You are on page 1of 6

PRIME ACORDATE PERSOANELOR AFLATE IN CAUTAREA UNUI LOC DE MUNCA

INREGISTRATE IN EVIDENTELE AGENTIEI JUDETENE PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA BOTOSANI

Articolul din LEGEA 76/2002 CONDITII DE ACORDARE Cine nu beneficiaza? Termen de Documente necesare
solicitare/
Decădere din
drepturi
ART. 72*) - persoanele prevăzute la art. 17 alin. (1), -persoanele care se încadrează la angajatori cu - maximum 60 -cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 10 din norme
beneficiază, din momentul angajării cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţia de care au fost în raporturi de muncă sau de de zile de la - actul în baza căruia au fost încadrate în muncă, în copie;
până la sfârşitul perioadei pentru care şomaj, potrivit legii serviciu în ultimii 2 ani, precum şi persoanele data încetării -document emis de angajator, din care să rezulte că în ultimii 2
erau îndreptăţite să primească -se angajează cu normă întreagă, conform pentru care plata indemnizaţiei de şomaj a fost dreptului la ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu
indemnizaţia de şomaj, de o sumă prevederilor legale în vigoare, şi, ca urmare a suspendată potrivit art. 45 alin. (1) lit. c), iar indemnizaţie cu persoana respectivă.
lunară, acordată din bugetul angajării, le încetează plata indemnizaţiei de ulterior, ca urmare a schimbării duratei de şomaj ca - înştiinţarea emisă de angajator privind încadrarea în muncă.
asigurărilor pentru şomaj, şomaj, contractului individual de muncă, plata urmare a -Beneficiarul drepturilor prevăzute la art. 72 din lege va
reprezentând 30% din cuantumul -persoanele prevăzute la art. 72 beneficiază de indemnizaţiei de şomaj încetează potrivit art. angajării depune lunar, până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna
indemnizaţiei de şomaj, stabilită şi, această sumă şi în situaţia în care, în perioada 44 lit. a). expirată, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeana
după caz, reactualizată conform legii. pentru care au dreptul la indemnizaţia de sau a municipiului Bucureşti unde se afla în evidenta dovada
şomaj, le încetează raportul de muncă sau de emisă de angajator din care să reiasă că a fost încadrat în
serviciu la primul angajator şi se încadrează, cu muncă
normă întreagă, în termen de 30 de zile, la un
alt angajator.
ART. 73^1*) -se angajează cu normă întreagă, pentru o - absolvenţii care la data absolvirii studiilor -maximum 60 - cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 23 din norme
(1) Absolvenţii instituţiilor de perioadă mai mare de 12 luni, aveau raporturi de muncă sau de serviciu; de zile de la - actul de identitate al absolventului, în copie;
învăţământ şi absolvenţii şcolilor - sunt absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ - absolvenţii care se încadrează la angajatori cu data angajării - actul de absolvire a instituţiei de învăţământ, în copie;
speciale, în vârstă de minimum 16 ani, sau absolvenţi ai şcolilor speciale, în vârstă de care au fost în raporturi de muncă sau de după - actul în baza căruia absolventul a fost încadrat în muncă, în
beneficiază, din bugetul asigurărilor minimum 16 ani, înregistraţi la agenţiile pentru serviciu în ultimii 2 ani; absolvirea copie;
pentru şomaj, de o primă de încadrare ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a - absolvenţii care la data solicitării dreptului studiilor - declaraţie pe propria răspundere a absolventului că la data
egală cu valoarea indicatorului social municipiului Bucureşti, în a căror rază urmează o formă de învăţământ; absolvirii studiilor şi în perioada cuprinsă între această dată şi
de referinţă în vigoare la data teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, - absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de încadrarea în muncă nu a avut raporturi de muncă sau de
încadrării. reşedinţa; care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a- serviciu, precum şi că la data solicitării dreptului nu urmează o
-nu se regăsesc în una dintre situaţiile i încadra în muncă; formă de învăţământ;
prevăzute la art. 73^1 alin. (5) din lege; - absolvenţii pentru care plata indemnizaţiei de - declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să
- nu au avut raporturi de muncă sau de serviciu şomaj a fost suspendată potrivit art. 45 alin. (1) rezulte că în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de
în perioada cuprinsă între absolvirea studiilor şi lit. c), iar ulterior, ca urmare a schimbării muncă sau de serviciu cu persoana respectivă şi nu are
încadrarea în muncă; duratei contractului individual de muncă, plata obligaţia, potrivit legii, de a o angaja;
- se încadrează în muncă potrivit art. 73^1 alin. indemnizaţiei de şomaj încetează potrivit art. - angajamentul absolventului pentru respectarea art. 76 alin.
