You are on page 1of 17

Tartalom

Előszó Doreen Virtue-tól ∙ 11
Előszó az angyalbirodalomból ∙ 19

I. RÉSZ
Gyógyító üzenetek

Függőség ∙ 25
Düh ∙ 28
Szorongás ∙ 31
Veszekedés ∙ 34
Árulás ∙ 37
Hibáztatás ∙ 40
Unalom ∙ 42
Szakítás ∙ 44
Terhek ∙ 46
Kiégettség ∙ 48
Karrier ∙ 50
Változások ∙ 55
Gyermekbántalmazás ∙ 58
Gyermekek ∙ 61

7
Tartalom

Kommunikáció ∙ 64
Bűntény ∙ 66
Randevúzás ∙ 69
Halál ∙ 72
Depresszió ∙ 75
Vágy ∙ 78
Irány ∙ 80
Csalódás ∙ 82
Álmok ∙ 84
Ego ∙ 86
Szégyen ∙ 88
Üresség ∙ 91
Irigység ∙ 93
Fáradtság ∙ 95
Félelem ∙ 98
Étel ∙ 101
Megbocsátás ∙ 104
Barátság ∙ 108
Mulatság ∙ 110
Bánat ∙ 113
Bűntudat ∙ 115
Boldogság ∙ 118
Becsület ∙ 121
Féltékenység ∙ 123
Álláskeresés ∙ 126
Ítélkezés ∙ 130
Magány ∙ 133
Szeretet ∙ 135

8
Tartalom

Pénz ∙ 138
Lehetőség ∙ 140
Türelem ∙ 142
Imádság ∙ 145
Terhesség ∙ 147
Cél ∙ 149
Lazítás ∙ 152
Alvás ∙ 154
Lámpaláz ∙ 156
Stressz ∙ 158
Idő ∙ 161
Bizalom ∙ 164
Méltánytalanság ∙ 166
Súly ∙ 168
Aggódás ∙ 171
Írás ∙ 174

II. RÉSZ
Kommunikáció, gyógyítás
és együttélés az angyalokkal

Bevezetés ∙ 179
Angyalokkal vagy körülvéve ∙ 181
Az arkangyalok ∙ 185
Természeti angyalok ∙ 192
Az angyalok hívása ∙ 194
Azt, hogy az angyalok itt vannak,
abból tudhatod, hogy… ∙ 197

9
Tartalom

Az elme elcsendesítése ∙ 199
Hogyan halld meg az angyalaid üzenetét? ∙ 202
Az angyalokkal való társalgás néhány módja ∙ 208
Tudd meg az őrangyalod nevét! ∙ 220
Bízz az angyalokban! ∙ 222
Mennyei környezet ∙ 224
Az angyali segítségkérés szokásának kialakítása ∙ 226
Az isteni kommunikáció csatornáinak tisztítása ∙ 229
Az Istennel való kapcsolatod megtisztítása ∙ 238
Lelki elengedés Mihály arkangyallal ∙ 240
Lelki biztonság ∙ 245
Angyalterápia ∙ 248
Angyalszárnyakba burkolózva ∙ 252

10
Elõszó Doreen Virtue-tól

Kislány koromban gyakran előfordult, hogy erőteljes, szerető
erő riasztott fel álmomból. Az elsötétített szobában csillogó
fényeket láttam, és éreztem, hogy olyan szeretet vesz körül,
ami nem e világi. Ebből tudtam, hogy az angyalaim a közelben
vannak. Ezután általában egészséges, mély álomba merültem,
megnyugodva, hogy biztonságban vagyok, hogy hatalmas, sze-
líd lények vigyáznak rám.
Aztán az évek során a doktori diplomámmal voltam elfog-
lalva, meg férjhez mentem, gyerekeket szültem, és megszakadt
a kapcsolatom az angyalokkal. Noha még mindig kedvesek
voltak a  számomra, már nem beszélgettem velük. Olykor
hallottam egy-egy sugallatukat, hogy milyen irányba kellene
változtatni magamon. Életem azonban olyan rohanó iramú,
olyan zaklatott volt, hogy gyakran figyelmen kívül hagytam
az angyali útmutatás bölcsességét.
1995. július 15-én azonban mindez megváltozott. Éppen
egy összejövetelre készülődtem az anaheimi templomba, Ka-
liforniába. Egy angyali hang szólalt meg a jobb fülem fölött:
„Doreen, jobb lenne, ha felhúznád a kocsid tetejét, különben
ellopják.” Nagyon siettem, ezért a hangot inkább bosszantó-
nak, semmint segítőnek találtam.
Nincs most öt vesztegetni való percem arra, hogy felhúzzam
a kocsim tetejét! – gondoltam. Fehér, lenyitható tetejű kocsimnak

