You are on page 1of 16

INFORMAČNÉ NOVINY SAMOSPRÁVY MESTA TRENČÍN

28. august 2018 | mesačník | ročník XX | číslo 9

Kam idú mestské Nechajte auto doma, Harmonogram Jesenného
investície? skúste cestu MHD zdarma upratovania 2018 
STR. 4 STR. 6 STR. 7

„„ Z OBSAHU

Na starý most stále
nenašli peniaze
 STR. 2

Septembrové festivaly
v Trenčíne
 STR. 8, 9, 10

NEPRIŠLO VÁM
DOMOV INFO?
Trenčianska óda na radosť – futbalisti AS oslavujú 16. augusta 2018 gól, ktorý v 9. minú- Reklamácie roznosu hláste,
te vsietil Antonio Mance do brány Feyenoordu na rotterdamskom štadióne De Kuip pred prosím, do pondelka
zrakmi 32 tisíc divákov... V tej chvíli bolo jasné, že po domácom víťazstve nad holandským 3. septembra 2018
veľkoklubom 4:0 sa AS Trenčín prebojuje do play-off Európskej ligy. Postup, ktorý prekvapil najneskôr do 14.00 hodiny
celú futbalovú Európu! FOTO: ARCHÍV KLUBU na číslo 032/6504 287.

Mesto zvažuje podanie žaloby na štát
V utorok 14. augusta 2018 informoval primátor Richard svojich kolegov písomne diš­ Ústavného
Rybníček prostredníctvom médií o aktuálnej situácii tancoval. „V podobných prípa- súdu a rov­
v súdnom spore medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou doch Ústavný súd býva zväčša nako i kraj­
Tatra Real Trade, ktorá začala v roku 2008 s výstavbou zdržanlivý či sebaobmedzujú- ský súd.
podzemných garáží pri bývalom Dome armády. Po obja- ci, ak celkový výsledok nie je ex- A tak sa
ve archeologického nálezu a jeho vyhlásení za národnú trémne protiprávny alebo ne- z nevin­
kultúrnu pamiatku zostala na dotknutom mieste 4 roky spravodlivý. O takýto prípad, ného stal videozáz
nam
neslávne známa jama. podľa môjho názoru, ide aj v tej- vinník.
to veci. „Ak mesto bude mu-
Súdny spor otvorila žalo­ Tatra Real Trade. Investor sa Ústavnému súdu nesved- sieť zaplatiť peniaze, ktoré sa
ba investora, prostredníctvom obrátil na Ústavný súd, kde dva- čí pozícia, keď bez toho, aby môžu vyšplhať až k 4 miliónom,
ktorej vymáhal od mesta pe­ ja sudcovia - Milan Ľalík a Ma- na ústnom pojednávaní zopa- budeme ich vrátenie požadovať
niaze ako škodu za zmarenú rianna Mochnáčová - ponížili koval, vykonal alebo doplnil do- od štátu. Zatiaľ musíme kaž-
investíciu a ušlý zisk. Hoci vý­ všeobecné súdy v Trenčíne, zru- kazovanie (spis okresného súdu dý rok odkladať do rezervného
voj celej kauzy smeroval v pro­ šili ich pôvodné rozsudky a pri- má rozsah cca 850 strán) a ka- fondu od pol milióna do milióna
spech Trenčína a jeho obyva­ kázali im, ako majú rozhodnúť. binetným spôsobom, od stola, eur, aby sme boli pripravení,“
teľov, všetko sa otočilo o 180 A to bez vedomia Mesta Tren- prehodnotil skutkový stav ziste- povedal primátor.
stupňov po rozhodnutí Ústav­ čín, bez toho, aby mesto prizvali ný a vyhodnotený všeobecnými Výšku škody, ktorú bude
ného súdu SR. na konanie a dodanie dokumen- súdmi,“ píše vo svojom vyjadre­ musieť mesto zaplatiť, bude
„Mesto Trenčín na okres- tov,“ uviedol R. Rybníček. ní ústavný sudca Peter Brňák. ešte investor v jednotlivých po­
nom i krajskom súde najskôr Tretí z členov senátu ústav­ Okresný súd bol zavia­ ložkách na súde dokazovať.
vyhralo spor so spoločnosťou ného súdu sa od rozhodnutia zaný riadiť sa rozhodnutím (E. S.)
2 | INFO aktuality číslo 9 | ročník XX

„„ EDITORIÁL
Vážení Trenčania, Na starý most stále nenašli peniaze
milí čitatelia, V júli tohto roka primátor
Trenčína Richard Rybníček
toto leto sa vydarilo, aj keď sln- znovu upozornil na kritický
ka sme si užili možno až nad- stav 346 metrov dlhého sta-
mieru. My však veríme, že ste rého cestného mosta. Inves-
letné horúčavy všetci v zdraví tovať do neho môže iba jeho
a pohode zvládli. Plní zážit- majiteľ a ním je Slovenská videozáz
nam
kov, nabití pozitívnou energiou správa ciest (SSC).
a príjemných spomienok by sme
teraz mali byť pripravení na ná- Celkovú opravu sľubovala
ročnejšiu etapu – začiatok škol- SSC ešte počas výstavby nové­
ského roka. Ten sa netýka ani ho cestného mosta. Neskôr uvá­
zďaleka len žiakov a študentov, dzali, že s rekonštrukciou zač­
ale do značnej miery i rodičov. nú po dokončení nového mosta
O učiteľoch nehovoriac. Najmä v roku 2015. Je rok 2018 a na už
prváčikom prajeme, aby sa im 62 ročnom mostnom objekte
hneď prvý deň v škole páčil a aby opravili len dva mostné záve­
sa tešili na všetky ďalšie. ry. Navyše, stále zostáva uza­
A čo je nové v meste? Isté je, vreté jedno zo schodísk z mos­ téme seriózne, splním vôľu ob- Zmien a doplnkov č. 4 Územného
že uhorková sezóna sa neko- ta na hrádzu. Podľa vyjadrenia čanov a budem to riešiť petíciou, plánu Mesta Trenčín, začiatkom
nala. Pozrite len na aktuálne SSC je schodisko v nevyhovujú­ prípadne zablokovaním mos- septembra sa uskutoční ďalšie
súdne rozhodnutie, týkajúce com stave a na jeho opravu ne­ ta,“ povedal primátor s tým, že stretnutie,“ potvrdila hovorky­
sa jamy. Jej príbeh je naozaj majú dostatok financií. to by bola krajná možnosť. Naj­ ňa Ministerstva dopravy a vý­
miestami ťažko „stráviteľný“ „Už roky je známe, že most skôr chce ešte absolvovať ďalšie stavby SR Karolína Ducká.
(str. 1 a 3). V Janove sa zrútil je v katastrofálnom stave. Je rokovania, ktoré má už na mi­ Podkladom pre spomína­
most a vyžiadal si obete na ži- v šiestom zo siedmich stupňov nisterstve dopravy dohodnuté nú štúdiu bol dopravný model,
votoch. A čo ten náš trenčian- stavebno-technického stavu. Ak na začiatok septembra. „Hovo- ktorý na základe prieskumov vy­
sky? Koľko ešte vydrží? Peniaze by prešiel do ďalšieho stupňa, riť budeme o nutnej potrebe re- pracovala pražská firma Royal
na jeho opravu štát stále nena- museli by ho uzavrieť, lebo to by konštrukcie mosta, pričom chce- HaskoningDHV Czech Repub­
šiel, hoci vedenie mesta na jeho už išlo o havarijný stav. Pohľad me od začiatku jej prípravy byť lic. „V ňom sú vytvorené viace-
kritický stav dlhodobo upozor- naň z rieky je žalostný. Jazdia ta- v komunikácii s ministerstvom. ré scenáre – zmena trasovania
ňuje a odborníci ho hodnotia diaľ kamióny, autobusy plné ľudí Zároveň budeme rokovať aj o cel- cesty 1. triedy v centre mesta,
ako veľmi zlý (str. 2). a ja sa začínam obávať, že ten kovom riešení dopravy v centre juhovýchodný obchvat, druhý
V Infe píšeme aj o pozitív- most toho už nemusí veľa vydr- mesta, vrátane preložky Hasič- diaľničný privádzač alebo vytvo-
nejších udalostiach – mestské žať. Dúfam, že nepríde k žiadnej skej ulice,“ dodal primátor. renie vnútorného dopravného
investície pokračujú, župa za- tragédií. Je načase konať,“ opä­ Predstavitelia Trenčína do­ okruhu výstavbou mosta z Ostro-
čala s opravou Ulice J. Derku, tovne upozornil 11. júla 2018 ručili ministerstvu dopravy ešte va do Orechového s tým, že je tu
Trenčín sa zapojí do Týždňa primátor R. Rybníček. v minulom roku urbanistickú i možnosť vzájomnej kombiná-
mobility, v našom meste bude Slovenská správa ciest po­ a dopravnú štúdiu, ktorá rie­ cie týchto zásadných dopravných
opäť festival Pri Trenčianskej trebuje podľa jej mediálnych ši budúcnosť dopravy v centre stavieb,“ povedal hlavný archi­
bráne i obľúbený BIOjarmok. výstupov na generálnu opravu mesta s nadväznosťami na starý tekt mesta Martin Beďatš.
Pozrite si harmonogram jesen- mosta vyše 37 miliónov eur, kto­ cestný most. „Ide o úsek od Elek- Urbanistická a dopravná
ného upratovania a vyberte si ré ale zatiaľ nenašla. „Na most- tričnej ulice pod mostom po kri- štúdia a aj dopravný model boli
z ponuky pozvánok na akcie ný objekt na ceste 1/61 v Trenčí- žovatku pri Bille v Kubrej,“ do­ trenčianskej verejnosti pred­
v KAM v Trenčíne. ne nie je začatá k dnešnému dňu plnil M. Beďatš s tým, že to je aj stavené ešte v marci 2017. Ve­
Pripomíname, že Trenčín žiadna príprava, dôvodom sú vy- predmetom zmeny územného rejnú prezentáciu si môžete po­
ponúka štartovacie byty pre soké finančné náklady,“ uviedla plánu č. 4. zrieť na trencin.sk/aktuality/
mladých  do 35 rokov. Žiadosť hovorkyňa SSC Lucia Karelová. „Ministerstvo komunikuje zaznam-z-verejnej-prezentacie/
o nájomný byt si môžete podať „Ak štát nepristúpi k tejto so zástupcami Trenčína vo veci (E. S.), FOTO: P. S.
už dnes. Ak nie ste Trenčania, je
dôležité, aby ste si prihlásili tr-
valý pobyt na mestskom úrade.
Žiadosť nájdete na www.tren-
cin.sk (Pre občanov – Bývanie).
Súťažte a vyhrajte s INFO
Prajeme všetkým pekný Odpovedzte a vyhrajte
a zdarný začiatok jesene. Naj-
bližšie Info vyjde 2. októbra Vyhrajte vstupenku na koncert FILIP JANČÍK – Strhujúca hudobná show.
2018. Uskutoční sa 14. septembra 2018 o 19.00 h na Trenčianskom hrade.
Vaša redakcia V koľkých slovenských mestách sa Filip Jančík predstaví so svojou show?

Kde nájdete „info“
Odpovede posielajte do 6. septembra 2018 na info@trencin.sk
o Trenčíne?
Samozrejme, že v Infe! Ale
sú tu aj iné možnosti, s iným Vyhrajte dve vstupenky na veľtrh HURÁ DO ZÁHRADY, ktorý sa uskutoční
typom obsahu – okamžité in­ 30. 8. – 1. 9. 2018 na výstavisku Expo Center v Trenčíne. 30. 8. - 1. 9.
formácie, video, galérie, doku­ Po koľkýkrát sa koná tento veľtrh?
menty. Skúste pozrieť mestský
web, facebook, instagram, yo­ Odpovede posielajte do 30. augusta 2018 na info@trencin.sk
utube kanál.

Expo Center Trenčín
28. august 2018 aktuality INFO | 3

„„ STRUČNE
Prierez udalostí V  teréne už takmer mesiac
pracuje nové auto

okolo jamy s polievacou nadstavbou
a nádržou na 1 100 litrov vody.
Vzhľadom na aktuálny rozsah
Rok 2007 – Mesto s investo­ nemohol po­ zalievania záhonov, mobilnej
rom – Tatra Real, a. s. uzatvára staviť pod­ zelene a drevín, bola jeho kúpa
zmluvu. Pri Dome armády má zemné garáže nevyhnutná. Stálo vyše 26 tisíc
vyrásť presklená obchodná ga­ s polyfunkč­ eur.
léria a dvojpodlažná podzemná ným objek­
garáž. Pôvodný investor sa roz­ tom. Pre ne­
hodol, že projekt zrealizuje jeho p l a t n o s ť
dcérska spoločnosť Tatra Real zmlúv však
Trade, a. s. ako investor (v sú­ vznikla mestu
časnosti žalobca). povinnosť vrátiť žalobcovi všet­ rozhodoval senát v zložení Mi­
5. september 2008 – začína ko, čo bolo Mestu Trenčín podľa lan Ľalík, Marianna Mochnáčo­
sa výstavba, ukončená má byť týchto zmlúv investorom uhra­ vá a Peter Brňák.
do roka. Investor bude za po­ dené. Išlo o odplatu za zriadenie August 2015 – Ústavný súd po­
zemky počas stavby platiť mestu vecného bremena a o predda­ merne rýchlo vyhovel sťažnosti
prenájom. vok na kúpnu cenu. Súd zaviazal investora a zrušil rozhodnutie
13. marec 2009 – našli sa zvyš­ mesto vyplatiť približne 327 000 Okresného a Krajského súdu
ky vonkajšieho mestského opev­ eur (vrátane úrokov). „Dôvodom v Trenčíne a vrátil vec na ďalšie
O d 31. júla trenčianska spo­
ločnosť landart revitali­
zuje zeleň v Parku gen. M. R.
nenia zo 17. storočia. Nález sa neplatnosti zmlúv je ich rozpor konanie. Mesto Trenčín o tom Štefánika. Jej súčasťou bude
stal Národnou kultúrnou pa­ so zákonom. Neboli schválené nemalo žiadnu informáciu. Je­ nový trávnik, stromy, kry, kve­
miatkou. Rozhodlo o tom mi­ mestským zastupiteľstvom,“ – den z členov senátu, ústavný tinové záhony, ale aj odborné
nisterstvo kultúry. Krajský pa­ skonštatoval okresný súd a zá­ sudca P. Brňák, dal k rozhod­ orezy. Práve nimi sa revitalizá­
miatkový úrad žiada zachovanie roveň zamietol žaloby o uplat­ nutiu svojich kolegov stanovis­ cia zelene začala. V tomto čase
nálezu na mieste, investor ko, v ktorom sa dištan­ sú už hotové, nasledovať bude
ani mesto s tým nesúhlasia. coval od názoru svojich úprava terénu, výsev trávnika
Apríl 2009 – nález zasy­ Odpoveď na otázku, pre a výsadba novej zelene. Všetko
čo mesto kolegov.
pali, aby nebol vystavený priestor po jame nerozvíja, November 2016 –
by malo byť hotové do konca
spočíva
v ďalšom súdnom spore. októbra. Na oživenie parku
poveternostným vplyvom. Mesto sa Okresný súd v Trenčíne
na súde už niekoľko rokov mesto získalo nenávratný fi­
Stavba je od decembra domáha o 180 stupňov zmenil
nančný príspevok takmer 400
zru šenia vecného bremena
2008 zastavená. k dotknuté- svoje rozhodnutie spred
tisíc eur.
Marec 2010 – investor od­ mu pozemku, aby ho mo
hlo plnohod- 4 rokov a z nevinného