(1) din lege în termen de 12 luni de la data 44 lit. a). (1) din lege, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 13, care
absolvirii. constituie titlu executoriu, potrivit legii.
-Trimestrial, până la data de 15 a lunii pentru trimestrul
anterior, beneficiarii drepturilor prevăzute la art. 73^1 alin. (1)
din lege sunt obligaţi să prezinte la agenţiile pentru ocuparea
forţei de muncă la care sunt înregistraţi sau, după caz, la care
le-a fost transferat dosarul dovezile emise de angajator că sunt
încadraţi
ART. 73^1*) -au stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj - absolvenţii care la data absolvirii studiilor -maximum 60 - cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 24;
(2) Absolvenţii care se angajează în -se angajează cu normă întreagă, pentru o aveau raporturi de muncă sau de serviciu; de zile de la - actul de identitate al absolventului, în copie;
perioada de acordare a indemnizaţiei, perioadă mai mare de 12 luni, - absolvenţii care se încadrează la angajatori cu expirarea celor - declaraţie pe propria răspundere a absolventului că la data
beneficiază, din bugetul asigurărilor -nu se regăsesc în una dintre situaţiile care au fost în raporturi de muncă sau de 12 luni de la absolvirii studiilor nu avea raporturi de muncă sau de serviciu,
pentru şomaj, de o sumă egală cu prevăzute la art. 73^1 alin. (5) din lege; serviciu în ultimii 2 ani; data angajării, precum şi că la data solicitării dreptului şi în perioada în care
indemnizaţia de şomaj la care ar fi - le încetează plata indemnizaţiei de şomaj - absolvenţii care la data solicitării dreptului se află în plata indemnizaţiei de şomaj nu urma o formă de
avut dreptul, în condiţiile legii, până potrivit art. 44 lit. a) din lege, ca urmare a urmează o formă de învăţământ; învăţământ;
la expirarea perioadei de acordare a încadrării în muncă; - absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de - declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să
acesteia, dacă nu s-ar fi angajat -îşi menţin raporturile de muncă sau de serviciu care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a- rezulte că în ultimii 2 ani de la data angajării acesta nu a mai
cu angajatorul la care s-au încadrat în muncă, i încadra în muncă; fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana

Articolul din LEGEA 76/2002 CONDITII DE ACORDARE Cine nu beneficiaza? Termen de Documente necesare solicitare/ Decădere din drepturi pentru o perioadă de cel puţin 12 luni de la data . neimpozabilă. care 2 . 74 din lege raporturilor de muncă sau de serviciu pentru o perioadă de 12 sau cu prima de instalare prevăzută la art. la care le-a fost transferat dosarul. 45 alin. după alin.persoanele care se încadrează la angajatori cu întreţinere. serviciu în ultimii 2 ani. încetează raportul de muncă sau de serviciu la art. situaţia în care absolvenţii au beneficiat de prima prevăzută la la art. al soţului. (1) se acordă pe o perioadă de 12 lege se poate cumula cu drepturile prevăzute la care persoanele au fost în raporturi de muncă caz. -se încadrează în muncă. conform . c). 73^2 -înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei . la un alt angajator. precum şi. 12B.5 lei/km. la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti unde se afla în evidenţă sau a fost transferat dosarul o adeverinţă eliberată de angajator care atestă numărul de zile în care persoana în cauză a desfăşurat efectiv activitate la respectivul angajator. 73^3 din lege. 73^1 alin. (1). pentru absolvenţii care nu au -dreptul prevazut la art. beneficiarul primei va depune lunar. În cumula cu dreptul sub formă de primă prevăzut indemnizaţiei de şomaj încetează potrivit art. (1) lit. (1) din lege. le . . în perioada de 3 luni de la angajare. nu avea obligaţia. respectiv la art. şomaj a fost suspendată potrivit art. (1) din lege. (1) din lege şi/sau de prima de . respectiv (1) Somerii. 74 din administrator/asociat şi la alţi angajatori cu .absolvenţii pentru care plata indemnizaţiei de respectivă. art.beneficiază de prima de încadrare prevăzută la executoriu. de a o angaja şi a angajării. 33. 75 luni se verifică pe baza informaţiilor care se pun la dispoziţia din lege. 45 alin. . conform modelului prevăzut în anexa nr. dar nu mai mult de 55 lei/zi. iar ulterior. în termen de instalare prevăzută la art. bazată pe un certificat calificat.angajament pentru respectarea art. neimpozabilă. 