11
Angyali üzenetek

amolyan átlagos kinézete van, amikor a teteje fel van húzva. Ám
amikor a tetőt leengedem, akkor egy kissé puccosabbá válik.
Nyilvánvalóan az angyal azt akarta, hogy észrevétlen maradjak,
nehogy felhívjam magamra az autótolvajok figyelmét. A hang
továbbra is figyelmeztetett a tolvajokra. Én azonban maka-
csul kitartottam amellett, hogy nincs vesztegetni való időm.
Az összejövetelre tartva éreztem, hogy a kocsit, mint vala-
mi sűrű köd, negatív erő veszi körül. Valami azt súgta, hogy:
„valaki már ki is szemelte a kocsidat, hogy ellopja”. Ekkor már
biztos voltam benne, hogy valaki el akarja lopni a kocsimat,
ezért védelemért fohászkodtam, s behajtottam a templom par-
kolójába. A templomhoz közel parkoltam, és ahogy kiszálltam
a kocsiból, egyszer csak rám rivallt egy hang mögülem, hogy
azonnal adjam át a pénztárcámat, s a kocsi kulcsait. Angyalom
figyelmeztetése tehát helytálló volt!
Valami belső sugallatnak engedelmeskedve teljes erőmből
visítani kezdtem. A sikoltozásra felfigyelt a parkolóval szembeni
kocsiban ülő nő, és dudálni kezdett. A lármára kiszaladtak az
emberek a templomból, s az autótolvaj és társa futásnak ered-
tek. Semmi bajom nem esett, s még a pénztárcám és a kocsim
is megmaradt. Amikor fölhívtam a rendőrséget, hogy a bűn-
tényt bejelentsem, megtudtam, hogy a tolvajok, akik puskával
és késsel voltak felszerelkezve, aznap már egy egész sor más
bűncselekményt is elkövettek.
Ez volt az a nap, amikor megtanultam, hogy hallgassak az
angyalaimra. Nemcsak hogy hallgatni kezdtem rájuk, hanem
elkezdtem tudatosan is útmutatást kérni tőlük. S ahogy egyre
több időt fordítottam az angyalokkal való társalgásra, egyre
könnyebb lett meghallanom szeretetteljes bölcsességüket.
A terápiás üléseken elkezdtem segíteni a pácienseimet is,
hogy meghallják a saját angyalaikat. Ma már gyakran szolgálok

12
Elõszó Doreen Virtue-tól

üzenetközvetítőként a pácienseim és az angyalaik között. Az
angyalok gyógyító ereje messze felülmúlja az összes tudós em-
ber által kitalált terápiát. Csodálatos ajándékot kaptak Istentől,
amiből bennünket is részesítenek. Engem is izgalommal tölt el
tehát, hogy oly sokan vágynak a kapcsolatfelvételre ezen isteni
közvetítőkkel.
Az angyalok másképp látják az élethelyzeteket. Erővel
és szeretettel teli nézőpontjukat tükröző üzeneteik segítenek
gyógyítani hitrendszerünket és gondolkodásunkat. Megta-
nítanak bennünket arra, hogy hogyan használjuk a szellemi
érzékszerveinket látásra, hallásra, érzésre, hogy megismerjük
a valódi világot, amely káprázatvilágunk gondjai-bajai mögött
húzódik.
Az angyalok beszédmódja és szókészlete más, mint a mi-
enk. Ez részben azért is van így, mert ők másképp látják a vilá-
got. Mindenre szeretettel és együttérzéssel tekintenek, s nekik
a dolgok fontossági sorrendje más, mint nekünk. Mivel az an-
gyalok teljes mértékben használják a szellemi érzékszerveket,
ezért látják, hallják és ismerik a fizikai síkon túli dolgokat. Emi-
att előfordulhat, hogy a könyv első részében található angyali
üzenetek első olvasásra talán nehezen érthetőek. Ha azonban
időt szánsz rá, és többször átolvasod, elmerengsz a szavakon,
akkor hamarosan hozzászokhatsz az angyalok sajátos monda-
taihoz és látásmódjához. Ha hagyod, hogy magával ragadjon
szépséges látásmódjuk, akkor megtalálod az üzeneteikben rejlő
gyógyerőt.
Az angyalok nagyon sok gyakorlati bölcsességet kínálnak
nekünk, melyet azonnal lehet alkalmazni. Megtanítják, ho-
gyan gyógyítsuk kapcsolatainkat, gyógyírt ajánlanak a mun-
kánkkal, az egészségünkkel kapcsolatos gondjainkra-bajaink-
ra. Úgy tűnik, az angyalok számára nem létezik jelentéktelen

