You are on page 1of 20

Anexa 4

CAIET DE PRACTICĂ
Anul universitar 2017-2018

Nume şi prenume studentului VASILACHE (PETRIȚĂ) ANDA-ELENA


Programul de studii DREPT - ZI
Nivelul de studii (licenţă/master) LICENȚĂ
Anul de studiu IV
SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ BEZNOIU ILEANA-
Organizaţia/instituţia gazdă CAMELIA ȘI STOICESCU ELENA-CRISTINA
Compartimentului/ biroul unde a fost
efectuat stagiul de practică
Durata totală a pregătirii practice 60 DE ORE
Perioada stagiului de practică 19.03.2018-20.04.2018
Tutore de practică BEZNOIU ILEANA-CAMELIA – NOTAR PUBLIC
Cadru didactic supervizor lect. univ. dr. MASTACAN OLIVIAN

I. Prezentarea organizaţiei în care se desfăşoară stagiul de practică (denumire, sediu,


date de contact, formă legală de organizare, scurt istoric, obiect de activitate,
principalele competenţe şi atribuţii, organigramă, relaţii funcţionale interne şi externe):

Societatea Profesională Notarială Beznoiu Ileana-Camelia și Stoicescu Elena-


Cristina are sediul în Municipiul Tîrgoviște, Bulevardul Tudor Vladimirescu, numărul
98, Județul Dîmbovița.
Numerele de telefon ale societății sunt: 0245 212 167 (care funcționează și ca fax) și
0245 21 21 21.
Adresa de e-mail este bnpbeznoiu@yahoo.com.

Această societate a fost înființată în anul 2010 de către doamnele notar public
Beznoiu Ileana-Camelia și Stoicescu Elena-Cristina în condițiile art. 14 alin. (1)
din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici și a activității notariale, sub denumirea „Biroul
Notarilor Publici Asociați Beznoiu Ileana-Camelia și Stoicescu Elena-Cristina”.
În anul 2013, în temeiul art. 4 alin. (1) litera b) din Legea nr. 36/1995 a notarilor
publici și a activității notariale societatea și-a schimbat denumirea în Societatea
Profesională Notarială Beznoiu Ileana-Camelia și Stoicescu Elena-Cristina, funcționând
astfel în baza Licenței nr. 2511/2204/11.12.2013, emisă de Uniunea Națională a
Notarilor Publici din România.
De la înființare și în prezent, societatea este coordonată de doamna notar public
Beznoiu Ileana-Camelia. Are un număr de 6 angajați și un colaborator extern pentru
relația cu Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Programul de lucru
cu publicul este luni până vineri, între orele 08:00 și 14:00.
Activitatea societății se realizează de notarii publici prin acte notariale și
consultațiile juridice notariale pe care le acordă în condițiile Legii nr. 36/1995 a notarilor
publici și a activității.
Activitatea notarială asigură persoanelor fizice și juridice constatarea raporturilor
juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum și exercițiul drepturilor și ocrotirea
intereselor, în conformitate cu legea.
Competența celor doi notari publici este prevăzut la art. 12 din Legea nr. 36/1995,
respectiv:
a) redactarea înscrisurilor cu conținut juridic, la solicitarea părților;
b) autentificarea înscrisurilor;
c) procedura succesorală notarială;
d) certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege;
e) legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, a specimenelor de semnătură, precum și
a sigiliilor;
f) darea de dată certă înscrisurilor;
g) primirea în depozit a bunurilor, a înscrisurilor și a documentelor prezentate de
părți, precum și a sumelor de bani, a altor bunuri, înscrisuri sau documente găsite cu
ocazia inventarului succesoral, în limita spațiului și utilităților de care dispune biroul
notarial;
h) actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin și al cecurilor;
i) legalizarea copiilor de pe înscrisuri;
j) efectuarea și legalizarea traducerilor;
k) eliberarea de duplicate de pe actele pe care le-a întocmit;
l) activități fiduciare, în condițiile legii;
m) numirea, în cazurile prevăzute de lege, a custodelui sau a curatorului special;
n) înregistrarea și păstrarea, în condițiile legii, a amprentelor dispozitivelor speciale
de marcat;
o) certificarea etapelor procedurale ale licitațiilor și/sau ale rezultatelor acestora;
p) procedura divorțului, în condițiile legii;
q) emiterea certificatului european de moștenitor;
r) lichidarea pasivului succesoral, cu acordul tuturor moștenitorilor;
s) emiterea titlurilor executorii notariale;
ș) orice alte operațiuni prevăzute de lege.