F
not ne využívať. Investor sa olklórna skupina Kubrá
stúpil od svojho zámeru mimosúd- sa stal vinník. Mesto sa
ne odmietol dohodnúť. Ok oslávila 11. augusta 85. vý­
a žiada od mesta náhradu resný súd podľa nového verdiktu
v Trenčíne dal na jar tohto ročie svojho vzniku. Blahože­
za stratené investície. roku mestu previnilo voči súkrom­
Február 2011 – Mestu bol za pravdu, ale investor sa láme!
odvolal, na- nému investorovi a musí
priek tomu, že je zrejmé,
z okresného súdu doruče­
ný platobný rozkaz, má
zaplatiť vyše 1,2 milióna
nepostaví. Toto územie tak
jeho rozvoja zostáva „za
že tu už nič
z hľadiska
blokované“.
ho odškodniť. Podľa vy­
jadrenia sudkyne pri no­
vom rozhodnutí sa museli
O d polovice augusta sa
v Trenčíne po dlhých
rokoch začali odstraňovať
eur. Mesto podalo odpor. riadiť právnym názorom pne po stromoch, ktoré boli
30. september 2011 – prvé Ústavného súdu. Mesto v minulosti vyrúbané. Práce
pojednávanie. nenie náhrady skutočnej škody sa odvolalo. Toto rozhodnutie za takmer 12 tisíc eur sa týkajú
Október 2011 – „Krajský pa- a ušlého zisku takmer 1 630 000 považuje primátor za veľkú kau­ areálov 8 základných škôl a 6
miatkový úrad investora upozor- eur. zu a verejnú záležitosť, pretože škôlok, ale aj verejnej zelene
nil, že na mieste je možnosť ar- Október 2012 – Krajský sta­ to isté sa môže stať hociktorému na Inoveckej, Piaristickej a So­
cheologického nálezu, a to ešte vebný úrad potvrdil rozhodnu­ mestu, obci, ale aj občanovi Slo­ blahovskej ulici. Pne odstránia
pred podpisom vecného bremena tie Stavebného úradu v Trenčíne venska. S týmto prípadom oboz­ i v ostrovčeku medzi ulicami
o výstavbe garáží. Napriek tomu v časti, týkajúcej sa zrušenia sta­ namuje vtedajšiu ministerku Kniežaťa Pribinu a Palacké­
si škodu pýta od mesta,“ uviedol vebného povolenia. spravodlivosti aj prezidenta SR. ho. Ide nielen o estetiku, ale aj
na súde právny zástupca mesta 31. október 2012 – začala August 2018 – Krajský súd po­ o bezpečnosť. Vyfrézujú spolu
Martin Dočár. sa zasypávať jama. Použilo sa tvrdil rozhodnutie okresného 202 pňov a priestor zarovnajú
Február 2012 – pojednávanie je 1800 metrov kubických mate­ súdu. Mesto 13. augusta uhra­ s okolitým terénom. Práce by
už tretíkrát odročené, investor riálu, ktorý mesto zabezpečilo dilo investorovi 135 tisíc eur, mali byť hotové do konca au­
gusta.
zvýšil požiadavku na odškodné sponzorsky. Celá akcia stála na­ čo je vrátenie odplaty za vecné
na cca dva milióny eur. Stavebný miesto plánovaných asi 20 tisíc bremeno (64 tisíc eur) + úroky
úrad v Trenčíne zrušil stavebné iba 8 tisíc eur. z omeškania za 9 rokov (71 tisíc
povolenie. Ako prvý na Sloven­ November 2012 – jama zmizla, eur). Túto platbu muselo usku­
N ajbližší Deň otvorených
dverí u primátora mes­
ta Richarda Rybníčka bude
sku použil paragraf 127 sta­ na jej mieste sú dočasné chodní­ točniť veľmi rýchlo, aby sa vyhlo v pondelok 17. septembra
vebného zákona. Ten hovorí, že ky a tráva.  exekúcii, čím by bolo ohrozené 2018 od 14.00 do 18.00 h.
ak dôjde k nálezu mimoriadne November 2014 – Krajský súd čerpanie eurofondov. Podľa no­
významnej pamiatky, stavebný potvrdil rozhodnutie okresného vého verdiktu súdu má investor
úrad môže zmeniť alebo zrušiť súdu. nárok na náhradu škody zjav­
P osledné riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Trenčíne v tomto volebnom
vydané stavebné povolenie. December 2014 – Ústavnému ne dôvodný, pričom o jej výške období bude 26. septembra
20. jún 2012 – okresný súd dal súdu SR bola doručená sťaž­ bude rozhodovať Okresný súd o 13.00 h. Občania ho budú
za pravdu mestu, rozhodol, že nosť investora, v ktorej namie­ v Trenčíne. môcť opäť sledovať aj v pria­
nemusí zaplatiť investorovi viac ta porušenie svojich základ­ (E. S.) mom prenose na www.trencin.
ako 1,23 milióna eur za to, že ných ústavných práv. O veci FOTO: ARCHÍV MSÚ sk.
4 | INFO aktuality číslo 9 | ročník XX

Mestské investičné akcie Cestu na Ulici J. Derku opravujú
Priechod na Palac- Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) začal v utorok 21. au-
kého ulici v blízkos- gusta 2018 so súvislou rekonštrukciou komunikácie na Uli-
ti reštaurácie Retro ci J. Derku. Ide o cestu III. triedy, ktorá patrí do ich správy.
bude bezpečnejší, Dohoda medzi primátorom a županom sa naplnila.
osvetlený, bezbarié-
rový a s dlažbou pre Vozovku s dĺžkou 553 met­
nevidiacich a sla- rov vyfrézujú, vyrovnajú povrch
bozrakých. V tomto a položia naň asfaltový koberec.
roku sa budujú nové Podľa hovorkyne TSK Veroniky
alebo osvetľujú pô- Rezákovej, náklady na rekon­
vodné priechody pre štrukciu sú takmer 45 tisíc eur.
chodcov napríklad aj Zhotoviteľom rekonštrukcie je
na uliciach Gen. Svo- spoločnosť Strabag, ktorá vziš­
bodu, Východná la z verejnej súťaže vyhlásenej
či na výpadovke TSK.
na Ilavu pri Fiate. „Ulica J. Derku bola v pláne
aj minulý rok, no kvôli jednému
obstarávaniu sa to dalo zrealizo- pred rokom, trvala síce dlhšie,
Na asi kilometrovom vať až tento rok,“ povedal na brí­ ale podarilo sa,“ povedal primá­
úseku od elektrárne fingu novinárom predseda TSK tor Richard Rybníček. „V rám-
pri zimnom štadióne Jaroslav Baška. ci mestských investícií začneme
po most na Ostrov „Som rád, že sa naplnila začiatkom septembra na konci
má hrádza nový po- dohoda medzi mnou a predse- Ulice Jána Derku pri Fiate budo-
vrch. Pribudli nové dom TSK a táto cesta sa dosta- vať priechod pre chodcov aj s jeho
lavičky a doplnené la do balíka obnovy väčšieho nasvietením. Ten je tam z pohľa-
sú aj smetné nádoby. množstva komunikácií v sprá- du bezpečnosti nevyhnutný.“
V spomínanom úseku ve TSK. Súťaž bola vypísaná už (RED), FOTO: P. S.
je ich spolu 6, z toho
3 slúžia i na psie ex-
krementy. Mesto má
ambíciu pokračovať OSADILI PARKOVACIE ZÁBRANY
v úpravách povrchu Pre vyššiu bezpečnosť cyklis­
hrádze, a to aj na dru- tov boli v auguste na parkovisku
hom brehu Váhu. na Mládežníckej ulici osadené
parkovacie zábrany. Medzi par­
Celková obnova kovacími miestami a chodní­
materských škôl kom vedie vyznačená cyklotra­
na Opatovskej sa. Na tento fakt má upozorniť
a Šafárikovej ulici aj 70 parkovacích zábran, ktoré
finišuje. Od nové- parkovacie miesta vymedzujú.
ho školského roka FOTO: P. S.
budú obe škôlky
riadne fungovať,
no treba počítať
ešte s terénnymi
Práce na Veľkomoravskej ulici
úpravami. Mesto Súvislá oprava cesty
získalo na tieto na Veľkomoravskej ulici
investície nená- od križovatky s Piešťan­
vratný finančný skou ulicou smerom k bý­
príspevok takmer valému futbalovému šta­
2 milióny eur. diónu sa začala v stredu 22.
augusta. V tom istom úse­
ku bude zároveň opravený
Na Saratovskej i chodník po pravej strane.
ulici v zákrute Žiadame vodičov, aby reš­
popri záhra- pektovali prenosné doprav­
dách pribudnú né značenie. FOTO: P. S.
nové pozdĺž-
ne parkovacie
miesta. Na tej-
to ulici tak už PRI LODENICI SPOMAĽ
čoskoro bude V úseku hrádze, ktorá lemu­
môcť riadne je areál lodenice, boli v augus­
zaparkovať te osadené dopravné značky.
ďalších 49 áut. Upozorňujú na zvýšený pohyb
chodcov. Mesto chce tak predísť
kolíziám, ktoré často na týchto
miestach medzi cyklistami a pe­
šími vznikali. FOTO: P. Ž.
28. august 2018 aktuality INFO | 5

Regulácia parkovania je príležitosťou, KARTU PRE
ako udržať mesto krajšie a bezpečnejšie NÁVŠTEVU
VYBAVÍTE ONLINE
Vozidiel pribúda, doprava hustne. Pribúdajú zápchy, pôsobivá.: znovu oživené a pro-
prach, hluk. Mestá väčšie, ale už aj menšie, sú postavené sperujúce centrá miest, význam- Možnosti online spravo-
pred tento fakt. A musia ho riešiť. Nie v hodine dvanás- né obmedzenie používania vo- vania parkovacích kariet
tej, ale v predstihu. zidiel, zníženie znečistenia sa opäť rozšírili. Na webo-
ovzdušia a celkové zlepšenie kva- vom portáli karty.parko-
Mestá pri súčasnom tempe reguláciu, teda pravidlá, vďa­ lity života.“ (zdroj: Kodransky vanietrencin.sk sú od au-
nárastu automobilizmu nema­ ka ktorým je možné znížiť poč­ and Hermann, ITDP, 2011). gusta funkčné aj ďalšie
jú totiž na výber a nemôžu od­ ty vozidiel na uliciach, dokážu možnosti.
kladať riešenie na neskôr. Sys­ sa brániť pred rozmáhajúcou sa „„ PROSTRIEDKY SA
témové a komplexné riešenie individuálnou motorovou do­ VRÁTIA SPÄŤ DO ULÍC
mestskej mobility, ktorej súčas­ pravou, chrániť svoje územie
ťou je aj spravovanie parkova­ a životné prostredie, udržať po­ Zmena postojov vyplýva aj
nia, je pre samosprávy v súčas­ riadok a bezpečnosť na cestách, z faktu, že príjmy z parkova­
nosti už nevyhnutné. Verejný čo je kľúčové pre mesto a kva­ nia sú použité na financovanie
priestor, plochy v mestách a účel litu života jeho obyvateľov. Re­ rozvoja udržateľnej mobility.
ich využívania, musia mestá gulácia je v prvom rade pre V Trenčíne sa všetky prostried­
kontrolovať a regulovať. A to aj ľudí, na ich ochranu, je príleži­ ky z výberu parkovného vrátia
nastavením pravidiel pre jeho tosťou, ako udržať mesto krajšie späť do ulíc. Musia byť a budú
využívanie práve na parkovanie. a bezpečnejšie. investované na podporu mobi­
lity v meste, to znamená nielen Priamo z pohodlia bytu či
„„ BEZ PRAVIDIEL „„ PREZIERAVÝ KROK na budovanie nových parkova­ kancelárie môžu tí, ktorí si vy­
TO NEJDE cích miest, ale aj na cyklotrasy, tvorili užívateľské konto, vy­
Pravidlá, ktoré regulácia za­ zlepšenie kvality a bezpečnos­ baviť návštevnícku kartu. Kar­
Vozidiel pribúda, vlastniť viedla, sa nemusia vždy všet­ ti pre peších či MHD. Do roku ta Návšteva pásma platí dva
vozidlo, aj niekoľko v rodine, je kým pozdávať, najmä ak vyža­ 2019 z vybraných prostriedkov pracovné dni po sebe (aj pon­
prejavom zvyšujúcej sa kvali­ dujú od nich trochu tolerancie pôjde 70-percent na nové par­ delok a piatok), jej cena je 3
ty života. Paradoxne tým, že sa a ohľaduplnosti k okoliu, pro­ kovacie miesta a 30-percent eurá/2 dni. Vybaví ju pre svo­
máme lepšie, si vlastne situáciu strediu i ľuďom, či zmenu sprá­ na zlepšenie mobility. V roku ju návštevu rezident mesta,
komplikujeme. Nie je možné na­ vania. Najskôr vidia iba to, že 2020 sa pomer zmení na 50 ku a to do pásma jeho trvalého
riadiť, koľko áut si môže človek platia za niečo, čo bolo „zadar- 50. Tak, ako je to stanovené pobytu. Výnimkou sú reziden­
zadovážiť, je však možné regu­ mo“. Neskôr však tento prezie­ v uznesení Mestského zastupi­ ti pásma A. Tí pre parkovanie
láciou dosiahnuť, aby riešil, kde ravý krok samosprávy ocenia. teľstva. Na zabezpečenie maxi­ vozidla svojej návštevy vyberú
bude vozidlo parkovať. A možno Tak ako to dokladajú štúdie z eu­ málnej transparentnosti a pre­ niektoré z pásiem B, C, G, F.
začal zvažovať, či skutočne po­ rópskych miest, kde začali regu­ hľadnosti plnenia uznesenia Množstvo návštevníckych ka­
trebuje ešte ďalšie auto. Bez pra­ lovať už pred desiatkami rokov. zriadilo Mesto Trenčín samo­ riet vybaví žiadateľ podľa počtu
vidiel by bolo asi iluzórne oča­ Ako uvádza projekt PULL statný bankový účet v Tatra ban­ dní, koľko sa tu návšteva zdrží.
kávať, že ľudia budú navzájom and PUSH, mnohé európske ke, určený výhradne iba na príj­ Pribudla možnosť úhrady karty
tolerantní a ohľaduplní, a budú mestá majú dlhoročnú tradí­ my z vybraného parkovného. aj platobnými kartami, po klik­
tak uvažovať aj bez pravidiel ciu riešenia statickej dopravy Mesto si riadenie celého pro­ nutí na tlačidlo Zaplatiť v de­
regulácie. regulovaním a občania majú cesu regulácie statickej dopra­ taile nezaplatenej návštevníc­
z týchto opatrení prospech. Od­ vy a spravovanie parkovacích kej karty.
„„ PRE OBYVATEĽOV borníci, zaoberajúci sa mana­ miest ponechalo vo vlastných Elektronický systém spra­
A ZLEPŠENIE žovaním parkovania v európ­ rukách, hoci bol záujem zo stra­ vovania parkovacích kariet za­
KVALITY ŽIVOTA skych mestách, zhrnuli výsledky ny viacerých parkovacích exter­ čal fungovať od marca 2018,
prieskumov. „Účinnosť týchto ných súkromných spoločností. vtedy s jednou funkciou pre­
Tým, že mestá včas zavedú nových parkovacích stratégií je (Ľ. S.) dlžovania platnosti karty.
Od júna 2018 je možné vyko­
nať s kartou aj ďalšie úkony,
Pri školách parkujete bezplatne a to dočasnú alebo trvalú zme­
nu EČV, zrušenie parkovacej
Pri materských a základných školách sú vyhradené karty, či vybavenie novej.
parkovacie miesta na parkovanie počas dopravy detí Cez elektronický systém
do školy. môžu komunikovať držitelia
kariet prostredníctvom užíva­
Nový školský rok opäť pri­ vyhradené parkovacie miesta teľského konta s prihlasovacím
nesie väčšiu frekvenciu dopra­ pre vozidlá rodičov. V čase ran­ menom a heslom. Zriadenie
vy pri školách a škôlkach. Veľa ného dovozu a popoludňajšieho konta je dobrovoľné a bezplat­
rodičov bude najmä v prvé dni odvozu tu môžu parkovať bez­ né. Ak máte záujem o elektro­
dopravovať autom deti do pred­ platne. V ostatnom čase na nich nickú komunikáciu, ale neu­
školských zariadení, základ­ môžu parkovať vozidlá s parko­ viedli ste mailovú adresu pri
ných škôl či klubov, na vyučo­ vacou kartou, platnou pre dané kúpe parkovacej karty, navštív­
vanie alebo krúžky. V pásmach, pásmo, alebo po úhrade jedno­ te klientske centrum mestské­
kde je regulované parkovanie, razového poplatku za parko­ s dodatkovou tabuľkou. Umiest­ ho úradu, kde tento údaj do­
sú pri materských a základ­ vanie (sms, automat, mobilná nené sú pri každej skupine vy­ plníte a následne dostanete
ných školách ako aj pri Základ­ platba). Na režim parkovania hradených parkovacích miest. aktivačný e-mail.
nej umeleckej škole K. Pádivého upozorňuje dopravná značka (Ľ. S.) (Ľ. S.)
6 | INFO aktuality číslo 9 | ročník XX