13
Angyali üzenetek

vagy éppen zavarba ejtő probléma. Üzenetük világos: Adj csak
át mindent nekünk, s mi majd továbbadjuk Isten fényébe, ahol
a szeretettől minden látszólagos gond és baj megtisztul.
Szeretném, ha könyvem által sikerülne mindenkit elárasz-
tanom az angyalok gyógyító energiájával, égen és földön egy-
aránt. A könyv két részből áll. Az első részben a teljes szöveget
az angyalok diktálták. Mindig imádkozással kezdtem, angya-
li vezetésért fohászkodva. A testtudatosságom megszüntetése
után az angyalbirodalom üzenetei áramlani kezdtek, s vezetni
kezdték kezemet és elmémet a számítógép billentyűin. Olykor
hallottam is a szavakat, melyek szinte irányították a kezemet,
majd láthatóvá váltak a képernyőn. Máskor teljesen kívül ma-
radtak tudatos figyelmemen, s nyomban kész mondatokká
formálódtak.
Ritkán voltam tudatában annak, hogy mit írnak az angya-
lok rajtam keresztül. Sőt, olykor meg voltam győződve róla,
hogy amit írok, összefüggéstelen zagyvaság. Ilyenkor félrerak-
tam ezeket az írásokat, felkészülve rá, hogy csak értelmetlen be-
tűhalmazokat fogok találni összefüggő szavak vagy mondatok
helyett. Ám, amikor később elolvastam a közvetített szöveget,
az angyalok mély értelmű, kedves üzenetei mélységesen meg-
hatottak. Rengeteget tanultam ezekből az angyali üzenetekből.
Hogy ez az angyali híradás nem az én művem, azt több do-
log is bizonyította. Először is: nagyon sok gondolat és nézőpont
teljesen új volt az én számomra is, semmilyen olvasmányomat,
tanulmányomat, belső szellemi síkomat nem tükrözte.
Másrészt a szókészlet és a mondatfűzés teljesen különbö-
zött az enyémtől. Gyakran előfordult, hogy az angyalok olyan
szavakat használtak, melyek teljesen idegenek voltak a szá-
momra, vagy olyan szavakat diktáltak, melyeket egyszerűen
nem értettem. Ilyenkor mindig megkérdeztem őket: tényleg

14
Elõszó Doreen Virtue-tól

azt akarjátok, hogy ezt a szót írjam? Ilyenkor vagy azt jelezték,
hogy „tovább”, vagy azt, hogy félreértettem az adott szót. Mint
egyszer például, amikor „méz”-et írtam az általuk kívánt „néz”
helyett. Nagy szótáramban a ritkábban használt szavaknak
utána is néztem, és mindig úgy találtam, hogy az angyalok
nyelvtana és szóhasználata nemcsak hogy helyénvaló volt, ha-
nem hogy szándékosan választották őket egy bizonyos tartalom
pontos fedésére.
Amikor átolvastam az angyali üzeneteket, rájöttem, hogy
nem egy-egy szó vagy kifejezés volt az, ami megindított, hanem
az adott rész hangneme. Az angyali energia lágy, bársonyos ta-
pintású. Ha rezgésmérőn mérnénk, akkor rezgésük kétségkívül
a magas frekvenciájú tartomány legfelső szintjén lenne.
Jill Kramerrel, a Hay House főszerkesztőjével érintetlenül
(nagyjából megszerkesztetlenül) hagytuk az üzeneteket, hogy
az olvasó is pont azokkal a szavakkal olvashassa őket, melyeket
az angyalok használtak. Az eredeti üzenet szövegében tehát
csak annyit szerkesztettünk, hogy kiraktuk a központozási
jeleket, az egybefolyó szöveget mondatokká és bekezdésekké
tördeltük, és a helyesírási elírásokat kijavítottuk. Helyenként
jobbnak láttam kivenni egy-egy túláradó, nem egészen egyér-
telmű mondatot a szövegből. Némelyik kifejezést, mely régies
hangzása miatt nem volt egészen világos, újrafogalmaztam.
Átírtam például a „valá”-t „volt”-ra. Töröltem az olyan szavakat
és kifejezéseket is, melyek megnehezítik az olvasást, például az
„ezen szent időben”-t megváltoztattam „ekkor”-ra. A változta-
tásokat csak az angyalok jóváhagyása után végeztem el, s csak
a világosabb érthetőség végett, anélkül hogy az üzenet lényegén
változtattam volna. Előfordult, hogy megkértem az angyalokat,
segítsenek egy-egy mondat modernebb megfogalmazásában,
s ők készségesen segítettek. Néha megkértek az angyalok, hogy