75 din lege rezulte că în ultimele 12 luni acesta nu a mai fost în raporturi 30 de zile.persoanele care se încadrează la angajatori cu -maximum 30 . cu care se realizează încadrarea în noul domiciliu sau noua reşedinţă în zonele deţinută de una sau mai multe persoane fizice precizarea locului de muncă unde persoana urmează să îşi muncă.declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să primul angajator şi se încadrează.nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj serviciu în ultimele 12 luni. ART. ca urmare a schimbării pentru o perioadă de 12 luni. din numărul total de zile lucrătoare din luna expirată.actul de identitate care să ateste domiciliul persoanei (2) Cuantumul primei prevăzute la localitate situată la o distanţă mai mare de 15 primei de mobilitate. f) şi j).se încadrează în muncă. cu normă întreagă.actul în baza căruia au fost încadrate în muncă. km de localitatea în care îşi au domiciliul sau . dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator. 74*) -înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru . într-o ultimele 36 de luni premergătoare solicitării încadrării în . care persoanele în cauză desfăşoară pentru o perioadă de cel puţin 12 luni. pe care să ateste încadrarea în muncă conform art. prevăzute în Planul naţional de mobilitate ori juridice care au calitatea de desfăşoare activitatea. 75. plata beneficiat de prima prevăzută la art. de încadrare. agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă de inspecţia muncii. sau activare în valoare de 500 lei. -se angajează cu normă întreagă. Şomerii beneficiază de o primă de de muncă care au fost în raporturi de muncă sau de de zile de la .nu au mai beneficiat de primă de activare în perioada de 3 luni de la data încadrării în muncă. în situaţia prevăzută la art. 73^2 din lege. ART. după caz. iar pe suport hârtie sau în format electronic cu semnătură înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei ulterior încadrării în muncă se schimbă durata electronică extinsă.cerere conform modelului prezentat în anexa nr. până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna expirată.au dreptul la primei de activare şi în situaţia în mai mare de 3 luni sau nedeterminată modelului prevăzut în anexa nr. soţiei şi copiilor aflaţi în alin. de muncă încadrării în muncă pe perioadă determinată . (1) şi (2). din lege. 73^1 alin. 73^1 alin. c). documentele prevăzute la art. 13. respectiv a municipiului Bucureşti la care sunt la art. (3) Prima de încadrare prevăzută la -Prima de încadrare prevăzută la art. (1) menţinut raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanei lit. 74. (5) din lege. 11. reşedinţa care au fost în raporturi de muncă sau de . înregistraţi sau. sau proporţional cu numărul de zile în . muncă respective şi. în aceleaşi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă. . (1) din lege. conform legii. condiţia privind menţinerea prima de încadrare prevăzută la art. în copie. prevăzute judeţene. 76 alin. pot beneficia de o primă ocuparea forţei de muncă de încadrare sau de o primă de instalare în la data în anexa nr. potrivit legii. după caz. 12A sau anexa nr.Prima de activare se poate cumula cu prima de dovada emisă de angajator că sunt încadraţi încadrare prevăzută la art. beneficiarii ultimele 12 luni drepturilor prevăzute la art.73^1 alin(2)se poate duratei contractului individual de muncă. 73^1 alin.persoanele care au mai beneficiat de o primă -30 de zile de . e).actul în baza căruia au fost încadrate în muncă. ulterior datei perioadă determinată de cel mult 3 luni. precum şi cu 44 lit. 75^1 alin. data angajării dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator.persoanele care se încadrează la angajatori la pe suport hârtie sau în format electronic cu semnătură efectiv activitatea la angajatorul la . pentru o -se încadrează în muncă. 73^1 alin.angajament pentru respectarea art. perioadă mai mare de 3 luni. a). în copie. potrivit legii. 73^2 din lege sunt obligaţi să . care constituie titlu care. potrivit legii. bazată pe un certificat calificat.au domiciliul sau reşedinţa ori îşi stabilesc care calitatea de administrator/asociat este electronică extinsă. condiţii -Până la data de 15 a lunii următoare lunii în care expiră . 32. (1) se calculează la 0.cerere conform modelului prezentat în anexa nr.Prima de activare nu se cumulează cu prima prezinte la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă de încadrare şi cu prima de instalare.

