cu a sa binecunoscutã piramidã a trebuinţelor. primele patru fiind trebuinţele de deficit. În ciuda criticilor aduse. la nivelele trebuinţelor superioare. 29 . Maslow. Piramida lui are mai multe niveluri. morale. argumenteazã Maslow. inventa. Chiar dacã homeostazia nu dispare. p. cele din vârful piramidei apar mai târziu. celelalte patru. autorealizarea. prin chiar aceasta producându-se creşterea de sine. realizarea primelor creazã disponibilitatea împlinirii celor supraordonate. 457). cognitive. cãci prin ele omul tinde sã-şi dezvolte plenar potenţele sale. “Cu cât o trebuinţã este mai înaltã. pe care o susţine şi explicã din interior. a compensãrii şi submotivãrii. au specific “emanciparea de sub influenţa legii reducţiei de tensiune” (Popescu Neveanu. Aşa cum a arãtat şi G. teoria piramidei trebuinţelor îşi pãstreazã încã forţa de seducţie pentru cã ea a oferit o viziune coerentă asupra nevoilor umane. Chiar dacã trebuinţele bazale sunt mai puternice. sociale şi nevoia de a descoperi. Dacã primele patru nivele sunt preponderent homeostatice. cãci la nivelul lor se regãseşte complexitatea umanului. de “jos în sus” şi nu de “sus în jos”. de la biologic spre psihologic şi social. unele cu argumente rezonabile. modelul nu a fost scutit de critici: • • • • este valabil în cadrul limitat al valorilor culturii occidentale. este condiţionat retroactiv şi nu prospectiv. 1977. cele suprapuse pierzând din intensitate. bogãţie spiritualã şi chiar eficienţã biologicã crescutã. este mai proactiv. se angajeazã mai mult în plan social. celelalte de creştere şi de dezvoltare personalã a individului. pentru că mutã centrul lor de greutate de pe biologic pe social. interdependenţele largi şi raportarea la dinamica valorilor sociale. ci doar îşi diminuã ponderea.H. trecerea spre nivelele superioare neantrenând restructurarea relaţiilor din interiorul piramidei.

nevoia de a se identifica afectiv cu un grup sau categorie socială. de unde patternurile de concepţii etnice şi habituale 2. a deposedării. de securitate contra pericolelor. NEVOI SOCIALE Nevoia de apartenenţă şi de adeziune. dorinţa unei bune reputaţii. de puritate. 4. NEVOI COGNITIVE Nevoia de a şti. realizarea muncii sale. 3. securitate socială. de consideraţie. TREBUINŢE ESTETICE Nevoi de ordine. NEVOI DE REALIZARE A SINELUI Nevoia de a-şi atinge propriul potenţial creativ. TREBUINŢE DE SECURITATE Căutarea securităţii. nevoia de securitate emoţională şi în muncă. cunoaştere. nevoia de a fi important şi de a-şi da consimţământul. nevoia de protecţie.8. Cauza principală a dificultăţilor de schimbare a propriului comportament. 6. dorinţa de prestigiu. Dragoste de natură şi frumuseţe. 1. Oroare de lene. simetrie.Satisfacerea pulsiunilor şi a apetiturilor. nevoia de oameni. nevoia de a se respecta. . de a face lucrurile pentru care este dotat mai bine. de a fi membru al unei familii. 5. TREBUINŢELE STADIULUI DE CONCORDANŢĂ Nevoi de concordanţă între simţire. adică ceea ce vrea şi îi face plăcere să realizeze. de a-şi aduce contribuţia. acţiune. de unde asigurarea vieţii. 7. TREBUINŢE ÎN LEGĂTURĂ CU EUL Trebuinţa de conservare. 30 sexualitate. de Nevoia de a-şi păstra sănătatea. de a fi stimat de alţii. de a învăţa. de a descoperi. nevoia de stabilitate la locul muncii. de a înţelege. de atenţie. TREBUINŢE FIZIOLOGICE Nevoia de hrană. de odihnă. de repaus. nevoia de a-şi estima sinele. de a explora.

comportamentele tind sã devinã intrinsec 31 . constructiv şi personalizat.Modelul relaţional al lui J. o reglare continuã a comportamentului. • motivate. • motivaţia înseamnã. Murray. pp. concepţia sau filosofia de viaţã fiind forţe experienţei individuale. Nuttin “Nuttin reuşeşte nu doar performanţa unei sinteze teoretice reuşite a tot ceea ce s-a scris pânã acum în psihologia motivaţiei. satisfacţia muncii) devin funcţionale în contextul relaţiilor biologice. trebuinţele sunt modelate de fluxul În cadrul modelului relaţional motivaţiile specific umane rezultã din potenţialul de funcţionare a fiinţei umane. interacţiunea. Relaţiile preferenţiale sunt conceptul cheie al acestei teorii conform cãreia trebuinţele superioare (autorealizarea. motivaţia devine o afacere personalã. alãturi de altruism. pe mãsurã ce tind sã-şi atingã ţinta. Prin transformarea trebuinţei în scop sau proiect. ci şi pe cea a elaborãrii unei concepţii noi. în esenţã. Woodworth. convingerile. plãcere. originale care. nici din stimulul extern. schimbarea. dar şi afectiv cognitive pe care subiectul le întreţine cu lumea sa. comportamentul uman devine suplu. • deşi în mod fundamental sunt înnãscute. mai mult decât declanşare. Personalizarea motivaţiei prin intervenţia cogniţiei naşte formele superioare ale acesteia. lumea sa: sunt trebuinţele comportamentale care se pot manifesta pozitiv (prin cãutare. iatã câteva din aserţiunile de bazã care susţin modelul: • • individul şi mediul formeazã o unitate bipolarã a cãrei funcţionare interacţionalã acest sistem relaţional are caracter dinamic. dirijând. direcţionând şi controlând operaţiile interne spre un obiect – scop. depãşind rigiditatea instinctualitãţii animale. Reluãm pe scurt prezentarea pe care o face autorul citat acestui model ce cristalizeazã puncte de vedere ce pleacã de la Lewin. întãrire. ci se nasc din exigenţele funcţionale ale relaţiilor de interacţiune individ – mediu. cãci datoritã naturii cognitive a relaţiei individ – mediu. le depãşeşte pe toate celelalte şi deschide cãi noi de abordare” spune Mielu Zlate (2000. de unde rezultã cã la baza dinamismului se aflã chiar trebuinţele. în care dimensiunea cognitivã este superior valorizatã. prin care aceste operaţii şi reacţii îşi gãsesc unitatea în acţiunea semnificativã. • fiind o entitate funcţionalã incompletã. În rezumat. relaţiile preferenţiale ale subiectului cu generează unitatea de bazã a comportamentului. acceptare afectivã) sau negativ (în insuficienţele funcţionale). subiectul intrã preferenţial în legãturã cu anumite categorii de obiecte. creşterea. 160 – 161). care nu derivã nici din deficitul organic.

corespunzând trebuinţelor biologice primare (foame. altele un grad mare de generalitate. descoperitã de Olds şi Milner în 1954. prin efectuarea de acţiuni contrare dorinţelor individuale. “modelul relaţional al motivaţiei este nu doar o reacţie la modelele biologizante bazate pe exagerarea funcţiilor instinctelor şi inconştientului. care încearcã sã restabileascã echilibrul prin satisfacerea deficitului. altruism sunt expresia contactelor interpersonale. securitate etc. Nuttin le defineşte ca “relaţie preferenţialã a unui individ cu un obiect”. cât şi în elaborarea şi structurarea unor atitudini cognitiv – afective. ajutor. Al. cooperare. Ele semnalizeazã într-adevãr dereglarea echilibrului homeostatic. cit. cele erotice. Ele se dezvoltă nu numai odatã cu societatea. fie dezvoltate din obiecte de satisfacere intermediare în raport cu cele primare (este vorba de o trebuinţã sau un drive dobândit). 2. Rezultã cã trebuinţele sunt stãri de necesitate. Trebuinţele legate de plãcerea exercitãrii unei activitãţi doar din atracţia pentru activitatea în sine se abat de la orientarea spre reducerea deficitului biologic (trebuinţa de stimulare. poate apãrea alienarea motivaţionalã.motivaţionale puternice. cu un caracter bazal. s-a apelat la trebuinţele secundare. Considerate “sursã primarã a acţiunii” (Roşca. din greşealã. declanşând comportamente specifice ale organismului. expresie a echilibrului biopsihosocial al omului.). funcţionale şi informaţional – reglatorii. faţã de acestea” (op. în care fenomenul de autostimulare cerebralã. p. dar sunt fie în serviciul celor primare (trebuinţele de imitaţie. exprimat în conştientizarea gradatã a diferitelor forme motivaţionale. este elocvent.. obosealã. sete. Ele explicã cel mai bine (deşi nu în totalitate) conceptul de homeostazie. altele derivate. ci şi cu evoluţia vieţii individului. putându-se împãrţi în fiziologice (rezultate din activitatea individului cu biosfera). Pentru cã la om satisfacerea lor nu acoperã toatã gama conduitelor. Neurobiologii au pus în evidenţã structurile 32 . trebuinţã sexualã). Sub influenţa conformismului social. ci şi o încercare de evidenţiere a rolului reflexivitãţii în motivaţie. ce au roluri energetice. Unele trebuinţe au un caracter foarte specific. psihologice (rezultate din relaţiile subiectului cu situaţiile semnificative ale lumii) sau sociale (apãrute la nivelul relaţiilor psihosociale dintre oameni). afiliere. scopuri Trebuinţele sunt forţele motrice cele mai puternice ale motivaţiei. stimã. ataşament. ce angajeazã comportamente specifice de reducere a trebuinţei. au caracter social – istoric (se modificã şi dispar paralel cu obiectele care le pot satisface). de apreciere. Pentru a-l cita din nou pe Zlate. motive. unele sunt independente. apoi trebuinţele de explorare şi trebuinţele estetice). Trebuinţele sexuale (prototip al plãcerii). Trebuinţe.. 1943). care sunt mecanisme mai puţin vitale. 161).

nervoase (în special hipotalamice) şi substanţele chimice (neuropeptidele) ce intervin în reglãrile trebuinţelor, care mai desemneazã şi stãrile de dependenţã fiziologicã şi psihologicã apãrute ca urmare a consumului repetat de alcool, tutun, psihotrope, opiacee. Funcţional trebuinţele au o fazã de creştere a tensiunii pe mãsura apropierii de momentul satisfacerii (gradientul scopului al lui Tolman), şi de reducere a tensiunii prin satisfacerea lor, mecanism tipic trebuinţelor biologice şi fiziologice, cu o anumitã ciclicitate în apariţie şi producere. Dacã satisfacerea trebuinţelor reduce tensiunea şi produce suspendarea temporarã a stãrilor de necesitate, pentru o perioadã de timp, nesatisfacerea genereazã fie exagerarea lor, fie stingerea prin reacţia de apãrare. Pe perioade mari de timp, anumite trebuinţe nesatisfãcute se repercutează asupra echilibrului de ansamblu al persoanei, putând sã-i punã în pericol existenţa. Existã şi maniere deturnate, indirecte, simbolice de satisfacere a trebuinţelor (visul, reveria, fantasma). Motivele sunt transpunerile în plan obiectiv ale stãrilor de necesitate: prin conştientizarea deficitului semnalat de trebuinţe, acestea se transformã în motive sau imbolduri care angajeazã în mod concret activitatea de satisfacere. Motivul este mobilul care declanşeazã, dar mai ales direcţioneazã şi susţine energetic acţiunea; trebuinţele au un caracter mai general şi nespecific, pe când motivul are în vedere obiectul bine determinat. Trebuinţele sunt uneori insuficient de puternice pentru a declanşa acţiunea specificã, motivul implicã întotdeauna aceastã activitate, de unde concluzia cã “motivele sunt concretizãri ale trebuinţelor” (Nuttin, 1985, p. 35). Motivele au un caracter personalizat (se valorizeazã în mod specific la nivelul fiecãrui individ), generalizat (motivele specific umane, evoluate, sunt generalizãri ce rezultã din viaţa psihicã şi socialã) şi au autonomie funcţionalã (devin sisteme actuale care se autosusţin, mai ales la vârsta adultã nemaipãstrând decât vag legãtura cu trebuinţele care le-au generat). Dezvoltarea motivaţiei presupune canalizarea prin învãţarea trebuinţelor, elaborarea cognitivã (prin scopuri şi proiecte), evoluţia instrumentalã (a mijloacelor obiective de satisfacere) şi personalizare. Existã motivaţii apetitive (consumatorii) şi aversive (sau de evitare): foamea şi setea sunt exemple din prima categorie, evitarea durerii, din cea de a doua. Noţiunile de întãrire şi de recompensã au fost intensiv utilizate de behaviorişti şi neuroştiinţe în studiul motivaţiei şi ele se referã la un context de învãţare în care întãrirea poate fi pozitivã sau negativã, intensitatea rãspunsului pentru a obţine o recompensã fiind consideratã aici un bun indicator al motivaţiei. Funcţional, structurile motivaţionale duc fie la apariţia fenomenului de saturare (se cautã schimbarea ori a subiectului, ori a modului de satisfacere), al substituirii (convertibilitatea energiei motivaţionale pe alt obiect sau activitate) şi diferenţierea motivelor, care angajeazã atât planul

33

orizontal, prin trecerea de la un obiect la altul, cât şi planul vertical, prin care se organizeazã structurile motivaţionale în sistem. Scopurile nu se identificã automat cu motivele, ele sunt anticiparea, proiecţia punctului terminus al acţiunii de satisfacere a motivului, în funcţie de datele situaţiei şi de posibilitãţile oferite de mediu. “Motivul circumscrie, într-un fel, o zonã în câmpul psihosocial, scopul constituind o concretizare în acest câmp. Caracterul vectorial al motivului devine evident odatã cu stabilirea scopului, care anticipeazã modul de finalizare a acţiunii, conturând ciclul acţiunii (I. Radu, Motivaţia, în Introducere în psihologia contemporanã, 1991, p. 218). Legãtura motivului cu scopul prefigureazã deja actul voluntar. 3. Tipuri de motivaţie

Motivaţia pozitivã bazatã pe laudã şi încurajare, stimulãri premiale şi recompense are urmãri benefice privind angajarea în activitate, preferinţa interpersonalã, creşterea stimei de sine; motivaţia negativã, bazatã pe stimuli aversivi (pedeapsa, ameninţarea şi blamul) genereazã inhibiţie, abţinere, evitare sau refuz.

Motivaţia extrinsecã este generatã din exterior, de o altã persoanã, nu izvorãşte din specificul activitãţii şi nu este foarte productivã; motivaţia intrinsecã constã în faptul cã îşi gãseşte satisfacţia prin ea însãşi (este autostimulatã). Este extrem de importantã în învãţarea şcolarã, apare tardiv (spre sfârşitul ciclului al doilea sau la liceu), dar are forţã propulsoare şi energizantã mare, contribuind la fixarea ei în interese şi pasiuni.

Motivaţia cognitivã şi afectivã indicã marile procese psihice subiacente: prima se bazeazã pe curiozitate, nevoie de nou, schimbare, complexitate, explorare, venind din structura cognitivã umanã, a doua se bazeazã pe nevoia de aprobare, stimã, afiliere, dragoste, preţuire, tipice afectivitãţii.

Motivaţia şi plăcerea: multe comportamente nu sunt îndreptate spre reducerea tensiunii (homeostazie) ci pentru a obţine altceva, de care subiectul nu are neapãrat nevoie, dar îi face plãcere. Având de ales între hranã şi stimularea electricã a creierului, şobolanii lui Olds şi Milner (1954) au ales a doua variantã, autostimulându-se pânã au murit de foame. Centrul plãcerii descoperit de ei, a oferit şi o aplicaţie practicã umanã în alinarea durerii canceroşilor aflaţi în stadiul terminal sau a unor forme de epilepsie.

Disonanţa cognitivã descoperitã de Festinger (1956) motiveazã acţiunea umanã sau convingerile prin aceea cã nu ne simţim bine atunci când pãrerile noastre se contrazic între ele.

34

Atunci când o convingere puternicã este contrazisã (sfârşitul lumii la o anumitã datã, anticipat de o sectã religioasã, nu se produce) genereazã nu modificarea convingerilor, ci reajustarea lor astfel încât sã se pãstreze stima de sine (acţiunile membrilor sectei de renunţare benevolã la bunurile proprii ar fi fost cele ce au salvat lumea).

Constructele personale, teorie dezvoltatã de Kelly, susţinea cã fiecare din noi şi-a elaborat propriile teorii care ne ajutã sã explicãm printr-un numãr redus de constructe bipolare comportamentul celorlalţi, ceea ce ne filtreazã propriile acţiuni şi comportamente. O persoanã asprã şi tãioasã va fi perceputã ca înspãimântãtoare de cineva, care în consecinţã o va evita, în timp ce un altul va califica acest comportament ca hotãrât şi pozitiv, neevitând persoana în cauzã.

Conflictele şi motivaţia au fost puse în evidenţã de Kurt Lewin, prin a sa teorie a câmpului social. El distingea conflicte de evitare – evitare, când ambele posibilitãţi sau alternative sunt negative (elevul lipseşte de la şcoalã pentru a evita controlul unui profesor rigid ştiind cã în acelaşi timp atrage supãrarea pãrinţilor); apropiere – evitare (situaţia dilematicã în care evenimentul este simultan atractiv – repulsiv, cum ar fi faptul de a pleca la studiu într-un centru universitar mare, ceea ce ar aduce independenţa, dar şi ruptura de avantajele vieţii de familie); apropiere –apropiere, un conflict în care opţiunea trebuie sã se facã între posibilitãţile egale ca atractivitate, ca în cazul tinerei cu doi peţitori). În cazul conflictului apropiere – evitare, studiat de comportamentalişti, s-a observat cã, cu

cât este mai îndepãrtatã o provocare sau un eveniment important, cu atât ele par mai atractive, dar cu cât se apropie, cu atât tindem mai mult sã le evitãm. Cu alte cuvinte, gradientul evitãrii creşte mai rapid decât gradientul atracţiei (apropierii). Un conflict nerezolvat genereazã frustrarea, care declanşeazã comportamente specifice: iniţial neastâmpãrul şi tensiunea, apoi agresivitatea, apatia, evaziunea în imaginar, stereotipia sau regresia (vezi Miclea, M., “Stres şi relaxare”, din Introducere în psihologia contemporanã, red. Radu, I., 1991, pp. 258 – 261).

Atribuirea (motivele pentru care explicãm de ce se întâmplã anumite lucruri) este puternic legatã de conştiinţa propriei eficienţe, de simţul competenţei personale. Collins a constatat cã performanţele copiilor cu o bunã apreciere de sine sunt superioare, la capacitate egalã, celor neconvinşi de competenţa proprie. Capacitatea de apreciere corectã condiţioneazã modul cum atribuim comportamentele propriilor copii, având tendinţa de a fi intoleranţi şi punitivi în cazul unei capacitãţi scãzute de apreciere.

Respectul social mutã problema motivaţiei în sfera relaţiilor interpersonale. Teama de ridicol ne paralizeazã multe din acţiunile ce ar cere angajare activã, cãci preferãm sã conservãm imaginea de fiinţe rezonabile şi cu bun simţ. Rom Harré vedea în nevoia de respect social un puternic

35

după care performanţa descreşte dramatic. Există paralelisme între strategiile lor de reconciliere şi comportamentul uman. la distanţă. care a preluat şi dus până la ultimele consecinţe ideea eugeniei. cooperare şi reconciliere: De Waal (1989) a susţinut şi evidenţiat că la primate importantă nu este agresivitatea. lansate în 1869 în Hereditary Genius. astfel ca grupul să nu se dezintegreze social. cu o bogăţie de alternative). Pentru sarcinile complexe (creative. în tentativa de a ameliora statutul propriului grup prin denigrarea altor grupuri. De unde ideea unui optim motivaţional care asociază intensitatea motivaţiei cu nivelul performanţei. agresivitatea sau ostilitatea). această creştere este paralelă doar până la un punct. ci cum. şi filosofia nazistă. dar şi cu modul de percepere de către subiect a dificultăţii sarcinii: • când sarcina este percepută corect. conversaţie. ci reconcilierea. pentru a le adapta propriilor noastre credinţe. Se pare că există o puternică necesitate de a fi acceptat de ceilalţi prin evitarea respingerii. Optimum motivaţional. 4. Reprezentările sociale se nasc din comunicare.motivator al comportamentului uman. legitimându-le. decât sã angajeze jocuri care sã exprime competitivitatea. prin adaptarea şi modificarea unor explicaţii auzite (de multe ori emergând din domeniul ştiinţelor). Ideile lui Galton. prin identificare cu grupul social. modul cum animalele sociabile rezolvă conflictele. preocupată de rafinarea metodelor de punere în evidenţă a diferenţelor individuale (psihologie cantitativă) dar au influenţat. chiar de la vârsta micã (pe terenul de joacã copiii mai degrabă o fac pe grozavii şi-şi dau aere pentru a arãta ce pot. încât încercările de a crea un învăţământ care să dea şanse egale elevilor au eşuat. • Identitatea socială şi reprezentările sociale se referă nu la felul cum se vede cineva pe sine ca individ. creând terenul favorabil instalării dictaturilor. Aceste reprezentări sociale şi-au lăsat amprenta şi asupra şcolii de psihologie engleză. conform cărora inteligenţa este înnăscută într-o proporţie covârşitoare. au avut un impact enorm asupra învăţământului britanic. rasiştii încearcă de fapt să-şi protejeze propria identitate socială. lansată tot de Galton. • Conformism. 36 . Nivelul de aspiraţie şi nivelul de expectanţă Relaţia dintre intensitatea motivaţiei şi nivelul performanţei este dependentă de complexitatea sarcinii de îndeplinit: pentru sarcinile simple creşterea intensităţii şi a nivelului performanţei sunt aproape paralele. există o strânsă corespondenţă între intensitatea motivaţiei şi nivelul performanţei (sarcinile grele presupun în adevăr nivelul crescut al motivaţiei şi invers). ceea ce generează conformism suprem faţă de autoritate.

mai scăzute sau mai ridicate. alţii. A. Dacă aspiraţia se raportează la un standard de perspectivă. EYSENCK. Humanitas. Nivelul de aspiraţie este un factor diferenţiator foarte puternic al oamenilor: în timp ce unii sunt terorizaţi de teama de eşec. actuale sau de perspectivă imediată. Polirom. ameliora capacitatea de apreciere a dificultăţii sarcinii. Ed. şi de aceea se angajează minimal în activitate. 4.• când sarcina este subapreciată apare submotivaţia.. Familia. Nivelul de aspiraţie atrage după sine satisfacţia sau insatisfacţia trăite după înregistrarea unui anumit rezultat. Descifrarea comportamentului uman. Bucureşti. BIBLIOGRAFIE 1. Deci. Teora. 3. Legea lui Yerkes-Dodson postulează proporţionalitatea performanţei şi a intensităţii motivaţiei doar până la un punct. după care încep stagnarea şi declinul. Bucureşti. N.. care efectiv trag în jos sau ridică o persoană. ORRELL. Ed. R. EYSENCK.. nemulţumiţi permanent de rezultate. Ed. M. Dicţionar de psihologie. PAROT. Introducere în psihologie. grupul de elevi sau chiar societatea pot avea asemenea standarde.. când este supraapreciată apare supramotivaţia.. pentru a avea efect pozitiv. Personalitatea de tip A şi de tip B. ambele putând duce la un rezultat comun. 1997. 1998. ca urmare a unor nivele de expectanţă diferite. COSMOVICI. O uşoară dezechilibrare între intensitatea motivaţiei şi dificultatea sarcinii poate fi compensată prin optimumul motivaţional. 1999. îndepărtat. Psihologie generală. nivelul de expectanţă are în vedere activităţi mai bine circumscrise. S. 1996. joc sau religie. All. coroborarea lor cu un nivel rezonabil al expectanţelor şi aspiraţiei sunt importante surse de dinamică şi progres ale persoanei. H. Modalitatea de a obţine acest optimum este fie de a corecta. HAYES. respectiv prin supraenergizare motivaţională). fiind definit de E. DORON. ridică mereu ştacheta. Cunoaşterea realistă a posibilităţilor proprii. Iaşi. Hurlock ca “standardul pe care o persoană se aşteaptă să îl atingă într-o performanţă dată”. Ed. căci nivelul de aspiraţie se internalizează şi devine o componentă caracteristică a Eului. întărite social prin muncă. F. în sensul creşterii sau scăderii ei. 37 . mai ambiţioşi şi cu mai mari rezerve de energie. Bucureşti. se corelează mai mult sau mai puţin cu bolile coronariene. El se leagă foarte strâns de trebuinţele de creştere şi autorealizare ale lui Maslow.. de care se vorbeşte în medicina psihosomatică.. fie de a manipula intensitatea motivaţiei. 2. eşecul (prin deficit. care atenuează efectele unei submotivări sau supramotivări uşoare. nivelul de aspiraţie trebuie să fie cu puţin peste posibilităţile de moment.

. 1993. “Sincron”. prin opoziţie cu cele de deficit.5. Ed. Bucureşti. Introducere în psihologia contemporană. SMITH. 7. Psychology. vol. RADU. 1977. Evaluaţi contribuţia şi originalitatea lui Maslow în definirea trebuinţelor de creştere şi autorealizare.. M. cognitivă afectivă. Cluj. la teoriile instrumentaliste. Argumentaţi importanţa nivelului de aspiraţie ca subcomponentă a personalităţii. II. Massachusetts. Manual pentru clasa a X-a.D. 1998. Science and Understanting.. 9. Tipografia Universităţii Bucureşti. Analizaţi comparativ teoriile motivaţiei de la instinct la homeostazie. 8. Pro Humanitate.. Analizaţi comparativ trebuinţele şi motivele. Definiţi optimumul motivaţional şi rolul lui în performanţa umană. 1991. P. E. POPESCU NEVEANU P.P. 38 ... Evaluaţi modelul relaţional al lui Nuttin. McGraw Hill. Bucureşti. la psihanaliză..D. ZLATE.. Ed. Creionaţi câteva tipuri polare de motivaţie (pozitivă – negativă. şcoli normale şi licee. ZLATE. Creionaţi formele de motivaţie ce fac trecerea de la psihologic la social. I. Fundamentele psihologiei. extrinsecă – intrinsecă. Boston. Curs de psihologie generală. 6. AUTOEVALUARE ŞI APROFUNDARE Schiţaţi notele definitorii ale conceptului de motivaţie din perspectiva cauză internă a conduitei. POPESCU NEVEANU. CREŢU T. Psihologie. Caracterizaţi-vă motivaţia proprie pentru muncă prin prisma trebuinţelor de creştere şi autorealizare ale lui Maslow. 2000. coord.. M. B.

39 . • cunoaşterea evoluţiei şi a dezvoltării afectivităţii. ambele procese de valorizare. indicând însuşirile proceselor afective. • să opereze distincţii între formele primare şi cele secundare ale afectivităţii. Structura cursului 1. trăsătură de personalitate Bibliografie Autoevaluare şi aprofundare Temele 8.XIV. • să contureze perspectiva relativă la evoluţia afectivităţii pe parcursul ontogenezei. 9 şi 18 fac parte din portofoliul de evaluare. • evaluarea importanţei emotivităţii ca trăsătură de personalitate. AFECTIVITATEA Scopul unităţii de curs: • înţelegerea specificului şi al rolului proceselor afective. cursanţii vor putea: • să definească afectivitatea. 2. a raportului ei cu gândirea. 3. Obiective operaţionale După ce vor studia această unitate. • să analizeze raporturile dintre structurile valorizatoare ale psihicului uman (gândirea şi afectivitatea) şi să indice rolul emotivităţii în structura de ansamblu a personalităţii. • să indice rolul şi funcţiile afectivităţii în viaţa psihică umană. celelalte putând să fie utilizate pentru aprofundarea cunoştinţelor. Specificul şi însuşirile proceselor afective Clasificarea trăirilor afective Evoluţia şi dezvoltarea afectivităţii Afectivitate şi gândire Emotivitatea . 5. 4.

.1. p. p. pornind de la organic spre psihic şi comportamental. Aşa cum apreciază Popescu Neveanu (1977. ci relaţia dintre acesta şi subiect. aşteptările noastre. dar emoţia. computerului. deci conectează subumanul şi trăirea înalt umană. 1. care angajează subiectul în totalitatea sa. la origine aceasta a avut cu siguranţă o importantă funcţie energizantă şi adaptativă. modelaţi şi transferaţi inteligenţei artificiale. dar şi o vibraţie ce angajează întreaga fiinţă. sentimentul şi tot ceea ce defineşte sfera afectivităţii. aşa cum a pus-o 40 . Reputatul psiholog construieşte o inspirată analogie între dinamica afectivă şi dinamica muzicală. a trăirilor subiective. semnificaţia lui fiind declanşatorul fenomenului de rezonanţă afectivă. izomorfismul celor două desfăşurări explicând “colosala forţă de inducţie afectivă directă a muzicii”. e lăuntrică melodie existenţială ce erupe în acţiune şi ne organizează lumea”. ambele definite de un ritm interior şi de o cadenţă. Procesele afective se asociază cu o trăire subiectivă (individul simte în chip nemijlocit). pantomimică). plăcerea estetică. pe toată verticala ei. Specificul şi însuşirile proceselor afective Multe dintre structurile şi algoritmii gândirii au fost formalizaţi. 468). ca în gândire (care încearcă să-l epuizeze cognitiv). ce are la un pol pulsiunea instinctivă şi la celălalt patosul intelectual sau elevaţia morală. valoarea. vibraţia şi rezonanţa emoţională. Aceasta deoarece emoţia este în acelaşi timp o mişcare. Deşi mulţi psihologi contemporani contestă rolul adaptativ al afectivităţii. construcţiile muzicale nefiind “altceva decât cea mai desăvârşită extrapolare a afectivităţii. ce se relevă în conduita marcată de expresii emoţionale (mimică. subliniind (mai ales în cazurile de supraîncărcare afectivă) efectul dezorganizator şi dezadaptativ al emoţiei. Chiar dacă distribuţia proceselor şi relaţiilor afective se află pe o sferă ierarhică. 468) “afectivitatea este fenomenul de rezonanţă a lumii în subiect şi care se produce în măsura şi pe măsura dispozitivelor rezonante ale subiectului şi este totodată vibraţia expansivă a subiectului social în lumea sa. tonul. În raport cu motivaţiile. gesturi.CAPITOLUL XIV AFECTIVITATEA 1. obiectivată într-o sferă a vibraţiilor sau a sunetelor” (op. cit. afectivitatea este una din căile de acces majore spre zonele de semnificaţie înaltă ce definesc fiinţa omenească. cu modificări fiziologice ample (cele mai multe scăpând controlului conştient). Pe prim planul reacţiilor afective nu se află obiectul. nu vor putea fi nicicând implantate maşinilor. situaţiile de viaţă sunt concordante sau discordante şi din această concordanţă sau discordanţă dintre stările externe şi cele interne rezultă trăirea afectivă. interesele.

