You are on page 1of 24

Instruction Manual for

Safety and Comfort

EN HR RU
CZ HU SE
DE IT SK
DK NL SL
ES NO TR
FI PL AR
FR PT
GR RS

Instruction Manual for Safety and Comfort

Do not cover the drive during operation, as it may become overheated.
1. Introduction Do not use the drive during a thunderstorm. If you see lightning or hear
This section lists important precautions which users of our product(s) (and thunder, immediately turn off the devices to which the drive is connected,
anyone else) should observe in order to avoid injury and damage to property, computer and peripherals, and disconnect the USB cable from the computer.
and to ensure safe and correct use of our products. Please be sure that you An electric surge caused by lightning may result in loss of data or damage to
understand the meanings of the labels and graphic symbols described below the drive.
before you move on to the detailed descriptions of the precautions, and comply Do not clean the drive or any accessories with any chemicals. To clean the
with the precautions stated. outside of the drive or the accessories, use a dry soft cloth. Use of chemicals
may result in deterioration, deformation or discoloration of those items and
Indicates an imminently hazardous situation which, the loss of data.
if not avoided, will result in death or serious injury.

Indicates a potentially hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or serious injury. NOTE
Indicates a potentially hazardous situation which, if not Compatibility may vary depending on user’s hardware configuration and
avoided, could result in minor or moderate injury. operating system.

Indicates practices that may cause property damage USB3.0 is backward compatible with USB2.0
NOTICE and other problems, but not personal injury. If the drive is not provided with enough power, it will not operate.
You may need a USB 3.0 Express Card Host Controller for your computer if
NOTE Provides important information the computer doesn’t have a USB 3.0 port. You can also connect the drive to
your computer’s USB 2.0 port.
However the transfer rate will be downgraded to that of USB2.0.
*Serious injury including blindness, wounds, burns (low and high temperature),
electric shock, fractures, and poisoning, etc. with long-lasting effects or that One Gigabyte (1GB) means 109 = 1,000,000,000 bytes and one Terabyte
require hospitalization and/or long-term hospital visits for treatment. (1TB) means 1012 = 1,000,000,000,000 bytes using powers of
10. A computer operating system, however, reports storage capacity using
*Minor or moderate injury includes wounds, burns, electric shock, etc.
powers of 2 for the definition of 1GB = 30 = 1,073,741,824 bytes and 1TB =
not requiring hospitalization and/or long-term hospital visits for treatment.
240 = 1,099,511,627,776 bytes, and therefore shows less storage capacity.
*Property damage means damage to device. Available storage capacity (including examples of various media files) will
vary based on file size, formatting, settings, software and operating system
and other factors.
2. Power and other Safety Precautions Use only the accessories supplied by the manufacturer.
Product specifications are subject to change without notice

Do not leave parts such as plastic covers and the electric plug within reach of 3. Immunity from responsibility
children and pets. Misuse of parts including, but not restricted to, accidental
swallowing may cause choking and suffocation resulting in death or serious Toshiba is not responsible for data corruption or data loss. (Toshiba will neither
injury. If you suspect a part has been swallowed, immediately take carry out any data recovery nor cover any data recovery costs.)
appropriate emergency action and consult a doctor. Toshiba is not responsible for any damage due to the failure or negligence of
Do not place the drive on a shaky table, uneven, tilted surface or other unstable users, fire, earthquake, or other accident beyond the control of Toshiba.
location. The drive may fall, causing damage to the drive or possibly injury. Toshiba is not responsible under any circumstances if you do not follow the
Do not carry out improper maintenance or disassemble, as this may cause guidelines given in the user’s manual.
personal injury or may result in electric shock or fire Toshiba is not responsible under any circumstances for misuse of the
Do not expose the drive to wet or damp conditions, as this may result in connection apparatus and software.
electric shock or fire This product support is available only in the country where the Product was
Do not allow any liquids or metal objects such as screws, staples or paper originally purchased.
clips to enter the drive. Foreign objects may create a short circuit, which may
cause product damage and fire, possibly resulting in serious injur .
Do not use the drive when the metal parts and plastic parts exhibit abnormal 4. Usage restrictions
characteristics, as this may result in electric shock. This drive is used in standard applications such as office work personal drive and
Do not use the drive if it has been dropped or damaged, as this may result in household appliances. Toshiba Corporation shall not be liable except for this type
electric shock. of use. Do not use for special purposes (atomic controls, aeronautic or space
systems, mass transport vehicle operating controls, medical devices for life
If the Product produces an odor, overheats or smokes, immediately turn off
support, or weapons firing controls) where particularly high reliability re uirements
the device and disconnect the USB cable from the device. Failure to do so
exist, where the pertinent levels of safety are not guaranteed, or where a failure
may result in fire, damage to the drive and/or personal injury including burns
or operational error could threaten a life or cause a physical injury.
and electric shock. Do not use the drive again. Please contact the store from
which you purchased it.

NOTICE
Do not disconnect the USB cable while operating, as this may result in loss
of data or damage to the drive.
Do not touch the USB cable while operating, as this may result in loss of data
or damage to the drive.
Do not bump, drop or jar the drive, as this may result in loss of data or
damage to the drive.
Do not use the drive at high or low temperatures or when the temperature
changes suddenly. This may result in loss of data or damage to the drive.
(Operating: 5°C - 35°C, Switch off: -40°C - 65°C)
Make sure that you backup as much data on the drive as you can to the
other storage drive.
Do not use the drive when dew condensation is present, as this may result in
loss of data or damage to the drive.

EN

Jeden gigabajt (1 GB) znamená 109 = 1 000 000 000 bajtů a jeden terabajt *Mezi malá nebo mírná poranění patří zhmoždění. jiné nestabilní místo. aby nedošlo ke ztrátě dat nebo poškození jednotky. na nerovný. může tedy zdánlivě vykazovat nižší kapacitu. Nevystavujte jednotku vlhkým nebo mokrým podmínkám. Společnost Toshiba nenese za žádných okolností odpovědnost za nesprávné používání připojovacího přístroje a softwaru. aby nedošlo k zásahu elektrickým proudem nebo požáru. Nepřikrývejte jednotku za provozu. než se začnete zabývat podrobnými popisy v rámci upozornění. kde existují obzvláště vysoké nároky na spolehlivost. aby nedošlo k poranění osob nebo k zásahu elektrickým proudem nebo požáru. abnormální charakteristiky. formátování. Cizí kovové předměty mohou způsobit zkrat. ovládací prvky vozidel zásahu elektrickým proudem.0.741. kde jste je zakoupili. Společnost Toshiba nenese žádnou odpovědnost za škody v důsledku zanedbání ze strany uživatelů. která nevyžadují hospitalizaci nebo dlouhodobou ambulantní péči. Jestliže zahlédnete blesky nebo uslyšíte Označuje bezprostředně hrozící nebezpečnou hřmění. Společnost Toshiba nenese za žádných okolností odpovědnost.824 bajtů a 1 TB = 240 = 1. přehřívá se nebo kouří. Úvod náhlých teplotních změn. ne však k Kompatibilita se může lišit podle uživatelské konfigurace hardwaru a operačního systému. hromadné přepravy. v důsledku požáru. ihned zařízení prvky pro odpal zbraní). USB 3. například pro práci v kanceláři. kde je definice 1 GB= 30 = 1. bleskem může způsobit ztrátu dat nebo poškození jednotky. úraz elektřinou. Může dojít ke ztrátě dat nebo poškození jednotky. že došlo ke spolknutí předmětu. úraz elektřinou. Nepoužívejte jednotku za bouřky. čištěných součástí a ztrátu dat. 4. kde nejsou zaručeny odpovídající úrovně bezpečnosti. aby nedošlo ke správně porozumět významu štítků a grafických symbolů popsaných zde dále.099. popálení hostitelskou řídicí jednotku karet USB 3. softwaru. může být nutné použít pro počítač *Závažná poranění zahrnují možnost oslepnutí a zhmoždění. ztrátě dat nebo poškození jednotky. Napájení a ostatní bezpečnostní dalších faktorů. zlomeniny a otravu. nastavení. s dlouhodobým trváním nebo taková. nebude fungovat. 3. proveďte okamžitě příslušná opatření první pomoci a obraťte se na lékaře. Použití která může při nedodržení pokynů způsobit smrt chemikálií může mít za následek opotřebení. Pokud chcete Označuje potenciálně nebezpečnou situaci. Specifikace produktu podléhají změnám bez oznámení Neponechávejte předměty. Elektrické přepětí způsobené nebo vážný úraz.0. POZNÁMKA Neodpojujte USB kabel za provozu. aby nedošlo k zásahu elektrickým proudem.0 Express Card. deformaci nebo změnu barvy nebo vážný úraz. případně někoho zranit. Snažte se Nepoužívejte jednotku v podmínkách kondenzace vlhkosti. letecké nebo vesmírné systémy. popálení. vypněte a odpojte USB kabel ze zařízení. Zabraňte vniknutí kapalin nebo kovových předmětů do jednotky. skloněný povrch nebo na nehody mimo kontrolu společnosti Toshiba. Jestliže počítač nemá port USB 3. Dostupná úložná kapacita (včetně příkladů různých mediálních souborů) se bude lišit podle velikosti souboru. Operační systém počítače však uvádí kapacitu při užití mocnin 2. aby nedošlo ke ztrátě dat nebo poškození jednotky. Toshiba nebude provádět obnovu dat.35 °C. pokud kovové části a plastové díly vykazují Tato jednotka slouží ke standardnímu použití.) Pokud máte podezření.Příručka s pokyny pro bezpečnost a pohodlí při práci Nepoužívejte jednotku za vysokých nebo nízkých teplot. zemětřesení nebo jiné Nepokládejte jednotku na viklavý stůl. ihned vypněte zařízení připojená k jednotce.627. Zproštění odpovědnosti v dosahu dětí a domácích zvířat. které mohou vést k poškození POZNÁMKA majetku a k dalším problémům. aby nedošlo ke ztrátě dat nebo poškození jednotky. Nebouchejte jednotkou. vypnutí: -40 °C . který může následně způsobit poškození produktu nebo vyvolat požár s rizikem vážného zranění. (1TB) znamená 1012 = 1 000 000 000 000 bajtů při použití mocnin 10. nebo kde závada nebo poškození jednotky a k poranění.511.. Nečistěte jednotku ani příslušenství chemickými přípravky. atd. Obraťte se na obchod. Označuje potenciálně nebezpečnou situaci. neupusťte ji a netřeste s ní.0 je zpětně kompatibilní s USB 2.0. (Společnost spolknutí může způsobit dušení s následkem úmrtí nebo vážného poranění. aby nedošlo k jejímu přehřátí. která může při nedodržení pokynů způsobit drobné nebo středně velké poranění. Podpora pro tento produkt je k dispozici pouze v zemích. počítač a periferie a situaci. vyčistit jednotku nebo příslušenství. drátků do sešívačky nebo spon na papír. Jednotka by mohla spadnout a poškodit se. aby nedošlo k ovládací prvky. proudem. Nesprávné použití včetně náhodného Společnost Toshiba nenese odpovědnost za porušení nebo ztrátu dat. která je potřeba splnit.776 *Poškození majetku znamená poškození zařízení.. atd. Jinak by mohlo dojít k požáru. poranění osob. dlouhodobou ambulantní péči. včetně popálení nebo úrazu elektrickým provozní chyba mohou ohrozit život nebo způsobit fyzické poranění. pokud nedodržujete pokyny uvedené v uživatelské příručce. zdravotnická zařízení pro podporu života nebo ovládací Jestliže produkt produkuje zápach. byla zajištěna bezpečnost a správné používání našich produktů. připojit k počítači také pomocí portu USB 2. (Provoz: 5 °C . CZ .0 POZNÁMKA Poskytuje důležité informace Jestliže jednotka nemá k dispozici dostatečné napájení.65 °C) Tato část uvádí důležitá upozornění. aby nedošlo ke zranění a poškození majetku a aby Dbejte na zálohování co nejvíce dat z jednotky na jinou jednotku. jako osobní jednotka a domácí využití. Jednotku můžete (při nízké a vysoké teplotě). bajtů. Dále již jednotku nepoužívejte. Nedotýkejte se USB kabelu za provozu. Neprovádějte nesprávnou údržbu nebo demontáž. jestliže upadla nebo byla poškozena. kde byl produkt původně zakoupen. Společnost Toshiba Corporation nebude ručit za jiný než tento typ použití. Nepoužívejte ji ke zvláštním účelům (atomové Nepoužívejte jednotku. která při nedodržení pokynů způsobí smrt odpojte napájecí USB kabel z počítače. operačního systému a 2. například šroubů. kterými by se uživatelé našich produktů (a všichni ostatní) měli řídit. upozornění Používejte pouze příslušenství dodávané výrobcem. použijte suchý měkký hadr. POZNÁMKA Označuje postupy. která vyžadují hospitalizaci nebo Přenosová rychlost však bude snížená na rychlost portu USB 2. například plastové kryty a elektrické zástrčky. Omezení použití Nepoužívejte jednotku.073. ani hradit náklady za obnovu dat. nebo v podmínkách 1.

Handbuch für sicheres und angenehmes Arbeiten Berühren Sie das USB-Kabel während des Betriebs nicht. Temperaturen oder wenn es zu plötzlichen Temperaturänderungen kommt.000 Byte und ein Terabyte (TB) Verwendung von Teilen. Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin. einschließlich Computer und Peripheriegeräte. ergreifen Sie unverzüglich entsprechende 1TB = 240 = 1. jedoch in der Form von „2 hoch“ als 1 GB= 230 = 1. Das Computerbetriebssystem zeigt die Speicherkapazität oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann. da dies hohe Voraussetzungen gelten. Stromversorgungs.741. da dies zu Datenverlust oder Schäden an der Festplatte führen kann. Knochenbrüche. Haftungsausschluss Setzen Sie die Festplatte nicht Nässe oder Feuchtigkeit aus. zum Beispiel. Wenn das Produkt einen ungewöhnlichen Geruch absondert. Vorkommnissen.) Lassen Sie keine Flüssigkeiten oder Metallgegenstände wie Schrauben.000. Vorsichtsmaßnahmen benötigen Sie eventuell einen USB 3. geneigten Oberfläche oder an einem anderen instabilen Ort ab. bevor Sie mit der auftreten. Überhitzung führen kann. auf einer unebenen. dass Ihnen die Bedeutung der Markierungen und grafischen Dabei könnten Daten verloren gehen oder Schäden an der Festplatte Symbole.0-Anschluss ausgestattet ist. die nachstehend erläutert werden. *Leichte oder mittelschwere Verletzungen umfassen Wunden. führen kann. wenn sie nicht vermieden wird. zu Hause. an die die Festplatte führen kann. da dies Toshiba ist nicht haftbar für die Beschädigung oder den Verlust von Daten. wenn Metallteile und Plastikteile Toshiba ist unter keinen Umständen haftbar. Sie können die Festplatte auch an einen USB-2. Verwenden Sie zum Reinigen des Festplattengehäuses HINWEIS Gibt wichtige Informationen an oder der Zubehörteile ein weiches. und ziehen Sie das USB-Kabel vom Computer ab. sich überhitzt oder Rauch entwickelt. da dies zu einer die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann. schalten Sie sofort die Geräte aus. von Feuer. bei dem Sie das Gerät gekauft haben. in dem das Produkt ursprünglich gekauft wurde. Personenschäden.000 Byte unter Verwendung von Verschlucken kann zu Atembeschwerden und Ersticken führen. Verwenden Sie nur das vom Hersteller bereitgestellte Zubehör.627. wenn sie fallengelassen oder beschädigt wurde. Die Datenübertragungsrate wird dann jedoch auf den USB-2. Die missbräuchliche Ein Gigabyte (GB) bedeutet 109 = 1. HINWEIS Steuerungen von Massentransportmitteln.0 Express Card Host Controller für den Computer. Führen Sie keine ungeeigneten Wartungsmaßnahmen aus und nehmen Sie das Produkt nicht auseinander. gewährleistet ist oder bei denen ein Ausfall oder Betriebsfehler zu lebensbedrohlichen Situationen oder zu Verletzungen führen kann. verformen und verfärben *Schwere Verletzungen umfassen Blindheit.000.0-Standard verlangsamt. trockenes Tuch. Wenn Sie Blitze sehen oder die zu leichteren oder mittelschweren Verletzungen Donner hören. Es ist wichtig. Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin. Toshiba ist unter keinen Umständen haftbar für die missbräuchliche Verwendung des Verbindungsapparats und der Software. bei denen die Sicherheit nicht durchgehend zu Datenverlust oder Schäden an der Festplatte führen kann. das versehentliche bedeutet 1012 = 1. Einführung zu Datenverlust oder Schäden an der Festplatte führen kann. wenn das Gerät in diesem Sinne verwendet wird.oder Luftfahrtsysteme.000. USB 3.000. angeschlossen ist.511. die zum Verwenden Sie die Festplatte nicht. zum Beispiel im Büro oder Wenden Sie sich an den Händler. HINWEIS elektrische Schläge usw. was den Tod Zehnerpotenzen. *Sachschäden sind Beschädigungen des Geräts.073. Heftklammern oder Büroklammern in die Festplatte gelangen. zu einem elektrischen Schlag oder einem Brand führen kann. die lang andauernde Auswirkungen haben oder einen Krankenhausaufenthalt und/oder längere Behandlung erfordern. Verwenden Sie die Festplatte nicht bei Gewitter. was zu einem geringeren Wert führt. Weist auf eine drohende gefährliche Situation hin. Software und Betriebssystem sowie anderen Faktoren. Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann. schalten Sie das Gerät sofort aus und trennen Sie das USB-Kabel vom Gerät. Decken Sie die Festplatte während des Betriebs nicht ab. die Sachschäden und Spannungsspitzen können zu Datenverlust oder zu Schäden an der HINWEIS andere Probleme verursachen können.0 Wenn die Festplatte nicht mit ausreichend Strom versorgt wird. einem elektrischen Schlag oder einem Brand führen kann. Falls Ihr Computer nicht mit einem USB-3. elektrische Schläge. Der Support für dieses Produkt ist nur in dem Land verfügbar. 3..0 ist abwärts kompatibel mit USB 2. Waffensysteme). Verletzungen verursachen.099. Andernfalls kann es zu einer Beschädigung der Festplatte und/oder Personenschäden einschließlich Verbrennungen und 4. Die Kompatibilität ist abhängig von der Hardwarekonfiguration und dem Betriebssystem des Benutzers. kann sie 2. DE .000. Die Festplatte könnte herunterfallen und dabei beschädigt werden oder Änderungen vorbehalten. Vergiftungen usw. die keinen Krankenhausaufenthalt und/oder längere Behandlung erfordern. wodurch das Produkt beschädigt Nachlässigkeit von Benutzern. Die verfügbare Speicherkapazität variiert je nach Dateigröße. Erdbeben oder anderen werden und ein Feuer ausbrechen könnte. Diese Festplatte ist für die normale Verwendung. da dies zu einem elektrischen Schlag Benutzerhandbuch beschriebenen Richtlinien und Anleitungen halten. In diesem Abschnitt sind wichtige Vorsichtsmaßnahmen aufgeführt.und andere nicht verwendet werden.65°C) ausführlicheren Beschreibung der Vorsichtsmaßnahmen fortfahren. Die angegebenen Verhaltensregeln sind unbedingt einzuhalten. die nicht von Toshiba beeinflussbar sind Verwenden Sie die Festplatte nicht. wenn Sie sich nicht an die im ungewöhnliche Merkmale aufweisen. Sichern Sie so viele Daten wie möglich als Backup auf anderen Speicherlaufwerken. Wunden. Wenn Sie vermuten. (Betrieb: 5°C . da dies 1. aber keine Festplatte führen. Einstellungen.0-Anschluss am Computer anschließen. Verwenden Sie das Gerät nicht für spezielle Zwecke (atomare Steuerungen.35°C. Verbrennungen (niedrige und zu Datenverlust führen. Verbrennungen. Notfallmaßnahmen und suchen Sie einen Arzt auf. Legen Sie die die Festplatte nicht auf einem wackligen Tisch. da dies zu einem elektrischen Schlag führen kann. und hohe Temperatur). Formatierung. Verwenden Sie die Festplatte nicht. um Verletzungen und Sachbeschädigungen zu vermeiden und um die sichere Verwenden Sie die Festplatte nicht bei besonders hohen oder niedrigen und ordnungsgemäße Verwendung unserer Produkte zu gewährleisten. (Toshiba führt keine Datenwiederherstellung durch und übernimmt auch nicht die Kosten einer Datenwiederherstellung. wenn es zu Kondensation kommt. Lassen Sie keine Teile wie Plastikabdeckungen und elektrische Stecker in der Reichweite von Kindern und Haustieren liegen.824 Byte und dass ein Teil verschluckt wurde. Fremdkörper Toshiba ist nicht haftbar für Schäden aufgrund des Fehlverhaltens oder der können einen Kurzschluss verursachen. Verwenden Sie die Festplatte nicht mehr. zu Datenverlust oder Schäden an der Festplatte führen kann. die Lassen Sie die Festplatte nicht fallen und stoßen Sie nicht dagegen. medizinische lebenserhaltende Geräte. Die Toshiba Corporation ist nur haftbar. da dies Benutzer unserer Produkte (und allgemein jedermann) beachten sollten. da dies zu Verletzungen. aber nicht nur. bei denen hinsichtlich der Zuverlässigkeit besonders Ziehen Sie das USB-Kabel nicht während des Betriebs ab. Nutzungsbeschränkungen elektrischen Schlägen kommen. gedacht. Reinigen Sie die Festplatte oder Zubehörteile nicht mit chemischen Reinigungsmitteln. ausgeschaltet: -40°C .. bewusst ist. Durch einen Blitz verursachte Weist auf Vorgehensweisen hin.776 Byte an. Chemische Reinigungsmittel können das Material angreifen. Raumfahrt.

