You are on page 1of 9

‫داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ رﯾﺴﻨﺪﮔﯽ‬

‫ﺟﮫﺖ ﻣﺸﺎھﺪه داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ رﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ھﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ‬
‫ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ‪ 58 :‬ﺻﻔﺤﻪ‬

‫رﯾﺴﻨﺪﮔﯽ‬

‫‪ -١-١‬ﻣﻘﺪﻣﻪ‪:‬‬
‫ﺳﯿﺴﺘﻢ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ رﻳﻨﮓ از دﻳﺮﺑﺎز ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺦ در ﺳﯿﺴﺘﻢ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ اﻟﯿﺎف ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ‬
‫اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻮاﻧﻌﻲ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺦ اﻳﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻳﻨﮓ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻋﺒﻮر ﺳﺮﻳﻊ رﺷﺘﻪ ﻛﺶ داده ﺷﺪه از ﻏﻠﺘﻚ ﺟﻠﻮ و ﻧﯿﺰ ﻋﺒﻮر ﺳﺮﻳﻊ اﻟﯿﺎف از‬
‫ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺜﻠﺚ ﺗﺎب و ﻋﺒﻮر راﺣﺖ و روان ﻧﺦ از ﺑﯿﻦ ﺷﻜﺎف و ﻋﯿﻨﻜﻲ ﺟﮫﺖ ﭘﯿﭽﺶ ﻧﺦ ﺑﺮروي دوك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫دﺳﺘﯿﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻏﻠﺘﻜﮫﺎي ﻛﺸﺶ‪ ،‬اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯿﻠﻪ دوك و ﻧﯿﺰ ﺷﯿﻄﺎﻧﻚ و‬
‫ﺑﺎﻟﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻏﻠﺘﻜﮫﺎي ﻛﺸﺶ ﻣﺎﺷﯿﻦ رﻳﻨﮓ‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻏﻠﺘﻜﮫﺎي ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ طﻮﻳﻞ ﺑﻮدن در ﺳﺮﻋﺘﮫﺎي ﺑﺎﻻ دﭼﺎر‬
‫ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻣﺪاوم و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﻛﺸﺶ و ﻛﯿﻔﯿﺖ ﻧﺦ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ و ﻧﮫﺎﻳﺘﺎً ﺑﺎﻋﺚ‬
‫ﺧﺮاﺑﻲ ﻛﻠﯿﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﺸﺶ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺴﺎراﺗﻲ‪ ،‬دﻗﺖ ﻋﻤﻞ زﻳﺎدي در طﺮاﺣﻲ‬
‫و ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺎﻓﺘﮫﺎ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲآورﻧﺪ و از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ وﻳﮋه اي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ اﻟﺰام و ﺿﺮورت ھﺰﻳﻨﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ‬
‫ﺳﺎزي را ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ھﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ در ھﻨﮕﺎم اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯿﻞ دوك ھﺎ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺮوزه‬
‫اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯿﻞ دوك اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ‪ ،‬ﻻﻛﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺧﺶ ﺷﯿﻄﺎﻧﻚ از ﻧﻈﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲ‬
‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﮫﺪاري ﻣﺎﺷﯿﻦ ھﺎي رﻳﻨﮓ ﺑﺮاي داﺷﺘﻦ ﻧﺦ ﺑﺎ ﻛﯿﻔﯿﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺮژي ﺑﺮ و ﭘﺮھﺰﻳﻨﻪ‬
‫اﺳﺖ‪ .‬ﻳﻘﯿﻨﺎً اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﺳﺮﻋﺖ دوك را اﻓﺰاﻳﺶ داد ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي ﻛﺎرﻛﺮد ھﻢ آھﻨﮓ ﻗﻄﻌﺎت دﻳﮕﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎب و‬
‫ﭘﯿﭽﺶ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ و ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﻻﻛﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻮق ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺮ و ﭘﺮھﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻤﺎم‬
‫اﻳﻦ اوﺻﺎف ﺑﻪ ﻓﺮض آﻧﻜﻪ ﺑﺘﻮان ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ دوك ﻣﮫﯿﺎ ﻧﻤﻮد‪ ،‬ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ دوك ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ‬
‫زﻳﺎد ﺑﭽﺮﺧﺪ‪ .‬ﺣﺮﻛﺖ و ﮔﺮدش ﺷﯿﻄﺎﻧﻚ ﺑﺮروي ﻋﯿﻨﻜﻲ ﺣﺮارت اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻋﻤﺮ ﺷﯿﻄﺎﻧﻚ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﻲ اﻧﺪازد‪.‬‬
‫ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل‬
‫اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﯿﻄﺎﻧﻚ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ و طﺮاﺣﻲ رﻳﻨﮓ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺧﻨﺜﻲ ﻧﻤﻮدن ﻧﯿﺮوي ﻛﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﭼﺮﺧﺶ‬
‫ﺷﯿﻄﺎﻧﻚ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻋﯿﻨﻜﻲ اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﻧﯿﺮوي ﻛﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪه ھﻤﺎن ﻧﯿﺮوي اﺻﻄﻜﺎك ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻄﺎﻧﻚ و ﻋﯿﻨﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ‬
‫ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﻧﯿﺮوي ﺣﺮﻛﺖ )ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد( و ﺿﺮﻳﺐ اﺻﻄﻜﺎك و ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ﺑﯿﻦ‬
‫ﺷﯿﻄﺎﻧﻚ و ﻋﯿﻨﻜﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﻳﻘﯿﻨﺎً ھﺮﭼﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﭼﺮﺧﺶ‬
‫ﺷﯿﻄﺎﻧﻚ ﻛﻢ رﻧﮓ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد درﺣﺎﻟﯿﻜﻪ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﺗﻮأم ﺑﻮدن دو ﻋﻤﻞ ﺗﺎب و ﭘﯿﭽﺶ ﻛﻢ رﻧﮓ ﺷﺪن ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻨﺪﻛﻨﻨﺪه‬
‫ﭼﺮﺧﺶ ﺷﯿﻄﺎﻧﻚﺑﺮﻛﺎھﺶﺗﻮان ﻋﻤﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪن اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد [‪.]٢‬‬

‫در رﻳﻨﮓ ھﺮ ﺳﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﺸﺶ‪ ،‬ﺗﺎب و ﭘﯿﭽﺶ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ آن از ﺗﻮأم ﺑﻮدن ﺗﺎب و‬
‫ﭘﯿﭽﺶ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن آن ھﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﺷﯿﻄﺎﻧﻚ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﯿﺮد‪.‬‬
‫‪ -٢-١‬رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ آزاد )ﻣﻨﻔﺼﻞ(‪:‬‬