Ea poate fi în legătură atât cu reactivitatea şi disponibilităţile afective 41 . care exprimă concordanţa sau discordanţa situaţiei externe cu cea internă. larg folosit în practica judiciară. de unde caracterul de plăcut – neplăcut al acestora. ce “pare să fie un fenomen fundamental în supravieţuire.. Măsurând indici psihofiziologici ca rata respiraţiei. comportamental şi social. iubire – ură. procesele afective sunt polare. fie pe cel negativ. p. 1. Este mai corect să spunem că polaritatea proceselor afective este generată de particularităţile situaţionale concrete de viaţă cuplate la specificul persoanei.. ca şi tendinţa de apropiere – depărtare. Procesele afective angajează fiinţa în totalitatea sa. neevidenţiabilă fizic. S. iar introvertitul devine retractil. element de bază al emoţiei. Procesele afective implică o apreciere. Reacţia de panică. Intensitatea proceselor afective cuplează caracteristicile de forţă ale acestora cu nivelul. depresia întrezăreşte de multe ori raza speranţei. 1. Tinzând să graviteze. demobilizator). care permite individului fie să atace. fie să evite prin fugă stimulul de alarmă. 1997. afinităţile afective puternice sau emiţătorul multiplu amplificând mult şansa teletransmisiei. numită psy. încordat sau destins. conductibilitatea electrică a pielii la întrebări neutre şi încărcate emoţional. se observă o schimbare accentuată a anumitor parametri atunci când subiectul dă răspunsuri mincinoase.3. Studiind alerta. micşorând suprafaţa de contact social prin retragerea în sine.4. simpatie – antipatie. Aceasta ar explica şi faptul larg acceptat că în telepatie conţinuturile afective se transmit într-o mult mai mare măsură decât cele cognitive. Polaritatea se referă şi la caracterul lor stenic (activator. pe care le valorizează afectiv. N. dinspre somatic spre psihic. Această polaritate nu trebuie absolutizată. admiraţie – detestare. trăirile afective nefiind exclusiv polare: în orice bucurie intensă există un sâmbure de tristeţe. care îl pun în conflict cu el însuşi. De fapt cercetările cu poligraful au deschis câmpuri de investigare şi parapsihologiei. mobilizator) sau astenic (inhibitor. Orrell. 1. adâncimea de la care emerg.în evidenţă încă din 1920 Cannon. tensiunea arterială. În cadrul acestei reacţii organismul produce brusc o mare cantitate de energie. arată funcţia activator-energizantă a acesteia.2. adică cu ceea ce Popescu Neveanu numea împrejurarea de viaţă: în situaţii similare extravertitul caută contacte umane multiple. de unde ideea conexiunii lumii vii printr-o formă specifică de undă. de unde şi cuplarea lor în perechi opuse: bucurie – tristeţe. Aceasta a şi făcut posibilă inventarea aşa-numitului detector de minciuni sau poligraf. el a definit reacţia de luptă sau fugă (flight or fight reaction) în ceea ce a descris a fi reacţia de urgenţă sau de panică. relaţiile de rudenie apropiate (gemenii). fie pe planul pozitiv. care s-a dezvoltat foarte de timpuriu la mamifere” (Hayes. pulsul. 78). o evaluare (pozitivă sau negativă). căci s-a demonstrat că anumite plante au reacţii intense la experienţe ce produc suferinţa sau moartea altor forme de viaţă (aruncarea unui peşte viu în ulei încins).

5. “Afectivitatea se rafinează şi se cultivă odată cu intelectul fără a fi însă absorbită de acesta” (Popescu Neveanu. ceea ce face din fenomenele afective un extrem de important canal de comunicare interumană. deşi nu se subordonează acestora. Unul şi acelaşi obiect generează trăiri specifice diferiţilor subiecţi. sentimente sau pasiuni) a subiectului. sau de la o stare emoţională la alta. interese. cât şi cu semnificaţia obiectului în raport cu sfera motivaţională (motivaţii. Toate aceste combinaţii subliminale. Investiţiile afective din mica copilărie contribuie la constituirea memoriei afective. s-ar desfăşura după ceea ce Th. pozitivă sau negativă).8. generată de deficit informaţional. Prin prisma acestei subiectivităţi este evident că oamenii se aseamănă mai mult prin cogniţie (care extrage invarianţii structurali) decât prin afectivitate (care colorează în mod particular relaţia fiecăruia cu lumea). cu o funcţie reglatoare extrem de puternică. gândire).7. simţite. Fluctuaţia afectivă. Mobilitatea proceselor afective exprimă fenomenul de flux. deşi produse de obiecte şi situaţii. citite. Expresivitatea proceselor afective evidenţiază capacitatea acestora de a se lăsa descifrate. p. sau chiar al unei patologii a afectivităţii. un limbaj universal şi foarte general. 1.ale subiectului (mai mari la vârste tinere şi mai tocite la vârste avansate sau în unele boli psihice). Afectivitatea participă la toate formele de cunoaştere şi. indiciu al imaturităţii afective. caracterizată de tendinţe şi tensiuni. care nu este un dublet gratuit al gândirii. discret un timp tonalitatea trăirilor noastre. peste care aceasta are efecte dezorganizatoare. are valoare transculturală universală şi de aceea trebuie să fie 42 . produce această schimbare fără motiv obiectivabil. p. ca în cazul sentimentelor. trecătoare. de trecerea de la o fază la alta în interiorul aceleiaşi stări emoţionale (depăşirea incertitudinii. altele sunt structuri permanente ce compun un fond afectiv durabil. fenomenele afective filtrează selectiv şi atribuie valori subiective acestora.6. Aşa cum arăta Mielu Zlate (2000. Ribot numea logica afectivă. Subiectivitatea proceselor afective a fost evidenţiată de Vasile Pavelcu pentru a sublinia faptul că. 1. 1977. Chiar Darwin sublinia că expresia facială. în funcţie de datele sale interne. de desfăşurare magmatică. 174) creşterea intensităţii trăirilor afective emoţionale ascultă de un aşa-numit optim afectiv (comparabil cu optimul motivaţional). de multe ori inconştiente. fiind foarte evidentă în stările de excitaţie din manie sau în impregnarea alcoolică. asociată cu emoţii specifice. altele colorează. beneficiază de schemele lor de dezvoltare. şi chiar acelaşi subiect reacţionează emoţional diferit la acelaşi stimul. 1. 488). deoarece ele devin filtru valorizator înaintea construirii structurilor cognitive superioare (memorie. duce la o trăire specifică. 1. Durata proceselor afective se referă la persistenţa lor în timp: unele sunt fugare. produsă de schimbarea situaţiei de viaţă.

capabil să-l nuanţeze. mersul. tristeţe. dificultăţi serioase de a ieşi din personajul creat (Dustin Hoffman în Rain man sau Peter O’Toole în Noaptea generalilor sunt doar două exemple). 466).înnăscută. concluzionând că cele mai multe dintre ele sunt cel mai adesea mai mult forme de comunicare socială.D. specializată în tratarea analogică. • pantomimica la care participă tot corpul: ţinuta.. E. a constatat că abilitatea descifrării expresivităţii mimice dispare ultima. tensiunea arterială. Expresia facială a evoluat în timp pentru că a avut valoare în supravieţuire: arătarea colţilor indică disponibilitatea pentru luptă a animalului ce caută să-şi intimideze rivalul. ceea ce indică vechimea ei. Smith. Concordanţa prelungită dintre expresie şi conţinutul acesteia crează. evidenţiabilă la artiştii dramatici. Ribot. Cele mai multe din expresiile proceselor afective cunosc o dezvoltare şi nuanţare extraordinar de bogate la nivel uman. p. de unde discrepanţa dintre formă şi conţinut în expresie. dezgustul exprimă starea indusă iniţial de consumul a ceva care are un gust foarte rău etc. modificările de natură vegetativă (rata respiraţiei şi a pulsului. constituindu-se în adevărate limbaje supraadăugate peste cel verbal. Kman (1988) distinge mai mult de 17 feluri de a zâmbi. O recent dezvoltată teorie a emoţiilor (teoria sistemelor dinamice) sugerează că emoţiile şi expresiile lor sunt create într-un context social cu rolul dublu de a reflecta şi de a informa acel context (Fogel şi colab. chimismul sangvin. decât expresii propriu-zise ale emoţiilor. (B. teamă. Descifrarea gramaticii mimicopantomimice devansează învăţarea limbajului verbal (prima carte de citire este chipul matern). Analizând zâmbetul. Omul poate însă simula şi folosi convenţional repertoriul expresiv de care dispune pentru a provoca trăiri afective. modificările • 43 . obrajii. globală. prin care se exprimă o infinită gamă de expresii: bucurie. analizând disoluţia memoriei. angajează preponderent emisfera dreaptă. Învăţarea socială a emoţiilor este probată de rigiditatea şi expresivitatea sărăcăcioasă a orbilor. destructurarea urmând calea inversă construcţiei funcţiilor (de la nou la vechi). sprâncenele. să-l confirme sau să-l infirme. în special gura. În aceeaşi direcţie Brothers (1990) arată că primatele utilizează de asemenea expresiile şi gesturile ca semnale sociale de menţinere sau suspendare a interacţiunii sociale pozitive. deznădejde. la marii actori. ochii. vasoconstricţia şi vasodilataţia. gestica.. Cele mai cunoscute expresii emoţionale sunt furnizate de: • mimică. 1992). hiper sau hipotonia musculară. la care participă toate elementele mobile ale feţei. care construiesc roluri de compoziţie.. Chiar Th. furie etc. poziţia corelativă a trunchiului cu celelalte elemente. 1998. sintetică şi afectivă a informaţiilor.

plânsul (mai supus convenţiilor sociale). Valoare diagnostică ridicată au privirea. după principiul oglinzii. intenţional.) şi nonverbal (mimică. mersul. • • Rolul de accentuare sau diminuarea a însăşi stării afective respective. păreri. a poetului. S-au constituit adevărate ştiinţe care studiază limbajul paraverbal (semnificaţiile adăugate mesajului prin inflexiune. regina Maria a ales movul ca şi culoarea doliului la propriile funeralii). Expresivitatea devine în sensul cel mai propriu un limbaj afectiv pentru că face apel la funcţia simbolică. înroşire. ritm. pentru că definesc o conduită emoţional-expresivă. Toate acestea sunt importante. tremor.). ca mijloc de a obţine. asociată cu opinii. dependente de cultura în care apar (la chinezi culoarea doliului este albul. care evidenţiază o stilistică personală a actului de comunicare. timbru supraadaugă vorbirii pecetea unei game emoţionale extrem de variate. Generalizarea acestora. nod în gât sau gol în stomac. • schimbarea vocii. căci expresia presupune schimbul. adică ne adecvăm conduita expresivă la context). pedagogie etc. plâns. Rol de contagiune: prin faptul că majoritatea expresiilor emoţionale se codifică prin obiceiuri. râsul (care este mai spontan şi mai greu de trucat). a actorului. etc. utilizate în scopuri practice (selecţie. afectiv. 44 . ton. Forţa oratorului.. o atitudine binevoitoare din partea celorlalţi. plecarea capului în lupta câinilor este semnal de oprire a atacului pentru cel mai puternic. manifestările afective dau naştere la reacţii similare la alte persoane. prin care anumite manifestări emoţionale se standardizează. de exemplu. angajând partenerii de dialog spre o înţelegere multinivelară a mesajului (cognitiv. scrierea. • Rol de autoreglare în vederea adaptării mai bune la situaţiile cu care ne confruntăm (plângem în situaţii triste şi râdem în cele vesele. spasme. care se poate autoalimenta (ca în agresivitatea paranoică) sau diminua prin descărcare: se ştie ce rol eliberator are râsul şi ce mare terapie a moravurilor au avut comediile lui Caragiale. lacrimi. intonaţie. alteritatea.hormonale etc. norme. vorbirea devenite obiect de investigaţie ştiinţifică în ultimele decenii. recrutare profesională. ritualuri. este deseori utilizat de cel mai slab pentru a obţine bunăvoinţa sau iertarea celui mai puternic. cu roluri foarte importante în conduita umană: • Rol de comunicare. prospectiv). postură şi locomoţie). justiţie. sudoraţie intensă. zâmbetul este cel mai adesea folosit convenţional. care prin intensitate. • Rol de influenţare a conduitei: plânsul. atunci când se produc. generează stări afective (pozitive sau negative) care dau o forţă de acţiune extrem de puternică grupului. reciprocitatea. afaceri. căpătând funcţii semiotice. ceea ce uneori poate avea consecinţe dramatice (sectele sinucigaşe). convingeri. care se soldează cu paloare. la cele mai multe popoare negrul. a liderului afectiv este de a genera trăiri emoţionale intense la o mare masă de oameni.

în procese afective primare. gradul de conştientizare şi legătura cu procesele motivaţionale subiacente (trebuinţe. frica. complexe şi superioare. o idee. entuziasmul.2. o percepţie şi cu atât mai mult culorile.1. cu apariţie bruscă. este un argument în plus în acest sens. spre un anumit obiect sau persoană. cel puţin parţial: groaza. speranţa modulează raporturile noastre cotidiene cu lumea. Aşa cum a semnalat G. intense. Ele sunt foarte aproape de instinctualitate şi scapă controlului voluntar. interese. spasmul de plâns sau hohotul homeric de râs fac parte din această familie. asociată cu stări de euforie. expresivitate). foarte puternice. 2. unul patetic şi unul apatic. Tonul afectiv al proceselor cognitive colorează afectiv orice act de cunoaştere: un gând. spontane. plăcerea. elaborate şi intelectualizate. Procesele afective complexe sunt mult mai conştientizate. tristeţea. au caracter situativ şi o orientare bine determinată. Trăirile afective de provenienţă organică. Bucuria. care clasifică trăirile afective după proprietăţile de care dispun (intensitate. atacul de panică. puţin elaborate cultural. Emoţiile curente sunt active. cât şi afectiv. conştientă. ulceroşii au dispoziţie mohorâtă. veselia. uşoară euforie dar şi iritabilitate şi instabilitate afectivă. Fiziologic această realitate este pusă în evidenţă de existenţa a două filtre care valorizează cognitiv (formaţiunea reticulată) şi afectiv (centrul plăcerii) intrările în zona de prelucrare clară. hepatita dă o sensibilitate deosebită. 2. controlul conştient este posibil şi de asemenea canalizarea energiei lor într-o direcţie nepericuloasă social. Fiind mai 45 . admiraţia. mai aproape de biologic şi de nivelul inconştient. Parţiala suprapunere dintre zonele memoriei din hipotalamus şi sistemul limbic (circuitele lui Papez). motive. supărarea. Deoarece ele conduc uneori la acţiuni necugetate. fiecare dispunând de mai multe subspecii.2. dezgustul. sunetele. bolile pulmonare dau excitaţie. durată. mânia. Afectele sunt formele simple. dispreţul. mobilitate. mirosurile sunt prelucrate atât în registrul informaţional-cognitiv. idealuri). Clasificarea trăirilor afective Optăm pentru schema clasică pe care a utilizat-o şcoala bucureşteană de psihologie. puţin elaborate. convingeri. aferente emoţiilor. Ionescu (1975) multe maladii somatice dau trăiri afective specifice: cardiopatiile se asociază cu anxietate şi stări de alarmă internă. descărcare impetuoasă şi cu o durată limitată în timp. slab organizate. Delay şi Pichot au arătat că sensibilitatea cenestezică oscilează între doi poli. Procesele afective primare sunt elementare. intense şi violente.

împlinire prin frumos). în interiorul căreia devin substructuri stabile. o combustie amplă în jurul unor nuclee afective. venind din straturile de profunzime ale persoanei sau chiar din tipul temperamental-caracterial. religioase. Sentimentele sunt numite uneori prin aceiaşi termeni ca şi emoţiile.). care se produce prin sedimentări de durată. de reflectarea frumosului sau de travaliul intelectual implicat în căutarea adevărului. orgoliu. deşi diferenţa de calitate este foarte mare. sentimentul valorii personale. acestea suprapunându-se parţial peste ultimele patru nivele din piramida trebuinţelor concepută de Maslow (trebuinţele de creştere). Prin repetare şi stabilizare pot să devină trăsături definitorii ale persoanei (mohorât. După formare. Pavelcu a descris foarte convingător procesualitatea naşterii sentimentelor. pe care le dezvoltă. cuprinzătoare. căci sentimentele se produc în timp îndelungat (dar au şi viaţa lungă). închis. încredere în sine. ură. patriotism. de unde caracterul lor mai vag şi semiconştient. tern. dau posibilitatea anticipării conduitei semenilor noştri. persoane. voinţei sau filosofiei de viaţă. integrative. schimbarea opticii de viaţă). de maturizare (atingerea nivelului maxim de funcţionare) şi de decristalizare (dezorganizare la care contribuie uzura. Procesele afective superioare au o mare restructurare valorică la nivelul cel mai înalt. deschis etc. intelectuale. şi datorită stabilităţii lor. V. La acest nivel baza instinctuală este aproape complet înlocuită de învăţarea socială. saţietatea. presupunând acordarea de semnificaţii valorice acestora şi sunt legate de comportamentul moral. vanitate. Aceasta arată că trebuinţele superioare se sprijină pe sentimente superioare. decepţiile. vesel.3. al personalităţii. îmbogăţirea lor venind din planurile înalte ale cogniţiei. invidie. Există sentimente relative la Eu (sentiment de sine puternic. starea vremii). Există oameni bogaţi sau săraci afectiv. 2. sunt stabile şi specific umane. apatic sau jovial. la valorile morale (datorie. relative la alţii (dragoste. într-o relaţie circulară. constituind elementele de fundal ale vieţii psihice. sentimentele pot avea faze de latenţă şi de activare periodică. respectând mai mult codurile şi convenienţele sociale. sentimentele 46 .variate şi mai diferenţiate decât afectele. ce generează autostima şi opusele lor). estetice (admiraţie. căci ele presupun o procesualitate de lungă durată. Emoţiile superioare sunt compania discretă şi elevată a activităţilor umane. Ele constituie o puternică forţă motivaţională. care cuprinde o fază de cristalizare (cuplare într-o diademă a cristalelor afective). gelozie. a căror armătură este valorizarea cognitivă. obiecte de artă. Cultivarea sentimentelor este unul dintre obiectivele majore ale educaţiei. Uneori cauza lor este uşor de evidenţiat (peisaj. Dispoziţiile afective au intensitate medie şi durată mare. preţuire profundă). alteori este difuză. ele se manifestă în comportament mai nuanţat. onoare). extaz.

Între zero – un an reacţiile afective sunt vagi. nobile (intelectuale. depresie.regenerându-se greu. carenţele afective de la vârste mici blochează sau deturnează evoluţia cognitivă a copilului. pasiunile imprimă conduitei o anumită limitare. artistice. pentru alcool. care se autoalimentează prin mecanismul motivaţiei intrinseci. la 6 luni apare frica faţă de persoanele nefamiliare. autodistructiv. iar la 2-3 ani apar manifestările de opoziţie ce generează agresivitate faţă de adult (apare cuvântul Eu). sportive. în produsul nou. În acelaşi timp însă. cu durate deosebit de mari. orientându-se spre persoane şi obiecte concrete. trebuinţa de a fi iubit duce la manifestări de tandreţe faţă de persoanele apropiate şi cooperare mai intensă cu adultul. Exemplul bietului Ioanide al lui Călinescu este elocvent: închis în turnul de fildeş al propriei pasiuni pentru arhitectură el nu observă destrămarea socială adusă de ascensiunea mişcării legionare. confuze. 3. însă în timp ce afectivitatea furnizează energia. la 18 luni apar manifestări de gelozie. Evoluţia şi dezvoltarea afectivităţii Piaget vedea o strânsă legătură între inteligenţă şi afectivitate. pasiunile nobile stau la baza marilor realizări ale spiritului uman. între cele două planuri neexistând un paralelism strict. femei etc. analizată de Dostoievski şi de Ştefan Zweig. la 3-6 luni râsul. pasiunea pentru bani care generează avariţia. una dintre victime fiind propria sa fiică (de fapt ambii copii. Între 1-3 ani viaţa afectivă se organizează. angajând persoana pe un drum ireversibil descendent. Pot fi constructive. pe care le considera ca inseparabile. Capabile să deblocheze mari surse de energie. puternic dinamizatoare ale întregii conduite şi extrem de greu de inhibat. valoros. iar pe la 8 luni bucuria. percepţia şi integrarea socială putând suferi. cogniţia construieşte structura. Aptitudinea pentru muncă intensă şi pasionată este una din caracteristicile majore ale creativităţii în care elementul dinamogen-energizant (afectivitatea) se conjugă cu structurile operatorii ale inteligenţei. ele fiind unilaterale: surplusul de energie este obţinut dintr-o reducere drastică a celorlalte surse de consum. pasiunea poate îngusta semnificativ orizontul social al persoanei în cauză.. bătrâneţe). Pasiunile sunt o specie de sentimente foarte intense. 47 . În adevăr. Primul element al identităţii de sine poate fi plasat după un an (stadiul oglinzii al lui Lacan). original. fluctuante şi nespecifice. în ultimă instanţă). oarbe (patima jocurilor de noroc. abia la două luni se semnalează plăcerea. erotice) sau distructive. Semănând de multe ori cu o monomanie. mai ales în stările şi bolile care produc tocire afectivă (melancolie.

angajează tot organismul. învăţarea având un mare rol în formarea lor. La 12 ani apare dispreţul manifestat deschis pentru cei ce încalcă regulile sau consemnele grupului. La 3 ani apare sentimentul de vinovăţie. furnizează energie. Afectivitatea este subiectivă. Prima iubire aduce nevoia de a se vedea prin ochii altuia şi încercarea de a se supune unui standard ce decurge de aici (“fiecare contemplă în celălalt imaginea sa idealizată”. entuziasm generat de marile idei sau teorii (treptat posibilul depăşeşte ca sferă realul). admiraţia (faţă de învăţătoare). afirmă V. apare o puternică criză de identitate. teama de eşec (mai ales pe planul erotic). produsele lor fiind ierarhizate (conceptele în piramida noţiunilor. 4. afectivitatea este caldă. teamă de eşec. sentimentele faţă de adult şi profesor în special tind să se obiectiveze. Controlul voluntar al emoţiilor este în creştere. cognitivă şi socială tind să se suprapună. ritualurile. conflictele intersexe şi intragrupale contribuind la conturarea unor identităţi (sentimente ale Eului). consumatoare de energie. a convingerilor şi a nevoilor de creştere şi autorealizare. lucrează după o logică afectivă care cuprinde stadii contradictorii. complex şi superior). responsabilitate. afectivitatea şi gândirea au mai multe puncte de divergenţă decât de convergenţă. Afilierile homofile generează nevoia întăririi sentimentului de sine.Între 3 şi 7 ani nuanţările afective apar ca urmare a integrării în grup şi apariţiei comportamentelor de cooperare în joc. cu o desfăşurare fazică. deşi la amândouă se întâlneşte generalizarea. estetice. dar şi trăirile violente. Afectivitate şi gândire Deşi amândouă sunt procese psihice. Pavelcu). având o funcţie predominant reglatorie. În ciclul gimnazial (11 – 14 ani) câştigul major este stabilizarea afectivă. patriotism) prind acum contur. nelinişti. afectivitatea la nivelele elementar. Decentrarea afectivă (ca şcolar este perceput egal cu ceilalţi) generează anxietate. ceea ce face va viaţa afectivă să se perfecţioneze mai ales prin sedimentarea sentimentelor etice. Vârsta şcolară mică (6/7 – 10/11 ani) potenţează curiozitatea intelectuală (care creşte pe nevoia de explorare şi curiozitate din fazele precedente). în timp 48 . Astfel. furtuni afective. care sunt uneori în dezacord cu standardele acceptate social. Unele sentimente superioare (datorie. în timp ce gândirea este rece. fiind proces predominant informaţional. acompaniată de negaţie şi autonegaţie. sentimentul datoriei. afectivă. Între 14 – 18 ani (adolescenţa). După 18 ani maturizarea biologică. deşi controlul voluntar este în creştere şi structurile cognitive ating stadiul operaţiilor formale. apoi cel de mândrie la 4 ani şi criza de prestigiu la 6 ani. se dezvoltă capacitatea de simulare a unor trăiri.

angajează doar instrumente specifice (scheme. aşa cum fobiile ar corespunde. care arată că multe din emoţiile parazite sau în exces sunt rodul cogniţiilor noastre. succesul în abordarea depresiilor. algoritmi). uneori agresivitate. evitând excesul sau deficitul de mobilizare energetică. irascibilitate. iritare. gândirea asigură o reglare mai eficientă (dar cu suspendarea acţiunii propriu-zise). trăsătură de personalitate Multe din teoriile. după P. unui ghem de sentimente şi atitudini ce nu s-au putut integra în sistemul personalităţii. patru funcţii. ca şi introversia – extraversia. anxietate. 49 . ca factori secundari. Emotivitatea. stări reactive antrenează creşterea reactivităţii emoţionale globale. ducând la restrângerea eficienţei întregii activităţi. maturizare emoţională. În plus. pentru că se sprijină pe legile puternice ale logicii formale.ce gândirea este obiectivă. de unde subiectivitatea ei. Fraisse. R. Este centrată pe obiect. sentimentul de sine. Emotivitatea crescută este marele contribuitor al anxietăţii. Înlocuindu-le pe acestea căpătăm un mai bun control asupra emoţiilor noastre. Peste aceasta se suprapune însă o emotivitate dobândită în cursul vieţii: o stare precară de sănătate. iar anxietatea şi nevrotismul. fiind procesul central prin care se realizează conştientizarea. toleranţă la frustrare. de altfel. având acces la relaţia cauză-efect. ca factori de gradul întâi. în timp ce afectivitatea reflectă relaţia subiect-obiect. dar dezechilibrul generează indispoziţie. O persoană echilibrată sub aspect emoţional are o stare de tensiune relativ constantă şi omogenă. 5. operând cu propoziţii simultan necontradictorii. evenimente traumatizante. senzaţia şi intuiţia). clase de obiecte. depresie.B. Starea de echilibru este stenică şi productivă. operaţii. Cattell distinge factorul de stabilitate emoţională. Jung statuează. printre care şi afectivitatea (gândirea. inventarele sau chestionarele de personalitate au inclus factori special desemnaţi pentru a determina rezonanţa emoţional-afectivă. al clişeelor şi automatismelor de gândire. pe lângă cele două atitudini fundamentate: extraversia şi introversia. fobiilor şi anxietăţii probând justeţea acestui punct de vedere. Capacitatea de control emoţional este unul dintre scopurile terapiei cognitive. simţirea. Constituţia afectivă este plurifactorială şi cu siguranţă are o determinare ereditară. Astfel. timiditatea şi altele.

Pro Humanitate.. Dicţionar de psihologie. DORON. Definiţi afectivitatea plecând de la formula lui Popescu-Neveanu care o concepea ca fenomen de rezonanţă a lumii în subiect. 1993.SMITH. Din viaţa sentimentelor. All.P. Psihologia generală pentru liceu. 2. 4. 6. N. 12. HAYES.. Polirom. COCORADĂ.G.. Bucureşti. Scrieţi un eseu (două pagini) despre expresivitatea proceselor afective legând-o de caracteristici tipologice (temperamentale). Logica sentimentelor. M.. 10. 1991. coord. F. Curs de psihologie generală. C. 1997. 3. Detaliaţi elementele de conduită emoţional-expresivă ce definesc stilul personal. Tipografia Universităţii Bucureşti. JUNG. Bucureşti. RADU I. La ce se referă intensitatea.. Iris... 50 . 6. P. Ed. 9. Humanitas. Iaşi. Humanitas. Fundamentele psihologiei.. Ed. P. RIBOT. enciclopedică română. Bucureşti. McGraw Hill. V. 5. “Sincron”.. E. Psihologie. Massachusetts. ORRELL. 1997. 1997. I. Introducere în psihologie. 7. Ed. Ed.. E. 1969. 2.D. All.. B. Radu. Bucureşti.. 1996.. T.. Ed. Science and Understanding. R. Evaluaţi funcţia adaptativă a emotivităţii la animale şi om prin raportare la mecanismul alertei descris de Cannon (1920). “Procesele emoţionale”. PAROT.. 1999. 3.BIBLIOGRAFIE 1. Ed. A. PAVELCU. Ed.. Bucureşti. Manual pentru clasa a X-a Şcoli normale şi licee. 8.D. ZLATE.. plecând de la unele caracteristici ale proceselor afective. 1998. Ed. coord. Bucureşti. Bucureşti. Ed. 1999. S. 2000. durata. AUTOEVALUARE ŞI APROFUNDARE 1. Psychology. în Introducere în psihologia contemporană. Cluj. 1996. 4. NICULESCU R. POPESCU NEVEANU. Boston. COSMOVICI. subiectivitatea şi mobilitatea proceselor afective? 5. POPESCU NEVEANU.. Tipuri psihologice. 11.M. Psihologie generală.. Bucureşti. Încercaţi o detaliere a principiului poligrafului (“detectorul de minciuni”).

Încercaţi o analogie între experimentele de laborator ale lui Harlow legate de privarea afectivă şi experimentului natural al copilului instituţionalizat de la vârsta de sub un an. Prin prisma informaţiilor achiziţionate scrieţi un eseu de trei pagini despre particularităţile afective ale puberului şi adolescentului din casele de copii şi orfelinate. 18. 19. 8. creionaţi asemănările şi deosebirile dintre logica gândirii şi cea afectivă (Piaget versus Ribot). rolul şi importanţa lor. Emotivitatea. Încercaţi o analiză a implicaţiilor afective în relaţiile psihoterapeutice. 16. 10.7. 20. 51 . Scrieţi un mic eseu (două pagini) pe ideea unei paralele afectivitate-gândire. Analizaţi rolul emotivităţii în structura personalităţii umane. Analizaţi relaţia dezvoltare afectivă – dezvoltare cognitivă la vârste mici. Punctaţi evoluţia afectivităţii de la unu la 18 ani. cognitiv şi stilul comunicaţional. 17. 14. 9. Evaluaţi rolul sentimentelor şi al pasiunilor în activitatea umană. indicând locul. Argumentaţi valabilitatea includerii de către Jung a afectivităţii şi gândirii în categoria funcţiilor de valorizare. ca la punctul anterior. Caracterizaţi principalele forme ale trăirilor afective. 15. 12. cu particularizare pe copii instituţionalizaţi. calitate sau defect? Argumentaţi. 11. Pe această direcţie. 13. Evaluaţi critic rolul afectivităţii în învăţarea şcolară. Stabiliţi elementele de legătură ale expresivităţii dintre planul afectiv.