îşi schimbă domiciliul ori îşi stabilesc serviciu în ultimii 2 ani. nu se conform legii.cerere conform modelului prezentat în anexa nr.actul în baza căruia au fost încadrate în muncă.persoanele care au mai beneficiat de o primă -termen de 60 . constituie titlu executoriu. 75 din lege. art. 75 din calculată începând cu data încadrării în muncă lege. după caz duratei contractului individual de muncă. după caz. . 73^1 alin. a). (1) din lege şi şomaj a fost suspendată potrivit art. (2) din lege. . c). în situaţia solicitării primei de instalare prevăzute la art. în aceleaşi condiţii. după caz. de a angaja persoana din această categorie. în situaţia solicitării în condiţiile legii. reşedinţa în localitatea respectivă sau în . ca urmare a schimbării muncă sau de serviciu cu persoana respectivă.declaraţie pe propria răspundere a absolvenţilor licenţiaţi ai care angajatorii au obligaţia.certificatul de căsătorie şi. potrivit legii.declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să prevăzută la art. soţiei şi copiilor aflaţi în muncă. pe perioadă determinată mai calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai cumuleaza mică de 12 luni.persoanele care se încadrează la angajatori cu întreţinere. prin care se face dovada privind componenţa familiei. 45 alin. prevăzută la art. 73^1 alin. la centrală asigură sau nu asigură locuinţă de serviciu ori suportă data solicitării dreptului. după caz. la primul angajator. ART. primă de instalare.declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să . dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator. 73^2 din lege ori cu prima . . primei de instalare prevăzute la art. 12A. facultăţilor de medicină. de a.persoanele care se încadrează în muncă. . după caz. după caz certificatele de naştere ale copiilor sau documentele care atestă situaţia juridică a copiilor faţă de reprezentantul legal.actele prevăzute de lege în cazul familiilor monoparentale. asigurării cheltuielilor pentru 50 km faţă de localitatea în care îşi au . să rezulte că la data solicitării primei de mobilitate prevăzute la art. denumite în . sau reşedinţă. 11. ca urmare a acestui care au fost în raporturi de muncă sau de . . într-o ultimele 36 de luni premergătoare solicitării data încadrării . medicină dentară şi farmacie care. medicină dentară şi farmacie din care i încadra în muncă. potrivit legii. potrivit legii.declaraţie pe propria răspundere a angajatorului absolvenţilor instituţiilor de învăţământ din care să rezulte că nu are obligaţia. au promovat concursul sau nu suportă cheltuielile aferente din fonduri publice naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi persoanei respective ori familiei acesteia. în situaţia solicitării primei de instalare prevăzute la art.persoanele pentru care plata indemnizaţiei de .absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de muncă din care să rezulte că autoritatea publică locală sau medicină. potrivit legii. şi/sau pentru reîntregirea fapt. iar ulterior.declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să angajare. raporturi de muncă sau de serviciu cu alţi angajatori la care continuare prime de mobilitate. 74 sau 75 din lege nu au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi în condiţiile legii. după caz. 74 şi 75. pentru o perioadă mai mică de 36 de luni. al soţului. la un alt angajator. 75 din lege în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului. după caz. în copie. indemnizaţiei de şomaj încetează rezulte că în ultimii 2 ani persoana angajată nu a mai avut prevăzute la art. . iar ulterior încadrării în muncă multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de . 44 lit.Articolul din LEGEA 76/2002 CONDITII DE ACORDARE Cine nu beneficiaza? Termen de Documente necesare solicitare/ Decădere din drepturi luni.potrivit art.Prima de încadrare şi prima de instalare. familiei.înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru . locuire în noul domiciliu sau noua domiciliul sau reşedinţa şi. le încetează raportul de muncă sau de . în cazul în care. 75 . . neimpozabilă.declaraţie pe propria răspundere a persoanei încadrate în . filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal.actul de identitate care să ateste domiciliul persoanei destinată stimulării încadrării în altă localitate situată la o distanţă mai mare de primei de mobilitate.Persoanele care beneficiază de primele de se schimbă durata încadrării în muncă pe administrator/asociat la angajatorul la care se realizează mobilitate au dreptul la menţinerea acestora şi perioadă determinată de 12 luni sau mai mare încadrarea în muncă.se încadrează în muncă.absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de .persoanele care au avut stabilit domiciliul sau rezulte că pentru persoana respectivă ori familia acesteia se serviciu la angajatorul la care s-au încadrat în reşedinţa în localitatea de unde pleacă ca asigură sau nu se asigură locuinţă de serviciu ori se suportă sau muncă şi se încadrează în termen de 30 de zile urmare a încadrării în muncă în altă localitate nu se suportă cheltuielile aferente din fondurile angajatorului.persoanele care se încadrează la angajatori la pe suport hârtie sau în format electronic cu semnătură 3 . respectiv (1) Persoanele care pot beneficia de o ocuparea forţei de muncă de încadrare sau de o primă de instalare în de zile de la în anexa nr. 72 din lege sau cu prima de activare sau de serviciu în ultimii 2 ani. plata . (1) rezulte că în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de dreptul prevăzut la art. în situaţia solicitării primei de instalare prevăzute la art. 75 din lege. în perioada de 12 luni de la de 12 luni ori nedeterminată. în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului. lit. în muncă respective şi.

