You are on page 1of 7

ftttt lt4u,t'

to$
J-" s\ ,

HTPPI-END
'n Traducere din limba englezlt
OFELIA AL-GAREEB

iv
EPICA
Bucuregti,2018
CAPITOLUt UNU

Seth a fost primul bdiat care m-a iubit.


Si poate cI mi ingelam, dar eu chiar eram convinsi ci, in
adincril sufetului, el intotdeauna avea si mI iubeasc[ pe mine
cel mai mult. Chiar gi cdnd am inceput sd ies gi cu altcineva, chiar
gi atunci cind gcoala, viafa 9i a$ prieteni s-au ivit in calea mea,
am presupus, pe bun[ dreptate, cI, avind in vedere tot ce se
intimplase intre noi, mereu aveam si fiu pe primul loc pentru el.
Dar acum, in timp ce ne strecurim prin mulgimea aliniatd de-a
lungul s:uilzii pentru parada de Dune Days, il vid privind-o pe
Melinda aga cum mi privea pe mine. Acea privire cdnd ochii lui
se imbldnzesc gi maxilarul i se relaxeazd, iar tensiunea care de
obicei se acumuleazi in el asemenea unui resort ce il propulseazl
inainte, mereu spre urmitorul lucru, spre urmitoarea aventurl,
pur 9i simplu... se evapord. Privirea care intotdeauna rn-a fhcut s[
mi uit in alti parte gi si o evit, cici era prea intensl. Aga o privegte
pe ea gi, in loc si mi bucur pentm ef tot ce-mi trece prin minte
este: Q rahat! Cdci,daci cei mai buni prieteni ai rnei se vor cupla
vara asta, eu ce-o sI m{fac?
O microsecund[ mai tilrziu,Seth se reculege si ia o imbuclturi
uriagi din churro.rd,lui, trimildnd un nor de zahfu pudri in aer.
Venili, rostegte el peste umd.r, afundindu-se direct in cea voce veseli. Poate un suc de pir? O salatd de nap? $tii tu, ceva cdt
-
mai aglomeratdpafte a mulgimii adunate pe stradi pentru pandd,. se poate de indicat pentru o paradi.
Hainele sale negre il fac si iasi in evidengl printre turigtii Mel zimbeste gi il impinge pe Seth cu umirul.
imbricati in tricouri viu colorate 9i cu sepci asortate. O, mai taci-fi gura! il cearti ea si se sprijinl de el mai mult
De aici n-o -
-Mel i9i trece sI putem vedea. decdt este cazul.
un deget prin gaica de la cureaua pantalonilor inghit gi ultima buc[gici de cornet gi incerc si mi gindesc la
mei in timp ce oamenii se imbulzesc si ne inghit, iar eu mi lupt un alt subiect de convefsalie- ceva care si-i facd pe cei doi si
cu impulsul de a mI debarasa de ea, de a dispirea in haos. insl nu se mai priveascl asemenea unui cuplu de boboci la primul lor
Seth intinde mdna inapoi spre mine si mi prinde de incheieturi bal. De cind dureazd asta si de qe n*am observat pintr acum?
9i toli trei sfhrgim prin a sta pe trotuar, umir ldngi umir, intr-un Probabil cd. am fost oarbi de mi-a scipat tensiunea dintre ei
loc tocmai bun pentru a prinde tot felul de lucruri gratuite arun- cu toate ci in ultimul timp nu prea m-a preocup^t asta.
-
cate din carele alegorice. imi adun pirul intr-o coadi de cal gi nu mi pot gindi decit
Vrei si tu? o imbie Seth pe Mel, intinzAndu-i churro-ullui la doud lucruri: cAt de nefericiti sunt in acest moment 9i cdt de;i
-
pe jum[tate mdncat, dar ea clatini din cap si se intoarce cu spa- rnai nefericitd voi fi toati vara dacl. Mel 9i Seth vor dispirea si
tele, dezgustati. faci chestiile dintre iubiti-iubit. Nu c[ n-a9 merita-o, dupl ce
Prea mult zahdr, ii rispunde ea, trecdndu-si o mdnl prin practic i-am abandonat in ultimii doi ani.
-
pirul negru si scurt si incurcindu-si degetele printre bucle. intr-un final, Seth isi desprinde privirea de la Mel 9i se uiti
E Dune Days, intervin eu. Ce rost are viata dac[ nu pofi in cealalti parte Face ochii mari.
-
si mindnci un churro sau o inghelati? ^sttdzli.
Veda, 5la e...?
irr..r. si nu las sd, rdzbatd, din vocea mea nici cea mai micd. - Ce anume?
urmd. de enervare nu este treaba mea dacl Mel a decis de - A4... nimic. Nu conteazi.
-
curi.nd cd, zahdrule otravi.. -Seth i;i impacheteazi restul de cburro in servetel si il pune
Ea ridici din umeri si se las[ pe spate, sprijinindu-se in miini, deoparte.
cu picioarele intinse pe stradl, iar sireturile dezlegate ale tenisilor Cred ci se aude fanfan.
ii atirnd, prin praf. - Pe bune? Eu n-aud...
itrcerc si surprind privirea lui Seth pe deasupra capului lui -Vocea imi tremuri cind imi dau seama ce- pe cine-
tzdrit
Mel, dar el ii arunci din nou acea privire 9i pe mine m[ ignori cu Seth.
deslvirgire. O persoani care sti in picioare in spatele nostru mL O, Doamne! tebuie si ne mutim de aici.
loveste cu genunchii in sira spinirii si eu tresar de durere. -Mi strlduiesc si mI ridic in picioare.
\&ei si mi duc si-1i iau varzd" de Bruxelles prijitl de la Ba nu! exclami Mel apucAndu-mi de brag si trigandu-mi
-
camionul cu mdncare organici? o tzchineazd. Seth pe Mel cu o -
inapoi in jos. Ce tot spui? Avem locuri grozave.
Intorc capul gi-mi pun md.na la ochi pentru a mi-i acoperi. Nimeni nu rd.mdne cu iubita din liceu. Sun[ a ceva ce-ar putea
Seth se incrunti simi fixeazi cu ochii luiverzi.Ml simt captivd fi adevdrzt. La urma urmei, ce aitceva este liceul in afard de cro-
in mijlocul grupului de turisti ame,tifi, amatori de churro,care ne suri si pauze de trei minute 9i bXut Mountain Dew in toiul nopfii
inconjoard. pentru a putea rimine tre z ca s[-!i termini tema la algebrn 9i
rog, haideti sI plecim de aici! trigonometrie? Liceul nu conteazi. $i probabil ci nici iubitele
-Vdt
E Mark, ii explicl Seth lui Mel. Stn chiar acolo. din liceu.
- Picat ci iubitul meu din liceu a insemnat totul pentru mine.
Ea bate in retragere si se apleaci in fa1i, scrutind mul1imea.
Nu te uital Deschid ochii. Nu pot, sub nicio formi, si dau ochii azi cu
- Mark. Va trebui si stau pititn gi sI pretind ci urmlresc pandz,
imi plec gi mai mult capul, dar in acelagi timp risc si. arunc o
privire pe furig spre trotuarul celdlalt. Privirea imi este atrasi. apoi sI fug cit mai repede.
exact de sapca de baseball albastru spllicit pe care o cunosc atd.t A-,iu,face Seth.
-Mama lui Mark aratl spre noi ii goptegte cevalzureche. El
de bine. Mark std lingi pirintii si cei doi fra,ti mai mici ai si.i, toti 9i
lisati pe spate in scaunele lor pliante. La picioarele lor se afli o igi duce o mini la cozorocul gepcii de baseball 9i se inclini, iar pe

ladi frigorificd. pe rotile, probabil burdusitX cu sandviciurile gus- cealalti o ridici intr-o tentativl de salut.
Fir-ar sd fie!
toase pentru care este atat de renumiti mama lui. Mi se strd.nge -Las capul in jos gi privesc lung spre canalul de scurgere, care
stomacul. Acum un an eram aldturi de ei, urmdrind aceeagi
deja e plin cu ambalaje de bomboane gi hdrtii, degeuri ce rimin
paradd.,iar Mark mi. hrS.nea cu chipsuri, in timp ce primarul din
de obicei in urma festivalurilor de vari.