Nechajte auto doma, skúste
cestu MHD zdarma
Počas Európskeho týždňa
mobility (ETM) od 16. do 22.
septembra 2018 si môžu vo­
diči vyskúšať cestovanie tren­
čianskou mestskou hromadnou
dopravou bezplatne. Stačí, ak
budú mať pri sebe malý technic­
ký preukaz od auta, ktoré necha­
li odpočívať doma. Dohodli sa
na tom samospráva s MHD Tren­ Od 17. do 22. augusta sa pri južnom opevnení Trenčianske-
čín. Témou ETM 2018 je „Kom- ho hradu konal 3. ročník dobrovoľníckeho tábora na hrade.
binuj a choď!“ Európania milujú Ruku k dielu priložili aj 15 zamestnanci mestskej radnice.
rozmanitosť v jedle, móde, hud­ O tom, čo dobrovoľníci robili, sa dočítate v nasledujúcom
be – tak prečo sa držať len jedné­ INFE. FOTO: P. S.
ho spôsobu dopravy? Tohtoroč­
ný ETM vyzýva k preskúmaniu
ďalších možností na presun a šťastnejší a zostanú nám aj
z bodu A do B. Prečo nevyskúšať
dopraviť sa do telocvične na bi­
peniaze na výdavky,“ píše sa
na stránke eurotm2018.eurotm.
Je po prázdninách. Kedy budú ďalšie?
cykli, do kancelárie vlakom ale­ sk. Mesto Trenčín chce podporiť Po dvojmesačnej prestávke zasadnú školáci v pondelok
bo do obchodu pešo? „Tým, že tieto myšlienky aj sumou 10 tisíc 3. septembra do lavíc. V novom školskom roku 2018/2019
prijmeme myšlienku multimoda- eur na ďalších 50 nových bež­ ich čakajú aj viaceré prázdniny, najbližšie už koncom
lity a zavedieme do našich presu- ných cyklostojanov a 5 servis­ októbra.
nov niektoré udržateľné spôsoby ných cyklostojanov s pumpou
dopravy, možno nielen pozitív- a bežným náradím na opravu bi­ 31. október – 2. november 2018. Školské vyu-
Jesenné
ne ovplyvníme životné prostre- cykla. čovanie sa začne 5. novembra 2018.
die, ale aj zistíme, že sme zdravší (E. M.) 27. december 2018 – 7. január 2019. Vyučova-
Vianočné
nie sa začne v utorok 8. januára 2019.

O MOROVOM STĹPE, Polročné
1. február 2019. Vyučovanie sa začne v ponde-
lok 4. februára 2019.

SOCHE J. NEPOMUCKÉHO Jarné
v Trenčianskom kraji: 4. až 8. marec 2019. Vyu-
čovanie sa začne 11. marca 2019.
A RÍMSKOM NÁPISE Veľkonočné
18. až 23. apríl 2018. Vyučovanie sa začne
v stredu 24. apríla 2019.
V Refektári kolégia piaristov v Trenčíne sa
v piatok 28. septembra 2018 uskutoční seminár na tému 1. júl až 31. august 2019. Vyučovanie sa začne
Letné
„Reštaurovanie sochárskych kultúrnych pamiatok Mesta 2. septembra 2019.
Trenčín 2017 – 2018“. ZDROJ: MINEDU.SK

V čase od 14.00 do 16.00 ho­
diny budú prezentované výsled­
Vdovičíková. Vstup voľný. Po­
dujatie v rámci Dní európskeho
GENERÁLNY PARDON
ky z reštaurovania Trojičného kultúrneho dedičstva 
2018 pri­  
  

tzv. Morového stĺpa, sochy sv. pravil Krajský pamiatkový úrad  ! 
Jána Nepomuckého a výsled­ Trenčín v spolupráci s Mestom """# 

$ %&# 

ky posledného reštaurátorské­ Trenčín. Dni európskeho kultúr­
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ho výskumu Rímskeho nápisu neho dedičstva sa konajú každý Producenti odpadových z verejného vodovodu bez zave­
na hradnej skale. Prednášajúci: rok v mesiaci september v 49 vôd, ktorí sú pripojení na ve­ denia služby “odvádzanie a čis­
Mgr. art. Martin Mikuláš, akad. štátoch Európy. Vznikli z inicia­ rejnú kanalizáciu bez zmluvy, tenie odpadových vôd”, prípad­
soch. Juraj Krajčo, Mgr. art. tívy Rady Európy a Európskej  
  
() 
*+
majú v období od 10. 8. 2018 ne odvádzajú odpadové vody
Martin Šumaj, Mgr. Mária komisie.(RED) do 30. 9. 2018 možnosť pri- do verejnej kanalizácie z iných

ZBERNÉ DVORY POČAS SVIATKOV   

hlásiť sa a bez sankcií zle- – vlastných zdrojov. Po skon­
galizovať svoje pripojenie čení Generálneho pardonu si
a vypúšťanie odpadových spoločnosť TVK bude v prí­
V deň výročia SNP v stredu 29. augusta, v Deň Ústavy SR vôd do verejnej kanalizácie. pade preukázania neoprávne­
,# - .) / #
+ --* *+  1 2
v sobotu 1. septembra a vo sviatok Sedembolestnej Panny Do termínu 30. 9. 2018 si spo­ ného vypúšťania odpadových
Márie v sobotu 15. septembra2018 budú  3 4
všetky tri 3 5
zberné dvory  4 3 2
6!"#
ločnosť Trenčianske vodár­ vôd do verejnej kanalizácie
 #%&( "**"#+
v Trenčíne zatvorené. #,* *" #$$
ne a kanalizácie, a.s. (TVK) .
uplatňovať voči7 #2 5  4
neoprávneným
  
  
89: - # )  ( 2
neuplatní náhradu škody ani producentom náhradu škody,
„„ ROKOVANIA VMČ zmluvnú pokutu. Generálny zmluvnú pokutu ako aj úhradu

VMČ Stred 10. 9. 2018 o 15.30 h vo veľkej;(
zasadačke- 
MsÚ
pardon
#. sa#.) týka tých producen­ nákladov spojených so zisťova­
-# #  *+ - <
tov, ktorí odvádzajú odpado­ ním neoprávneného odberu.
 
- 9 2 *+
vé vody do verejnej
9 # + - #+ ++ 2 
kanalizá­
VMČ Západ 19. 9. 2018 o 17.00 h v KD Zlatovce
 *<)  cie 1 
v správe TVK a majú 
1(
s TVK=  
#
Viac informácií - .
získate
VMČ Juh 3. 9. 2018 o 17.30 h ZŠ Novomeského uzatvorenú platnú a účin­
 *+ - < ( **  .) ? 
#.) * na  Zákazníckej linke TVK
nú zmluvu na dodávku vody 0850 850 109.
VMČ Sever 6. 9. 2018 o 16.00 h v Centre seniorov na Sihoti
, 
;) - 

-
6 9 1 -- - 
(-+6 - .) / **  - #@ 6 - 
)  ( 2 + - # * +)  
-*.) 

6 
28. august 2018 čisté mesto INFO | 7

Harmonogram jesenného upratovania 2018
Mesto Trenčín prostredníctvom spoločnosti Marius Peder- bude slúžiť výhradne na odklada- kontajner určený, je prísne za-
sen, a. s., v spolupráci s Mestskou políciou a občanmi vykoná nie biologicky rozložiteľného od- kázané! Prosíme o dodržiavanie
na území mesta počas 8 sobôt v mesiacoch september, októ- padu (konáre, odpad zo záhrad, účelu kontajnerov. PRÍSNE SA
ber a november 2018 jesenné upratovanie. trávnikov a pod.), druhý na od- ZAKAZUJE vykladať odpad
kladanie iného odpadu, okrem po odvezení kontajnera. Pri
Obraciame sa na občanov, du sa bude uskutočňovať do 2 drobného stavebného odpa- porušení hrozí pokuta 166 €.
aby túto možnosť využili a prispe- rôznych veľkoobjemových kon- du. Hádzať do VOK akýkoľvek VOK budú umiestňované podľa
li tak k čistote mesta. Zber odpa- tajnerov (VOK). Jeden z nich iný odpad ako ten, na ktorý je harmonogramu:

 Od 8.00 hod. do 12.00 hod.  Od 13.00 hod. do 17.00 hod.
– Lavičková (pri domove dôchodcov)
– Východná (stred ulice)
SOBOTA – Šafárikova (nad garážami na rohu – nádoba na sklo)
– M. Bela (oproti garážam 5370 – 3795)
– Liptovská (pri trafostanici č. 68008)
– 22. 9. – Západná (pri vchode 24, približne stred ulice)
– Saratovská – Novomeského (križovatka ulíc)
2018 – Kyjevská (pred KS – Verejná knižnica M. Rešetku)
– J. Halašu (začiatok ulice – trávnatý ostrovček)
– Šmidkeho (roh uličiek – nádoba na sklo – oproti MŠ)
– Halalovka (pri bytovke 24)
– Soblahovská – Krátka (oproti parkovisku) – Dolný Šianec – Krátka (zákruta RD č. 1)
SOBOTA – Bezručova (pri dele) – 28. októbra (na rázcestí s ulicou Dlhé Hony)
– Pod Juhom (oproti č. 12) – Beckovská (pri kotolni)
– 29. 9. – Soblahovská (bytovka pri Leoni) – Osloboditeľov (otoč križovatka Inovecká – Osloboditeľov)
2018 – Partizánska (pri cintoríne) – S. Chalupku – Slnečné námestie (stred ulice)
– Partizánska (okolo domu č. 73) – Soblahovská (pri bytovom dome 1113)
– Karpatská – Stromová (parkovisko)
– Belá – za plotom TESCO (oproti RD č. 9/1959)
SOBOTA – Karpatská – Puškinova (pri križovatke)
– Nozdrkovce (otoč autobusu oproti domu č. 21/1934)
– Nad tehelňou (oproti garážam, nádoba na sklo č.7097)
– 6. 10. – Nad tehelňou – Pod Brezinou (oproti RD č. 64)
– J. Zemana (2-4/2394-nádoba na sklo 7998)
2018 – Záhumenská (autobusová zástavka – OTOČ)
– Jilemnického (oproti RD č.16 – elektrorozvodňa)
– Električná (za autobus. zást. pri smetných nádobách)
– Horný Šianec – Hviezdoslavova (plocha pri byt. dome č.13)
– Majerská (oproti RD č. 9) – Okružná (RD č. 37/V. 672)
SOBOTA – Kasárenská (križovatka smer do Stavív) – Detské mestečko (v objekte DM – zadná brána)
– 13. 10. – Orechové kaplnka (zákruta – zrkadlo) – Záblatská – Poľnohospodárska (oproti RD 100/A)
2018 – Horné Orechové (nádoba na sklo č. 7749) – Dolné Pažite – Rybáre (most – RD 172/4)
– Súhrady – Široká – Pri parku (pošta – KD)
– Duklianskych hrdinov 16 – J. Hollého (parkovisko)
– Žabinská (oproti domu č. 34)
SOBOTA – Bavlnárska – Obchodná (pri nádobe na KO)
– Ľ. Stárka – Piešťanská (pred zákazovou značkou)
– Kožušnícka (oproti RD č. 40)
– 20. 10. – Hlavná (pri kaplnke)
– Veľkomoravská (oproti RD 2116/10)
2018 – Školská (oproti RD č. 50)
– Hanzlíkovská – J. Psotného (pri nádobe na sklo 18416)
– Zlatovská – Továrenská (križovatka oproti SBD 2182)
– Ľ. Stárka (v zákrute k žel. mostu)
– Mlynská (začiatok ) – Potočná (v blízkosti domu č. 50 – 58)
SOBOTA – Opatovská (okolo č. 90 – 95) – Horeblatie (oproti domu č. 617)
– 27. 10. – Sibírska (bytovka 12/696) – Clementisova (detské ihrisko – nádoba na sklo č. 18907)
2018 – Niva (pri plote MŠ) – Žilinská (stojisko nádob oproti zber. surovinám)
– Potočná (v blízkosti domu č. 139) – Odbojárov (oproti RD 21 – 23)
– Pod čerešňami (pri RD č. 1) – M. Turkovej (bytovka č. 36 – oproti škôlke)
SOBOTA – Pádivého (pred bytovkou 5/686 – oproti 679) – Gen. Goliana – Kpt. Nálepku (oproti zim. štadiónu)
– 3. 11. – Považská (bytovka 1708, oproti garážam 99 – 101) – Nábrežná – Študentská (bytovka č. 12)
2018 – Hodžova (bezbarierová bytovka – vedľa tel. búdky) – Kpt. Nálepku (pri dome 1675)
– Hurbanova (oproti byt. domu č. 54 – pri garážach) – Holubyho nám. (oproti RD 1692)
– Kukučínova – horná časť pod Brezinou (nádoba na sklo –
– Kubranská – Pred poľom (pri byt. dome č. 374 – 375)
SOBOTA zákruta)
– Kubrica – námestie (otoč autobusu)
– Pred poľom (oproti garážam na rázcestí za domom č. 11)
– 10. 11. – Kubranská (pri Kyselke)
– K výstavisku (pri SOŠ)
2018 – Kubrá – Pažítky (pri RD č. 59)
– Pod Sokolice (pri č. 17/514)
– Kubrá pri kríži (pri RD č. 249)
– Kubrá – námestie (oproti RD 116, pri tel. búdke)