în perioada de 12 luni de la lit. ca urmare a schimbării muncă sau de serviciu cu persoana respectivă. se poate cumula cu drepturile prevăzute la art. filiaţia (3) se acordă în două tranşe. de a. obligaţia. aferente din fonduri ale angajatorului . după caz. 13. în situaţia solicitării primei de instalare prevăzute la art. medicină dentară şi farmacie din care angajatorul sau autorităţile publice să rezulte că la data solicitării primei de mobilitate prevăzute locale sau centrale asigură locuinţă de la art. într-o altă localitate şi. la un alt angajator. (2) lit. raporturi de muncă sau de serviciu cu alţi angajatori la care domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa. care se încadrează în muncă. (2) din lege. (1) rezulte că în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de urmare a acestui fapt. de a angaja persoana din această astfel: categorie. rezulte că în ultimii 2 ani persoana angajată nu a mai avut prevăzute la lit. după caz. republicată.declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să legii. 73^1 naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi încadrarea în muncă. nu se suportă cheltuielile aferente din fondurile angajatorului. art. 74 sau 75 din lege nu au promovat concursul naţional de serviciu ori suportarea cheltuielilor rezidenţiat pe locuri sau pe posturi în condiţiile legii. . asigură sau nu se asigură locuinţă de serviciu ori se suportă sau sunt însoţite de copilul sau copiii aflaţi i încadra în muncă. în situaţia situaţia prevăzută la alin.declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să b) 15. persoana solicitantă a dreptului. angajare.actele prevăzute de lege în cazul familiilor monoparentale. în aceleaşi condiţii. a). cu alin. au promovat concursul administrator/asociat la angajatorul la care se realizează 287/2009 privind Codul civil. (1) şi (2). domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa. în situaţia solicitării 3. potrivit . cuantumurile prevăzute la alin. ca mobilitate au dreptul la menţinerea acestora şi şomaj a fost suspendată potrivit art.declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să ulterioare. 72 din lege sau cu prima prevăzută la art. cuantumul stabilit. a). 75 Prima de instalare stabilită în din lege este obligat să depună la agenţia pentru ocuparea 4 . ori juridice care au calitatea de desfăşoare activitatea. a) 12. la multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de membrii familiei în sensul Legii nr. după caz certificatele de naştere situaţia prevăzută la alin.500 lei pentru fiecare soţ aflat în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către situaţia prevăzută la alin. potrivit legii. iar ulterior. cu modificările alin. prima de instalare instituţiilor de învăţământ din care să rezulte că nu are se acordă în cuantum diferenţiat. muncă din care să rezulte că autoritatea publică locală sau (1).angajament pentru respectarea art. în situaţia în care -ambii soţi au acelaşi domiciliu sau reşedinţă care angajatorii au obligaţia. 75 din lege medicină. a). (4) Prin excepţie de la prevederile -declaraţie pe propria răspundere a absolvenţilor licenţiaţi ai alin. (3). la data instalării. până la data de 15 a lunii pentru trimestrul perioadei de 12 luni de la angajare.certificatul de căsătorie şi. astfel: pentru o perioadă de cel puţin 12 luni. care îşi schimbă muncă şi se încadrează în termen de 30 de zile 44 lit. a). (2) lit. după caz. iar în cazul familiei alin.500 lei pentru persoana aflată în copiilor faţă de reprezentantul legal. . astfel: copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal. iar celălalt va primi o sau nu suportă cheltuielile aferente din fonduri publice primă de instalare în cuantum de persoanei respective ori familiei acesteia. în întreţinere. 75 din (3) În cazul în care ambii soţi lege. b).absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de rezulte că pentru persoana respectivă ori familia acesteia se monoparentale. primei de instalare prevăzute la art. în situaţia în care facultăţilor de medicină. 73^1 în condiţiile legii. (1) din lege şi dreptul prevăzut la art.Articolul din LEGEA 76/2002 CONDITII DE ACORDARE Cine nu beneficiaza? Termen de Documente necesare solicitare/ Decădere din drepturi (2) Prima de instalare prevăzută la localităţile învecinate acesteia care calitatea de administrator/asociat este electronică extinsă. 75 din lege în copie certificată pentru conformitate cu b) o tranşă egală cu 50% din originalul de către persoana solicitantă a dreptului. (5) Prima de instalare stabilită în . după expirarea -Trimestrial. (2) lit. 76 alin. (2) şi (3). 75 din lege. a) 3. constituie titlu executoriu. 