‫ﺳﯿﺴﺘﻢ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ رﻳﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ ﻋﻤﻞ ﻛﺸﺶ را از دو ﻋﻤﻞ دﻳﮕﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺎب و ﭘﯿﭽﺶ ﺟﺪا‬
‫ﻧﻤﻮده‪ ،‬اﻣﺎ در اﻳﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ واﺑﺴﺘﮕﻲ دو ﻋﻤﻞ ﺗﺎب و ﭘﯿﭽﺶ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ھﺎﻳﻲ را ﺧﺼﻮﺻﺎً در زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ‬
‫اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺟﮫﺖ رھﺎﻳﻲ از اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ واﺑﺴﺘﮕﻲ اﻳﻦ دو ﻋﻤﻞ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و ھﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺻﻮرت‬
‫ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد‪ .‬اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ اﺑﺘﻜﺎر رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ ﺳﯿﺴﺘﻢ آزاد ﻛﻪ اﺳﺎس آن ﺑﺮ ﺗﻔﻜﯿﻚ ﺳﻪ ﻋﻤﻞ‬
‫ﻛﺸﺶ‪ ،‬ﺗﺎب و ﭘﯿﭽﺶ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻧﺠﺎت از ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ھﺎي رﻳﻨﮓ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪.‬‬
‫در ﺳﯿﺴﺘﻢ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ آزاد ﺳﻪ اﺻﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﯿﺮد‪:‬‬

‫‪-‬ﻛﺸﺶ‪ :‬ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان اﻟﯿﺎف را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻧﻤﻮد و اﻣﻜﺎن رھﺎﻳﻲ آﻧﮫﺎ را ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮد‪.‬‬
‫ﺑﺪﻳﮫﻲ اﺳﺖ ﻣﻜﺎﻧﯿﺰم ﻛﺸﺶ ﻓﻮق ﺑﺎ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﺗﺠﻤﻊ اﻟﯿﺎف را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺿﺮورت ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ‪.‬‬

‫‪-‬ﺗﺎب‪ :‬از طﺮﻳﻖ دوران ﺗﻨﮫﺎ ﻳﻚ ﺳﺮ ﻧﺦ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﯿﺮد‪ ،‬درﺣﺎﻟﯿﻜﻪ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﺸﺶ و ﭘﯿﭽﺶ‬
‫ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزاد ﺑﻮدن اﻧﺘﮫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﺦ‪ ،‬ﺟﺎري ﺑﻮدن ﺗﺎب در طﻮل رﺷﺘﻪ )ﺗﻮده اﻟﯿﺎف‬
‫ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ(‪ ،‬اﻧﺴﺠﺎم اﻟﯿﺎف و اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﺨﺸﻲ ﻧﺦ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﯿﺮد‪.‬‬

‫‪-‬ﭘﯿﭽﺶ‪ :‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﻳﻦ و ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻤﻞ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ ﻣﺠﺰا از ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻤﺎل و ﺑﺎ ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮي از ﻣﻜﺎﻧﯿﺰم اﺳﺘﻔﺎده‬
‫ﺷﺪه در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻮﺑﯿﻦ ﭘﯿﭽﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﯿﺮد و ﺑﺮاي ھﻤﯿﺸﻪ راه را ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺦ ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺬارد‬
‫و اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻓﺮاھﻢ ﻣﻲ آورد ﺗﺎ اﻧﺪازه ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺦ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﯿﺰ از ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻗﺒﻠﻲ ﺧﺎرج ﮔﺮدد‪) .‬دوك رﻳﻨﮓ ﺑﻪ ﺑﻮﺑﯿﻦ‬
‫ﻣﺒﺪل ﺷﺪه و ﻓﺮﺻﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻛﯿﻔﯿﺖ ﻧﺦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ(‪ .‬ﺑﺪﻳﮫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺦ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ روش‬
‫در ﺧﻮاص از ﺑﻘﯿﻪ ﻧﺦ ھﺎ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫طﻲ ﭼﻨﺪ دھﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻤﻼ ً ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ آزاد ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺦ را در ھﻢ ﺷﻜﺴﺘﻪ و راه را‬
‫ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ‪ ،‬داﺷﺘﻦ ﺑﺴﺘﻪ ھﺎي ﺑﺰرگ ﻧﺦ و اﻓﺰاﻳﺶ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ [‪.]۵‬‬
‫‪ -٣-١‬ﻣﺮاﺣﻞ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ آزاد )ﻣﻨﻔﺼﻞ(‪:‬‬
‫ﺑﺎ ﺟﺪا ﺷﺪن اﻋﻤﺎل رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ )ﻛﺸﺶ‪ ،‬ﺗﺎب‪ ،‬ﭘﯿﭽﺶ( از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺦ از ﻓﺘﯿﻠﻪ در ‪ ۵‬ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﯿﺮد‪.‬‬
‫‪-‬ﻛﺶ اوﻟﯿﻪ آن‪ ،‬ﺑﻪ طﺮﻳﻘﻲ ﻛﻪ اﻟﯿﺎف ﻛﺎﻣﻼ ً از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪-‬اﻧﺘﻘﺎل اﻟﯿﺎف ﺑﻪ طﻮر ﺗﻚ ﺗﻚ و آزاد‪.‬‬

‫‪-‬ﺗﺠﻤﻊ اﻟﯿﺎف ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ رﺷﺘﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪ دار‪.‬‬


‫‪-‬اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﺨﺸﻲ از طﺮﻳﻖ اﻋﻤﺎل ﺗﺎب‪.‬‬

‫‪-‬ﭘﯿﭽﺶ ﻧﺦ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺴﺘﻪ ھﺎي ﺑﺰرگ‪.‬‬


‫‪ -۴-١‬ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ آزاد )ﻣﻨﻔﺼﻞ(‪:‬‬
‫ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺠﻤﻊ اﻟﯿﺎف‪ ،‬رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ آزاد ﺑﻪ ‪ ۵‬ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد‪:‬‬
‫‪-‬ورﺗﻜﺲ ھﺎ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ورﺗﻜﺲ ھﻮا و ورﺗﻜﺲ آب ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪-‬رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ ﻣﺤﻮري ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺳﺒﺪي و اﻟﻜﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﯿﻜﻲ )در اﻳﻦ دو ﻧﻮع‬
‫رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ اﻟﯿﺎف در ﻳﻚ ﻣﺤﻮر ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ(‪.‬‬
‫‪-‬ﻏﯿﺮﻣﺪاوم ﻳﺎ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ‪.‬‬

‫‪-‬ﭼﺮﺧﺎﻧﻪ اي‪.‬‬
‫‪-‬اﺻﻄﻜﺎﻛﻲ‪.‬‬
‫در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﺧﺼﻮص ﺳﯿﺴﺘﻢ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ اﺻﻄﻜﺎﻛﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫اوﻟﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ اﺻﻄﻜﺎﻛﻲ در ﺳﺎل ‪ ١٩۶٧-١٩۶٠‬ﺗﻮﺳﻂ ‪ Oldham‬و ‪ Smith‬اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در‬
‫ﺷﻜﻞ ‪ ١‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﻛﻤﭙﺎﻧﯿﮫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﮫﺮر‪ ،‬اﺷﻼﻓﻮرث و ﺳﻮﺳﻦ ﻧﯿﺰ در زﻣﯿﻨﻪ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ‬
‫اﺻﻄﻜﺎﻛﻲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﻮﺑﻲ داﺷﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ طﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻛﻤﭙﺎﻧﯿﮫﺎي ﻓﮫﺮر و ﭘﻼت ﺳﺎﻛﻮﻟﻮﺋﻞ ھﻨﻮز‬
‫ھﯿﭻ ﻳﻚ از ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن دﺳﺘﮕﺎھﮫﺎي رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ اﺻﻄﻜﺎﻛﻲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻳﻚ ﻣﺎﺷﯿﻦ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ اﺻﻄﻜﺎﻛﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ‬
‫ﺻﻮرت ﺗﺠﺎري ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﺑﺎﺷﺪ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ [‪.]٣‬‬