0 er bagudkompatibel med USB 2.741. Brug en tør blød klud til at rengøre drevet eller tilbehør udvendigt. formatering. Drevet kan falde på gulvet og blive Toshiba er ikke ansvarlig for nogen skader som følge af brugeres fejl eller ødelagt eller resultere i skader. eller hvor en driftsfejl forbrændinger og elektrisk stød.000. at en del er blevet slugt. hvis der er kondens til stede.000. da dette kan medføre tab af data eller beskadigelse af drevet. som er uden for Toshibas kontrol. grund af behandling. hvor produktet oprindelig Lad ikke væsker eller metalgenstande som f. BEMÆRK Angiver praksisser. Fremmedlegemer kan skabe en kortslutning. forbrændinger. Denne produktsupport er kun tilgængelig i det land. Må ikke bruges til specielle formål (atomar kontrol. der kan medføre skade på Kompatibiliteten kan variere afhængigt af brugerens hardwarekonfiguration MEDDELELSE ejendom og andre problemer. herunder. Introduktion andet lagringsdrev. forsømmelighed. der ikke kræver hospitalsindlæggelse og/eller langvarige En computers operativsystem rapporterer imidlertid lagerkapaciteten som hospitalsbesøg på grund af behandling. forbrændinger (lav og høj computerens USB 2. Brug ikke drevet igen. livsopretholdende medicinsk udstyr eller slukke enheden og koble USB-kablet fra enheden. Toshiba er ikke ansvarlig for beskadigelse af data eller datatab. da dette kan Toshiba er under ingen omstændigheder ansvarlig. og for at sikre sikker og korrekt brug af vores produkter. former for brug end denne type. 2. personskade.) Undlad at anbringe drevet på et ustabilt bord.511. aeronautiske systemer eller rumfartssystemer. Rør ikke USB-kablet under drift. Brug ikke drevet i tordenvejr. temperatur). Foretag ikke forkert vedligeholdelse. plastikstykker og det elektriske stik inden for børns eller kæledyrs rækkevidde. Ansvarsfraskrivelse begrænset til. USB 3. slugning ved et uheld. da dette kan medføre tab af (og alle andre) skal overholde for at undgå personskade og skade på ejendom data eller beskadigelse af drevet. Kontakt den butik. og én terabyte (TB) *Mindre alvorlig eller moderat personskade inkluderer sår. der er beskrevet herunder. Et strømstød som følge af lynnedslag kan Angiver en overhængende fare.627. Én gigabyte (GB) betyder 109 = 1. forgiftning osv. Den tilgængelige lagerkapacitet (inklusive eksempler på forskellige mediefiler) vil variere afhængigt af filstørrelse. Brug af kemikalier kan Angiver en potentielt farlig situation. men ikke 3. Overførselshastigheden vil imidlertid blive nedgraderet til hastigheden for eller som kræver hospitalsindlæggelse og/eller langvarige hospitalsbesøg på USB 2. da dette kan medføre tab af data eller beskadigelse af drevet. Brug ikke drevet. elektrisk stød. der kan medføre føre til tab af data eller beskadigelse af drevet. Brug ikke drevet ved høje eller lave temperaturer eller hvis temperaturen ændres pludseligt. skal du straks massetransportkøretøjeter.824 byte og 1 TB = *Skade på ejendom betyder skade på enheden. betjeningsanordninger til Hvis produktet udsender en lugt. papirclips komme ind i drevet. kan true et liv eller forårsage fysisk skade. Toshiba er under ingen omstændigheder ansvarlig misbrug af Udsæt ikke drevet for våde eller fugtige forhold. hæfteklammer eller blev købt. potenser af 2 i definitionen af 1 GB= 30 = 1.Vejledning om sikkerhed og komfort Sørg for at sikkerhedskopiere så mange data på drevet som muligt til det 1. (Toshiba vil ikke skal der øjeblikkeligt gives nødhjælp og søges læge. elektrisk stød eller brand. som leveres af producenten.776 og viser derfor en mindre lagerkapacitet. at du forstår Dæk ikke drevet til.000. foretage nogen datagendannelse eller dække nogen omkostninger til datagendannelse. Du kan også tilslutte drevet til *Alvorlig personskade inkluderer blindhed og sår. retningslinjer. som drevet er tilsluttet. men ikke og operativsystem.000.eks. MEDDELELSE Frakobl ikke USB-kablet under drift.0 Hvis drevet ikke forsynes med nok strøm. da dette kan medføre forbindelsesudstyret og softwaren.0. skal du omgående og overhold de angivne forholdsregler. software. som kan forårsage beskadigelse af produktet eller brand og resultere i alvorlig personskade. da dette kan drev og husholdningsapparater. hvor du købte enheden. betyder 1012 = 1.000 byte ved anvendelse af potenser af 10. Produktspecifikationerne kan ændres uden varsel Efterlad ikke dele som f. kan medføre kvælning og dermed død eller alvorlig personskade.073. Hvis du ikke gør det.65° C) DK . hvis du ikke følger de medføre personskader eller elektrisk stød eller brand.0-port. herunder hvor de relevante sikkerhedsniveauer ikke er garanteret. indstillinge . der kan medføre mindre alvorlige eller moderate personskader. af data.eks. slukke de enheder. Dette drev bruges til standardanvendelser som f. Misbrug af dele. bliver for varmt eller ryger. da dette kan medføre tab af data eller beskadigelse af drevet. kan det medføre brand. betydningen af etiketterne og de grafiske symbole . brand. død eller alvorlig personskade.000.. Toshiba Corporation kan ikke holdes for andre medføre elektrisk stød. misdannelse eller misfarvning af disse enheder og tab medføre død eller alvorlig personskade. BEMÆRK Angiver vigtige oplysninger Du skal muligvis bruge en USB 3.000 = 1 byte. skade på drevet og/eller personskade. skruer. Undgå at støde.099.0 Express Card-værtscontroller til din computer. kontorarbejde. Brug kun det tilbehør. inden du går videre til de detaljerede beskrivelser af forholdsreglerne. (Drift: 5° C . hvis den ikke har en USB 3.eks. der er anført i brugerhåndbogen. Dette kan føre til tab af data eller beskadigelse af drevet. personligt Brug ikke drevet. brud.  elektrisk stød osv. mens det arbejder. hvor der stilles særligt høje krav til driftssikkerheden. 240 = 1. der kan resultere i forringelse. Rengør ikke drevet eller tilbehør med nogen form for kemikalier. hvis det er blevet tabt eller beskadiget. på en ujævn eller skrå overflade eller et andet usikkert sted. slukket: -40° C . tabe eller beskadige drevet. våbenaffyringskontrol). som brugere af vores produkter Brug ikke drevet. Angiver en potentielt farlig situation. hvis metaldelene og plastikdelene udviser unormale 4. med langvarige påvirkninger. I dette afsnit findes vigtige forholdsregle .0-port. da dette kan medføre elektrisk stød.35° C. Hvis det lyner eller tordner. og adskil ikke enheden. Sørg for. jordskælv eller uheld. Hvis du har mistanke om. Strøm og andre sikkerhedsforholdsregler operativsystem og andre faktorer. vil det ikke fungere. Begrænsninger for brugen egenskaber. computeren og ydre enheder og koble USB-kablet fra computeren. da det kan blive overophedet.

0.Manual de instrucciones de seguridad y comodidad No golpee. temperatura). como pueden ser cubiertas de plástico y conectores Utilice exclusivamente los accesorios suministrados por el fabricante. Si no se suministra energía suficiente a la unidad. etc. podría originarse personal y aparatos domésticos.0 secuelas duraderas o que requieren hospitalización y/o visitas periódicas a un hospital para recibir tratamiento. como tornillos. 4. ya que ello puede originar una pérdida de datos o daños en la unidad. ya que ello puede originar una 1. sistemas aeronáuticos o espaciales. El uso de productos químicos puede provocar deterioro. podría provocar lesiones graves o. así como a fuego. fuera del control de Toshiba. No toque el cable USB durante el funcionamiento. utilice un paño seco y suave.000. ya que podría recalentarse. muestra una capacidad de almacenamiento inferior. en una superficie no 3. terremotos u otros accidentes eléctricas o fuego. el sistema operativo del ordenador registra la capacidad de almacenamiento mediante potencias de 2 para la definición de 1 GB = 30 = precauciones de seguridad 1. Si sospecha que alguien ha ingerido una pieza. Indica una situación de riesgo inminente que. No coloque la unidad en una mesa que se tambalee. Puede que necesite USB 3. No limpie la unidad ni los accesorios con productos químicos. 2. Para limpiar Indica una situación de riesgo potencial que. ya que ello puede provocar descargas negligencia de los usuarios. Apagado: -40°C .627. ya que ello puede originar una pérdida de datos o daños en la unidad. la muerte.000. Una descarga eléctrica provocada por un rayo podría provocar se evita. Si ve relámpagos u oye incluso.741. evita. así como para garantizar un uso seguro y en la unidad. En esta sección se incluye información importante sobre precauciones que los No utilice la unidad a temperaturas altas o bajas o cuando la temperatura usuarios de nuestros productos (y cualquier otra persona) deben adoptar para cambie repentinamente. y desconecte el cable USB del Indica una situación de riesgo potencial que. ya que ello puede provocar descargas eléctricas. consultar las descripciones detalladas de las precauciones y adopte dichas precauciones. incluso. si no No cubra la unidad durante su funcionamiento. Exención de responsabilidad uniforme o inclinada ni en ningún otro lugar inestable. No obstante. podría provocar lesiones graves o. en los que los niveles pertinentes de seguridad no estén garantizados o en los que un fallo AVISO o error operativo pudiera poner en peligro vidas o causar lesiones físicas. quemaduras (de alta o baja del sistema operativo del usuario. No utilice la unidad cuando las piezas metálicas y las piezas de plástico El soporte para este producto solo está disponible en el país en el que se muestren características anómalas. ya que ello puede originar una pérdida de datos o daños en la unidad. Si lo hace. Restricciones de uso Si el producto desprende olor o humo o se recalienta. No utilice la unidad si esta se ha caído o dañado. como ceguera.000. Los objetos externos pueden indicadas en el manual del usuario. eléctricas. *Daños materiales se refiere a daños en el dispositivo Un gigabyte (1 GB) significa 1 9 = 1.776 bytes y. apague de inmediato los dispositivos a los que está conectada la unidad. No permita que ningún líquido u objeto metálico. los cotes de recuperaciones de datos. Póngase en contacto con fines especiales (control atómico. pérdidas de datos. descarga eléctrica. con USB 3. la muerte. Toshiba no es responsable de cualesquiera daños debidos a fallos o No exponga la unidad a la humedad. dispositivos médicos para el mantenimiento de constantes vitales o controles de disparo de armas) en los que existan requisitos de fiabilidad particularmente elevados. se evita. entre otras circunstancias. truenos.099. atragantamiento y asfixia con resultado de muerte o lesiones graves. No utilice la unidad si hay condensación. podría provocarle lesiones leves o moderadas. penetren en la unidad. esta no funcionará *Lesiones leves o moderadas son heridas. que no precisan tratamiento hospitalario ni tratamiento a largo plazo como si este no dispone de puerto USB 3. el establecimiento en el que lo adquirió.0 de su ordenador. No utilice la unidad durante una tormenta eléctrica. No desconecte el cable USB durante el funcionamiento. del sistema operativo y de otros factores No deje piezas. deformación o decoloración de estos artículos y pérdidas de datos. una pérdida de datos o dañar la unidad.000 bytes y un terabyte (1 TB) significa 1 12 = 1. También puede conectar la unidad al paciente externo. Introducción pérdida de datos o daños en la unidad.000. Las especificaciones de productos están sujetas a modificacione sin incluida. daños en la unidad y/o lesiones. Ello puede originar una pérdida de datos o daños evitar lesiones o daños materiales. por tanto. Asegúrese de que comprende el significado de Asegúrese de que crea una copia de seguridad del mayor número posible de las etiquetas y los símbolos gráficos descritos a continuación antes de datos de la unidad en la otra unidad de almacenamiento. del software. No vuelva a utilizar la unidad. puerto USB 2. Si no lo hace. la ingestión accidental.35°C.511. del formato.0 ofrece compatibilidad retroactiva con USB 2. heridas. grapas o Toshiba no es responsable en ningún caso si usted no sigue las directrices clips para papel. La capacidad de almacenamiento disponible (incluidos ejemplos de diversos archivos multimedia) varía en función del tamaño de los archivos. tome inmediatamente las medidas de emergencia pertinentes y acuda al médico. envenenamiento. fracturas. la unidad Toshiba no asume responsabilidad alguna por daños en los datos ni por podría caerse y resultar dañada o provocarle lesiones. apáguelo de inmediato Esta unidad se utiliza en aplicaciones estándar. si no ordenador. puede provocar previo aviso.65°C) correcto de nuestros productos. de la configuración. conexión y del software. (Toshiba no realiza ninguna recuperación de datos ni cubre No realice operaciones inadecuadas de mantenimiento o desmontaje. si no se el exterior de la unidad o de los accesorios. Toshiba Corporation no asume fuego. lo que Toshiba no es responsable en ningún caso del uso indebido del aparato de podría causarle lesiones graves. ya que ello puede provocar descargas adquirió el producto.0. ES .) ya que ello puede causar lesiones o provocar descargas eléctricas o fuego. originar cortocircuitos que dañen el producto y provoquen fuego. Indica prácticas que pueden provocar daños AVISO materiales y otros problemas. (Funcionamiento: 5°C . controles operativos de vehículos de transporte en masa. quemaduras.073. como quemaduras y descargas responsabilidad alguna salvo para este tipo de uso. NOTA Proporciona información importante NOTA La compatibilidad puede variar en función de la configuración de hardware y *Lesiones graves. como trabajo de oficina.0 Express Card Host Controller para su ordenador etc. eléctricos. unidad y desconecte el cable USB del dispositivo.824 bytes y de 1 TB = 240 = 1. deje caer ni sacuda la unidad. la velocidad de transferencia se reducirá a la habitual de USB 2. pero no lesiones.000 bytes empleando potencias de 10. al alcance de niños y mascotas.000. el ordenador y los periféricos. El uso indebido de piezas. No utilice el producto para eléctricas. Precauciones de alimentación y otras Sin embargo. descargas eléctricas.

Muutoin voi aiheutua Tämä tuotetuki on käytettävissä vain maassa. ilmailun. Käytä vain valmistajan hyväksymiä varusteita. 1. sähköisku. palovamma kapasiteetti vaihtelee tiedoston koon.0 -liitäntää. Voit puhdistaa laitteen merkitykseen ennen kuin siirryt tutustumaan varotoimiin. koska turvallisuutta ei taata tai virhe voi aiheuttaa hengenvaaran tai loukkaantumisen. Jos laitteeseen ei syötetä riittävästi virtaa. joka ei vaadi pitkäaikaista hoitoa esimerkiksi sairaalassa. Muutoin voi aiheutua sähköisku. Ilmaisee omaisuusvahingon tai ongelmien mutta ei Jos tietokoneessa ei ole USB 3. jotta aiheuttaa tietojen katoamista tai vaurioittaa laitetta.0 on taaksepäin USB 2. Muutoin voi aiheutua henkilövahinko. jos sitä ei vältetä. FI . Laitteen voi yhdistää myös tietokoneen USB 2. joka saattaa Yhteensopivuus voi vaihdella laitteistomääritysten ja käyttöjärjestelmän mukaan. (Sallittu käyttölämpötila on 5–35 °C. Älä tönäise tai pudota laitetta. huteralle tai kaltevalle alustalle. joihin on ryhdyttävä. vältetään loukkaantuminen ja omaisuusvahingot sekä varmistetaan tuotteen käyttäminen turvallisesti. Muutoin tietoja voi kadota tai laite voi vaurioitua. metalliesineitä laitteen sisään. ohjelmiston. Toshiban hallitsemattomissa olevan onnettomuuden seurauksista. HUOMAUTUS Sisältää tärkeitä lisätietoja Tällöin tiedonsiirtonopeus kuitenkin laskee USB 2. Käytettävissä oleva *Vähäinen tai keskivakava loukkaantuminen on esimerkiksi haava. henkilökohtaisessa käytössä tai yhdessä viihde-elektroniikan kanssa. Laite voi Toshiba ei vastaa seurauksista. Tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.) Osan nieleminen vahingossa tai muu väärinkäyttö voi johtaa tukehtumiseen tai muuhun vakavaan henkilövahinkoon. Kemikaalien käyttö voi vaurioittaa laitetta aiheuttaa muodonmuutoksia tai värjäytymiä ja johtaa tietojen menetykseen.0 -yhteensopiva loukkaantumiseen. tulipalon. *Omaisuusvahinko merkitsee laitteen vaurioitumista. Älä käytä laitetta kuumassa äläkä kylmässä paikassa. Johdanto katkaise virta laitteesta ja siihen yhdistetyistä laitteista heti virta sekä irrota USB-johto tietokoneesta. tulipalo tai sähköisku. sammuta laitteesta heti virta ja irrota USB-johto siitä. Ilmoittaa. Vastuuvapaus Toshiba ei vastaa tietojen menettämisestä eikä vaurioitumisesta. pudota. Laitetta ei saa altistaa märille tai kosteille olosuhteille. paleltuminen. joka voi 1 Gt = 230 = 1 073 741 824 tavua ja 1Tt = 240 = 1 099 511 627 776 tavua.0 -liitäntään. Älä koske USB-johtoon käytön aikana. maanjäristyksen tai muun nielty. tulipalo tai sähköisku. jolloin palovamma. luotettavuutta. Älä aseta laitetta epätasaiselle. Muutoin tietoja voi kadota tai laite voi vaurioitua. jolloin se voi vaurioitua ja aiheuttaa henkilövahingon. Katkaise laitteesta virta.tai vakava vaara. 4. Jos näet salamoita tai kuulet ukkosenjyrinää. kun tarvitaan erittäin suurta henkilövahinko. jos se on pudonnut tai vaurioitunut. Muutoin voi aiheutua lääketieteellisten laitteiden tai aseiden hallinnassa. Sähkö.ja muut turvaohjeet 3.) Varmuuskopioi mahdollisimman suuri osa aseman sisältämistä tiedoista toiseen tietovälineeseen. että on olemassa hengen. Älä altista sitä äkillisille lämpötilanvaihteluille. se ei toimi. Jos laitteesta tulee hajua tai savua tai se ylikuumenee. Muutoin tietoja voi kadota tai laite voi vaurioitua. joukkoliikennekulkuneuvojen. Älä käytä laitetta uudelleen. johtaa vähäiseen tai melko vakavaan USB 3. ryhdy välittömästi asianmukaisiin ensiaputoimiin ja ota yhteys lääkäriin. kustannuksia. USB 3. Älä käytä laitetta paikassa. käyttöjärjestelmä kuitenkin esittää tallennuskapasiteetin 2:n potensseina. laite voi vaurioitua tai voi aiheutua palovamman tai sähköiskun kaltainen henkilövahinko. ILMOITUS Älä irrota USB-johtoa käytön aikana.tai vakavan vaaran mahdollisuus. Toshiba ei vastaa seurauksista. Tietokoneen *Vakava loukkaantuminen voi olla esimerkiksi sokeutuminen. Muutoin tietoja voi kadota tai laite voi vaurioitua. luunmurtuma tai myrkytys. Muutoin voi syttyä tulipalo. Salamaniskun synnyttämä jännitepiikki voi Tässä osassa kerrotaan tärkeistä varotoimista. Älä peitä laitetta sen ollessa käytössä. joten vaatia pitkäaikaista hoitoa esimerkiksi sairaalassa. jos laitetta tai ohjelmistoa käytetään väärin. Laitetta ei saa altistaa märille tai kosteille olosuhteille. siihen on ehkä asennettava ILMOITUS henkilövahingon vaaraa. jopa kuolemaan. että osa on Toshiba ei vastaa käyttäjän laiminlyönnin.Turvaopas. Tutustu seuraavien merkintöjen ja symbolien Älä puhdista laitetta tai sen varusteita kemikaaleilla. tai sähköisku. 2. Jos epäilet. esimerkiksi ydinvoimalaitoksen. käyttöjärjestelmän ja muiden tekijöiden mukaan. tallennuskapasiteettia voi näyttää olevan vähemmän. Muutoin tietoja voi kadota tai laite voi vaurioitua. että on olemassa hengen. alustamisen. Ilmoittaa. Käyttörajoitukset Älä päästä nesteitä tai ruuvien. (Toshiba ei myöskään palauta tietoja eikä korvaa tietojen palauttamisen aiheuttamia Älä jätä pienten lasten ulottuville esimerkiksi muovisia kansia tai pistoketta.0 -tasolle. jos lämpötila alittaa -40 °C tai ylittää 65°C. asetusten. Laitetta ei saa huoltaa puutteellisesti eikä purkaa. jossa kerrotaan käyttömukavuudesta ja -turvallisuudesta Älä käytä laitetta ukonilmalla. henkilövahinko. Toshiba mikä voi vaurioittaa laitetta ja aiheuttaa tulipalon ja mahdollisesti vakavan Corporation ei vastaa muunlaisesta käyttämisestä. Yksi gigatavu (1 Gt) on 109 = 1 000 000 000 tavua. ulkopinnan kuivalla pehmeällä kankaalla.0 Express Card -ohjain. jos käyttöohjetta ei noudateta. tulipalo tai sähköisku. josta laite alun perin ostettiin. Vieraat esineet voivat aiheuttaa oikosulun. niittien tai paperiliittimien kaltaisia Tämä asema on tarkoitettu käytettäväksi vain esimerkiksi toimistossa. Älä käytä tätä laitetta henkilövahingon. Muutoin se voi ylikuumentua. Yksi teratavu (1 Tt) on 1012 = 1 000 000 000 000 tavua kymmenen potenssina. jossa siihen voi tiivistyä kosteutta. Laitetta ei saa käyttää. haava. Ota yhteys sen ostopaikkaan. HUOMAUTUS Ilmoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta.