XV. 2.VOINŢA Scopurile unităţii de curs sunt: • înţelegerea specificului activităţii voluntare. indicând raporturile cu celelalte mecanisme. 6 şi 8 fac parte din portofoliul de evaluare. a rolului şi a importanţei voinţei în conduita umană . 52 . în sensul optimizării conduitei personale dar şi a elevilor din colectivele şcolare. 3. procese sau fenomene psihice. şi în scop practic. calităţile voinţei. Activitatea voluntară Caracterizare . definire şi probleme controversate ale voinţei Fazele actului voluntar Calităţile şi defectele voinţei Bibilografie Autoevaluare şi aprofundare Temele 5. • acela de a avea o perspectivă coerentă asupra procesualităţii voluntare pentru a putea evalua. Structura cursului 1. celelalte putând să fie utilizate pentru aprofundarea cunoştinţelor. • să aprecieze critic calităţile şi defectele voinţei. • să integreze voinţa în structura sistemului psihic uman. • să descrie procesualitatea actului voluntar. 4. Obiective operaţionale După ce vor studia această unitate. cursanţii vor putea : • să definească voinţa şi problemele controversate ale acesteia.

numit de Popescu Neveanu scopul vieţii. Activitatea umanã este profund motivatã. opereazã cu instrumente create de om. perioada sau seria. H. sau. care aratã cã “existã un efort de sintezã. voliţionalã şi cognitivã. ghidate de cel mai general dintre ele. pe conduitã. studenţia.CAPITOLUL XV VOINŢA 1. şi atunci accentul va cãdea fie pe comportament. dar şi latura motivaţionalã. p. Tendinţa de organizare. Activitatea voluntarã este unitarã şi pentru cã prin ea se exprimã personalitatea ca întreg. 53 . fie pe subiectivitate. Activitatea voluntarã Omul este o fiinţã esenţialmente activã şi dinamicã pentru cã realizarea adaptãrii sale presupune sã asimileze informaţii noi. În sens restrâns. Activitatea presupune întotdeauna interacţiunea dintre om şi lume. 243). în care se cristalizeazã un obiectiv central (alegerea profesiei. perfecţioneazã. dintre condiţiile externe şi cele interne. fiind indefinit perfectibilã şi creativã. cu un profil caracteristic. sã planifice. Aceasta se manifestã în chiar structura ierarhizatã a activitãţii. în care se integreazã multietajat mişcãrile. atunci când le cuprindem pe amândouã. sã desfãşoare şi sã susţinã o multitudine de acţiuni prin care participã. în activitatea voluntarã existând în mod esenţial o suprapunere a motivului (latura declanşatoare. prietenia ce conduce la cãsãtorie) şi programul de viaţã (programul serial sau planul temporal) prin care scopurile intermediare sunt eşalonate în stabilirea idealului de viaţã (sau a scopului vieţii). Murray distinge în ansamblul activitãţii mai multe trepte de complexitate care sugereazã ele însele o ierarhie: procedeul (mici unitãţi de comportament vizând obiective imediate). Pentru cã majoritatea acestor conduite presupune consum de energie psihicã şi fizicã. are clar fixatã prezenţa scopului. sã iniţieze. de integrare specific activitãţii. conştientã. afectivã. produce sau creazã instrumente noi. se desfãşoarã cu efort şi vizeazã îndeplinirea unor obiective (scopuri). de unificare este o caracteristicã generalã a organismului” (1996. activitatea umanã este în mod hotãrâtor voluntarã. cu o ierarhie definitã de scopuri şi aspiraţii. Cosmovici. stimulatoare şi energizantã) cu scopul formulat mintal. Este foarte valabilã observaţia lui A. activitatea constã în totalitatea manifestãrilor de conduitã exterioarã şi mintalã care conduc la rezultate adaptative. deşi se pot repera şi forme de activitate inconştientã. operaţiile şi acţiunile.

cât şi a acelei puteri de a birui obstacole interne şi externe. de comandã. ci de multe ori este chiar împotriva lor. definiţie şi probleme controversate ale voinţei Pe de o parte complexitatea deosebitã a voinţei (unul din nivelurile cele mai înalte. ajungeau la un punct comun: “oamenii nu sunt liberi sã se determine ei înşişi. ci sunt determinaţi de forţe din afara controlului lor. sociologie. pentru cã îşi vede scopul. cât şi a capacitãţii de reflexie intelectualã. Caracterizare. Pe de altã parte. pe de alta difuziunea largã a termenului de la filozofie spre psihologie. dar sunt acestea posibile. 216). p. antropologie sau pedagogie. psihologii au invocat ideea unui determinism psihic. p. care a dus fie la eliminarea ei din psihologie. de exemplu. 577). unei activitãţi universale şi permanente. în concepţia lui aceste procese angajând plenar individul. dar poate omul sã se sustragã celorlalte determinãri (biopsihosociale). care este voinţa. Pe de o parte Fichte definea voinţa ca pe liberul arbitru. pe de altă parte. astfel încât deciziile lui sã fie antecedente cauzale ale propriului comportament? A fi liber înseamnã a te putea autodetermina prin opţiune şi alegere. a generat nenumãrate controverse în legãturã cu voinţa. 1977. ce ponderi au factorii afectivi şi cognitivi în aceastã decizie? W. conflict. Aceasta se rezolvã prin maturizarea capacitãţii de decizie. motivaţionale şi finaliste într-un context conştient rãmânând definitoriu pentru actul voluntar” (Popescu-Neveanu. Wundt. “faptul trãirii subiective. uitând parcã de faptul cã voinţa nu rezultã numai din afecte. reprimându-le. 2. Ideea determinismului articuleazã problema motivaţiei (cauzã internã). care fie cã venea doar dinspre interior (psihanaliza) sau dinspre exterior (behaviorismul). din cauza marelui lor activism intern. cu cea a afectivitãţii. imaginaţiei şi acţiunii umane. fie la reducerea acesteia la acte elementare (reacţiile sau actele voluntare). şi dacã da. gândirii. iar. “Istoria unei vieţi este istoria alegerilor sale decisive” susţine Favez-Boutonier. 2000. Chiar dacã ambele perspective sunt 54 . Opusã acestei viziuni filozofice.. reunite toate în complexitatea actului voluntar. a supralicitat rolul afectivitãţii. situat în afara oricãrui determinism.Trecerile în cadrul acestei ierarhii presupune cu necesitate maturizarea atât a sistemului motivaţional (diferenţierea motivelor şi dezvoltarea nevoilor de creştere şi de autorealizare). control şi de reglaj. Orice acţiune este prin urmare un ansamblu funcţional integrat. Ebbinghaus şi Herbart au fundamentat voinţa pe raţiune şi puterile intelectului. sintetice şi elaborate ale vieţii psihice). P. pentru primul ea fiind un instinct vãzãtor. Hartman şi Schopenhauer o asimilau unui principiu divin. alegere. cãci evoluţia presupune tensiune. M. ca instanţe psihologice aflate în contrabalans cu spinoasa problemã filozoficã a libertãţii umane.. indiferent de natura materialã sau psihicã a acestor forţe” (Zlate. aflate în afara oricãrei determinãri.

reducţioniste. 1980. dar nu şi executarea ei). reunirea lor într-o sintezã dă posibilitatea depãşirii punctului de vedere filozofic potrivit cãruia voinţa scapã vreunui determinism. în calea actelor voluntare se interpun obstacolele (externe sau interne).decizia de a-l realiza este succedatã de execuţia programului în plan real. prin comenzi care vin tot din limbajul interior. atât imaginea ei. Actele intenţionale au urmãtoarele caracteristici: . un plan mental. cel mai adesea. 579 – 581). Deşi se sprijinã pe afectivitate (care îi dã susţinerea energeticã) şi pe puterile raţiunii. adicã efortul voluntar. pentru cã depãşirea lui presupune mobilizare de energie emoţionalã. Ea este o forţã sau puterea care face sinteza în acţiune a tuturor celorlalte forţe implicate şi în primul rând a afectivitãţii cu raţionalitatea. originarã şi universalã.. o funcţionalitate specificã de autoreglare şi autodeterminare. Prin confruntarea dintre posibilitãţile interne şi solicitãrile impuse de dificultatea barierei de depãşit se contureazã cu adevãrat importanţa obstacolului. de naturã divinã. Obstacolul este componenta fundamentalã. a rezultatului dorit. cât şi etapele ce vor fi parcurse. ce este o anticipare mentalã. cu care nu se confundã (judecata lucidã ne dã decizia finalã. care fixeazã în limbaj intern. pentru depãşirea obstacolelor şi atingerea scopurilor propuse. sub douã forme: actele intenţionale şi voinţa.au un scop conştient propus. .acţiunea are un program. cãci depãşirea lui presupune consum de resurse. tensiunea. implicând într-o fazã specificã participarea tuturor funcţiilor psihice (…) şi dobândind. Ea este o “funcţie care rezultã din integritatea şi unitatea personalitãţii. 1977. Dar cum. Produsele voinţei sunt actele voluntare. voinţa este o capacitate psihicã ireductibilã. dupã Dombo) în calea realizãrii imediate a scopului. Eforturile 55 . sub formã verbalã. deosebit de importantã în autorealizarea personalitãţii” (Zörgö. fiind o forţã fundamentalã. fizicã sau intelectualã. încordarea. 178). definitorie a voinţei. care apar pe o anumitã treaptã a dezvoltãrii ontogenetice (vezi Popescu Neveanu. La modul ideal. P. . cu atât mai mare cu cât el este mai dificil.. ca modalitate de depãşire a acestora. pp. B. conceput ca barierã (externã sau internã. autonomã. prin aceasta. este necesarã intrarea în funcţiune a efortului voluntar.scopul depãşeşte simpla dorinţã de realizare a acţiunii prin asumarea sarcinii sub formã de intenţie. p. prin intermediul limbajului. efortul voluntar reflectã obiectiv obstacolul. ceea ce duce la o confruntare permanentã cu planul mental şi ajustarea acestuia din mers. Deci voinţa este procesul psihic reglatoriu de mobilizare a energiei fizice şi psihice. . prin care voinţa se dezvoltã şi se obiectiveazã.

surmenaj şi satisfacţii îndoielnice. sau chiar a surmenajului şi necesitã întreruperea activitãţii în vederea refacerii forţelor. cum aratã Kurt Lewin. Dacã rãmâne la primul nivel. în timp ce supraestimarea genereazã mobilizare în exces. sunt de trei feluri (atracţie – atracţie. care poate fi satisfãcutã şi substituit în vis. 3. Zlate (2000. care interfereazã profund cu planul personalitãţii. reverie. respingere – respingere): actualizarea concomitentã a mai 56 . p. relativ coerentã). se contureazã scopul urmãrit. M M. ci aceia la care aceasta este disponibilizatã rapid. ci şi cu dinamica acestuia. Fazele actului voluntar a) Apariţia motivelor. Specificul voinţei este nu numai în legãturã cu efortul voluntar ce urmeazã a fi mobilizat. dar nu nelimitatã. 221) face câteva precizãri valoroase în legãturã cu efortul voluntar care: N .aceastã disponibilizare a sursei de energie ce alimenteazã efortul voluntar este produsã de nevoia care a motivat la origine comportamentul dorit (necesitate intrinsecã pentru determinare). motivul ia forma dorinţei. imaginar. una din condiţiile majore ale reuşitei în viaţã. în aceastã direcţie având voinţa puternicã nu neapãrat cei care depun efort voluntar mare. iar subaprecierea genereazã submobilizarea. este nevoie sã aparã în mod distinct intenţia. gândirii şi a imaginaţiei. cu uşurinţã. prin care se precizeazã chiar ideea de reglaj: concordanţa dintre mãrimea obstacolului şi a efortului voluntar indicã un bun reglaj. care. Consumul energetic prea mare produce obosealã. de unde va fi reactivat ulterior. resurse. Acest plan. date concrete. acesta fiind unul dintre factorii puternic diferenţiatori între oameni. fie prin conştientizarea unei necesitãţi interioare. sau prin sublimare (Freud). . subconsumul duce la neatingerea (ratarea) scopurilor. ambele la fel de ineficiente. în care sunt schiţate şi etapele de execuţie formulate verbal (în limbajul intern) este depozitat în memorie. prin acţiune.capacitatea de efort voluntar este mare. care conduce la imaginarea acţiunii şi schiţeazã programul ei de desfãşurare.tinde sã se automatizeze prin intrarea rapidã în funcţiune. Pentru a se împlini în plan real. .intense şi prelungite spoliazã rezervele energetice. . de un optim voliţional. articulate într-o construcţie logicã. Concomitent cu motivul şi dependent de acesta. duc la instalarea oboselii. de aceea cel mai bine ar fi sã vorbim. prin punerea în ecuaţie a datelor interne şi externe (posibilitãţi. prin antrenarea afectivitãţii. ca şi la motivaţie sau afectivitate. b) Lupta motivelor şi apariţia conflictului. reprezentãri. fie prin sesizarea unui conflict. devenind o subcomponentã a acesteia.tinde sã se specializeze prin asocierea cu anumite tipuri de activitate. atracţie – respingere.

Alegerea este dificilã şi uneori dramaticã. indecizia sunt mari consumatoare de timp util. benefic pentru persoanã. De menţionat cã în aceastã fazã nu învinge întotdeauna raţionalul în detrimentul afectivului sau ceea ce este mai util. incertitudinea. Acum vorbim de latura efectoare a voinţei (prin opoziţie la celelalte faze. cu nevoia ei de autorealizare şi sentimentul de sine subiacent. prin reajustare permanentã la condiţiile concrete. cãci fiecare scop implicã în proporţie variabilã satisfacţia. blocarea sau amânarea acţiunii. dar şi de situaţie (deseori nu avem timpul sã cântãrim şi ne asumãm. În disonanţa cognitivã a lui Leon Festinger ecoul afectiv negativ este tocmai rezultanta unui conflict cognitiv generat de o alternativã greu de integrat în sistemul cogniţiei. încordare care. cu precizarea detaliilor etapelor de parcurs şi a mijloacelor utilizate în realizarea scopului. cãci ezitarea. Astfel gândirea. vede anticipativ consecinţele fiecãrei alternative. cu tot riscul. evalueazã posibilitãţile în raport cu cerinţele obiective impuse de obstacol. analizeazã şi ierarhizeazã valoarea diferitelor motive. Decizia angajeazã deja definitivarea planului de desfãşurare a activitãţii. A. d) Execuţia propriu-zisã a acţiunii înseamnã reactivarea planului stocat în memorie şi derularea acestuia. coroboratã cu resursa disponibilã etc. mulţumirea (sau opusele lor). 57 . deoarece în lupta motivelor intervin cu ponderi diferite afectivitatea şi gândirea. când depãşesc posibilitãţile subiectului. ceea ce declanşează consum de energie voluntarã. Negãsirea mijloacelor şi a suporturilor externe ale acţiunii pot duce la amânarea acesteia. în funcţie de persoanã. preparatoare) în care se produce confruntarea efectivã cu obstacolele externe şi interne. trebuie sã renunţe la alte posibilitãţi. de unde oscilaţia. cel ce a murit ezitând între gãleata de apã şi cãpiţa de fân. pentru a alege. În decizie se proiecteazã întreaga persoanã.multor motive aflate în conflict duce la apariţia mai multor scopuri concurente. cãutând în final cea mai bunã. Valorizarea se face însã şi dupã logica afectivã. efort. între care trebuie sã se facã o alegere. Cosmovici aprecia cã aceastã fazã face diferenţa dintre omul practic (care decide rapid) şi cel teoretic (predispus la analizã prelungitã. tensiune. duc la încetinirea. economicã şi satisfãcãtoare combinaţie motiv – scop. c) Decizia (hotãrârea) poate veni dupã o deliberare prelungitã sau rapidã. dar şi de energie psihonervoasã. a fost pusã de un filozof. Dificultatea acestei faze constã din aşa-numita voinţã negativã care. care poate conduce la schimbarea unora din elementele lui secundare sau de bazã. foarte implicatã în aceastã fazã. ezitarea sau nehotãrârea). Prelungirea acestei faze are ea însãşi consecinţe negative. cu sistemul ei de valori şi nivelul ei de aspiraţii. Sã ne amintim cã problema mãgarului lui Buridanus. plãcerea. cu dificultatea obstacolelor. cu aprecierea şansei (realiste) de îndeplinire a scopului şi evaluarea satisfacţiei anticipate. o cale).

fiind un act sintetic. 225) considera voinţa ca o putere de sintezã. 4. care confruntându-se cu obstacolul. descompunerea în faze distincte este ea însãşi discutabilã. îndoialã. Raţiunea şi afectivitatea sunt şi acum indestructibil implicate. dar mai îndepãrtate. Calitãţile şi defectele voinţei Paul Foulquié (citat de Zlate. Psihanaliştii. nelinişte. nu sunt urmate de acţiune. comenzile şi reglarea activitãţii se fac prin mijlocirea limbajului intern. minimalizeazã importanţa deciziei. abţineri. comparativ cu dezechilibrul acestora. întârzia. suspenda sau inhiba reacţiile (voinţa negativã) prin care el îşi realizeazã scopurile mai înalte. de unde şi proverbul care spune sã judecãm oamenii dupã fapte. ceea ce este. nelinişte. cãci ei presupun cã majoritatea actelor noastre au o determinare inconştientã. care cheamã în mod permanent gândirea sã reevalueze. desigur. lupta cu sine însuşi. Pe de altã parte actul voluntar nu are întotdeauna în desfãşurarea sa procesualitatea amintitã.Controlul. Puterea voinţei depinde şi de energia cu care subiectul se angajeazã în acţiune. care creşte 58 . capacitatea sa de autoexprimare. tãrie. dar şi de rapiditatea cu care ia decizii sau capacitatea de efort voluntar generat de confruntarea cu dificultãţile. dupã ei. Nu toate fazele actului voluntar presupun în egalã mãsurã efortul voluntar: atunci când alegerea se face asupra alternativelor care nu implicã nici o valoare. sacrificii. Acest control raţional asupra afectivitãţii duce în timp la formarea capacitãţilor volitive superioare. uitãm ceea ce a spus Mihai Ralea (în Explicarea omului. dar multe din deciziile noastre. nu dupã vorbe. sã cântãreascã şi sã decidã asupra celui mai bun curs al acţiunii. Putem accentua importanţa deciziei. deliberarea fiind. acestea nu mai sunt acte voluntare. cãci realizãrile din orice domeniu înseamnã şi frustrãri. rapide şi corecte. cãci actul voluntar poate genera satisfacţie (când se desfãşoarã conform previziunilor) sau stãri negative de disconfort. cu atât mai mult cu cât. se autovalideazã ca forţã. perseverenţã. doar o raţionalizare posterioarã (punct de vedere discutabil). o situaţie mai puţin prezentã. teamã de eşec. Dacã insistãm pe faza efectorie (acţiunea propriu-zisã) ca mãsurã a voinţei. mai complexe. Apoi chiar felul cum punem accentul pe una din aceste faze minimalizeazã importanţa celorlalte. Conştiinţa valorii scopului urmãrit dă tãria concentrãrii efortului voluntar. p. o integrare a forţelor psihice (“forţele impulsive” şi “forţele inhibitoare”) într-un echilibru stabil. autorealizare fiind potenţate la un nivel superior. În aceastã fazã voinţa negativã reprimã tendinţele nedorite (furie. dezvoltând capacitatea de a amâna (Ralea o considera a fi înalt şi specific umanã). datoritã caracterului ei dramatic şi al jocului raţiune – afectivitate. dar şi existenţialiştii. 1946): nota distinctivã a omului în raport cu animalul este capacitatea sa de a amâna. 2000. de a inhiba sau bloca. agresivitate.

hipobuliile sunt destul de răspândite şi în normalitate. cu capul pe umeri”). de a iniţia sau susţine acte voluntare. Pilotul de avion. în importanţa şi valoarea (personalã sau socialã) a scopului urmãrit. vorbeşte de defecte derivate din excesul de inhibiţie (în care include îndãrãtnicii. al cãrei opus este încãpãţânarea. Încrederea în forţele proprii. sugestibilitatea. Debilitãţile mintale. potenţeazã aceastã calitate. cât şi a efortului voluntar. atunci când şansele de reuşitã nu mai existã. din excesul de impulsiuni (impulsivii reactivi şi explozivii. 225 – 226). scrupuloşii şi capricioşii).prin antrenarea în sarcini dificile. Ţine atât de tipul de personalitate. un mare rol. deteriorãrile senile. hipobulia sau abulia. sugestiile bune ale altora (defectul caracterizând persoanele de tip paranoic). insuficienţele cognitive. Perseverenţa este validatã de persistenţa în timp atât a scopului. şoferul de curse etc. Pãrinţii cicãlitori “produc” copii încãpãţânaţi. dar şi odatã cu apropierea împlinirii obiectivului prezumat. sprijinindu-se pe un puternic simţ critic. sunt exemple de profesii şi zone ce solicitã maximal aceastã calitate. chiar dintre cele simple sau de importanţã vitalã (“muieţi îs posmagii?” întreba leneşul din povestirea lui Creangã. emotivii şi ideativii) şi defecte derivate din deficitul de impulsiuni (docilii. diferenţiatã atât cognitiv. Independenţa aratã legãtura voinţei cu raţiunea şi gândirea. ratare. Zlate (2000. în condiţii de timp limitat. timoraţii. de cele mai multe ori împotriva propriilor interese. ceea ce duce la irosirea de sine. 59 . Promptitudinea deciziei se referã la rapiditatea deliberãrii şi alegerii celei mai bune soluţii. cumpãnite. în varianta patologicã) este capacitatea diminuatã. sau de alte evenimente similare rezolvate. submisivii). bazat pe o perseverenţã în rãu. M. Foulquié. sau presupun costuri disproporţionate comparativ cu beneficiile. în funcţie şi de experienţa personalã acumulatã. fãrã flexibilitate. Educaţia are aici. care implicã de multe ori riscul sau eşecul. din deficitul de inhibiţie (versatilii şi sugestibilii). al cãrei opus sunt indecizia. încãpãţânaţii. tergiversarea. cu resurse proprii bogate. aici defectul fiind mai degrabã un mecanism defensiv. tãrãgãnarea prin amânarea la nesfãrşit a unei hotãrâri ferme. cât şi cu o puternicã ierarhie a motivelor (persoane care “ştiu ce vor. Plecând de la P. care evalueazã global situaţia. inert. uneori într-o văditã contradicţie cu posibilitãţile native. care elaboreazã decizii pe baza resurselor proprii. dar încãpãţânarea este şi semnul unui stil cognitiv rigid. lãsat sã moarã de foame de către consãteni. dar mai ales de rapiditatea şi profunzimea gândirii. operatorul de zbor de la sol. Independenţa este semnul unei persoane mature. Dincolo de versantul patologic. care face persoana uşor influenţabilã şi manipulabilã. de circumstanţe complexe. cãci nu era în stare nici sã-şi înmoaie singur colacii). chiar în condiţii vitrege. pp. stãrile afective necontrolate (hiperexcitaţia) dau opusul acestei calitãţi. ceea ce nu înseamnã lipsã de receptivitate sau impermeabilitate faţã de argumentele. desigur. Voinţa slabã (disbulia. în diverse grade.

2000.. Dicţionar de psihologie... astenice.. depresive sau paranoice). Ştiinţificã. dar şi scopurile supreme. 1999. Dincolo de afectivitate. Ce înseamnã pentru atenţie. F. ZLATE. cãci persoanele în cauzã îşi organizeazã o conduitã excesiv de mult centratã pe ideea reuşitei. 1993. memorie şi imaginaţie adjectivul voluntar? Faceţi o analizã comparativã. G. uitând de faptul cã viaţa are nenumãrate nuanţe şi registre care concurã la împlinire. 2. Bucureşti. M. Bucureşti. Ed. PAROT. R. Tipografia Universitãţii Bucureşti. care pe fondul creşterii sugestibilitãţii şi submisivitãţii generale. Ed. Psihologie generalã. gândire şi imaginaţie. E. explozive. Iaşi. Poate tocmai de aceea Klages definea caracterul ca voinţã moraliceşte organizatã. Ed. ZLATE. încât capitole speciale de psihiatrie trateazã personalitãţi atipice. 1996. A. Manual pentru clasa a X-a şcoli normale şi licee. Polirom. Transformatã în funcţia de autovalorizare principalã. poţi!”. IONESCU. Având o mare forţã de satelizare ei exercitã.. o presiune nemiloasã asupra grupurilor de apartenenţã. unde componenta volitivã are valoare diagnosticã extrem de ridicatã. 3. T. 5. DORON. Bucureşti. COSMOVICI. psihopate (impulsive. împotriva tuturor greutãţilor sau obstacolelor. 6. Fundamentele psihologiei. 1974. dicteazã norma. POPESCU NEVEANU.. asemenea persoane care se conduc dupã deviza “dacã vrei. Ed. apatice. Curs de psihologie generalã. angajându-le pe propria traiectorie (care bineînţeles cã nu se potriveşte tuturor). prin rolul de lider pe care îl obţin relativ uşor.. Bucureşti. P. 1977. CREŢU. P. Care este raportul voluntar – involuntar în activitatea umanã şi care sunt regiunile de trecere? 60 .D.Excesul de voinţã poate fi şi el un defect. dar şi împotriva altora sau a lor înşişi. POPESCU NEVEANU. AUTOEVALUARE ŞI APROFUNDARE 1.P. Humanitas. BIBLIOGRAFIE 1. percepţie.. M. Psihologie.. 4. devin unidimensionale pentru cã degajeazã o mare cantitate de energie într-o singurã direcţie. 2. voinţa interfereazã şi penetreazã atât de mult planul personalitãţii. Pro Humanitate.. Instalarea dictaturilor este posibilã prin naşterea acestui tip de personalitate. Introducere în psihologia medicalã.

Scrieţi un mic eseu despre amânare în viziunea lui M. vol. Analizaţi defectele voinţei prin prisma conceptelor lui Foulquié derivate din deficitul/excesul de inhibiţie şi deficitul/excesul de impulsiuni. Herbart). 1977). Analizaţi problema determinismului şi a libertãţii în cadrul voinţei. 61 . Scrieţi un mic eseu (douã pagini) privind evoluţia conceptului de la filozofia idealistã germanã (voinţã ca principiu divin sau liber arbitru) cãtre perspectiva psihologicã a voinţei ca afectivitate (Wundt) sau a voinţei ca raţiune (Ebbinghaus. medicalã. obezitate şi tabagism. vrerea naţionalã) legându-le de alte componente. Predescu. 14. Ed.3. 12. coord. Faceţi o incursiune în patologia voinţei şi a modului cum este ea reprezentatã în clinica psihiatricã şi în patologia vieţii cotidiene (sursã: G. arãtând valoarea şi limitele conceptului pentru psihologia ştiinţificã. Ionescu şi V. Tipografia Universităţii Bucureşti. Sursã: Popescu Neveanu. Bucureşti. Analizaţi rolul voinţei. 13. Nietzsche şi Adler. 10. 1977. 11. Evaluaţi importanţa deciziei în structura actului voluntar şi disfuncţiile dificultãţilor de decizie. 6. 7. V. 5. II. Predescu. Încercaţi sã definiţi şi sã analizaţi forme ale voinţei sociale (voinţa politicã. Evaluaţi importanţa fazelor preparatoare şi a fazei efectoare în structura actului voluntar. Psihiatria. modalitãţile ei specifice de alterare dar şi de recuperare. Analizaţi voinţa de putere pe filiera Schopenhauer. 1946). structuri ale vieţii sociale. în drogomanie. Caracterizaţi propria voinţã prin prisma calitãţilor şi defectelor evocate în paginile anterioare. Încercaţi sã explicaţi calitãţile voinţei prin referire la educaţia familialã şi pedagogia şcolarã. Curs de psihologie generalã. 8. Ralea (Explicarea omului. 4. 9.

• acela de a caracteriza deprinderile şi de a insista pe “reţeta” psihologică în formarea acestora. Obiective operaţionale După ce vor studia această unitate. DEPRINDERILE Scopurile unităţii de curs sunt: • acela de a contura problematica psihologică a conceptului de deprindere. mai ales în domeniile educaţiei şi al formării umane. Familiarizarea cu conţinutul deprinderii 4. cursanţii vor putea: • să înţeleagă problematica deprinderilor. • să poată face definirea şi analiza diferitelor tipuri de deprinderi.5 Etapa perfecţionării deprinderii 62 . 3. 2. mai ales în domeniul educaţiei şi al formării umane. şi a celor motrice în special. Structura cursului 1.XVI. referitoare la formarea deprinderilor în general.2 Etapa învăţării analitice 4. o temă anacronică a psihologiei ? Caracterizarea şi definirea deprinderilor Felurile deprinderilor Etapele şi condiţiile formării deprinderilor 4. dar şi şcolar. Deprinderile. 4. argumentând asupra importanţei şi a actualităţii lui. • să argumenteze în legătură cu utilitatea acestui concept.3 Etapa organizării şi sistematizării 4. cu valoare practic-aplicativă.4 Etapa sintetizării şi automatizării 4.1. • să aibă o cunoaştere detaliată. în context mai larg. • să opereze clasificarea tipurilor de deprinderi.

a dactilografelor sau a piloţilor umani. paralel cu evoluţia socială mai largă a societăţii. foarte personal şi desuet. 3 sau 5 şi 7 fac parte din portofoliul de evaluare. imprimanta şi pilotul automat le-au redimensionat dramatic specificul muncii. Şchiopu. Roşca dedicau deprinderilor capitole distincte. deoarece el a fost preluat de computer. îi dedică o pagină întreagă. există un zeitgeist şi în psihologie.5. Toate aceste efecte perverse ale evoluţiei tehnice fără precedent. Ca un fapt anecdotic. Miclea şi I. Radu) sau nici măcar atât (M. Deprinderile. celelalte putând să fie utilizate pentru aprofundarea cunoştinţelor. Interacţiunea deprinderilor: transferul şi interferenţa Bibliografie Autoevaluare şi aprofundare Temele 1. alocându-i un colţişor prin zona memoriei (A. Cosmovici). Chiar deprinderea care a împins lumea din preistorie în istorie. dicţionarul românesc. începe să fie considerată ceva intim. Gh. scrisul. probabil) pentru problema în cauză. Zlate). a trecut acum în faza postindustrială. numită şi informatică. robotizarea şi automatizarea scoţând din circuitul economic o mare cantitate din forţa de muncă omenească. Hull (care nu s-a impus) se numea habit. Popescu Neveanu sau Al. Cultul mâinilor îndemânatice a fost înlocuit cu acela al creierelor bine utilate sau al maşinilor înteligente. prin zona complexă a comportamentului uman (M. bogate şi elaborate. cărora centralele automate. după ce a depăşit faza manufacturieră prin revoluţia industrială. o temă anacronică a psihologiei? În timp ce clasicii psihologiei româneşti. autorii mai noi fie că o minimalizează. Zapan. coordonat de U. în contextul teoriei învăţării a lui C. Dacă în dicţionarul de psihologie coordonat de Doron şi Parot termenul ocupă câteva paragrafe. indicând un interes sporit (încă) al psihologilor români (şi est europeni. În fond. care au preluat şi amplificat indefinit capacităţile umane. cele mai multe exemple de deprinderi din cărţile mai vechi de psihologie se refereau la munca telefonistelor. lăsând tot mai mult grafologia fără obiect de studiu. conduc inevitabil spre întrebarea dacă deprinderile constituie o temă depăşită. care. CAPITOLUL XVI DEPRINDERILE 1. anacronică a 63 .

ca şi în muzică de altfel). ce presupun cicluri de formare lungi. a calificărilor. pe baza cărora apar performanţele sub forma competenţelor. încât par a se desfăşura de la sine. ca invarianţi funcţionali. formalizare şi simulare pe calculator a unor mici conduite. putându-se intercala funcţional la nivelele structurilor celor mai complexe.psihologiei. Ori aceasta presupune o ştiinţă a formării. contribuind la ideile de confort sau stil de viaţă). sau tind spre aceasta. cu “ignorarea lung timp a componentelor senzoriale şi de asemenea a modalităţii intelectuale a acestora”. transferabile de la om la maşină prin inteligenţa artificială. spre 6-7 ani. creşte odată cu lărgirea repertoriului de deprinderi întrucât subiectul (…) dobândeşte mai multe posibilităţi de alegere şi de asociere” (op. eforturi de durată. dar deţin o poziţie subordonată”. până la deprinderile de curăţenie. aşa cum au făcut behavioriştii. 220) se consideră că deprinderile ocupă mai mult de 80% din volumul activităţilor umane. relaţionarea socială. jocul. Poate că răspunsul la această întrebare îl dă tot unul dintre clasici. În altă ordine. Menţinerea deprinderilor ca temă actuală majoră a psihologiei generale şi aplicate are în sprijinul ei câteva argumente importante: • Aşa cum apreciază Ursula Şchiopu (Dicţionar de psihologie. există calendare pe vârste coroborate cu domeniul sportiv. care au determinat pe unii psihologi să plaseze apogeul achiziţiilor în jurul vârstei de 4 ani. • Aproape în orice domeniu de activitate. tenis. • Chiar dacă unele activităţi umane. pentru că ea implică preţuri de cost care sunt imposibil de evitat sau de subapreciat. care apreciază că “deprinderile ocupă în sistemul psihic uman un loc masiv. constituind fondul activităţilor de integrare socio-culturală primară (de la deprinderile fundamentale la mers. 593). recentrată azi tot mai mult pe molecular. fără planuri deliberative. cit. p. Popescu Neveanu (1977. psihologul citat susţine ideea unei proporţionalităţi dintre gradele de complexitate ale conduitei şi numărul deprinderilor implicate (mai multe verbale decât senzoriomotorii şi mai multe intelectuale decât verbale): “gradul de libertate combinatorică. ordine etc. p. autoservirea. creaţia şi învăţarea depind încă în mod fundamental de formarea clasică a deprinderilor. s-au automatizat complet.. imprimate atât de adânc în textura psihismului. care coboară uneori (gimnastică. doar în zona motorie. ca produse ale învăţării. autocontrol sfincterian. 64 . 1997. vorbire şi comunicare nonverbală. Pentru a lua exemplul sportului (un mare domeniu de aplicaţie al teoriei deprinderilor). fiind o greşeală să cantonăm deprinderile. • O mare parte din deprinderi (peste 60%) se formează în ontogeneza timpurie. deprinderile şi priceperile constituie instrumente fundamentale. 597). cum ar fi cea de muncă. modelare. p.

Domeniul formării deprinderilor, fiind strâns legat cu activitatea umană şi mai ales cu

învăţarea de toate tipurile, constituie unul în care oferta practic-aplicativă a psihologiei este evidentă, de tradiţie şi recunoscută social. A renunţa la ele înseamnă a sărăci psihologia de unul din domeniile sale cele mai utile social.