45 alin. din lege. potrivit legii. beneficiarul primei de instalare prevăzute la art.se încadrează în muncă. bazată pe un certificat calificat.Persoanele care beneficiază de primele de . data solicitării dreptului. medicină dentară şi farmacie care.(6) anterior. îndeplinesc condiţiile de acordare a .500 lei pentru persoanele .declaraţie pe propria răspundere a persoanei încadrate în primei de instalare prevăzute la alin. le încetează raportul de muncă sau de duratei contractului individual de muncă. după caz.declaraţie pe propria răspundere a angajatorului absolvenţilor sau fonduri publice.absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai în situaţia în care sunt însoţite de -Prima de instalare prevăzută la art. după înregistrate ca şomeri la agenţiile noul domiciliu sau noua reşedinţă în zonele care persoanele au fost în raporturi de muncă caz.500 lei. unul va primi suma prevăzută la centrală asigură sau nu asigură locuinţă de serviciu ori suportă alin. 75 din lege. cu normă întreagă. conform modelului prevăzut în anexa nr. . (1) se acordă în cuantum . care pentru ocuparea forţei de muncă şi prevăzute în Planul naţional de mobilitate sau de serviciu în ultimii 2 ani. îşi schimbă în cazul în care. deţinută de una sau mai multe persoane fizice precizarea locului de muncă unde persoana urmează să îşi diferenţiat. a) o tranşă egală cu 50% din după caz. ale copiilor sau documentele care atestă situaţia juridică a b) 6. c). în situaţia solicitării primei de instalare prevăzute la cuantumul stabilit.au domiciliul sau reşedinţa ori îşi stabilesc administrator/asociat şi la alţi angajatori cu .500 lei pentru persoana aflată în . în c) 3.persoanele pentru care plata indemnizaţiei de . solicitării primei de instalare prevăzute la art. plata .500 lei pentru persoanele serviciu la angajatorul la care s-au încadrat în indemnizaţiei de şomaj încetează potrivit art. (2) şi prin care se face dovada privind componenţa familiei. potrivit legii.

declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să circulaţie în unul sau mai multe state din spaţiul rezulte că în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European. noul domiciliu sau noua reşedinţă în zonele . muncă sau de serviciu cu persoana respectivă. precum şi. 50 km faţă de localitatea în care îşi au . a). g).declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să consecutive. sau nu suportă cheltuielile aferente din fonduri publice -domiciliul pe teritoriul României la care se persoanei respective ori familiei acesteia. o perioadă de cel puţin 12 luni. în exercitat dreptul la liberă circulaţie a perioadă determinată mai mică 12 luni. la data carei rază are stabilit noul domiciliu sau reşedinţa şi la care a instalării. ca urmare a acestui dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator. prevăzută la lege. conform legii. conform modelului prevăzut în anexa nr. 75^1 alin. iar de zile de la . în copie. îşi schimbă domiciliul ori îşi stabilesc pe suport hârtie sau în format electronic cu semnătură reşedinţa în localitatea respectivă sau în electronică extinsă.actul în baza căruia au fost încadrate în muncă.se încadrează în muncă. fapt. bazată pe un certificat calificat. pe perioada respectivă. 75 alin. 75 din lege. (1) lit. a). potrivit legii. fost transferat dosarul adeverinţa emisă de angajator că este încadrat în muncă. -actul de identitate care să ateste domiciliul persoanei .declaraţie pe propria răspundere a persoanei încadrate în perioada respectivă domiciliul sau reşedinţa ori muncă din care să rezulte că autoritatea publică locală sau au exercitat dreptul de rezidenţă legal pe centrală asigură sau nu asigură locuinţă de serviciu ori suportă teritoriul statului/statelor respectiv(e). (4) se forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti în a acordă într-o singură tranşă. al soţului.cerere conform modelului prezentat în anexa nr.Articolul din LEGEA 76/2002 CONDITII DE ACORDARE Cine nu beneficiaza? Termen de Documente necesare solicitare/ Decădere din drepturi cuantumul prevăzut la alin. f). sunt .angajament pentru respectarea art. domiciliul sau reşedinţa ori au Bucureşti în a cărei rază teritorială au domiciliul exercitat dreptul de rezidenţă legal pe teritoriul sau reşedinţa. (1) şi (2). medicină dentară şi farmacie din care 5 . statului/statelor respectiv(e). lucrătorilor în spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul ulterior încadrării în muncă se schimbă durata data încadrării statului sau statelor din spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul (2)-(4) şi cu respectarea condiţiilor Economic European pe o perioadă de cel puţin încadrării în muncă pe perioadă determinată de în muncă Economic European în care şi-au exercitat dreptul la liberă prevăzute la art. c). care -lunile care constituie perioada de cel puţin 36 constituie titlu executoriu. sau domiciliul sau reşedinţa şi. administrator/asociat la angajatorul la care se realizează -deţin un document sau orice alt înscris emis de încadrarea în muncă. în situaţia prevăzută la art. 12B. stabilesc pe teritoriul României ca urmare a . anterior întoarcerii în România. prevăzută la art. 36 luni 12 luni sau mai mare de 12 luni ori circulaţie a lucrătorilor pe perioada de cel puţin 36 de luni. h) şi j). 