You are on page 1of 1

Người đi ngoài đường

q = 75
.
Bài ni thì là A#m nghe mấy eng
3

œ œ œ
4 œ œ ™ œ œ œ œ œ™ œ œ ™ œ ˙ œ ™ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œ E Guitar
Fill Sáo

& 4 Ϫ
œ ™ œ œ™ œ ˙ œ œ ™ œ œ™ œ ˙ œ™ œ œ ™ œ ˙ œ
œ œ Œ Œ
Bass

œ œ G6œ™ œ. œ™ œ œ A‹w “” D‹
. ˙ œ™ . œ
œ
œ™ œ œ œ œ
E‹ D‹ A‹

™ œR œ œ œ œ œ œ œ œ Ó
5

& Band J J ‰ J œ Sáo ∑ tacet

3
> >
10

& ∑ V V ... ngoài phố ...
∑ ∑ ∑ Ó Ó Ó Ó ∑
∑ Ó ∑
1. A‹ D‹ F A‹ D‹7 F E Bº E E tacet 2. A‹

... ngoài phố ... > >
A‹ > >
>œ œ œ ˙
‰™ R
A‹ œ œ œ#D
œ œ
19
œœ
D‹ F A‹ D‹7 F E
& ∑ ∑ ∑ Ó Ó ∑
E Guitar 3

Đoạn ni đờn guitar lót cho hung vô nghe mấy eng
26

& ∑ ∑ ∑ Ó Ó ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
D‹ F A‹ D E A‹ G CŒ„Š7 G E‹

thôi ...

œ˙
35
œ™ œ œ A‹

D‹

F

A‹

D‹
Ó
F
Ó
E
Π+
Tuti Tuti

VV
&
xin từ giã ...

œ™ œ œ >
w
™ ™
œ œ œ
Ó ™ ∑
r œ œ
42
œ
A‹ D A‹ Fill D‹7 F E A‹ D‹
& ‰ œœœ œœœœ ‰œ
J E Guitar
Ó ‰J
œ œ thành phố cũ ...
œ ™ œ œ™ œ œ™ œ œ FŒ„Š7
E Guitar tranh bầu sáo nhị


>œ >˙
G

œ™ œ œ œ ˙
A‹
œ™ œ
E
œ œœ œ œœ
D‹

& Œ

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Copyright © phidaika