You are on page 1of 11
TO AEQ@OPEIOTAEI (TAXIBUS) TOY PIMOYEKI: MIA AHMOTIKH YITHPEEIA AHMOXIAE LYPKOINONIAE ME TAI. tov Michel Trudel Departental Co-Ordinator Taxi Portofolio Ministere des Transports du Quebec 35, rue de Port-Royal, 4e etage Montreal, Quebec H3L 371 ‘Trp: (514) 864-1637 FAX: (514) 873-0435, TIEPIAHYH Tra nig Sqwonxés apyés Kat tog opyaviopods ovyKowomey, n Sypdoa ovyxowovia ue Toei civoer a Aapayvopiopévy, Kar ovyva, UROTIUNBEVN vIMpECia. Tapa rasta, 1 ypnoworoinon tov Tae ya va napéxovv vmmpsoia SnLSotUs suyKowovias Oa pxopobae va Eiven ja 7029 KavoRoINTUR aRoTeLeCHaTIKOS KOGTOUS 2ison Tov Oa Srevxdhuve avtd 1a vounxé npdcwna. va KakSyovv mo axorehccpaTiKd 1S avéyxes tov mavtore axmtowvtav neharav. Lto Keunéx, éxouv fén cvotalsi cpiowéves vmmpeoies Syudows ovyKowoviag pe taEi Cav ovBRAApOHA ons mapabooaxés vmmpesiac avyxowaviac pe Lewgopeio. Ooo ya to Pyrovoxi, ot apyés ms néhng amogdoay tov SentéuBpio tov 1993 va @écovv oe wx pia avtaxoxpwvépevn om Cimon (a la demande) vampeota Snuso.as ovyxowavias 1 onota ompiterat anoxhaotixd ota tomxd ta£i. H emropévy eureipia tov Leopoperoraki (TAXIBUS) tov Pyovoxi deigver 6m. vnapyovy Kat dddo. tpénor_xpnoHORoinens avtod tov péoov petaxivnone. 1.0 Ol POAOI THE AHMOEIAE EYTKOINONIAE ME TAEL. Zxo napehOdv, Sev divovrav 1 péxovoa anyasia ong vAnpEsies SnHSoWs ovykowovias je THE mo, gopés exeibi ta oyFWaTA eBempodvto On eivan MOA MIKpG Ya va tKavOROLGODY THY Cimon. OpNs, avtds 0 MEpIoplaLss THs GvyKoIVaviag he Taki avriotabpierar and my SiadeoSmta tov oxfpaTOS, THY vYTAOS BaBHOd mposapyoonkémta Ka Ty mOavy azd.oyn orcovoyia. Tlapadetypatos xépw, oto Kepéx, 1 péppovda tov cvppetoyxod taki (shared taxi) éyet axé Kaupé amodeyOei out civ anotcheopanKe Kai enwpehéc péoov ovyKowaviag ya ta étopa pe eIduKés avérres. Méou oto maiowo tov Kavovixdv umpeordy Sudcias wetagopas, ta taki tows anodeyPosv yphoya o¢ dudpopovs pSOvs: + mM Herapopa xposdnov oF éva onneio poopiopod # oF Evav 7.4po peraKivnans drag évag otadude tépuatos Aewpopeion H Evas GLdNpOdpopnKds ora0pss, 7:4, TO «Tpaivo - Taki» (Treintaxi), * my vroxaréstasy tov Leopopeioy Katd Tis Opes ayunig, © my exéxracn tov mpoypauneroc ekvanpérneng me Kuvovuaig SnHSows Hetagopac, «my napozi ekvmmpémons ot axopovepeves 4 werd flag kacounpéves neplozéc, «my napori mipoug ezvAnpémmons pésa orov Sino, Smog civen 1 xepintoon TAXIBUS tov Pyiovaxi. Emmitov avtdy tov péhov, Sndadi 10 va etovpyowv cav cupipoLE h vroKatéotato THe Kavovumris SqWSaLag vyKoWavias HMopobV va MpocTEBOV KEL OL mapaxéte 560: + va Letoupyoov @s ovpmdnponatixy umpesia ya THY HETAHOPE aTOHOV HE evduxés averyKec, © va petagépowy opddss atépov xov palebmKay aponyoupévaas and tpitov. a ‘av iows yprioWo va Bboovpe ev ovvtopia eENVGEIg Ya tO VOUIKE Thais nov diver and to Népo xov agopa tay Merapopé pe Taki tov Keynéx, ya THY mapox Sypdoias cvyKowaviag we TEL pw and Ty LentopEph avagopd TE Jarovpyiag Kat tv GvEREpacHateY nov amoKT|OnKaV a6 to TAXIBUS tov Pipovoxi. 