ARMIRANOBETONSKE KONSTRUKCIJE

STROPOVI

V.pred. mr.sc. V. Herak Marović, d.i.g.

-

Stropne konstrukcije preuzimaju opterećenje svih struktura i sadržaja građevine i predaju ih vertikalnoj konstrukciji. Stropne konstrukcije s obzirom na krutost u svojoj ravnini imaju ključnu ulogu u nosivoj konstrukciji kao horizontalne dijafragme, te omogućuju raspodjelu horizontalnih djelovanja (vjetar, potres) na sve vertikalne nosive elemente (zidove, stupove). Prema načinu izvedbe razlikujemo: * monolitne stropne konstrukcije, * polumontažne stropne konstrukcije, * montažne stropne konstrukcije.

-

-

Prema strukturi razlikujemo: * pločaste stropne konstrukcije, * rebraste stropne konstrukcije, * mješovite stropne konstrukcije (kombinacija ploča i greda).

mr. sc. V. Herak-Marović, 2006/07

2

1) PLOČA OJAČANA REBRIMA
Stropovi od ploča ojačanih gredama (rebrima) nazivaju se rebrasti stropovi.

-

Rabe se u zgradarstvu, industrijskim objektima. Za sve stropove potrebno je nastojati smanjiti stalno opterećenje do minimuma. To se postiže smanjujući u prvom redu debljinu ploče. Veći razmaci greda zahtijevaju deblje ploče, pa se ponajprije izračuna maksimalni raspon ploče pri njezinoj minimalnoj debljini za mjerodavnu računsku kombinaciju opterećenja, a ako izračunati maksimalni raspon ploče ne odgovara tlocrtu, mogu se mijenjati razmaci greda i povećavati debljina ploče (minimalna debljina ploče je 7 cm)
mr. sc. V. Herak-Marović, 2006/07 3

-

U proračunu rebrastog stropa ploča stropa se proračunava kao kontinuirana, oslonjena na rebra. Rebra stropa proračunavaju se kao gredni nosači T-presjeka. Ravni podgled rebrastog stropa (rabi se radi skrivanja lošeg izgleda konstrukcije u nepravilnim tlocrtima) obješen je na strop. Pri manjim razmacima rebara od 1 m, strop je obješen na rebra. Kod većih razmaka rebara od 1 m, podgled valja objesiti na ploču (spušteni strop).

-

mr. sc. V. Herak-Marović, 2006/07

4

2) SITNOREBRASTI STROPOVI
Za sve konstrukcije stalna je težnja smanjiti njihovu vlastitu težinu. Potrebna debljina armiranobetonske ploče je oko 1/35 raspona, a to kod većih raspona dovodi do debelih ploča s odnosom q/g manjim od 0.2. Sitnorebrasti stropovi su se razvili iz nastojanja da se ostvare lakše i ekonomičnije stropne konstrukcije. Proračunavaju se kao gredni nosači (T-presjek), pri čemu ploča preuzima tlačna naprezanja. Sitnorebrasti stropovi mogu biti monolitni, polumontažni i montažni.

-

-

-

mr. sc. V. Herak-Marović, 2006/07

5

Limovi se tanko mažu tehničkim vazelinom da beton ne prianja uz oplatu i da se očvrsli beton lakše odvaja. V. Može se rabiti i drvena oplata.A) Monolitni sitnorebrasti stropovi Rade se vrlo racionalno uz višestruku uporabu (do 100 puta uz kvalitetno održavanje) limene oplate. 2006/07 6 . Herak-Marović. Dimenzije monolitnih sitnorebrastih stropova i armatura prikazane su na slijedećem crtežu: - mr. koju prije treba namočiti mineralnim uljem radi višestruke uporabe. Zbog lakšeg skidanja oplate rebra su obično trapeznog oblika. sc.

ona s glavnim rebrima čine roštilj.predvidjeti jedno rebro u sredini raspona 6 m ≤ l ≤ 9 m . U rebro dolazi poprečna armatura (spone) na razmaku ≤ 25 cm. 2006/07 7 . - - mr. V.predvidjeti dva rebra u trećinama raspona 9 m ≤ l ≤ 12 m . od kojih se polovina povija blizu ležaja (zbog poprečnih sila). Sitnorebrasti stropovi raspona većeg od 3 m moraju imati potreban broj poprečnih rebara za ukrućenje (ugrađuju se okomito na glavna-uzdužna rebra): 3 m ≤ l ≤ 6 m . a druga su polovina ravne šipke koje idu uzduž cijelog rebra.predvidjeti tri rebra za ukrućenje Ako sitnorebrasti strop ima više poprečnih rebara. Herak-Marović. oblika Tpresjeka u polju i pravokutnog presjeka na ležaju. pa se tako i proračunavaju. a najčešće se oblikuje da može preuzeti i negativne momente u ploči. sc. što se postiže horizontalnim vutama. Za kontinuirane sitnorebraste stropove može se pokazati potreba za povećanjem širine rebra u području ležaja. Rebra se redovito armiraju parnim brojem šipaka armature (2 ili 4).- Proračun sitnorebrastog stropa provodi se kao za T nosače.

Ploča stropa se najčešće armira R mrežom. Herak-Marović. a presjek šipke u gornjoj zoni najmanje 1/3 presjeka armature za jedno glavno rebro.- Ploča sitnorebrastog stropa se ne proračunava ako je λ ≤ 50 cm. jedna šipka u gornjoj i jedna u donjoj zoni. a armiraju se ravnim šipkama. 2006/07 8 . površine 0. - mr. Montažne šipke φ6 dolaze jedna u rebro i jedna u ploču između rebara. s nosivim smjerom okomito na rebra. V.1 % betonskog presjeka ploče. Presjek šipke u donjoj zoni iznosi najmanje 2/3. sc. Rebra za ukrućenje istog su presjeka kao i glavna rebra.

sc. Polupredgotovljeni rebrasti strop je prikazan na slijedećem crtežu: - mr. Herak-Marović. 2006/07 9 .B) Polumontažni sitnorebrasti stropovi - Gredice se izrađuju u tvornicama betonskih elemenata i dopremaju na gradilište. V. Gredice moraju imati dvostruku armaturu da se ne bi slomile pri transportu i postavljanju. Na njih se postavljaju jahači od tvrde žice na koje se oslanja svođena limena ploča kao oplata za betonsku ploču.

Herak-Marović. Nešto je manja krutost u odnosu na monolitni sitnorebrasti strop. 2006/07 . Monolitnost se nadoknađuje naknadnim istodobnim betoniranjem ploča i podvlaka na licu mjesta. Strop mora imati poprečna rebra za ukrućenje. Veza ležajne armature gredica provodi se pomoću petlje ili zavarivanjem nastavaka: a) Zavarivanje uzdužne armature b) Nastavljanje petljom 10 mr. sc.- Ostvaruje se znatna ušteda u gradivu (prvenstveno oplati) i radnoj snazi. V.

2006/07 ~ ~ 11 . s tom razlikom što se kontinuirani strop proračunava za opterećenje vlastitom težinom gredica i ploče kao greda na dva ležaja. Veza ležajne armature gredica provodi se pomoću petlje ili zavarivanjem nastavaka. Monolitnost se nadoknađuje naknadnim istodobnim betoniranjem ploče i podvlaka. Strop se sastoji od montažnih armiranobetonskih gredica i betonske ploče betonirane na licu mjesta. kao oplata za betonsku ploču. mr. sc. stoljeća poznatih pod nazivom “Isteg” stropovi. Herak-Marović. Proračun stropa izvodi se kao i za monolitni sitnorebrasti strop. Gredice se izrađuju u tvornicama betonskih elemenata i dopremaju na gradilište. Na njih se postavljaju jahači od tanke žice na koje se oslanja svođena limena ploča.U našim krajevima je izveden niz stropova u razdoblju 60-ih i 70-ih godina 20. Gredice moraju imati dvostruku armaturu da se ne bi slomile pri transportu i montaži. Strop mora imati rebra za ukrućenje. V.

Nakon što se ploče polože. Polumontažne i montažne stropove nije preporučljivo izvoditi u seizmičkim područjima. 2006/07 12 - .C) Montažni sitnorebrasti strop od predgotovljenih elemenata Ima prednost pred polumontažnim stropom u mogućnosti izradbe sastavnih dijelova pod krovom. Herak-Marović. sc. omogućuje građenje za vrijeme kiše i smrzavice. Primjeri sitnorebrastih stropova od predgotovljenih elemenata prikazani su na slijedećim crtežima: - - Strop se sastoji od rebara koja imaju utore za ulaganje ab. zaliju se reške između njih i rebra rijetkim cementnim mortom. mr. ploča. V.

Herak-Marović. te pridonijeti većoj krutosti stropa. Šuplja tijela mogu biti betonska ili opekarska. koji ovise o mogućnostima tvornice. Tlačna ploča se može izostaviti samo ako su gusto postavljena poprečna rebra za ukrutu. plino ili pjeno betona (siporex. 2006/07 13 . ytong). - mr. koja će povezivati montažna uzdužna rebra i omogućiti raspodjelu opterećenja na više rebara. Izvode se s krutom gornjom pločom ili bez nje. V. sc.3) POLUMONTAŽNI STROPOVI SA ŠUPLJIM TIJELIMA Stropovi sa šupljim tijelima se izvode prema različitim sustavima. Zadatak ploče je da primi tlačna naprezanja i poveže u cjelinu uzdužna rebra. a mogu biti blokovi od laganog.

V. 2006/07 14 . Šuplji blokovi se montiraju na prethodno montirane predgotovljene armiranobetonske ili prednapete gredice (rebra).A) Strop od prednapetih gredica s ispunom od betonskih bloketa: - Tipovi gredica razlikuju se vezano za klasu betona. Proizvođači nude prospekte s dijagramima pomoću kojih se za uporabno opterećenje i odabrani raspon odabire tip gredice. sc. visinu gredice i količinu armature. mr. Herak-Marović.

a iznad ploča. 16 i 20 cm. dužine 25 i 33 cm te širine 20 i 25 cm. sc. nije potrebna oplata. Monta-opeka se proizvodi visine 8. 2006/07 15 - - . V. mr. Tlačna čvrstoća opeke mora biti minimalno 20 N/mm2. Herak-Marović. 12.B) Monta-sustav stropa: - Stropnu konstrukciju čine nosive gredice sastavljene od armiranih opeka između kojih se betonira rebro.

Betonsko rebro i ploča izvode se na licu mjesta.- Visina stropa izrađuje se u ovim dimenzijama: v + hf = h 12 + 1(2)(3)(4) = 13(14)(15)(16) 16 + 1(2)(3)(4) = 17(18)(19)(20) 20 + 1(2)(3)(4) = 21(22)(23)(24) - U utore opeke ulaže se nosiva i montažna armatura. strojevima ili koncentriranim teretima. 4 25 12 16 M blok onta Arm atura 16 - . a ne smije se postavljati ondje gdje je moguće opterećenje vozilom. Strop se rabi u zgradarstvu za kontinuirano stalno i promjenljivo opterećenje. Dobar je zvučni i toplinski izolator. a zatim se ispunjavaju cementnim mortom.

V. 2006/07 17 . Herak-Marović. sc.mr.

- Gredice svijetlog raspona većeg od 4. 2006/07 18 . Herak-Marović. V. sc.5 m moraju imati u sredini spojno armiranobetonsko rebro čije su dimenzije i armatura prikazane na crtežu: - Detalj oslanjanja stropa na zid prikazan je na slijedećem crtežu: mr.

Herak-Marović. Ciglarski uložak s armaturom i betonom unutar ciglarskog elementa čini predgotovljeni dio nosivih gredica. V. sc. mr.C) Fert-sustav stropa: - Sastoji se od nosivih gredica i ispune od šuplje opeke. 2006/07 19 .

kose krovne ploče. industrijski objekti. 2006/07 20 . Herak-Marović. Visina stropa izvodi se u ovim dimenzijama: v + hf = h 14 + 4 = 18 cm 16 + 4 = 20 cm - mr. nadstrešnice. sc. V.- Primjena: međukatne i krovne ravne ploče.

V. te biti horizontalno ukrućene. sc. dužina nalijeganja ciglarskog uloška treba iznositi najmanje 5 cm (zid/gredu treba prethodno izravnati) Ako se gredica izravno ne oslanja na zid ili gredu. Podupore trebaju nalijegati na čvrstu podlogu. 2006/07 21 . Herak-Marović. Ako se gredica izravno oslanja na zid. Za vrijeme postavljanja gredica i betoniranja rebara i ploče. potrebno je i na krajevima izvesti podupore. - - mr. Armatura na ležaju treba biti usidrena u dužini min 15 cm.- Strop raspona većeg od 4 m mora u sredini imati armirano rebro za ukrućenje. a kod raspona preko 5 m nadvišenje L/200 (L=duljina gredice). Za raspone do 5 m gredici je u sredini potrebno dati nadvišenje L/300. strop se podupire na razmaku od 1.5 m posredno preko podvlake.

Koristi se za stambene zgrade i obiteljske kuće. Zahtijeva malo dodatne opreme i nije potrebna specijalizirana radna snaga. Strop se proračunava kao puna armiranobetonska ploča. sc. Herak-Marović. Ovaj strop ima obilježje dobrog zvučnog i toplinskog izolatora.- Tlačna ploča se armira okomito na rebra (4 φ6/m širine). mr. V. 2006/07 22 . Jednostavna i brza izvedba.

V.Strop sa pojedinačnim i udvojenim gredicama mr. Herak-Marović. 2006/07 23 . sc.

R-nosači Presjek FERT stropa Izrađene FERT gredice Ciglarska ispuna 24 .

Okomito na pravac pružanja gredica. nabijen i njegovan. Otpuštanje podupora gredica u uobičajenim uvjetima nakon 7 do 10 dana.Izvedba monolitnog dijela stropa Izvedba monolitnog dijela stropa može započeti nakon što stručna osoba utvrdi da su podupore ispravno izvedene. armatura rebra za ukrutu. te armatura konzolnih ploča i serklaža). odnosno kad monolitni beton postigne najmanje 70% računske čvrstoće. 25 . Prije betoniranja podlogu treba očistiti i dobro zasititi vodom. koja treba biti nepomična za vrijeme betoniranja. Za izradu monolitnog dijela obično se koristi beton C 25/30. koji treba biti ispravno ugrađen. Prije ugradbe betona postaviti svu potrebnu armaturu (zavarena armaturna mreža okomito na gredice. postaviti zavarene armaturne mreže R-139 po cijeloj površini stropa. 1 cm ispod vrha stropa. Rebro za ukrutu armirati sa po 2Ø8 u gornjoj i donjoj zoni (vilice Ø6/50 cm).

V. sc. Herak-Marović. 2006/07 26 .Primjer proračuna “Fert” stropa Propisivanje potrebnih gredica za svako polje: G3 G8 G1 mr.

27 7.0 3.38 4.33 3.16 5.ukupno eksploatacijsko opterećenje (s vlastitom masom stropa) koje konstrukcija može nositi Lo.Ukupno eksploatacijsko opterećenje koje može nositi stropna konstrukcija visine 14+4=18 cm* kada je sustava slobodno položene grede tip gredice q.4 3.40 4.79 4. (m) ..6 4.29 6.01 6.74 5.84 5.6 3.59 6.65 5.64 7.8 4.74 5.69 7.31 5.96 8.6 2.81 4.15 6.88 8.39 10.67 5.59 6.51 7.58 8.80 6.37 7.8 3.09 5.45 7. (kN/m2) .0 G1 G2 G3 G4 S1 G5 G6 G7 G8 G9 G10 S2 2.2 5.09 6.33 5.44 7.78 8.98 5.51 6.75 7.78 11. beton) iznosi oko 2.78 7.56 6.2 kN/m2 27 .79 6.35 5. a stropa S2 oko 3.82 5.31 7.85 6.87 6.4 2.15 5.33 8.31 5.34 8.60 9.48 4.60 8.00 12.38 8.47 6.46 4.4 4.69 6.90 4.0 5. blokovi.22 4.69 5.2 3.02 9.98 7.4 5.8 kN/m2.23 4.78 4.24 7.22 5.44 9.34 6.81 7..46 9..11 4.95 Nosivost konstrukcije S2 je za oko 60% veća od S1 (na istom rasponu) Vlastita težina stropa S1 (gredice.18 4.45 8.09 8..99 4.86 5.97 8.0 tip stropa 11.09 7.75 8.2 2.12 5.86 4.90 4.2 4.25 4.84 7.36 6.64 9.6 5.47 5.0 4.8 5.89 15.svijetli raspon između zidova (greda) 2.08 9.62 5.8 6.

Postavljanje gredica s određivanjem međusobnog razmaka gredica Povezivanje armature – strop je spreman za izvedbu tlačne ploče. 28 .

Izvođenje polumontažnih stropnih konstrukcija 29 .

a po potrebi se mogu dodatno nadvisiti podupiranjem. Za posebne slučajeve izvođenja stubišta. otvora. Sitnozrni beton čini tucanik Ø 0-4 mm. pristupa se monolitizaciji sitnozrnim betonom u gredice i poprečna rebra u količini od 10 l/m2. Učvršćivanje letava obavlja se čeličnim čavlima u beton gredica i poprečna rebara i/ili pocinčanim čavlima u Ytong blokove i/ili tiplovanim vijcima. blokove i tankoslojni mort.0 m. Obrada konstrukcije s donje strane vrši se: (1) gletom za poro betone u dva sloja ili (2) impregnacijom 30 a potom bilo kojom žbukom. Dvadeset četiri sata nakon postavljanja morta mogu se ukloniti potpore. spajanja gredica u dva smjera. Dodir sa zidovima prethodno zaštiti rabic mrežicom. Gredice su nadvišene. P970336A. jako opterećene ploče ili velikih raspona i uporabe povišenog bijelog stropa konzultirati proizvođače konstrukcije. Isti je postupak kod izrade krovnih ploča. Dovoljno je zaravnavanje metlom. dr. Kod krovova se na suhi tankoslojni mort postavlja hidroizolacija (elastična) koja nije parna brana. Ante Mihanović Bijeli strop je roštiljna lakobetonska ploča debljine 15 cm i težine 130 kg/m2. autor: Prof. po jedna šipka u gornju i donju zonu. Potom se postavljaju 4-6 lakobetonskih blokova (širina bloka 25 cm) a zatim poprečno rebro čiju oplatu s donje strane čine ležajnice. Nakon postavljanja vijenaca.D) Bijeli strop (krov): Patentirano u Hrvatskoj br. Sigurnosti radi tankoslojni mort se može djelomice ili u cijelosti ponoviti. Proizvođač isporučuje gredice. . Podupiranje se obavezno izvodi na rasponima većim od 3. Tankoslojni mort se ne smije polijevati. potom slijedi jednostruko ili dvostruko letvanje. Poprečno rebro se armira sa 2Ø8 RA na licu mjesta. Izvođenje započinje postavljanjem gredica (na razmaku 65 cm ili manje) i jednim redom Ytong blokova na svakom kraju. ležajnice. Nakon 4 ili više sati gornja površina konstrukcije prelije se rijetkim tankoslojnim mortom sastavljenim od 50% Ytong morta i 50% cementa. Između letava se zavisno o klimatskoj zoni postavlja polistiren debljine 2 cm ili više. cement i voda.

31 .

računsko opterećenje koje može nositi stropna konstrukcija kada je sustava slobodno položene grede. mr.BIJELI STROP – OSNOVNI TIP BIJELI STROP – POVIŠENI Dimenzioniranje Bijelog stropa je praktički isto kao i Fert stropa. Herak-Marović. Udvojene gredice mogu prenijeti dvostruko veće opterećenje. sc. 2006/07 32 . V. U donjoj tablici prikazano je ukupno slomno .

V.mr. 2006/07 33 . Herak-Marović. sc.

Herak-Marović. 2006/07 34 .mr. sc. V.

mr. 2006/07 35 . Herak-Marović. sc. V.

Herak-Marović. V. sc. 2006/07 36 .mr.

sc.mr. 2006/07 37 . Herak-Marović. V.

E) Sivi strop: Patentirano u Hrvatskoj br. Izvođenje započinje postavljanjem gredica (na razmaku 68 ili 20 cm) i jednim redom blokova na svakom kraju. Poprečno rebro se armira sa 2Ø8 ili 2Ø10 RA na licu mjesta. a po potrebi se mogu dodatno nadvisiti podupiranjem. 38 . širina bloka 25 cm. po jedna šipka u gornju i donju zonu. Poprečna rebra se izvode na razmaku cjelobrojnih blokova 4-6. roštiljnog tipa nosivosti. dr. Dovoljno je zaravnavanje metlom. P990191A. Ante Mihanović Sivi strop je armirano betonska ploča debljine 15 cm sa šupljinama.0 m. Nakon postavljanja vijenaca. Potom se postavlja jedna po jedna kadica (donji dio bloka) te na nju poklopnica (gornji dio bloka). a bočno dvije bočnice. autor: Prof. Spojevi blokova (i po želji površina bloka) preliju se cementnim mlijekom uz dodatak kamene prašine. koje se izvodi na rasponima većim od 3. Gredice su nadvišene. Oplatu s donje strane čine mu ležajnice. pristupa se monolitizaciji sitnozrnim betonom u gredice i poprečna rebra.

2006/07 39 . V.I dimenzioniranje Sivog stropa je praktički isto kao i Fert te Bijelog stropa. mr. U donjoj tablici prikazano je ukupno slomno računsko opterećenje koje može nositi stropna konstrukcija kada je sustava slobodno položene grede. Herak-Marović. sc.

40 .

2006/07 41 . Herak-Marović. Visina ploče h = 10 . sc.25 cm. mr. V. - Ovisno o odnosu raspona lx i ly i ležajnim uvjetima mogu prenositi opterećenje u jednom ili dva međusobno okomita smjera.4) PUNE I ŠUPLJE ARMIRANOBETONSKE PLOČE A) Pune armiranobetonske ploče Vrlo često se primjenjuju kao stropne konstrukcije.

točkasti oslonci. sc. promjenljiva debljina i sl. Herak-Marović. promjenljivi rubni uvjeti. točkasta opterećenja. regularni rubni uvjeti.- Ako je omogućeno dispozicijom pune ploče treba nastojati projektirati kao nosive u dva ortogonalna smjera. V. Način proračuna: * proračun prema tablicama raznih autora – racionalno. nepravilna dispozicija. osobito ako je pravilna tlocrtna dispozicija. mr. ploče se modeliraju mrežom konačnih elemenata. jednolika opterećenja * proračun primjenom računalnih programa – temelji se na primjeni različitih programa uglavnom na bazi MKE. modularni rasponi visokogradnje. otvori. 2006/07 42 . - Izvode se monolitno na licu mjesta ili polumontažno (omnia ploče). može se modelirati nestandardna struktura.

- - mr. a rjeđe kao ortotropne ploče kada se aktivira i drugi smjer.B) Polumontažni strop sustava “Omnia” Strop se sastoji od montažne ploče debljine min 4 cm. armirani mrežastom armaturom i odgovarajućim rešetkastim nosačima (poprečna armatura za sprezanje montažnog i naknadno betoniranog dijela ploče) montiraju uz podupiranje. sc. armirane mrežastom armaturom i dodatnog betona debljine prema proračunu. Ovi stropovi se tretiraju kao linijske ploče koje nose pretežno u jednom pravcu. te dobiti ploču nosivu u dva smjera (različite statičke visine u svakom smjeru). Proračunava se kao puna armiranobetonska ploča. 2006/07 43 . te se ugrađuje armatura na spojevima ploča i betonira se ploča do pune visine (prema statičkom proračunu). Predgotovljeni dio ploče za vrijeme građenja te najmanje 14 dana poslije betoniranja mora se držati poduprt na razmaku prema statičkom proračunu. Stop se izvodi na način da se predgotovljeni elementi ploča debljine 4-5 cm. V. Herak-Marović. Po potrebi je moguće postaviti armaturu i okomito na omnia ploču.

sc. 2006/07 44 ho .- Poprečni presjek i armatura “Omnia”-stropa: mreža na spoju mreža u gornjoj zoni (po potrebi) Naknadno saliveni beton R-nosac h-ho h mreža u Omnia ploci λ λ širina Omnia ploce . V. Herak-Marović.prema mogucnostima vibro stola Montažna Omnia ploca mr.

”Omnia” – strop (predgotovljeni element) mr. Herak-Marović. 2006/07 45 . V. sc.

mr. 2006/07 46 . V. sc. Herak-Marović.