Upozornenie: Z dôvodu investičných akcií sa jednotlivé stanovištia môžu meniť v závislosti od stavebných prác. Aktuálne informácie budú uverejňované na www.trencin.sk

Do VOK nie je možné ukla- padov, a preto ich počas upra- záväzného nariadenia č. 7/2016 ciplinovanosť pri ukladaní od-
dať elektroodpad, vyradené ba- tovania nie je možné odovzdá- o nakladaní s komunálnymi od- padu budú dohliadať pracovníci
térie a akumulátory, žiarivky, vať. Občania ich môžu odovzdať padmi a drobnými stavebnými Marius Pe-
železný šrot ani iné nebezpečné bezplatne v sieti distribútorov odpadmi na území mesta Tren- dersen, a. s.
odpady. Môžete ich vyložiť ku a pneuservisov. Aj počas upra- čín, ktoré je uverejnené na www. a Mestskej
kontajnerom, odkiaľ odvoz za- tovania sú otvorené zberné trencin.sk. polície.
bezpečí spoločnosť Marius Pe- dvory na Zlatovskej, Soblahov- Prosíme občanov, aby
dersen, a. s. Pneumatiky v zmy- skej a na ulici K zábraniu. Tu do kontajnerov ukladali len ur-
sle zákona o odpadoch nie je možné odovzdať druhy odpa- čený odpad a nevykladali odpad
harmono
sú súčasťou komunálnych od- du v zmysle platného Všeobecne po odvezení kontajnerov. Na dis- gram
8 | INFO kultúra číslo 9 | ročník XX

Sám na javisku – týždeň európskej monodrámy
Množstvo kontroverzných tém a otázok prinesie do Tren-
čína medzinárodný festival jedného herca Sám na ja-
visku, ktorý prvýkrát bude trvať až osem dní (9. – 16. 9.
2018). Diváci sa môžu tešiť na 11 inscenácií a sprievodný
kultúrny program.

Na 24. ročník festivalu vy­ o pohybovo-vizuálne vystúpe­
berali organizátori monodrámy nie inšpirované bizarným prí­
z krajín strednej Európy s pre­ padom Spievajúceho domu zo

TEDXTRENČÍN sahom na monodrámy z bal­
kánskych krajín, no rozhodli
Štúrova. Riaditeľ festivalu Ka­
mil Bystrický na tohtoročnom

BUDE
sa zapojiť do programu aj fran­ Sám na javisku zahrá v insce­
cúzsku monodrámu o teroris­ nácii Višegrád – 1. Ide o novú
tických útokoch v Paríži v roku monodrámu z dielne trenčian­

PRELOMOVÝ 2015. Festival otvorí český he­
rec Stanislav Majer politicky
skeho Dogma divadla, ktorej
text vznikol na objednávku. Na­
nekorektnou modrámou He­ písal ho enfant terrible českej
V sobotu 29. septembra rec a stolár. Hľadá v nej odpo­ literatúry a drámy David Zá­
2018 sa už piatykrát uskutoční vede na otázky o stave svojej branský. Provokatívne, na hra­ zaradili do programu detské di­
v našom meste podujatie, ktoré domoviny. Inscenácia bola od­ ne irónie a vážnosti koncipova­ vadlo. Jana Vyšohlídová v in­
sa snaží vzdelávať, inšpirovať, menená Cenou divadelnej kri­ né divadelné predstavenie, sa scenácii Škaredé káčatko roz­
rozširovať obzory a podneco­ tiky za mužský herecký výkon zaoberá postavením Slovenska povie deťom príbeh o inakosti.
vať k diskusii. Okrem 5. výro­ a najvyššiu priečku získala v di­ na mape Európy. Kontroverz­ Informácie o všetkých divadel­
čia bude tento raz TEDxTren­ váckej ankete portálu i-divadlo. nú tematiku doplní francúzska ných predstaveniach nájdete aj
čín prelomový aj tým, že bude cz. Unikátnym zjavom v mono­ monodráma List pre podvod­ v KAM v Trenčíne. Podrobnosti
„zero waste“ – bez zbytočného dráme je herečka Sláva Daub­ níkov islamofóbie, ktorí hrajú a festivalové novinky na mono­
odpadu. Organizátori sa roz­ nerová. K svojej inscenácii Solo hru rasistov s hercom Géraldom drama.sk. Festival podporil z ve­
hodli, že sa vydajú cestou čo lamentoso vytvorila koncept, Dumontom. Pre najmenších di­ rejných zdrojov Fond na podpo­
najnižšej produkcie odpadov zrežírovala ju a aj v nej hrá. Ide vákov organizátori aj tentokrát ru umenia – hlavný partner.
alebo ich opätovného využi­
tia. Pre účastníkov akcie budú
pripravené podnetné rečnícke
vystúpenia, umelecké predsta­
PRIESTOR plný FILIP JANČÍK
venia a videá, v prestávkach
oddychové i kreatívne aktivity. lokálneho umenia CHYSTÁ SHOW
Témou tohto ročníka je CYK­
LUS, rečníci predstavia jeho
NA TRENČIANSKOM exkluzívna séria koncertov na slovensku
STRHUJÚCA hudobná SHOW

HRADE
vypredané
trenčín 14.9. | košicE 18.9. | kežmaroK 21.9. | žilina 23.9. | Trnava 28.9.
Trenčiansky hrad Kasárne/Kulturpark ARTIKUlÁRNY DREVENÝ KOSTOL Mestské divadlo SynagÓga CafÉ

Svetoznáma
rôzne podoby. Rozprávať sa filmová hudba
v jedinečnom prevedení

bude o ekológii, komuniká­
cii, umení, jedle, ľudskom or­ Svet si už pod­ FILIP
ganizme. Mená rečníkov od­ manil, na rade je JANČÍK
haľujú organizátori postupne. domovina. Talen­ 14.9. TRENČÍN

2018
TRENČIANSKY HRAD

Do uzávierky novín boli zná­ tovaný 25-ročný hus­ www.filipjancik.com
vstupné 15€ / v deň koncertu 18€

Lístky je možné zakúpiť ONLINE NA

me Ivana Kohutková, riaditeľ­ ľový virtuóz prináša svoju strhujúcu
ka slovenskej pobočky orga­ Počas druhého septembrového víkendu sa v Parku šou na Slovensko, kde sa narodil, a za­
nizácie Greenpeace, Gabina M. R. Štefánika po prvýkrát uskutoční festival s názvom čne prvým koncertom práve v našom
Weissová zaoberajúca sa po­ PRIESTOR. „Po vzore mnohých, či už zahraničných alebo meste. O tom, že aj s husľami sa dajú
ruchami príjmu potravy, či aj slovenských miest, sme sa rozhodli využiť potenciál par- robiť husárske kúsky, už presvedčil
prekladateľka, spisovateľka, ku a dostať do neho kultúru. Prvý ročník festivalu bude plný viac ako pätnásť krajín sveta, medzi
lektorka a zakladateľka projek­ lokálneho umenia,“ hovorí organizátorka Terina Barčá­ ktorými sú prestížne sály v Spojených
tu Cyklická žena Dana-Sofie ková. Ukázať, čo je doma dobré, je hlavný zámer poduja­ štátoch amerických, Rusku, Fínsku,
Šlancarová. Neodmysliteľnú tia. „Park by mal byť miesto, kde ľudia radi trávia čas, ro- Švédsku či Singapure. V doposiaľ ne­
súčasť podujatia tvorí chutné bia rôzne aktivity alebo len tak oddychujú,“ dodáva ďalšia počutej verzii budú mať možnosť aj
celodenné občerstvenie a ve­ z organizátoriek Natália Kaščáková. Deň začne cvičením slovenskí fanúšikovia zažiť na vlastné
černá afterparty. Viac na www. jogy, stačí si priniesť podložku. V ďalšom programe bude uši skladby zo snímok Kung Fu Panda,
tedxtrencin.sk.(RED) divadelné predstavenie Pavla Seriša, prednáška o živote Počiatok – Inception, Pearl Harbor, ale
bez odpadu, séria rozhovorov Voices o vnímaní priesto­ aj trilógií Indiana Jones, Piráti Karibi­
ru s ilustrátorkou a tatérkou, módnou návrhárkou, riadi­ ku a Terminátor a tiež aj legendárnej
BLÍŽI SA MESIAC teľom rádia a s ďalšími zaujímavými ľuďmi. Po diskusiách ságy Hviezdne vojny. Jeho energické
ÚCTY K STARŠÍM bude čítanie autorskej tvorby s názvom Divotvorba. Večer vystúpenie plné svetiel a známych me­
Základná organizácia JDS zahrajú v altánku Ticho, Ninka Kohoutová, Matwe Drap­ lódií sľubuje unikátny zážitok. Sprevá­
Trenčín 01 pozýva svojich penmadchenfeller, Bulp dj set a Elýščitat. Na dizajnér­ dzať ho bude osemčlenná medzinárod­
členov 15. októbra 2018 skom trhu kúpite kúsky od Primátu, Smaltovanej babky, ná kapela, v ktorej nebude okrem huslí
o 13.30 hodine do KS Dlhé Bastartu, Pucle, Hi Design alebo Moonsocks. Po prvýkrát chýbať klavír, violončelo, gitara, bicie,
Hony na príjemné popolud- sa v Trenčíne uskutoční aj Fashion SWAP – každý návštev­ perkusie, no pridá sa i fujara a cim­
nie s kultúrnym programom ník môže priniesť maximálne 5 kusov oblečenia a zameniť bal. Koncert na Trenčianskom hrade
pri príležitosti Mesiaca úcty ich za kúsky od ostatných návštevníkov. Musia byť čisté sa uskutoční 14. septembra o 19.00
k starším. a v dobrom stave. Celé podujatie bude za dobrovoľný prí­ hodine. Viac na filipjancik.com alebo
spevok. Viac na facebook.com/Priestor.(RED) na jeho instagramovom profile.(RED)
28. august 2018 kultúra INFO | 9

P RProgram
I T R E festivalu:
NČIANSKEJ BRÁNE 2018
PIATOK 7. 9. MIEROVÉ NÁMESTIE
10.00 JARMOK 18.30 RUSÍN ČENDEŠ
remeselnícke výrobky, burčiak a dobré jedlo
ORCHESTRA
14.30 AURA, BAMBULA, GOONIES, svieža a temperamentná zmes rusínskeho folklóru
CAMPANILAS, TK DUKLA, ZUŠ K. a world music
PÁDIVÉHO 20.30 PARA
vystúpenia trenčianskych tanečných skupín kapela, s ktorou sa v piatok večer spieva a tancuje
17.00 WHITE MELON
elegantný a energický electro-swing, pri ktorom
nezostanete sedieť

SOBOTA 8. 9. MIEROVÉ NÁMESTIE
10.00 JARMOK 15.30 KLAUN KÚZELNÍKOM
remeselnícke výrobky, burčiak a dobré jedlo veselá klauniáda šaša Adyna z Teater Komika
10.00 TEXTILANKA (Farská ul.)
obľúbená trenčianska dychovka 16.00 JABLCO
11.00 KRAJČÍR NITÔČKA unikátny projekt slovenských a poľských muzikan-
detské predstavenie Divadla pod balkónom na tov s príchuťou rôznych žánrov
motívy klasickej rozprávky (Farská ul.) 17.00 HAMLET, ALEBO NÁLEZ LEBKY
12.00 ŠUMIAČAN a TROMBITÁŠI veselá jarmočná improvizácia Túlavého divadla na
motívy Shakespearovej hry (Farská ul.)
ŠTEFÁNIKOVCI
horehronské mužské hlasy a valašské fujary trom- 18.00 VITAJTE PRI TRENČIANSKEJ
bity BRÁNE
13.00 PRI TRENČIANSKEJ BRÁNE DETI veľký program folklórnych súborov Kornička,
Radosť, Škrupinka, Trnafčan, Sestry Matákové
SÚ VÍTANÉ a Repáňovská muzika
program detských folklórnych súborov Kornička
a Radosť z Trenčína, Mladosť z Považskej Bystrice 20.30 HEX
a Malý Vtáčnik z Prievidze legenda slovenskej hudobnej scény roztancuje ná-
mestie
15.00 ĽUDOVÉ MLADISTVÁ
netradičná fúzia folklóru s jazzom

NEDEĽA 9. 9. MIEROVÉ NÁMESTIE
10.00 JARMOK 14.30 TRENČAN
remeselnícke výrobky, burčiak a dobré jedlo mladí trenčianski folkloristi Gymnázia Ľ. Štúra
11.00 VOJENSKÁ HUDBA BANSKÁ 16.00 VERONIKA RABADA
BYSTRICA temperamentné spracovanie slovenského folklóru
promenádny koncert pri príležitosti 110. výročia 17.00 ZLATÉ HUSLE
narodenia hudobného skladateľa Karola Pádivého záverečná virtuózna bodka festivalu

Sprievodný program v sobotu 8. 9.
10.00 – 17.00 Odfotím sa v kroji – fotostena a fotenie v krojoch
10.00 – 18.00 Mierové námestie na starých pohľadniciach – výstava reprodukcií pohľadníc zo zbier-
ky Jána Hanušina
11.00 – 15.00 V podhradí Matúša Čáka – ochutnávka historickej kuchyne a historické hry
11.00 – 16.00 Na gazdovom dvore – živé zvieratká z farmy
14.00 – 17.00 Modrotlačové tvorivé dielničky – originálna výroba s majstrom modrotlače
14.00 – 18.00 Detský adrenalín – netradičné športové aktivity pre deti (átrium pod Mestskou vežou)
16.00 Prechádzky mestom so sprievodcom – Trhy a jarmoky (stretnutie pri KIC)
Sprievodný program v nedeľu 9. 9.
10.00 – 18.00 Mierové námestie na starých pohľadniciach – výstava reprodukcií pohľadníc zo zbier-
ky Jána Hanušina
14.00 – 17.00 Odfotím sa v kroji – fotostena a fotenie v krojoch
14.00 – 17.00 Tvorivé dielničky – výroba bavlnených taštičiek, drevených varešiek a hlinených domče-
kov s Centrom voľného času
P O D U J AT I E P O D P O R I L I O R G A N I Z Á T O R O M F E S T I VA L U J E
10 | INFO spektrum číslo 9 | ročník XX

Hľadajú domov Trenčiansky BIOjarmok 2018
Plánujete si zadovážiť
zvieracieho spoločníka?
bude v duchu Zero Waste
Možno vás oslovia práve S ambíciou všetok odpad z podujatia roztriediť a poslať
tieto psíky, ktoré túžia na recykláciu či na skompostovanie, je na piatok 28.
po domove. septembra naplánovaný 7. ročník Trenčianskeho BIOjar-
moku.