II. Informații contact tutore de practică :


- Nume, pozţie în organizaţie: BEZNOIU CAMELIA-ILEANA – NOTAR
PUBLIC
- Date de contact: 0723536918

III. Descrierea activităţilor desfăşurate pe parcursul stagiului de practică (cu


indicarea locului de desfăşurare și a eventualelor proiecte/lucrări realizate şi/sau
documente utilizate, care vor fi anexate în copie):

Activitățile din perioada stagiului de practică (19.03.2018-20.04.2018) s-au


desfășurat la sediul Societății Profesionale Notariale din Târgoviște, Bd. Tudor
Vladimiresu, nr. 98, Jud. Dâmbovița.
Ca și activități desfășurate au fost asistarea la elaborarea de acte juridice, la
consultațiile oferite clienților, la încheierea actelor juridice, precum și completarea
cererilor necesare și a registrelor. Mai exact, m-am familiarizat cu procedura actelor
notariale, autentificarea înscrisurilor, procedura succesorală, procedura lichidării
pasivului succesoral.
Procedura actelor notariale
Toate actele notariale se îndeplinesc la cerere. În cadrul lucrărilor de îndeplinire a
actelor notariale, notarul public stabileşte identitatea, domiciliul şi capacitatea părţilor,
în afara cazurilor în care se solicită dare de dată certă, întocmirea de copii legalizate sau
acordarea de consultaţii juridice notariale.
Actele juridice pentru care legea prevede forma autentică ad validitatem vor fi
redactate numai de notarii publici.
Consultaţiile date de notarul public în domeniul juridic notarial sunt scrise sau
verbale şi se dau persoanelor fizice sau juridice, la solicitare sau pe bază de contract cu
durată determinată.
Notarul public are obligaţia să desluşească raporturile juridice dintre părţi cu
privire la actul pe câre vor să-l încheie, să verifice dacă scopul pe care îl urmăresc este
în conformitate cu legea şi să le dea îndrumările necesare asupra efectelor lui juridice.
De asemenea, el trebuie să ceară părţilor, ori de câte ori este cazul, documentele
justificative şi autorizaţiile necesare pentru încheierea actului sau, la cererea acestora,
va putea obţine el însuşi documentaţia necesară, având acces liber la orice registru
public. Actele din care rezultă drepturi ce urmează a fi supuse publicităţii în cazurile şi
condiţiile prevăzute de lege se vor comunica, de îndată, la locul unde se ţine această
evidenţă, de notarul public, care va face şi demersurile necesare în numele titularilor
pentru ducerea la îndeplinire a tuturor lucrărilor de publicitate.
Actele solicitate de părţi şi orice acte de procedură notarială se întocmesc în limba
română. Cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi persoanelor care nu vorbesc
sau nu înţeleg limba română li se acordă posibilitatea de a lua cunoştinţă de cuprinsul
actului printr-un traducător sau interpret. Funcţia de traducător sau interpret poate fi
îndeplinită de către notarul public, dacă limba străină este limba sa maternă sau este
autorizat ca interpret ori traducător, sau de către o altă persoană autorizată ca interpret
sau traducător, în condiţiile legii, de către Ministerul Justiţiei. În toate situaţiile în care
actul se îndeplineşte prin interpret sau traducător autorizat acesta va semna încheierea
alături de notarul public. Actele redactate de părţi şi prezentate pentru efectuarea
operaţiunilor notariale vor fi în limba română.
Îndeplinirea actelor notariale, în afară de redactarea înscrisurilor şi de consultaţiile
juridice notariale, se constată prin încheiere, care va cuprinde: a) sediul biroului notarial;
b) denumirea încheierii şi numărul acesteia; c) data îndeplinirii actului notarial; d)
numele şi prenumele notarului public; e) locul unde s-a îndeplinit actul notarial, în cazul
îndeplinirii în afara sediului biroului notarial, precizându-se împrejurarea care justifică
întocmirea înscrisului în acel loc; f) numele sau denumirea părţilor, domiciliul sau sediul
acestora şi menţiunea faptului prezentării lor în persoană, reprezentate ori asistate,
precum şi modul în care li s-a constatat identitatea, cu excepţia încheierilor prin care se
dă dată certă înscrisurilor sau se legalizează copii de pe înscrisuri; g) arătarea îndeplinirii
condiţiilor de fond şi de formă ale actului notarial întocmit în raport cu natura acelui act;
h) constatarea îndeplinirii actului notarial şi a citirii acestuia de către părţi; i) menţiunea
perceperii tarifelor, a impozitelor, a onorariului, precum şi cuantumul acestora; j)
semnătura notarului public; k) sigiliul biroului notarului public.
Părţile participante la actul notarial pot fi identificate de notarul public prin
menţiunea în încheiere că ele sunt cunoscute personal de acesta în cazul în care notarul
public nu cunoaşte părţile, este obligat să procedeze la verificarea identităţii acestora, în
vederea încheierii unui act sau îndeplinirii unei proceduri notariale, după caz, prin: a)
acte de identitate prevăzute de lege; b) paşapoarte, în condiţiile legii; c) atestarea
avocatului care asistă partea, identificarea acestuia făcându-se în condiţiile lit. a) sau b).
Elementele obligatorii de identificare a persoanelor sunt: 36 a) pentru persoana fizică
română sau rezidentă în România: numele, prenumele, codul numeric personal,
domiciliul sau reşedinţa obişnuită; b) pentru străini persoane fizice, nerezidenţi în
România: numele, prenumele, cetăţenia şi reşedinţa obişnuită declarată, dacă nu reiese
din actul în baza căruia s-a stabilit identitatea; c) pentru persoana juridică de naţionalitate
română: denumirea, sediul social şi codul unic de identificare sau numărul de
