You are on page 1of 1

(OKS 005)

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PESANAN
ASAl
Hendal:lahdikembalikandengan invois
tuan kepada . Pesanan ini akan dibatalkanjika barang
SJ:I<OL~ KEB4Hi.ll-h-N 4JQ-tNlII ·barang tidak ditenma sebelum tankh No.·B - 003095
yang tersebut
11>100 rVl-~&A
Alamat

Sila ~=k,bar~R9 baral!!! yang tersebut di bawah ini keoada


na an e~a . UiiiiiK
5'ta<!<FE> ~

pada atau sebelum

Harga Seunit Oan


No. HargaBersih
Perihal Kuant~i Oiskaun

I.
1001"1 -e= pen'''@1u>'{ neetri
~ fUlq:jll u. g,..< ~P<tu ~WN"\ ~<I

:>.11-. II· llll1

.)JmIah (dalarn pet1<ataan): Ringgit Malaysia ~~~~!...lAt!


_ ~1'1LI Q O'A1I-"J1'\
Jumtah

i
Says mengesahkanbahawa peruntukan mencukupi sebelum pesananini dikeluarkan
Rujukan Nota Minta: eo If./~ 0 17

Rujukan Kontrak Perbendaharaan:


':),·8. .).0 '7 Taokh

(Hendaklah dlpenuhkan oleh Pembekal)


Saya memperakui bahawa saya telllh II,en,eakalkaA ~aftll'9 btllllAg "atau telah melaksanakan kerja yang tersebut dl atas
mengikut 'surat saya I tuan 603 0q!S bertarikh :'-1' tJ, .l-01'7

Tarikh ~6. 8· :'-017


Tandatangandan Cop Pembekal

(Hendakllh dlpenuhkan olsh aekollh)

Saya memperakui bahawa ·(1) barang baring yang dipesap di alas ,.lil:l dit.Rma dap ·dik.luawan untuk leNe digYRIk'IR
fdi6impaR daR didattaJ:kan dalam (oo RJjukaR) _
'(2) ke~a yang dibutirltan di atas telah dilaksanakandengan memuaskan.

Tarikh: ::1.0.8· !).ol1 Tandatanganpenenma : ;;-;;Zt':~iTISHAR'iFF:-


'Potong mana yang tidak berltenaan Jawatan