Prin eficienţa, precizia şi stabilitatea dată de automatizare, deprinderile dau o “libertate

crescândă în alegerea activităţilor de efectuat” (Dumas), punând în acţiune un principiu al economiei energiei psihice (Janet). Prin deprinderi, numărul gradelor de libertate creşte, atât al instanţelor psihice unele în raport cu altele, cât şi al omului în raport cu solicitările externe. • Generalizarea deprinderilor este maximă în cadrul proceselor cognitive superioare, algoritmii nefiind altceva decât deprinderi complexe. Deci interesul cognitiviştilor pentru “reprezentări şi tratamente ale informaţiilor” ar trebui să includă în paralel modelul structurării operaţiilor şi proceselor mintale, care nu sunt date de-a gata individului. 2. Caracterizarea şi definirea deprinderilor Fiind rezultatul unei secvenţe de învăţare, deprinderea se deosebeşte atât de instinctul ereditar, cât şi de adaptarea situaţională sau de automatismele simple (clipitul, strănutul sau tusea), fiind întotdeauna dobândită. În calitate de componente ale activităţii umane, voluntare cel mai adesea, (dar nu numai), deprinderile se asociază fie cu acţiuni complete, fie cu submodule ale acesteia, deci sunt comportamente pregnant efectorii, de unde posibilitatea testării practice a gradului lor de elaborare. Deprinderea se explică prin automatizarea unor componente ale activităţii care se execută mereu în aceeaşi ordine, produsă prin repetare şi exersare, ceea ce are ca efect desfăşurarea rapidă, sigură şi corectă, cu un control conştient minimal şi cu un consum de energie redus, toate aceste constituindu-se în indicatori practici ai gradului ei de elaborare. Deprinderea se caracterizează şi prin prescurtare, schematizare, operativitate şi cursivitate. Dacă în faza de învăţare ea este scop în sine, presupunând efort voluntar şi deci, control conştient, deprinderea formată devine mijloc (rol instrumental), se desfăşoară aproape de la sine, cu un control conştient minimal, cea mai mare parte a secvenţei operaţionale fiind transferată subconştientului. În acest sens deprinderile sunt postvoluntare, dar fiind integrate activităţilor complexe, desfăşurate intenţionat şi conştient, în condiţii noi şi variabile, ele nu pot epuiza acţiunea în totalitatea ei, existând întotdeauna o marjă acomodativă (Popescu Neveanu, op. cit., p. 593), de unde posibilitatea revenirii deprinderilor în conduită pentru selectarea, rearanjarea sau chiar reelaborarea lor.

65

De termenul de deprindere se asociază deseori cel de pricepere, diferenţa dintre cele două concepte fiind, după A. Cosmovici, dată de mai mica sau mai marea implicare a noutăţii. Prin faptul că presupune ca mecanism neurofiziologic prezenţa stereotipului, adică a unei secvenţe în care fiecare element îl determină pe următorul, deprinderea este mai stabilă, dar şi mai rigidă, de aceea situaţiile noi presupun reasamblări rapide ale elementelor deprinderii, care “se mulează” astfel pe acestea, şi atunci ele devin priceperi. Deşi mai puţin stabile, acestea sunt mai plastice, compensând gradul de automatizare mai redus, prin posibilităţile de adaptare la situaţii mult mai diverse. Astfel, când plecăm de pe loc cu autoturismul facem mereu aceeaşi secvenţă motrică (introducem cheile, apăsăm ambreiajul cu piciorul stâng, facem contactul şi accelerăm cu piciorul drept), deci vorbim de deprinderi, în timp ce în trafic situaţiile nenumărate ne conduc la rearanjarea acestor operaţii în cele mai adecvate secvenţe, aici deprinderile devenind priceperi. Raportul poate fi şi invers: priceperi simple (conduitele grafice preşcolare) formează o bază pentru formarea deprinderilor de scris, o deprindere neplecând niciodată de la zero. Acestea sunt însă exemple rare, căci priceperea are o sferă mai mare decât a deprinderii. Priceperea este fundamentată în mai mare măsură decât deprinderea pe elementul aptitudinal (înnăscut), dar presupune în acelaşi timp formarea de motivaţii, interese şi cunoştinţe bogate în domeniul respectiv. Iată de ce distincţia informaţie-operaţie tranşează diferenţa dintre cele două concepte: deprinderea este preponderent operaţional-efectorie, formată prin exerciţiu, priceperea este informational-operaţională, angajând mai larg aptitudinea, dar şi componentele motivaţionalenergizante superioare (interesele sau chiar pasiunea), ceea ce îi dă un plus de generalitate, plasticitate şi registru rezolutiv. Considerate ca generalizări ale deprinderilor şi cunoştinţelor, priceperile facilitează mult formarea altor deprinderi, cu care contribuie la apariţia măiestriei profesionale într-un domeniu. “Obişnuinţa este a doua natură”, se spune pentru a sublinia că în geneza ei deprinderea se asociază cu o trebuinţă funcţională, devenind astfel propriomotivată. Obişnuinţa presupune ciclicitatea şi regularitatea impusă de prezenţa trebuinţei, de care se leagă şi plăcerea satisfacerii sau frustrarea amânării, blocării sau nesatisfacerii ei. Obişnuinţele sunt bune sau rele în funcţie nu de activitatea pe care o declanşează, ci de valoarea trebuinţei. Aranjarea mobilelor în cameră, fluxurile trebuinţelor zilnice într-o casă, organizarea cu regularitate a activităţilor circadiene după un orar, program, schemă, respectarea unor standarde în muncă, convieţuire socială şi multe altele devin obişnuinţe, obiceiuri, habitudini, care sunt un fel de ritualuri desacralizate, de unde ideea că ele sunt o a doua natură, o ordine umană supraadăugată celei naturale.

66

Există obişnuinţe bune sau rele, după trebuinţa încorporată: punctualitatea nu mai este, în societăţile evoluate, o “politeţe a regilor”, ci o obişnuinţă transformată în standard social larg acceptat. Etica muncii include nenumărate alte obişnuinţe legate de activitatea productivă. Există şi multe obişnuinţe rele: fumatul, consumul de droguri, gestiunea proastă a timpului, dezordinea, lipsa de igienă, care se fixează puternic în conduită, dau dependenţă şi au consecinţe nocive pentru persoana în cauză sau pentru cei din anturaj. Aici raportul informaţie-operaţie este altfel decât la priceperi: latura informaţională este ignorată, eludată, în favoarea celei operaţional-efectorii, care produce satisfacţii de moment în contul unor dezastre pe termen lung, de unde marile dificultăţi privind decondiţionarea la alcoolici, drogomani sau bulimici. O întreagă psihoterapie (cea cognitivă) se bazează pe reevaluarea laturii cognitive în detrimentul celei operaţional-efectorii sau afective. Unele obişnuinţe scapă controlului conştient şi devin ticuri sau automatisme patologice (vorbitul singur, ritualurile obsesive). 3. Felurile deprinderilor După natura proceselor psihice implicate, în cadrul cărora are loc automatizarea, distingem trei tipuri de deprinderi: senzorial-perceptive, motrice şi intelectuale (de gândire, memorie, verbale etc.). Structuralitatea perceptivă, de exemplu, nu apare decât după constituirea unor invarianţi, consolidaţi prin exersare şi repetiţie: rezolvarea problemelor diverse din traficul rutier presupune o analiză rapidă şi depistare promptă a elementului problematic, ce apare deja ca o deprindere perceptivă. Analiza valorii artistice a unor tablouri, fotografii presupune o experienţă stabilă, structurată în timp. Chiar fixarea stânga-sus în lectură este rezultatul deprinderilor, care în alte tipuri de scriere (ebraică sau japoneză), se produce altfel. Există importante deprinderi de auz verbal: urechea umană este aptă să distingă, în prima copilărie, toate cele 50-60 de sunete ce compun limbile pământului, dar deprinderea de a descifra sunetele limbii proprii îl face pe copil “surd” la celelalte sunete, care se pot învăţa (mult mai greu) ulterior. Învăţarea limbilor străine presupune cu necesitate formarea deprinderii prin care un discurs este decupat în mici unităţi de sens. În acest context este bine să subliniem că pentru multe deprinderi senzorial-motrice există vârste critice sau vârste sensibile. Există apoi deprinderi de pronunţie, articulare, care particularizează şi individualizează mult vorbirea fiecărei persoane, la care se adaugă deprinderile de scris, de calcul, de operare cu abstracţii, care se mai numesc deprinderi instrumentale, în formarea sau corectarea lor având un mare rol cadrele didactice sau specialiştii în psihopedagogia handicapurilor (defectologi, logopezi).

67

care este în termenii lui P. sociale. ci mai degrabă mixte: scrisul este deprindere motorie (trasarea formei literelor şi înaintarea). Familiarizarea cu conţinutul deprinderii Aceasta este o fază informaţional-cognitivă. deprinderile motrice se bucură de o cunoaştere mai detaliată. Este vital ca instruirea verbală să fie scurtă. exerciţiul şi asigurarea controlului). ce include mai multe faze. Acest ultim criteriu este mai puţin operant. deprinderile nu sunt niciodată “pure”. cu mare acurateţe.De remarcat faptul că unele din aceste deprinderi funcţionează intercorelat (vorbit-cititscriere-calcul). condiţiile de realizare şi cerinţele privind standardul de calitate. Cu alte cuvinte chiar din start se face trecerea de pe al doilea sistem de semnalizare (cuvânt) pe văz (mult 68 . dată fiind posibilitatea analizei elaborării. iar altele interioare (interesul şi motivaţia. formării şi definitivării lor. 4. Anohin acceptorul acţiunii. adică planul intern al acesteia. Etapele şi condiţiile formării deprinderilor motrice Unele din condiţiile formării deprinderilor sunt exterioare (instructajul verbal. fiind cu atât mai importantă pentru deprinderile complexe. a căror formare o accelerează. de învăţare. 4. demonstrarea trebuie făcută global. Pentru a fi reuşită. cu implicarea întregii personalităţi. Elaborarea deprinderilor este un proces complex. pentru a deveni ea însăşi modelul intern la care se va raporta execuţia proprie. în al doilea rând. demonstraţia. toate fiind sub controlul general al gândirii (care este operaţională) sau al memoriei (care este mai ales informaţională). Demonstrarea depăşeşte simpla expunere verbală a instructajului (cu care se împleteşte). pentru a dezvălui semnificaţia şi importanţa deprinderii. căci prin explicaţii şi demonstraţii repetate subiectul depăşeşte imaginea iniţială aproximativă. iar după gradul de complexitate vom distinge deprinderi simple sau complexe. igienice etc. pentru că am văzut că majoritatea deprinderilor încorporează alte deprinderi în formarea lor şi. pentru a o transforma într-o reprezentare precisă. După tipul de activitate în care sunt integrate vorbim de deprinderi de joc. trăirile afective asociate.K.. de muncă.1. prezenţa predispoziţiilor înnăscute sau a altor deprinderi asemănătoare sau complementare care să fie încorporate în marea deprindere). dar şi senzorială (bazată pe auzul fonematic). şi intelectuală (analiză şi sinteză a propoziţiilor sau cuvintelor). concisă. Manifestându-se direct în comportament. apoi pe fragmente. din ce mişcări şi în ce succesiune se execută. factorii de personalitate facilitatori. Cognitiviştii fac de altminteri distincţie dintre memoria declarativă (cu acces intenţional) şi cea procedurală (predominant instrumentală şi greu de accesat voluntar).

4. 4. ci capătă continuitate. se reduc încordarea şi mişcările parazite. este o condiţie esenţială. Deprinderea este încă foarte fragilă. deci presupune încordare. erori. la aproximativ 3 biţi. Iniţial subiectul cuplează explicaţiile cu observaţia externă privind modul de articulare a componentelor într-un ansamblu coerent. cu o probabilitate de apariţie espectată ca egală. pe măsură ce văzul lasă loc tot mai mult kinesteziei în compararea cu modelul intern.2. Acum se selecţionează detaliile corecte. 282): concentrându-se pe un detaliu subiectiv. cu rata lui de progres. Învăţarea este voluntară. în aproape toate domeniile senzoriale. pentru că lanţul de mişcări poate fi mai bine organizat anticipativ (prefigurare motorie). Etapa învăţării analitice Prin învăţarea analitică deprinderea complexă este fragmentată în unităţi mai mici. controlul se interiorizează progresiv. În această fază controlul este preponderent extern şi absolut necesar: comunicarea erorilor şi explicarea acestora prin raportare la reperele modelului standard ajută mult la apariţia autocontrolului. care va stoca modelul acţiunii. scade precizia şi creşte numărul erorilor. coordonarea părţilor în întreg. omul se comportă ca şi cum ar avea un canal unic de comunicare. În felul acesta secvenţa motorie. care nu se realizează imediat. căci accelerarea are efect dezorganizator. ceea ce presupune o a doua fază. Etapa organizării şi sistematizării Presupune deja buna execuţie a părţilor şi trecerea la un efort de integrare într-o structură unitară. Capacitatea de a selecta semnalele utile în timp scurt generează posibilitatea previziunii.. nu se mai rupe. una câte una. în avans faţă de actul motor. Chiar câmpul perceptiv se modifică: aflate iniţial în acelaşi plan. când alta. Prin fenomenul de selectivitate a atenţiei. şi de aici pe kinestezie. “legat”. celelalte scăpând de sub control. consum de timp şi energie. cu o capacitate de transmitere şi prelucrare a informaţiei limitată. Organizarea exerciţiilor în conformitate cu complexitatea deprinderii şi particularităţile subiectului. Sunt necesare efectiv încercări şi erori prin care să se apropie succesiv de modelul anticipat. dar cu consumuri mari de efort şi timp în ce priveşte legăturile. adică 7+2 elemente discrete. focarul prelucrării clare a conştienţei va reţine când o operaţie. Această etapă este marcată de o “dizarmonie iniţială” (Miclea. care este astfel mai bine pregătită. de unde necesitatea unei explorări (priză de informaţie) mai reduse şi mai centrate pe elementele cheie. graţie învăţării apar corelaţii care organizează percepţia. deci un decalaj important între informaţie şi reacţie. efort. chiar în cazul unor evenimente neaşteptate. care va fi efectorul. p. 69 . Deşi posedă mai multe organe de simţ. încercând să formeze o schemă anticipatoare a secvenţei. chiar din această fază. M.3. cu eliminarea masivă a greşelilor la nivel molecular (al unităţilor).mai sintetic). ce vor fi învăţate pe rând. desincronizează. executantul scapă din vedere altele. După unele estimări canalul uman este saturat. 1991.

dinainte ştiut. corectitudinii. Etapa automatizării reduce explorarea vizuală la minimum (un singur semnal generează o întreagă secvenţă de răspunsuri). la modul propriu. elementul ei motric este exerciţiul. Dacă ea este simplă. 4. dau operativitatea tipică deprinderii. cu atât mai 70 .Etapa sintetizării şi automatizării Deoarece chiar de la nivelul fazei precedente. Aceasta înseamnă spargerea platoului de care am vorbit anterior. În toate fazele deprinderii. în timp record. Fie că numărul erorilor scade. atenţia basculează de la detalii spre ansamblu. transferând deprinderea în subconştient sau în memoria procedurală. contribuind la interiorizarea controlului. precizie. schematizarea şi generalizarea (căci se produce centrarea doar pe punctele nodale ale secvenţei). ce marchează un prag de sus în formarea deprinderii. Aceasta face ca acţiunea să capete fluenţă. apare creşterea bruscă ce recompensează lungi perioade de eforturi ce păreau zadarnice. prin concentrarea proceselor nervoase.4. aceşti parametri devin indicatorii privind stadiul atins în formarea deprinderii. care trebuie să aibă de fiecare dată un scop precis. prin care o componentă sau un element de legătură să fie executat la parametri de calitate superiori. numit platou. este posibilă tot mai deplina integrare a elementelor. în condiţiile scăderii concentrării atenţiei şi a efortului voluntar. Exerciţiul este elementul de legătură dintre instructor şi cel ce-şi formează deprinderea. greu de evidenţiat. care în această fază. pentru a oferi informaţii mai specifice şi mai adecvate fiecărui domeniu. curba progresului este rapidă. Aceasta este o schemă generală referitoare la deprinderile senzorio-motorii. pentru alte activităţi. artistice sau sportive. controlul trecând de pe văz pe kinestezie şi tact. ca probă a unei depline stăpâniri a maşinii). Cu siguranţă că educaţia şcolară este marea beneficiară a acestui capitol al psihologiei. fie prin creşterea mizei psihologice. fie că durata se reduce. dar suntem de acord cu Popescu Neveanu că marea diversitate a activităţilor umane cer acţiuni de cercetare concretă. Restructurarea continuă. iar cortexul eliberează teritoriile largi implicate iniţial. simultan cu creşterea preciziei. el oferă termenul de comparaţie (feedbackul) dintre execuţie şi modelul mintal. mai bun decât cu faţa. de la metoda vizuală la bătutul “în orb”). la cea cu zece degete. pe când în deprinderile complexe acumulările cantitative produc.5. calităţii.Etapa perfecţionării deprinderii Este etapa ce transformă deprinderea într-o componentă a măiestriei profesionale. particularizată. a motivaţiei (a deveni instructor auto te poate “pune la ambiţie” de a executa poligonul cu spatele. secvenţa de operaţii se face prin apelul tot mai scăzut la stimulările exteroceptive. duce la formarea stereotipului dinamic. fie prin procedee noi de acţiune (de la dactilografierea cu două degete. Erorile dispar progresiv şi timpul se ameliorează până la un punct.4. salturile calitative: după faze de progres lent. fluenţei. rapiditate.

G. prin care deprinderile vechi le obstrucţionează pe cele noi. intră în variate raporturi unele cu altele. Ceea ce se transferă este de regulă o schemă operaţională. ci pentru orice tip de cunoştinţe care intră în sistem. Psihologie generală. care sunt deprinderile. E. BIBLIOGRAFIE 1.P. de pe cunoştinţe pe instrumentele dobândirii lor. grupări de operaţii sau chiar segmente de acţiune. căci nu numai similitudinea. iar în cazul interferenţei (relaţia de concurenţă dintre deprinderi). Ed. de un transfer negativ. D. fizica sau limbile. Polirom. timpul scurt dintre formarea uneia şi a alteia. adevărate nuclee în jurul cărora vor creşte noile deprinderi. A. 1981.G.. ROBINSON. spre cele mai vechi dar mai slab formate) şi proactiv. adică pe priceperi şi deprinderi. AUSUBEL. ce se manifestă prin stânjenirea reciprocă a două deprinderi. Interferenţa este un fenomen de influenţă negativă. Ca să producă transferuri. dar mai bine consolidate.D. 1981. Iaşi. F. F. Bucureşti. 71 . Robinson. analiza sarcinii ducând la conştientizarea elementelor transferabile. fapt evident în învăţarea limbilor străine. Ea poate opera retroactiv (de la cele mai noi. generate de relaţiile lor de concordanţă sau de concurenţă. consolidarea insuficientă.mult cu cât tendinţa actuală este de a muta centrul de gravitate de pe informativ pe formativ.P. Măsura exerciţiului într-un domeniu amplifică şi abilitatea corespunzătoare. Atunci când învăţarea este temeinică şi mai ales la disciplinele în care intervine secvenţialitatea (progresele noi se fac pe fondul mai vechi de cunoştinţe). unde o nouă limbă se însuşeşte mai uşor decât prima. Interacţiunea deprinderilor: transferul şi interferenţa Modelele generalizate de acţiune.. Interferenţa este favorizată de slaba diferenţiere dintre deprinderile ce intră în relaţie (prea multă similitudine). 106 – 207). Învăţarea în şcoală. D.. COSMOVICI. Uneori un vechi procedeu trebuie înlocuit cu altul. posibilităţile de transfer sunt mai mari. pentru că ele impun mai mult construirea de operaţii pe fondul cărora se face asimilarea de informaţii (Ausubel. Atunci când vechea deprindere este un suport pentru construirea uneia noi. Transferul este dependent şi de gradul de antrenament prin care este consolidată deprinderea de bază. pp. 2. 1996... În pedagogie problema transferului şi a interferenţei se pune nu numai pentru deprinderi. 5. vorbim de un transfer pozitiv. dar şi exerciţiul implicat sunt transferabile. care se impune cu dificultate din cauză că vechiul stereotip este greu de inhibat.. cum ar fi matematica.P. deprinderile trebuie formate din start corect.

U. 3. 7. I. Bucureşti. 5. POPESCU NEVEANU. I... 5. MICLEA. A.. Scrieţi un mic eseu (două pagini) despre evoluţia deprinderilor în ultimul secol în funcţie de spiritul vremii (zeitgeist). Analizaţi problemele de transfer ale deprinderilor de calcul matematic şi de interferenţă în însuşirea limbilor străine. Tipografia Universităţii Bucureşti. 2. 1999. Arătaţi cum se pot transfera cele învăţate despre deprinderi la formarea tehnicilor de muncă intelectuală ale adultului. M. Ed.. 1975.. 1997. 1991. 7. Dicţionar de psihologie. PAROT.. 4. E.3. Faceţi o analiză detaliată a formării deprinderilor necesare însuşirii unei limbi străine sau a aceleia de a cânta la un instrument. 72 . II. 6. DORON. coord. Bucureşti. Editura “Sincron”. Evaluaţi tipurile de deprinderi pe care şcoala le construieşte pentru elevul din ciclul primar. R. insistând asupra raporturilor dintre ele. 6... Dicţionar de psihologie. F. red. coord. Psihologie generală. 4... Analizaţi raporturile dintre deprinderi şi cunoştinţe pe parcursul întregii şcolarităţi.D. Curs de psihologie generală. Bucureşti. RADU. Humanitas. Ed. Cluj. “Analiza complexă a comportamentului uman”. AUTOEVALUARE ŞI APROFUNDARE 1. ŞCHIOPU.. 8. Analizaţi locul şi rolul deprinderilor în structura activităţilor umane .P. vol. Babel. în Introducere în psihologia contemporană. P. ROŞCA. Exemplificaţi etapele şi condiţiile formării deprinderilor de citit-scris sau de învăţare motrică în activitatea sportivă. Radu. 1977.

4. în viziunea lui Ey). între trăsături.XVII. personal şi social. 3. Obiective operaţionale După ce vor studia această unitate. între statute şi roluri. • să opereze distincţii între sinele real şi cel ideal. • să distingă ca importanţă şi să ordoneze ierarhic structurile implicite şi explicite ale persoanei (corpul propriu. persoană şi personalitate. PERSONALITATEA Scopurile unităţii de curs sunt: • acela de a analiza conceptul de personalitate şi de a reliefa funcţia sa integratoare. factori şi tipuri de personalitate • să stabilească delimitările conceptuale dintre individ şi individualitate. cursanţii vor putea: • să definească conceptul central şi integrator al psihologiei. 2. limbajul şi caracterul. afectivitatea. Structura cursului 1. • acela de a panorama principalele tipuri de demersuri în abordarea personalităţii. • acela de a analiza structurile explicite şi implicite ale persoanei. care este personalitatea. Conceptul de personalitate Delimitări conceptuale Structurile explicite şi implicite ale persoanei în geneza Eului Demersuri tipice în abordarea personalităţii 73 . • să aibă o cunoaştere de ansamblu a modelelor comportamentale. factori ale şi tipologice ale personalităţii. raţiunea.

consistente şi stabile. apoi evaluări şi. R. determinante şi generalizate. etica.2. mai ales în domeniul însuşirilor caracteriale.4. şi sute sau mii de trăsături secundare sau de fond. dintre care un sfert (4504) denumeau trăsături reale. Modelul trăsăturilor 4. Descrierea tipologică a personalităţii Bibliografie Autoevaluare şi aprofundare Temele 2.. economia politică. 5 şi 6 fac parte din portofoliul de autoevaluare.3. după care urmează trăsăturile principale (10-15). p. p. cele supraordonate şi cu gradul cel mai mare de generalitate fiind trăsăturile cardinale (una-două). metafore.. Teorii comportamentiste 4. Modele factoriale 4. 74 . în fine. slab exprimate în conduită. 583). O primă sistematizare. existând un număr impresionant de termeni care fixează în limba vie şi scrisă trăsăturile prin care ea se relevă. 619) pentru a sublinia că aceasta este problema centrală a psihologiei. dreptul. pedagogia. a continuat cu Allport şi Odbert. dincolo de diversitatea paradigmelor şi metodelor sale” (Doron. a făcut-o Allport însuşi care a sesizat tendinţa la ierarhizare a trăsăturilor. psihiatria sau religia şi-o dispută în egală măsură. celelalte putând să fie utilizate pentru aprofundarea cunoştinţelor. 1999. taxonomie. specifice şi temporare. Interesul pentru descrierea acesteia în termeni lingvistici a început cu psihologul german Klages (1926) care a găsit mai mult de 4000 de termeni. care au înregistrat 18 953 de denumiri de trăsături psihice implicate într-o definiţie globală a personalităţii. CAPITOLUL XVII PERSONALITATEA 1. Ca realitate psihologică personalitatea reprezintă o problemă la fel de veche ca şi specia umană. Din zecile de definiţii propuse (peste 50). Conceptul de personalitate “În psihologie toate drumurile duc la personalitate” spunea aforistic Popescu-Neveanu (1977.1. care le domină şi integrează pe toate celelalte.4. celelalte implicând comportamente. deşi sociologia. dificultatea de a stabili o unitate a acestora “se loveşte de dificultatea de a stabili unitatea psihologiei înseşi.

prin analiză factorială fiind reţinuţi 16 factori primari şi 4 de ordinul al doilea. sociale şi culturale. care este limba. În ciuda acestui rezervor uriaş de cunoştinţe despre persoană. fiecare arată celuilalt ceva ce se vede. 188-189). ceva prin care se aseamănă doar cu anumiţi oameni şi ceva prin care nu se aseamănă cu nimeni. M. p. aşa cum este perceput de ceilalţi sau cum îl percepem în propria noastră fiinţă. o construcţie personală. 1996. Raad şi Goldberg (1992). Mergând pe aceeaşi linie metodologică (factorializarea trăsăturilor plecând de la depozitul lingvistic) Tupes şi Christal (1958. într-un raport care închide datele biologice. personalitatea a intrat în câmpul ştiinţei prin latura sa de destructurare patologică. 1987).Cercetări mai sistematice. pp. M. pp. Cu alte cuvinte personalitatea implică şi general umanul (nomoteticul). desfăşurate de Cattell în deceniul al cincilea.. căci feţele sociale sunt 75 . autorul teoriei abilităţilor mintale primare ca subcomponente ale inteligenţei... psihologice. cea personală şi cea reală (Holland. care se ocupă cu universalele.. Din punctul de vedere al ştiinţei. Ca realitate cotidiană. personalitatea este omul viu. conceptul de personalitate şi procesul formării acesteia sunt de dată foarte recentă. Tot Allport sesiza că există în fiecare om ceva prin care el se aseamănă cu toţi ceilalţi oameni. Aceasta include o doză de inautenticitate. personalitatea beneficiind din plin de evoluţia instrumentelor de abordare matematică. căci ea nu poate fi încadrată în legi universale. elaborat şi bogat model al personalităţii. dezvoltat ulterior de McCrae şi Costa (1985. în timp ce preocupările pentru înţelegerea dinamicii şi formării ei marchează a doua jumătate a acestui secol. 18-25). de Peabody şi Goldberg (1989). acel ceva ce face dintr-un om o fiinţă unică şi irepetabilă (planul idiografic). de capitalul de experienţa înmagazinată de filozofia sa proprie. În acest sens personalitatea nu este dată din naştere. arătăm că în oricare dintre noi există trei feţe: cea socială. a anticipat extraordinar modelul Big Five. unicitatea fiinţei umane este un impediment. real. Pentru a-l parafraza pe filozoful spaniol Miguel de Unamuno. forjate odată cu perspectiva factorială asupra inteligenţei. meritul revenind şcolii psihopatologice franceze. 1974. dar şi diferenţa specifică. Unicitatea lui este dată de potenţialul ereditar. 1961) au creat cel mai nou. a ajuns la concluzia că personalitatea ar putea fi explicată prin 5 factori independenţi (Zlate. au dus la o taxonomie mai riguroasă a acestora. concret. la începutul secolului al XX –lea . 246). aplicând analiza factorială. apoi de Hofstee. Ca un paradox. K. ci se construieşte progresiv. pentru că încă din 1934 a dat 60 de adjective la 1300 de evaluatori şi. M. ceva ce numai el ştie despre sine şi ceva ce doar Dumnezeu ştie despre fiecare. de istoria sa de viaţă. în spatele căreia se ascunde sinele nostru real: este ceea ce pretindem că suntem pentru spaţiul public. pe care el a şi perfecţionat-o. 1999. Big Five. Selful (sinele) social este ceea ce arătăm lumii. care spunea că atunci când vorbesc doi oameni.. de constituţia sa fizică. (Minulescu. Astfel Thurstone.

elementul exterior ce caracteriza expresia emoţională. care îi dădeau unicitatea şi-l individualizau în raport cu celelalte personaje. ierarhizată. plecând de la constantele comportamentale deja evidenţiate. cuvântul (de origine etruscă) având trei accepţiuni. personajul. În sens mai restrâns. În sens larg. care-i conferă şi puterea de predicţie a comportamentelor viitoare. a trăsăturilor personale. Manifestarea cea mai concretă. legate de modul de desfăşurare a pieselor în teatrul antic: masca. aceeaşi pe tot parcursul piesei. Accepţiunea modernă păstrează paralelismul cu cea antică. Trăsătura de personalitate se manifestă asemănător în situaţii variabile. 189). ca o structură de “integrare progresivă.. a Eurilor (statutele sau rolurile jucate de cineva în interacţiunea cu ceilalţi) de către ceea ce autorul citat nume personalitatea totală. 76 . indicând aparenţa. cu caracteristicile sale de structură şi comportament. predominant ereditare (înfăţişare. persoana fiind definită de aspecte bioconstituţionale. cit. Aspectele fizice. p. biotip. personală.diferite în funcţie de oameni şi circumstanţe. care se manifestă constant în comportament. Ea se relevă analizei la diverse grade de complexitate şi de generalitate. Factorul de personalitate este un construct extrem de elaborat. contaminată şi de sentimentele relative la sine. aspectele psihologice (temperament. Mecanismele ei de formare sunt diferenţierea şi integrarea progresivă. ele fiind de fapt rolurile pe care le etalăm. fizionomie. Când ne valorizăm foarte înalt. individualitate persoanei. ci este o realitate care devine. dar niciodată completă. Sinele real este cel care ne-ar apărea dacă am putea să ne vedem clar. în legătură cu ce credem despre noi înşine. se schimbă pe măsură ce creştem: “dacă te afli într-un demers de căutare a sinelui propriu. de fapt ansamblul interacţiunilor personajului cu celelalte personaje ale piesei. K. a tuturor sistemelor care privesc adaptările caracteristice ale unui individ la mediile sale variate” (Allport. Aceste remarci ne trimit de fapt la originea termenului de personalitate. conferind unicitate. ce poate fi influenţată mult şi de aprecierile. personalitatea este o configuraţie relativ stabilă de însuşiri psihice. pp. caracter şi aptitudini) şi cele psihosociale. a deprinderilor. definite de multitudinea de statute şi de roluri prin care persoana intră în relaţie cu ceilalţi. acesta este realitatea care te aşteaptă la capătul călătoriei” (Holland. personalitatea a fost identificată cu sistemul psihic uman. Faţa personală este ceea ce credem că suntem. M. El nu mai este o mască.. 1991. evaluările pe care le fac ceilalţi în legătură cu noi. 110-111). Este o viziune privată. avem o stimă de sine ridicată (self-esteem. particularităţi fiziologice. de unde relativa ei stabilitate. şi rolul interpretat. în engleză). care este latinescul persona. maniera în care ne vedem noi înşine. cu caracter contextual şi situaţional puternic este comportamentul. care-şi pun amprenta pe funcţionarea psihică). psihice şi relaţionale se combină într-o manieră care dă unicitatea individuală (individualitatea) persoanei. op. a reflexelor condiţionate.