45^10 alin. de luni în care au exercitat dreptul la liberă .document sau orice alt înscris emis de o autoritate publică a cuantumurile stabilite la art. e). cu localităţile învecinate acesteia precizarea locului de muncă unde persoana urmează să îşi .declaraţie pe propria răspundere a absolvenţilor licenţiaţi ai întoarcerii în România este în localitatea în care facultăţilor de medicină. 76^1 -persoanelor de cetăţenie română care şi-au -se încadrează în muncă. rezulte că în ultimii 2 ani persoana angajată nu a mai avut -sunt cetăţeni români pe perioada în care şi-au raporturi de muncă sau de serviciu cu alţi angajatori la care exercitat dreptul la liberă circulaţie a calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai lucrătorilor în spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de Economic European. potrivit legii. 75 din perioada de cel puţin 36 de luni. lit. o autoritate publică a statului sau statelor din . după prevăzute în Planul naţional de mobilitate caz. prin care se atestă că forţei de muncă judeţene sau a municipiului au avut. 45 alin. din lege. Prima de instalare se acordă şi. Europene şi Spaţiul Economic European pe în situaţia solicitării primei de instalare prevăzute la art. prin care se atestă că au avut pe . într-o respective şi.au domiciliul sau reşedinţa ori îşi stabilesc desfăşoare activitatea.declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic rezulte că pentru persoana respectivă ori familia acesteia se European în care şi-au exercitat dreptul la asigură sau nu se asigură locuinţă de serviciu ori se suportă sau liberă circulaţie a lucrătorilor în spaţiul Uniunii nu se suportă cheltuielile aferente din fondurile angajatorului. 75^1 şi 76. 13. pe în limba română. după caz. -sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea nedeterminată. în situaţia solicitării întorc sau noul domiciliu ori reşedinţă care îl/o primei de instalare prevăzute la art. (1) lit. 76 alin. însoţit de o traducere certificată -se încadrează în muncă cu normă întreagă. documentele prevăzute la art. ART. soţiei şi copiilor aflaţi în altă localitate situată la o distanţă mai mare de întreţinere. (5) din lege. pe -termen de 60 .

75 alin. 74 şi 75.Secţiunea a IV-a . (1) lit. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. b).4) Angajaţii nu au obligaţia de a restitui sumele prevăzute la art. 46 Nu constituie schimbare de domiciliu într-o altă localitate sau stabilirea reşedinţei.actele prevăzute de lege în cazul familiilor monoparentale. în situaţia solicitării primei de instalare prevăzute la art. 75 din lege. 81 din Legea nr. pentru o perioadă mai mare de 12 luni NORMELE METODOLOGICE APROBATE PRIN HG 174/2002 ART. (4) Prin excepţie de la prevederile alin. municipiu în care se află vechiul domiciliu sau reşedinţa din România. 6 . 73^1. (1) nu se aplică pentru acordarea primei de instalare prevăzute la art. 53/2003. cu modificările ulterioare. în condiţiile în care încadrarea în muncă la cel deal doilea angajator se realizează în aceleaşi condiţii. prevăzută la art. anterioară datei încadrării în muncă. (3) din Legea nr. 76 din Legea 76/2002 (1) Angajaţii au obligaţia de a restitui integral sumele primite potrivit dispoziţiilor art. republicată. instituţiilor de învăţământ din care să rezulte că nu are -îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. Articolul din LEGEA 76/2002 CONDITII DE ACORDARE Cine nu beneficiaza? Termen de Documente necesare solicitare/ Decădere din drepturi se încadrează în muncă sau în localităţile să rezulte că la data solicitării primei de mobilitate prevăzute învecinate acesteia şi localitatea respectivă se la art. se va utiliza distanţa rutieră pe ruta cea mai scurtă. cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. (4) Prevederile alin. conform prevederilor legale. în conformitate cu prevederile Legii nr. (3) Prin revenirea la vechiul domiciliu sau vechea reşedinţă. 55 lit. filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal. după caz. respectiv cu normă întreagă. f) şi g) şi art. (1) lit. art. nu au obligaţia de a restitui sumele reprezentând primă de instalare. 101 alin. cu modificările şi completările ulterioare. 75 din lege în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului ART. anterior perioadei de cel puţin 36 de luni în care s-a exercitat dreptul la liberă circulaţie a lucrătorilor în spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European. cu modificările şi completările ulterioare. 