You are on page 1of 4

Kompletné znenie odpovedí Úradu podpredsedu vlády SR pre investície

a informatizáciu na otázky Aliancie Fair-play

30. apríl 2018

I.
Úrad pre verejné obstarávanie pri kontrole obstarávania na zákazku Elektronické služby zdravotníctva v
Protokole o výsledku kontroly (na nahliadnutie tu: https://bit.ly/2GNb55E) konštatuje, že:

"z opisu predmetu zákazky tak nie je jednoznačné zrejmé napr. koľko hardvérov, softvérov, človekodní
poskytovania služieb jednotlivými expertmi, reklamných článkov, reklamných predmetov požadoval
kontrolovaný od uchádzačov naceniť v predloženej ponuke." (str. 27)

"(kontrolovaný)... bližšie nešpecifikoval a neuviedol samotný rozsah obstarávanej služby, t.j.
predpokladaný počet človekodní a predpokladaný počet tovarov, ktoré majú byť v rámci zadávanej
zákazky dodané." (str. 27-28)

"V súvislosti s uvedeným má kontrolná skupina za to, že bez bližšieho vymedzenia, resp. opísania
konkrétnych charakteristík predmetnej služby, nie je možné predložiť kvalitne vypracované
ponuky (sic!), ktoré budú zahŕňať všetky oprávnené výdavky uchádzačov spolu s primeraným ziskom, a
teda riadne naceniť predmet zákazky, resp. predložiť návrh na plnenie kontrolovaným stanoveného
kritéria, nakoľko uchádzači bez týchto technických špecifikácii služieb a tovarov, ktoré sú predmetom
zákazky, nemôžu regulárne vyrátať svoje náklady za poskytnutie obstarávanej služby." (str. 28)

Stav, kedy ministerstvo nevedelo, koľko človekohodín práce a koľko kusov tovarov (HW a SW) za
vysúťaženú sumu dostane, platil podľa zistení kontrolórov ÚVO aj pri podpise Zmluvy o dielo a zmenil sa
až podpísaním Dodatku č. 1, Až ten obsahoval "podrobné vymedzenie predmetu plnenia v rozsahu 56
položiek v celkovej cene 33 563 000 eur bez DPH s uvedením merných jednotiek, ceny za každú jednotku
s DPH, počtu jednotlivých jednotiek a ceny celkom" (str. 28 Protokolu - https://bit.ly/2GNb55E).

1) Považuje pán Raši za štandardné a v poriadku, že pri vypísaní obstarávania rezort pod jeho vedením
nepoznal (a súťažiacim tým pádom neuviedlo) ani približný rozsah obstarávaných tovarov a služieb?

Odpoveď Odboru komunikácie a protokolu ÚPVII:

Projekty elektronizácie zdravotníctva vychádzajú z dokumentu: „Strategické ciele eHealth - kľúčový
nástroj informatizácie verejnej správy v oblasti zdravotníctva na Slovensku“, ktorý bol predložený na
rokovanie vlády SR na základe bodu B.1. uznesenia vlády SR č. 191 z 26. marca 2008 k Správe o stave
informatizácie v rezorte zdravotníctva a schválený vládou SR 16.júla 2008.

Dokument obsahuje v kapitole 6 rámec finančného zabezpečenia implementácie strategických cieľov
eHealth. Na jeho základe boli spracované 4 štúdie medzinárodnými poradenskými spoločnosťami KPMG
a Artur D.Little, ktoré boli realizované pre Ministerstvo financií SR (MF SR).