‫دو ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﺷﯿﻦ ھﺎي اﺻﻄﻜﺎﻛﻲ ﭘﯿﺸﺘﺎز در ﺟﮫﺎن ﻳﻜﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎزي ﭘﻼت ﺳﺎﻛﻮﻟﻮﺋﻞ‬
‫اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان‬
‫‪ MASTER SPINNING‬در ﺳﺎل ‪ ١٩٧٨‬در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﺎرﻳﺲ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺖ‪ .‬دﻳﮕﺮي ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ‬
‫ﻓﮫﺮراﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ اﺻﻄﻜﺎﻛﻲ ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﻧﺎم درف )‪ (Dref‬از ﺳﺎل ‪ ١٩٧٧‬ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺮد‬
‫)ﺷﻜﻞ ‪.(٢‬‬

‫اﺻﻮل ﺳﯿﺴﺘﻢ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ اﺻﻄﻜﺎﻛﻲ در ﺑﺨﺸﮫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﻪ طﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺮح داده ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ ﺑﻪ طﻮر ﻛﻠﻲ در‬
‫اﻳﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻟﯿﺎف ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺘﯿﻠﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ زﻧﻨﺪه اﻳﻦ اﻟﯿﺎف ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا و ﺗﻚ ﻟﯿﻒ‬
‫درآﻣﺪه و ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ از دراﻣﮫﺎي رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺦ‬
‫)در واﻗﻊ ﺷﻜﻞ ﮔﯿﺮي و ﺗﺎﺑﺪھﻲ ﻧﺦ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺗﻔﺎوت ﺳﯿﺴﺘﻢ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ اﺻﻄﻜﺎﻛﻲ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل ‪ ١٩۶٧-١٩۶٠‬اراﺋﻪ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ‬


‫اﺻﻄﻜﺎﻛﻲ درف ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ ١‬و ‪ ٢‬ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬در ﻗﺴﻤﺖ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﻳﻌﻨﻲ ھﻤﺎن‬
‫دراﻣﮫﺎي رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در ﺷﻜﻞ ‪ ١‬ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ داراي ﻳﻚ درام‬
‫رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ و ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺘﺤﺮك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﻦ درام رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ و ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺘﺤﺮك ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲ‬
‫ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎﺷﯿﻦ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ اﺻﻄﻜﺎﻛﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﻓﮫﺮر اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ )ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪ ٢‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه‬
‫اﺳﺖ( ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺎﺷﯿﻦ ھﺎي ﻗﺒﻠﻲ داراي دو درام رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ھﻢ ﺟﮫﺖ ﺑﺎ ھﻢ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده و ﻧﺦ‬
‫ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﺑﯿﻦ اﻳﻦ دو درام ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد [‪.]٣‬‬
‫ﻓﺼﻞ دوم‪ :‬ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﯿﺴﺘﻢ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ اﺻﻄﻜﺎﻛﻲ و اﻧﻮاع آن‪:‬‬
‫‪ -١-٢‬ﺳﯿﺴﺘﻢ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ اﺻﻄﻜﺎﻛﻲ‪:‬‬

‫ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ اﺻﻄﻜﺎﻛﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎ اﻧﺘﮫﺎي آزاد اﻟﯿﺎف )‪Open end‬‬
‫‪ (Spinning‬ﻧﻈﯿﺮ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ ﭼﺮﺧﺎﻧﻪ اي اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ طﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺨﺸﮫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺻﻄﻜﺎﻛﻲ ﺷﺎﻣﻞ‪:‬‬
‫‪-١‬ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ‪ :‬در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﻟﯿﺎف ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺘﯿﻠﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻤﮫﺎي‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در اﻛﺜﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﮫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻏﻠﺘﻜﮫﺎي ﻛﺸﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪-٢‬ﻧﺎﺣﯿﻪ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ‪ :‬ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ زﻧﻨﺪه و دراﻣﮫﺎي رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻟﯿﺎف ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ زﻧﻨﺪه دﺳﺘﮕﺎه‬
‫رﺳﯿﺪه و در آﻧﺠﺎ ﺻﺎف و ﺷﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻚ ﻟﯿﻒ درﻣﻲ آﻳﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻜﺶ ھﻮا ﺑﯿﻦ دراﻣﮫﺎي رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ‬
‫رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه‪ ،‬ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺦ ﻣﻲ ﭘﯿﻮﻧﺪد و ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﺎب اﺳﺘﺤﻜﺎم داده ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪-٣‬ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺦ‪ :‬در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺷﺪه ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺮروي ﺑﻮﺑﯿﻨﮫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﻛﻠﯿﻪ‬
‫ﺳﯿﺴﺘﻤﮫﺎي رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ اﺻﻄﻜﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﺑﺨﺸﮫﺎي اﺻﻠﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻤﮫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت اﻳﻦ‬
‫ﺑﺨﺸﮫﺎ ﺗﻔﺎوﺗﮫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ھﻢ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺮح ﺳﯿﺴﺘﻤﮫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﻳﻦ ﺗﻔﺎوﺗﮫﺎ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ و ﺑﻪ طﻮر ﻛﻠﻲ‬
‫ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻲ ﻛﻪ دراﻳﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﯿﺮد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از‪:‬‬

‫‪-‬ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﺘﯿﻠﻪ‬
‫‪-‬ﺑﺎزﻛﺮدن رﺷﺘﻪ اﻟﯿﺎف ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻚ ﻟﯿﻒ‬
‫‪-‬ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺠﺪد اﻟﯿﺎف ﻛﺸﯿﺪه ﺷﺪه و ﺑﻪ ظﺮاﻓﺖ دﻟﺨﻮاه رﺳﺎﻧﺪن رﺷﺘﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ‬
‫‪-‬اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪي‬
‫‪-‬ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺪاوم ﻧﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه‬
‫‪-‬ﭘﯿﭽﺶ ﻧﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب‬

‫ﻣﻮاد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺘﯿﻠﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺎرد )و ﻳﺎ ﻛﺸﺶ( اﺳﺖ و ﻧﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه از آن ﺑﺮروي‬
‫ﺑﻮﺑﯿﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﻂ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ اﺻﻄﻜﺎﻛﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ ﭼﺮﺧﺎﻧﻪ اي از‬
‫ﺳﯿﺴﺘﻢ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ رﻳﻨﮓ ﻛﻮﺗﺎھﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪]۵[ .‬‬

‫ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ دو ﺷﺮﻛﺖ ﻓﮫﺮر ‪ Fehrer‬و ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻼت ﺳﺎﻛﻠﻮل ‪ Plattsacolowell‬در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻛﺎﺷﯿﻦ‬
‫رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ اﺻﻄﻜﺎﻛﻲ ﭘﯿﺶ ﺗﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﮫﺮر ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺻﻄﻜﺎﻛﻲ ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﻧﺎم درف ‪ ٢‬و درف ‪ ٣‬و‬
‫ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻼت ﺳﺎﻟﻜﻠﻮل ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ‪ MASTER SPINNING‬ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎ‬
‫اﺳﺎس رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ ﻳﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﮫﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺟﺰﻳﻲ ﺑﯿﻦ آﻧﮫﺎ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﺻﻮل و رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ و اﺟﺰاء‬
‫اﻳﻦ ﻣﺎﺷﯿﻨﮫﺎ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ‪]۵[ .‬‬