entendez du tonnerre. car vous risquez D’autre part. risquez de perdre des données ou d’endommager l’appareil. fiabilité très élevées. N’exposez pas le lecteur à l’eau ou l’humidité en raison des risques (Toshiba ne procédera à aucune restauration des données ni ne contribuera d’électrocution et d’incendie. des dommages au lecteur et/ou des blessures graves telles que des brûlures et des chocs électriques. les brûlures (basse et haute température). Ce sont des puissances de 10. doux et sec. L’assistance accompagnant ce Produit est disponible uniquement dans le pays de premier achat. Cette section regroupe les précautions à observer lors de l’utilisation de notre N’utilisez pas le lecteur à des températures extrêmes ou juste après un ou nos produits afin d’éviter tout risque de blessure et de dommage matériel et changement brutal de température. le débit du transfert s’alignera sur celui du port USB 2. des paramètres retenus. Les surtensions si elle n’est pas évitée. les usages personnels et les appareils domestiques. Toutefois. Indique une situation de danger potentiel qui. mais pas de blessures corporelles. Familiarisez-vous avec des données ou d’endommager l’appareil. prenez les mesures d’urgence appropriées et consultez un médecin. ou tout Les spécifications du Produit sont sujettes à modification sans préavi autre emplacement instable. arrêtez-le immédiatement et débranchez son câble USB. et ainsi entraîner des lésions graves. il risque de tomber et d’être endommagé. N’utilisez pas le lecteur si ce dernier est tombé ou a été endommagé. en raison du risque d’électrocution. les chocs électriques. En effet. Sinon. Indique une situation de danger imminent qui. en raison du risque de choc électrique. les étiquettes et les symboles décrits ci-dessous avant de passer aux Arrêt : -40 à 65 °C) descriptions plus détaillées des précautions à prendre. certaines pièces peuvent être stockage disponible (fichiers de démonstration inclus) dépend d la taille dangereuses en cas notamment d’ingestion accidentelle et risquent des fichiers. des log ciels d’entraîner des blessures graves.0 est compatible en amont avec USB 2. à un incendie. si elle n’est pas évitée. Ne réutilisez pas le lecteur 4.0 de votre ordinateur. le système d’exploitation de l’ordinateur définit les giga-octets et téra-octets selon un système binaire. N’utilisez pas le lecteur si des pièces en métal ou plastique semblent anormales. les fractures et REMARQUE l’empoisonnement. Ne touchez pas le câble USB pendant l’utilisation du lecteur. ce qui peut donner l’impression Tenez les pièces telles que les capots en plastique et les prises électriques à d’une capacité de stockage inférieure à la capacité nominale. voire des dommages matériels sur le lecteur. appareil médicaux Ne déconnectez pas le câble USB pendant l’utilisation du lecteur. des erreurs des utilisateurs. *Les blessures bénignes ou peu importantes désignent les coupures. 1. surchauffe. Débranchez le câble USB de liaison avec l’ordinateur. Introduction car vous risquez de perdre des données ou d’endommager l’appareil. systèmes aéronautiques ou spatiaux. car ceci risquerait d’entraîner des blessures. tels que des vis. En cas d’ingestion d’une installés et du système d’exploitation employé. REMARQUE Fournit des informations importantes *Les blessures sérieuses incluent la cécité et les plaies ouvertes. utilisez un chiffon autres. commandes de véhicules de transport en commun.0. Si vous voyez des éclairs ou ou une blessure grave. ni hospitalisation de jour à long terme. Sauvegardez autant de données que possible sur ce lecteur et sur un autre support de stockage.0 les brûlures. N’utilisez en aucun cas le lecteur dans le cadre d’applications AVIS spécialisées (commandes de centrales atomiques. ce qui inclut l’ordinateur et ses périphériques. Sinon. peut provoquer la mort N’utilisez pas le lecteur pendant un orage. ne le cognez pas et ne le secouez pas. car vous ou une blessure grave. blessure dangereuse ou mineure. voire de provoquer une blessure. vous risquez de perdre de bénéficier d’une utilisation sûre et correcte. P  récautions relatives à l’électricité et Cependant. USB 3. L’utilisation de produits chimiques risque d’entraîner la détérioration. AVIS provoquer des dommages matériels entre Pour nettoyer l’extérieur du lecteur ou les accessoires. Toshiba n’est pas responsable en cas de perte ou corruption des données. l’électrocution. 2.) Toshiba n’est pas responsable de tout dommage dû à la négligence ou aux Ne laissez pas de liquides ou des objets en métal. un tremblement de terre ou tout autre agrafes ou des trombones pénétrer dans le lecteur. vous risquez de provoquer un incendie. ou de blessure physique. du mode de formatage. car vous de support vital ou commandes de contrôle de tir) soumises à des exigences de risquez de perdre des données ou d’endommager l’appareil. le système d’exploitation. Signale des pratiques susceptibles de Ne nettoyez pas le lecteur ou ses accessoires avec des produits chimiques. 1 Go = 230 = 1 073 741 824 octets et 1 To = 240 = 1 099 511 627 776 octets. peut provoquer une provoquées par la foudre risquent d’entraîner la perte de données.0. Utilisez uniquement les accessoires fournis par le fabricant. Ne tentez pas d’effectuer vous-même des opérations de maintenance ou de démonter le périphérique. Ne couvrez pas le lecteur pendant son utilisation en raison des risques de Indique une situation de danger potentiel qui. surchauffe ou fume. la déformation ou la décoloration de ces éléments et la perte de données. Limites d’utilisation et contactez votre revendeur. aux frais éventuels de restauration des données.Manuel d’instruction pour votre sécurité et votre confort Ne laissez pas tomber le lecteur. Si le Produit a une odeur inhabituelle. Exemption de responsabilité une électrocution ou un incendie. En effet. FR . Tout objet peut créer un accident hors du contrôle de Toshiba. car le niveau de sécurité exigible ne peut pas être garanti. (Marche : 5 à 35 °C. Ainsi. voire la mort. une panne ou une erreur opérationnelle poserait un danger mortel de perdre des données ou d’endommager l’appareil. Toshiba Corporation ne peut pas être tenu pour responsable en dehors de ces limites d’utilisation. Toshiba n’est en aucun cas responsable de la mauvaise utilisation du système de connexion et des logiciels. etc. peut provoquer la mort N’utilisez pas le lecteur si vous observez de la condensation.0 Express *Les dommages matériels désignent les dommages du périphérique. La capacité de l’écart des enfants et des animaux. pièce. arrêtez immédiatement les appareils auxquels le lecteur est connecté. Vous pouvez également connecter votre lecteur sur le port USB 2. si elle n’est pas évitée. pour votre ordinateur si ce dernier ne dispose pas de port USB 3. Ne posez pas le lecteur sur une table instable. et toute autre blessure ayant des effets à long terme pouvant nécessiter une hospitalisation prolongée ou une hospitalisation de jour La compatibilité peut varier selon la configuration matérielle de l’utilisateur et avec un traitement prolongé. Il peut être nécessaire d’utiliser le contrôleur de carte hôte USB 3. la sécurité Un gigaoctet (Go) correspond à 91 = 000 000 000 1 octets et un téraoctet (To) correspond à 1012 = 1 000 000 000 000 octets. ne nécessitant ni hospitalisation Le lecteur ne peut pas fonctionner s’il n’est pas suffisamment alimenté prolongée. court-circuit et provoquer des dommages au produit ou un incendie. 3. inégale ou inclinée. Ce lecteur est utilisé pour les applications standards telles que le travail de bureau.. Toshiba n’est en aucun cas responsable de la non-application des directives figurant dans le manuel de l’utilisateu .

0 του υπολογιστή σας. δεν υπάρχουν κατάστημα από το οποίο την αγοράσατε.65°C) Επισημαίνει μια επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση. καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.511. υπολογιστή σας. δεν θα λειτουργήσει. Η διαθέσιμη χωρητικότητα αποθήκευσης (συμπεριλαμβανομένων παραδειγμάτων αρχείων διαφόρων μέσων) ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος του αρχείου.0 *Στις περιπτώσεις τραυματισμού μικρής ή μέτριας σοβαρότητας περιλαμβάνονται τραύματα. Επικοινωνήστε με το συστημάτων) για τους οποίους υφίστανται απαιτήσεις υψηλής ευθύνης. μαλακό πανί. πυρκαγιά με πιθανό αποτέλεσμα να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.824 byte και 1TB = 240 = 1. πυρκαγιάς. τραυματισμό. Η εσφαλμένη χρήση των εξαρτημάτων του Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που παρέχονται από τον κατασκευαστή. καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία. μια ανισόπεδη. αν δεν αποφευχθεί. Μην τοποθετείτε τη μονάδα δίσκου σε ασταθές τραπέζι.Εγχειρίδιο Οδηγιών για την Ασφάλεια και την Άνεση Μην αγγίζετε το καλώδιο USB κατά τη λειτουργία. καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ατομικό τραυματισμό ή να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.000. καθώς μπορεί να υπερθερμανθεί. Η Toshiba Corporation δεν φέρει ευθύνη για Αν το προϊόν αναδίδει μια οσμή. Περιορισμοί χρήσης Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα δίσκου αν έχει πέσει κάτω ή αν έχει υποστεί βλάβη. εγκαύματα.χ. Ασυλία από την ευθύνη επιφάνεια ή άλλη επισφαλή θέση. μια κεκλιμένη 3. Το USB 3.χ. Αν δεν το κάνετε. (Η Toshiba δεν θα πραγματοποιήσει ανάκτηση των δεδομένων ούτε θα καλύψει το κόστος για ανάκτηση Μην πραγματοποιείτε συντήρηση με εσφαλμένο τρόπο και μην αποσυναρμολογείτε το των δεδομένων. που μπορεί να προκαλέσει με τη σειρά του ζημιά και συσκευής και λογισμικού. αεροναυπηγικά ή διαστημικά συστήματα. η μονάδα δίσκου. αν δεν αποφευχθεί. GR . Αν υποπτεύεστε την κατάποση ενός εξαρτήματος αναλάβετε αμέσως την κατάλληλη κατ’ επείγουσα δράση και ζητήστε τη συμβουλή γιατρού. καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.073. απενεργοποιήστε αμέσως τις συσκευές στις οποίες είναι συνδεδεμένη Επισημαίνει μια πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση. Η συμβατότητα μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τη διαμόρφωση του υλικού εξοπλισμού με μακροχρόνιες επιπτώσεις ή πρόκειται για περιπτώσεις που χρειάζονται νοσηλεία ή/και από τον χρήστη και το λειτουργικό σύστημα. για τα οποία δεν χρειάζεται νοσηλεία ή/και επισκέψεις στο Αν η τροφοδοσία ρεύματος προς τη μονάδας δίσκου δεν είναι αρκετή. καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων ή βλάβη της μονάδας δίσκου. θα μπορούσε να από τον υπολογιστή. μπορείτε να συνδέσετε τη μονάδα δίσκου στη θύρα USB 2. Μην επιτρέπετε την εισχώρηση υγρών ή μεταλλικών αντικειμένων όπως π. ηλεκτροπληξία. Σε αυτήν την ενότητα αναφέρονται σημαντικές προφυλάξεις που πρέπει να τηρούν οι χρήστες Μην αφήνετε τη μονάδα δίσκου να χτυπήσει με άλλο αντικείμενο. ιατρικές συσκευές υποστήριξης ζωής ή για ελέγχους οπλικών και ηλεκτροπληξία. του προϊόντος(ων) μας (και οποιοσδήποτε άλλος). ασφαλείας το λειτουργικό σύστημα ενός υπολογιστή αναφέρει τη χωρητικότητα αποθήκευσης με δυνάμεις του 2. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB κατά τη λειτουργία.0 είναι συμβατό προς τα πίσω με το USB 2. μπορεί ατομικής ενέργειας. Αυτή η μονάδα δίσκου χρησιμοποιείται σε τυπικές εφαρμογές όπως π. νοσοκομείο για τη χορήγηση μακροπρόθεσμης θεραπείας.) προϊόν. βλαβών καθώς και για τη διασφάλιση της ασφαλούς και σωστής χρήσης των προϊόντων μας. Ωστόσο.000. 4. η ταχύτητα μεταφοράς θα υποβαθμιστεί σε αυτήν του USB 2. Μην·χρησιμοποιείτε τη μονάδα δίσκου κατά τη διάρκεια καταιγίδας.776 byte. ενδεικτικά. σοβαρό τραυματισμό.0 για τον *Υλικές ζημιές είναι οι ζημιές στη συσκευή. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια περιγράφονται παρακάτω πριν προχωρήσετε στις λεπτομερείς περιγραφές των δεδομένων ή βλάβη της μονάδας δίσκου. αν αυτός δεν έχει θύρα USB 3. παραμόρφωση ή αποχρωματισμό αυτών των αντικειμένων και σε απώλεια δεδομένων. καθώς πρέπει να συμμορφωθείτε με αυτές. 2.χ. ατομικές μονάδες δίσκου και οικιακές συσκευές. οπότε 1GB = 230 = 1. Απενεργοποίηση: προφυλάξεων. Τυχόν ηλεκτρική υπέρταση που θα προκληθεί από την καταιγίδα προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή μέτριας σοβαρότητας.λπ. Μπορεί να χρειαστείτε έναν κεντρικό ελεγκτή καρτών Express Card USB 3. βλάβη στη μονάδα δίσκου ή/και τραυματισμός όπως εγκαύματα οχημάτων μαζικής μεταφοράς. τραύματα. -40°C . Εισαγωγή απώλεια δεδομένων ή βλάβη της μονάδας δίσκου. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για ειδικούς σκοπούς (ελέγχους τη συσκευή και αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη συσκευή. (Σε λειτουργία: 5°C . Μην καλύπτετε τη μονάδα δίσκου κατά τη λειτουργία. να πέσει ή να τρανταχτεί. βίδες. αλλά όχι καθαρίσετε τις εξωτερικές επιφάνειες της μονάδας δίσκου ή των εξαρτημάτων της. μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. Η Toshiba δεν φέρει ευθύνη για καμία ζημία λόγω σφάλματος ή αμέλειας των χρηστών. προϊόντων περιλαμβάνει. καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε 1. Μην χρησιμοποιείτε ξανά τη μονάδα δίσκου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σας παρέχει σημαντικές πληροφορίες ΣΗΜΕΙΩΣΗ *Στις περιπτώσεις σοβαρού τραυματισμού περιλαμβάνεται η τύφλωση. για την αποφυγή τραυματισμού και υλικών καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων ή βλάβη της μονάδας δίσκου. Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα δίσκου αν υπάρχει συμπύκνωση υδρατμών. εργασία γραφείου. ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια δεδομένων ή βλάβη της μονάδας δίσκου. υπερθερμανθεί ή βγάζει καπνό. ηλεκτροπληξία κ. Φροντίστε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για όσα περισσότερα δεδομένα της η οποία. το λογισμικό. Οι προδιαγραφές του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.627. Μην εκθέτετε τη μονάδα δίσκου σε βροχή ή υγρασία.000. εγγυήσεις για τα υπάρχοντα επίπεδα ασφαλείας ή σε περίπτωση βλάβης ή λειτουργικού σφάλματος θα παρουσιαζόταν κίνδυνος απειλής για τη ζωή ή κίνδυνος τραυματισμού. Επίσης. πλαστικά καλύμματα και ηλεκτρικά βύσματα σε μέρη τις ρυθμίσεις. εγκαύματα (σε χαμηλή και υψηλή θερμοκρασία).0. λειτουργικούς ελέγχους να προκληθεί πυρκαγιά. Η Toshiba σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη αν εσείς δεν ακολουθείτε τις κατευθυντήριες οδηγίες που παρέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης. που μπορούν να φτάσουν παιδιά και κατοικίδια. Τροφοδοσία ρεύματος και προφυλάξεις Ένα Gigabyte (1GB) ισούται με 1091.000. Μην αφήνετε εξαρτήματα όπως π.λπ. Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα δίσκου σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες ή υπό συνθήκες Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τη σημασία των ετικετών και των γραφικών συμβόλων που απότομης μεταβολής της θερμοκρασίας. Για να Επισημαίνει πρακτικές που μπορούν να προκαλέσουν ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υλικές ζημιές και άλλα προβλήματα. κατάγματα. την ακούσια κατάποση που μπορεί να προκαλέσει πνιγμό και ασφυξία που θα οδηγήσει στον θάνατο ή σε σοβαρό τραυματισμό. δηλητηρίαση κ. καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει απώλεια δεδομένων ή βλάβη της μονάδας δίσκου. αν δεν αποφευχθεί. το λειτουργικό σύστημα και άλλους παράγοντες. η οποία. Η μονάδα δίσκου μπορεί να πέσει με επακόλουθο την καταστροφή της ή τον πιθανό τραυματισμό σας. επισκέψεις στο νοσοκομείο για τη χορήγηση μακροπρόθεσμης θεραπείας. τη διαμόρφωση. Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα δίσκου αν τα μεταλλικά και τα πλαστικά μέρη παρουσιάσουν μη φυσιολογικά χαρακτηριστικά. και συνεπώς ενδέχεται να δείχνει λιγότερη χωρητικότητα. Μην καθαρίζετε τη μονάδα δίσκου ή τα εξαρτήματά της με χημικές ουσίες.0. Η χρήση χημικών μπορεί να καταλήξει σε φθορά. Αν δείτε αστραπές ή ακούσετε κεραυνό.741. Αυτό το προϊόν είναι διαθέσιμο μόνο στη χώρα στην οποία αγοράστηκε. Επισημαίνει μια πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση.000 byte χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις του 10. τον υπολογιστή και τα περιφερειακά και αποσυνδέστε το καλώδιο USB η οποία. θα προκαλέσει θάνατο ή μονάδας δίσκου μπορείτε στην άλλη μονάδα δίσκου αποθήκευσης.35°C. σύρραπτρα ή συνδετήρες στη μονάδα δίσκου. χρησιμοποιήστε ένα υγρό.000. απενεργοποιήστε αμέσως άλλη χρήση εκτός από αυτήν. Η Toshiba δεν φέρει την ευθύνη για τυχόν καταστροφή ή απώλεια δεδομένων. Ωστόσο. Τα ξένα αντικείμενα είναι δυνατό να Η Toshiba σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν εσφαλμένη χρήση συνδεδεμένης προκαλέσουν βραχυκύκλωμα.099. σεισμού ή άλλου ατυχήματος πέρα από τον έλεγχο της Toshiba.000 byte και ένα Terabyte (1TB) ισούται με 1012 = 1.