Vedem cum.. prelungite în tipologiile Myers-Briggs. 232-234) că raporturile persoană-personalitate se clarifică mai bine prin opoziţie la un alt cuplu terminologic. care reuneşte ciorchini de trăsături ce au tendinţa să se asocieze la majoritatea indivizilor. Tipul de pesonalitate vizează maxima generalitate. Persoana este individul luat în accepţiunea psihologică. definit de ansamblul însuşirilor psihice care-i asigură adaptarea la mediul social-istoric. Delimitări conceptuale Suntem de acord cu Mielu Zlate (2000. are o accepţiune extrem de largă. caracterologiile franco-olandeze. prin diferenţierea organizării structurilor şi a funcţiilor sale. fără conotaţii evaluative sau descriptive. un adevărat ghid de operare şi construcţie concretă a omului viu. după Meili. Tipurile temperamentale clasice. sunt exemple de abordări specifice acestui nivel.derivat prin analiza factorială a manifestărilor personalităţii. produs în întregime determinat biologic. persoana desemnează omul ca membru al societăţii. Introversia – extraversia. Prin opoziţie. Definindu-şi conştient atitudinea faţă de realitate. în această trecere de la concret spre general. M. Cattell. tipurile psihologice ale lui Jung. ea trebuie să fie studiată de psihologia generală. pe care îi clasifică în scopul predicţiei. introducând criteriul axiologic. căci el reuneşte trăsăturile şi factorii într-un model explicativ care poartă asupra unui mare număr de oameni. dinspre comportament spre tip. 231). Uneori realitatea lui psihologică transindividuală este greu de surprins sau de pus în evidenţă. pe tipul de activitate nervoasă superioară (Pavlov). care apar pe parcursul existenţei individuale. pentru că are deja un grad de generalitate foarte ridicat. Personalitatea implică organizarea superioară a persoanei. anxietatea şi nevrotismul sunt câţiva factori de gradul al doilea puşi în evidenţă de R. Individul. în timp 77 . B. adică saltul de la idiografic la nomotetic. Conceptul de personalitate este. pp. În această accepţiune. Deoarece persoana are referinţe foarte largi. pentru că ea presupune raportarea conştientă la lume. animală sau umană). fundamentate pe umori. obiectul ultim şi cel mai complex al psihologiei (citat de Zlate. 2000. personalitatea devine un referenţial în funcţie de care capătă sens şi valoare explicativă toate noţiunile psihologiei ştiinţifice. individ-individualitate. p. personalitatea face saltul de la problema omului viu şi real spre concept şi legitate. Calitatea de persoană nu poate fi atribuită copiilor sau defectivilor mintal. originalitatea. sau pe extraversie şi stabilitate (Eysenck). 2. individualitatea se foloseşte pentru a desemna organizări complexe. la capătul căreia integrarea produce ierarhizările ce-i dau unicitatea. reprezintă specia (indiferent de natura ei vegetală.

prin care se detaşează comparativ de ceilalţi (în sens valoric). prin care îşi constituie obiectul propriei cunoaşteri. Apoi el îşi “construieşte propria sa lume”. dar şi mecanismul de apărare al personalităţii.. stăpânirea limbajului şi a gândirii. 295-318) consideră că structurile persoanei se nasc în mod explicit din ontogeneza Eului: „dezvoltarea. referindu-se la particularităţile psihice individuale.ce personalitatea. Eul se construieşte şi prin propria lui gândire. Prin aceasta el se instituie ca subiect al cunoaşterii. a opţiunii pentru o profesie. pentru a o depăşi prin stadiul oglinzii” (Lacan). fie prin raportarea sa la un altul. este mai degrabă obiectul psihologiei diferenţiale. p. Deşi se presupun. faţetele sale. Diferenţierea sinelui corporal apare fie prin rezistenţa pe care obiectul o opune îndeplinirii dorinţei (Freud). nu încetează să asimileze toate relaţiile ‘afective’” (op. 297). cu concepţia lumii proprii: ea presupune şi un ideal al Eului. „Imaginea de sine. după o logică afectivă. pe de altă parte. politică. 3. la un anumit nivel „el confundându-se cu schema corporală. care sunt rolurile. la sentimente. p. ca Eu corporal pe de o parte şi ca Eu logic. de previziune şi de control în funcţie de un sistem axiologic de referinţă” (op. Personalităţile multiple. pp. la vârsta vocaţiei şi a idealismului. de a avea o misiune în lume şi pune problema. 301). identificarea cu un personaj. dedublarea sau regresia marchează disfuncţiile ce pot apărea atunci când predomină disonanţa. ţară. prin care „îşi dezvoltă puterea de acţiune. el construieşte de fapt mai multe personaje. învelişul. convingeri. 300). ca într-o oglindă. care îl trimite înapoi la sine însuşi. El reprezintă faţa socială a lui Holland sau Eurile integrate de personalitatea totală a lui Allport. Astfel Eul se formează ca subiect al cunoaşterii luându-se în posesiune pe sine ca obiect distinct. cit. persoana şi personajul pot fi congruente.. familie. Personajul este persoana care joacă un rol social şi cum fiecare om vine în contact cu mulţi semeni. Corespunde cel mai mult ideii de persoană ca mască. armonice sau aflate în disonanţă. prelungind şi făcând complexă imaginea corpului. Eul se constituie mai întâi ca posesor al corpului său (este încarnat). constituirea şi istoria persoanei sunt acelaşi proces”: (p. credinţe. etc. devenind o fiinţă raţională. care este o valoare ce i se adaugă spre adolescenţă şi face posibilă asumarea unui rol. Aceasta pleacă de la nevoia de a fi cineva. 78 . prin care se echilibrează forţele imaginarului cu forţele realităţii (după pubertate). Structurile explicite şi implicite ale persoanei în geneza Eului Henry Ey (1983. plecând de la trebuinţe şi emoţii pentru a ajunge.. ce oferă aparenţa. Construcţia Eului nu se termină cu luarea în posesie a propriului corp. cit.

temeiul securităţii noastre existenţiale provine din faptul că Eul este încorporat. cit. construcţia lumii. Laing. În chiar evoluţia sa Eul. este prezenţa distinctivă ce desparte persoana de personalitate.. Această perspectivă consistentă asupra devenirii persoanei prin constituirea elementului ei integrator fundamental. de care se desprinde informaţional. care fixează traiectoria axiologică a persoanei. Reglându-şi raporturile cu lumea şi cu divinitatea. punctul de maturitate nu mai este. dar rămâne legat de el prin reprezentare. înţeleasă ca o configuraţie de atitudini care are în centrul său Eul ca factor de integrare şi de coordonare. Destinul nostru este proiectul nostru existenţial. ci vârsta a doua. este valoroasă pentru că o pune în conexiune cu contributorii majori ai conştiinţei: limbajul. 79 . prin care “obiectivizarea Eului constituie cel mai înalt grad al personalizării sale” (op. social şi spiritual. Astfel Eul implică corpul: persoana se constituie prin corpul ei şi nu şi-l depăşeşte decât hrănindu-se cu informaţia care vine tot prin rădăcinile lui. Structurile în formare ale Eului sunt explicite. Pentru că Eul poate fi considerat şi din perspectiva activităţii (a face). sociale. dar şi limite ale devenirii sale. Eul este în submersie permanentă în corpul său. la cel psihologic. ci la sfârşitul ontogenezei. personajul şi caracterul. Sinele. ajunsă astfel la maturitate. p. în timp ce prin individuare tardivă. ce formează Eul pasiv).. enunţată tragic de Sfinx. Ey relevă importanţa memoriei. Şi la Jung. Ajungem la o altă definiţie a personalităţii.Faza avansată a autoconstrucţiei de sine reprezintă caracterul. acesta fiind semnul totalei împliniri a persoanei. raţiunea. într-o zonă centrală a fiinţei psihice. valorice. Coroborând cele trei predicate (a fi. Cine sunt eu ? Această problemă. ca la Ey. căci prin această funcţie valoarea este încorporată în structura Eului: “gândindu-şi proiectul. Eul îl reface mereu” (…). a avea şi a face). care se instituie nu la începutul. tinereţea. Eul apare în procesul multiplelor sale interacţiuni cu lumea. idee reliefată nuanţat şi de Ey. filozofic de Socrate şi dramatic de Hamlet. este problema continuă a oricărei persoane” (op. Conectând dimensiunea sincronică cu cea diacronică. cit. ori de a avea prin toate atributele pe care le conţine (somatice. parcurge drumul de la Eul corporal. 308). Eul implică limbajul (prima relaţie sistematică a Eului cu altul). corespunzând nivelelor fizic. Eul este în centrul conştiinţei (îşi asumă fiinţă cu care se identifică prin necontenită confruntare cu ceilalţi). psihic. aflate între conştient şi inconştient. adevărate potenţialităţi. voinţa. După R. dar o dată construite devin implicite. inteligenţa. când se diferenţiază sinele. promotorul antipsihiatriei. psihice. în perpectiva lui Jung. raţiunea (prin care capitalizează valorile intelectuale). social şi cultural. după cum apreciază Ey. p. el poate fi coordonat ori de a fi (afirmarea fiinţei prin coordonarea tuturor resurselor se face de Eul activ). 313). ca integrator al personalităţii. Eul. preponderent axiologic.

Skinner postulează că personalitatea. Bandura afirmă că personalitatea umană constă dintr-o colecţie de comportamente. Succesele cresc sentimentul eficienţei personale. Învăţarea socială apare prin modelare: o persoană expune comportamentul de învăţat şi cealaltă îl achiziţionează prin observaţie. măsurării şi deci a obiectivităţii. Aşa cum apreciază şi M.Teoriile comportamentiste Acestea ar putea fi asimilate construcţiilor pe care Allport le includea în teorii (definiţii) prin efect extern. dacă cineva are mulţi prieteni. trăsătură. de exemplu. anxietate sau inconştient. Extraversiunea este. factor sau tip. Bandura afirmă că oamenii îşi urmăresc propria performanţă. Renunţând la id. prin care se evaluează cât de efectivi suntem în raport cu situaţiile. Teoria întăririi a lui B. pentru că. persoana este ceea ce poate face ea asupra mediului. Teoria învăţării sociale a lui A. ce dau ocazia evaluării. De exemplu. Scalele de măsură a eficacităţii personale s-au dovedit a fi utile în selecţia profesională. ele definesc personalitatea în funcţie de 80 . stabilind o relaţie de cauzalitate între calitatea personalităţii şi mărimea efectelor (în conduita proprie sau a altora). ego. teoria se centrează pe comportamente specifice şi pe întărirea care le produce. interacţiuni multiple şi preferă să lucreze mai degrabă în grup decât singur. carieră. Demersuri tipice în abordarea personalităţii Marea diversitate a teoriilor despre personalitate ar putea găsi o ordine plecând de la gradul de complexitate şi generalitate la care acesta se relevă: comportament. Se observă că ambele teorii au eficacitate în domenii concrete (învăţare. aceasta putând apărea manifest în comportament târziu (la adolescenţă). exprimă acest comportament pentru că el a fost întărit mai mult în trecut.1. oferind o posibilitate reală de cunoaştere a personalităţii. urmată de judecarea procesului care a dus la acel răspuns. plecând de la comportamentele obiectiv produse. De asemenea. Zlate (2000. în replică la ceea ce a făcut mediul din ea. Evitând conceptul de extraversie sau depresie. plecând de la urmărirea interacţiunii dintre părinţii săi. 240). Rolul mediului este foarte important. Skinner intră în această categorie. achiziţionate prin interacţiunea reciprocă a persoanelor şi a factorilor de mediu. p. iar eşecurile îl reduc.4. de unde ideea eficacităţii personale. diminuarea fumatului la gravide sau diminuarea efectelor fiziologice ale stresorilor. este în întregime dobândită prin întărire. F. care creşte probabilitatea unui anumit răspuns. aşa cum a subliniat Watson. psihoterapie sau consiliere). care au în vedere cum se manifestă persoana în exterior şi ce efecte produce ea asupra celorlalţi. urmărirea intereselor. deficitul lor este că reduc personalitatea la personaj (roluri jucate şi exteriorizate). 4. interiorizată de copil şi încorporată în repertoriul sau de comportamente.

cel al tipurilor. zgârcenia tind să se manifeste constant în conduită. Analiza structurii trăsăturilor prin metode matematice (analiza factorială) depăşeşte deja nivelul lor de generalitate cu o clasă. p. Conferind persoanei unitate şi identitate. indiferent că “sunt empirice. În ciuda coşmarului semantic al celor peste 18000 de termeni ce definesc în limba engleză trăsăturile. fie de la observarea anomaliilor patologice ale personalităţii. Punctualitatea. cum am mai arătat.. indicând că în spatele lor stau nişte invarianţi numiţi trăsături. în numele unei obiectivităţi îndoielnice. p. ciorchine (cluster) de trăsături. Ca domeniu. 357). trăsăturile acoperă zonele cognitive. să o excludă total din psihologie. 26). în ciuda contextelor situaţionale foarte diferite. J. P. doar un sfert.. O trăsătură psihică poate fi descrisă ca o particularitate relativ stabilă a unei persoane sau a unui proces psihic. care la un anumit grad de generalitate. Trăsăturile sunt în primul rând noţiuni descriptive. stabilitate şi repetabilitate a acestora. Stabilite în mod empiric. timiditatea. fie prin analiză matematică. pentru că ea nu poate opera doar cu generalităţi sau numai prin individualităţi şi astfel “va ocupa o poziţie intermediară” (1991. având şi “o distribuţie normală într-o populaţie de ansamblu” (op. Chiar dacă ele sunt în bună măsură etichete verbale. Allport fundamentează psihologia personalităţii pe nivelul trăsăturilor. pot avea funcţie explicativă.metodele utilizate. deoarece oamenii răspund constant şi cu intensitate specifică după o perioadă de timp. fiziologice şi morfologice. trăsătura pare azi chiar elementul de bază al personalităţii înţeleasă ca o constelaţie de trăsături (Guilford). ideale sau culturale. fiind situate deasupra răspunsurilor specifice şi nivelului răspunsului habitual. Modelul trăsăturilor La prima vedere conduitele obiectivate în comportamente au o mare variabilitate situaţională. cit. conative.. le putem analiza şi defini din loialitate faţă de limba proprie. construite printr-o inferenţă de tip inductiv. care. prin investigarea cărora se poate “preciza trăsăturile ce permit o descriere exhaustivă” (Delay. cit. 13).. afective. dincolo de care se impune observaţiei o anumită consistenţă. căci factorul este o constelaţie. p. desemnează manifestări veridice ale oamenilor. ele violentează considerabil individul concret care e introdus cu forţa în ele” (op. şi imediat sub nivelul tipului psihologic. p. expresie a psihologiei simţului comun.2. 4. indicând predispoziţia de a răspunde în acelaşi fel la o mare varietate de stimuli. care dă cel mai puternic instrument de definire a trăsăturilor. ajungând. Aceasta deoarece trăsăturile ocupă un grad satisfăcător de generalitate. Trăsăturile trimit deja către un alt nivel de generalitate. 81 . în variantele extreme. fie că pleacă de la observaţia empirică fixată în termenii limbii comune. Pichot. Metodele de izolare a trăsăturilor este foarte variat. trăsăturile comune se dovedesc sigure. 357).

părând “mai bine adaptată la o descriere euristică a personalităţii” (Delay. B. Pichot. Cattell a reţinut 16 factori interni esenţiali. nevrotismul şi psihotismul. triat şi rafinat prin analize succesive). 338). care au simplitate matematică. dar diferenţa provine de la metoda matematică utilizată (analiza factorială cu axe oblice) şi punctul de plecare (depozitul lingvistic.. deoarece răspunsurile pot fi dependente de starea de moment a subiectului. Eysenck şi R. p. au fost asimilaţi cu competenţele de ordin general (factorul g al lui Spearman). 4. în discursul ştiinţific el “putând fi orice element care poate avea statut de cauză a unui fenomen”. 315). care consideră că personalitatea rezultă esenţialmente din învăţarea desfăşurată în mediul social. a sistemului limbic şi a sistemului nervos autonom (pentru nevrotism) şi a componentei hormonale (pentru psihoticism). intervenind în situaţii specifice. Exponenţii cei mai cunoscuţi ai teoriilor factoriale în planul personalităţii sunt H. abordabilă doar pe calea comprehensiunii. Cattell şi-a elaborat teoria într-o manieră oarecum similară lui Eysenck. Aceasta şi datorită tipului de analiză factorială utilizat: a factorilor ortogonali. ca în cazul lui Eysenck. efectuată asupra bateriilor de teste. ca în faimosul model ierarhic al inteligenţei propus de Vernon şi Burt. factori majori de grup şi factorul general. fie din partea psihologiei noncantitative (fenomenologică sau umanistă). P. primul definind personalitatea printr-un număr mic de factori principali (extraversia. J. Chiar metoda chestionarelor nu ar avea o valoare obiectivă mare. din care a selectat 16 de gradul întâi şi alţii de gradul al doilea). Rouanet.. căci ea conduce la o structură ierarhică.3. p. iar în statistică desemnând “o variabilă explicativă categorială”. la un număr mare de oameni.Modelele factoriale Factorul are un nivel de generalitate ridicat. 1999.. dar corespund mai greu realităţii psihologice. intervenind într-o mare varietate de sarcini.Critica teoriei trăsăturilor vine fie dinspre behaviorism. sau ajustate în funcţie de aşteptările examinatorului său de dezirabilitatea socială. prin luarea în considerare a formaţiunii reticulate activatoare ascendente (elementul explicativ al introversiei-extraversiei). sau au o acţiune limitată. El consideră că factorii pot fi împărţiţi în două tipuri: externi (formând personalitatea aparentă) şi interni (formând baza personalităţii). J. pe care îi posedă fiecare om într-o mai mare sau mai 82 .. Cattell. H. (Bonnet. preferată de Cattell. adăugat mai târziu) al doilea printr-un număr mult mai mare (35. P. factori minori de grup. Factorii desprinşi din analiza factorială. În funcţie de gradul lor de generalitate pot fi deci definiţi factori specifici. Printre meritele psihologului Eysenck se numără acela de a fi încercat să dea o fundamentare biologică personalităţii. Criticile aduse modelului său pleacă de la simplificarea excesivă a personalităţii şi derivarea teoriei generale de la un eşantion prea limitat ca număr. care insistă pe unicitate ireductibilă a fiinţei umane. sau metoda factorilor oblici. 1984.

D. factorul B: neinteligent inteligent. confirmaţi în multe investigaţii sau cercetări de grup. de dificultatea testului (situaţia) şi de gradul de oboseală-odihnă (starea persoanei). cu o acurateţe ridicată. Aşa cum remarcă I. nevrotismul şi deschiderea la experienţă. Orrell. după o muncă de decenii. ceea ce probează validitatea datelor şi a concluziilor psihologice”. Importanţa teoriilor factoriale ale personalităţii (cel mai recent şi mai evoluat fiind Big Five) este acela că el ţinteşte spre descrierea acesteia în termenii unui set mic. 209). 313).F. de aceea modelul lui presupune interacţiunea dintre trăsăturile. 1996. Chiar dacă nu toate studiile au dat exact aceiaşi cinci factori. S. având o natură polară (factorul A: rezervat-sociabil. Deşi modelul lui Cattell este “cel mai cuprinzător model de personalitate” (B.. cu particularizări care ţin de cultura în funcţie de care modelul a fost replicat. agreabilitatea. Succesul la un examen poate depinde de nivelul crescut al anxietăţii (trăsătura). Unele critici sunt de ordin general: “ factorii de personalitate propuşi de el se înscriu în categorii prea rigide pentru a fi operanţi” (Hayes.). cele două demersuri tipice în abordarea personalităţii. De aceea alternativa contemporană majoră la teoriile lui Eysenck şi Cattell este modelul Big Five.. p.Descrierea tipologică a personalităţii 83 . Radu (1991. N. rezonabil şi universal de trăsături.4. altele de ordin tehnic: strategiile de construire a chestionarelor de personalitate şi problemele generării itemilor au fost împinse la un nivel atât de ridicat de autorii modelului Big Five. 20).). 1997. factorul C: instabil emoţional-stabil emoţional etc. care are şi o înaltă validitate conceptuală “modelul celor 35 de scale ale lui Cattell nu mai are pregnanţă” (Minulescu. de a atribui factorilor o altă realitate decât aceea de simbol. 515) şi deşi el a depus o imensă cantitate de muncă de cercetare pentru a-şi susţine teoria. care contestă psihologului “dreptul de a trece de la un concept matematic la o altă realitate – cea psihologică . p. p. care exprimă într-un mod convenabil datele experimentale “ pare prea severă şi în contradicţie cu evoluţia ştiinţei înseşi. Cattell credea că factorii singuri nu pot prezice comportamentul cuiva. prin care s-au izolat. care să prezică comportamentul într-o mare varietate de situaţii. conştiinciozitatea. M. modelul trăsăturilor şi modelul factorial prezintă note comune şi particularităţi diferenţiatoare: “este de menţionat convergenţa rezultatelor obţinute prin cele două strategii. este satisfăcător. stările persoanei şi situaţiile în care ea se află.. care furnizează un profil caracteristic. 4.. 1998. gradul de suprapunere al acestora. Smith. cinci domenii (factori universali) ai personalităţii: extraversia. p. încât acesta a devenit standardul în materie. În acest sens critica Annei Anastasi. Cei 16 factori esenţiali pot fi evidenţiaţi pentru fiecare om printr-un chestionar de personalitate (16 P. în diferite culturi.mică măsură.

Tipologiile sunt. Plecând de la teoria jungiană. Tata şi Mama). Tipul poate fi definit fie printr-un ansamblu de reacţii particulare.. Briggs-Myers. 335). care divide personalitatea într-o zonă de conştiinţă. au construit inventarul Myers-Briggs. aceasta impunând un număr limitat de roluri. şi într-un inconştient colectiv. Briggs şi J. de suprafaţă sau de profunzime. a lui Jung sau Rorschach. disponibil în trei forme (F=166 itemi. neinteligent-inteligent). J. Pende). care-şi stabilesc clasificările plecând de la aspecte izolate sau 84 . zonele de la extremele variaţiei pot reprezenta tipuri (introvert-extravert. între sisteme. Jung postulează. cât şi în psihologia aplicată (Minulescu. introversia şi extraversia (având ca prototip pe Platon şi Aristotel) şi patru funcţii psihologice majore. dând tipologii care sunt cel mai adesea utilizate în medicină. p. individul concret plasându-se la o anumită distanţă de aceşti poli. Pentru a ilustra teoria tipurilor facem câteva referiri la modelul propus de C. M. că există două atitudini de bază ale persoanei. psihofiziologice (Pavlov. gândire versus simţire. ultima destinată autoevaluării). după punctul lor de plecare şi modul de alcătuire. corespunzând persoanei.. 294). Critica lor majoră invocă tendinţa reducţionistă a tipologiilor.“Noţiunea de tip derivă direct din sensul etimologic al lui persona. existând şi tipologii mixte. larg folosite atât în cercetare. în care caracteristicile morfo. mască” (Delay. neplăcut. psihologice pure (cea psihanalitică a lui Freud. în miezul căruia se află Sinele. dar o analiză mai atentă arată numeroase corespondenţe. iar simţirea (afectivitatea) clasifică informaţiile după caracterul lor plăcut. În sens statistic. Pichot. Multitudinea tipologiilor poate să pară deconcertantă. cu mult înaintea lui Eysenck. dar şi complexele. P. 1996. Heymans şi Wiersma). ca cea a lui Kurt Schneider). AV=50 de itemi. tipologiile perceptive ca cea a lui W. similar zonelor aglomerate în galaxii. aceste condensări fiind cele ce definesc tipul.1984. fizio şi psihologice se combină. transmise genetic individului. fiecare corespunzând unui anume tip de comportament. gândirea clasifică experienţele după categoriile logice. Combinarea atitudinilor cu funcţiile dă cele opt tipuri psihologice descrise de Jung în cartea omonimă (1921). p. tipologiile clinice. Dacă vom considera trăsăturile de personalitate ca variind într-o manieră continuă. continuând experienţele acumulate de generaţii ale umanităţii. G=126 de itemi. ca un set de tendinţe universale numite arhetipuri (Animus şi Anima. intuiţia organizează lumea prin impresii subiective. fie prin structura specifică a personalităţii. Senzaţia este o funcţie prin care individul observă şi stăpâneşte realitatea. aranjându-le în structuri valorice. cu care persoana operează comportamental. Eroul. sau cea bazată pe atitudinea faţă de lume. cuplate în perechi opuse: senzaţie versus intuiţie. reprezentarea grafică a trăsăturilor dă aglomerări în anumite zone ale spaţiului . K. Jung. Jaensch. Sheldon. de o mare diversitate: morfologice (Kretschmer. într-un inconştient personal. al cărei centru este Eul.. două autoare. G.

P.D. 450-451). Psichology. Iaşi. 1997. S... 1997. 1998. care dă determinanţii suplimentari ai personalităţii. Bucureşti. inclusiv a funcţiei psihodiagnostice a expresiei. Ed. fiziologice (adică temperamentale).. London. Şcoli normale şi licee. ŞCHIOPU.. coord. 8. G. 1983. Ed. Eul şi personalitatea. etc. 1999. Sincron.. 1991. Boston. E. An Introduction to Human Behavior. HAYES. presupune luarea în considerare. Dicţionar de psihologie. Braşov. etc.. DELAY... 2. Suntem de acord cu Allport care afirma că “nu se poate încă acorda încredere unor instrumente singulare. 1984. Dicţionar de psihologie. McGraw Hill. Proiectul Tempus CME.D. “Personalitatea şi dimensiunile ei psihologice”. aceste metode pregnant nomotetice trebuie completate cu cele idiografice. E.. ORRELL. D. Ed.C. 3.. pe care datele contradictorii existente îl amplifică. Paris. Garell Publishing House.. Bucureşti. Diferenţa specifică. R..parţiale ale personalităţii. Masson. F... şi în sfârşit intelectuale”. POPESCU NEVEANU.. CREŢU. Heath and Company. PICHOT. Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică.D. 1993. 1996. M. M. 1999. U.. 11. Bucureşti. K. 10. 5. Fiind esenţialmente un sistem descriptiv prescurtat. 10. Lexington. spun Delay şi Pichot (op. M. DORON.. pp. Ed. BIBLIOGRAFIE 1. Babel. Psihologie. Toronto. N. B. 9... MINULESCU. Ed.M. 6. p. Bucureşti.. ALLPORT. Psichology. Sibiu. 352). H. ce permite parţial previziuni ale comportamentului cuiva. SMITH. Massachusetts. Abrégé de Psychologie. 7.. RADU. ceea ce dă unicitate şi relevanţă unei persoane. ZLATE. Avem nevoie de baterii cuprinzătoare şi bine concepute” (Allport. Bucureşti. Aceasta presupune însă un efort de sinteză uriaş. Bucureşti. Humanitas. Trepte spre succesul în carieră. I. Trei. R. 1991. afective. New York. Introducere în psihologie. 1974. J. “O tipologie veritabilă ar trebui să ţină cont simultan de componentele morfologice. cit. 1991.. în Introducere în psihologia Contemporană. Bucureşti. 1998. voliţionale (adică caracteriale).P. Cluj. Structura şi dezvoltarea personalităţii. M.. HOLLAND. 4. Manual pentru clasa a X-a. EY. PAROT.. Ed. All.P. T. LUCA. 12. Chestionarele de personalitate în evaluarea psihologică. 85 . P. Bucureşti. Conştiinţa. Massachuestts. Science and Understanding. ZLATE. după autorul citat.

Bucureşti. Analizaţi raportul nomotetic-idiografic în construcţia unor modele teoretice ale personalităţii. plâns) ca “determinanţi suplimentari ai personalităţii”(Allport). Fundamentele psihologiei. 8. scris. 14. 3. verbal. Ey (Conştiinţa. 86 . ZLATE. Evidenţiaţi sursele comune utilizate de psihologia simţului comun şi cea ştiinţifică în cunoaşterea personalităţii. AUTOEVALUARE ŞI APROFUNDARE 1. 1983) şi arătaţi punctele de convergenţă şi divergenţă cu geneza Sinelui la Allport (Structura şi dezvoltarea personalităţii. Arătaţi paralelismul individ-individualitate şi persoană-personalitate.III-R).13. râs. Analizaţi raportul dintre psihologia simţului comun şi cea academică în modul de utilizare a ipotezei lexicale pentru explicarea personalităţii. 6. mers. pantomimică.Evidenţiaţi rolul funcţiei expresive (de la mimică. Scrieţi un mic eseu despre particularităţile teoriilor comportamentului şi ale personalităţii. M. plecând de la Klages până la modelul Big Five. Bucureşti. 2. Indicaţi utilitatea practică şi teoretică a abordărilor tipologice în descrierea personalităţii. Pro Humanitate. evaluându-le valoarea şi limitele. Faceţi o sinteză personală a modului de construcţie a structurilor explicite şi implicite ale Eului la H. 10. 7. 9. 2000. Evidenţiaţi paralelismul dintre cele trei accepţiuni ale cuvântului persona din latină şi modul cum se regăsesc ele în conceptul ştiinţific actual de personalitate. 1993. Manual pentru diagnosticul şi statistica bolilor mintale (DSM. 5. 4. xxx. Ed. nonverbal. 1991). Editat de Asociaţia Psihiatrilor Liberi din România.. paraverbal. Faceţi o analiză comparativă între modelul trăsăturilor şi modelele factoriale în abordarea personalităţii.

s. • să nuanţeze şi să îmbogăţească aceste date prin cunoaşterea modului în care noţiunile asociate activităţii nervoase superioare (a. 87 . din perspectiva tipologiei clasice. • să cunoască la modul general contribuţia şcolii caracterologice franco – olandeze.XVIII. Obiective operaţionale După ce vor studia această unitate . TEMPERAMENTUL Scopurile unităţii de curs sunt : • definirea şi descrierea temperamentelor şi a tipologiilor temperamentale. originalitatea şi importanţa modelului bifactorial al lui Eysenck în fundamentarea tipologiei clasice. • să aprecieze noutatea.) -fundamentate de şcoala pavlovistă-.n. • acela de a oferi o perspectivă actuală asupra progreselor înregistrate în fundamentarea tipologiilor temperamentale. validează ştiinţific perspectiva clasică asupra temperamentelor. cursanţii vor putea: • să cunoască şi să facă o descriere adecvată a temperamentelor.

de la Hipocrate şi Galenus.2. bila galbenă şi bila neagră. în timp ce predominenţa uneia dintre umori ar constitui rădăcina. validat de studiile de neurofiziologie ale lui Pavlov. corespunzând tipurilor sangvin.) 2.n. Este aici o intuiţie de geniu.L. Tipul de activitate nervoasă superioară (a. filozoful grec Teofrast: “ cum se face că. depresie. Ei considerau că firea omului este rezultatul amestecului potrivit. (temperare înseamnă în latină a amesteca prin diluare. a modera. CAPITOLUL XVIII TEMPERAMENTUL 1. cauza unor boli: excesul de bilă galbenă produce febra şi icterul. coleric şi melancolic. celelalte putând să fie utilizate pentru aprofundarea cunoştinţelor. anume determinismul 88 . Câteva probleme legate de temperament Bibliografie Autoevaluare şi aprofundare Temele 2 sau 3. Doar combinarea optimă a acestora uneori ar da. Primul răspuns la această întrebare.) 3. p. tristeţe. care au stabilit existenţa a patru tipuri de temperament. 6 sau 7 şi 11 fac parte din portofoliul de evaluare. au venit tot din spaţiul Eladei.3. corespunzând temperamentului perfect. temperat. Corespondenţe cu tipologia lui Eysenck 2. Definirea şi descrierea portretelor temperamentale “Pentru psiholog (…). acceptarea diversităţii profunde şi iremediabile a oamenilor reprezintă începutul înţelepciunii”.Structura cursului 1. prea multă bilă neagră produce slăbiciune. limfa. Interogaţia asupra diferenţelor dintre oameni este extrem de veche. Tipologia franco-olandeză (Heymans-Le-Senne. de unde şi termenul de temperament) a celor patru umori prezente în corpul omenesc: sângele. spunea inspirat Eysenck (1998. deşi întreaga Grecie se întinde sub acelaşi soare (…). starea de sănătate. Tipologii temperamentale 2. în concepţia lor. Definirea şi descrierea portretelor temperamentale 2.s. ne-a fost dat totuşi să avem caractere atât de deosebite unii faţă de alţii ? “.S. 128).1. H. problema punându-şi-o şi autorul Caracterelor. flegmatic. care a făcut ca tipologia lor să înfrunte mileniile.