Na Mierovom námestí zahrajú domáce kapely Aurelius
od 10.00 do 18.00 hodiny nájde­ Q, 3D band, Random Choices.
te biopotraviny a gazdovské pro­ V sprievodnom programe budú
dukty, ekodrogériu, prírodnú aj projekcie ekofilmov s temati­
kozmetiku a vybavenie pre eko­ kou jedla, EKO prednášky a in­
domácnosť, poradňu pre ovoci­ špirácie z nášho regiónu, občer­
nárov, výstavu starých ovocných stvenie a ponuka alternatívnych Coffee Sheep, BIO obchod Malý
odrôd a predaj ovocných drevín, spôsobov prípravy biokávy (ka­ princ, Spoločnosť SONNEN­
poradňu prírodných záhrad, viareň Coffe Sheep). Podujatie TOR, Lampart, Matica ovocná,
inšpirácie pre eko životný štýl organizuje Centrum environ­ Marius Pedersen, Štátna ochra­
(výstavy, infomateriály) i akti­ mentálnych aktivít Trenčín a o. na prírody – Správa CHKO Bie­
Nero je 2-ročný pes rasy vity pre deti. Ak prídete na bi­ z. GenoFond v spolupráci s part­ le Karpaty.
Cane corso. Vhodný je k skú­ cykli, dostanete zlosovací lístok nermi: Mesto Trenčín, Národná
senému majiteľovi. Je to pes do cyklotomboly. Na pódiu sieť rozvoja vidieka, Bezobalis, ZDROJ: BIOSPOTREBITEL.SK
jedného pána, verný a posluš­
ný. V prípade záujmu o adop­
ciu budú potrebné viaceré
návštevy. Posledné dni prázdnin Hurá do záhrady
Nájdu tam okrasné dreviny, Ondejčíkovcov. Milovníci medu
kvety, sadenice, ovocné stro­ sa môžu tešiť na aukciu medu
my, bonsaje, profesionálne ná­ spojenú s ochutnávkou. Pre naj­
radie pre záhradníkov, doplnky menších je pripravené množstvo
30. 8. - 1. 9. do záhrady i potreby pre záhrad­ atrakcií, bangee trampolína,
károv. Prednášať budú známe vodné bubliny, maxi šmykľavka
osobnosti: Ivan Hričovský o je­ ZOO, relaxačná zóna Materské­
sennej výsadbe ovocných stro­ ho centra Srdiečko a v sobotu 1.
mov a pestovaní moruše, Pa­ 9. v čase od 9.30 do 13.30 h kre­
vel Chlou­ba o záhradách Veľkej atívne dielničky pod vedením
Británie, Holandska a svete or­ animátorov z KC Aktivity. Part­
Bella je 6-ročný kríženec chideí, Eduard Jakubek prak­ nermi veľtrhu sú Slovenský zväz
Expo Center Trenčín
nemeckého ovčiaka. Majite­ ticky ukáže rez ovocných stro­ záhradkárov a tvorca populár­
lia ju ako šteniatko zachránili mov, Jana Bieliková povie niečo neho TV magazínu Hurá do zá­
pred utopením. Pre ťažkú cho­ Veľtrh v areáli výstaviska z televízneho sveta záhrad. Pri­ hrady Green Media production.
robu sa však už o ňu nedoká­ Expo Centrum si od 30. 8. do 1. pravená je známa bonsajo­
žu postarať, preto hľadajú pre 9. môžu užiť spolu celé rodiny. vá a čajová show od manželov (RED)
ňu nový domov. Má rada deti
aj iných psíkov. Nový majiteľ
môže byť aj aktívny senior. ARÓMA SA POSTARÁ PRIDAJME SA K BIELEJ
O NEZABUDNUTEĽNÉ PASTELKE 2018
GASTRONOMICKÉ ZÁŽITKY Únia nevidiacich a sla­
bozrakých Slovenska už 17
Festival Aróma spojí 7. – 8 . 9. 2018 v Tren­ rokov dokazuje, že aj kresba
číne na jednom mieste takmer tri desiatky od­ bielou pastelkou má zmysel.
borníkov na gastronómiu z celého Slovenska Do pomyselnej kresby sa zapája stále viac a viac
a všetkých nadšencov dobrého jedla, pravej čo­ tých, ktorým nie je život nevidiacich a slabozra­
kolády, dezertov, kávy, čaju, kvalitného vína kých ľahostajný. Piatok 21. septembra, hlavný
a piva. V priestore veľkokapacitného stanu pri zbierkový Deň bielej pastelky 2018, bude vďa­
Trojročná fenka je krátko­ OC Tesco sa predstavia vystavovatelia so svojimi ka takmer 4 tisíc dobrovoľníkom príležitosťou
srstý kríženec. Je dobrý stráž­ top produktmi. Súčasťou festivalu Aróma bude na stretnutia vo vyše 300 mestách a obciach
ca i dobrý spoločník s pokoj­ zaujímavý sprievodný program: prezentácie slo­ naprieč celým Slovenskom. Spomienkou na ne
nou povahou. Vhodná je skôr venských top kuchá­ bude malá spinka v tvare bielej pastelky. Pod­
na dvor s vlastnou búdou. rov, prezentácie ča­ poriť nevidiacich a slabozrakých prostredníc­
jov, káv, ochutnávky, tvom verejnej zbierky Biela pastelka môžete až
Ľudia, ktorí si osvoja psíka súťaže, aktivity pre do 31. decembra, a to online darom cez www.
z karanténnej stanice (kon- deti, hudobné vystú­ darujme.sk, zaslaním SMS v hodnote 2 € na čís­
takt 0915 785 007), budú penie a mnohé ďalšie. lo 920 v sieti Orange, Telekom a O2, príspevkom
oslobodení od dane za psa. Vstup je voľný. Viac na účet SK23 1111 0000 0014 3025 8006 alebo
Osvojenie psíka sú povinní na www.aromafesti­ do stacionárnych pokladničiek umiestnených
oznámiť na úrade. val.sk. vo viacerých inštitúciách.
28. august 2018 spektrum INFO | 11

ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA
KLUB TRENČÍN – MESTO
Taoistické Tai Chi – starodávne
Pravidelné stretnutia každý pondelok od 9.00 do 11.00 v KC Stred umenie pre moderného človeka
3. 9. Hana Repová – Boh plače potichu
10. 9. Informácie poslancov o svojej činnosti vo Vyššom
územnom celku Trenčín
17. 9. Zážitky zo zájazdov a pobytov absolvovaných
v letných mesiacoch
24. 9. Ing. Darina Neverišová – Svätý Vincent de Paul
Iné akcie:
Trápia vás bolesti chrbta, človeka a vhodné pre každý vek.
12. 9. Púť do Šaštína, 18. 9. Zájazd južné Slovensko – Komárno, 8. vysoký krvný tlak, artritída, dý­ Novú skupinu začiatočníkov
– 15. 9. Pobytovo-pútnický zájazd Chorvátsko, 21. 9. Vojna a mier – chacie či psychické problémy? otvárame 17. septembra o 17.00
činohra SND Chceli by ste sa naučiť lepšie h v kultúrnom centre Dlhé Hony.
zvládať stres či posilniť duševnú Ak by ste začiatok nestihli, mô­
CENTRUM SENIOROV NA OSVIENČIMSKEJ ULICI rovnováhu? Vyskúšajte Taois­ žete sa pridať kedykoľvek. Teší­
(PONDELOK – ŠTVRTOK: 9.00 – 17.00, PIATOK: 9.00 – 14.00) tické Tai Chi, umenie, ktoré má me sa na vás.
Denne: akupresúrne lôžko CERAGEM na objednávky, biliard, čitáreň: knihy, TV, noviny svoje korenie v starovekej Číne, Kontakt: tn@taoist.sk, web:
a časopisy (Pravda, Život, Slovenka), spoločenské hry, PC, internet, hudobné kurzy: flau- no je určené pre moderného http://taoist.sk
ta, gitara, mandolína.
PONDELOK
Cvičenie ženy I. PO a ŠT 9.30 – 10.30, Cvičenie ženy II. UT a PIA 10.00 – 11.00, Stol- Všetko najlepšie
ný tenis UT a ŠT 12.00 – 16.00, STR 13.00 – 15.00, PIA 11.00 – 14.00, Joga I. PO 14.00 Držiteľ striebornej medaily z OH
– 15.30, Joga II. PO 15.30 – 17.00, Brušné tance STR 10.00 – 11.00, Keramika klub 1964 v Tokiu a Trenčan s najvyšším poč­
ŠT 10.00 – 12.00 a 14.30 – 16.30, Diabetes konzultácie STR 15.00 – 17.00, Kartové tom štartov vo futbalovej reprezentácii
hry UT a ŠT 14.00 – 17.00, Spevácka skupina Sihotiar PO 10.00 – 12.00, Výbor JDS ČSSR Vojtech „Béla“ Masný sa v júli do­
27 párny týždeň UT od 10.00, JDS 05 nepárny týždeň UT 13.00 – 16.00, Skleróza mul- žil 80 rokov. Legendárny útočník stre­
tiplex – klub TN posledný ŠT v mesiaci 15.00 – 17.00. lil v najvyššej súťaži vo farbách Jednoty
Prevádzkovateľom Centra seniorov je Útvar sociálnych vecí MsÚ Trenčín. Trenčín 65 gólov. Vojtechovi Masnému
Kontakt: centrum.seniorov@trencin.sk, v pracovných dňoch počas zablahoželal k vzácnemu jubileu aj pri­
otváracích hodín centra 0901 714 266. mátor Richard Rybníček. TEXT A FOTO: P. S.

OPATOVÁ
BOLA RAZ JEDNA DEDINA
780.
VÝROČIE

...príbeh pokračuje PRVEJ
písomnej zmienky
14. - 16. september 2018 o obci Opatová

VSTUP VOĽ NÝ
14.9. - PIATOK 15.9. - SOBOTA 16.9. - NEDEĽA
17:30 hod. Slávnostná sv. omša za účasti 15:00 hod. ukážky hasičskej techniky 10:30 hod. ďakovná sv. omša za účasti
chrámového zboru z Opatovej DHZ Opatová rodákov - farárov z Opatovej
20:00 hod. premietanie filmu 16:00 hod. Hrušecká cimbálová muzika, 14:00 hod. futbalový zápas TJ Opatová
“Okresní přebor” primáš Jožka Létal 16:00 hod. DH OPATOVANKA
( pred Kultúrnym domom ) 17:00 hod. Mužský zbor Kúcané koncert na počúvanie
22:00 hod. Oldies disco KD a Kúcanská chasa 18:00 hod. divadelné predstavenie
18:00 hod. harmonikári z Opatovej “Slabomyseľná” - ochotníci
20:00 hod. ľudová zábava, Opatovej
hrá DH MORAVANKA 20:00 hod. záver osláv / Harmonikári
12 | INFO otázky a odpovede číslo 9 | ročník XX

Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
„„ Čo bráni otvoreniu dávno Štefánika od hotela Elizabeth Ľubomír Kadlečík, správca V súčasnosti prebieha povoľova­
vybudovaného parkoviska smerom k OC MAX? Cesta nie miestnych komunikácií: cí proces.
vedľa potravín oproti ZŠ, Dlhé je bezpečná pre cyklistov, cyk- Vyčistenie vpustí sme zada­
Hony? BOŽENA G. listi v rámci svojej bezpečnosti li spoločnosti Marius Pedersen. „„ Viem, že cestu č. 61 ne-
Iveta Kubišová, vedúca útva­ využívajú jazdu po chodní- Oprava chodníka je zaradená spravuje mesto, ale ide o prie-
ru stavebného a životného ku, čo zase prekáža chodcom do plánu opráv na tento rok. Je chod cez túto cestu do nového
prostredia: a nie je to povolené. Plánuje to komplikovanejšie, lebo maji­ podchodu pod koľajnicu (kri-
V kolaudačnom konaní sa sa výstavba cyklochodníka teľ priľahlého pozemku tam ne­ žovatka s Ul. J. Derku). Viete
vyskytli technicé problémy, pre­ na tomto úseku alebo osa- býva a je potrebné spevniť terén mi povedať, či sa to nejako
to dotknuté orgány nevydali denie dopravného značenia aj na jeho pozemku, aby opra­ rieši? Je to tam nebezpečné.
kladné stanoviská ku kolaudá­ na chodník, že je na ňom po- va mala zmysel. Takže potre­ KAMIL P.
cii. Posledné stanovisko bolo volená jazda aj pre cyklistov? bujeme spoluprácu aj majiteľa Róbert Hartmann, vedúci útva­
do spisu doložené začiatkom au­ D. pozemku. ru mobility:
gusta a kolaudačné rozhodnutie Róbert Hartmann, vedúci útva­ Mesto priechod pre chod­
bolo vydané 8. 8. 2018. Právo­ ru mobility: „„ Počíta sa pri rekonštrukcii cov v tomto mieste rieši už 2
platnosť nadobudlo 13. 8. 2018. Výstavba cyklotrasy tu v sú­ Ul. gen. Svobodu s výsadbou roky, čím supluje úlohu štátu.
Vlastník ho môže užívať. časnosti nie je možná. Ulica stromoradia popri ceste v ze- Bolo potrebné vysporiadať po­
nemá dostatočnú šírku. Doprav­ lenom páse, resp. pár stro- zemky – len pre zaujímavosť
„„ Ako to vyzerá s výstavbou ný inšpektorát predbežne jazdu mov? ANNA M. išlo o takmer 50 vlastníkov. Ak
futbalového štadióna?DUŠAN cyklistov po chodníku zamietol Peter Kadák, Mestské hospo­ všetko bude prebiehať hladko,
Martin Galajda, AS Trenčín, s ohľadom na bezpečnosť chod­ dárstvo a správa lesov, m. r. o: mal by sa priechod postaviť ešte
21. 8. 2018 cov. Cesta nepatrí Mestu Tren­ Na Ulici gen. Svobodu na je­ v tomto roku.
Klub AS Trenčín uzavrel vý­ čín – ide o cestu I. triedy vo vlast­ seň tohto roku vysadíme v stre­
stavbu pilotov tribúny a pripra­ níctve štátu. Situácia je teda dovom páse cibuľoviny + cibu­ „„ Kedy bude namontovaná
vujeme stavbu základovej dosky. nateraz neriešiteľná. Do budúc­ ľoviny v kombinácii s trvalkami informačná tabuľa odchodov
Po zbúraní sektoru pre fanúši­ na sa uvažuje s jej prekládkou a stromy platany. autobusov na zastávke „Hasič-
kov hostí dokončíme kanalizá­ ku železničnej trati, toto riešenie ská“ smer Sihoť? VINCENT M.
ciu. V priebehu augusta by malo by umožnilo z cesty spraviť uli­ „„ Nemohol by sa zriadiť prie- Miloš Minarech, útvar mobility:
byť ukončené verejné obstaráva­ cu bulvárneho typu, kde by boli chod pre chodcov na začiatku Tabuľa by mala byť osadená
nie, ktoré sme museli zopakovať. i cyklochodníky. Šmidkeho ulice pri cintoríne? do konca augusta.
Predchádzajúce bolo tak, ako PETER K.
sme informovali pre prihlásenie „„ Kedy vyčistíte uličné vpus- Róbert Hartmann, vedúci „„ Čo bude vedľa Tesca?PETER
jediného záujemcu neúspešné. te na Ul. Matice slovenskej? útvaru mobility: Iveta Kubišová, vedúca útva­
A je tu pol roka poškodený Priechod pre chodcov je ru stavebného a životného
„„ Má mesto v pláne rie- chodník a stále sa viac rozpa- v povoľovacom konaní. Prosíme prostredia:
šiť situáciu na Ulici M. R. dáva. IGNÁC C. o trpezlivosť. V blízkosti obchodného
domu Tesco sa bude realizo­
„„ KARTA PRE SENIOROV „„ Neuvažuje už mesto o zjed- vať stavba „Obchodný dom TN“
nosmernení Braneckého ulice a stavba „Dom bývania Berloni“.
„„ UPOZORŇUJEME kaštieľ v Čachticiach a Kú­ tak, ako to bolo kedysi?PETER T.
NA ZMENU ria Ambrovec v Beckove). Róbert Hartmann, vedúci „„ Je v Trenčíne zakázané ale-
Zoznam poskytovateľov vý­ útvaru mobility: bo povolené grilovanie na bal-
V zozname poskytovateľov hod pre seniorov je priebež­ Mesto plánuje opäť zjed­ kónoch a terasách? KATARÍNA R.
výhod pre držiteľov Karty pre ne aktualizovaný. Nájdete ho nosmerniť Braneckého ulicu. Iveta Plešová, útvar právny:
seniorov od novembra 2018 na webstránke mesta. Ak ste V križovatke pod mostom sú Mesto Trenčín nemá v žiad­
nebude Trenčiansky hrad, prevádzkovateľom zariadenia však ešte plánované investície nom VZN upravený zákaz gri­
Trenčianske múzeum a expo­ poskytujúceho tovary alebo a s tým aj dopravné obmedze­ lovania na balkónoch, ktorý by
zície, ktoré múzeum spravuje služby a máte záujem sa zapojiť nia. Zjednosmerniť Braneckého platil na celom území mesta.
(Pamätná izba Ľudmily Podja­ do programu KARTA PRE SE­ ulicu pred začatím a dokonče­ Grilovanie však môže byť regu­
vorinskej v Bzinciach pod Ja­ NIOROV, pošlite správu na ad­ ním týchto prác by viedlo k do­ lované domovým poriadkom
vorinou, Rodný dom Ľ. Štúra resu seniorkarta@trencin.sk. pravnému kolapsu. každého bytového domu. Pri
a A. Dubčeka v Uhrovci, Pod­ Podrobné informácie o Karte tejto činnosti je potrebné do­
javorinské múzeum v Novom pre seniorov nájdete na www. „„ Ako to vyzerá s riešením držiavať legislatívu SR, najmä
Meste n. V., Katov dom, Kar­ trencin.sk – AKO VYBAVIŤ – parkovania na Strojárenskej v oblasti ochrany pred požiar­
ner sv. Michala, Draškovičov SOCIÁLNA POMOC. ulici, konkrétne vybudova- mi a tiež napríklad Občiansky
nie parkoviska na chodníku? zákonník.
JOZEF
er
Róbert Hartmann, vedúci Toto je výb
k a
BEZPLATNÉ PRÁVNE PORADENSTVO útvaru mobility: otá zo
Pozdĺžne miesta na chod­ odpovedí
Advokátska kancelária JUDr. Karol Porubčin na Branec- nej
níku sa vyznačovať nebudú. z rovnomen
rubriky n a
kého ulici 14 (1. posch. U Šánera) poskytuje bezplatné Po rokovaní so správcami by­
právne poradenstvo každý piatok v  čase od  9. do  11. tových domov pripravuje­ mestskom
me vybudovanie približne 50 ao webe.
hodiny. Viac na www.advokatporubcin.sk. trencin.sk/o
kolmých parkovacích miest.