15
Angyali üzenetek

hagyjak változatlanul egy-egy mondatot, melyet nem értek,
mert – mondták – ez az üzenet idővel értelmet nyer majd.
Amikor először közvetítettem az angyalbirodalom üzene-
teit, nem sokáig bírtam elviselni a magas frekvenciát. Tizenöt
perces közvetítés után a fejem zúgni kezdett. Az angyali ener-
gia – akár a tömény csokitorta – túl édes volt ahhoz, hogy
egy falatnál többet bírjak egyszerre fogyasztani belőle. Aztán
fokozatosan, a könyv második részében leírt lépéseket követve,
a saját rezgésszintem kitisztult és megemelkedett annyira, hogy
később már hosszabb ideig is képes voltam közvetíteni.
Az angyali üzenetek olyan magas szinten rezegnek, hogy
első olvasásra – eleinte – lehet, hogy nehezedre esik majd egy-
két oldalnál többet megemésztened. Ez a nehézség részben
alacsonyabb énünkből, egónkból fakad, mely nem akarja,
hogy kommunikáljunk az angyalokkal. Az ego tudja, hogyha
teljesen Istenre és az angyalokra hallgatunk, a félelem elillan.
Márpedig az ego teljes életereje a félelemből táplálkozik. El-
képzelhető hát, hogy az egód megpróbál lebeszélni az angya-
lokkal való érintkezésről. Az efféle ego-trükkök közé tartozik,
hogy elálmosodsz, éhes, szomjas leszel, vagy hogy elkalandozik
a figyelmed, miközben az angyali üzeneteket olvasod, vagy
megpróbálod felvenni a kapcsolatot velük.
Az angyalok vigasztaló, gyógyító üzeneteket küldenek
a  különféle emberi körülményekkel, például a  félelemmel,
a függőséggel, az anyagiakkal kapcsolatban. Lapozgathatod
a könyvet úgy is, hogy csak azokat az oldalakat olvasod, melyek
a jelenlegi élethelyzetedre vonatkoznak. Vagy üsd fel találomra,
s azt az oldalt olvasd, ahol magától nyílik ki a könyv. Figyeld
meg, mennyire ráillenek majd ezek a válaszok az éppen feltett
kérdésekre és kívánságokra.

16
Függõség

Mi is az anyag valójában? Valahol, elménk legmélyebb rejteké-
ben mindannyian őrzünk emléket arról az időről, amikor még
Isten szívében voltunk. A tökéletes megelégedettség eme érzése
olyan, mint az, amit a magzatburokban éreztél, édesanyád mé-
hében. Az ő lélegzetével lélegezve a teljességet élted át. Ez az
egymásra hangolódás a szeretet lényege, az, ami a szívednek,
a lelkednek hiányzik.
Az anyag egy formába kristályosodott tehetetlen energia-
tömeg. Ha úgy vesszük, az anyag merev és élettelen, bizonyos
értelemben azonban az isteni szeretetrészecskék tömörülése,
mivel a gondolatforma nem más, mint az inspiráció isteni szik-
rája, melyből teremtés fakad. Te, aki az anyaghoz nyúlsz, hogy
könnyíts a magányodon, egy alacsonyabb minőségű pótszer
mellett döntesz, noha kétségtelenül ugyanazon forrásból való
ez is, mint ahonnan a közelségről és a melegségről való emlé-
keid származnak.
Gondolj erre így: összekuporodsz a bensődben az anyag-
gal együtt, attól a vágytól vezérelve, hogy véget vess a kívül
játszódó film rémálmának. Belső változást akarsz, mely köze-
lebb emel a mennyhez, melyet annyira kívánsz a saját magad
és a családod számára. Mégis, e belső állapot létrehozásához
külső forrást választasz! E kettő sohasem férhet meg egymással,
úgyhogy lehetetlen feladatra vállalkoztál! Lényegében az örök

25
Angyali üzenetek

akadályoztatás hintájába szálltál – hiszen nem erőltethetsz ke-
rek gombot négyszögletes lukba, akárhogy igyekszel is.
Az anyagtól való függés a vágyódásnak ugyanazzal az olt-
hatatlan lángjával szüntethető meg, amellyel a kötés létrejött.
Használd a szeretet utáni vágyad energiáját a szeretethajszolás
vég nélküli köreinek megszüntetésére! Íme itt van, hogy ho-
gyan: kérd, hogy épüljön fel benned egy belső fény- és sze-
retetállomás. Amikor álomba merülsz, kérd, hogy míg tudat
alatti elméd átveszi az uralmat éjszaka, ez a láng fényesen égjen.
Kérd, hogy ez a láng égesse el a figyelmed salakanyagát, más
szóval azt, amire nincs szükség a világban.
Az álom időszaka a legjobb arra, hogy megkérj bennünket
az irányítás átvételére, s mi minden tőlünk telhetőt megte-
szünk, hogy újrarendezzük a gondolataidat, s így figyelmed
piramisa a helyes sorrendben újraépülhessen. Csakúgy, mint
az emberek többségének, Isten neked is csupán figyelmed kis
hányadát tölti be – olyasvalami lett, amit a távoli jövőbe tolsz
el. Kérünk, és mi is támogatni fogunk benne, hogy építsd újjá
a piramisodat: legyen olyan, hogy Isten jelentse benne a leg-
alapvetőbb és legnagyobb részt, a piramisod alapját. Ha kívá-
nod, segítünk, de a szándéknak tőled kell kiindulnia.
Add át nekünk a gondolataidat, melyek a függőséged tárgya
körül forognak. Lényegtelen, hogy ez a függőséged érint-e má-
sokat, vagy nem. Azt kérjük tőled, hogy figyelmedet szenteld
teljesen nekünk, miközben újra felépítjük a gondolatszerkeze-
tedet, ezúttal Isten köré, és lazítunk az Isten-pótló függőséged
köré szőtt gondolataidon! Szívesen megtesszük, ha hagyod. De
semmit sem szabad visszatartanod, mert gondolataid teljes rend-
szerét újjá kell építeni, annak teljes egészében újjá kell születnie.
Ha bármilyen gondolatot – tegyük fel, szégyenből – visszatar-
tasz, akkor nem tudjuk felépíteni a szerkezet lényegét.

26
Függõség

Bízd ezt teljesen ránk, angyalokra, akik most is körülve-
szünk téged, s mi egy birodalmat építünk fel benned, ami mél-
tó lesz Istenhez és az angyalaihoz. Örömmel ébredsz majd az új
hajnalra, amikor napfényben fürdik gyönyörű, új építményed,
mely olyan szilárd lesz, hogy örülni fogsz minden kis résnek az
oszlopok között. Nem fogsz többé vágyni rá, hogy ezt az űrt
anyaggal töltsd be, mert fény fogja azt betölteni, aranysárga,
mint a legígéretesebb napra virradó hajnali napfény.