înregistrare în registrele speciale pentru asociaţii şi fundaţii, după caz; d) pentru
persoana juridică străină: denumirea, sediul social, naţionalitatea şi numărul de
înregistrare emis de autoritatea competentă din ţara de origine; e) pentru persoana fizică
autorizată: numele, prenumele, codul unic de înregistrare fiscală, domiciliul sau
reşedinţa profesională cu specificarea activităţii desfăşurate.
Actele notariale care prezintă erori materiale sau omisiuni vădite pot fi îndreptate
sau completate prin încheiere de către notarul public, la cerere sau din oficiu, cu acordul
părţilor, dacă lucrările cuprind date care fac posibilă îndreptarea greşelilor sau
completarea omisiunilor. Acordul părţilor se prezumă dacă, fiind legal citate, nu-şi
manifestă opunerea. Despre îndreptarea sau completarea efectuată se face menţiune pe
toate exemplarele actului.
Autentificarea înscrisurilor
Înscrisul autentic notarial este cel întocmit sau, după caz, primit şi autentificat de
către notarul public ori de către personalul misiunilor diplomatice şi al oficiilor
consulare, în forma şi în condiţiile stabilite prin prezenta lege. Autentificarea înscrisului
se face cu respectarea următoarei proceduri: a) stabilirea identităţii părţilor în condiţiile
arătate mai sus; b) exprimarea consimţământului acestora cu privire la conţinutul
actului; c) semnătura acestora şi data înscrisului. Pentru autentificarea unui înscris,
notarul public verifică şi stabileşte, în prealabil, identitatea părţilor, în condiţiile arătate
mai sus. Părţile pot fi reprezentate la autentificare printr-un mandatar cu procură specială
autentică, cu excepţiile prevăzute de lege. În această situaţie, notarul public este obligat
să verifice în Registrul naţional notarial de evidenţă a procurilor şi revocărilor acestora,
iar în cazul constatării revocării acesteia va respinge cererea de autentificare.
Actele autentice notariale se întocmesc într-un singur exemplar original, care se
păstrează în arhiva notarului public. Exemplarul original al înscrisului autentificat,
împreună cu anexele care fac parte integrantă din acest înscris, se semnează în faţa
notarului public de către părţi sau de către reprezentanţii lor şi, după caz, de cei chemaţi
a încuviinţa actele pe care părţile le întocmesc, de martorii-asistenţi, atunci când este
cerută prezenţa lor, şi, după caz, de cel care a redactat înscrisul, în condiţiile prezentei
legi. Prin anexa care face parte integrantă din înscris se înţelege orice înscris ataşat
înscrisului principal, care detaliază sau completează conţinutul acestuia din urmă şi a
fost declarat ca atare de către părţi. Înscrisurile care constituie documentaţia necesară
autentificării se reţin la dosarul actului şi nu se consideră anexe. Părţile vor primi un
duplicat de pe actul original. Duplicatul actului notarial are forţa probantă prevăzută de
lege ca şi originalul actului.
Procedura succesorală
Procedura succesorală notarială se deschide la cererea oricărei persoane interesate,
precum şi a secretarului consiliului local al localităţii în raza căreia se aflau bunurile
defunctului la data deschiderii moştenirii. Notarul public sesizat are obligaţia de a-şi
verifica în prealabil competenţa teritorială, iar în cazul în care constată că succesiunea
este de competenţa altui notar public, se desesizează, fără a mai cita părţile, informându-
l pe solicitant cu privire la notarul competent să îndeplinească procedura succesorală. În
cererea de deschidere a procedurii succesorale vor fi menţionate datele de stare civilă
ale defunctului, numele, prenumele şi domiciliul moştenitorilor prezumtivi, bunurile
defunctului, cu menţionarea valorii acestora, precum şi a pasivului succesoral. Cererea
va fi înscrisă în registrul succesoral al notarului public, după înregistrarea în evidenţele
succesorale ţinute la nivelul Camerelor. Cererea de deschidere a procedurii succesorale
poate fi făcută de oricare dintre succesibili, de către creditorii succesiunii sau ai
succesibililor, precum şi de orice altă persoană care justifică un interes legitim. La
cererea persoanelor interesate, se va proceda la inventarierea bunurilor succesorale, în
condiţiile prevăzute de lege. Dacă nu există cerere anterioară pentru deschiderea
procedurii succesorale, cererea de inventariere ţine loc şi de cerere de deschidere a
acestei proceduri. După ce constată că este legal sesizat, notarul public înregistrează
cauza şi dispune citarea celor care au vocaţie la moştenire, iar dacă există testament,
citează şi pe legatari şi executorul testamentar instituit. Citaţia trebuie să cuprindă, sub
sancţiunea nulităţii acesteia, pe lângă elementele prevăzute de Codul de procedură
civilă, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi precizarea că, dacă
succesibilul nu îşi exercită dreptul de a accepta în termenul prevăzut la art. 1.103 din
Codul civil, republicat, cu modificările ulterioare, va fi prezumat că renunţă la
moştenire. În cazul în care, astfel cum rezultă din informaţiile existente la dosar,
domiciliul actual al succesibilului nu este cunoscut, se poate proceda la citarea sa, în
mod cumulativ, prin afişare la ultimul domiciliu al defunctului, afişare la ultimul
domiciliu cunoscut al succesibilului, publicare într-un ziar cu răspândire naţională.
În cadrul procedurii succesorale, notarul public stabileşte calitatea moştenitorilor
şi legatarilor, întinderea drepturilor acestora, precum şi compunerea masei succesorale.
Declaraţiile de opţiune succesorală se înscriu în registrul special (RNNEOS). Calitatea