‫‪ -٢-٢‬رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ اﺻﻄﻜﺎﻛﻲ درف ‪:(Dref II) ٢‬‬


‫دﺳﺘﮕﺎه رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ درف ‪ ٢‬در ﺳﺎل ‪ ١٩٧٣‬طﺮاﺣﻲ و در ﺳﺎل ‪ ١٩٧۵‬ﻧﻤﻮﻧﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎھﻲ آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ‪ .‬در ﺳﺎل‬
‫‪ ١٩٧٧‬اوﻟﯿﻦ اﻟﮕﻮي ﻋﻤﻠﻲ آن ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺦ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺷﻜﻞ ‪ (٣‬ﻗﺴﻤﺖ ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ‬
‫ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬

‫‪ -١-٢-٢‬ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ‪:‬‬
‫اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ ‪ ۵‬ﻓﺘﯿﻠﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻛﺎرد و ﻳﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻛﺸﺶ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭙﺬﻳﺮد )‪ .(١‬ﻓﺘﯿﻠﻪ‬
‫ھﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ راھﻨﻤﺎي ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺠﺰاي از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﺟﻔﺖ ﻏﻠﻄﻚ ﻛﺸﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ -٢-٢-٢‬ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺸﺶ‪:‬‬
‫ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻛﺸﺶ در اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ :‬از ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺸﺶ ﻏﻠﺘﻜﻲ )‪ ٢‬ﺟﻔﺖ ﻏﻠﺘﻚ( ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻳﻚ‬
‫ﺑﺎزﻛﻨﻨﺪه زﻧﻨﺪه اي )‪ (٣‬ﻓﯿﻠﺘﺮھﺎ ﻛﻪ ھﻢ زﻣﺎن و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮازي )ﺟﺪا از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ( ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﭘﺲ از‬
‫ﻋﺒﻮر از ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﺸﺶ ﻏﻠﺘﻜﻲ در ﻣﻌﺮض ﻛﺸﺶ زﻧﻨﺪه اي )ﻣﺸﺎﺑﻪ‪ ،‬وﻟﻲ ﻗﻄﻮرﺗﺮ از زﻧﻨﺪه ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭼﺮﺧﺎﻧﻪ اي(‬
‫ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﯿﻠﻪ اﻟﯿﺎف )ﺗﻚ ﺗﻚ( از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺟﺮﻳﺎن ھﻮا )دﻣﻨﺪه از ﺑﺎﻻ و‬
‫ﻣﻜﻨﺪه از دو درام رﻳﺴﻨﺪه( ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﺑﯿﻦ دو ﻏﻠﺘﻚ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ ﻛﻪ ھﺮ دو آﻧﮫﺎ ﻣﺸﺒﻚ ھﺴﺘﻨﺪ ﺳﺮازﻳﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ‬
‫)ﺷﻜﻞ ‪.(۴‬‬
‫‪ -٣-٢-٢‬ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ‪:‬‬
‫در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ دو درام ﻣﺸﺒﻚ ﺑﺎ ﻗﻄﺮي ﺣﺪود ‪ ۵‬ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ وﺟﻮد دارد )‪ .(۴‬ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻢ ﺑﯿﻦ دو درام ﻣﺸﺒﻚ ھﻤﺮاه ﺑﺎ‬
‫ﻣﻜﺶ ھﻮا در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺠﻤﻊ و ﺟﺬب اﻟﯿﺎف را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬اﻋﻤﺎﻟﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد‬
‫ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ ﭼﺮﺧﺎﻧﻪ اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ اﺑﺘﺪا ﺗﺠﻤﻊ اﻟﯿﺎف‪ ،‬ﻧﺦ ﭘﯿﻮﻧﺪي و ﻧﮫﺎﻳﺘﺎً ﺗﺎب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺣﺎﻟﺖ رﻳﺰش اﻟﯿﺎف ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻧﺦ ﻋﻤﻮدي اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ ورود اﻟﯿﺎف ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ ھﺮ ﻟﯿﻒ ﺑﻪ دور ﻣﺤﻮر‬
‫ﻓﺮﺿﻲ ﻧﺦ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻲ زﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﻟﯿﺎف در ﺟﮫﺖ طﻮل درون ﻧﺦ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﯿﺮﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﻧﺦ‬
‫ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اھﻤﯿﺖ ﺷﺮط ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﻦ دو درام رﻳﺴﻨﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮاي داﺷﺘﻦ‬
‫ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻌﺎدل ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﯿﺮوھﺎي ﻣﻜﺶ )ﺑﺮروي دو ﺳﯿﻠﻨﺪر ﻣﺸﺒﻚ( ﻛﺎﻣﻼ ً ﻳﻜﺴﺎن و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻼوه‬
‫ﻛﻠﯿﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت )ﺟﻨﺲ‪ ،‬ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﻔﺬھﺎ‪ ،‬اﻧﺪازه و ﺳﺮﻋﺖ( ﻏﻠﺘﻚ ھﺎي رﻳﺴﻨﺪه ﻛﻪ داﺋﻤﺎً در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﻟﯿﺎف ھﺴﺘﻨﺪ‬
‫ھﺮ دو ﻳﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺪﻳﮫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻣﺠﻤﻮع ﻧﯿﺮوھﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻟﯿﺎف در ﺣﯿﻦ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻧﺦ‬
‫وارد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺷﺮط ﺗﻌﺎدل ﻧﺦ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬

‫در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﻏﻠﺘﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﯿﺮد ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﺦ ﺑﻪ طﺮف‬
‫ﻏﻠﺘﻚ ﺑﺮداﺷﺖ اﻟﯿﺎف ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻﻳﻪ ﻻﻳﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را دورﭘﯿﭻ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺦ ﺗﻮﺳﻂ اﺻﻄﻜﺎك ﺳﻄﺤﻲ‬
‫ﺑﯿﻦ دو ﻏﻠﺘﻚ ﻣﺸﺒﻚ رﻳﺴﻨﺪه ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﯿﺮد‪.‬‬

