You are on page 1of 11

PELLE J�ZSEFN�

A TOJ�SKONYHA ABC-JE
Felel�s kiad� a Belkereskedelmi Miniszt�rium,a Baromfifeldolgoz� V�llalatok
Tr�sztjeA kiadv�ny a K�zgazdas�gi �s Jogi K�nyvkiad� gondoz�s�ban jelent megM�szaki
vezet�: B�chler Alfr�d - M�szaki szerkeszt�: Zarubay AttilaR/7352 - 1 97979.1081 -
S�gv�ri NyomdaFelel�s vezet�: Gajda L�szl� igazgat�
BAROMFIFELDOLGOZ� V�LLALATOK TR�SZTJE

BEVEZET�S
A toj�s az emberis�g egyik leg�sibb, alapvet� t�pl�l�ka. B�r szerte a vil�gon
sz�mos baromfi, �gy a ty�k mellett a liba, a kacsa, a pulyka stb. toj�s�t is
el�szeretettel fogyasztj�k, jelen alkalommal kiz�r�lag a ty�ktoj�ssal - �s a
bel�le el��ll�tott �telekkel - k�v�nunk foglalkozni.A ty�ktoj�s szervezet�nk
sz�m�ra fontos t�panyagokban rendk�v�l gazdag, mint ez
a F�ggel�k 1. sz�m� t�bl�zat�b�l is kider�l. Teljes�rt�k� feh�rj�ket �s
jelent�s mennyis�g�, k�nnyen em�szthet� zsirad�kot tartalmaz. Ezzel szemben
sz�nhidr�t benne gyakorlatilag nem fordul el�. Nem elhanyagolhat� a toj�s
�sv�nyi s� - �gy kalcium, vas �s foszfor - tartalma sem. Sz�mos vitaminb�l -
�gy az A, a B,-, B,-, D-vitaminb�l �s a nikotinsavamidb�l - egyetlen toj�s
szervezet�nk napi ig�ny�nek 10-15%-�t k�pes kiel�g�teni. Mint manaps�g minden
t�panyagforr�st, �gy a toj�st is t�bb alkalommal b�r�lat �rte
t�pl�lkoz�s�lettani szempontb�l, els�sorban magas koleszterintartalma miatt.
Igaz ugyan, hogy nagy mennyis�g� koleszterin rendszeres fogyaszt�sa fokozhatja
az �relmeszesed�st, m�gis �gy t�nik, hogy napi egy db toj�s �ltal tartalmazott
koleszterin - els�sorban a fiatal �s k�z�pkor� emberek t�lnyom� t�bbs�ge
sz�m�ra - az eg�szs�gre n�zve semmilyen �rtalmat nem jelent. Ezenk�v�l - az
eg�szs�ges emberek sz�m�ra - m�g egyetlen szempontot kell megeml�teni: a toj�s
nyersen t�rt�n� rendszeres fogyaszt�sa nem aj�nlhat�, mert a nyers toj�sfeh�rje
egyik alkot�eleme megk�ti a H-vitamint �s hi�nyt�neteket okozhat. A megf�z�tt,
s�t�tt toj�sn�l azonban ez a vesz�ly m�r nem fenyeget.A ty�ktoj�s m�rete, mint j�l
ismert, igen k�l�nb�z� lehet, 40-60 gramm k�z�tt
ingadozhat, �tlagosan azonban egy db h�j n�lk�li toj�st 50 grammnak
tekinthet�nk. E s�ly k�zel k�tharmad�t a feh�rje, egyharmad�t a s�rg�ja adja.
K�zismert a toj�ss�rg�j�nak manaps�g sokf�le sz�ne, mely vil�goss�rg�t�l
s�t�ts�rg�n �t v�r�ses �rnyalatokig terjed. Nos, ez kiz�r�lag a csirket�p
f�ggv�nye �s nem befoly�solja a toj�s t�p�rt�k�t. Ugyan�gy a toj�s h�ja is
lehet feh�r vagy barn�s, v�kony vagy vastag. Ez szint�n egyr�szt a baromfi
takarm�ny�nak min�s�g�t�l f�gg: a t�p magas m�sztartalma kem�nyebb, vastagabb
h�jat eredm�nyez. M�sr�szt a h�j sz�ne a baromfi fajt�j�nak a f�ggv�nye: a
hagyom�nyos magyar ty�k� s�t�tebb, a tengerent�lr�l behozott, nagy�zemileg
teny�sztett fajt�k� �ltal�ban feh�r. A toj�sh�j sz�ne viszont a toj�s min�s�g�t
nem befoly�solja. �gyszint�n nincs �sszef�gg�s a toj�sh�j sz�ne �s vastags�ga
k�z�tt sem. A feh�r toj�s h�ja sokszor vastagabb lehet, mint a barn�s
�rnyalat��. A toj�s felhaszn�l�sakor nagy figyelmet kell ford�tani bizonyos
higi�n�s rendszab�lyokra. A toj�s h�ja ugyanis sz�ks�gszer�en - gyakran szemmel
l�that�an - szennyezett �s mindig tartalmaz jelent�s mennyis�g� bakt�riumot,
nem ritk�n az emberre vesz�lyes szalmonell�t. Ezek a bakt�riumok azonban csak
akkor v�lhatnak eg�szs�g�nkre vesz�lyess�, ha a felt�rt toj�st �r�kig t�rolj�k,
illetve �telk�sz�t�s sor�n intenz�v h�hat�snak nem teszik ki, nem s�tik, f�zik
huzamosabb ideig. A kacsa, liba, pulyka toj�sai nemcsak a h�jon, hanem
belsej�kben is tartalmazhatnak szalmonell�t, ez�rt e toj�sokb�l fagylaltot,
kr�mest stb. k�sz�teni szigor�an tilos. A ty�k toj�sa, j�llehet a h�jon ezernyi
apr� leveg�z� ny�l�s tal�lhat�, bakt�riumot bel�l ritk�n tartalmaz. Viszont a
h�j szennyezetts�ge miatt felhaszn�l�s el�tt a toj�st langyos v�zben mindig
tiszt�ra kell mosni. Csak �p h�j� �s tiszt�ra mosott toj�s ker�lj�n az
asztalra. El�fordul, hogy egy-egy toj�s belseje is szennyezett �s ez�rt
�llom�nya romlott. �ppen ez�rt tan�csos, hogy a toj�sokat egyenk�nt t�rj�k fel
�s a t�bbihez csak az esetben keverj�k hozz�, ha meggy�z�dt�nk �ps�g�r�l.L�thatjuk
teh�t, hogy a toj�st kell� gonddal kell haszn�lni. Ha olyan �telt
k�sz�t�nk - ilyen a kr�mes, a mad�rtej, a toj�sos galuska, a l�gytoj�s, a
fagylalt -, amihez a toj�st nem kell alaposan megf�zni vagy s�tni, k�l�n�sen
�gyelj�nk arra, hogy csak �p h�j� friss �s j�l megtiszt�tott toj�st
haszn�ljunk.
A toj�s nem csup�n �rt�kes �lelmiszer�nk, hanem fontos konyhatechnikai
alapanyag is. Sz�mos �rt�kes tulajdons�ga miatt az �telk�sz�t�sn�l sz�lesk�r�en
felhaszn�lhat�. �nmag�ban is fogyaszthat�, de m�g ink�bb �telek laz�t�s�n�l
vagy s�r�t�s�n�l. A toj�sfeh�rje k�nny�szerrel habb� verhet�. A s�rg�j�ban lev�
leticin el�seg�ti a zs�rok apr� cseppekk� t�rt�n� �ssze�ll�s�t, emulge�l�d�s�t.
Ezt a tulajdons�g�t haszn�ljuk fel pl. majon�z k�sz�t�s�n�l; a toj�ss�rg�j�nak
egyetlen cseppje 1 dl olajat is k�pes felvenni.A toj�s�teleket - mint l�tni fogjuk
- sokf�lek�ppen k�sz�thetj�k el; hidegen,
melegen egyar�nt. Rendk�v�l alkalmasak el��telk�nt, de �n�ll� �telk�nt is
t�lalhat�k. Sok olyan toj�s�telt ismer�nk, melyeket �gysz�lv�n percek alatt
elk�sz�thet�nk, ami a mai h�ziasszony sz�m�ra nem elhanyagolhat� szempont. A
toj�sb�l k�sz�lt �telek az�rt is igen kedveltek, mert nagyon laktat�ak. Ez a
magas t�panyagtartalmon k�v�l annak is betudhat�, hogy a toj�s viszonylag
hosszasan id�zik gyomrunkban. �gy a l�gy toj�s mintegy k�t �r�ig, a zs�rral
k�sz�lt toj�sr�ntotta, valamint f�tt toj�s h�rom �r�ig is. Ezen alapul a
toj�snak a fogy�k�r�ban val� gyakori alkalmaz�sa, ami helyesnek mondhat�
mindaddig, am�g naponta maximum k�t toj�st fogyasztunk. Viszont 6-8 toj�st
tartalmaz� �trend m�r nagyon egyhang� �s megterhelheti szervezet�nket.Haz�nkban ma
a toj�sfogyaszt�s er�sen emelkedik �s el�ri a fejenk�nti �s napi 1
db-ot, ami azf is jelenti, hogy n�gy �s f�lszer annyi toj�st fogyasztunk, mint
40 �vvel ezel�tt. Ez is egyik l�nyeges elem�t k�pezi t�pl�lkoz�sunk
korszer�s�d�s�nek. Hogy viszont e korszer�s�g sokoldal�bb� v�lj�k �s �tkez�s�nk
val�ban v�ltozatos is legyen, ebben k�v�n seg�teni e kis k�nyvecske is a
bemutatott toj�s�telek sz�les sk�l�j�val.J� �tv�gyat - v�lj�k eg�szs�g�nkre!DR.
F�V�NYI J�ZSEFf�orvos, az orvostudom�nyok kandid�tusa