de succesibil şi/sau, după caz, titlul de legatar, precum şi numărul acestora se stabilesc
prin acte de stare civilă, prin testament şi cu martori. Bunurile ce compun masa
succesorală se dovedesc prin înscrisuri sau prin orice alt mijloc de probă admis de lege.
În succesiunea în care există bunuri, s-a realizat acordul între moştenitori şi s-au
administrat probe îndestulătoare, notarul public întocmeşte încheierea finală a
procedurii succesorale. Încheierea finală are forţa probantă a înscrisului autentic şi va
cuprinde următoarele elemente: a) antetul biroului notarial; b) numărul dosarului
succesoral sau al dosarelor care se dezbat împreună; c) numele şi prenumele notarului
instrumentator; d) data încheierii; e) datele de identificare ale defunctului; numele,
prenumele, codul numeric personal, ultimul domiciliu, data decesului; f) numele,
prenumele, domiciliul, codul numeric personal, calitatea celor prezenţi faţă de defunct
şi modalitatea de identificare a acestora; g) menţionarea persoanelor lipsă; h) menţiuni
privind îndeplinirea procedurii; i) declaraţia celor prezenţi cu privire la numărul şi
calitatea moştenitorilor, coroborată cu depoziţia martorilor; j) menţiuni cu privire la
existenţa testamentului, forma acestuia şi a modului în care s-a constatat valabilitatea
acestuia; k) menţiuni despre efectuarea inventarului; l) menţiuni cu privire la regimul
matrimonial al defunctului şi modalitatea de lichidare a acestui regim; m) masa
succesorală declarată: bunuri mobile, bunuri imobile şi pasivul succesiunii; n)
semnăturile moştenitorilor prin care atestă veridicitatea celor consemnate în încheiere,
acceptarea moştenirii, solicitări privind raportarea donaţiilor, reducţiunea liberalităţilor
excesive, acordul realizării acestora, precum şi eliberarea certificatului de moştenitor;
o) în baza declaraţiilor moştenitorilor şi a tuturor probelor administrate în cauză, notarul
public va constata compunerea masei succesorale, valoarea activului sau, după caz,
valoarea masei de calcul, valoarea pasivului şi a activului net; p) indicarea temeiului
legal al devoluţiunii succesorale legale şi/sau, după caz, testamentare; q) indicarea
numelui, prenumelui, domiciliului şi a codului numeric personal al fiecărui moştenitor;
r) calitatea sau titlul în baza căruia moştenesc; s) întinderea drepturilor succesorale; ş)
menţiuni privind modalitatea de stabilire a întinderii dreptului fiecărui moştenitor, după
caz; t) modul de calcul al taxelor succesorale; ţ) taxele stabilite; u) dispoziţia cu privire
la eliberarea certificatului, menţionând felul acestuia.
Pe baza încheierii finale se redactează certificatul de moştenitor sau de legatar,
care va avea aceeaşi dată cu încheierea finală şi număr din registrul de termene
succesorale şi va cuprinde constatările din încheiere referitoare la masa succesorală,
numărul şi calitatea moştenitorilor şi cotele ce le revin din patrimoniul defunctului.
Certificatul de moştenitor va putea cuprinde menţiuni cu privire la modalitatea prin care
a fost stabilită întinderea drepturilor succesorilor, precum şi orice menţiune care justifică
eliberarea acestuia. Certificatul de moştenitor face dovada calităţii de moştenitor, legal
sau testamentar, precum şi dovada dreptului de proprietate al moştenitorilor acceptanţi
asupra bunurilor din masa succesorală, în cota care se cuvine fiecăruia. Cu acordul
tuturor moştenitorilor, notarul public poate relua procedura succesorală, în vederea
completării încheierii finale cu bunurile omise din masa succesorală, eliberând un
certificat de moştenitor suplimentar.
Procedura lichidării pasivului succesoral
În cadrul procedurii succesorale notariale, notarul public va putea proceda la
lichidarea pasivului succesoral, cu acordul tuturor moştenitorilor. Procedura de lichidare
constă în: a) recuperarea tuturor creanţelor defunctului; b) plata tuturor datoriilor
aferente succesiunii, respectiv a pasivului succesoral, indiferent dacă acestea sunt datorii
ale defunctului sau datorii generate pentru dezbaterea procedurii succesorale; c)
executarea legatelor particulare; d) valorificarea bunurilor mobile/imobile ale
defunctului, în vederea acoperirii stingerii pasivului succesoral, în cazul în care în
activul succesoral nu există lichidităţi care să acopere pasivul succesiunii sau în cazul în
care moştenitorii nu înţeleg să încheie cu creditorii succesiunii o convenţie prin care să
se stabilească modalitatea de stingere amiabilă a pasivului. După finalizarea procedurii
de lichidare, notarul public va elibera certificatul de moştenitor, în masa succesorală
urmând a fi evidenţiat produsul net al lichidării.
Partajul succesoral între moştenitori se poate face numai după emiterea
certificatului de moştenitor eliberat după lichidare.
În perioada stagiului de practică am asistat la elaborarea următoarelor acte:
 Contract de schimb = contract sinalagmatic prin care părțile se obligă fiecare să
transmită celeilalte dreptul de proprietate asupra unui bun.
 Act adițional la Hotărârea Adunării Generale a Asociaților unei persoane juridice
prin care se hotărăște divizarea societăților.
 AGA = organul de deliberare și decizie al societății cu răspundere limitată
care hotărăște în principalele probleme ale societății.
 Contract de vânzare-cumpărare (terenuri, construcții, apartament) = contract prin
care vânzătorul transmite sau, după caz, se obligă să transmită cumpărătorului
proprietatea unui bun în schimbul unui preț pe care cumpărătorul se obligă să îl
plătească.