‫ﺑﺪﻳﮫﻲ اﺳﺖ در ھﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻛﻪ اﻧﺘﮫﺎي ﻧﺦ ﻳﻚ دور ﺑﺰﻧﺪ ﻳﻚ ﺗﺎب ﺑﻪ ﻧﺦ وارد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﻄﺮ ﻏﻠﺘﻚ‬
‫اﺻﻄﻜﺎﻛﻲ و ﻗﻄﺮ ﻧﺦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻏﻠﺘﻚ اﺻﻄﻜﺎﻛﻲ ﻳﻚ دور ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺰﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ‪ ۵٠٠‬ﺗﺎب ﺑﻪ ﻧﺦ داده ﻣﻲ ﺷﻮد زﻳﺮا‬
‫ﻧﺴﺒﺖ ﻗﻄﺮ ﻏﻠﺘﻚ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﻧﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺑﯿﺶ از ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ‪ .‬در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ اﺟﺒﺎري ﺑﻪ‬
‫ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﺳﺮﻳﻊ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﮕﺎه )ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ھﺎ و ﺷﻔﺖ ھﺎ( ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮان ﺗﺎب دھﻲ ﺑﻪ ﻧﺦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ‬
‫اﺳﺖ‪ .‬اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻳﺠﺎد ﺗﺎب اﺻﻄﻜﺎﻛﻲ اﻣﺘﯿﺎز دﻳﮕﺮي ﻧﯿﺰ دارد‪ .‬ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻛﻪ ھﺮ ﭼﻪ ﻧﺦ ظﺮﻳﻒ ﺗﺮ ﺷﻮد‬
‫)در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎوي(ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﻧﺦ )ﺗﺎب( ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺤﺼﻮل در اﻳﻦ‬
‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺮه ﻧﺦ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ‪ .‬درﺣﺎﻟﯿﻜﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎي دﻳﮕﺮ )ﻣﺜﻞ رﻳﻨﮓ و ﭼﺮﺧﺎﻧﻪ( ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ‬
‫ﻧﺦ ظﺮﻳﻒ ﺗﺮ ﻛﻪ طﺒﻌﺎً ﺑﻪ ﺗﺎب ﺑﯿﺶ ﺗﺮي ﻧﯿﺎز دارد ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺤﺼﻮل را ﻛﺎھﺶ داد‪.‬‬

‫ﺑﺪﻳﮫﻲ اﺳﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎي ﻣﻜﺶ ھﻮا‪ ،‬ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ درام ھﺎي رﻳﺴﻨﺪه‪ ،‬ﺟﻨﺲ درام ھﺎ‪ ،‬ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ درام و‬
‫ﺟﻨﺲ و ظﺮاﻓﺖ اﻟﯿﺎف ﺑﺮ ﺗﺎب ﻧﺦ و ﺗﺎب دھﻲ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ -۴-٢-٢‬ﺑﺮداﺷﺖ و ﭘﯿﭽﺶ‪:‬‬

‫در اﻳﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ ﻋﻤﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺮﺧﺶ ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﻏﻠﺘﻚ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد )ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ‪٣‬‬
‫ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ( از آﻧﺠﺎﺋﯿﻜﻪ ﻛﺸﺶ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻤﺎس دو ﻏﻠﺘﻚ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻣﻨﻄﻘﻪ‬
‫رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ ﺧﯿﻠﻲ ﻛﻢ اﺳﺖ‪ ،‬ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺦ ﭘﺎرﮔﻲ ﻛﻢ و ﻣﻘﺪار ﻛﺸﺶ ﺑﻪ ﺣﺪ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ ﺑﻲ ﺗﺄﺛﯿﺮ‬
‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺘﯿﻠﻪ ﺑﻮده‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻮﺑﯿﻦ‬
‫ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨﮫﺎي ﻓﻼﻳﺮ و ﺑﻮﺑﯿﻦ ﭘﯿﭽﻲ ﻧﺒﻮده و ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻛﻮﺗﺎھﺘﺮ اﺳﺖ‪ ]۵[ .‬و [‪]٣‬‬

‫‪ -٣-٢‬رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ اﺻﻄﻜﺎﻛﻲ درف )‪:(Dref 3) (٣‬‬


‫ﺳﯿﺴﺘﻢ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ درف ‪ ٣‬ﻣﺎﺷﯿﻦ دﻳﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ارﻧﺴﺖ ﻓﮫﺮر در ﺳﺎل ‪ ١٩٧٩‬اراﺋﻪ ﺷﺪه‬
‫اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ ‪ .(۵‬اﺻﻮل ﻛﺎر اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ درف ‪ ٢‬اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻔﺎوﺗﮫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ذﻳﻼ ً ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﺷﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ‬
‫اﻣﻜﺎن را ﻓﺮاھﻢ ﻣﻲ آورد ﺗﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺦ ھﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻣﺤﺪوده ﻧﻤﺮات ‪ ٢۵-۶۶٧‬ﺗﻜﺲ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮد‪.‬‬
‫‪ -۴-٢‬ﺗﻔﺎوﺗﮫﺎي درف ‪ ٢‬و ‪:٣‬‬
‫‪-‬اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻪ ﺟﻔﺖ ﻏﻠﺘﻚ ﻛﺸﺶ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻛﺸﺶ‪.‬‬
‫‪-‬اﺳﺘﻔﺎده از دو زﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﺟﺎي ﻳﻚ زﻧﻨﺪه‪.‬‬
‫‪-‬ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺗﺠﮫﯿﺰات ﻻزم ﺟﮫﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ‪ ،‬ﻓﯿﻼﻓﺖ‪.‬‬
‫‪-‬وﺟﻮد ﻳﻚ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻛﺸﺶ ﻏﻠﺘﻜﻲ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ دﺳﺘﻪ اﻟﯿﺎف ﻛﻮﺗﺎه )‪ (Staple‬ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ و ﻗﺮار‬
‫دادن آﻧﮫﺎ در ھﺴﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﻧﺦ )ﻣﻮازي ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﻓﺮﺿﻲ ﻧﺦ( را ﻓﺮاھﻢ آورده اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻣﻜﺎﻧﯿﺰم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻟﯿﺎف در ھﺴﺘﻪ ﻧﺦ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺘﯿﻠﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻻﻛﻨﻲ ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺧﻄﻲ‬
‫ﺑﯿﻦ ‪ ۵/٢-۵/٣‬ﻛﯿﻠﻮﺗﻜﺲ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻛﺸﺶ ﺳﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ آﭘﺮون دوﺑﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد رﺷﺘﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﯿﻦ ‪١٠٠‬‬
‫ﺗﺎ ‪ ١۵٠‬ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺸﺶ ﻣﻲ ﺑﯿﻨﺪ و ﻧﮫﺎﻳﺘﺎً ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد‪.‬‬

‫ﻏﻠﺘﻚ ھﺎي ﺑﺮداﺷﺖ‪ ،‬ﺳﯿﻠﻨﺪرھﺎي رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ و آﺧﺮﻳﻦ ﺟﻔﺖ ﻏﻠﺘﻚ ﻛﺸﺶ ﻛﻪ در ﻳﻚ راﺳﺘﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ‬
‫ﺳﺒﺐ ﻓﺮاھﻢ آوردن ﻣﻜﺎﻧﯿﺰم ﺗﺎب ﻣﺠﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )ﺷﻜﻞ ‪.(۶‬‬
‫ﭼﺮﺧﺶ ھﻢ ﺟﮫﺖ درام ھﺎي رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ رﺷﺘﻪ اﻓﻘﻲ )ﻓﯿﻼﻓﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻐﺰي اﺳﺘﻔﺎده‬
‫ﻣﻲ ﺷﻮد( در ﺣﺎل ﺣﺮﻛﺖ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻓﻀﺎي دور درام رﻳﺴﻨﺪه ﺗﺎب دار ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺷﺒﻪ ﻧﺦ وارد ﻣﻨﻄﻘﻪ‬
‫رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ ﮔﺮدد‪ .‬در ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ اﻟﯿﺎف آزاد ﺷﺪه از زﻧﻨﺪه و در ﺣﺎل ﺟﺬب ﺑﻪ درام ھﺎي رﻳﺴﻨﺪه ﺗﺤﺖ زاوﻳﻪ‬
‫ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ‪ ٩٠‬درﺟﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ رﺷﺘﻪ در ﺣﺎل ﻋﺒﻮر ﻓﺮود ﻣﻲ آﻳﻨﺪ و ﺑﻪ دور آن ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﭘﺪﻳﺪه ورود دو دﺳﺘﻪ‬
‫اﻟﯿﺎف ﺑﺎ زاوﻳﻪ ‪ ٩٠‬درﺟﻪ و ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ھﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺦ ﻣﺮﻛﺐ از ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﻣﻐﺰي و ﻳﻚ ﻻﻳﻪ‬
‫اﻟﯿﺎف ﺑﯿﺮوﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دور دﺳﺘﻪ اﻟﯿﺎف ﻣﻐﺰي ﺣﻠﻘﻪ زده اﻧﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪ -۵-٢‬ﻣﺰﻳﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎي اﺻﻄﻜﺎﻛﻲ درف‪:‬‬


‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﻣﻜﺎﻧﯿﺰم رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ و ﺻﺮف اﻧﺮژي ﻛﻢ ﺗﺮ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻤﻠﻲ ‪ ٣٠٠‬ﻣﺘﺮ در دﻗﯿﻘﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه‬
‫ﻧﺦ در اﻳﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارزان ﺗﺮ اﺳﺖ‪.‬‬
‫از ﻣﺰﻳﺖ ھﺎي دﻳﮕﺮ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺘﯿﻠﻪ ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )در ﺧﻮاص و رﻧﮓ( و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺼﻮل ﻧﺨﻲ‬
‫اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻻﻳﻪ ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن از اﻟﯿﺎف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮاي ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ھﺰﻳﻨﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد‬
‫اوﻟﯿﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از اﻟﯿﺎف ارزان ﺗﺮ در ﻻﻳﻪ ھﺎي ﻣﯿﺎﻧﻲ )ﺑﯿﻦ ﻻﻳﻪ ﻣﺮﻛﺰي و ﻻﻳﻪ ﺑﯿﺮوﻧﻲ( ﺑﮫﺮه ﺑﺮد و ﻳﺎ ﺑﺮاي ﻛﺎھﺶ‬
‫ھﺰﻳﻨﻪ رﻧﮓ و رﻧﮕﺮزي از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻓﺘﯿﻠﻪ رﻧﮕﻲ )ﻓﺘﯿﻠﻪ اي ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻏﻠﺘﻚ ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺖ و اﻟﯿﺎف ﺳﻄﺢ‬
‫ﺑﯿﺮوﻧﻲ ﻧﺦ را ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲ دھﺪ( اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد‪.‬‬

‫درف ‪ ٢‬ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي طﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻳﻚ رﺷﺘﻪ ﻣﻤﺘﺪ )ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﯿﻼﻓﺖ( ﻧﺦ رﻳﺴﯿﺪه ﺷﺪه ﻳﻚ ﻻ‬
‫و ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻻ در ھﺴﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰي آن ﻗﺮار داد و اﻟﯿﺎف ﻛﻮﺗﺎه را دور ﭘﯿﭻ آﻧﮫﺎ ﻧﻤﻮد‪ .‬اﻳﻦ ھﺪف ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﻤﺘﺪ ﺑﻪ‬
‫ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ و دورﭘﯿﭻ ﻧﻤﻮدن آن ﺗﻮﺳﻂ اﻟﯿﺎف ﺳﺮازﻳﺮ ﺷﺪه از زﻧﻨﺪه ﻣﯿﺴﺮ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ‬
‫ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺦ دوﺟﺰﺋﻲ اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ -۶-٢‬ﺳﯿﺴﺘﻢ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ اﺻﻄﻜﺎﻛﻲ ‪:Master Spinning‬‬

‫اﻳﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﻛﺖ ‪ Platt Saco Lowell‬آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻳﻚ ﻓﺘﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﻏﻠﺘﻚ‬
‫ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ زﻧﻨﺪه دﺳﺘﮕﺎه ھﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎز ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻚ ﻟﯿﻒ‬
‫درﻣﻲآﻳﺪ‪ .‬اﻟﯿﺎف ﭘﺲ از ﺟﺪا ﺷﺪن از ﻓﺘﯿﻠﻪ و رھﺎ ﮔﺸﺘﻦ از ﺿﺮﺑﺎت زﻧﻨﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻧﺎل ھﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ‬
‫ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻧﺦ )ﺗﺠﻤﻊ اﻟﯿﺎف( ھﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻧﺦ از دو ﻏﻠﺘﻚ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻜﻲ از آﻧﮫﺎ ﻣﺸﺒﻚ اﺳﺖ‬
‫ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺧﻂ طﻮﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ دو درام رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ ﻣﺤﻮر ﺗﺠﻤﻊ اﻟﯿﺎف اﺳﺖ‪ .‬اﻟﯿﺎف از طﺮﻳﻖ ﻣﻜﻨﺪهاي‬
‫ﻛﻪ در درون ﻏﻠﺘﻚ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ ﻣﺸﺒﻚ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺮروي ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺟﺬب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ ھﻢ ﺟﮫﺖ‬
‫ﺳﯿﻠﻨﺪرھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺷﺘﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪ دار درﻣﻲ آﻳﻨﺪ‪ .‬ﺷﻜﻞ )‪.(٧‬‬
‫ﻧﺦ ﺗﺎﺑﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه از طﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﻏﻠﺘﻚ ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻤﺎس ﻣﺸﺘﺮك دو ﻏﻠﺘﻚ ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﻧﺦ )ﻛﺎﻧﻮن دو‬
‫ﺳﯿﻠﻨﺪر رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ( در ﻳﻚ راﺳﺘﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﺮﺑﺪري ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫[‪ ]١٢‬و [‪]۵‬‬

‫اﮔﺮﭼﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﯿﺎف در اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺰ از طﺮﻳﻖ ﺟﺮﻳﺎن ھﻮا از ﻏﻠﺘﻚ ﺑﺎزﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﻦ دو درام ﺻﻮرت ﻣﻲ‬
‫ﮔﯿﺮد‪ ،‬اﻣﺎ اﻟﯿﺎف ﺗﺤﺖ زاوﻳﺔ ‪ ٩٠‬درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻠﻜﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ارﻳﺐ )ﺣﺪود ‪ ۴۵‬درﺟﻪ(‬
‫ﺟﮫﺖ ﺗﺠﻤﻊ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻧﺦ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ طﺮز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻟﯿﺎف در راﺳﺘﺎي ﻣﺤﻮر ﻧﺦ ﻣﺘﻔﺎوت از‬
‫ﺳﯿﺴﺘﻢ درف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬طﺮز ﻗﺮارﮔﯿﺮي اﻟﯿﺎف در ﻧﺦ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ روش )در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺦ ھﺎي ﺣﺎﺻﻞ از‬
‫ﺳﯿﺴﺘﻢ درف( ﺑﻪ ﻧﺦ ﭼﺮﺧﺎﻧﻪ و رﻳﻨﮓ ﺷﺒﯿﻪ ﺗﺮ اﺳﺖ‪ .‬اﻟﯿﺎف ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﯿﺴﺘﻢ درف ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮد ﺑﺮ راﺳﺘﺎي‬
‫ﻧﺦ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻮازي ﺑﺎ راﺳﺘﺎي ﻣﺤﻮر ﻧﺦ ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺦ‬
‫درف ‪ ٢‬ظﺎھﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ‪.‬‬

‫ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰﻳﺖ ھﺎي اﻳﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨﮫﺎي اﺻﻄﻜﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﯿﺰم ﭘﯿﻮﻧﺪزن‪ ،‬داﻓﺮ و ﺗﻤﯿﺰ ﻛﻨﻨﺪه‬
‫اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﻚ ﻣﺠﮫﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻻ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوي ﻛﺎر اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻢ ﺗﺮ و ﺳﮫﻢ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺑﺮاي‬
‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺦ را ﻛﺎھﺶ ﻣﻲ دھﺪ‪ .‬ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻳﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎ ‪ ٣٠٠‬ﻣﺘﺮ در دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺮه ﻧﺦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪-٧-٢‬ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ اﺻﻄﻜﺎﻛﻲ ‪ Dref II‬ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺎرﮔﺎه‪:‬‬

‫ﻣﺎﺷﯿﻦ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ ‪ Dref II‬ﻣﺤﺼﻮل ‪ ١٩٨٩‬ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ‪ Dref AG‬اﺗﺮﻳﺶ اﺳﺖ‪ .‬ھﺮﭼﺸﻤﻪ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه از‬
‫ﭼﮫﺎر ﺑﺨﺶ زﻳﺮ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬
‫‪ (١‬واﺣﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ‪ :‬ﺷﺎﻣﻞ ﭼﮫﺎر ﻏﻠﺘﻚ ﺗﻐﺬﻳﻪ )‪ (١‬ﭼﺮﺧﻨﺪه زﻧﺠﯿﺮ ﺣﺮﻛﺖ )‪ (٢‬و ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮك ﻣﺠﺰا )‪(٣‬‬

‫‪ (٢‬ﻏﻠﺘﻚ ﺑﺎزﻛﻨﻨﺪه )‪ :(۴‬ﺑﺎ داﻧﻪ ھﺎي اره اي ﻛﻪ روي آن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ﻣﻮﺗﻮري ﻛﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﭘﻮﻟﻲ ﭼﻨﺪ ﺷﯿﺎره ﻣﻲ‬
‫ﺗﻮان از آن ﭼﻨﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮﻓﺖ‪(٣.‬واﺣﺪ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو درام رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ )‪ (۶‬دو ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻜﺶ )‪ (٧‬ﻳﻚ‬
‫ﺟﻔﺖ ﻏﻠﺘﻚ ﺗﻮﻟﯿﺪ )‪ (٨‬و ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺠﺰا ﺑﺮاي ﺣﺮﻛﺖ درام رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪(۴‬ﻣﻜﺎﻧﯿﺰم ﭘﯿﭽﺶ‪ :‬ﺷﺎﻣﻞ درام ﺷﯿﺎردار )‪ (١٠‬ﻗﺎب ﺑﻮﺑﯿﻦ )‪ (١١‬ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮك ﻏﻠﺘﻚ ﺗﻮﻟﯿﺪ درام ﺷﯿﺎردار )‪(١٢‬‬
‫ﺑﺮد اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻜﻲ دﺳﺘﮕﺎه‪:‬‬

‫ﺑﺮد اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻜﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺳﺮي ﻛﻠﯿﺪ‪ ،‬ﭼﺮاغ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺮ‪ ،‬ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﺘﺮ و ﻛﻨﺘﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﻛﻠﯿﺪ ‪ :(Inlet (13‬ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻠﯿﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﯿﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻟﯿﺎف را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻛﺮد‪ .‬ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﺳﻮﻳﭻ ﺑﺮروي ﻛﻠﯿﺪ ‪ Inlet‬ﻣﻲ‬
‫ﺗﻮان ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﺘﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد ﻛﻪ ﻣﯿﺰان ﻋﺪدي آن ﺑﺎ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺣﺪاﻛﺜﺮ‬
‫ﻣﯿﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ ‪ ۶‬ﻣﺘﺮ ﺑﺮ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﻛﻠﯿﺪ ‪ :(Outlet (13‬ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ‪ ٣٠٠‬ﻣﺘﺮ ﺑﺮ دﻗﯿﻘﻪ‪.‬‬
‫ﻛﻠﯿﺪ )‪ :Spinning Draum (٨‬ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﺮي ﺳﺮﻋﺖ درام رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﺘﺮي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن آن‬
‫ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﺮﻋﺖ درام رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد ھﺮﭼﻪ ﺳﺮﻋﺖ درام ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎب ﻧﺦ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و‬
‫ﺑﺮﻋﻜﺲ‪ .‬ﻣﻘﺪار ﻋﺪدي و ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻣﻘﺪار ﻋﺪدي اﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﺣﺪاﻛﺜﺮ‬
‫ﺳﺮﻋﺖ درام ‪ ٣۴٠٠‬دور ﺑﺮ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﭼﺮاغ )‪ :over voltage (٩‬اﮔﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺮق ﺗﺎ ‪ %١٠‬ﺷﻮد ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﺎﻣﻮش ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و اﻳﻦ ﭼﺮاغ ﻗﺮﻣﺰ روﺷﻦ‬
‫ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺻﻮرت اﺳﺘﺎرت ﻣﺠﺪد دﺳﺘﮕﺎه اﮔﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻜﺮد اﻳﺮاد از ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﭼﺮاغ )‪ :V) overload‬اﮔﺮ اﻳﻦ ﭼﺮاغ روﺷﻦ ﺷﻮد ﻛﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﺮاد از ﻣﻮﺗﻮرھﺎي اﺻﻠﻲ ﻳﺎ‬
‫ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻚ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﻳﺮاد ﻣﻮﺗﻮرھﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪ (١ :‬ﮔﺮم ﺷﺪن زﻳﺎد از ﺣﺪ ﻣﻮﺗﻮر ‪(٢‬‬
‫ﭘﺮزﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺑﺎ اﻟﯿﺎف ‪ (٣‬ﺧﺮاﺑﻲ ﺑﻠﺒﺮﻳﻨﮕﮫﺎ‬
‫‪ :Meter coumtcr‬ﺳﻪ ﻋﺪد ﻛﺸﻮ ﺑﺮروي ھﺮ ﺑﺮد ﻗﺮار دارد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪي ھﺮ ﻛﺪام از ﭼﺸﻤﻪ ھﺎي دﺳﺘﮕﺎه را‬
‫ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دھﺪ‪.‬‬
‫)‪ :Working hour (١١‬ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺑﺎ آن ﻣﯿﺘﻮان ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛﺮد‪]٩[.‬‬
‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺮﻋﺖ زﻧﻨﺪه و دارم ﺑﺮداﺷﺖ‪:‬‬
‫در اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﺮﻋﺖ درام رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ‪ ،‬ﻏﻠﺘﻜﮫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻏﻠﺘﻚ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻮﺗﻮرھﺎي ‪ DC‬ﻣﺠﺰا از‬
‫طﺮﻳﻖ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﺘﺮ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺮروي ﺑﺮد اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﻐﯿﺮي داد‪ ۵ .‬و ‪ ۶‬و ‪ ١۵‬و ‪١۶٫‬‬
‫اﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﻋﺖ زﻧﻨﺪه و درام ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ‪ .‬در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﻮﺗﻮر اﺻﻠﻲ ﭘﻮﻟﻲ ﭼﻨﺪ ﺷﯿﺎره اي‬
‫وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻜﺎن ﺗﺴﻤﻪ روي آن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﺮﻋﺖ زﻧﻨﺪه را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭼﮫﺎر‬
‫ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻔﺎوت‪ ،۴٢٠٠ ،٣٨٠٠ ،٣۴٠٠ ،٢٨۵٠ ،‬دور ﺑﺮ دﻗﯿﻘﻪ وﺟﻮد دارد ﺑﺮاي اﻟﯿﺎف ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺮﻋﺖ زﻧﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ و‬
‫ﺑﺮاي اﻟﯿﺎف ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺮﻋﺖ زﻧﻨﺪه ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد اﮔﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮاي اﻟﯿﺎف ﺑﻠﻨﺪ ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ اﻟﯿﺎف درﺳﺖ وﺳﻂ‬
‫دراﻣﮫﺎ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﯿﺮد‪.‬‬
‫ﻛﺸﯿﺪﮔﻲ ﻧﺦ از ﻏﻠﺘﻚ ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺎ درام را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺴﻤﻪ روي ﭘﻮﻟﻲ ﭼﻨﺪ ﺷﯿﺎره درام ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ‬
‫داد‪.‬‬
‫ﻓﺼﻞ دوم‪ :‬اﺻﻮل رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ اﺻﻄﻜﺎﻛﻲ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﯿﺮي ﻧﺦ‪:‬‬
‫‪ -١-٣‬اﺻﻮل رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ اﺻﻄﻜﺎﻛﻲ‪:‬‬