Názov periodickej tlače: INFO TRENČÍN. Vydavateľ: Mesto Trenčín, IČO: 00312037. Vychádza raz mesačne. Uzávierka čísla je vždy 20. v  mesiaci. Ročník XX. Náklad 24  500 ks. Adresa vydavateľa: INFO,
Mierové nám. 2, 911 64 Trenčín. Tel.: 032/650 42 87, fax: 032/650 42 16, e-mail: info@trencin.sk, zodpovedný redaktor: Eva Mišovičová, grafik: Radoslav Jánoš. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia
a nehonoruje. Tlač: DOLIS, s. r. o. Distribúcia: Slovenská pošta, a. s. ISSN 1338-6832. Evidenčné číslo: EV 3517/09. Nepredajné, rozširované do schránok všetkých domácností v meste Trenčín.
ST I VA L
Ý FE
TSK
ME
S
R E NČIANSKEJ BR ÁNE
I T 201
PR 7. – 9. se pte mber 8
A R A • ZLATÉ HUSLE
P
R U SÍN ČENDEŠ ORCHES
X• TRENČÍN TR
HE A
BURČIAK • JEDLO • JARMOK • KONCERTY

V programe mestského festivalu ľudovej kultúry a zá- september 2018
bavy sú zastúpené všetky žánre tak, aby si každý našiel
svoje. Podrobný program nájdete v INFE na strane 9.

„„ DIVADLO 15. 9. | 19.00 | Sláva 21. 9. | 19.00 | Koncert Jána „„ NEDAJTE SI UJSŤ
Daubnerová: Solo Lamentoso Svetlana Majerčíka
9. 9. | 18.00 | Stanislav Majer: KINO HVIEZDA | Sólová pohybovo-vizuál- 1. 9. | 8.00 – 12.00 |
Herec a stolár Majer hovorí na performancia inšpirovaná bizarným Farmársky jarmok
o stave svojej domoviny prípadom Spievajúceho domu zo Štúro-
va. Predstavenie je súčasťou festivalu Sám
na javisku.
15. 9. | 21.00 | Mateusz Nowak:
Obeť
KLUB LÚČ | Monodráma rozpráva príbeh
člena Armie Krajowy uväzneného štyri
roky počas stalinistického režimu. Predsta- SAVANNA CAFÉ | Jedinečný koncert sloven-
venie je súčasťou festivalu Sám na javisku. ského pesničkára z Východnej.
16. 9. | 18.00 | Ladislav Hampl: MIEROVÉ NÁMESTIE | Na septembrovom
21. – 23. 9. | Jazz pod hradom farmárskom jarmoku nakúpite výrobky
KINO HVIEZDA | Inscenácia sa zaoberá ži- Rozhodca KINO HVIEZDA | 25. ročník tren-
votným osudom herca a  stolára Stanisla- KLUB LÚČ |Monodráma predstavuje po- z ovčieho mlieka, za studena lisované
čianskeho jazzového festivalu. Viac vysokokvalitné slovenské oleje, med,
va Majera a  tiež príbehom Studia Hrdinů hľad na futbal z hľadiska často najnenávi- na www.jazzfestival.sk.
a s ním spojených tvorcov. Predstavenie je denejších mužov na ihrisku – futbalových domáce pagáčiky a  cestoviny, džemy,
súčasťou festivalu Sám na javisku. rozhodcov. Predstavenie je súčasťou festi- 28. 9. | 17.00 | Noc v galérii pestá, kaktusy, sukulenty, burčiak aj
valu Sám na javisku. „Z dielne starých majstrov“ vanilkové waffle. O 10.30 zahrajú tren-
10. 9. | 19.00 | Kamil Bystrický: čianski jazzmani z Erbetes Quartet.
GMAB | Koncert venovaný 10. výročiu vzni-
Višegrád – 1 25. 9. | 19.00 | Kubo
ŠPORTOVÁ HALA | Nové česko-slovenské
ku vokálnej skupiny VOX. 7. – 9. 9. | Pri Trenčianskej
KLUB LÚČ | Provokatívna, na  hrane irónie
a  vážnosti koncipovaná monodráma. „Co muzikálové spracovanie divadelnej hry J. 30. 9. | 16.00 | Vršatec bráne
jsme, k čemu jsme, a jaká je role té, které Hollého je oslavou slovenského folklóru POSÁDKOVÝ KLUB | Foklórny súbor Vrša- MIEROVÉ NÁMESTIE | Obľúbený mestský
višegrádské země?“ Predstavenie je súčas- a vzdanie holdu J. Krónerovi. tec má za  sebou viac ako 2900 vystúpe- festival ponúkne koncerty kapiel PARA,
ťou festivalu Sám na javisku. ní po  celom svete. Pozrite si ich výročný HEX, Rusín Čendeš Orchestra, folklórne
29. 9. | 16.00, 19.00 | súbory, remeselný jarmok, pouličné
program priamo v Trenčíne.
11. 9. | 19.00 | Anđelija Radošinské naivné divadlo: divadlo, chutné jedlo, aktivity pre deti
Rondović: Nastasja Filipovna Besame mucho a bohatý sprievodný program.
KLUB LÚČ | Dostojevského román Idiot bol „„ VÝSTAVY 8. 9. | 16.00 | Prechádzky
adaptovaný pre postavu Nastasy. Ide o po-
hľad na  udalosti očami konkrétnej ženy, 30. 8. – 1. 9. | Hurá do záhrady mestom so sprievodcom:
jednej z najpamätnejších rolí ruskej a sve- 2018 Trhy a jarmoky
tovej literatúry. Predstavenie je súčasťou EXPO CENTER | 2. ročník veľtrhu pre zá- KIC | Trhy a jarmoky zohrávali význam-
festivalu Sám na javisku. hradkárov a milovníkov prírody. nú úlohu pri vzniku a  rozvoji mesta,
do 10. 9. | Pražská jar pod podporovali obchod aj remeslá. Zá-
12. 9. | 19.00 | Gérald Dumont: roveň boli príležitosťou na  stretanie
List pre podvodníkov hradom Matúša Čáka
MESTSKÁ VEŽA | Výstava archívnych do- sa a  formou zábavy. Kde sa nachádzal
islamofóbie, ktorí hrajú hru obilný trh? Aký je rozdiel medzi trhom
rasistov
kumentov Štátneho archívu v  Trenčíne
KINO HVIEZDA Najnovšia trpká komédia
|
a Ústavu pamäti národa. a  jarmokom?  Kto je penestica? Príďte
KLUB LÚČ | Text hry bol dokončený 5. janu- Stanislava Štepku vtipne rozohráva zaují- na  prechádzku mestom a  dozviete sa
ára 2015, dva dni pred teroristickým úto- mavé osudy a spletité príbehy ľudí z najsú- do 20. 9. | Pražská jar 1968 viac.
kom na Charlie Hebdo. Predstavenie je sú- časnejšej súčasnosti neďaleko anonymnej KIC | Výstava Českého centra zachytáva-
časťou festivalu Sám na javisku. júca spoločenské zmeny v Československu 6. 10. | 8.00 –12.00 |
slovenskej stanice. Farmársky jarmok
13. 9. | 19.00 | Dasara Xhangolli:
v 60. rokoch 20. storočia.
MIEROVÉ NÁMESTIE | Posledný tohto-
Psychóza 4:48
KLUB LÚČ | Hra britskej dramatičky Sarah
„„ KONCERTY do 28. 9. | Má Vlára
TSK |Dni českej a slovenskej kultúry – au-
ročný jarmok ponúkne farmárske špe-
ciality z regiónu.
Kane, ktorá pochádza z obdobia 4:48, kedy 9. 9. | 19.15 | Benefičný torská výstava českého fotografa Antonína
sa Kane v jej depresívnom stave často pre- Kostku z Brumova-Bylnice. 6. 10. | 16.00 | Prechádzky
Mariánsky koncert
búdzala. Predstavenie je súčasťou festiva- PIARISTICKÝ KOSTOL | Účinkuje česká orga-
mestom so sprievodcom:
do 30. 9. | Krajina
lu Sám na javisku. nová virtuózka Katta. Výťažok bude použi- 1. svetová vojna a vznik
GMAB | Dokumentárny projekt Kraji-
tý na podporu pútnického miesta Skalka. na zachytáva charakter spoločnosti, kra- Československej republiky
14. 9. | 19.00 | Divadlo Skrat: KIC | Prvá svetová vojna znamenala
Mono 14. 9. | 19.00 | Filip Jančík: jiny a  spôsob života ľudí na  Slovensku,
nadväzujúc na  osvedčenú autorskú spolu- pre Trenčín mnoho materiálnych škôd
KLUB LÚČ | Séria troch monodrám, Strhujúca hudobná show a  utrpenia, hoci front neprechádzal
v  ktorých sa dozviete, ako sa pripraviť TRENČIANSKY HRAD | Svetoznáma filmová prácu Borisa Németha a Jána Viazaničku.
priamo cez mesto. Zmenu politického
na  stretnutie s  človekom, ktorý vás roz- hudba v jedinečnom prevedení talentova- do 30. 9. | Proti všetkým systému v roku 1918 sprevádzalo hro-
čuľuje. Predstavenie je súčasťou festivalu ného husľového virtuóza. GMAB | Cieľom maliarskej inštalácie Filipa madné premenovanie námestí a  ulíc,
Sám na javisku. Sabola a Michala Turkoviča je vytvoriť at- ale aj odhaľovanie a  odstraňovanie
16. 9. | 18.00 | Imrich Szabo:
14. 9. | 21.00 | Roman Valkovič: Organový recitál
mosféru, v ktorej panuje neistota či napä- pomníkov. Aký bol názor trenčianskych
Klammova vojna EVANJELICKÝ KOSTOL | Klub priateľov váž-
tie z toho, čo môže a čo bude nasledovať. politikov na možnosť vzniku vojny tes-
ŠTÚDIO M&S | Súčasná monodráma, kto- nej hudby pozýva na otvárací koncert se- 30. 8. – 28. 10. | Abstrakt G ne pred jej začiatkom? Prečo začali
rá si berie na  mušku nielen vzťah učiteľa zóny 2018/19. Konštrukcie vojakov pochovávať do Kubrej? Kde sa
k žiakom, ale aj celé školstvo. Predstavenie GALÉRIA VÁŽKA | Autorská výstava Tibora nachádzal reliéf Víťaznej Hungárie?
je súčasťou festivalu Sám na javisku. Hamzu. Vernisáž 30. augusta o 17.00.
2 | KAM kam v trenčíne číslo 9 | ročník XX

„„ FILM 1. 9. – 30. 9. | Tak si tu žijeme
SAVANNA CAFÉ | Výstava malieb Jána Ko-
pondelok, streda, piatok |
Tanečná škola Aura Dance
16. 9. | 15.00 | Divočiny –
divadelné zoskupenie Odivo
CINEMAX válika, ktorý sa venuje mnohofigurálnej KC AKTIVITY | Pre deti od  5 do  15 rokov. COFFEE SHEEP | Rozprávka so živou hud-
od 30. 8. | Jan Palach
maľbe. Info: 0908 731 125. bou o  obyčajnom Maxovi s  neobyčajnou
1. 9. – 30. 9. | Tkanice ako fantáziou.
utorok | 10.00 | Podporná
súčasť ľudového odevu skupina mamičiek v dojčení 16. 9. | 16.00 | Jana Vyšohlídová:
Považia MC SRDIEČKO – KC STRED | Vhodné aj pre te- Škaredé káčatko
TRENČIANSKY HRAD | Výstava exponátov zo hotné ako príprava na dojčenie. Vedie lak- KINO HVIEZDA | Inscenácia na motívy kla-
zbierok Trenčianskeho múzea v Trenčíne. tačná poradkyňa Milka Hromníková. sického príbehu o  malom vtáčatku, ktoré
3. 9. – 30. 9. | Fragmenty sa musí od narodenia vysporiadavať s tým,
utorok, streda | 10.00 – 11.00 | že vyzerá inak ako ostatné. Predstavenie je
CENTRUM SENIOROV | Výstava fotografií
Eleonóry Žůrkovej. Keramické patlámo súčasťou festivalu Sám na javisku.
KC AKTIVITY | Tvorenie drobností z kerami- 20. 9. | 9.30 – 11.30 | Galerkovo
7. 9. – 30. 9. | Výtvarné ky pre deti od 2 rokov v sprievode rodiča.
Česká dráma o  študentovi, ktorý sa GMAB | Tvorivé dielničky pre deti od  18
spektrum 2018 Začiatok od  11. 9. Info a  prihlasovanie: mesiacov do 5 rokov.
v  roku 1969 upálil na  protest proti DUBNICKÝ KAŠTIEĽ | 55. ročník celoštátnej 0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk.
sovietskej invázii do  Československa. súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvar- 21. 9. | 15.30 | Srdiečkovské
Nekompromisný mladík priniesol naj- nej tvorby. utorok | 15.00 – 16.30 | Klub dvojičkovo
väčšiu obeť v  túžbe vyburcovať národ keramikárov MC SRDIEČKO – KC STRED | Stretnutie rodi-
z okupačnej letargie. 8. 9. – 30. 10. | Ľudové KC AKTIVITY | Pre deti od 5 rokov s výučbou čov a detí dvojičiek. Vedie: Zuzana Čižmá-
drevoryty z Plazova základnej práce s hlinou, glazúrou a inými rová.
od 30. 8. | Náčelnik TSK | Výstava sa koná v  rámci slovensko-
Americký dobrodružný film. Počas po- materiálmi. Začiatok 11. 9. Info a prihlaso- 24. 9. | 10.00 | Hľadáme
-poľského projektu Priateľstvo bez hraníc. vanie: 0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk.
slednej doby ľadovej chlapec odlúčený Vernisáž sa uskutoční 8. 9. o 14.30 vo ves- stratenú rozprávku
od svojho kmeňa vytvorí puto s vlkom, tibule TSK. utorok, streda, štvrtok | 15.00 | VKMR | Čítanie rozprávok pre najmenšie
ktorý je tiež izolovaný od svorky. Z odve- Kreatívno-vzdelávacie kurzy deti a ich rodičov realizované v spolupráci
kých nepriateľov sa musia stať spojenci, 13. 9. – 9. 10. | Súhry 2018
MESTSKÁ VEŽA | Výstava prác študentov s kockami LEGO s MC Srdiečko. Podujatie sa koná na Hasič-
iba tak totiž dokážu nájsť cestu domov. skej ulici, v pobočkách na Juhu, Dlhých Ho-
a  pedagógov odboru propagačné výtvar- KREATIVO | Kurzy Malý konštruktér (pre
od 30. 8. | Upgrade níctvo Strednej umeleckej školy v Trenčíne. deti od 4 – 5 rokov) a Veľký inžinier (6 – 11 noch a v Kubrej.
Akčný americký triler o  mužovi, kto- Vernisáž 13. 9. o 16.00. rokov). Info 0918 883 505. 29. 9. | 15.00 – 18.00 | Tvorivé
rý sa nechal vylepšiť, aby mohol opäť dielničky
chodiť. Greyova perspektíva na invalid- 14. – 15. 9. | Trenčín Mesto utorok, štvrtok | 16.00 – 20.00 |
nom vozíku je viac než temná, dokiaľ Módy 2018 Korzo Dance
mu kamarát vedec neponúkne malé EXPO CENTER Ďalší ročník legendárnej
| KC AKTIVITY | Pre deti a mládež od 3 do 20
technologické vylepšenie. S  implan- odevnej výstavy. Viac na www.tmm.sk. rokov. Info: 0903 793 557.
tovaným čipom v mieche dokáže Grey 21. 9. – 7. 10. | Laura Stropková: streda | 9.00 – 10.00 |
nielen opäť chodiť, ale získava aj ďal- Kresba a maľba
šie, doteraz netušené možnosti.  Riekankovo
MC SRDIEČKO – KC STRED | Mamička a dieťa
od 6. 9. | Mníška sa pri spoločnej hre učia aj riekanky.
štvrtok | 10.00 | Podporná
skupina nosenia detí OC LAUGARICIO | Tvorivé dielne pre deti
MC SRDIEČKO Vedú lektorky nosenia –
| spojené so zábavou, súťažami a spevom.
Zuzana Čižmárová a Janka Mištinová.
piatok | 16.00 – 19.00 | Skauting „„ SENIORI
na Juhu
KC AKTIVITY | Schôdzky detí a  mláde- streda | 8.00 – 9.30 | Babi, pošli
že 32. skautského zboru Ale Vivo. Info: mi to mejlom
0908 683 393, romcako@gmail.com. VKMR JASELSKÁ | Bezplatná inštruktáž
Americký horor. Keď mladá mníška KIC Talentovaná absolventka 1. stupňa
|
na zvládnutie základov PC a komunikácie
z  kláštorného opátstva v  Rumunsku výtvarného odboru ZUŠ K. Pádivého pred- 3. 9. – 30. 9. | Čítajme všetci, prostredníctvom e-mailu pre seniorov. Pri-
spácha samovraždu, priamo z  Vatiká- stavuje svoju doterajšiu tvorbu na  prvej čítanie je super hlasovanie: 032/770 83 14.
nu je vyslaný kňaz a  mladá novicka, samostatnej výstave výberom z  kresieb VKMR | Vyhlásenie jubilejného 55. ročníka
aby túto udalosť prešetrili. Odkrývajú a malieb. 18. 9. | 9.00 – 11.30 | Ateliér pre
medziškolskej a medzitriednej súťaže žia- seniorov
príšerné tajomstvo a čelia zlomyseľnej 23. 9. | 9.00 – 14.00 | Akvatera kov trenčianskych ZŠ v čítaní.
sile v podobe démonickej mníšky. GMAB | Tvorivé dielne nielen pre seniorov
Trenčín na rôzne témy a techniky, prepojené s vy-
3. 9. – 30. 9. | Opäť do školy,
od 20. 9. | Po čom muži túžia EXPO CENTER | Medzinárodná akvaristicko-
stavenými dielami.
Charizmatický cynik Jiří Langmajer je -teraristická výstava. opäť do knižnice
šéfredaktorom časopisu Playboy. Jed- VKMR | Informačné hodiny pre žiakov ZŠ
ného dňa jeho nezáväzný spôsob ži-
„„ DETI
v  knižnici. Vhodné na  realizáciu vyučova-
nia formou zážitkového čítania. Termín
„„ PREDNÁŠKY
vota utŕži hneď niekoľko rán. Dosta-
ne výpoveď kvôli poklesu predajnosti, treba vopred dohodnúť s konkrétnym pra- streda | 15.00 | DIA mapa
pondelok | 9.00 – 10.00 | CENTRUM SENIOROV |
bývalá manželka a  dcéra ho opäť na- coviskom: deti@vkmr.sk, juh@vkmr.sk,
Outdoorové cvičenia rodičov
štvú, neznáma žena mu nabúra auto dlhehony@vkmr.sk, kubra@vkmr.sk. 1. 9. | 13.30 – 15.30 | Vytvorené
s deťmi
a  na  jeho miesto je dosadená krásna, 3. 9. – 30. 9. | Pasovanie na Slovensku u Bazovského
HOSS SPORT CENTER Cvičenie sa koná
|
mladá šéfredaktorka, Táňa Pauhofová. GMAB | Séria prednášok zameraných
v prípade priaznivého počasia. Vedie Zuza- prvákov v knižnici
od 27. 9. | Pivnica na Staňáková. VKMR | Slávnostný zápis prváčikov do kniž- na modrotlač v minulosti i súčasnosti, ako
Česká dráma rozpráva príbeh manžel- nice. Info: www.vkmr.sk. aj život a tvorbu M. A. Bazovského.
pondelok, utorok, štvrtok |
stva Milana a  Táne, ktorých spája už 4. 9. | 18.00 – 20.00 |
len jediná dcéra Lenka. Keď sa však 16.30 – 18.00 | Karate klub 12., 19., 26. 9. | 10.00 |
Ekonóm Na vlastných nohách
tínedžerka nevráti domov z  párty, ich Mommie‘s English Club
KC AKTIVITY | Info: 0911 603 068. GALÉRIA VÁŽKA | Robíš občas veci, ktoré
život sa obráti naruby. Oboch rodi- MC SRDIEČKO | Mamy sa rozprávajú po an-
iným pripadajú ako pochabosť? Máš ná-
čov pohltí bezmocnosť, strach a  pocit pondelok, štvrtok | 10.00 – glicky a deti sa pri nich hrajú. Vedie Vero- pad, ktorý ťa baví? Zaujímajú ťa skúsenosti
viny. Milan neverí policajnému pátra- 11.00 | Detský tanečný klub nika Čibenková. tých, ktorí už čosi rozbiehali? Príď na inšpi-
niu a rozhodne sa odhaliť pravdu sám. Bambula 12., 19., 26. 9. | 18.00 | Brušný ratívnu talkshow o tom, kedy a ako začať
Čoho všetkého je schopný zúfalý rodič, ŠPORTOVÁ HALA | Pre deti do 3 rokov. Deti podnikať a  či sa dá živiť tým, čo máme
keď mu zmizne dieťa? tanec pre deti
vo veku 4 – 8 rokov sú zaradené do ďalších KC AKTIVITY | TS Ameerah – deti od 6 do 12 radi. Viac na www.voices.sk.
od 27. 9. | Piadinôžka skupín. Info: 0903 449 732. rokov. Info: 0908 788 560, anide@seznam.cz. 6. 9. | 16.00 | Literárny klub
Rodinná komédia, v ktorej je Yeti pre- pondelok, streda | Tanečná Omega
svedčený, že záhadné bytosti známe 14., 21., 28. 9. | 18.00 | Brušný
škola Goonies tanec pre deti VKMR HASIČSKÁ | Pozvánka pre všetkých
ako „ľudia” naozaj existujú. KC AKTIVITY | Pre deti od  3 rokov. Info: priaznivcov literatúry na  diskusiu a  pre-
KC AKTIVITY | TS Džamál junior – deti od 12
0915 101 051. rokov. Info: 0908 788 560, anide@seznam.cz. zentáciu vlastnej tvorby.
28. august 2018 kam v trenčíne KAM | 3

11. 9. | 18.00 – 19.30 |
O jedinečných posledných
27. 9. | 16.00 | Medirytiny
v starých tlačiach
5., 11., 18., 25. 9. | 17.30 – 19.00 |
Tvorivý ateliér pre dospelých
„„ ZÁPASY
rozlúčkach TRENČIANSKE MÚZEUM | Čo ukrýva depo- OC LAUGARICIO | Témy: 5. a  11. 9. maľba 8. 9. | 14.00 | 1. FBC Florbal
zitár alebo pohľad do  minulosti s  Alicou (strom), 18. a 25. 9. linoryt. Info a prihlaso- Trenčín – Modra
Krištofovou. vanie: 0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk. ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, extraliga
28. 9. | 14.00 – 16.00 | 15. 9. | 9.30 – 13.00 | Workshop juniori.
Reštaurovanie sochárskych thajskej masáže 8. 9. | 17.00 | 1. FBC Florbal
kultúrnych pamiatok Mesta Trenčín – AS Trenčín
Trenčín 2017 – 2018 ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, extraliga
REFEKTÁR KOLÉGIA PIARISTOV Seminár
| muži.
v rámci Dní európskeho kultúrneho dedič-
stva organizuje Krajský pamiatkový úrad
Trenčín v spolupráci s Mestom Trenčín.
GALÉRIA VÁŽKA | Ako sa dá vyrovnať so
smrťou blízkeho človeka? Je smútenie
dôležité? Dá sa pripraviť posledná rozlúč-
„„ KURZY
ka citlivejšie voči prírode? Pozývame vás pondelok | 17.30 – 19.00 |
GEMINI CENTRUM | Naučíte sa jednoduché
na  stretnutie s  ekofunebráčkou Monikou Francúzsky jazyk – mierne masážne techniky, hmaty a pohyby spoje-
Suchánskou. Viac na www.voices.sk. pokročilí né s intuitívnou terapiou ako pomôcť sebe,
13. 9. | 16.30 | Eva Borušovičová: KC AKTIVITY | Info a prihlasovanie na smej- priateľom, blízkym pri vyčerpanosti či bo-
kal@mail.t-com.sk. 9. 9. | 10.00 | 1. FBC Florbal
Do plaviek (pod holým nebom) lestiach chrbta.
Trenčín – Banská Bystrica
VKMR JASELSKÁ | Otváracia beseda jesen- pondelok | 18.00 – 20.00 | 17. 9. | 18.15 | Kurz meditácie ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, extraliga
nej sezóny v trenčianskej knižnici so scená- utorok, piatok | 17.00 – 20.00 | KC AKTIVITY | Dozviete sa, čo je meditácia, juniori.
ristkami, režisérkami, spisovateľkami Evou Klub keramikárov sebaprekonávanie, aký je význam mantier
Borušovičovou a  Barborou Kardošovou KC AKTIVITY | Keramická dielňa pre dospe- a pod. 15. 9. | 9.00 | HK AS Trenčín
spojená s  prezentáciou knihy Do  plaviek. lých. Info: info@kcaktivity.sk. „B“ – MHAK Martin
V prípade nepriaznivého počasia sa podu- 18. 9. | 16.00 – 18.30 | Večerný ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie
jatie uskutoční na Hasičskej ulici. utorok | 17.30 – 19.00 | ateliér pre dospelých žiačky.
Francúzsky jazyk – pokročilí GMAB | Tvorivý ateliér pre dospelých
18. 9. | 18.00 – 19.30 | Prečo KC AKTIVITY | Info a prihlasovanie na smej- na rôzne témy a techniky, prepojené s vy- 15. 9. | 10.00 | HK AS Trenčín
robíme to, čo robíme kal@mail.t-com.sk. stavenými dielami. „A“ – THA Martin
KLUB LÚČ | Čo nás motivuje zdolávať pre- ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie
kážky? Koľko motivácie je akurát a  od- utorok | 19.00 – 20.00 | 22. 9. | 9.00 – 17.00 | Očista žiačky.
kiaľ má prísť? Ako môžu učitelia a rodičia Francúzsky jazyk – II. ročník a harmonizácia sleziny
KC AKTIVITY | Info a prihlasovanie na smej- 15. 9. | 11.10 | HK AS Trenčín
pomôcť deťom získať ozajstnú vnútornú a žalúdka
motiváciu? Čo od  nás potrebujú pacienti kal@mail.t-com.sk. KERAMOPROJEKT Intenzívny kurz zame-
| „A“ – MHAK Martin
s  onkologickým ochorením a  čo si vôbec raný na jesennú očistu podľa ročného bio- ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie
streda | 17.15 – 18.30 | Kurz žiačky.
neprajú? Podvečerný rozhovor zo série hormonálnej jogy rytmu. Lektor: Stanislav Kertis. Info a  re-
Choices s klinickou psychologičkou Luciou GEMINI CENTRUM | 5-týždňový kurz sa za- zervácie na  zuzana.kozacek@gmail.com, 15. 9. | 12.10 | HK AS Trenčín
Alakšovou a  sociálnym pedagógom Mar- meriava na  odstraňovanie problémov 0907 493 654. „B“ – THA Martin
tinom Kurucom o tom, čo podporuje a čo a  nedostatkov, ako sú napríklad dychové 25. 9. | 17.00 | Kvetinový ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie
oslabuje našu vnútornú motiváciu. problémy, bolesti chrbta, cukrovka alebo žiačky.
workshop
18. 9. | 19.00 | Cestovateľské nízka hladina hormónov. Začiatok kurzu 15. 9. | 13.15 | HK AS Trenčín
kino: Gruzínsko, Arménsko, 26. 9. Info 0944 548 885. „A“ – HK AS Trenčín „B“
Náhorný Karabach štvrtok | 16.30 – 18.30 alebo ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie
KAVIAREŇ ŠTEFÁNIK Ako ďaleko sú naj-
|
19.00 – 21.00 | Kurz keramiky žiačky.
odľahlejšie dedinky Gruzínska? Koľko a točenie na kruhu I. a II. 22. 9. | 9.30 | HK AS Trenčín
vojakov sa môže čudovať, keď im do  po- KC AKTIVITY | 8-týždňový kurz, začiatok 6. – Bánovce/Partizánske
hraničných barákov leziete uprostred 9. 2018. Práca s  keramickou hlinou, zák-
noci? Aké vysoké C vyspievajú chala- ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie
ladné modelovanie, točenie na  hrnčiar- dorastenky.
ni po  kúpaní v  arménskom ľadovco- skom kruhu, glazovanie. Info a  prihlaso-
vom plese? Potrebná rezervácia vopred vanie: 0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk. 22. 9. | 11.30 | HK AS Trenčín
na kaviarenstefanik@gmail.com. – Bánovce/Partizánske
10., 17., 24. 9. | 19.30 | ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie do-
19. 9. | 16.30 | Tatranské chaty – Kurz brušného tanca pre GMAB | Naučte sa, ako si vyrobiť originál-
majáky v mori skál a snehu
rastenky.
začiatočníčky ny kvetinový veniec. Info a  prihlásenie
VKMR HASIČSKÁ | Prezentácia knihy pub- www.gmab.sk. 22. 9. | 14.00 | 1. FBC Florbal
KC AKTIVITY | Kurz s profesionálnou lektor-
licistu, pozorovateľa a  znalca tatranské- kou Anide, ktorá vás naučí základy bruš- Trenčín – Cassovia Košice
ho prostredia Ivana Bohuša ml. Tatranské 27. 9. | 16.30 | Mamičkovské ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, 1. liga ženy.
ného tanca. Info na  0908  788  560 alebo tvorenie
chaty – majáky v mori skál a snehu, spo- anide@seznam.cz. 22. 9. | 17.00 | 1. FBC Florbal
jená s  projekciou unikátnych obrazových MC SRDIEČKO | Téma: zdobenie bavlnených
materiálov z Vysokých Tatier. 1. 9. | 9.00 – 11.30, 15.30 – 18.00 | tašiek rôznymi technikami. Vedie Zuzana Trenčín – Florko Košice
2. 9. | 10.00 – 12.30 | Čaro Chovancová, opatrovanie detí je zabezpe- ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, extraliga
20. 9. | 16.00 | Prevencia čené. Potrebné prihlásiť sa vopred. muži.
duševných chorôb modrého sveta
29. 9. | 9.00 – 15.00 | 1. FBC
VKMR HASIČSKÁ | Ako sa o  seba postarať,
aby sme boli duševne zdraví? Diskutuje „„ ŠPORT Florbal Trenčín – Regionálne
kolo dorast Západ
Mgr. K. Mažárová.
pondelok | 17.15 – 19.15 | SM ŠPORTOVÁ HALA | Florbal.
22. 9. | 9.30 – 16.30 | Škola System
intuície 30. 9. | 9.15 – 15.30 | 1. FBC
KC AKTIVITY | Cvičenie na  regeneráciu
KC AKTIVITY | Nový koncept alternatívne- chrbtice. Info: 0905 705 431. Florbal Trenčín – Regionálne
ho vzdelávania detí a teenagerov v oblas- kolo starší žiaci Západ
ti rozvoja pravej hemisféry, intuície a  ve- pondelok | 18.00 – 19.00 | ŠPORTOVÁ HALA | Florbal.
domej tvorby života. Info: 0915  850  251, Tabata
pelachova@3balance.sk. GMAB | Vytvorte si originálny suvenír in- ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732.