Butterfield se plimba intr-o decapotabili. Amintirea este destul
Vine incoace, md avertizeazd,Mel strdngdndu-mi 9i mai
de aproape incdt si o pot atinge si mi cutremur cdnd imi amin- -
tare de min[. Va trebui si. interactioneziin trei... dou[...
tesc cum a fXcut Mark ochii mari atunci cdnd i-am lins sarea de
Buni, Ty'eda!
pe degete. -Inspir adinc gi mi uit la chipul meu preferat de pe intreaga
Hei! exclami. Mel ludndu-mi de mind si impletindu-si
- planeti.
degetele cu ale mele, cu inelele ei calde lipite de pielea mea. La
Salut, Mark!
naiba cu Mark! E numai pierderea lui, bine? -Se profipegte in fata noastri,blocind lumina soarelui.Brdtara
Bine, incuviintez in mod automat. din piele, pe care i-am cumpdrat-o in februarie cu ocazia impli-
-insd
asta nu inseamni ci pot si stau in raza lui vizuali in nirii virstei de optsprezece ani, ii cuprinde incheietura mdinii.
urmitoarea ord, fafi. s-o iau razna de fafd cu toatl lumea. De ce continui si o poarte?
inchid ochii. Au trecut zece zrle de cdnd Mark mi-a spus cI Cum merge treaba?
nu vrea si-si asume un angajament serios cdnd va pleca la facul- -Mark este destins, cu degetele mari virdte prin glicile curelei,
tate. CI nimeni nu rS.mdne pe vecie cu iubita din liceu. adoptind o posturl relaxati. De parci am fi prieteni cdnd in
-
10 11
realitate suntem mult mai mult si, de asemenea, acum cu mult Pare c[ arvreasl mai spuni ceva, insi sunetul fanfarci se aude
mai puTin decit prieteni. tot mai aproape.
Bine. Pii, mai bine mi duc s5, md' agez,imi itce. Ne vedem mai
-Mel imi di drumul mAinii si se apleacd spre Seth, goptindu-i -
tirzitt.Poate la job?
cevalaureche. Amdndoi ignori faptul ci Mark sti la jumitate de dat demisia! strig eu in urma lui, in timp ce el o ia
- Mi-am
metru in fata 1or. la fugl gi se pribugegte in scaunul lui pliant, singurul indiciu ci
Mama a rrmt sL te salut din partea ei.Iar Kyle gi Oliver se prezen+a mea aici I-a zdpdcit intru cdtva.
-
intrebau de ce Jeffrey n-a putut sd vind azi. Sunt surprins[ ci pdni acum nimeni nu i-a pomenit asta.
ii fu. cu mdna mamei lui Mark, care mi saluti, la rindul ei, Singurul motiv pentru care mi-am luat o slujbi la Cinema But-
entuziasmati, cu amdndoui mdinile, 9i simt un junghi de regret terfield Big 6 a fost cI in felul acesta puteam s[ ne hrinim reci-
pentru cd n-am si mai asist la focurile de tabiri organizate in proc cu popcorn 9i si ne sirutlm in sdlile de cinema goale in
weekenduri la el acasi sau la turneele de ping-pong. timp ce eram phtili cu 8,25 dolari pe ori. Acum sunt desflrl de
Este weekendul rezervat tatei, zgz ci mama l-a dus la el siguri ci n-am s[ mai pot viziona acolo niciun film, cu atdt mat
-
aseari.. pufin sI Lucrez alituri de Mark in aceeagi clidire in care mi-a
Mark incuviinfeazd.. spus pentru prima oard cd. mi iubegte.
Asta-i nasol. Thtil tiu n-a rrmt si vini la Dune Days?
-Ridic din umeri. -Ticilosul! privirile cdtowa
Seth o spune destul de tare incdt si
^tra;gd
$tii ci mama mea vitregi nu se dI in vint dupi locuri cu oameni din jurul nostru. Nu e prima oari cdnd Seth folosegte
-
lume multi. acest cuvint apffite pentru a-l descrie pe Mark, das este prima
Mark privegte in jos,la br[tara lui. Prin mullime strdbat acor- dat[ cind sunt oarecum de acord cu el.
duri slabe de tobe, semnalind inceputul paradei. Bravo, Vee.
Deci, Vee... egti bine? mi intreabi aruncdnd stdnjenit pri-
-Melinda bate palma cu mine in impin-
9i se apleacd. fagd,
-
viri spre Mel. in toate privinfele? gdndu-gi pe nas ochelarii cu rame negre gi groase.