27
Düh

Amikor a harag izzó lávaként fortyog benned, hiába monda-
nánk, hogy vesd ki magadból azt az érzést, hogy valaki vétett
ellened – az csak forrongó dühvé alakítaná izzó haragodat.
Sértve érzed magad, kicsim, s hogy jövünk mi ahhoz, hogy
azt mondjuk neked, hogy nincs igazad. Valójában Isten szent
gyermeke vagy, aki soha nem téved. Megtörténhet azonban,
hogy olykor téves nézőpontból közelítesz az igazsághoz.
Hadd magyarázzuk ezt meg: azt hihetted talán, hogy va-
laki elveheti tőled a szeretetet, vagy megvonhatja tőled a he-
lyeslését, a szeretetét. Ez azonban, mint ahogy lelked mélyén te
is nagyon jól tudod, lehetetlen. Nem lehet a szeretetet elvenni
attól, aki osztozik a világgal szent voltában. Csak magaddal
veszekszel, amikor elfog a düh. Benned folyik a láva, a te tuda-
tod sziklái között hömpölyög, és a sérelem, a fájdalom együtt
árad a mélységes szomorúsággal, hogy valaki képes volt ilyen
fájdalmat okozni neked.
„Hogyhogy nem veszi észre, hogy mennyire bánt?” – gon-
dolod magadban némán a belső űrben, sírva, kiabálva, meg-
oldás után sóvárogva a kínok között. Azt kívánod, bárcsak
tudná a másik, hogy milyen nagyon fáj neked. Sőt, meglehet,
még azt is kívánod, hogy akárcsak egy pillanatra is, de érez-
ze a másik is ugyanazt a fájdalmat, hogy megértse, te mit
élsz át!

28
Düh

Újfent hangsúlyozzuk, hogy ezt a csatát magaddal vívod.
Ez a csata csak a te elmédben létezik. De komolyan egy csata-
mezőn kívánod leélni az életedet, Isten szent gyermeke? Hát
persze, hogy nem, hiszen egyetlen angyalt sem azért küldtek
a földre, hogy ott küzdelmet tapasztaljon. Téged arra szántak,
hogy a düh fölött szárnyalj, és úgy tekints le rá, mint egy őrjöngő
folyóra, egy állandó energiaáramlatra alattad – de nem benned.
Teremthetsz olyan helyet magadban, ahol a béke uralkodik.
Ha arra még most nem is vagy kész, hogy elengedd a dühödet,
az ellen nem lehet semmi kifogásod, hogy a düh mellé egy kis
légbuborékot hozz létre. Lásd ezt a kis légbuborékot valami
kis víz alatti buborékként, amint a saját békedalára táncol.
Lásd, hogy vidám fénnyel töltött légbuborék, amely játékosan
körbe-körbe úszkál. Ahogy ebben a belső játékosságban gyö-
nyörködsz, próbáld meg elképzelni, hogy mint valami belső
játszótérben, boldogan úszkálsz ebben a buborékban.
Érezd, hogy milyen jól szórakozol a belső teredet elárasztó
szabadságban! Vidd el magad egy csodálatos kalandtúrára, ahol
a biztonságod miatti aggály fel sem merülhet benned, mert
tudod, hogy örökké biztonságban vagy. Érezd, hogy mennyire
élvezed ezt a szabadságot, hogy milyen természetes a biztonság
óceánjában úszkálni! Amikor belemerülsz ebbe a szabadságtu-
datba, akkor válassz nyugodtan más, játékos, vidáman keringő
gondolatokat is.
A szabadságod abból fakad, hogy látod: ahogy végigúszol
az életen, nem cápák vesznek körül, hanem angyalhalak. Min-
dig hasonló köröket úszol, s a körülötted levők pontosan olya-
nok, mint te. Érezz együtt azokkal, akik a te körödben úsznak,
s tudd, hogy ők épp olyan ártatlanok, mint te magad.
Ha a körülötted úszók egyike-másika időnként az utadba
kerül, megbocsátasz nekik, és tovább úszol a szabadságban?

29
Angyali üzenetek

Vagy hagyod, hogy látszólagos fegyelmezetlenségük hipnoti-
záljon, és a tekinteted a múltra szegeződve leragadjon? Áram-
lást és harmóniát akarsz, ez pedig feltétlenül az ittre és a mostra
összpontosító figyelmet kíván!
Mi azért vagyunk itt, hogy segítsünk életed táncát és a kap-
csolataidat visszairányítani az isteni rendbe és harmóniába.
Nézz most körül belső szemeddel, s meg fogod látni, hogy
mi, angyalok, veled úszunk, tökéletes harmóniában, mint egy
gyönyörű halraj. Minket isteni kapcsolat köt össze az elme
gondolatai által, ami erőfeszítés nélkül, könnyedén dirigálja
szinkronizált mozgásunkat.
Áradj velünk szünet nélkül, s mi meggyógyítjuk pillanat-
nyi emlékezetkiesésedet, hogy ki is vagy valójában. Körözni
fogunk körülötted, és irányítunk az Istent és az embert dicsőítő
közös táncban.

30