Nemojte izvoditi nepravilne postupke održavanja ili tako uređaj rastavljati. Nemojte dodirivati USB kabel za vrijeme rada. (Toshiba ne izvodi gutanja kojega dijela. Tako može doći do gubitka podataka ili oštećenja pogona. Pogon nemojte izlagati mokrim ili vlažnim uvjetima. Koristite samo pribor koji ste dobili od proizvođača.65 °C) Na pogon arhivirajte onoliko podataka koliko možete na drugi pogon za pohranu.000 bajtova. jer tako može doći do električnog udara. 2. Podrška za ovaj proizvod dostupna je samo u zemlji gdje je on izvorno kupljen.000. Pogon nemojte koristiti ako vam je ispao ili je oštećen. opekline. Svi tehnički podaci mogu se promijeniti bez prethodne najave. uređaja za spajanje i softvera. jer tako može doći do gubitka podataka ili oštećenja pogona. Pogon nemojte koristiti na visokim ili niskim temperaturama ili u slučaju iznenadne promjene temperature. koristite suhu i meku krpu. Pogon nemojte više koristiti. Međutim. može dovesti do gušenja i davljenja 3. opekline (niska i visoka priključak na računalu. U ovom odjeljku navedene su važne mjere opreza koje moraju uzeti u obzir Nemojte pokrivati pogon za vrijeme rada. kapacitet memorije za operativni sustav računala prikazuje se na bazi broja 2 što znači da 1GB=230 = *Oštećenje imovine znači oštećenje uređaja. U dekadskom sustavu.0. Nemojte ostavljati dijelove kao što su plastični poklopci i električni utikači nadohvat djece i kućnih ljubimaca. električni udar itd. Toshiba ne snosi odgovornost za oštećenja nastala zbog kvara nastalog tijekom Nemojte stavljati pogon na klimav stol. frakture i trovanja. on neće raditi. oštećenja pogona i/ili tjelesnih ozljeda poput opeklina ili oružja) u kojima je potrebna posebno visoka pouzdanost. aeronautički i svemirski sustavi. (u radu: 5 °C . propadanja. brzina prijenosa će biti smanjena na razinu svojstvenu za USB 2. USB 3.35 °C. može utjecati. smjesta poduzmite hitne medicinske mjere i potražite oporavak podataka niti snosi troškove takvog oporavka.776 bajtova.000 bajtova. jer tako može doći do gubitka podataka na istome. odmah isključite uređaje na koje je priključen nego prijeđete na detaljne opise mjera opreza koje morate poštivati. a 1TB = 240 = 1. Napajanje i ostale mjere sigurnosti formatiranju. Budite sigurni da Pogon nemojte koristiti za vrijeme grmljavinskog nevremena. isključen: -40 °C . softveru. uz dugotrajne učinke ili Međutim. Električni prenapon nastao zbog munje može dovesti do gubitka podataka ili Označava prijeteću opasnu situaciju koja će ako se oštećenja pogona.0 je unatrag kompatibilan s USB2. upravljanje radom vozila za javni isključite ili odvojite USB kabel napajanja iz uređaja. Pogon može pasti i oštetiti se i nanijeti ozljede. tjelesne ozljede. Strani metalni predmeti mogu izazvati kratki spoj koji mogu izazvati kvar uređaja i požar te nanijeti teške ozljede. NAPOMENA Označava postupke koje mogu uzrokovati Kompatibilnost može varirati ovisno o konfiguraciji hardvera i operativnog OBAVIJEST oštećenje imovine i druge probleme. ali bez ograničenja na nehotično gutanje. postavkama. 1.511.824 bajtova.0 *Teška ozljeda uključujući gubitak vida. jer tako može doći do osobni disk i kućanski aparati. uključujući. Pogon i njegovu dodatnu opremu nemojte čistiti bilo kojim kemijskim Označava prijeteću opasnu situaciju koja može sredstvima. pregrijava se ili dimi. itd. izobličenja ili gubitka boje ovih predmeta te gubitka podataka.0 Express Card Host Controller za vaše računalo. tresti ili bacati pogon. ako ono nema USB 3. Pogon nemojte koristiti ako njegovi metalni i plastični dijelovi imaju 4. ugroziti život ili uzrokovati tjelesne ozljede. dovesti do pogibije ili ozbiljne ozljede. neravnu ili nagnutu površinu ili korištenja ili zbog nemara. može dovesti do manje ili umjerene ozljede. one za koje je potrebna hospitalizacija i / ili dugotrajna bolnička terapija. a jedan terabajt (1 TB) označava 1012 = Nije potrebna hospitalizacija i /i ili dugotrajna bolnička terapija.741. Nemojte udarati. 1. Ovaj pogon koristi se u standardnim primjenama. jer to može dovesti do korisnici naših proizvoda (i svi drugi) kako bi izbjegli ozljede i oštećenja imovine pregrijavanja. gdje nije moguće električnog udara. jer tako može doći do gubitka podataka ili oštećenja pogona. ne izbjegne. Toshiba Corporation ne snosi odgovornost za električnog udara. uputa iz ovog korisničkog priručnika. Kontaktirajte trgovinu u kojoj jamčiti odgovarajuće razine sigurnosti ili gdje kvar ili greška u radu mogu ste ga kupili. U protivnom može doći prijevoz.Korisnički priručnik za sigurnost i udobnost Pogon nemojte koristiti ako je došlo do kondenzacije. ali ne i sustava. požara. računalo i vanjske uređaje pa odvojite USB kabel iz računala. Upotreba kemikalija može dovesti do ozbiljne ozljede. Dostupni kapacitet za pohranu (zajedno s primjerima raznih medijskih datoteka) varirat će u ovisnosti o veličini. Nemojte koristiti u posebne svrhe (upravljanje nuklearnim Ako se iz proizvod širi neugodan miris. odmah ga postrojenjima.000. temperatura).000. Pogrešna upotreba dijelova.) pomoć liječnika. čime se prikazuje manji kapacitet za pohranu. Ako vidite razumijete značenja oznaka i grafičkih simbola koji su opisani u nastavku prije munju ili začujete grmljavinu.073. HR .0 Ako pogon ne dobija dovoljno napajanja. 1. jer tako može doći do 1. medicinski uređaji za održavanje na životu ili upravljanje ispaljivanjem do požara. takvu vrstu upotrebe.000. Označava moguću opasnu situaciju koja ako se ne izbjegne.000. električni udar.099. OBAVIJEST Nemojte odvajati USB kabel za vrijeme rada. Uvod gubitka podataka ili oštećenja podataka. NAPOMENA Pruža važne informacije Možda ćete trebati USB 3. jedan gigabajt (1 GB) označava 109 = *Manje ili umjerene ozljede obuhvaćaju rane. Nemojte dozvoliti prodor tekućina i metalnih predmeta poput vijaka.0 priključak. kao što su uredski poslovi. Toshiba ni pod kojim okolnostima ne snosi odgovornost ako se niste držali jer može doći do tjelesnih ozljeda i električnog udara ili požara. potresa i drugih nesreća na koje Toshiba ne nestabilno mjesto. Pogon možete priključiti i u USB 2.627. Prilikom čišćenja vanjskog dijela pogona ili njegove dodatne ako se ne izbjegne. ranjavanje. Ako posumnjate da je došlo Toshiba ne odgovara za oštećenje ili gubitak podataka. i osigurali sigurnu i pravilnu upotrebu naših proizvoda. dovesti do pogibije ili opreme. klamerica i spajalica za papir u pogon. pogon. Ograničenja u korištenju neuobičajene karakteristike. jer tako može doći do Toshiba ni pod kojim okolnostima ne snosi odgovornost za nepravilno upotrebu električnog udara ili požara. Imunitet od odgovornosti koji mogu uzrokovati smrtne i teške posljedice. operativnom sustavu i drugim faktorima.

Kikapcsolás: -40°C . sérülést okozhat. (A Toshiba nem fog semminemű adatmentést végezni és nem fedezi az adatmentés költségeit sem. fegyverek tűzvezérlése). az alkatrész véletlen lenyelését – fulladást okozhat. elektromos csatlakozókat.0-s portjához is csatlakoztathatja. vagy fémtárgy. szükség lehet égések. azonnal kapcsolja ki munkához. mielőtt továbblépne a biztonsági előírások változó hőmérsékleti viszonyok mellett.0-val kórházlátogatásokkal járó. vagy a meghajtó károsodásához vezethet. melyek anyagi FIGYELMEZTETÉS károkhoz vagy egyéb problémákhoz Vegyszer használata az említett eszközök megrongálódását. Felelősségelhárítás Ne helyezze a meghajtót ingatag asztalra. törések. Ne használja a meghajtót. 3. mert ez adatvesztéshez vagy a meghajtó károsodásához vezethet. földrengés vagy a Toshiba hatáskörén kívül eső bármely egyéb baleset miatt bekövetkező kárért. amely halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet. újra a meghajtót. a beállításoktól. Ha az Ön számítógépe nem rendelkezik USB 3. Felhasználásra vonatkozó korlátozások áramütéshez vezethet. például tűzőkapcsok A Toshiba semmilyen körülmények között nem vonható felelősségre a vagy iratkapcsok bejutását a meghajtóba. túlmelegszik vagy füstöl. és károk elkerülése érdekében. amelyek nem tesznek szükségessé kórházi ápolást. hosszan tartó kezelést. akkor nem működik. mert ez adatvesztéshez eredményez. (alacsony és magas hőmérséklet miatt).. Ez a meghajtó normál körülmények között használható. A meghajtót a számítógép illetve kórházlátogatásokkal járó. a felhasználók hibája vagy elektromos tűzhöz vezethetnek. stb. USB 2. Ne használja űrkutatási rendszerek. A számítógép operációs rendszere azonban a 2 hatványaiként jelzi a biztonsági óvintézkedések tárolókapacitást. HU . a szoftvertől. Ne tegye lehetővé semmilyen folyadék. ahol különösen magas megbízhatósági követelmények érvényesek. Bevezető adatvesztéshez vagy a meghajtó károsodásához vezethet. enyhe. sérülést okozhat. mert ez 1. MEGJEGYZÉS Ez a rész fontos információkat tartalmaz MEGJEGYZÉS A kompatibilitás a felhasználó hardverbeállításaitól és az operációs *A súlyos sérülések közé tartozhat a látás elvesztése. Terméket eredetileg megvásárolták. Forduljon ahhoz az üzlethez.0-s port sebességére. a formázástól. vagy hirtelen használatának biztosítására. A villámlás következtében jelentkező elektromos hullám amely. és forduljon orvoshoz. Ne tegye ki a meghajtót száraz vagy párás környezet hatásának. hogy érti az alább ismertetett károsodásához vezethet. bekövetkezése halált vagy súlyos sérülést Ne használja az eszközt páralecsapódás esetén. használóinak (vagy bárki másnak) szem előtt kell tartania a jelentős sérülések mert ez adatvesztéshez vagy a meghajtó károsodásához vezethet.35°C. amelyekhez a meghajtó csatlakozik. A meghajtó és a tartozékok külső tisztítását száraz. Gondoskodjon arról. okozhatnak. Olyan eljárásokat jelez. *A tulajdonban keletkezett kár az eszköz károsodását jelenti. így 1 GB=230 = 1 073 741 824 bájt és 1 TB = 240 = 1 099 511 627 776 bájt a definíció szerint. puha kendővel végezze. például irodai Ha a Termék szagot bocsát ki. A rendelkezésre álló tárolókapacitás (beleértve a különböző médiafájlok példáját) függ a fájlmérettől. melyeknek hosszú távú következményeik vannak.0 Express Card állomásvezérlőre. aljzatból. gondatlansága. mert ez 4. nem tartja be a jelen felhasználói kézikönyvben foglalt utasításokat. vagy kórházi ápolást. mert túlmelegedhet. Ne takarja le a meghajtót működés közben.) Ne hajtson végre helytelen karbantartási vagy szétszerelési műveleteket. illetve a meghajtó károsodásához és/vagy személyi Ne használja speciális célokra (atomtechnológiai vezérlés. hosszan tartó kezelést tesznek szükségessé. tömegközlekedési rendszerek működésének vezérlése. Ekkor azonban az átvitel sebessége lecsökken az USB 2. valamint áramütéshez vagy elektromos A Toshiba semmilyen körülmények között nem vonható felelősségre. ha Ön tűzhöz vezethet. Kérjük. mert ez áramütéshez vezethet. valamint a készülékek biztonságos és helyes Ne használja a meghajtót magas vagy alacsony hőmérsékleten. Ne hagyjon semmilyen alkatrészt. ha leesett vagy megrongálódott. mivel ez személyi sérülést okozhat. ahol a soron súlyos sérüléshez vezethet. emiatt károsodik és A Toshiba nem vonható felelősségre az adatok károsodásáért vagy az személyi sérülést is okozhat. életfenntartó orvosi eszközök. de nem okoznak személyi sérülést. de nem A termék specifikációi előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak kizárólagosan. Ez a fejezet fontos biztonsági tudnivalókat tartalmaz. illetve Az USB 3. adatvesztésért.0-s porttal..Biztonsági és kényelmi utasítások kézikönyve Az eszköz működése közben ne érintse meg az USB-kábelt. Egy alkatrész lenyelésének gyanúja esetén azonnal tegyen sürgősségi lépéseket. ahol vásárolta. beleértve a számítógépet és perifériáit. Áramellátással kapcsolatos és egyéb 1012 = 1 000 000 000 000 bájtot jelent a 10 hatványanak alkalmazásával. egyenetlen vagy lejtős felületre vagy más bizonytalan helyre. Ne használjon semmilyen vegyszert a meghajtó és tartozékai tisztításához.0 visszamenőlegesen kompatibilis az USB 2. áramütés. sebesülések. és húzza ki az USB-kábelt az Olyan potenciálisan veszélyes helyzetet jelez. hogy a meghajtón tárolt lehető legtöbb adatáról Azonnali veszélyhelyzetet jelez. ha bekövetkezik. tüzet okozhat. valamint áramütéshez vagy A Toshiba nem vonható felelősségre semminemű. ezért kisebb tárolási kapacitás tapasztalható. repülési vagy sérüléshez vezethet. Ez adatvesztéshez vagy a meghajtó részletes ismertetéséhez. mérgezés stb. győződjön meg róla. magán célra használt meghajtóként vagy otthoni készülékként. és végső A terméktámogatás kizárólag abban az országban áll rendelkezésre. Valamely alkatrész helytelen használata – ideértve. ami a készülék sérülését és tüzet eredményezhet. Az idegen tárgyak rövidzárlatot csatlakoztató eszköz vagy a szoftver helytelen használatáért. az operációs rendszertől és egyéb tényezőktől. a készüléket és húzza ki az USB-kábelt az eszközből. (Működtetés: 5°C . deformálódását vagy elszíneződését és adatvesztést okozhat. beleértve az égést és az áramütést is. melynek bekövetkezése halált vagy súlyos Ne használja a meghajtót vihar idején. például műanyag fedeleket vagy Kizárólag a gyártó által szállított kellékeket használjon. ha a műanyag vagy fém alkatrészek a szokásostól eltérő jellemzőket mutatnak.65°C) jelölések és graikus szimbólumok jelentését és tartsa be az itt leírt előírásokat. egy USB 3. vagy közepes adatvesztést vagy a meghajtó károsodását okozhatja. A meghajtó leeshet. melynek rendelkezzen biztonsági mentéssel más tárolómeghajtón. égések rendszertől függően változhat. Ennek elmulasztása A Toshiba Corporation csak az ilyen típusú használatra vállal felelősséget. áramütés. gyermekek vagy háziállatok számára elérhető helyen. mivel ezek személyi sérülést okozhatnak. Ha villámlást vagy dörgést észlel. tűz. Ha a meghajtó nem kap elég áramot. Ne használja a meghajtót. melyeket a készülék(ek) Az eszköz működése közben ne ejtse le és ne rázza meg a meghajtót. *A kisebb vagy mérsékelt sérülések közé tartozhatnak az olyan sebesülések. Egy gigabájt (1 GB) 109 = 1 000 000 000 bájtot. Olyan potenciálisan veszélyes helyzetet jelez. egy terabájt (1 TB) pedig 2. ahol nem garantálható a megfelelő biztonság vagy ahol egy meghibásodás vagy működési hiba emberi életet veszélyeztethet vagy fizikai sérülést okozhat FIGYELMEZTETÉS Az eszköz működése közben ne húzza ki az USB-kábelt. azonnal kapcsolja ki az eszközöket. vezethetnek.

Per pulire l’esterno se non viene evitato. danneggiandosi o causando Toshiba non sarà da ritenersi responsabile per l’eventuale danneggiamento o possibili infortuni. inclusa a titolo Utilizzare solo gli accessori forniti dal produttore. spegnere immediatamente i dispositivi a cui l’unità è collegata. IT . In caso di sospetta ingestione di tali parti. scorretto del software e del dispositivo di connessione. (In funzione: da 5°C a 35°C / Spenta: da -40°C a 65°C) di comprendere bene il significato delle etichette e dei simboli grafici descritti d Assicurarsi di eseguire il backup del maggior numero di dati possibile seguito prima di passare alla descrizione dettagliata delle precauzioni. L’uso sostanze chimiche può provocare deterioramento. in questo caso.) lesioni personali.0 ecc. poiché potrebbe surriscaldarsi.511. In presenza di fulmini o tuoni. Gli oggetti estranei possono causare un corto osservanza delle istruzioni fornite nel manuale per l’utente. computer e periferiche.0 è retrocompatibile con USB 2. Declinazione di responsabilità posizione instabile. Non utilizzare il Contattare il punto vendita in cui è stata acquistata. terremoti o altri eventi accidentali non elettriche o incendi. fare cadere o scuotere l’unità. presente sull’unità su un’altra unità di memorizzazione. Un picco se non viene evitato. perdita di dati. l’unità non funziona *Per lesioni di lieve o moderata entità si includono ferite.000. Indica pratiche che possono provocare danni alle NOTA cose e altri problemi. e per un uso sicuro e corretto dei nostri prodotti. dispositivi medici per il supporto vitale o sistemi di controllo per l’azionamento di armi) che prevedano requisiti di affidabilità particolarmente elevati. il quale può danneggiare il dispositivo o provocare un incendio con Toshiba non sarà da ritenersi in alcun modo responsabile in caso di uso rischio di gravi lesioni personali. utilizzare un panno asciutto e morbido. ferite. Non utilizzare più l’unità. danni all’unità e/o lavoro d’ufficio. quali cecità.0 Express Card. Non scollegare il cavo USB durante il funzionamento dell’unità. Indica l’esistenza di un potenziale rischio che. delle impostazioni. Il servizio di assistenza per il prodotto è disponibile solo nel paese in cui il per evitare rischi di scosse elettriche. dell formattazione. Ciò potrebbe provocare la perdita di dati o danni e lesioni personali. Toshiba Corporation lesioni gravi. ecc. adottare immediatamente le misure di emergenza appropriate e consultare un medico. fermagli o Toshiba non sarà da ritenersi in alcun modo responsabile in caso di mancata punti metallici nell’unità. potrebbe essere elettriche. lo spazio di memoria è di sicurezza indicato usando potenze di 2 per definire 1 GB = 30 = 1. Alimentazione e altre precauzioni 10). per evitare di perdere dati o 1. inclusi Indica l’esistenza di un potenziale rischio che. può provocare lesioni di lieve dell’unità o gli accessori.000 byte (usando le potenze di 2. Non consentire l’ingresso di liquidi o oggetti metallici come viti. prodotto è stato originariamente acquistato. (per alte o basse temperature). Non usare l’unità in presenza di condensa. Non utilizzare l’unità se le parti metalliche o in plastica presentano anomalie. Toshiba non sarà da ritenersi responsabile per eventuali danni dovuti a errori o Non esporre l’unità all’acqua o all’umidità. sistemi di controllo di veicoli per il trasporto di massa. sarà responsabile solo per questo tipo di utilizzo del prodotto.Manuale di istruzioni per la sicurezza e il comfort Non urtare. Lo standard USB 3. ma non lesioni personali. standard USB 2. incluse ustioni e scosse elettriche. sistemi aeronautici o aerospaziali. tuttavia. spegnerlo 4. La capacità di archiviazione disponibile (compresi gli esempi di vari file multimediali) varia a seconda delle dimensioni dei file. se non viene evitato. lesioni gravi.627. controllabili da Toshiba. che non richiedono il ricovero ospedaliero e/o cure mediche necessario utilizzare un controller host USB 3. Non utilizzare l’unità durante i temporali. quindi viene indicata una capacità inferiore. (Toshiba non effettuerà alcun recupero di dati né si assumerà Non disassemblare né cercare di riparare l’unità. e osservare le precauzioni qui indicate.. per evitare di perdere dati o danneggiare l’unità stessa. per evitare di perdere dati o danneggiare l’unità stessa. danneggiare l’unità stessa. Se l’alimentazione è insufficiente. Restrizioni all’uso immediatamente e staccare il cavo USB dal dispositivo. può Le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavvis provocare soffocamento risultante in morte o lesioni gravi. Se il prodotto emana odore di bruciato o fumo o si surriscalda. la velocità di trasferimento verrà degradata allo *Per danni alla proprietà si intendono danni al dispositivo. irregolare. In questa sezione vengono elencate importanti precauzioni che gli utenti dei Non esporre l’unità a temperature estremamente alte o basse o a brusche nostri prodotti e degli altri prodotti devono osservare per evitare danni alle cose variazioni di temperatura.000. esemplificativo ma non limitativo l’ingestione accidentale degli stessi.073. Accertarsi all’unità stessa. per evitare rischi di scosse elettriche. Non posizionare l’unità su un piano traballante. scosse elettriche o incendi.776 byte. bruciature sistema operativo dell’utente. incendi. fratture. Un gigabyte (1 GB) corrisponde a 109 = 1.0 del computer.0. danneggiare l’unità. bambini e animali domestici.000. scosse elettriche. avvelenamento. Non pulire l’unità o gli accessori con prodotti chimici. La mancata La presente unità è destinata esclusivamente ad applicazioni standard. per evitare possibili scosse negligenze da parte degli utenti.000.000. L’unità potrebbe cadere.824 byte e 1TB = 240 = 1. con conseguenze durature o che richiedono trattamenti specifici e/o il ricovero ospedaliero. può provocare il decesso o Non coprire l’unità quando è in funzione.099.0. Introduzione danneggiare l’unità stessa. e disconnettere il cavo USB dal computer. Tuttavia. L’uso errato dei componenti. NOTA Fornisce informazioni importanti NOTA La compatibilità può variare a seconda della configurazione hardware e del *Per lesioni gravi si intendono danni alla persona. scosse Se il computer non è provvisto di una porta USB 3.. deformazione o scolorimento di questi componenti e perdita di dati. È anche specifiche possibile collegare l’unità alla porta USB 2. circuito. o moderata entità. del software. scottature. Per il sistema operativo del computer. per evitare di perdere dati o Indica l’esistenza di un rischio imminente che. uso personale e applicazioni domestiche. del sistema operativo e di Non lasciare parti come coperchi in plastica e spine elettriche alla portata di altri fattori. per evitare possibili rischi di eventuali costi per il recupero di dati.000 byte e un terabyte (1 TB) corrisponde a 1012 = 1. inclinato o in 3. prodotto per finalità speciali (controlli atomici. quali osservanza di questa indicazione può portare a incendi. in cui i livelli di sicurezza minimi NOTA non siano garantiti o in cui un guasto o un errore di funzionamento possa mettere a repentaglio la vita o la salute degli individui. Non toccare il cavo USB durante il funzionamento dell’unità. può provocare il decesso o di corrente provocato da un lampo può causare la perdita dei dati o lesioni gravi. Non utilizzare l’unità se è caduta o è stata danneggiata.741.