Sangvinicul este vioi. Vom întâlni în consecinţă oameni energici. impresionabilitatea. care nu pot fi scoşi din ritmul lor). care se regenerează rapid. adinamici. b) o anumită dinamică o conduitei (oameni rapizi. exprimare mimico-pantomimică. cu menţiunea (deseori subliniată) că acestea sunt foarte greu regăsibile în stare pură. care indică modul de acumulare al energiei. persistenţa şi stingerea anumitelor comportamente. a hiperfuncţiei endocrine cu anumite boli. bucurându-se de evenimente cu o evidentă plăcere de a trăi. impulsivi. în cazul temperamentului indicii comportamentali fiind extrem de pregnanţi. impulsivitatea. ritmul şi viteza desfăşurării trăirilor interne sau a acţiunilor externe.organic al proceselor psihice. liniştiţi. ca şi o încercare de punere în evidenţă. adaptarea la situaţii noi. cei mai mulţi dintre oameni fiind combinaţii. rapizi. de unde observaţia că aceşti indicatori sunt stabili. care încep greu o activitate. de unde vivacitatea. vioi. vorbire. necomunicativi. făcând posibilă predicţia conduitelor viitoare. ceea ce îl 89 . activităţilor umane. definitorii. durabilitatea. rezistent. egalitatea sau inegalitatea manifestărilor psihice. calmi. rezistă cu uşurinţa la eforturile de durată. echilibru şi o efervescenţă emoţională evidentă. oameni lenţi. pentru că angajează şi colorează în mod specific întreaga personalitate. inepuizabil. Când vorbim de temperament avem în vedere cadrul de desfăşurare a personalităţii şi nu conţinuturile acesteia. Vom distinge de aceea: a) un nivel energetic al acţiunilor. având ritmicitate. Energia şi ritmul se asociază pentru a da o anumită coloratură globală conduitei umane. cu afectivitatea şi cu calitatea autoreglajului voluntar. scriere. din care uneori se poate evidenţia o dominantă temperamentală. modul de intrare în acţiune. activi. voiciunea şi intensitatea vieţii psihice. vioi în acţiune. impresionabili. Vedem deci că indicatorii temperamentali combină caracteristicile dinamico-energetice cu acţiunea (externă sau internă). vesel şi bine dispus. legătura dintre procesele afective manifestate în conduită şi substratul lor hormonal. instabili în activitate. sau opusul lor desemnând oamenii fără vlagă. frecvenţa pe unitate de timp a acestora (tempoul). dar şi regimul de consum al acesteia (de unde atributele de energic. dar o fac temeinic. (a autocontrolului). controlaţi. activ. amestecuri . tumultoşi. extensia în timp. de aceea trăsăturile temperamentale sunt însuşiri psihice care privesc aspectele formale ale reactivităţii motorii şi afectivităţii. Având rezerve de energie mari. dinamici. sau opusul lor. rezonanţa emoţională a proceselor cognitive şi comportamentale. ce obosesc şi se deprimă uşor). versus oameni “reci”. Prin combinarea acestor indici temperamentali putem descrie cele patru tipuri clasice. de manieră cauzală. lenţi. făcând din această latură a personalităţii cea mai uşor accesibilă şi constatabilă pentru cunoaşterea directă. Indicatorii lui cei mai relevanţi vor fi deci modul de generare şi utilizare a energiei psiho-nervoase. expansiv.

materializată în realizări de excepţie. discontinuitate sau inconsecvenţă. voioşie. putere de muncă şi acţiune.face adaptabil. Colericul este dominat de hiperexcitabilitate. nerăbdarea şi lipsa de măsură pot compromite calităţile native ale colericului. capabil de eforturi de durată. agreabil. căci el povesteşte viu. uşor acceptat de grup. meticulozitate. Deşi expresivitatea lui este scăzută. Impetuos şi agitat. Inegalitatea conduitei şi capacitatea de control scăzută fac ca afectivitatea lui să evolueze sinusoidal. căci ataşamentul lui nu este de adâncime. viaţa lui afectivă este furtunoasă. rapid. vorbire expresivă. dispunând de o răbdare care. le consumă în ritm lent şi rutinier. îşi găsesc liniştea în ambianţa intimă a casei şi a familiei. oscilând între un pol de entuziasm năvalnic. rapidă şi inegală. în timp. dar temut pentru reacţiile impulsive. ceea ce consumă multă energie interioară. care îl face să aibă probleme în consolidarea scopurilor şi a intereselor. apreciat pentru iniţiativă. lent. imperturbabil. pentru că îşi face prieteni foarte uşor. poate să dea perseverenţă. Neastâmpărat. Lipsa de ordine şi disciplină. 90 . tolerant. stabilit cu dificultate. neeconomic. cu o susţinere mimică bogată. tenacitate. temeinicie. Are puţini prieteni. deznădejde. exagerat sau disproporţionat. Ceea ce apare la suprafaţă este faptul de a fi calm. bună dispoziţie (hipertimie) şi un altul de descurajare. care scapă de sub control. exagerate. El este uşor de citit. neexteriorizându-şi sentimentele şi trăirile. cu o bogată susţinere gestică. diversitatea. El tinde să îşi exagereze teatral stările. comunicarea. ce se lasă foarte greu citit în profunzime. prin educaţie. nuanţat. de decepţie. Conduita expresivă a sangvinicului este bogată. când şi încrederea în sine diminuă (hipotimie). exploziv. pentru care eliberează o mare cantitate de energie. dar foarte stabili. având probleme de adaptare la activităţi. introvertiţi. uneori “contondente”. I se poate reproşa excesul de mobilitate. mai ales în activităţi care au o semnificaţie personală majoră. fiind puţin comunicativi. Flegmaticul este o apă adâncă. relaţiile lui cu ceilalţi putând fi prejudiciate de superficialitate. Randamentul în muncă este ridicat. ca în ciclotimie. care îl face inegal în manifestările sale. lucrează în asalt până la epuizare. de unde un echilibru emoţional precar. cu faţa spre viitor şi spre acţiune. care este un om deschis. Ataşaţi puternic de lumea lor interioară. şi atunci devine impulsiv. pentru că are energia şi ritmul necesare. este capabil de ataşament profund. Deşi dispune de rezerve mari de energie. cu o versatilitate care trebuie temperată. situaţii sau persoane noi. cu mişcări bruşte. pe care îi şi părăseşte la fel de uşor şi fără regrete. dar tocmai de aceea foarte rezistent la eroziune. mai ales în planul educaţiei. de multe ori explozivă. dar el poate coexista cu o anumită instabilitate a acţiunilor. colericul dă deseori spectacole de forţă. Evidenţiind reacţii emoţionale puternice. Adaptabilitatea ridicată şi nevoia crescută de noutate şi stimulare îl fac să caute schimbarea. Atunci când şi-a conturat un ideal de viaţă se poate afirma ca om al marilor iniţiative. necontrolată.

care. retragere din viaţa socială. motivaţie. emotiv. dar pe un fundal în care dominantă este lipsa de susţinere energetică necesară. Compensaţia majoră a tipului o constituie meticulozitatea. sau care presupun disconfort prelungit. obiecte. profunzime şi calitate. Însuşiri dependente de mobilitate şi echilibru readuc în cadrul acestui tip replici ale tipurilor puternice. melancolicul este desemnat de Popescu Neveanu ca fiind un hipoton şi un hipoenergic. să fie ezitant. predispus spre depresie. societate. replierea pe sine şi creşterea rapidă a nivelului de anxietate potenţează apariţia decompensării patologice. decât la oameni. Marcat puternic de insuccese. voce monotonă. predispus la o analiză perpetuă şi minuţioasă a propriului trecut. sau prin experienţa de viaţă acumulată. Dar ceea ce pierd ca extensiune. Pentru că în mediul social se păstrează la distanţă. flegmaticii par şterşi. retractil. neînarmat pentru luptă în condiţii grele. dubitativ. epuizarea rapidă a resurselor. Adaptarea sa are o marjă limitată situaţional: în situaţiile curente şi familiare ea poate fi foarte bună.nesociabili şi neexpansivi. dinamică şi ritm. Melancolicul are debit verbal scăzut. ei câştigă ca intensiune. melancolicul are probleme mari de adaptare. de tip astenic şi depresiv. autodepreciativ. Melancolicul este un hipersensibil. ori prin destructurare nevrotică. monotoni şi neinteresaţi sau inerţi. Nu este lipsit de importanţă să adăugăm că. natură. făcută excesiv de exigent şi cu spirit autocritic exagerat. deficitele pe anumite laturi pot fi compensate prin alte calităţi din planul personalităţii (inteligenţă. 2. dar în situaţii inedite. de unde şi problemele mari de adaptare socială. din care derivă trăsăturile de personalitate şi chiar răspunsurile habituale. scris puţin modulat ca amplitudine şi cu o amprentă slabă. Marcat de o puternică neîncredere în sine. datorită gradului său mare de generalitate. nehotărât şi să accepte cu foarte mare greutate riscul. nu permite predicţii individuale. grija pentru detalii şi acurateţea în lucru. nu putea lăsa natura omenească în afara ideii de sistematizare şi clasificare. plecând de la ceea ce este asemănător între oameni. statornicie. “ Nu orice 91 . Nesiguranţa şi teama de eşec îl fac să ia greu decizii. solitudine. nu este mai puţin adevărat că spiritul pozitivist occidental. trădând lipsa de energie. caracter). la toate temperamentele. critice sau limită. care îl fac bun profesionist în activităţile ce presupun o raportare mai degrabă la lucruri. de unde vulnerabilitatea acestui tip. ci oferă genul proxim. norii. voinţă. orientaţi preponderent spre trecut şi spre lumea valorilor personale. Tipologii temperamentale Deşi acest capitol a început prin a sublinia importanţa diversităţii umane. timid. Ţinta finală a acestor demersuri este tipul psihologic. care a pus ordine chiar şi în formele cele mai instabile ale atmosferei. pe care le rezolvă ori prin refugiu în imaginar. comunicare.

Viola. spre criterii multiple. Se poate vorbi de o evoluţie a tipologiilor. mobil. Sheldon. corelat cu colericul. 92 .) Fiind o funcţie a crierului. Pavlov). 252). Nietzsche. ci numai aceea care este concomitent pregnantă. tipul puternic. neechilibrat. Lindzey. şi mobilitatea trecerii de la excitaţie la inhibiţie şi invers. tipologiile psihosociologice (de la Dilthey la Spranger. tipologiile psihofiziologice (dominate de şcoala rusă. de echilibru între procesele nervoase de bază excitaţia şi inhibiţia. Combinaţia acestora dă patru tipuri de sistem nervos care sunt în corespondenţă relativă cu temperamentele clasice: • • • tipul puternic. ele reprezintă aspecte şi descrieri parţiale ale personalităţii (Zlate. 2. echilibrat. Vom lua în discuţie trei asemenea tipologii.Tipul de activitate nervoasă superioară (a. Există. de la un număr mic de criterii. în special asupra laturii sale dinamico-enrgetice. fundamentate de Hipocrate şi Galenus). limitele lor provenind din aceea. sunt mai degrabă construcţii teoretice. în funcţie de solicitările externe. de la exterioritate (constituţie. particularităţile acestuia se repercutează asupra psihicului. Schneider. corelând cu temperamentul flegmatic. deşi au pretenţia unor modele atotcuprinzătoare. că ”afirmă mai mult decât pot dovedi. Vernon. Exprimând ceea ce este general şi comun la grupuri de oameni. care s-au ridicat progresiv de la biologic spre psihologic şi psihosocial. apoi Allport. se completează şi se susţin reciproc. caracterizat de substanţele constitutive ale neuronului (AND şi fosfolipide. Este meritul şcolii ruse (Pavlov şi descendenţii săi) de a fi validat temperamentele medicinii antice greceşti prin punerea lor în corespondenţă cu activitatea nervoasă superioară.. sau psihopatologice (a lui Rorschach.V. pentru a indica nota distinctivă a unui temperament. de forţă. Mielu Zlate face o interesantă sinteză a tipologiilor care s-au cristalizat până acum. care au fundamentare teoretică solidă. consistentă şi semnificativă” spune Popescu Neveanu (1978. tipologiile psihologice ( plecând de la Schiller. Popov). tipul conţine constelaţii de trăsături corelate între ele.s. Aceasta poate fi considerată printr-un parametru energetic. dezechilibrul făcând să predomine întotdeauna excitaţia. tipul puternic. corelând cu temperamentul sangvin. la care vom reveni). integrate factorial.asociere de trăsături alcătuieşte un tip. p. Horney). iniţiate la I. 2000.1. p. echilibrat. Leonhard. enumerând tipologiile temperamentale (cele clasice. Pende şi Sigaut). o bună suprapunere sau o asemănare a tipurilor descoperite. biotip) spre interioritate (sistem nervos). în ciuda marii lor diversităţi şi a denumirilor folosite. tipologiile constituţionale (ale lui Kretschmer. inert. care se manifestă împreună. Jung sau şcoala franco-olandeză.n. M. 136). după datele biochimiei contemporane). (modelul Big Five).

. dificultăţi ale atenţiei distributive. În felul acesta tipologia pavloviană îşi lărgeşte registrul şi nuanţele. . p.relaţie aproximativ liniară între nivelul mobilizării energetice şi dificultatea sarcinii (indice de echilibru) . stimulii supraadăugaţi au o influenţă inhibitivă accentuată. Preluăm de la autorul citat (pp. 1991. încă trei variante similare tipului puternic. 320-321) unii indici ai forţei. declin rapid în situaţii de stres. ..supralicitarea inhibiţiei duce la suprimarea reacţiilor învăţate şi conduită haotică. echilibrului şi mobilităţii proceselor nervoase superioare. al doilea este mediat. Caracterizarea acestui ultim tip sub raportul însuşirilor de mobilitate şi de echilibru poate introduce. ca bogăţie. .mobilizare excesivă în raport cu sarcina. . de cea franco-olandeză sau de tipologia Myers-Briggs. corespunzând melancolicului.capacitatea de a cuprindere a unor sarcini complexe. aşa cum au fost conturaţi de şcoala rusă.praguri senzoriale joase. sensibilitate ridicată.capacitate de lucru în regim de dozare uniformă a efortului. apropiindu-se.în probele de învăţare. . 318). sensibilitate redusă. oboseală. BALANŢA PROCESELOR NERVOASE Tipul echilibrat Tipul neechilibrat 93 . cu rezistenţă la stimuli supraadăugaţi. . căci în timp ce primul este pregnant ereditar. eşalonat în continuitate. “între genă şi comportament se interpune mediul şi istoria individuală” (Radu. FORŢA PROCESELOR NERVOASE Tipul puternic -capacitate de lucru intensă şi prelungită.• tipul slab. . rezistenţă la suprasolicitare şi stres.oboseala se instalează rapid şi este persistentă. I.praguri senzoriale ridicate. după cum considerarea unei forţe medii a proceselor nervoase superioare ar mai genera încă trei variante. Trebuie să menţionăm că această corespondenţă dintre tipul de sistem nervos (care vine dinspre neurofiziologie) şi temperament (concept psihologic) este relativă.volumul mic al activităţii (nu poate duce suprasarcini). . Tipul slab . .restabilire rapidă după efort. platoul atins prin învăţare se menţine îndelungat. în opinia lui Popescu-Neveanu. cu consum mic pe unitate de timp.

izbucniri nervoase frecvente.Corespondenţe cu tipologia lui Eysenck Adept al analizei factoriale. Nebâliţin a introdus o a patra însuşire. punerea în legătură a nivelului de stimulare cu optimumul de activare sau studiul relaţiei activitate-reactivitate sunt tendinţele noi ale cercetării şcolii ruse în domeniul fundamentării fiziologice a tipurilor temperamentale. inerţia deprinderilor şi a stereotipiilor. şi pragul sensibilităţii pentru analizatorii vizual şi auditiv.suportă situaţii de aşteptare prelungită. . . . Căutarea şi evitarea senzaţiilor a lui Zuckerman va fi preluată de Eysenck şi pusă în legătură cu formaţiunea reticulată. Radu.lentoare în mişcări şi limbaj. . prin experienţe de laborator.ritm lent de adaptare la situaţii noi. Deşi primul cuplu terminologic a fost strălucit teoretizat de C. Tipul inert .mobilitate motorie şi verbală. Eysenck dă o conotaţie mai specială celor doi termeni. Eysenck a pus în evidenţă doi factori polari majori ai personalităţii.concurenţa. uşurinţa atenţiei distributive.adaptarea rapidă la împrejurări noi de viaţă. . -tendinţa de supraexcitare: suportă greu “efectul” aşteptării prelungite.trecerea uşoară de la repaus la activitate şi invers.G. suprapunerea a două activităţi nu are efecte negative. mobil . a unui nivel înnăscut de activare prin formaţiunea reticulată activatoare ascendentă. Luarea în considerare a raportului dintre forţa a. plecând de la punerea în evidenţă. . pp. . Forţa proceselor nervoase după I. cheia de boltă a demersului său. dinamismul. reacţii explozive.efectuarea în mod egal în timp a aceleeaşi activităţi. Jung.coordonare motorie mai dificilă.s.. 2. pentru a defini introversia şi extraversia.evoluţie sincopată a activităţii. . 1991. mai mare la tipul introvertit (care evită excesul de stimulare) şi mai mic la extravertit (care va căuta excitaţia şi stimularea).D.trecerea greoaie de la repaus la activitate şi invers. .n. . . introversia-extraversia şi stabilitatea-instabilitatea emoţională (numită şi nevrotism).intensificarea reacţiei de orientare se asociază cu predominarea excitaţiei.suprapunerea activităţilor perturbă sarcina de bază. 320-321 La aceste dimensiuni ale activităţii nervoase superioare V. . 94 . care se referă la capacitatea de formare a reacţiilor condiţionate. devenite axele ortogonale ale sistemului său. MOBILIZAREA PROCESELOR NERVOASE Tipul vioi. viteza sporită în formarea reacţiilor noi. .2.coordonare motorie bună.dezvoltă uşor stăpânire de sine.

introspectiv. Autorul a dovedit de altminteri experimental că prima dimensiune (extraversie – introversie) se asociază nu numai cu praguri de stimulare diferite (căutare – evitare de excitaţie). Introvertitul tipic este retras. şi a celui de restabilire a echilibrului. două stabile (sangvin şi flegmatic). ci şi cu praguri de sensibilitate diferite. dinamismul. autorul englez ia în considerare balanţa neurovegetativă. prin ramura parasimpatică. două introvertite (flegmatic şi melancolic). Din modelul lui Eysenck două temperamente (coleric şi sangvinic) sunt extravertite. are un număr mic de prieteni atent selectaţi. nu are controlul sentimentelor sale şi nu este introspectiv. o persoană prietenoasă. ordonat şi organizat în ceea ce face. Ambivertul se află între cei doi poli.Extravertitul tipic este. mai aproape de unul sau de celălalt. ataşat de lucruri mai mult decât de oameni. este planificat. în concepţia lui Eysenck. jocurile. distant. are o notă de agresivitate în conduită. Pentru stabilitatea – instabilitatea emoţională. pentru tipurile instabile. acţionează sub impulsul momentului. cu predominanţa mecanismului de punere în alertă prin sistemul simpatic. două instabile emoţional (coleric şi melancolic). Sociabil Vorbăreţ Prietenos Sensibil Nonşalant Energic Fără griji Tendinţa la dominare Pasiv STABIL EMOŢIONAL Grijuliu Îngândurat Paşnic Controlat Singur Echilibrat SANGVINIC FLEGMATIC Calm EXTRAVERTIT Foarte sensibil Neastâmpărat Impulsiv Agresiv Excitabil Schimbător Optimist Activ COLERIC MELANCOLIC INTROVERTIT Întristat Neliniştit Rigid Sobru Pesimist Rezervat Nesociabil INSTABIL EMOŢIONAL 95 Tăcut . are spirit critic şi control afectiv ridicat. preferând sportul. introvertitul având un nivel semnificativ mai scăzut al sensibilităţii. liniştit. care caută senzaţii intense. pentru tipurile stabile.

primar). vulnerabil şi influenţabil. activ. Polaritatea Marte sau Venus indică atitudinea agresivă. face ca individul sa fie mai susceptibil.P.3. Emotivitatea. câmp larg. vagă).. primar). secundar). primar). citat de Juès. dar imagine ceţoasă. pentru că vibrează foarte uşor. care. Lărgimea câmpului de conştiinţă ar corespunde. constituţională sau dobândită. 133). când se cuplează cu înzestrări specifice. dar reflectare clară. 96 .J. precisă. aparent indiferentă. E. preponderenţei emisferei stângi (câmp îngust.Clasificarea temperamentelor adaptată după H. secundar).D. Tipul sentimental (non-emotiv. activ. a cărui sursă poate fi internă sau externă” (Mounier.S. ne urmată de gânduri repetitive) sau reacţie ştearsă. activitate şi reactivitate emoţională (cu modurile de activare primaritate şi secundaritate). rugăciune. analiza mergând de la parte la întreg) sau a celei drepte (percepere globală. Tipul sangvinic (non-emotiv. Interesele senzoriale se manifestă la cei ce se bucură de sunete. dar cu păstrare îndelungată în memorie). Tipul amorf (non-emotiv. Wiersma au fost continuate de francezii René le Senne (1945) şi Gaston Berger (1950). Tandreţea tinde să asocieze spontan subiectul la bucuriile şi necazurile altora. în termenii de azi ai neuropsihologiei. lupta şi violenţa. non-activ. autorii disting tipul primar şi secundar.. Tipul coleric (emotiv. ci uşurinţa de a trece de la idee la acţiune. Eysenck 2. activ.) Cercetările iniţiate de olandezii G. care au creat o tipologie plecând de la trei dimensiuni de bază. Heymans şi E. Rezonanţa arată repercusiunea unui eveniment asupra psihicului unui subiect. corespunzând opoziţiei masculin feminin. Tipul flegmatic (non-emotiv. secundar). primar). p. Aviditatea are în vedere dorinţa de a creşte şi voinţa de acumulare. Tipologia franco – olandeză (Heymans-Le-Senne. activ. Activitatea nu ia în considerare cantitatea de acţiune efectuată. dau aptitudinile estetice. Tipul pasionat (emotiv.L. secundar). care măsoară “sensibilitatea la perturbarea unui psihic individual. forme şi culori pentru ele însele. Tipul apatic (non-emotiv. versus conciliere. Cele opt tipuri fundamentale sunt: • • • • • • • • Tipul nervos (non-emotiv. emotivitate. de putere. împăcare. 1999. După tipul afectului unei situaţii emoţionante (reacţie promptă. activ. Este de remarcat că din trăsăturile degajate prin analiza a sute de biografii şi anchete pe mii de persoane s-au reţinut în ordine următorii trei factori principali şi şase complementari: Emotivitatea. H. activ. non-activ. J.

cum am mai arătat. 2000. fiind nevoia de a şti şi înţelege (curiozitate). Berger cuprinde 99 de întrebări. Invocând rezultatele unor analize pe un număr foarte mare gemeni (univitelini şi bivitelini). ca o latură de mare generalitate. Concluzia lui Mielu Zlate pare însă mai rezonabilă: temperamentul. 124-126) consideră că nu numai temperamentul are o puternică bază ereditară. slăbiciunile unor tipuri temperamentale sunt compensate. 49). 225). cu aplicaţii într-o mare diversitate de domenii. Mai mult. este în expresia lui finală. existenţiale ale individului. 3. Eysenck (1998. iar acelaşi caracter poate fi format pe temperamente diferite” (Zlate. 97 . 253). Influenţa ereditarului asupra psihicomportamentului nu este directă. prin alte faţete ale personalităţii. derivată din aviditate. ci personalitatea în ansamblul ei. constanţă şi stabilitate a personalităţii. Legând introversiunea – extraversiunea de nivelul habitual (înnăscut) de stimulare al scoarţei cerebrale şi de particularităţile creierului visceral de stabilitatea emoţională. toate reliefează rolul emotivităţii şi al activismului (reactivităţii). nici cu atitudinile: “pe unul şi acelaşi temperament pot fi formate caractere diverse. încât se poate vorbi de o adevărată nuanţare a acestuia în funcţie de experienţa şi datul personal. filtrată de sociocultural” (op. ci mediată. pp. constituindu-se într-un valoros instrument practic de analiză a temperamentelor.Pasiunea intelectuală diferă de nevoia de a acumula. printre care şi educaţia. cit. Pornind de la aceste nouă componente (trei de bază plus şase complementare) se poate trasa un profil. care se manifestă extrem de timpuriu în conduită (chiar şi intrauterin). p. Câteva probleme legate de temperament Între tipologiile prezentate în aceste pagini există o bună suprapunere. Chestionarul caracterologic al lui G. p. pe toată durata vieţii. şi mai ales funcţională. pentru că nu corelează semnificativ nici cu aptitudinile.. modelat în condiţiile socioculturale. Astfel. numit caracterogramă (caracter are o conotaţie specială la aceşti autori). Există un acord aproape unanim în legătură cu caracterul înnăscut al temperamentului. Pe de altă parte.. “deşi larg determinat genetic. el nu este cel care acordă valoare omului. p. ataşând fiecărui factor o formă de cuntificare pe o scară de la unu la nouă. temperamentul reprezintă doar aspectul formal al personalităţii. consfinţiind opinia lui Allport după care temperamentul este fundamentul emoţional al personalităţii (1981. dar şi nuanţe care le individualizează. autorul concluzionează asupra naturii biologic – ereditare ca bază a diferenţelor interumane. M.

. Ştiinţifică.. POPESCU-NEVEANU. Ed. BERGER. Încercaţi o explicaţie asupra legăturii dintre aspectele morfologice (structurale) şi cele Apreciaţi validitatea ipotezei hormonale în determinarea temperamentului. 3.. Bucureşti. M. J-P. cunoştinţelor acumulate până acum în materie.P. Ed. coord. 1999. 2000. 10. Bucureşti 1993. Ed. ŞCHIOPU. artist. Ed.. 1999. NICULESCU... Introducere în psihologia contemporană. U. 1991. JUÈS. Introducere în psihologia medicală. Ştiinţifică.. All Educational. 1998. Dicţionar enciclopedic de psihologie. 7. Bucureşti.. 5. E. Ştiinţifică. PAROT. M. 1999. 3. ALLPORT. Ed. F. Bucureşti. 4. Fundamentele psihologiei. Humanitas. Bucureşti. EYSENCK. G. Structura şi dezvoltarea personalităţii.. 6. 1973. Caracterologia. R. Bucureşti.D. Psihologie generală pentru liceu. 2. Bucureşti. Ed. Ed. Bucureşti. Teora. Bucureşti. I. COCORADĂ. Dicţionar de psihologie. E. DORON. 6. 9. 98 . 2. RADU. Teora. suprapunerilor. CREŢU. Teora. 11. Descifrarea comportamentului uman. EYSENCK. insistând asupra manifestă pregnant în comportament.BIBLIOGRAFIE 1. Manual pentru clasa a X-a Şcoli normale şi licee. Babel. G. ZLATE.. 1997. utilizând informaţiile furnizate de diversele tipuri de abordări. 12. R. Bucureşti. Cele 10 sisteme de bază.. ZLATE.P. Tratat practic de analiză a caracterului. Bucureşti. tipului de activitate nervoasă superioară în validarea teoretică a celor patru temperamente clasice..M. Pro Humanitate.D. dar mai ales asupra abaterilor de la modelul standard. 1998.. 1998.. om de ştiinţă) şi încercaţi să-i faceţi portretul temperamental. Ed. M. REUCHLIN.. 1999... Psihologie generală. G. Ed. IONESCU. în lumina Scrieţi un mic eseu despre relevanţa cercetărilor şi descoperirilor şcolii pavloviste asupra temperamentale. Psihologie. Bucureşti. 8. În lumina datelor din curs creionaţi-vă propriul portret temperamental. T.. AUTOEVALUAR E ŞI APROFUNDARE 1. Ed. M. 4.. P. 5. Încercaţi să explicaţi de ce temperamentul are o fundamentare ereditară puternică şi de ce se Alegeţi un personaj literar foarte cunoscut sau o figură publică contemporană (politician. H.. E.

7. Structura cursului 99 . valori.). căutând explicaţii valide. 8. cursanţii vor putea: • să aibă o perspectivă nuanţată asupra caracterului. penru a-l putea defini prin comparaţie cu temperamentul. trăsături). • să desprindă şi să analizeze detaliat elementele structurante fundamentale ale caracterului (atitudini. 10. Scrieţi un mic eseu despre particularităţi temperamentale legate de zona geografică (introversiunea nordică versus extraversiunea mediteraneană). bogăţie etc. Consultând şi alte surse bibliografice. valori. 9. • furnizarea unor repere valorice pentru aprecierea caracterului şi conturarea unei perspective privitoare la geneza acestuia. Cum ar putea valorifica orientarea şi selecţia profesională. 11. • să aibă reperele teoretice pentru a putea aprecia caracterul prin grila unor parametri definitorii (unitate. încercaţi să determinaţi originalitatea şi valoarea Încercaţi să schiţaţi o pedagogie a diferenţei (tratarea diferenţiată a elevilor) în funcţie de datele Explicaţi rolul medierilor socioculturale în geneza temperamentului. • să aprecieze valoarea explicativă şi teoretică a două modele relative la geneza caracterului. modelului bifactorial al lui Eysenck şi relevanţa lui în problema temperamentului uman. trăsături). Obiective operaţionale După ce vor studia această unitate. ghidarea vocaţională şi construcţia carierei. oferite de tipologia franco-olandeză a temperamentelor. originalitate. CARACTERUL Scopurile unităţii de curs sunt: • definirea caracterului şi relevarea structurii sale de bază (atitudini. informaţiile despre temperament ? XIX.