 Drepturi și obligații:
Noi, _______________________________, declarăm pe propria răspundere sub
sancțiunile prevăzute de art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații și sub
sancțiunile prevăzute de art. 244 din Codul penal privind înșelăciunea în convenții și
garantăm cumpărătorilor cu privire la bunul ce formează obiectul prezentului înscris că:
- a făcut obiectul unor legi de retrocedare;
- nu a fost naționalizat;
- nu a fost scos din circuitul civil în temeiul vreunui act normativ de
trecere în proprietatea statului;
- nu este supus niciunui drept de preemțiune convențional sau legal;
- nu există pacte de opțiune asupra sa;
- nu face obiectul vreunui dosar pe rolul oricărei instanțe de judecată și
nu face obiectul unor litigii indiferent de obiect și/sau nici unor proceduri administrative
de retrocedare a proprietății în baza legilor speciale sau proceduri de expropriere;
- nu este aport la capitalul social al unei societăți;
- nu face obiectul niciunui contract de închiriere, arendă sau comodat;
- nu este clasat ca monument istoric, ansamblu sau sit arheologic;
- nu am cunoștință despre existența oricăror pretenții din partea vreunui terț
de orice natură ce ar avea legătură directă sau indirectă cu bunul;
- nu face obiectul unui patrimoniu de afectațiune
- nu a fost vândut sau ipotecat în favoarea unei terțe persoane fizice sau juridice
și nu a fost făcută nicio promisiune de vânzare vreunei persoane fizice sau juridice.
- terenul a fost corect identificat, are vecinătățile precizate în documentația
cadastrală și nu au existat/nu există revendicări din partea niciunor terți cu privire la
acesta;
- orice acces la teren este gratuit și nerestricționat, nu sunt constituite în
prezent drepturi de trecere sau oricare alte drepturi similare pentru a permite accesul la
acesta și folosirea sa;
- o asigurăm pe cumpărătoare împotriva oricăror evicțiuni totale sau
parțiale și contra viciilor bunului vândut, potrivit art. 1.695 și art. 1.707 din Codul civil.
De asemenea, garantez contra evicțiunii față de orice dobânditor subsecvent al bunurilor,
în condițiile art. 1.706 din Codul civil.
Eu, ______________________, declar că:
- am cumpărat de la Neagu Ion și Neagu Nicu, bunul imobil arătat la art.
2, la prețul și în condițiile prevăzute în prezentul contract cu ale cărui clauze declar că
sunt de acord în mod expres;
- am achitat vânzătorilor prețul vânzării în sumă
de _____________________, în modalitatea arătată la art. 3;
- am îndeplinit obligația de verificare a stării în care se află bunul la
momentul predării pentru a descoperi viciile aparente pe care vânzătorul are obligația să
le remedieze de îndată, precum și eventualele vicii ascunse, sens în care mi s-au adus la
cunoștință dispozițiile art.1.709 din Codul civil, potrivit cărora cumpărătorul care a
descoperit viciile ascunse ale lucrului este obligat să le aducă la cunoștința vânzătorului
într-un termen rezonabil, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a cere rezoluțiunea
vânzării;
- am luat cunoștință de situația juridică și de fapt a terenului, astfel cum
acestea reies din documentele prezentate de către vânzători;
- am luat cunoștință de faptul că Neagu Ion și Neagu Nicu sunt proprietarii
terenului și că acesta nu este grevat de sarcini;
- am luat cunoștință de obligația de a mă înregistra fiscal cu terenul la
Primăria Com. Lucieni, Jud. Dîmbovița, în termen de 30 (treizeci) de zile de la
dobândirea sa.
Noi, _______________________________, declarăm că am remis cumpărătoarei
actele de proprietate și toate documentele pe care le deținem referitoare la situația
juridică a terenului în original și/sau copie, iar eu, _______________________, declar
că am primit de la vânzătoare aceste acte/ documente
Eu, ____________________, declar că sunt căsătorit sub regimul comunității legale și
nu am încheiat nicio convenție matrimonială. De asemenea, declar că nu mă aflu în nicio
procedură de insolvență.
Eu, _________________, declar că sunt căsătorit sub regimul comunității legale și nu
am încheiat nicio convenție matrimonială. De asemenea, declar că nu mă aflu în nicio
procedură de insolvență.
Eu, ____________________, declar că sunt necăsătorită.
 Acte necesare:
 acte de identitate părţi (vânzător și cumpărător);
 acte de proprietate asupra imobilului ce face obiectul tranzacţiei (după
caz: contract vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de
predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de
proprietate, certificat de moştenitor3 etc.);
 certificat fiscal pe numele proprietarului, eliberat de Administraţia
Financiară competentă, din care să rezulte că proprietarul este la zi cu
plăţile către Stat. Administraţia Financiară competentă este cea la care se
plăteşte impozitul anual pentru imobilul respectiv;
 documentaţia cadastrală a bunului imobil (fişa bunului imobil şi planul de
amplasament, respectiv planul releveu), întocmită de un expert cadastral
autorizat;
 extrasul de carte funciară care se obţine prin intermediul biroului notarial
şi este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;
 certificatul de performanță energetică, eliberat de un auditor energetic
atestat;
 în cazul apartamentelor, adeverinţa eliberată de asociaţia de proprietari
sau locatari care sa arate situația datoriilor față de asociațe5 faţă de aceasta
(întreţinere, cheltuieli, reparaţii, cheltuieli comune etc.);
 ultima factură și chitanță privind plata la zi a utilităţilor aferente
imobilului.
 În plus, pentru persoane juridice:

 certificat de atestare fiscală a persoanei juridice valabil, eliberat de ANAF;


 certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului sau actul în baza caruia
îsi desfăşoară activitatea persoana juridică;
 certificat constatator valabil, eliberat de Registrul Comertului (pentru
societăţi comerciale). În lipsa certificatului constator, biroul notarial poate
elibera, contracost, un extras prin serviciul RECOM Online;
 împuternicire (delegaţie, hotărâre A.G.A) pentru reprezentantul persoanei
juridice la încheierea actului (dacă este cazul).
 hotărâre A.G.A din care să rezulte acordul asociaților cu privire la
vânzarea bunului aflat în proprietatea societății.
 Contract de donație = contractul prin care se transferă, gratuit şi irevocabil, un
drept real sau de creanţă, de la donator la donatar.
 DREPTURI ŞI OBLIGAŢII:
Eu, donatarul, X, declar că accept cu recunoştinţă donaţia făcută prin acest
contract astăzi, data autentificării acestuia.
Transmiterea proprietății asupra imobilului, împreună cu tot ceea ce este
necesar pentru exercitarea liberă și neîngrădită a posesiei, precum și predarea
imobilului au loc astăzi, data autentificării contractului.
Noi, părțile, declarăm că ni s-au pus în vedere dispozițiile art. 1.146 – 1.154
din Codul civil cu privire la raportul donațiilor, iar eu, donatorul Y, declar că
fac prezenta donație cu SCUTIRE DE RAPORT, conform art. 1.150 alin. (1)
litera a) din Codul civil.
Nouă, părților contractante, ni s-au adus la cunoștință prevederile art. 1.086
din Codul civil privind rezerva succesorală, ale art. 1.088 din Codul civil
privind întinderea rezervei
succesorale, ale art. 1.089 din Codul civil privind cotitatea disponibilă,
precum și prevederile art. 1.091 – 1.099 din Codul civil, privind reducțiunea
liberalităților excesive.
Eu, donatorul Y, declar pe propria răspundere și sub sancțiunile prevăzute de
art. 326 din Codul civil, că nu sunt în stare de insolvabilitate și nu sunt în
niciuna dintre situațiile prevăzute de lege care atrag incapacitatea de a dona.
 Promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare = act încheiat la notariat în formă
autentică prin care proprietarul unui imobil se obligă faţă de o altă persoană să i-
l vândă acesteia în viitor.
 Acte necesare: acte de identitate părţi; acte de proprietate - contract de
vânzare-cumpărare, proces verbal de predare-primire, hotărâre
judecătorească, titlu de proprietate, certificat de moştenitor, etc.; extras de
carte funciară pentru informare - va fi obținut de către biroul notarial.
 Succesiune = transferul bunurilor unei persoane decedate către moștenitori
legali/testamentari, ce operează după eliberarea certificatului de moștenitor.
 Procedura succesorală notarială se deschide, după caz, la cererea oricărei
persoane interesate, a procurorului, precum și a secretarului consiliului local
al localității în raza căreia defunctul și-a avut ultimul domiciliu, dacă în
succesiune există bunuri imobile.
 În cadrul procedurii succesorale, notarul public stabilește calitatea
moștenitorilor, alcătuirea masei succesorale, precum și cota succesorală la
care au dreptul.
 Calitatea de moștenitor și numărul moștenitorilor se stabilesc prin acte de
stare civilă și cu martori, iar bunurile ce compun masa succesorală se
dovedesc prin înscrisuri sau orice alte mijloace de probă admise de lege.
 În succesiunea în care există bunuri, s-a realizat acordul între moștenitori și
s-au administrat probe îndestulătoare, notarul public întocmește încheierea
finală a procedurii succesorale.
 Încheierea finală va cuprinde, pe lângă mențiunile comune încheierilor
notariale, numele, prenumele și ultimul domiciliu al defunctului, data
decesului, numele, domiciliul și întinderea drepturilor tuturor moștenitorilor
și legatarilor, bunurile și datoriile succesiunii, taxele de timbru, onorariul,
precum și alte date care au fost necesare la soluționarea cauzei.
 Acte necesare:
 actele de identitate ale moștenitorilor1;
 certificatul de deces al defunctului2 (original sau duplicat);
 certificatul de căsătorie al soţului supravieţuitor ( sau certificatul de deces /
certificatul de moştenitor / sentinţa judecătorească de divorţ, după caz);
 certificat de naştere şi căsătorie al descendenţilor (copii, nepoţi) sau al altor rude
care au dreptul la succesiune1.
 2 martori care l-au cunoscut pe defunct;
 dacă există, testamentul.