(Gebruik: 5°C . leiden tot brand. aangezien dit kan leiden tot gegevensverlies of schade aan het station. Gebruik een lichte verwondingen kan leiden. wat kan leiden tot schade aan het station of tot mogelijk letsel. Eén gigabyte (1 GB) betekent 109 = 1. gebruikershandleiding niet opvolgt.000. Plaats het station niet op een onstabiele tafel. zet u het apparaat aansprakelijk. uitgeschakeld: -40°C .776 bytes. tot schade aan het station en/of tot persoonlijk letsel.65°C) gedetailleerde beschrijving van de voorzorgsmaatregelen.073. Het besturingssysteem van een computer vermeldt de opslagcapaciteit echter met machten van 2 waarbij 1 GB = 230 = betrekking tot voeding en andere 1. Door het gebruik van chemicaliën kan het product beschadigd. Laat onderdelen zoals plastic klepjes en elektrische stekkers niet achter Productspecificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd binnen het bereik van kinderen of huisdieren. aangezien dit Dit station wordt gebruikt voor standaardtoepassingen zoals kantoorwerk. Het station kan dan gegevensherstel voor zijn rekening. Als u vermoedt dat een onderdeel is ingeslikt. Verkeerd gebruik van onderdelen. Dek het station niet af tijdens het gebruik. aangezien dit gebruikers. Dergelijke voorwerpen kunnen tot apparaten en software. KENNISGEVING Koppel de USB-kabel niet los tijdens het gebruik.Instructiehandleiding voor veiligheid en comfort Raak de USB-kabel niet aan tijdens het gebruik. verwondingen.) vallen. maar niet beperkt per ongeluk inslikken. omdat het dan oververhit kan raken. aangezien dit Toshiba is in geen geval aansprakelijk als u de richtlijnen in de kan leiden tot een elektrische schok of brand.0 is neerwaarts compatibel met USB 2. Voorzorgsmaatregelen met 10 worden gebruikt.000. breuken. formattering. met inbegrip van.0-poort heeft. Toshiba is niet aansprakelijk voor schade wegens verzuim of nalatigheid van Voer geen onderhoud uit en haal het apparaat niet uit elkaar. betrouwbaarheid is vereist. bij veronachtzaming van de instructies tot Reinig het station of de accessoires niet met chemicaliën. Gebruiksbeperkingen Gebruik het station niet als het is gevallen of beschadigd is. en zorg dat u de beschreven voorzorgsmaatregelen in acht neemt. *Materiële schade betekent schade aan het apparaat. (Toshiba voert geen gegevensherstel uit en neemt geen kosten voor schuinstaand oppervlak of een andere onstabiele locatie.099.000. Dit gedeelte bevat belangrijke voorzorgsmaatregelen die gebruikers van onze Stoot niet tegen het station. De beschikbare veiligheidsmaatregelen opslagcapaciteit (met voorbeelden van verschillende mediabestanden) hangt af van bestandsgrootte. Als u dat niet doet. Toshiba Corporation is niet Als het Product geur of rook verspreidt of oververhit raakt. Ontheffing van aansprakelijkheid raadpleegt u een arts. zachte doek om de buitenkant van het station en de accessoires te reinigen.627. Als het station onvoldoende stroom krijgt. of dodelijk letsel zal resulteren. kortsluiting leiden. NL . Gebruik het station niet wanneer de metalen en plastic onderdelen abnormale verschijnselen vertonen.000 bytes.000 bytes en één terabyte (1 TB) betekent 1012 = 1. Als u bliksem ziet of donder hoort. persoonlijk gebruik en huishoudelijke apparaten.000.000. droge. Duidt op een dreigend gevaar dat bij Gebruik het station niet als er condensvorming is opgetreden aangezien dit veronachtzaming van de instructies in ernstig kan leiden tot gegevensverlies of schade aan het station. Gebruik het station niet meer. randapparatuur.0-poort van de computer. kan leiden tot verstikking en tot de dood of ernstig letsel. nietjes of Toshiba is in geen geval aansprakelijk voor misbruik van aangesloten paperclips in het station terechtkomen. Duidt op handelingen die kunnen leiden tot KENNISGEVING materiële schade en tot andere problemen. Stel het station niet bloot aan een natte of vochtige omgeving. instellingen. OPMERKING Duidt op belangrijke informatie OPMERKING De compatibiliteit hangt af van de hardwareconfiguratie en het *Voorbeelden van ernstig letsel zijn blindheid. aansluiten op de USB 2. oorspronkelijk is aangeschaft. aangezien producten (en anderen) in acht moeten nemen om letsel en materiële schade te dit kan leiden tot gegevensverlies of schade aan het station. lucht. aangezien dit kan leiden tot 1.of ruimtevaartsystemen. software. computer en of dodelijk letsel kan veroorzaken. zoals besturingssystemen voor massatransportvoertuigen. voorkomen en om te zorgen voor een veilig en correct gebruik van onze Gebruik het station niet bij hoge of lage temperaturen of wanneer de producten. besturingssysteem en andere factoren. U mag dit apparaat niet gebruiken direct uit en trekt u de USB-kabel uit het apparaat. De gegevensoverdrachtssnelheid neemt dan echter af tot die van USB 2. bij veronachtzaming van de instructies ernstig dient u de apparaten waarop het station is aangesloten. een elektrische schok en dergelijke Mogelijk moet u een USB 3. waardoor het product kan beschadigen en er brand kan Deze productondersteuning is alleen beschikbaar in het land waar het Product ontstaan.511. Toshiba is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van gegevens. Een spanningspiek veroorzaakt door bliksem kan Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die leiden tot gegevensverlies of schade aan het station. vervormd of verkleurd raken en kan er gegevensverlies optreden. Inleiding gegevensverlies of schade aan het station.824 bytes en 1 TB = 240 = 1. Zorg dat u de betekenis begrijpt van de aanduidingen en grafische temperatuur plotseling verandert.0 ExpressCard-hostcontroller voor uw computer waarvoor geen ziekenhuisopname en/of langdurige behandeling in een gebruiken als de computer geen USB 3. maar niet tot persoonlijk letsel.35°C. levensinstandhouding of wapensystemen) waarbij een zeer hoge Neem contact op met de winkel waar u het product hebt gekocht. mogelijk met ernstig letsel tot gevolg. *Lichte verwondingen zijn (brand)wonden. een ongelijkmatig. onmiddellijk uit te schakelen en de USB-kabel van de computer los te koppelen. brandwonden besturingssysteem van de gebruiker. 4. Hierdoor wordt een lagere geheugencapaciteit vermeld. (door hoge en lage temperatuur).0 langdurige behandeling in een ziekenhuis is vereist. behalve bij dit soort gebruik. kan dit voor speciale doeleinden (kerncentrales. U kunt het station ook ziekenhuis is vereist. neemt u onmiddellijk de benodigde stappen en 3. Maak van zoveel mogelijk gegevens op het station een backup op een ander opslagmedium. Voorkom dat vloeistoffen of metalen voorwerpen zoals schroeven. Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die Gebruik het station niet tijdens onweer. Dit kan leiden tot gegevensverlies of symbolen die hieronder worden beschreven voordat u doorgaat met de schade aan het station. vergiftiging en dergelijke met langdurige effecten of waarvoor ziekenhuisopname en/of USB 3. waarbij de vereiste veiligheidsniveaus niet zijn gegarandeerd of waar een storing of werkingsfout levensbedreigend kan zijn of tot lichamelijk letsel kan leiden.0. kan leiden tot een elektrische schok. medische apparaten voor brandwonden en een elektrische schok. Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant worden geleverd. waarbij machten van 2. Toshiba liggen. aardbeving of andere voorvallen die buiten de controle van kan leiden tot persoonlijk letsel of tot een elektrische schok of brand. aangezien dit kan leiden tot een elektrische schok. brand. een elektrische schok. werkt het niet.741. laat het niet vallen en schud het niet.

forbrenning (lav og høy temperatur). kan det hende den ikke fungerer. som igjen kan føre til alvorlig tilkoplingsmaskinvare og -programvare. men ikke personskade. programvare og andre faktorer. eller der svikt eller driftfeil kan true et liv eller føre til personskade. elektrisk støt og kople stasjonen til USB 2. Stasjonen må aldri plasseres på ustødige bord. må du øyeblikkelig utføre nødvendig førstehjelp og kontakte lege. Du må ikke bruke stasjonen i tordenvær. Kompatibilitet kan variere avhengig av konfigurasjonen av maskinvaren og MERK Angir viktig informasjon operativsystemet.0-vertskontroller for Express Card for krever sykehusinnlegging og/eller sykehusbesøk for behandling over lang tid. mindre alvorlig eller moderat personskade dersom den ikke unngås. må du umiddelbart slå av enhetene som stasjonen er tilkoplet. men er ikke Produktspesifikasjonene kan endres uten forvarsel begrenset til. Du må ikke bruke stasjonen ved høye eller lave temperaturer eller plutselige temperaturendringer. myk klut til å rengjøre utsiden av stasjonen og annet tilbehør. Ikke bruk stasjonen når metall. Strømforsyning og sikkerhetsregler av 2 for definisjonen av 1 GB = 30 = 1 073 741 824 byte og 1 TB = 240 = 1 099 511 627 776 byte. må du umiddelbart personlig stasjon eller i husholdningsapparater. før du fortsetter til de detaljerte beskrivelsene av forholdsreglene og godtar forholdsreglene som beskrives. (I drift: 5 °C . som ikke krever sykehusinnlegging og/eller sykehusbesøk for Da vil imidlertid overføringshastigheten bli redusert til å samsvare med behandling over lang tid. overopphetes eller avgir røyk. deformering eller misfarging av disse Angir en potensielt farlig situasjon som kan føre til delene og tap av data. og kople USB-kabelen fra alvorlig personskade dersom den ikke unngås. som Hvis produktet avgir lukt. og for å sikre sikker og riktig bruk av produktene våre. siden dette kan føre til tap av data eller skade på stasjonen. Kontakt livsopprettholdende utstyr. Ikke bruk stasjonen hvis den har blitt utsatt for støt eller skadet etter fall. kontroller for kjøretøy for massetransport. USB 2. med langtidsvirkninger eller som Det kan hende du må ha en USB 3. Stasjonen er beregnet på standardbruk. Du må ikke dunke. datamaskinen. kan det annet bruk. Toshiba er ikke ansvarlig for slå enheten av og kople USB-kabelen fra enheten.0-port. 4. Stasjonen kan falle og forårsake skade på Toshiba er ikke ansvarlig for at data skades eller går tapt. luft. Du må ikke berøre USB-kabelen når stasjonen er i bruk. Dette avsnittet inneholder viktige forholdsregler som brukerne av produktene Du må ikke bruke stasjonen når det har oppstått kondens. formatering. overopphetet. datamaskinen hvis datamaskinen ikke har en USB 3. spesielt høye krav til pålitelighet. Avslått: -40 °C . Ikke bruk til spesielle formål (atomenergikontroller. elektrisk støt eller brann. komme inn i stasjonen. utilsiktet svelging av delen som kan føre til kvelning og død eller alvorlig personskade.35 °C. Bruk en alvorlig personskade dersom den ikke unngås. siden dette kan føre til tap av data eller skade på stasjonen. der relevante sikkerhetsnivåer ikke er garantert. MERKNAD Angir praksis som kan føre til skade på eiendom og MERK andre problemer. sår. Produktstøtte er bare tilgjengelig i landet der produktet opprinnelig ble kjøpt. *Skade på eiendeler betyr skade på enheten. Hvis du ser lyn eller hører torden. rekkevidde til barn og kjæledyr. ujevne overflater med helling 3. som skruer. brudd og forgiftning og så videre. miste eller bevege stasjonen. siden dette kan føre til elektrisk støt. Hvis du ikke gjør. Feil bruk av deler omfatter. Operativsystemet rapporterer imidlertid lagringskapasitet ved hjelp av potens 2. brann. og kan derfor vise mindre lagringskapasitet. dekker ikke eventuell gjenoppretting av data eller kostnader forbundet med Ikke utfør feil vedlikehold eller demontering. herunder Angir en umiddelbar fare som kan føre til dødsfall eller datamaskinen og eksterne enheter.og føre til brann. eller kontroller for våpenutskytning) der det finnes forhandleren du kjøpte produktet fra. Ikke la deler.0 er bakoverkompatibel med USB 2. som plastdeksler og den elektriske kontakten. siden den kan bli betydningen av etikettene og de grafiske symbolene som beskrives nedenfo . siden dette kan føre til tap av data eller skade på stasjonen. Tordenvær kan skape overspenning som fører til tap av data eller skade på stasjonen. innstillinge .) personskade. Begrensning av bruksområde siden dette kan føre til elektrisk støt. så videre. skade på stasjonen og/eller personskade. stifter og binderser.og plastikkdelene ser mistenkelige ut. inkludert romsystemer. medisinsk brannskader og elektrisk støt. forbrenning. Tilgjengelig lagringskapasitet (inkludert eksempler på forskjellige mediefiler) vil variere basert på filstørrelse.0-standarden. Dette kan føre til tap av data eller skade på stasjonen. Fremmedlegemer kan føre til kortslutning som kan Toshiba er ikke i noen tilfeller ansvarlig i det hele tatt for misbruk av føre til skade på produktet og brann. A Hvis stasjonen ikke får nok strøm. jordskjelv eller andre uhell som er utenfor Toshibas kontroll.0-porten på datamaskinen. Bruk av kjemikalier kan føre til forringelse.65 °C) NO . for eksempel til kontorarbeid. elektrisk støt eller brann Toshiba er ikke ansvarlig for eventuelle skader på grunn av feil eller uaktsom Ikke utsett stasjonen for våte eller fuktige forhold siden dette kan føre til bruk. elektrisk støt. Ikke fortsett å bruke stasjonen. siden dette kan våre (og andre) bør overholde for å unngå personskade og skade på eiendom. personskade. siden dette kan føre til gjenoppretting av data. angitt i brukerhåndboken. føre til tap av data eller skade på stasjonen. tørr. Pass på at du forstår Du må ikke dekke til stasjonen når den er i bruk. ligge innen Bruk bare tilleggsutstyret som leveres av produsenten.Sikkerhetsveiledning Pass på at du sikkerhetskopierer så mye data på stasjonen som du kan til en 1. Angir en potensiell fare som kan føre til dødsfall eller Du må ikke rengjøre stasjonen og annet tilbehør med kjemikalier. USB 3. Du kan også *Mindre eller moderat personskade omfatter sår. Ansvarsfraskrivelse eller andre ustabile steder. Én gigabyte (1 GB) betyr 109 = 1 000 000 000 byte og én terrabyte (1 TB) betyr 1012 = 1 000 000 000 000 byte ved bruk av potens av 10. (Toshiba utfører eller stasjonen eller annen personskade.0  lvorlig personskade omfatter blindhet. Hvis du mistenker at en del er svelget. Toshiba er ikke i noen tilfeller ansvarlig hvis du ikke følger veiledningene som er Ikke la væsker eller metallgjenstander. MERKNAD Du må ikke koble fra USB-kabelen når stasjonen er i bruk. Innledning annen stasjon.

) ostrożności. Nie wolno używać tego urządzenia do zastosowań specjalnych (instalacje atomowe. porażenie prądem elektrycznym itd. ponieważ może to użytkownika. oparzenie. Można również podłączyć dysk do złącza USB 2. aparatura medyczna do podtrzymywania życia lub sterowanie Nie wolno odłączać przewodu USB po uruchomieniu urządzenia. które użytkownicy Nie wolno używać dysku w bardzo wysokich lub niskich temperaturach albo naszych produktów (oraz inne osoby) powinni stosować.) Nie wolno dopuścić do przedostania się cieczy lub metalowych przedmiotów Firma Toshiba nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z błędu (np. Niezależnie od okoliczności firma Toshiba nie ponosi odpowiedzialności za Nie wolno używać dysku. dysk nie działa. zapisywanej na innym dysku. Pomoc techniczna związana z tym urządzeniem jest dostępna tylko w kraju. a nawet poważnego zranienia. należy ustalić znaczenie etykiet i symboli graficznych opisanych Należy uwzględnić jak najwięcej danych z dysku w kopii zapasowej poniżej. łącznie z oparzeniem i porażeniem prądem elektrycznym. Jeżeli występują wyładowania atmosferyczne lub grzmienie. zranienia i zgonu na skutek uduszenia. może to spowodować porażenie prądem elektrycznym. ustawień. zszywki lub spinacze do papieru) do wnętrza dysku. Jeżeli można przypuszczać. zatrucie itd. Nie wolno używać dysku. a następnie należy zastosować zalecane środki ostrożności. Jeden gigabajt (GB) oznacza 109 = 1 000 000 000 bajtów. (Po uruchomieniu: 5°C–35°C.0. Ignorowanie tego zalecenia może być przyczyną pożaru. Firma Toshiba Corporation nie ponosi odpowiedzialności w przypadku innych zastosowań. To urządzenie jest przeznaczone do standardowych zastosowań takich jak prace biurowe. Oznacza bezpośrednie zagrożenie. sytuację. systemu operacyjnego oraz przyczyną przypadkowego połknięcia i zadławienia oraz poważnego innych czynników. Firma Toshiba nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę danych. Nie wolno ponownie używać dysku. upuszczać lub wstrząsać urządzenia. śruby. z którymi dysk jest połączony. Ograniczenia stosowania skontaktować się ze sklepem. należy natychmiast podjąć Należy korzystać wyłącznie z akcesoriów dostarczonych przez producenta. ponieważ bronią). aby uniknąć zranienia podczas gwałtownych zmian temperatury. Zalecenia dotyczące zasilania danych zostanie jednak zmniejszona do poziomu USB 2. która może spowodować (Firma Toshiba nie odzyskuje danych i nie rekompensuje kosztów porażenie prądem elektrycznym lub pożar. Obudowę UWAGA spowodować zniszczenie mienia oraz dysku lub akcesoriów należy czyścić suchą. w którym zakupiono urządzenie. komputer Oznacza potencjalnie niebezpieczną i wyposażenie peryferyjne oraz odłączyć przewód USB od komputera. Konieczne może być podłączenie karty kontrolera hosta USB 3. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia Nie wolno umieszczać dysku na niestabilnym stole. lub innego wypadku przedmioty mogą być przyczyną zwarcia. Użycie inne problemy. jeżeli został upuszczony lub uszkodzony. lub zgon. która może spowodować Udary elektryczne związane z wyładowaniami atmosferycznymi mogą nieznaczne lub umiarkowane zranienie. może to spowodować utratę danych lub uszkodzenie dysku. odzyskiwania danych. a jeden terabajt i bezpieczeństwa (TB) oznacza 1012 = 1 000 000 000 000 bajtów w przypadku liczby 10 podniesionej do określonej potęgi.0. należy natychmiast wyłączyć urządzenia. UWAGA systemy lotnicze i aeronautyczne. W przypadku intensywnego zapachu. ponieważ Oznacza potencjalnie niebezpieczną może to być przyczyną przegrzania. spowodować porażenie prądem elektrycznym. jeżeli nie jest on wyposażony w port USB 3. Zbędne lub zaniedbania użytkowników. użytkownika. 3.0 jest zgodne ze starszym standardem USB 2. po wyłączeniu: produktów. deformacji lub odbarwienia tych elementów i utraty danych. odmrożenie.0 Express Card do komputera. powodować utratę danych lub uszkodzenie dysku. natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód zasilający od gniazda sieci elektrycznej. że połknięto niewielką część urządzenia.Podręcznik bezpiecznego i wygodnego korzystania z komputera Nie wolno uderzać. pozostającego poza kontrolą firmy Toshiba. właściwe działania ratunkowe i zasięgnąć porady lekarskiej. domowych. Jeżeli zasilanie jest niedostateczne. uszkodzenia dysku i/lub zranienia. *Uszkodzenie mienia oznacza zniszczenie urządzenia. trzęsienia ziemi. Niezależnie od okoliczności firma Toshiba nie ponosi odpowiedzialności. Wprowadzenie spowodować utratę danych lub uszkodzenie dysku. rana. W tej sekcji zamieszczono listę środków ostrożności. Oznacza działania. pożaru. UWAGA Zawiera ważne informacje *Przykładem poważnego zranienia może być utrata wzroku. Należy 4. porażenie odpowiedzialności prądem elektrycznym lub pożar. ale nie zranienie.0 hospitalizacji i/lub wizyt w szpitalu związanych z długotrwała terapią. pochyłej powierzchni lub w innej niestabilnej lokalizacji. ponieważ może to spowodować zranienie. a 1 TB = 240 = 1 099 511 627 776 bajtów. Szybkość przesyłania 2. nie można zapewnić określonego poziomu bezpieczeństwa albo usterka lub Nie wolno dotykać przewodu USB po uruchomieniu urządzenia. System operacyjny komputera określa jednak pojemność dysku z zastosowaniem liczby 2 podniesionej do określonej potęgi tzn. ponieważ nieprawidłowe użycie urządzenia i oprogramowania komunikacyjnego. Dysk może upaść i zostać uszkodzony lub spowodować zranienie. uszkodzenia produktu i pożaru. które może być formatowania. odmrożenie. miękką ściereczką. przegrzania lub dymu należy w którym urządzenie zostało zakupione. w których jest wymagany szczególnie wysoki poziom niezawodności. Przed skorzystaniem ze szczegółowych opisów środków –40°C–65°C. ponieważ może to które spowoduje poważne zranienie spowodować utratę danych lub uszkodzenie dysku. może to spowodować utratę danych lub uszkodzenie dysku. ponieważ błąd operacyjny może spowodować zagrożenie życia lub zranienie. dlatego może wykazywać mniejszą pojemność. dysk osobisty i sprzęt gospodarstwa domowego. UWAGA z długotrwałymi konsekwencjami albo wymagające hospitalizacji i/lub wizyt Zgodność jest zależna od konfiguracji sprzętu i systemu operacyjnego w szpitalu związanych z długotrwała terapią. jeżeli części wykonane z metalu i tworzywa użytkownik nie przestrzega zaleceń zamieszczonych w tym podręczniku sztucznego wyglądają i funkcjonują nieprawidłowo. Nie wolno pozostawiać przedmiotów takich jak pokrywy z tworzywa Dostępna pojemność do magazynowania danych (łącznie z przykładami sztucznego i wtyczki elektryczne w miejscu dostępnym dla dzieci i zwierząt różnych plików multimedialnych) jest zależna od rozmiaru plików.0. Nie wymagające Złącze USB 3. jeżeli widoczne są skropliny. 1 GB=230 = 1 073 741 824. *Przykładem nieznacznego lub umiarkowanego zranienia może być rana. Zastrzeżenie dotyczące Nie wolno wykonywać nieprawidłowych procedur związanych z konserwacją lub demontażem. ponieważ może to 1. jeżeli Nie wolno używać dysku. porażenie prądem elektrycznym. nierównej. Należy chronić dysk przed wilgocią lub wodą. która może spowodować Nie wolno używać dysku podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi. gdy jest uruchomiony. które mogą Nie wolno czyścić dysku lub akcesoriów środkami chemicznymi. poważne zranienie lub zgon. Może to spowodować utratę i uszkodzenia mienia oraz bezpiecznie i prawidłowo korzystać z naszych danych lub uszkodzenie dysku. Nie wolno przykrywać dysku wówczas. Nieprawidłowe korzystanie z części urządzenia. środków chemicznych może być przyczyną zniszczenia. złamanie. oprogramowania. PL . oparzenie. sterowanie środkami masowego transportu publicznego. sytuację.

pelo que pode indicar uma menor Não deixe peças tais com tampas em plástico e ficha eléctricas ao alcance capacidade de armazenamento. controlos operacionais de veículos de transporte de massas. ficando danificada ou causa ferimentos.000. a unidade não *Danos à propriedade significa danos no dispositivo funcionará. essa situação poderá originar um incêndio. tome de imediato as acções de emergência adequadas e consulte um médico. e para garantir uma correcta Não utilize a unidade a temperaturas demasiado elevadas ou baixas nem e segura utilização dos nossos produtos. pois isso poderá consideradas pelos utilizadores dos nossos produtos (e por todas as outras resultar em perda de dados ou danos para a unidade. A unidade poderá cair.824 bytes e 1TB = 240 = 1. choques eléctricos. Pode também ligar a unidade a uma porta USB 2.0. A utilização de produtos químicos poderá resultar em NOTA Fornece informação importante deterioração. pois poderá sofrer um choque eléctrico. configuração asfixia ou bloqueio das vias respiratórias de que poderá resultar a morte ou software e sistema operativo. A Toshiba não poderá ser responsabilizada em quaisquer circunstância pela Não utilize a unidade se esta tiver caído ao chão ou estiver danificada. computadores e periféricos e desligue o cabo USB do ligeiros ou moderados. pessoas) para evitarem danos pessoais e materiais. Esta unidade destina-se a ser utilizada em aplicações standard com trabalhos de escritório. dispositivos médicos de suporte de vida Não desligue o cabo USB durante o funcionamento da unidade. um choque eléctrico ou provocar um incêndio. unidade pessoal e com dispositivos de utilização doméstica. pois a unidade poderá resultar em morte ou ferimentos graves se não poderá aquecer excessivamente. Se suspeitar que alguma peça for ingerida. No entanto. Indica uma situação potencialmente perigosa que. ferimentos graves. que não requererão hospitalização nem visitas a A porta USB 3. queimaduras (por temperaturas altas e baixas). ferimentos. Poderá necessitar de um USB3. for evitada. pois isso poderá resultar em perda de dados ou danos para a unidade. incluindo ferimentos. (Em operação: 5°C a 35°C. -40°C a 65°C) Indica uma situação iminentemente perigosa. Não utilize a unidade durante trovoadas. podendo resultar em ferimentos graves.776 bytes. Não volte a utilizar novamente a unidade. Utilize apenas os acessórios fornecidos pelo fabricante. Se a unidade não tiver uma alimentação eléctrica suficiente. desligue imediatamente a alimentação eléctrica e desligue o cabo USB do dispositivo. pois poderá sofrer um choque eléctrico. Para limpar o exterior da unidade ou os acessórios. com efeitos de longa duração ou que requererão hospitalização e/ou visitas a hospitais para tratamentos por períodos longos. além de outros factores.000.000. Não exponha a unidade a situações em que se possa molhar ou ficar húmida. for evitada. inclinada ou As especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio outro local instável.Manual de Instruções para Segurança e Conforto Não toque no cabo USB durante o funcionamento da unidade. armazenamento de dados (incluindo exemplo de diversos ficheiros de incluindo de forma não restritiva a sua ingestão acidental pode originar a media) varia com base na dimensão dos ficheiros. definindo 1GB= 30 = 1. Certifique-se de que faz uma cópia de segurança dos dados o mais que resultará em morte ou ferimentos graves se não completa possível para outra unidade de armazenamento. Caso contrário.627. NOTA etc. Introdução poderá resultar em perda de dados ou danos para a unidade. Os objectos estranhos falha ou negligência dos utilizadores. desligue imediatamente a alimentação eléctrica dos dispositivos a que a se não for evitada. envenenamento. deformação ou descoloração desses itens e a perda de dados. A compatibilidade poderá variar dependendo da configuração do *Danos físicos menores ou moderados. (A Toshiba não fará qualquer recuperação de dados nem pagará os custos de pois isso poderá resultar num choque eléctrico ou provocar um incêndio. originalmente adquirido. Imunidade de responsabilidade poderá sofrer danos físico. A Toshiba não poderá ser responsabilizada pela corrupção ou perda de dados. computador. incêndio. O suporte para este produto só está disponível no país em que o produto foi Se o produto libertar qualquer odor ou fumo. Indica práticas que poderão causar danos à propriedade AVISO e outros problemas. desnivelada. etc.099. um aspecto anormal. A utilização indevida das peças. com a alimentação eléctrica e outras No entanto a velocidade de transferência de dados será reduzida para o máximo permitido pela porta USB2. Não utilize a unidade quando estiver presente humidade condensada. qualquer recuperação de dados..0 é compatível com a norma USB 2. Um pico de tensão provocado por raios poderá resultar em perda de dados ou danos para a unidade.000. equipamento do utilizador e do sistema operativo. estiver demasiado quente.511.) Não deixe que líquidos ou objectos metálicos como parafusos. Restrições de utilização Contacte a loja onde comprou o produto. utilize unicamente um pano macio e seco.0 Express Card Host Controller para o seu 2. Isso poderá resultar em perda de significado das etiquetas e símbolos gráficos descritos abaixo tes de avançar dados ou danos para a unidade. PT . Certifique-se de que e tende o quando a temperatura mudar subitamente. o sistema operativo do computador indica a capacidade máxima utilizando potências de 2.0. pois 3. agrafes ou A Toshiba não poderá ser responsabilizada por quaisquer danos causados por clips para papel penetrem no interior da unidade. queimaduras. *Danos físicos graves incluindo cegueira. Precauções da segurança relacionadas computador se este não tiver uma porta USB3. em que não estejam garantidos os níveis de segurança adequados ou quando uma falha ou erro de operação possa ameaçar a vida ou causar danos físicos. Desligada: para a descrição detalhada das precauções e cumpra as precauções indicadas.0 hospitais para tratamentos por períodos longos. Esta secção contém uma lista de importantes precauções que devem ser Não bata na unidade nem a deixe cair nem a sacuda. A Toshiba Corporation não poderá ser responsabilizada por qualquer utilização diferente das indicadas.073. 4.000 bytes e um Terabyte (1TB) significa 1 12 = 1. formatação. poderá resultar em ferimentos unidade estiver ligada. Não utilizar para finalidades especiais (controlo de AVISO sistemas atómicos.0 do seu computador. mas não danos físicos. elevados de fiabilidade. choques eléctricos.000 bytes utilizando potências de 10. Indica uma situação potencialmente perigosa. pois isso ou controlos de disparo de armas) em que existam requisitos especialmente poderá resultar em perda de dados ou danos para a unidade. fracturas. Se vir relâmpagos ou ouvir trovões. Não limpe a unidade ou quaisquer acessórios com produtos químicos. que Não cubra a unidade quando estiver em funcionamento. A capacidade disponível para de crianças e animais de estimação. A Toshiba não poderá ser responsabilizada em quaisquer circunstâncias se o Não utilize a unidade se verificar que as peças metálicas ou em plástico têm utilizador não seguir as directivas contidas neste manual do utilizador.741. pois isso 1. tremores de terra ou outros acidentes que podem criar um curto-circuito e causar danos no produto ou risco de estejam fora do controlo da Toshiba. precauções Um Gigabyte (1GB) significa 1 9 = 1. Não faça uma manutenção inadequada nem desmonte a unidade. danificar a unidade e/ou causar danos físicos pessoais incluindo queimaduras e choque eléctrico. sistemas aeronáuticos ou espaciais.000. Não coloque a unidade sobre uma mesa instável. utilização indevida do dispositivo de ligação e do software.

000 bajta. Obratite se prodavnici u kojoj ste važni nivoi bezbednosti ili gde neuspeh ili operativna greška mogu da ugroze ga kupili.741. obezbojenja delova uredaja i gubitka podataka. odmah isključite uređaj i aeronautički ili svemirski sistemi.627. električni udar. (Tokom rada: 5 °C . i na USB 2. Nemojte čistiti disk jedicinu ili bilo koji pribor sa bilo kakvom hemikalijom. izvucite USB kabl iz uređaja.Priručnik sa uputstvima za bezbedno i udobno korišćenje Pobrinite se da napravite rezervnu kopiju što je više moguće podataka sa 1. Kada je isključena: -40 °C . sa USB 2. jer to može dovesti do gubitka podataka ili oštećenja disk jedinice. deformacije ili ozbiljne povrede. USB 3. Karakteristike proizvoda su podložne izmenama bez obaveštavanja. Imunitet od odgovornosti koji mogu dovesti do smrti ili ozbiljne povrede. povredu osobe.65 °C) RS .000. kontrole rada vozila za masovni transport. disk jedinice. U ovom poglavlju se navode važne mere predostrožnosti na koje korisnici Nemojte koristiti disk jedinicu kada je prisutna kapljična kondenzacija.0 je kompatibilan sa prethodnom verzijom. ali nije ograničena samo na njih. jer to našeg proizvoda (i svi ostali) treba da obrate pažnju kako bi izbegli povređivanje može dovesti do gubitka podataka ili oštećenja disk jedinice. ona neće funkcionisati. Ako proizvod ispušta miris. pregrejava se ili dimi. život ili izazovu fizičku povredu BELEŠKA Nemojte iskopčavati USB kabl tokom rada. nagnutu površinu ili drugo nestabilno mesto. lična disk jedinica i kućni aparati. jer to može dovesti Toshiba nije odgovorna ni pod kojim uslovima za pogrešnu upotrebu do strujnog udara ili požara. prelome i trovanje. računar i periferne uređaje. jer to može dovesti do gubitka podataka ili oštećenja disk jedinice. požarom. mogla dovesti do smrti ili krpu. Ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja bi. 4. dovodi do smrti ili ozbiljne povrede. Da biste očistili spoljašnjost disk jedinice ili pribora. itd. gde se garantuju udar.) Nemojte stavljati disk jedinicu na klimav sto.099. formatiranja. Disk jedinicu možete da priključite *Ozbiljna povreda obuhvata slepilo. opekotine. jer se može pregrejati. proizvoda. Koristite samo onu dodatnu opremu koju dobavlja proizvođač.0 Express Card Host kontroler za vaš računar ako vaš računar nema USB 3. Nemojte koristiti disk jedinicu pri visokim ili niskim temperaturama ili kada se temperatura naglo menja.824 bajtova i 1TB = 240 = 1. NAPOMENA Označava postupke koji mogu da izazovu Kompatibilnost se može razlikovati zavisno od konfiguracije korisničkog BELEŠKA oštećenje imovine i druge probleme. Nemojte dozvoliti da bilo koja tečnost ili metalni predmeti kao što su zavrtnji.0 priključak računara. ukoliko se ne izbegne.511. se definiše 1GB= 30 = 1. Ograničenja upotrebe Nemojte koristiti disk jedinicu ako je pala ili je oštećena. ili kontrolu aktiviranja opaljivanja oštećenja disk jedinice i/ili fizičke povrede uključujući opekotine i električni naoružanja) gde postoje posebno visoki zahtevi pouzdanosti. upotrebite suvu meku ukoliko se ne izbegne. Ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja. do strujnog udara. i odvojite USB kabl iz računara. Nemojte koristiti disk jedinicu kada metalni i plastični delovi izgledaju neuobičajeno. i da se usaglasite sa navedenim merama predostrožnosti. Nemojte koristiti za specijalne svrhe (atomske kontrole. što originalno kupljen. priključenog aparata i softvera. a to može dovesti do ozbiljne povrede. zemljotresom ili drugom nezgodom koja je izvan kontrole Toshiba. a jedan terabajt (1TB)  anja ili umerena povreda obuhvata rane. nejednaku. podešavanja.073.776 bajtova. opekotine i promrzline. M znači 1012 = 1. Nemojte udarati. Strani predmeti mogu stvoriti kratki spoj. čujete grmljavinu. Jedan gigabajt (1GB) znači 109 = 1.0 Ako disk jedinica ne prima dovoljno napajanja.000. slučajno gutanje može izazvati gušenje i davljenja 3. i zbog toga prikazuje manji kapacitet za skladištenje. jer to može dovesti do fizičke povrede ili dovesti do strujnog udara ili požara Toshiba nije odgovorna ni pod kojim uslovima ako ne sledite smernice navedene u korisničkom uputstvu.000. može prouzrokovati oštećenje ili zapaljenje proizvoda.000. brzina prenosa će biti spuštena na brzinu USB2. softvera i operativnog sistema i drugih faktora. Toshiba nije odgovorna za oštećenje podataka ili gubitak podataka. sa dugotrajnim posledicama ili one povrede koje Međutim. i da bi se obezbedila bezbednost i pravilna upotreba naših Nemojte pokrivati disk jedinicu tokom rada. Nemojte ostavljati plastične poklopce i električni utikač u dometu dece i kućnih ljubimaca. Korišcenje hemikalija može dovesti do kvarenja. Dostupni kapacitet skladištenja (uključujući primere različitih 2. Nemojte izlagati disk jedinicu vlažnim ili mokrim uslovima. Nemojte dodirivati USB kabl tokom rada. i oštećenje opreme. Ako to ne učinite može doći do požara. jer to može dovesti do strujnog udara. rane. Potrebno je da razumete značenja oznaka i grafičkih simbola opisanih u nastavku pre nego što pređete na detaljan opis mera Nemojte koristiti disk jedinicu tokom oluje sa grmljavinom.0. Uvod disk jedinice na drugu disk jedinicu za memorisanje.0 priključak. računara. Disk jedinica može da padne. Operativni sistem ne zahteva bolničku negu i/ili dugotrajne posete bolnici radi lečenja. Ako sumnjate da je neki deo progutan. jer to može dovesti Ova disk jedinica u standardnim aplikacijama kao što su kancelarijski posao. odmah isključite uređaje na koje je povezana disk jedinica. To može dovesti do gubitka podataka ili oštećenja disk jedinice. Ako vidite munju ili predostrožnosti. (Toshiba neće izvršiti oporavak podataka niti pokriti troškove za bilo koje vraćanje podataka. ali ne hardvera i operativnog sistema. Pogrešna upotreba priloženih delova uključujući. Toshiba Corporation neće biti odgovorna osim za ovu vrstu upotrebe. električni udar. Napajanje i ostale mere predostrožnosti medijskih datoteka) variraće u zavisnosti od veličine. međutim prijavljuje kapacitet za skladištenja sa korenom 2 kada *Oštećenje imovine znači oštećenje uređaja. odmah preduzmite odgovarajuću hitnu akciju i obratite se lekaru. korisnika. što može dovesti do Toshiba nije odgovorna za bilo koju štetu uzrokovanu greškom ili nemarom oštećenja ili moguće povrede. ukoliko se prouzrokovan sevanjem može da dovede do gubitka podataka ili oštećenja ne izbegne. Podrška za ovaj proizvod dostupna je samo u zemlji gde je proizvod spajalice uđu u disk jedinicu. Nemojte vršiti nepravilno održavanje ili rasklapanje. itd. Nemojte ponovo koristiti disk jedinicu. Električni naboj Ukazuje na vrlo opasnu situaciju koja. može dovesti do manje ili srednje ozbiljne povrede. medicinske uređaje za održavanje u životu.000. NAPOMENA Pruža važne informacije Može vam biti potreban USB 3.35 °C. bacati i tresti disk jedinicu jer to može dovesti do gubitka podataka ili oštećenja disk jedinice. zahtevaju bolničku negu i/ili dugotrajne posete bolnici radi lečenja.000 bajta sa korenom 10.

может привести к потере данных или средней степени тяжести. (Эксплуатация: от +5 до +35 °C. Если видна молния или слышен гром. долговременного посещения лечебных учреждений для получения лечения. Если устройство издает запах. Выброс тока. поражению электрическим током (корпорация Toshiba не осуществляет восстановление данных. деформации или изменения цвета этих компонентов. Освобождение от ответственности Запрещается производить ненадлежащее техническое обслуживание и разборку. поскольку это может надежности. в том числе случайное проглатывание. наступивший в поскольку это может стать причиной поражения электрическим током или пожара. Ограничения использования требования может привести к пожару. которая. Запрещается подвергать диск воздействию жидкостей и повышенной влажности. Применение химических препаратов может стать получение травм.).0 обратно совместим с USB 2. находящихся на диске данных на другом устройстве хранения данных. а также в целях обеспечения безопасности и Запрещается эксплуатировать диск как при высоких. винтов. Интерфейс USB 3. поскольку это может соблюдаться пользователями наших изделий (и всеми остальными) во избежание привести к потере данных или повреждению диска. В этом разделе рассказывается о важных мерах предосторожности. Запрещается помещать диск на шаткий стол. переломы. а также отсоединить кабель USB если ее не избежать. что может привести к его повреждению или травмированию людей. если *Порча имущества означает повреждение устройства. если ее не избежать. порче диска и травмам. программного обеспечения. перегревается или дымится. Корпорация Toshiba не несет ответственности ни за какой ущерб. получения травм и порчи имущества. авиационными и космическими системами. Прежде чем переходить к подробным а также в условиях резких изменений температуры. Скорость передачи данных при этом снижается до максимальной обеспечиваемой 2. поскольку это может привести к Обозначает потенциально опасную ситуацию. Для чистки наружной поверхности диска и принадлежностей следует применять сухую мягкую ткань. поскольку это тяжелой травме. Запрещается использование в особых условиях (в целях управления атомными установками. Посторонние предметы могут Корпорация Toshiba ни при каких обстоятельствах не несет ответственности. не требующие госпитализации и (или) Если на диск не будет подаваться достаточно питания. смерти или тяжелой травмы. если характеристики его металлических и ненадлежащее использование соединительной аппаратуры и программного пластиковых частей отклонились от нормы. Диск также можно подключать к порту USB 2. Несоблюдение этого 4. к которым подключен диск. ПРИМЕЧАНИЕ Так обозначается важная информация *К тяжелым травмам относятся ослепление. Необходимо создавать резервные копии как можно большего количества Обозначает непосредственно опасную ситуацию. следуете указаниям.) им указания. скобок или скрепок для бумаги). операционной системы и других факторов. а 1 ТБ = 240 = 1 099 511 627 776 байтам.0. землетрясения Не следует допускать проникновения в диск жидкостей и металлических предметов и других происшествий. Диск может упасть. ни за потерю данных поскольку это может привести к травмированию. Использование деталей не по назначению. Настоящий диск предназначен для использования в стандартных условиях: для Необходимо обратиться в магазин. если вы не вызвать короткое замыкание. либо отказ или сбой привести к потере данных или повреждению диска. не зависящих от корпорации Toshiba. раны. поскольку это может привести к обеспечения.0. причиной разрушения. Возможно. то есть 1 ГБ = 230 = 1 073 741 824 байтам. Это может привести к потере описаниям мер предосторожности. которая. Запрещается производить чистку диска и принадлежностей с помощью химических Обозначает события. поэтому система показывает меньшую емкость хранения. медицинскими системами жизнеобеспечения. УВЕДОМЛЕНИЕ средствами общественного транспорта. а также потери данных. Один гигабайт (1 ГБ) принимается равным 109 = 1 000 000 000 байт. вызванный молнией. Корпорация Toshiba не несет ответственности за его использование в каких бы то ни было других условиях. *К травмам легкой или средней степени тяжести относятся раны. расходы на их восстановление). а один терабайт питанием и другими факторами (1 ТБ) принимается равным 1012 = 1 000 000 000 000 байт с использованием степеней числа 10. поскольку приобретено впервые. Запрещается пользоваться диском во время грозы. поражение электрическим током и прочие состояния. или повреждению диска. (например. что может стать причиной повреждения изделия. Следует использовать только те принадлежности. выключить компьютер и периферийные устройства. обязательно изучите значение маркировки и данных или повреждению диска. 3. Поддержка настоящего изделия возможна только в той стране. При подозрении на проглатывание какой бы то ни было детали необходимо немедленно вызвать неотложную медицинскую помощь.Руководство по безопасной и удобной работе Запрещается прикасаться к кабелю USB во время работы. ожоги. поражение электрическим током. для получения лечения. результате некомпетентности или небрежности пользователей. которые должны Запрещается наносить удары по диску. Корпорация Toshiba ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за Запрещается использовать диск. поражению электрическим током. так и при низких температурах. Запрещается накрывать диск во время его работы.0 формата Express Card. аналогичные детали в пределах досягаемости детей и домашних животных. его возгорания и. отравления и прочие состояния. но не препаратов. может привести к травме легкой от компьютера. следует немедленно выключить устройство и отсоединить от него кабель USB. Корпорация Toshiba не несет ответственности ни за порчу. что может стать причиной изготовителем. связанные с интерфейсом USB 2. вилки шнуров питания и другие различных файлов мультимедиа) зависит от размера файлов. если ее не избежать. компьютер не имеет порта USB 3. диск не будет работать. форматирования. приведет к смерти или Запрещается эксплуатировать диск в условиях конденсации росы.0. тяжелой травмы. Меры предосторожности. имеющие долговременное действие либо Совместимость зависит от применяемых пользователем аппаратной конфигурации и требующие госпитализации и (или) долговременного посещения лечебных учреждений операционной системы. которые поставляются может привести к закупорке дыхательных путей и удушью. может привести к потере данных или повреждению диска. оружейными системами и т. может привести к смерти или тяжелой травме. приведенным в руководстве пользователя. Дальнейшая эксплуатация диска не допускается. которая. пожара. перегреву диска. в которых предъявляются крайне высокие требования к Запрещается отсоединять кабель USB во время работы. Однако операционная система компьютера определяет емкость накопителей с использованием степеней числа 2. в котором он был приобретен. ожоги (полученные в результате ПРИМЕЧАНИЕ воздействия низких или высоких температур). Введение привести к потере данных или повреждению диска. Обозначает потенциально опасную ситуацию.0 компьютера. правильности эксплуатации наших изделий. неровную. где изделие было Запрещается использовать диск после падения и в случае повреждения. в результате которых возможны УВЕДОМЛЕНИЕ порча имущества и возникновение других проблем. как следствие. наклонную поверхность и на другие неустойчивые объекты. в работе может поставить под угрозу жизнь или привести к травме. Технические характеристики изделия могут быть изменены без уведомления. поскольку это может 1. офисной работы. это может привести к поражению электрическим током. не гарантируется надлежащий уровень безопасности. в том числе к ожогам и поражению электрическим током. настроек. как и не компенсирует или пожару. Доступная емкость хранения (в том числе Запрещается оставлять пластмассовые крышки. ронять диск и трясти его. понадобится хост-контроллер USB 3. хранение: от -40 до графических символов и в дальнейшем неукоснительно выполняйте соответствующие +65 °C. необходимо немедленно выключить устройства. п. для накопления данных в личных целях и в качестве бытового электроприбора. RU .

eller brand. då det kan leda till elstötar. materialskada eller brand. Du kan även ansluta hårddisken till en USB 2. Använd endast tillbehör som tillhandahålls genom tillverkaren. kontor. Använd inte hårddisken i specialtillämpningar Om produkten luktar. överhettas eller ryker måste du omedelbart stänga av (kontroll av kärnkraftverk. Den tillgängliga lagringskapaciteten (inklusive exempel på olika typer av mediefiler) varierar beroende på filstorlek. tillgodose en säker och korrekt användning av våra produkter. jordbävning eller annan händelse över vilken Toshiba inte äger kontroll. kommer in i hårddisken. skador. vilket i sin tur kan resultera i allvarlig personskada. Om du inte gör detta kan det kommunikationsmedel. dator och kringutrustning. däribland eller avfyrning av vapen) med särskilt höga krav på tillförlitlighet. elstötar m. brand. Användningsbegränsningar Använd inte hårddisken om den har tappats eller skadats. vilket kan resultera i dödsfall eller allvarliga skador. rekonstruktion av data eller ersätter kostnader för rekonstruktion av data. 4.m. lutande yta eller annan Toshiba ansvarar inte för skador orsakade av fel eller förbiseenden som är instabil plats. *Allvarlig skada kan vara ögonskador. Använd inte hårddisken vid för höga eller låga temperaturer eller vid plötsliga temperaturförändringar. definitionen av 1 GB = 30 = 1 073 741 824 byte och 1 TB = 240 = *Skada på egendom innebär skador på enheten. Det kan resultera i dataförluster eller skada hårddisken. utom räckhåll för barn och djur. Produktens specifikationer kan ändras utan föregående meddelande Förvara delar. 1 099 511 627 776 byte. med långvariga effekter eller USB 2. inklusive men inte begränsat till oavsiktlig 3.0 är bakåtkompatibelt med USB 2. Felaktig användning av delar. resulterar i dödsfall eller allvarliga resultera i dataförluster eller skada enheten. Rengör hårddiskens och tillbehörens utsida med en torr. och operativsystem. Främmande föremål kan orsaka kortslutning. och efterfölj angivna åtgärder. då det kan leda till produkter (och alla andra) måste vidta för att undvika skador på egendom och dataförluster eller skada hårddisken. där avgörande brännskador och elstötar. Anger en omedelbar fara som. till elstötar. skador som kräver sjukhusvård och/eller långvarig sjukhusvistelse för behandling. MEDDELANDE egendomsskada och andra problem. Kompatibiliteten kan variera beroende på maskinvarukonfiguration och Visar åtgärder som kan resultera i operativsystem.m.0-port på datorn. deformering eller missfärgning av inte följs. då det kan leda till dataförluster eller skada hårddisken. Inledning lagringsenheter. och kan därför visa en lägre lagringskapacitet.Instruktionshäfte för säkerhet och komfort Var noga med att säkerhetskopiera data på hårddisken till andra 1.m. MEDDELANDE Koppla inte loss USB-kabeln under drift. som inte kräver operativsystem rapporterar dock lagringskapaciteten med talbasen 2 för sjukhusvård och/eller långvarig sjukhusvistelse för behandling. hänförliga till användare. Rör inte USB-kabeln under drift. eller där maskinfel eller handhavandefel du köpt enheten. du går vidare till en detaljerad beskrivning av försiktighetsåtgärderna. då det kan leda Den här hårddisken används i standardtillämpningar för t. kan orsaka livsfara eller fysiska skador. frakturer. då det kan resultera i elstötar -programvara. format. kan resultera i dödsfall eller allvarliga föremålen eller i dataförluster. (Toshiba utför inte du omedelbart vidta lämplig nödåtgärd och konsultera läkare.0 Express Card Host Controller till datorn om datorn saknar USB 3. mjuk trasa. plastpåsar och elkontakter. Anger en potentiell fara som. Utsätt inte hårddisken för stötar och undvik att tappa eller klämma den.) Placera inte hårddisken på ett ostadigt bord. Kontakta butiken där nivåer för säkerhet inte kan garanteras. I det här avsnittet visas viktiga försiktighetsåtgärder som användarna av våra Använd inte hårddisken i miljöer med kondens. avstängd: -40 till 65°C) SE . Toshibas ansvar gäller inte vid felaktig användning av anslutningsutrustning och Utsätt inte hårddisken för väta eller fukt. kan orsaka strypskador eller kvävning. programvara 2. skador. Olämpligt underhåll eller demontering av hårddisken får inte utföras då det kan medföra personskada.ex. Datorns *Mindre eller måttlig skada är sår. Om du misstänker att en del har svalts måste Toshiba ansvarar inte för data som förloras eller skadas. OBS! Innehåller viktig information Du kan behöva en USB 3. förgiftning m. Användning av Anger en potentiell fara som. medicinsk utrustning för livsuppehållande behandlingar orsaka brand. Strömspikar orsakade av blixtar kan inte följs. Toshiba Corporations ansvar gäller inte vid annan typ av användning.0 personskada. Produktsupport finns endast tillgänglig i det land där produkte Se till att vätskor eller metallföremål som skruvar. skada på hårddisken och/eller personskada. En gigabyte (1 GB) betyder 109 byte = 1 000 000 000 byte och en terabyte (1 TB) betyder 1012 byte = 1 000 000 000 000 byte med talbasen 10. Använd inte hårddisken om delar i metall eller plast fungerar onormalt. om anvisningarna kemikalier kan resultera i slitage. Försiktighetsåtgärder för elsäkerhet m. Använd inte hårddisken under åskväder. Använd inte hårddisken igen. Hårddisken kan falla ned och skadas eller orsaka personskada. brännskador (låg eller hög Överföringshastigheten sänks dock i detta fall till den hastighet som gäller för temperatur). då det kan leda till dataförluster eller skada hårddisken. om anvisningarna inte följs. inställning . då det kan leda till dataförluster eller skada hårddisken. t. Rengör inte hårddisken och eventuella tillbehör med kemikalier. elstötar eller brand. om anvisningarna och koppla loss USB-kabeln från datorn. Hårddisken måste ha en tillräcklig strömförsörjning för att fungera.0-port. kan resultera i mindre eller medelsvåra OBS! skador. Kontrollera att du Täck inte över hårddisken medan den används eftersom den då riskerar att förstår betydelsen av etiketter och grafiska symboler som beskrivs nedan innan bli överhettad. sår. brännskador. Toshibas ansvar gäller inte i det fall anvisningarna i användarhandboken inte följs.ex. persondatorer och hemutrustning.0. (Under drift: 5 till 35°C. Vid åskväder ska du omedelbart stänga av enheter som hårddisken är ansluten till. ojämn. elstötar. flygplan eller rymdfarkoste . Ansvarsfrihet nedsväljning. häftklamrar eller gem inte ursprungligen köptes. allmänna enheten och dra ut USB-kabeln ur enheten. men inte i USB 3.

3. na ktoré sa vzťahujú požiadavky požiaru. môže dôjsť k života alebo systémov na odpaľovanie zbraní). popáleniny. predmety. zemetrasením alebo inou nehodou ani na iné nestabilné miesto. popáleniny (pri nízkej a vysokej hostiteľský radič USB 3. s dlhotrvajúcimi USB 2. Ak vidíte blesk alebo počujete hrom. nebude fungovať. OZNÁMENIE Počas prevádzky neodpájajte kábel USB. pretože môže dôjsť k jej prehriatiu. zlomeniny. ktorá. nie však zranenie osôb. to mohlo viesť k zraneniu.0 Express Card. špeciálne účely (ovládanie atómových elektrární. Potom z počítača vytiahnite kábel USB. že spadla alebo bola poškodená. ktorý si vyžaduje hospitalizáciu alebo dlhotrvajúcu Rýchlosť prenosu však bude obmedzená na rýchlosť portu USB 2. ktoré by mali používatelia našich produktov (a ktokoľvek iný) dodržiavať.) okamžite podniknite potrebné záchranné kroky a kontaktujte lekára. Označuje možnú nebezpečnú situáciu. vrátane nebezpečnú situáciu. Označuje bezprostredne hroziacu okamžite vypnite zariadenia. Jednotku nepoužívajte počas búrky. preventívnych opatrení. Uvedené preventívne opatrenia rešpektujte. napríklad plastové kryty alebo elektrickú zástrčku. aby sa vyhli Čo najviac údajov z jednotky zálohujte na iné ukladacie zariadenie. v ktorej bol Dávajte pozor. ku ktorým je jednotka pripojená.0 POZNÁMKA Poskytuje dôležité informácie. že kovové a plastové súčasti majú neobvyklé vlastnosti. Spoločnosť Nepoužívajte jednotku v prípade. úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.0 na počítači. pretože by to mohlo používanie spojovacieho prístroja a softvéru. spinky alebo papierové spony. pretože by to mohlo používanie našich produktov. môže mať za následok Použitie chemikálií môže mať za následok zhoršenie stavu. Zrieknutie sa zodpovednosti ale nie výhradne. oboznámte sa s významom označení a grafických symbolov uvedených nižšie. nastavení. alebo spôsobiť zranenie. Rozhranie USB 3. elektrickým prúdom atď. Obmedzenia používania Nepoužívajte jednotku v prípade. následkami alebo stavom. Mohli by ste prísť o údaje alebo poškodiť jednotku. Úvod zmenách teplôt. ambulantnú liečbu. napríklad skrutky. ktorá. poškodeniu jednotky alebo zraneniu osôb vrátane popálenín a úrazu na mimoriadne vysokú spoľahlivosť. v dosahu detí a domácich zvierat. Jednotku nepoužívajte znova. Spoločnosť Toshiba za žiadnych okolností nezodpovedá za prípady. SK . Táto jednotka sa musí používať na bežné účely. úraz (1 TB) znamená 1012 = 1 000 000 000 000 bajtov pri použití násobkov 10.Návod s pokynmi o bezpečnosti a pohodlnom používaní Jednotku nepoužívajte pri vysokých ani nízkych teplotách ani pri náhlych 1. ak nastane. Nepoužívajte ju na by to mohlo viesť k úrazu elektrickým prúdom. ak nastane. Obráťte sa na predajňu. rany. kým sa kondenzujú vodné pary. bude mať za následok smrť alebo Elektrický ráz spôsobený bleskom môže spôsobiť stratu údajov alebo vážne zranenie. pretože by to mohlo viesť k úrazu elektrickým prúdom. pri ktorých nemožno zaručiť príslušné elektrickým prúdom.. Jednotku môžete pripojiť aj k portu teplote). pretože Toshiba bude zodpovedná iba za takéto používanie. leteckých alebo raketových Ak z produktu vychádza zápach. Napájanie a iné bezpečnostné opatrenia Používajte len príslušenstvo dodávané výrobcom. pretože by to mohlo mať za následok stratu údajov alebo poškodenie jednotky. je možné. pretože by to mohlo mať za následok stratu údajov alebo poškodenie jednotky. úraz elektrickým prúdom. zdravotníckych prístrojov na podporu vypnite a vytiahnite z neho kábel USB. ak nastane. a preto ukazuje menšiu kapacitu. Do jednotky neudierajte. Ak jednotka nie je dostatočne napájaná. Toshiba neobnoví údaje ani nebude hradiť žiadne náklady na obnovenie údajov. Ak máte podozrenie na prehltnutie nejakej časti. náhodného prehltnutia môže spôsobiť dusenie a následnú Spoločnosť Toshiba nezodpovedá za poškodenie ani stratu údajov. Skôr než prejdete na podrobné opisy mať za následok stratu údajov alebo poškodenie jednotky. keď ste Nevykonávajte nesprávnu údržbu jednotky ani ju nerozoberajte. formátovania. Spoločnosť Toshiba nezodpovedá za škody spôsobené chybou alebo Jednotku neumiestňujte na chvejúci sa stôl. počítača a periférnych zariadení. Jednotka by mohla spadnúť a poškodiť sa mimo kontroly spoločnosti Toshiba. Kompatibilita sa môže líšiť v závislosti od hardvérovej konfigurácie a operačného systému používateľa. ohroziť životy alebo spôsobiť fyzické zranenia. ktorá. softvéru a operačného systému a ďalších faktorov. môže mať za následok ľahké alebo stredne ťažké zranenie. spôsobiť požiar a následne viesť k vážnemu zraneniu. úrovne bezpečnosti alebo pri ktorých zlyhanie alebo prevádzková chyba môže kde ste ju kúpili. Nenechávajte súčasti. vypnutie –40 až 65 °C) V tejto časti sú uvedené dôležité preventívne opatrenia. Dostupná *Poškodenie majetku predstavuje poškodenie zariadenia. ktorý môže poškodiť produkt. že pre počítač budete potrebovať *Medzi vážne zranenia patrí oslepnutie. 2.0 je spätne kompatibilné s rozhraním USB 2. Jednotku nezakrývajte počas prevádzky. viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Spoločnosť Toshiba za žiadnych okolností nezodpovedá za nesprávne Nepoužívajte jednotku v mokrom ani vlhkom prostredí. POZNÁMKA Označuje postupy. v osobnej mechanike alebo v spotrebičoch pre domácnosti. okamžite ho systémov. aby sa do jednotky nedostali žiadne tekutiny ani kovové produkt pôvodne kúpený. ktoré môžu spôsobiť OZNÁMENIE poškodenie majetku a ďalšie problémy. ukladacia kapacita (vrátane vzoriek rôznych mediálnych súborov) sa bude líšiť v závislosti od veľkosti súborov. zraneniu a poškodeniu majetku a aby sa zaručilo bezpečné a správne Jednotku nepoužívajte. vozidiel hromadnej dopravy. Ak počítač nemá port USB 3. časti jednotky alebo príslušenstva čistite pomocou suchej mäkkej handričky. Jednotku ani žiadne príslušenstvo nečistite pomocou chemikálií. deformáciu alebo smrť alebo vážne zranenie. pretože by nepostupovali podľa pokynov uvedených v používateľskej príručke. dym alebo sa prehrieva. zmenu farby týchto predmetov a stratu údajov. Vonkajšie Označuje možnú nebezpečnú situáciu. poškodenie jednotky. ktoré si nevyžadujú hospitalizáciu alebo dlhotrvajúcu Operačný systém počítača však signalizuje kapacitu v násobkoch 2 pri ambulantnú liečbu. napríklad na kancelársku prácu. Cudzie predmety môžu vytvoriť skrat. Ak tak neurobíte. (Prevádzka: 5 až 35 °C. požiarom. Nesprávne používanie súčastí vrátane. pretože by to mohlo mať za následok stratu údajov alebo poškodenie jednotky. Počas prevádzky sa nedotýkajte kábla USB. nerovný alebo naklonený povrch nedbanlivosťou používateľov. Technické parametre produktu sa môžu zmeniť bez upozornenia. netraste ňou ani ju nenechajte spadnúť.0.0. (Spoločnosť smrť alebo vážne zranenie. otrava atď. 4. definícii 1 GB = 30 = 1 073 741 824 bajtov a 1 TB = 240 = 1 099 511 627 776 bajtov. Jeden gigabajt (1 GB) znamená 109 = 1 000 000 000 bajtov a jeden terabajt *Medzi ľahké alebo stredne ťažké zranenia patria rany. Technická podpora pre tento produkt je dostupná len v krajine.

oznak in grafičnih simbolo . kadar kovinski in plastični deli kažejo znake neobičajnih lastnosti.511.000 bajtov. z dolgoročnimi posledicami Vendar pa se bo hitrost prenosa znižala na tako kot pri USB 2. Združljivost je odvisna od konfiguracije strojne opreme in operacijskega Označuje ravnanje. (delovanje: 5 °C–35 °C. drugo nestabilno mesto. ne puščajte na dosegu otrok in živali. Uporaba kemikalij lahko pokvari. Tehnični podatki izdelka se lahko spremenijo brez obvestila. Pogona ne butajte.000.073. posebno visoke zahteve glede zanesljivosti. Kovinski predmeti lahko povzročijo kratek stik. USB 3.000. izklop: –40 °C–65 °C) Naredite varnostne kopije čim več podatkov na pogonu na drug pogon za shranjevanje. ki ga povzroči bliskanje. programske opreme za povezovanje. 1. napravo nemudoma izklopite in odgovorna.0. nasprotnem primeru pride do električnega udara ali požara. pogon ne bo deloval. takoj ustrezno ukrepajte in se 3. ki bi lahko povzročila OPOMBA lažje ali srednje resne telesne poškodbe.099. saj lahko v družba Toshiba ne more vplivati. kjer niso zagotovljene relevantne ravni varnosti ali kjer bi lahko okvara oz. Oprostitev odgovornosti posvetujte z zdravnikom. zaradi česar se lahko poškoduje Družba Toshiba ni odgovorna za nobeno škodo. ne pa telesnih poškodb. zlomi. kot so vijaki. lahko pride do dušenja in zadušitve. Pogona ne uporabljajte pri visokih ali nizkih temperaturah oz. upoštevati uporabniki naših izdelkov (in ostali). Uporabljajte le dodatno opremo proizvajalca. Prepričajte se. da ne bi prišlo do telesnih Pogona ne uporabljajte med nevihto. Zato lahko pride do izgube podatkov ali poškodb pogona. za katere ni potrebna hospitalizacija in/ali dolgoročno zdravljenje v bolnišnici. razen za to vrsto uporabe.627. M pa pomeni 1012 = 1. Označuje neposredno nevarnost. opekline. ki lahko povzročita smrt ali resne poškodbe. aeronavtični ali vesoljski sistemi. opekline (nizka in visoka USB 2. Uvod izgube podatkov ali poškodb pogona. 2. potresa ali drugačne nesreče. če se ji ne izognete. Omejitev uporabe Pogona ne uporabljajte. temperatura). omogočanje življenja ali kontrolne naprave za sprožitev orožja). SL . Če zagledate bliskanje ali zaslišite poškodb in materialne škode ter da bi zagotovili varno in pravilno uporabo naših grmenje. poškoduje ali razbarva omenjene elemente in povzroči izgubo podatkov. nagnjeno površino ali ne bo izvajala obnavljanja podatkov in ne bo krila stroškov obnavljanja podatkov). Obrnite se na trgovino. Napajanje in drugi varnostni ukrepi formatiranja. do katere pride zaradi napake ali pa povzroči poškodbe. na katero Ne izvajajte neustreznega vzdrževanja ali razstavljanja. električni šok. saj se lahko začne pregrevati. poškodb pogona in/ali telesnih poškodb. preden nadaljujete s podrobnejšim opisom Zaradi tokovnega sunka. 4. električni šok itd. Zunanji del pogona ali resno telesno poškodbo.. saj lahko zato pride do izgube podatkov ali poškodb pogona. boste morda potrebovali krmilnik gostitelja USB 3. Računalniški operacijski sistem pa zmogljivost pomnilnika določa z uporabo druge potence. OPOMBA Daje pomembne informacije Če računalnik nima vrat USB 3. električnega udara ali požara. Družba Toshiba nikakor ni odgovorna za napačno uporabo pripomočkov in Ne dovolite.0 je združljiv s starejšo različico USB 2. neravno. med drugim slepota. OPOZORILO in druge težave.000. Označuje morebitno nevarnost. ali malomarnosti uporabnikov. na primer v pisarni. saj lahko zato pride do električnega udara. hude telesne poškodbe. Zaradi napačne uporabe delov. kadar se temperatura nenadoma spremeni. Pogona ne uporabljajte. če je padel ali se poškodoval. saj lahko zato pride do izgube podatkov ali poškodb pogona. saj lahko zato pride do 1. in pripomočkov očistite s suho mehko krpo. saj lahko zato pride do Ta pogon se uporablja na standardne načine. ki lahko povzroči smrt ali resne telesne poškodbe. sponke ali sponke za papir.000 bajtov z uporabo desete potence. saj lahko zato pride do izgube podatkov ali poškodb pogona. Zato je prikazana zmogljivost pomnilnika manjša. Delov.824 bajtov in 1 TB = 240 = *Premoženjska škoda je škoda na napravi. kjer obstajajo kjer ste izdelek kupili. Razpoložljiva zmogljivost pomnilnika (vključno s primeri različnih predstavnostnih datotek) se razlikuje. En gigabajt (1 GB) pomeni 109 = 1. Označuje morebitno nevarnost..0. vključno z opeklinami in naprave za upravljanje vozil za masovne prevoze.000. če ne upoštevate navodil. Ne uporabljajte za posebne namene izključite kabel USB iz naprave. kontrolne požara. izdelkov. pogon in v gospodinjskih pripomočkih. požara. kot osebni električnega udara.0 Če napajanje pogona ni zadostno. kot so plastični pokrovi in električni vtiči. Družba Toshiba nikakor ni odgovorna.741. nasprotnem primeru pride do telesnih poškodb. ki lahko povzroči materialno škodo sistema uporabnika. v katere je priključen pogon. en terabajt (1 TB)  ed lažje ali srednje resne poškodbe spadajo rane. da razumete in upoštevate pomen spodaj opisanih računalnik in zunanje naprave. Družba Toshiba Corporation ni Če izdelek oddaja vonj. saj lahko v v uporabniškem priročniku. Pogon lahko priključite tudi v vrata *Resne poškodbe. Podpora za izdelek je na voljo samo v državi. Tako je 1 GB = 230 = 1. operacijskega sistema in drugih dejavnikov. Družba Toshiba ni odgovorna za poškodbo ali izgubo podatkov (družba Toshiba Pogona ne postavljajte na majavo mizo. rane. ali hospitalizacijo in/ali dolgoročnim zdravljenjem v bolnišnici. Pogona ne uporabljajte več. operativna napaka ogrozila življenje ali povzročila fizično poškodbo OPOZORILO Med delovanjem ne izklopite kabla USB. podatkov ali poškodb pogona. V nasprotnem primeru lahko pride do (atomske kontrolne naprave.Priročnik z navodili za varnost in udobje Pogona ne uporabljajte. Pogon lahko pade. se pregreje ali kadi.000. ki so navedena Pogona ne izpostavljajte mokrim ali vlažnim pogojem. zastrupitev itd. medicinske naprave za električnim udarom. odvisno od velikosti datoteke. programske opreme. lahko pride do izgube varnostnih ukrepov. V tem razdelku najdete seznam pomembnih varnostnih ukrepov. ki bo povzročila smrt Pogona in drugih pripomočkov ne čistite s kemikalijami. spuščajte ali stresajte. ter izklopite kabel USB iz računalnika. nastavitev. ki jih morajo Med delovanjem ne pokrivajte pogona. med drugim če jih po nesreči pogoltnete.0 za kartice ExpressCard.0. v kateri je bil ta izdelek kar lahko poškoduje izdelek ali zaneti požar in posledično povzroči morebitne originalno kupljen. Če oseba pogoltne kak delec. kadar je prisotna rosa. nemudoma izklopite naprave. Med delovanjem se ne dotikajte kabla USB. da v pogon pridejo tekočine ali kovinski predmeti.776 bajtov.