2.0. NOMIKA ZHTHMATA Dopeova pe to N6po xov agopa thy Metagopé pe Taki, vndpyovv bio tpoxor mpaypatonoinong ms Snuéias cvyKowaviag pe taki : 1) pia vApEdia nov sSpveta Svvéuer ovpBohaiow pe évav SyySow opyaviens paluetis wetapopéc, éva Sino Hwa évoon Shwwv Kar 2) put vIMpeaia nov eyKpivera Svvépet TOV KavoNIGBoY ov Oconlomxay and my KUBépynan f ya mepIgEpELaxc apr} (ApOpo 9). H ne ovpBor.a0 (ovpPatus) cvnpovia perazd mg (61) opyavoruxtis Sqpoowas apyig Ka tov Katéyov adey taki civar n mo ovvAONG KL ToMEH dadiKacia. Te -yevixés ypayinés, vndpyovv cvpBanixés duardbers ja Tg vmoypedaeis nov Exovv axon Me THY Rapoy TMs vANpEdiac (wpapia, diadpopés, Sopy] Ts aporPrs, 6por AAnpOpTs Kim) Kan ot apyés efvar umoypeapéves va exontesovv Kar va eacgahiCovv noth efvmpémon. Axdpn mpéner va duexnepadvowv KaQe mOuvd Een tov mpovrohoyiopod. Tia xapéderyna, téroa oupPolma éxpene va vaoypagodv ya va mapéyovv to taki Syudora ovyKowavia oto KepnéK Litv, to Mévtpead, to Advyxovr, 10 Aafih, 10 Zépumpovx Kat to Pyovoxi, H_bevtepn emdoy efvar AxyStepo mepiopiomua Kald¢ emtpéner otovs epyaléuevoug ota taéi va aupéyouv Syptdoi ovyKowovia pe tai péoa ous mapapétpovs nov Sivovtar and tovg Kavoviopous. LvviiGws n vmmpecia avr dev onaitei emdonjoec. Or Kavovicpoi mov agopotv tay Metagopa pe Taki poPidénovy én térores umnpesies Snndcac ovyxowaviag wpbovrat ya va napéxovv etvanpétnan ce ovyxexpitéva aepodpdyna (ipa 68 Kar 71 xax Tlapéprua B tov Kavovionov). Ta aapdderyua oto AspoSpsuio Movt Zoki undpyet éva otabepé KaQ@pIopévo KOuLOTPO avd avTOKiv|TO MOD TOPE! VU HoIPADTEL GOLGwVE HE tov apius tov emPatdv. Eto Aspodpéyio Poviv Nopévra to otaeps KaBapicpévo K6piotpo toyber yta toVs emBeires. Tiépav tov apotwv 560 Suvatonirov, uxépyer diadEoyn Ka pu tpity emori ovopdterar opaSonompévn petagopé (group transport). TIpéyyani, 0 KRéSog tov taki jumopet va mapéxer vampeotes wetaxiveem- GE ximotes opddes Rehatv, vx6 TOV 6po St. Tumpsoia ava} Suéneta and pram yevéorepy ioc oopBaTUC] CDHOOVIE LETAEDS Tov EMOvposvTOV OpGSaY KUL tov KATxoV abeLdy Taz{, Ag mpog avtd to onpLEio, héso evds WoTrKod ovpPohaiov, Oa yRopodse KémoLos va mpoBLEyer cDHPMcEIC pooling (kowsyprom™ venpeaia) we tak nov Oa Kadtotobae Svat aE odes ypnoToV va pio8dcovv taki. O ZivSeopog tov Taki tov Kepnéx (La Ligue de taxis de Quebec) yeu Hn axoKti}oer mY mefpa evdg Taxicab Pooling Club. Tiverar axépn Svvatéy va gavtactoope va epupHECovtar xapdpows vmpecies and epyoddres ¥ emyEIMOEIC Ta apron and tovs vaaddipovs Hi nehéres tovs. Kard xapoporo tpéno, éva tomK6 Larpixd Kévtpo @a propodce va pioddcer éva Taki oF oupBarus} Béon yla va napadapfeéver Kat va petapéper tos nehdtec tov aNd KUL Mpos TO wrpelo tov. TIO dha mupadetynata 8a pmopodoay va anapOundodv, To ApQpo 42 tov Nopov zov agopé my Metagopé pe Taki agiver xepi8opua Ya cupBarKés cvnpavies nov neprapBavovv x6ptotpa nov Oa Siépepav and exciva nov opiCovrar and ty Emtpm Metapopév tov Kepnéx uné tov épo én éva avetypapo tov cvpohaiov eiven evtds tov offuatos mY dpa nov hayPaver nOpa n perAgopé. Oco y1a to Ap0po 50 tov Kavovisnay ov agoposy my Metagopé pe Taki, avagéper Lentopepds to nepiexduevo tov vRoZpeaTIKOY GvpBaTIKGY dpav: otoYycla Tov GvpfadAopévov LEpav, croyzcia tov xpoadrav ¥ Tov OLGSOV ROD HETAgEPOVEAL, 1 THEpopnvia Kat y SiépKeia tov ovpBokaiov, 1 KaOopiopevn Ty KaL KGmOIES Tinpopopics ya ta onpieia npoédevang Kar mpoopiapos me Siadpopic. Ot Tepicostepe: and avtés ug mnpooopies Bpioxovia vias o'éva évruno mapayyehiag 4 ot Mentouspi andbeen ovpnanpapévn and xpi. 3.0 TO TAXIBUS TOY PIMOYEKI: AEITOYPIIA KAI ATOAOTIEZMOE, Tov ZertépBpwo tov 1993, o dios tov Pynovoxi éOcoe oe toy ja SLovpych, 18éo om Snudora petaKivyon: to TAXIBUS. Avni 1 vanpscia Squdows ovyKowaviag rapéyeta ce pia avtaroxpwoyevn om Cimon Baon Kat ompiCerar anoKie.oriKé ota omc tai. Orav mpoxertan ya TY naporE ME vIMpESiac oF neauiov weyEBovs NORE, 1 exdoy avn} Oeopeitat topa ov pra Poon Evadhaxtua} Koon ova RapadooraKé svoriata avyKowaviag xov ypnoIoRoWwby Lewpopeia. To Prnovort éyst évav mnOvops 32.000 katofkwv ot onoior efvar Siaomupwévor 08 [la Epox} mov exteivetat oe Tava and 76 tetpayaviKd Yu. Keipevo om vera 6y70n tov noTaLos Lev Adpeve, 312 yu and to Kepnéx Lito Kar 570 yu ax to Mévepeak, to Pyiovoxi eivar éva nepigepeiaxd xévepo avamrutns axé TY éxoyn cumopixév Spaompwnitev xadig eniong KvBepynnKdv KOI enayychyarIKiy vanpestay. Adyo tov exnmbdconxdy tov épodtov, emmébov navemompiov Kat xoleyiov, n a6An avT} Sewpeita emmpéo¥era Kévtpo mohnotuchs 6pasmpiétytac péoa omy mepupépera. Ops, napd avtés tig onavtuKés aotuKés hertoupyies, 0 Atiwos tov Prpovoxi dev pRopovce mu va nupéyer dtoVs KatoIKOUG tov SnASLE ovyKoWovia, ag étov 0 SudtHs netapopéag xov napeize rponyoupévans THY vAMpesia éneoE Eo. Avégopa cevipia Snudous ovyxowavias He yA|on Meapopeton efyav uEhermBet and nig apyés me nOInG, aAé Sha gdnKaV ROK’ axpIBE. Or oKovoHIKO! vxOROyIoHOL avtev Tov reipapaTikay umnpeotdy we Ke@vopeia éazav én o Bios Oa éxpenc va emBotei ertovpyixt eAsiuata nov Kopaivovrat wetaed 334.000 xax 540.000 802. H emoyi nov éyet va Kaver we pia avtamoxpwvSpevy om Limon SnLdca ovyKoWavia nov ompiferar ova tomKd tabi enchéyn ya orKovoptKons Loven KAGE Emiong Ka Ya dove Asyous nov Eo va Kavoww pe TY mowMI wg vMpeaing (EReWn avtandxpiong, eEvanpéman KeOnpévev Kz). Ou HPcha va xiv ra VOEN ya THY ovvepyaoia ms Kas EaBév and mY Awé@vvon Yanpeoiv Anpéciag Metagopic tov Saint-Brieue (Administration des services de transport en commun de Saint-Brieuc), 7 oxoia pac éace Kae