Uvedené sa opiera aj o štúdiu uskutočniteľnosti projektov eHealth - Model implementácie projektov
prioritnej osi 1 OPIS so zameraním na služby eGovernmentu v oblasti eHealth v rezorte zdravotníctva na
základe procesno-funkcionálnej analýzy, ktorú realizovala spoločnosť KMPG pre MF SR.
Rozsah obstarávaných služieb a požiadaviek bol jednoznačne definovaný. Súťažné podklady vychádzali
z dokumentácie – schválenej štúdie uskutočniteľnosti a žiadosti o nenávratný finančný príspevok
(žiadosť o NFP) Riadiacim orgánom, ktorá predchádzala samotnému verejnému obstarávaniu (VO). Opis
predmetu zákazky obsahoval spracované ciele, požiadavky, výstupy.

Odborníci z ministerstva, na základe vyššie uvedených dokumentov, projekt podrobne nadefinovali a
presne popísali jeho funkcionality a ciele. Bolo na uchádzačoch, aby oni zadefinovali rozsah hardvéru
a softvéru, ktorý tieto požiadavky splní.

Všetky verejné obstarávania na eurofondové projekty (vrátane tohto projektu) zároveň prechádzali
kontrolou zo strany Riadiaceho orgánu pred podpisom zmluvy a keby táto kontrola nedopadla pozitívne,
nebolo by možné pristúpiť k podpisu zmluvy.

Akceptovaná ponuka obsahovala v zmysle definovaných požiadaviek východiská, všeobecné princípy
a zásady riešenia, vysokoúrovňový návrh riešenia a technické špecifikácie riešenia, návrh plánu
komunikácie, riadenia kvality a iné. V ponuke boli uvedení dodávatelia jednotlivých platforiem, na
ktorých budúci dodávateľ plánoval postaviť riešenie – jednalo sa o medzinárodné spoločnosti. Okrem
toho ponuka bola detailizovaná na štruktúrovaný rozpočet po jednotlivých oblastiach a aktivitách
projektu.

Treba však dodať aj to, že detaily projektov na žiadnom rezorte nepripravuje minister, ale tím
odborníkov.

(Pozn. AFP: predpokladaný rozsah vrátane človekodní a kusov techniky je síce súčasťou Žiadosti
o nenávratný finančný príspevok, no nepremietol sa v samotnom obstarávaní do Súťažných podkladov)

2) Ako mohol Richard Raši podpísať zmluvu v hodnote takmer 40 miliónov eur bez toho, aby v
momente podpisu vedel, aký rozsah služby (práca v človekohodinách / počet jednotiek HW, SW a
iných) za tieto peniaze v budúcnosti ministerstvo dostane?

Odpoveď Odboru komunikácie a protokolu ÚPVII:

Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) presne vedelo, aký systém má dostať. Poznalo rozsah služieb
schválených v žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktoré má dodávateľ dodať, pretože boli
vyšpecifikované nielen v opise predmetu zákazky, ale aj v štúdií uskutočniteľnosti a neskôr v detailnej
funkčnej špecifikácií.

Čo sa týka konkrétneho projektu - boli v ňom jasne popísané východiská a návrh riešenia. Tiež boli
definované projektové míľniky, ktoré boli pripravené v zmysle metodiky vývoja aplikačného diela. V
súťažných podkladoch boli definované služby a požiadavky na riešenie, ku ktorým sa dodávateľ v rámci
súťaže zaväzoval.

Do štruktúrovaného rozpočtu boli zahrnuté položky ako predmet zákazky, oblasť a aktivity. Dodávateľ sa
aj v tomto prípade zaväzoval k všetkým požiadavkám zo súťažných podkladov. Financovanie bolo
schválené a realizované cez Operačný program Informatizácia spoločnosti, čo by sa nestalo, keby nielen
rezort zdravotníctva ako prijímateľ, ale aj Riadiaci orgán ako poskytovateľ NFP našiel v projekte chyby.