LEVESEK
Borleves Szem�lyenk�nt egy dl feh�r bort elkever�nk ugyanannyi v�zzel, f�szerezz�k
csipetnyi reszelt citromh�jjal, fah�jjal, s�val, esetleg szegf�szeggel �s
felforraljuk. Egy eg�sz toj�st sim�ra kever�nk egy csapott ev�kan�l cukorral,
kanalank�nt hozz�keverj�k a f�szeres bort, majd a t�zre visszat�ve habver�vel
habosra keverj�k, de m�r nem forraljuk, nehogy a toj�s �sszefusson. Azonnal
t�laljuk.
Egy adag 200 kal�ri�t tartalmaz.
Gy�m�lcskr�mlevesSzem�lyenk�nt 6-8 dkg megtiszt�tott, kimagozott - esetleg �tt�rt -
arom�s
gy�m�lcs�t (eper, m�lna, meggy, s�rga- vagy �szibarack stb.) elkever�nk egy
ev�kan�l cukorral, �zes�tj�k egy darabka van�li�val vagy citromh�jjal,
csipetnyi s�val, fel�ntj�k m�sf�l dl v�zzel �s felforraljuk. Egy toj�ss�rg�j�t
sim�ra kever�nk egy ev�kan�l tejf�llel, egy dl tejjel �s elvegy�tj�k a megf�tt
gy�m�lccsel. �lland�an keverve forrpontig hev�tj�k, de nem forraljuk. Melegen
is, hidegen is t�lalhatjuk.Egy adag 230 kal�ri�t tartalmaz.
Expressz levesSzem�lyenk�nt egy dkg vajban vil�gosra pir�tunk egy k�v�skan�l
lisztet,
meghintj�k v�gott z�ldpetrezselyemmel (esetleg friss kaporral), f�leresztj�k
2,5 dl v�zzel, hozz�adunk egy k�v�skan�l Delik�tot �s j�l elkeverve
felforraljuk, majd 4-5 percig forraljuk. �zl�s szerint m�g kev�s s�val is
�zes�thetj�k. Egy toj�ss�rg�j�t elkever�nk egy ev�kan�l tejf�llel �s �vatosan a
forr�, de m�r nem f�v� levesbe keverj�k. (Ha t�l forr� a leves, a toj�s
�sszefut benne.)
Egy adag 170 kal�ri�t tartalmaz.

M�jp�r�levesSzem�lyenk�nt 1/2 doboz konzerv m�jp�st�tomot sim�ra kever�nk 2 dl


v�zzel,
v�gott z�ldpetrezselyemmel, �zes�tj�k kev�s s�val, t�r�tt borssal �s kb. 10
percig forraljuk. Egy toj�ss�rg�j�t elkever�nk 2-3 ev�kan�l tejjel vagy
tejsz�nnel, �s t�lal�s el�tt a m�r nem f�v� levesbe �ntj�k. Pir�tott
zsemlekock�t adhatunk mell�.Egy adag 220 kal�ri�t tartalmaz.
Majorann�s toj�slevesSzem�lyenk�nt egy k�v�skan�l zs�rb�l vagy olajb�l, ugyanannyi
lisztb�l
zsemlesz�n�re pir�tott r�nt�st k�sz�t�nk, belekever�nk egy kev�s reszelt
v�r�shagym�t, egy k�v�skan�l majorann�t. Ha a hagyma megfonnyadt, meghintj�k
csipetnyi pirospaprik�val, feleresztj�k 2 dl v�zzel, �s j�l elkeverve p�r
percig forraljuk. Egy toj�ss�rg�j�t elkever�nk 2 kan�lka tejf�llel, csipetnyi
t�r�tt borssal �s a m�r nem f�v� levesbe �ntj�k. �zl�s szerint s�zzuk �s p�r
csepp citroml�vel �zes�tj�k.Egy adag 160 kal�ri�t tartalmaz.
Sajtos toj�slevesSzem�lyenk�nt egy k�v�skan�l vajban halv�nyra pir�tunk ugyanannyi
lisztet,
beletesz�nk egy k�shegynyi v�gott z�ldpetrezselymet, egy k�v�skan�lnyi
�tel�zes�t�t, fel�ntj�k 1 dl v�zzel, sim�ra keverj�k, hozz��nt�nk 1/2 dl tejet
�s felforraljuk. Egy toj�ss�rg�j�t elkever�nk 2 ev�kan�l hideg tejjel �s
t�lal�s el�tt a forr� levesbe keverj�k. �zl�s szerint s�zzuk �s sz�raz reszelt
sajttal b�ven megsz�rva t�laljuk.Egy adag 170 kal�ri�t tartalmaz.
Savany� toj�slevesSzem�lyenk�nt egy k�v�skan�l zs�rb�l vagy olajb�l �s ugyanannyi
lisztb�l
barn�ra pir�tott r�nt�st k�sz�t�nk, meghintj�k egy csipetnyi pirospaprik�val,
fel�ntj�k 2 dl v�zzel �s sim�ra keverve felforraljuk. Egy teatoj�sba - f�z�be -
beletessz�k a k�vetkez� f�szerkever�ket: egy darabka bab�rlevelet �s
citromh�jat, csipetnyi kakukk-f�vet, 3-4 szem eg�sz borsot, 1-2 karika
v�r�shagym�t. A teaf�z�t belel�gatjuk a f�v� levesbe. (Ha nincs k�l�n erre a
c�lra haszn�lt teaf�z�nk, a f�szereket egy t�lldarabba is bek�thetj�k �s �gy
f�zz�k a levesbe.) Kb. 10 percnyi f�z�s ut�n a f�szereket kiemelj�k, a levesbe
egy ev�kan�l tejf�lt kever�nk, s�zzuk, citroml�vel �zes�tj�k �s mikor ism�t
forr, bele�t�nk egy eg�sz toj�st, de most m�r nem keverj�k, hogy a toj�s
eg�szben maradjon. 3-4 percnyi forral�s ut�n t�lalhatjuk - ekkor a toj�sfeh�rje
m�r �ssze�llt, de a s�rg�ja m�g puha.Egy adag 180 kal�ri�t tartalmaz.
Toj�sos t�kp�r�levesSzem�lyenk�nt 10-15 dkg megtiszt�tott t�k�t apr� kock�kra v�gva
kev�s s�s
v�zben teljesen puh�ra f�z�nk, majd vill�val �sszet�rj�k. Egy k�v�skan�lnyi
vajban vil�gosra pir�tunk ugyanannyi lisztet, belekever�nk egy k�v�skan�lnyi
v�gott kaprot, feleresztj�k 1 dl hideg tejjel, sim�ra keverj�k, hozz��ntj�k a
t�kp�r�t, �s n�h�ny percig forraljuk. Egy toj�ss�rg�j�t sim�ra kever�nk egy
ev�kan�l joghurttal �s a m�r nem f�v� levesbe keverj�k. �zl�s szerint s�zzuk.
Egy adag 200 kal�ri�t tartalmaz.
Toj�sos tejlevesSzem�lyenk�nt 2 1/2 dl tejet csipetnyi s�val �s egy darabka
citromh�jjal - vagy
van�li�val - felforralunk �s belef�z�nk 2 dkg finom met�ltet. Egy toj�ss�rg�j�t
elkever�nk 1-2 k�v�skan�l cukorral �s t�lal�s el�tt a m�r nem f�v� levesbe
keverj�k.
Egy adag 250 kal�ri�t tartalmaz.

GYORS VACSOR�K
B�jtatott toj�s (4 szem�lyre)Egy doboz burgonyapehelyb�l - vagy 80 dkg burgony�b�l
- a szok�sos m�don vajas
burgonyap�r�t k�sz�t�nk, amelynek k�tharmad r�sz�t kivajazott lapos t�z�ll�
t�lban sz�tter�tj�k. Nyolc db toj�st kem�nyre f�z�nk, megtiszt�tunk �s
keresztben kett�v�gva - v�gott fel�vel felfel� - a burgonyap�r�be �ltetj�k. A
toj�sokat megs�zzuk, vagy egy kev�s Piros Arany paszt�t, esetleg Pritamint
tesz�nk a tetej�re �s a megmaradt burgonyap�r�vel kanalank�nt - vagy
dressz�rzs�kb�l kinyomva - a toj�sok k�z�t kit�ltj�k. Fed�vel letakarva -
gyenge t�z�n �tforr�s�tjuk. Sal�t�val t�laljuk. (Dressz�rzs�k helyett a p�r�t
egy m�anyagzacsk�ba is tehetj�k, amelynek egyik sark�b�l egy kisujjnyi darabot
lev�gunk. A zacsk� sz�j�t �sszefogjuk �s a v�gott ny�l�son kereszt�l a p�r�t
tetsz�s szerinti alakban nyomhatjuk ki.)Egy adag 340 kal�ri�t tartalmaz.
Toj�sos lunch-szeletSzem�lyenk�nt 3-4 szelet f�l ujjnyi vastagra v�gott lunch-�t
lisztbe m�rtunk �s
kev�s forr� olajban hirtelen kis�t�nk. Egy toj�sb�l l�gy r�ntott�t s�t�nk. A
kis�lt lunch-szeletekre egy z�ldpaprikakarik�t �s egy kan�l r�ntott�t tesz�nk.
A tetej�t megsz�rjuk kev�s pirospaprik�val, paradicsomsal�t�val t�laljuk,
esetleg tart�rm�rt�st is adhatunk mell�.Egy adag 320 kal�ri�t tartalmaz.
Parajos toj�slep�ny (4 szem�lyre)Egy kis doboz vagdalth�skonzervet elkever�nk 6
ev�kan�l parajp�r�vel (Mirelit,
konzerv vagy friss parajb�l k�sz�tettel), 6 db felvert toj�ssal, gyeng�n s�zzuk
�s borsozzuk. A massz�b�l kizs�rozott palacsintas�t�ben kis lep�nyeket s�t�nk,
�s reszelt sajttal meghintve t�laljuk. Ny�ron joghurtot, t�len egy cs�sze te�t
adjunk hozz�.Egy adag 230 kal�ri�t tartalmaz.
Toj�sos t�lt�tt paradicsompaprika (4 szem�lyre)Egy doboz vagdalth�skonzervet
�sszekever�nk 2-3 db - tejbe �ztatott �s
kifacsart - zseml�vel, 2 db apr�ra v�gott f�tt toj�ssal, 2 nyers toj�ssal, egy
kis fej reszelt v�r�shagym�val �s �zes�tj�k s�val, t�r�tt borssal,
majorann�val. Nyolc db k�zepes nagys�g� paradicsompaprik�t kicsum�zunk �s
p�posan megt�ltj�k t�ltel�kkel. Egy t�z�ll� t�lba 2-3 ev�kan�l olajat �nt�nk,
egym�s mell� beletessz�k a megt�lt�tt paprik�kat, a t�ltel�k tetej�re egy-egy
karika paradicsomot tesz�nk, meg�nt�zz�k egy kan�lka tejf�llel �s bebor�tjuk
egy szelet f�st�lt szalonn�val. El�meleg�tett forr� s�t�ben nagy l�ngon addig
s�tj�k, am�g a paprika megpuhul �s a szalonna megpirul. S�s v�zben f�tt
burgony�t adhatunk mell�.
Egy adag 320 kal�ri�t tartalmaz.
Toj�sguly�s - z�ldbabbal (4 szem�lyre)Egy nagy fej apr�ra v�gott hagym�t k�t
ev�kan�l zs�rban megfonnyasztunk,
meghintj�k egy k�v�skan�lnyi pirospaprik�val, feleresztj�k 1/2 dl v�zzel �s
addig forraljuk, am�g a hagyma teljesen sz�tf�. K�t ev�kan�l pritamint
elkever�nk 1 dl tejf�llel, 1/2 k�v�skan�l s�val �s a p�rk�ltl�hez adjuk. Hat
toj�st kem�nyre f�z�nk, megtiszt�tunk �s karik�ra v�gva a m�rt�sba tessz�k, de
nem keverj�k, csak a l�bost r�zogatjuk. K�zben 1/2 kg z�ldbab konzervet
megforr�s�tunk, lesz�rj�k �s a babot a toj�sguly�shoz adjuk. A l�bost r�zogatva
egy�tt j�l �tforr�s�tjuk. Kev�s tejf�llel meglocsolva �s v�gott
z�ldpetrezselyemmel megsz�rva t�laljuk.
Egy adag 280 kal�ri�t tartalmaz.
Toj�spog�csa (4 szem�lyre)�t db toj�st kem�nyre f�z�nk �s lereszelj�k.
Hozz�vegy�t�nk 2 db - tejbe
�ztatott �s kifacsart - zseml�t, egy ev�kan�lnyi v�gott z�ldpetrezselymet,
s�zzuk, borsozzuk �s egy kan�lka Delik�ttal �zes�tj�k. �sszegy�rjuk 1-2 eg�sz
toj�ssal (ha a massza t�l h�g lenne, zsemlemorzs�val s�r�tj�k), kis pog�cs�kat
form�lunk bel�le, ezeket zsemlemorzs�ba forgatjuk �s b�, forr� olajban
kis�tj�k. Sal�t�val �n�ll� �tel, vagy f�zel�kre felt�tnek adhatjuk.Egy adag 290
kal�ri�t tartalmaz.
Toj�sos rakott kel (4 szem�lyre)Egy nagyobb fej (kb. 80 dkg) kelk�poszt�t cikkekre
v�gva kev�s k�m�nymagos, s�s
v�zben megp�rolunk, majd lesz�rj�k �s j�l lecsurgatjuk. 10 dkg f�st�lt
szalonn�t apr� kock�ra v�gunk �s kiolvasztunk. Egy-k�t kan�l szalonnazs�rral
kiken�nk egy t�z�ll� t�lat, a fele kelk�poszt�t j�l kinyomva elter�tj�k rajta
�s r�rakunk 4-5 karik�ra v�gott kem�ny toj�st. Megs�zzuk �s bebor�tjuk a
megmaradt kelk�poszt�val. A szalonnazs�rt - a p�rccel egy�tt - elkeverj�k 2
eg�sz toj�ssal, 2 dl tejf�llel �s a kelk�poszt�ra �ntj�k. Fed� alatt az ed�nyt
g�zbe �ll�tva vagy a s�t�ben 10-15 percig forr�s�tjuk, illetve s�tj�k.Egy adag 340
kal�ri�t tartalmaz.
Toj�sos rakott tarhonya (4 szem�lyre)30 dkg 4 toj�sos tarhony�t 1 ev�kan�l zs�rban
zsemlesz�n�re pir�tunk,
feleresztj�k 6 dl v�zzel, s�zzuk, egy kev�s �tel�zes�t�t kever�nk bele �s
gyenge t�z�n, fed� alatt puh�ra p�roljuk. �t toj�st kem�nyre f�z�nk,
megtiszt�tunk �s karik�ra v�gunk. A tarhonya fel�t t�z�ll� t�lba rakjuk,
r�tessz�k a toj�skarik�kat, bebor�tjuk a t�bbi tarhony�val �s az eg�szet
le�ntj�k 2 dl tejf�llel. Gyenge t�z�n, vagy az ed�nyt g�zbe �ll�tva
�tforr�s�tjuk. K�zben egy nagy fej hagym�t sz�lasra v�gunk, meghintj�k liszttel
�s forr� olajban ropog�sra s�tj�k. T�lal�skor a s�lt hagym�t a tarhonya
tetej�re sz�rjuk. Sal�t�t, savany�s�got adjunk mell�.Egy adag 560 kal�ri�t
tartalmaz.
Toj�slecs�s makar�ni (4 szem�lyre)Egy fej v�r�shagym�t apr�ra v�gva egy ev�kan�l
zs�rban megfonnyasztunk,
meghintj�k k�shegynyi pirospaprik�val, hozz�kever�nk egy megh�mozott,
sz�tt�rdelt paradicsomot, 2 db kicsum�zott �s kis kock�kra v�gott z�ldpaprik�t
(t�len k�t ev�kan�l lecs�t, amelynek a paprik�j�t ugyancsak apr�ra v�gjuk) �s
megs�zva, fed� alatt addig p�roljuk, am�g a paprika megpuhul. Ekkor
hozz�kever�nk 4 db felvert toj�st, de m�r nem s�tj�k tov�bb, hogy a toj�s l�gy
maradjon. K�zben b�, s�s v�zben kif�z�nk 40 dkg makar�nit, lesz�rj�k,
lecsurgatjuk �s elkeverj�k a toj�slecs�val. J�l �tforr�s�tjuk �s reszelt
sajttal megsz�rva t�laljuk.Egy adag 440 kal�ri�t tartalmaz.
�ltetett toj�s (4 szem�lyre)K�t-h�rom dl tejf�lt elkever�nk 2 eg�sz toj�ssal, 3
ev�kan�l reszelt sajttal,
s�zzuk �s egy lapos t�z�ll� t�lba �ntve felforraljuk. Amikor forrni kezd,
bele�t�nk - egyenl� t�vols�gra - 8 toj�st, a tetej�ket megs�zzuk �s addig
hagyjuk gyenge t�z�n, am�g a toj�sok feh�rje megalvad. Reszelt sajttal
megsz�rva t�laljuk. Vajas f�tt burgony�t adhatunk mell�.Egy adag 330 kal�ri�t
tartalmaz.
R�ntottafelf�jt (4 szem�lyre)Nyolc toj�sb�l egy ev�kan�l vajjal r�ntott�t s�t�nk.
Egy zseml�t tejbe
�ztatunk, j�l kinyomunk, �s a kih�lt r�ntott�val egy�tt vill�val sim�ra
dolgozunk. Apr�ra v�gott z�ldpetrezselyemmel �zes�tj�k. �t dkg vajat habosra
kever�nk, egyenk�nt hozz�adunk 3 eg�sz toj�st, a r�ntott�s kever�ket, megs�zzuk
�s kivajazott t�z�ll� t�lba sim�tjuk. A tetej�t tejf�llel meg�nt�zz�k, a
s�t�ben p�r percig s�tj�k, vagy az ed�nyt letakarva g�zbe �ll�tjuk, am�g j�l
�tforr�sodik. Ugyanebben az ed�nyben t�laljuk. Paradicsommal vagy kaporral
�zes�tett joghurtot, esetleg sal�t�t adhatunk mell�.Egy adag 350 kal�ri�t
tartalmaz.
Paradicsomos toj�s (4 szem�lyre)Egy kan�l zs�rb�l �s lisztb�l k�sz�lt vil�gos
r�nt�sba 2 ev�kan�l s�r�tett
paradicsomot kever�nk, feleresztj�k 2 dl v�zzel, �zl�s szerint s�zzuk,
cukrozzuk - 1-2 sz�l z�ldpetrezselymet, zellerz�ldet f�z�nk bele (amit t�lal�s
el�tt kivesz�nk.) A j�l kiforralt paradicsomm�rt�sba egy dl s�r� tejf�lt
kever�nk, lapos t�z�ll� t�lba �ntj�k, t�zre tessz�k �s amikor j�l forr -
egym�st�l egyenl� t�vols�gra - 8 toj�st �t�nk bele. A toj�sok s�rg�j�t
megs�zzuk, megsz�rjuk kev�s v�gott z�ldpetrezselyemmel, vagy met�l�hagym�val �s
csipetnyi t�r�tt borssal. Addig hagyjuk a t�z�n kever�s n�lk�l, am�g a
toj�sfeh�rje megalvad. N�h�ny szem f�tt burgony�t vagy p�rolt rizst adhatunk
mell�.
Egy adag 300 kal�ri�t tartalmaz.
Hamis vese-vel� (4 szem�lyre)Egy nagyobb fej v�r�shagym�t 2 ev�kan�l zs�rban vagy
olajban meghervasztunk,
meghintj�k pirospaprik�val, egy csipet majorann�val �s f�leresztj�k 2-3
ev�kan�l v�zzel. Kb. 1 kg karfiolt r�zs�ira szed�nk, j�l megmossuk, �s hagym�s,
paprik�s zs�rban - mindig kev�s vizet �ntve al� - puh�ra p�roljuk, majd
zs�rj�ra s�tj�k. T�lal�s el�tt r��t�nk 5-6 toj�st, �vatosan elkeverj�k, hogy a
karfiol ne t�rj�n �ssze, megs�zzuk, �s addig hagyjuk a t�z�n, am�g a toj�s
r�ntottaszer� nem lesz. C�kla- vagy fejes sal�t�t adjunk hozz�.
Egy adag 200 kal�ri�t tartalmaz.
Z�ldbab kr�mm�rt�ssal (4 szem�lyre)Egy kg megtiszt�tott, egy cm-es darabokra
v�gott, s�s v�zben f�tt z�ldbabot -
vagy egy literes z�ldbabkonzervet - lesz�r�nk �s lecsurgatunk. N�gy toj�st
habosra kever�nk 2-3 ev�kan�l tejf�llel, megs�zzuk, v�gott z�ldpetrezselymet
sz�runk bele �s elvegy�tj�k a lesz�rt babbal. Az eg�szet egy kizs�rozott
t�z�ll� t�lba tessz�k �s gyenge t�z�n addig kevergetj�k, am�g a toj�sos m�rt�s
megs�r�s�dik. T�lal�skor a tetej�t meglocsoljuk tejf�llel �s megsz�rjuk v�gott
z�ldpetrezselyemmel. Petrezselyem helyett friss v�gott kaporral is
�zes�thetj�k. T�k�rtoj�st adhatunk hozz�.Egy adag 200 kal�ri�t tartalmaz.

HIDEG TOJ�S�TELEK
M�jkr�mes t�lt�tt toj�sSzem�lyenk�nt 2 toj�st kem�nyre f�z�nk, megtiszt�tunk �s
hegyesebb v�g�nek kb.
egyharmad r�sz�t lev�gjuk. A tompa v�g�b�l is lev�gunk egy v�kony szeletk�t,
hogy a toj�s a t�lon j�l meg�lljon. A s�rg�j�t kivessz�k, �s eld�rzs�lj�k
konzerv m�jkr�mmel �s vajjal, �zes�tj�k t�r�tt borssal, s�val �s egy kev�s
nagyon finomra v�gott z�ldpetrezselyemmel. Hozz�adjuk a lereszelt
toj�sfeh�rj�t, de egy-egy szeletet fed�nek meghagyunk. A t�lra �ll�tott
toj�sfeh�rj�ket a t�ltel�kkel p�posan megt�ltj�k, r�helyezz�k a
toj�sfeh�rje-kalapot, �s fogyaszt�sig a h�t�be tessz�k. Sal�talev�llel, vagy
z�ldpetrezselyemmel d�sz�tve t�laljuk.
Egy adag 260 kal�ri�t tartalmaz.
Szardell�s t�lt�tt toj�sSzem�lyenk�nt 2 kem�nyre f�z�tt, megtiszt�tott toj�st
hossz�ban kett�v�gunk,
s�rg�jukat kikaparjuk �s vill�val �sszet�rve elkeverj�k 2-3 dkg vajjal �s 1/4
tubus szardellapaszt�val. Ezt a t�ltel�ket nyom�zs�kba tessz�k �s cifr�zva
megt�ltj�k a f�l kem�nytoj�s-feh�rj�ket. J�l leh�tve t�laljuk.Egy adag 330 kal�ri�t
tartalmaz.
Sonk�s t�lt�tt toj�sSzem�lyenk�nt 2 kem�nyre f�z�tt, megtiszt�tott toj�s hegyesebb
v�g�nek kb.
egyharmad r�sz�t lev�gjuk, a tompa v�g�b�l is lev�gunk egy szeletk�t, hogy a
toj�s a t�lon el ne d�lj�n. A toj�sok s�rg�j�t kikaparjuk, a feh�rj�ket
megreszelj�k, mindkett�t vill�val eldolgozzuk 1 dkg vajjal, 3 dkg dar�lt
sonk�val �s egy kan�lka tejf�llel, de vigy�zzunk, hogy a t�ltel�k ne legyen t�l
puha. A t�lra tett toj�sfeh�rj�ket �gy t�ltj�k meg, hogy a t�ltel�k j� magasan
�s kiss� cs�csosan �lljon. Egy-egy kis paradicsom sz�r fel�li egyharmad r�sz�t
lev�gjuk, a nagyobb r�sz belsej�t kiss� kikaparjuk �s mint egy kalapot a
t�ltel�kre illesztj�k.
Egy adag 270 kal�ri�t tartalmaz.
Hideg toj�s pik�ns m�rt�ssal (4 szem�lyre)Nyolc toj�st kem�nyre f�z�nk, mikor
kih�lt megtiszt�tjuk, karik�ra v�gjuk �s
t�lba tessz�k. K�t toj�ss�rg�j�t kikever�nk egy ev�kan�l must�rral, majd
�lland� kever�s k�zben cs�p�gtet�nk bele 2 ev�kan�l olajat, �s tesz�nk bele
apr� kock�ra v�gott 2 savany� ubork�t. A 2 toj�sfeh�rj�t egy kev�s olajban
megs�tj�k, �s apr� kock�kra v�gva ezt is belekeverj�k, megs�zzuk, �s 1/2 citrom
lev�vel savany�tjuk. Az eg�szet j�l elkeverj�k, �s a toj�sszeletekre �ntj�k.
Sal�talev�llel d�sz�tj�k.Egy adag 220 kal�ri�t tartalmaz.
Majon�zes toj�s - z�ldpaprik�banHat toj�st kem�nyre f�z�nk, megtiszt�tunk,
karik�kra v�gjuk �s t�lba tessz�k.
Egy toj�ss�rg�j�b�l �s 1 dl olajb�l k�sz�tett majon�zt elkever�nk 1/2 dl
tejf�llel, mokk�skan�lnyi must�rral, egy kev�s citroml�vel, porcukorral, s�val
�s a toj�sszeletekre �ntve �vatosan elvegy�tj�k. N�gy db k�zepes nagys�g�
z�ldpaprik�t hossz�ban f�lbev�gunk, kicsum�zunk �s a majon�zes toj�st a f�l
paprik�kba t�ltve j�l leh�tj�k. A tetej�t meghinthetj�k apr�ra v�gott
met�l�hagym�val vagy z�ldpetrezselyemmel.Egy adag 360 kal�ri�t tartalmaz.
Toj�sos z�ldbors�val t�lt�tt paradicsomEgy toj�ss�rg�j�b�l �s 1 dl olajb�l majon�zt
kever�nk, h�g�tjuk 1/2 dl
tejf�llel vagy s�r� tejsz�nnel, �zes�tj�k egy kev�s must�rral, citroml�vel,
s�val, porcukorral. Ezzel a m�rt�ssal elvegy�t�nk kb. 20 dkg lesz�rt konzerv
z�ldbors�t (ha friss, vagy m�lyh�t�tt bors�t haszn�lunk, azt el�bb megp�roljuk)
�s hozz�vegy�t�nk k�t db apr� kock�ra v�gott f�tt toj�st. Nyolc db paradicsom
sz�r fel�li r�sz�b�l egy szeletet lev�gunk �s a paradicsom belsej�t kikaparjuk.
(Ezt �tel�zes�t�sre felhaszn�lhatjuk.) Az �reget megs�zzuk meghintj�k kev�s
t�r�tt borssal �s megt�ltj�k a toj�sos z�ldbors�val. A tetej�t v�gott
z�ldpetrezselyemmel vagy egy karika f�tt toj�ssal d�sz�tj�k.Egy adag 260 kal�ri�t
tartalmaz.
Toj�ssal�ta (hideg vacsora 4 szem�lyre)Hat toj�st kem�nyre f�z�nk, megtiszt�tunk �s
karik�ra v�gunk. 3-4 db k�zepes
nagys�g� burgony�t h�j�ban megf�z�nk �s megtiszt�tva ugyancsak karik�ra v�gunk.
K�t nagyobb fej hagym�t sz�lasra v�gunk, leforr�zunk �s j�l lecsurgatunk. A
burgony�t, hagym�t �s toj�st r�tegenk�nt t�lba rakjuk, egy kev�s borecetes
sal�tal�vel le�ntj�k, meglocsoljuk 1-2 ev�kan�l sal�taolajjal �s megsz�rjuk
t�r�tt borssal.Egy adag 160 kal�ri�t tartalmaz.
Toj�sos karfiolsal�ta (hideg vacsora)Szem�lyenk�nt 15-20 dkg karfiolt nagyobb
r�zs�kra szedve s�s, gyeng�n cukros
v�zben megf�zz�k, de nem t�l puh�ra. A lev�ben hagyjuk kih�lni, azut�n
lesz�rj�k, �s t�lra tessz�k. K�t kem�ny toj�st karik�kra v�gva a karfiol k�r�
rakunk �s az eg�szet le�ntj�k borecetb�l, olajjal, kev�s s�val, cukorral
k�sz�lt sal�tal�vel. A tetej�t megsz�rjuk apr�ra v�gott z�ldpetrezselyemmel �s
t�r�tt borssal.
Egy adag 270 kal�ri�t tartalmaz.
T�lt�tt keny�r - toj�st�ltel�kkelEgy negyed kg-os zs�rkeny�r k�t v�g�t lev�gjuk,
bel�t kiszedj�k �gy, hogy kb.
egy ujjnyi sz�le maradjon. 3-4 toj�st kem�nyre f�z�nk. A feh�rj�t megreszelj�k,
a s�rg�j�t pedig elkeverj�k 5 dkg vajjal. A keny�rb�l egyharmad r�sz�t
meglocsoljuk egy kan�l tejf�llel �s vill�val j�l eldolgozzuk. Hozz�vegy�tj�k a
vajas toj�ss�rg�j�t, a reszelt feh�rj�t, s�zzuk �s �zl�s szerint f�szerezz�k:
egy csipetnyi kakukkf�vel, apr�ra v�gott t�rkonnyal, met�l�hagym�val. Ezt a
t�ltel�ket szorosan a kiv�jt keny�rh�jba t�ltj�k, aluf�li�ba csomagoljuk �s
fogyaszt�sig a h�t�be tessz�k. Ujjnyi sz�les szeletekre v�gva szendvicsk�nt
t�laljuk.
Az eg�sz mennyis�g 1000 kal�ri�t tartalmaz.

T�SZT�K - �DESS�GEK
Boszork�nyhabK�t db j�l leh�t�tt toj�sfeh�rj�b�l kem�ny habot ver�nk, elkeverj�k 10
dkg
porcukorral �s tov�bb verve hozz�adjuk 2-3 s�lt alma h�s�t, amit vill�val sima
p�pp� dolgozunk el. (A s�lt alma helyett g�zben p�rolt �s elp�pes�tett alm�t is
haszn�lhatunk.) Addig keverj�k, am�g eg�szen kem�ny massz�t nem kapunk.
Poharakba t�ltj�k, j�gre �ll�tjuk �s a tetej�t n�h�ny szem gy�m�lccsel vagy
di�gerezddel d�sz�tj�k.Az eg�sz mennyis�g 470 kal�ri�t tartalmaz.
Habos b�zadaraEgy liter tejet felforralunk, egy csipetnyi s�t tesz�nk bele �s ha
forr, lass�
sug�rban �ntve belef�z�nk 12 dkg b�zadar�t. �lland�an keverve 10 percig f�zz�k,
ekkor hozz�adunk 12 dkg cukrot �s a t�z�n tov�bb keverve hozz�vegy�t�nk 4-5
toj�sfeh�rj�b�l vert kem�ny habot. V�zzel �bl�tett form�ba �ntj�k �s hidegre
tessz�k. T�lal�skor lapos t�lra bor�tjuk �s van�lia-, k�v�- vagy
csokol�d�kr�mmel t�laljuk.Az eg�sz mennyis�g 1500 kal�ri�t tartalmaz.
Gy�m�lcskr�mK�t toj�ss�rg�j�t 2 ev�kan�l cukorral, 2 ev�kan�l liszttel �s 2 dl
�tt�rt
gy�m�lccsel j�l elkever�nk, hozz��nt�nk 2 dl tejsz�nt �s gyenge t�z�n,
�lland�an keverve tejf�ls�r�s�g�re f�zz�k. Poharakba t�ltj�k, tetej�t
toj�shabbal �s a kr�m jelleg�nek megfelel� gy�m�lccsel d�sz�tj�k.Az eg�sz mennyis�g
1000 kal�ri�t tartalmaz.
NarancshabK�t narancs �s egy citrom h�j�t 15-18 szem kockacukron led�rzs�lj�k.
Hab�stben
6 eg�sz toj�st elkever�nk a cukorral �s hozz��nt�nk - �lland� kever�s k�zben -
1/4 liter forr� bort, majd a narancsok �s a citrom kifacsart lev�t. Gyenge
t�z�n addig verj�k habver�vel, am�g s�r� lesz. A t�zr�l lev�ve tov�bb verj�k,
am�g langyosra h�l. Ekkor poharakba t�ltj�k �s ha teljesen kih�lt, a h�t�be
tessz�k. T�lal�skor a tetej�t narancsgerezdekkel, esetleg tejsz�nhabbal
d�sz�tj�k.
Az eg�sz mennyis�g 1000 kal�ri�t tartalmaz.
Forr�zott toj�shab (t�ltel�knek, habgalusk�nak)Az �gy k�sz�tett toj�shab nem esik
�ssze!Egy toj�sfeh�rj�hez kb. 6 dkg cukrot sz�m�tunk. A cukorb�l - egy kis darabka
van�li�val - 2-3 ev�kan�l v�zzel s�r� szirupot f�z�nk. Addig f�zz�k, am�g
sz�lasodni kezd. K�zben a toj�sfeh�rj�t kem�nyre felverj�k �s a szirupot
forr�n, v�kony sug�rban, �lland� kever�s k�zben a felvert habhoz csurgatjuk. A
t�zr�l lev�ve m�g n�h�ny percig keverj�k, am�g olyan kem�ny lesz, hogy a
habver�n meg�ll a hab. A habba keverhet�nk apr�ra v�gott vagy �tt�rt arom�s
gy�m�lcs�t: epret, m�ln�t stb. vagy egy kan�lka kaka�t, esetleg k�v�port (LI�,
NESS). Ha feketek�v�val �zes�tj�k, azt a sziruphoz keverj�k �s azzal egy�tt
f�zz�k s�r�re. Keverhet�nk bele rumba �ztatott mazsol�t, darabosra v�gott di�t
�s tort�k, s�tem�nyek t�lt�s�re haszn�ljuk. A habb�l vizes kan�llal nagy
galusk�kat is szaggathatunk, amit poharas kr�mek tetej�re tesz�nk a t�lal�skor.
Egy toj�sfeh�rj�b�l k�sz�lt hab kal�riatartalma: 280.
Pisk�tacs�k�t eg�sz toj�st 25 dkg porcukorral habosra kever�nk, majd az ed�nyt
g�zbe
�ll�tva habver�vel s�r�re verj�k, azut�n a t�zr�l levessz�k �s tow�bb verj�k,
am�g langyosra h�l. Ekkor belevegy�t�nk 1 csomag van�li�scukrot �s 20 dkg
lisztet. Vajjal kikent, liszttel megsz�rt - vagy zs�rpap�rral kib�lelt -
s�t�lapra a massz�b�l kiskan�llal di�nyi halmokat rakunk, a tetej�re van�li�s
porcukrot sz�runk �s m�rs�kelten meleg s�t�ben megs�tj�k. (Vigy�zzunk, hogy ne
barnuljon meg.) A cs�kok alj�t olvasztott csokol�d�ba m�rtjuk, vagy
kett�t-kett�t savanyk�s gy�m�lcs�zzel �sszeragasztunk.Az eg�sz mennyis�g 2100
kal�ri�t tartalmaz.
Feh�r pisk�ta (marad�k toj�sfeh�rje felhaszn�l�s�ra)Egy toj�sfeh�rj�hez 2 dkg
cukrot, 3 dkg lisztet, 1,5 dkg vajat �s kev�s
van�li�t vagy citromh�jat vesz�nk. A leh�t�tt toj�sfeh�rj�kb�l kem�ny habot
ver�nk, hozz�adjuk a cukrot, amivel tov�bb verj�k, am�g eg�szen kem�ny �s
f�nyes massza lesz. Apr�nk�nt hozz�keverj�k a lisztet, v�g�l a langyosra
olvasztott vajat �s kev�s reszelt citromh�jat vagy elkapart van�li�t.
Kivajazott, liszttel besz�rt tepsiben 1/2 ujjnyira sz�tter�tj�k a t�szt�t �s
k�zepes t�zn�l megs�tj�k. M�g a tepsiben kis pog�cs�kat sz�runk ki bel�le. A
marad�k t�szt�t elmorzsoljuk, meg�nt�zz�k kev�s rummal �s tejjel - ne legyen
lucskos, csak nedves -, dar�lt di�t, rumba �ztatott mazsol�t kever�nk k�z�, j�l
�sszedolgozzuk �s ezzel a t�ltel�kkel 2-2 pisk�tapog�cs�t �sszeragasztunk.Egy
toj�sfeh�rj�b�l k�sz�lt adag 320 kal�ri�t tartalmaz.
Di�s habkifliEgy toj�sfeh�rj�hez 5 dkg cukrot sz�m�tva g�z f�l�tt kem�ny habb�
verj�k,
k�zben n�h�ny csepp citromot adunk hozz�, ett�l a hab k�nnyebb lesz. A g�zr�l
lev�ve k�nnyed�n hozz�vegy�t�nk 2-3 dkg durv�ra v�gott di�t. A ny�jt�deszka egy
r�sz�t dar�lt di�val megsz�rjuk, a habb�l egy ev�kan�lra val�t kivesz�nk �s a
dar�lt di�ban megforgatva kifliket form�lunk bel�le. V�konyan megvajazott
s�t�lapra tessz�k �s gyenge t�zn�l ink�bb csak sz�r�tjuk, mint s�tj�k.Egy
toj�sfeh�rj�b�l k�sz�lt mennyis�g 370 kal�ri�t tartalmaz.
EstikeN�gy eg�sz toj�st 28 dkg cukorral habosra kever�nk, hozz�adunk 25 dkg lisztet
�s tov�bb keverj�k. (K�zzel a kever�si id� 30-40 perc, g�ppel 5-6 perc.)
Kivajazott s�t�lemezre k�v�skan�llal - kiss� t�vol egym�st�l - f�ldi�nyi
halmokat rakunk �s egy �jszak�n �t langyos helyen sz�r�tjuk. A t�szta sz�tter�l
�s lapos korongok lesznek. A k�zep�kre tehet�nk 1-1 szem mazsol�t vagy p�r szem
�nizst. El�meleg�tett s�t�ben 8-10 percig s�tj�k.Az eg�sz mennyis�g 2300 kal�ri�t
tartalmaz.
Habos szilvaKb. 1/4 kg friss, bef�tt vagy felengedett gyorsfagyasztott szilv�t
kimagozunk
�s vajjal kikent lapos t�z�ll� t�lba tessz�k. 2-3 toj�sfeh�rj�b�l kem�ny habot
ver�nk, elkeverj�k 3 ev�kan�l porcukorral �s 2 szelet reszelt csokol�d�val. Ezt
a csokol�d�s habot r��ntj�k a t�lra tett szilv�ra �s a s�t�ben addig s�tj�k,
am�g a hab kiss� megpirul. Melegen is, hidegen is t�lalhat�.Az eg�sz mennyis�g 680
kal�ri�t tartalmaz.

ITALOK
K�v�kokt�lEgy lez�rhat� literes bef�ttes �veget egyharmad r�szig megt�lt�nk apr�ra
t�rt
j�ggel, hozz�adunk 2 ev�kan�l porcukrot, 2 toj�ss�rg�j�t, m�sf�l dl er�s
feketek�v�t (hidegen), egy dl �des bort, esetleg egy kev�s k�v�lik�rt. Az �veg
fedel�t r�csavarjuk �s a bennelev� anyagokat kb. 10 percig r�zzuk, majd
poharakba �ntj�k �s a tetej�t t�rt fah�jjal megsz�rva t�laljuk.Fenti mennyis�g 380
kal�ri�t tartalmaz.
Tejes toj�sSzem�lyenk�nt egy toj�ss�rg�j�t habosra kever�nk 2 dkg cukorral �s
kanalank�nt
hozz�vegy�t�nk - k�zben �lland�an keverve - 2 dl forr� tejet. A tejben
f�zhet�nk egy darabka van�li�t, citrom- vagy narancsh�jat. Fogyaszthatjuk
melegen vagy hidegen is. Ez ut�bbi esetben j�gbeh�tj�k.Egy adag 260 kal�ri�t
tartalmaz.
Toj�sos limon�d�Szem�lyenk�nt 1 toj�ss�rg�j�t habosra kever�nk 2 dkg cukorral, egy
f�l citrom
sz�rt lev�vel �s fogyaszt�skor felspriccelj�k 2 dl sz�dav�zzel.
Egy adag 140 kal�ri�t tartalmaz.
Egg-nogg (toj�sital) Szem�lyenk�nt egy toj�ss�rg�j�t habosra kever�nk egy ev�kan�l
porcukorral, 2
ev�kan�l rummal, ugyanannyi konyakkal, majd fel�ntj�k m�sf�l dl j�gbeh�t�tt
tejjel. Azonnal t�laljuk.Egy adag 330 kal�ri�t tartalmaz.

F�GGEL�K
1. sz�m� t�bl�zat
A toj�s t�panyagtartalma(Tarj�n R.- Lindner K.: T�panyagt�bl�zat ut�n, m�dos�tva)
A Toj�s s�lya
Toj�s 1 db (h�j n�lk�l) 50 gramm
Toj�sfeh�rje 1 db 33 gramm
Toj�ss�rg�ja 1 db 17 gramm

Kal�riatartalma
Toj�s 1 db (h�j n�lk�l) 80 kal
Toj�sfeh�rje 1 db 20 kal
Toj�ss�rg�ja 1 db 60 kal

Feh�rjetartalma grammban
Toj�s 1 db (h�j n�lk�l) 6 gr
Toj�sfeh�rje 1 db 4 gr
Toj�ss�rg�ja 1 db 2 gr

Zs�rtartalom grammban
Toj�s 1 db (h�j n�lk�l) 6 gr
Toj�sfeh�rje 1 db 0 gr
Toj�ss�rg�ja 1 db 6 gr

Koleszterintartalom milligrammban
Toj�s 1 db (h�j n�lk�l) 230 mg
Toj�sfeh�rje 1 db 0 mg
Toj�ss�rg�ja 1 db 230 mg

Kalciumtartalom milligrammban
Toj�s 1 db (h�j n�lk�l) 27 mg
Toj�sfeh�rje 1 db 3 mg
Toj�ss�rg�ja 1 db 24 mg

Vastartalom milligrammban
Toj�s 1 db (h�j n�lk�l) 1 mg
Toj�sfeh�rje 1 db 0 mg
Toj�ss�rg�ja 1 db 1 mg
Foszfortartalom milligrammban
Toj�s 1 db (h�j n�lk�l) 96 mg
Toj�sfeh�rje 1 db 5 mg
Toj�ss�rg�ja 1 db 91 mg

A-vitamin tartalma mikrogrammban


Toj�s 1 db (h�j n�lk�l) 110 mikrog
Toj�sfeh�rje 1 db 0 mikrog
Toj�ss�rg�ja 1 db 110 mikrog

B1 vitamin tartalma mikrogrammban


Toj�s 1 db (h�j n�lk�l) 50 mikrog
Toj�sfeh�rje 1 db 0 mikrog
Toj�ss�rg�ja 1 db 50 mikrog

B2 vitamin tartalma mikrogrammban


Toj�s 1 db (h�j n�lk�l) 150 mikrog
Toj�sfeh�rje 1 db 80 mikrog
Toj�ss�rg�ja 1 db 70 mikrog

Nikotinsavamid tartalma milligrammban


Toj�s 1 db (h�j n�lk�l) 1,0 mg
Toj�sfeh�rje 1 db 0,5 mg
Toj�ss�rg�ja 1 db 0,5 mg

D-vitamin tartalma mikrogrammban


Toj�s 1 db (h�j n�lk�l) 1,6 mikrog
Toj�sfeh�rje 1 db 0 mikrog
Toj�ss�rg�ja 1 db 1,6 mikrog

2. sz�m� t�bl�zat
Az eg�szs�ges ember t�panyagsz�ks�glete(Tarj�n R. - Lindner K.: T�panyagt�bl�zat
ut�n, m�dos�tva)
Feh�rje 80-120 grammZs�r 60-130 grammKoleszterin 300-800
milligrammSz�nhidr�t 200-600 grammKalcium 600-700 milligrammVas
12-15 milligrammFoszfor 500-800 milligrammA-vitamin 1500-2000
mikrogrammB1 vitamin 1500-2500 mikrogrammB2 vitamin 1600-2200 mikrogramm
Nikotinsavamid 20-28 milligrammC-vitamin 70-100 milligrammD-vitamin
10-12 mikrogramm

3. sz�m� t�bl�zat
N�k �s f�rfiak norm�lis tests�lya �s kal�riaig�nye k�l�nb�z� fizikai
ig�nybev�tel mellett(Ulmi Egyetem Anyagcsere- �s T�pl�lkoz�studom�nyi Int�zet�nek
t�bl�zata
alapj�n)

N�k
Testmagass�g cm 150 155 160 165 170 175 180Norm�lis s�ly kg 50
53 55 58 62 65 69�gynyugalomban 1150 1200 1250 1350 1450 1500 1600
k�nny� munk�n�l 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2150k�zepes munk�n�l 1900
2000 2100 2250 2400 2500 2650neh�z testi munka 2250 2400 2500 2700 2850 3050
3200
F�rfiak
Testmagass�g cm 160 165 170 175 180 185 190 195Norm�lis s�ly kg
63 65 68 72 76 80 84�gynyugalomban 1400 1450 1550 1600 1700 1800
1900k�nny� munk�n�l 1850 1950 2050 2150 2300 2400 2550k�zepes munk�n�l
2300 2400 2550 2700 2850 3000 3200neh�z testi munka 2750 2900 3050 3250 3400
3600 3800

Szkennelte: Schuck Antaln�


Jav�totta: Schuck Antaln�, Horv�th Imre
Budapest, 1997. Szeptember