25. 9. | 15.00 | Slovenský špirovaný tvorbou M. A. Bazovského pondelok | 18.15 – 19.30 |
technikou modrotlače – maľbou, sie- Kruhový tréning s Monikou
Solženicyn
ťotlačou alebo tradičným razením pros- KC AKTIVITY | Info: 0903 772 157.
VKMR HASIČSKÁ | Stretnutie s tvorbou no-
tredníctvom modrotlačových foriem pod
minanta na Nobelovu cenu Rudolfa Dobi- vedením autorov dielne dizajnéra Petra pondelok | 19.00 – 20.00 | Port
áša, charakterizovanou osobnosťami lite- Trnku a  sochárky Niny Augustínovej. Info De Bras
rárneho života: Tiborom Žilkom, Antonom na vytvorenenaslovensku@gmail.com. ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732.
Balážom, Igorom Hochelom.
4 | KAM kam v trenčíne číslo 9 | ročník XX

pondelok, streda | 18.45 – 20.00 5., 19., 26. 9. | 18.30 – 19.30 | 3. – 30. 9. | Burza kníh poézie, workshopov, ekológie, dobrého
| Klasická joga 12. 9. | 19.15 – 20.15 | Zumba VKMR JASELSKÁ | Ponuka pre milovníkov jedla a  priateľských stretnutí. Vystúpia:
s Petrou kníh, ako získať vyradenú literatúru z fon- P.  Seriš, N. Kohoutová, BULP dj set, Voi-
KC AKTIVITY | Info: 0903 949 966. du knižnice za symbolický poplatok. ces, Divotvorba, Ticho, Zero Waste Trenčín
6. 9. | 10.00 | „Zamykanie“ a ďalší. Vstup voľný.
9. 9. | 9.00 | Trenčiansky
polmaratón letnej čitárne 20. – 22. 9. | Hala 2018
HVIEZDOSLAVOVA |Súťažiť sa bude v  ka- VKMR JASELSKÁ | Ukončenie projektu Let- CENTRUM MESTA TRENČÍN | Sympózium
tegóriách polmaratón, štafeta a detský beh. nej čitárne, v ktorej sú dostupné knihy, no- súčasného umenia zamerané na  verejné
viny a časopisy bezplatne každý pondelok formy umenia – performance, happenin-
11., 18., 25. 9. | 9.00 – 10.00 | a štvrtok od 10.00 do 16.00. gy, videoinštalácie, mappingy dopĺňané
Joga pre mamičky hudobnými a  divadelnými vystúpeniami
MC SRDIEČKO – KC STRED | Joga pre ma- 14. 9. | 20.00 | Módna show
v  snahe ukázať rozmanitosť súčasného
GEMINI CENTRUM Ľahká jemná joga
| mičky je vhodná už 6 týždňov po pôrode. Lýdia Eckhardt – S láskou umenia a jeho tvorcov.
s  Miou ideálna pre začiatočníkov. Info Opatrovanie detí je zabezpečené.
0944 548 885. 27. 9. | 17.00 | Povedz mi, čo
čítaš... Radovan Stoklasa
pondelok, streda | 19.30 –
20.30 | štvrtok | 19.00 – 20.00 |
„„ JARMOKY
Cvičenie pre ženy s Vladom 28. 9. | 10.00 – 18.00 |
KC AKTIVITY | Cvičenie zamerané na posil- 7. trenčiansky BIOjarmok
ňovacie cviky v intervalovom cvičení s fá-
zami odpočinku. Info: 0903 793 557.
utorok | 16.45 – 17.45 |
Zdravotný pilates EXPO CENTER | Lýdia Eckhardt v rámci vý-
KC AKTIVITY |Vhodný pre začiatoční- stavy Trenčín Mesto Módy 2018 predstaví
kov a  ľudí s  bolesťami chrbta. Info: modely z kolekcie jeseň – zima 2018. Hos-
0905 705 431. ťom večera bude Mária Čírová. VKMR HASIČSKÁ | Talkšou herečky Zuzany
Mišákovej v  knižnici nielen o  literatúre.
utorok | 18.15 – 19.15 | Kruhový 8. 9. | 13.00 | Priestor
Hosť: fotograf a  reportér spolupracujúci
tréning PARK M. R. ŠTEFÁNIKA | Deň plný hud-
s viacerými slovenskými a svetovými spra-
ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732. MIEROVÉ NÁMESTIE | Ochutnávky a  pre- by, divadla, diskusií, dizajnérskeho trhu, vodajskými agentúrami Radovan Stoklasa.
daj biopotravín a gazdovských produktov,
utorok | 19.00 – 20.15 | Joga predaj ekodrogérie, prírodnej kozmetiky, KONTAKTY
s Alenkou poradňa pre ovocinárov, predaj ovocných CENTRUM SENIOROV Osvienčimská 3
KC AKTIVITY | Cvičenie otvorené všetkým drevín, cyklotombola, inšpirácie pre eko
bez ohľadu na vek a fyzickú kondíciu. Info: CINEMAX OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, www.cine-max.sk
životný štýl, aktivity pre deti, vystúpenia
0903 271 444. trenčianskych kapiel, eko prednášky aj Mierové námestie 19, 0915 382 532,
GALÉRIA VÁŽKA
utorok | 17.50 – 18.50 | štvrtok | premietanie ekofilmov. motycka@microinvent.com
18.00 – 19.00 | Cvičenie pilates Mierové nám. 14/14, 0944 548 885,
GEMINI CENTRUM
– pokročilí
KC AKTIVITY | Info: 0905 705 431.
„„ FESTIVALY www.geminicentrum.sk
GMAB Galéria M. A. Bazovského Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk
7. 9. – 8. 9. | Aróma – festival KAVIARNIČKA NA CESTE Katov dom, Matúšova ulica
utorok, štvrtok | 18.15 – 20.00 |
vôní, chutí a zážitkov
Capoeira Marka Aurélia 930/9, 0944 221 240,
KC AKTIVITY | Brazílske bojové umenie spo- COFFEE SHEEP
www.coffeesheep.sk
jené s akrobaciou, hudbou a tancom. Info: KC Aktivity Kyjevská 3183, 032/658 26 08, www.kcaktivity.sk
0911 087 631.
KC Kubrá Kubranská 94, 0907 516 720, kckubra2@gmail.com
streda | 18.00 – 19.00 | KC STRED Ul. 28. októbra 2, 032/652 21 36
Bodywork a tabata s Monikou
KC AKTIVITY | Info: 0903 772 157.
KC SIHOŤ Opatovská 23, 0904 339 401, www.kcsihot.sk
KD ZLATOVCE Hlavná ulica 10, 0904 920 306
streda | 18.15 – 19.15 | Fit lopty
a bodywork s Nikou KIC Mierové námestie 9, 032/ 6504 709, 650 47 11,
KC AKTIVITY | Info: 0948 855 870. Kultúrno-informačné centrum 650 47 12 
PRI OC TESCO | Festival pre nadšencov
streda | 18.30 – 19.30 | Deep gastronómie, kvalitných vín, čajov, káv, KINO HVIEZDA Kn. Pribinu 3, hviezda@trencin.sk, 0902 911 480
Work čokolád a  pivných špeciálov. Súčasťou KLUB LÚČ Kn. Pribinu 3, 0903 027 910, www.klubluc.sk
ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732. programu budú prezentácie slovenských KRAV MAGA ACADEMY www.kma.sk, 0903 467 617, 0905 575 041
top kuchárov, súťaž Latte Art Show, ukáž- KreaTivo Gen. M. R. Štefánika 379/19, 0918 883 505
štvrtok | 18.00 – 19.00 | Body ka výroby čokolády a  dezertov, prezen-
Work MC SRDIEČKO Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32, www.mcsrdiecko.sk
tácie čajov, ochutnávka vín a  pod. Info
ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732. na www.aromafestival.sk. MC SRDIEČKO Pobočka v KC Stred, Ul. 28. októbra 2, 032/743 04 32
štvrtok | 18.45 – 20.00 | Power MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA Mládežnícka ul., 032/743 63 36
22. 9. | One&Only Festival
joga OSTROV | Festival sebapoznania, rozvoja, NOVÁ VLNA Kukučínova 718, Budova NOE, Areál Merina
GEMINI CENTRUM | Silové a  dynamické jógy a  kreativity. Deň plný inšpiratívnych OC LAUGARICIO Belá 7271, 032/658 53 94, www.oclaugaricio.sk
cvičenie pre posilnenie svalstva. Rezervá- prednášok zaujímavých osobností, cviče- OC MAX Gen. M. R. Štefánika 426, 032/741 91 25
cie cez http://geminicentrum.sk/rozvrh, nie rôznych druhov jogy aj interaktívne
0944 548 885. PENZIÓN KEROLA Kasárenská 5, 0903 715 164, www.kerola.sk
workshopy s  odborníkmi v  danej oblasti.
Info na www.onefestival.sk. Pod Sokolice 12, 0905 278 785,
štvrtok | 19.00 – 20.00 | Port PIANO KLUB
De Bras
piano.mytootoot.com
28. – 29. 9. | Beerfest Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732. 2018
PIARISTICKÝ KOSTOL Mierové námestie 43
štvrtok | 19.00 – 20.00 | EXPO CENTER | Prvý ročník trenčianskeho POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815
Cvičenie pilates – začiatočníci pivného festivalu. SAD Zlatovská 29, 032/652 30 14
a mierne pokročilí SAVANNA CAFÉ Rastislavova 1, 0910 999 222
KC AKTIVITY | Info: 0905 705 431. „„ INÉ... SOKOLOVŃA Mládežnícka, 0948 090 136
nedeľa | 8.30 | Hathajoga TSK Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A, 032/655 53 23
utorok | 17.00 – 20.00 | Klub
KC AKTIVITY | Info na tel. č. 0908 788 560 TŠ ANIDE Kyjevská 3183, 0908 788 560
alebo anide@seznam.cz. spoločenských hier
KC AKTIVITY | Stretnutie nadšencov Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice Jasel-
VKMR
5., 12., 16., 19. 9. | 16.00 moderných spoločenských hier. Info: ská a Hasičská 1, www.vkmr.sk, 032/770 83 00
| Cvičenie pre tehotné peterbiras@gmail.com. VÝSTAVISKO EXPO CENTER Pod Sokolice 43, www.expocenter.sk
–profylaxia 27. 9. | 15.00 | Skleróza ZŠ SV. ANDREJA-SVORADA
MC SRDIEČKO – KC STRED Cvičenie vedie
| Braneckého 4, 032/652 94 06
multiplex A BENEDIKTA
pôrodná asistentka Zuzana Duncová. CENTRUM SENIOROV | Klub Trenčín. ZUŠ K. PÁDIVÉHO Základná umelecká škola K. Pádivého, Nám. SNP 2