II.
Dodávatelia NESS a Lynx v stanovisku Aliancii Fair-play uviedli, že sa pri tvorbe ponuky do súťaže
nemohli orientovať len podľa detailnej špecifikácie, ale mali vlastné odhady. "Na spoluprácu boli prizvaní
okrem iných aj experti z Microsoftu, IBM, CISCO, ktorí zložito z dostupných údajov a podobných
systémov vo svete simulovali očakávaný rozsah systému. Navyše NESS aj LYNX mali v tom čase za sebou
už rad projektov, ktoré im poskytli cenné skúsenosti ako rozumne odhadnúť bežnejšie časti systému – tj.
Očakávaný HW výkon, bezpečnostné a sieťové prvky a pod. v závere to bol kvalifikovaný odhad, ktorý
bol pre nás prijateľný. S týmto rizikom sme predložili ponuku, dúfajúc, že následná analýza naše hrubé
predpoklady potvrdí a nebudeme nútení ich výrazne a draho meniť", uviedli Aliancii Fair-play.

3) Považuje to pán vicepremiér za hospodárne narábanie s verejnými zdrojmi?

Odpoveď Odboru komunikácie a protokolu ÚPVII:

Jednoznačne áno. Pred samotnou súťažou bol projekt na rezorte dlhodobo pripravovaný. Predchádzali
tomu rôzne štúdie, iná dokumentácia a aj samotná žiadosť o NFP, ktorej súčasťou bola ako príloha aj
Technická dokumentácia. Rezort zdravotníctva pripravoval projekt v spolupráci s MF SR a inými
organizáciami, ktoré boli v danom čase zapojené do procesu čerpania európskych financií ako
Sprostredkovateľský orgán a iné.

Ako sami uvádzate, pri tomto projekte rezort vo verejnej súťaži vybral dodávateľov, ktorí mali bohaté
skúsenosti a v spolupráci s renomovanými svetovými spoločnosťami mali najlepšie predpoklady na
kvalifikované zvládnutie realizácie riešenia za najlepšiu vysúťaženú cenu.

Treba však zdôrazniť, aj to, že E-zdravie po plnom uvedení do prevádzky a po zábehu, ktorý musí
prekonať každý IT systém, bude výrazne šetriť finančné prostriedky, napríklad na viacnásobných
predpisoch liekov a pod. Odhady hovoria o sume takmer 100 mil. eur ročne.

4) Neťahalo ministerstvo zdravotníctva z pohľadu pána Rašiho v obstarávaní informačne za kratší
koniec, keďže samo nevedelo ani približne, aký rozsah služieb obstaráva a muselo sa spoľahnúť na
odhady firiem?

Odpoveď Odboru komunikácie a protokolu ÚPVII:

MZ SR svoje požiadavky na funkcionalitu systému jasne zadefinovalo v rámci schválenej Štúdie
uskutočniteľnosti a Technickej dokumentácii ako prílohy Žiadosti o NFP.

(Pozn. AFP: predpokladaný rozsah vrátane človekodní a kusov techniky je síce súčasťou Žiadosti
o nenávratný finančný príspevok, no nepremietol sa v samotnom obstarávaní do Súťažných podkladov)

5) Považuje pán vicepremiér takto nastavenú súťaž, keď je obstarávateľ pri rozsahu plnenia plne
odkázaný na ponuku uchádzača, za efektívny spôsob nakupovania tovarov a služieb?

Odpoveď Odboru komunikácie a protokolu ÚPVII:

Rezort presne vychádzal zo štúdie uskutočniteľnosti a zo schválenej žiadosti o NFP a vedel, ako má
fungovať systém, ktorý obstaráva. Technické riešenie predkladajú uchádzači v rámci verejného
obstarávania. Požiadavky boli popísané v podmienkach súťaže a v ďalších dokumentoch, ktoré sú
spomínané vyššie a uchádzači ich mali k dispozícií.