‫در رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ اﺻﻄﻜﺎﻛﻲ از ﻧﯿﺮوھﺎي ﻣﻜﺎﻧﯿﻜﻲ و آﻳﺮودﻳﻨﺎﻣﯿﻜﻲ در ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻧﺦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ‬
‫رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ ﭼﺮﺧﺎﻧﻪ اي در ھﺮ ﻟﺤﻈﻪ اﻟﯿﺎﻓﻲ ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﮫﺎي آزاد ﻧﺦ ﻣﻲ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ‬
‫و اﻧﺘﮫﺎي آزاد ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺦ را ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲ دھﻨﺪ‪.‬‬
‫در رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺎﻣﻼ ً ﻣﺠﺰا وﺟﻮد دارد‪:‬‬

‫‪-١‬ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻔﻜﯿﻚ اﻟﯿﺎف ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻚ ﻟﯿﻒ درآوردن آﻧﮫﺎ‪ :‬اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ھﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻠﺘﻚ ھﺎي ﻛﺸﺶ و ھﻢ ﺗﻮﺳﻂ‬
‫زﻧﻨﺪه ﻋﻤﻠﻲ اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪-٢‬ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﻤﻊ اﻟﯿﺎف در ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ‪ :‬در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻟﯿﺎف در اﺛﺮ ﻧﯿﺮوي ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﻛﺰ از ﺳﻄﺢ زﻧﻨﺪه ﺟﺪا‬
‫ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺟﺮﻳﺎن ھﻮا ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻏﻠﺘﻚ اﺻﻄﻜﺎﻛﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ را ﻧﺎﺣﯿﻪ ‪ nip‬ﻧﯿﺰ‬
‫ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ و ﺗﺠﻤﻊ اﻟﯿﺎف در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻄﻲ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪-٣‬ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ اﻟﯿﺎف ﺑﻪ اﻧﺘﮫﺎي آزاد ﻧﺦ و ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻧﺦ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ‪ :nip‬ﻳﻚ ﺗﺎب ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺪاوم اﻟﯿﺎف ﺗﻮﺳﻂ‬
‫ﻏﻠﺘﻜﮫﺎي اﺻﻄﻜﺎﻛﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و در اﺛﺮ اﻳﻦ ﺗﺎب‪ ،‬ﻧﺨﻲ ﺑﺎ ﺗﺎب ﺣﻘﯿﻘﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ و ﻧﺦ در ﺟﮫﺖ‬
‫ﭼﺮﺧﺶ ﻏﻠﺘﻜﮫﺎي اﺻﻄﻜﺎﻛﻲ ﻣﻲ ﭼﺮﺧﺪ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ ﺗﻨﮫﺎ ﺟﺮﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﭼﺮﺧﺪ ﺟﺮم اﻧﺘﮫﺎي ﻧﺦ اﺳﺖ‪،‬‬
‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻧﯿﺮوي ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﻛﺰ در ﺳﯿﻠﻨﺪر ھﺎي ﭼﺮﺧﺎﻧﻪ اي و رﻳﻨﮓ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﭘﯿﺶ‬
‫ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ و ﺗﻌﺪاد ﻧﺦ ﭘﺎرﮔﯿﮫﺎ در اﺛﺮ ﻛﺸﺶ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ ﺧﯿﻠﻲ ﭘﺎﻳﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺦ در ﺣﯿﻦ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ در‬
‫ﺗﻤﺎس ﻣﺪاوم ﺑﺎ ﻏﻠﺘﻜﮫﺎي رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎﺷﺪ ھﺮ ﻧﺦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺮه اش ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ارﺗﻔﺎﻋﺶ را در ﻧﺎﺣﯿﻪ ‪ nip‬ﺗﻐﯿﯿﺮ‬
‫دھﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ھﻤﯿﺸﻪ در ﺗﻤﺎس ﻣﺪاوم ﺑﺎ ﻏﻠﺘﻜﮫﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﺣﻔﻆ اﻳﻦ ﺗﻤﺎس ﺧﯿﻠﻲ ﻣﮫﻢ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺖ‬
‫ﻧﺦ‪ ،‬ﻧﺦ ﺑﯿﻦ دو ﻏﻠﺘﻚ اﺻﻄﻜﺎﻛﻲ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ‪ nip‬ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﯿﺮد و اﻟﯿﺎف از ﻳﻚ اﺳﺘﻮاﻧﻪ اﻟﯿﺎف ﻛﻪ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ‪ nip‬ﺑﻪ وﺟﻮد‬
‫آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﮫﺎي اﻳﻦ ﻧﺦ ﻣﻲ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ و ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻧﺘﮫﺎي آزاد ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲ دھﺪ‪]١٢[ .‬‬
‫ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ‬

‫ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﻮرد آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا در ﮐﺮج‬


‫داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ‬
‫داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﮔﺮی‬

‫از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ھﺎ ﻧﯿﺰ دﯾﺪن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ‬

‫ﺗﺮﻧﺲ ﻻﯾﻦ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﺮان‬


‫ﮔﺖ ﭘﯿﭙﺮ ‪ ،‬ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻘﺎﻻت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ‬
‫داﻧﺶ رﺳﺎن ‪ ،‬ﺑﯿﺶ از ‪ 1.5‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﺎرﺳﯽ‬