Aproape c[ izbucnesc in rds. E ceva tipic pentru Mark si Ai fost foafie tarc.N-a fost prea riu pentru o prim[ intdl-
vadi ce mai fac, chiar gi cAnd nu mai suntem impreunS. {Jneori,
-
nire dupi desp[rfire, nu-i a9a?
cind ne certam si m5. conducea acas[, nu putea si plece pdnl Nr, n-a fost, ii rispund pe cdnd carul intitulat Cogul cu
cind nu simEea cd totul era din nou bine intre noi. Chiar 9i cdnd
-
Cirege Neastdmpirzteinainteazi pe ldngi noi, acoperind imagi*
i-am intors spatele in urmi cu zece zrle, a intins mina sd md nea lui Mark.
mdngdie, iar degetele lui ardeau ca fienrl inrosit pe pielea mea. Mel mi cuprinde cu bralul pe dupi umeri, rezemindu-gi
Sigur, ii rispund cu un firicel de voce. Md simt bine. pentru scurt timp capul de al meu, iar eu aproape c[ incep s[ cred
- Grozav.Asta-i bine. propria minciuni.
-
72 13
Nu-i riu deloc. N-a durat mult ca eu 9i Mel si devenim prietene, dupi ce s-a
- mutat tocmai de la New York in origelul nostnr din Michigan.
*
Cdnd gi-a fXcut apariliala ora mea de mate in prima zi din clasa
Seth predi o lec1ie de pian in dupi-amiaza asta, asa ci dis- a gaptea, cu aparatul ei dentar 9i cu zdmbetul stingher, togi ceilalli
in clddirea Ellman's Music, in timp ce eu gi Mel ne indrep-
pare au considerat-o pufin ciudati. Mie mi s-a plrut cea mai faini.
t[m in tdcere spre masinS. persoani pe care o vizusem vreodatl. La scurt timp dupi ce a
Urlsc paradele, spune ea cind ajungem in Buick-ul ei inceput si vini la mine acasi sI ne petrecem timpul impreund,
-
vechi gi pornim pe Main Street. i-am prezentat-o lui Seth, care locuiegte vizai de mine, si ea a
Avdnd in vedere cd traficul de-a lungul coastei e aglomerat fost practic um5rul pe care am pldns atunci cind piringii mei au
din pricina locuitorilor din Chicago care fug spre Michigan pen- divorlat.
tru a-gi petrece acolo weekendurile si punind la socotealX 9i cele Am supravieguit togi trei gimnaziului 9i ne-am indreptat
cinci festivaluri dintre Zi:uaBroilorl si Ziua Muncii2, in Butter- emolionafi spre liceul Butterfield, dar apoi mi-am petrecut cea
field este aproape imposibii si mergi cu masina in orice direclie mai mare parte din ultimii doi ani fugind de Seth 9i de Mel,
pe timpul verii. pentru a sta cu Mark gi cu amicii lui din echipa de cros. Am
$tiu. pierdut socoteala glumelor, a fotografiilor de pe Instagram, a
-
inchid ochii si las scaunul pe spate, aga ci practic sunt aproape cinelor de bun venit 9i a serilor cu filme pe care le-am ratat cu
Ia orizontali.. prietenii mei, pentru ci eram prea ocupati cu Mark. Binuiesc ci
De ce ai venit? nici mlcar nu mi-am dat seama cit de apropiafi au devenit ei doi,
-Ea
ridici din umeri. dar n-ar fi cinstit s[ mi simt ofensatl acum de legitura 1or.
Seth a vrut sd vin. Mel pornegte radioul gi fredoneazi. odatd. cu acordurile de
-
imi aduc aminte feiul in care o privea el mai devreme 9i tre- chitarl in timp ce eu bag mina in.buzunar si dau de brilara mea
buie si-mi stipdnesc impulsul de a-i aminti lui Mel ci, dac5 ea si din piele, identicl cu aceea pe care, in mod inexplicabil, Mark
Seth au ajuns si se stie, e datorit[ mie, pentru cd. eu le-am fXcut inci o poartd.. E intact[, dupl ce am purtat-o intruna timp de
cunostinti.. Oi avea eu inima frdntd,rdar ticiloasl nu sunt. aproape un an. N-am scos-o niciodati, nici mlcar la dug sau la
1
Memorial Day (Ziua Mernoriald sau Zita Eroilor) este o sirbitoare oficiali inot pdni in ziuain care el a rupt relafia cu mine. Acum sti
in
-
Statele Unite ale Americii, fiind sdrbltoriti in ultima zi de luni &n mai. ascunsi, indesat[ in buzunar sau in geantd.rdar in continuare pe
Denumiti in trecut si Decoration Day, ea ii comemoreaz;ipe soldalii americani
care au murit in lupti sau in serviciul militar. (n. red.)
aproape. Mel m-ar omori dacl ar gti.