76^1 din lege ART. (4) din lege. ART.declaraţie pe propria răspundere a angajatorului absolvenţilor lege. se înţelege schimbarea domiciliului sau stabilirea reşedinţei la un domiciliu sau reşedinţă care se află în raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale: comună. în termen de 30 de zile. se înţelege localităţi limitrofe localităţii în care persoana se încadrează în muncă. (1). 56 alin. în perioada de 12 luni de la angajare. în temeiul următoarelor prevederi: a) art. 75 din lege în situaţia persoanelor prevăzute la art. b) art. 98 alin. precum şi în cazul familiei monoparentale. 75 în situaţia în care revin la vechiul domiciliu sau vechea reşedinţă într-o perioadă de 12 luni de la angajare. în situaţia în care încetarea este la iniţiativa angajatului. de a angaja persoana din această alin. 75^1 obligaţia. republicată. republicată. în serviciu la angajatorul la care s-au încadrat în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către muncă şi se încadrează în termen de 30 de zile persoana solicitantă a dreptului. în perioada de 12 luni de la copiilor faţă de reprezentantul legal. oraş. (1) se înţelege municipiu. -ambii soţi au acelaşi domiciliu sau reşedinţă prin care se face dovada privind componenţa familiei. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional . sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor. . 73^1 alin. municipiu sau dacă persoana a avut stabilit domiciliul ori reşedinţa în localitatea de unde pleacă ca urmare a încadrării în muncă în altă localitate pentru o perioadă mai mică de 36 de luni. în situaţia în care raporturile de muncă sau de serviciu încetează. la un alt angajator. potrivit legii. dacă localitatea unde persoana se încadrează în muncă sau îşi schimbă domiciliul ori îşi stabileşte reşedinţa aparţine aceleiaşi unităţi administrativ- teritoriale: comună. ca urmare a încadrării în muncă. 76 alin. 74 şi art. 97 lit.Persoanele care beneficiază de primele de . cu modificările şi completările ulterioare.Reţeaua de localităţi. după caz. (2) din . mobilitate prevăzut la art. cu modificările şi completările ulterioare.certificatul de căsătorie şi. 76 alin. agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti va anexa documentaţiei depuse de beneficiar o hartă rutieră printată a traseului parcurs. le încetează raportul de muncă sau de serviciu la primul angajator şi se încadrează. în situaţia prevăzută la art. (2) Prin sintagma localităţi învecinate acesteia. (2) Prin sintagma localitate prevăzută la alin. 76^1 din lege. în vederea acordării primei de instalare prevăzute la art. după caz certificatele de naştere mobilitate au dreptul la menţinerea acestora şi ale copiilor sau documentele care atestă situaţia juridică a în cazul în care. sate reşedinţă de comună. 46^2 Persoanele care ulterior stabilirii dreptului la prima de instalare în cuantumul prevăzut la art. 31 alin. (2)-(4) din lege nu mai au copiii în întreţinere. le încetează raportul de muncă sau de solicitării primei de instalare prevăzute la art. într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă. oraş. categorie. (3) în situaţia persoanelor prevăzute la art. oraş. (1) din lege. 75^1 alin. persoanele care ulterior stabilirii dreptului la prima de instalare în cuantumul prevăzut la art. art. în situaţia în care. (1) din Legea nr. prin revenirea la vechiul domiciliu sau vechea reşedinţă. b) şi e). în aceleaşi condiţii. 287/2009. (2)-(4) din lege nu mai constituie o familie în sensul Legii nr. f) şi h). în situaţia în care la întoarcerea în România nu a revenit la acesta. în situaţia angajare. după caz. se înţelege schimbarea domiciliului sau stabilirea reşedinţei la un domiciliu sau reşedinţă care se află în orice alt stat decât România sau în raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale: comună. 75 din lege. 74 sau 75 din lege nu au promovat concursul naţional de află în zonele prevăzute în Planul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi în condiţiile legii. prevăzută la art. 74 sau 75 din lege. 75 alin. a) şi b) şi art. . 75 din lege.(2) Angajaţii au obligaţia de a restitui integral suma primită ca primă de instalare potrivit art. (2) din lege. 76 alin. art. c) art. (2) din lege. la un alt angajator. după caz. 61 lit. 75. art. republicată. 53/2003. 46^1 (1) Pentru stabilirea distanţei dintre localitatea de domiciliu sau reşedinţă şi localitatea în care beneficiarul urmează să îşi desfăşoare activitatea. în vederea acordării primei de mobilitate prevăzute la art. (3) Pentru certificarea distanţei dintre localitatea de domiciliu sau reşedinţă şi localitatea în care beneficiarul urmează să îşi desfăşoare activitatea. oraş. municipiu în care se află vechiul domiciliu sau reşedinţa.