) dengesiz başka bir yere koymayın. aşırı ısınırsa veya duman çıkartırsa derhal aygıtı kapatın güvenlik düzeylerinin garanti edilemediği veya arıza veya çalışma hatasının ve USB kablosunu cihazdan çıkarın.35°C. yaralanmalara yol açacak ve kısa sürede tehlike Gök gürültülü sağanak yağışlı havalarda sürücüyü kullanmayın. tıkanma ve boğulmaya neden olarak ölümle ya da ciddi yaralanmayla sonuçlanabilir. Kullanıcı El Kitabında bulunan içeriğin izlenmemesinden hiç bir suretle uygun olmayan bakım işlemi yapmayın veya ürünü demonte etmeyin. Yalnızca üretici tarafından sağlanan aksesuarları kullanın. Bir parçanın yutulduğundan şüpheleniyorsanız. USB 3.000 anlamına gelir. 4.0 ile geriye dönük olarak uyumludur *Etkileri uzun süre devam eden ya da tedavi için hastaneye kaldırılmayı ve/veya Sürücüye yeterli elektrik gücü sağlanmaması durumunda sürücü çalışmaz. geçmeden önce. Sürücü veya aksesuarlarını kimyasal maddelerle temizlemeyin. Kişisel yaralanmaya yol açmayacak.000. veri kaybı yaşanabilir veya sürücü hasar görebilir. söz konusu öğelerin bozulmasına. Sorumluluk Muafiyeti yapın ve bir doktora başvurun.0 durumları da dahil olmak üzere ciddi yaralanmalar. Şimşek yaratacak bir durumu belirtir. Kapalıyken: -40°C .511. Engellenmediği takdirde küçük veya orta dereceli Kimyasal madde kullanımı. Üst düzey güvenilirlik gereksinimlerinin bulunduğu. Elektrik ve diğer Güvenlik Önlemleri düşük kapasite gösterilir. sorumlu değildir. veri kaybı veya sürücüde hasara yol açabilir. zehirlenme vb. elektrik çarpmalarına veya yangına yol açabileceği için Toshiba. Kullanım kısıtlamaları aksi taktirde.000 bayt ve Bir Terabayt (1TB) ifadesi 1012 = *Maddi hasar cihaza hasar anlamına gelmektedir.0 işlevi USB 2. dışındaki diğer kazalardan kaynaklanan herhangi bir hasardan sorumlu değildir.000.65°C) Yaralanmaları ve maddi hasarları önlemek. kullanıcının donanım yapılandırmasına ve işletim sistemine bağlı NOT Önemli bilgiler verir olarak değişiklik gösterebilir. toplu taşımacılık araçlarını çalıştırmak için kullanılan denetleme satın aldığınız mağazayla iletişime geçin. zımba teli veya ataş gibi metal cisimlerin sürücünün içine girmesine izin Bu ürün desteği yalnızca Ürünün ilk olarak satın alındığı ülkede geçerlidir. işletim sistemine ve diğer etmenlere bağlı olarak değişir. sorumlu değildir.000. elektrik çarpması. NOT Uyumluluk. Sürücü veya aksesuarların dış kısmını temizlemek için kuru yumuşak bir bez kullanın. *Küçük veya orta dereceli yaralanma teriminin kapsamına. Cihaz çalışırken USB kablosuna dokunmayın. bir durumu belirtir. deprem veya Toshiba’nın kontrolü bu da sürücünün hasar görmesine veya muhtemel yaralanmalara yol açabilir. Sürücü hasar görecek şekilde düşebilir. kırıklar. yazılıma. elektrik çarpması vb. veri kaybı yaşanabilir veya sürücü hasar görebilir.776 bayt. Bilgisayarda USB 3. Bu türdeki kullanımlar haricinde Toshiba Corporation sorumlu aksi taktirde. yangın çıkabilir. ayarlara.0 bağlantı noktası yoksa bilgisayarınız için USB 3. uzun süreyle hastanede kalınmasını gerektiren körlük. çocukların ve evcil hayvanların Tüm teknik özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir. yaralanma. çakması görürseniz veya gök gürültüsü duyarsanız sürücünün bağlı olduğu aygıtları . yaşam desteği için kullanılan tıbbi cihazlar veya silah ateşleme denetleme cihazları).000. Kazayla yutma dahil ancak bu durumla sınırlı olmamak üzere parçaların doğru şekilde kullanılmaması. Aksi taktirde veri kaybı yaşanabilir veya sürücü hasar görebilir. bir yere çarpmayın veya sarsmayın. yaşanabilir veya sürücü hasar görebilir. tedavi için Ancak bu durumda aktarım hızı USB 2.073. potansiyel olarak tehlikeli veya renk kaybına uğramasına ve veri kaybına neden olabilir. Toshiba kullanıcının hata ve ihmali.derhal kapatın ve USB kablosunu Engellenmediği takdirde potansiyel olarak ölüme veya bilgisayardan çıkarın. aksi taktirde.099. Sürücüyü düşürmeyin. düz olmayan. Bir Gigabayt (1GB) ifadesi 10’un kuvvetleri kullanılarak 109 = 1.Güvenlik ve Rahatlık Kullanım Kılavuzu Sürücüyü yüksek veya düşük sıcaklıklarda veya ani sıcaklık değişikliklerinde 1. Engellenmediği takdirde ölüme veya ciddi Aşırı ısınmayı önlemek için sürücü çalışırken üzerini örtmeyin.bilgisayar veya çevre birimleri .Giriş kullanmayın. Aksi takdirde.741. ancak maddi UYARI hasar ve başka sorunlarla sonuçlanabilecek uygulamaları belirtir. (Farklı ortam dosyası örnekleri dâhil olmak üzere) Mevcut veri saklama kapasitesi dosya boyutuna. veri kaybı yaşanabilir veya sürücü hasar görebilir. derhal uygun acil müdahaleyi 3. Elektrik çarpmalarına veya yangına yol açabileceği için sürücüyü ıslak veya Toshiba bağlantı araçlarının ve yazılımın yanlış kullanımından hiç bir suretle nemli ortamlara maruz bırakmayın. Bu sürücü ofis işleri. Yabancı nesneler kısa devreye neden olabilir. Veri bozulması veya kaybından Toshiba sorumlu değildir. formatına. yanma. eğimli bir yüzey üzerine veya işlemi yapmayacak veya bununla ilgili giderleri de karşılamayacaktır. aşağıda tanımlanan etiketlerin ve grafik simgelerin anlamlarını Çiğ yoğunlaşması durumunda sürücüyü kullanmayın aksi taktirde veri kaybı bildiğinizden ve belirtilen önlemlere uyduğunuzdan lütfen emin olun. tehlike yaratabilecek bir durumu belirtir. havacılık ve yaralanmalar yaşanabilir. olmayacaktır. yangın. dolayısıyla daha 2. deformasyona yaralanmalara yol açabilecek. (Çalışırken: 5°C .000.627. Metal ve plastik parçalarda anormallik olduğunda sürücüyü kullanmayın. aksi taktirde. elektrik çarpmasına neden olabilir. cihazları. sürücü yaşamsal tehdit oluşturabileceği veya fiziksel bir yaralanmaya yol açabileceği hasar görebilir ve/veya yanıklar ve elektrik çarpması dahil kişisel özel kullanımlar için kullanmayınız (atomik denetleme cihazları. erişebileceği yerlerde bırakmayın. bu da ürünün hasar görmesine ve yangına yol açarak ciddi yaralanmayla sonuçlanabilir. Plastik kapaklar ve elektrik fişi gibi parçaları. vermeyin. aksi taktirde. (Toshiba veri kurtarma Sürücüyü sallanan bir masa. Öte yandan bilgisayar işletim sistemi saklama kapasitesini 2’nin kuvvetlerini kullanarak gösterir. uygun Ürün koku yayarsa. Yıldırımın neden olacağı ani elektriksel gerilim sistem ciddi yaralanmalara yol açabilecek ve kısa sürede arızası. Express Kartı Ana Kaynak Denetleyicisi gerekebilir. durumlar girer. Sürücüyü bilgisayarınızın USB 2.824 bayt ve 1TB = 240 1. UYARI Cihaz çalışırken USB kablosunu çıkarmayın. Kişisel yaralanmalara. Bir daha bu sürücüyü kullanmayın. hastaneye kaldırılmayı ve/veya uzun süreyle hastanede kalınmasını gerektirmeyen yaralanma. 1 GB=230 = 1. ürünlerimizin güvenli ve doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamak için kullanıcıların (ve diğer kişilerin) almaları Mümkün olduğunca tüm verilerinizi başka bir veri saklama sürücüsüne gereken önlemler bu bölümde listelenmiştir. 1. yanma (düşük ve yüksek sıcaklıkta). kişisel kullanım ve ev aletleri gibi standart uygulamlarda Düşmesi veya hasar görmesi durumunda sürücüyü kullanmayın. Vida. TR . Önlemlerin ayrıntılı açıklamalarına yedekleyin.0 hızına düşecektir.0 bağlantı noktasına da bağlayabilirsiniz. kullanılır. elektrik çarpmasına neden olabilir. Lütfen ürünü uzay sistemleri.

‬‬ ‫لتوفير معلومات هامة‬ ‫ملحوظة‬ ‫تخضع مواصفات المنتج للتغير دون إشعار سابق‪.:‬‬ ‫درجة مئوية)‬ ‫تأكد من عمل نسخ احتياطي بقدر ما تستطيع من البيانات الموجودة في المحرك على محرك التخزين اآلخر‪.‬‬ ‫إساءة‪ ‬استخدام أجزاء‪ ،‬مثل االبتالع العرضي على سبيل الحصر ال الحصر‪ ،‬قد يسبب االختناق والخنق مما‬ ‫‪.‬سوف تختلف سعة التخزين المتوفرة‬ ‫لإلشارة إلى الممارسات التي قد تسبب أضرارا في الممتلكات ومشاكل أخرى‪ ،‬ولكن‬ ‫(بما‪ ‬في ذلك أمثلة لملفات الوسائط المختلفة) بناء على حجم الملف والتنسيق واإلعدادات والبرامج ونظام‬ ‫إشعار‬ ‫ليس اإلصابة الشخصية‪.000.0‬متوافق مع ‪ USB 2.‬‬ ‫واحد جيجابايت (‪ )1GB‬تعني ‪ 1.‬‬ ‫استرداد للبيانات‪).0‬‬ ‫لإلشارة إلى موقف خطر محتمل قد يؤدي إلى الوفاة أو إصابة جسيمة إذا لم يتم تجنبه‪.USB 3.‬‬ ‫منفذ ‪ .‬‬ ‫توشيبا غير مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف إذا لم تتبع التوجيهات المذكورة في دليل المستخدم‪.‬‬ ‫ال تصدم أو تسقط أو ترج المحرك‪ ،‬ألن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات أو إتالف المحرك‪.‬‬ ‫ال تستخدم المحرك في أجواء تكثيف الندى‪ ،‬ألن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات أو إتالف المحرك‪.‬يرجى االتصال بالمتجر الذي‬ ‫اشتريته منه‪.‬فقد يسقط المحرك ويتعرض للتلف وقد يتسبب ذلك في إصابة‪.824 = 230‬بايت وواحد تيرا بايت = ‪= 240‬‬ ‫‪ 1.‬وإذا كنت تشك أنه تم ابتالع قطعة‪ ،‬قم على الفور باتخاذ إجراء الطوارئ‬ ‫يستخدم هذا المحرك في التطبيقات القياسية مثل العمل المكتبي والمحرك الشخصي واألجهزة المنزلية‪ .‬‬ ‫ال تغطي المحرك أثناء التشغيل فقد يصبح ساخنا ً أكثر من الالزم‪.‬‬ ‫*اإلضرار بالممتلكات يعني اإلضرار بالجهاز‪.‬‬ ‫باستخدام األس ‪ 2‬لتعريف واحد جيجا بايت = ‪ 1.741.‬‬ ‫ال تترك أجزا ًء مثل األغطية البالستيكية ومقابس الكهرباء في متناول األطفال والحيوانات األليفة‪.‬فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى حدوث حريق أو تلف بالمحرك و‪/‬أو إصابة‬ ‫شخصية من بينها الحروق والصعق بالكهرباء‪ .776‬بايت وبالتالي يظهر السعة التخزينية أقل‪ .‬لتنظيف السطح الخارجي للمحرك أو الملحقات‪ ،‬استخدم‬ ‫قطعة قماش جافة ناعمة‪ .‬‬ ‫ال تلمس كبل ‪ USB‬أثناء التشغيل‪ ،‬ألن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات أو إتالف المحرك‪.‬ال تستخدم المحرك مرة أخرى‪ .511.‬‬ ‫ولكن سيتم خفض معدل النقل إلى معدل نقل ‪.10‬إال أن نظام تشغيل الكمبيوتر يفيد بأن سعة التخزين‬ ‫لإلشارة إلى موقف خطير محتمل قد يؤدي إلى إصابة طفيفة أو متوسطة إذا لم يتم تجنبه‪.‬‬ ‫ال تستخدم المحرك أثناء وجود عاصفة رعدية‪ .‬‬ ‫التحكم في إطالق األسلحة) التي توجد فيها متطلبات موثوقية عالية بشكل خاص‪ ،‬حيث ال يتم ضمان مستويات‬ ‫ال تقم بصيانة أو تفكيك غير مناسب ألن ذلك قد يسبب إصابة شخصية أو قد يؤدي إلى صدمة كهربائية أو حريق‪.000.‬‬ ‫قد تحتاج وحدة تحكم ‪ USB 3.2‬الطاقة واحتياطات السالمة األخرى‬ ‫توشيبا غير مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف عن إساءة استخدام جهاز االتصال والبرامج‪.1‬المقدمة‬ ‫ملحوظة‬ ‫يسرد هذا القسم االحتياطات الهامة التي يجب أن يراعيها مستخدمو منتجاتنا (وأي شخص أخر) لتجنب حدوث إصابات‬ ‫قد يختلف التوافق تبعا ً لتهيئة أجهزة المستخدم ونظام التشغيل‪.‬‬ ‫ال تسمح بدخول أية سوائل أو أشياء معدنية مثل المسامير أو الدبابيس أو مشابك الورق في المحرك‪.‬ال يستخدم في االستخدامات الخاصة (أدوات التحكم النووية‬ ‫ال تضع المحرك على منضدة غير ثابتة أو على سطح مائل غير منتظم أو غير ذلك من األماكن غير‬ ‫أو أنظمة الفضاء أو أدوات التحكم في تشغيل مركبات النقل الجماعي أو األجهزة الطبية إلنقاذ الحياة أو أدوات‬ ‫المستقرة‪ .099.‬‬ ‫ال تستخدم سوى الملحقات التي قامت جهة الصنع بتوريدها‪.‬‬ ‫ال تستخدم المحرك إذا تم إسقاطه أو تلفه‪ ،‬ألن ذلك قد يؤدي إلى صدمة كهربائية‪.‬‬ ‫ال تعرض المحرك لظروف بلل أو رطوبة ألن ذلك قد يؤدي إلى صدمة كهربائية أو حريق‪.000‬بايت باستخدام األس ‪ .‬‬ ‫ال تستخدم المحرك عند ظهور خصائص غير طبيعية بالقطع المعدنية والقطع البالستيكية‪ ،‬فقد يؤدي ذلك إلى‬ ‫صدمة كهربائية‪.‬‬ ‫ال تستخدم المحرك في درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة أو عند حدوث تغيرات مفاجئة في درجة الحرارة‪.000.‬‬ ‫توشيبا غير مسؤولة عن أي ضرر بسبب فشل أو إهمال المستخدمين أو الحرائق أو الزالزل أو غيرها من‬ ‫الحوادث الخارجة عن سيطرة توشيبا‪.‬‬ ‫التشغيل وغيرها من العوامل‪.000.0 Express Card Host Controller‬للكمبيوتر إذا لم يكن بالكمبيوتر‬ ‫لإلشارة إلى موقف خطر وشيك سيؤدي إلى الوفاة أو إصابة جسيمة إذا لم يتم تجنبه‪. ‫دليل تعليمات السالمة والراحة‬ ‫‪.‬‬ ‫فقد‪ ‬تتسبب األشياء المعدنية الغريبة في حدوث قصر كهربائي قد يؤدي إلى حدوث تلف بالمنتج مما قد يتسبب‬ ‫في إصابة جسيمة‪.‬‬ ‫إشعار‬ ‫ال تفصل كبل ‪ USB‬أثناء التشغيل‪ ،‬ألن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات أو إتالف المحرك‪.‬‬ ‫فقد ذلك يؤدي إلى فقدان البيانات أو إتالف المحرك‪( .4‬قيود االستخدام‬ ‫يؤدى إلى الوفاة أو إصابة جسيمة‪ .‬ال تنفذ توشيبا أي استرداد للبيانات وال تغطي تكاليف أي‬ ‫المستشفيات و‪/‬أو زيارات مطولة للمستشفي للعالج‪.‬التشغيل‪ 35 – 5 :‬درجة مئوية‪ ،‬إيقاف‪65 – ٤٠.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‬ ‫‪AR‬‏‬ .627.‬‬ ‫دعم هذا المنتج متوفر فقط في البلد الذي تم فيه شراء المنتج في البداية‪.0‬السابق‬ ‫ورموز الرسوم المبينة أدناه قبل أن ننتقل إلى الوصف التفصيلي لالحتياطات واالمتثال لالحتياطات المذكورة‪.‬فقد يتسبب استخدام المواد الكيماوية األخرى في تدهور أو تشوه أو تغير لون هذه‬ ‫العناصر وفقدان البيانات‪.‬‬ ‫‪.0‬يمكنك أيضا توصيل المحرك بمنفذ ‪ USB 2.USB 2.‬فقد تؤدى موجة‬ ‫كهربائية ناجمة عن العاصفة إلى تعطل النظام أو فقدان للبيانات أو تلف بالمحرك‪.000 = 109‬بايت وواحد تيرابايت (‪ )1TB‬تعني ‪= 1012‬‬ ‫‪ 1.‬‬ ‫*اإلصابة جسيمة تشمل العمى والجروح والحروق (انخفاض وارتفاع درجة الحرارة) والصعق بالكهرباء والكسور‬ ‫والتسمم الخ‪ .‬‬ ‫إذا لم يكن المحرك مزودا بما يكفي من الطاقة‪ ،‬فلن يعمل‪.3‬الحصانة من المسؤولية‬ ‫*وتتضمن اإلصابة الطفيفة أو المعتدلة الجروح والحروق والصعق بالكهرباء وغير ذلك‪ .‬‬ ‫السالمة ذات الصلة أو أينما يمكن أن يهدد الفشل أو الخطأ التشغيلي الحياة أو يسبب إصابة بدنية‪.‬‬ ‫ال تنظف المحرك أو أي ملحقات بأي مواد كيميائية‪ .000.‬‬ ‫شركة توشيبا مسوولة إال عن هذا النوع من االستخدام‪ .‬ال تكون‬ ‫المناسب واتصل بطبيب في الحال‪.0‬بالكمبيوتر‪.‬‬ ‫إذا صدرت رائحة من المنتج أو سخن أكثر من الالزم أو خرج منه دخان‪ ،‬قم بإيقاف الجهاز على الفور‬ ‫وافصل كبل ‪ USB‬من الجهاز‪ .‬‬ ‫وأضرار في الممتلكات وضمان االستخدام اآلمن والصحيح لمنتجاتنا‪ .‬بآثار طويلة األمد أو تحتاج إلى العالج في المستشفيات و‪/‬أو زيارات مطولة للمستشفي للعالج‪.‬عند رؤية برق أو سماع رعد‪ ،‬قم على الفور بإيقاف األجهزة‬ ‫الموصل بها المحرك والكمبيوتر واألجهزة الطرفية وافصل كبل ‪ USB‬من الكمبيوتر‪ .073.‬يرجى التأكد من أنك تفهم معاني التسميات‬ ‫‪ USB 3.‬ال تتطلب العالج في‬ ‫توشيبا غير مسؤولة عن تلف البيانات أو فقدان البيانات‪( .

SC7177-A2 .© 2016 Toshiba Electronics Europe GmbH. All rights reserved.