1. care nu este niciodată unificată (…) dar tinde către acest scop” (Allport. însuşi filosoful H. integrându-le pe toate celelalte. valori . celelalte putând să fie utilizate pentru aprofundarea cunoştinţelor. 4 şi 9 fac parte din portofoliul de evaluare. pp. 1999. un fel de principiu universal al evoluţiei după care “materia trece de la omogenitate indefinită şi incoerentă la o eterogenitate definită şi coerentă” (cf. etimonul originar însemnând ceea ce este imprimat. tăsături 3. Pentru a reveni la Allport. 544). ci şi conduitele. Încă Allport (1937) subliniază că “integrarea sugerează o organizare ierarhică a personalităţii”. De fapt . construind adevăratul profil psiho-moral al omului. Structura de bază a caracterului : atitudini . dezvoltarea fiind posibilă prin două mecanisme complementare. afective şi conative (voluntare). CAPITOLUL XIX CARACTERUL 1. care. 110-111).1. Două modele privind geneza caracterului 3. Aceasta deoarece el integrează nu numai datele interne. 1991. situaţii). semn. p. comportamentale şi întreaga experienţă de viaţă. în planul personalităţii cea mai înaltă şi cea mai sintetică formaţiune o constituie caracterul. unul dintre părinţii personologiei moderne. dar şi pecete. franţuzescul caractère sau germanul karakter. Definiţie şi cacterizare 2. pierderea iniţială de unitate psihică pe care o produce diferenţierea este compensată de “largile sisteme de integrare” pe care şi le dezvoltă personalitatea adultă. În sens etimologic. gravat. sens ce se conservă în atributul caracteristic (ceea ce este propriu unui individ. din care rezultă chiar eficienţa ei adaptativă. Supraeul la Freud 3. Spencer remarca faptul că orice dezvoltare se face prin diferenţiere. Definiţie şi caracterizare Dacă în planul funcţiilor cognitive inteligenţa este singura aptitudine de ordin general. cognitive. Reuchlin. caracter vine de la grecescul haractir ce se regăseşte în englezul character. le imprimă şi o anumită structură ierarhică. Modelul balanţei caracteriale Bibliografie Autoevaluare şi aprofundare Temele 1. diferenţierea şi integrarea.2. Psihologia americană şi engleză consideră caracterul ca fiind sinonim 100 .

sancţiunea sau recompensa având rolul hotărâtor. copilul trebuie să le imite. cu valorile după care el se conduce. idealuri. convingeri. Vorbind de fizionomia individului considerat sub raportul structurilor sale psihice. atenueze trăsăturile dezirabile pe care nu le posedă. o variabilă ascunsă. condiţionarea simplă şi operantă în formarea 101 . Acestea preexistă. behavioriştii americani au subliniat rolul întăririi prin recompense şi pedepse. stabile şi definitorii. făcând saltul de la o morală heteronomă la una autonomă (Piaget). ci se deduce din comportament. în special cu temperamentul. de exemplu. şi în mod lent. Caracterologia franco-olandeză. structura lui cuprinzând în acest caz aspiraţii. În plus. nu face distincţia dintre temperament şi caracter. prin interiorizarea de norme. Allport însuşi preferă să vorbească de personalitate şi nu de caracter. un fel de legitate internă. condensată în nucleul de semnificaţii şi valori ale personalităţii în ansamblu.cu “personalitatea evaluată etic” (accepţiune prezentă şi în psihologia simţului comun. • • Dacă temperamentul dă forma vieţii psihice. De la Thorndike la Tolman şi de aici la Skinner şi Mowrer. energia şi dinamismul ei. comportamentul copilului este întărit sau nu. sau să simuleze. disimuleze trăsăturile lor indezirabile. au evidenţiat legea efectului. Nota definitorie a caracterului provine şi din compararea cu alte subsisteme ale personalităţii. cu munca şi cu sine însuşi. cunoaşterea caracterului fiind dificilă pentru că el nu se observă. ce caracterizează familia şi microgrupurile în care. după cum spunea Hilgard. unde a nu avea caracter înseamnă a fi imoral) şi de aceea termenul este exclus din câmpul cercetării psihologice. Învăţarea socială are un rol considerabil în formarea caracterului: prin respectarea sau încălcarea normelor. valori şi modele dezirabile social. valorică. fixate în ereditatea socială. aceleaşi comportamente pot fi manifestarea unor însuşiri diferite. esenţiale. atitudine cristalizată în concepţia sau filozofia proprie despre lume şi viaţă. de unde dificultatea interpretărilor. deoarece el doreşte să separe structura şi funcţionarea acesteia de judecăţile cu bază morală. care cuprinde în această topică profilul psihomoral general al persoanei. caracterul dă conţinuturile. El este. pentru a se integra şi adapta. Există o accepţiune largă a caracterului. Accepţiunea restrânsă şi mai specifică defineşte caracterul în termeni de atitudini şi trăsături prin care se particularizează relaţiile subiectului în legătură cu lumea. să le exerseze şi să le interiorizeze. toată viaţa. elementele ei de valoare. espectaţii. considerată din perspectivă etică. relevanţa socială deosebită a acestei componente a personalităţii făcând ca indivizii să mascheze. spirituale. Dacă temperamentul este înnăscut. rezultând din particularităţile morfofuncţionale ale individului. caracterul este totalitatea însuşirilor complexe. caracterul se formează în copilărie şi adolescenţă.

comportamentului. Ei au omis să ia în considerare însă şi rolul modelului sau al mentorului cu care se identifică la un moment dat cineva, copil sau adult. Prin observarea conduitei altuia şi imitaţie, se preia un comportament socialmente recompensat, dezirabil, cu un status ridicat. În efortul lui de a fi asemenea modelului, tânărul (adolescentul) preia şi standardele de conduită ale acestuia, prin care capătă “o anumită autonomie faţă de recompensele sau penalizările din afară. Preluarea unui model devine astfel formativă” (Radu, I., 1991, p. 329). • Psihogenetic temperamentul mai degrabă actualizează datele interne neurohormonale, în timp ce unitatea de bază a caracterului, atitudinea, “forma de generalizare a experienţei afective” (Chircev, A., 1974), are ca punct de plecare activitatea, acţiunea, fapta. Situaţiile concrete de viaţă pun în funcţiune anumite tipuri de conduite care, prin repetare, devin statornice, definitorii, căpătând atributele deprinderilor şi ale habitudinilor: trăsăturile de caracter devin efectul şi cauza acestora. • Între temperament şi caracter, adică între forma şi conţinutul activităţii psihice există o strânsă unitate, creată de interdependenţa lor funcţională: dacă anumite însuşiri de bază ale personalităţii, date de temperament, sunt modulate prin medierea caracterului, acesta din urmă împrumută particularităţi ce vin din planul biconstituţional. Forţa activităţii nervoase superioare poate fi baza tăriei de caracter, a fermităţii, stabilităţii şi rezistenţei lui. Echilibrul proceselor nervoase superioare se poate asocia cu firea cumpănită, stăpână pe sine; rezonanţa emoţională se poate asocia cu comprehensiunea, înţelegerea, participarea, comportamentul prosocial, în timp ce inerţia proceselor nervoase de la flegmatici poate să se asocieze cu educarea uşoară a spiritului de ordine, corectitudinii, punctualităţii, dar şi cu stereotipia, rutina, pedanteria, rigiditatea în alte situaţii. Compensarea hipotoniei melancolicului, prin cultivarea deprinderilor de muncă şi a încrederii în sine, poate da naştere unor caractere stabil implicate şi valorificate prin muncă. Marea beneficiară a acestei relaţii reciproce dintre temperament şi caracter este ghidarea vocaţională şi orientarea carierei, care valorifică sociabilitatea sangvinicului spre profesile ce impun contacte cu publicul, fac din răbdarea flegmaticului profesionişti ai activităţilor meticuloase, de durată şi din energia colericului lideri respectaţi sau temuţi. • Comparaţia caracterului cu aptitudinile duce la o distincţie şi mai pregnantă: calitatea execuţiei unei activităţi dă măsura dotării aptitudinale a cuiva (talentat, priceput, capabil), în timp ce modul cum se raportează la activitate (harnic, perseverent, conştiincios responsabil) dă măsura caracterului său. Concordanţa atitudine-aptitudine este baza vocaţiei, discordanţa dintre ele poate bloca şi compromite o dotare aptitudinală bună. Îndeplinirea cu succes a rolurilor profesionale, dezvoltarea carierei, împlinirea prin muncă presupun geneza unei sinergii între

102

cele două componente care “alcătuiesc blocuri în care atitudinile fie propulsează şi valorizează aptitudinile corespunzătoare, fie le reţin şi devalorizează” (Popescu Neveanu, P., 1993, p. 171). 2. Structura de bază a caracterului: atitudini, valori, trăsături. După N. A. Levitov (1962) caracterul are un segment direcţional, de orientare (care îmbină componenta cognitivă şi motivaţional-afectivă) şi un segment efector, care cuprinde mecanismele voluntare, considerate a fi coloana vertebrală a caracterului, ceea ce l-a şi determinat pe Klages să echivaleze caracterul cu voinţa moraliceşte organizată. Unitatea celor două segmente, regăsibilă în definiţia populară a caracterului prin unitatea dintre vorbă şi faptă, nu este întotdeauna realizată. Componenta orientativă (care este implicit una evaluativă şi selectivă) poate fi mai dezvoltată decât cea efectoare: persoana are idei clare despre ce trebuie făcut, despre aşteptările grupului, dar nu acţionează în conformitate cu acestea. Sau invers, excesul laturii efectorii poate însemna deficit al inhibiţiei, de unde impulsivitate, reacţii necontrolate, confuzie sau chiar tendinţe antisociale. Invariantul caracterului este atitudinea, “pe baza căreia individul se orientează selectiv, se autoreglează preferenţial, se adaptează evaluând” (Zlate, M., 2000, p. 289). Atitudinile nu sunt sinonime cu trăsăturile: acestea din urmă au un grad mai mare de generalitate (şi o mai mare putere integratoare), căci atitudinea are întotdeauna un obiect de referinţă. În al doilea rând, atitudinile sunt polarizate (pro sau contra, favorabile sau nefavorabile), făcând pe cineva să se apropie sau să se îndepărteze de obiectul lor. În al treilea rând, aşa cum arată tot Allport (1991, p. 349), atitudinea a devenit conceptul favorit al psihologiei sociale, pentru că se referă la orientări precise către mediu (inclusiv societatea, cultura şi oamenii), în timp ce trăsătura devine elementul cheie al psihologiei persoanei, întrucât se referă la structura ei. Atitudinea are o componentă cognitivă (gânduri, credinţe), una afectivă (simţiri, trăiri, emoţii), ambele funcţii valorizante şi o componentă acţională, comportamentală, în derularea căreia intervine voinţa, prin consumul de efort. Formate prin condiţionare clasică, operantă, modelare socială (Bandura, 1955), auto-percepţie (Bem, 1988), sau expunere prelungită la obiectul ei (Zajonc, 1968), atitudinile dau o anumită consistenţă cognitivă. Aceasta este funcţie fie de accesibilitate (uşurinţa cu care o atitudine stocată este reactivată, vezi Krosnick şi colab., 1993), fie de mecanismul disonanţei cognitive (Leon Festinger, 1957) provocată de cogniţii care sunt reciproc incompatibile. Cum starea de disonanţă este neplăcută, individul este motivat să o reducă prin “schimbarea atitudinii, schimbarea comportamentului sau modificarea importanţei percepute a atitudinii sau a comportamentului” (Smith, B.D., 1998, p. 631).

103

Fiind o formă mai generală de reacţie faţă de persoane, idei, situaţii, valori, atitudinea devine un fel de principiu unificator al actelor de conduită. Expresia ei verbală este opinia, al cărei studiu marchează trecerea de la psihologie la sociologie. Interacţiunea dintre componentele amintite ale aceleiaşi atitudini, sau dintre atitudini diferite, poate genera coordonări, corelări, conflicte şi incompatibilităţi sau completări, prin care acestea se organizează într-o structură ierarhizată. Concordanţa lor cu dezirabilitatea socială sau cu normele grupului le transformă în ceea ce Linton numea atitudini-valori. Capacitatea unor obiecte, persoane sau situaţii de a satisface anumite aspiraţii, trebuinţe umane le face să posede anumite valenţe, ce se pot converti în valori, prin care se precizează relaţia subiectului cu lumea sa. Noţiune esenţialmente subiectivă, valoarea constă din interesul pentru un obiect, din stima acordată unei persoane. Există valori biologice (sănătatea), economice (posesiuni), morale (onoare), religioase (sacralitatea), estetice (frumosul), dar luarea de cunoştinţă despre lumea valorilor concrete se face prin evaluare cognitiv-afectivă. În ierarhia valorilor, a fi iubit înseamnă a avea valoare, de aceea abandonul copilului este resimţit de acesta ca o devalorizare. Valoarea unei persoane este una ce se reconstruieşte permanent prin raportarea la lumea sa şi ea devine unul dintre vectorii personali fundamentali ai devenirii, căci pune în mişcare resursele realizării de sine. Pierderea unor valori importante, materiale, dar mai ales afective, este cauza majoră a depresiei, îngustării orizontului social şi chiar a suicidului. Valorile personale se construiesc în timp, într-un proces de decantare şi cristalizare, aflat la confluenţa dintre sentiment şi idee. De aceea valorile nu sunt interşanjabile sau uşor ramplasabile, chiar statutul social al persoanei fundamentându-se pe ele. Creativitatea ridicată poate fi explicată şi printr-o puternică motivaţie de autorealizare prin producerea de valoare. Dezvoltarea valorilor prin evoluţie socială le transformă pe acestea în principii (binele, adevărul şi frumosul) sau idealuri, pe care societatea le propune membrilor săi prin aşa numitul sistem de valori. Individul şi-l apropie prin interiorizare progresivă (enculturaţie), valorile devenind un mijloc de previziune al conduitelor dar şi reperele definitorii ale grupului, societăţii în ansamblul ei. Bogăţia şi gradul de elaborare a sistemului de valori al individului constituie însă şi măsura bogăţiei, trăiniciei şi stabilităţii sale caracteriale. Am văzut că atitudinile şi trăsăturile sunt concepte corelative, dar nu identice: manifestarea atitudinilor în comportament se face prin trăsături, parte integrantă din chiar studierea personalităţii. Trăsăturile caracteriale sunt cele care au un grad mare de esenţializare, durabilitate, dau stabilitate şi coerenţa persoanei, pentru că ele se potenţează reciproc, închegându-se într-o sinteză armonioasă. Filtrate prin istoria şi experienţa individuală, ele sunt cele ce dau specificitate şi unicitate persoanei, fiind puternic asociate cu valorile etice.

104

dar combinaţia poate integra în mod fericit atitudini. intoleranţă. toleranţa. sexism. dezinteres. Încrederea în oameni. nevoia de recunoaştere prin competenţă. multitudinea relaţiilor cu semenii sunt atributele acestei trăsături. demnitate. rasism. umilinţă. retragere. toate conturând o anumită etică a muncii. Dintre acestea câteva trebuie remarcate în mod special. promovarea valorii sunt contrabalansate de mizantropie. şovinism. ce dau conduitei consecvenţa pe care doar principiile. caracterul apare ca o componentă relativ stabilă diferenţiatorie pentru om şi cu o mare valoare adaptativă” (op. filtrează gândurile şi sentimentele (funcţia de a media) şi reglează propria conduită (funcţia reglatorie). egodilatare. niciodată definitive. discriminare. vorbim de statornicie. de credinţă. autodevalorizare. • 105 . narcisism.. manipulare. caracterul este cel care devine superpozabil gândirii în planul personalităţii. • Unitatea caracterului: fiind cea mai înaltă şi sintetică structură a personalităţii. afectiv-motivaţionale şi conative devin reprezentative pentru caracter luat în ansamblul său. • Originalitatea caracterului: sinteza caracterială este întotdeauna unică şi originală. bogăţia sistemului de valori. etc. Deoarece pune persoana în contact cu realitatea socială (funcţia relaţională). modestie. p. îngâmfare. responsabil. lui trebuie să-i respectăm libertatea de opinie. 291). tenace. gradul de integrare al trăsăturilor dă coerenţa şi unitatea sa. Atitudinea faţă de activitate defineşte omul sârguincios. cu respect pentru datorie şi lucrul bine făcut. aptitudini şi valori. apreciere şi iubire. prin aceea că el controlează.statul major al personalităţii. el fiind considerat nucleul. versus autodepreciere. minciună. neîncredere în sine. Vedem cum caracteristicile cognitive. cinstea. inegalitatea şanselor. care trebuie tratată cu grijă. lene. Un caracter înalt integrat are operaţionalitate şi stabilitate ridicate. de acţiune. inconstanţă. cit. perseverent. • Bogăţia caracterului: multitudinea faţetelor prin care persoana vine în contact cu lumea. Statornicia caracterului: atunci când acesta încorporează valori de o mare relevanţă morală. idealurile şi convingerile puternice le sudează în aşa numita filozofie de viaţă. cultivarea nevoilor de creştere şi unificare progresivă. egoism. dă posibilitatea individului de a fi el însuşi (funcţia adaptiv-orientativă). Atitudinea faţă de ceilalţi oameni poate da măsura umanismului: omul este valoarea supremă. Atitudinea faţă de propria persoană se poate baza pe un nivel ridicat de încredere fundamentală în sine. valorifică şi integrează toate celelalte subsisteme ale acesteia. versus delăsare.Definiţia lui Mielu Zlate pare a surprinde bine caracterul: “interpretat ca un sistem valoric şi autoreglabil. prin care persoana se distinge în mod pregnant de omul mediu.

P. Această trăsătură. autoobservarea şi formarea idealurilor sunt cele mai importante funcţii ale acestei instanţe căreia Cattell i-a găsit corespondent în factorul G (forţa supraeului) în modelul şi testul său de personalitate 16 PF. două câte două. • Tăria de caracter: este dată de trăinicia liniilor de forţă ale acestuia. după adolescenţă şi vârsta tânără. Supraeul la Freud În cadrul celei de a doua teorii asupra aparatului psihic. încă din faza orală. Două modele privind geneza caracterului 3. supraeul este moştenitorul complexului Oedip şi se constituie prin interiorizarea exigenţelor şi a interdicţiilor parentale. Mielu Zlate consideră punctul zero al caracterului naşterea. cenzor în raport cu Eul (vezi Laplanche. apare instanţa supraeului (superego.2. 2. că atitudinile sunt polare. 423-424).. la care omul nu renunţă chiar când îi este periclitată existenţa sau securitatea. când persoana găseşte resursa de a nu fi rigidă.. se verifică în proba de foc a încercărilor vieţii la care un Giordano Bruno a ars pe rug pentru o idee. când trăsăturile polare au o probabilitate egală. confortul personal. poate cea mai relevantă dintre toate. în engleză). echivalent cu un judecător. J. Plecând de la aceste observaţii. pe care o face Kelly în legătură cu constructele personale. pietrificată în atitudini care nu mai sunt validate de timpul în care trăieşte. J. ele regăsindu-se în fiecare persoană în proporţii diferite. pp.• Plasticitatea caracterului: se referă la posibilitatea evoluţiei lui prelungite în timp. prin introiectarea obiectelor bune şi rele. ca o balanţă aflată în echilibru. Pontalis. în încercarea de dominare prin identificarea cu anumite gesturi şi în identificarea cu agresorul. Spitz vede în acţiunile fizice impuse. Conştiinţa morală. Modelul balanţei caracteriale Pleacă de la observaţia realistă. trei precursori ai supraeului.1. când se manifestă din plin şi sadismul infantil. 1994. În mod clasic. pe care situaţiile de viaţă parcurse de copil şi întărirea lor (gratificarea sau sancţiunea) fac ca ele să fie asimilate sau respinse: “o trăsătură iese învingătoare şi devine precumpănitoare numai în urma luptei.. a ciocnirii cu cea 106 . în timp ce Galileo a abjurat (cel puţin la modul formal). 3. În timp ce anumiţi psihanalişti văd formarea supraeului mai devreme (Melanie Klein).

1991. 2000. Dictionary of Psychology. Caracterul. Bucureşti. A. 7. 4. Science and Understanding. T. SMITH. F. Dicţionar de psihologie. Bucureşti.. 1991. E.D. 1996. Univers Enciclopedic. Dicţionar de psihologie. 1997. PONTALIS. în mod de relaţie. H. J. 1993... 3.. Bucureşti. Ed.. indecise. Bucureşti. Bucureşti. REEBER. Bucureşti. Ed.. S.D.P. Boston. 10. 1998. P. M. DORON. 1998. omul autotransformându-şi caracterul din mod de reacţie. M. SILLAMY. Fundamentele psihologiei. B. Ed. Humanitas. Bucureşti. London. A. W. Introducere în psihologia contemporană. Pro Humanitate. 12. coord. Psihologie şcolară. M.CREŢU. D. ALLPORT. L. Bucureşti. EYSENCK. Humanitas. J. ci se păstrează sub forma unor reziduuri. IACOB. p.... M. POPESCU-NEVEANU. R. 107 .. Bucureşti. 293). 1999. BIBLIOGRAFIE 1.. 1991. Dicţionar de psihologie Larousse. Şcoli normale şi licee.P. 11. Manual pentru clasa a X-a. MaGraw Hill. 1985. Dicţionarul psihanalizei. “Sincron”.. E. 6. 5. ŞCHIOPU. 9. Psychology. Şt. Ed. în funcţie de cele trei stări ale balanţei putând exista caractere pozitive. cit. U.. 14.. Trăsătura învinsă nu dispare însă. Iaşi. Ed..P... N. Ed. 2. În provocarea luptei între trăsături influenţele educative şi forţele interne ale celui în cauză au un rol important. Ed. LAPLANCHE. Massachusetts. ZLATE. 1971. 13. EYSENCK. RADU. Cluj.. 1994. COSMOVICI. oameni fără caracter sau caractere contradictorii. ZISULESCU.D. Bucureşti. Polirom. Descifrarea comportamentului uman.P. 8.opusă ei. REUCHLIN. Psihologie. sugerează autoformarea lui şi schiţează o tipologie caracterială... Psihologie generală.. putând fi reactualizată în diferite situaţii “(op. PAROT.. Modelul indică mecanismul psihologic al formării caracterului (lupta contrariilor). Ed... ZLATE. Ştiinţifică.. Penguin Books. Teora.. G. Structura şi dezvoltarea personalităţii. Babel. E. nedefinite. coord. 1999. I. Ed...

efectoriu la două personaje literare reprezentative. aşa cum apare la M. trăsături şi valori în geneza caracterului. Încercaţi să schiţaţi o patologie a caracterului plecând de la structura atitudinii (cognitiv – afectiv – voliţională. 294-295) analizează cu sinceritate dispoziţiile tale cardinale. Fundamentele psihologiei. 2. 13. Evaluaţi valoarea modelului vectoro-operaţional al creativităţii. centrale şi câteva dintre cele secundare. Scrieţi un eseu (două pagini) despre rolul caracterului şi modul lui de valorizare-formare în activitatea şcolară.. Analizaţi comparativ temperamentul. propus de Popescu Neveanu. Radu. încăpăţânarea. 5. Ed. Bucureşti. Scrieţi un eseu (trei pagini) despre educaţie şi caracter. Evaluează rolul deprinderilor şi obişnuinţelor în formarea sau în ştergerea unor însuşiri de caracter. 4. 10. în Introducerea în psihologia contemporană. caracterul şi aptitudinile. Analizaţi şi dezvoltaţi modelul balanţei caracteriale şi al piramidei caracteriale. 9. pp. Pro Humanitate. 1991. Ed. manifestată prin comportament). prezentat de Zlate (op. Sursă: I.AUTOEVALUARE ŞI APROFUNDARE 1. 7. Zlate. Analizaţi rolul disonanţei cognitive în fumat şi în obezitate. 3. Analizaţi raportul atitudini. 12. Din bogata literatură psihanalitică definiţi raportul superego-caracter şi nevrozele de caracter la Freud. Pornind de la modelul cercurilor concentrice al lui Allport. Analizaţi din perspectiva celor citite câteva defecte de caracter tipice elevului dificil (minciuna. “Sincron”. Argumentaţi aforismul lui Cicero: ”inteligenţa fără caracter nu înseamnă nimic” şi aserţiunea “caracterul este destinul omului”. 8. Cluj. punându-le în legătură cu fapte justificative. 108 . al modului cum se structurează raportul atitudineaptitudine la persoana creativă. Ilustraţi asimetria raportului orientativ . 11. cit. capriciul sau răsfăţul). 6. 2000. 14. relevând rolul familiei şi al şcolii în formarea atitudinilor.

1988). Sursă: A. Polirom. capacitate. Încercaţi o explicaţie psihosocială în geneza tulburărilor de conduită. APTITUDINILE INTELIGENŢA CA APTITUDINE GENERALĂ Scopurile unităţii de curs sunt: • evidenţierea importanţei aptitudinilor în calitatea lor de dimensiune instrumental-operaţională a personalităţii. cursanţii vor putea: • să aibă o înţelegere detaliată asupra conceptului de aptitudine şi să opereze distincţii între acesta şi deprindere. Şirota (1988) Conduite perverse în grup. 109 . Obiective operaţionale După ce vor studia această unitate.15. Încercaţi să determinaţi factorii caracteriali şi modul lor de acţiune în geneza fragilităţii umane. a devianţei sau a delincvenţei. XX. talent. • reliefarea problemelor conceptuale şi a perspectivelor teoretice în conturarea celei mai generale dintre aptitudini. aşa cum este ea definită de Ecaterina Morar în cartea omonimă (Ed. All. 16. Iaşi. geniu sau creativitate. Ed. inteligenţa. Bucureşti.

) pe care conceptul de inteligenţă le-a generat. ce rezultă din mutarea centrului de greutate de pe problematica gândirii. ca despre un standard viitor la care societateea umană va aspira pentru fiecare dintre membrii săi.1. etnice.1.2. Predispoziţie. Dacă optimumul cere un referenţial extern. Aptitudinile ca latură instrumental-operaţională a personalităţii 1.2. aptitudine şi capacitate 1. genetică şi factorială). capacitate Se vorbeşte tot mai frecvent în psihologia contemporană despre personalitatea optimală. • să înţeleagă şi să evalueze importanţa schimbării de paradigmă în psihologie. Definirea inteligenţei 3.Modele explicative ale inteligenţei a. aptitudine.1. celelalte putând să fie utilizate pentru aprofundarea cunoştinţelor. Clasificarea aptitudinilor 3. legate de raportul ereditate-mediu. • să aprecieze critic controversele (teoretice. sexiste etc. CAPITOLUL XX APTITUDINILE INTELIGENŢA CA APTITUDINE GENERALĂ 1. Definirea aptitudinilor 2. • să definească inteligenţa din mai multe perspective teoretice şi metodologice (psihometrică. Perspectiva triarhică a lui Sternberg Bibliografie Autoevaluare şi aprofundare Temele 4 sau 7. Perspectiva fectorială c. exprimând ajustarea a ceea ce 110 . Aptitudinile ca latură instrumental-operaţională a personalităţii 1.3. Structura cursului 1. Inteligenţa ca aptitudine generală 3. Talentul şi geniul 1. culturale. Abordarea psihometrică b. sau chiar maximală.• să efectueze clasificarea în domeniul aptitudinilor. Predispoziţie. Aptituidinile şi deprinderile 1. Probleme conceptuale 3. pe cea a inteligenţei.3.4. 10 sau 12 fac parte din portofoliul de evaluare. Perspectiva genetică d.

experienţei. Ştefănescu Goangă (apud Bejat. şi.. „Capacitatea este aptitudinea plus câştigul ei în calitate şi în cantitate. Şi nu numai. intră în sfera instrumentelor de care dispune cineva.. procedeu utilizat.”. cunoştinţele. prin Terman. căci ea presupune. nevoia de de prim ordin este de a avea bărbaţi şi femei cu idei şi deosebit de talentaţi. Nu este întâmplător că acest fenomen a apărut în America. într-o lume în care puterea instrumentelor oferite din exterior este contrabalansată doar de puterile lăuntrice ale inteligenţei. pentru o agricultură extensivă. cel puţin din perspectiva psihologiei contemporane. adică în cea a informatizării generalizate. talentul. Eficienţa devine măsura socială a acestor espectaţii. mai târziu. priceperile. 86). ideea de autorealizare (vezi piramida lui Maslow). 39-40) „la începutul istoriei Statelor Unite . destinaţia detectării supradotaţilor în cel mai extensiv studiu desfăşurat până acum în acest domeniu. pentru a descoperi comoara de creiere care (. Pentru a o cita pe Dael Wolfe (1981.persoana dă în raport cu ceea ce i se cere. pe o virtualitate preformată (cum este şi cea pentru vorbire. pentru că intrarea ei în funcţiune presupune acţiunea conjugată. Aptitudinea se bazează întotdeauna pe un dat înnăscut. Acum. ca viteză. pe de altă parte: „educatorii noştri (. persoană sau naţiune. De aceea despre ele se vorbeşte ca despre dotări care fac pe cineva apt sau inapt pentru o activitate ce trebuie desfăşurată la parametri superiori. nevoia de prim ordin o constituia pământul. popor pragmatic prin definiţie. calitate. Ideea fericirii. care nu poate fi niciodată evaluată direct. M. stil de acţiune etc. Al doilea război mondial a reliefat o formă nouă de penurie. 111 . comunicare) numită predispoziţie. impusă de imperativul categoric. a mediului.) vor trebui să pună umărul la vânarea de proporţii gigantice de talente. 1971. pentru o industrie extensivă. învăţării. exerciţiului. venit prin exerciţiu” afirma Fl. printr-o pedagogie ce a încurajat diferenţa şi excelenţa. de unde şi declanşarea unei ofensive foarte active de formare a acestora. inclusiv pentru ţările mai puţin dezvoltate. deprinderilor puse în joc de fiecare. intrat deja în faza post industrială. transformarea din potenţial în actual a virtualităţilor moştenite. 42).. Ştim că de la origini bateria Binet-Simon a primit. „penuria de creiere”. deprinderile. formativă şi constructivă. aptitudinilor. capacităţile. Aptitudinile. are astăzi conotaţii speciale. p. cu resemnarea celor car au pierdut startul acestei vânători gigantice „a aurului cenuşiu”. am spune noi. ce a generat cea mai mare migraţie de inteligenţe cunoscută până acum în istorie.. şi vânătoarea de inteligenţe. ele fiind cele care fundamentează eficienţa practică a activităţii umane. cit. capitalul financiar. pp. care la Kant era legată de împlinirea datoriei. ca politică oficială cu bătaie lungă. însă. maximizarea însă aduce în discuţie interioritatea sa. creativităţii.. pe de o parte. p.) se ascunde în locuri nebănuite pe tot cuprinsul Americii” (op..

în special interesele şi nevoile de creştere. formează capacităţile. muzicieni sau artişti. ● În funcţie de spiritul timpului şi al locului ea crează condiţiile favorabile actualizării unor predispoziţii şi al blocării altora. pianistului şi sportivului). Într-un cuvânt activitatea este cea care trezeşte la viaţă predispoziţiile. prin cuplare cu deprinderile. pe de altă parte. perseverenţa etc. pentru a ajunge la automatizare şi control conştient minimal. prin integrări succesive. vor deveni tot mai complexe. ● Activitatea este aceea care deschide şi închide ciclurile care duc la diferenţierile progresive ale aptitudinilor.2. 1. într-o ordine care este chiar cea a formării lor. prin activitate. ea este deci cea care imprimă sinergia funcţională a componentelor ce se vor suda în structuri care. într-o evoluţie bazată pe complexificare progresivă. făcând imposibil de decelat ceea ce a fost dat de ceea ce este dobândit. ● Una şi aceeaşi aptitudine este premisă a unor activităţi foarte diferite (memoria kinestezică este necesară chirurgului. le dă forma aptitudinilor care. deprinderile şi cunoştinţele. iar capacitatea este traducerea ei în plan real. prozatori. în timp ce o aptitudine nu poate asigura singură succesul într-o activitate. în genere. fuzionarea cu priceperile. dar şi pentru că ea este cea care explică şi alte aspecte importante. reducere a proceselor psihice şi a zonelor corticale implicate. integrări de planuri de pe verticala psihicului uman. aptitudinile se 112 . Sinteeza pe care o presupune activitatea eficientă şi de calitate este factorul care generează sudarea elementelor în aptitudini şi a acestora cu întreg planul personalităţii. Prin caracterul ei sintetic.3. ● Activitatea implică procesualitatea prin care elementele aptitudinale devin blocuri operaţionale. cu trăsăturile de personalitate (motivaţia. tenacitatea. Aptitudinile şi creativitatea Sublinierea rolului activităţii este importantă nu numai pentru că ea face această distincţie dintre a şti că poţi şi a face efectiv.). Aptitudinile şi deprinderile Analizând raportul aptitudinilor cu deprinderile vom constata o asemănare de fond (ambele fac parte din patrimoniul instrumentelor personale).pentru a sublinia că aptitudinea se referă la planul virtual. care impune combinarea optimă. dar şi deosebiri fundamentale: ● Deprinderile tind spre simplificări succesive. pe de o parte. activitatea este cea care impune activarea predispoziţiilor şi intrarea lor în combinaţie reciprocă. 1. Pentru a ilustra ideea arătăm că Terman considera că spiritul vremii noastre favorizează talentele din tehnică şi ştiinţă mult mai mult decât pe poeţi. aceasta făcând posibilă valorificarea aptitudinii dominante şi compensarea celor deficitare. cunoştinţele şi priceperile.

asimilat de unii unei imense disponibilităţi pentru muncă. atitudinile şi importante calităţi voluntare vor intra în structura aptitudinii. aptitudinile deschid drumul personalităţii maximale. Definirea aptitudinilor Punctul de început în studierea ştiinţifică a aptitudinilor este sfârşitul secolului al XVIII lea (1796) când. talentul înseamnă o creativitate de nivel excepţional. ● să contribuie efectiv la realizarea cu succes a activităţilor. marcând timpul său. aptitudinile profită indefinit de pe urma activităţii în domeniul respectiv. prin care însuşi talentul se poate manifesta. interesele. Talentul şi geniul Talentul presupune (ca şi capacitatea). Îmbogăţirea repertoriului lor de posibilităţi. împlinire.4. ideea de aptitudine. 1. Galton. explică importanţa fundamentală pe care aptitudinile o au în satisfacerea trebuinţelor umane cele mai înalte. Zlate (2000. o epuizare a potenţialului evolutiv. 258) consideră că trebuie să le satisfacă o însuşire psihică pentru a fi considerată aptitudine: ● să diferenţieze oamenii în privinţa performanţelor în activitate. p. care a pus-o la baza variabilităţii interumane. prin fuziuni de competenţe. autorealizare. după modelul bulgărelui de zăpadă ce creşte rostogolindu-se. de aceea revoluţiile din artă nu au acelaşi dinamism ca cele din ştiinţă. de dezvoltare. nefiind nici echivalente. în artă minunile creaţiei pot coexista. au o mişcare inversă. ● De aceea putem spune că în timp ce deprinderile potenţează personalitatea optimală. Taylor. cele de autoactualizare. corespunde nivelului creativităţii emergente. Iată câteva cerinţe pe care M. de unde tendinţa lor de dezvoltare ascendentă continuă.5. Semnificaţia acestor variaţii individuale a fost sesizată de F. prin înglobare de noi procese şi însuşiri psihice care îi sporesc forţa ca instrument de acţiune. ce urma să fie începutul psihometriei. prin acest fenomen de creştere din interior. 113 . corespunzătoare nivelului inovator din schema lui I. Geniul. punând în mişcare motorul autorealizării personale. au fost remarcaţi timpi de reacţie diferiţi. cea care face epocă. 1. Motivaţia. ce duceau la erori în aprecierea poziţiei stelelor. finalmente personalitatea în întregimea ei ajustându-şi substructurile la ele. statisticii şi psihologiei experimentale. unde reechilibrările şi integrările succesive amintesc de schema de asimilare-acomodare propusă de Piaget pentru explicarea genezei inteligenţei umane. la observatorul astronomic din Greenwich.complexifică. ● Dacă la deprinderi există o fază de platou. Dacă geniile ştiinţei produc schimbări ale paradigmei fundamentale (Einstein a transformat mecanica lui Newton într-un caz particular al teoriei relativităţii). aceea care echilibrează ceea ce se dă cu ceea ce se cere. prin consecinţele ce duc la modificarea perspectivelor în domeniu. nici comparabile. dar îmbinarea disponibilităţilor personale se face la un nivel ce permite activitatea creatoare: bazându-se pe dispoziţiile naturale foarte puternice ale organismului. istoria.

deprinderi) şi cu variabile de personalitate (interese. de aceea sunt depăşite de cerinţele acţiunilor complexe. olfactivă. fidelitate. un fel de matrice care defineşte stilul propriu. „compozitorul aduce în chipul acesta micul său număr de intonaţii noi pe care le-a descoperit şi care formează nucleul aptitudinii sale muzicale” (apud. tactilă.. Ele se bazează deci pe un singur tip de fenomen psihic. prin care impresiile sonore bogate ale mediului sunt traduse în limbajul intonaţiilor. date de particularităţi ale sistemului nervos sau ale analizatorilor. piesele folclorice. vedere în spaţiu. constituie atomii muzicali din care se vor crea câteva celule de bază (linii ritmice. cunoştinţe. fantezia muzicală. devine aptitudine. 1991. I. compensând deficitele celor de fundal. reproducere. 2 Clasificarea aptitudinilor Există deci o procesualitate în apariţia şi diferenţierea aptitudinilor. adânc întipărite în auzul muzical. specializare vizuală. Vom distinge astfel aptitudini simple. calităţi voluntare. contrapunct etc. mai puţin dezvoltate.) din aceste motive. Roşca potrivit căreia orice însuşire sau proces psihic. secvenţialitatea). 114 . altele susţinerea şi eficienţa. Rubinstein (1960. auzul intern.● să asigure atingerea unor performanţe calitativ superioare. atitudini). O extrem de pertinentă analiză a aptitudinii muzicale face S. sau pe un tip de operare omogen. asociate cu alte instrumente (priceperi. ● sinteza lor unitară într-o configuraţie să le imprime un grad foarte ridicat de operaţionalitate şi eficienţă. Proprietăţi ale atenţiei (concentrarea. sonorităţile şi sinestezia într-o ecuaţie foarte personală. auditivă. Impresiile naturale. motivaţii. ale memoriei (volum. kinestezică). unele dând direcţia şi orientarea. 349). 338). Aptitudinile complexe sunt structuri operaţionale care sudează în timp o multitudine de aptitudini elementare. absolut şi armonic. Aptitudinea muzicală include auzul muzical. bi sau tridimensională) sunt considerate ca totalitatea condiţiilor elementare responsabile de eficienţa acţiunilor simple. Radu. Prin prelucrările şi construcţiile elaborate ale artei muzicale (temă. p. simţul ritmurilor. modul de intonare şi inflexiunile limbajului verbal. privite din unghiul eficienţei. L. volumul sau distributivitatea). prin care unele elemente sunt în prim plan (se valorizează). reprezentarea. În optica lui Popescu Neveanu. La acest nivel este valabilă aserţiunea lui Al. melodice sau armonice). calităţi ale reprezentării (centrată pe imagine sau pe cuvânt. în tendinţa lor spre dezvoltare prin înglobare şi creştere. p. proprietăţile sensibilităţii (acuitate vizuală. creativitateaa este gândită ca o sinteză vectoro-operaţională de atitudini şi aptitudini. prima însuşire fiind caracterul activ al auzului viitorului muzician.