2 ZiuaMtncii in Statele
Unitg este o sirbdtoare oficiald sdrbitoriti in prima Ridic bragul pentru a-mi ascunde ochii in timp ce lacrimile
zi de luni din septembrie. Aceasta cinstegte miscarea muncitoreascl americani
incep sI-mi curgi, dar lui Mei ii trebuie doar citeva clipe si
gi contribugiile pe care muncitorii le-au adus fortei, prosperitigii, legilor gi
bunlsti.rii gnrii. (n. red.) observe cI m-am pierdut din nou cu firea.

L4 15
Hei, stai, imi
ziceinchizind radioul si pundnd o mdni pe tatil imi prind bine. insi azi,numaicind mi gdndesc la haosul
ei
-
genunchiul meu.Te simti bine? pe care il stdrnegte intrecerea, simt cum mi se aduni lacrimile in
Clatin din cap. Nu mi simt bine mI simt bine din ochi.
pricina faptului ci Mark mi-a dat papucii la aproximativ opt Nu trebuie si vii, imi spune Mel.
minute dupi ce si-a primit diploma de absolvire a liceului, nu mL -
Ia mina de pe volan si o apuci pe a mea, scuturind-o pini
simt bine din cauza sentimentului coplesitor cd,viagamea a luat-o cind deschid ochii din nou.
brusc pe un drum potential devastator si, cel mai riu dintre toate, Serios, Vee. Hai sd te duc acasd.
fiindci nu este deloc cinstit fagd, de mine, nu mi simt bine din -
Profitdnd ci fratele meu e acasl la tatainweekend, mama se
cauzd, cd, e posibil ca Seth si. o iubeasci pe Mel mai mult decdt
va apuca de treab[ prin cas[, apoi, cind se va plictisi, va abandona
md iubegte pe mine.
curigenia si stersul prafului la jumitatea acfiunii. Probabil ci voi
Vee, te-ai descurcat de minune. N-ar fi trebuit si. mergem
-
Ia paradd.Ar fi trebuit
sta lungitl pe canapea toatd dupi*amiaza,uitdndu-md la televi-
si gtim ci Mark va fi. prezent.
zor gi ddndu-l jos de pe pieptul meu, in mod repetat, pe Fat
Mi frec la ochi si inghit, incercdnd sd-mi st[pdnesc emotiile,
Snacks, motanul meu supraponderal. Adaugi la asta verificarea
si nu mL pierd cu firea.
neruginati a contului de Instagram al lui Mark gi deja devine cea
Pur si simplu md simt o proastl.
- Stiu, draga mea. mai deprimantd zi din viala mea.
Dar n-ar trebui. El este cel care...
-Ofteazd, si imi dreg glasul.
bate darabana cu degetele pe volan.
E in reguli, ii spun. N-am de gdnd si te abandonez.
Nu N-are niciun rost sI discutlm din nou ce
conteazd.. -
-
mdgar enervant si detestabil
Mel m[ privegte in treacit.
este Mark.
Nu vreau sI fiu responsabild pentru o eventual5. cidere
Trage addnc aer in piept. -
si. merg si md ocup de Marea Plutire. Mai wei si vii? nervoasi ata,imizice.
-Tiebuie iti promit cI n-o si las ca Marea Plutire si-mi distrugi
Nu-i rispund,brusc epuizatd..Tatil lui Mel detine Flaherty's -
Float & Boat, cea mai mare companie de inchirieri de psihicul fragil.
ambarcatiuni din zonI,9i, in fiecare an de Dune Days, sponsori- Mel surdde cu superioritate gi sare in scaunul ei.
zeazd, o intrecere de camere de anvelope pe riu. Sd, organizezi Bun. $i o sn-l cunogti pe Killian.
-
Marea Plutire e un cosmar: trebuie sn ,tipi la copiii care nu si-au Me uit in gol pe geam la traficul de dupi paradd", incapabili
legat bine vestele de salvare, sd-ivezipe toli cei de la liceu pe care si-mi adun bruma de entuziasm pentru cel mai nou angajat de la
ag prefera si-i evit in timpul verii gi si sari complet imbricat in Flaherty's Float & Boat. Dupd cum o cunosc pe Mel, in doud
ap[, pentru a inota dupi camerele riticite. Nu se numird printre s[pt[mlni il va da gata gi se va juca toatd. varu cu mintea lui
-
activitelile mele preferate, dar intotdeauna merg sd ajut gi sl-i gin ceva ce face cu beielii mai des decdt ii place sI recunoasci, ddnd
companie lui Mel iar cei cincizeci de dolari pe care mi-i dn vina pe teama ei de a-gi lua weun angajament. Un giup de
-
16 L7