12 m) Najmanja visina ploče je 24 cm (cijevi Φ14 cm). eliptičnih ili pravokutnih šupljina (umetnu se cijevi od plastike ili vodootpornog kartona). ne uzimajući u obzir oslabljenje tlačne zone otvorom. - c1)Ploče nosive u jednom smjeru (l = 5 . Jedan od načina smanjenja težine ploče je ostavljanje kružnih. Najmanja visina šuplje ploče je 24 cm. pretežiti dio stalnog opterećenja odnosi se na vlastitu težinu. S obzirom na način armiranja mogu biti nosive u jednom ili dva smjera.C) Šuplje armiranobetonske ploče Kod pločastih konstrukcija većih raspona (potrebna veća visina stropa) naprezanih savijanjem. ali ne manji od 6 cm. ali ne smije biti manji od 6 cm. Ploče preko jednog ili više polja računaju se kao pune. . Za veća opterećenja i raspone ugrađuje se jedno ili više poprečnih rebara širine od 10 do 15 cm. Razmak između cijevi odabire se ovisno o njihovim dimenzijama i veličini glavnih kosih napona. pa svako njezino smanjenje vodi do ekonomičnijih konstrukcija. Razmak između šupljina odabire se prema dimenzijama i veličini glavnih kosih napona (dimenzioniranje na poprečnu silu).

sc. V. Herak-Marović.- Poprečni presjek i armatura šuplje ploče prikazani su na slijedećem crtežu: mr. 2006/07 h h 48 .

V. Herak-Marović.c2) Ploče nosive u dva smjera Ove ploče su ekonomične kad su rasponi lx i ly veći od 8 m.torzijsku krutost ploče Poprečni presjek i armatura ploče nosive u dva smjera prikazani su na slijedećem crtežu: mr.krutost ploče na savijanje u smjeru cijevi i okomito na cijevi . sc. 2006/07 49 . Za proračun je potrebno poznavati: .

- Šupljine su u smjeru kraćeg raspona.da imaju dovoljan moment otpora . Herak-Marović.da su otporne prema vlazi . Okomito na otvore formira se okvirno djelovanje pa su kose spone proračunski i konstrukcijski potrebne. koje imaju nisku cijenu. - mr. V. a moraju zadovoljavati osnovne zahtjeve: . 2006/07 50 .da ne utječu štetno na beton (upijanje vlage). Za izradbu šupljih ploča rabe se cijevi od plastike ili kartonske cijevi. sc.

To je ploča preko mnogo križno postavljenih rebara koja čine roštilj.5) KASETIRANI STROPOVI Kasetirani strop formira se dijeljenjem površine stropa na kvadratna ili pravokutna polja s vidljivim rebrima. sc. V. - Shema kasetiranog stropa mr. 2006/07 51 . Herak-Marović. Nosači koji dijele strop na kasete mogu biti paralelni s njegovim stranicama ili pod kutom (obično 45°).

oslonjene po rubovima. predvorja i slične prostorije. sc. Herak-Marović. Rebra kasetiranog stropa koja čine roštilj proračunavaju se po teoriji štapnih sustava. Ovi stropovi izrađuju se kao monolitne i kao montažne konstrukcije. - - mr. Iz estetskih razloga često se rabe za dvorane. jesu sustav kontinuiranih ploča nosivih u dva okomita smjera. 2006/07 52 . Ploče unutar rebara.- Visina rebara kasetiranih stropova uzima se obično jednakom u oba pravca. V.

Visina ploče: h ≥ 1/30 većeg razmaka stupova ≥ 15 cm. mr. Primjena: industrijske zgrade. spremnici i uopće građevine bez razdjelnih zidova i s pravilnim tlocrtom. V. 2006/07 53 . sc. Herak-Marović. skladišta. Dimenzije stupova: ds ≥ 1/20 razmaka stupova ≥ 1/15 katne visine ≥ 30 cm.6) GLJIVASTI STROPOVI Ravne ploče konstantne visine mjestimično poduprte pravilno raspoređenim stupovima. radionice.

2006/07 54 . Herak-Marović. sc. V.mr.

V. sc. Herak-Marović. manja težina u odnosu na klasične armiranobetonske stropove. mr. povećana trajnost.7) STROPOVI ZA VEĆE RASPONE I OPTEREĆENJA A) Prednapete pune ploče (l = 7-12 m) B) Prednapete gljivaste ploče (l = 7-15 m) Prednosti prednapetih stropova: povoljnije što se tiče problema glavnih vlačnih napona (probijanje). progibi). povoljnije stanje uporabljivosti (pukotine. brža izvedba (otpuštanje oplate nakon tri dana). 2006/07 55 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful