You are on page 1of 116

காதல் எனைைத் தணடய ொொாழத...

1. ொகாணட வநதாலதாை் தாயம்

மணமாறை்:
காைலயேலேய அரகல் இரநத ேகாவலல் கடடபொடடரநத ஒல
ொொரகக சபதம் காைதொ் பளகக. ொவறொ்படை் உறககதைத வடட
எழந்ேதை். காைலயல் ொாத தககமம், ொாத மழபபமாக ஒர அைைகைற
கைவலகல், நனறாகொ் ேொாரததக் ொகாணட ொடததரபொத எைகக மகவம்
படததமாை ஒனற. ஆைாலம், இை்ற ொகாஞசம் ேவகமாக
எழநதவடேடை்.

காைலயல் எழநத உடேை எைகக ேதனை் கடகக ேவணடம்..
ேகாபைொையக் ைகயல் ைவததக் ொகாணேட தைசரையேயா அலலத
ொதாைலககாடசையேயா ொாரபொத எைகக மகவம் படததமாை ஒனற.
சைமயலைறகக ொசனற அஙேக தயாைாக இரநத ேதனைை எடததக்
கடகக ஆைமபதேதை். எததைை ேதனரககைடகள் வநதாலம். அமமாவை்
ைகபொககவேம தனதாை். எததைை அரைமயாகொ் ேொாடறாஙக!. எை
மைதனள் எை் அமமாைவொ் ொாைாடடக் ொகாணேட இரநேதை்.

அபொொாழத, அஙேக வநத எை் அமமாவை் மகததல் ொவறபப
ேைைககள். எைகேகா ஒனறம் பரயவலைல. எனைைொ் ொாரதத
ேகாொததடை் “ஏணடா! உனைாேல ொகாஞசம் கட ொொாறகக மடயாதா?.
அநத ேதனைை உை் தமப அவசைமா களமொறாேைனன ேொாடட வசேசை். ந
எடததக் ொகாடடககடேட. அவனககனன ஒனன ொசஞசா ொொாறககைலயா
உைகக!. அபொட எனைடா உை் நாகககக அவசைம்?. அவை் ொாவம்
ொவறம் வயதேதாட அலவலகததகக ஒடொ் ேொாறாை்!" அபொடனன
ொடொடொவை ொொாரய ஆைமபததாை்.

அநத வசவகைளக் ேகடடதம் எைகக ொவறததவடடத.
எனனள் இரநத உறசாகம் எலலாம் வடய, மைதல் வரததம் ொடைத்
ொதாடஙகயத "ஏணடா அநதத் ேதனைைத் ொதாடேடாம்" எனற
ஆகவடடத. மைதல் மகநத வரததததடை் அஙகரநத நழவேைை்.

ஓ! எனைை யாை் எனற உஙகளகக ொதரயாதலைலயா?. நாை்
மணமாறை். M.Sc. ொடடதார. ேவைலத் ேதடவததாை் எனனைடய
தறேொாைதய மககய ேவைல. அததாை் எனனைடய இபேொாைதய
வசவகக எலலாம் காைணம். ஆறட உயைம், ொளை் சரபப, கைளயாை மகம்,
ொவளைள நறம், கடடாை உடல் இைவேய எைத அைடயாளஙகள்.
ேதாறறம் இரநத எனைொ் ொயை், ொசாலலக் ொகாளளமொட ேவைல எதவம்
எைகக இனனம் அைமயவலைல. கைத, கடடைை மறறம் கவைத
எழதவத எைககொ் படதத ேவைலகள்.

எை் தமப டபளேமா ொடசசடட ஒர நறவைததல் ேவைலயல்
இரககறாை். அதைாலதாை் அவனகக எஙக வடல இநத மரயாைத;(.

ஒர நமசம் அபொடேய ொழைச எலலாம் நைைததொ் ொாரககேறை்.
இேத அமமா அபொொாழத எலலாம் எனனடம் அபொட ொாசமா இரபொாை்!.
எைதச் ொசயதாலம் "இத மணககொ் படககம், இத மணககாகச்
ொசயதத“. அபொட எனற ஒேை மண மயமதாை். எைகக அபொொாழொதலலாம்
மகவம் படதத இடம் எை் தாயை் அரகாைமதாை். எனை எைககக்
கைடததாலம் சரதாை். உடேை ஓட வநத எை் தாயடம் அைத
ஒபபபேொை். அைதக் ேகடட மலரம் எனதாயை் மகதைதொ் ொாரபொதேல
தாை் எைகக ஆைநதம்.

இபேொாத எலலாம் ொழஙகைத ஆகவடடத. ேவைல கைடகக
தாமதம் ஆக, ஆக மரயாைத, அனப எலலாம் கைறய ஆைமபதத
வடடத. இபொொாழத "வநதடடாை் ொவடடொ் ொய" எனற ஆகவடடத.
ம்.. எனை ொணறத!. ேவைல கைடபொத எனை எை் ைகயலா
இரககனறத!. இபொொாழத எஙகள் உறேவ ஒர சமபைதாயம்
ஆகவடடத. யதாரததம் பரய ஆைமபதத உடை் நாை் ொகாஞசம்
ொகாஞசமாக நதைதேொால் எனனளேளேய ஒடஙக ஆைமபதத வடேடை்.

ேவைலககாக நானம் ஆைமடடம் மயறச ொசயத ொாரககேறை்.
ஒவொவார ேதரைவயம் நமபகைகயடை் தாை் சநதததொ் ொாரககேறை்.
ஆைால், ஒர ேதரவலம் ேதற மடயவலைல. எனைை வட தகதக்
கைறநதவரகள் எனற நாை் கரதயவரகளகக எலலாம் கட ேவைல
கைடதத வடடத. ஆைால், எைககத் தாை் ேவைல கைடககற வழையக்
காேணாம்.

இதைால், ொாரககற எை் நணொரகள் வடடாைததல் இரநத
எலலாம் எைகக ஒேை ஆேலாசைைகளதாை். ஆேலாசைைகள் எனறால்,
எைககக் ேகடட, ேகடடக் காத பளிததொ் ேொாகற அளவறக
ஆேலாசைைகள்.

ஆேலாசைைகைளக் கடத் தாஙகக் ொகாளளலாம், அவரகளிை்
ொரதாொொ் ொாரைவையத் தாை் (அலடசயொ் ொாரைவயாகவம் இரககலாம்)
எனைால் தாஙகக் ொகாளள மடயவலைல. எனை ொசயவத எலலாம்
ேநைம்.

ேநைம் எனறதம் தாை் எைகக எஙக அபொாவை் ஞாொகம்
வரகறத. அவரகக எதவம் ேநைததடை் நடககேவணடம். சனை வயசல்
இரநேத எஙகளிடம் கணடபபடை் இரநதாை். அதவம் சனை வயதல்
எலலாம் அவை் ொாரதேதாேல ேொாதம், ொதாைடகள் எலலாம் எைகக நடஙக
ஆைமபதத வடம். இபொொாழத ேவைல இலலாத ேொாகவம் சததமாகொ்
ேொசசவாரதைதேய எைககம் அவரககம் நனற வடடத.

ஒரநாள் கபபடடச் ொசானைாை். "மண! உைகக ொசயய
ேவணடயத எலலாம் ொசஞசாசச. ொொதத கடனகக உைகக ேசாற
ேொாடேறை். ேவற எதவம் எனகடட எதரொாரககாேத. உைகக அபபறமம்
எைகக கழநைதஙக, ொொாணடாடட எலலாம் இரககறாஙக
எலலாததககம் நாை் ொசயயணம்.” அததடை் அவை் மடததக் ொகாணடாை்.

கழநைதஙக அபொடனன அவை் ொசானைதல் எை் தஙகசச ைாஜயம்
அடககம். டகர மடதத வடட ஒர அலவலகததல ேவைலயல்
இரககறாள். இனனம் எஙக வடல எனனடம் ொாசமா இரககம் ஒேை
ஜவை். எனேைாட சலலைற ேதைவகளகக எலலாம் ொண வைம் ொகாடதத
இைடசககம் ேதவைத.

ேதவைத எனறதம் உஙகளகக ொவளைள உைடல சறககேளாட
உளள உரவம் ஞாொகததகக வநதாலம் வரம். ஆைால், எைகக
எனேைாட நதயா ஞாொகம் தாை் வரம்!. நதயா எனகற அழகொ் பயல்
எனைைச் சழறற, சரடட எடததடடச் ொசனற ொல வரடம் ஆகறத.
ேநறைறயத் ேதரவல கட "உலக அழக யாை்" எனொதறக நதயா எனற
ொசாலல வாஙக கடடககடட வநேதை்.

ஒர மாரகழயை் களிரகாைலயல், ொால் வாஙக வநதரநத
அைைவரலம் அவள் தனயாகத் ொதரநதாள், அனற அவளிை் அழகல்
மயஙகயவனதாை் பை் இனற வைை எழநதரககேவ இலைல.. அவைளொ்
ொறற சரககமாக வரணகக ேவணடொமனறாள் - ேதவேலாகததல் யாேைா
ஒரவை் சயநைைவலலாத தரணொமானறல் வடதத சாொததால் இநத
உலகததறக தை் ொொாலைவ அபொடேய எடததக் ொகாணட வநத ேதவைத
எனற தாை் நாை் வரணபபேொை்.

இனற ஏேதா மககயமாை வசயம் ேொசேவணடம் எனற எனைை
வைசொசாலல இரநதாள். அைதக் ேகடடதல் இரநத எை் மைம் ஒர
நைலயல் இலைல. சநேதாசததல் கதததக் ொகாணேட இரநதத.
ொைொைபபை் உசசததல் இரநேதை். கணணாடயை் மை் அடககடத்
தைலவாரக் ொகாணட இரநேதை்.

ொொளடேைாட நாை் வைளயாடக் ொகாணடரநதைதொ் ொாரதத எை்
தஙைக இைாஜ கணடல் ொணண ஆைமபதத வடடாள். ''ொொணகள்
அலஙகாைம் ொசயவைதொ் ொறற ேோாக் எழதொவரகள் உனைைொ்
ொாரககேவணடம் அணணா. தாஙகள் எழதய ேோாக் அைைததறகம்
ொொணகளிடம் மனனபபக் ேகடடக் ொகாளவாரகள்''. எனறவள் ொதாடரநத
''கணணாடகக வலககொ் ேொாகறத அணணா! வடடவட அத ொாவம்''
எனற கணடலடததாள்.

சாபபடட வடட களமொ ேவணடம் எனற அவசைததல் தடடல்
எனை இரககறத எனற ொாரககாமல் கட உணண ஆைமபதேதை்.
மைொமலலாம் நதயாைவச் சநதககொ் ேொாவைத எணண ஒேை சநேதாசமாக
இரநதத. அநத சநேதாசததேலேய ொைொைபொாகக் களமொ ஆைமபதேதை்.

நதயா எைககாக ைவததரககம் அதரசச தரம் ொசயத ொறறத்
ொதரயாமல், அவைளச் சநதககொ் ேொாவைத எணண, எணண சநேதாசொ்
ொடடகொகாணட ொைொைபொாக இரநேதை்.

2. ேநரமகதேதரவ (நறறல் இனொைானற)

எனனைடய ொசலேொச பைொலொ் ொாடைல மணமணகக
ஆைமபததத. உடேை ஏேதா சநதைையல் அைத எடதத "ொசாலல
நதயா! “ எனேறை். " மனனகக ேவணடம், நாை் தாமைை". எனற
அநதக் கைல், தாை் ஒர பைொல ொமனொொாரள் நறவைததல் இரநத
ேொசவதாகக் கறயத.

உடேை நாை், “மனனததக் ொகாளளஙகள்". எனறவாற அசட
வழநேதை். “ொைவாயலைல" எனற ொசானை அநதக் கைலல் சரபப
வழநதைத எனைால் உணை மடநதத.

“எஙகள் நறவைததல் ொணயடம் காலயாக இரககனறத. அத
உஙகள் தகதகக ஏறறவாற உளளதாகொ் ொாரதேதை். உஙகளால், எஙகள்
நறவைததல் இனற காைல நடககம் ேநரமகத் ேதரவகக வைமடயமா?“
எனற அநதக் கைல் ேகடடத. நானம் கலநதக் ொகாளவதாக ஒபபக்
ொகாணட ொசலேொசைய ைவதேதை்.
எைகக நதயா வைசொசானைத ஞாொகததறக வநதத. உடேை
நதயாைவத் ொதாடரப ொகாணேடை். ொலனலைல. அனற ொாரதத ஏேைா,
நதயாைவ எனைால் ொதாடரப ொகாளளேவ மடயவலைல. சர பறக
ொாரததக் ொகாளளலாம் எனற எணண, ேநரமகத் ேதரவகக களமொத் தயாை்
ஆேைை்.

அடதத சறத ேநைததல் நாை் அநத தாமைையை் மனைை்
இரநேதை். எனைை அறமகொ் ொடததக் ொகாணேடை். எனைைொ் ொறற
ொசானை உடேைேய அவை் மகததல் பனசரபப ொைவ ஆைமபததத. அநதச்
சரபபடேைேய எனைை அமைச் ொசானைவை், எை் மைற வரம் ொொாழத
அைழபொதாகச் ொசானைாை்.

அதறகொ் பறகதாை் அஙகரநத மறற நொரகைளொ் ொாரைவயட
ஆைமபதேதை். கைமாை கணணாட அணநதொட அவசைமாய் கறபபகைளொ்
பைடடயொட மனவரைசயல் அமரநதரநதவை் எனைைொ் ொாரதத ொாரைவயல்
நடப எனொத தளிேயனம் இரபொதாக எைககத் ேதானறவலைல. அவை்
ொாரைவேய நாை் எனைேவா அவரை் ேவைலையத் தடடொ் ொறகக வநததொ்
ேொால எனைைொ் ொாரததத.

கைடச வரைச ொசனற, அஙகரநத இரகைகயல் அமரநேதை்.
ொககததல் அமரநதரநதவை் எனைைொ் ொாரதத சேநகமாய் சரததாை். நானம்
ொதலகக சரதத ைவதேதை். "நாை் மத" எனற தனைை அறமகொ்
ொடததக் ொகாணடாை். நானம் எனைை அறமகொ் ொடததக் ொகாணேடை்.

அவை் ொதாடரநதாை், “பைதை் இநத நறவைததல ேநரமகதேதரவ
ொைாமொ கஷடமா இரககம். நாை் அனொவம் கைடககடடேம எனறதாை்
கலநதக் ொகாளகேறை்!. ேதறேவாமஙகற நமபகைக எலலாம் எைகக
கைடயாத. நஙக மனைாட ேொானஙகனைா எனை ேகளவ எலலாம்
ேகககறாஙகனன ொகாஞசம் ொசாலலஙக" எனறாை். நானம் "கணடபொா
ொசாலேறஙக" எனேறை்.

அவைத ேநைம், அவரதாை் மனைதாக அைழககொ் ொடடாை்.
“வாழததகள்" எனேறை். சறத ேநைம் கழதத ொதாஙகய மகததடை்
வநதாை். “எதரொாரததததாை் எனறாலம் அவஙக உஙகள் தகதகள்
ேொாதவலைல அடதத மைறொ் ொாரககலாம் எனற ொசாலலமேொாத
கஷடமாகததாை் இரகக" எனறாை்.

அவை் சைதைதயாக எனை எனை ேகளவகள் எலலாம் உளேள
ேகடடாரகள் எனற வளககச் ொசானைாை். நாை் எலலாம் பரநத மாதர
தைலயாடட ைவதேதை். பறக எைகக வாழததககற வைட ொொறறாை்.

எை் மைற வநதத. நானம் ொலயாட கணககாய், ொரதாொமாக
எழநேதை். உைடைய அவசைமாக தரததக் ொகாணேடை். தைலைய
மாைசகமாக ஒர கணணாட மனைை் ைவதத வாரக் ொகாணேடை்.
மகதைத அபொாவ கணககாய் மாறறக் ொகாணட உளேள நைழநேதை்.
எபொடததாை் அநதக் கைறவாை ேநைததல் அததைைக் கடவளகளம்
ஞாொகததகக வரவாரகேளா? ொதரயவலைல!. உளேள நைழநத
வணககதைதத் ொதரவதேதை். அஙக அமரநதரநதவை் சரதத மகதேதாட
எனைை அமைசொசானைாை். நானம் நனற கறவடட அமரநேதை்.

அவை் "நாை் தமழொசலவை்" எனற தனைை அறமகொ் ொடததக்
ொகாணடாை். தாை் அநத நறவைததல் வகககம் ொதவையயம் கறைாை்.
நலல ொதவயலதாை் இரககறாை் எனற நாை் நைைததக் ொகாணேடை்.
எனைைொ் ொறறச் ொசாலலமாறக் ேகடடாை்.

நாை் ொல ேதரவலம் ொசாலலச் ொசாலலொ் ொழகய அநத வரகைள
எநத உணரசசயமனற ஒபபதேதை். நாை் கடநத சல வரடஙகளாகேவ
ேவைலத் ேதடகேறை் எனொைத அறநத அவை் “ஏை் உஙகளகக கடநத
சல வரடஙகளாகேவ ேவைல கைடககவலைல?” எனற வைவைாை்.

'உனை மாதர யாைாவத ேவைல ொகாடததாதாேை! ேவைல
கைடககறதககனன' மைதல நைைசசககடட "ொதரயவலைலஙக"
எனேறை். அவை் பனைைகததவாேற எை் ேகாபபககைள ொாரகக
ஆைமபததாை்.

“தமழ் ேொசசொ் ேொாடட, கடடைைபேொாடட இைவகளில் எலலாம்
ொரச வாஙக இரககறஙக!. ொாைாடடககள். ஆைால், இைவகளககம்
இநதத் ேதரவககம் எனை சமமநதம்?. ஏை் இைத எலலாம் உஙகள்
ேகாபபல் ேசரதத இரககஙக?“ எனறாை்.

எைகக உடேை ேகாொம் வநத வடடத. 'தமழைாேவ உஙகளகக
எலலாம் இளககாைமா ேொாயடசச'. அபொட எனற மைதல் நைைததக்
ொகாணேட ேகாொதைதயம் அடககக் ொகாணேடை். "இலைலஙக அத ேவற
சல ேதரவகளககாக ைவததரநதத. அபொடேய இதலம் வநத வடடத"
எனேறை். அவை் பனைைகததவாேற ேகடடக் ொகாணட இரநதாை்.

பறக ேவற ேகளவகைளக் ேகடக ஆைமபததாை். நானம் எைககத்
ொதரநத அளவல் ொதலளிதேதை். ஒனறம் ொசாலலக் ொகாளளம் அளவல்
நாை் ொதலளிககவலைல எனொத எைகேகத் ொதரநதத.

ஒரவழயாகத் ேதரவ மடநதத. மடதத உடை் ேதரைவ
நடததயவை் ொசானைாை், “தர. மணமாறை். நனறாகததாை் ொதலளிததரகள்.
ஆைாலம், எஙகளகக சல தகதகள் ேொாதமாைதாக இலைல.
எஙகளிடம் உஙகள் தகதகளகக ஏறொொ் ொணயடம் அைமநதால் ொசாலல
அனபபகேறாம்".

எததைைேயாத் ேதரவகளில் ேகடட ொதலதாை் எனறாலம். மைதல்
ஏேைா மதலமைற வநதத ேொானேற ஒர வல வநதத. பனைைகைய
கஷடபொடட வைவைழததக் ொகாணட நனற கற வைட ொொறேறை்.

எபொடததாை் அஙகரநத ொவளிேய வநேதை் எனொொதலலாம்
எைகக நைைவல் இலைல. அபொடேய கால் ேொாை ேொாககல் நடநதக்
ொகாணட இரநேதை். தடொைை ஒலதத ொசலேொச தாை் எனைை இநத
உலகததகக அைழதத வநதத. அைத இயநதைம் ேொால எடதத,
“ொசாலலஙக" எனேறை்.

“மண! உஙகளககாக எவவளவ ேநைமதாை் காதத இரபொத.
உஙக கடட மககயமாை வசயம் ஒனன ொசாலலணமன ேவற ொசாலல
இரநேதை். நஙக எனைடானைா! ஊைச் சததடட இரககஙகளா?. சககைம்
வநத ேசரஙக. ொைாமொ மககயமாை வசயம் உஙககடடச் ொசாலலணம்".
எனறத அதல் கழலாய் ஒலதத நதயாவை் கைல்.

மறகணேம, எை் மைதல் இரநத ேசாரவ எலலாம் எஙேகச்
ொசனறத எனேறத் ொதரயவலைல. மைதல் ஒர பத உறசாகம் ொைவயத.
உடேை நதயா எனைை வைச் ொசாலல இரநத , அநதக் ேகாவைல ேநாகக
வைைய ஆைமபதேதை். மைொமஙகம் நதயாவை் அழக மகம் மனைலடகக
ஆைமபததரநதத.

3. காதலம் , கவைலகளம் நணொரகளா ?

ொாரககம் யாரககம், தைததல் இரநதொ் ொாரததாேல மைதல்
ொகத உணரசசையத் தணடம் வணணம் ேநரததயாகக் கடடபொடட
இரநதத அநத சவனேகாவல். உளேள நைழநத உடை் நதயா எஙக
எனறதாை் எை் கணகள் ேதடயத. தைததல் ஒர மகழ மைததை் அடயல்
அவள் ொைொைபொாக கழதத நைக ஒனைறக் கடததக் ொகாணட இரபொைதொ்
ொாரதத உடனதாை் மைதகக நமமத ஆைத. 'அழகாைொ் ொொணகள்
ேகாபபொதம் அழகதாை்' எனற நைைதத சறேற மறவலததக்
ொகாணேடை்.

ேநேை ொசனற இைறவைை வணஙகவடட. நதயாவடம் ொசனேறை்.
எனைைொ் ொாரததாள். மணடம் ொசயைைேயக் கடததக் ொகாணட இரநதாள்.
அவள் ேகாொததல் இரககறாள் எனொைத உணரநேதை். அவளத
அரசபொறகள் அநத ொசயேைாட வைளயாடவதம், ேகாொததல் அவள்
ஒவொவார பலலாக படஙக எரநதக் ொகாணட இரபொதம் நனறாகத் தாை்
இரககறத. ொாரததால் எைகக ேநைம் ேொாவேத ொதரயாததாை். ஆைால்,
பை் அவளத ேகாொம் அளவறக அதமாகவடம் எனொதால், அவைளச்
சமாதாைொ் ொடததம் வணணம் மதலல் ேொசைசத் தவககேைை்.
"நதத இபொடச் நைகையக் கடசச சாபபடடா தஙகம் வககற
வைலயேல கடடொட ஆகமா? “. எனற அசடடச் சரபபடை் ேொசைசத்
தவககேைை். அவள் எனைைொ் ொாரதத மைறததாள். உடேை ொயநத மாதர
நடதத “தஙக ொஷொ ேலகயம் சாபபடடால் உடமபகக நலலததாைாம்!.
சாபபடலாம் எவவளவ ேவணடமாைாலம் சாபபட" எனற
பனைைகததவாேறச் ொசானேைை்.

“அறவரககா உைகக?. எபொ வைச் ொசானேைை். இபொ வை!“.
எனற அவள் சற ஆைமபததாள். அழகாைொ் ொொாணணஙக ேகாொததலம்
அழகாகததாை் இரககறாரகள் எனற ொசனற எை் சநதைைைய, "ொகாஞசம்
கட உைகக சரயஸொைஸேே இலல மண" எனற நதயாவை்
கறககடதாை் இநத உலகததககக் ொகாணட வநதத. 'உனேைாட
இரகைகயல் எைகக சரயஸொைே் வரமா நதயா?,
ொைாமாணடகொைஸதாை் வரம்!' எனற மைதல் நைைததக் ொகாணேடை்.
ஆைால் அவளிடம் எதவம் ொசாலலவலைல. ொசானைாள் அவளத ேகாொம்
ொலமடஙகாகவடம்.!

அவளத ேகாொககைல் எனைை மடடமலல அரகல் நடமாடக்
ொகாணட இரநத சலரை் கவைதைதயம் இழததரபொத, அவரகள்
எஙகைள ேநாககொ் ொாரதத எனை நடககறத எனற ொாரகக ஆைமபததக்
ொகாணடரபொதல் ொதரநதத. இனயம் வடடால் எனை? ஏத? எனற
வசாரகக ஆைமபதத வடவாரகள். எனற ஒரகணம் ொயநத வடேடை்.

ேமலம், அைத வளரதத வரமொாத நாை். “நதத! இனைைகக
ஒர இனடரவய தடொைை ஏறொாடாசச. அதைாலதாை் உனகடடக் கட
ொசாலல மடயாமல் அஙக ேொாயவடேடை். அைத சநதததவடட ேநைாக
உனனடமதாை் வரகேறை். ொதரயமா". எனேறை். மகதைத அபொடேய
கடமாைவைை அபொாவயாக ைவததக் ொகாணேடை்.

“எபொட ொணணனஙக?” எனறாள் நதயா. நாை் ''பச'' எனற
மறபொாக ேசாகதேதாட தைலயாடடேைை். அைதக் ேகடடவடை், சறேற
கைறய ஆைமபதத இரநத நதயாவை் ேகாொம் மணடம எகற
ஆைமபததத. “எைககத் ொதரயம் மண!. நஙக அைதச் சரயா
ொணணயரகக மாடடஙகனன. உஙகளகக நாமளம் ஒர நலல
ேவைலையத் ேதடககேவாம். மனேைறகற வழயொ் ொாபேொாமன அககைற
இரநதாதாேை". எனற எனைைேய கறறம் சாடடைாள்.

அைதக் ேகடடதம் நாை் மகநத அலபொைடநத வடேடை். நாேம
ஒர கஷடததல் இரககேறாம். இவள் எனைடாொவனறாள் அைதொ் பரநதக்
ொகாளளாமல் ேொசகறாேள!. இரநதம் சாநதமாகத் ொதாடரநேதை். “நதத!
எைகக மடடம் அககைற இலைலயா எனை?. நாேை மகநத மைக்
கஷடததல இரககேறை். நயம் அதொ் பரஞசககாமொ் ேொசற". எனேறை்.
ேொசக் ொகாணடரகைகயல் ொாரததால் அவள் கணகளில் கணணை்!.

'அயேயா' எைகக உடேை மைொதலலாம் ொதற வடடத. அவள்
கணணைைத் தைடகக ேவணடம் எனற ைக ொைொைததத. அதேவ ொொாத
இடமாக இலலாமல் இரநதரநதால். இனேைைம், அவைள மடயல்
சாயதத ஆறதல் ொடததயரபேொை். இத ொொாத இடம். அத
மடடமலலாமல் ேகாவல். எைேவ, மைைதக் கடடொ் ொடததக் ொகாணட, “
நதத!. தயவ ொசயத அழைகைய நறதத. எைககம் ொைாமொ கஷடமா
இரகக. இத ொொாத இடம். சலை் நமைமேய ொாரககனறைை் ொாை்". எனற
அவைள ஆறதல் ொடதத மயனேறை்.

சறத ேநைததல் அவள் சமாதாைம் ஆைாள். இரநதம் அவளத
கணகளில் சறதளவ ஈைம் இரபொத எைககத் ொதரநதத. நாை், “ ொசாலல
நதத! எனை பைசசைை?. அதவம் அழகற அளவகக பைசசைை?“ எனற
ேகடட மணடம் ொமதவாக ஆைமபதேதை்.