 Alte acte care dovedesc averea defunctului (după caz), pentru stabilirea masei
succesorale :
 acte proprietate bunuri imobile: contract vânzare-cumpărare/construire, proces
verbal de predare-primire a locuinţei; contract de împrumut şi adeverinţa de
achitare integrală;
 certificat fiscal eliberat de Administraţia Financiară;
 acte proprietate automobil (talon, carte de identitate);
 certificat fiscal automobil, eliberat de Administratia Financiară;
 certificat acţionar, carnete C.E.C. , conturi, depozite bancare (extras de cont sau
contract de depozit - acestea se vor obține prin intermediul biroului notarial care
va transmite băncii o adresă de trimitere), act concesiune pentru locul de veci,
adeverinţa cu valoarea locului de veci, eliberată de Administraţia Cimitirelor sau
de Parohie.
 Testament = act juridic unilateral, personal, revocabil cât timp testatorul este în
viaţă, prin care acesta dispune de avutul său pentru timpul când nu va mai fi în
viaţă. Testamentul cuprinde, de regulă, în conţinutul său, legate, dar potrivit legii
poate cuprinde şi alte dispoziţii: 1. dezmoştenire; 2. sarcini impuse legatarilor sau
moştenitorilor legali; 3. numirea unui executor testamentar care să asigure
executarea dispoziţiilor testamentare; 4. revocarea unui testament anterior; 5.
recunoaşterea unui copil din afara căsătoriei; 6. retractarea revocării unui
testament anterior; 7. dispoziţii cu privire la funeralii şi înmormântare; 8.
împărţeala de ascendent; Testamentul trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: a) consimţământul; testatorul trebuie să aibă discernământ în momentul
întocmirii testamentului; b) capacitatea; testatorul trebuie să aibă capacitatea de
a dispune prin liberalităţi, iar gratificatul, capacitatea de a primi un testament; c)
obiectul trebuie să fie în circuitul civil şi poate fi atât un bun prezent cât şi unul
viitor; d) cauza, trebuie să fie licită, morală şi posibilă; e) să fie întocmit în formă
scrisă; f) să fie întocmit printr-un act separat, legea interzicând testamentele
conjunctive.
 "…aflându-mă în deplinătatea facultăților mentale
Am luat la cunoștință de dispozițiile art. 1088 Cod Civil cu privire la
întinderea rezervei succesorale a moștenitorilor.
Acest testament a fost întocmit cu respectarea art. 1044 și reprezintă ultima
mea voință."
 Certificat de moștenitor = act emis de notarul public competent la încheierea
procedurii succesorale notariale, prin care se constată calitatea de moștenitor a
unei persoane fizice, precum și drepturile sale succesorale.
 Certificat suplimentar de moștenitor = reluarea procedurii succesorale în vederea
completării încheierii finale cu bunurile omise din masa succesorală.
 Certificat de calitate de moștenitor = la cererea moștenitorilor, notarul public
poate elibera certificat de calitate de moștenitor, care atestă numărul, calitatea și
cotele succesorale ale tuturor moștenitorilor legali, cu respectarea procedurii
prevăzute pentru eliberarea certificatului de moștenitor, exceptând dispozițiile
privind masa succesorală.
 Depoziție de martor = mijloc de probă concretizat în relatarea făcută oral de către
martor în fața notarului public ce cuprinde declarații privitoare la starea civilă a
defunctului și a rudelor defunctului despre a căror existență are cunoștință
martorul.
 "declar următoarele:
 nu mă aflu în niciuna din situațiile prevăzute la art. 315 Cod procedură
civilă […]
 nu mă aflu în serviciul vreunui succesibil
 l-am cunoscut pe defunctul X, CNP Y, decedat la data de …., deoarece
….
 știu că defunctul X a fost/nu a fost căsătorit […]
 știu că defunctul are/nu are copii […]".
 Act de partaj voluntar (după succesiune) = împărțeala prin bună învoială
 Acte necesare partajului succesoral
 certificatul de deces;
 certificatul de moștenitor/legatar (dacă există);
 copia testamentului (dacă există);
 actele de stare civilă ale părților pentru a dovedi gradul de rudenie cu defunctul;
 titlurile de proprietate ale bunurilor care fac parte din masa succesorală
(contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, titlu de proprietate emis în
baza Legii nr. 18/1991, contract de schimb etc.).
 acte care dovedesc exercitarea dreptului de opțiune succesorală (de ex.
declarație notarială de acceptare sau de renunțare la moștenire, acte care
dovedesc acceptarea tacită a succesiunii, etc.).
 Declarație că nu realizează venituri pentru obținerea ajutorului social sau
alocației de susținere a familiei.
 Declarația vânzătorului că a primit prețul conform contract.
 Declarație pe proprie răspundere că nu am condus vehicule cu masa mai mar de
3,5 to în perioada X (nu am desfășurat nicio activitate supusă regulamentului
transportului rutier).
 Declarație pe propria răspundere că a deținut permis spaniol anulat pe teritoriul
României.
 Procură specială pentru depunerea declarațiilor fiscale online la Administrația
Finanțelor Publice.
 Fișă de cunoaștere a clientului – persoane fizice.
 Anexe INS – aspecte calitative ale terenurilor (în cazul contractelor imobiliare)
 Sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale.
 Adresă către primărie pentru verificarea dacă un apartament este înscris într-o
asociație de locatari.
În perioada stagiului de practică am elaborat următoarele acte:
 cerere pentru eliberare de extras de carte funciară pentru informare
 cerere pentru eliberare de extras de carte funciară pentru autentificare
 cerere de eliberare certificat de urbanism.
De asemenea, în cadrul stagiului de practică mi-au fost prezentate registrele
biroului notarial și mi-a fost pusă în vedere următoarea legislație:
1) Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
2) Regulament din 2013 de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale
nr. 36/1995
3) Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
4) ORDIN Nr. 700/2014 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului de
avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară
5) Metodologia citării
6) Ordonanța de urgență nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și
exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991
7) LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcții
8) LEGE nr.350 din 6 iulie 2001privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
9) Legea 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum si
pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de
terorism
10) Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
11) Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de
încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de
plată
12) Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării
terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001
privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri
proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea
Agenției Domeniilor Statului
13) Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în
străinătate.
IV. Evaluarea experienţei dobândite în cadrul stagiului de practică (aprecieri asupra
rezultatelor obţinute şi contribuţiei aduse de stagiul de practică la dezvoltarea
profesională/ individuală):
Aspectele pozitive conturate pe parcursul desfășurării practicii au fost, printre
altele, receptivitatea crescută pe care am resimțit-o față de informațiile prezentate, dată
fiind maniera interactivă de abordare a acestora și calitatea lor, capacitatea de a crea
corespondente între norme de drept în vigoare și modul în care acestea se aplică in cadrul
procedurilor efectuate în cadrul biroului notarial și posibilitatea de a interacționa cu
personalul biroului, a cărui experiență profesională a contribuit la clarificarea unor
probleme practice. Gradat și sistematic, s-a făcut o trecere de la expunerea cadrului
teoretic, respectiv de la prezentarea normelor metodologice și a instrucțiunilor privind
registrele unice ținute de Uniunea Națională a Notarilor Publici din Romania, la cadrul
practic, relevat prin operațiunile desfășurate pe portalul din sistemul informatic al
biroului, efectuate de către persoane autorizate. Beneficiul obținut, la finalizarea
stagiului de practică, a fost dobândirea unei imagini mai clare asupra activității notariale
în ansamblu și asupra funcționării registrelor naționale notariale, în subsidiar.
Stagiul de practică a constituit pentru mine o parte integrantă a procesului de
formare profesională iniţială. Mi-a asigurat formarea competenţelor profesionale şi
acumularea experienţei privitor la organizarea şi realizarea activităţilor în domeniul
notarial şi a avut drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de
mine în cadrul anilor de studiu.

V. Propuneri şi recomandări privind îmbunătăţirea structurii şi activităţii


instituţiei/organizației – gazdă: -

STUDENT PRACTICANT, VIZAT


VASILACHE (PETRIȚĂ) ANDA-ELENA TUTORE DE PRACTICĂ
Data: 20.04.2018