III.
Dôsledkom neuvedenia rozsahu obstarávaných služieb mohli byť neporovnateľné ponuky. Príklad: podľa
súťažných podkladov (časť Vyhodnocovanie návrhov na plnenie kritérií) dostávali uchádzači body za
nacenenie 1) súčtu cien jednotlivých častí riešenia 2) súčtu cien podpory HW, SW a licencií do budúcna
3) jednotkové ceny človekodní rôznych expertov (expert 1 až expert 10). Pri jednotkových cenách
človekodní expertov uchádzači naceňovali LEN JEDNOTKOVÚ CENU človekodní - obstarávateľ z
nacenenia vôbec nevedel, KOĽKO človekodní na projekte expert odpracuje. Jednotková cena človekodní
preto pre porovnanie cien uchádzačov nemohla byť výpovedným údajom.

V praxi sa totiž mohlo stať, že jeden uchádzač dostane za jedného experta viac bodov ako druhý
uchádzač (pretože by bol lacnejší), no ten lacnejší expert by na zákazke odpracoval výrazne viac hodín
ako by odpracoval ten drahší expert. Obstarávateľ pritom vôbec neskúmal a tak nevedel, ktorý expert
koľko na projekte odpracuje - nemohol teda riadne a výpovedne porovnať náklady na ich prácu.

Kontrolóri ÚVO v Protokole z kontroly uviedli, že problém s porovnaním ponúk nevznikol preto, lebo
súťaž mala len jedného uchádzača. "Vzhľadom na to, že v predmetnej užšej súťaži bol vyzvaný na
predloženie ponuky len jediný záujemca, ktorý napokon svoju ponuku v kontrolovaným stanovenej
lehote predložil s návrhom na plnenie kritéria vo výške 22 563 eur bez DPH (...), nemohlo uvedeným
konaním dôjsť k predloženiu vzájomne neporovnateľných ponúk uchádzačov." (str. 28 Protokolu)

Ministerstvo zdravotníctva viacero zistení kontrolórov ÚVO rozporovalo, kvôli tomu bol k Protokolu
vypracovaný Dodatok č. 1. Toto zistenie (č. 4 na str. 23) však v protokole aj po rozporovaní zostalo.

6) Považuje Richard Raši takto nastavenú súťaž za jednoznačne a transparentne nastavenú, férovú a
umožňujúcu čo najväčšie zapojenie konkurenčných ponúk?

Odpoveď Odboru komunikácie a protokolu ÚPVII:

Rezort zdravotníctva v čase, keď ho viedol R. Raši, konal v zmysle platnej legislatívy, čo potvrdzovali
kontroly a orgány, ktoré projekt schvaľovali. V prípade, ak by súťaž nebola v súlade so zákonom o VO,
transparentná a férová, vecnú správnosť by nepotvrdili všetci zainteresovaní odborníci na rôznych
stupňoch riadenia a minister by nemohol podpísať zmluvu s dodávateľom.

7) Ministerstvo malo na konci dňa na stole len dve žiadosti o účasť v obstarávaní, jednu vylúčilo pre
nesplnenie podmienok. Nebolo pri takto nastavenej užšej súťaži, kde de facto nebolo možné
porovnávať konkurenčné ponuky, ministerstvo z pohľadu Richarda Rašiho systémovo odkázané na to,
aby na konci dňa vyberalo iba z jednej ponuky?

Odpoveď Odboru komunikácie a protokolu ÚPVII:

Všetci uchádzači mali rovnaké podmienky a možnosť zapojenia sa. Výzva bola riadne publikovaná
v zmysle zákona o VO. Počet prihlásených uchádzačov rezort neovplyvní. Bola vysúťažená
najvýhodnejšia dostupná ponuka riadnym verejným obstarávaním.

8) Akú vlastnú osobnú zodpovednosť vníma Richard Raši za takto nastavené verejné obstarávanie (viď
hodnotenie ÚVO vyššie)?

Odpoveď Odboru komunikácie a protokolu ÚPVII:

Pán podpredseda vlády R. Raši je hrdý, že sa mohol podieľať na projektoch elektronického zdravotníctva,
ktoré budú výrazne šetriť finančné prostriedky v rezorte a zároveň budú pomáhať zachraňovať ľudské
životy.