நதயா உடேை "எனேைாட வடடல தவைமா மாபபளைள ொாரகக
ஆைமபதத வடடாஙக மண" எனறாள். நாை் உடேை சரகக ஆைமபதத
வடேடை். எனைேவா ஏேதா எனற ொயநத எைகக இபொொாழத தாை்
கவைல கைறநத மாதர இரநதத. "இவவளவதாைா நதத! உைகக
மாபபளைள இத வைைககம் உஙக வடடல ொாககாம இரநதாலதாை்,
நமம வடடல நமமளொ் ொதத அககைற இலலாமல் இரககாஙகேளனன ந
வரததபொடட அழணம். அத வடடடட, மாபபளைள ொாகக
ஆைமபசசதகக அழதால் எபொட!. ொொாணண கலயாண வயசல
இரநதாேல ொொததவஙக மாபபளைள ொாததககடடதாை் இரபொாஙக இத
ொைாமொ சாதாைணமாை வசயம் இதககொ் ேொாய் அழதால் எபொட". எனேறை்.

அவள் உடேை, சலபொாக “ உஙகளகக எபொவேம
வைளயாடடததாை் மண" எனறாள். "நாை் சரயோ கவைலொ் ொடடககடட
இரககேறை். நஙக எனைடானைா அதொ் பரஞசககாம
வைளயாணடககடட இரககஙக" எனறாள்.“ ேநததக் கட எனை ஒர
மாபபளைள ொாரததவடடொ் ேொாைாை். அவஙக நடநதகடட வதம் ொாரததா
எனைொ் படசசரகக மாதரததாை் ேதாணத. வைைவேல ொதல் ொசாலவாஙக
ேொால இரகக. நாம இபொ எனை ொணறத" எனறக் ேகடடாள்.
இேத ேவற ேநைமாயரநதா நாை் "மாபபளைள ஆள் எபொட? , ஒர
50 வயதகக ொகாஞசம் கைறவா இரபொாைா?” எனற கணடல்
அடததரபேொை். ஆைால் அநத இடததல் அொதலலாம் ேவணடாம் எனற
நைைதத நாை் ஒர தரமாைததடை் ொசாலல ஆைமபதேதை். “கடமாை
வைைககம் சமாளிதத ொார நதத. ஒர நைலைமகக ேமேல ேொாசசனைா,
நமமளொ் ொதத உஙக வடடல ொசாலலட அததாை் நமககம் நலலத".
எனேறை்.

“எனை ொசாலறஙக மண!. உஙகள எனைானன எஙக வடல
ொசாலறத. எதாவத ொசாலலககற நைலைமயலா நஙக இரககறஙக".
எனற எனைைக் கைறொடடக் ொகாணடாள்.

எைகக அபொடேய சலலடடொ் ேொாைத. அவள் ொசாலவதலம்
நயாயம் இரககததாை் ொசயகறத. ொசாலலக் ொகாளளமொட ஒர ேவைலயம்
இலலாத ஒரவைை தை் காதலொைனற தனைைச் சாரநதவரகளிடம் எபொட
ஒர ொொணணால் ைதரயமாக அைடயாளம் காடட மடயம்?.

எை் ைகயாலாகாத நைலைய நைைதத ஒர நமடம் எனைைொ்
ொைடதத ஆணடவை் ேமல் கட எைககக் ேகாொமாய் வநதத. 'ஏனதாை்
இபொட எனைைச் ேசாதககறாேைா?'.

"ந எைதொ் ொறறயம் கவைலொ் ொடாேத நதத. வைைவல் எைகக
ேவைலக் கைடததவடம். அதனபறக எலலாம் நலலொடயாக மடயம். ந
எனைை நமொலாம்". எனற அவைள ஆறதல் ொடததம் வணணம்
ொசாலலக் ொகாணடரநேதை். அபொொாழத வாசலொடையொ் ொாரததக்
ொகாணேட எை் ேொசைசக் ேகடடக் ொகாணடரநத நதயாவை் மகததல்
தடொைை ொயேைைககள்.

வாசலல் வநத யாைைேயாொ் ொாரதத நதயா ொயநத வடடாள். அநத
நொை் யாை் எனற ொாரககலாம் எனற தரமபொ் ொாரததால், அவை்
தமழொசலவை். இனற எைககத் ேதரவ நடததயவை். நாஙகள் அவைைொ்
ொாரததக் ொகாணட இரகைகயேலேய அவரம் எஙகைளொ் ொாரதத
வடடாை்.

"அவை் எை் அபொாவை் ொநரஙகய நணொை். ேொாசச! சககைேம நாை்
எஙக வடடல மாடடொ் ேொாேறை்". எனற நதயாவை் கைல் மணமணததத.
சறத ேநைததேலேய "நாை் களமொறை் மண, எலலாதைதயம் பறக ேொசக்
ொகாளேவாம்". எனறவாேற நதயா களமபவடடாள்.

நானம் களமொ எததனகைகயல் "தமப ஒர நமடம்". எனற
தமழொசலவனை் கைல் தடததத. அவை் எனை ொசாலலொ் ேொாகறாேைா!
எனற ொயததடை், அவைை ேநாகக ொசனேறை்.

இதயம் தக் தக் எனற அடததக் ொகாளவேத ொயமறததவத
ேொாலத் ேதானறயத. ைககாலகள் உதற அவைை ேநாகக ொயததடை்
ொாரதேதை்.

4. ேகாவலல் கைடதத நடப

ொயநதக் ொகாணேட அவை் அரகல் ொசனற எனைைொ் ொாரதத,
“உனைை எஙேகா ொாரதத மாதர இரகேக?" எனறாை் தமழொசலவை்.
"அயயா இனற உஙகள் நறவைததை் ேநரமகதேதரவகக
வநதரநேதை்.” எனேறை்.

"இபொொாழததாை் நைைவகக வரகறத.” எனற எனைை
அைடயாளம் கணட ொகாணட பனைைகததாை். “மனனககவம், நாஙகள்
எதரொாரதத அளவல் உனனைடய ொதலகள் இலைல. அதைாலதாை்
எனைால் எதவம் ொசயய இயலவலைல" எனறாை்.

'நமகேக ொதரநதததாேை' எனற மைதல் நைைததக் ொகாணட.
மகததல் பனைைகைய வைவைழககொ் ொடாத ொாடொடடவாேற.
“ொைவாயலைலஙக அயயா!. அடததமைற வாயபபக் கைடததால் நனறாகச்
ொசயேவை்". எனேறை்.

"இபொொாழத உனனடை் ஒர ொொண் ேொசக் ொகாணட இரபொைதொ்
ொாரதேதை். அநதொ் ொொண் யாை்?. உைககம் அவளககம் எனை ொதாடரப?.
அநதொ் ொொண் அழத மாதர ொதரநதத!. எனை காைணம்?“ எனற ேகளவ
ேமல் ேகளவயாகக் ேகடடாை்.

எைகக உடேை ஒர சநேதகம் வநதத. 'இவை் ேதரவக் கழவல்
இரபொதால் ேகளவகைள அளளி வசகறாைா?. இலைல இபொட
ேகளவகளாய் ேகடடதால் இவைைத் ேதரவக் கழவல் ேசரததாரகளா?'.

ேவற யாைாவத இரநதரநதால் 'உை் ேவைலயொ் ொாததககடடொ்
ேொாயயா' எனற தடட இரபேொை். இவை் நதயாவை் கடமொ நணொை் எனற
ொதரநத வடடதால். இத ஒர சநதரபொம் எனறக் கரதேைை். எனைைொ்
ொறறயம், நதயாைவொ் ொறறயம் இரவரககம் இைடயல் உளள காதைலொ்
ொறறயம் அவரடம் எடததச் ொசானேைை். இபொொாழத நதயாவறக அவரகள்
வடடல் தவைமாகொ் மாபபளைள ொாரபொைதயம், அதைாலதாை் பைசசைை
எனறம், அவள் அழததறக காைணதைத அவரடம் வளககச் ொசானேைை்.

எலலாவறைறயம் ொொாறைமயாகக் ேகடடக் ொகாணடரநத அவை்
மகததல் இரநத அவை் எனை நைைககறாை் எனற எனைால் ஒர
மடவறகம் வைமடயவலைல. அபொொாழத அவேை ஆைமபததாை். “தமப,
நதயா எைககத் ொதரநதவை் மகளதாை்!”. எனறாை். அைத எதரொாரததரநத
நாை் உடேை "அயயா! நஙகளதாை் எைகக உதவ ேவணடம்" எனேறை்.

அைதச் சறறம் எதரொாரககாத அவை் தைகதத ''நாைா?'' எனற
அதரநதாை். சறற ேநைம் ேயாசததத் ொதளிநத அவை், “தமப! இபொொாழத
எனைால் ஒனறம் ொசயய மடயாத. உனனைடய ேவைல இலலாத இநத
நைலைமயல் நாை் உனைைொ் ொறறச் ொசானைால்!, அத
எதரமைறயாகததாை் மடயம்''. எனற நமபகைக இழககம் வணணம்
ஆைமபததாை்.

''எைகக காதலல் மகநத நமபகைக உணட. மறறவரகளககம்
அபொடததாை் இரககம் எனற ொசாலல மடயாேத!. நாை் ேவணடமாைால்
உனைை இஙகொ் ொாரததைதொ் ொறற நதயாவை் தநைதயடம் ொசாலலாமல்
இரகக மடயம்". எைச் ொசாலல எை் வயறறல் ொால் வாரததாை். தைலகக
வநதத தைலபொாைகேயாட ேொாைத எனற சநேதாசததல் மதகக
ஆைமபதேதை்.

உடேை சநேதாசததடை் நாை், "நனறஙக அயயா!” எனேறை்.
அவை் "இனனம் எததைை நாளதாை் இபொடேய நதயாவை்
வடடககத் ொதரயாமல் இைதக் ொகாணட ொசலவதாக உதேதசம்?” எனறாை்.
“ இபொட வடடறகத் ொதரயாமல் ஒர ொொணைண நஙகள் சநதததொ்
ொழகவத, உஙகள் வடடாை் உஙகள் மத ைவததரககம் நமபகைகைய
தவறாகொ் ொயனொடததவத ஆகாதா?” எை வைவைாை்.

அவை் ொசாலவதல் உளள உணைமைய உணரநதக் ொகாணட நாை்,
" நஙகள் ொசாலவத உணைமதாை் அயயா!. எஙகள் வடகளில்
ொசாலலேவணடம் தாை் அயயா!. அதறகாை சநதரபொமதாை் எஙகளகக
இனனம் அைமயவலைல. எவவளவகக எவவளவ வைைவல் எைகக
ஒர ேவைல அைமகறேதா அவவளவ வைைவல் நாஙகள் எஙகள் வடடல்
ொசாலல வடேவாம். ஆைால், ேவைல கைடபொத தாை் மகநத சைமமாக
இரககறத" எனற ொதல் ொசானேைை்.

"தமப உனைை ேநரமகத் ேதரவ எடதத அனொவததல்
ொசாலகேறை். உைகக இனனம் ேநரமகத் ேதரவகைள அணகவதல்
ொயறச ேவணடம். ேநரமகதேதரவகைள சநதககம் கைலயல் இனனம் ந
ேதரநதாலதாை் அதல் உனைால் ொவறற காண இயலம்" எனறாை்.

ஏறகைேவ, 'ஏேதா நமமடம் கைறகறத!, அதைாலதாை் நமகக
ேவைல சலொததல் கைடகக மாடேடை் எனகறத' எனற கவைலயல்
இரநத நாை். அவை் அபொடச் ொசானைதம் ொயநதவடேடை். "அதறகாக
எனைொைனை ொசயய ேவணடம் எனொத உஙகளககத் ொதரநதரநதால்
தயவொசயத எைகக வளககச் ொசாலலஙகள் அயயா!” எனற வழையக்
ேகடேடை். ''ேமலம் எனைால் இயனற அளவ நானம் ேநரமகத்
ேதரவகைளச் சநதபொதல் ேதற மயறசபேொை்'' எனற உறதயம் அளிதேதை்.

அவை் "தமப எனைால் அநத அளவகக உைகக உதவ மடயாத.
அேதசமயம் எைகக ேநைமம் இலைல. உைகக உதவ ஒர வழ உளளத.''
எை நமபகைக அளிககம் வணணம் ஆைமபததவை். '' எைத மகளிடம்
உனைைொ் ொறறச் ொசாலகேறை். அவள் ேவணடமாைால் உைகக
உதவககடம்.” எனற ஒர வழயைையம் காடடைாை். ஆறறல்
ொவளளததல் தததளிததக் ொகாணடரநத ஒரவனகக ைகயல் ஒர
கடைடக் கைடததத ேொால நாை் மகழநேதை்.

ொசானைத மடடம் அலலாமல், தைத மகைளத் ொசலேொசயல்
ொதாடரப ொகாணட எனைைொ் ொறற வளககமாக கறைாை். ''உனைால்
தமபகக உதவமடயம் எனறால் உதவ அமமா'' எைவம் ேகடடக்
ொகாணடாை். பறக, எனனடம் அநத எணைணக் ொகாடதத "பறக ொதாடரப
ொகாணட உதவையொ் ொொறறக் ொகாளளஙகள்" எை அறவறததைாை். நானம்
''சரஙக அயயா!'' எனறச் ொசானேைை்.

“நாை் நதயாவை் வடடல் உஙகைளொ் ொறற எதவம் ொசாலல
மாடேடை். வைைவல் நலலொதார ேவைலையத் ேதடக் ொகாணட
நதயாவை் வடடல் நஙகேள உஙகைளொ் ொறற ொசாலல வடஙகள்.
அதவைை இமமாதர நதயாைவொ் ொாரபொைத வடட வடஙகள்" எை
அறவததைாை்.

நானம் சர சர எனற தைலயாடடேைை். 'அபொாடா பைசசைை
ஒரவாறாக ஒழநததடா சாமனன' உளளககள் ொொரமசச வடேடை்.
ொநஞசல் இரநத ஒர ொொரய ொாைம் நஙகயத ேொானற ஒர நமமத
ொைவயத. எை் மகததேலா நாேை அடகக நைைததாலம் அடஙகாத
வணணம் பனைைக ொைவ ஆைமபததத. யவனசஙகை் ைாோாவை் ொாடல் ஒனற
உதடடல் சடட அடகக ஆைமபததத.

பறக வடடகக வநேதை். வழககமாை ேவைலகள் ஒவொவானறாக
ொசனறதல் நாை் தமழொசலவை் அயயாைவச் சநதததைதொ் ொறறேய மறநத
வடேடை். சாயஙகால ேவைளயல் எதறேகா ஒனறறகாய் சடைடபைொையத்
தழாவய ேொாததாை், அநத எண் எழதொ் ொடட இரநத காகதம் ைகயல்
சககயத.

அபொொாழதாை் எைகக தமழொசலவை் அநத எணைணக்
ொகாடததத் ொதாடரப ொகாளளச் ொசானைத நைைவகக வநதத.
அபொொாழத எதவம் ேவைல இலலாத காைணததால், அநத எணைணத்
ொதாடரப ொகாணடதாை் ொாரபேொாேம!, எனை தாை் நடககறத எனற
ொாரககலாம் எைத் ேதானறயத. உடேை எைத ொசலேொசைய எடதத அநத
எணைணத் ொதாடரப ொகாணேடை்.

மறமைையல், “வணககம்! நாை் தாமைை ேொசகேறை்". எனற
அைமதயாை கைல் ஒனற ஒலததத. நானம் அவஙக அபொாவை் ொொயைைச்
ொசாலல, நாை் ொதாடரப ொகாணட காைணதைத வளககேைை். மறமைையல்
தாமைை பனைைகபொத மாதர எைககத் ேதானறயத.

“எைகக நனறாக உஙகைளொ் ொறற நைைவ இரககறத" எனற
தாமைை, ''ொசாலலஙக மண'' எை அைமபததாை். ''நாை் உஙகைள மண
எனற கபபடலாம் அலலவா!'' எைக் ேகடடாை். நாை் ''அதறொகனை
தாமைை! நஙகள் எை் எை் நணொை் தாைாளமாக எனைை மண எனறக்
கபபடலாம் எனேறை்.'' அதறகள் எனைை இைடமறதத தாமைையை்
கைல் ''நணொை் எனறால் நஙகளம் எனைை வாஙக , ேொாஙக எனற
அனனயபொடததவைத வடடவட ேவணடம்'' எனற அைபககடடைள
இடடத. அதறக ஒபபக் ொகாணட நாை் ''சர தாமைை'' எனற ொதலளிதேதை்.

ேொச, ேொச தாமைையடை் அனறதாை் ேொசவத மாதரேயத்
ொதரயவலைல. ஏேதா ொநடநாள் ொழகய நணொை் ஒரவரடை் ேொசவத
மாதரதாை் எைககத் ேதானறயத. அநதக் கைலல் இரநத கனவம்
இனைமயம் எனனள் சாநததைத நைபபை. எனனள் இரநத ொதடடமம்,
வைகதயம் ொகாஞசம் ொகாஞசமாகக் கைறவத எைகேகத் ொதரநதத.

“மண நஙக ேவைலைய அைடயணமன எனை எனை தடடஙகள
எலலாம் உஙக ைகயல ைவததரககஙக?. எபொட எலலாம் உஙகைளத்
தயாை் ொணண இரககஙகனன?". எனறக் ேகடடாள்.

'நாம் எனை பைதமைா! ஐநதாணட தடடம் மாதர தடடம் எலலாம்
தடடறதகக'னன எைககத் ேதாணறயத. “இலலஙக அபொட ஏதம் தடடம்
எலலாம் எனனடம் இலைல". எனற தயஙகயவாேற இழதேதை்.
“அதவம் தடடம் எலலாம் தடடற ொழககம் எலலாம் எைககக்
கைடயாதஙக" எனேறை்.

"தடடம் இடாமல் எைதயம் ொசயயக் கடாதஙக" எனற தாமைை
ொமலலயதாய் கடநதக் ொகாணடத கட இதமாகததாை் இரநதத.
"எைககொ் பரயவலைல ொகாஞசம் வளககமாகச் ொசாலல மடயஙகளா?”
எனறக் ேகடடக் ொகாணேடை். ஒர நமடம் ேயாசதத தாமைை உடேை
எனனடம் வளகக ஆைமபததாள்.
"ேவைலத் ேதடகேறாம் அபொட எனறால், நமகக மதலல் ேதைவ
அத கறதத தகவலகள் எஙக கைடககம் அபொடஙகற வொைமதாை்.
ஏொைனறால் கைடககம் தகவலகளதாை் நாம் எபொட எலலாம் தயாைாக
ேவணடம் எனொத ேொானற பற கடடஙகைள எலலாம் தரமானககம்.

அடதத ேவைலகக ஆள் எடபொவரகள் நமமடம் எதரொாரககம்
தகதகைள நாம் எபொட வளரததக் ொகாளவத அபொடஙகற வொைம்.

நமத தகதகைள எபொட எலலாம் ேதரவல் ேகாடடடக் காடடவத
எனகற வொைம்.

ேதரவைை எபொடச் சநதபொத எனகற வொைம்.

இத ேொானற ொலவறைறயம் நஙகள் கணககடட, உஙகைள அைவ
அைடயமாற நஙகள் வளரததக் ொகாணடாலதாை் உஙகள் எணணம்
நைறேவறம்" எனறாள்.

எைககக் ொகாஞசம் பரநத மாதரயம், ொகாஞசம் பரயாத மாதரயம்
இரநதத .” இத வசயமாய் இனனம் உஙகள் உதவ ேதைவொ்
ொடகறதஙக" எனேறை். "கவைலொ் ொடாதஙக மதலல் ொகாஞசம் நஙகள்
மயலஙகள் நானம் உஙகைள அபொபொ ொதாடரப ொகாணட ேொசகேறை்"
எனறவாற இைணபைொத் தணடததாள்.

அநத கணததல் எைகக ொதரயாத இநதத் ொதாடரப எை்
வாழகைகையேய மாறறொ் ேொாகறத எனற.
5. ேதரவகக ேதைவயாை அடபொைட வசயஙகள்.

தாமைையடை் ொதாைலேொசயல் ேொச சல நாடகள் ொசனறை. நாை்
ொமதவாக அநத ொதாைலேொசத் ொதாடரைொொ் ொறறேய மறகக ஆைமபதத
இரநேதை். அநதச் சமொவததறக பறகம் ொல இடஙகளில் ேவைலகக
மயறசததக் ொகாணட இரநேதை் ஆைால் ொலனதாை் எதவம் இலைல.

எனனள் 'நமகக உணைமயேலேய தறைம சததமாக
இலைலேயா!, நமகக ேவைல எனொத கைடககேவ கைடககாேதா'
எனொறலலாம் ொயம் எைககள் கடொகாளள ஆைமபததத.

வடடேலா நாளகக நாள் எை் நைலைம மகவம்
கவைலககடமாக மாறவடடத. மரயாைத எனறால் எனை? எனற
ேகடகபொடம் நைலகக ஆளாகவடேடை். எைத தனமாை உணரவ மகவம்
வாடடபொடடத. இபொட எலலாம் ஏசசககைள வாஙகக் கடடக் ொகாணட ந
இநத வடடல் இரநதததாை் ஆகேவணடமா? எனற எனைைக் ேகடக
ஆைமபததத எை் மைத. ஆைாலம் வடைட வடட ொவளிேய ொசனறால்
நமமால் எனை ொசயய மடயம் எனற எணணைால் ொயம் இதயதைத சரடட
ஆைமபதத வடகறத.

நதயாேவா, ஒர ொககம் எனைைத் தைளததக் ொகாணேட
இரநதாள். நாை் எனைேவா எைகக கைடககம் ேவைலகைள எலலாம்
ேவணடாம் எனற உதறவடவத ேொால் எனைைத் தடடததாை் அவளதொ்
ேொசச இரககம். 'எனை ொசயவத அவளைடய சழநைல அவைள அபொட
ேொசச் ொசாலகறத' எனற எை் மைைதத் ேதறறக் ொகாணட அைமத
அைடநேதை். இதறகைடயல் எைககம் நமமதயாை ேநைம் அைமநதத
எனறால், அத எை் தஙைக இைாஜயடை் நாை் கழககம்
சலநமடஙகளதாை். அத ொாைலவைச் ேசாைலயாக எைககம் சறத
நமபகைகைய அளிதத வணணம் இரநதத.

அநத நைலயலதாை் எைகக ஒர ொசலேொச அைழபப வநதத
யாொைனற ொாரததால் தாமைை!'. '' மண நலலா இரககஙகளா?. ஏேதனம்
நலல ேசத உணடா?'' எனறவாற எை் காதகைள வரட ஆைமபததத
தாமைையை் கைல்.

நாை் வரததததடை் ''இலைலஙக தாமைை!. ேவைலதேதட ேதட
எைககம் அலதேத வடடத. எைகொகலலாம் ேவைலேய கைடககாத
ேொாலரககறதஙக'' எை அலததக் ொகாளள ஆைமபதேதை்.

அலததக் ொகாளளம் எைகக, ஒர கழநைதகக ஆறதல்
ொசாலலம் ொாவைையடை் ஆறதல் ொசாலல ஆைமபததத தாமைையை்
கைல். ''மண ேவைல ேதடம் யாரககம் மகவம ேதைவயாை சல கணஙகள்
இரககனறை, அவறறள் மககயமாைத நமபகைக மறறம் உைழபப.
அவறைறொ் ொறறச் ொசாலகேறை் ேகடடக் ொகாளளஙகள்''. எை
ஆைமபததாள். இன தாமைை ொசானைத அபொடேய...

நமபகைக

ேவைல ேதடகறவரகளகக மதலல் இரகக ேவணடயத
நமபகைக. அவரகள் தஙகைளேய நமொ ேவணடம். அநத ேவைலகக
தகதயாை நொை் அவரதாை் அபொட எனகற நமபகைக ஆழமாக அவரடம்
இரககேவணடம். அவை் மைதாை அவை் ேதடகற ேவைலககாை தகத
அவரடம் இரகக எனற நமொ ஆைமபதத வடடாொைனறால், அநத
நமபகைக, அவைை அறயாமல் அவரைடய ஒவொவார ொசயைலயம்
ொசதககம். அநத நமபகைக, அவை் எதரொகாளகற ேதரவகளில்
பைதொலககம்.

நமபகைக இரநதத எனறால், ஒரவை் மகநத ேநரமைற
சநதைையடை் ேதரவகைள எதரொகாளள மடயம். இத ேதரவல் அவரகக
மகபொொரய சாதகமாக அைமயம். ஒேை ேதரவகக ொணயல் இரபொவரம்,
பததாக ேசை நைைபொவரம் ொசனறால் ஏறகைேவ ொணயல் இரபொவரகேக
அநத ேவைல கைடபொதறகாை காைணஙகளில் ஒனற அவரடம் நமபகைக
இயலொாகேவ அதகமாக இரபொதம் தாை்.

ஒரவரகக கறபபடட ேவைலககாை தகத இலைல!. ஆைால்
நமபகைக மடடம் நைறய இரககறத!. அவரகக எளிதல் ேவைல
கைடததவடமா?. எனறால் இலைல. அவை் அநத ேவைலகக
எதரொாரககொ் ொடம் தகதகைளத் ொதரநத ொகாளள ேவணடம். அவரடம்
அைவகள் எநத அளவ இரககறொதனற கணககடடக் ொகாளள ேவணடம்.
எநொதநத தகதகள் அவரடம் எதரொாரககொ் ொடவைதவட கைறவாக
இரககறேதா அைவகைள அவை் மதலல் வளரததக் ொகாளளேவணடம்.
இவவாற ேதைவயாை தகதகைள கணடறநத, அவறைற வளரததக்
ொகாளளவம், அவரகக நமமாலம் மடயம் எனற தனைமபகைக ேவணடம்.

நமபகைகைய வளரததக் ொகாளளம் மைறகள்.
'நமமாலம் மடயம் ' எனற அவவொொாழத மைதனள் ொசாலலொ்
ொாரததக் ொகாளள ேவணடம். இத ேவைல ேதடவதறக மடடமனற,
ொொாதவாக எநத ஒர ொசயலககமாை மநதைம் ஆகம்.

எதரமைற சநதைைகள் நம் மைதல் ேதானற, நம்
நமபகைககைள தகரககத் ொதாடஙகைால், அநதக் கணேம, அவவாற
எணணத் ொதாடஙகவைத வடடவடட நமத மைதககொ் படதத ேவற
ொசயலகளில் ஈடொடத் தவஙகேவணடம். இமமாதர வளரம் சநதைைகள்
நமபகைகைய ொலவைமாககம் ஆறறல் ொகாணடைவ. அநதக் கணேம
ேவற சநதைைகளில் மைைதச் ொசலததவதை் மலம் இவறறை்
தாககதைதக் கடடொ் ொடததலாம்.

சய மனேைறற நலகள், கறபபகள், ஒலபேொைழகள் ஆகயவறைற
ொடககலாம் அலலத ேகடகலாம். இைவ எலலாம் ொொரமொாலம் ஒரவரை்
தனைமபகைகைய வலபொடததம் வணணேம அைமநதரககம்.

அடதத ஒரவரகக மகவம் ேதைவபொடம் கணஙகளள் ஒனற

உைழபப

ஒர நலல ேவைலொயானைற ஒரவை் ேதடகொகாளள உைழபப
கணடபொாக ேவணடம். எவவளவதாை் நமபகைக, தகதகள் இரநதாலம்,
அவை் ேொாதமாை அளவல் உைழககவலைல எனறால் அவைால்
அவரககரய ேவைலயைைொ் ொொற மடயாத.
ேவைலையத் ேதடம் ொடலததல் ொலகடடஙகள் இரககனறை,
அைைததலேம உைழததால் மடடேம, நமகக எனைத் ேதைவேயா அைதொ்
ொொற மடயம். உைழபப எனறதம் கடபொாைறையத் தககக் ொகாணட
களமபவடாதரகள்:(. மதநடொம் கலநத உைழபபதாை் ேதைவ.
உதாைணததறக ஒர 50 கேலாமடடை் தைதைத நாம் கடகக ேவணடம்
எனற ைவததக் ொகாளேவாம். உடேை நடககத் தவஙகடககடாத. அஙக
ேொரநத வசத இரபொைத ொதரநத ொகாணட அஙக ொசலவத தாை்
சரயாைத. இமமாதரயாை ேநைஙகளில் 50 கேலாமடடைையம் ஓடேயக்
கடநதால் அததக உைழபப ொலைைத் தைாத, கைளபைொததாை் தரம்.

இத ஒர உணைமச் சமொவம், மதநடொம் கலநத உைழபபை்
அரைமைய உஙகளகக உணரததம். அநத காலததல் ஒர மைம் ொவடடம்
நறவைம் இரநதத. அநத நறவைததல் ொல ொதாழலாளை் ொணபரநத
வநதைை். ஆைால், எலலாரம் ொவடடம் அளைவ வட ஒர கறபபடடத்
ொதாழலாளி மைஙகைள அதக அளவல் ொவடட வநதாை். இைதபொாரதத
ேமலாளரகக கழபொம் ேநரடடத. அநதத் ொதாழலாளி மைம் ொவடடைகயல்
ொாரககேவணடம் எனற மடவ ொசயத அநதத் ொதாழலாளி மைம் ொவடடம்
இடததறகச் ொசனற ொாரைவயடடாை். மறறவரகள் எலலாம் ஓயாமல்
ொவடடக் ொகாணடரகக, இநதத் ொதாழலாளி ொதடடமலலாமல், அலடடக்
ொகாளளாமல் ேவைல ொசயவத ொதரநதத. இரபபனம் அனறம்
அதொதாழலாளிேய அதக அளவல் மைம் ொவடடயரநதாை். ேமலாளை்
கழபொததை் உசசததறேக ொசனறவடடாை். அநதத் ொதாழலாளிைய
அைழதத, தமப ந மடடம் மறறவரகைள வட அதக அளவல் மைஙகைள
ொவடடகறாய்! அத எபொட? எை வசாரததாை். அதறக அநதத் ொதாழலாளி
இவவாற ொதலளிததாை். அயயா! மறறவரகள் மைம் ொவடடைகயல், மைதைத
ொவடடவதல் மடடேம கவைமாய் இரபொாரகள். நாை் அவவாறலைல,
இைடயைடேய ேகாடாரையக் கரைமொ் ொடததவம் ேநைம் ஒதகக,
கரதடடக் ொகாளேவை். அதைாலதாை் எனைால் அதக அளவ மைஙகைள
ொவடட மடகறத எனற ொதல் அளிததாை்.

ேமறகணட சமொவம் உஙகளகக உைழபப எனொத தடடமடபொடட,
மதநடொம் கலநத, ேதைவயாை அளவல் இரகக ேவணடம் எனற
உணரததம் எனற நாை் நைைககேறை்.

ஆைகயைால், நஙகள் நமபகைகையயம் உைழபைொயம் மடடம்
ைகவடட வடாதரகள். உஙகள் மைதல் மடயம் எனற நமபகைகயடை்,
உைழகக ஆைமபயஙகள்!. வைைவல் ொவறற உஙகைளத் ேதடவரம்
ொாரஙகள். எனற தாமைையை் கைல் எை் மைதை் வலகளகக எலலாம்
ஒததடம் ொகாடபொதொ் ேொால இரநதத. எை் மைதல் சறத சறதாக
ொைழயொட நமபகைகயம், சறசறபபம் எடடொ் ொாரகக ஆைமபததத.

6. வொதத

நாை் நடநத வநதக் ொகாணடரநத ேொாததாை் அைதொ்
ொாரதேதை். காணக் ொகாடைமயாை நகழசச அத. அநத வழேய வநத
ேவகமாக ஒர லார வநதக் ொகாணட இரநதத. அநத லாரயல் நடடக்
ொகாணடரநத கமப ஒனற அரகல் நடநதக் ொகாணட இரநத ொொணணை்
ேசைலயல் ேமாத, படைவநன கமபயல் மாடடக் ொகாணடத. அேதாட
நலலாமல் அநதொ் ொொணைண மகநத ேவகதேதாட கேழ இழகக
ஆைமபததத. மடாொைை கேழ வழநதரகக ேவணடய ொொணைண உடேை
சதாகரததக் ொகாணட நாை் படதேதை். இரநதம் எனனல் இரநத
நழவய அநதொ் ொொண் கேழ சரய ஆைமபததாள். ேவற வழ இலலாததாலம்
அநத வைசையத் தாஙக மடயாததாலம் எனபடயம் தளை ஆைமபததத.

எபொடேயா சமாளிததவாற அநதொ் ொொணைண ொமதவாக கேழ
வடேடை். ஒரவழயாக கேழ வழநத அநதொ் ொொணைண இழததவாேற
ொசனறத லார. லாரயலரநத மறறலமாக அநதொ் ொொண் வடொடவதறகள்
அவைள ொலமைற சாைலயல் பைடடய லார அவளத படைவையயம்
இழதத ொசனற வடடத.

மாடடைால் ொதாைலநேதாம் எனற எணணைாேைா எனைேவா,
அநத லார டைைவரம் வணடயைை நறததாமல் வைைநத
ொசனறவடடாை்.

ொதறய நாை் அநதொ் ொொணணை் அரகல் ஓடசொசனற ொாரகைகயல்
அநதொ் ொொண் சாைலயல் நடவல் மயஙகக் கடநதாள். அவைள உடேை
தககக் ொகாணட சாைலயை் ஒைததறக ொகாணட வநத கடததேைை்.
எைத சடைடையக் கழடட அவளகக அணவதத வடட, அரகல்
இரநத ொொடடக் கைடயல் சறத நைை வாஙக அவளைடய மகததல்
ொதளிதேதை். ஆைால், எநதொ் ொலனம் இலைல. அநத மாநற மகததல்
ொயததை் சாைய அபொடேய அபபக் கடநதத.

அைதொ் ொாரதத நாை் மகவம் ொயநத வடேடை். வைைவல்
மரததவமைைகக அநதொ் ொொணைண அைழததச் ொசலலாவடல்,
ஏதாவத வொரதம் ஆகவடேமா எனற ொயநேதை். உடேை, அநதொ்
ொொணைண ஒர ஆடேடாவல் ஏறறக் ொகாணட அரகல் இரநத
மரததவமைைககக் ொகாணடச் ொசனேறை். அஙக அநதொ் ொொணைணச்
ேசரதத வடேடை்.

அநதொ் ொொணைணொ் ொரேசாததத மரததவை், ொயபொட ஒனறமலைல
எனற ொசானைவடனதாை் எைகக உயேை வநதத. அவை் சல
மரநதகைள எழதக் ொகாடதத அவறைற வாஙகவைச் ொசானைாை்.
அபொொாழத தாை் எனனடம் அவவளவ ொணம் இலலாதத எைகக
நைைவறக வநதத.

உடேை ஒர மடவறக வநதவைாய் ொவளிேய வநத எனனைடய
நணொை் ஒரவைைத் ொதாடரப ொகாணேடை். பை் நானம் அவனம்
அவனககத் ொதரநத ஒர நைக அடகக் கைடகக வைைநேதாம். அஙக
எை் ைகககடகாைதைத அடக ைவதத ொகாஞசம் ொணதைதொ் ொொறறக்
ொகாணேடை். எை் நணொை் எனனடம் வைடொொறறக் ொகாணட ொசனற
வடடாை்.

நாை் மரததவை் ொசானை மரநதகைள வாஙகக் ொகாணட,
மரததவ மைைகக வைைநேதை். அைத அஙகரநத ொசவலயரடம்
ஒபொைடதத வடட ொடொடபொாக அமரநதரநேதை்.

அவவழேய ொசனற ஓரரவை் எனைை வதயாசமாக ொாரபொைத
உணரநேதை். பறக அவரகளககள் சரததவாேற ொசலவைதயம் ொாரதேதை்.
ஆைால் எனை காைணம் எனற எனைால் அறநதக் ொகாளள மடய
வலைல. அதறக நாை் அதக மககயததவமம் ொகாடகக வலைல. எை்
மைதல் அநதொ் ொொணணறக ஒனறம் ஆகவடககடாத எனொதேலதாை்
கவைலயாக இரநதத. மைதறகள் 'அநதொ் ொொணணறக ஒனறம்
ஆகவடாமல் காபொாறற ஆணடவா!' எனற ஆணடவைை ேவணடக்
ொகாணட இரநேதை்.

சறத ேநைம் கழதத எனைரேக வநத மரததவை். 'கவைலொ்
ொடாதரகள், அநதொ் ொொண் கணமழதத வடடாை். சல சைாயபபகள்,
சளககததாை் மறறொட எதவம் இலைல. அதறகம் மரநதகள், சகசைசக்
ொகாடதத இரககேறை். இனனம் சறத ேநைததல் நஙகள் களமொலாம்'.
எனற கறைாை்.

அைதக் ேகடடதமதாை் எைகக உயரேொாய் உயை் வநத மாதர
நமமத ஆைத. நாை் அநதொ் ொொண் இரநத அைறககள் நைழநேதை்.
அஙக கடடலல் சாயநதவாேற அமநதரநத அநதொ் ொொணைணொ் ொாரதத
உடை் எைககள் ஒர நமமத ொைவயத. 'அபொாடா !, அநதொ் ொொண்
எநதககாயமம் இலலாமல் தபபதத வடடாள். ொைவாயலைல'
எனற எை் மைம் அைமத அைடநதத.

அநதொ் ொொணணை் மகததலம், வலயை் ேைைககள் கைறநத
பனைைகொ் ொடை ஆைமபததத. ''எனைஙக இபொ எபொட இரகக?'' எனற
வசாரககத் தவஙகேைை்.

அவள் அதறக ''மகக நனறஙக உஙகளகக!. இபொ வல
ொைவாயலைலஙக!. உஙகளககததாை் மகவம் சைமம் ொகாடதத வடேடை்.
மறொடயம் மகக நனற'' அபொட எனறாள்.

''வடஙக நஙக தபபசசேத ொொரய வசயம், எைகொகலலாம் எதவம்
சைமம் இலைல'' எனற நாை் இைட மறதேதை்.
''உஙகளகக ேவணடமாைால் இத சறவசயமாக இரககலாம்!.
ஆைால், எை் உயைைக் காபொாறறயேதாட, உஙக சடைடையக் ொகாடதத
மாைதைதயம் காபொாறற, இபொ மரததவமைையலம் ேசரதத எைககொ்
ேொரதவ பரஞச இரககஙக!. இைத எனைால் எை் ஆயளககம் மறகக
மடயாத''. எனற உணரசச வசபொடடவளாக அநதொ் ொொண் ேொச
ஆைமபததாள்.

''நஙக இபொடேயவா சடைட இலலாமல் இவவளவ ேநைம்
இரநதஙக?'' எனற அநதொ் ொொண் வயபபடை் வைவய ேொாததாை், அநதொ்
ொொணணறக எை் சடைடையக் கழடட அணவதததல் இரநத நாை்
சடைட இலலாமேல ொனயனடேைேய அைலநதரககேறை் எனற எைகக
பரய வநதத. ொமதவாக ொவடகம் ொடை ஆைமபததத எைகக. ைககைள
கறகேக கடடக் ொகாளள ஆைமபதேதை்.

அநத ேநைம் உளேள வநத தாதொ் ொொண் ஒரவை் அநதொ் ொொணைண
ேநாகக, ''எனைமமா! சாைலயல் நடககம் ொொாழத ொாரதத
நடககேவணடயத தாேை?, உனனடை் வநதவை் உைககாக எபொட
கஷடபொடட வடடாை் ொதரயமா?, அவை் இலலாவடடால் உை் நைலைம
ேமாசமாக மாறயரககம்?. அநத தமபதாை் ொாவம் ொைாமொ ொயநத, தடதத
வடடத. சடைடக் கட இலலாமல் உைககாக இவவளவ ேநைம்
அைலஞசககடட இரநதத'' எனற அநதொ் ொொணணடம் வாரதைதயாட
ஆைமபதத வடடாை்.

அவரடம் ஏேதா ொசாலல ஆைமபதத அநதொ் ொொண் அைத உடேை
வடடவடட அைமதயாைாள். அநத ேநைம் உளேள நைழநத மரததவை்,
அநதொ் ொொணைண மணடம் ொரேசாதததவை், எனனடம் தரமப இன எநதக்
கவைலயம் இலைல. நஙகள் வடடகக களமொலாம் எனற ொசானைாை்.
மரததவமைைககாை ொதாைகையக் கடடவடட, அநதொ் ொொண் இரநத
அைறகக வநத களமொலாம் எனற அநதொ் ொொணணடம் ொசானேைை்.

உடேை எழநத நடகக ஆைமபதத அநதொ் ொொணைண, அவளதக்
காலை் சளககை் ொாதபப வலயடட, அநதொ் ொொணணால் ொதாடரநத நடகக
இயலவலைல. வல சரொைைத் தாகக, ஒரக் காைல ஊை மயலைகயல்
எலலாம் அவள் தடபொத ொதரநதத. இைத அவளத ொாரைவயாேல
பரநதக் ொகாணட நாை் அநதொ் ொொணைண ைகததாஙகலாக படததக்
ொகாணட அபொடேய ொமதவாக நடதத ொவளிேயக் ொகாணட வநேதை்.

ொவளிேய வநததம், ஒர ஆடேடாைவ அமரததக் ொகாணட அநதொ்
ொொணணை் வடடறக வைைநேதாம். அஙகக் ொததைமாக அநதொ் ொொணைண
இறகக, வடடை் அரகல் ொகாணட ொசனறால், வடடல் யாரம் இலைல.
அநதொ் ொொணணை் அபொா, அமமா எஙேகா ொவளியல் ொசனற இரககறாை்
ேொால் இரககறத. அநதொ் ொொணணடம் வடடை் சாவைய வாஙக
வடைடத் தறநேதை்.

வடடல் அநதொ் ொொணைண அமைச் ொசயத உடை், சைமயலைறககச்
ொசனற சறத தணணை் ொகாணரநத அநதொ் ொொணைணொ் ொரகச் ொசானேைை்.
மறேொசசொ் ேொசாமல் அநதொ் ொொணணம் நைைொ் ொரகைாள். பறகதாை் அநதொ்
ொொணணை் ொதடடம் எலலாம் தணய ஆைமபததத. சறத ேநை
இைளபொாறலககொ் பறக அநதொ் ொொண் மைதளவல் நனறாகேவ
ேதறவடடாள்.

ொதளிவைடநத அநத மகதைதொ் ொாரதேதை், கரபொாக
இரநதாலம் கைளயாை மகம். அளவாை உடலவாக. உணரசசைய
ொவளிபொடததம் அவளதக் கணகளதாை் எனனடை் ேொசவதேொால் ஒர
பைைமைய ஏறொடததயத. இநதொ் ொொணைண எஙேகா ொாரததரககேறாேம!
எனற ேயாசதத வணணேம இரநேதை். அதவம் சமொததலதாை் ொாரதத
உணரவ.

உஙகளகக ேநைம் ஆகவடடத, உஙகள் வடடல் ேதடவாரகள்
நஙகள் களமபஙகள் இன நாேை ொாரததக் ொகாளகேறை் எனற அநதொ்
ொொணணை் கைைல சடைடச் ொசயயாமல், அரகல் இரநத உணவ
வடதககச் ொசனற சறத உணைவ வாஙகக் ொகாணட வநேதை்.

சைமயலைறச் ொசனற ஒர தடைட எடததவநத, அநத தடடல்
ைவதத அநதொ் ொொணணடம் உணணக் ொகாடதேதை். அவள் உணட பறக
அநத தடைட வாஙக ைவதத வடேடை்.

எைத மகம் ைககாலகைள எலலாம் கழவ, அவரகள்
வடடேலேய தைலவாரக் ொகாணடதாை் களமபேைை்.

அநதொ் ொொணணை் வடைடவடட ொவளிேய வநத உடனதாை்
அநதொ் ொொணைண எைகக நைைவறக வநதத. தமழொசலவை் அயயாவை்
அலவலகததல் நாை் ேவைலத் ேதடச் ொசனறேொாத ொாரதத
ொொணணலலவா!. அநதொ் ொொணணம் தனைைத் தாமைை எனறலலவா
ொசாலல அறமகொ் ொடததக் ொகாணடாள். ஒர ேவைள நமமடம்
ொதாைலேொசயல் ேொசம் தாமைை இநதொ் ொொணணாய் இரககேமா!. எனற
ஒர எணணம் மைதல் ேதானற ஆைமபததத.
எதறகம் ொதரநதக் ொகாளேவாம், எனற எணணததல் தாமைையை்
எணைணத் ொதாடரப ொகாணேடை். '' வணககம்!. நாை் தாமைைொ் ேொசகேறை்''
எனற மறமைையல் தாமைையை் கைல் ஒலகக ஆைமபததத. உஙகளிடம்
சல சநேதகஙகள் ொறறக் ேகடகேவணடம் நாைள உஙகள் அலவலகததல்
சநதககலாமா? எனறத் தயஙகத் தயஙக ஆைமபதேதை்.

அதறகத் தாமைை, ''இலலஙக மண நாை் இனற ஒர வொததல்
சககக் ொகாணேடை். ொதயவம் மாதர ஒரததை் வநத அதலரநத
எனைைக் காபொாறறைாை். ேமலம் சகசைச அளிதத வடடல் ொகாணட
வநத வடடவடட இபொொாழததாை் களமபச் ொசனறாை். எைகக இநத
வொததால் காலல் சளகக ஏறொடட வடடத. இனனம் ஒர சல
நாடகளகக எனைால் எஙகம் நடகக இயலாத. ேவணடமாைால் எை்
வடடறக வாரஙகள்'' எனறாள்.

நானம் ''அபொடயா! உடமைொொ் ொாரததக் ொகாளளஙகள்!'' எனற
வசாரததவடட ொசலேொசைய ைவதேதை். எைத சநேதகம் ஒனற
ஊரஜதம் ஆைத. நாை் வொததல் இரநத காபொாறறயொ் ொொண்
தாமைைேயதாை்.

7 மைம் அவள் வசம் இலைல.

ொடகைகயல் மைம் எலலாம் ொடொடபபடை் பைணடக் ொகாணட
இரநதாள் தாமைை. மாைலயல் நடநத சமொவஙகைள இபொொாழத
நைைகைகயலம் அவள் மைத ொடொடொவை அடததக் ொகாளள
ஆைமபததத. 'தகக ேநைததல் அவை் மடடம் வநத எனைைக்
காபொாறறாமல் இரநதரநதால் எை் கத?.' எனற அவள் சநதைை ஓடக்
ொகாணட இரநதத.

தாமைைகக இனனம் மணமாறை் யாொைனறத் ொதரயாத. யாேைா
வழயல் வநதவை் தனைைக் காபொாறறைாை் எனறதாை் இனைமம்
நைைததக் ொகாணட இரநதாள்.

'அவசைததறக அவை் தைத சடைடையக் கழடட எைகக
அணவததவடட, அவை் சடைடயலலாமல் அைலநதாேை!,
உணைமயேலேய அவரககொ் ொொரய மைததாை்'. எனற மணமாறை் தைகக
சடைடைய அணவதததொ் ொறற நைைததக் ொகாணட இரகைகயலதாை்
மணமாறனை் சடைடைய தாை் இனனம் மாறறாமல் அபொடேய ொடததக்
ொகாணட இரபொத தாமைையை் நைைவறக வநதத.

அதலரநத மணமாறனை் வாசைை அவைளத் தாககயத. உடேை,
கசசொ் ொடடவளாய் சடைடையக் கழறற வடடாள். சடைடையக் கழறறய
உடனதாை் அவள் இரநத ேகாலம் அவளககொ் பரநதத. 'இபொடயா! நாம்
இரநேதாம். இநதக் ேகாலததலா! அவை் நமைமொ் ொாரகக ேநரடடத'
எனற எணணைகயல் தாமைையை் மைம் ொவடகததல் தடததத. அேத
ேநைம், அநதக் ேகாலதைதொ் ொாரதததம் தனைைொ் ொறறக் ொகாஞசமகட
கவைலொ் ொடாமல் தாமைைககத் தைத சடைடைய அணவதத
மணமாறைைொ் ொறறய மதபப அவள் ொநஞசல் ொலமடஙக உயரநதத.

இனைொவனற பரயாத ஏேதா ஒனற தாமைைகக மணமாறனை்
நைைைவ ஞாொகபொடததக் ொகாணேட இரநதத. தாமைை தறொசயலாக
மணமாறை் அமரநதரநத இடதைதொ் ொாரகைகயல் மணமாறை் சல
காகதஙகைள மறநத வடடொ் ேொாயரநதத ொதரய வநதத.
அவறைறத் தாமைை எடததொ் ொாரததாள். ஒனற அவளிை்
மரததவமைை இைசத. மறறத அவள் மரததவச் ொசலவககாக
மணமாறை் தைத ைகககடகாைதைத அடக ைவதததறகாை இைசத.
இைணைடயம் ொாரகைகயல் அவளகக மணமாறனை் நைலைம ஒைளவொ்
பரநதத. 'ொாவம் அவை் எணணம் ேொால் அவரகக ேவைல
அைமயவலைல ேொாலரககறத' எனற எணணக் ொகாணடாள்.

தனைை யாொைனற ொதரயாத நைலைமயலம் தைககாக
ைகககடகாைதைத அடக ைவதத மணமாறனை் ொசயல் தாமைைையொ்
ொாதததத. அடததவை் எபொட இரநதால் எனை! நாம் மடடம் நனறாக
இரகக ேவணடம் எனற எணணம் மலநத வடட இநநாளில் இபொடயம்
ஒரவைா? எனற அவள் மதபபல் மணமாறை் ொலொட உயரநத வடடாை்.

சறத ேநைததல் ொவளியல் ொசனறரநத தமழொசலவனம் அவை்
மைைவயம் வட தரமபைை். அவரகள் ொநாணடயொட, சைாயபப
காயஙகளடை் இரநத தாமைைையொ் ொாரதத அதரநத வடடைை்.

எனை ஆயறற? எனற ொதடடததடை் தாமைைைய அவரகள்
வசாரகக ஆைமபததைை். அவரகளிடம் தாமைை நடநத நகழசசகள்
அததைைையயம் ஒவொவானறாக வவரததாள். அைதக் ேகடட உடை்
அவரகள் தாமைைகக ஒனறம் ொொரயதாக காயம் ஆகாமல் தபபததைத
எணண மகழநதைை். தாமைைையக் காபொாறறய அநத மகம் ொதரயாத
இைைஞனககம் அவரகள் மைதாை நனறையத் ொதரவததைை்

பை் தமழொசலவை் தாமைையடம் ேகடடாை். 'ஏமமா! உனைைக்
காபொாறறயவரடம் உைகக ஆை மரததவச் ொசலைவக் ொகாடதத
வடடாயா?' எனற. அபொொாழத தாை் தாமைைகக மரததவச் ொசலைவொ்
ொறறயம், அைதத் தரமொ ொொறறக் ொகாளவைதொ் ொறறயம் ஒர வாரதைதக்
கட ேொசாமல் மணமாறை் ொசனற வடடத பரநதத.

ொணததறக மகவம் கஷடபொடம் அநத நைலயலம் தாை் ொசயத
உதவையக் கறபபடட ொணம் ேகடடாக ேவணடேம எனற அைதொ் ொறற
எதவம் ொசாலலாமல் ொொரநதனைமயாகச் ொசனறவடட மணமாறைை
எணண அவள் வயநதாள்.

அவளிை் தநைதயடம் ''நாை் அநத அதரசசயல் இரநத
மளாததால் ொசலைவொ் ொறற எதவம் ேொசவலைல. அவரம் எதவம்
ேகடகவலைல. மணடம் வநத ொொறறக் ொகாளவாைபொா'' எனற
ொதரவததவடட தை் அைறககத் தரமப கடடலல் ொடததக் ொகாணடாள்.

ொடகைகயல் இரநத தாமைைகக அனைறய நகழசசகளம், அதல்
மணமாறை் ொசயத உதவயம் தரமொ தரமொ எணணததல் வடடமடடொடேய
இரநதை. ொலவாறாக எணண ஓடடததல் இரநத தாமைைகக ஒனற
பரொட ஆைமபததத. 'மணமாறை் அவை் யாொைனற ொதரயாமேலேய
தாமைையை் மைதல் ஒர ொாதபைொ ஏறொடததவடடாை்' எனொததாை் அத.

8 ேதரவ நடததேவாை் எதரொாரபொத

(மணமாறனை் ொாரைவயல்)
தாமைைேயாட உைையாடயதல் கைடதத நமபகைகேயாட நாை்
உைழததக் ொகாணடரநேதை். ஆைால் ொசாலலக் ொகாளளமொட எநத
மனேைறறமம் ொதனொடவலைல.

எனனைடய சழநைலேயா வைவை ேமாசமாக ஆைமபததத.
ஒரபறம் நதயாவை் நசசரபப எனறால் மறபறம் வடடலம் நைலைம
ேமாசமாகக் ொகாணேட இரநதத. இநத நைலயல் தாை் தாமைையடம்
இரநத அைழபப வநதத.

'உடமப இபொொாழத ொைவாயலைலயா?' எனற வசாரதததறக
ேதறவடடதாகத் ொதரவததாள். அனற காபொாறறயத நாை் தாை் எனற
ொசாலலவடலாமா எனற ஒரகணம் நைைதேதை். ஆைால்,
ேவணடாொமனற வடட வடேடை்.

எைத ேதரவகைளொ் ொறற தை் சாநதமாை கைலல் தாமைை
வசாரததாள். பறக ொசானைாள் '' இதறகாக எலலாம் அலடடக்
ொகாளளாதரகள் மண. சரயாைொட மயறசததால் உஙகளகக ேவைல
கைடககம் நாள் ொவக ொதாைலவல் இலைல!'' எனற நமபகைக
அளிககமொட ொசாலல வடட ேமலம் சல வசயஙகைள எனனடம்
ொசானைாள்.

அவள் ொசானை வொைஙகள் கேழ!

ேதரவ நடததேவாை் எதரொாரபொத

நமமால் மறறவரை் மைதல் எனை இரககறத எனற ொாரகக
மடநதால், நாம் ேதரவகக ொசலலைகயல் எனை எனைக் ேகளவகள்
ேகடகொ் ேொாகறாரகள் எனற நமைமத் தயாை் ொசயதக் ொகாணட எளிதல்
அநதத் ேதரவல் ொவறற அைடநத வடலாம். ஆைால், நமமடம் அவவாற
ொசயலொடம் சகத இலைல.

அதறகாக நாம் வரததபொடத் ேதைவயலைல. ேதாைாயமாக எனை
எதரொாரககறாரகள் எனற அறநதக் ொகாணேடாேமயாைால், நாம் ஓைளவறக
ேதரவறக தயாைாகச் ொசலலலாம் இலைலயா?

தஙகளிடம் ேவைலத் ேதட வரொவரகளிடம் ஒர ேதரவாளை் எதரொாரபொத.

1. ேவைலத் ேதட வரொவை் எநத அளவறக அநதொ் ொதவயை்
ொலைை உயரததவாை்.
2. ேவைலத் ேதட வரொவை் அநத ேவைலகக ொொாரததமாைவைாக
இரபொாைா'
3. ேவைலத் ேதட வரொவை் ேவைலைய மைைபபடை் ேதடகறாைா?

அவை் எநத அளவறக அநதொ் ொதவயை் ொலைை உயரததவாை்.
ேவைல ேதடம் நொை், அநத ொதவககத் ேதைவயாை தகதகேளாட
இரபொத மடடம் அலலாமல், ேமலம் எனொைனை கடதல் தகதகைள
ைவததளளாை் எனொதல் யாரம் ஆரவமடை் இரபொாரகள்.

மதலல் அநத ேவைலையச் சாரநத தைறகக சமமநதமாை
தைறகளில் அவரகக பலைம இரககறதா எனற ொாரபொாரகள்.
உதாைணமாக ொமனொொாரள் ேசாதைையாளரகக, வைலபொககம்
வடவைமபப, மறறம் நைல் எழதவத கடதல் தகதயாக அைமயம்.

அடதததாக ொொாதவாை தைறகளில் ேதரசச இரககறதா எனற
ொாரபொாரகள். உதாைணமாக ொயறச அளிததலல் அனொவம், அைஙககள்
நறவ ேமறொாரததலல் உளள அனொவம் ேொானறைவகைளச் ொசாலலலாம்.

ஒர தைறைய வடட வடட ேவொறார தைறகக மாற
நைைபொவரகளகக ேமறொசானை அனொவஙகள் மககயததம் வாயநததாகக்
கரதபொடம்.

அடதததாக தனததறைமகள் மககயததவம் வாயநததாக
இரககம்.
எைதயம் நணககமாகொ் அவதானதத ொசயவத.
தைலைமொ் ொணப,
இலகவாை ேமறொாரைவயல் ொணைய மடககம் தறை்.
ேொானறைவகைள கறபபடடச் ொசாலலலாம்.

அடதததாக, அனொவதைதொ் ொாரபொாரகள். நமமைடய
அனொவததல் நாம் ொாரதத
ேவைலககாை தகதகள்,
ேவைலைய ொசயத மடககம் மைற
ேவைலையச் ொசயவதல் ஈடொாட ேொானறைவகளில் உளள
தறைமகைளக் கணககல் எடததக் ொகாளவாரகள்.

நமமடம் இநதததறைமகள் இரககறதா, இலைலயா? எனற எஙஙைம்
ேதரவாளை் மதபபடவாை்?

ேதரவ ொசயயம் நைலயல் இரபொவரகள் நாம் அனபபய வணணபொ ொடவம்,
ேதரவல் நமமைடய நைல, நமமடைய ொைஸயம், நமைம
கவனகைகயல் அவைைக் கவரநத உதவகைமாை தகவலகள் இவறைற
எலலாம் கறதத ைவததரபொாரகள்.

ேவைலத் ேதடவதறகாக நமைம எவவாொறலலாம்
மாறறக் ொகாளள ேவணடம்.

ேவைலத் ேதடவத எனொத ஒர ொொாரைள வறொத மாதர, ஒர
வறொைையாளை் சைகைக வறக ொலவதஙகளிலம் தயாைாவத மாதர
ேவைலத் ேதடொவரம் தயாைாைாலதாை் ொலை் கடடம்.

மதலல் உஙகளிடம் உளள சறபபககைள எலலாம் ொடடயல் இடடக்
ொகாளளஙகள்.

உஙகளிை் தைறயல் உளள ொயறச,
பற தைறகளிலம் உளள ொயறச.
தனபொடட சறபபயலபகள்.
இபொட வைகபொடததக் கணகொகடததக் ொகாளளஙகள்.

எநத நறவைதைதயம் அணகம் மனைை்,
அநத நறவைததல் எதரொாரககபொடம் சறபபகள் மறறம்
உஙகளிடம் உளள சறபபகைள ஒபபடடொ் ொாரததக் ொகாளள ேவணடம்.
அதறகாக தைற சாரநத நறவைஙகளில் எனை நடநதக் ொகாணட
இரககறத. எபொட ேதரவகள் ொசலகனறை. எனை எதரொாரககறாரகள்
எனொைத எலலாம் ொதரநதக் ொகாளளேவணடம்.

மறறம் ொொாதவாக நறவைஙகளில் எனை நடநதக் ொகாணட
இரககறத. எபொட ேதரவகள் ொசலகனறை. எனை எதரொாரககறாரகள்.
எனொறலலாம் ொதரநத ைவததக் ொகாணேட இரஙகள்.

உஙகள் சறபபயலபகள் எனற நஙகள் உஙகைளொ் ொறற ொசாலல
தயாரதத இரபொைவகைள அடககடச் ொசாலல ொாரததக் ொகாணேட
இரஙகள்.

அத நாம் யாை் எனொைதச் ொசாலலேவணடம்.
நமத தகதகளிை் சரககதைத வவரகக ேவணடம்.
ஏை் இநத ேவைலைய எதரேநாகககேறாம் எனொதறகாை
காைணததடை் இரககேவணடம்.

நமைம வவரககம் மதபபக் கடடபொடட வாககயஙகள்.

1. ேவைலககாக யாரம் எதரொாரககம் தகதகள்.
2. நமமல் இரககம் தகதகள் எநதவதததல் ேமறொசானை
தகதகேளாட ஒததொ் ேொாகனறை எனற வொைம்.
3. நம் தகதகள் அவரகளகக எவவாற உதவககடம் எனற வொைம்.
4. நம் தகதகள் மனைை் நமகக எநத வதததல் உதவை எனற
வொைம்.

ேொானறவறைற கரததல் ொகாணட அலச ஆைாயநத.
அதறேகறறவாற நம் தகதகைளொ் ொறற ொசாலலதல் மாறற அைமககொ் ொடட
இரகக ேவணடம். இைவேய மதபபக் கடடொ் ொடட வாககயஙகள் எனற
நாை் கறபபடவை.

இவறைற எழத, ொசாலல மறறம் வவரததொ் ொழகக் ொகாளள
ேவணடம்.

உஙகளிடம் உளள தறைமகள் எலலாவறைறயம் கணககல்
எடததக் ொகாளளஙகள். அவறைற நறவைஙகள் எதரொாரககம்
தறைமகேளாட ொொாரதத உஙகைளொ் ொறறய வாசகஙகைள மாறற
அைமததக் ொகாளளஙகள்.

உதாைணததறக உஙகள் ொைஸயமல் நஙகள் ேொசச, கடடைைொ்
ேொாடடகளில் சறநத வளஙகவதொ் ொறற உளளத. அைதேய நஙகள்
ொதாழலநடொ கடடைை எழதவதல் உஙகளகக உளள பலைமேயாட
ொதாடரப ொடததச் ொசாலலலாம்.

ஆக ேமறகணட மனற வசயஙகைளயம் நனகொ் ொாரததக்
ொகாணடரகள் அலலவா!. நஙகள் எநத ஒர நறவைதைதயம்
அணகமேொாத அநத நறவைதைதொ் ொறற அலச அவரகளகக
ேதைவயாை வொைஙகள் அடஙகய நலல மைறயல் அைமககொ் ொடட
மதபபக் கடடொ் ொடட வாககயஙகள் அடஙகய, நமைமொ் ொறறச் ொசாலலம்
வணணபொஙகள், ொைஸயமகள் இவறேறாட அநத நறவைதைத அணகவத
நலலத. ேமலம் அஙக நஙகள் ொசாலல ேவணடய வொைஙகைள தரமொத்
தரமொச் ொசாலல ொழகதலம் நலம்.

9. உணைம நறம்

கடறகைை வழககம் ேொால் கமொலடை் கைள கடட இரநதத.
தைததல் வைளயாடக் ொகாணட இரநத கழநைதகைளேய ொாரதத,
ொாரதத சலபொைடநத நாை், கடறகைையை் மணலல் ேகாலம் ேொாடடொட
அமரநதரநத நதயாைவொ் ொாரதேதை். அழகய அவளிை் மகததல் கவைல
ேைைககள் நழலாடை. எனனடை் ஏேதாொ் ேொசததடககம் வழகள் இனற
எனைைொ் ொாரபொைதேய தவரததக் கடைலேய ொாரததக் ொகாணட
இரநதத.

அநத ொமளைதைத ேமலம் வளரதத வரமொாத நாை் "ொசாலல
நதத, எனைை வைசொசாலல வடட ந ொாடடககம் மணலல் ேகாலம்
ேொாடடக் ொகாணடரநதால் எனை அரததம்?. நானம் எவவளவ ேநைமதாை்
கடைலேய ொாரததக் ொகாணட இரபொத. தயவ ொசயத ஏதாவத ேொச''
எனேறை்.

ஏேதா ஒர மடவறக வநதவளாக நதயா எனைைொ் ொாரததாள். பை்
கடலை் ொககம் ொாரைவையத் தரபபயபொட ''உஙகளிை் ேவைலேதடம்
ொடலம் எநத அளவல இரககத மண'' எனறாள்.

எததைை மைறதாை் இநதக் ேகளவையேயக் ேகடடக் ொகாணட
இரபொாேளா! எனற மைதனள் எணணயவாேற ''அத ொாடடககம் ேொாயடட
இரகக நதத, வைைவல் ஒர நலல ேவைல கைடததவடம் எனற
நமபகைக எைகக இரககறத அதறகாை மயறசயல் இபொ மழவசசல்
ஈடொடடககடட இரககேறை்'' எனேறை்.

அநத ொதைல எதரொாரததவள் ேொால நதயா கடைலொ் ொாரததொ்
ொடேயத் ொதாடரநதாள். ''மனை ஒர வைை் எைகக வநததனன ொசானேைை்
இலல'', எனறதம், ''ொசாலல'' எனற அவைளத் ொதாடைச் ொசானேைை்.
''அவரகக எனைைொ் படதத இரககறதாம். ேமறேகாணட தரமண
வசயமாகொ் ேொச ஆைமபதத வடடாரகள்'' எனறாள்.

எைகக எனை ொசாலவத எனேறத் ொதரயவலைல. ஒரவாறாக
சமாளிதத, ''ந நாம் காதலககம் வசயதைத உை் வடடல் ொசாலல
ேவணடயத தாேை!'' எனேறை். எனைைொ் ொாரககாமல் கடைலொ்
ொாரததொடேய ''எபொட மண ொசாலல மடயம்?. ஒர நலல வைை் வநதரககம்
ொொாழத நாை் ஒர ேவைலயம் இலலாத ஒரவைைக் காதலககேறை் எனற
எபொட ொசாலல மடயம்?'' எைக் ேகடடாள்.

மைத மழகக ஒர ேவகம் ொடய ''ந உை் வடடல் ைதரயமாக
ொசாலல நதத. ஒததககடடா ொாரபேொாம். ஒததககைலைா, ந உஙக வடட
வடட எனேைாட வநத வட. நாை் உனைை எபொடயாவத ொாரததக்
ொகாளேவை் நதத. மடைடத் தககயாவத உனைை காபொாததேவை் இத
சததயம்'' எனேறை். இைத ொசாலலம் ேொாத உணரசச மகதயால் எை்
கணகளில் கணணை் நைறநத வடடத.

''எபொட மண எநத ேவைலயம் இலலாத உனை நமப நாை்
வைமடயம்?. நாை் உனைை நமப வநதாலம் நாம இனற இரககம்
நைலயல் வரமாைேம இலலாமல் வாழ மடயமா?. மடைட தகக வடடக்
காபொாததறத எலலாம் கைதகளள ேவணா நலலா இரககம் மண,
உணைமயாை வாழகைகல அத மடயமா!'' எனறாள்.

''சர நதத இனனம் ஒரர வாைம் ொொாறததகேகா, அதககளள
எபொடயாவத எைகக ஒர ேவைல கைடததவடம். அதககபபறம்
ொாரததககலாம்'' எை அவளிடம் மனறாடேைை்.

''எனை மண இவவளவ நாள் மயறச ொணணனஙக. அபொ எலலாம்
கைடககாத ேவைல இனனம் ஒர வாைததல எபொட கைடககமன
ொசாலறஙக. எைகக எனைேவா அபொட எதவம் நடககமன ேதாணல''
எனறாள்.

ஒரகணம், எைகக அபொடேய உைறநத வடடத. எைகக
ேவைல இலைல எனற நறவைஙகள் ொசானைேொாதகட அநத அளவ
கவைல வநததலைல. அபொடேய மைொமலலாம் தயைம் அபபயத.
ொமளைமாகேவ அமரநத இரநேதை். மைத இைததக் கணணை் வடததொட
இரநதத.

எனைைொ் ொாரககாமல் கடைலொ் ொாரததொடேய நதயா ொதாடரநதாள்
''நலலேவைள நமககள் தபொாக எதவம் நடககவலைல'' எனற.
ஏறகைேவ வைகதயை் உசசததல் இரநத எை் மைம் நதயா எனைைத்
தடடக் கழபொத பரநததம் '' நாம் ொழகயேத தபொாக ஆகவடடத, இதல்
நடகக எனை இரககத'' எனற உளளைச் ொசாலலக் ொகாணடத.
அதவைை எனைைொ் ொாரககாமல் கடைலேயொ் ொாரததக்
ொகாணடரநத நதயா இபொொாழததாை் எனைைத் தரமபொ் ொாரததாள். ஒர
சமபைதாயததறகாக பனைைகததாள் அவள் பனைைகபொைத கணட எைகக
அதவைை நாை் மகவம் அழொகை கரதய நதயாவை் உரவம் மகவம்
அசஙகமாகத் ொதரநதத.

எைத கணகளில் நைறநத கணணைை மைறகக ேவணட அவள்
இரநத ொககததல் இரநத ொாரைவையத் தரபப கடைல ொாரபொதாக
ொாவைை ொசயயத் தவஙகேைை்.அைத சரயாக பரநதக் ொகாளளாத நதயா
ொதாடைத் தவஙகைாள்.

''நாம இன நணொரகளாேவ இரபேொாம் மண. இனைமம் நாை்
உனைை நலலொதார நணொைாகத் தாை் ொாரககேறை். கலயாணம், ேதத
எலலாம் மடவாக ொததரகைக வநதால் உைகக கணடபொாக அனபொேறை்
மண. ந கணடபொாக வைணம்'' எனற ொதாடரநத ொகாணேட இரநதாள்.

அதறகபபறமம் அவள் ஏேதேதா ொசாலலக் ொகாணேட ேொாைாள்
ஆைால் அத எலலாம் எை் காதகளில் ஏறவலைல. எனை
ொசாலவொதனற ொசாலலத் ொதரயாமல் மைதல் அழதக் ொகாணட
இரநேதை்.

எை் ொமளைதைத, அவள் எனைை நைாகரபொைத நாை் பரநதக்
ொகாணட ொமளைமாக இரபொதாக கரதய நதயா, ''அபொாடா, இபொொாழத
தாை் எைகக நமமத மண. ந இநத வசயதைத எபொட எடததக்
ொகாளவாேயா எனற ொயநதக் ொகாணேட இரநேதை். நலல ேவைள நயம்
இைத சலொமாகத் தாை் எடததககடட!. நாை் இத ொறற ொலவதமா
ேயாசககம் ொொாழொதலலாம் உனைொ் ொதததாை் அதகம் கவைலொ் ொடேடை்.
ந இபொட இத சலொமாக எடததக் கடடத எனை எவவளவ மகழசசயாக
ஆககடசசத் ொதரயமா!. ந எைதயம் அரைமயாகொ் பரஞசககறவை் மண''
எனறொ் பகழநதாள்.

கடைலொ் ொாரததொடேய இரநத எனைைக் கைடசயாய் அவள்
''மண ந கவைலொ் ொடாேத அவரடம் ொசாலல உைககம் ஒர நலல
ேவைலகக ஏறொாட ொணணகேறை்!''. எனற அளிதத வாககறததாை்
அவளம் இரககறாள் எனற நைவலகததககக் ொகாணட வநதத.

சர மண நாை் களமபேறை் எனற களமபய நதயாைவத்
தனனசைசயாக எை் ைககள் ஆேவசமாக படததத. அவளம் அதரநத
வடவகக மயனறாள். பறக தனனைலகக வநத நாை் அபொடேய
சதாகரததக் ொகாணட ைககைள வடட வடேடை்.

''சர ொாரபேொாம் நதயா'' எனற வைடயனபப ைவதேதை்.

நாை் அவள் ைககைளொ் படததைதயம், அவள் உதறயைதயம்
ேவொறார ேோாடக் கணகள் ேகாொமாகொ் ொாரததக் ொகாணட இரநததம்.
அத எைகக ொல கஷடஙகைளத் தைபேொாவைதயம் உணைாத நாை்,
அபொடேய மணலல் உயைறற ோடம் ேொால அமரநதரநேதை். கணகளில்
மடடம் கணணை் ொவளளொமை வழய ஆைமபதத இரநதத.

10. கரததல் ொகாளள ேவணடய வசயஙகள் சல.

கடறகைையல் ேசாகமாக அழதக் ொகாணடரநத எனைைத்
தாமைையை் ொசலேொச அைழபபததாை் இநத உலகறேகக் ொகாணட
வநதத. தாமைையை் கனவாை வசாரபைொக் ேகடடதம் எை் மைதல்
இரநத ேவதைை அைண உைடததக் ொகாணட களமபவதொ் ேொால
பறடடக் களமபயத. அவளிடம் மடமடொவை எை் நைலையக்
கணணரடை் ொசாலல ஆைமபதேதை்.

ொொாறைமயாக அைைதைதயம் ேகடட அவள் எைகக ஆறதல்
அளிககம் வணணம் ேொசத் தவஙகைாள்.

''மண ேவைலத் ேதடம் ொொரமொாலாேைாை் இமமாதரொ்
பைசசைைகைளததாை் சநதககனறைை். அவரகள் கவைததல் ொகாளள
ேவணடய வசயஙகள் இைவ''.

எனற அவள் ொசானைத இைவ

எததைகய மைேவதைையல் இரநதாலம் நமபகைகைய
இழககாதரகள். அதவம் சைமமாக இரககம் நைலயலதாை் நஙகள்
நமபகைகைய இழககாமல் இரபொத மக மககயம். ஏொைனல்
அபொொாழததாை் நமபகைகேய ஒரவரகக மகவம் ேதைவ.

ேவைலேதடம் ொடலததை் ஆைமொததேலேய உஙகளகக நலல
ொதல் கைடககாவடடால் ொவறதத வடாதரகள். காலம் கனய
அனமதயஙகள்.

ேவைலேதடவதறொகை சல தகதகைள வளரததக் ொகாளள
மயலைகயல், ஒவொவானறாக மயலஙகள். ஒேை ேநைததல் அைைததலம்
கால் ைவகக ேவணடாம்.

மைம் தளரம் ேநைததல் எலலாம் ேவைல கைடபொதால் நமகக
கைடகக இரககம் நனைமகைள நைைததக் ொகாளளஙகள். அத
ஊககதைத வளரககம்.

ேவைல ேதடவத மடடம் உஙகள் அைைததச் ொசயலகைளயம்
ஆகைமததக் ொகாளளாமல், மறறைவககம் ேநைம் ஒதககஙகள்.

ேவைலயல் அமரவதறக நஙகள் ொசயயம் மயறசகள் எலலாம்
உஙகளால் ொசயத மடககக் கடயைவேய எனற நமபகைகக்
ொகாளளஙகள்.

உஙகளகக ஒததவரம் ொசயலகளில் ஈடொடஙகள்.

எநத ஒர கடடததலம் உணைமயாய் இரஙகள்.

உஙகள் நடப, உறவ அைைதத வடடஙகளிை் மலமம் மயறச
ொசயயஙகள்.

உஙகள் எதரொாரபப நைறேவறக் கடயதாக இரததல் நலம்.

உஙகளகக எனை எனை ேதைவ எனற கணககடஙகள்.

மறறவரகளில் இரநத வதயாசொ் ொடஙகள்.
உஙகளிடம் இரககம் தகதகைள நஙகள் ேவைல ேதடம்
இடததறக எபொட மககயமாைத எனொைத காடடம் வணணம் தயாரததக்
ொகாளளஙகள்.

சறபொாைொதார ொைஸயைமத் தயாரததக் ொகாளளஙகள்.

ொரநதைைக் கடதஙகள் ேசகரததக் ொகாளளஙகள்.

உஙகைளொ் ொறறத் ொதளிவாக ேொசொ் ொழககபொடததக் ொகாளளஙகள்

ொதளிவாகொ் ேொச ொயனறக் ொகாளளஙகள்.

ேவைல ேதடவைத தனயாக மயலவைத வட தகதயளேளாரடை்
இைணநதத் ேதடலாம்.

ொசயலகளில் ேநரததையக் ொகாணட வாரஙகள்.

அறவககொ் ொடட ேவைலகள் அலலாமல் மறற வழகளிலம்
மயலஙகள்.

மயலஙகள், ொயலஙகள், அனொவயஙகள் மறறம் தரததக்
ொகாளளஙகள்.

தாமைையை் அறவைைகள் எை் சநதைைைய ேவறவதமாகத்
தரபபயதால் மைதை் ேவதைை சறதளவ கைறநதத. தாமைைகக நனற
கற வடடறக களமபேைை். வடடல் எைகக காததரககம் ஆொததொ்
ொறற ொதரயாமல்.

11. வைடடயத வட

வடடறக களமப வநதக் ொகாணட இரநத எனைை எை்
தஙைகயை் ொசலேொச அைழபப மடடொ் ொடததயத.

''அணணா!, இஙக வடடல ஒேை பைசசைையாக இரககறத. ந
தயவ ொசயத வடடகக இபொ வைேவணடாம்'' எனற அவள் கைலை்
கவைலயல் ொைொைபொாை நாை். ''ொசாலல ைாஜ எனை பைசசைை'' எனேறை்.

மறமைையல் அவசைம் அவசைமாக எை் தஙைக ேொச
ஆைமபததாள் ''யாேைா நதயாவாம், அவேளாட அணணை் சலேொேைாட வநத,
அவள் தஙகசசய ந வமபகக இழததககடட இரககறதா ொசாலல, ஒேை
கபொாடா ேொாடடககடட இரககறாஙக.''

'கைத இபொடத் தரமபடசசா!' எனற மைதல் அதரநத நாை்
எனை ொசாலவத எனற ொதரயாமல் மழததக் ொகாணட இரநேதை்.

இைாஜ ொதாடரநதாள் ''அவளகக நலல இடததல் இபொதாை்
மடவாக இரககாம், உனை மாதர சலை் அவககடடத் தபொா நடநதகடடா,
அத அவேளாட எதரகாலததத் தாை் ொாதககமாம். அபொட இபொடனன ஒேை
சணைடைா!. அபொாவம் அவஙகேளாட ேசரநத கததககடட
இரககாரணணா!, தயவொசயத ந, இபொ வடடகக வைேவணடாம். எைகக
ொைாமொ ொயமா இரககத அணணா!''.
மகநத கவைலேயாட எை் தஙைக பலமபக் ொகாணட
இரநதைதக் ேகடட எைகக வடடககச் ொசலலாமல் யாைாவத நணொை்
வடடகக ொசனற வடலாமா எனறத் ேதானறயத. மறகணேம, அநத
மடைவ மாறறக் ொகாணட எைத வடைட ேநாககொ் ொயணதேதை்.

எஙகள் ொதர மைைைய அைடநததேம ொாரததால் வயபபதாை்.
எஙகள் வடடை் மை் அவவளவ கமொல். எைத தஙைக ைாஜ மடடம்
எசசரககாமல் இரநதரநதால் நாை் வடடல் யாரகேகனம் ஏதாவத
ஆகவடடேதா எனற ொயநதரபேொை். ஆைால் இபொொாழததாை் எைககத்
ொதரநத வடடேத, ஒர ொடொடபபடை், எஙகள் வடடை் அரேக ொசனேறை்.

எனைைக் கணடதம், ஒரவத மணமணபப களமபயத. ஒரவை்
அவை் வடடககள் ொாரதத அவை் மைைவயடம் அவை் வநதடடாை்
சககைம் எழநத வா எனற ொைொைபொாக அைழததத ொதரநதத. அடததவை்
வடட வமப எனறாலதாை் அவைவரகக எவவளவ அககைற.

எனைைக் கணடவடை் அநதக் கமொல் தாைாக வலக எைகக
வழவடடத.

வடைட ொநரஙகய நாை், அஙகக் ேகாொமாக நனறரநத சலைைொ்
ொாரதேதை். அவரகளதாை் நதயாவை் உறவைரகளாய் இரகக ேவணடம்.
மறபறம் ேகாொததடை் எை் தநைத நனறக் ொகாணட இரநதாை். எை்
தமபேயா எனை நடககொ் ேொாகறத எனற ொாரபேொாம் எனற ஆரவததடை்
நனறரநதாை். சறற தளளி அழைகயடை் எைத தாயாரம் தஙைகயம்.
நாை் அவவளவ ொசாலலயம் வநத வடடாேய எனற எை் தஙைகயை்
ொாரைவ எனனடம் பலமபயத.
நாை் நைழநதததாை் தாமதம், எை் தநைதயாை் உடேை அரகல்
வநத எனைைொ் ொளாை், ொளாை் எை அைறய ஆைமபதத வடடாை். அவைத
தடை் ொசயைக எனைை மகவம் ொாததத வடடத.

அநத அதரசசயல் இரநத நாை் மகநத சைமபொடட மணடாலம்,
சறறலம் எனைைொ் ொாரபொவரகளிை் ொாரைவ எனைை கனக் கறக ைவதத
வடடத. அவமாைததடை் அவை் ைகைய படதத நாை், கணணரடை்
''ஏமொா எனை அடககறஙக, நாை் எனை தபப ொணணேைை்'' எனறவாேற
அழேதை். இநத அளவ அவமாைதைத எை் வாழகைகயல் நைைததக்
கடொ் ொாரததத இலைல. காதலககாக இநத அட எனற இரநதாலம்
எபொடேயா எனமைம் சமாதாைம் ஆகயரககம். ஆைால், இபொொாழத
நதயாவம் எனைைவடட பரநத நைலயல் இவவாற அவமாைபொடடத
எனைை மைதளவல் மகவம் ொாததத வடடத.

''ஏணடா, ஒர ொொாமொளொ் ொொாறககயா வநத எஙகள எலலாம் சநத
சரகக வசசடடேய, உனை எனைொ் ொணேறை் ொாை்!'' அபொடனன எை்
தநைத ைகைய உறவகொகாளள மயனறாை்.

''நாை் எனை ொொாமொளொ் ொொாறககத் தைம் ொணணேைை்''. எனற
நாை் ஆததைததடை் ேகடக. அதறக நதயாவை் உறவகள் கமொலல்
இரநத ஒரவை் ''ந கடறகைையல எை் தஙகசச ைகயொ் படசச
இழககல?'' எனற ஆததைததடை் ேகடடாை்.

அதறக நாை் ''நதயாைவ எைககத் ொதரயம், நாை் ஒணணம்
தபொாை ேநாககததல அவ ைகையொ் படகக வலைல!'' எனற மறதேதை்.
அதறக அவை் ''நாை் நதயாைவ வசாரசசடடதாை் இஙேக வேைை். அவ
உனை யாரனேை ொதரயாத எனறச் ொசாலகறாள்!. ொசயறதயம் ொசஞசடட
ொதலொ் ொார!'' எனற தடட ஆைமபததாை்.

ஒரகணம் எைகக நதயாவை் மத ொவறபொாக வநதத. கைதைய
இபொட மாறறவடடாளா அவள்!. அவள் சமொநதபொடட ஆதாைஙகைள
அவரகள் மை் தகக எறயலாமா எனற ஒர கணம் ேயாசதேதை். இன
எனை நடநத எனை ஆகொ் ேொாகறத? எனற வைகதயல் ொமளைமாக
நனறரநேதை்.

''ஏணடா, உைககமதாை் தஙகசச இரககறா, அவககடட இபொட
யாைாவத நடநதகடடா ந சமமா வடவயா? உஙகபொா மஞசககாகததாை்
நாை் உனை சமமா வடேறை் இலலாடட உை் ேதால உறசச உபபக்
கணடம் ேொாடடரேவை்'' எனற நதயாவை் அணணை் ேமலம் தடட
ஆைமபததாை்.

இைதக் ேகடடக் ொகாணடரநத எை் தநைத மகவம் ேகாொம்
ொகாணட, ''இன இநத வடடல் உைகக இடமலைல, ந களமப. உனை
மாதர ொொாமொளொ் ொொாறகக எலலாம் எை் வடடல இரநதா எை் ொொாணண
தரமணம் ொாதககொ் ொடம். அதைால ந இனனகேக ொொடடொ் ொடகைகேயாட
இநத வடட வடட களமப'' எனற எனைை வைடட ஆைமபததாை்.

மைொமலலாம் வலயடை் நாை் வடைடவடட ொவளிேயற
ேகாவலொககமாக ொசனேறை்.
12. ஆதரபேொாை் எைககம் உணட

தனைநதனேய அமரநத சனயதைதேய ொவறததொ் ொாரததபொட
அமரநதரகைகயல் ொல நைைவகளம் மனைொலைத் ேதானற மைறநதத
எைகக. கவைலேய இலலாத கழநைதொ் ொரவம், வடடல் எவவளவ
ொசலலமாக இரநேதாம். அதேவ இனற எவவளவ அனனயமாக
வடேடாம்.

காதலததத அபொடொ் ொொரயக் கறறமா!, இரககாத!. எனனைடய
இநத நைலயல் காதலததத தாை் கணடபொாகொ் ொொரய தவற. நதயாவால்
வடடல் ொசாலல மடயாத நைல. ொாவம் அவளால் ேவற எனை ொசயய
மடயம்!. அேத ேநைம் அவளம் எனைைொ் ொறறத் தவறாக அவளத வடடல்
ேொாடடக் ொகாடததரககக் கடாத.அவள் தாை் அபொடச்
ொசானைாொளனறால், அவரகள் வடடைரம் எனனைடய வடடல் வநத
அபொடக் கததயரககக் கடாத. அவரகளாவத ொைவாயலைல எனைைத்
ொதரயாதவரகள்.

எை் தநைத ேதாளகக உயரநதால் பளைளயம் ேதாழை்
எனொாரகேள!, அத ொதரயாதா அவரகக. ேமலம் நால ேொை் சறறலம்
ொாரககறாரகேள அவரகள் எனை நைைபொாரகள் எனறகட
கவைலபொடாமல் எபொட எனைை அடததவடடாை். அைத இபொொாழத
நைைததாலம் கணணல் நை் ொொரகொகடககறத எைகக. உணரசசொ்
ொொரககல் உதடடைைக் கடததக் ொகாணேடை்.
அபொடேய ொலதம் நைைததக் கவைலபொடடவாேற நாை் தஙக
வடேடை். எனைைச் சறறலம் ஆடகள் நடமாடம் சததம் ேகடடததாை்
வழதேதை். அட வடநத வடடத.! எழநத அபொடேய சறத ேநைம்
அமரநதரநேதை். சறற ேநைம் ொசனறபை் அரகல் உளள தணணரகழாயல்
மகம் ைககால் கழவக் ொகாணட ொமதவாக வடைட ேநாகக நடநேதை்.

எஙகள் ொதரைவ அைடநததம் அவமாைததால் தாைாக
எனதைல ொதாஙகொ் ேொாைத. உடல் கனக் கறக எஙகள் வடைட
அைடநததம் ொாரததால் எை் வடடை் மை் சல வாகைஙகள் நறொத ொதரய
வநதத. எனை வசயம் இவவளவ கமொலாக இரககறத எனற
ேயாசததொடேய தயஙக, தயஙக வடைட அைடநேதை். அதறகள் ொவளிேய
வநத எை் தஙைக ைாஜ எனைைொ் ொாரதத வடடாள்.

எனைைொ் ொாரதததம் அவள் கணகளிலதாை் எவவளவ மகழசச!.
எனைரேக வநதவள், ''இைாததர மழவதம் எஙேக அணணா
ொசனறரநதாய்? உனைைக் காணாமல் நாை் தவதத வடேடை் ொதரயமா.''
எனற ொசலலமாக கடநதக் ொகாணடாள். நாை் ''நணொை் ஒரவை் வடடல்
இரநேதை்'' எனற சமாளிதத வடேடை். ''வடடல் எனைக் கடடம்?''
எனற தஙைகயடம் வசாரதேதை்.

''சனை அணணா ஒர ொொணைணக் காதலககறாைாம், அநதொ்
ொொணணை் வடடககாைரகள் வநதரககறாரகள். அவரகைள அபொாவறகம்
படதத வடடத, அதைால் சமொநதம் ேொசக் ொகாணடரககறாரகள்'' எனற
வளககைாள்.

இைதக் ேகடடவடை், எைககத் தைல சறறாத கைறதாை். நமத
காதல் ொதரநத உடை் வடடல் எவவளவ பைசசைை. இபொொாழத கைத
அபொடேய தரமபகறேத எனற நைைதேதை். அவவாற, ொலவத
சநதைைகளில் இரநத எனைை ''ந வாணணா'' எனற அைழதத எை்
தஙைகயை் கைலதாை் இநத உலகறக ொகாணட வநதத. எைத காலகள்
தனனசைசயாக வடடறகள் அடொயடதத ைவகக ஆைமபததை.

அபொொாழத எனமைதல் எஙேகா ஒர மைலயல் இரநத
ஒரகைல் 'இதறக அபபறமமா?' எனற ஏளைமாக ேகடொத ேொால
இரநதத. உடேைத் தரமப ொவளிேய நடகக ஆைமபதேதை். ''அணணா!,
அணணா!'' எனற எை் தஙைகயை் தயைம் கலநத அைழபப ொகாஞசம்,
ொகாஞசமாக எனைைவடடத் ேதய ஆைமபததத.

கணகளில் கணணேைாட நடகக ஆைமபதத நாை் அபொடேய நடநத
ொகாணேட இரகக ஆைமபதேதை். அவவளவதாை் எைககத் ொதரயம்,
எஙேக நடநேதை்?, எஙக அமரநேதை்?, எனை ொசயேதை்? எதவேம
எைககத் ொதரயவலைல. எஙொகஙேகா அைலநத எனைை நறதத ஒர
காவலை் வசாரகைகயலதாை் இைவாக வடடைதயம், நாை் சநேதக
வழககல் நறதத ைவககொ் ொடடரபொைதயம் உணரநேதை்.

அவை் ேகடடதறகம் எனைால் எதவம் சரயாை தகவல் தை
இயலவலைல. கணகளில் இரநத கணணை் மடடம் கைகைொவை வநதக்
ொகாணட இரநதத. அைதொ் ொாரதத தைகதத அநதக் காவலை் எை்
ைொயல் இரநத ொசலேொசைய எடதத அதல் இரநத எணகைளொ்
ொாரததாை். மதலல் எை் வடட எணைணக் கணடபடதத எை் அபொாைவத்
ொதாடரப ொகாணடாை். காவலரை் வசாரபபகக அபொட எலலாம் எஙகள்
வடடல் யாரம் இலைல எனற எை் தநைத ேகாொமாக ொதல் ொசாலவத
ேகடடத.

உடேை காவலை் மறொறார எணைணத் ொதாடரப ொகாணடாை். அத
தாமைையை் எண். காவலரடம் இரநத வொைம் ேகடடக் ொகாணட தாமைை
அவை் தைகக ேவணடயவரதாை் எனறம். தை் தநைத வநத மத வொைம்
ொசாலவாொைனறம் ொசாலலயத ேகடடத.

சறற ேநைததறொகலலாம் தமழொசலவை் தனனைடய காரல் அஙக
வநதாை். அவை் அஙகரநத காவலரகக ொரசசயமாை நொைாக இரநததால்
எனைை உடேை அஙகரநத அைழததச் ொசலவத அவரகக எளிதாை
காரயமாகேவ இரநதத.

எனைை அபொடேய அரகல் உளள ஒர உணவ வடதகக
அைழததச் ொசனற அவை், உணவைை வைவைழததாை். பறக எனனடம்
கனவாக ''எனை பைசசைைஙக மண?'' எனறாை். அவவளவதாை் எை்
மைதல் இரநத கவைலகள் எலலாம் கைைைய உைடததக் ொகாணட
ொாயம் ொவளளொமை அழைகயம், ேொசசமாக கமற ொகாடடத் தவஙகயத.

எலலாவறைறயம் ொொாறைமயாக ேகடடக் ொகாணட இரநதாை்.
பறக உணவைைச் சாபபட ொசானைவை். ''நஙகள் எஙகள் வடடல் ேமல்
உளள அைறயல் தஙகக் ொகாளளஙகள் மண. உஙகள் வடடைை் ேகாொம்
தணநத உடை் நஙகள் உஙகள் வடடறகச் ொசலலலாம். உணவைையம்
நஙகள் எஙகள் வடடேலேய ொாரததக் ொகாளளலாம். எைகக ஒனறம்
ஆடேசொைண இலைல'' எனறாை்.

எைககம் ேவற ஒனறம் ேொாககடம் இலலாத நைலயல், அவை்
ொசானைதறக ஒபபக் ொகாளவைதத் தவை ேவற ஒனறம் வழ
இரககவலைல. அவரடேைேய அவை் வடடறகச் ொசனேறை். அஙக
வாசலேலேய கவைலயடை் காததரநத தாமைையடம் தமழொசலவை்
ஒனறம் ேகடகேவணடாம் அமமா, மண ஏறகைேவ மகநத மைககஷடததல்
இரககறாை். அவைை நாம் ேமலம் கஷடபொடதத ேவணடாம்.

நமத ேமலமாட அைறைய அவரககக் காடட, இன அவை்
இஙகதாை் இரககொ் ேொாகறாை். அவரகக ேவணடயவறைறக் ொகாட
எனறாை். ொசாலலவடட அவை் தனனைடய அைறககச் ொசனறவடடாை்.

நானம் தாமைையம் மாட அைறககச் ொசனேறாம். எைகக
அைறையயம் ொடகைகையயம் ஏறொாட ொசயத தாமைை காைலயல்
ொாரபொதாகக் கற வைடொொறறாள்.

13. தாமைை உணரநத உணைம

தாமைையை் ொாரைவயல் :

எை் தநைத மணமாறைை அைழததக் ொகாணட வரவதாகச்
ொசாலல ொசனறேொாத நாை் ொாவம் மணமாறை் எனறதாை் நைைதத
வரநதக் ொகாணட இரநேதை். ஆைால் எை் தநைத அைழதத வநத
நொைைொ் ொாரதததம் எைகக ஒர நமடம் ஆடவடடத.

இவரதாை் எனைை அனற ஆொததல் இரநதக் காததவை்.
மணமாறை் இவைா?, அபொடபொடட நலலவரககா இபொட எலலாம்
பைசசைைகள் வைேவணடம்?. எை் மைம் அவரககாக இைததக் கணணை்
சநதயத.

எை் தநைத மணமாறனம் எஙகள் வடடல் தஙகபேொாவதாகக்
கறயதம் காைணம் இலலாமல் எை் மைதல் சறேற மகழசச ததமபயத.
உறசாகமாக அவைை எஙகள் வரநதைை் தஙகம் அைறகக அைழததச்
ொசனற தஙக ைவதேதை்.

ஏேதேதா ேொசேவணடம் எனற தடதத எனமைைத மகநத
சைமபொடட அடககக் ொகாணட அவரடம் வைடொொறறக் ொகாணட கேழ
வநேதை். அஙக எை் தநைத மணமாறனை் தறேொாைதய நைலைய எை்
தாயாரடம் ொசாலலக் ொகாணட இரநதாை். எை் தாயாை் எை் தநைதயடம்
''எனை இரநதாலம் இநத மாதர மனை பனை ொதரயாதவஙகைள வயசொ்
ொொாணண இரககம் இடததல் தஙக ைவபொத ொகாஞசமகட நலலா
இலலஙக'' எனற வாதடடக் ொகாணட இரநதாள்.

எை் தாயாை் ேொசகொகாணட இரபொைதக் ேகடட எை் மைம்
தடததவடடத. உடேை எனைை அறயாமல் ''அமமா அவரதாை் அனற
எனைை வொததல் இரநத காபொாறறயேதாட எை் மாைதைதயம்
காபொாறறயவை். எனைை மரததவமைைகக அைழததச் ொசனற காடட
வடடல் ொததைமாகக் ொகாணட வநத வடடவை். அவைை இநத நைலயல்
நாமம் தைததவத ொகாஞசம் கட நனறாக இரககாத'' எனற
ொடொடதேதை்.

அைதகேகடட எை் தாயாரம் தஙைதயம் வயநதைை். இரவரம்
மணமாறைை எஙகள் வடடேலேய தஙக ைவபொொதை மடவம் ொசயதைை்.
அைதக் ேகடடதமதாை் எை் மைம் நமமத அைடநதத.
நானம் எை் அைறககச் ொசனற ொடததக் ொகாணேடை். எை்
மைதல் மடடம் உறககம் வைாமல் வைளயாடடக் காடடயத. மணமாறனை்
தயைம் ொடநத மகேம எனனள் வநத வநத வலகயத. ''ொாவம்
அவரககத் தாை் எததைை எததைைச் ேசாதைைகள்!'' எனற எனமைம்
அவரககாக ொரதாொபொடடக் ொகாணேட இரநதத.

நாை் ஏை் அவரககாகத் தடககேறை் எனற எனைைேயக்
ேகடடக் ொகாணேடை். எனனள் ஒலதத ஒர கைல் நாை் அவைை
வரமபவைத எைகக உறதச் ொசயதத.

எை் வடடல் எநதொ் பைசசைையம் இலைல. எை் தாயம் தநைதயம்
மைம் வரமப மணநத ொகாணடவரகளதாை். நாை் அவரகளிை் ஒேை
ொசலலொ் ொொண். எை் வரபொததறக அவரகள் எனறேம எதரபபத்
ொதரவததத இலைல. ேமலம், எனைை ''நேய உைகக ேவணடயவைாக
ொாரததக் ொகாள்!'' எனற எைகக மணவசயததல் மழசதநதைம் ொகாடதத
இரநதாரகள்.

இரநதாலம் மணமாறனடம் இதொறற நாை் எதவம் ேொசவத
இலைல எனற மடொவடதேதை். மதலல் மணமாறனகக ஒர நலல
ேவைல கைடகக ேவணடம் அததாை் சரயாைத. அதறக எனை எனைத்
ேதைவ எனற மணடம் அலசத் தவஙகேைை்.

14. ொைஸயமகள்
(மணடம் மணமாறை் ொாரைவயல்)
மறநாள் காைல கறகறபொாக அநத அைறயேலேய உலவக்
ொகாணட இரநேதை். அபொொாழத தாமைை மலரநத மகததடை் எைககாக
காபக் ேகாபைொயடை் வநதாள். எனனடம் மலரசசயாக ஹேலா
ொசாலலவடட காபகேகாபைொைய நடடைாள். நானம் நனற ொசாலல
வாஙகக் ொகாணேடை்.

''அனற எனைைக் காபொாறறயதறக நனற!. அத நஙகளதாை்
எனற எனனடம் ொசாலலேவ இலைலேய! '' எனறாள். நாை்
சஙகடபொடடவாேற ''அதபொறற ொசாலல ஆைமபததால் நஙகள் அனற
இரநத நைல உஙகளகக நைைவறக வநத உஙகளகக ொதாநதைவ
தரம். அைத நஙகள் மறபொேத நலலத எனற நைைதேதை்.'' எனேறை்.

'மறககககடய வசயமா அத' எனற தாமைை மைதனள்
நைைததக் ொகாணடாள்.

''ேமலம் அநத வொதைதொ் ொறறொ் ேொசொசடததால் நாை் ொசலவ
ொணததறகாகததாை் உஙகைளத் ொதாடரப ொகாணடத ேொால ஆகவடம்.
அததாை் நாை் ொசாலலவலைல'' எனேறை்.

ேவைலேதடவத ொறற எஙகள் ேொசச தரமபயத. ேவைலத்
ேதடேவாரககத் ேதைவயாை ஆவணஙகள் ொறறத் தாமைைச் ொசானைைத
அபொடேய கேழத் தநதரககேறை்.

ேவைலத் ேதடேவாரககத் ேதைவயாை ஆவணஙகள் ொறறொ்
ொாரததால் மதலல் வரவத ொைஸயமகள் தாை்.
ொொரமொாேலாை் ொைஸயம் எழத ேவணடம் எனறால் அதகம்
அலடடக் ொகாளவேத இலைல. அவரகள் ைகயல் கைடககம் ஏதாவத
ஒர ொைஸயைம எடததக் ொகாணட அதல் உளள தகவலகைளத்
தஙகளகக ஏறறதாக மாறற வடகனறைை். அவரகைளக் ேகடடால் ''இநத
ொைஸயைம எலலாம் யாை் ொாரககொ் ேொாகறாரகள்?. நாம் ேநரல் தரம்
வளககம் ேொால இநத 2 ொகக கடடைை எனை ொசயயம்'' எனொாரகள். அத
சரயாைதலல!

ொைஸயமகள் உஙகளத தகதகைள சறபொாக ொவளிக் ொகாணரம்
வணணம் அைமநதரநதால், உஙகள் ேவைலத் ேதடம் ொடலததல்
அதைால் மகவம் உதவகைமாக அைமயமடயம்.

ொைஸயமகள் நஙகள் யாை், உஙகளத தறைம எததைகயத, ொண
சமொநதமாக உஙகளத கறேகாளகள் மறறம் சாதைைகள் எனொைத
ொதளிவாகச் ொசாலலம் வணணம் அைமநத இரகக ேவணடம்.

ொைஸயமகள் இைணட வதமாக நஙகள் வணணபொததரநத
இடததல் உஙகளகக உதவம்.

மதலாவத உஙகளகக எனைொவலலாம் ொதரயம், உஙகள்
தகதகள் இவறைறச் ொசாலலம் வணணம் இரககம். இைணடாவதாக
நஙகள் உஙகள் மநைதய ொணயடஙகளில் எலலாம் எவவாற உஙகள்
ொஙகளிபைொ அளிதத அநத நறவைஙகளகக உதவனரகள் எனற
வவரககம்.
நலல மைறயல் தயாரககொ் ொடட ஒர ொைஸயம் கணடபொாக
உஙகளத ேதரவல் உஙகளகக உதவகைமாகததாை் இரககம்.

இபொொாழத ொைஸயைம தயாரததல் ொறறொ் ொாரபேொாம். இதைை மனற
ொகதகளாகொ் பரககலாம்.

1. ொைஸயம் எழதம் மனைை் கவைததல் ொகாளள ேவணடயைவ.
2. ொைேயமல் எனைொவலலாம் எபொட இரகக ேவணடம்.
3. ொைஸயைம எபொட வடவைமகக ேவணடம்.

ொைஸயம் எழதம் மனைை் கவைததல் ொகாளள ேவணடயைவ.

ொைேயம் மகொ் ொொரதாக இரககக் கடாத. அைதொ் ொடபொவை்
அைை நமடததல் இரநத ஒர நமடததறகள் அைத ொடதத மடககம்
வணணம் அளவாகததாை் இரகக ேவணடம். கறபொாக அனொவம்
இலலாத ேவைல ேதடொவை் எனறால் ஒர ொகக அளவலம், அனொவம்
உளள ேவைல ேதடொவை் இர ொகக அளவலம் வரம் வணணம் ொைேயம்
தயாரததல் நலம்.

மகச் சறயதாக இரககக் கடாத. சரககமாக ொசாலகேறை்
ேொரவழ எனற ஒேைடயாக சரகக வடவம் கடாத. அளவல் நடடலம்
இரகக ேவணடம்.

உஙகள் ொைழய கடைமகைள வவரகைகயல் ொவறமேை
ொசாலலாமல் மதபபறம் வணணம் வவரததல் நனறாக இரககம்.
உதாைணமாக-
ொடஸடங் கழைவ ேமறொாரைவயடேடை். எனற ொசாலவைதவட,

10 ேொை் அடஙகய ொடஸடங் கழவல் ொயறச அளிததல்,
தடடமடல், ொண ஒதககதல், ொணைய ேமறொாரைவயடல் மறறம்
சரொாரததல் அைைதைதயம் தறமொட ொசயத அநதொ் ொணைய காலதேத
மடதேதை். எனற ொசாலவத நனறாக இரககம்.

ொணரதயாை உஙகள் கறேகாளகள் கவைமாக வவரககொ் ொடட
இரகக ேவணடம்.

உதாைணமாக
நலலொதார ேமலாளைாக நாை் வைேவணடம் எனொைத வட

வறொைை ேமலாணைமயல் கழககைள உரவாககதல்,
ொயறறவததல், ொசயலொடதததல், கைறகைளக் கைளதல் ஆகயவறறல்
நாை் சறநத வளஙக ேவணடம் எைலாம்.

உஙகள் ொைஸயமகள் நஙகள் ேநாககம் ேவைலகொகை தயாரககொ்
ொடட இரகக ேவணடம். ொலவத வாயபபககைள ேநாககொவரகள்
ஒவொவார ொணககம் அொதறொகை சறபொாக தயாரககொ் ொடட ொைஸயமகைள
உொேயாகததல் நலம்.

ொைஸயமை் வாசகஙகள் நலலமைறயல் அைமககொ் ொடட இரகக
ேவணடம். உஙகளகக அவவத தறைம இலலாவடல் அதறொகை உஙகள்
நணொை் யாரைடய உதவையயாவத ொொறற ொைஸயைம நலல மைறயல்
அைமககலாம்.

ொைஸயம் எழததொ் பைழகள் அறேவ இலலாததாக இரததல்
நனற.

ொைஸயமை் ொததகள், வரகள் மறறம் பரவகள் எலலாம் நலல
மைறயல் அைமககொ் ொடட இரகக ேவணடம். ஒனற மறொறானைற
ொநரககக் ொகாணட ொடபொவைை கழபபம் வணணொமலலாம் இரககேவ
கடாத.

ொைஸயமல் உஙகள் ொணகைளக் கறகைகயல் ஒரைம (நாை்)
அதகம் உொேயாகககாமல் ொனைமைய (நாஙகள்) அதகம் உொேயாகயஙகள்.
ஏொைனல் எலலாரம் கழ மைபொானைம உைடயவரகைளேய
வரமபவாரகள்.

அளவாை வாரதைதகளடை், அளவாை வாககயஙகளடை் உஙகள்
ொைஸயம் இரததல் நனற. அகைாதயடை் ேொாைாடம் வணணம்
அைமததவடாதரகள்.

ொைேயமல் எனைொவலலாம் எபொட இரகக ேவணடம்.

உஙகள் ொொயை், ொதாடரப ொகாளளத் ேதைவயாை தகவலகள்(மகவர,
மனைஞசல் மகவர, ொதாைலேொச எண்) .

நஙகள் சாதகக வரமபவத - நஙகள் எதரேநாககம்
ேவைலகேகறொ மதமாக 3-4 வரகளில் கறபபடஙகள்.
உஙகள் தகதகைளொ் ொறறய சரகக உைை - உஙகைளொ் ொறற
சடொடை ொடபொவரகக ொதரவககம் வணணம் அைமயஙகள்.

மதலல் ொணககத் ொதாடரொாை உஙகள் தகதகள். பறக உஙகள்
அனொவஙகைள எலலாம் கறபபடஙகள். உஙகள் அனொவஙகைளக்
கறபபடைகயல் ொண வொைம், உஙகள் ொஙகளிபப, காலம் எை
அைமநதரகக ேவணடம்.

உஙகள் அனொவஙகைளக் கறபபடைகயல் அநதொ் ொணைய
நஙகள் யாரககாகச் ொசயதரகள். அதல் உஙகள் ொஙகளிபபை் தனைம
எததைகயத. அதல் உஙகளிை் மககயததவம்( இைதக் கறபபடைகயல்
கவைமாக ொளிசொசை ொடபொவை் மைைதக் கவரம் வணணம் அைமநதரகக
ேவணடம்.) ஆகயவறைற வவரயஙகள்

உஙகள் சறபபத் தகதகள், நஙகள் ொவறறரககம் இதை கடதல்
அனகலஙகள், ொரசகள் மறறம் உஙகள் ொொாழதேொாகக இவவாற
ொசாலல மடததடஙகள்.

ொைஸயைம எபொட வடவைமகக ேவணடம்.
அைைதத மாரஜனகளம் வடபொடட இரககேவணடம்.

எளிதாக ொடகக உதவம் எழததரககள் மடடேம உொேயாகொ்
ொடடரகக ேவணடம்.
அநத எழததரவம் சரயாை அளவேலேய இரகக ேவணடம் 11,
12 பளளி அளவல் இரததல் நலம்.

ேதைவயாை இடஙளில் தடமைாகவம், சாயவாகவம் அைமககொ்
ொடடரகக ேவணடம்.

சைாை இைடொவளி வடஙகள்.

கறபப
கரககலம் வேட ( Curriculum vitae )-
இதவம் ொைஸயம் ேொானறததாை். ஆைால் இத சறற வரவாக,
உளளத உளளொட அைமநதரககம். இதல் நஙகள் நறவைததறக எநத
அளவல் உதவகைமாக இரநதரகள் எனனம் ொதானயல் எழதேவணடாம்.
(இத ொைஸயம் வசயததறக ேநொைதைாைத).
கறபபடடக் ேகடடால் ஒழய யாரககம் சவையக் ொகாடததக்
ொகாணடரககாதரகள்.

உடனைணநத கடதம்.

ொொரமொாேலாேைாை் ொைேயேமா அலலத சவேயா அனபொ
ேநரடடால் அதைை மடடம் அனபொ கவைலொ் ொடவேத இலைல. அதறக
உடை் இைணதத கடதம் அனபபம் வழககம் அவரகளிடம் இரபொேத
இலைல. யாரம் இமமாதர கடதஙகைளொ் ொடபொேத இலைல எனற
அவரகள் கரதகனறைை். அவரகள் எணணம் ொொரமொாலாை ேநைஙகளில்
சரயாக இரககலாம். ஆைால் எபொொாழதம் அவவாறதாை் அைமயம் எனற
ொசாலல மடயாத. நமககத் ொதரநத ஒரவரகக நாம் அனபப
இரககேறாம். ஆைால், நாம் தாை் அைத அனபபயத எனற அவைால்
உணை மடயவலைல எனறால் எனைவாகம் ேயாசததொ் ொாரஙகள் ஒை்
ொொானைாை வாயபப நமைம வடட வலகவடம்.

உடனைணநத கடதமாைத ொடபொவரகக யாை் அநத கடததைத
அனபபயத. கடதம் அனபபயவரை் பனைண, கடதம் அனபபயவை்
ொடககம் நொரகக (அ) அவரகக ொதரநதவரகக எநத அளவ
உதவகைமாக இரபொாை், கடதம் அனபபயவை் எனை எதரொாரககறாை்
எனொறலலாம் ொதளிவாக ொசாலலம் வணணம் இரகக ேவணடம்.

ொொரமொாலம் ொைஸயமடை் உடை் இைணநத கடதஙகள் இைணட
ேதைவககாக அனபொொ் ொடகறத.

ஒனற கறபபடட ேவைல காலயாக உளளத எனொதைால்,
அதறகாை வணணபொமாக அைமவத.

மறொறானற நமத தகதகைளக் கறபபடட அவரகளிடம் நமககத்
ேதைவயாை ேவைல இரககறதா எனற ேகாரம் வணணம் அைமவத.

கடதம் எதறகாக இரநதாலம் , அநதொ் ொணகேகறறவாற
கவைமாக எழதொ் ொடட இரகக ேவணடம்.

கவைததல் ொகாளள ேவணடயைவ -
நாம் எவவாற அனபபகேறாம் எனற கவனகக ேவணடம்.
மனைஞசலல் அனபபவதாய் இரநதால் சறதாக அைமககேவணடம்.
ஏொைனல் யாரம் மனைஞசலல் ொொரய மடலகள் ொடபொைத யாரம்
வரமபவதலைல. தொாலல் அனபபவதாக இரநதால் ஒர ொககததறகள்
அழகாக எழதயரகக ேவணடம்.

உஙகளிை் சறபபகள் அழகாக எடததக் கறொ் ொடடரகக
ேவணடம்.

கடமாை வைையல் உணைமயாக இரகக ேவணடம்.

கடதம் எவவாற இரகக ேவணடம்-

மதலல் சரயாைொட வளிததத் தவககயரகக ேவணடம்.

நமத அறமகம் அளவடை் எழதொ் ொடடரகக ேவணடம்.

நமத சறபபகள், தகதகள் சடடக் காடடொ் ொடட இரகக
ேவணடம்.

நாம் ொணகக எவவாற ொொாரததமாைவைாக இரபேொாம் எனொைத
சடடக் காடடயரகக ேவணடம்.

அடதத ொசயயேவணடயைதக் கறபொடடக் ேகடடவடட, நனற
கற மடததக் ொகாளளேவணடம்.

இறதயல் ைகொயாபொம் இரகக ேவணடம்.
இவவாற எலலாம் ொைேயம் தயாரககம் மைறைய
வவரதத வடட எனைைத் தாமைை கேழ அைழததச் ொசனறாள். அஙக
தமழசொசலவனம் அவை் மைைவயம் எனைை வைேவறறைை். தமழொசலவை்
எனனடம் ''தமப ந இைத உஙக வடா நைைசசகேகா!. ந இரககம்
அைறகக தனயாக வழ இரககறத. அதைால் ந எஙகைள யாைையம்
எதரொாரககாமல் உை் அைறகக வைலாம் ொசலலலாம். சாபொாட எஙகள்
வடடேலேய சாபபடடக் ொகாள்'' எனறாை்.

''ேமலம் ந வரமபமவைை இஙேகேயத் தஙக இரககலாம்
எஙகளகக எநத ஆடேசொைணயம் இலைல'' எனறாை். ''நதாை்
தாமைைைய மனைை் காபொாறறயதாேம அதறக மகக நனற'' எனறாை்.
''எதககஙக அயயா ொொரய வாரதைத எலலாம் ொசாலலககடட'' எனற நாை்
ொநளிநேதை்.

சாபபடட வடட ொைஸயம் தயாரகக வைைநேதை்.

15. தகவலகள் கைடககம் இடஙகள்.

அனற இைவ எனைை எை் அைறகக வநத சநதததத் தாமைை
''ொைஸயைம எஙொகஙக அனபப இரககறரகள்?'' எனற வசாரததாள்
எனைால் எதவம் சரயாகச் ொசாலல மடயவலைல.

பறக எபொட எலலாம் ேவைல வாயபபக் கறதத தகவலகள்
கைடககம் எனொத ொறற எனனடம் வளககைாள். தாமைை ொசானைத
அபொடேய உஙகளககாக.
ேவைலவாயபப கறதத தகவலகள் கைடககம் இடஙகைள
இரவைகயாகொ் பரககலாம். வளமொைபொடததொ் ொடம் ேவைல வாயபபகள்,
நாம் மைைநத ேதடேவணடய ேவைல வாயபபகள்.

வளமொைபொடததொ் ொடம் ேவைல வாயபபகளில் ொததரகைக
வாயலாக வளமொைபொடததொ் ொடம் ேவைலகள், இைணயததல் ொவளியாகம்
ேவைல வாயபப வளமொைஙகள், மனதவள நறவைஙகள் மலம் கைடககம்
ேவைல வாயபபகள் மறறம் ேவைலவாயபபச் சநைதகள் அ கணகாடசகள்
ஆகயைவ கறபபடததககைவ.

நாம் மைைநத ேதடேவணடய ேவைலவாயபபகளில் ஒவொவார
நறவைமாக அணக அதறக வணணபபததல், நணொை், ொதரநதவை்
வடடஙகைள உரவாககக் ொகாணட அதை் மலம் நமமால் அணக மடநத
நறவைஙகைள அணகதல் ஆகயைவக் கறபபடத் தககைவ.

ொததரகைக வாயலாக கைடககம் ேவைலவாயபபகள் ;
தைசரகளில் இைணபொாக ொவளியடொ் ொடம் இைவ இனறம்
ஓைளவறக நைடமைறயல் உளளை. ேமலம் ேவைலவாயபப
தகவலகளகக மடடம் எை இயஙகம் ொததரகைககளம் உளளை. ொொரய
நறவைஙகள், அைச மறறம் ொொாதததைற நறவைஙகளிை் வளமொைஙகள்
இஙக மகநதக் காணபொடம். இததக நறவைஙகளிை்
ேவைலவாயபபககளில் கவைம் ொசலததொவரகள் அதறகரய
ொததரகைககைளத் ொதாடரநத கவனதத வரவத நனறாக இரககம்.

இைணயததல் ொவளியாகம் ேவைலவாயபபகள் ;
நாளம் மகநத வரம் இமமாதரயாை ேவைலவாயபப அறவபபகள்
அணக எளிதாைைவ. அத மடடம் அலலாமல் மலவாைைவயம் ஆகம்.
அதைாேலேய இவவறவபபகள் நாளகக நாள் மகநத வரகனறை.
ேவைல வாயபப அறவபபறொகனேற வைலததளஙகள், வைலபபககள்,
கழமஙகள் மறறம் ொாைமகள் ஏைாளமாய் உளளை.

அவறறல் நமத வரபொம், தகதகைளக் கறபபடட ொதவ
ொசயேதாமாைால் ேொாதம், நமகக ேவணடய ேவைலவாயபப அறவபபகளம்,
தகவலகளம் கவயம்.

இதறொகை ொசயதேயாைட (RSS), நறகற
(Booளனணrளs), கவை ஈரபபகள் (கறமrts) மறறம் கழாய்
(றவஜமs) ேொானற நவை நடொஙகைளயம் நனமைறயல் ொயை்
ொடததேைாம் எனறால் ேொாதமாை தகவலகைள நாம் எளிதல் ொொறமடயம்.

இமமைறயல் உளள கைறொாட எனைொவனறால் வசமகள்
சலைால் ொைபொபொடம் ொவடட மனைஞசலகள் (ஸொாம்) ஆகம்.

ேவைலவாயபப நறவைஙகள் ;
ேவைலவாயபபகொகை இயஙகம் நறவைஙகள் உளளை. இவறைற
அணகவதம் ஒரவரகக ேவைலவாயபைொ வாஙகததை உதவம்.
ொவளிநாடட ேவைலகளகக இமமாதர நறவைஙகளிை் ொஙக மக
மககயமாைத ஆகம். வைளகடா மறறம் மததயகழகக நாடகளில்
ொணவாயபைொத் ேதடொவரகள் இமமாதர மயறசபொத நலலத.

இவறறலம் சல ேமாசட நறவைஙகள் உளளை. அவறைற
நாமதாை் வசாரதத ொதரநதக் ொகாளள ேவணடம்.

ேவைலவாயபப கணகாடசகள் (அ) சநைதகள் ;
சநைதககச் ொசனற காயகற வாஙக வநதத ஒர காலம் எனல்,
இனற ேவைலககாை சநைதகளம் நடகக ஆைமபதத வடடை. ேவைல
வாயபப உளள நறவைஙகள் இஙக கழம இரககம்.

ஒரவை் அவரகக வரபொமாை அைஙைக அணக அஙேகேய
கறபபடத் தகநத அளவல் ேதரவகள் நடததொ் ொடம். சல சமயஙகளில்
மழதேதரவம் நடததொ் ொடம்.

இமமைறயல் ேொாதமாை அளவல் ேவைலவாயபபகள்
கைடபொதலைல எனொதால் அவவளவாக இநதயாவல் இத பைொலம்
ஆகவலைல. அத மடடம் அலலாமல் இத ேொானற சநைதகளில் கடம்
கடடம் அனொவம் உளள, ேவைல ேதடம் பரவைைை இதலரநத
வலகக ைவககறத.

ஆைாலம், அனொவம் இலலாமல் ொடதத மடதத ைகேயாட
ேவைல ேதடம் பரவைரகக இமமைற உொேயாகம் உளளதாக
இரககலாம்.

ஒவொவார நறவைமாக அணக ேவைலகொகை வணணபபததல் ;
ஒவொவார பைொல நறவைமம் அநத நறவைததறகத்
ேதைவபொடம் நபணரகள் ொறறய வொைம் மறறம் அதறகாை தகதகள் மறறம்
வணணபபககம் மைறகள் இவறைற ொடடயலடட இரபொாரகள்.
அநத நறவைததல் ேசைவரமபொவரகள், அதறக
வணணபபககலாம்.

இமமாதர வணணபபகைகயல் நாம் கவனகக ேவணடயத
எனைொவனல், அநத வணணபொததடை் நாம் அனபபம் கடததைதததாை்.
வணணபொததடை் நாம் அனபபம் கடதமாைத நம் ேநாககதைத, நமைமொ்
ொறறத் ொதளிவாக, சரககமாக ொசாலலம் வணணம் இரககேவணடம்.

ொதரநதவை் வடடததை் மலம் வணணபபததல் ;

நமககத் ொதரநதவை், நணொை் ஆகேயாரகளிை் ொதாடரைொ
வலபொடததக் ொகாளள ேவணடம். அவரகளிை் மலம் அவரகளககத்
ொதரநத நறவைஙகளிை் ேவைல வாயபபககைள அறநத
வணணபபககலாம்.

இமமைற நலல ொலைைத் தைேவணடமாைால் நமத ொதாடரப
வடடம் நனறாக வரவைடநத இரகக ேவணடம்.

இமமைறயல் நமகக கைறநத அளவேலேய தகவலகள்
கைடபொதேொாலத் ேதானறைாலம் ேவைல கைடபொதறகாை வாயபபகள்
அதகம் இரககறத.

ொல ஆயவகளிலம், ேவைலேதடேவாரகக ொலை் அதகம்
அளிததரபொத ொதரநதவை் வடடததை் மலம் வணணபொதலதாை் எனற
ொதரய வநதரககறத.
இவவாொறலலாம் தாமைைக் கறயைதக் ேகடட நாை் அடதத
நாேள எைககத் ொதரநத ேவைலவாயபபத் தளஙகள், கழமஙகள்,
வைலபபககள், ொாைமகள் அைைததலம் எனைைொ் ொறற மதபபக் கடடொ்
ொடட வாககயஙகளடை் ொதநத ைவதேதை்.

மறறம் எை் நணொரகள் வடடததலம் அவரகளகக ொதரநத
ேவைலவாயபபககைள எைகக ொாரவாரட ொசயயமொட மடல் அனபபேைை்.

நைறய நறவைஙகளிை் தளஙகளககச் ொசனற தகநத
கடதததடை் ேவைலகக வணணபபதேதை்.

ஒரவாறாக எைககம் மணடம் அதக அளவல் ேவைலககாை
ேதரவ அைழபபகள் வைதொதாடஙகை.

ஒரசலத் ேதரவகைளச் சநததேதை். ஆைாலம் ேதரசச
கடடவலைல. மயனறக் ொகாணட இரநேதை்.

16. ேதரவகக தயாைாதல்

அனற காைல வழககமேொால் எைகக காபப எடததவநத தாமைை
எனனடம் எனனைடய ேவைல ேதடம் ொடலம் எபொட ொசனற ொகாணட
இரககறத எனற அககைறயடை் வசாரததாள்.

அவளிை் அககைற கலநத ேொசச எைககள் சறேற நமபகைகைய
ஏறொடததயத. நாை் ேமறொகாணட நடவடகைககள் ொறற அவளிடம்
வவரதேதை். ''ொைவாயலைல நனறாக மயறச ொசயதக் ொகாணட
இரககறரகள்!'' எனற ொாைாடடய தாமைை.

ேதரவகக தயாைாவத ொறற எனனடம் வளககமாகக் கறைாள்.
உஙகளககாக அவள் கறயத அபொடேய!

ஒர ேதரவககத் தயாைாவைத ஐநத ொாகஙகளாகொ் பரததக் ொகாளளலாம்.

1.நாம் ேதரவககச் ொசலலொ் ேொாகம் நறவைம், நமைமத் ேதரவ
ொசயயவரககம் நொரகள் ொறறய வொைஙகள் ேசகரததல்.

2.நமத சறபபககைள நாம் ேதரவறக ொசலலவரககம்
நறவைததறக ேதைவயாைதாக வவரககம் கறபபகள்.

3.ேதரவறக நாம் எடதத ொசலல ேவணடயைவ.

4.ேதரவறகாை உைடகள்.

5. ேதரவைை நலல மைறயல் சநதகக ேதைவயாை மைநைல.

1.நாம் ேதரவககச் ொசலலொ் ேொாகம் நறவைம், நமைமத் ேதரவ
ொசயயவரககம் நொரகள் ொறறய வொைஙகள் ேசகரததல்.

நாம் ேதரவகக ொசலலவரககம் நறவைம் சமமநதொ் ொடட
வைலதளததகேகா, அலலத மறற ஊடகஙகள் மலமாகேவா, அநத
நறவைம் எததைகயத?, எஙொகலலாம் உளளத?, எநொதநத தைறகளில்
உளளத?, எனொைனை நடொஙகள் அஙகொ் ொயனொடததொ் ொடகறத?. நாம்
ொசலலவரககம் ேவைல எததைகயத?, அதறக அவரகள்
எனைொவலலாம் எதரொாரபொாரகள்?, ேதரவ நடததொவரகள் எபொட நடநத
ொகாளவாரகள்?, தறேொாைதய சநைத நலவைஙகள் மறறம் நாடட நடபபகள்
அைைதைதயம் கைகததக் ொகாளள ேவணடம்.

2.நமத சறபபககைள நாம் ேதரவறக ொசலலவரககம் நறவைததறக
ேதைவயாைதாக வவரககம் கறபபகள்.

மனைை் நாம் ேசகரதத தகவலகைள, மறறம் நமத மை்
அனொவஙகைள எலலாம் ைவததக் ொகாணட, ொொாதவாக அவரகள் எனை
எனை ேகளவகள் ேகடொாரகள். அதறக நாம் எனொைனை ொதலகள் அளிகக
ேவணடம் எனற உதேதசமாக தயாை் ொசயத ொகாளளேவணடம். நாம் தயாை்
ொசயத ொதலகளில் எலலாம் நாம் அவரகள் நறவைததை் வளரசசகக
எவவாற உதவகைமாக இரபேொாம் எனொைத உணரததம் ொாஙக நைமப
இரகக ேவணடம். ேமலம் நமமைடய இயலபகைள எவவாற அழகற
எடததச் ொசாலவத எனொைதயம் நாம் தயாரததக் ொகாளள ேவணடம்.

இவவாற தயாரததைத நாம் ொசாலலொ் ொழகக் ொகாளள ேவணடம்.

இத தயாரபபல் உளள கைறகைள நமககக் காடடம். அவறைற
மறககாமல் தரததக் ொகாளளேவணடம்.

3.ேதரவறக நாம் எடதத ொசலல ேவணடயைவ.
1. ொைஸயமகள்.
2. ேொைா
3. நாம் தயாரதத ைவததரநத கறபபகள்
4. ேதரவ மடநததம் அநத ேதரவைைொ் ொறற கறதத ைவததக்
ொகாளளம் வைகயல் ேொபொரகள்.
5. நமைமொ் ொறற பறை் அளிதத நறசானறகள்.
6. ேதைவபொடடால் நமமைடய மாதரகள்.
7. இரநதால் தைையல் காடடம் வணணம் தயாரககொ் ொடட
தயாரபபகள்.

இைவகைள மனைேை ொடடயலடட, தயாரதத (அ) ேசகரதத
ொகாளளேவணடம். இத கைடச ேநை ொைொைபைொக் கைறககம்.

4.ேதரவறகாை உைடகள்.

நலல மைறயல் உைடயணநத ேதரவறக ொசலவததாை்
சரயாைத. ஏேைா தாேைா ொவனற உைடயணவைதக் கணடபொாக தவரகக
ேவணடம்.

ேதரவறகாை உைடகள் சரயாக இரககறதா?,
சலைவ இடபொடடளளதா?,
எனொைத எலலாம் ொாரதத கறததக் ொகாளளேவணடம்.

5.ேதரவைை நலல மைறயல் சநதகக ேதைவயாை மைநைல.

ேதரவைைச் சநதககம் மனைை் உஙகளிடம் நடககம் எனற
ரதயலாை ேநரமைறச் சநதைைகைள வளரததக் ொகாளளேவணடம். நாம்
எனைதாை் நனறாக தயாை் ொசயதக் ொகாணட ொசனறரநதாலம், நாம்
ொசலலம் அைைதத ேதரவகளிலம் நமகக ொவறற கைடததவடொ்
ேொாவதலைல. ஆைால், மநைதயத் ேதரவகளிை் எதரமைறத் தாககம்
அபேொாைதய ேதரவல் எதொைாலககாமல் நாமதாை் ொாரததக்
ொகாளளேவணடம்.

ேதரவறகாை நமத தகதகைள ஒரமைறொ் ொாரததக்
ொகாளளலாம். இத நமககத் தனைமபகைகைய உணடாககம். அேதசமயம்
அலடசயம் வரம் வணணமம் நமபகைக ொகாளள ேவணடாம்.

ேதரவல் நலலதம் நடககலாம், இலலாமலம் ேொாகலாம்
இைணடறகம் நாம் நமைமத் தயாை் ொடததக் ொகாளளேவணடம். அதறகாக
ேதாலவ வநதடேமா எனற அைதொ் ொறற மடடம் சநதததக் ொகாணட
இரககக் கடாத.

ொய உணரவ, ொதடடம் இைவகைளக் கடடொ் ொடததக்
ொகாளளஙகள்.

ொதடடதைதத் தணககம் வழமைறகள்;

ொதடடம் தவஙகம் ேநைஙகளில் ேதரவககாக தயாை் ொசயத
ைவததரககம் நமமைடய தறைமகள், தகதகள் ேொானற நமபகைகத்
தரம் ொகதகைள ஒரமைறொ் ொடதத, ொசாலலொ் ொாரததக் ொகாளளஙகள்.

நஙகள் இதவைை சாதததைவகள் அவறறல் உஙகளிை் ொசயலொாட
இவறைற மளொாரைவ ொசயதக் ொகாளளஙகள்.
ேதரவ எனொத சாதாைணமாை ஒனற. ஒர வாயபப, அடதத
வாயபப எனற வநதக் ொகாணேட இரககம் எனொைதயம் பரநதக்
ொகாளளஙகள்.

ேதரவ ொறறேய எநேநைமம் சநதததக் ொகாணட இரககாமல் நடப,
அனறாட வாழகைக மறறம் ொொாழத ேொாகக நகழசசகளிலம் அளவடை்
ேநைம் ொசலவடவத நமத மைதை் உறசாகொ் ேொாககறக உதவகைமாக
இரககம்.

ேதரவ நடககம் இடததறக ொவக மனைேை ொசலவைதயம், கைடச
ேநைததல் ொசலவைதயம் தவரஙகள்.

எனைதாை் ேதரவ ொறற நாம் கணககடட இரநதாலம் ேதரவ
ொநரஙக, ொநரஙக நமமடம் ொடொடபப உணரவ வரவத தவரகக
மடயாதத. அத அதகமாைத எனறால் -
கணகைள மடக் ொகாணட மைைத தளைவடஙகள் உஙகள் மசசககாறற
உள் நைழவத மறறம் ொவளிேயறவைத ேநாககத் தவஙகஙகள். பறக
அபொடேய உஙகள் உடலை் ஒவொவார ொாகமாக மைககணணல் ொாரககத்
தவஙகஙகள். பறக ேதரவல் நஙகள் நனறாக ொசயவைத மைதல்
உரவகததொ் ொாரஙகள். இமமைற தவககததல் ஒதத வைாதத மாதரத்
ேதானறைாலம், ேொாகொ் ேொாக ொலை் தை ஆைமபபொைத உணைத்
தவஙகவரகள். இைத ேதரவ ொறறய ொடொடபபறக மறறம் அனற எநத ஒர
வசயததறகம் ொயறச ொசயதொ் ொாரககலாம்.

எனொறலலாம் தாமைை எனனடம் வவரகக வவரகக எனனள்
நமபகைக ஊறொறடகக ஆைமபதத வடடத. அைவகைள அபொடேய
மைதல் ஏறறக் ொகாளள ஆைமபதேதை். இன ேதரைவ தாமைை ொசானைதொ்
ேொாலேவ எதை் ொகாளள ேவணடம் எனற மைதல் உறத எடததக்
ொகாணேடை்.

எை் கவைலகள் அைைததம் தரம் காலம் வைைவல் இலைல
எனற எை் மைம் உறதயாக நமொ ஆைமபததத. அபொடேய ேவற
சநதைைகள் வநதாலம் தாமைையை் பனைைக தவழம் மகம் வநத
''உைகக ேவைல கைடபொத உறத மண!'' எனற உறசாகம் தை
ஆைமபததத.

17. மணடம் பததாய் பறநேதை். !

அநதொ் பகழொொறற நறவைததல் இரநத ொவளிேய வரைகயல்
மைொமலலாம் ஒேை சநேதாசமாக இரநதத. நானம் சாதததவடேடை்.
ஆம், எைககம் ேவைல கைடதத வடடத. மைத ொைொைததத. உடேை
தாமைைகக அைழபொனபப எை் மகழசசைய ொகரநதக் ொகாணேடை்.

மறமைையல் தாமைையம் உறசாகததல் தடபொத எைககத்
ொதரநதத. '' எைகக நசசயம் நஙக டரட் தைணம்'' எனற மகழசசயடை்
ேகடடக் ொகாணடாள். ''சர, சர'' எனற ொசாலலவடட ொதாடரைொத்
தணடதேதை்.

பறக, தமழொசலவை் அயயாைவத் ொதாடரபக் ொகாணட ொசயதையத்
ொதரவதேதை். அவரம் மகழநதாை்.
சறத ேநைததல் ''ஹேலா உைகக ேவல கைடசசடசசாேம!.
சநேதாசம். எைகக டரடொடலலாம் கைடயாதா'' எை ஆைாவாைமாக
ொசலேொசயல் ஒலததத நதயாவை் கைல்.

''மண எைகக எவவளவ சநேதாசமாக இபொ இரககத ொதரயமா.
நாை் இபொ அபொடேய சநேதாசததல் மதககேறை். நாம உடேை சநதகக
ேவணடம், கடறகைையல் நாம் வழககமாக சநதககம் இடததல உனைை
எதரொாரபேொை்.'' எனறாள்.

''அஙக உைகக சரபொைைோை வசயம் நைறய ைவததரககேறை்.
சககைமா வநதட. கணடபொா சககைம் வநதடணம்''. அபொட எனற
மைழொயைக் ொகாடடயத நதயாவை் கைல். 'இவ எனைைகக நமம ேொச
வடடா' எனற மைதல் ொசாலலக் ொகாணேட ொசலேொசைய ைவதேதை்.

வழககமாக நதயாவை் கைைலக் ேகடடால் வரம் சலரபப
இபொொாழத இலலாதைதக் கவனதேதை். இவளகக அதறகள் எபொட
வொைம் ொதரநதத. எை ஆசசரயபொடேடை். 'உலகம் ொைாமொ சனைத' எை
நைைததக் ொகாணேடை்.

மாைலயல் தாமைைகக டரட் தரவதாக ொசாலல இரநதத
எைகக ஞாொகம் வநதத. எனை ொசயவொதனற ஒர நமடம் ேயாசதேதை்.
தாமைை பரநதொகாளளம் கணமைடயவள். ொசானைாள் கணடபொாக பரநத
ொகாளவாள். எைேவ, தாமைைையத் ொதாடரப ொகாணட, தாமைை எைகக ஒர
மககயமாை ேவைல வநத வடடத. அதைால் நமம டரடட நாைளகக
ைவததக் ொகாளளலாம். எனற ொசானேைை். சர எனற ொசானை தாமைையை்
கைலல் சறேற ஏமாறறததை் சாைய இரநதைத எனைால் உணை மடநதத.
அதற்கொ் பறக எனனைடய மறற ேவைலகள் எலலாம் எவவாற
வைைவாக மடநதொதைத் ொதரயவலைல, நாை் அபொாடா எனற ஓயநத
அமரைகயல் ேநைம் மாைல 5.00 ஆகவடட இரநதத.

அபொடேய அலவலகததல் இரநத களமப கடறகைைைய
அைடநேதை். அஙக நதயா தவபபடை் அமரநத இரநதத ொதரநதத.
நாை் அவளரகல் எநத ஓைசையயம் எழபொாமல் ொசனேறை். தடொைை
எனைை அரகல் ொாரதத அவளிடம் ஒர அதரசச. மறகணம் அபொடேய
மகழசசயாக மாறயத.

உறசாகமைடநத அவள் அபொடேய எழநத எை் ைககைளொ் ொறற
கலககயவள். ''வாழததகள் மண''. எனற ொசாலலச் சரததாள். ''இதறக
கணடபொாக எைகக வரநத ைவதேத ஆகேவணடம்'' எனறாள். ''ந
ைவககறாேயா இலைலேயா நாை் உைகக கணடபொாக இதறகாக வரநத
ைவதேத தரேவை்'' எனற ஒர உணவ வடதகக எனைை அைழததாள்.

இரவரம் உணவரநதேைாம். அவள் ஏதாவத கலகலபொாகொ்
ேொசக் ொகாணேட இரநதாள். ஆைால் எனைால் அநத அளவகக
கலகலபொாக ேொசமடயவலைல. இேத ொைழய மணயாக நானரநதரநதால்
அவைளவட நாை் கலகலபொாக இரநதரபேொை். ஆைால் இைடயல்
இபொொாழத எனைேவா கைதத தைை வழநத மாதர இரநதத.

''உைகக ஒர சநேதாசமாை வசயம் மண'' எனறாள். ''ொசாலல''
எனேறை் நாை். ''எனனைடய வடடல் நம் வசயதைதொ் ொறறச் ொசாலல
வடேடை். அவரகளம் சர எனற ொசாலல வடடாரகள். இன ஒனறம்
பைசசைை இலைல'' எனறாள். ''அபொடயா'' எனேறை் அசைதைதயாக.
நதயா எனைை இனனம் ொைழய மணமாறைாகேவ நைைததக் ொகாணட
இரககறாள் ேொாலரககறத நாை் இபொொாழத மாறவடடத அவளககத்
ொதரயவலைலயா! அலலத ொதரயாதத ேொால நடககறாளா எனறம்
பரயவலைல.

''மனப உனைை ஒரவை் ொொண் ொாரதத ொசனறரநதாேை ஒரததை்
அவை் வசயம் எனை ஆைத'' எனற ேவணடொமனேற நதயாவடம்
வசாரதேதை். ''அவைை ேவணடாம் எனற ொசாலல வடடால் ஆயறற''
எனற சாதாைணமாகச் ொசானைாள் நதயா.

''நயம் உஙகள் வடடல் ொசாலல ேமறொகாணட ஆகேவணடயைதொ்
ொாரததால் நனறாக இரககம்'' எனறவைளொ் ொாரதத. ''இலைல நதயா நாை்
இபொொாழத எை் வடடல் இலைல, தனயாகததாை் இரககேறை்''
எனேறை். மைதல் 'அடபொாவ உனைால் தாைட நாை் எை் வடடல்
இரநேத தைததபொடேடை்' எனறம் நைைததக் ொகாணேடை்.

ஆைால், அைதொ் ொறற ொகாஞசமகட அலடடக் ொகாளளாமல்.
''அபொ இனனம் வசதயாகொ் ேொாயவடடத. எபொ எஙக வடடகக ொொண்
ொாரகக வைபேொாகறாய்?'' எனறாள் ஆரவமாக.

அவளிடம் இரநத ஆரவததை் சாயலகட எனனல் வைவலைல.
எபொட எை் எணணதைத அவள் மகததல் அடததாற் ேொால் ொசாலவொதை
தயஙக, ''இபொ எனைால் எதவம் ொசாலல மடயாத நதயா எைகக
ொகாஞசம் அவகாசம் ேவணடம்'' எனேறை் தயஙக தயஙக. .
அதறக நதயா ''எனை இபொட ேொசற மண, நமகக இபொதாை் நலல
காலம் ொொாறககதனன நாை் நேைசேசை். ந எனைடானைா இனனம்
தளளிொ் ேொாடகறாேய?'' எனறாள்.

''இரககடடம் நதயா எைகக ேயாசகக ொகாஞசம் அவகாசம்
ேவணடம்'' எனேறை் நாை்.

''எனை ேயாசககொ் ேொாற?'' எனற நதயாவை் மகததல்
கழபொேைைககள்.

''எனைால் உனைை மணபொத ொறற எதவம் உறதயாக
ொசாலலமடயாத நதயா, எனைை ந அதகம் நமொ ேவணடாம். எைகக
ேவற சல கடைமகள் இரககறத. எைககாக காததர உனைைக் ைகவட
மாடேடை் எனொறலலாம் எனைால் உறத ொகாடகக மடயாத!'' எனற நாை்
ொசாலல வநதைத ஒரவாறாக ொசாலல வடேடை்..

ஆைால், இதகொகலலாம் நதயா அசரகற மாதர ொதரயவலைல.
''சர மண எைககம் ஒனறம் அவசைம் இலைல. ந ொொாறைமயாக ேயாசதேத
உை் மடைவச் ொசாலலலாம் அத வைை நாை் காததரககேறை்'' எனறவாற
ொசாலலயொடேய, ேமலம் எனைை எதவம் ேொசவடாமல் ேொசைசக்
கததரததக் ொகாணட ொசனற வடடாள்.

அபொடேய தைலயல் ைகைவததொட நதயா ொசனற தைசையேய
ொாரததக் ொகாணட அமரநதரநேதை்.

பறக ஒரவாறாகக் களமப தாமைையை் வடைட அைடநேதை்.
தாமைையை் வடைட அைடநததமதாை் கவனதேதை். அஙக
தாமைையடை் கலகலபொாக ேொசக் ொகாணட இரநதத ைாஜ! எை் தஙைக
ைாஜேயதாை். அவைளொ் ொாரதததம் எை் மைதல் உறசாகம் கைை
பைணேடாடயத.

மகழசசயாக ''ஏய் வால!, எஙக இஙக?. வசயம் ொதரயமா உஙக
அணணனகக நலல ேவைல கைடசசடசச!. சாதசசடேடாமலல!''. எனற
ொடொடதேதை். ''தாமைைைய உைகக மனைேை ொதரயமா''? எனற வயபபல்
ஆழநேதை். ''இலலணணா, இபொதாை் ொழகேைாம்'' எனறாள் எை் தஙைக.

''சர நாை் இஙக இரகேகனன உைகக எபொட ொதரஞசத. யாை்
ொசானைா?. ந இபொ இஙக வநதரககறத அபொாககத் ொதரயமா?. தடடொ்
ேொாறாை்''. எனற அவைள ொயமறததற மாதர ொாவதேதை். அவேளா
அலடசயமாக சரததவாேற, ''நேய உள்ேள ேொாய் ொாை். அவரம் உள்ேள
தாை் இரககாை்'' எனற எைகக அதரசச ைவததயம் தநதாள்.

ஒர நமடம் நாேை ொைொைபொாேைை். வடடனள் நைழநதால் அஙக
எை் அபொா, அமமா மறறம் தமப அைைவரம் தமழொசலவை் அயயா மறறம்
அவைத தைணவயாரடை் ேொசகொகாணட இரபொைதொ் ொாரதேதை். நாை்
நைழநதைதொ் ொாரதத வடட தமழொசலவை் எனைைொ் ொாரதத உறசாகமாக
''வா மண! இங்ேக ொாை். உை்ைைத் ேதட யார வநதரககாஙக எனற?''.
எனற ொசாலலய வணணம் எனைை வைேவறறாை்.

அபொடேய ேவணடா ொவறபொாக அஙக ொசனேறை். எனைைொ்
ொாரதததம் எை் அமமாவை் மகததல் கணணை். ''நலலா இரககறயா மண.
நாை் உனைைக் காணாமல் தவசசொ் ேொாயடேடணடா. உஙக அபொா
ொசயதத தபபதாை் அதககாக எை் கடடககட ஒனனம் ொசாலலாமல்
இபொட தவகக வடடவடட வநதடடேய!'' எனற பலமொ ஆைமபததாள்.

அவளிை் கணணைால் நாேை ஒர நமடம் ஆடொ் ேொாயவடேடை்.
எை் அபொாவம் எனனடம் ''எனை மனனசசடடா நாை் அனைைகக
உனகடட அநதமாதர நடநதரககக் கடாத'' எனற கலஙகைாை். நாை்
''வடஙகபொா'' எனற அவைை அைமதொ் ொடததம் வணணம் ேொசத்
தவஙகேைை்.

சறத ேநைம் எஙகள் ேொசச வழககமாகேவ ொசனறத. எை் அபொா
எனனடம் ''சர ேநைமாகறத வா நயம் எஙகளடை் களமொலாம்'' எனறாை்.
நாை் அபொடேய ஒர நமடம் தைகதத வடேடை். நாை் அவரகைளொ்
ொாரதத உரகயத உணைமயாயனம் உடேை அவரகளடை் களமபம்
வணணம் எலலாம் ொககவொ் ொடவலைல. எைத மகமாறறதைத உறறக்
கவனதத தமழொசலவை் ''ேநைம் ஆகத நஙக களமபஙக. மண
எலலாதைதயம் அடகக ேசகரததககடட நாைள வரவாை்''. எனற எை்
அபொாைவ சமாதாைொ் ொடததம் வணணம் ேொச நைலைமைய ஒரவாறாக
சமாளிததாை்.

எை் அபொாவை் மகம் கரததவடடத. ''சர மண, அயயா
ொசாலறதம் சரதாை். ந நாைளகக காைலயேலேய வநதவட'' எனற
ொசாலல வைடொொறறாை்.

எைகக ஒர நமடம் நடபொத எலலாம் கைவ ேொாலத் ேதானறயத.
எதறகம் களளிொ் ொாரததக் ொகாளளலாம் எனற களளிய எனைை
தாமைையை் சரபொொால இநத உலகததகக ொகாணட வநதத.
''அயயாவகக ொமளச வநதடசச ேொால இரகக. எலலாரம் வநத
ேசரநதடடாஙக. இன எஙகள எலலாம் நைைகக ஏத அயயாவகக ேநைம்''
எை ைநயாணட ொசயய ஆைமபததாள்.

''ந ேவற தாமைை நாேை அவஙக ேமல ொவறபபல இரககேறை்.
அனைைகக அவவளைவயம் ொசயதடட இனற மகேைை்ன உரகைால்
எலலாம் மறநதடமா?. எை் மைதல் உளளைதச் ொசாலலடலாமன
ொாரதேதை். அதககளள உஙக அபொாதாை் கறகேக பகநத அவஙகள
காபொாதத அனபப ைவததவடடாை்'' எனற ொவறபொாய் பலமபேைை்.

அதறக தமழவாணை், ''அைத நாை் கவனதேதை் மண.
அதைாலதாை் அவரகைள அனபப ைவததவடேடை். ஆயைமதாை்
இரநதாலம் அவரகள் உை் ொொறேறாை். ந அவரகளகக ொகாடகக ேவணடய
மரயாைதைய ொகாடதேத ஆக ேவணடம். அவஙக உைகக ொசயதைத
எலலாம் மைதல் ைவததக் ொகாளளககடாத. இதறகாகேவ நம்
மனேைாரகள் கறறம் ொாரககை் சறறம் இலைல எனற அநத
காலததேலேய ொசாலல இரககறாரகள். உை் தஙைகையொ் ொாை் அவள்
எனை தவற ொசயதாள்?. உை் தாையொ் ொாை் உனைை எணண எவவளவ
வரததொ் ொடடரபொாரகள். இைத எலலாம் நைைதத ந உை் வடடறகச்
ொசலலேவணடம்'' எனறாை்.

''ேமலம், ந உை் வடடறகச் ொசனறாலதாை், மணைய
தமழொசலவை் கடடொ் ேொாைாை் ஒர நலலநைலகக ொகாணட வநத
வடடவடடாை் எனற உலகம் ொசாலலம். இலைல எனல் தமழொசலவை்
உஙகள் வடடைைொ் பரதத வடடாை் எனறலலவா இகழம். நேய இத
கறதத மடொவடததக் ொகாள்'' எனற ொசாலலவடட ொவளிேய
களமபவடடாை்.

''தாமைை எனைை உஙக வடடல இரநத தைததறதலதாை்
நஙக கறயா இரககஙக ேொால இரகக'' எனற நாை் தாமைையடம்
கணடலடதேதை்.

''எனை மண இபொட ொசாலலடடஙக. எனேைாட சைமயல்
ஆைாயசசகக நஙக ொலயாகககடேட இரககறத சகககாம இன ேமலாவத
நலல சாபொாடட சாபபடவஙகேளனன ஒர நலல எணணததலச்
ொசானேைை்'' எனற ொசானைவள். மறகணேம இயலப நைலகக வநத
''எனைதாை் இரநதாலம் அத உை் வட மண. ந அஙக இரககறததாை்
உைககம் உனைைொ் ொொததவஙகளககம் ொொரைம'' எனற அறவைை
ொசானைாள்.

''தாய் மததத கஞசகக வலககமா!. நதாை் அவஙக ொசஞசத
எலலாம் மறநதடட பத வாழகைகைய அைமசசககணம். தடடாத அபொா,
அமமா ேவணமைா இரபொாரகளா!. தடடைாததாை் அத அபொா, அமமாேவ''
அபொட எனற எைகக ேமலம் ேமலம் அறவைை ொசாலல ஆைமபததாள்.
நானம் அைைகைறயாக ஈடொாட காடடேைை்.

இறதயாக ''உைககாக இலலாவடடாலம் ந எைககாகேவணம்
உை் வடடல் இரககேவணடம் மண'' எனறாள். ேவறவழயனற இநத
அஸதைததகக நாை் ொணநேதை்.

( தாமைையை் மைபேொாககல்)
எை் மைம் மகநத ேவதைையல் இரநதத. அதறக இைணட
காைணஙகள். ஒனற மணமாறைைொ் பரய ேநரகறேத எனொத. இைணடாவத
சறறமை் வநத நதயாவை் ொதாைலேொச ேொசச.

நதயா அபொட எனைைத் தடடயரககககடாத. நானதாை்
மணமாறைை மயகக நதயாவை் காதலல் மணைண அளளிொ்
ேொாடடவடேடைாம்!. இனனம் எனை எனைேவா தடடவடடாள்.
இததைைககம் மணமாறனம் நதயாவம் ஒரவைை ஒரவை் வரமபைாரகள்
எனறதாை் மணமாறைை வரமபைாலம் அைதொ் ொறற யாரடமம் எதவம்
ேொசாமல் உளளககளேளேய ைவததரககேறை்.

மணமாறனகக ேவைல கைடதததம் நதயாவடம் அைதத்
ொதரவதததம் நாை் தாை். இபொட இரகக அவள் எனைை எனைொவலலாம்
தடடவடடாள்.

''உனவடடல் மணமாறை் இரககம் வைைதாை் உை்
ஆடடொமலலாம் மணமாறனை் வடடல் ொசாலல அவரகைள அைழததக்
ொகாளளச் ொசயத உனைை வடட மணமாறைைொ் பரககேறை் ொாை்'' எனற
நதயா சளைைததொடேய மணமாறை் வடடல் ொசாலல மணமாறைை
அைழததக் ொகாணடாேள! எனொறலலாம் தாமைையை் மைத ேவதைைொ்
ொடடக் ொகாணட இரநதத.

நதயாவம் தாமைையம் ேதாழகள். நதயா மணமாறைை வரமபயைத
அறநததைால் தாை் தாமைை மணமாறனடம் தை் வரபொதைதச்
ொசாலலவலைல. நதயா மகழவாள் எனேற மணமாறனகக
ேவைலககைடதத வசயதைத நதயாவடம் தாமைைச் ொசானைாள். ஆைால்,
இதறக எலலாம் ொதலளிககம் வதமாக தாமைைைய ொநரபொொனம்
வாரதைதகளால் நதயா அரசசதத வடடாள்.

18. வாழகைக எனம் ொகைட வைளயாடட

(மணமாறனை் ொாரைவயல்)
மறநாள் காைலயல் வழககமேொால் காப எடதத வநத
தாமைையை் மகம் சறேற ேசாரநதரநத மாதர எைககத் ேதானறயத.
நாை் வாஙகக் ொகாணட ''நனற தாமைை!'' எனேறை். தாமைை எதறக
எனறாள். ''ந எைககத் தநத எலலாவறறறகம்'' எனற ொசாலைகயல்
எனைை அறயமேல எை் கணணல் கணணை்.

எை் கணணல் கணணைைக் கணடதம் தாமைையை் மைம்
தடததைதேயா, கணணைைத் தைடததவட அவள் கைஙகள்
தடததைதேயா எனைால் உணைமடயவலைல.

'நாை் எனறம் நஙகள் எனறம் எை் மைம் பரததொ் ொாரபொேத
கைடயாத' எனற தாமைையை் மைம் நைைததாலம் உதடகள் ''நனற
எனனம் வாரதைதையச் ொசாலல எஙகைளத் தளளி ைவதத வடாதரகள்
மண'' எனற ொசானைத.

பறக அவரகளிடம் வைடொொறறக் ொகாணட வடடறகக்
களமபேைை்.

வடைட அைடநததம் மனப கைடச மைற அவமாைததடை்
நடநதத நைைவறக வநதத. ஆைால் இபொொாழத அபொட இலைல,
ொககவொ் ொடட மைத நைலதத நறக ஒரவத ொடொடபபடை் வடைட
ேநாகக நடநேதை்.

எனைைக் கணடதம் எை் தஙைக இைாஜதாை் மகவம்
சநேதாசததடை் வநத எை் ைகயல் இரநத ைொயல் ஒனைற வாஙகக்
ொகாணட வடடனள் நைழநதாள். வடடல் அைைவரககம் எை் மகதைதொ்
ொாரதததம் ஒர மகழசச. எனைை மைடசயடை் ஒர ொொண் ொாரததவாற
நறக, அததாை் எை் தமபயை் மைைவயாக இரககம் எனற யகதேதை்.

உடேை ைகயல் ேதனை் ேகாபைொயடை் எனைை ேநாகக எை்
தாயாை் வைைநத வரவத ொதரநதத. 'அபொாடா, எததைை நாடகளாயறற
இமமாதரயாை கவனபபல் நாை் வடடல் இரநத!'. எை் தமபயம்,
தநைதயம் கலநதக் ொகாளள, ேொசச எை் ேவைல, வரமாைம்
இைவகைளச் சறற நகரநதத. எை் வரமாைதைதக் ேகடட இரவரம்
வாையொ் பளநதைை்.

நாை் ொமதவாக அவரகளகொகை வாஙக வநதொ் ொொாரடகைள
அவரகளிடம் ொகாடதேதை். அைைவரம் சநேதாசமாகொ் ொொறறக்
ொகாணடைை்.

யாேைா வாசலல் வரவைதொ் ொாரதேதாம்!. ொாரததால் அைடயாளம்
ொதரயாத சலை் இரநதைை். அவரகளில் ஒரவைை எைகக நனறாகத்
ொதரயம் அவரதாை் நதயாவை் அணணை். அபொா அவரகளிடம் ொசனற
ஏேதா ேொசக் ொகாணட இரநதாை். பறக மகழவடை் அவரகைள உளேள
அைழதத வநதாை்.
எனைைத் தனயாக அைழதத அவை் ொசானை வொைம் இத தாை்.
நதயா அவரகள் வடடல் எனைைொ் ொறறச் ொசாலல இரககறாள். நதயா
வடடைை் எை் அபொாைவத் ொதாடரப ொகாணட இரககறாரகள். எை் அபொா
எை் தஙைக இைாஜ கலயாணததகக காததரபொைதச் ொசாலல
இரககறாை். அதைால் எை் தஙைகயை் தரமணததறக பறக தாை்
அவைால் எதவம் ொசயயமடயம் எனற ொசாலல இரககறாை். அவரகளம்
வடாமல் எை் தஙைகைய நதயாவை் அணணனககொ் ொொணேகடட
வநதரககறாரகள். இைணட தரமணஙகைளயம் ஒனறாக நடததக்
ொகாளளலாம் எனொத அவரகள் தடடம். இத எை் தநைதககம் மகவம்
படதத வடேவ அவரகைள இவவாற ொலமாக வைேவறறக் ொகாணட
இரநதாை்.

வநதவரகள் எலலாம் ஆைவாைமாக வநத அமரநதைை். ொலதம்
ேொசயதல் சறத ேநைம் ொசனறத. ''ொொணைண வைசொசாலலஙகள்'' எனற
ொசாலல இைாஜையொ் ொாரததைை். அவைள நதயாவை் அணணை் ொாரததொ்
ொாரைவயல் இரநேத அவை் எளிதல் ஒததக் ொகாளவாை் எனற எைககத்
ேதானறயத. அைதொ் ேொாலேவ அவை் ொகைஙகமாக தைககொ் ொொணைண
படததரபொதாக அறவததாை்.

''அபபறம் எனை?, ஆக ேவணடயைத எலலாம் ொாரககலாேம''
எனற ஒரவை் ஆைமபததாை். அதறகள் நாை் கறககடேடை். ''நாை்
நதயாவடேம ொசானேைேை சறத அவகாசம் ேவணடொமனற'' எனேறை்.
அநத இடததை் சழநைலயல் ஒர இறககம் ொைவயத.

உடேை அவரகள் தைபபலரநத ஒரவை் ேகடடாை். ''ஏமொா இநத
ேயாசககறத எலலாம் காதலககம் மனேை ைவததகக மாடடஙகளா?.
எலலாம் மடயற ேநைததலதாை் ைவததககவஙகளா?. இநத ேநைததல
வநத ேயாசபேொனைா அதகக எனை அரததம்''. எனற சலததக் ொகாளள
ஆைமபததாை்.

''அயயா, நாை் அவைளக் காதலதேதை் எனொத எலலாம் மனைை்
நடநத கைத. அதை் பறக ொல பைசசைைகள் நடநத, எலலாம் மடநத
வடடத. அதைாலதாை் நாை் ேயாசகக ேவணடம் எனற ொசானேைை்''
எனேறை்.

அநத நொேை நதயாவை் அணணைைொ் ொாரததத் ொதாடரநதாை்,
''இத ஆகற காரயமா எைககத் ேதாணல. ந உனேைாட கலயாண
வசயதைதயம் ேயாசதத ொசய்'' எனறவை் ''எனைைொ் ொாரதத தமப நாஙக
உை் கலயாணததககாகததாை் உை் தஙைகையொ் ொாரகக வநேதாம். ந
ேயாசகக ேவணட இரநதால், நாஙகளம் ேயாசககததாை் ேவணட
இரககம்'' எனறாை். அவை் கைல் மைடடலாக ஒலததத.

நாை் சரததவாேற ''அத உஙகள் வரபொம்'' எனேறை். அநதக்
கணம் எை் தநைதயை் மகதைதொ் ொாரககேவணடேம எளளம் ொகாளளம்
அவை் மகததல் ொவடததத. அவரகள் எலலாரம் உடேை களமபைாரகள்.
களமபம் மனைை் ''எதறகம் ஒரமைறகக ொலமைற ேயாசததொ் ொதல்
ொசாலலஙகள்'' எனறவாற களமபைை்.

அவரகள் ொவளிேயறய உடை் எை் தாயாை் எனைை பலபலொவைொ்
படததக் ொகாணடாை். ''எனைடா மண இத!. உை் தஙைககக ஒர வைை்
வநத தைகயம் ொொாழத ந இபொட கறககல் நறகறாய். ஒர அணணைாக
நதாை் இநத தரமணதைத நடதத ைவததரகக ேவணடம். நயாைால்
ொைழயைத எலலாம் மைதல் ைவததக் ொகாணட இபொட ொழவாஙககறாய்!''
எனற பலமொ ஆைமபததாரகள்.

அதறக எை் தநைதயாை் ''அவர எபொடட ொதல் ொசாலவார
அவரதாை் ொொரய மனதை் ஆயடடாை். அதாை் இபொட பக காடடறாை்''
எனறவாற சலததக ொகாணடாை். ''ேடய் நலலா ேயாசதத ஒர நலல
மடவகக வாடா!'' எனறவாேற வடைட வடட ொவளிேய களமபச் ொசனறாை்.

அைமதயாக அமரநதரநத எனைை ஒர ொதாைலேொச அைழபப
இநத உலகறக ொகாணட வநதத. யாொைனற ொாரததால் நதயா!. அநத
கணம் எைகக நதயாவை் ேமல் ொவறபொாக இரநதத. எை் ொலவைதைதக்
கணடபடதத எை் தஙைககக வைை் அைமததக் ொகாடபொதொ் ேொால
எனைை ொநரககய அவளிை் சாமாரததயம் எைகக ொவறபைொேய
வைவைழததத.

அவளிை் அணணை் மனைை் நதயாவை் ேொசைசக் ேகடடக்
ொகாணட எனவடடறக வநத நடநதொகாணட மைறயேலேய எைகக
அவனமத நலொலணணம் எதவம் இலைல. கணடபொாக
இபொடபொடடவனகக எை் தஙைகையக் ொகாடதத அவள் வாழகைகையயம்
ொகடககம் எணணம் எைகக சறதம் இலைல.

ேவணடாொவறபொாக ொதாைலேொசைய எடதேதை். மறமைையல்
நதயா ''எபொட எலலாம் ேயாசதத உை் வடடறக எை் அணணைை
அனபபைால்!, இபொட அவமததத அனபப வடடாேய!. இத உைகேக
நனறாக இரககறதா?''. எனற ொொாரவதக் ேகடடத.
''இலைல நதயா தவறாக எடததக் ொகாளளாேத. உனைை
வரமபயத எலலாம் அநதக் காலம். எனற ந பரநத வடேவாம் எனற
ொசானைாேயா, அனேறாட நமககள் எலலாம் மடநதவடடத'' எனேறை்.

''மண பரகறத, நலல ேவைல உைகக கைடதத உடை் எனைை
கழடடவடொ் ொாரககறாய்!. வடமாடேடை் உனைை!'' எனற நதயா
ொதாடரைொத் தணடததவடடாள்.

இவைளயா ஒரகாலததல் காதலதேதாம் எனற எணணைகயல்
எனமேத எைகக ொவறபொாக இரநதத.

19. எைககம் பரநதத

அநதச் சமொவம் வடடல் எைககம் மறறவரகளககம் ொொரய
இைடொவளிைய ஏறொடததயத. எை் தஙைக இைாஜ மடடேம எனனடை்
எபேொாதம் ேொால் ொழகைாள். அவளிடம் ொசானேைை் '' ந கவைலொ் ொடாேத
இைாஜ, உைகக நலல இடமாக ொாரதத மணம் ொசயத ைவபொத
எனனைடய ொொாறபப. இவரகள் ேவணடாம். எனைைொ் ொறற தவறாக
எணணாேத!'' எனற.

அதறக இைாஜயம் ''அணணா, அவரகள் நம் வடடறக வநத
சணைட ேொாடடதல் இரநத தாை் இவவளவ பைசசைையம். எைககம்
அவரகைளொ் படககவலைல. எைகக நஙகள் நனறாக இரநதால் அதேவ
ேொாதம்!'' எனறாள்.

அவளிை் உணைமயாை ொாசதைத எணண எனமைம் கலஙகயத.
எபொாட ொடடாவத எை் தஙைக இைாஜகக நலல வாழகைக அைமததததை
ேவணடம் எனற எணணம் எை் மைதல் வலொ் ொொறறத.

வடடல் மனைை் ேொால் பழஙகைாலம் எை் மைதல் அவவளவாக
ஒடடதல் இலலாமல் இரபொத மாதரேய இரநதத. எைதேயா இழநத
கவைலயல் இரபொத மாதரேய இரநதத.

அலவலகததலம் சநதைை சரயாக ஓடாததால் சறத ேநைம்
வடபப எடதேதை். அபொொாழததாை் தாமைைையத் ொதாடரப ொகாணட
நாளாைத நைைவறக வநதத. உடேை மைத ொைொைபொாைத. இததாை்
நமமைடய கவைலகளகக எலலாம் காைணம் எனற பலபொடடத.
உடேைத் ொதாடரப ொகாணேடை்.

மறமைையல் தாமைையை் கனவாை கைல் எனைைத் தழவயத.
''எனை மண வடடல எபொட எலலாரம் உனகடட அனொா
இரககறாரகளா?. நயம் யாரடனம் சணைட ைவககாமல் அைமதயாக
இரககறாயா?''. எனற கனவாக வசாரகக ஆைமபததாள். ''அொதலலாம்
ஒணணமலைல தாமைை எலலாம் நலலொடயாகதாை் ேொாயடட இரகக''
எனேறை்.

அபொடேய எைத ேொசச ொதாடரநத ொசலைகயல் மைத
இேலசாைதேொால் உணரநேதை். அபொடேய சறத சறதாக இயலொாக
மாறயைத உணரநேதை். ''சர தாமைை பறக ொாரபேொாம்'' எனற கற
ொதாடரைொத் தணடதேதை். பறக அபொடேய கடறகைைகக வைைநேதை்.

எததைைேயா மைற நதயாவைைச் சநதகக வநத கடறகைைதாை்
அத. ஆைால் அனற நாை் ொசலைகயல் அநத ொைழய நைைவகள்
எதவேம இலைல. மக சாதாைணமாகேவ இரநதத. எைகக ஒனற
மடடம் ொதளிவாக பலபொடடத. நதயாவனடைாை எனனைடய காதல் ஒர
மடநத ேொாை அததயாயம் எனொத தாை் அத.

இபொட எலலாம் நைைகைகயலம் மைதல் எநத ஒர சலைமம்
ேதானற வலைல. அைலகைளேயொ் ொாரதத வணணம் அமரநதரநேதை்.
ஒரேவைள நாை் ேவைலக் கைடதததால் மாறவடேடேைா எனற எைகேக
ஒர சநேதகம் எழநதத. இலைல, நதயா மறறம் வடடைரை் சநதரபொவாத
ொசயைககளதாை் நமைம இவவாொறலலாம் மாறறவடடை எனறத எை் உள்
மைம்.

தஙைகயை் கத எனை? எனற அடதத கவைல எை் மைதல்
எழநதத. நதயாவை் வடடேலா, அலலத நம் தநைதேயா ொொண் எனை
நைைககறாள் எனொதல் கட அககைறக் காடடவலைல, இவரகளால்
எபொட ொொணணறக நலல வாழகைக அைமததத் தைமடயம்?. எனற
வைாவம் எைககள். எழநதத.

நம் வரமாைம் மழவைதயம் நாம் எனைச் ொசயய ேொாகேறாம்.
அைத ைவதத தஙைககக ஒர நலல இடததல் வைை் ொாரதத மடதத
வடலாம் எனற ேதானறயத. ஆைால் தஙைககக இநத இடேம
படததரநதால்?. அைத நைைதத உடேை ேவரதத வடடத எைகக.
தஙைகககம் அவரகைளொ் படதத இரககாத எனேற எைககத்
ேதானறயத. மைத சமாதாைம் ஆைத ேொால் இரநதத.

இவவாறாக ொலதம் ேயாசதத வணணம் எை் ொாரைவைய அரகல்
அமரநதரநத ஒர காதல் ேசாடையொ் ொாரதேதை், அவரகளிை்
அனனேயானயம் எை் மைைதொ் ொாதததத. நதயாதாை் ேவணடாொமனற
வடட வடேடாம். எபொடயம் யாைைேயனம் தரமணம் ொசயத ொகாளள
ேவணட வரம், அபொட நாம் மணககொ் ேொாகம் ொொண் எபொட இரகக
ேவணடம் எனற ேயாசகக ஆைமபதேதை். உடேைேய அதரநேதை். காைணம்
எை் மைதல் ொதளிவாக வநத நனற உரவம் தாமைையை் உரவமதாை்.

தைலைய உலகக அநத எணணததலரநத வடொட நைைததத்
ேதாறேறை். மணடம், மணடம் தாமைையை் நைைவ எனனள் எழவைத
எனைால் தடகக மடயவலைல.பறக ஒர மடவறக வநதவைாக,
தாமைைையொ் ொறற ேயாசகக ஆைமபதேதை். எைககள் சறத சறதாக
ொவளிசசம் வைதொதாடஙகயத. ஆம், நாை் எனைையம் அறயாமல்
தாமைைைய காதலகக ஆைமபதத இரககனேறை்.

ஒர கணம் இத தவேறா எனற ேயாசதேதை். இலைல இதல்
தவேறதம் இரபொதாக எைககத் ேதானறவலைல.

பறக நாை் ேயாசகக ஆைமபதேதை், நாை் ஏை் தாமைைைய
காதலகக ஆைமபககக் கடாத. ேயாசததால் எைககத் தாமைைையத் தவை
ேவற யாைையேம காதலககத் ேதானறககட இலைல.

எைதேயா இழநத மாதர இரநதத எதைால் எனற இபொொாழத
எைகக நனறாக வளஙக ஆைமபததத. நாை் இழநதரநதத தாமைையை்
அரகாைமைய. அவள் நடப உளளதைத.

மைதல் ொவளிசசம் கடயத. இன வடடறக களமொ ேவணடயத
தாை். எனற தரமானததவாேற வடடறகச் ொசனேறை். மைதல் ஒர ொொரய
ேகளவ எழநதத. இைத எபொட தாமைையடம் ொதரவககொ் ேொாகேறாம்.

20. தாமைையை் மறபப

தயஙகயொடேய ொசலேொசயல் தாமைைைய அைழதேதை்.
எததைைேயா மைற அவளிடம் வளவளொவை ேொச ஆைமபதத நாை்
இமமைற தயஙேகா, தயஙொகனற தயஙகயத எைகேக வயபபைைத்
தநதத. தககத் தடமாற ''தாமைை உனனடம் ஒர வசயம் ேநரல் ேொச
ேவணடம்'' எனேறை்.

''அதறொகனை ொசாலலஙகள்'' எனற தயஙகாமல் வநதத
தாமைையடம் இரநத ொதல் வநதத. ''உஙகளககாக வடடறக இனற
சககைம் வநத வடகேறை்'' எனறாள் தாமைை. ''வடடலா?' எனறம்
ேகடடாள். ஒர நமடம் தயஙகேைை்.

''ஏதாவத உணவகம் ேொாலாமா?'' எனேறை். ''சர நஙகேள
ொசாலலஙகள் எனறாள். ஒர உணவகததை் ொொயைையம் ேநைதைதயம்
கறபபடேடை். ''சர'' எனற ொசாலல இைணபைொத் தணடததாள்.

அநத ொநாடயல் இரநத எைகக ைகயம் ஓடவலைல, காலம்
ஓடவலைல. ொைொைபபை் உசசகடடததேலேய இரநேதை். எபொட எலலாம்
அவளிடம் ேொசைசத் தவகக ேவணடம். எனை எனை ொசாலல ேவணடம்
எனொறலலாம் மாைசகமாகொ் ொயறச எடததக் ொகாணேட இரநேதை்.

நறற ஐமொதாவத தடைவயாக எபொடொ் ேொசைசக் ொகாணட
ொசலலேவணடம் எனற ஒததைகொ் ொாரததக் ொகாணட இரநத
ேொாததாை்.ேநைம் ஆகவடடைத கவனதேதை். உடேை ொைொைபொாகக்
களமபேைை்.

உணவகததைை ொநரஙகைகயேலேய அவைளொ் ொாரததவடேடை்.
உடேை தாமைையை் அரகல் ொசனற, அவைள அைழததக் ொகாணட
உணவகததறகள் நைழநேதை். ஒர இடம் ொாரதத அமரநேதாம். உணவ
வைககைள ேதரநத ொகாணடவைச் ொசானேைாம். பறக எனைைொ் ொாரததொ்
பனைைகததத் தாமைை ''மண எனை வசயமாக வைசொசாலல இரநதஙக?''
எை ஆைமபததாள்.

நாை் ஒததைக ொசயதத எலலாம் மறநதவைாக, ொசயலறற
அவைளேயொ் ொாரதத வழககத் ொதாடஙகேைை். அபொடேய வழததக்
ொகாணட இரநதவைை ''மண!, மண!'' எனற கபபடட தாமைையை்
கைலதாை் இநத உலகறக ொகாணட வநதத.

நாை் ேயாசதத ைவததரநத வழகள் எலலாம் ொலைைத் தைாத
எனொத எைககத் ொதளிவாகொ் பரநத வடடத. இரநதம் ொதாடஙக
ேவணடேம!.

''ஒர வசயததல் உை் ஆேலாசைை ேவணடம் தாமைை'' எனேறை்.
''ொசாலலஙகள் எைககத் ொதரநதைத ொசாலகேறை்'' எனறாள் தாமைை.
ஒரகணம் அவளத மகதைதக் கரநத ேநாககவடட தடைடொ் ொாரததபொட
ொதாடஙகேைை்.

''எைத நணொை் ஒரவை் தனனடை் நடொாக ொழகம்
ொொணொணாரததயடம் காதல் வயபொடட வடடாை். இைத எவவாற
ொசாலவத எனற தவககறாை்'' எை ஆைமபதேதை்.

''இேத ேநேை ொசாலல ேவணடயத தாேை இதல் எனை தயககம்''
எனறாள் தாமைை. ''அதலைல'' எைக் கறககடட நாை் ''காதைல வட
அநதொ் ொொணணடம் உளள நடைொொ் ொொரதாக நைைககறாை். ஒரேவைள
காதைலச் ொசாலலபேொாய் அவளத நடைொ இழநதால் அவைால் தாஙக
மடயாத. அவளத நடைொயம் அவை் ொொரதாக நைைககறாை். அததாை்
அவைத தவபபறக காைணம்'' எனேறை்.

''இலைல'' எை மறதத தாமைை, ''அநதொ் ொொண் அவைைொ் பரநத
பனதாை் நடொாக ொழகேவ ஆைமபததரபொாள்!. ொநரஙகொ் ொழகயபை்
அவைத நடவடகைககைள அவள் நனறாக அளநத ைவததரபொாள்.
இநேநைம் அவரைடய மைபேொாகைக அநதொ் ொொண் ொதரநதக் ொகாணட
இரநதரபொாள். அநதொ் ொொணணகக வரபொம் இலைல எனல் அைத
அவள் ொதளிவாக அவரகக உணரததயரபொாள்'' எனறாள்.

இைதக் ேகடடதம் எைகக மணைட காயநத வடடத. இநதொ்
ேொசைச ஆைமபககம் ொொாழத, எபொடயாவத இநத ேொசசலரநத அவைள
நாை் காதலககம் வசயதைத ொசாலல ேவணடம் எனற இரநத எை்
எணணததல் மண் வழநத வடேவ உணவ வைககைள அபொடேய
ொகாறததக் ொகாணேட இரநேதை்.
இைதக் கவனதத தாமைை ''எனைஙக மண ேயாசைை?'' எனற
கறககடடாள். ஒனறம் இலைல தாமைை ந ொசானைைதொ் ொறறததாை்
ேயாசததக் ொகாணட இரநேதை். எனற மழபபேைை். ''உஙகள்
நணொரகக எதைால் அநதொ் ொொணணை் மத காதலாம்?'' எனற அவேளத்
ொதாடரநதாள்.

இத நலலொதார வாயபப எனற உணரநத நாை் அபொடேய எை்
மைதல் உளளைத அவளிடம் ொசாலலத் ொதாடஙகேைை்.

''காதல் ொசாலலக் ொகாணட வரவதலைல தாமைை. அத எநதக்
கணம் வநதத எனொறலலாம் அவைால் ொதளிவாக ொசாலல மடயவலைல.
அவளடை் ொழக இரககறாை். ொநரஙகொ் ொழகைகயல் அவளத அரய
கணஙகள் ொலவறைற அவை் உணரநதரககறாை், அவறறல் ஏேதா ஒனற
அவைத இதயதைதயம் ேசரநத ொகாளைளயடடச் ொசனறரககறத.

அைத அபேொாத அவைால் உணரநதரககக் கட மடயவலைல.
இைடயல் அவைளொ் ொாரககாதரநத சலகணஙகளிலதாை் அவைால்
அவளிடம் தனைை இழநதத ொதரநதக் ொகாளள மடநதத.

ஆழமைதல் நைநதைமாய் ொதாறறக் ொகாணடரநத வலதாை்
அவனகக அவள் மதாைக் காதைலச் ொசாலலயத.

உடேைச் ொசாலல வட ேவணடம் எனறதாை் மதலல்
நைைததாை். ஆைால் அடதத அவனகக சல கவைலகள் வநத
வடடத. காதல் வசபொடட இரநதத அவை் மடடேம (அத ஒரதைலக்
காதலாக) எனற இரநத. அைத அநதொ் ொொணணடம் ொசாலல. அத
இரவரககம் இைடயல் உளள நடைொ ொாதததால் எனை ொசயவத
எனறதாை் அவனகக கவைல. இதறகாக ொலமைற ேயாசதத இனனம்
ொசாலலாமல் இரககறாை்.

ஒரேவைள இைதச் ொசாலலாமல் வடட நடைொ மடடமாவத
காபொாறறக் ொகாளளலாம் எனற தாை் அவனம் நைைததாை். ஆைாலம்,
அநத ேவதைைைய அவைால் தாஙகக் ொகாளள மடயவலைல.

எைேவதாை் இத வசயமாக நாை் உனனடம் கரததக்
ேகடகேறை்'' எனேறை். ஒரகணம் எனைைொ் ொாரததொ் பனைைகதத
தாமைை. ''அபொடயாைால் உஙகள் நணொை் ொசாலலவடவேத ேமல்'' எனறாள்.

எைககள் இைததநாளஙகள் எலலாம் மழேவகததல் இயஙகவத
மாதர உணரவ. காத அைடததக் ொகாளள ஆைமபததத. தக் தக் எை
இதயம் அடததக் ொகாளவத எைகேக ேகடக ஆைமபததவடடத.
ஒரவாறாக ைதரயதைத எலலாம் தைடட. ''நாை் நணொை் எனற
கறபபடடத எனைைததாை், அநதொ் ொொண் நதாை் தாமைை'' எனற தயஙக,
தயஙக ொசாலல வடேடை்.

மறகணம் எனைைொ் ொாரதத தாமைையை் கணகளில் கணணை். இத
வசயமாக நாம் ''அபபறம் ேொசேவாம்'' எனற ொசாலல வடட களமப
வடடாள்.

அவள் ொசனறதம், அவள் ொசனற தைசையேயொ் ொாரததக் ொகாணட
அமரநதரநேதை். பை் ஒரவாறாக எழநத ொணதைதச் ொசலதத வடட
வடடககத் தரமபேைை். மைத மழகக ஒர ொடொடபப. ஒரேவைள நாை்
ொசாலல இரககக் கடாேதா!. அவள் எனைைவடட நைநதைமாக பரநத
வடவாேளா!. ொலவாறாக எணணய வணணம் நாை் கழமபேைை்.

தாமைைைய ொசலேொசயல் ொதாடரப ொகாணேடை். அதல் ொலை்
இலைல. அவளத ொசலேொச அைணதத ைவககொ் ொடட இரநதத.
ொலமைற மயனேறை். ொலனதாை் இலைல.

பைணடொடேய, தாமைையை் நைைவகேளாட, மைொமலலாம் ொாைமாக
கழநதத அனைறய இைவ. மறநாள் அலவலகம் ொசலலலாம் எனறால்
மைொமஙகம் ஒேை அசத. அலவலகததகக வடபப ொசானேைை். நாை் ஒர
மாதர இரபொைத கவனதத அமமாேவா, உடமபகக எனை எனற வசாரகக
ஆைமபதத வடடாை். அவரடம் காைணேம இலலாமல் எரநத வழநத
அைறககள் ொசனற தாளிடட ொடததக் ொகாணேடை்.

நடநத நகழசசகள் அததைைையயம் கணணரடை்
அைசேொாடடொட அபொடேய ொடகைகயேலேய இரநேதை். தாமைை எனைை
காதலககாமலகட வடடரககலாம். ஆைால், ேொசாமல் இரபொதாைால்
எனைால் தாஙக மடயாேத!. எனை ொசயயலாம்?

நாை் ொசாலல இரககக் கடாத!. நாை் ஒர மைடயை். இவவாற
எணணயொட இரகைகயலதாை் எனனைடய ொசலேொச ஒலததத.
யாொைனறொ் ொாரதேதை். அத தாமைை.

எஙகரநேதா வநத உறசாகம் கபொைை ொறறக் ொகாளள, எை்
கணகைளேய நமொ மடயாமல் மணடம் ொாரதேதை் அத தாமைைேயதாை்.
உறசாகததடை் எடதத நாை் அேலாொவை ொசானைத கணடபொாக
ொவளியல் இரநத எை் அமமாவறகக் கடக் ேகடடரககம்.

மறமைையல் தாமைையை் கைல் தயஙகத் தயஙக வநதத. ''நாை்
உஙகளிடம் ேொசேவணடம மண. ஆைால், எனைால் ேநைடயாக
ேொசமடயவலைல அதைாலதாை் ொசலேொசயல் ொசாலகேறை்'' எை
ஆைமபததாள். நாேைா கழபொமம், ஆரவமமாக ''ொசாலல தாமைை''
எனேறை்.

''நானம் நதயாவம் நலல நணொரகள் மண. உஙகளகக
நதயாவடை் இரநதக் காதைலொ் ொறறயம் எைககத் ொதரயம். உஙகளகக
ேவைல கைடததவடை், எைத ேதாழ நதயாவறக ஒர வழ
பறநதவடடத எனற மகழநத, அநத ொசயதைய நதயாவறகச் ொசானைேத
நானதாை்''. எனறாள்.

'ஓ இபேொாதலலவா ொதரகறத நதயாவறக எபொட எைகக ேவைல
கைடதத வசயம் ொதரநதத' எனற எை நாை் எணணக் ொகாணேடை்.

நதயா இனைமம் உஙகளமத நமபகைகயடனதாை் இரககறாள்.
நஙகள் எபொடயம் அவளகக சர எைச் ொசாலவரகள் எனற காததக்
ொகாணட இரககறாள். அபொட இரகைகயல் நாை் எபொட எைத நணபகக
தேைாகம் ொசயயமடயம்?. எனறாள்.

''இேதா ொாை் தாமைை இஙக ந எனை நைைககறாய் அைதச் ொசால்.
அைத வடட வடட எை் நணபகக தேைாகம், அத இதொவனற பைாததக்
ொகாணட இரககாேத. நதயா உடைாை எைத உறவ ஒர மடநத ேொாை
அததயாயம். இைத எபொட அவள் மகததறக ேநேை ொசாலவத எனறதாை்
நாை் தயஙகக் ொகாணட இரநேதை். அவேள இைதொ் பரநதக் ொகாளவாள்
எனற இரநேதை். அவள் பரநதக் ொகாளளம் நைலயல் இலைல.
இபொொாழததாை் ொதரகறத நயம் அைத பரநத ொகாளளம் நைலயல்
இலைல எனொத.'' எனேறை்.

''நதயாவை் மத எைகக கணமடத் தைமாை காதல் இரநதத
உணைமதாை். ஆைால், அவளத கணஙகள் ொதரய ஆைமபதததம் அவள்
மதாை காதல் ொடபொடயாக கைறய ஆைமபதத வடடத. ஒர காலததல்
அவள் மதரநத ேநசததால், அவைளொ் பணொடததக் கடாேத எனறதாை்
நாை் அவைள வரமொவலைல எனொைத அவளிடம் இனனம் ொசாலலாமல்
இரககேறை். அவள் இைதொ் பரநதக் ொகாளவாள் எனற இரநேதை்.
ஆைால் அவள் பரயாதத மாதர நடககறாள்'' எனேறை்.

''நஙகள் எனை ேவணடமாைாலம் ொசாலலஙகள் மண!. எனைால்
எைத நணபககத் தேைாகம் ொசயய மடயாத. தயவ ொசயத எனைை
மனனதத வடஙகள். ேமலம், இதறகொ் பறகம் நாம் இரவரம் ொதாடரப
ொகாணடால் அத எபொடயம் இநத வசயததறேக ொகாணட வநத
வடடவடம். அதைால் இன நாம் இரவரம் ொதாடரப ொகாளவைதக் கட
வடட வடலாம். நாம் இரவரம் ேொசக் ொகாளவத இதேவ கைடசயாக
இரககடடம். தயவொசயத எனைை மனனதத வடஙகள்''. எனற
''ேவணடாம் தணடககாேத'' எனற நாை் கததயைதொ் ொொாரடொடததாமல்
ொசலேொசையத் ொதாடரைொத் தணடததவடடாள்.

(தாமைையை் ொாரைவயல்)
மண எனைைத் ொதாடரப ொகாணட ேொசேவணடம் எனற தயஙக
தயஙகச் ொசானைேொாேத எை் மைம் தடகக ஆைமபததவடடத. மண
எனை ேொசேவணடம் எனற எனைை வைசொசாலல இரபொாை் எனற
எனைால் ஊககக மடநதத. ''மடயாத'' எனற எனைால் அவை்
மகததகக ேநைாய் மறததச் ொசாலல மடயாமல் சமமததேதை்.

அநத உணவவடதயல் அவை் நணொை் ொொணைணக்
காதலககறாை் எனற ொசாலல ஆைமபதத உடை் ேவணடொமனேற
அசைதைதயாக இரபொத ேொால நடதேதை். மணயம் மைம் ொவறதத
வடடவடடாை்.

அபொொாழத தாை் எை் மைதல் ஒர சறய ஆைச. எபொடயம்
மணயடை் நாம் ேசரவத இலைல எனற ஆகவடடத. கைறநதத அவை்
வாயால் அவை் வரமபவைதயாவத ேகடடக் ொகாளளலாம். பை் அைத
நைைதேத காலதைதக் கடதத வடலாம் எனற ேதானறேவ. மணடம் அநத
ேொசைச வளரததேைை்.

அவை் எனைை வரமபய வதம் ொசாலைகயல் அலறக் ொகாணட
அவனடம் சைணைடய எை் மைம் தடததத. ஆைால் ஏேதா ஒனற
எனைை எை் கடடபொாடடேலேய ைவதத இரநதத.

இறதயல் அவை் வரபொதைதச் ொசானைவடை் எைகக
தாஙகமடயாமல் கணணை் வநத வடடத. இரநதம் கடடொ் ொடததக்
ொகாணட நாை் ொசாலலக் ொகாணட களமப வடேடை்.

அநத இைவல் கடடபொடதத மடயாமல் எை் கணணை்
தைலையைணைய நைைததத. ொலமைற நானம் மணைய வரமபவதாக
ொசாலலொ் ொாரததக் ொகாணேடை். மறநாள் காைலயல் சவநத வழகளடை்
காணபொடட எனைைொ் ொாரதத எை் ொொறேறாை் ொயநத வடடைை்.

அவரகளிடம் உடலநைல சரயலைல எனற ஒர ொொாயையச்
ொசாலலவடட, அலவலகததககம் வடபபச் ொசானேைை். நனறாக
ஒரமைற ேயாசதத, எனைையம் கடடொ் ொாடடககள் ொகாணடவநத
மணையத் ொதாடரப ொகாணட மணைய நதயாைவேய மணநத ொகாளளமாற
ஒரவாறாக ொசாலலவடேடை்.

அைத ொசாலல மடதத உடை் ொதாைலேொசைய ைவததவடட
எனைையம் கடடபொடதத மடயாமல் கலஙக கலஙக அழ ஆைமபதத
வடேடை்.

21. வடநதத ொொாழத

(மணமாறனை் ொாரைவயல்)

தாமைையடை் ேொசயதல் இரநத எை் மைம் அைமதயழகக
ஆைமபததத. வடடேலா அபொா நதயாவை் வடடடை் சமமநதம்
ைவபொதலதாை் கறயாய் இரககறாை். நாை் எைதயாவத ொசயத இைத
நறததாவடடால் எனவாழகைக மடடம் அலலாமல் எை் தஙைகயை்
வாழகைகயம் ொாழாகவடம். எபொடயாவத இதலரநத தபபகக ேவணடம்.
எனற எை் மைம் தவததத.

அபொொாழததாை் தாமைை ொசானைத நைைவறக வநதத
''எபொொாழதம் நமபகைகைய வடடவடக் கடாத மண. நாம் மகநத
மைககஷடததடை் இரககம் ேநைஙகளதாை் நமகக மகநத நமபகைக
இரகக ேவணடய ேநைம்''.

மைதல் உறதயடை் எலலாவறைறயம் ேயாசதேதை். ொமலல
ொமலல ஒர தடடம் எை் மைதல் உணடாைத.

அனற வட தரமபைகயல் ேசாகமாக வட தரமபேைை். ''எனை
ேசாகமாக இரககறாய்?'' எனற எை் அமமா வசாரததாை். நாை் மகதைத
ேமலம் ேசாகமாக ைவததக் ொகாணட '' எைகக ேவைல ேொாயவடடத
அமமா'' எனேறை்.

ஒரகணம் எை் தாயாைால் அைத நமொேவ மடயவலைல. மணடம்
எனனடம் அைதக் ேகடட உறத ொடததக் ொகாணடாை். அைதக் ேகடடக்
ொகாணடரநத எை் தநைத ேகாொமாக எனனடம் வநத ''ந எனை
ொணணைாய்? உைகக ேவைல ேொாைத'' எனறாை். அதறக நாை் ''
அபொொாழத எைகக ேவைல மகவம் ேதைவபொடட காைணததால் ொொாய்
சானறதழ் ொகாடதத இரநேதை். அைதக் கணடபடதத வடடாரகள்.
அதைாலதாை் ேவைல ேொாயவடடத'' . எனற ொதல் ொசானேைை்.

அைதக் ேகடடதம் எை் தநைதயை் ேகாொம் அளவ கடநதத.''
உனைால் எைகக எநத இடததலம் நமமத இலைல. நயம் எனைை
மதபொேத இலைல. களமப. இன இநத வடடல் உைகக இடமலைல''
எனறாை். அைத எதரொாரதேத இரநத எைகக அத ஒனறம் ொொரதாகத்
ேதானறவலைல.
அரகலளள அைறயல் இரநத எை் தமப நதயாைவத் ொதாடரப
ொகாணட இைத அவசைம் அவசைமாகச் ொசாலவத ேகடடத.

சறத ேநைததல் நதயாவை் ொதாைலேொச அைழபப எனைை
அைழததத. '' மண உைகக நலல ேவைல கைடததவடடத எனற
ஒேைடயாக ஆடைாய் அலலவா, கடவள் உைகக தகக தணடைைக்
ொகாடததவடடாை் ொாை். இபொொாழத ேவைல ேொாயவடடத. உனனைடய
தமரககத் தாை் எை் நனறையச் ொசாலல ேவணடம். இலைலொயனறால்
உனைை மணநத நானம் மாடடக் ொகாணட இரபேொை். இபொொாழத
நானம் ஆொததல் இரநத தபபவடேடை். நைநதைமாக உைகக கடைொ''
எனற ொவறபைொ உமழநத வடட ொதாடரைொத் தணடததாள்.

நாை் எனனைடய வடைடவடட ொவளிேயறொ் ொொடடயடை்
சாைலயல் அைலநதக் ொகாணட இரநேதை். ஒர காை் ஒனற எனைை
ஓைஙகடட நறததயத. அதல் இரநத தமழொசலவை் அயயா இறஙகைாை்.
வா எனனடை் எனற எனைை அவை் வடடறேக அைழததச் ொசனறாை்.

காைலயல் எலலாவறைறயம் ேொசக் ொகாளளலாம் எனற எனைை
மாடயைறயல் உறஙகச் ொசாலலவடட ொசனறாை்.

வழககமேொால் காைலயல் காபபயடை் தாமைை எனைைச்
சநதததாள். ''உஙகள ேவைலைய வடட எடதத வடடாரகளா?.''

''உஙக அலவலகததல் வசாரதேதை். நஙகளாகேவ உஙக
ேவைலைய வடட வடடதாகததாேை ொசானைாரகள்!. ஏை் அபொட
ொசயதரகள்?'' எனற வசாரததாள்.
நாை் தாமைையடம் ''நாை் அபொடச் ொசயததாலதாை் உைகக
நதயாவை் உணைம நறதைதக் காடட மடநதத. இனேமலம் ந நதயாவை்
ொொயைைச் ொசாலல எனைைத் தடடக் கழகக மடயாதலலவா! இபொொாழத
ொசால் எனைை வரமபகறாய் அலலவா'' எனேறை்.

தாமைையை் மகம் ொவடகததால் சவநதத. பை் சரபொால் அைத
ஆேமாதததவள். ''உஙகளககததாை் எனேமல் எததைைொ் பரயம்.
எைககாக ஒர நலல ேவைலையேய வடட வடடரகேள!'' எனற
வயநதாள்.

''ந ேவற தாமைை. எைகக அைதவட நலல ேவைல ஒனற
கைடததவடடத. அதைாலதாை் இநத ேவைலைய வடடவடேடை்.
எலலாரககம் நதயாவை் உணைம நறதைதயம் காடடேவணடேம!.
அததாை் இபொட ஒர நாடகம் ஆடேைை்'' எனற ொசாலல சரதேதை்.

மறகணம் தாமைை ொொாயேகாொததடை் ''எனைை
ஏமாததடடஙகேள'' எனற எனைை அடகக ைகைய ஓஙக அஙக ஒலதத
எஙகள் சரபபச் சபதம் அபபறம் எஙகள் வாழவல் எனறம் ேகடடக்
ொகாணேட இரநதத.