You are on page 1of 1

Giac mo cua toi

q = 70 Dung
Intro

& 4 Ó™
1 gt A‹7 D‹7 E7(#9)
4 œ r œ
¿ ¿ ¿ V VVVV¿ ¿ ≈œœœ œœœ œœ≈¿ V V œœœ V Ó Ó

Œ ≈ œ œ œ ùœ ‰ œ œœ ≈ œ œ œ œ œ ùœ ‰ œ œœ™ ≈ œR
5
A‹7 D‹7 E7(#9) A‹7
& Ó œ œ œ œœœœœ
≈≈
Band

™™ ∑
D‹7 E7(#9) A‹7 D‹7 E7(#9) A‹7 D‹7 E7(#9) A‹7 D‹7 E7(#9)
œœœœ
9

Ó Ó ∑ Ó Ó ∑ Ó Ó
3
& œœ˙
3 buoc chan nho be .. uoc mo dc song

16 A‹7 D‹7 E7(#9) FŒ„Š7 G6 A‹ FŒ„Š7 G6 A‹ FŒ„Š7 G6

& ∑ Ó Ó Ó Ó ∑ Ó Ó ∑ Ó Ó
va em mo ... mot loi ru ...

Dk

& V ™™ V +
23
E/G© A‹
r B¨Œ„Š7
Ó Ó
FŒ„Š7
Ó
G
Ó
A‹

D‹7 E7(#9)
Ó Ó
A‹

D‹7 E7(#9)
Ó Ó
va toi luon mo ...

™™ ∑
30

& ∑ Ó Ó ∑ Ó Ó ∑ Ó Ó Ó Ó
A‹ D‹7 E7(#9) A‹ D‹7 E7(#9) 1. A‹ D‹7 E7(#9) 2. A‹7 D‹7 E7(#9)

va toi luon mo ... Solo guitar

™™ ∑
38 Dem nhe ... Band

& ∑ Ó Ó ∑ Ó Ó ∑ Ó Ó Ó Ó
A‹ D‹7 E7(#9) A‹ D‹7 E7(#9) A‹ D‹7 E7(#9) A‹ D‹7 E7(#9)

va toi luon mo ... va toi luon mo ...

™™ ∑
46 1. A‹ 2. A‹7

& ∑ Ó Ó ∑ Ó Ó ∑ Ó Ó Ó Ó
A‹ D‹7 E7(#9) A‹ D‹7 E7(#9) D‹7 E7(#9)
Ralll
va toi luon mo ...

54

& Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó