You are on page 1of 1

UPUTSTVO ZA MONTAŽU “KLASIK” DIMNJAKA

1 2 3 4

Na mjestu gradnje dimnjaka položite Na plašt postavite šablonu za zidanje Izrezivanjem otvora širine 22 cm cijelom Rubove priključka za čišćenje očistite i
ploču hidroizolacionog materijala, nane- i nanesite malter na rubove plašta. visinom, pripremiti drugi dimnjačni plašt, navlažite spužvicom. Uz pomoć pištolja
site produžni malter ( 1-2-6 ), postavite Nanošenje maltera na betonski plašt postaviti ga na prvi i na njega, uz pomoć nanesite RAPID kit na donji dio priključka.
prvi dimnjačni plašt i zapunite ga beto- tokom zidanja dimnjaka uvijek vršiti uz šablone nanesite malter na rubove.
nom do polovine njegove visine. pomoć, u setu priložene šablone.

5 6 7 8

U otvoreni betonski plašt ubaciti šamotni U prostor između betonskog plašta i Postavite slijedeći betonski plašt i uz Vlažnom spužvom očistite prašinu s
priključak za čišćenje dimnjaka. Prilikom šamotnog elementa ubacite tervol uže. pomoć šablone nanesite malter na nje- donjeg dijela priključka za ložište i uz
ugradnje priključka za čišćenje povesti Tervol uže se dalje ubacuje u prostor gove rubove kako bi mogli ugraditi pomoć pištolja na njega nanesite
računa da “ženski” dio priključka bude između plašta i šamotnih elementa i to slijedeći plašt. RAPID kit.
okrenut prema gore. na mjestu gdje se spajaju dva plašta.

9 10 11 12

Pripremljeni priključak za ložište okrenite Postavite slijedeći, za priključak izre- Pažljivo nanesite malter na rubove plašta Otvor u plaštu oko priključka za ložište
i zalijepite na već ugrađeni priključak za zani betonski plašt i između njega i postavite slijedeći betonski plašt. obavezno popunite pločom od tvrdog
čišćenje. U prostor između priključka i i šamotnog priključka ubacite tervol Strogo vodite računa da istisnuti malter ne tervola. Voditi računa da priključak
betonskog plašta ubacite tervol uže. uže. Vodite računa da šamotni element dohvati šamotni element. Ovo važi za svaki mora ostati slobodan i neučvršćen
nigdje ne dodiruje betonski plašt. spoj betonskih plašteva. malterom .

13 14 15 16

Nastavite zidanje dimnjaka naizmjeničnom Posljednju dimnjačnu cijev obavezno U posljednju šamotnu cijev ubaciti, u setu Prije malterisanja dimnjaka postaviti dim-
ugradnjom betonskih plašteva, šamotnih odrezati tako da niz šamotnih eleme- priloženu dilatacionu rozetu. njačna vratašca za čišćenje i potom omal-
cijevi i tervol užeta. nata bude 10cm niži u odnosu na vrh terisati dimnjak.
posljednje ugrađenog betonskog plašta.
NAPOMENA: Garancija na dimnjak ne važi ako isti nije montiran po uputstvu.