în diferite forme. al îndrumării carierei. Roşca: orice activitate concretă poate fi executată la parametri de calitate şi măiestrie care presupune aptitudini speciale. deşi vom vedea că ambele sunt incluse. calea de a accede la fericirea supremă: deşi au inventat praful de 115 . sub forma unei profesiograme. deoarece. muzică. Adecvarea cerinţelor profesiunii la datele interne. în funcţie de care se urcă în ierarhia socială sau se ocupă poziţiile periferice. Putem face o observaţie inversă în raport cu cea deja amintită. care dau. Nici o altă caracteristică umană nu a fost cercetată cu atât interees în acest secol. calităţi şi instrumente ce fac posibilă exercitarea lor cu succes. pe de altă parte variabilitatea ei foarte mare este principala cauză a discrepanţelor dintre oameni. Studiul psihologic al profesiunilor stabileşte factorii strict necesari (absenţa lor contraindicând acea profesiune). cât şi spre mamiferele superioare. un tablou de aptitudini. în cea orientală eliberarea omului de inteligenţă fiind. dă conţinut muncii de consiliere şi ghidare vocaaţională. la ecuaţia personală. indică importanţa pe care această problemă a căpătat-o pentru psihologie în special şi pentru societate în general. ce include într-o structură variabilă aceste elemente ale profesiogramei. al orientării şcolare şi profesionale. iar spiritul de observaţie poate fi pus în legătură cu viteza perceptivă (abilitatea de a sesiza rapid detaliile.1. necesari şi auxiliari. Dacă altădată forţa fizică şi însuşirile corporale erau temeiul puterii individuale. Aceasta este o tendinţă a culturii vest europene moderne. tehnică. inteligenţa şi creativitatea sunt cele care fac diferenţa dintre oameni în lumea de astăzi. Pe lângă aceasta memoria sau spiritul de observaţie sunt considerate a fi aptitudini generale ( intervin în toate. Probleme conceptuale Înglobarea gândirii de către conceptul mai nou apărut . artă plastică. printr-o relaţie de sinonimie largă (inteligenţa este funcţia mintală prin care este posibilă adaptarea). 3. inteligenţă şi extinderea acestuia din urmă atât spre maşini (inteligenţa artificială). în modelele factoriale ale inteligenţei. Inteligenţa ca aptitudine generală 3. pe de o parte. pentru budişti. societatea o reclamă din ce în ce mai intens (inteligenţa este carburatorul lumii moderne). a lui Al. făcând obiectul ghidării vocaţionale.Aptitudinile complexe pot fi subdivizate în generale şi speciale. de a sesiza asemănările şi deosebirile între imaginile obiectelor). Aptitudinile speciale mijlocesc succesul într-un anumit domeniu: sport de performanţă. sau aproape toate domeniile de activitate). învăţământ. cea mai generală dintre toate aptitudinile umane. dihotomie care aminteşte punctul de vedere psihometric iniţiat de Spearman în ce priveşte inteligenţa. La Thurstone memoria este una din abilităţile mentale primare ce compun inteligenţa.

problema eugeniei. caolinul şi busola. între partizanii sau denigratorii conceptului.U.A. ● Încă din faza de naştere a psihometriei. cu un substrat politic evident. hârtia. a sesizat precaritatea întemeierii teoretice a psihometriei sale. statistică psihologică (asimilată ulterior şi de pedagogie. în accepţiunea lui Anton Dimitriu). Comparaţiile pe sexe. şi a supradotaţilor în America. mătasea. psihometria.cea legată de raportul ereditate-mediu (nature-nurture). până la Piaget. ceea ce a aprins dispute ştiinţifice acerbe. prin Terman).. a folosit 116 . adică a ştiinţei care să ducă la ameliorarea speciei umane. nu chinezii au fost cei care le-au pus în valoare. de aceea ne-a lăsat butada (preluată şi de Wechsler) conform căreia „inteligenţa este ceea ce măsoară testele mele!” ● De la origini conceptul de inteligenţă şi cel de măsurătoare s-au suprapus. adică a subdotaţilor în Franţa. culturi şi minorităţi au demonstrat existenţa de particularităţi şi diferenţe semnificative uneori. a condamnat (în 1936) practica testelor („mijloc prin care clasa dominantă îşi menţine supremaţia asupra clasei muncitoare”. unde uzul de teste se transformase. ceea ce s-a soldat cu naşterea celui mai fecund domeniu al psihologiei aplicate. fiind primul “mare export” al ştiinţei nou constituite).C. de la Galton şi Binet. dar şi cibernetica (ştiinţă reacţionară). Progresele din ultima jumătate de veac din psihologia personalităţii ar fi de neconceput fără analiza factorială. care a propus mai degrabă o definire operaţională a acesteia. apărută tot în câmpul de cercetare al inteligenţei. şi în fosta Uniune Sovietică. mai pragmatici (mai heracleitici. 1869) . ci europenii. unde Comitetul Central al P. Chiar în domeniul psihologiei ştiinţifice conceptul are o poziţie foarte diferită. a generat două probleme care par să nu se mai rezolve vreodată: . Galton. spre deosebire de eleatismul oriental.U. Gardner sau Sternberg. care de fapt nici astăzi nu există. către al doilea război mondial. Idiosincrazia faţă de conceptul de inteligenţă are însă cauze multiple: ● Aplicaţiile practice au premers teoria. în abuz. el susţinând primatul eredităţii (Hereditary Genius.S. apărută aproape simultan în două sisteme politice foarte diferite: în S. ● De aici atitudinea antitest. adică o critică ideologică). Însuşi Binet. medicină sau chiar ştiinţele economice. tehnică matematică de interogare a datelor. de unde intervenţia senatului pentru a construi cadrul legal al profesiei de psiholog. în scopul rezolvării unor probleme practice (selecţia copiilor pentru învăţământul special. şi a celor mai elaborate metode matematice de analiză. sociologie.puşcă. inteligenţei alocându-i-se cea mai mare cantitate de efort teoretic şi practic. prin Binet. sub o formă unitară şi larg acceptată. grupuri etnice. marele precursor al metodei. teorie care sub forma ei negativă (eliminarea genelor nedorite) sau pozitivă (potenţarea celor pozitive).

care au dus la apariţia de modele explicativ interpretative tot mai elaborate şi fundamentate. nu au făcut să dispară detractorii termenului de inteligenţă. de unde ideea eliminării lui din ştiinţă. Cu alte cuvinte inteligenţa a fost cel mai dinamic concept psihologic al acestui secol. vede în abordarea prin metoda testelor “o eroare fecundă”. Unul din marii ei teoretizatori. Cyril Burt. Piaget. antropologia. gândire. creativitate şi aptitudini.este unul din conceptele în jurul cărora se reunesc psihologia. testele. dar şi la o politică eugenică în mai mult de jumătate din statele confederaţiei americane. ● Instrumentele solide puse în circulaţie. la viziunea psihogenetică a lui Piaget. cel ierarhic. în viziunea multor psihologi el fiind ori un concept prea heterogen şi neintegrat într-o teorie unitară. ce avea să greveze politica educaţională a Angliei pentru câteva decade. al unuia dintre cele mai elaborate modele teoretice al inteligenţei.este conceptul integrator al tuturor cogniţiilor umane. problema specializărilor.ca pretext marilor crime împotriva umanităţii din lagărele de concetrare naziste. a funcţionării creierului după boli (epilepsie. ceea ce a permis înţelegerea mai nuanţată a îmbătrânirii (prin calculul coeficientului de deteriorare). cu reverberaţii prelungite în ploanul acţiunii sociale. până la inteligenţele multiple ale lui Gardner. 117 . un mare corifeu al studierii genezei inteligenţei. Importanţa termenului de inteligenţă rămâne considerabilă. care completează o gamă largă de metode foarte moderne. ce tinde să creeze “replici“ în domenii conexe (neuropedagogia). lingvistica. la memorie. cu cele mai fecunde consecinţe în plan practic (măsurarea QI-ului) şi teoretic (statistica şi modelele explicative tot mai elaborate). au dat posibilitatea abordării psihometrice pe toată scara vârstelor. neurologia. funcţionarea percepţiei. Asimetria emisferelor cerebrale. sau seducătoarea teorie triarhică a lui Sternberg. epistemologia. la teoriile factoriale. pentru a genera ştiinţele cognitive. dar şi cel mai generator de dispute în planul ştiinţei. atenţiei. cibernetica. memoriei şi motricităţii sunt marile beneficiare ale domeniului interdisciplinar nou apărut. dar şi al celei mai mari fraude din istoria psihologiei. meningită) şi traumatisme sau accidente cerebrale. J. logica matematică. de la percepţie şi reprezentare. Nou născuta neuropsihologie nu se poate dispensa de testele de inteligenţă. cel puţin din trei motive: . ● Importantele cristalizări. lateralizarea funcţiilor. în zilele noastre. neuropsihologia. ce au furnizat psihologiei o cale foarte solidă de autofundamentare ştiinţifică. Disputele sunt departe de a fi încheiate: dacă Cronbach vede în măsurarea inteligenţei cea mai importantă contribuţie a psihologiei în rezolvarea unei probleme practice. este cunoscut ca şi coautor (alături de Venon). el “ajustând” rezultatele unor investigaţii concrete pentru a se potrivi la o teorie (primatul eredităţii). . comportamentul integrat. de la cel psihometric. ori neavând nici un fel de realitate psihologică. descendent direct al lui Spearman.

dar şi pune problemele). Inteligenţa este o calitate a întregii activităţi mintale care asigură adaptabilitatea la situaţiile noi (este o conduită pe măsură. şi de automatisme. inteligenţa fluidă (determinată genetic. Abordarea evolutivă a mecanismelor de achiziţie şi creştere a informaţiei la nivelul organismului individual evidenţiază o continuitate de la formele elementare (învăţarea asociativă de tipul reflexului condiţionat simplu) la cele elaborate. Hebb a evidenţiat inteligenţa de tip A (ereditară) şi de tip B (determinată de condiţiile reale ale dezvoltării). Termenul „sugerează faptul că inteligenţa depăşeşte gândirea. pe care se sprijină. de a elabora decizii optimale. înţelegere ).B. conform regulilor degajate prin formalizările logicii (în această accepţie ea este sinonimă cu gândirea.este puntea de legătură între inteligenţa vie a mamiferelor superioare şi a omului.L. 2000. de a reacţiona adecvat cu privire la laturile diferite ale aceloraşi relaţii de folosire a erorilor ca surse de informaţie (cf. de a opera cu simboluri şi semnale.2. a abstractiza şi generaliza. de a controla comportamentele (în desfăşurarea lor). rapid. pentru E. cea mai provocatoare şi neliniştitoare creaţie a acestui sfârşit de mileniu.. Cohn (1981) a semnalat 12 caracteristici ale inteligenţei: de a analiza. 3. inteligenţa este un ansamblu de funcţii prin care organismul se adaptează la mediu. cât şi între stadiul iniţial şi final al genezei ei la om. A. Dicţionar enciclopedic de psihologie. dar pe care le depăşeşte prin trecerea dincolo de rutină. Definirea inteligenţei Etimologic inteligenţă derivă din latinescul intelligere sau interlegere cu (echivalentul românesc. Neculau. suplu şi eficient. 268). în creştere odată cu vârsta). în sens restrâns ea este sinonimă cu rezolvarea problemelor. care presupune a organiza. prin achiziţii şi reelaborări originale ale conduitelor. în accepţiunea lui R. În sens foarte larg. care nu numai rezolvă. bazate pe activitatea simbolică. 370). prin care planul real este depăşit de aşa-numita realitate virtuală. în descreştere cu vârsta).. aşa cum a evidenţiat-o Piaget. a relaţiona. p. Janet). Ea trebuie distinsă de instinct. Există multe tipuri de inteligenţă: D. în care conduita adaptativă este preformată şi transmisă ereditar ca un patrimoniu al speciei. de a sesiza inadvertenţe. care se limitează la stabilirea relaţiilor dintre însuşirile esenţiale ale obiectelor şi fenomenelor şi nu a relaţiilor dintre relaţii” (Zlate. U. M. un fel de a capitaliza propria experienţă cognitivă prin învăţare.. Cattell.O. ceea ce oferă atât legătura cu inteligenţa infraumană. de a reacţiona adecvat la sensul direct şi la cel figurativ. coord. legi. atât de apropiat. cu nivelul inteligenţei artificiale. de a găsi mijloace adecvate scopurilor. după expresia lui P.. de a găsi modele practice de intervenţie în anumite situaţii . şi cristalizată (fixată în concepte. p. Thorndike există 118 . din Şchiopu. de a sesiza absurditatea. de a cere şi anticipa. reguli. de a preîntâmpina situaţii noi..

pentru ca ultimele teorii în materie (inteligenţele multiple şi teoria triarhică) să nu mai fie nici psihometrice. psihologul american de origine română. de la spitalul Bellevue din New York. Folosirea unui sistem de cotare standardizat şi eşantioane reprezentative. din care. într-o progresie logică. şi faptul de a fi sau nu fondată de un factor general. considerate de Binet ca fiind esenţa ei. nuanţând un spectru larg de funcţii. care le-a utilizat şi pentru studiul longitudinal al supradotaţilor din California. Abordarea psihometrică Scara metrică a inteligenţei. grupate în teste verbale şi de performanţă. a încercat să construiască o formă alternativă a testului Binet care să fie utilizabilă şi pentru adulţi. La toate acestea se adaugă subcomponentele sau modulele inteligenţei. La distanţă de peste trei decenii (în 1939).inteligenţa concretă. construite cu mare grijă şi 119 . raţionamente. 3. propusă de Binet-Simon în 1905 era soluţia găsită de cei doi autori la o problemă foarte concretă. şi Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI). Problema unităţii inteligenţei este firul roşu care leagă de la origini aceste tipuri de abordare.3. Mai centrată pe probe de performanţă la vârste mici şi din ce în ce mai saturată în probe verbale ulterior. Traducerea şi adaptarea acestor teste în America (scara Stanford-Binet) i se datoresc lui Terman (şi ulterior lui Merrill). nici exclusiv cognitiviste. Piaget a impus metoda cognitivistă. David Wechsler. bateria fiind alcătuită din subteste omogene tematic. ceea ce a dus la apariţia testului Wechsler Bellevue. Modele explicative ale inteligenţei Dacă într-o primă fază cercetarea inteligenţei s-a bazat mai mult pe produs. Se acopereau practic toate vârstele de peste patru ani cu o metodă ce a renunţat la conceptul de vârstă mintală (criteriul devenind media statistică de 100 cu o abatere standard de 15). au apărut Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) în 1949. gradate ca şi complexitate. ambele revizuite de mai multe ori ulterior. abstractă şi socială. în special judecăţi. de unde rezultă una din problemele fundamentale ale inteligenţei. pe care abordarea factorială sau noile teorii le propun. unde conceptul de vârstă mintală nu poate opera. inteligenţa era testată prin 30 de subteste. ducând la conturarea metodei psihometrice. a. în 1967. Considerată în termenii vitezelor de dezvoltare şi dedusă din raportul vârsta mintală/vârsta cronologică înmulţit cu 100 (formula propusă mai târziu de Stern pentru determinarea coeficientului de inteligenţă). pentru copiii de la 4 la 6½ ani. mai târziu J. practică: selecţia copiilor ce nu pot face faţă învăţământului de masă. Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) în 1955. privitoare la unitatea ei. ea nu păstrează în mod constant acelaşi tip de probe la toate vârstele.

Cel care a rafinat analiza factorială. Fluenţa verbală (W) ce se regăseşte în anagrame. Între factorul general g şi factorii s însuşi Spearman a admis posibilitatea unor factori intermediari. la bază fiind factorii specifici s. Dacă pentru g energia mintală ar fi produsă de tot cortexul. propunând un model numit al abilităţilor mintale primare. care acoperă o mare varietate de situaţii. din care a reţinut ulterior 7: Comprehensiune verbală (V). Inducţia (I) sau Raţionamentul General (raţionament silogistic sau de tip aritmetic) Modelul lui Thurstone este elegant şi practic. americanul Thurstone a deschis tendinţa pluralistă. atât componente mai simple (spaţiul şi viteza perceptivă). alcătuit din doi factori distincţi (relaţii spaţiale geometrice fixe. identificat în viteza şi precizia calculului aritmetic. englezul Charles Spearman. ritmare. Ei combină. pentru s ea ar fi generată de grupuri particulare de neuroni. Depăşind naivitatea acestei prime interpretări (1905) Spearman a dezvoltat teoria proceselor neogenetice. Modelul ierarhic al lui Burt (1949) şi Vernon (1960) integrează teoria bifactorială a lui Spearman cu cea multifactorială a americanilor. constând din surprinderea rapidă şi cu acurateţe a detaliilor vizuale. comprehensiunea. Memorie asociativă (M). analogii verbale. Perspectiva factorială Părintele analizei factoriale. în calitate de unităţi elementare. cărora le-a dat o pondere neglijabilă. fluenţa verbală sau numărul). dar şi vizualizare manipulatorie). numeric. la baza căreia stă înţelegerea experienţei proprii. de bază în înţelegerea citirii. alcătuit din 12 factori. Deşi ierarhia arborescentă a modelului amintit nu ne spune nimic despre geneza în timp a factorilor şi nu dă informaţii explicite despre rolul memoriei. proverbe. Viteza perceptivă (P). care presupune o altă explicaţie a inteligenţei. şi un factor specific fiecărei activităţi. ea are marele merit de a face sinteza 120 . manual etc. a plecat de la matricile de intercorelaţii dintre teste. spaţial. raţionament verbal.). Spearman asimila inteligenţa unei energii mentale. mecanic. cât şi foarte complexe (raţionamentul. pentru că reţine un număr mic de factori bine definiţi.reactualizările periodice au făcut din testele Wechsler cele mai larg utilizate instrumente de măsură a inteligenţei. mai pure. În vârful ierarhiei stă factorul general g al lui Spearman. Număr (N). Spaţiu (S). sub care se află doi factori majori de grup (verbal-educaţional şi al aptitudinilor practicemecanice) sub care se află nivelul fectorilor minori de grup (verbal. s. construirea de cuvinte ce încep cu o anumită literă. în forma iniţială susţinând că toate activităţile umane pot fi descrise prin intervenţia unui factor general g. pentru a descoperi rădăcinile sau factorii care stau în spatele acestor corelaţii. regăsibilă în memoria brută şi cea de tipul asociaţiilor perechi. b. educţia relaţiilor şi a corelatelor. cu sferă de aplicare foarte largă.

memorie şi cogniţie) cu 4 conţinuturi (figurale. care leagă inteligenţa de funcţia ei biologică cea mai generală. Încercând să-i restituie dimensiunile lipsă pentru a deveni un concept valid. Guilford şi echipa sa descoperiseră 98 dintre factorii anticipaţi. relaţii. Piaget. ceea ce face ca iniţierea procesului de producere a informaţiilor să se origineze în oricare dintre cele două substructuri. care pune accentul pe structură şi proces. Inteligenţa contextuală este abilitatea individului de a se adapta la mediul său şi la cultură: deşteptul străzii este cel ce se descurcă sau supravieţuieşte într-o situaţie dată. în stadii (ce au găsit şi o confirmare din partea neuroştiinţelor). producţie divergentă. cogniţia dezvoltă procesul fie convergent. transformări şi implicaţii). sisteme. Interiorizarea acţiunilor şi diferenţierea schemelor mintale sunt procesele majore ce duc la apariţia funcţiei semiotice şi dezvoltarea gândirii operatorii. Perspectiva triarhică a lui Sternberg Propusă în 1985 şi remodelată ulterior. fie divergent (de unde marile aplicaţii în teoria creativităţii). care trece obligatoriu prin faza de evaluare. nu numai în raport cu teoria ci şi cu viaţa (validitate ecologică). El nu a rămas singular în epocă. 329). În pedagogie acest model a avut o deosebită relevanţă în operaţionalizarea obiectivelor didactice. prea tehnică şi prea centrată pe predicţia succesului şcolar. mulţi din itemii testelor clasice fiind descrişi în termenii acestui model. Aceasta este în esenţă o formă de echilibrare între asimilare (încadrarea noilor informaţii în schemele deja elaborate) şi acomodare (restructurarea schemelor mintale impusă de informaţii care nu se mai potrivesc cu vechile sisteme). impactul asupra psihologiei cognitive fiind considerabil. Sternberg arată că există trei aspecte distincte ale inteligenţei. neopiagetienii continuându-l şi dezvoltându-l de pe alte poziţii şi în zilele noastre. Conduita inteligenţei se elaborează discontinuu. c.unei lungi linii de evoluţie a concepţiilor factoriale despre inteligenţă. se cheamă o lucrare a sa). spune Mielu Zlate (1999. p. clase. rezultat din conjugarea a 5 operaţii (evaluare. producţie convergentă. operând şi ca o grilă de selecţie şi ordonare a marei mase de teste care o măsoară. semantice şi comportamentale). nu pe ierarhie. d. dă un format comun cogniţiei şi memoriei. adaptarea. Perspectiva genetică A fost dezvoltată de J. Structura intelectului a lui Guilford este un model tridimensional. ce dau 6 produse (unităţi. Chuiar dacă nu a fost scutit de critici. paralelipipedic. După 20 de ani de la lansare. 121 . de multe ori ostilă. „meritele şi contribuţiile lui Jean Piaget sunt mai mari şi mai însemnate decât criticile care i se aduc”. fiecare combinându-se cu celelalte două în producerea comportamentului inteligent. simbolice. cea finală fiind întotdeauna substructura mnezică. teoria lui Sternberg este justificată de necesitatea perspectivei psihometrice (Dincolo de QI.

care sparge unitatea inteligenţei. Încă din 1977 Sternberg a identificat trei tipuri de mecanisme cognitive: componentele de performanţă. căci ea nu mai este văzută ca ceva înnăscut. peste al fraţilor obişnuiţi (r = 0. ● Raportul ereditate-mediu (nature-nurture). corespunde noţiunii despre inteligenţa clasică. generat de cercetările pe split-brain (secţionarea corpului calos. copiilor adoptaţi. ea evidenţiindu-i pe copiii deştepţi la carte (sau şcolar). printre altele. Conducerea automobilului ilustrează cum progresele în învăţare ne fac mai rapizi. fraţilor. această formă de inteligenţă este abilitatea de a face din ceva nou învăţat o rutină.60). gemenilor univitelini şi bivitelini. asemănarea dintre părinţii biologici şi 122 . care au subliniat rolul asimetriei. rolul eredităţii este mai greu de evidenţiat. fie prin considerarea diferitelor categorii sociale (Liker sau Scribner). pentru că. cu cât o structură este mai departe de planul fizic şi este mai complexă. care a condus la studiul familiilor. în timp ce gemenii bivitelini seamănă la un nivel relativ mare (r = 0. Sternberg propune un punct de vedere constructiv despre inteligenţă. pentru a detecta rolul heritabilităţii şi ponderea mediului în formarea structurilor cognitive. pentru a o transforma în module. o parte din aceste controverse fiind legate de: ● Diferenţele de gen (dimorfismul sexual). modelul neuropsihologic. pentru zone importante ale ei putând să ne dezvoltăm prin învăţare şi experienţă. depozitate în memoria individuală şi a culturii în care trăim. ca cele ale lui M. cei crescuţi separat semănând încă foarte bine (r = 0. Colle sau Berry). aptitudini spaţiale şi pentru matematică mai mari pentru bărbaţi şi un factor verbal mai puternic la femei. fie prin studii care-şi propun să vadă cum variază comportamentul inteligent în diverse culturi (studii transculturale. care indică. Se admite astăzi că gemenii univitelini crescuţi împreună sunt cvasiidentici (r = 0. La aceste modele se mai poate adăuga cel al inteligenţelor multiple ale lui Gardner. metacomponentele şi componentele de acumulare a cunoştinţelor.48). în procesarea informaţiilor. acest tip de inteligenţă depinde foarte mult de cultura în cadrul căreia apare şi în memoria căreia se fixează. ce determină arhitectura cognitivă a minţii.Legată în mod fundamental de motivaţie. generată de specializarea funcţională a celor două emisfere cerebrale. măsurată de testele de QI.87). de valorizarea contextului de viaţă. cel care face ca activitatea cerebrală să fie unitară şi integrată) ale lui Sperry. Inteligenţa categorială (sau componenţială). Brenda Milner sau Gazzaniga. Inteligenţa empirică indică modul cum propriile noastre experienţe trecute fundamentează comportamentul actual.72). mai îndemânatici în prelucrarea informaţiei şi în elaborarea răspunsurilor. care valorifică şi perspectiva simţului comun. Mead. ce studiază inteligenţa în contextul ei firesc de manifestare. sau modelul ecologic. Toate acestea arată complexitatea deosebită a conceptului cel mai controversat al psihologiei. Numită şi experienţială. problemă fastidioasă.

1974. Ed. singurul cu o evoluţie dincolo de adolescenţă. pentru că speranţele legate de înţelegerea funcţionării ei generează o imensă aspiraţie pentru ameliorarea destinului speciei noastre. DORON. Dicţionar de psihologie. PAROT... din care s-a detaşat al patrulea creier. Massachusetts.32) decât cu părinţii biologici. Psychological Testing.P. U. 1993. M. Polirom. 1991. E. fundamental la om.. T. coord.D. Introducere în psihologia contemporană. M. structura.D. Psihologia mecanismelor cognitive.. Societatea Ştiinţă şi Tehnică. SMITH. 7. Dicţionar enciclopedic de psihologie. Babel. JIGĂU. lobul frontal. Copiii supradotaţi. pp. Manual pentru clasa a X-a şcoli normale şi licee. citate de B. 1999. Iaşi. chimismul ei şi mai ales construirea reţelelor neuronale. 8. japonezii. BIBLIOGRAFIE 1.copiii lor. coreenii şi chinezii având o reuşită şcolară mai mare decât negrii sau hispanicii. Ed. A. Bucureşti. adică a stabilităţii ei. 5. F. 6. afroamericanii având un QI mediu cu 15 puncte sub al albilor.. I. ŞCHIOPU. RADU. Psihologie. deşi copiii de negri adoptaţi de albi “şterg” această diferenţă. Bucureşti.D. Ed. 1998. Bucureşti. a evoluţiei pe scara filogenetică prin integrarea succesivă a creierului reptilian.. ANASTASI. Science and Understanding.. McGraw Hill.. 1999. ZLATE. a creierului numit neocortex. 2. Cluj. 3.. Ed. 123 . ● Testele de inteligenţă ridică şi probleme speciale de construcţie pentru a fi corecte sau libere de cultură (fair. ca subculturi ale culturii americane.. New York. McMillan. arată că chiar succesul şcolar corelează cu etnicitatea. a detectării retardării sau supradotării intelectuale. fraţii adoptivi semănând mai puţin între ei (r = 0. 4. Smith (1998. Psychology.. trăind împreună este moderată (r = 0. Humanitas. 1994. Sincron.. CREŢU. 326-327). Asemenea studii. ZLATE. Bucureşti. a evoluţiei inteligenţei pe durata întregii vieţi. ● Diferenţele dintre subgrupurile minoritare dă dimensiunea rasială a inteligenţei. R.. a creierului visceral (sistemul limbic).. a uzului şi abuzului. 1997. POPESCU-NEVEANU. Bazele neurofiziologice ale inteligenţei. M. Boston. fac din inteligenţă un domeniu pentru care interesul se amplifică exponenţial. P. B. free-culture test). coord.48).

Ce tipuri de inteligenţă cunoaşteţi şi cum le definiţi ? 11. Arătaţi elementele de legătură şi raporturile interne dintre aptitudini. 2. Copiii capabili de performanţe superioare. 10. 5. generale-speciale). Ed. Burt şi Vernon în construirea conceptului de inteligenţă. problemele pe care le pune conceptul de inteligenţă ? De ce este inteligenţa considerată cea mai generală dintre aptitudini ? aptitudinilor. 8. 2000. Iaşi. ZLATE. Care este raportul inteligenţei (ca aptitudine generală) cu celelalte aptitudini ? 17.. aptitudinală proprie. sub raportul aptitudinilor. Polirom. Evaluaţi critic contribuţia lui Sternberg la conturarea unei noi perspective (modelul triarhic) asupra inteligenţei.. 4. sau o persoană apropiată. Analizaţi şi exemplificaţi clasificarea aptitudinilor (simple-complexe. Ed. 9. creativitate şi inteligenţă. AUTOEVALUARE ŞI APROFUNDARE 1. 13. M.9. Încercaţi să faceţi o analiză de fineţe a raporturilor dintre inteligenţă şi celelalte structuri ale personalităţii 124 . Evaluaţi comparativ rolul activităţii şi al condiţiilor de mediu. cultură. 1981. 10. Evaluaţi comparativ perspectiva psihogenetică a lui Piaget şi cea psihometrică. social-istorice în geneza Arătaţi care sunt raporturile aptitudinilor cu deprinderile. Thurstone. arătând câştigurile. M. ZLATE. contribuţiile specifice. Faceţi o analiză a evoluţiei istorice a perspectivei factoriale şi a contribuţiilor lui Spearman. 6. Argumentaţi că există tot atâtea aptitudini câte activităţi şi că fiecare om are o constelaţie Definiţi-vă pe d-voastră. Bucureşti. Arătaţi care sunt problemele deschise şi generatoare de dispută teoretică în câmpul inteligenţei. 16. valoarea ei teoretică şi practică în problema inteligenţei. 7. 14. Care sunt dificultăţile. 12. 15. talentul şi geniul. Evaluaţi importanţa şi rolul abordării psihometrice. Fundamentele psihologiei. Analizaţi comparativ aptitudinile. capacităţile. 3. Pro Humanitate.

125 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful