TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC ÑAØ LAÏT

GIAÙO TRÌNH

LỊCH SỬ ĐÔNG NAM Á
(Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ sung)

BÙI VĂN HÙNG

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

-2-

MỤC LỤC
CHÖÔNG I. KHAÙI QUAÙT VEÀ ÑOÂNG NAM AÙ......................................................5 I. ÑÒA LÍ TÖÏ NHIEÂN CUÛA ÑOÂNG NAM AÙ ........................................................5 II. ÑÒA LIÙ KINH TEÁ CUÛA ÑOÂNG NAM AÙ..........................................................6 III. ÑÒA LÍ VAÊN HOÙA CUÛA ÑOÂNG NAM AÙ .....................................................6 IV. DAÂN CÖ ÑOÂNG NAM AÙ ................................................................................8 V. KHAÙI LÖÔÏC CAÙC GIAI ÑOAÏN LÒCH SÖÛ CUÛA ÑOÂNG NAM AÙ ................9 1. TÖØ THÔØI NGUYEÂN THUÛY ÑEÁN XAÕ HOÄI COÙ GIAI CAÁP VAØ NHAØ NÖÔÙC .................................................................................................................9 2. GIAI ÑOAÏN XAÙC LAÄP VAØ PHAÙT TRIEÅN THÒNH ÑAÏT CUÛA CAÙC VÖÔNG QUOÁC ÑOÂNG NAM AÙ ....................................................................11 3. GIAI ÑOAÏN SUY THOAÙI CUÛA CAÙC QUOÁC GIA PHONG KIEÁN ÑOÂNG NAM AÙ VAØ PHONG TRAØO ÑAÁU TRANH CHOÁNG AÙCH THOÁNG TRÒ CUÛA CHUÛ NGHÓA THÖÏC DAÂN PHÖÔNG TAÂY ..................12 4. ÑOÂNG NAM AÙ TÖØ NAÊM 1945 ÑEÁN NAY ...............................................13 CHÖÔNG II. CAMPUCHIA...................................................................................15 I. ÑAÁT NÖÔÙC VAØ DAÂN CÖ...............................................................................15 1. ÑÒA LYÙ TÖÏ NHIEÂN .....................................................................................15 2. DAÂN CÖ .......................................................................................................15 II. CAÙC GIAI ÑOAÏN LÒCH SÖÛ CAMPUCHIA .................................................16 1. SÖÏ RA ÑÔØI CUÛA QUOÁC GIA SÔ KYØ CAMPUCHIA..............................16 2. SÖÏ KHOÂI PHUÏC VAØ PHAÙT TRIEÅN CUÛA VÖÔNG QUOÁC CAMPUCHIA (802 - 1181)..............................................................................18 3. SÖÏ THÒNH ÑAÏT VAØ BÖÔÙC ÑAÀU SUY THOAÙI CUÛA VÖÔNG QUOÁC CAMPUCHIA (1181-1434) .................................................................19 4. GIAI ÑOAÏN KHUÛNG HOAÛNG, SUY VONG CUÛA VÖÔNG QUOÁC CAMPUCHIA VAØ PHONG TRAØO ÑAÁU TRANH CHOÁNG THÖÏC DAÂN PHAÙP XAÂM LÖÔÏC CUÛA NHAÂN DAÂN CAMPUCHIA (1434 1945) .................................................................................................................23 5. CAMPUCHIA TÖØ 1945 ÑEÁN NAY............................................................28 CHÖÔNG III. LAØO ...............................................................................................34 I. ÑAÁT NÖÔÙC VAØ DAÂN CÖ...............................................................................34 1. ÑÒA LYÙ TÖÏ NHIEÂN .....................................................................................34 2. DAÂN CÖ .......................................................................................................34 II. CAÙC GIAI ÑOAÏN LÒCH SÖÛ LAØO .................................................................35 1. LÒCH SÖÛ LAØO TRÖÔÙC KHI NHAØ NÖÔÙC LAN XAÏNG RA ÑÔØI ...........35 2. SÖÏ HÌNH THAØNH VAØ NHÖÕNG BÖÔÙC THAÊNG TRAÀM CUÛA NHAØ NÖÔÙC LAN XAÏNG .........................................................................................36

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

-3-

3. THÔØI KYØ SUY YEÁU VAØ KHUÛNG HOAÛNG, AÙCH THOÁNG TRÒ CUÛA XIEÂM, PHAÙP VAØ PHONG TRAØO ÑAÁU TRANH GIAØNH ÑOÄC LAÄP CUÛA NHAÂN DAÂN LAØO (ÑAÀU THEÁ KYÛ XVIII ÑEÁN 1945) ...............39 4. NÖÔÙC LAØO TÖØ 1945 ÑEÁN NAY...............................................................42 CHÖÔNG IV. THAÙI LAN ......................................................................................48 I. ÑAÁT NÖÔÙC VAØ DAÂN CÖ...............................................................................48 1. ÑÒA LYÙ TÖÏ NHIEÂN .....................................................................................48 2. DAÂN CÖ .......................................................................................................49 II. CAÙC GIAI ÑOAÏN LÒCH SÖÛ CUÛA THAÙI LAN .............................................49 1. LÒCH SÖÛ THAÙI LAN TRÖÔÙC KHI CAÙC QUOÁC GIA SÔ KYØ CUÛA NGÖÔØI THAÙI RA ÑÔØI ....................................................................................49 2. CAÙC QUOÁC GIA SÔ KYØ CUÛA NGÖÔØI THAÙI .........................................50 3. VÖÔNG QUOÁC XIEÂM TÖØ 1767 ÑEÁN 1945 ..............................................52 4. THAÙI LAN TÖØ 1945 ÑEÁN NAY .................................................................56 CHÖÔNG V. MIANMA .........................................................................................59 I. ÑAÁT NÖÔÙC VAØ DAÂN CÖ...............................................................................59 1. ÑÒA LYÙ TÖÏ NHIEÂN .....................................................................................59 2. DAÂN CÖ .......................................................................................................60 II. CAÙC GIAI ÑOAÏN LÒCH SÖÛ CUÛA MIANMA...............................................60 1. SÖÏ RA ÑÔØI CUÛA CAÙC QUOÁC GIA SÔ KYØ ÔÛ MIANMA .......................60 2. SÖÏ PHAÙT TRIEÅN THÒNH ÑAÏT CUÛA MIANMA( 1044 - 1752)...............62 3. SÖÏ SUY THOAÙI CUÛA VÖÔNG QUOÁC MIANMA VAØ PHONG TRAØO ÑAÁU TRANH CHOÁNG SÖÏ XAÂM LÖÔÏC VAØ NOÂ DÒCH CUÛA THÖÏC DAÂN ANH (1752 – 1948) ...................................................................64 4. MIANMA TÖØ NAÊM 1948 ÑEÁN NAY ........................................................68 CHÖÔNG VI : MALAIXIA....................................................................................71 I. ÑAÁT NÖÔÙC VAØ DAÂN CÖ...............................................................................71 1. ÑÒA LYÙ TÖÏ NHIEÂN .....................................................................................71 2. DAÂN CÖ .......................................................................................................72 II. CAÙC GIAI ÑOAÏN LÒCH SÖÛ MALAIXIA .....................................................73 1. CAÙC QUOÁC GIA SÔ KYØ TREÂN BAÙN ÑAÛO .............................................73 2. GIAI ÑOAÏN THÒNH ÑAÏT CUÛA MALAIXIA (1403 -1511) .....................74 3. MALAIXIA TÖØ NAÊM 1511 ÑEÁN NAÊM 1957 ...........................................75 4. MALAIXIA TÖØ 1957 ÑEÁN NAY................................................................79 Chöông VII . SINGAPORE.....................................................................................81 I. ÑAÁT NÖÔÙC VAØ DAÂN CÖ...............................................................................81 1. ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN ..............................................................................81 2. DAÂN CÖ .......................................................................................................81 II. CAÙC GIAI ÑOAÏN LÒCH SÖÛ SINGAPORE ...................................................82 1. SINGAPORE TRÖÔÙC NAÊM 1819..............................................................82 2. SINGAPORE TÖØ 1819 ÑEÁÙN 1965..............................................................82

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

-4-

3. SINGAPORE TÖØ 1945 ÑEÁN NAY .............................................................85 CHÖÔNG VIII. INÑOÂNEÂXIA................................................................................87 I. ÑAÁT NÖÔÙC VAØ DAÂN CÖ...............................................................................87 1. ÑÒA LYÙ TÖÏ NHIEÂN .....................................................................................87 2. DAÂN CÖ .......................................................................................................87 II. CAÙC GIAI ÑOAÏN LÒCH SÖÛ INÑOÂNEÂXIA...................................................88 1. SÖÏ RA ÑÔØI CUÛA QUOÁC GIA SÔ KYØ INÑOÂNEÂXIA ...............................88 2. THÔØI KYØ PHAÙT TRIEÅN CUÛA CAÙC QUOÁC GIA INÑOÂNEÂXIA (THEÁ KYÛ VII-XVI) ....................................................................................................90 3. SÖÏ XAÂM LÖÔÏC CUÛA THÖÏC DAÂN PHÖÔNG TAÂY VAØ PHONG TRAØO ÑAÁU TRANH GIAØNH ÑOÄC LAÄP CUÛA NHAÂN DAÂN INÑOÂNEÂXIA TÖØ ÑAÀU THEÁ KYÛ XVI ÑEÁN 1945........................................91 4. NÖÔÙC COÄNG HOØA INÑOÂNEÂXIA TÖØ NAÊM 1945 ÑEÁN NAY ..............98 CHÖÔNG IX. PHILIPPIN ....................................................................................102 I. ÑAÁT NÖÔÙC VAØ DAÂN CÖ.............................................................................102 1. ÑÒA LYÙ TÖÏ NHIEÂN ...................................................................................102 2. DAÂN CÖ .....................................................................................................102 II. CAÙC GIAI ÑOAÏN LÒCH SÖÛ CUÛA PHILIPPIN ...........................................103 1. LÒCH SÖÛ PHILIPPIN ÑEÁN TRÖÔÙC NAÊM 1521 .....................................103 2. SÖÏ XAÂM LÖÔÏC VAØ THOÁNG TRÒ CUÛA THÖÏC DAÂN TAÂY BAN NHA ÑOÁI VÔÙI PHILIPPIN (TÖØ THEÁ KYÛ XVI ÑEÁN CUOÁI THEÁ KYÛ XIX ) ...............................................................................................................105 3. PHONG TRAØO DAÂN TOÄC TÖ SAÛN PHILIPPIN CUOÁI THEÁ KYÛ XIX ÑAÀU THEÁ KYÛ XX .........................................................................................109 4. PHILIPPIN TÖØ NAÊM 1951 ÑEÁN NAY ....................................................116 CHÖÔNG X. BRUNAÂY .......................................................................................118 I. ÑAÁT NÖÔÙC VAØ DAÂN CÖ.............................................................................118 1. ÑÒA LYÙ TÖÏ NHIEÂN ...................................................................................118 2. DAÂN CÖ .....................................................................................................119 II. CAÙC GIAI ÑOAÏN LÒCH SÖÛ BRUNAÂY ......................................................119 1. BRUNAÂY TRÖÔÙC NAÊM 1888 .................................................................119 2. BRUNAÂY TÖØ 1888 ÑEÁN NAY.................................................................121 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO CHÍNH ........................................................................123

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

-5-

CHÖÔNG I. KHAÙI QUAÙT VEÀ ÑOÂNG NAM AÙ

I. ÑÒA LÍ TÖÏ NHIEÂN CUÛA ÑOÂNG NAM AÙ
Ñoâng Nam AÙ laø moät khu vöïc traûi ra töø khoaûng 92o kinh Ñoâng ñeán 140o kinh Ñoâng vaø töø khoaûng 28o vó Baéc ñeán 15o vó Nam. Dieän tích toaøn khu vöïc öôùc khoaûng 4 trieäu km2, daân soá hieän nay khoaûng gaàn 490 trieäu ngöôøi1. Baûn ñoà haønh chính cuûa khu vöïc Ñoâng Nam AÙ hieän nay goàm 11 nöôùc. Ñoâng Nam AÙ luïc ñòa goàm 6 nöôùc laø Vieät Nam, Laøo, Campuchia, Thaùi Lan, Mianma vaø Malaixia. Ñoâng Nam AÙ haûi ñaûo goàm 5 nöôùc laø Inñoâneâxia, Brunei, Singapore, Philippin vaø Ñoâng Timo. Ñoâng Nam AÙ naèm giöõa hai ñaïi döông lôùn laø Thaùi Bình Döông vaø AÁn Ñoä Döông. Do ñieàu kieän vò trí ñòa lí nhö vaäy, leõ ra Ñoâng Nam AÙ coù ñieàu kieän khí haäu khaéc nghieät, nhöng Ñoâng Nam AÙ laïi laø phaàn chuû yeáu vaø tieâu bieåu cuûa khu vöïc “Chaâu AÙ gioù muøa”2 neân ñaõ giaûm bôùt nhöõng khaéc nghieät cuûa khí haäu caän chí tuyeán vaø xích ñôùi. Gioù muøa vaø khí haäu bieån ñaõ laøm cho Ñoâng Nam AÙ ñaùng leõ khoâ caèn trôû leân xanh toát vaø truø phuù. Gioù muøa ñaõ taïo neân cho Ñoâng Nam AÙ hai muøa töông ñoái roõ reät. Muøa khoâ laïnh maùt vaø muøa möa töông ñoái noùng, aåm. Muøa möa keùo daøi töø thaùng tö ñeán thaùng 11 vôùi nhöõng côn möa nhieät ñôùi coù quy luaät ñaõ cung caáp cho con ngöôøi ñuû nöôùc duøng trong ñôøi soáng vaø saûn xuaát trong naêm, ñoàng thôøi cuõng taïo neân nhöõng caùnh röøng nhieät ñôùi phong phuù veà thaûo moäc vaø muoâng thuù. Tuy nhieân, gioù muøa cuõng taïo neân söï thaát thöôøng vôùi bieân ñoä nhieät khoâng lôùn laém cho khí haäu trong khu vöïc. Möa nhieät ñôùi xen keõ giöõa röøng nuùi, bôø bieån vaø ñoàng baèng taïo neân caûnh quan ña daïng vôùi ñoä aåm khaù cao. Vì vaäy, Ñoâng Nam AÙ thöôøng thieáu nhöõng khoâng gian roäng cho söï phaùt trieån kinh teá, xaõ hoäi treân qui moâ lôùn vaø nhaát laø thieáu ñieàu kieän töï nhieân cho söï phaùt trieån kyõ thuaät tinh teá vaø phöùc taïp. Maëc duø coù nhöõng haïn cheá ñoù, nhöng Ñoâng Nam AÙ vaãn coù nhöõng ñieàu kieän töï nhieân heát söùc thuaän lôïi cho ñôøi soáng cuûa con ngöôøi. Ñoâng Nam AÙ toû ra thích hôïp vôùi söï sinh tröôûng cuûa caùc loaïi caây troàng vaø laø queâ höông cuûa caùc loaïi caây gia vò, höông lieäu nhö hoà tieâu, sa nhaân, ñaäu khaáu, hoài, queá ñaøn höông, traàm höông ... vaø caây luùa nöôùc. Ñoâng Nam AÙ coøn laø nôi qui tuï nhieàu loaïi ñoäng vaät phong phuù nhö hoå,
Theo soá lieäu toång ñieàu tra daân soá naêm 1996, nguoàn “Caùc daân toäc ôû Ñoâng Nam AÙ”, [9] “Chaâu AÙ gioù muøa” do caùc nhaø ñòa lyù goïi ñeå chæ moät khu vöïc vaên minh luùa nöôùc töø thuôû xa xöa. Khu vöïc naøy bao goàm toaøn boä Ñoâng Nam AÙ, mieàn Nam soâng Tröôøng Giang (Trung Quoác), Nam Nhaät Baûn, Ñoâng AÁn Ñoä.
2 1

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

-6-

baùo, teâ giaùc, voi, boø röøng ... Nhö vaäy, Ñoâng Nam AÙ ñaõ laøm thaønh moät khu vöïc thöïc vaät daân toäc hoïc vaø ñoäng vaät daân toäc hoïc töông ñoái rieâng bieät.

II. ÑÒA LIÙ KINH TEÁ CUÛA ÑOÂNG NAM AÙ
Xuaát phaùt töø nhöõng ñieàu kieän töï nhieân phong phuù vaø ña daïng nhö theá, Ñoâng Nam AÙ töø laâu ñaõ trôû thaønh moät khu vöïc kinh teá phaùt trieån. Ñoâng Nam AÙ laø moät trong nhöõng caùi noâi troàng troït cuûa loaøi ngöôøi. Qua nhöõng keát quaû khai quaät khaûo coå hoïc thuoäc vaên hoùa Hoøa Bình, chöùng toû cö daân Ñoâng Nam AÙ coå ñaõ thuaàn hoùa nhieàu gioáng luùa, caùc loaïi thöïc vaät nhö caây coû, cuû, baàu bí, hoï ñaäu ven nuùi. Chuû nhaân vaên hoùa Hoøa Bình laø ngöôøi ñaõ bieát troàng troït ñaàu tieân treân theá giôùi, nieân ñaïi coù theå leân ñeán 10.000 naêm tröôùc Coâng nguyeân: “Ñoâng Nam AÙ ñaõ coù moät cuoäc caùch maïng noâng nghieäp sôùm nhaát theá giôùi”1. Böôùc sang thôøi ñaïi ñoà ñoàng, cö daân Ñoâng Nam AÙ ñaõ bieát troàng luùa khoâ ôû nöông raãy vaø luùa nöôùc ôû thung luõng heïp ven chaân nuùi vaø daàn daàn chuyeån xuoáng vuøng chaâu thoå thích nghi vôùi vuøng ngaäp nöôùc. Cuõng trong quaù trình ñoù, con ngöôøi thuaàn döôõng traâu boø ñeå keùo vaø chaên nuoâi gia suùc, gia caàm. Töø ñoù, noâng nghieäp troàng luùa nöôùc ñaõ trôû thaønh coäi nguoàn vaø maãu soá chung cuûa neàn vaên minh khu vöïc. Söï phaùt trieån maïnh meõ cuûa noâng nghieäp ñaõ thoâi thuùc cö daân Ñoâng Nam AÙ trong vieäc cheá taùc coâng cuï, laøm naûy sinh vaø phaùt trieån thuû coâng nghieäp töø gia ñình ñeán coäng ñoàng. Caùc loaïi ñoà duøng baèng ñaù ñeán kim khí, ñoà goám vôùi kyõ thuaät ngaøy caøng tinh vi, theå hieän trình ñoä kyõ thuaät ngaøy caøng cao. Moät trong nhöõng saûn phaåm mang tính ñaëc tröng cuûa khu vöïc laø troáng ñoàng Ñoâng Sôn phaân boá raûi raùc khaép khu vöïc. Do ñieàu kieän ñòa lí, Ñoâng Nam AÙ qua caùc giai ñoaïn lòch söû cuûa loaøi ngöôøi vaãn giöõ vai troø quan troïng veà giao löu kinh teá taïo ra caùc quoác gia höng thònh veà kinh teá vaø phaùt trieån vaên hoùa. Trong thôøi kyø gaàn ñaây, Ñoâng Nam AÙ laø moät trong nhöõng khu vöïc coù neàn kinh teá naêng ñoäng nhaát theá giôùi.

III. ÑÒA LÍ VAÊN HOÙA CUÛA ÑOÂNG NAM AÙ
Ñoâng Nam AÙ laø khu vöïc tieâu ñieåm cuûa “Chaâu AÙ gioù muøa”, neáu noùi theo nghóa ñoù, vuøng vaên hoùa chung cuûa Ñoâng Nam AÙ coøn bao goàm caû Nam Tröôøng Giang, Nam Nhaät Baûn vaø Ñoâng AÁn Ñoä. Tröôùc khi tieáp xuùc vôùi vaên hoùa Trung Hoa vaø AÁn Ñoä, neàn vaên hoùa truyeàn thoáng cuûa khu vöïc mang ñaäm daáu aán noâng nghieäp troàng luùa nöôùc, rau cuû. Treân cô sôû maãu soá chung cuûa neàn noâng nghieäp luùa nöôùc vaø
1

W.G Solheim: An earlier agricaltural Revolution. Scientific American, 1972, 226 P . 34-41.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

-7-

vaên hoùa xoùm laøng, cö daân Ñoâng Nam AÙ ñaõ saùng taïo ra nhöõng saûn phaåm vaên hoùa ñoäc ñaùo. Trong lónh vöïc vaên hoùa vaät chaát, chieác nhaø saøn vôùi qui moâ khaùc nhau laø moät bieåu töôïng vaên hoùa thích hôïp vôùi ñieàu kieän khí haäu noùng aåm ôû caùc ñòa hình khaùc nhau. Veà trang phuïc, cuûa ñaøn oâng thöôøng chæ laø ñoùng khoá côûi traàn, ñaøn baø coù vaùy quaán, aùo chui ñaàu. Chieác khoá hình chöõ T laø hình thöùc coå xöa, duy nhaát coù ôû Ñoâng Nam AÙ maø chaát lieäu thöôøng thaáy laø voû caây, da thuù hoaëc vaûi thoâ. AÙo ngaén tay vôùi nam giôùi vaø aùo caùnh ñoái vôùi nöõ giôùi cuõng laø moät neùt raát rieâng cuûa cö daân Ñoâng Nam AÙ. Chieác muõ thöôøng ñöôïc laøm töø loâng chim hoaëc trang trí baèng loâng chim laø hình aûnh thöôøng thaáy treân caùc hoa vaên cuûa troáng ñoàng Ñoâng Sôn. Cö daân Ñoâng Nam AÙ coù tuïc aên traàu, nhuoäm raêng, xaêm maët, xaêm mình, ... Cö daân noâng nghieäp Ñoâng Nam AÙ thöôøng taém mình trong neàn vaên hoùa daân gian tín ngöôõng, leã hoäi, thôø cuùng toå tieân keát hôïp vôùi vaên hoùa vaên ngheä daân gian dieãn ra theo chu kyø noâng nghieäp quanh naêm. Troáng ñoàng Ñoâng Sôn coù maët ôû haàu khaép caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ laø bieåu töôïng ñieån hình cuûa neàn vaên hoùa khu vöïc. Ngoaøi yù nghóa ngheä thuaät vaø kyõ thuaät cao, troáng ñoàng coøn phaûn aùnh sinh ñoäng cuoäc soáng muoân maøu, muoân veû cuûa cö daân Ñoâng Nam AÙ luùc baáy giôø. Caùc truyeàn thuyeát, truyeän coå veà quaû baàu khôûi thuûy caùc daân toäc, naïn hoàng thuûy, tuïc thôø roàng, truyeän traïng, ... xeùt veà goùc ñoä moâ típ hình thöùc, keát caáu vaø thuû phaùp xaây döïng, ñeàu coù moái quan heä töông ñoàng vaø aûnh höôûng qua laïi laãn nhau. Vaên hoùa noâng nhieäp ñaõ taïo ra moät keát caáu xaõ hoäi töø gia ñình ñeán laøng xoùm, taïo ra moät loái öùng xöû “tình laøng nghóa xoùm” rieâng coù mang tính truyeàn thoáng cuûa khu vöïc. Ñòa vò cuûa ngöôøi phuï nöõ ñöôïc coi troïng, nhaát laø trong gia ñình ñeán coäng ñoàng. Vaøo nhöõng theá kyû tieáp giaùp Coâng nguyeân, aûnh höôûng lan toûa cuûa neàn vaên minh Trung Hoa vaø AÁn Ñoä ñaõ taïo ra nhöõng thay ñoåi deã nhaän thaáy trong neàn vaên hoùa baûn ñòa cuûa khu vöïc. Trong nhöõng ñieàu kieän lòch söû cuï theå, vôùi caùch öùng xöû khoâng gioáng nhau qua quaù trình giao tieáp vôùi vaên hoùa Trung Hoa vaø AÁn Ñoä maø sau naøy laø vaên hoùa AÂu, Myõ, caùc daân toäc trong vuøng ñaõ xaây döïng neân neàn vaên hoùa quoác gia, daân toäc ñoäc ñaùo, ña daïng, phong phuù nhöng vaãn coù neùt töông ñoàng khu vöïc. Sau moät quaù trình tieáp thu vaø choïn loïc, caùc daân toäc Ñoâng Nam AÙ ñaõ xaây döïng moät neàn vaên hoùa rieâng cuûa mình vaø ñoùng goùp vaøo kho taøng vaên hoùa chung cuûa nhaân loaïi nhöõng giaù trò tinh thaàn ñoäc ñaùo. Treân cô sôû chöõ Phaïn, töø theá kyû thöù IV, thöù V, ngöôøi Chaêm, ngöôøi Khmer vaø ngöôøi Moân ñaõ xaây döïng neân chöõ vieát rieâng cuûa mình. Caùc coâng trình kieán truùc nhö BoâroâBuñua (Borobudur) ôû Inñoâneâxia, AÊngco Vat, AÊngco Thom ôû Campuchia, Thaït Luoång ôû Laøo, Thaùp Chaøm ôû Vieät Nam, Chuøa Vaøng ôû Mianma,... vöøa mang daùng vaáp cuûa kieán truùc AÁn Ñoä, vöøa coù nhöõng neùt ñoäc

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

-8-

ñaùo rieâng cuûa töøng daân toäc laø nhöõng di tích lòch söû, coâng trình vaên hoùa noåi tieáng khoâng chæ cuûa Ñoâng Nam AÙ maø coøn cuûa caû loaøi ngöôøi.

IV. DAÂN CÖ ÑOÂNG NAM AÙ
Nhöõng phaùt hieän veà khaûo coå hoïc ñaõ chöùng minh Ñoâng Nam AÙ laø moät trong nhöõng caùi noâi cuûa loaøi ngöôøi. Maëc duø chöa phaùt hieän ñöôïc di coát cuûa ngöôøi vöôïn Hominid Ramapitec nieân ñaïi 10 trieäu naêm nhö ôû AÁn Ñoä hoaëc ngöôøi vöôïn Trung Quoác nieân ñaïi 8 trieäu naêm ôû Loäc Phong (Vaân Nam), nhöng ôû Ñoâng Nam AÙ, ngöôøi ta ñaõ phaùt hieän ñöôïc daáu veát hoùa thaïch cuûa ngöôøi vöôïn baäc cao ôû Baêng Ñung (Pondaung - Inñoâneâxia) nieân ñaïi 40 trieäu naêm vaø vöôïn khoång loà Meganthropus Paleojavanicus ôû Java (Inñoâneâxia) nieân ñaïi 5 trieäu naêm. Quaù trình Sapiens hoùa ñaõ dieãn ra ñaëc bieät phong phuù ôû Ñoâng Nam AÙ. Töø sau phaùt hieän cuûa E. ÑuyBoa (Eugeùne Dubois) ôû Java trong nhöõng naêm 1891 ñeán naêm 1986, ngöôøi ta ñaõ tìm thaáy khoaûng 21 maûnh soï, 5 haøm döôùi vaø 3 haøm treân hoùa thaïch cuûa daïng ngöôøi Pithecanthropus erectus. Xöa nhaát trong soá ñoù laø ngöôøi Pitecantrop IV (Homo Modjokertensis) coù nieân ñaïi 2 trieäu naêm ñeán Pithecanthropus muoän hôn, nieân ñaïi 500.000 - 900.000 naêm tröôùc. Ngöôøi ta coøn tìm thaáy di coát, maûnh di coát vaø nhöõng coâng cuï ñoà ñaù cuûa ngöôøi toái coå cuûa nhieàu nöôùc khaùc trong khu vöïc nhö ôû hang Thaåm Khuyeân, Thaåm Hai, Nuùi Ñoï, Quan Yeân, Xuaân Loäc (Vieät Nam), Anyath (Mianma), Pingnoi (Thaùi Lan), Tampan (Malaixia), Cabaloan (Philippin), Patgitan (Inñoâneâxia),... Vaøo thôøi ñaïi trung kyø ñaù cuõ, xuaát hieän raêng ngöôøi ôû hang Thaåm OÀm (Ngheä Tónh, Vieät Nam), hang Huøm (Laøo Cai – Vieät Nam), ngöôøi Homo Sapiens treân bôø soâng Soâloâ (Inñoâneâxia), ... thuoäc giai ñoaïn tieàn Sapiens. Söï xuaát hieän ngöôøi Homo Sapiens gaén lieàn vôùi söï hình thaønh caùc chuûng toäc. Ngöôøi ta cuõng ñaõ phaùt hieän xöông soï cuûa moät thieáu nieân 15-17 tuoåi ôû Nia (Borneo), nieân ñaïi 396.000 naêm vaø moät choûm soï ôû Tabon (Philippin) cuøng nieân ñaïi, chöùng toû quaù trình chuyeån bieán töø vöôïn thaønh ngöôøi ôû Ñoâng Nam AÙ dieãn ra lieân tuïc vaø tröïc tieáp. Beân caïnh ñoù, daáu veát hoùa thaïch cuûa ngöôøi Homo Sapiens coøn ñöôïc tìm thaáy ôû nhieàu nôi nhö Sôn Vi (Vieät Nam), Sungmas (Sumatra), Maros vaø Puso (Xulavexi), ... Veà ñaïi theå, Ñoâng Nam AÙ laø khu vöïc tieáp giaùp giöõa hai ñaïi chuûng laø Mongoloid vaø Australoid maø caùc nhaø khoa hoïc goïi laø Tieåu chuûng Ñoâng Nam AÙ. Tieåu chuûng Ñoâng Nam AÙ bao goàm hai nhoùm chính laø Indonediens vaø Austro Asiaticque. Nhoùm Indonediens coù yeáu toá ñen ñaäm hôn vaøng, hieän cö truù ôû vuøng Taây Nguyeân (Vieät Nam) vaø vuøng röøng nuùi caùc nöôùc haûi ñaûo. Nhoùm Austro Asiaticque coù yeáu toá vaøng ñaäm hôn ñen laø phaàn coøn laïi cuûa cö daân Ñoâng Nam AÙ.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

-9-

Trong quaù trình hình thaønh toäc ngöôøi, moãi nhoùm laïi chia thaønh nhöõng toäc ngöôøi khaùc nhau, coù ngoân ngöõ vaø phong tuïc rieâng. Nhìn chung, phaàn lôùn caùc nhaø khoa hoïc ñeàu thöøa nhaän, trong khu vöïc Ñoâng Nam AÙ hieän nay goàm coù caùc nhoùm ngöõ heä laø Nam AÙ (Moân - Khmer), Vieät - Möôøng, Thaùi - Kañai, Taïng - Mianma vaø Nam Ñaûo. Trong moãi ngöõ heä laïi chia ra caùc nhoùm ngoân ngöõ cuûa töøng toäc ngöôøi. Hieän nay ôû moãi nöôùc Ñoâng Nam AÙ ñeàu coù maët haàu nhö ñaày ñuû thaønh phaàn nhöõng nhoùm toäc ngöôøi chuû yeáu noùi nhöõng ngoân ngöõ khaùc nhau, nhöng hoï ñeàu quaàn tuï, gaén boù vôùi nhau trong ñôøi soáng xaõ hoäi, trong coâng cuoäc xaây döïng cuoäc soáng phoàn vinh. Khoâng nhöõng theá, ngöôøi Hoa, ngöôøi AÁn, AÂu, ... cuõng laø moät boä phaän khoâng nhoû trong thaønh phaàn cö daân Ñoâng Nam AÙ hieän nay.

V. KHAÙI LÖÔÏC CAÙC GIAI ÑOAÏN LÒCH SÖÛ CUÛA ÑOÂNG NAM AÙ
1. TÖØ THÔØI NGUYEÂN THUÛY ÑEÁN XAÕ HOÄI COÙ GIAI CAÁP VAØ NHAØ NÖÔÙC
Thôøi kyø ñoà ñaù cuõ, kyõ thuaät cheá taùc coâng cuï Ñoâng Nam AÙ vöøa mang trình ñoä chung cuûa kyõ thuaät ñaù cuõ theá giôùi, vöøa coù nhöõng ñaëc tröng khu vöïc, theå hieän tính troäi cuûa vaên hoùa ñaù cuoäi (Pebble culture) vaø nhöõng coâng cuï chaët coù daùng thoâ (Chopper vaø Chopping-tool). Sau phaùt hieän coâng cuï ñaù giöõa ôû Sumatra, ngöôøi ta phaùt hieän haøng loaït coâng cuï ñaù cuoäi gheø ñeõo hai maët ôû Hoøa Bình. Kyõ thuaät Hoøa Bình coù maët treân nhieàu ñòa ñieåm ôû Vieät Nam, Laøo, Campuchia, Thaùi Lan, Inñoâneâxia, ... Trong moät soá hang ôû Hoøa Bình, ngöôøi ta ñaõ tìm thaáy daáu veát cuûa baøo töû phaán hoa hoï rau, ñaäu. ÔÛ Thaùi Lan, ngöôøi ta coøn tìm thaáy caû haït cuûa moät soá loaøi ñaäu vaø baàu bí. Nieân ñaïi cuûa caùc di chæ naøy khoaûng 12.000 naêm. Vì vaäy, thuaät ngöõ “Vaên hoùa Hoaø Bình” ñöôïc duøng phoå bieán ñeå chæ neàn vaên hoùa sau ñaù cuõ cuûa khu vöïc Ñoâng Nam AÙ hay coøn goïi laø ñaù giöõa hay ñaù môùi tröôùc goám hoaëc ñaù môùi sô kyø. Chuû nhaân cuûa neàn vaên hoùa naøy vaãn keát hôïp saên baén vôùi haùi löôïm ñeå taän duïng nguoàn thöùc aên phong phuù töø thieân nhieân. Tuy nhieân, noâng nghieäp troàng vöôøn xuaát hieän, ñöôïc coi laø sôùm nhaát cuûa nhaân loaïi. ÔÛ lôùp treân cuûa di chæ vaên hoùa Hoøa Bình ñaõ xuaát hieän nhöõng coâng cuï ñaù coù maøi löôõi. Loaïi coâng cuï naøy ñaõ ñöôïc tìm thaáy ôû trong caùc hang ñoäng Baéc Sôn (Laïng Sôn - Vieät Nam). Ngay sau ñoù, ngöôøi ta ñaõ phaùt hieän ñöôïc caùc loaïi coâng cuï töông töï nhö ôû Nia (Sarawak), Guakechin (Malaixia), Bukittalang (Sumatra), Kemñenglembu (Giava) ... vaø thuaät ngöõ “Vaên hoùa Baéc Sôn” cuõng coù theå tieâu bieåu cho giai ñoaïn ñaù môùi trung kyø ôû Vieät Nam vaø Ñoâng Nam AÙ, vôùi nieân ñaïi khoaûng 10.000 naêm ñeán 6000 naêm, thuoäc loaïi sôùm nhaát theá giôùi. ÔÛ giai ñoaïn naøy, goám vaø noâng nghieäp troàng rau cuû coù daáu veát roõ reät hôn.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 10 -

Ñoâng Nam AÙ böôùc vaøo giai ñoaïn ñaù môùi haäu kyø töø khoaûng 6000 naêm tröôùc ñaây vôùi nhöõng coâng cuï ñaù coù dieän maøi roäng hôn, ñoà goám vaø ñoà trang söùc phong phuù, ñeïp ñeõ hôn, nhaát laø vieäc chuyeån töø noâng nghieäp troàng vöôøn sang troàng luùa. Theå hieän roõ neùt ôû daáu veát haït luùa in treân goám hay traáu troän trong goám ôû Ñoâng Baéc Thaùi Lan coù nieân ñaïi 6000 naêm. Hay baøo töû phaán hoa luùa Oryza ôû moät hay thuoäc vaên hoùa Baéc Sôn. Hay dao ñaù caét luùa ôû Thaùi Lan vaø lieàm ñaù ôû Campuchia. Roõ raøng, cuõng nhö caùc khu vöïc tieân tieán khaùc treân theá giôùi, Ñoâng Nam AÙ ñaõ coù söï chuyeån bieán maïnh meõ töø noâng nghieäp troàng rau cuû sang noâng nghieäp troàng luùa, töø thuaàn döôõng sang chaên nuoâi gia suùc, keát hôïp vôùi söï phaùt trieån ngheà laøm ñoà goám vaø deät vaûi. Tuy nhieân, vieäc haùi löôïm vaø saên baén vaãn coù vò trí quan troïng. Ñieàu ñoù cho thaáy Ñoâng Nam AÙ laø moät trong nhöõng trung taâm noâng nghieäp phaùt trieån vaø laø moät trong nhöõng moâ hình noâng nghieäp chuû yeáu treân theá giôùi. Do tính chaát phaân taùn cuûa ñòa baøn töï nhieân vaø söï haïn cheá daân soá ñaõ laøm cho kyõ thuaät vaø neàn kinh teá noâng nghieäp ôû Ñoâng Nam AÙ chöïng laïi vaø maát vò trí daãn ñaàu. Sang ñeán thieân nieân kyû II TCN, thaäm chí ñeán nöûa sau thieân nieân kyû naøy, cö daân Ñoâng Nam AÙ môùi tieán daàn ñeán caùc chaân ruoäng thaáp, ñeán ñoàng baèng roäng lôùn hôn, töùc laø chaäm hôn ít nhieàu so vôùi ñoàng baèng soâng Hoaøng Haø, Soâng AÁn, Soâng Haèng, Löôõng Haø, Ai Caäp. Söï phaùt trieån khoâng ñoàng ñeàu theå hieän roõ reät ôû caùc vuøng chaâu thoå soâng Hoàng, cao nguyeân Coøraït, ñoàng baèng Irrawaddy, Meânam, Toânleâsap, ... chính vì vaäy, thôøi ñaïi ñoà ñoàng xuaát hieän sôùm ôû Vieät Nam, Thaùi Lan hôn caùc vuøng khaùc. Trong khoaûng hai thieân nieân kyû cuoái TCN, xaõ hoäi coù giai caáp vaø nhaø nöôùc cuûa ngöôøi Vieät ñaõ coù nhöõng bieåu hieän khaù roõ raøng. Trong khi ñoù, moät soá vuøng ôû Ñoâng Nam AÙ môùi baét ñaàu vaøo giai ñoaïn ñoà ñoàng vaø nhìn chung toác ñoä tieán boä ñaõ chaäm laïi ñaùng keå so vôí caùc khu vöïc tieân tieán treân theá giôùi. Vaøo nhöõng theá kyû tieáp giaùp Coâng nguyeân, treân cô sôû phaùt trieån cuûa ñoà ñoàng, ñoà saét baét ñaàu ñöôïc söû duïng phoå bieán ôû Ñoâng Nam AÙ, caùc toäc ngöôøi ôû Ñoâng Nam AÙ noùi chung, baét ñaàu ñöùng tröôùc ngöôõng cöûa cuûa söï hình thaønh xaõ hoäi coù giai caáp vaø nhaø nöôùc. Töø ñaàu Coâng nguyeân ñeán theá kyû II laø giai ñoaïn lòch söû sô kyø cuûa caùc nöôùc trong khu vöïc Ñoâng Nam AÙ. Haøng loaït caùc quoác gia sô kyø ôû mieàn Nam cuûa khu vöïc nhö caùc tieåu quoác cuûa cö daân noùi tieáng Nam Ñaûo hình thaønh ven bieån töø Nam Haûi Vaân (Vieät Nam) ñeán baùn ñaûo Malaya vaø treân moät soá haûi ñaûo. Coøn caùc tieåu quoác cuûa cö daân noùi tieáng Moân - Khmer hình thaønh treân löu vöïc soâng Irrawaddy, Meânam, Seâmun, Meâcoâng. Ñaùng chuù yù nhaát laø vai troø cuûa nöôùc Phuønam vaø Champa. Söï hình thaønh caùc quoác gia sô kyø Ñoâng Nam AÙ döïa treân söï saùng taïo cuûa caùc nhoùm toäc ngöôøi khi ñoà saét vaø vaên hoùa baûn ñòa phaùt trieån vôùi söï tieáp thu moät caùch

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 11 -

töï nhieân aûnh höôûng cuûa vaên hoùa AÁn Ñoä vaø Trung Quoác. Söï trao ñoåi vaø lieân heä giöõa caùc quoác gia sô kyø trong khu vöïc cuõng ñoàng thôøi taïo neân baûn saéc vaên hoùa rieâng cuûa moãi tieåu quoác, moãi toäc ngöôøi treân bình dieän chung cuûa khu vöïc.

2. GIAI ÑOAÏN XAÙC LAÄP VAØ PHAÙT TRIEÅN THÒNH ÑAÏT CUÛA CAÙC VÖÔNG QUOÁC ÑOÂNG NAM AÙ
Sau khi vöông quoác Phuønam tan raõ (theá kyû VII), moät soá quoác gia sô kyø môùi ñöôïc thaønh laäp nhö Srivijaya, Kalinga ôû Inñoâneâxia, quoác gia cuûa ngöôøi Khmer, ngöôøi Moân, ngöôøi Mianma, ngöôøi Thaùi,... Nhöõng quoác gia Ñoâng Nam AÙ trong giai ñoaïn naøy thöôøng ñöôïc xaây döïng treân noøng coát cuûa moät boä toäc ñoâng ñaûo. Vaø maëc duø laø böôùc ñaàu, song ñaõ xuaát hieän nhöõng kyø tích vaên hoùa, ñieån hình nhö toång theå kieán truùc Boâroâbuñua (Borobudur) ôû Java. Giai ñoaïn naøy, moãi toäc ngöôøi ñeàu coá gaéng khaúng ñònh choã ñöùng cuûa mình baèng vieäc xaùc laäp nhöõng vöông quoác treân cô sôû moät neàn kinh teá vöõng chaéc vaø moät neàn vaên hoùa daân toäc oån ñònh. Caùc quoác gia phong kieán Ñoâng Nam AÙ böôùc vaøo giai ñoaïn phaùt trieån thònh ñaït treân nhieàu maët. Nhieàu vuøng kinh teá quan troïng coù khaû naêng cung caáp moät khoái löôïng lôùn saûn phaåm lôùn, khoâng nhöõng ñuû chi duøng cho cö daân khu vöïc maø coøn xuaát ra caùc khu vöïc khaùc treân theá giôùi. Nhieàu coâng trình vaên hoùa, ngheä thuaät, nhieàu nhaø tö töôûng, chieán löôïc gia kieät xuaát cuûa loaøi ngöôøi xuaát hieän, ñoùng goùp vaøo kho taøng vaên hoùa cuûa loaøi ngöôøi. Ñaây cuõng laø giai ñoaïn Ñoâng Nam AÙ vöøa tieáp thu, vöøa lan toûa ra beân ngoaøi khu vöïc nhöõng giaù trò lôùn veà vaên hoùa. Caùc nhoùm ngöõ toäc treân con ñöôøng xaùc laäp vöông quoác rieâng cuûa mình cuõng khaùc nhau. Ngöôøi Moân, ruùt cuïc ñaõ khoâng theå ñöùng vöõng ñeå duy trì vöông quoác cuûa hoï trong côn baõo taùp thieân di cuûa ngöôøi Thaùi, Mianma töø phöông Baéc xuoáng. Nhoùm cö daân noùi tieáng Maõ Lai. Ña ñaûo ñaõ laäp neân vöông quoác coå Champa khaù sôùm, nhöng ñeán theá kyû XV-XVII ñaõ bò chuyeån hoùa thaønh moät boä phaän cuûa nöôùc Vieät Nam. Moät boä phaän khaùc ôû baùn ñaûo Malaya ñaõ laäp ra caùc tieåu quoác nhöng maõi ñeán theá kyû XV, döôùi aûnh höôûng cuûa vaên minh hoài giaùo, hoài quoác Malacca môùi töông ñoái huøng maïnh aûnh höôûng ra caû baùn ñaûo vaø moät phaàn Sumatra. Moät boä phaän khaùc cuûa nhoùm naøy ñaõ trôû thaønh noøng coát xaây döïng moät soá quoác gia sô kyø treân caùc ñaûo ôû Inñoâneâxia. Maëc daàu phaùt trieån khoâng ñoàng ñeàu: Campuchia lôùn maïnh töø theá kyû IX vaø suy thoaùi vaøo theá kyû XIV; caùc quoác gia Thaùi, Laøo hình thaønh muoän hôn (töø theá kyû XIII ñeán theá kyû XIV), nhöng nhìn chung, theá kyû XVI laø böôùc ngoaët suy thoaùi cuûa caùc vöông quoác Ñoâng Nam AÙ. Trong giai ñoaïn naøy khi caùc quoác gia Ñoâng Nam AÙ vöôn leân maïnh meõ, thì ôû caùc khu vöïc khaùc treân theá giôùi bò chöõng laïi. AÁn Ñoä thöôøng xuyeân coù nhöõng bieán

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 12 -

ñoäng beân trong vaø söï lan toûa vaên hoùa ra beân ngoaøi giaûm haún xuoáng. Trung Quoác bò khuûng hoaûng vaø suy thoaùi lieân mieân. Chaâu AÂu bò chìm ñaém trong “ñeâm tröôøng trung coå”. Voù ngöïa Moâng Coå traøn khaép luïc ñòa AÙ, AÂu nhöng bò chaën laïi ôû Ñaïi Vieät vaø Ñoâng Nam AÙ. Chính vì vaäy, Ñoâng Nam AÙ ñaõ ñaït tôùi ñænh cao phaùt trieån cuûa mình vaø coù leõ cuûa caû loaøi ngöôøi.

3. GIAI ÑOAÏN SUY THOAÙI CUÛA CAÙC QUOÁC GIA PHONG KIEÁN ÑOÂNG NAM AÙ VAØ PHONG TRAØO ÑAÁU TRANH CHOÁNG AÙCH THOÁNG TRÒ CUÛA CHUÛ NGHÓA THÖÏC DAÂN PHÖÔNG TAÂY
Sau giai ñoaïn phaùt trieån thònh ñatï, Ñoâng Nam AÙ böôùc vaøo giai ñoaïn suy thoaùi. Söï suy thoaùi khoâng dieãn ra ñoàng ñeàu ôû caùc nöôùc trong khu vöïc maø tuøy theo ñieàu kieän cuï theå moãi nöôùc. Ñieåm chung nhaát laø caùc quoác gia Ñoâng Nam AÙ töø theá kyû XVI trôû ñi ñaõ khoâng coøn ñuû söùc thöïc hieän nhöõng ñoøi hoûi cuûa neàn kinh teá xaõ hoäi vaø nhöõng cuoäc chieán tranh lieân mieân ñeå xaùc ñònh laõnh thoå vaø quyeàn löïc, nhöõng tieàm naêng cuûa ñaát nöôùc ñaõ ñöôïc taän duïng heát. Chiùnh vì vaäy, khi chuû nghóa thöïc daân phöông Taây xaâm nhaäp, caùc quoác gia Ñoâng Nam AÙ khoâng coøn ñuû söùc ñeå töï baûo veä mình nöõa. Cheá ñoä phong kieán ôû Ñoâng Nam AÙ ngaøy caøng khuûng hoaûng toaøn dieän veà chính trò, kinh teá, xaõ hoäi. Nhöõng cuoäc xung ñoät giöõa caùc taäp ñoaøn phong kieán, giöõa caùc boä toäc laøm cho tình traïng chia caét xaûy ra phoå bieán, söùc saûn xuaát giaûm suùt, nhaân daân ñoùi khoå, maâu thuaãn giöõa noâng daân vaø ñòa chuû phong kieán ngaøy caøng gay gaét daãn ñeán caùc cuoäc khôûi nghóa noâng daân lôùn caøng thuùc ñaåy maïnh hôn söï suy yeáu cuûa cheá ñoä phong kieán caùc nöôùc. Trong tình hình nhö vaäy, caùc coâng ty thöông maïi chaâu AÂu ñaõ töøng böôùc xaùc laäp quyeàn löïc cuûa mình ôû khu vöïc naøy. Boà Ñaøo Nha laø cöôøng quoác chaâu AÂu ñaàu tieân xaùc laäp ñòa vò cuûa mình ôû caùc cöù ñieåm quan troïng thuoäc Malacca, Inñoâneâxia, Philippin. Sau cuoäc caùch maïng tö saûn ôû chaâu AÂu, Baéc Myõ vaø Nhaät Baûn, caùc cöôøng quoác tö baûn daàn daàn thay theá ñòa vò cuûa Boà Ñaøo Nha vaø ñaët Ñoâng Nam AÙ döôùi cheá ñoä thuoäc ñòa cuûa noù. Taây Ban Nha cai trò Philippin gaàn 3 theá kyû vaø phaûi nhöôøng cho Myõ vaøo ñeán theá kyû XX. Haø Lan thay theá ñòa vò cuûa Boà Ñaøo Nha ôû Inñoâneâxia töø theá kyû XVII. Anh xaùc laäp quyeàn ñoâ hoä cuûa mình ôû baùn ñaûo Malaya, Mianma. Phaùp ôû Ñoâng Döông vaø phaân chia quyeàn löïc vôùi Anh ôû Thaùi Lan. Nhaân daân caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ cuõng khoâng ngöøng noåi daäy ñaáu tranh choáng chuû nghóa thöïc daân phöông Taây. Trong giai ñoaïn töø ñaàu ñeán giöõa theá kyû XIX, phong traøo daân toäc caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ dieãn ra döôùi ngoïn côø cuûa giai caáp ñòa chuû phong kieán. Töø giöõa theá kyû XIX ñeán heát chieán tranh theá giôùi thöù hai, phong traøo ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ dieãn ra döôùi ngoïn côø laõnh ñaïo cuûa giai caáp tö saûn vaø coâng nhaân thuoäc ñòa.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ
4. ÑOÂNG NAM AÙ TÖØ NAÊM 1945 ÑEÁN NAY

- 13 -

Vaøo nhöõng naêm cuoái cuûa cuoäc chieán tranh theá giôùi thöù hai, chuû nghóa phaùt xít thaát baïi lieân tieáp treân khaép caùc chieán tröôøng. ÔÛ Ñoâng Nam AÙ, phong traøo ñaáu tranh choáng phaùt xít Nhaät dieãn ra soâi noåi döôùi nhieàu hình thöùc phong phuù, ñeàu thu ñöôïc nhöõng thaéng lôïi quan troïng. ÔÛ nhieàu nöôùc, caùch maïng giaûi phoùng daân toäc thaéng lôïi, daãn ñeán söï ra ñôøi cuûa caùc nhaø nöôùc ñoäc laäp. Nhöng ngay sau ñoù, caùc theá löïc ñeá quoác laáy danh nghóa giaûi giaùp vuõ khí cuûa quaân Nhaät ñaõ nhaûy vaøo Ñoâng Nam AÙ, ñaøn aùp caùc löïc löôïng yeâu nöôùc vaø laäp laïi aùch thoáng trò tröôùc ñaây. ÔÛ Ñoâng Döông, thöïc daân Phaùp quay laïi tieán haønh cuoäc chieán tranh taøn khoác, roøng raõ 9 naêm trôøi. ÔÛ Inñoâneâxia, thöïc daân Haø Lan taùi xaâm löôïc keùo daøi ñeán naêm 1949 môùi chaám döùt. ÔÛ Malaixia, thöïc daân Anh quay laïi chieám ñoùng ñeán naêm 1957 môùi keát thuùc. ÔÛ Mianma, thöïc daân Anh cuõng aâm möu laäp laïi aùch thoáng trò ñeán naêm 1947 môùi ruùt quaân. ÔÛ Philippin, ñeá quoác Myõ thoâng qua caùc hieäp ñònh “vieän trôï” quaân söï vaø kinh teá ñeå ñaët laïi caùc caên cöù quaân söï. Sau thaát baïi cuûa Phaùp taïi chieán tröôøng Ñoâng Döông (1954), Myõ nhaûy vaøo thay theá Phaùp, loâi keùo caû Ñoâng Nam AÙ vaøo cuoäc chieán tranh choáng 3 nöôùc Ñoâng Döông. Nhaân daân Vieät Nam cuøng nhaân daân Laøo, Campuchia ñaõ kieân cöôøng chieán thaéng cuoäc xaâm löôïc cuûa ñeá quoác Myõ vaø chö haàu, laäp neân kyø tích naêm 1975. Caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ böôùc vaøo moät giai ñoaïn môùi xaây döïng vaø phaùt trieån kinh teá. Tuy nhieân, nhieàu vaán ñeà môùi naûy sinh ôû khu vöïc nhö: vaán ñeà Campuchia, vaán ñeà bieån Ñoâng, söï gia nhaäp toå chöùc ASEAN cuûa caùc nöôùc Vieät Nam, Laøo, Campuchia vaø Mianma, quyeàn töï chuû cuûa nhaân daân ñoâng Timo, thu huùt söï chuù yù cuûa nhieàu nöôùc treân theá giôùi. Toå chöùc ASEAN ñaõ ñoùng vai troø tích cöïc trong vieäc giaûi quyeát caùc vaán ñeà toàn ñoïng. Hieän nay, caùc quoác gia trong khu vöïc ñeàu coù maët trong toå chöùc ASEAN, cuøng nhau ngoài vaøo baøn hoäi nghò ñeå noã löïc giaûi quyeát caùc vöôùng maéc nhaèm “xaây döïng Ñoâng Nam AÙ thaønh moät khu vöïc taêng tröôûng kinh teá, tieán boä xaõ hoäi vaø phaùt trieån vaên hoùa, hôïp taùc bình ñaúng vaø giuùp ñôõ laãn nhau trong nhieàu lónh vöïc, nhaèm taêng cöôøng cô sôû cho moät coäng ñoàng thònh vöôïng, hoøa bình vaø oån ñònh cuûa caùc quoác gia Ñoâng Nam AÙ “(tuyeân boá Baêngkok 8/8/1967) 1.

1

Vuõ Döông Ninh: haønh trình hoäi nhaäp Vieät Nam-ASEAN - Taïp chí Coäng saûn soá 15; 8/1997 trang 53

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 14 -

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 15 -

CHÖÔNG II. CAMPUCHIA

I. ÑAÁT NÖÔÙC VAØ DAÂN CÖ
1. ÑÒA LYÙ TÖÏ NHIEÂN
Campuchia laø moät nöôùc thuoäc baùn ñaûo Ñoâng Döông, Baéc giaùp Laøo, Ñoâng giaùp Vieät Nam, Taây vaø Taây Baéc giaùp Thaùi Lan, phía Nam laø vònh Thaùi Lan, dieän tích Campuchia laø 181.035km2, daân soá naêm 1996 laø 10,25 trieäu ngöôøi. Veà hình theå Campuchia, nhìn treân baûn ñoà, coù ngöôøi ví nhö moät taám löôùi ñang tung ra, ôû giöõa laø bieån hoà Toânleâsap troâng gioáng nhö moät con caù. Caùc nhaø ñòa lí Campuchia ví ñaát nöôùc mình nhö moät caùi chaûo, maø Toânleâsap vaø vuøng quanh vuøng bôø hoà laø loøng chaûo, coøn daõy nuùi Ñaêngreách ôû phía Baéc, daõy Ñaäukhaáu ôû phía Nam vaø cao nguyeân Basan ôû phía Ñoâng thì taïo neân vaønh chaûo. Bieån hoà Toânleâsaùp laø moät trong nhöõng nôi coù maät ñoä caù daøy ñaëc nhaát theá giôùi. Ñoàng baèng Campuchia khoâng nhieàu, chæ coù Baùtñomboong ôû phía Taây laø töông ñoái baèng phaúng vaø phì nhieâu. Vuøng trung löu soâng Meâcoâng vaø söôøn doác quanh Bieån hoà laø coù theå troàng luùa nhöng heïp vaø khoâng maøu môõ. Cö daân Khmer coå canh taùc chuû yeáu ôû cao nguyeân Coøraït (nay thuoäc Thaùi Lan) laø moät ñòa baøn heïp vaø thieáu nöôùc, buø laïi, ñaát troàng caây aên quaû khaù nhieàu. Röøng nuùi ôû Campuchia bao quanh ñaát nöôùc, chöùa ñöïng nhieàu goã quyù, caùc loaïi laâm saûn vaø khoaùng saûn. Soâng Meâcoâng chaûy qua Campuchia laø nguoàn nöôùc töôùi tieâu, cung caáp thöïc phaåm vaø truïc giao thoâng quan troïng cuûa ñaát nöôùc. Campuchia cuõng laø moät nöôùc coù khí haäu noùng vaø hôi aåm cuûa khu vöïc nhieät ñôùi gioù muøa. Moãi naêm coù hai muøa: muøa möa baét ñaàu töø thaùng 3 ñeán heát thaùng 10, thôøi gian coøn laïi laø muøa khoâ.

2. DAÂN CÖ
Ñieàu kieän töï nhieân ôû Campuchia nhìn chung raát thuaän lôïi cho ñôøi soáng cuûa con ngöôøi. Theo nhöõng keát quaû nghieân cöùu gaàn ñaây nhaát, ngöôøi ta cho raèng, cö daân coå xöa nhaát Ñoâng Nam AÙ sinh soáng treân ñaát nöôùc Campuchia ngaøy nay chính laø ngöôøi Pnong. Ñòa baøn sinh tuï ñaàu tieân cuûa hoï laø cao nguyeân Coøraït vaø trung löu soâng Meâcoâng (Ñoâng Baéc Thaùi Lan). Trong quaù trình sinh soáng hoï ñaõ di cö daàn veà vuøng bieån hoà Toânleâsaùp cho thích hôïp vôùi kinh teá noâng nghieäp troàng luùa nöôùc. Cho tôùi taän thôøi ñaïi ñoàng thau, aûnh höôûng cuûa vaên hoùa AÁn Ñoä chöa thaáy coù daáu veát gì.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 16 -

Vaø quaù trình hình thaønh ngöôøi Khmer laø moät quaù trình baûn ñòa1. Hieän nay ngöôøi Khmer chieám soá ñoâng tuyeät ñoái ôû Campuchia vaø hoï raát gaàn guõi vôùi ngöôøi Pnong ôû mieàn nuùi Campuchia veà maët nhaân hoïc. Beân caïnh ñoù coøn coù moät boä phaän cö daân khoâng lôùn di cö töø caùc vöông quoác laùng gieàng ñeán laäp nghieäp.

II. CAÙC GIAI ÑOAÏN LÒCH SÖÛ CAMPUCHIA
1. SÖÏ RA ÑÔØI CUÛA QUOÁC GIA SÔ KYØ CAMPUCHIA
Maëc duø vaên hoùa khaûo coå Campuchia coøn töông ñoái ngheøo naøn nhöng cuõng giuùp cho chuùng ta nhaän bieát veà quaù trình chuyeån bieán töø thôøi ñaù cuõ ñeán khi xuaát hieän nhaø nöôùc ôû Campuchia. Vaøo nhöõng naêm 60 cuûa theá kyû XX, E.xoârin (E.Saurin) ñaõ coâng boá nhöõng hoøn ñaù cuoäi ñöôïc gheø ñeõo thoâ sô doïc theo theàm soâng Meâcoâng (150km trung löu) nieân ñaïi khoaûng 60 vaïn naêm. Sau ñoù, caùc nhaø khaûo coå cuõng tìm thaáy leû teû vaøi daáu veát vaên hoùa ñaù môùi ôû mieàn Nam Campuchia, R.Mureâ (R.Mourer) khai quaät khu di chæ Laangspean (Batñomboong) phaùt hieän nhieàu coâng cuï ñaù, goám thoâ sô daïng vaên hoùa Hoøa Bình, nieân ñaïi khoaûng treân 4000 naêm TCN. ÔÛ hai di chæ Samroângxen vaø Andlongpdau thuoäc Taây Nam Bieån hoà coù nieân ñaïi 1000 naêm TCN, ngöôøi ta cuõng tìm thaáy nhieàu rìu maøi, ñoà goám vaø hieän vaät ñoàng thau coù lieân heä vôùi Laangspean vaø Coøraït. ÔÛ Mlupraây ngöôøi ta cuõng phaùt hieän ra moät cuïm di chæ ñoàng thau vaø sô kyø ñoà saét. Nhö vaäy, ôû Campuchia ñaõ dieãn ra moät quaù trình phaùt trieån lieân tuïc töø thôøi ñaù cuõ ñeán thôøi ñaïi kim khí ôû ñòa baøn chuû yeáu ven trung löu soâng Meâcoâng vaø löu vöïc soâng Seâmun. Döôùi taùc ñoäng cuûa vaên hoùa AÁn Ñoä, töø theá kyû V ñeán theá kyû VI, ôû ngaõ ba soâng Meâcoâng vaø Seâmun ñaõ hình thaønh quoác gia sô kyø Campuchia2. Theo caùc taøi lieäu sau naøy, ngöôøi ta bieát raèng vöông quoác naøy coù teân laø Bhavapura, ngöôøi Trung quoác goïi laø Chaânlaïp. Ngöôøi saùng laäp ra vöông quoác naøy coù teân laø Bhavavarman. OÂng ñaõ chaám döùt söï leä thuoäc vaøo Phuønam. Em trai oâng laø Mahendravarman (khoaûng 600-620) baét ñaàu taán coâng Phuønam. Toå chöùc nhaø nöôùc Campuchia thôøi kyø naøy coøn ñang ôû traïng thaùi sô khai. Töø 620 ñeán 650, vua Isanavarman tieáp tuïc chinh phuïc xuoáng phía Nam, tieán ñaùnh Phuønam ôû taän Naravara (An Giang-Vieät Nam). Söï thaéng lôïi cuûa vöông quoác Campuchia ñaõ môû ñöôøng cho cuoäc Nam tieán laàn thöù nhaát cuûa toäc Khmer, hình thaønh boä phaän Khmer phía Nam treân laõnh thoå Phuønam cuõ3. Kinh ñoâ cuûa vöông quoác do Isanavarman laäp ra ôû beân bôø soâng
1

Löông Ninh: Lòch söû trung ñaïi theá giôùi Q2. NXB Ñaïi hoïc vaø THCN, Haø Noäi, 4-1984, Trang 68-69 Döïa vaøo moät soá di tích coå vaø bia chöõ Phaïn tìm thaáy ñöôïc ôû khu vöïc naøy Phuønam laø moät taäp hôïp caùc tieåu quoác thuoäc caùc toäc ngöôøi khaùc nhau ôû Ñoâng Nam Aù luïc ñòa.

2 3

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 17 -

Stingsen gaàn Kompoângthom coù teân laø Isanapura. Cö daân Khmer cuûa vöông quoác phaân boá ôû nhöõng theàm cao ôû Takeo, Praâyveng, trung löu soâng Meâcoâng vaø Ñoâng Baéc Bieån hoà. Caûng thò Naravara bò boû rôi vaø luïi taøn. Veà toå chöùc cuûa vöông quoác, Tuyø thö cheùp: “OÂng hoaøng laäp cung ñieän ôû thaønh Ysôna (Isanapura), nôi coù ñeán hai vaïn gia ñình sinh soáng, ... vöông quoác coøn coù 30 thaønh thò nöõa, moãi nôi cuõng coù haøng vaïn gia ñình sinh soáng vaø do moät toång ñoác cai quaûn. Quan töôùc ñaët ra cuõng gioáng nhö ôû laøng aáp, ... Caùc quan thöôïng thö naøy coù 5 ngöôøi caû thaûy, trong ñoù coù moät ngöôøi laø quan teå töôùng. Haøng nghìn quaân caám veä maëc aùo giaùp, caàm giaùo ñöùng thaønh haøng ôû chaân baäc ngai vaøng, ..., nhaø ôû cuõng gioáng nhö xích thoå (haï löu soâng Meânam)”1. Vöông quoác Campuchia cuõng ñaët quan heä ngoaïi giao vôùi Trung Quoác, Champa. Kinh teá - xaõ hoäi Campuchia bieán ñoåi maïnh meõ. Taám bia Aêngko Boâraây coù nieân ñieåm 611 cho bieát, ngoâi ñeàn naøy coù tôùi 22 nhaïc coâng vaø vuõ nöõ, 58 noâ leä laøm ruoäng, 100 boø vaø 20 traâu. Ñôøi soáng vaên hoùa cuûa ngöôøi Khmer ñöôïc naâng cao. Nhieàu ñeàn thôø AÁn Ñoä giaùo ñöôïc xaây döïng vöøa mang phong caùch kieán truùc AÁn Ñoä vöøa baét ñaàu theå hieän nhöõng ñaëc tröng Khmer. Pho töôïng Harihara goàm hai nöûa Vishnu vaø Siva laø hình thöùc ñoäc ñaùo ít thaáy ôû caùc nöôùc laùng gieàng vaø AÁn Ñoä. Vaên hoïc chöõ Phaïn ngaøy caøng löu loaùt vaø chính xaùc, theå hieän qua soá löôïng vaên bia, thô, vaên vaàn. Ñieàu ñaëc bieät nhaát laø söï ra ñôøi cuûa chöõ Khmer coå, chöõ Khmer coå ñöôïc ngöôøi Khmer saùng taïo ra treân cô sôû chöõ Phaïn keát hôïp vôùi ngoân ngöõ cuûa hoï. Bia chöõ Khmer coå sôùm nhaát coù nieân ñieåm 611 ñöôïc tìm thaáy ôû Takeo (bia Aêngko Boâraây). Campuchia sô kyø böôùc vaøo giai ñoaïn khuûng hoaûng töø sau khi vua Jayavarman cheát (650-680). Hoaøng haäu Jayadevi naém quyeàn töø naêm 681 ñeán naêm 713 ñaõ gaây ra tình traïng baát bình trong giôùi quyù toäc vaø quan laïi. Naêm 713, Puskaraksa ñaõ truaát quyeàn nöõ hoaøng töï laäp laøm vua vaø dôøi kinh ñoâ tôùi Sambaur, treân bôø soâng Meâkoâng vaø ñaët teân laø Sambhupura. Cuøng thôøi gian ñoù, moät boä phaän Khmer goác ñaõ laäp vöông quoác rieâng treân löu vöïc soâng Seâmun. Hai vöông quoác naøy laáy daõy nuùi Ñaêngreách vaø thaùc Khoång laøm ñòa giôùi töï nhieân. Vöông quoác Campuchia bò phaân lieät gaàn moät theá kyû, naêm 774 bò vöông trieàu Nuùi ôû Java taán coâng vaø chieám ñoùng phaàn laõnh thoå phía Nam. Söï hình thaønh vaø böôùc ñaàu phaùt trieån cuûa vöông quoác Campuchia sô kyø phaûn aùnh nhöõng coá gaéng ñaàu tieân trong vieäc quy tuï vaø môû roäng ñòa baøn cö truù cuûa ngöôøi Khmer. Maëc duø coù söï chia caét, song söï thaønh laäp vöông quoác laïi laø moät yeáu
1

Trích theo Löông Ninh, Sñd, trang 83,84.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 18 -

toá xuùc taùc quan troïng nhaát cho söï trao ñoåi vaø lieân keát giöõa caùc vuøng, laø tieàn ñeà cho söï phaùt trieån vöõng chaéc cuûa giai ñoaïn sau.

2. SÖÏ KHOÂI PHUÏC VAØ PHAÙT TRIEÅN CUÛA VÖÔNG QUOÁC CAMPUCHIA (802 - 1181)
Sau khi ñaùnh deïp ñöôïc caùc thuû lónh caùt cöù vaø quaân ñoàn truù Java, vaøo naêm 802, moät hoaøng thaân Khmer ñaõ leân ngoâi vua vôùi vöông hieäu laø Jayavarman II. Chæ trong moät naêm, Jayavarman II ñaõ khoâi phuïc ñöôïc vöông quoác treân laõnh thoå mieàn Nam, töùc laø vuøng xung quanh Toânleâsaùp vaø theàm cao cuûa haï löu soâng Meâcoâng. Vöông trieàu Jayavarman keùo daøi töø naêm 802 ñeán naêm 944, coù taát caû 8 ñôøi vua. Nhaø vua vöøa laø ngöôøi ñöùng ñaàu giaùo hoäi ñöôïc thaàn thaùnh hoùa, vöøa laø ngöôøi coù quyeàn haønh cao nhaát cuûa nhaø nöôùc. Caùc taêng löõ Baølamoân giöõ nhöõng chöùc vuï cao quyù. Sau nhieàu laàn choïn ñòa ñieåm xaây döïng kinh ñoâ, cuoái cuøng Jayavarman II ñaõ laäp kinh ñoâ môùi ôû nuùi Kuleân, phía Baéc Xieâmrieäp, ñaët teân laø Mahendrapura (nghóa laø thaønh phoá cuûa thaàn vó ñaïi). Kinh ñoâ naøy caùch Aêngco 50 km veà phía Ñoâng Baéc. Ñeán ñôøi vua thöù IV, Yasovarman (889-900) ñaõ dôøi ñoâ veà nuùi Bakheng vaø ñaët teân môùi laø Yasodharapura hay coøn goïi laø AÊngco (Aêngco I, Phaïn ngöõ laø quoác ñoâ). Töø ñoù, Aêngco laø kinh ñoâ cuûa Campuchia cho tôùi theá kyû XV. Lòch söû goïi thôøi kyø naøy laø thôøi kyø Aêngco. Veà maët vò theá, AÊngco coù nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi lôùn, laø trung taâm cuûa ñòa baøn cö truù cuûa ngöôøi Khmer, xung quanh AÊngco chuû yeáu laø röøng, nguoàn nöôùc töï nhieân phong phuù (soâng Xieâmrieäp vaø Bieån hoà), Taây laø ñoàng baèng Baùtñomboong, Ñoâng Baéc laø ruoäng ôû theàm cao cuûa soâng. Vò theá naøy phuø hôïp vôùi ñieàu kieän kyõ thuaät thaáp, daân soá ít vaø quan heä vôùi beân ngoaøi coøn haïn cheá. Vì vaäy, trong moät thôøi gian khaù daøi, vöông quoác Campuchia phaùt trieån thònh ñaït. Naêm 944, Rajendravarman II leân ngoâi vua ôû caû hai mieàn Nam, Baéc Campuchia. OÂng laø con cuûa Mahendravarman (thuoäc hoaøng toäc Bhavapura ôû mieàn Baéc) vaø Mahendradevi (dì ruoät cuûa Hasavarman II (942 - 944) vua cuûa doøng Nam). Söï kieän naøy môû ñaàu moät giai ñoaïn thoáng nhaát cuûa vöông quoác döôùi thôøi trò vì cuûa vöông trieàu III. Tuy nhieân, cuoäc ñaáu tranh thoáng nhaát vöông quyeàn vaãn dieãn ra gay gaét vaø öu theá thuoäc toäc heä maët trôøi Kambuja1. Vì vaäy, ngöôøi ta coøn goïi vöông quoác Campuchia laø Kambujadesa trong thôøi kyø töø naêm 944 ñeán naêm 1177 goàm 14 ñôøi vua, hay laø teân goïi Campuchia baét nguoàn töø Kambujadesa. Veà quaân söï, quaân ñoäi Campuchia ñöôïc xaây döïng vaøo loaïi lôùn maïnh nhaát khu vöïc thôøi baáy giôø. Treân cô sôû ñoù, caùc trieàu vua thuoäc vöông trieàu naøy ñaõ môû roäng caùc cuoäc chieán tranh xaâm löôïc beân ngoaøi. ÔÛ phía Ñoâng, vöông quoác
Vaên bia cuûa vöông trieàu mieàn Nam töø theá kyû IX ñaõ goïi toäc heä cuûa mình laø Kambuja (maët trôøi) vaø toäc heä phía Baéc laø Somavamsa (maët traêng)
1

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 19 -

Campuchia taán coâng Champa nhieàu laàn trong nhöõng naêm 1145 ñeán 1149 vaø cöû hoaøng thaân Campuchia cai trò tröïc tieáp; 5 laàn taán coâng Ñaïi Vieät vaøo caùc naêm 1128, 1129, 1132, 1138 vaø 1150. ÔÛ phía Taây, Suryavarman I (1002-1050) hoaøn thaønh vieäc chinh phuïc vuøng Trung vaø Haï löu soâng Chaophya (Meânam) vaø cuûng coá quyeàn löïc cuûa vöông quoác treân cao nguyeân Coøraït. Veà kinh teá, heä thoáng thuûy lôïi ñöôïc xaây döïng hoaøn chænh, saûn xuaát noâng nghieäp oån ñònh, vieäc buoân baùn trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi phaùt trieån, nhaát laø quan heä vôùi Trung Quoác (nhaø Toáng) vaø Vieät Nam (Lyù). Daân cö gia taêng khoâng ngöøng. Veà vaên hoùa, AÁn Ñoä giaùo tieáp tuïc ñöôïc toân suøng, trong khi Phaät giaùo Tieåu thöøa baét ñaàu xaâm nhaäp. Suryavarman (1130 - 1150) ñaõ xaây döïng laïi kinh ñoâ Aêngco goïi laø Aêngco Vat (Aêngco II). Nhieàu ñeàn thaùp baèng ñaù vaøo loaïi kyø vó nhaát theá giôùi ñöôïc xaây döïng. Naêm 1165, Tribhuvanadi cöôùp ngoâi vua, laøm cho tình traïng Campuchia roái ren. Vua Champa laø Jaya Indravarman IV mang quaân taán coâng vaø chieám ñoùng Campuchia. Maõi ñeán naêm 1181, Jayavarman VII môùi giaønh laïi ñöôïc ñoäc laäp, môû ñaàu thôøi kyø höng thònh môùi cuûa vöông quoác Campuchia.

3. SÖÏ THÒNH ÑAÏT VAØ BÖÔÙC ÑAÀU SUY THOAÙI CUÛA VÖÔNG QUOÁC CAMPUCHIA (1181-1434)
Sau khi khoâi phuïc quyeàn ñoäc laäp, Jayavarman VII ñaõ tích cöïc toå chöùc laïi boä maùy haønh chính, xaây döïng laïi cung ñieän, ñeàn thôø ñaõ bò phaù huûy trong chieán tranh, cuûng coá löïc löôïng quaân söï chuaån bò môû nhöõng cuoäc chieán tranh baønh tröôùng ra beân ngoaøi. Naêm 1190, Jayavarman VII taán coâng Champa, bieán Champa thaønh moät tænh cuûa Campuchia. OÂng tieán haønh chinh phuïc toaøn boä vuøng löu vöïc soâng Meânam. OÂng cuõng ñaõ môû roäng bieân giôùi tôùi taän Luoângphabaêng (Laøo). Nhö vaäy, laõnh thoå Campuchia thôøi Jayavarman VII, phía Ñoâng tôùi bieån, phía Baéc giaùp giôùi Trung Quoác vaø Ñaïi Vieät, phía Taây tôùi Mianma. Caû vöông quoác chia laøm 90 tænh1, ñöùng ñaàu laø caùc quyù toäc vaø caùc coâng thaàn, heä thoáng giao thoâng lieân laïc khaù hoaøn chænh vôùi 121 traïm nghæ. Heä thoáng chính quyeàn töø trung öông ñeán ñòa phöông ñöôïc toå chöùc hoaøn chænh theo moâ hình nhaø nöôùc quaân chuû chuyeân cheá. Caùc maët kinh teá, chính trò cuûa vöông quoác ñeàu phaùt trieån cöïc thònh. Jayavarman VII ñaõ cho thoáng keâ soá ñeán chuøa, töôïng thaàn, taêng löõ, laøng maïc vaø noâng daân. Quy ñònh cheá ñoä thueá khoùa, laäp beänh vieän (120 caùi). OÂng coøn cho xaây
1

Vaên bia Campuchia laïi noùi laø coù 23 tænh

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 20 -

döïng kinh ñoâ Aêngco Thom caùch Aêngco Vaùt hôn moät km veà phía Baéc. Aêngco Thom (AÊngco III) laø moät toång theå kieán truùc ñoà soä gaáp Aêngco Vaùt 4 laàn. Ñieåm khaùc bieät lôùn nhaát laø daáu aán Phaät giaùo Ñaïi thöøa troäi hôn AÁn Ñoä giaùo. Sau thôøi Jayavarman VII, vöông quoác Campuchia vaãn tieáp tuïc huøng maïnh, lieân tuïc taán coâng caùc nöôùc laùng gieàng nhöng ñaõ yeáu ñi raát nhieàu vaø chaám döùt haún töø sau naêm 1218. Tröôùc ñoù Campuchia 3 laàn taán coâng Ñaïi Vieät vaøo caùc naêm 1207, 1216 vaø 1218, nhöng ñeàu thaát baïi. Naêm 1220, Campuchia phaûi trao traû ñoäc laäp cho Champa vaø laøm ngô tröôùc söï laäp quoác cuûa ngöôøi Laøo, Thaùi, thaäm chí coøn bò ngöôøi Thaùi taán coâng, xaâm laán vaø cai trò (1352-1357, 1394), vöông quoác Campuchia bò chieán tranh taøn phaù, kinh ñoâ bò maát ñi boä maët ñoâng ñuùc vaø thònh vöôïng vaø ñeán naêm 1432, vua Pônhiayeát dôøi ñoâ veà Basan. Cuoái cuøng, naêm 1434, oâng dôøi ñoâ veà thaønh phoá 4 maët soâng (Chakdomuk) laø Phnoâmpeânh ngaøy nay. Lyù do cuûa söï dôøi ñoâ naøy chuû yeáu vì AÊngco ñaõ taøn luïi, ngöôøi Thaùi lieân tuïc taán coâng kinh ñoâ cuõ. Lòch söû Campuchia böôùc sang thôøi kyø môùi, thôøi kyø suy thoaùi cuûa cheá ñoä phong kieán Campuchia. Tình hình kinh teá, xaõ hoäi vaø vaên hoùa Campuchia thôøi kyø AÊngko Veà kinh teá: cô sôû cuûa neàn kinh teá laø noâng nghieäp troàng luùa. Cö daân noâng nghieäp Khmer troàng luùa theo thôøi vuï vaø thu hoaïch moät phaàn laø “luùa trôøi” nhö ôû Nam boä Vieät Nam. Gaïo coøn laøm vaät trung gian trao ñoåi vaø noäp thueá. Tuy nhieân, kyõ thuaät khaù laïc haäu, ruoäng chuû yeáu laø ñoäc canh, chöa duøng boø keùo, chöa boùn phaân. Thuû coâng nghieäp cuûa cö daân Khmer cuõng khaù phaùt trieån veà caùc ngheà laøm goám, duïng cuï gia ñình, deät vaûi baèng sôïi boâng, ñoùng xe boø keùo, thuyeàn goã, ñoà duøng vaø ñoà trang söùc quyù, nhaát laø kyõ thuaät xaây döïng ñeàn thaùp tuyeät vôøi. Tuy nhieân, kyõ thuaät thuû coâng coøn ôû trình ñoä thaáp. Maëc duø coù caùc loaïi saûn phaåm cuûa nöôùc ngoaøi nhö laø ñoà söù, luïa, sôn maøi, vaûi gai, vaøng baïc, duïng cuï baèng ñoàng cuûa Trung Quoác,... song raát ít taøi lieäu ghi cheùp veà thöông maïi Campuchia giai ñoaïn naøy. Töôøng Bayon coù böùc phuø ñieâu mieâu taû caûnh chôï buùa: ngöôøi baùn röôïu, baùn caù, choïi gaø, ñaùnh côø. Saûn vaät töï nhieân phong phuù nhö caù ôû Bieån hoà, muoâng thuù phong phuù ôû röøng, “luùa trôøi” vaø caùc loaïi caây rau coû, baàu bí,...goã quyù, saùp ong, ngaø voi, söøng teâ, ñaäu khaáu, caùnh kieán, hoà tieâu, chính laø ñieàu kieän toát nhaát ñeå giuùp cho cö daân Campuchia coù cuoäc soáng oån ñònh vaø phaùt trieån. Ñaùng chuù yù nhaát laø, baèng söùc lao ñoäng vaø khaû naêng saùng taïo cuûa mình, ngöôøi Khmer ñaõ taïo neân nhöõng coâng trình thuûy lôïi to lôùn beân caïnh nhöõng ngoïn thaùp huøng vó. Tieâu bieåu nhaát laø hai hoà Baray Ñoâng thôøi Yasovarman I (7000mx12000m) vaø Baray Taây thôøi Udayadityavarman II (8000m x 2200m) ñeå tröõ nöôùc, khaéc phuïc

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 21 -

haïn haùn vaø luõ luït. Ngoaøi ra coøn coù khaù nhieàu hoà lôùn, nhoû vaø heä thoáng keânh möông daãn nöôùc ñeå baûo veä ñaát khoûi bò soùi moøn, giao thoâng vaän taûi höõu hieäu. Veà xaõ hoäi: noâng daân laø boä phaän chuû yeáu trong xaõ hoäi Campuchia. Hoï laø löïc löôïng saûn xuaát chính, vöøa taïo ra saûn phaåm noâng nghieäp, thuû coâng nghieäp thaäm chí caû trao ñoåi saûn phaåm vaø ñoàng thôøi cuõng laø löïc löôïng chính taïo neân nhöõng coâng trình thuûy lôïi, kieán truùc vó ñaïi. Haàu heát noâng daân Campuchia thôøi kyø naøy ñeàu laø ngöôøi töï do, soáng theo töøng laøng, döôùi daïng coâng xaõ noâng thoân, söï phaân hoùa giaøu ngheøo, quyeàn chieám höõu tö nhaân veà ruoäng ñaát ñaõ xuaát hieän theå hieän qua “Chaânlaïp phong thoå kyù” cuûa Chu Ñaït Quan vaø vaên bia veà moät soá vuï tranh chaáp vaø kieän caùo gay gaét veà ruoäng ñaát. Noâ leä coù soá löôïng ñaùng keå vaø ñoùng vai troø quan troïng trong ñeàn mieáu, haàu haï trong gia ñình quyù toäc. Hoï cuõng coù moät phaàn ruoäng ñaát, soáng thaønh laøng vaø töï caøy caáy ñeå nuoâi soáng mình. Hoï laø taøi saûn cuûa chuû hay ñeàn mieáu coù giaù caû, coù chuyeån nhöôïng, cho taëng. Ñeán cuoái theá kyû XVIII, Phaät giaùo Tieåu thöøa thònh haønh, ñeàn AÁn Ñoä giaùo bò boû hoang, ruoäng ñaát, noâ leä chuyeån sang nhaø nöôùc. Luùc ñoù caùc ghi cheùp cuûa Chu Ñaït Quan chæ noùi veà noâ tì cuûa quyù toäc quan laïi vaø caû nhaø giaøu. Ñöùng ñaàu taàng lôùp quyù toäc, quan laïi laø nhaø vua, tieáp ñeán laø teå töôùng vaø caùc quan thöôïng thö, caùc quan coá vaán vaø tö phaùp. Beân döôùi laø heä thoáng quan laïi töø caáp tænh ñeán laøng xaõ. Moät soá taêng löõ coù hoïc vaán cao cuõng tham gia nhieàu coâng vieäc quan troïng cuûa Nhaø nöôùc. Quyù toäc vaø quan laïi do nhaø vua boå nhieäm vaø traû “löông” döôùi hình thöùc boång loäc thöôøng xuyeân. Hoï khoâng coù laõnh ñòa rieâng maø thu nhaäp töø nguoàn thueá saûn phaåm vaø toâ lao dòch boå dòch theo laøng vaø soá lao ñoäng. Heä thoáng quan chöùc ôû vöông quoác Campuchia thôøi kyø naøy nhìn chung ñaõ hoaït ñoäng coù vai troø thöïc teá, höõu hieäu trong coâng cuoäc xaây döïng vaø phaùt trieån vöông quoác. Moät boä phaän ñòa chuû cuõng ñaõ toàn taïi ôû vöông quoác nhöng raát ít taøi lieäu nhaéc ñeán. Veà vaên hoùa: tieáng Khmer coù nhieàu yeáu toá mang ñaëc tröng cô taàng Nam AÙ. Nhöng ñieåm khaùc bieät quan troïng laø heä thoáng soá ñeám döïa treân soá 5 chöù khoâng phaûi haøng chuïc. Döïa treân chöõ coå AÁn Ñoä Sanskrit, ngöôøi Khmer ñaõ saùng taïo ra heä thoáng chöõ coå Khmer töø theá kyû thöù VI vaø coù theå laø theá kyû thöù VII (vaên bia AÊngco Boâraây coù nieân ñieåm 611). Thôøi kyø thònh ñaït AÊngco, vaên chöõ Phaïn ñöôïc coi laø vaên chöông baùc hoïc, chöõ Khmer haàu nhö chæ ñöôïc vieát vôùi tính caùch laø nhöõng thoâng baùo ñôn giaûn cho quaàn chuùng. Ñeán theá kyû thöù XIII, chöõ Khmer daàn daàn ñöôïc caûi tieán vaø haàu nhö thay theá haún chöõ Phaïn. Toân giaùo laø moät trong nhöõng yeáu toá quan troïng khaùc cuûa ñôøi soáng vaên hoùa. Tín ngöôõng coå truyeàn (ña thaàn giaùo) vaø thôø cuùng toå tieân vaãn laø moät boä phaän quan

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 22 -

troïng vaø laø neàn taûng cuûa ñôøi soáng tinh thaàn cuûa nhaân daân Khmer. Caùc toân giaùo lôùn aûnh höôûng maïnh meõ ôû vöông quoác Campuchia. AÁn Ñoä giaùo thònh haønh ôû Campuchia. Ñeán theá kyû XI, Phaät giaùo Ñaïi thöøa gia taêng aûnh höôûng vaø ñeán thôøiJayavarman VII ñöôïc coi laø quoác giaùo. Ñeán theá kyû XIII, Phaät giaùo Tieåu thöøa baét ñaàu gia nhaäp vaø thay theá daàn ñòa vò caùc toân giaùo khaùc. Tuy nhieân caùc giaùo phaùi khaùc nhau vaãn toàn taïi vaø hoaït ñoäng yeân oån beân caïnh nhau nhö ñaëc tính cuûa phöông Ñoâng vaäy. Ngheä thuaät kieán truùc Campuchia vôùi haøng traêm ñeàn thaùp lôùn nhoû laø minh chöùng roõ raøng cho taøi naêng ñaëc bieät cuûa ngöôøi Khmer. Trong ñoù noåi baät leân hai coâng trình laø AÊngco Vaùt vaø AÊngco Thom laø nieàm töï haøo vaø kieâu haõnh cuûa nhaân daân Campuchia. AÊngco Vaùt (AÊngco II) laø moät toång theå kieán truùc baèng ñaù goàm 5 ngoâi thaùp chaïm khaéc coâng phu ñaët treân moät beä cao hình chöõ nhaät 187m x 215m, ñænh cao nhaát laø 63m. Xung quanh laø haøo nöôùc chieàu roäng 200m, chu vi 5,5km, ñeàu laùt ñaù 18 baäc cao. Bao boïc khu vöïc laø böùc töôøng cao baèng ñaù ong vaø sa thaïch coù caùc thaùp ñaët taïi 4 goùc. Hoa vaên vaø töôïng thaàn ñeàu nhaèm muïc ñích thôø thaàn Vishnu vaø Siva. AÊngco Thom (AÊngco III) laø moät toång theå kieán truùc noåi baät leân baèng 49 ngoïn thaùp 4 maët ñaët trong moät khuoân vieân ñoà soä gaáp 4 laàn AÊngco Vaùt, coù 2 laàn töôøng thaønh bao boïc hình vuoâng, moãi caïnh 4 km. Naêm con ñöôøng ñaát noåi ñi qua 5 coång ñoà soä, moãi coång ñeàu coù thaùp, hai beân ñöôøng laø lan can döôùi hình thöùc nhöõng ngöôøi khoång loà duøng ñaàu goái ñôõ moät con raén coù baûy chieác ñaàu xoøe ra nhö caùnh quaït, ôû moãi ñaàu cuûa con ñöôøng ñaép noåi. ÔÛ trung taâm AÊngco Thom laø ngoâi ñeàn Bayon hình kim töï thaùp, ñænh baèng vaøng, boán maët ngöôøi khoång loà. Caùc phieán ñaù choàng leân nhau khoâng heà coù xi maêng. Vaùch töôøng laø chaân dung cuûa Jayavarman VII döôùi hình thöùc Boà taùt Ñaïi thöøa Avalokitesvara. Phong tuïc taäp quaùn xa xöa cuûa ngöôøi Khmer ñöôïc Chu Ñaït Quan keå laïi nhö leã sô sinh, leã tröôûng thaønh cho con gaùi tuoåi 14 goàm nhieàu böôùc nhö vaøo phoøng the (chol - molup), caét buùi toùc, hoïc cö söû (chap - srey), hoïc nöõ coâng, phong tuïc cöôùi xin, ma chay, leã cuùng toå tieân (pchum - ben), caùc nghi thöùc ngaøy teát (cholchram - thmaây). Ñaàu naêm môùi, moãi gia ñình ñeàu ñaép nuùi coâng tích treân ñòa ñieåm xaây döïng coâng trình coâng ích trong laøng. Ngöôøi Khmer thích nhaïc vaø ca muùa. Hoï hoøa vaøo ñieäu muùa thaät côûi môû, vui töôi, deã gaàn guõi. Daøn nhaïc goàm nhöõng boä troáng, chieâng ñoäc ñaùo. Nhöõng coâng trình thuûy lôïi cuõng chính laø neàn taûng cuûa kieán truùc AÊngco maø coâng söùc vaø taøi naêng lôùn lao cuûa cö daân Khmer ñaõ taïo ra trong vieäc thích öùng vôùi

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 23 -

hoaøn caûnh moâi tröôøng. Ñieàu ñoù cuõng noùi leân cô sôû lieân keát vôùi toäc ngöôøi vaø ñònh hình cuûa vaên hoùa Khmer.

4. GIAI ÑOAÏN KHUÛNG HOAÛNG, SUY VONG CUÛA VÖÔNG QUOÁC CAMPUCHIA VAØ PHONG TRAØO ÑAÁU TRANH CHOÁNG THÖÏC DAÂN PHAÙP XAÂM LÖÔÏC CUÛA NHAÂN DAÂN CAMPUCHIA (1434 1945)

Söï khuûng hoaûng, suy vong cuûa vöông quoác Campuchia (1434-1863) Töø naêm 1434 kinh ñoâ môùi cuûa Campuchia laø Catunmuka (thaønh phoá boán maët soâng Phnoâmpeânh)1, troïng taâm cuûa vöông quoác chuyeån veà vuøng Ñoâng Nam cuûa Bieån hoà. Vuøng naøy bao goàm chuû yeáu nhöõng tænh Konñan, Praâyveng, Xoaøirieâng, Takeo hieän nay, vôùi nhöõng caùnh ñoàng baèng phaúng vaø ñaát ñai phì nhieâu. Naêm 1450, vöông quoác Ayutthaya (Ayut’ia) cho quaân taán coâng Campuchia, môû ñaàu giai ñoaïn II cuûa cuoäc chieán tranh xaâm löôïc cuûa ngöôøi Thaùi (1450-1595). Nhaân daân Campuchia döôùi söï laõnh ñaïo cuûa vua Srey (teâân khaùc laø Tieraraja) ñaõ ñaùnh baïi cuoäc xaâm löôïc naøy. Nhöng trong noäi boä vöông trieàu Campuchia xaûy ra aâm möu cöôùp ngoâi cuûa Soryotei (con trai vua Preah Noreay, chaùu ruoät cuûa Srey). Ñaát nöôùc bò chia xeû laøm ba (1460-1475), gaây neân chieán tranh, laøng maïc tieâu ñieàu, xô xaùc. Em trai cuûa Srey laø Thommo Reachea ñaõ bí maät lieân heä vôùi ngöôøi Thaùi. Naêm 1475, Thommo ñöôïc quaân Thaùi ñöa leân ngoâi neân ñaõ chaáp nhaän söï baûøo hoä cuûa ngöôøi Thaùi. Vua Srey vaø Soryotei bò baét ñöa veà Ayutthaya. Ñaàu theá kyû XVI, vöông quoác Campuchia bò chia laøm ba phe laïi tranh chaáp nhau döõ doäi. Naêm 1529, Angchan thaéng theá deïp yeân caùc ñoái thuû leân ngoâi vua vaø dôøi ñoâ veà Loâveách. Cuoäc chieán tranh choáng Ayutthaya xaâm löôïc vaãn dieãn ra vaøo caùc naêm 1525, 1540, 1588, 1590, 1593,1595. Keát quaû, vöông trieàu Campuchia giöõ quan heä thaàn phuïc ngöôøi Thaùi. Naêm 1618, vua Cheychetta II leân ngoâi (1618-1628). Naêm 1620, oâng ñònh ñoâ ôû Uñoâng vaø keát hoân vôùi coâng chuùa Ngoïc Vaïn, con chuùa Nguyeãn Phuùc Nguyeân (Vieät Nam), nhaèm tìm choã döïa môùi ñeå khoâi phuïc neàn töï chuû. Töø ñaây, Campuchia ñaët döôùi söï tranh giaønh aûnh höôûng cuûa Xieâm vaø Vieät. Khuûng hoaûng trieàu chính dieãn ra thöôøng xuyeân vaø saâu saéc: theá kyû XVI coù 13 ñôøi vua, theá kyû XVIII coù 17 ñôøi vua thì coù 7 ngöôøi bò gieát, 3 ngöôøi bò laät ñoå, 4 cuoäc baïo ñoäng lôùn cuûa quyù toäc. Cuoái theá kyû XVIII, Xieâm giaønh ñöôïc quyeàn baûo hoä ôû Campuchia. Naêm 1792, Xieâm ñöa Angeng veà laøm vua ôû Campuchia. Hai naêm sau oâng cheát, Campuchia khoâng coù vua. Ñeán naêm 1806, Xieâm môùi ñöa con oâng laø Angchan leân ngoâi vaø saép ñaët quan chöùc cho
1

Theo D.G.E Hall : “Lòch söû Ñoâng Nam AÙ”- Nhaø xuaát baûn chính trò Quoác gia Haø Noäi 1997 thì kinh ñoâ AÊêngko bò boû rôi vaøo naêm 1444. Trang 204 - 212.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 24 -

Campuchia. Angchan möôïn quaân Nguyeãn ñeå loaïi boû aûnh höôûng cuûa Xieâm thaønh coâng. Naêm 1834, Angchan cheát, trieàu ñình Hueá ñöa con gaùi oâng laø Angmay leân ngoâi. Chieán tranh Xieâm - Vieät noå ra ñeán 1874, hai beân thoûa thuaän ñöa Angñuoâng (thaân Xieâm) leân ngoâi. Naêm 1860, Angñuoâng cheát, con oâng laø Angvoâtaây ñöôïc Xieâm ñöa veà laøm vua, hieäu laø Noâroâñoâm. Xung ñoät lôùn giöõa Angphim (Sivoâtha) vaø Noâroâñoâm dieãn ra gay gaét. Thaùng 7- 1863, chieán haïm Gia Ñònh do quan ba Doudartde Lagreùe chæ huy, noå suùng thò uy, Noâroâñoâm chaáp nhaän ngay laäp töùc söï baûo hoä cuûa Phaùp. Lòch söû Campuchia böôùc sang trang môùi.

Tình hình kinh teá, chính trò, xaõ hoäi Campuchia töø 1434 ñeán 1863 Veà kinh teá: khi troïng taâm chính trò chuyeån veà Ñoâng Nam Bieån hoà, ñieàu kieän ñoàng ruoäng baèng phaúng, ñaát ñai phì nhieâu toû ra raát thuaän lôïi cho cö daân Khmer phaùt trieån kinh teá noâng nghieäp truyeàn thoáng. Hoï troàng luùa treân nhöõng theàm cao con soâng, taän duïng nguoàn nöôùc töï nhieân baèng nhöõng coâng trình thuûy lôïi. Nhieàu ao, hoà ñöôïc ñaøo trong laøng ñeå phuïc vuï ñôøi soáng con ngöôøi. Tuy nhieân, trình ñoä kyõ thuaät canh taùc coøn raát laïc haäu, khoâng boùn phaân maø chæ ñoát coû tröôùc khi laøm ñaát, ruoäng ñaát chuû yeáu troàng moät vuï. Nhöõng chaân ruoäng thaáp vaø ñaàm laày haàu nhö khoâng ñöôïc nhaân daân chuù yù troàng caáy. Trong ñieàu kieän ruoäng ñaát roäng raõi chöa ñöôïc khai phaù, noâng daân Campuchia khai phaù ruoäng hoang vaø ñöôïc chia moät khaåu phaàn vónh vieãn. Quyeàn söû duïng ruoäng ñaát toái cao thuoäc nhaø vua. Maëc duø ruoäng tö toàn taïi phoå bieán song vaãn khoâng phaùt trieån ñöôïc do kyõ thuaät canh taùc laïc haäu, phöông thöùc canh taùc coøn döïa chuû yeáu vaøo töï nhieân, ruoäng ñaát roäng raõi khoâng trôû thaønh moät vaán ñeà soáng coøn vôùi cö daân... neân coâng xaõ ñaõ giöõ ñöôïc tính baûo löu laâu daøi cuûa noù. Caùc maët kinh teá khaùc nhìn chung keùm phaùt trieån. Veà chính trò, xaõ hoäi: ôû Campuchia toàn taïi moät chính quyeàn phong kieán khoâng taäp trung. Ñöùng ñaàu ñaát nöôùc laø nhaø vua - ñaïi bieåu cao nhaát veà vöông quyeàn vaø thaàn quyeàn. Ñaïo Phaät laø quoác giaùo cuõng thöøa nhaän nhaø vua laø keû coù quyeàn uy lôùn nhaát vaø coù nghóa vuï phaûi thöïc hieän quyeàn löïc ñoù. Boä maùy chính quyeàn ôû trung öông coøn ñôn giaûn vaø phaân quyeàn maïnh meõ, goàm ba vöông phuû coù quyeàn lôïi kinh teá lôùn : - Vöông phuû cuûa phoù vöông coù quyeàn thu thueá vaø cai quaûn 7 tænh. - Vöông phuû cuûa thaùi töû coù quyeàn thu thueá vaø cai quaûn 5 tænh. - Vöông phuû cuûa hoaøng thaùi haäu coù quyeàn thu thueá vaø cai quaûn 3 tænh.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 25 -

Ñôn vò haønh chính xaõ hoäi chuû yeáu laø khum, phum (aáp, laøng), ñöùng ñaàu laø lyù tröôûng do daân baàu. Phaùp luaät nhaø vua chæ ñeán huyeän, tænh (xroác, kheùt) maø khoâng theå tôùi laøng xaõ. Giai caáp ñòa chuû phong kieán chuû yeáu soáng baèng boùc loät lao ñoäng thaëng dö cuûa noâng daân, döïa treân ñòa vò laø thaân toäc vaø ñöôïc nhaø vua ban caáp boång loäc. Löïc löôïng naøy leä thuoäc ngoâi vua chaët cheõ hôn nhieàu so vôùi thôøi kyø AÊngko. Cuõng vì theá giai caáp ñòa chuû phong kieán Campuchia haàu nhö taùch rôøi khoûi saûn xuaát, rôøi boû traùch nhieäm ñoái vôùi vieäc ñieàu haønh saûn xuaát vaø chaêm lo ñôøi soáng nhaân daân. Ñoù cuõng laø lyù do maø caùc cuoäc tranh giaønh ñòa vò, quyeàn lôïi trong giai caáp phong kieán dieãn ra thöôøng xuyeân. Giai caáp noâng daân chuû yeáu laø noâng daân coâng xaõ nhöng khoâng coù söï quaûn lyù vaø phaân phoái ruoäng ñaát cuûa coâng xaõ, khoâng caàn coù söï ñieàu haønh saûn xuaát vaø hoaït ñoäng thuûy lôïi cuûa nhaø nöôùc. Ngoaøi vieäc phaûi noäp thueá vaø lao dòch, noâng daân (neakchea) khoâng coù moái lieân heä gì vôùi beân ngoaøi. Thôøi kyø naøy ít khi coù hieän töôïng kieâm tính ruoäng ñaát, tranh chaáp nhoû cuõng khoâng xaûy ra do ñaëc ñieåm daân cö thöa thôùt, ruoäng ñaát dö thöøa. Moät boä phaän daân cö laø nhöõng ngöôøi khoâng coù quyeàn töï do goàm noâ leä (pol, teaskar vaø moät soá noâng daân leä thuoäc neakngea) maø phaàn lôùn laø ngöôøi phaïm toäi. Taàng lôùp coâng, thöông haàu nhö khoâng chuyeân nghieäp do ñaëc ñieåm neàn kinh teá Campuchia thôøi kyø naøy ñoùng kín, töï caáp, töï tuùc. Veà vaên hoùa: nhìn chung, daân cö Khmer vaãn tieáp tuïc duy trì vaø phaùt trieån ôû möùc ñoä chaäm chaïp nhöõng giaù trò vaên hoùa, vaät chaát, tinh thaàn thôøi kyø tröôùc. Nhöng ôû giai ñoaïn naøy, neùt noåi baät cuûa vaên hoùa Campuchia laø vaên hoùa xoùm laøng.

Söï xaâm löôïc cuûa thöïc daân phaùp vaø phong traøo ñaáu tranh nhaân daân Campuchia (1863-1945) Tröôùc khi thöïc daân Phaùp xaâm löôïc Campuchia, caùc giaùo só Phaùp ñi ñaàu laø Luisôvôrôi (Louis Chevereuil) laäp ra Hoäi “truyeàn baù nieàm tin”, hoaït ñoäng ôû Uñoâng trong 3 naêm (1662-1665). Maëc duø khoâng coù keát quaû, song caùc giaùo só Phaùp vaãn duy trì xaâm nhaäp, chaêm chuù theo doõi tình hình chính trò Campuchia. Naêm 1855, caùc giaùo só Phaùp ñaõ loâi keùo ñöôïc Angñuoâng vieát thö vaø göûi leã vaät caàu thaân vôùi Napoleon III. Treân cô sôû ñoù, chính phuû Phaùp ñaõ cöû Ñô Moângtinhi (De Montini) ñeán Campuchia kyù Hieäp öôùc “lieân minh vaø thöông maïi”. AÂm möu cuûa Phaùp bò chaën laïi do trieàu ñình Xieâm gaây aùp löïc vôùi Angñuoâng. Thaùng 1/1860, Angñuoâng cheát, con laø Noâroâñoâm leân thay ñaõ toû ra beá taéc tröôùc hai keû thuø Xieâm, Phaùp. Thaùng 6/1863, vôùi danh nghóa tìm ñòa ñieåm xaây döïng caên

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 26 -

cöù haûi quaân, Ñô Lagiôreâ (Doudart de Lagreùe) ñaõ ñeán Uñoâng baát chaáp söï coù maët cuûa trieàu ñình Xieâm kyù vôùi Noâñoâroâm hieäp öôùc baûo hoä ngaøy 11/8/1863. Noäi dung goàm nhöõng ñieàu khoaûn chính: 1. Phaùp nhaän baûo hoä Campuchia; hoaøng ñeá Phaùp cöû khaâm söù beân caïnh nhaø vua Campuchia. 2. Moïi kyù keát vaø giao tieáp cuûa Campuchia vôùi nöôùc khaùc phaûi ñöôïc Phaùp ñoàng yù. 3. Thöøa nhaän quyeàn laõnh söï taøi phaùn cuûa Phaùp. 4. Haøng hoùa Phaùp vaøo Campuchia ñöôïc mieãn thueá. 5. Phaùp ñöôïc töï do truyeàn ñaïo ôû Campuchia. Hieäp öôùc 1863 bieán Campuchia thaønh söù baûo hoä cuûa Phaùp, gaït boû aûnh höôûng cuûa Xieâm. Phong kieán Xieâm khoâng chòu töø boû quyeàn lôïi ôû Campuchia neân ñaõ gaây aùp löïc buoäc Noâroâñoâm phaûi kí hieäp öôùc vôùi Xieâm. Noâroâñoâm ñoàng yù caét hai tænh Puoácsaùt vaø Koângpoângxoaøi cho Xieâm. Xieâm che chôû cho Campuchia vaø seõ taán phong cho Noâroâñoâm ôû Baêngkoác. Ngaøy 3 thaùng 3 naêm 1864, khi Noâroâñoâm cuøng ñoaøn tuøy tuøng ñi Baêngkoác, Ñô Lagiôreâ cho quaân taán coâng, chieám hoaøng cung, Noâroâñoâm buoäc phaûi quay veà. Thaùng 4/1864, hieäp öôùc Phaùp - Campuchia ñöôïc Napoleon III pheâ chuaån, ñònh ngaøy ñaêng quang cuûa Noâroâñoâm ôû Uñoâng laø 3/6/1864 coù söï tham döï cuûa ñaïi bieåu Xieâm, Phaùp. Ngaøy 15/7/1867 Phaùp - Xieâm ñaõ kí hieäp öôùc vôùi noäi dung chuû yeáu nhö sau: 1. Xieâm thöøa nhaän quyeàn baûo hoä cuûa Phaùp ôû Campuchia. 2. Huûy boû hieäp öôùc Campuchia -Xieâm kí keát thaùng 12-1863. 3. Chính phuû Phaùp caét hai tænh Baùt Ñom Boong vaø AÊngco cho Xieâm. Hieäp öôùc naøy laø moät thoûa thuaän chia phaàn cuûa hai keû xaâm löôïc Campuchia. Ngaøy 17/6/1864, thoáng ñoác Nam Kyø laø Thomson ñaõ cuøng moät toaùn lính, leâ tuoát traàn xoâng vaøo hoaøng cung buoäc Noâroâñoâm kí hieäp öôùc vieát saün, noäi dung chuû yeáu laø: 1.Vua Campuchia chaáp nhaän moïi caûi caùch veà haønh chính, tö phaùp, taøi chính, thöông nghieäp do chính phuû Phaùp tieán haønh. 2. Caùc quan chöùc baûn xöù ôû caùc tænh ñöôïc giöõ nguyeân nhöng chòu söï kieåm soaùt vaø ñieàu khieån cuûa Phaùp . 3. Caùc ngaønh thueá khoùa, thöông chính, giao thoâng do caùc quan chöùc ngöôøi Phaùp naém. 4. Chính phuû Phaùp boå nhieäm caùc coâng söù Phaùp ñöùng ñaàu caùc tænh ñeå duy trì traät töï, trò an vaø kieåm soaùt caùc nhaø chöùc traùch ñòa phöông. Coâng söù chòu söï ñieàu khieån cuûa khaâm söù, khaâm söù ñaët döôùi quyeàn thoáng ñoác Nam Kyø.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 27 -

Hieäp öôùc naøy bieán Campuchia thaønh thuoäc ñòa cuûa thöïc daân Phaùp. Nhaân daân Campuchia chòu theâm moät aùch boùc loät naëng neà cuûa thöïc daân Phaùp ñaõ khoâng ngöøng noåi daäy ñaáu tranh choáng Phaùp khaép caû nöôùc. Môû ñaàu laø phong traøo ñaáu tranh cuûa giai caáp phong kieán do Sivoâtha, Xeânoângxoâ, Comhenggiuytheâa laõnh ñaïo. Töø naêm 1861-1862, nghóa quaân ñaõ chieám ñöôïc caùc tænh Baphroâm, Uñoâng, Noâroâñoâm phaûi chaïy veà Baùtñomboong. Nhôø söï giuùp ñôõ cuûa Xieâm vaø Phaùp, Noâroâñoâm vaø löïc löôïng phong kieán ñaõ ñaùnh lui ñöôïc nghóa quaân. Töôùng Xeânoângxoâ bò baét, Comhenggiuytheâa bò töû traän vaøo thaùng 10/1862. Phong traøo bò laéng xuoáng moät thôøi gian. Cuoái naêm 1876, Sivoâtha laïi noåi daäy hoaït ñoäng ôû Koângboângxoaøi, Baphnoâm. Ngaøy 18/2/1877, quaân Phaùp vaø quaân trieàu ñình taäp trung vaây queùt nghóa quaân ôû Vaùtpachi. Ñöôïc nhaân daân giuùp ñôõ vaø quaân lính trieàu ñình baùo ñoäng, quaân khôûi nghóa di chuyeån leân phía Baéc ñaùnh chieám Thbongkhnum. Maëc duø keû thuø duøng moïi caùch töø ñaøn aùp ñeán mua chuoäc song Sivoâtha vaãn kieân quyeát laõnh ñaïo phong traøo choáng Phaùp. Thaùng 1/1892, Sivoâtha bò oám naëng vaø töø traàn taïi Phumkrac thuoäc tænh Koângboângthom. Phong traøo taøn luò daàn. Cuoäc ñaáu tranh cuûa Sivoâtha vaø caùc baïn höõu cuûa oâng ñaõ coå vuõ cho daân toäc Campuchia ñaáu tranh vì ñoäc laäp daân toäc vaø haïnh phuùc cuûa nhaân daân. Giöõa luùc phong traøo khôûi nghóa cuûa Sivoâtha laéng xuoáng thì phong traøo khôûi nghóa do Achasoa laõnh ñaïo buøng noå. Voán laø moät trong nhöõng thuû lónh cuûa phong traøo Sivoâtha, khi Noâroâñoâm caâu keát vôùi Xieâm, Phaùp ñaøn aùp phong traøo, Achasoa ñaõ lui veà daõy nuùi Thaát Sôn (giaùp bieân giôùi Vieät Nam - Campuchia) tieáp tuïc ñaáu tranh. Töø naêm 1863 ñeán 1866, nghóa quaân hoaït ñoäng maïnh meõ ôû Haø Tieân, Koângboângsom vaø vònh Xieâm. Ñaây laø cuoäc ñaáu tranh coù söï tham gia cuûa ñoâng ñaûo nhaân daân Vieät Nam phoái hôïp vôùi nhaân daân Khmer choáng Phaùp vaø caùc theá löïc phong kieán phaûn ñoäng hai nöôùc. Cuoäc khôûi nghóa ñaõ gaây cho quaân thuø nhieàu thaát baïi lôùn, laøm chuû ñòa baøn bieân giôùi hai nöôùc. Ngaøy 18/8/1866, Achasoa bò baét laøm cho phong traøo ôû Chaâu Ñoác, Haø Tieân, Koângboângxpö, Koângboângsom suy yeáu daàn. Sau khi cuoäc khôûi nghóa cuûa Achasoa bò ñaøn aùp, moät phong traøo choáng Phaùp laïi buøng leân ôû Taây Ninh do nhaø sö Pucoâmboâ laõnh ñaïo. Thaùng 5/1866, sau khi ñöôïc nghóa quaân Tröông Quyeàn giaûi thoaùt khoûi nhaø tuø cuûa Phaùp ôû Saøi Goøn, Pucoâmboâ veà Taây Ninh laõnh ñaïo nhaân daân Khmer, Xtieâng, Chaøm, Thöôïng, Vieät noåi daäy khôûi nghóa. Nghóa quaân tieán haønh chieán tranh du kích, gaây cho Phaùp nhieàu thieät haïi. Trong thaùnh 6/1866, nghóa quaân ñaõ toå chöùc nhieàu traän ñaùnh, ñaõ töøng gieát ñöôïc vieân trung töôùng Phaùp Maùcsedô (Marchaise). Thaùng 8/1866, nghóa quaân ruùt veà hoaït ñoäng ôû Ñoâng Baéc Campuchia, ñaùnh baïi nhieàu cuoäc haønh quaân cuûa Noâroâñoâm vaø quaân Phaùp, uy hieáp Uñoâng. Giöõa naêm 1867, do thöïc daân Phaùp duøng keá li giaùn, nghóa quaân yeáu daàn, chuyeån leân phía Baéc Campuchia, hoaït ñoäng ôû bieân giôùi Laøo.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 28 -

Cuoái naêm 1867, nghóa quaân bò bao vaây ôû Koângpoângthom, maëc duø chieán ñaáu duõng caûm, song do töông quan löïc löôïng cheânh leäch neân bò thaát baïi. Pucoâmboâ bò baét gieát vaø bò beâu ñaàu ôû Phnoâmpeânh vaøo ngaøy 3/12/1867. Cuoäc ñaáu tranh cuûa Pucoâmboâ laø bieåu hieän ñeïp ñeõ cuûa phong traøo ñoaøn keát ñaáu tranh choáng Phaùp cuûa nhaân daân 3 nöôùc Vieät Nam, Campuchia vaø Laøo. Ñaàu theá kyû XX, caùc cuoäc ñaáu tranh cuûa nhaân daân Campuchia dieãn ra maïnh meõ. Ñaùng chuù yù laø phong traøo ñaáu tranh cuûa nhaø sö Angsnuoân ôû mieàn Baéc Campuchia naêm 1905; lôøi toá caùo cuûa thaùi töû Yukaêngto ôû Phaùp vaøo naêm 1900; cuoäc ñaáu tranh cuûa nhaân daân tænh Baùtñomboong do Kathatoc vaø Vixenhu laõnh ñaïo (19071909) vaø phong traøo ñaáu tranh cuûa nhaân daân thieåu soá do Patrangluoâng laõnh ñaïo naêm 1910. Nhìn chung, caùc phong traøo ñaáu tranh cuûa nhaân daân Campuchia cuoái theá kyû XIX ñaàu theá kyû XX choáng thöïc daân Phaùp vaø taäp ñoaøn phong kieán phaûn ñoäng Uñoâng nhaèm muïc tieâu giaûi phoùng daân toäc. Löïc löôïng tham gia laø moïi thaønh phaàn giai caáp, daân toäc trong xaõ hoäi Campuchia. Ñieàu ñoù chöùng toû tinh thaàn yeâu nöôùc, söùc soáng kieân cöôøng cuûa nhaân daân Campuchia. Maëc duø vaäy, tieàn ñeà, ñieàu kieän cho phong traøo daân toäc chöa xuaát hieän neân khaû naêng thaéng lôïi cuûa caùc phong traøo ñoù khoâng thaønh hieän thöïc. Töø naêm 1911-1916, phong traøo choáng thueá, baét phu noå ra raàm roä ôû caùc tænh Xoaøirieâng, Stungtreng, Koângboângchaøm, Koângboângspö. Töø ñaàu nhöõng naêm 20, phong traøo daân toäc Campuchia vaän ñoäng theo xu höôùng tö saûn vaø voâ saûn. Ngaøy 3-2-1930, Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam ra ñôøi ñaõ ñaùnh daáu moät böôùc phaùt trieån lôùn trong ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc cuûa nhaân daân 3 nöôùc Ñoâng Döông noùi chung vaø nhaân daân Campuchia noùi rieâng. Trong giai ñoaïn 1930-1945, phong traøo caùch maïng Campuchia phaùt trieån chaäm, löïc löôïng caùch maïng coøn non yeáu, neân trong khi Vieät Nam vaø Laøo giaønh ñöôïc chính quyeàn caùch maïng thì chính quyeàn Sôn Ngoïc Thaønh thaân Nhaät vaãn toàn taïi ôû Campuchia.

5. CAMPUCHIA TÖØ 1945 ÑEÁN NAY

Caùch maïng Campuchia töø 1945 ñeán naêm 1954 Ngaøy 9/10/1945, ñöôïc söï giuùp ñôõ cuûa Anh, Myõ, thöïc daân Phaùp ñaõ cho moät ñaïi ñoäi nhaûy duø xuoáng Phnoâmpeânh, baét soáng toaøn boä chính phuû Sôn Ngoïc Thaønh. Vua Xihanuùc nhanh choùng qui thuaän vaø thaønh laäp chính phuû thaân Phaùp do Xivoâvaùt

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 29 -

Moâniveùt ñöùng ñaàu. Ngaøy 30/10/1945, quaân ñoäi Phaùp tieán vaøo Campuchia vaø ngaøy 7/1/1946, Phaùp kí vôùi Xihanuùc taïm öôùc noâ dòch Campuchia. Tröôùc tình hình ñoù, Ban chaáp haønh Trung öông Ñaûng Coäng saûn Ñoâng Döông ñaõ ra chæ thò cho Xöù uûy Nam Boä cöû moät soá caùn boä cuûa Ñaûng tôùi Phnoâmpeânh ñeå xaây döïng vaø phaùt ñoäng phong traøo choáng Phaùp. Phong traøo baõi coâng, baõi khoùa, baát hôïp taùc vôùi thöïc daân Phaùp ñaõ noå ra maïnh meõ trong moïi taàng lôùp nhaân daân ôû Phnoâmpeânh, Karachieâ, Coângpoângchaøm, Xvayrieâng. Töø ngaøy 17 ñeán ngaøy 19/4/1950, Ñaïi hoäi Quoác daân Campuchia ñaõ ñöôïc tieán haønh. Hôn hai traêm ñaïi bieåu ñuû moïi ngaønh, caùc giôùi ñaõ nhaát trí ñeà ra ñöôøng loái vöøa khaùng chieán vöøa kieán quoác, thaønh laäp vaø cuûng coá maët traän daân toäc thoáng nhaát, cuûng coá lieân minh Vieät – Khmer - Laøo, ñaáu tranh baûo veä neàn hoøa bình theá giôùi. Ñaïi hoäi ñaõ baàu ra chính phuû khaùng chieán goàm 5 ngöôøi do Sôn Ngoïc Minh laøm chuû tòch, Chansamaya laøm phoù chuû tòch phuï traùch kinh teá taøi chính, Xinhieâng phuï traùch quaân söï, Keomani phuï traùch ñoái ngoaïi vaø Xieâm Keomani phuï traùch vaán ñeà daân toäc. Ñaïi hoäi cuõng baàu ra UÛy ban maët traän thoáng nhaát toaøn quoác (Khmer Itxaraéc ) do Tuxamut laøm chuû tòch. Ngaøy 19/4/1950, Chuû tòch Sôn Ngoïc Minh ñoïc baûn tuyeân ngoân ñoäc laäp keâu goïi toaøn daân ñoaøn keát ñaáu tranh choáng keû thuø xaâm löôïc ñeå giaønh haïnh phuùc cho nhaân daân, ñoäc laäp cho toå quoác. Baûn tuyeân ngoân coøn khaúng ñònh, nhaân daân Campuchia seõ ñaáu tranh vuõ trang laâu daøi, gian khoå vaø töï löïc caùnh sinh nhöng cuoái cuøng seõ nhaát ñònh thaéng lôïi. Thaéng lôïi cuûa Ñaïi hoäi Quoác daân Campuchia laø keát quaû cuûa 4 naêm chieán ñaáu, hy sinh gian khoå vaø ñaùnh daáu böôùc tröôûng thaønh cuûa phong traøo caùch maïng Campuchia. Töø nhöõng phong traøo mang tính chaát töï phaùt, cuïc boä cuûa töøng ñòa phöông nay ñaõ ñöôïc quy veà moät moái, coù moät boä chæ huy thoáng nhaát, coù söï toå chöùc vaø chæ ñaïo cuûa moät ñöôøng loái thoáng nhaát trong caû nöôùc. Töø ngaøy 11 ñeán ngaøy 19/2/1951, Ñaïi hoäi Ñaûng Coäng saûn Ñoâng Döông ñaõ hoïp taïi caên cöù Vieät Baéc quyeát ñònh toå chöùc ôû moãi nöôùc moät Ñaûng caùch maïng cho phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm cuûa töøng nöôùc. Ngaøy 11/3/1951, ñaïi bieåu maët traän daân toäc 3 nöôùc Vieät Nam, Campuchia, Laøo ñaõ hoïp, thaønh laäp lieân minh khaùng chieán choáng Phaùp. Lieân minh thaønh laäp döïa treân nguyeân taéc töï nguyeän bình ñaúng, töông trôï, vaø toân troïng cuûa chuû quyeàn cuûa nhau Thaùng 7/1951, Hoäi nghò ñaïi bieåu caùc Ñaûng vieân coäng saûn Campuchia ñaõ quyeát ñònh thaønh laäp Ñaûng Nhaân daân caùch maïng Campuchia. Hoäi nghò ñöôïc coi laø ñaïi hoäi laàn thöù nhaát cuûa Ñaûng thoâng qua cöông lónh, ñieàu leä vaø baàu ban vaän ñoäng thaønh laäp Ñaûng goàm caùc ñoàng chí Sôn Ngoïc Minh laøm tröôûng ban, Tuxamut laøm phoù tröôûng ban, Xin Hieâng, Chansamya, Keomani laø uûy vieân. Ngaøy 19/6/1951, quaân ñoäi Itxaraéc ñöôïc thaønh laäp taïi Campoát.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 30 -

Treân cô sôû ñoù naêm 1953, Maët traän Khmer Itxaraéc ñaõ coù 80 vaïn hoäi vieân vaø caùc toå chöùc cô sôû nhö hoäi giaùo vieân, coâng hoäi, noâng hoäi, ñoaøn thanh nieân ôû 14 tænh. Phong traøo caùnh maïng ôû Campuchia khoâng ngöøng phaùt trieån ôû khaép 4 vuøng cuûa ñaát nöôùc giaûi phoùng ñöôïc 1/4 dieän tích ñaát ñai vôùi khoaûng gaàn 2 trieäu daân. Chính phuû phong kieán aâm möu töôùc ñoaït thaønh quaû caùch maïng, ñaõ tieán haønh haøng loaït caùc cuoäc vaän ñoäng ngoaïi giao vôùi teân “cuoäc thaäp töï chinh cuûa quoác vöông vì neàn ñoäc laäp cuûa Campuchia”. Sau nhöõng cuoäc ñaøm phaùn keùo daøi, ngaøy 9/11/1953, Phaùp ñaõ kyù keát hieäp öôùc “trao traû toaøn veïn ñoäc laäp cho Campuchia”, nhöng quaân ñoäi Phaùp vaãn tieáp tuïc chieám ñoùng Campuchia cho ñeán khi naøo chieán tranh Ñoâng Döông keát thuùc. Hieäp ñònh Giônevô (1954) ñaõ quy ñònh quaân ñoäi Phaùp ruùt heát ra khoûi laõnh thoå Campuchia, caùc löïc löôïng khaùng chieán phuïc vieân taïi choã, Campuchia cuõng cam keát khoâng tham gia baát cöù khoái lieân minh quaân söï naøo vaø khoâng truy naõ nhöõng ngöôøi tham gia khaùng chieán. Hieäp ñònh ñaõ chaám döùt vónh vieãn cheá ñoä thoáng trò cuûa thöïc daân Phaùp ôû Campuchia, laø keát quaû cuûa 9 naêm khaùng chieán gian khoå cuûa nhaân daân Campuchia.

Caùch maïng Campuchia töø 1954 ñeán 1975 Sau hieäp ñònh Giônevô, Myõ tìm moïi caùch haát caúng Phaùp ñeå ñoäc chieám 3 nöôùc Ñoâng Döông. ÔÛ Campuchia, Myõ gaây söùc eùp vôùi chính quyeàn Xihanuùc, ñaåy nhaân daân Campuchia vaøo cuoäc chieán tranh choáng coäng, choáng caùch maïng giaûi phoùng daân toäc ôû 3 nöôùc Ñoâng Döông. Chính quyeàn Xihanuùc ñaõ thi haønh chính saùch ñoái noäi, ñoái ngoaïi hai maët. Moät maët laø nhöõng chính saùch tieán boä, maët khaùc thi haønh chính saùch thaân Myõ, ñaøn aùp nhöõng ngöôøi coäng saûn vaø caùc löïc löôïng yeâu nöôùc. Trong noäi boä giai caáp caàm quyeàn cuõng phaân hoùa thaønh nhieàu phe phaùi thaân Phaùp, thaân Myõ, taû, höõu,... vì theá cuoäc ñaáu tranh giöõa caùc löïc löôïng yeâu nöôùc, tieán boä vôùi theá löïc caàm quyeàn do Xi Ha Nuùc ñöùng ñaàu nhaèm thöïc hieän daân sinh, daân chuû vaø tieán boä xaõ hoäi cuõng trôû thaønh moät nhieäm vuï böùc thieát cuûa Campuchia. Töø naêm 1955, Xihanuùc thaønh laäp noäi caùc môùi goàm chuû yeáu laø löïc löôïng caùnh höõu trong giai caáp phong kieán vaø tö saûn, ñaøn aùp, taøn saùt daõ man caùc löïc löôïng khaùng chieán choáng Phaùp. Ñoàng thôøi, ñeå xoa dòu phong traøo ñaáu tranh choáng Myõ cuûa nhaân daân, thaùng 3/1955, Xihanuùc tuyeân boá thoaùi vò chuyeån sang laøm quoác tröôûng, ñeà ra chính saùch hoøa bình trung laäp, tuyeân boá seõ xaây döïng “chuû nghóa xaõ hoäi Phaät giaùo”. Ngoaøi ra, chính quyeàn Xihanuùc coøn kyù vôùi Myõ caùc hieäp öôùc “vieän trôï quaân söï”, “vieän trôï kinh teá ” vaøo thaùng 5 vaø thaùng 9 naêm 1955.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 31 -

Ñaàu nhöõng naêm 60, chính quyeàn Xihanuùc bò uy hieáp töø hai phía: moät laø caùc löïc löôïng thaân Myõ, hai laø nhaân daân Campuchia. Tröôùc söùc maïnh cuûa nhaân daân Campuchia, khoân ngoan vaø thöùc thôøi, Xihanuùc ñaõ bieát ngaû veà phía nhaân daân ñeå choáng Myõ. Chuyeån bieán mang tính chaát tích cöïc cuûa laäp tröôøng Xihanuùc dieãn ra trong thôøi gian 1963 - 1965. Nhôø ñoù, neàn hoøa bình trung laäp cuûa Campuchia ñöôïc ñaûm baûo, uy tín cuûa Campuchia ñöôïc naâng cao treân tröôøng quoác teá. Nhöõng caûi caùch kinh teá cuûa chính quyeàn Xihanuùc chuû yeáu nhaèm ñaùnh vaøo tö saûn maïi baûn ñeå baûo veä quyeàn lôïi cho giai caáp tö saûn daân toäc. Ñeá quoác Myõ tìm moïi caùch loâi keùo Xihanuùc quay laïi chính saùch thaân Myõ. Trong tình hình nhö vaäy, taäp ñoaøn Poânpoát laïi phaùt ñoäng phong traøo ñaáu tranh vuõ trang laät ñoå chính quyeàn Xihanuùc1. Chính ñöôøng loái sai laàm naøy cuûa taäp ñoaøn Poânpoát ñaõ laøm toån thaát nghieâm troïng ñeán löïc löôïng caùch maïng Campuchia, ñaåy Xihanuùc töø boû chính saùch hoøa bình trung laäp ñeå quay trôû laïi thaân Myõ. Ngaøy 20/10/1966, Xihanuùc thaønh laäp noäi caùc thaân Myõ do Lonnon ñöùng ñaàu vaø ñaøn aùp caùc löïc löôïng vuõ trang caùch maïng. Thaùng 4/1967, nhaân vuï Lonnon bò tai naïn oâtoâ, Xihanuùc buoäc Lonnon phaûi töø chöùc vaø thaønh laäp noäi caùc khaån caáp do oâng ñích thaân laøm thuû töôùng. Ngaøy 27/1/1978, Xihanuùc buoäc phaûi trao cho Pennuùt ñöùng ra thaønh laäp “noäi caùc hy voïng cuoái cuøng”. Nhöng nhöõng giaûi phaùp chính trò cuûa Xihanuùc khoâng cöùu vaõn ñöôïc tình hình beá taéc cuûa Campuchia. Ngaøy 13/8/1969, Xihanuùc laïi phaûi giao cho Lonnon thaønh laäp “noäi caùc cöùu nguy daân toäc” goàm Xiricmataéc laøm phoù thuû töôùng. Ngaøy 18/3/1970 nhaân Xihanuùc ñi chöõa beänh taïi Paris, Lonnon ñaõ tieán haønh ñaûo chính quaân söï laät ñoå Xihanuùc thaønh laäp cheá ñoä “coäng hoøa Khmer” ñöôïc Myõ coâng nhaän. Söï kieän naøy chính thöùc ñöa Campuchia vaøo quyõ ñaïo cuûa chuû nghóa thöïc daân môùi cuûa Myõ, noái lieàn vaønh ñai choáng coäng ôû Ñoâng Nam AÙ (Laøo, Thaùi Lan, Vieät Nam vaø Campuchia). Lôïi duïng tình hình naøy, löïc löôïng vuõ trang Vieät Nam phoái hôïp vôùi caùc löïc löôïng caùch maïng Campuchia ñaõ giaûi phoùng nhieàu vuøng roäng lôùn 17/20 tænh ôû Campuchia. Ngaøy 23/3/1970 ôû Ratanakiri, maët traän daân toäc thoáng nhaát vaø quaân ñoäi giaûi phoùng Campuchia ñöôïc thaønh laäp. Thaùng 4/1970, hoäi nghò caáp cao nhaân daân ba nöôùc Ñoâng Döông hoïp, thaønh laäp lieân minh chieán ñaáu choáng ñeá quoác Myõ xaâm löôïc. Ngaøy 4/5/1970, chính phuû vöông quoác ñoaøn keát daân toäc Campuchia ra ñôøi.

Poânpoát teân thaät laø Saloth Saâr laø keû coù nhieàu tham voïng caù nhaân vaø tinh thaàn daân toäc heïp hoøi, cöïc ñoan. Naêm 1953, Poânpoát taäp hôïp phe caùnh cuûa nhöõng keû cuøng du hoïc ôû nöôùc ngoaøi vôùi y laø Ieângsari, Khieâuxaêmphon aâm möu cöôùp quyeàn laõnh ñaïo Ñaûng Nhaân daân caùnh maïng Campuchia. Thaùng 9/1960, y ñaõ chui vaøo ñöôïc cô quan laõnh ñaïo cuûa Ñaûng. Thaùng 1/1963, sau khi saùt haïi toång bí thö Tuxamuùt, y ñaõ trieäu taäp hoäi nghò cuûa Ñaûng. Thaùng 10/1966 Poânpoát trieäu taäp hoäi nghò TW Ñaûng thoâng qua Nghò quyeát thay ñoåi laïi toaøn boä ñöôøng loái ñuùng ñaén cuûa Ñaûng vaø thanh tröø nhöõng ñaûng vieân chaân chính…

1

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 32 -

Ñöôïc söï giuùp ñôõ cuûa quaân tình nguyeän Vieät Nam, nhaân daân Campuchia ñaõ lieân tuïc ñaùnh thaéng nhieàu cuoäc taán coâng cuûa Myõ - Nguïy: Thaàn löûa thaùng 4/1970, Chen la I thaùng 7/1970, Chen la II thaùng 8/1970. Töø ñaàu naêm 1973, quaân nguïy Lonnon phaûi co cuïm ôû Phnoâmpeânh vaø moät soá thaønh phoá lôùn khaùc. Thaùng 8/1973, Myõ phaûi tuyeân boá chaám döùt neùm bom taïi Campuchia. Thaùng 9/1973, löïc löôïng vuõ trang Campuchia chuyeån sang taán coâng, bao vaây Phnoâmpeânh, Baùtñomboong, Uñoâng, Campoát... Ñaàu naêm 1975, phoái hôïp vôùi caùc löïc löôïng caùch maïng Vieät Nam vaø Laøo, löïc löôïng caùch maïng Campuchia taán coâng döõ doäi vaøo caùc thaønh phoá vaø ñöôøng giao thoâng quan troïng. Ngaøy 14/7/1975 Phnoâmpeânh ñöôïc hoaøn toaøn giaûi phoùng cuøng vôùi caùc thaønh phoá khaùc. Cuoäc ñaáu tranh choáng Myõ cuûa nhaân daân Campuchia ñaõ keát thuùc thaéng lôïi.

Campuchia töø naêm 1975 ñeán nay Ngay sau khi thuû ñoâ Phnoâmpeânh ñöôïc giaûi phoùng, taäp ñoaøn Khmer Ñoû Poânpoát Ieângsari ñaõ phaûn boäi laïi caùch maïng, ñöa ñaát nöôùc Campuchia vaøo thôøi kyø lòch söû ñen toái. Taäp ñoaøn Khmer Ñoû ñaõ xua ñuoåi nhaân daân ra khoûi caùc thaønh phoá, buoäc hoï phaûi soáng vaø lao ñoäng taäp trung ôû noâng thoân. Chuùng taøn phaù tröôøng hoïc, chuøa chieàn, caám chôï vaø taøn saùt haøng trieäu ngöôøi daân Campuchia voâ toäi. Chuùng phaùt ñoäng cuoäc chieán tranh bieân giôùi vôùi Vieät Nam, kích ñoäng tö töôûng haèn thuø daân toäc. Tröôùc thaûm hoïa dieät chuûng, ngaøy 3/12/1978, Maët traän daân toäc cöùu nöôùc Campuchia thaønh laäp. Ñöôïc söï giuùp ñôõ cuûa quaân tình nguyeän Vieät Nam, Maët traän daân toäc cöùu nöôùc Campuchia ñaõ laõnh ñaïo nhaân daân Campuchia noåi daäy ôû khaép nôi. Ngaøy 7/1/1979, thuû ñoâ Phnoâmpeânh ñöôïc giaûi phoùng, cheá ñoä thoáng trò cuûa taäp ñoaøn Poânpoát, Ieâng Xari bò laät ñoå. Lòch söû Campuchia böôùc sang thôøi kyø môùi, thôøi kyø hoài sinh, xaây döïng ñaát nöôùc, ñoàng thôøi tieán haønh cuoäc noäi chieán caùch maïng keùo daøi choáng caùc theá löïc thuø ñòch. Ñeå tieán tôùi moät giaûi phaùp chính trò cho vaán ñeà Campuchia thaùng 9-1989, quaân tình nguyeän Vieät Nam ñaõ chuû ñoäng vaø ñôn phöông ruùt heát khoûi Campuchia. Vôùi söï goùp söùc cuûa caùc nöôùc Inñoâneâxia vaø Ñoâng Nam AÙ cuøng 5 nöôùc uûy vieân thöôøng tröïc Hoäi ñoàng Baûo annLieân hôïp quoác, qua nhieàu naêm thöông löôïng, caùc beân Campuchia ñaõ ñi ñeán thoûa thuaän thaønh laäp Hoäi ñoàng daân toäc toái cao Campuchia (SNC) do thaùi töû Xihanuc laøm chuû tòch. Ngaøy 23/10/1991, taïi hoäi nghò quoác teá Paris veà Campuchia, hieäp ñònh hoøa bình veà Campuchia ñaõ ñöôïc kyù keát. Caên cöù vaøo hieäp ñònh naøy vaø quyeát ñònh cuûa Hoäi ñoàng daân toäc toái cao SNC, töø ngaøy 23 ñeán ngaøy 27/5/1993, cuoäc baàu cöû Quoác

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 33 -

hoäi laäp hieán ñöôïc toå chöùc taïi Campuchia döôùi söï giaùm saùt cuûa Lieân hôïp quoác. Ngaøy 21/9/1993, Quoác hoäi môùi ñaõ thoâng qua hieán phaùp môùi thieát laäp neàn quaân chuû laäp hieán do Noâroâñoâm Xihanuc laøm quoác vöông. Theo hieán phaùp, chính phuû Campuchia do hoaøng thaân Noâroâñoâm Ranarit vaø oâng Hunsen laøm ñoàng thuû töôùng laø thoûa öôùc cuûa hai phaùi chính trò lôùn nhaát (FUNCINPEC) vaø Ñaûng Nhaân daân caùch maïng Campuchia (CPP). Trong khi giaûi quyeát caùc vaán ñeà caáp baùch cuûa ñaát nöôùc laø oån ñònh, taùi thieát vaø vaán ñeà Khmer Ñoû, khoâng ít raéc roái ñaõ xaûy ra. Thaùng 7/1997, thaùi töû Ranarit aâm möu loaïi boû löïc löôïng CPP cuûa oâng Hunsen thaát baïi. Boä tröôûng ngoaïi giao cuûa chính phuû, oâng Unghuoát ñöôïc ñeà cöû vaøo chöùc vuï thuû töôùng thöù nhaát. Uy tín cuûa Hunsen vaø Ñaûng Nhaân daân caùch maïng Campuchia leân cao, löïc löôïng Khmer Ñoû suy yeáu daàn. Nhaân daân Campuchia coøn phaûi tieáp tuïc ñaáu tranh ñeå xaây döïng ñaát nöôùc Campuchia tieán boä vaø phoàn vinh trong coäng ñoàng caùc nöôùc ASEAN.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 34 -

CHÖÔNG III.

LAØO

I. ÑAÁT NÖÔÙC VAØ DAÂN CÖ
1. ÑÒA LYÙ TÖÏ NHIEÂN
Laøo laø moät nöôùc naèm treân baùn ñaûo Ñoâng Döông, bieân giôùi phía Baéc giaùp vôùi Trung Quoác, doøng soâng Meâkoâng laø bieân giôùi phía Taây vaø Taây Baéc vôùi Mianma vaø Thaùi Lan, phía Ñoâng laø bieân giôùi vôùi Vieät Nam, phía Nam laø Campuchia. Dieän tích ñaát nöôùc laø 236.800 km2, daân soá naêm 1996 laø 4,88 trieäu ngöôøi. Laøo laø quoác gia duy nhaát ôû Ñoâng Nam AÙ khoâng coù ñöôøng bieån . Nhöng buø laïi, doøng soâng Meâkoâng coù chieàu daøi 1.800 km chaïy qua ñaát Laøo laø moät nguoàn thuûy vaên doài daøo coù tính toång hôïp veà kinh teá, ñoàng thôøi laø truïc chính cuûa ñaát nöôùc vaø laø yeáu toá cuûa söï thoáng nhaát ñaát nöôùc veà maët ñòa lyù, laø sôïi daây noái lieàn vôùi caùc nöôùc Ñoâng Döông. Röøng nuùi chieám gaán 3/4 dieän tích ñaát nöôùc, chöùa ñöïng nguoàn taøi nguyeân khoaùng saûn phong phuù vaø ña daïng. Caùc loaïi khoaùng saûn coù tröõ löôïng cao nhö saét, ñoàng, thieác, chì, vaøng vaø ngoïc ôû raûi raùc khaép ñaát nöôùc. Röøng Laøo chieám 63,6% dieän tích, goàm nhieàu loaïi goã quyù nhö goã teách, goã mun, goã traéc, goã trai, goã laùt hoa vaø nhaát laø caùnh kieán traéng cuøng nhieàu loaïi döôïc lieäu quyù hieám, laø nguoàn taøi nguyeân voâ giaù. Vuøng cao nguyeân ñaát ñoû Boâloâven, Khaêmmuoän, Möôøngphuoân... laø ñieàu kieän thuaän lôïi cho caùc loaïi caây coâng nghieäp nhieät ñôùi nhö cao su, traø, hoàø tieâu,... vaø chaên nuoâi phaùt trieån.Vuøng ñoàng baèng tuy chæ chieám 10% dieän tích nhöng raát maøu môõ vaø laø vöïa luùa cuûa Laøo. Lôùn nhaát laø ñoàng baèng Chaêmpasaéc ôû Haï Laøo vaø Vieânchaên. Khí haäu Laøo cuõng nhö caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ khaùc laø khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa, noùng aåm, möa nhieàu, raát thuaän lôïi cho ñôøi soáng con ngöôøi vaø phaùt trieån noâng nghieäp.

2. DAÂN CÖ
Cö daân coå soáng laâu ñôøi nhaát treân ñaát Laøo laø ngöôøi Khaï - moät boä phaän cuûa ngöôøi Inñoâneâdieân maø sau naøy goïi laø Laøo Thông. Hoï chính laø chuû nhaân cuûa nhöõng neàn vaên hoùa coå nhaát treân ñaát Laøo. Töø theá kyû X, moät boä phaän ngöôøi Thaùi töø Taây Nam Trung Quoác ñaõ daàn daàn di cö xuoáng vuøng thöôïng löu soâng Meâkoâng. Hoï ñeán ñaát Laøo vaø ñöôïc goïi laø Laøo Luøm. Moät boä phaän thuoäc nhoùm Haùn-Taïng coù theå di cö xuoáng Laøo muoän hôn treân nhöõng vuøng cao cuûa Thöôïng Laøo ñöôïc goïi laø Laøo Xuûng.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 35 -

Traûi qua moät quaù trình sinh soáng cuûa caùc nhoùm toäc ngöôøi treân ñaát Laøo, hoï ñaõ hoøa hôïp vôùi nhau taïo neân hình thaùi cö truù vöøa mang tính chaát xen keõ, vöøa taäp trung, phaûn aùnh ñöôïc nhöõng ñieàu kieän lòch söû, ñòa lyù vaø kinh teá cuûa ñaát nöôùc. Ngaøy nay, caùc daân toäc Laøo ñang chung söùc xaây döïng ñaát nöôùc Laøo phoàn vinh vaø tieán boä xaõ hoäi.

II. CAÙC GIAI ÑOAÏN LÒCH SÖÛ LAØO
1. LÒCH SÖÛ LAØO TRÖÔÙC KHI NHAØ NÖÔÙC LAN XAÏNG RA ÑÔØI
Nhöõng keát quaû khaûo coå hoïc ñaõ chöùng minh, Laøo laø moät trong nhöõng caùi noâi cuûa loaøi ngöôøi. Töø nhöõng naêm 30, ngöôøi ta ñaõ tìm thaáy di coát cuûa ngöôøi vöôïn Baéc Kinh goàm maûnh xöông thaùi döông traùi ôû Thaåm Hang vaø raêng haøm soá 2 haøm döôùi ôû Thaåm Padi. Ngöôøi ta ñaõ tìm thaáy ôû Trung vaø Thöôïng Laøo nhöõng coâng cuï thuoäc ñaëc tröng vaên hoùa Hoøa Bình nhö: coâng cuï cuoäi hình ñóa, rìu ngaén, coâng cuï chaët loaïi hình Sumatra vaø coâng cuï baèng xöông nhö muõi nhoïn, muõi teân, ñuïc… ÔÛ taàng treân cuûa Thaåm Hang, ngöôøi ta coøn tìm thaáy nhöõng coâng cuï kieåu Hoøa Bình vaø nhöõng rìu maøi löôõi laø ñaëc tröng thôøi trung kyø ñaù môùi. Loaïi hình coâng cuï naøy cuõng ñöôïc tìm thaáy ôû Thaåm Nanganh thuoäc Luoângphabaêng. ÔÛ thôøi kyø ñaù môùi, cö daân Laøo ñaõ cheá taïo ra rìu ñaù coù vai, maûnh töôùc, ñoà goám hoa vaên thöôøng. Nhöõng hieän vaät naøy phoå bieán ôû di chæ Quanphaxang, baûn Dang, hang Mahaûxay thuoäc tænh Khaêmmuoän. Sau thôøi ñaïi ñoàng thau, ngöôøi ta ñaõ tìm ra nhieàu loaïi rìu, ñuïc, löôõi caâu ôû Luoângphabaêng. ÔÛ Xieângkhoaûng, ngöôøi ta phaùt hieän ra beân döôùi caùc chum ñaù cao 3m, ñöôøng kính 3m laø moät soá hieän vaät ñoàng thau, gæ saét, ñaëc bieät laø moät töôïng ñoàng nhoû cao 9cm. Ñieàu ñaùng chuù yù laø nhöõng chum naøy phaân boá doïc theo caùc loä trình, trong ñoù coù hai loä trình chuû yeáu laø Möôøngphuoân - Luoângphabaêng vaø Möôøngphuoân Vieânchaên. ÔÛ vuøng Haï Laøo, nhöõng di chæ khaûo coå hoïc thuoäc vaên hoùa ñaù môùi, ñoàng thau vaø saét sôùm ñöôïc phaùt hieän daøy ñaëc. Ñaây raát coù theå laø ñòa baøn cö truù cuûa ngöôøi Moân, xen keõ vôùi ngöôøi Khmer. Ngöôøi Khmer ñaõ laäp neân moät quoác gia sô kyø vaø hoï ñaõ khoâng ngöøng môû roäng laõnh thoå leân phía Baéc, khoáng cheá caû moät vuøng roäng lôùn ôû vaøo nhöõng theá kyû XI - XIII. Söï di cö cuûa ngöôøi Laøo Luøm vaøo chung soáng vôùi ngöôøi Laøo Thông (Khaï) ñaõ thuùc ñaåy söï phaùt trieån maïnh meõ hôn cuûa neàn kinh teá xaõ hoäi ôû Baéc Laøo. Nhieàu tuï ñieåm daân cö hình thaønh oån ñònh, caùc thò toäc boä laïc baét ñaàu phaân hoùa hình thaønh caùc möôøng coå. Möôøng coå laø moät hình thöùc toå chöùc nhaø nöôùc sô khai ôû Laøo, noâng nghieäp troàng luùa, nöông ruoäng baäc thang laø chuû yeáu, kinh teá saên baét vaø haùi löôïm keát hôïp

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 36 -

vôùi caùc ngheà thuû coâng khaùc boå sung. Taøi lieäu veà giai ñoaïn lòch söû naøy quaù ít oûi nhöng qua truyeàn thuyeát vaø moät soá tö lieäu taûn maïn , ta coù theå phaùc hoïa: ñöùng ñaàu möôøng coå laø khuùn, sau ñoåi laø thaøo, roài phía. Toå chöùc xaõ hoäi sô khai, kinh teá töông ñoái phaùt trieån laø tieàn ñeà cho söï ra ñôøi nhaø nöôùc thoáng nhaát ôû Laøo.

2. SÖÏ HÌNH THAØNH VAØ NHÖÕNG BÖÔÙC THAÊNG TRAÀM CUÛA NHAØ NÖÔÙC LAN XAÏNG

Söï hình thaønh vaø böôùc ñaàu phaùt trieån cuûa quoác gia Lan Xaïng (theá kyû XIVXVI) Söï ra ñôøi cuûa möôøng coå vôùi neàn kinh teá, xaõ hoäi töông ñoái phaùt trieån trong khi caùc nöôùc laùng gieàng bò suy yeáu, phaân lieät laø ñieàu kieän thuaän lôïi cho söï phaùt trieån ñoäc laäp cuûa Laøo. Phangöøm chính laø ngöôøi ñaõ ñaët neàn moùng cho söï thaønh laäp quoác gia Laøo thoáng nhaát1. OÂng laø con cuûa Phipha, chaùu cuûa Phía Khaêmphoøng, phaûi chaïy sang Campuchia. OÂng ñöôïc vua Campuchia nuoâi döôõng, haáp thuï ñaïo Phaät, cho hoïc haønh. Lôùn leân, oâng ñöôïc vua Campuchia gaû con gaùi cho vaø giuùp xaây döïng ñaïo quaân 1 vaïn ngöôøi, trôû veà giaønh laïi ngoâi vua. Ñaïo quaân cuûa Phangöøm nhanh choùng chinh phuïc caùc möôøng cuûa Laøo vaø Lanna (Thaùi). Naêm 1353, Phangöøm leân ngoâi vua ôû Xieàngñoâng – Xieàngthoâng vaø ñaët teân nöôùc laø Lan Xaïng (Trieäu voi). Sôû dó Phangöøm nhanh choùng chinh phuïc caùc möôøng coå laø do xu theá thoáng nhaát ñeå phaùt trieån cuûa caùc toäc Laøo. Sau khi leân laøm vua, Phangöøm tieán haønh chia vöông quoác thaønh caùc möôøng vaø chæ ñònh caùc thuû lónh cai trò, cöù 1 thaùng phaûi baùo caùo 1 laàn vaø 3 naêm phaûi veà chaàu vua taïi kinh ñoâ moät laàn. OÂng xaây döïng moät ñaïo quaân thöôøng tröïc ñoâng ñaûo vaø thaønh laäp moät Hoäi ñoàng quaân söï goàm 5 ngöôøi, do nhaø vua naém quyeàn chæ huy toái cao. OÂng thieát laäp quan heä bang giao vôùi caùc nöôùc laùng gieàng. OÂng cho truyeàn baù Phaät giaùo Tieåu thöøa, xaây döïng kinh ñoâ Möôøngxoa, xaây döïng chöõ vieát coù nguoàn goác töø chöõ Thaùi. Naêm 1373, Phangöøm cheát, con oâng laø Thaøo Unhöôn leân ngoâi (1373-1416). Naêm 1376, Unhöôn cho ñieàu tra daân soá: 400.000 ngöôøi Khaï, noâ leä vaø ngoaïi kieàu, 300.000 ngöôøi Thaùi, Laøo. OÂng tieáp tuïc hoaøn chænh quaân ñoäi; 15 vaïn quaân chia laøm 5 ñaïo, tieáp tuïc xaây döïng chuøa chieàn, ñöa Phaät giaùo leân ñòa vò quoác giaùo. OÂng tieáp tuïc quan heä bình thöôøng vôùi Ayutthaya, Lanna, Trung Quoác, Ñaïi Vieät... Nhôø ñoù, Lan Xaïng tieáp tuïc phaùt trieån. Nöôùc Lan Xaïng tieáp tuïc phaùt trieån bình thöôøng trong ñieàu kieän nhaø nöôùc phong kieán keùm taäp trung hôn caùc nöôùc phöông Ñoâng khaùc. Söï toàn taïi caùc möôøng

1

Theo nieân giaùm coå: “Ni Tan Khun BoLom”

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 37 -

vôùi caùc thuû lónh möôøng, maâu thuaãn trong noäi boä hoaøng toäc laø nguyeân nhaân chính laøm cho Lan Xaïng trong thôøi gian tieáp theo ñeán theá kyû XVI coù luùc baát oån.

Caùc cuoäc khaùng chieán choáng xaâm löôïc Mianma Sau khi ñaùnh thaéng quaân xaâm löôïc Ayutthaya vaøo naêm 1540, nhaân daân Laøo phaûi ñöông ñaàu vôùi cuoäc xaâm laêng cuûa Mianma. Naêm 1864, vua Mianma laø Bayinnooïng daãn quaân doïc soâng Meânam taán coâng kinh ñoâ Möôøngxoa. Vua Lan Xaïng laø Xeätthathilaït toå chöùc phoøng thuû ôû Paéchuoài thaéng lôïi. Nhöng thaáy theá ñòch quaù maïnh, oâng cho ruùt lui ñeå baûo toaøn löïc löôïng, thöïc hieän keá saùch vöôøn khoâng nhaø troáng. Naêm 1565, quaân Lan Xaïng phaûn coâng ñaùnh ñuoåi quaân Mianma veà nöôùc. Sau thaéng lôïi, Xeätthathilaït dôøi kinh ñoâ veà Vieân Chaên vaø xaây döïng nôi ñaây thaønh kinh ñoâ traùng leä. Nhieàu coâng trình kieán truùc noåi tieáng ñöôïc xaây döïng nhö Vaùtphakeo, Thaïtluoång. Ñoàng thôøi nhaø vua cho xaây döïng heä thoáng chieán luõy kieân coá xung quanh kinh ñoâ Vieânchaên, taêng cöôøng quan heä bang giao vôùi Ñaïi Vieät. Trong hai naêm 1567, 1569, lieân quaân Lan Xaïng, Ayutthaya taán coâng Mianma ñeå phoøng veä nhöng bò thaát baïi. Quaân Mianma thöøa thaéng taán coâng xaâm löôïc Lan Xaïng laàn thöù hai. Cuõng nhö laàn tröôùc, nhaân daân Lan Xaïng döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Xeätthathilaït vaø Xeânxulin tích cöïc thöïc hieän ñöôøng loái “vöôøn khoâng nhaø troáng”, tieán haønh chieán tranh du kích. Cuoái 1570, quaân daân Lan Xaïng phuïc kích tieâu dieät phaàn lôùn quaân Mianma treân ñöôøng ruùt lui taïi Anoâxoâm: 3 vaïn quaân Mianma vaø 150 thôùt voi bò baét soáng, haøng vaïn quaân Mianma cuøng treân 1000 voi bò gieát cheát. Naêm 1571, vua Xeätthathilaït chæ huy 1 ñaïo quaân lôùn tieán xuoáng Möôøng Oângan (Nam Laøo) thuoäc quyeàn cai quaûn cuûa Campuchia. Maëc duø bò maát tích, song vuøng naøy töø ñoù thuoäc veà laõnh thoå Lan Xaïng. ÔÛ kinh ñoâ Vieânchaên ñaõ xaûy ra cuoäc tranh giaønh ngoâi vua, töôùng Xeânxulin ñaõ ñem quaân veà cuûng coá chính quyeàn vaø leân ngoâi vua. Nhöng xu höôùng caùt cöù giöõa caùc möôøng laïi xaûy ra laøm cho tình hình chính trò maát oån ñònh. Lôïi duïng tình hình ñoù, Bayinnooïng laïi ñem quaân xaâm löôïc Lan Xaïng laàn thöù 3. Xeânxulin tieáp tuïc ñöôøng loái khaùng chieán nhö hai laàn tröôùc, song ñaát nöôùc bò phaân chia thieáu ñoaøn keát, thoáng nhaát neân cuoäc khaùng chieán laàn naøy cuûa nhaân daân Lan Xaïng bò thaát baïi. Xeânxulin phaûi chaïy troán, Bayinnooïng ñöa moät ngöôøi trong hoaøng toäc leân laøm vua buø nhìn, bieán Lan Xaïng thaønh moät thuoäc quoác cuûa Mianma, haøng naêm phaûi trieàu coáng 10 con voi vaø 12 caân vaøng. Naêm 1579, moät ngöôøi ñoäi teân Xeätthathilaït ñaõ laõnh ñaïo nhaân daân ñaùnh ñuoåi quaân Mianma vaø trieàu ñình buø nhìn

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 38 -

khoâi phuïc neàn ñoäc laäp, Mianma phaûi ñem quaân bao vaây Vieânchaên môùi chieám laïi ñöôïc. Sau 3 laàn anh duõng khaùng chieán choáng quaân xaâm löôïc Mianma, ñaát nöôùc Laøo taïm thôøi rôi vaøo tay giaëc ngoaøi. Traùch nhieäm ñoù thuoäc veà giai caáp thoáng trò, queân maát quyeàn lôïi daân toäc maø chæ chuù yù ñeán vieäc tranh giaønh ñòa vò caù nhaân. Maëc duø vaäy, tinh thaàn yeâu nöôùc, ñoaøn keát, anh duõng khaùng chieán cuûa nhaân daân Laøo ñaõ quyeát ñònh thaéng lôïi cuûa caùc cuoäc khaùng chieán choáng xaâm löôïc. Ñaát nöôùc Laøo qua moät thôøi kyø ñoäc laäp (1353-1563) ñaõ töông ñoái thoáng nhaát, ñuû söùc ñöông ñaàu vôùi caùc cuoäc chieán tranh xaâm löôïc cuûa keû thuø. Maëc khaùc, caùc nhaø laõnh ñaïo vaø chæ huy khaùng chieán ñaõ bieát ñoäng vieân, söû duïng töôùng gioûi, toå chöùc quaàn chuùng vaø ñeà ra ñöôøng loái khaùng chieán taøi tình choáng quaân xaâm löôïc Mianma, baûo veä chuû quyeàn ñaát nöôùc. Thôøi kyø khoâi phuïc vaø phaùt trieån thònh vöôïng cuûa nöôùc Lan Xaïng (theá kyû XVII - XVIII) Naêm 1598, Phavoâra Voângxa leân laøm vua, tuyeân boá khoâng phuï thuoäc Mianma nöõa. Ñaát nöôùc daàn daàn phuïc hoài vaø phaùt trieån thònh vöôïng. Döôùi trieàu vua Xulinha Voângxa, vöông quoác Lan Xaïng ñaït tôùi giai ñoaïn phoàn vinh nhaát. Ñöùng ñaàu boä maùy haønh chính laø vua: laø ngöôøi sôû höõu toái cao veà ruoäng ñaát, ñöùng ñaàu nhaø nöôùc vaø toân giaùo. Toaøn vöông quoác goàm 7 tænh, ñöùng ñaàu laø 7 vò ñaïi thaàn coù caùc quan phuï taù. Trong trieàu ñình coù phoù vöông, 7 vò ñaïi thaàn noùi treân hoïp laïi thaønh hoäi ñoàng tö vaán cuûa nhaø vua, 5 vò ñaïi thaàn khaùc phuï traùch cô quan phaùp vieän. Döôùi moãi tænh laø nhöõng ñôn vò haønh chính nhoû hôn. Nhaø vua ñaõ taêng cöôøng xaây döïng quaân ñoäi ñeå baûo veä ñaát nöôùc vaø giöõ gìn söï thoáng nhaát. Ñoäi quaân naøy goàm hai loaïi: quaân thöôøng tröïc cuûa nhaø vua - baûo veä kinh ñoâ vaø bieân aûi; quaân ñòa phöông - baûo veä ñòa phöông mình döôùi söï ñieàu ñoäng cuûa nhaø vua. Vuõ khí cuûa quaân ñoäi ngoaøi caùc loaïi thoâng thöôøng coøn coù caùc loaïi ñaïn noå mua cuûa caùc laùi buoân chaâu AÂu. Quan heä kinh teá xaõ hoäi töông ñoái phaùt trieån. Cô sôû cuûa neàn kinh teá laø noâng nghieäp troàng luùa (nöông raãy, ruoäng baäc thang, theàm cao ven soâng). Thuû coâng nghieäp mang tính coå truyeàn tieáp tuïc phaùt trieån ñaõ ñeán möùc chuyeân moân hoùa ôû moät soá thaønh thò, noâng thoân. Vieäc saûn xuaát vaøng, baïc, höông lieäu coù töø khaù sôùm ñaõ phaùt trieån maïnh meõ, trong thôøi kyø naøy taïo ra saûn phaåm trao ñoåi vôùi nöôùc ngoaøi. Xuaát hieän hai trung taâm buoân baùn lôùn laø: Möôøngkhuùc vaø Luoângphabaêng. Toaøn xaõ hoäi Lan Xaïng goàm 3 caáp: quí toäc quan laïi, noâng daân vaø noâ leä. Trong ñoù noâng daân chieám soá ñoâng tuyeät ñoái vaø gaén boù vôùi nhau trong quan heä laøng baûn, huyeát toäc. Ruoäng ñaát thuoäc quyeàn quaûn lyù vaø phaân phoái cuûa laøng baûn, noâng daân töï canh taùc

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 39 -

noäp 1/2 hoa lôïi cho nhaø nöôùc, laøng baûn vaø phaûi chòu nghóa vuï lao dòch. Noâ leä chieám moät phaàn nhoû vaø thöôøng lao ñoäng phuïc dòch trong nhaø. ÔÛ xaõ hoäi Laøo, ngoaøi 3 giai caáp treân coøn coù moät boä phaän coù vai troø quan troïng trong giaùo duïc vaø ñôøi soáng tinh thaàn laø caùc nhaø tu haønh. Hoï ñöôïc kính troïng nhöng khoâng phaûi laø boä phaän thoáng trò. Tuy vaäy trong xaõ hoäi Laøo coøn toàn taïi nhieàu taøn tích nguyeân thuûy, kinh teá töï caáp, töï tuùc vaø ñoùng kín trong caùc laøng baûn.

3. THÔØI KYØ SUY YEÁU VAØ KHUÛNG HOAÛNG, AÙCH THOÁNG TRÒ CUÛA XIEÂM, PHAÙP VAØ PHONG TRAØO ÑAÁU TRANH GIAØNH ÑOÄC LAÄP CUÛA NHAÂN DAÂN LAØO (ÑAÀU THEÁ KYÛ XVIII ÑEÁN 1945)

Thôøi kyø suy yeáu, phaân lieät bò Xieâm thoáng trò vaø phong traøo ñaáu tranh giaønh ñoäc laäp cuûa nhaân daân Laøo. Naêm 1711, Xulinha Voângxa qua ñôøi, ñaát nöôùc xaûy ra cuoäc tranh giaønh ngoâi thöù vaø quyeàn lôïi rieâng kòch lieät. Cuoái cuøng Xayoâng Hueá (du hoïc ôû Hueá) leân ngoâi vua, hieäu laø Xeätthathilaït II. ÔÛ mieàn Baéc, Keátxalaït voán naém quyeàn ôû Luoângphabaêng töï xöng laøm vua vaøo naêm 1712. ÔÛ mieàn Nam, Chaäu Xayxixamaùt, em cuûa Xayoâng Hueá laäp ra vöông quoác Champaxaéc. Söï toàn taïi 3 vöông trieàu ôû 3 tieåu quoác khaùc nhau laø ñieàu kieän cho Xieâm doøm ngoù vaø xaâm chieám. Naêm 1778, quaân Xieâm chia laøm hai ñöôøng taán coâng ñaát Laøo. Ñaïo quaân boä goàm 20.000 quaân do Mahacat Xaácxaác chæ huy. Ñaïo quaân thuûy do Xuxaxæ chæ huy goàm 1000 quaân nhanh choùng vöôït soâng Mekoâng chieám ñöôïc Champaxaéc. Caû hai ñaïo quaân taäp trung bao vaây Vieânchaên 4 thaùng nhöng khoâng haï ñöôïc. Trong khi ñoù chính quyeàn Luoângphabaêng voäi vaõ ñaàu haøng vaø cho 3000 quaân tieáp tay cho Xieâm bao vaây Vieânchaên. Vua Vieânchaên laø OÂngbun cuøng caùc töôùng taù lo sôï chaïy troán khoûi Vieânchaên. Chieám ñöôïc Vieânchaên, quaân Xieâm ra leänh cöôùp phaù, laäp chính phuû buø nhìn, bieán Laøo thaønh thuoäc quoác cuûa Xieâm. Trong hôn 1 theá kyû chòu söï thoáng trò cuûa Xieâm, vua Laøo phaûi coáng naïp saûn vaät, ngöôøi daân phaûi ñi lao dòch naëng neà ôû Xieâm. Naêm 1804, Chaäu Anuï noái ngoâi vua cha ñaõ bí maät khoâi phuïc ñaát nöôùc, chuaån bò moïi maët ñeå choáng xaâm löôïc. Naêm 1822, oâng xin vua Xieâm cho con mình laø Chaäu Laïtxabuùt laøm vua Champaxaéc, lieân heä vôùi trieàu Nguyeãn (Vieät Nam ) ñeå laøm haäu thuaãn. Naêm 1827, nhaân luùc Anh ñe doïa Bangkok, Chaäu Anuï phaùt ñoäng cuoäc chieán tranh choáng Xieâm. Quaân Laøo chia laøm hai caùnh Baéc, Nam tieán vaøo chieám ñaát Xieâm, töøng chieám ñöôïc kho thoùc lôùn ôû Trung boä Xieâm. Trong luùc ñoù, vua Luoângphabaêng laø Titxa ñaõ baùo cho vua Xieâm bieát, Chaäu Laïtxabuùt phaûi keùo quaân veà baûo veä Champaxaéc nhöng bò quí toäc ñaàu haøng Xieâm baét vaø noäp cho quaân giaëc.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 40 -

Chaäu Anuï phaûi lui veà phoøng giöõ Vieânchaên, bò Luoângphabaêng taán coâng, oâng phaûi chaïy sang Ngheä An (Vieät Nam ) caàu cöùu vua Minh Maïng. Lieân quaân Laøo -Vieät do thoáng cheá Phan Vaên Thuùy chæ huy goàm 3000 quaân vaø 20 thôùt voi ñaõ chieám laïi Vieânchaên vaø truy kích quaân Xieâm (thaéng lôùn ôû chuøa Caùtvang). Quaân Xieâm phaûn coâng, Chaäu Anuï chaïy veà Möôøngphuoân vaø bò Chaäu Noi (thuû lónh Möôøngphuoân) phaûn boäi, baét giao cho quaân Xieâm. Ngaøy 15/1/1829, Chaäu Anuï bò tra taán daõ man ñaõ thoå huyeát cheát, thoï 62 tuoåi. Naêm 1831, Laøo thaønh moät tænh cuûa Xieâm. Cuoäc khôûi nghóa Chaäu Anuï maëc duø bò thaát baïi nhöng ñaõ theå hieän tinh thaàn yeâu nöôùc thieát tha, loøng khaùt khao töï do cuûa nhaân daân Laøo. Ñoàng thôøi cuõng toá caùo giai caáp thoáng trò Laøo öôn heøn, cam taâm baùn reû quyeàn lôïi ñaát nöôùc, laøm tay sai cho giaëc.

Söï xaâm löôïc cuûa thöïc daân Phaùp vaø phong traøo ñaáu tranh cuûa nhaân daân Laøo Cuøng vôùi quaù trình xaâm löôïc Vieät Nam, Campuchia, thöïc daân Phaùp baét ñaàu doøm ngoù Laøo. Naêm 1865, Ñuña Ñô Lagiôreâ (Dousdatt de Lagree) tieán haønh thaùm hieåm soâng Meâkoâng. Naêm 1875 - 1877, AÉcmaêng tieán haønh “thaùm hieåm khoa hoïc” doïc Tröôøng Sôn, Campuchia vaø Laøo. Naêm 1882, Poân Marineát cuõng thaùm hieåm vuøng haï Laøo, cao nguyeân Möôøngphuoân. Ñoàng thôøi, caùc giaùo só Phaùp cuõng len loûi vaøo caùc toäc Laøo ñeå truyeàn baù ñaïo Cô ñoác vaø do thaùm Laøo. Naêm 1885, phaùi ñoaøn Phaùp do Pavi caàm ñaàu ñeán Luoângphabaêng. Nhaân vieäc Ñeøo Vaên Tri cöôùp phaù Luoângphabaêng, khaâm sai cuûa trieàu ñình Bangkoc chaïy veà nöôùc, PaVi ñaõ cho ngöôøi theo saùt vua Laøo. Naêm 1986, Phaùp phaùi hai binh ñoaøn töø Haø Noäi sang laáy côù baûo veä cho vua Laøo. Töø 1891-1892, maâu thuaãn Phaùp, Xieâm caêng thaúng. Tröôùc söùc eùp cuûa Phaùp , ngaøy 3/10/1893, Xieâm kyù hoøa öôùc vôùi Phaùp, thöøa nhaän töø boû quyeàn lôïi ôû Laøo, thaønh laäp khu ñeäm beân soâng Meâkoâng coù chieàu ngang 25 km. Pavi ñöôïc cöû laøm “Toång uûy vieân chính phuû” chæ huy moïi vieäc ôû Laøo. Phaùp chia Laøo thaønh hai khu vöïc: Thöôïng Laøo goàm 6 tænh, laáy Luoângphabaêng laøm thuû phuû; Haï Laøo goàm 7 tænh, thuû phuû laø Khoâoång. Ñöùng ñaàu moãi tænh laø moät “UÛy vieân chính phuû” coù quyeàn haønh nhö moät khaâm söù Naêm 1989, Phaùp hôïp nhaát hai mieàn laøm moät, ñaët thuû phuû ôû Xavanakheït, thôøi gian sau dôì veà Vieânchaên. Döôùi moãi tænh laø caùc möôøng, moãi möôøng laø nhieàu taø xeûng, moãi taø xeûng laø nhieàu baûn. Thöïc daân Phaùp khai thaùc vô veùt Laøo baèng nhöõng phöông phaùp laïc haäu nhö ôû Vieät Nam vaø Campuchia.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 41 -

Nhaân daân Laøo ñaõ lieân tuïc noåi daäy khôûi nghóa ñieån hình laø: khôûi nghóa Phoøcaøñuoät ôû Xavanakheït (1901 – 1903), cuûa OÂng Keïo vaø Kommañam töø 1901 ñeán 1937 ôû Nam Laøo, cuûa Chaäu Phapachay ôû Baéc Laøo töø 1918 ñeán 1922, ... Phoøcaøñuoät laø moät noâng daân sinh tröôûng ôû Khantaburi tænh Xavanakheït. Muøa xuaân naêm 1902, cuoäc khôûi nghóa ñaõ phaùt trieån ôû ñoàng baèng Xavanakheït. Höôûng öùng cuoäc khôûi nghóa, nhaân daân Xooûngkhoân noåi daäy ñaùnh chieám nhaø böu ñieän. Ngaøy 19/4/1902, nghóa quaân trôû veà giaûi phoùng Xavanakheït. Bò thöïc daân Phaùp ñaøn aùp daõ man, nghóa quaân ruùt veà hoaït ñoäng taïi Xeâpoân treân ñöôøng 9 Nam Laøo, sau ñoù, ôû caên cöù Huoäilongcong vuøng Kengcoác. Cuoái cuøng, Phoøcaøñuoät cuøng haøng traêm baïn höõu bò baét vaø bò saùt haïi. OÂng Keïo laø ngöôøi daân toäc Ngheù (Laøo Thông) sinh tröôûng taïi Chaøbaûn huyeän Thateng tænh Xaravaún. Teân thaät cuûa oâng laø My, khi phong traøo buøng noå, nhaân daân taëng oâng caùi teân toân kính: OÂng Keïo (Vieân Ngoïc). Baïn chieán ñaáu cuûa oâng laø Kommañam. Ngaøy 12/4/1901, 1500 quaân khôûi nghóa taán coâng chuøa Thateng, vieân coâng söù Reâmi chaïy thoaùt veà Xaravaún. Nghóa quaân tieáp tuïc phaùt trieån löïc löôïng truy böùc quaân Phaùp ruùt khoûi Xaravaún vaø Baùtxaéc, chieán thuaät cuûa nghóa quaân laø ñaùnh du kích, lieân tuïc tieán coâng caùc ñoàn boát cuûa ñòch. Döïa vaøo ñòa hình hieåm trôû, vuõ khí thoâ sô, töø 1901 ñeán 1905, nghóa quaân ñaùnh nhieàu traän thaéng lôïi. Muøa haï 1906, quaân Phaùp taäp trung binh löïc lôùn taán coâng vaøo caên cöù ñòa nghóa quaân, moät trong nhöõng thuû lónh laø OÂng Prôi bò baét vaø bò gieát (1908). Töø naêm 1907, löïc löôïng nghóa quaân bò phieâu taùn nhöng tieáp tuïc hoaït ñoäng, xaây döïng löïc löôïng döôùi söï che chôû cuûa nhaân daân. Coâng söù Phenlô ñaõ löøa OÂng Keïo ñeán ñaøm phaùn vaø gieát haïi oâng taïi Xaravaún ngaøy 13/10/1907. Sau khi OÂng Keïo bò saùt haïi, Kommañam tieáp tuïc laõnh phong traøo. OÂng ñaõ chæ huy nghóa quaân phuïc kích ñaùnh baïi cuoäc caøn queùt caên cöù cuûa thöïc daân Phaùp. Cuoäc ñaáu tranh ngaøy caøng phaùt trieån ôû vuøng nuùi Phuøluoång thuoäc Ñoâng Baéc Boâloâven. Nghóa quaân tröøng trò caùc Chaäu Möôøng phaûn boäi vaø taán coâng caùc ñoàn boát Phaùp. Naêm 1936, thöïc daân Phaùp huy ñoäng moät löïc löôïng lôùn goàm 5 tieåu ñoaøn boä binh, 200 thôùt voi, nhieàu ñôn vò kî binh coù caû khoâng quaân yeåm trôï, taán coâng Phuøluoång. Thaùng 9/1936, do moät teân phaûn boäi chæ ñöôøng, quaân Phaùp ñaõ gieát ñöôïc Kommañam, cuoäc khaùng chieán tieáp tuïc dieãn ra do 3 con trai cuûa oâng laõnh ñaïo ñeán thaùng 7/1937 môùi chaám döùt. Chaäu Pachay laø thuû lónh cuûa ngöôøi Laøo Xuûng ôû Möôøngsôn, Saàmnöa. OÂng laø ngöôøi coù taøi toå chöùc, bieát vaän ñoäng nhaân daân döïa vaøo loøng yeâu nöôùc, yeâu ñoäc laäp töï do. Ngöôøi Laøo Xuûng, Meïo ôû Taây Baéc Vieät Nam ñaõ tham gia cuoäc khôûi nghóa moät caùch tích cöïc. Ngaøy 4/12/1918, nghóa quaân phuïc kích ñoaøn xe Phaùp ôû baûn Naämngaïn. Sau ñoù quaân Phaùp taán coâng caên cöù, Chaäu Pachay phaûi chaïy veà vuøng nuùi

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 42 -

Sôn La ñaùng baïi cuoäc truy kích cuûa Goâ Chieâ ôû baûn Lan vaø Xuaân Yeân. Muøa heø 1919, ñòa baøn hoaït ñoäng cuûa nghóa quaân roäng 4 vaïn km2 khaép vuøng Taây Baéc Vieät Nam, Ñoâng Baéc Laøo, vuøng Naäm U, Saàmnöa, Xieângkhoaûng. Muøa thu 1919, nghóa quaân ñaùnh baïi cuoäc caøn queùt quy moâ lôùn cuûa Phaùp taïi caên cöù Xeânoâphoân, taán coâng ñoàn Möôønghôïp gaàn bieân giôùi Vieät - Laøo. Naêm 1920, moät soá traän ñaùnh cuûa nghóa quaân dieãn ra ôû caùc caên cöù Möôøngsôn, Phuùnoi, Saàmnöa, Xieângkhoaûng, Luoângphabaêng. Töø cuoái naêm1920, thöïc daân Phaùp vöøa taán coâng quaân söï, vöøa duøng bieän phaùp mua chuoäc, duï doã nhöng khoâng coù hieäu quaû. Cuoái cuøng thöïc daân Phaùp thi haønh chính saùch ñoát saïch, gieát saïch ñeå coâ laäp nghóa quaân. Töø sau traän chieán aùc lieät ngaøy 9/1/1921 ôû Laøokuùù, nghóa quaân ruùt vaøo röøng nuùi hoaït ñoäng vaø cuoái 1922 Chaäu Pachay bò aùm saùt. Cuoäc khôûi nghóa keát thuùc. Caû ba cuoäc khôûi nghóa ñeàu laø nhöõng cuoäc ñaáu tranh mang tính daân toäc töï phaùt, phaûn aùnh tinh thaàn ñaáu tranh baát khuaát cuûa daân toäc Laøo tröôùc söï aùp böùc noâ dòch cuûa thöïc daân Phaùp. Noù theå hieän tinh thaàn ñoaøn keát Vieät - Laøo vaø ñeå laïi nhieàu kinh nghieäm quyù baùu cho cuoäc ñaáu tranh giaønh ñoäc laäp giai ñoaïn sau. Sau khi Ñaûng Coäng saûn Ñoâng Döông ra ñôøi (1930), chuû nghóa Maùc-Leânin ñöôïc truyeàn baù vaøo Laøo. Baát chaáp moïi khoù khaên gian khoå, caùc chieán só coäng saûn Laøo ñaõ hoøa mình vaøo quaàn chuùng, vaän ñoäng caùch maïng. Hoï ñaõ taäp hôïp nhöõng ngöôøi coù xu huôùng yeâu nöôùc, tieán boä trong moïi taàng lôùp nhaân daân vaø caùc toå chöùc töø thaáp ñeán cao döôùi nhieàu hình thöùc phong phuù. Thaùng 8/1945, caùch maïng Vieät Nam buøng noå vaø thaéng lôïi. Naém thôøi cô ngaøn naêm coù moät naøy, ngaøy 23/8/1945, nhaân daân Laøo ñaõ noåi daäy khaép nôi. Ngaøy 12/10/1945, chính quyeàn caùch maïng thaønh laäp ôû Vieânchaên. Nhaân daân Laøo goïi cuoäc khôûi nghóa naøy laø “cuoäc caùch maïng Tu-La” nghóa laø cuoäc caùch maïng thaùng Möôøi. Chính phuû laâm thôøi Laøo ñöôïc thaønh laäp goàm: hoaøng thaân Phaùt Xarat laøm quoác tröôûng; Khaêmmaïo laøm Thuû töôùng chính phuû, hoaøng thaân Xuphanuvong laøm Thuû töôùng quoác phoøng kieâm Boä tröôûng Ngoaïi giao, hoaøng thaân Xuvanaphuma laøm boä tröôûng boä coâng taùc xaõ hoäi, KaøTaøy laøm Boä tröôûng Taøi chính. Ngaøy 12/10/1945, chính phuû Laøo ra maét quoác daân ôû thuû ñoâ Vieânchaên vaø trònh troïng tuyeân boá tröôùc theá giôùi neàn ñoäc laäp cuûa nöôùc Laøo.

4. NÖÔÙC LAØO TÖØ 1945 ÑEÁN NAY

Cuoäc khaùng chieán choáng Phaùp (1945 ñeán 1954) Thaùng 3/1946, thöïc daân Phaùp chia quaân laøm 3 caùnh tieán ñaùnh Laøo. Nhaân daân Laøo ñaõ saùt caùnh cuøng nhaân daân Vieät kieàu toå chöùc lieân quaân Laøo - Vieät chieán ñaáu. Nhieàu traän chieán aùc lieät ñaõ dieãn ra, nhaát laø traän phoøng thuû Thaøkheït töø 21/3

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 43 -

ñeán 25/3 do hoaøng thaân Xuphanuvong chæ huy. Maëc daàu chieán ñaáu raát duõng caûm (gaàn 2000 caùn boä chieán só lieân quaân Laøo - Vieät hy sinh) song do löïc löôïng cheânh leäch, ñeå baûo toaøn löïc löôïng lieân quaân phaûi ruùt sang Thaùi Lan. Chính phuû Caùch maïng laâm thôøi Laøo taïm thôøi löu vong sang Bangkok (Thaùi Lan). Xixavangvoâng trôû laïi laøm vua Laøo, Xixavang Vatthena con trai vua laøm thuû töôùng chính phuû tay sai Phaùp. Tröôùc tình hình ñoù, hoaøng thaân Phuma chaïy sang Phaùp sau ñoù trôû laïi Bangkok loâi keùo moät soá ngöôøi trong chính phuû theo Phaùp, trong ñoù coù Khaêmmaïo vaø Kaøtaøy. Söï phaân hoùa cuõng dieãn ra trong haøng nguõ khaùng chieán ôû caùc quaân khu vaø caùc tænh. Hoaøng thaân Xuphanuvong phaûi trieäu taäp cuoäc hoïp ôû “khaùch saïn Hoøa Bình” taïi Bangkok ñeå taäp hôïp löïc löôïng khaùng chieán. OÂng leân aùn ñeá quoác Phaùp xaâm löôïc vaø boïn ñaàu haøng, ñoàng thôøi neâu roõ quyeát taâm khaùng chieán vì ñoäc laäp daân toäc vaø töï do haïnh phuùc cho nhaân daân Laøo. Töø naêm 1947, döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng Coäng saûn Ñoâng Döông, caùc chieán khu daàn daàn ñöôïc thaønh laäp ôû Taây Laøo, Thöôïng Laøo, Ñoâng Baéc Laøo. Ngaøy 20/1/1949, ñôn vò ñaàu tieân cuûa quaân giaûi phoùng nhaân daân Laøo ñöôïc thaønh laäp ôû huyeän Xöôngkhoï, tænh Saàmnöa do Cayxoûn Phoâmvihaûn chæ huy. Ñôn vò coù teân laø Laùtxavoâng ngaøy caøng lôùn maïnh vaø môû roäng nhieàu khu du kích roäng lôùn laø Möôøngxinh, Luoângphabaêng, Saàmnöa, Vieânchaên, Khaêmmuoän, Atoâpô, Xaravaún, Xavanakheït,... Ngaøy 13/8/1950, Ñaïi hoäi toaøn quoác khaùng chieán tuyeân boá thaønh laäp maët traän Laøo töï do, ñeà ra cöông lónh 12 ñieåm vaø thaønh laäp chính phuû khaùng chieán Laøo do hoaøng thaân Xuphanuvong laøm chuû tòch. Maët traän ñaõ cuøng vôùi Campuchia vaø Vieät Nam thaønh laäp lieân minh Vieät – Laøo - Khmer vaøo ngaøy 11/3/1951. Töø naêm 1953, quaân ñoäi giaûi phoùng Laøo ñaõ phoái hôïp vôùi quaân tình nguyeän Vieät Nam môû nhieàu chieán dòch lôùn: Thöôïng Laøo xuaân 1953 giaûi phoùng hoaøn toaøn tænh Saàmnöa, moät phaàn tænh Luoângphabaêng vaø Xieângkhoaûng; Trung Laøo, cuoái naêm 1953 giaûi phoùng phaàn lôùn tænh Xavanakheït vaø Khaêmmuoän; Haï Laøo, giaûi phoùng hoaøn toaøn tænh Atoâpô vaø moät phaàn tænh Xaravaún. Ñaàu naêm 1954, quaân vaø daân Laøo ñaõ giaûi phoùng tænh Phongxali, phaàn lôùn Luoângphabaêng, phaù vôõ tuyeán phoøng thuû treân soâng Naämhu cuûa ñòch vaø phoái hôïp tröïc tieáp vôùi chieán tröôøng Ñieän Bieân Phuû. Hieäp ñònh Giônevô veà Ñoâng Döông ñaõ keát thuùc cuoäc xaâm löôïc cuûa thöïc daân Phaùp. Sau 9 naêm khaùng chieán gian khoå vaø anh duõng nhaân daân Laøo ñaõ giaønh ñöôïc thaéng lôïi veû vang.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ
Cuoäc khaùng chieán choáng Myõ 1954 - 1975 thaéng lôïi

- 44 -

Sau hieäp ñònh Giônevô, caùc löïc löôïng khaùng chieán Laøo taäp keát ôû 2 tænh Saàmnöa vaø Phongxalì, bieán Laøo thaønh moät thuoäc ñòa kieåu môùi cuûa chuùng. Thoâng qua nhöõng chính saùch vieän trôï kinh teá vaø quaân söï, Myõ ñaõ chi phoái ñöôïc neàn kinh teá vaø naém ñöôïc quyeàn chæ huy quaân ñoäi cuûa chính phuû phaûn ñoäng phaùi höõu. Quaân ñoäi phaùi höõu taêng leân töø 15.000 quaân (1954) leân khoaûng 50.000 quaân, trong nhöõng naêm tieáp theo toå chöùc thaønh nhöõng sö ñoaøn cô ñoäng. Löïc löôïng Phæ Vaøngpao do cuïc tình baùo trung öông Myõ CIA toå chöùc goàm 30.000 teân. Ngaøy 23/3/1955, Ñaûng Nhaân daân Laøo ñaõ ñöôïc thaønh laäp (nay laø Ñaûng Nhaân daân caùch maïng Laøo), keá tuïc söï nghieäp veû vang cuûa Ñaûng Coäng saûn Ñoâng Döông, tieáp tuïc laõnh ñaïo nhaân daân Laøo tieán haønh chieán tranh caùch maïng choáng ñeá quoác Myõ vaø tay sai. Töø naêm 1954 ñeán 1975, caùch maïng Laøo coù theå chia thaønh 3 giai ñoaïn chính. Töø naêm 1954 ñeán 1963 laø giai ñoaïn ñaáu tranh choáng chieán löôïc hai maët phaûn caùch maïng, löøa bòp chính trò keát hôïp vôùi baïo löïc phaûn caùch maïng aâm möu thuû tieâu thaønh quaû caùch maïng Laøo. Ñaûng nhaân daân Laøo ñaõ döông cao ngoïn côø hoøa bình trung laäp, hoøa hôïp daân toäc. Ngaøy 6/1/1956, Maët traän Laøo yeâu nöôùc vaø tieán boä, phaùt ñoäng cuoäc ñaáu tranh treân caû 3 maët chính trò, quaân söï vaø ñaøm phaùn. Ngaøy 22/10/1957, Chính phuû lieân hieäp coù söï tham gia cuûa Maët traän Laøo yeâu nöôùc ñaõ ñöôïc thaønh laäp. Chính phuû lieân hieäp ñaõ phaûi ban haønh hieán phaùp naêm 1957, trong ñoù coù caùc ñieàu khoaûn daân chuû. Ngaøy 18/8/1958, taäp ñoaøn phaûn ñoäng phuûi Xananicon ñaõ laät ñoå chính phuû lieân hieäp, baét giam Xuphanuvong vaø bao vaây hai tieåu ñoaøn boä ñoäi giaûi phoùng Laøo. Nhöng vôùi tinh thaàn chieán ñaáu cao, caùc chieán só ñaõ thoaùt khoûi voøng vaây, giaûi thoaùt Xuphanuvong vaø caùc laõnh tuï caùch maïng veà caên cöù an toaøn ngaøy 23/5/1960. Ngaøy 9/8/1960, caùc löïc löôïng caùch maïng ñaõ tieán haønh ñaûo chính thaønh laäp chính phuû caùch maïng do Xuvanaphuma ñöùng ñaàu. Thaùng 1/1961, caùc tænh Xieângkhoaûng, caùnh ñoàng Chum ñöôïc giaûi phoùng goàm 2/3 ñaát ñai vaø 1/3 daân soá. Naêm 1962, Myõ môû roäng cuoäc chieán tranh ñaëc bieät ra caû nöôùc. Thaùng 6/1962, chính phuû lieân hieäp daân toäc 3 phaùi ñöôïc thaønh laäp ôû caùnh ñoàng Chum vaø thaùng 7/1962, Myõ phaûi kyù hieäp ñònh Giônevô veà Laøo, coâng nhaän chính phuû lieân hieäp. Töø giöõa naêm 1964 ñeán ñaàu naêm 1973 laø giai ñoaïn nhaân daân Laøo ñaùnh baïi chieán löôïc “chieán tranh ñaëc bieät” vaø “chieán tranh ñaëc bieät taêng cöôøng” cuûa Myõ. Ngaøy 17/5/1964, khoâng quaân Myõ traéng trôïn neùm bom xuoáng nhieàu vuøng giaûi phoùng Laøo. Myõ taêng cöôøng ñöa vuõ khí, trang bò hieän ñaïi cho quaân ñoäi phaùi höõu, taêng cöoøng coá vaán vaø lính ñaùnh thueâ, laán chieám vuøng giaûi phoùng. Thaùng 1/1968,

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 45 -

trong 14 ngaøy ñeâm chieán ñaáu voâ cuøng anh duõng, quaân daân Laøo ñaõ ñaùnh tan 4 binh ñoaøn cô ñoäng cuûa ñòch trong chieán dòch Naämbaïc. Chieán löôïc “chieán tranh cuïc boä” cuûa Myõ bò phaù saûn ôû Nam Vieät Nam, Ñaïi hoäi baát thöôøng cuûa Maët traän Laøo yeâu nöôùc ñaõ thoâng qua cöông lónh chính trò goàm 12 ñieåm, tieáp tuïc khaúng ñònh muïc tieâu xaây döïng nöôùc Laøo hoøa bình, trung laäp, ñoäc laäp, daân chuû, thoáng nhaát vaø thònh vöôïng, môû ñöôøng ñi tôùi moät giaûi phaùp chính trò cho vaán ñeà Laøo. Ñeá quoác Myõ vaãn ngoan coá môû roäng “chieán tranh ñaëc bieät” ôû Laøo. Giöõa naêm 1969, Myõ vaø tay sai huy ñoäng 50 tieåu ñoaøn boä binh coù khoâng quaân yeåm trôï goàm lính Myõ, Thaùi Lan, Nguïy Vieânchaên môû chieán dòch “Cuøkieät” taán coâng caùnh ñoàng Chum. Thaùng 2/1970, quaân vaø daân Laøo loaïi khoûi voøng chieán ñaáu 6000 teân ñòch, 43 maùy bay Myõ, queùt saïch löïc löôïng ñaëc bieät ra khoûi caùnh ñoàng Chum vaø Xieângkhoaûng, truy kích chuùng veà taän saøo huyeät Xeûmthoâng vaø Congcheïng. Treân cô sôû thaéng lôïi quaân söï, ngaøy 6/3-1970, Ñaûng Nhaân daân caùch maïng Laøo coâng boá giaûi phaùp chính trò 5 ñieåm, nhöng ñeá quoác Myõ khoâng chaáp nhaän tieáp tuïc môû roäng chieán tranh. Thaùng 2/1971, Myõ - Nguïy Saøi Goøn phoái hôïp môû chieán dòch Lam Sôn 719 ôû ñöôøng 9 Nam Laøo. Quaân vaø daân Laøo - Vieät ñaõ ñaäp tan hoaøn toaøn cuoäc haønh quaân chieán löôïc naøy, tieán coâng ñòch treân nhieàu höôùng, giaûi phoùng toaøn boä cao nguyeân Boâloâven. Keát hôïp vôùi maët traän quaân söï, nhaân daân Laøo tích cöïc ñaáu tranh chính trò vaø ngoaïi giao ñoøi Myõ ngoài vaøo baøn hoäi nghò chaám döùt chieán tranh ôû Laøo. Thaùng 9/1971, Myõ ngoan coá môû chieán dòch taán coâng caùnh ñoàng Chum nhöng bò thaát baïi. Tính töø naêm 1969 ñeán 1973, quaân vaø daân Laøo ñaõ loaïi khoûi voøng chieán ñaáu 111.400 teân ñòch, baén rôi vaø phaù huûy 1510 maùy bay caùc loaïi, thu vaø phaù huûy 30.092 suùng caùc loaïi, vuøng giaûi phoùng ñöôïc môû roäng chieám 4/5 laõnh thoå vaø nöûa soá daân caû nöôùc. Töø naêm 1973-1975 laø giai ñoaïn ñaáu tranh ñeå hoaøn thaønh caùch maïng daân toäc daân chuû trong caû nöôùc. Treân cô sôû nhöõng thaéng lôïi veà quaân söï vaø thaéng lôïi ôû baøn hoäi nghò Paris cuûa Vieät Nam, ngaøy 21/2/1973, ñeá quoác Myõ vaø tay sai ñaõ buoäc phaûi kyù hieäp ñònh Vieânchaên laäp laïi hoøa bình, thöïc hieän hoøa hôïp daân toäc. Nöôùc Laøo taïm chia laøm 3 vuøng: vuøng giaûi phoùng vôùi chính quyeàn caùch maïng, vuøng do phaùi höõu kieåm ssoaùt vôùi chính quyeàn Vieânchaên vaø vuøng trung laäp vôùi chính quyeàn lieân hieäp trung öông. Ngaøy 5/4/1974 chính phuû lieân hieäp daân toäc laâm thôøi do hoaøng thaân Xuvana Phuma laøm thuû töôùng, hoäi ñoàng quoác gia chính trò do hoaøng thaân Xuphanuvong laøm chuû tòch ñöoïc thaønh laäp. Muøa xuaân 1975, caùch maïng Vieät Nam phaùt trieån vaø giaûi phoùng hoaøn toaøn ñaát nöôùc. Caùc löïc löôïng caùch maïng Laøo ñaõ ñoàng loaït noåi daäy taán coâng thaønh phoá

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 46 -

lôùn. Ngaøy 23/8/1975, thuû ñoâ Vieânchaên ñaõ thaønh laäp chính quyeàn caùch maïng. Ngaøy 1/12/1975, Ñaïi hoäi ñaïi bieåu nhaân daân toaøn quoác Laøo ñöôïc trieäu taäp taïi thuû ñoâ Vieânchaên. Ñaïi hoäi chaáp nhaän ñôn xin thoaùi vò cuûa vua Xixavang Vatthana vaø cöû oâng laøm coá vaán toái cao cuûa chuû tòch nöôùc, Ñaïi hoäi cuõng chaáp nhaän ñôn xin giaûi theå cuûa Hoäi ñoàng chính trò quoác gia vaø chính phuû lieân hieäp daân toäc laâm thôøi vaø cöû cöïu thuû töôùng Xuvana Phuma laøm coá vaán chính phuû. Ñaïi hoäi tuyeân boá thieát laäp cheá ñoä coäng hoøa daân chuû nhaân daân Laøo do hoaøng thaân Xuphanuvong laøm chuû tòch. Ñaïi hoäi ñaõ nhaát trí thoâng qua baùo caùo chính trò cuûa thuû töôùng chính phuû, chöông trình haønh ñoäng cuûa chính phuû vaø ra tuyeân boá quan troïng, vónh vieãn chaám döùt aùch thoáng trò cuûa ñeá quoác vaø phong kieán ôû Laøo, ñöa nöôùc Laøo tieán leân con ñöôøng hoøa bình, trung laäp, ñoäc laäp, daân chuû, thoáng nhaát, thònh vöôïng vaø tieán boä xaõ hoäi.

Caùch maïng Laøo töø 1975 ñeán nay Töø sau ngaøy hoaøn toaøn giaûi phoùng, ñaát nöôùc Laøo böôùc sang thôøi kyø môùi vôùi hai nhieäm vuï chieán löôïc: baûo veä vaø xaây döïng ñaát nöôùc. Trong voøng hôn hai möôi naêm qua, nhaân daân Laøo ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu to lôùn trong coâng cuoäc baûo veä vaø xaây döïng ñaát nöôùc. Toå chöùc Ñaûng vaø chính quyeàn nhaân daân ñaõ ñöôïc cuûng coá töø trung öông xuoáng taän cô sôû, löïc löôïng an ninh, quoác phoøng ngaøy caøng tröôûng thaønh ñaõ kòp thôøi ñaäp tan moïi haønh ñoäng gaây roái vaø phaù hoaïi cuûa boïn phaûn caùch maïng. Treân lónh vöïc noâng nghieäp, nhôø coù nhöõng phong traøo khai hoang, vôõ hoùa, thaâm canh vaø laøm thuûy lôïi, ñeán nay dieän tích troàng luùa ñaõ taêng 1,2 laàn so vôùi naêm 1976 vaø saûn löôïng thoùc taêng nhanh, naêm 1989 ñaõ ñaït 1,4 trieäu taán. Treân lónh vöïc coâng nghieäp, caùc nhaø maùy, xí nghieäp cuõ ñöôïc khoâi phuïc, ñoàng thôøi xaây döïng cô sôû haï taàng môùi trong caùc ngaønh nhö cheá bieán thöùc aên gia suùc, söûa chöõa oâtoâ, cô khí, saûn xuaát thaïch cao, ñaù, gaïch, beâ toâng,... hoaøn thaønh nhaø maùy thuûy ñieän Naämngöøm coâng suaát 921 trieäu kw/giôø, taêng 3,8 laàn so vôùi naêm 1976. Heä thoáng ñöôøng giao thoâng ñöôïc cuûng coá vaø môû roäng. Caùc ngaønh giaùo duïc, y teá, vaên hoùa cuõng coù nhieàu tieán boä. Naêm 1994, Quoác hoäi Laøo ñaõ thoâng qua chieán löôïc phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi tôùi naêm 2000, xaùc ñònh 3 vuøng kinh teá, vuøng ñoàng baèng chieám 380.000ha phaán ñaáu ñaït 89% saûn löôïng thoùc trong caû nöôùc. Thaùng 7/1994, hoäi nghò khu vöïc 8 tænh phía Baéc xaùc ñònh, xaây döïng Baéc Laøo thaønh khu vöïc kinh teá vöõng maïnh trong caû nöôùc. Veà ñieän löïc, trong nhöõng naêm tôùi seõ ñaàu tö 4 tyû USD ñeå xaây döïng moät soá nhaø maùy thuûy ñieän coù coâng suaát 20.000mw, ñuû duøng trong nöôùc vaø xuaát khaåu. Naêm 1994, chính phuû Laøo ñaõ ñaàu tö cho xaây döïng cô baûn 121,8 tyû kip, taêng 31% so vôùi naêm 1993. Hieän nay, Laøo laø thaønh vieân cuûa khoái ASEAN.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 47 -

Vaên hoùa ngheä thuaät Laøo Laøo ñaát nöôùc cuûa moät neàn ngheä thuaät nhaûy muùa vaø ca nhaïc coå truyeàn. Trong nhöõng ngaøy hoäi (moãi thaùng 1 laàn), ngöôøi Laøo thöôøng haùt nhöõng baøi daân ca tröõ tình ca ngôïi ñaát nöôùc vaø tình yeâu, nhaûy ñieäu muùa laêm voâng ñaõ coù töø raát laâu ñôøi. Nhaïc cuï daân toäc cuûa ngöôøi Laøo thöôøng coù kheøn, khui (saùo), so (nhò), nang haùt (keø goã), khong voâng (16 ñóa ñoàng),... nhaïc Laøo coù nhöõng giai ñieäu ñoäc ñaùo nhö laêm (daân ca): laêm tôi, laêm laét, laêm vay,...; khaép (daân ca khoâng coù ñaøn ñeäm); xông (ñoïc veø, noùi) ,... laêm löôïng (ca kòch keå chuyeän). Ngaøy hoäi teù nöôùc nhaân dòp teát coå truyeàn thaùng tö chung vôùi phong tuïc ngöôøi Thaùi. Ngaøy nay, nhöõng hình thöùc ngheä thuaät ñoäc ñaùo ñoù coøn raát ñaäm neùt beân caïnh nhöõng hình thöùc ngheä thuaät hieän ñaïi. Chöõ vieát vaø vaên hoïc Laøo: chöõ vieát Laøo ñöôïc hình thaønh treân cô sôû chöõ vieát cuûa ngöôøi Thaùi, nhöng ñöôïc caûi tieán nhieàu cho deã dieãn ñaït tieáng Laøo. Qua nhieàu theá kyû, chöõ Laøo coù khaû naêng dieãn ñaït phong phuù caùc taùc phaåm vaên hoïc. Duøng vaên hoïc truyeàn mieäng vôùi kho taøng truyeän coå tích, truyeàn thuyeát ghi laïi thôøi kyø hoang sô khai thieân laäp ñòa, nguoàn goác cuûa caùc toäc Laøo (quaû baàu naäm), veà caùc möôøng, caùc oâng vua ñaàu tieân vaø nhieàu chuyeän coå tích khaùc. Doøng vaên hoïc chöõ vieát sôùm nhaát laø “lôøi huaán thò cuûa Phangöøm”, caùc theå thô, cheùp kinh vaên xuoâi vôùi taùc phaåm “Nitan Khuùn Bolom”, tröôøng ca nhö Xixay, Kalaket, Thao Huøng,... Ngheä thuaät kieán truùc vaø ñieâu khaéc vôùi heä thoáng chuøa thaùp ôû Luoângphabaêng, Vieânchaên vaø Haï Laøo. Nhìn chung, taát caû ñeàu ñöôïc xaây döïng baèng vaät lieäu nheï, khieâm toán veà kích thöôùc vaø caáu truùc ñôn giaûn. Kieåu daùng kieán truùc Laøo chòu aûnh höôûng cuûa ngheä thuaät Xieâm vaø Khmer nhöng boä maùi yeân ngöïa thì hoaøn toaøn cuûa rieâng Laøo. Thaït Laøo coù thaân hình caàu, hình quaû chuoâng, hình naäm röôïu hay moät khoái laäp phöông naëng neà vôùi 4 cöûa giaû, coù nhieàu taàng thu nhoû daàn veà phía treân. Caùc chuøa thaùp ñeàu ñöôïc chaïm troå tinh vi, hoa daây cuoán hay laù sen caùch ñieäu. Moãi ngoâi chuøa coøn laø thö vieän, nhaø tröôøng vaø trung taâm vaên hoùa caû vuøng. Trong soá chuøa thaùp, tieâu bieåu nhaát laø Thaït Luoång xaây döïng naêm 1566, laø bieåu töôïng cuûa tinh thaàn ñoaøn keát, hoøa hôïp vaø thoáng nhaát daân toäc Laøo.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 48 -

CHÖÔNG IV. THAÙI LAN

I. ÑAÁT NÖÔÙC VAØ DAÂN CÖ
1. ÑÒA LYÙ TÖÏ NHIEÂN
Thaùi Lan (Thailand), theo caùch goïi cuûa ngöôøi Thaùi töùc laø ñaát nöôùc cuûa ngöôøi Thaùi, tröôùc ñaây coøn ñöôïc goïi laø Xieâm (Siam). Xeùt veà vò trí ñòa lyù, Thaùi Lan naèm ôû trung taâm luïc ñòa Ñoâng Nam AÙ, phía Taây giaùp Mianma, phía Baéc vaø Ñoâng Baéc giaùp Laøo, phía Ñoâng giaùp Campuchia vaø phía Nam keùo daøi ñeán phaàn Baéc baùn ñaûo Maõ Lai. Nhìn treân baûn ñoà, Thaùi Lan troâng gioáng nhö moät chieác ñaàu voi nhìn nghieâng veà phía Taây, daûi ñaát phía Taây laø caùi voøi. Dieän tích Thaùi Lan laø 513.195 km2, daân soá tính ñeán naêm 1996 khoaûng 58,79 trieäu ngöôøi. Veà hình theå, Thaùi Lan coù theå chia laøm 4 mieàn: mieàn Baéc laø nuùi röøng vaø cao nguyeân noái lieàn töø Taây Taïng qua Vaân Nam Trung Quoác. Caøng veà phía Nam, nuùi caøng thaáp daàn, cuoái cuøng laø ñoài vaø goø. Taát caû ñeàu coù röøng goã teách bao phuû, laø moät maët haøng xuaát khaåu noåi tieáng cuûa Thaùi Lan töø nhieàu theá kyû qua. Nhieàu con soâng chaïy caét ngang caùc daõy nuùi song song xuoáng phía Nam, taïo ra nhöõng caùnh ñoàng maøu môõ, laø nôi sinh soáng vaø troàng caáy cuûa cö daân. ÔÛ ñaây coøn nhieàu loaïi khoaùng saûn quyù nhö phôlorit, tungsteng, vonphram, antimon, daàu, ñaù quyù,... Mieàn Trung laø vuøng ñoàng baèng chaâu thoå roäng lôùn maøu môõ do con soâng Chaophya (Meânam) lôùn nhaát nöôùc boài ñaép neân. Ñoàng baèng chaâu thoå naøy roäng khoaûng 31.000 km2 taäp trung 2/3 cö daân noâng nghieäp caû nöôùc. ÔÛ ñaây coøn coù moät con soâng khaùc laø Mekhlong chaûy theo höôùng Taây – Ñoâng, taïo neân ñoàng baèng nhoû hôn. Vuøng giaùp vònh Thaùi Lan cuõng coù nhöõng caùnh ñoàng luùa, cö daân Ñoâng ñuùc cö truù theo chieàu daøi 1475km cuûa vònh. Chính mieàn Trung Thaùi Lan laø nôi cung caáp khoâng nhöõng ñuû löông thöïc cho ñaát nöôùc maø coøn xuaát khaåu, ñaït giaù trò cao nhaát laø 4 trieäu taán/naêm. Khu vöïc naøy goàm nhieàu moû quyù nhö phlorit, vonphram, daàu vaø khí ñoát thieân nhieân. Mieàn Ñoâng Baéc laø cao nguyeân Coøraït chieám 1/3 dieän tích caû nöôùc, nhöng ñaát ñai khoâ caèn. Caû mieàn chæ coù moät con soâng duy nhaát laø Naämmun. Daân cö ôû ñaây troàng luùa vaø caây thuoác laù ôû vuøng truõng, chaên nuoâi traâu boø ôû cao nguyeân. Mieàn Nam laø phaàn baùn ñaûo do daõy nuùi Taraserim keùo daøi taïo thaønh, boán muøa xanh töôi, cö daân ñoâng ñuùc, phong caûnh ñeïp raát nhieàu. Cö daân vuøng naøy troàng luùa, coï döøa, cao su vaø ñaùnh caù. Tröõ löôïng thieác ôû ñaây lôùn nhaát caû nöôùc vaø cuøng vôùi cao su laø maët haøng xuaát khaåu cuûa Thaùi Lan (ñöùng thöù 3 treân theá giôùi).

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 49 -

Khí haäu Thaùi Lan laø khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa, löôïng möa haøng naêm doài daøo, naéng nhieàu, ít bò baõo luït. Nhieät ñoä giöõa caùc vuøng khoâng cheânh leäch nhieàu laém, cao nhaát laø 38oC vaø thaáp nhaát laø 19oC. Muøa noùng töø thaùng 3 ñeán thaùng 5, muøa möa töø thaùng 6 ñeán thaùng 10, muøa hanh khoâ töø thaùng 11 ñeán thaùng 2 naêm sau. Veà ñaïi theå, khí haäu Thaùi Lan raát thuaän lôïi cho noâng nghieäp troàng troït.

2. DAÂN CÖ
Cö daân thuoäc nhoùm Moân - Khmer laø nhöõng toäc ngöôøi baûn ñòa treân ñaát Thaùi Lan hieän nay. Hoï laø chuû nhaân cuûa nhieàu quoác gia sô kyø ôû vuøng naøy, moät boä phaän ngöôøi Moân ñaõ hoøa hôïp vôùi nhöõng cö daân noùi tieáng Thaùi ôû phía Baéc. Hieän nay, hoï chæ coøn khoaûng 4% daân soá Thaùi Lan. Cö daân thuoäc nhoùm Thaùi - Laøo coù nguoàn goác töø Nam Trung Quoác, ñaõ thieân di töø ñaàu Coâng nguyeân vaø oà aït vaøo theá kyû XIII, hoï soáng xen keõ vôùi cö daân baûn ñòa vaø laäp neân caùc quoác gia Thaùi. Hieän nay, hoï chieám soá ñoâng tuyeät ñoái, khoaûng 74% daân soá Thaùi Lan. Cö daân thuoäc nhoùm Taïng-Mianma vaø Meøo Dao di cö ñeán Thaùi Lan theo moät quaù trình khoâng nhaát ñònh, cö truù ôû caùc tænh Taây vaø Baéc Thaùi Lan vôùi soá löôïng ngöôøi hieän nay khoaûng 300.000. Cö daân thuoäc nhoùm Maõ Lai - Ña ñaûo chieám gaàn 3% daân soá caû nöôùc, cö truù taïi caùc tænh mieàn Nam. Ngoaøi ra, ngöôøi Hoa ôû Thaùi Lan hieän nay gaàn 8 trieäu ngöôøi, baèng 17,5% daân soá Thaùi Lan, hoï giöõ moät vai troø quan troïng trong ñôøi soáng kinh teá vaø chính trò ñaát nöôùc. Ñoù cuõng laø nhöõng thaønh phaàn toäc ngöôøi chuû yeáu ñeå hình thaønh quoác gia vaø neàn vaên hoùa Thaùi Lan.

II. CAÙC GIAI ÑOAÏN LÒCH SÖÛ CUÛA THAÙI LAN
1. LÒCH SÖÛ THAÙI LAN TRÖÔÙC KHI CAÙC QUOÁC GIA SÔ KYØ CUÛA NGÖÔØI THAÙI RA ÑÔØI
Vaên hoùa ñaù cuõ ôû Thaùi Lan coøn khaù ngheøo naøn, ngöôøi ta môùi chæ phaùt hieän di chæ Pingnoïi. ÔÛ di chæ naøy, ngöôøi ta ñaõ tìm ra caùc coâng cuï chaët (choppers) laø coâng cuï phoå bieán ôû Ñoâng Nam AÙ thôøi kyø ñaù cuõ sô kyø. Trong vaøi chuïc naêm gaàn ñaây, caùc nhaø khaûo coå ñaõ phaùt hieän haøng loaït caùc di chæ, vôùi nhöõng hieän vaät phong phuù thuoäc thôøi kyø ñaù môùi vaø kim khí. ÔÛ Thaåm Phi (Hang Ma) thuoäc Taây Baéc Thaùi Lan, ngöôøi ta ñaõ tìm thaáy nhieàu haït cuûa nhieàu loaïi caây coù nieân ñaïi treân döôùi 1 vaïn naêm. ÔÛ cao nguyeân Coøraït thuoäc Ñoâng Baéc Thaùi

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 50 -

Lan vaø ñoàng baèng Chaophya thuoäc löu vöïc soâng Meânam, ngöôøi ta cuõng phaùt hieän nhieàu hieän vaät baèng ñoàng, coù caû moät soá khuoân ñuùc, nhieàu ñoà vaät goám coù hoa vaên ñeïp. Nieân ñaïi cuûa nhöõng di chæ naøy vaøo khoaûng töø thieân nieân kyû I TCN ñeán 5 - 6 theá kyû TCN. Ñieàu ñoù chöùng toû, chuû nhaân cuûa caùc di chæ khaûo coå naøy ñaõ ñaït trình ñoä khaù cao trong ngheà troàng troït, cheá taïo ñoà goám vaø ñoàng thau. Vuøng ñoàng baèng Chaophya laø ñòa baøn sinh soáng chuû yeáu cuûa ngöôøi Moân. Trong thôøi kyø baønh tröôùng cuûa Phuønam (theá kyû II ñeán theá kyû VII), thö tòch coå Trung Hoa coù noùi ñeán moät nöôùc Xích Thoå coù leõ laø quoác gia sô kyø cuûa ngöôøi Moân. Nöûa sau theá kyû thöù VII vaø caû theá kyû thöù VIII, khi theá löïc cuûa Phuønam suy yeáu, ngöôøi ta ñaõ bieát ñeán nhieàu quoác gia Moân khaùc. Nhieàu ngöôøi cho raèng, quoác gia Xích Thoå laø tieàn thaân cuûa nöôùc Dvaravati (phieân aâm cuûa nöôùc Toâloâpoâti). Moät boä phaän hoaøng toäc cuûa vöông quoác naøy ñaõ chuyeån leân phía Baéc, tham gia xaây döïng moät quoác gia Moân khaùc coù teân laø Haripunjaya. ÔÛ cao nguyeân Coøraït, vaøo theá kyû VI, quoác gia sô kyø cuûa ngöôøi Khmer ñaõ hình thaønh vaø laø ñòa baøn chuû yeáu cuûa hoï tôùi taän theá kyû X-XI. Töø ñòa baøn naøy, vöông quoác Campuchia ñaõ phaùt trieån theá löïc sang phía Taây, mieàn Trung vaø Haï löu soâng Meânam, töùc laø nöôùc Dvaravati ñaõ naèm döôùi quyeàn kieåm soaùt cuûa quoác vöông Khmer. Ñeán theá kyû XII, vöông quoác Haripunjaya ôû mieàn Baéc cuõng bò vöông quoác Campuchia chinh phuïc. Nhö vaäy, caùc quoác gia sô kyø cuûa ngöôøi Moân ñöôïc thaønh laäp vaø phaùt trieån ñoäc laäp chæ vaøo theá kyû X.iÑeán theá kyû XIII, vöông quoác cuûa ngöôøi Khmer ñaõ lôùn maïnh vaø bieán caùc quoác gia ñoù thaønh leä thuoäc. Tuy vaäy, ngöôøi Moân cuõng ñaõ kòp xaây döïng neân chöõ vieát cuûa mình treân cô sôû chöõ coå mieàn Nam AÁn Ñoä, maø sau naøy ngöôøi Thaùi vaø ngöôøi Mianma ñaõ hoïc ñeå laäp ra chöõ vieát cuûa mình.

2. CAÙC QUOÁC GIA SÔ KYØ CUÛA NGÖÔØI THAÙI
Ngöôøi Thaùi laø moät boä phaän cuûa nhoùm toäc ngöôøi noùi tieáng Thaùi Kañai cö truù ôû thöôïng nguoàn soâng Meâ Koâng vaø soâng Hoàng. Vaøo theá kyû VIII, thuû lónh boä laïc Moâng xaù ñaõ döïa vaøo nhaø Ñöôøng, chinh phuïc 5 boä laïc Thaùi khaùc laø: Moâng Tuaán, Vieät Tích, Laõng Khung, Ñaèng Ñaïm, Phi Laõng, laäp neân moät quoác gia, ñaët kinh ñoâ ôû Ñaïi Lyù (Taây Baéc Coân Minh). Taøi lieäu Trung Quoác goïi nöôùc hoï laø Quy Nghóa hay Nam Chieáu, sau goïi laø Ñaïi Lyù. Ñeán ñaàu theá kyû IX, Nam Chieáu nhaân luùc Trung Quoác noäi loaïn ñaõ taán coâng sang caùc vuøng xung quanh, trong ñoù coù ñoàng baèng soâng Hoàng vaø soâng Irrawaddy (Mianma). Söï gia taêng daân soá, maâu thuaãn noäi boä vaø nhöõng xung ñoät thöôøng xuyeân vôùi ngöôøi Haùn ñaõ daãn tôùi söï di cö daàn daàn cuûa moät soá ngöôøi Thaùi veà phöông Nam, doïc theo soâng Meâcoâng, soâng Meânam vaø soâng Hoàng. Töø theá kyû X,ingöôøi Thaùi di cö ñaõ

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 51 -

soáng xen keõ vaø hoøa ñoàng vôùi cö daân baûn ñòa. Ñeán ñaàu theá kyû XII, caùc möôøng cuûa ngöôøi Thaùi ôû thöôïng löu soâng Meânam ñaõ coù daáu hieäu hôïp nhaát laïi. Naêm 1238, thuû lónh cuûa ngöôøi Thaùi ñaõ ñaùnh baïi quaân ñoàn truù Khmer ôû Sukhothay. Naêm 1253, Moâng Coå chieám ñöôïc Nam Chieáu, ngöôøi Thaùi laïi oà aït chaïy veà phöông Nam. Do coù trình ñoä vaên minh khaù cao, ngöôøi Thaùi ñaõ giöõ vai troø chuû ñaïo trong vieäc bieán ñoàng baèng soâng Meânam trôû neân thònh vöôïng. ÔÛ Mieàn Baéc, naêm 1262, thuû lónh Thaùi laø Mangrai ñaõ laäp quoác gia vaø ñoùng ñoâ ôû Chieângrai. OÂng laàn löôït chinh phuïc Chieângkhong, Chieângxen vaø Haripunjaya. Naêm 1296, Mangrai laäp kinh ñoâ ôû Chieângmai, thoáng nhaát mieàn Baéc Meânam. Quoác gia naøy coù teân goïi laø Lanna (moät trieäu thöûa ruoäng). Lanna ñaõ kieán laäp quan heä lieân minh vôùi caùc quoác gia Thaùi laân caän. ÔÛ mieàn Trung, moät nhaùnh Thaùi khaùc quaàn tuï xung quanh thaønh thò Sukhothay, naêm 1260, nhaân luùc Campuchia suy yeáu, Sukhothay giaønh ñöôïc quyeàn töï chuû vaø chinh phuïc nhöõng boä laïc thaân caän. Naêm 1283, Rama Khamheng leân laøm vua Sukhoâthay, ngay sau ñoù oâng ñaõ lieân tuïc taán coâng ra xung quanh ñeå môû roäng laõnh thoå. Ñeán ñaàu theá kyû XIV, Sukhothay taêng cöôøng quan heä vôùi Trung Quoác vaø Ñaïi Vieät, ñoàng thôøi giaûm daàn lieân minh vôùi caùc quoác gia Thaùi khaùc vaø baét caùc quoác gia naøy phaûi thaàn phuïc. Laõnh thoå Sukhothay goàm toaøn boä löu vöïc soâng Meânam vaø baùn ñaûo Maõ Lai. Döôùi thôøi Rama Khamheng, ngöôøi Thaùi Sukhothay ñaõ tieáp nhaän caùc yeáu toá vaên hoùa Khmer, Moân, Mianma, chuyeån hoùa vaø laøm giaøu cho vaên hoùa Thaùi, taêng cöôøng truyeàn baù ñaïo Phaät Tieåu thöøa, thieát cheá chính trò vaø xaây döïng quaân ñoäi theo kieåu Moâng Coå vaø Campuchia. Vaøo naêm 1283, ngöôøi Thaùi ñaõ xaây döïng chöõ Thaùi treân cô sôû chöõ Moân vaø Khmer coå. Kinh teá Sukhoâthaythôøi kyø naøy cuõng ñaït ñeán möùc ñoä thònh vöôïng nhö teân goïi “caùi noâi cuûa neàn vaên minh Thaùi”. Sau khi Rama Khamheng qua ñôøi, caùc vua keá tieáp laø Lotaûi vaø Lutaûi ñaõ chuù yù phaùt trieån Phaät giaùo. Ñieàu naøy phaûn aùnh söï tieáp tuïc phaùt trieån cuûa vaên hoùa Sukhothay vaø phaûn aùnh moät thaùi ñoä öùng xöû tröôùc tình traïng suy thoaùi cuûa Sukhothay. ÔÛ mieàn Nam, naêm 1374, khi trong trieàu ñình Sukhothay coù söï tranh chaáp ngoâi vua thì ngöôøi Thaùi Lavoâ ñaõ dôøi kinh ñoâ veà Sriayudhya. Naêm 1350, thuû lónh Thaùi Lavoâ leân ngoâi laáy vöông hieäu laø Ramadhipati, vöông quoác coù teân laø Ayutthaya. Ayutthaya ñaõ baét Sukhothay phaûi thaàn phuïc, laøm cho phaïm vi cai trò cuûa vöông quoác bao goàm caû Trung vaø Haï löu vöïc soâng Meânam. Töø cuoái theá kyû XIV ñeán giöõa theá kyûXVI, Ayutthaya phaûi ñoái phoù vôùi quoác gia Thaùi Lanna ôû phía Baéc vaø taêng cöôøng xaâm löôïc Campuchia. Maët khaùc, töø giöõa theá kyû XVI ñeán cuoái theá kyû XVIII, Ayutthaya lieân tuïc tranh chaáp vôùi Mianma.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 52 -

Veà toå chöùc nhaø nöôùc, Ayutthaya moâ phoûng theo trieàu ñình Campuchia veà phaåm traät, quyù toäc vaø quan laïi, teân hieäu cuûa nhaø vua. Ayutthaya hoïc cuûa ngöôøi Haùn veà caùch phaân ñònh coâng vieäc cuûa nhaø nöôùc ñeå laäp ra caùc boä nhö: boä noäi vuï, taøi chính, canh noâng, boä hoaøng gia, boä quaûn trò. Ñaùng chuù yù laø vua Trailok (1448-1488) ñaõ phaân möùc ruoäng ñaát cho moãi caáp baäc vaø giai taàng lôùp xaõ hoäi theo cheá ñoä tö höõu. Ñoàng thôøi, oâng cuõng cho bieân soaïn boä luaät nhaø vua (Kot Moântieân Ban) maø noäi dung chuû yeáu laø taäp hôïp vaø chính thöùc hoùa caùc theå cheá, phong tuïc, taäp quaùn, möùc coáng naïp cuûa caùc nöôùc phuï thuoäc, quan heä giöõa quyù toäc vaø thaàn daân, ñòa vò vaø boån phaän cuûa hoaøng toäc,... Veà vaên hoùa, ñaïo Phaät Tieåu thöøa chieám öu theá trong khi coøn toàn taïi Phaät Ñaïi thöøa vaø AÁn Ñoä giaùo. Ngöôøi Thaùi Ayutthaya coøn hoïc ôû ngöôøi Khmer vieäc cheá taïo vaø söû duïng boä nhaïc cuï goàm chieâng, troáng, ñaøn, nhò,.. vaø nhieàu ñieäu vuõ. Neàn kinh teá Ayutthaya phaùt trieån nhanh choùng. Saûn phaåm noâng nghieäp doài daøo, ñaõ coù theå xuaát caûng caùc loaïi hoà tieâu, goã teách, ñaøn höông,... vaø nhaäp nhieàu haøng luïa, gaám, ñoà söù, sôn, ngoïc vaø nhieàu haøng hoùa cuûa Trung Quoác vaø Ñoâng Nam AÙ. Veà ñoái ngoaïi: Ayutthaya thi haønh chính saùch thaân Trung Quoác. Töø ñoù quan heä thöông maïi Ayutthaya - Trung Quoác phaùt trieån raát toát ñeïp, ngöôøi Hoa di cö ñeán Ayutthaya leân tôùi moät vaïn ngöôøi vaøo theá kyû XVI. Baèng chính saùch naøy, Ayutthaya ñaõ khaúng ñònh ñöôïc ñòa vò baù quyeàn trong khu vöïc.

3. VÖÔNG QUOÁC XIEÂM TÖØ 1767 ÑEÁN 1945

Vöông quoác Xieâm töø khoâi phuïc ñoäc laäp ñeán kyù keát caùc hieäp öôùc baát bình ñaúng (1767-1898) Ñaàu naêm 1765, quaân Mianma chia laøm 3 ñöôøng taán coâng vaøo Chieângmai (Baéc Thaùi Lan), Ba Chuøa (Three pagodas), vaø baùn ñaûo Maõ Lai. Töø thaùng 2/1766 ñeán thaùng 4/1767, quaân Mianma bao vaây vaø chieám ñöôïc kinh ñoâ cuûa Ayutthaya. Sau khi chieám ñöôïc kinh ñoâ Sriayudhya, quaân Mianma taøn phaù, cöôùp boùc, gieát choùc ñeán möùc ñoä huûy dieät. Moät vieân quan goác Hoa laø Trònh Quoác Anh (P’ya Taksin) ñaõ daãn 500 thuoäc haï chaïy tôùi Rayong treân vònh Thaùi Lan vaø xaây döïng moät ñoäi quaân môùi. Giöõa naêm 1767, Trònh Quoác Anh ñaõ chieám laïi ñöôïc Chatabun vaø môû roäng cuoäc khaùng chieán khaép ñaát nöôùc. Thaùng 10/1767, Trònh Quoác Anh ñaùnh ñuoåi quaân Mianma ra khoûi bieân giôùi vaø leân laøm vua, ñaët vöông hieäu laø P’ya Taksin, teân nöôùc laø Xieâm, ñònh ñoâ ôû Tanaburi (Bangkok). Ngay sau khi leân ngoâi vua, P’ya Taksin tieáp tuïc môû nhöõng cuoäc tieán coâng quaân Mianma khaép ñaát nöôùc. Naêm 1776, quaân Mianma bò ñaùnh ñuoåi khoûi Chieângmai, Lanna trôû thaønh moät boä phaän cuûa Xieâm.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 53 -

Naêm 1778, Xieâm bieán caùc Möôøng Laøo thaønh thuoäc quoác cuûa mình. Ñoàng thôøi, Xieâm baét caùc tieåu quoác ôû baùn ñaûo Maõ Lai thaàn phuïc, tranh chaáp aûnh höôûng vôùi phong kieán Vieät taïi Campuchia. Naêm 1782, moät nhoùm quyù toäc Xieâm do Sankaburi chæ huy, ñaõ laøm ñaûo chính gieát cheát P’ya Taksin. Ngay sau ñoù, töôùng Chakri ñöôïc laäp leân laøm vua Xieâm hieäu laø Rama I (1782-1809). Caùc vua Rama tieáp tuïc môû roäng quan heä vôùi Trung Quoác. Naêm 1831, bieán Laøo thaønh moät tænh cuûa Xieâm, tranh giaønh aûnh höôûng ôû Campuchia, tranh chaáp vôùi Mianma, ñeán naêm 1885 môùi chaám döùt. Trong thôøi gian naøy, trieàu ñình phong kieán Xieâm ñaõ hai laàn taán coâng Vieät Nam vaøo caùc naêm 1784-1785; 1833, nhöng ñeàu bò thaát baïi thaûm haïi. Töø theá kyû XIX, caùc nöôùc ñeá quoác baét ñaàu taêng cöôøng aûnh höôûng ôû Xieâm. Thaùng 4/1855, ñaïi dieän phaùi ñoaøn Anh laø Bao Minh ñaõ kyù vôùi vua Xieâm laø Moângcuùt (Rama IV 1851 - 1868) moät hieäp öôùc baát bình ñaúng ñaàu tieân. Hieäp öôùc quy ñònh, ngoaïi kieàu Anh coù quyeàn laõnh söï taøi phaùn, Anh ñöôïc quyeàn thieát laäp toøa laõnh söï taïi Bangkok, thò tröôøng Xieâm phaûi roäng môû cho thöông nhaân Anh buoân baùn, thueá xuaát nhaäp khaåu haøng Anh laø 3%, thöïc daân Anh coù quyeàn töï do khai moû, töï do chôû thuoác phieän vaøo Xieâm buoân baùn maø khoâng bò ñaùnh thueá. Caùc nöôùc ñeá quoác khaùc cuõng kyù nhöõng ñieàu öôùc töông töï vôùi Xieâm: naêm 1856 vôùi Phaùp, Myõ; naêm 1858 vôùi Ñan Maïch vaø laàn löôït vôùi Boà Ñaøo Nha, Haø Lan, Ñöùc, Thuïy Ñieån, Na Uy, Bæ, YÙ vaø naêm 1989 vôùi Nga. Beân caïnh nhöõng hieäp öôùc baát bình ñaúng ñoù, trieàu ñình phong kieán Xieâm coøn kyù vôùi Phaùp hieäp öôùc naêm 1867 (xem phaàn Campuchia ), hieäp öôùc naêm 1893 (xem phaàn Laøo), ñeå phaân chia ranh giôùi thuoäc ñòa cuûa Phaùp ôû Ñoâng Döông. Kyù keát caùc hieäp öôùc noùi treân, trieàu ñình phong kieán Xieâm muoán lôïi duïng söï coù maët cuûa caùc nöôùc tö baûn ôû Xieâm ñeå chuùng kieàm cheá laãn nhau, traùnh tai hoïa trôû thaønh thuoäc ñòa cuûa moät nöôùc tö baûn. Ñoù laø chính saùch meàm deûo, uyeån chuyeån cuûa trieàu ñình phong kieán Xieâm. Tuy vaäy, caùc hieäp öôùc baát bình ñaúng aáy ñaõ bieán Xieâm thaønh nôi cung caáp löông thöïc, nguyeân lieäu reû maït vaø thò tröôøng tieâu thuï haøng hoùa cho caùc nöôùc tö baûn. Trong nöûa cuoái theá kyû XVIII vaø ñaàu theá kyû XIX, xaõ hoäi Xieâm laø moät xaõ hoäi phong kieán, ñöùng ñaàu nhaø nöôùc laø vua coù quyeàn haønh toái cao, döôùi vua laø 3 hoäi ñoàng: Hoäi ñoàng hoaøng thaân (chaopha), Hoäi ñoàng caùc quan ñöùng ñaàu caùc boä (côøroâm), Hoäi ñoàng caùc quan tö phaùp (braéc-nan). Quyeàn haønh chính taäp trung trong tay caùc boä. Hai boä lôùn nhaát laø boä noäi vuï (mahaùt tai) vaø boä chieán tranh (calahoâm). Theo ñaïo luaät naêm 1815, quoác gia chia thaønh caùc tænh, ñöùng ñaàu laø caùc quan do nhaø vua boå nhieäm, ñôn vò haønh chính laø xaõ.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 54 -

Cheá ñoä sôû höõu ruoäng ñaát tö höõu vöôït haún caùc quoác gia phong kieán khaùc ôû Ñoâng Nam AÙ. Nhaø vua coù quyeàn sôû höõu toái cao veà ruoäng ñaát. Nhaø vua caáp ñaát cho quan laïi phong kieán theo heä thoáng xaéctina (möùc quyù phaùi ño baèng ñaát) chaopha (ñöùng ñaàu nhöõng tænh lôùn nhaát) ñöôïc caáp 5 vaïn khoaûnh, chaopaia (quan trong caùc boä, ñöùng ñaàu tænh nhoû) ñöôïc caáp 1 vaïn khoaûnh, naipan (quan thaáp nhaát ôû caáp xaõ) ñöôïc caáp 25 ñeán 400 khoaûnh. Nhaø chuøa cuõng sôû höõu moät phaàn ruoäng ñaát lôùn. Noâng daân laø ñoái röôïng boùc loät chính cuûa giai caáp ñòa chuû phong kieán Xieâm. Boä phaän naøy coù theå chia laøm hai loaïi chính laø: töï do (pôraiban) vaø khoâng coù quyeàn töï do (kha). Hoï phaûi noäp thueá 1/10, chòu lao dòch cho nhaø vua vaø ñòa chuû. Hoï coøn chòu nhieàu thöù thueá khaùc nhö traâu boø, nhaø cöûa, vöôøn caây,... Trong loaïi “kha” coù moät boä phaän khaù ñoâng laø noâ leä maø ñeán taän naêm 1905 môùi ñöôïc thuû tieâu hoaøn toaøn. Söï gia taêng ngöôøi Hoa vaø lai Hoa ñaõ daàn daàn laøm maát ñi öu theá cuûa caùc toäc ngöôøi Thaùi. Ngay caû caùc vua Rama thöïc teá cuõng thuoäc doøng Thaùi lai Hoa. Hieän nay, tyû leä ngöôøi Thaùi lai Hoa chieám 3/4 toång soá daân ôû Thaùi Lan. Chính vì söï coù maët ñoâng ñaûo cuûa boä phaän naøy ñaõ taïo ra söï phaùt trieån cuûa thöông maïi, hình thaønh moät taàng lôùp thöông nhaân töø laâu buoân baùn vôùi nöôùc ngoaøi, coù aûnh höôûng raát lôùn veà kinh teá vaø chính trò (trong ñoù coù caû vua vaø hoaøng toäc) cuûa nhaø nöôùc phong kieán Xieâm. Ñöùng tröôùc nguy cô trôû thaønh thuoäc ñòa chung cuûa chuû nghóa tö baûn, vua Rama V (1868 - 1910) ñaõ tieán haønh caûi caùch nhaèm canh taân ñaát nöôùc theo kieåu tö baûn chuû nghóa maø vaãn duy trì ñöôïc quyeàn löïc cuûa giai caáp quyù toäc phong kieán Xieâm. Naêm 1874, Rama V ban haønh saéc leänh thuû tieâu cheá ñoä noâ leä vì nôï trong vuøng laõnh thoå chính cuûa Xieâm. Ñeán naêm 1905, cheá ñoä noâ leä döôùi moïi hình thöùc ñöôïc tuyeân boá thuû tieâu hoaøn toaøn. Naêm 1899, Rama V tieáp tuïc tuyeân boá xoùa boû cheá ñoä lao dòch cho nhaø nöôùc. Chính phuû Xieâm taêng cöôøng vieäc xuaát khaåu gaïo, goã teách,... khuyeán khích phaùt trieån coâng thöông nghieäp tö baûn chuû nghóa. Naêm 1892, Rama V tieán haønh caûi caùch haønh chính theo moâ hình nhaø nöôùc Quaân chuû laäp hieán ôû Ñöùc. Naêm 1894, cuoäc caûi caùch haønh chính hoaøn thaønh ôû taát caû caùc caáp. Theo ñoù, ñöùng ñaàu nhaø nöôùc laø vua, beân caïnh vua laø hoäi ñoàng giuùp vieäc ñoùng vai troø tö vaán, khôûi thaûo luaät phaùp, hoaït ñoäng gaàn nhö moät nghò vieän. Boä maùy haønh phaùp cuûa trieàu ñình ñöôïc thay theá baèng hoäi ñoàng chính phuû goàm 12 boä tröôûng thuoäc doøng doõi quyù toäc AÂu hoùa. Toøa aùn, quaân ñoäi, tröôøng hoïc,.. ñeàu ñöôïc toå chöùc laïi theo kieåu chaâu AÂu. Naêm 1842, Rama V tuyeân boá xoùa boû cheá ñoä thaàu thueá trong chính saùch caûi caùch taøi chính. Nhöõng chính saùch noùi treân ñaõ môû ñöôøng cho kinh teá tö baûn chuû nghóa ra ñôøi, laøm neàn taûng cho Xieâm trong giai ñoaïn tieáp theo.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 55 -

Vöông quoác Xieâm töø sau naêm 1898 ñeán naêm 1945 Cuoái theá kyû XIX ñaàu theá kyû XX, Xieâm môû roäng hoaït ñoäng ngoaïi giao nhaèm thuû tieâu caùc hieäp öôùc baát bình ñaúng vôùi caùc nöôùc ñeá quoác. Naêm 1897, vua Rama V daãn ñaàu phaùi ñoaøn chính phuû Xieâm ñeán moät soá nöôùc chaâu AÂu ñeå thöông löôïng. Thaùng 2/1904, hieäp öôùc Phaùp - Xieâm ñöôïc kyù keát, trong ñoù coù ñieàu khoaûn, Phaùp boû moät soá quyeàn laõnh söï taøi phaùn vaø coâng nhaän chuû quyeàn cuûa Xieâm ôû vuøng höõu ngaïn soâng Meâcoâng thuoäc tænh Luoângphabaêng. Naêm 1907, Phaùp - Xieâm laïi kyù moät hieäp öôùc môùi trong ñoù, toång coäng Xieâm phaûi caét cho Phaùp 2 vaïn km2 haàu heát laø ñaát cuûa Laøo vaø Campuchia. Naêm 1909, hieäp öôùc Xieâm - Anh ñaõ ñöôïc kyù keát. Trong ñoù, Anh tuyeân boá baõi boû quyeàn laõnh söï taøi phaùn cuûa mình taïi Xieâm, cho chính phuû Xieâm vay tieàn ñeå xaây döïng tuyeán ñöôøng saét xuyeân baùn ñaûo Maõ Lai. Ñoåi laïi, Xieâm caét 4 vaïn km2 laø nhöõng Suntan leä thuoäc Xieâm ôû baùn ñaûo Maõ Lai. Caùc nöôùc tö baûn khaùc cuõng laàn löôït töø boû quyeàn laõnh söï taøi phaùn taïi Xieâm. Nhö vaäy, treân moät möùc ñoä ñaùng keå, Xieâm ñaõ khoâi phuïc ñöôïc chuû quyeàn vaø giöõ ñöôïc ñoäc laäp hình thöùc. Trong chieán tranh theá giôùi thöù nhaát, Xieâm tham gia phe Hieäp öôùc, tuyeân chieán vôùi phe Lieân minh. Thaéng lôïi cuûa phe Hieäp öôùc ñaõ giaûi phoùng Xieâm khoûi söï kieåm soaùt cuûa Ñöùc. Xieâm tham gia Hoäi Quoác lieân, nhöng ít nhieàu leä thuoäc vaøo Anh. Naêm 1922, Myõ kyù moät hieäp öôùc, töø boû trò ngoaïi phaùp quyeàn cuûa mình treân ñaát Xieâm. Naêm 1925, vua Rama VI qua ñôøi, Prajadhipok, em trai vua noái ngoâi goïi laø Rama VII. Rama VII tieáp tuïc thi haønh caùc chính saùch caûi caùch veà chính trò, haønh chính, kinh teá vaø xaõ hoäi. Coá vaán cho nhaø vua laø hoäi ñoàng toái cao goàm 5 hoaøng töû vaø hoäi ñoàng cô maät goàm 40 thaønh vieân. Vua Rama VII ñaõ giaûm soá noäi giaùm töø 3000 xuoáng coøn 300 ngöôøi, laäp cô quan voâ tuyeán ñieän; xaây döïng saân bay Donmuang; laäp vieän hoaøng gia veà vaên hoïc, kieán truùc vaø ngheä thuaät. Naêm 1928, Xieâm ñaõ laáy vaøng laøm kim baûn vò cho ñoàng baït vaø thoâng qua caùc ñaïo luaät veà y teá, thöông maïi, baûo hieåm vaø ngaân haøng,... Toång khuûng hoaûng kinh teá theá giôùi 1929 - 1933 ñaõ taùc ñoäng ñeán Xieâm, ngaøy 24/6/1932, Ñaûng Nhaân daân (do luaät sö Pridi Banomyoung thaønh laäp) ñaõ tieán haønh ñaûo chính khoâng ñoå maùu, keát quaû laø moät thöôïng nghò vieän goàm 70 ngöôøi ñöôïc thaønh laäp ñoùng vai troø laø hoäi ñoàng chaáp chính. Thaùng 12/1932, Hieán phaùp môùi ñöôïc coâng boá, trong ñoù coù nhöõng noäi dung cô baûn: vua coù quyeàn giaûi taùn Quoác hoäi vaø Quoác hoäi phaûi ñöôïc baàu laïi 3 thaùng; sau ñoù vua coù quyeàn phuû quyeát caùc ñaïo luaät nhöng Quoác hoäi coù quyeàn boû phieáu laàn thöù hai ñeå phuû ñònh quyeàn phuû quyeát cuûa nhaø vua, vua cuõng coù quyeàn ban boá caùc saéc leänh khaån caáp neáu ñöôïc caùc boä tröôûng lieân quan kyù; quyeàn laäp phaùp, kieåm soaùt taøi chính thuoäc veà Quoác hoäi, moät haï vieän

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 56 -

goàm 156 ñaïi bieåu. Baàu cöû Quoác hoäi nhieäm kyø 4 naêm, öùng cöû vieân laø ngöôøi Xieâm töø 23 tuoåi trôû leân vaø coù trình ñoä nhaát ñònh. Quoác hoäi coù quyeàn haïn trong vieäc ñieàu chænh veà luaät, ban boá quyeàn boû phieáu cuûa coâng daân, caùc boä tröôûng phaûi chòu traùch nhieäm tröôùc Quoác hoäi,... Hieán phaùp 12/1932 ñaõ hoaøn thieän theâm moät böôùc theå cheá Quaân chuû laäp hieán ôû Xieâm. Tuy vaäy, tình hình chính trò ôû Xieâm trong nhöõng naêm sau vaãn khoâng oån ñònh. Caùc cuoäc ñaûo chính lieân tieáp dieãn ra vaøo naêm 1933. Thaùng 12/1938, chính phuû theo chuû nghóa daân toäc ñöôïc thaønh laäp do Pi’bun caàm ñaàu. Thaùng 6/1939, chính phuû Pi’bun quyeát ñònh ñoåi teân nöôùc thaønh Thaùi Lan (daûi ñaát töï do cuûa ngöôøi Thaùi). Chieán tranh theá giôùi thöù hai buøng noå (1939), thaùng 12/1940, hieäp öôùc Thaùi Nhaät ñöôïc kyù keát. Ngaøy 25/1/1942, Thaùi Lan ñaõ tuyeân chieán vôùi Anh, Myõ. Moät nhoùm ly khai do Pridi laõnh ñaïo ñaõ ñöùng veà phía quaân Ñoàng minh vaø phong traøo Thaùi töï do. Sau chieán tranh, chính phuû Thaùi Lan thuoäc veà phaùi naøy, coù söï haäu thuaãn cuûa Myõ.

4. THAÙI LAN TÖØ 1945 ÑEÁN NAY

Thaùi Lan töø 1945 ñeán 1975 Chieán tranh theá giôùi thöù hai keát thuùc. Thaùi Lan ôû vaøo ñòa vò chieán baïi. Thöïc daân Anh moät maët cho quaân vaøo chieám ñoùng Thaùi Lan vôùi yù ñoà khoâi phuïc laïi ñòa vò cuûa mình taïi Thaùi Lan, maët khaùc ñoøi chính phuû Thaùi Lan boài thöôøng thieät haïi. Thöïc daân Phaùp cuõng ñoøi Thaùi Lan traû laïi caùc phaàn ñaát thuoäc Ñoâng Döông maø Phaùp ñaõ traû cho chính phuû Thaùi Lan thaân Nhaät naêm 1941. Lieân Xoâ cuõng ñoøi Thaùi Lan phaûi huûy boû luaät choáng coäng vaø noái laïi quan heä ngoaïi giao. Tröôùc tình hình ñoù, Myõ can thieäp ñeå baûo ñaûm quyeàn toái hueä quoác cho thöông maïi Myõ. Caùc vaán ñeà treân daàn daàn ñöôïc giaûi quyeát vaø naêm 1947, Thaùi Lan gia nhaäp lieân hôïp quoác. Töø naêm 1945 ñeán nay, chính phuû Thaùi Lan do Pridi chi phoái. Pridi ñaõ töøng böôùc noái laïi quan heä vôùi caùc nöôùc nhaát laø Anh, Phaùp, Myõ. Noäi caùc cuûa Thaùi Lan lieân tuïc ñöôïc caûi toå. Döôùi taùc ñoäng cuûa Myõ, ngaøy 8/11/1947, Pi’bun ñaõ tieán haønh ñaûo chính quaân söï laät ñoå ñòa vò cuûa Pridi. Hieán phaùp 1949 do thuû lónh Ñaûng Daân chuû Khuangaphaiwong soaïn thaûo ñöôïc ban haønh, goàm nhöõng noäi dung chính: Thaùi Lan coù Quoác hoäi goàm 2 vieän: Haï nghò vieän do phoå thoâng ñaàu phieáu vaø Thöôïng nghò vieän do nhaø vua chæ ñònh. Do vaäy thaùng 11/1951, Pi’bun ñaõ tieán haønh ñaûo chính, baùc boû Hieán phaùp 1949 vaø phuïc hoài Hieán phaùp 1932. Trong soá 123 ngöôøi ñöôïc chæ ñònh cuûa Quoác hoäi (moät vieän), haàu heát laø nhöõng só quan quaân ñoäi.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 57 -

Chính phuû Pi,bun laø chính phuû thaân Myõ, choáng Coäng saûn, choáng ngöôøi Hoa. Trong thaùng 9, 10 naêm 1950, Thaùi Lan ñaõ kyù vôùi Myõ caùc hieäp öôùc vieän trôï kinh teá, quaân söï. Tính ñeán ngaøy 31/3/1955, Myõ ñaõ vieän trôï cho Thaùi Lan 64 trieäu USD, Thaùi Lan trôû thaønh moät thaønh vieân tích cöïc trong vieäc thaønh laäp toå chöùc hieäp öôùc Ñoâng Nam AÙ (SEATO) taïi Manila vaø hoan ngeânh vieäc ñaët truï sôû cuûa noù taïi Bangkok. Chính phuû ñoäc taøi quaân söï P’i bun ñaõ khoâng coâng nhaän vaø caûn trôû chính phuû Trung Hoa gia nhaäp Lieân hieäp quoác. Töø naêm 1955, chính phuû Pibun ñaõ nôùi loûng quyeàn daân chuû vôùi ngöôøi Hoa, caùc ñaûng phaùi vaø coâng nhaän Trung Quoác. Töø thaùng 8/1957 ñeán thaùng 10/1958 ñaõ dieãn ra hai cuoäc ñaûo chính quaân söï ôû Thaùi Lan. Ngaøy 9/2/1959, ñaïi töôùng Sarit leân laøm thuû töôùng Thaùi Lan. Chính phuû Sarit ñaõ thi haønh haøng loaït bieän phaùp ñoäc taøi quaân söï nhaèm thuû tieâu caùc quyeàn daân chuû. Töø ñoù ñeán naêm 1975, chính phuû Thaùi Lan thi haønh chính saùch ñaøn aùp daõ man caùc cuoäc ñaáu tranh cuûa nhaân daân Thaùi Lan. Nhaân daân Thaùi Lan noåi daäy ñaáu tranh choáng chính phuû Thaùi Lan döôùi nhieàu hình thöùc vuõ trang vaø chính trò. Thaùng 10/1973, phong traøo hoïc sinh, sinh vieân vaø noâng daân ñaõ laät ñoå chính phuû ñoäc taøi quaân söï cuûa Tanom vaø Phraphat. Do coù söï baát oån ñònh keùo daøi veà chính trò, neàn kinh teá Thaùi Lan ñaõ phaùt trieån. khoâng ñeàu. Töø naêm 1961 ñeán naêm 1971, Thaùi Lan thöïc hieän keá hoaïch phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi vôùi phöông chaâm khai thaùc vaø taän duïng nguoàn löïc töø beân trong vaø beân ngoaøi ñeå phaùt trieån kinh teá ñaát nöôùc, lòch söû goïi thôøi kyø naøy laø “thôøi kyø vaøng” cuûa neàn kinh teá Thaùi Lan. Nhôø ñoù, töø moät nöôùc noâng nghieäp laïc haäu, Thaùi Lan ñaõ phaùt trieån coâng nghieäp khaù ñoàng ñeàu. Töø naêm 1970, neàn kinh teá Thaùi Lan laïi rôi vaøo trình traïng suy thoaùi.

Thaùi Lan töø naêm 1975 ñeán nay Sau chieán tranh Vieät Nam vaø Ñoâng Döông, chính phuû daân söï ñaõ ñöôïc baàu ra ôû Thaùi Lan. Ngaøy 6/10/1978, caùc löïc löôïng quaân söï, caûnh saùt vaø caùnh höõu ñaõ tieán haønh cuoäc ñaûo chính ñaãm maùu, taøn saùt caùc löïc löôïng daân chuû, hoïc sinh, trí thöùc laäp neân moät chính phuû quaân söï ñoäc taøi. Chính phuû Thaùi Lan ñaõ thi haønh chính saùch xaâm löôïc vaø ñoái ñaàu vôùi nhaân daân ba nöôùc Ñoâng Döông, tieáp teá, nuoâi döôõng cho löïc löôïng Khôme Ñoû, chieám ñoùng traùi pheùp caùc vuøng ñaát nhö: Baûn May, Cangcoâ, Xavang cuûa Laøo; uûng hoä boïn phaûn ñoäng löu vong Vieät Nam nhö : Hoaøng Cô Minh, Voõ Ñaïi Toân, Leâ Quoác Tuùy, löïc löôïng Phun roâ... Töø naêm 1986, Thaùi Lan ñaõ coù xu höôùng thay ñoåi chính saùch cho phuø hôïp vôùi xu theá ñoái thoaïi nhaèm xaây döïng Ñoâng Nam AÙ thaønh khu vöïc hoøa bình oån ñònh vaø phaùt trieån.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 58 -

Söï baát oån ñònh veà chính trò lieân tuïc vaø keùo daøi laøm cho trong suoát nhöõng naêm 70, neàn kinh teá Thaùi Lan rôi vaøo trình traïng suy thoaùi, naïn laïm phaùt keùo daøi. Naêm 1970, tyû leä laïm phaùt leân tôùi 20% vaø 20% daân soá(~ 11 trieäu ngöôøi) soáng döôùi möùc ngheøo khoå. Thaùng 10/1981, chính phuû Premtinxulanon ñaõ ñeà ra keá hoaïch phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi laàn thöù V. Nhöõng muïc tieâu chính laø: taêng cöôøng ñaàu tö tö nhaân, kieåm soaùt lao ñoäng, phaùt trieån nguoàn naêng löôïng, giaûm nhaäp khaåu daàu, taêng söùc caïnh tranh cho haøng xuaát khaåu, phaùt trieån haøng cheá taïo caàn thieát vaø xaây döïng cô sôû haï taàng, giaûm tyû leä traû nôï nöôùc ngoaøi. Moät trong nhöõng coâng trình troïng taâm cuûa keá hoaïch laø coâng trình phaùt trieån vuøng duyeân haûi phiaù Ñoâng vònh Thaùi Lan, hoaøn thaønh naêm 2001. Hoaøn thaønh keá hoaïch naêm naêm laàn thöù V, neàn kinh teá Thaùi Lan tieáp tuïc caát caùnh. Naêm 1988, toác ñoä taêng tröôûng kinh teá ñaït 13%, naêm 1989 laø 12% vaø naêm 1990 laø 10% . Ñaàu nhöõng naêm 90, toác ñoä taêng tröôûng kinh teá Thaùi Lan ñaït 7% - 8%. Toång saûn phaåm quoác daân tính theo ñaàu ngöôøi taêng leân khoâng ngöøng, töø naêm 1990 laø 1.418 USD, naêm 1992 laø 1650 USD, naêm 1993 laø 1905 USD, naêm 1994 laø 2085 USD. Tuy nhieân, trong hai naêm gaàn ñaây (1997- 1998) neàn kinh teá Thaùi Lan gaëp nhieàu khoù khaên nghieâm troïng. Cuoäc khuûng hoaûng taøi chính ôû Thaùi Lan vaøo thaùng 7/1997 ñaõ lan roäng tôùi nhieàu nöôùc Ñoâng Nam AÙ. Hieän nay, Thaùi Lan ñaõ noã löïc ñeå giaûi quyeát döùt ñieåm haäu quaû cuûa khuûng hoaûng kinh teá. Thaùi Lan vaãn laø nöôùc xuaát khaåu gaïo haøng ñaàu theá giôùi. Neàn kinh teá Thaùi Lan vôùi hai muõi nhoïn laø dòch vuï vaø coâng nghieäp cheá taïo ñaõ töøng böôùc phaùt trieån, goùp phaàn laøm thay ñoåi boä maët Thaùi Lan ngaøy nay.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 59 -

CHÖÔNG V. MIANMA

I. ÑAÁT NÖÔÙC VAØ DAÂN CÖ
1. ÑÒA LYÙ TÖÏ NHIEÂN
Mianma coøn goïi laø Mieán Ñieän (Haùn - Vieät) naèm ôû phía Taây Baéc cuûa baùn ñaûo Trung AÁn. Ñaát nöôùc Mianma naèm trong toaï ñoä töø 92 ñeán 101 ñoä kinh Ñoâng vaø töø 10 ñeán 28 ñoä vó Baéc. Taây Baéc giaùp AÁn Ñoä vaø Baênglañeùt, Baéc vaø Ñoâng Baéc giaùp vôùi Trung Quoác, Ñoâng giaùp vôùi Laøo vaø Thaùi Lan, phía Nam laø vònh Ben Gan. Dieän tích Mianma laø 678.000 km2, daân soá tính ñeán naêm 1996 laø khoaûng 46,83 trieäu ngöôøi. Ñòa hình Mianma coù theå chia laøm boán vuøng lôùn : vuøng nuùi ôû phía Baéc vaø phía Taây noâí lieàn vôùi daõy Hymalaya, coù ñoä cao trung bình töø 1800 ñeán 6000m, vuøng cao nguyeân ôû phiaù Ñoâng, trung bình 900m, vuøng Trung Mianma naèm giöõa hai con soâng Irrawaddy vaø Salween vaø vuøng Haï Mianma laø ñoàng baèng chaâu thoå roäng lôùn, maøu môõ. ÔÛ phía Baéc Mianma coù nhieàu hoà lôùn, trong ñoù lôùn nhaát laø hoà Inñoâtroâgi vaø Inñoâ. Hai con soâng lôùn nhaát ôû Mianma laø Irrawaddy vaø Salween, cung caáp löôïng nöôùc vaø phuø sa cho ñôøi soáng vaø saûn xuaát cuûa con ngöôøi. Ñoàng thôøi, chuùng cuõng giöõ vai troø quan troïng veà giao thoâng vaän taûi, nguoàn caù voâ taän cho con ngöôøi. Bôø bieån Mianma daøi 3200km, raát thuaän lôïi cho vieäc ñaùnh baét caù vaø phaùt trieån ngheà haøng haûi cuûa cö daân. Röøng Mianma chieám khoaûng 58,5% dieän tích, vôùi nhieàu loaïi ñoäng thöïc vaät phong phuù. Mianma laø nöôùc ñöùng haøng ñaàu theá giôùi veà xuaát khaåu goã teách, ñaùp öùng 75% nhu caàu loaïi goã naøy treân thò tröôøng theá giôùi. Tröõ löôïng caùc loaïi khoaùng saûn nhö than, thieác, chì, tungxít, ñaù quí vaø daàu hoûa raát cao ôû khaép boán vuøng cuûa ñaát nöôùc . Khí haäu cuûa Mianma thuoäc vaønh ñai nhieät ñôùi gioù muøa, vôùi hai muøa töông ñoái roõ reät laø muøa möa noùng aåm vaø muøa laïnh khoâ hanh. Gioù Taây Nam gaây ra möa nhieàu, nhaát laø thaùng 6. Mianma coù ñoä aåm cao, löôïng möa trung bình haøng naêm leân tôùi 1700 mm. Vuøng cao cuûa Mianma töông ñoái oân hoøa, vuøng haï ven bieån Mianma coù khí haäu aåm öôùt, bieân ñoä nhieät hai muøa khaù cao töø 15 ñeán 370C.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ
2. DAÂN CÖ

- 60 -

Ñieàu kieän töï nhieân cuûa Mianma raát thuaän lôïi vaø laø cô sôû cho söï sinh tuï cuûa nhieàu toäc ngöôøi ngay töø buoåi bình minh cuûa loaøi ngöôøi. Hieän nay, Mianma laø moät quoác gia ña daân toäc, theo caùc hoïc giaû Mianma thì caùc quoác gia naøy coù khoaûng 70 toäc ngöôøi. Veà ñaïi theå, coù theå phaân chia caùc toäc ngöôøi Mianma theo caùc ngoân ngöõ sau: Heä ngoân ngöõ Moân - Khmer goàm caùc toäc ngöôøi Moân, laø toå tieân cuûa ngöôøi Wa, ngöôøi Palaun ôû Ñoâng Baéc Mianma. Nhöng hieän nay, hoï chieám tyû leä raát ít trong coäng ñoàng daân cö ôû Mianma vaø bò ngöôøi Mianma ñoàng hoùa saâu saéc. Heä ngoân ngöõ Taïng - Mianma goàm caùc toäc ngöôøi Mianma, Kachin, Karen, Kala, Chin vaø Loâloâ. Toå tieân tröïc tieáp cuûa ngöôøi Mianma hieän nay laø ngöôøi Pyre ñaõ di cö töø phía Baéc xuoáng Mianma töø thieân nieân kyû thöù I tröôùc Coâng nguyeân. Quaù trình thieân di cuûa cö daân nhoùm Taïng - Mianma coøn keùo daøi ñeán taän theá kyû thöù XVII. Hieän nay, ngöôøi Mianma laø daân toäc lôùn nhaát chieám khoaûng 70 % daân soá Mianma. Heä ngoân ngöõ Haùn, Thaùi goàm caùc toäc ngöôøi Shan, Khöûu, Löï, Laøo, Kokany ... Töø theá kyû tröôùc Coâng Nguyeân, nhoùm daân cö naøy ñaõ di cö vaøi Mianma töø phía Baéc. Hoï ñaõ hoøa nhaäp vaøo cuoäc soáng vôùi caùc toäc ngöôøi khaùc nhau treân ñaát Mianma. Heä ngoân ngöõ Malayo - Polineâdiens laø nhöõng cö daân Maõ Lai coøn soùt laïi nhö Maõ Lai, Mauken phaân boá ôû bôø bieån phía Nam. Nhö vaäy, thaønh phaàn toäc ngöôøi ôû Mianma raát phöùc taïp, phöùc taïp ngay caû trong nhoùm Taïng -Mianma. Maëc duø laø nhöõng cö daân môùi thieân di ñeán Mianma nhöng nhoùm Taïng - Mianma ñaõ chieám soá ñoâng vaø laø nhöõng chuû nhaân töø raát laâu ñôøi cuûa ñaát nöôùc Mianma.

II. CAÙC GIAI ÑOAÏN LÒCH SÖÛ CUÛA MIANMA
1. SÖÏ RA ÑÔØI CUÛA CAÙC QUOÁC GIA SÔ KYØ ÔÛ MIANMA
Cuõng nhö caùc quoác gia khaùc ôû Ñoâng Nam AÙ, Mianma coù moät neàn vaên hoùa khaûo coå phaùt trieån lieân tuïc. Ngöôøi ta ñaõ phaùt hieän ra nhöõng hieän vaät taïi di chæ Anyath thuoäc sô kyø ñaù cuõ, Pañalin thuoäc sô kyø ñaù môùi vaø nhieàu di chæ khaùc. Ñieàu ñaëc bieät laø laàn ñaàu tieân trong khu vöïc Ñoâng Nam AÙ, ngöôøi ta ñaõ tìm thaáy nhöõng böùc veõ treân hang ñaù Pañalin.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 61 -

Song nhìn chung, thôøi ñaïi ñoà ñaù giöõa, ñoà ñaù môùi vaø caû thôøi ñaïi kim khí cho ñeán nay vaãn chöa ñöôïc nghieân cöùu ñaày ñuû. Maëc duø môùi chæ tìm thaáy moät ít coâng cuï ñoàng thau ôû vuøng giaùp ranh vôùi Laøo, Thaùi Lan, nhöng caùc nhaø nghieân cöùu vaãn cho raèng, thôøi ñaïi ñoà ñoàng ñöôïc keát thuùc vaøo khoaûng nhöõng naêm ñaàu Coâng nguyeân ñeå nhöôøng choã cho ñoà saét. Cuøng vôùi söï phaùt trieån lieân tuïc ñoù laø söï phaân hoùa giai caáp, hình thaønh neân caùc quoác gia sô kyø treân laõnh thoå Mianma . Ngöôøi Moân cö truù ôû vuøng haï löu 3 con soâng lôùn laø Irrawaddy, Salween, Sittang, hoï ñöôïc coi laø daân cö baûn ñòa ôû Mianma. Hoï ñaõ tieáp nhaän vaên hoùa Phaät giaùo AÁn Ñoä. Quoác gia sô kyø cuûa ngöôøi Moân raát coù theå ñaõ ra ñôøi. Ngöôøi ta giaû thuyeát raèng, quoác gia ñoù laø Dvaravati cuûa daân toäc ôû mieàn Trung Thaùi Lan (xem lòch söû Thaùi Lan). Quoác gia thaàn phuïc Phuønam maø taøi lieäu coå Trung Quoác coù nhaéc ñeán laø xöù Kim Laân (xöù Vaøng). Ñaàu theá kyû IX, noåi baät leân trong soá caùc quoác gia Moân laø quoác gia Ramanadesa (di thaàn), ñöôïc nhaø Ñöôøng ôû Trung Quoác coâng nhaän töø naêm 805, nhöng ñeán naêm 835 bò Nam Chieáu tieâu dieät. Ngoaøi ra, coøn coù caùc quoác gia Moân khaùc laø Kunlun, Thatôn, Peâgu ñeàu ôû mieàn Nam Mianma. Ngöôøi Moân ñaõ coù moät neàn vaên hoaù cao: hoï ñi ñaàu trong noâng nghieäp troàng luùa, ñaäu vaø laø ngöôøi saùng taïo ra heä thoáng thuûy lôïi ôû ñoàng baèng Kyaukse. Hoï saùng taïo ra chöõ Moân vaø tieáng Moân coå vaø coù moät heä thoáng chính quyeàn töông ñoái hoaøn chænh. Phaät giaùo laø toân giaùo chính cuûa ngöôøi Moân. Ngöôøi Pyu laø boä phaän tieân phong cuûa nhoùm Taïng - Mianma ñaõ di cö vaøo mieàn Trung Mianma. Do ñieàu kieän ñòa lyù thuaän lôïi, xaõ hoäi ngöôøi Pyu ñaõ phaân hoùa nhanh choùng. Quoác gia sô kyø cuûa ngöôøi Pyu ñaõ ra ñôøi ôû Proâm (Srikshetra) vaøo theá kyû V. Theo taøi lieäu khaûo coå hoïc (di chæ Moâza), nhaät kyù cuûa Nghiaõ Tónh vaø Huyeàn Trang, vöông quoác naøy theo Phaät giaùo. Cö daân thöïc hieän hoaû taùng vaø thôø tro xöông trong nhöõng bình nhoû. Moät soá coâng trình Phaät giaùo ñaõ ñöôïc xaây döïng, daáu veát coøn laïi treân ba di chæ Boâboâgi, Payama vaø Pagagi. Thoâng qua caùc keát quaû khai quaät khaûo coå hoïc, nhaát laø thö tòch coå Trung Quoác, ta ñöôïc bieát: xaõ hoäi ngöôøi Pyu ñaõ phaùt trieån, thaønh thò ñoâng ñuùc, luaät phaùp nghieâm minh nhaát laø tieàn baïc ñöôïc löu haønh, buoân baùn phaùt trieån .. Ngöôøi Mianma ôû phiaù Ñoâng soáng khaù taäp trung. Trong khi quoác gia cuûa ngöôøi Pyu bò Nam Chieáu taán coâng vaø suy suïp, thì töø 19 laøng ôû ngaõ ba soâng Chindwin – Irrawaddy, quoác gia Pagan cuûa ngöôøi Mianma ñaõ ra ñôøi. Ban ñaàu vöông quoác cuûa ngöôøi Mianma döïa treân söï lieân minh loûng leûo cuûa caùc boä laïc ñònh cö ôû ñoàng baèng Kyaukse vaø Minbu. Hoï cuõng toân thôø Phaät giaùo nhö caùc vöông quoác Moân vaø Pyu.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 62 -

2. SÖÏ PHAÙT TRIEÅN THÒNH ÑAÏT CUÛA MIANMA( 1044 - 1752)

Söï phaùt trieån böôùc ñaàu cuûa caùc vöông quoác Mianma (giai ñoaïn Pagan 1044 - 1531) Anawrahta (1044 -1077) laø ngöôøi ñaàu tieân thoáng nhaát Mianma vaø ñoùng ñoâ ôû Pagan. Trong thôøi trò vì cuûa mình, Anawrahta ñaõ mang quaân chinh phuïc caùc tieåu vöông quoác cuûa ngöôøi Moân, Pyu, Mianma vaø ngöôøi Shan, ñoàng thôøi tieán coâng Campuchia. OÂng ñaõ xaây döïng moät boä maùy chính quyeàn trung öông taäp quyeàn, xaây döïng chöõ vieát Mianma, nhöõng chuøa thaùp theo ñaïo Phaät Tieåu thöøa, nhöõng coâng trình thuûy lôïi ... Treân cô sôû ñoù, vöông quoác Pagan ñaõ phaùt trieån thònh vöôïng vaøo theá kyû thöù XII, chính trò oån ñònh, boä luaät ñaàu tieân ñöôïc soaïn thaûo, boä maùy ñöôïc hoaøn chænh, neàn taûng tö töôûng ñöôïc xaây döïng, heä thoáng caân ño ñöôïc thoáng nhaát. Ñöùng ñaàu boä maùy haønh chính laø vua, döôùi vua coù caùc quan thöôïng thö goïi laø amaùt, döôùi nöõa laø coù caû moät heä thoáng quan chöùc xuoáng tôùi taän caùc laøng (rôva) vaø tieåu khu (araùp). Thaønh phaàn daân cö chuû yeáu vaãn laø noâng daân, thôï thuû coâng vaø thöông nhaân, taïo thaønh taàng lôùp bò trò ñoái laäp vôùi caùc giai caáp thoáng trò keå treân. Coâng cuoäc xaây döïng ñeàn chuøa tieáp tuïc ñöôïc ñaåy maïnh, Pagan trôû thaønh moät trung taâm Phaät giaùo noåi tieáng. Sang theá kyû thöù XIII, vöông quoác Pagan baét ñaàu bò tan raõ do caùc theá löïc quaân phieät caùt cöù vaø söï noåi daäy cuûa ngöôøi Moân, ngöôøi Shan. Cuøng luùc ñoù, laøn soùng xaâm löôïc cuûa quaân Moâng - Nguyeân traøn xuoáng Mianma. Naêm 1277, 12.000 quaân Nguyeân traøn xuoáng chieám ñöôïc kinh ñoâ Pagan. Naêm 1283, 1285 quaân Nguyeân laïi tieáp tuïc xaâm löôïc Mianma laàn thöù hai, thöù ba vaø laäp neân chính phuû buø nhìn. Nhaân cô hoäi naøy, ngöôøi Moân laïi noåi daäy, Arakan cuõng tuyeân boá ñoäc laäp. Mianma ôû trong trình traïng phaân lieät keùo daøi. ÔÛ mieàn Baéc, ba anh em toäc tröôûng ngöôøi Shan döïa vaøo quaân Nguyeân huøng cöù vuøng Taragya. ÔÛ mieàn Nam, thuû lónh ngöôøi Moân laø Tarabya cuõng laäp theá löïc rieâng ôû vuøng ñoàng baèng Kyaukse. Naêm 1931, khi quaân Nguyeân ruùt veà nöôùc, Mianma laïi bò phaân lieät thaønh nhieàu vöông quoác nhoû ñoái laäp nhau. mieàn Baéc laø vöông quoác cuûa ngöôøi Shan. Mieàn Trung laø vöông quoác Ava roài ñeán Toângu vaø caùc vöông quoác khaùc cuûa ngöôøi Moân. Tình traïng caùt cöù vaø chieán tranh lieân mieân ñaõ laøm cho ñaát nöôùc trôû neân tieâu ñieàu. Laøng maïc bò cöôùp phaù, thuûy lôïi bò phaù huûy, kinh teá bò suy ñoài. Nhaø chuøa laø nôi töông ñoái yeân tónh thaønh choán nöông naùu cuûa caùc noâng daân ngheøo khoå. Noåi baät laø

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 63 -

caùc chuøa Xueâ Maâuñao ôû Peâgu, Xueâ Pagoân ôû Rangoon, chæ coøn moät soá tieåu vöông quoác nhö Ava vaø Toângu laø töông ñoái huøng maïnh hôn caû.

Söï thoáng nhaát vaø cöôøng thònh cuûa Mianma giai ñoaïn Toângu (1531 - 1752) Vaøo nöûa ñaàu theá kyû XVI, vöông quoác Toângu ñaõ trôû thaønh vöông quoác huøng maïnh nhaát ôû Mianma. Naêm 1531, Tabinshwethi leân ngoâi vua luùc môùi 20 tuoåi (1531 - 1550). Tabinshwethi ñaõ thöøa keá vöông quoác giaøu coù vaø huøng maïnh. OÂng lieân tuïc môû caùc cuoäc taán coâng vöông quoác Peâgu cuûa ngöôøi Moân, Arakan cuûa ngöôøi Shan ,... vaø taán coâng Ayuthay. Naêm 1550 oâng bò moät thuû lónh ngöôøi Moân gieát cheát taïi Peâgu. Bayinaung, em reå oâng keá ngoâi, tieáp tuïc söï nghieäp thoáng nhaát Mianma. Naêm 1553, Bayinaung ñaõ chieám ñöôïc thuû phuû Ava vaø caùc tieåu quoác ngöôøi Shan, laøm chuû hoaøn toaøn Baéc Mianma. Naêm 1563, oâng ñaùnh chieám Chieângmai vaø xaâm löôïc Lan Xaïng. Nhö vaäy sau 4 naêm caàm quyeàn, Bayinaung ñaõ thoáng nhaát Mianma vaø môû roäng laõnh thoå ra xung quanh. Nhöng sau khi Bayinaung cheát (1581), con oâng laø Nanñabayin ñaõ khoâng cai trò noåi moät ñaát nöôùc roäng lôùn ñöôïc xaùc laäp baèng quaân söï. Maâu thuaãn vôùi Ayuthay bieán thaønh nhöõng cuoäc chieán tranh lieân mieân. Nanñabayin bò gieát, moät ngöôøi con khaùc cuûa Bayinaung laø Nyaungyan ñang caàm quyeàn ôû Ava, ñaõ tieán coâng khoâi phuïc laïi laõnh thoå. Ñaàu theá kyû thöù XVII, Nyaungyan ñaõ chinh phuïc caùc tieåu vöông quoác Shan, Proâm (1607), Toângu (1610), Arakan (1613), chieám laïi Mactaban vaø Chieângmai (1615). Trong giai ñoaïn Toângu, kinh ñoâ cuûa vöông quoác luùc ñaët ôû Toângu (mieàn Trung ) luùc ñaët ôû Peâgu (mieàn Nam), luùc ôû Ava. Vöông quoác Mianma tieáp tuïc ñöôïc cuûng coá vaø phaùt trieån vöõng chaéc. Neàn kinh teá Mianma phaùt trieån, nhieàu thöông nhaân chaâu AÂu ñöôïc pheùp laäp thöông ñieám vaø xöôûng maùy. Boä luaät ñaàu tieân baèng tieáng Mianma - Maharaja Phamma ñöôïc soaïn thaûo döôùi thôøi vua Thalun (1629 1648). Töø cuoái theá kyû XVII, ñaàu theá kyû XVIII, ngöôøi Moân tieáp tuïc noåi daäy choáng trieàu ñình Toângu. Ayuthay cuõng khoâng ngöøng taán coâng Mianma. Thaùng 4/1752, Binnyadala, thuû lónh ngöôøi moân ñaõ pheá truaát vò vua cuoái cuøng cuûa trieàu ñaïi Toângu. Lòch söû Mianma böôùc sang moät giai ñoaïn môùi.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 64 -

3. SÖÏ SUY THOAÙI CUÛA VÖÔNG QUOÁC MIANMA VAØ PHONG TRAØO ÑAÁU TRANH CHOÁNG SÖÏ XAÂM LÖÔÏC VAØ NOÂ DÒCH CUÛA THÖÏC DAÂN ANH (1752 – 1948)

Söï suy thoaùi cuûa ñaát nöôùc Mianma (1752 - 1885) Sau söï kieän 1752, thuû lónh ngöôøi Mianma laø Alaungpaya ñaõ thaønh laäp quaân ñoäi, taán coâng ngöôøi Moân. Naêm 1755, Alaungpaya sau khi chinh phuïc ñöôïc caû Mianma ñaõ ñoåi teân Ñagoân, nôi coù chuøa Xueâ Ñagoân (Chuøa vaøng), thaønh Rangoon (nghóa laø söï keát thuùc chieán tranh) vaø leân laøm vua, laäp neân trieàu ñaïi Konbaungset trò vì ñeán naêm 1885. Döôùi trieàu ñaïi Konbaungset, toå chöùc haønh chính cuõng nhö thôøi Toângu, maâu thuaãn trong xaõ hoäi gay gaét, xung ñoät beân trong vaø beân ngoaøi dieãn ra traàm troïng hôn bao giôø heát. Vöông quoác Mianma böôùc vaøo giai ñoaïn khuûng hoaûng traàm troïng. Töø naêm 1766 ñeán 1770, Mianma phaûi tieán haønh cuoäc chieán tranh choáng Maõn Thanh xaâm löôïc thaéng lôïi. Töø naêm 1767 ñeán naêm 1776, chieán tranh Mianma – Xieâm dieãn ra, keát quaû Mianma bò thua to, Chieângmai bò saùt nhaäp haún vaøo Xieâm. Tranh chaáp giöõa Mianma vôùi AÁn Ñoä veà vuøng ñaát Arakan cuõng xaûy ra thöôøng xuyeân. Töø naêm 1795, tranh chaáp veà vuøng Arakan chuyeån höôùng sang giöõa Mianma vôùi Anh. Naêm 1795, moät phaùi boä Anh ñöôïc cöû sang Mianma ñeå daøn xeáp vuï Arakan, nhöng khoâng coù keát quaû vì trieàu ñình Mianma nghi ngôø thieän chí cuûa Anh. Naêm 1823, quaân Mianma taán coâng sang AÁn Ñoä roài laïi ruùt veà. Naêm sau, lieân minh Anh AÁn taán coâng Mianma, chieám ñöôïc Rangoon, Proâm vaø moät soá vuøng khaùc. Bò thaát baïi, trieàu ñình Konbaungset xin giaûng hoøa, boài thöôøng chieán phí vaø caét 2 tænh mieàn Nam cho Anh vaøo naêm 1826. Thöïc daân Anh töøng böôùc laán chieám Mianma. Naêm 1852, Anh chieám Peâgu, kieåm soaùt mieàn Baéc vaø quyeàn töï do ñi laïi treân soâng Irrawaddy. Naêm 1878, hoaøng töû Thibau leân ngoâi ñaõ lieân keát vôùi ngöôøi Phaùp vaø ra maët choáng Anh. Tröôùc tình hình ñoù, ngaøy 14/11/1885, quaân Anh ñaõ taán coâng kinh ñoâ Manñalay vaø ngaøy 28/11/1885, vua Thibau phaûi xin haøng, Mianma trôû thaønh thuoäc ñòa cuûa Anh.

Mianma trong thôøi kyø thöïc daân Anh ñoâ hoä( 1885 - 1945) Sau khi hoaøn thaønh vieäc xaâm löôïc Mianma, thöïc daân Anh bieán nöôùc naøy thaønh moät tænh cuûa AÁn Ñoä thuoäc Anh. Ñöùng ñaàu chính quyeàn thöïc daân Anh ôû

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 65 -

Mianma laø vieân toaøn quyeàn Anh, tröïc thuoäc phoù vöông AÁn Ñoä1. Döôùi quyeàn coù caùc toång ñoác ngöôøi Anh cai trò caùc khu. Ñôn vò haønh chính cô sôû do Tutgi ñöùng ñaàu. Phaàn lôùn Tutgi laø ngöôøi Mianma, vöøa laø ngöôøi thu thueá, vöøa laø quan toøa, caûnh saùt vaø quan cai trò haønh chính. ÔÛ caùc tieåu quoác Shan, Karen, thöïc daân Anh cai trò giaùn tieáp thoâng qua caùc laõnh chuùa, quí toäc ñòa phöông. Naêm 1897, thöïc daân Anh “laäp ra hoäi ñoàng laäp phaùp” goàm 9 ngöôøi do toaøn quyeàn Anh chæ ñònh. Naêm 1909, soá thaønh vieân Hoäi ñoàng leân ñeán 15 ngöôøi, ñeàu laø ngöôøi Anh. Boä maùy nhaø nöôùc caáp cao, quaân ñoäi vaø caûnh saùt ñeàu laø ngöôøi Anh vaø AÁn Ñoä. Treân thöïc teá Anh ñaõ thuû tieâu trieàu ñình phong kieán Mianma. Nhö vaäy, thöïc daân Anh ñaõ laäp ra boä maùy cai trò thuoäc ñòa oån ñònh ôû Mianma, baûo ñaûm vieäc khai thaùc thuoäc ñòa vaø ñaøn aùp phong traøo daân toäc nöôùc naøy. Hình thöùc boùc loät chuû yeáu cuûa Anh laø thu thueá hieän vaät ñaùnh vaøo ruoäng ñaát. Caùc loaïi thueá ngaøy caøng nhieàu ñeø naëng leân vai noâng daân, thöïc daân Anh ñaõ môû roäng dieän tích caáy luùa. Naêm 1900, dieän tích taêng daàn leân 7 laàn so vôùi naêm 1865 (401.867 ha leân 2.786.963 ha) Trong khoaûng maáy chuïc naêm, Mianma laø nöôùc xuaát khaåu gaïo nhieàu nhaát theá giôùi. Ñoàng thôøi, thöïc daân Anh ñaõ tieán haønh xuaát khaåu goã teách: 270.000 caây/ naêm vaø cuõng bieán Mianma thaønh nöôùc ñöùng ñaàu theá giôùi veà xuaát khaåu loaïi goã naøy. Veà coâng nghieäp, thöïc daân Anh môû mang caùc ngaønh coâng nghieäp cheá bieán goã noâng saûn xuaát khaåu, khai thaùc quaëng moû, coâng nghieäp xay xaùt gaïo, maùy cöa, khai thaùc daàu löûa, khai thaùc moû baïc, voân fam, thieác,… Ñoàng thôøi, Anh môû roäng heä thoáng ñöôøng saét, ñöôøng boä vaø ñöôøng thuûy ñeå chuyeân chôû vaø khai thaùc nhieân lieäu . Ñeán cuoái theá kyû XIX môi xuaát hieän moät soá nhaø maùy xay, maùy cöa cuûa giai caáp tö saûn Mianma, nhöng qui moâ raát nhoû. Sau chieán tranh theá giôùi laàn thöù nhaát, tö saûn Mianma lôùn maïnh vaø caïnh tranh gay gaét vôùi giai caáp tö saûn Anh vaø AÁn Ñoä. Giai caáp voâ saûn coâng nghieäp cuõng xuaát hieän vaø ngaøy caøng ñoâng ñaûo. Giai caáp noâng daân bò phaân hoaù, moät boä phaän trôû thaønh phuù noâng coøn ñaïi ña soá trôû thaønh voâ saûn coâng nghieäp. Hoï phaûi baùn söùc lao ñoäng trong nhaø maùy xí nghieäp, trang traïi vaø bò boùc loät heát söùc naëng neà. Moät taàng lôùp ñòa chuû môùi xuaát hieän laø choã döïa cho söï thoáng trò cuûa Anh ôû Mianma. Hoï boùc loät noâng daân theo loái nöûa phong kieán. Sau khi Manñalay bò thaát thuû, moät phong traøo khaùng chieán maïnh meõ cuûa nhaân daân Mianma buøng noå, keùo daøi suoát 10 naêm trôøi (1885 - 1896). Phong traøo chieán tranh du kích dieãn ra khaép nôi döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Sôveianboâtro, Meâleng,

Naêm 1858, coâng ty Ñoâng AÁn Anh bò giaûi taùn, chính phuû Anh cöû moät ñaïi dieän ñöùng ñaàu chính quyeàn thöïc daân Anh taïi AÁn Ñoä. Vieân ñaïi dieän ñoù goïi laø Phoù vöông.

1

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 66 -

Ieng ... Ngöôøi Moân, ngöôøi Karen, ngöôøi Shan cuõng noåi daäy choáng quaân Anh xaâm löôïc. Ñaàu theá kyû XX, phong traøo daân toäc tö saûn Mianma xuaát hieän. Tham gia phong traøo laø coâng nhaân vaø noâng daân, sö saõi. Môû ñaàu cho phong traøo laø vieäc ñaáu tranh ñeå baûo veä vaø phuïc höng Phaät giaùo. Naêm 1897, “Hoäi Phaät giaùo” ñöôïc thaønh laäp ôû Manñalay ñaõ môû tröôøng giaùo lyù, coå vuõ loøng yeâu nöôùc, ñaøo taïo ñöôïc nhieàu nhaø hoaït ñoäng chính trò noåi tieáng sau naøy. Naêm 1902, chi nhaùnh cuûa Hoäi ñöôïc môû ôû thaønh phoá Baùtxaây, naêm 1904 ôû ñaïi hoïc Rangoon. Treân cô sôû ñoù, naêm 1906 “Hoäi lieân hieäp thanh nieân Phaät giaùo” ñöôïc thaønh laäp. Hoäi laø linh hoàn cuûa chuû nghiaõ quoác gia tö saûn. Hoäi tuyeân truyeàn cho quyeàn bình ñaúng vaø môû mang daân trí, thöùc tænh yù thöùc daân toäc. Trong nhöõng naêm chieán tranh theá giôùi thöù nhaát, nhieàu toå chöùc yeâu nöôùc môùi ra ñôøi, coù ñaïi bieåu cuûa noâng daân, thôï thuû coâng, trí thöùc, tö saûn daân toäc vaø moät soá ñòa chuû tham gia. Caùc toå chöùc coù lieân heä tröïc tieáp hoaëc gia nhaäp lieân hieäp thanh nieân Phaät giaùo. Ñeán naêm 1919, Hoäi lieân hieäp thanh nieân Phaät giaùo ñaõ coù 50 chi nhaùnh ôû khaép ñaát nöôùc. Phaùi treû chieám öu theá, ñöùng ñaàu laø Uchikhôlai vaø Ubabe chuû tröông: caám ngöôøi chaâu AÂu mang giaøy vaøo chuøa, choáng giaønh toa xe rieâng cho ngöôøiø chaâu AÂu, khoâng ñeå ruoäng ñaát loït vaøo tay ngöôiø nöôùc ngoaøi, ñuoåi caùc ñaïi bieåu khoâng do daân baàu ra khoûi hoäi ñoàng laäp phaùp, ñoøi taùch Mianma ra khoûi AÁn Ñoä. Cuøng vôùi phong traøo ñaáu tranh du kích ôû Pagan do Boâ Tro laõnh ñaïo, thaùng 12/1920, toaøn theå sinh vieân, hoïc sinh ôû Mianma ñaõ tieán haønh cuoäc toång baõi khoaù ñoøi taùch giaùo duïc Mianma ra khoûi AÁn Ñoä. Truôùc phong traøo ñaáu tranh daân toäc lôùn maïnh ôû Mianma, chính phuû Anh buoäc phaûi thi haønh moät soá caûi caùch quan troïng. Naêm 1921, quoác hoäi ôû Anh quyeát ñònh thaønh laäp uûy ban caûi caùch do Frederick whyte laøm chuû tòch. Naêm 1923, Mianma trôû thaønh moät tænh döôùi quyeàn quaûn lyù cuûa moät vieân toaøn quyeàn, môû ñaàu quaù trình töï trò cuûa Mianma. Naêm 1924, ñaïo luaät ñaïi hoïc boå sung ñöôïc thoâng qua trong ñoù boä tröôûng giaùo duïc laø ngöôøi Mianma. Naêm 1935, ñaïo luaät cuûa chính phuû AÁn Ñoä thuoäc Anh ñaõ qui ñònh veà vieäc taùch hai nöôùc seõ coù hieäu löïc töø ngaøy 1/1/1937. Ñaïo luaät naøy qui ñònh: Chính phuû Mianma tröïc thuoäc quoác hoäi Anh; laäp ra Boä Mianma do moät thuû töôùng phuï traùch, vieân toaøn quyeàn Mianma chæ quaûn lyù veà quoác phoøng, ñoái noäi, ñoái ngoaïi, tieàn teä, taøi chính. Vieäc quaûn lyù taøi chính chung ñöôïc trao cho moät noäi caùc goàm 10 boä tröôûng, ñöùng ñaàu laø moät thuû töôùng; ngaønh laäp phaùp coù hai vieän: Thöôïng vieän goàm 36 thaønh vieân, moät nöûa do Haï vieän baàu ra; quyeàn baàu cöû cho moïi coâng daân nam nöõ töø 21 tuôûi trôû leân. Tieán só Bamaw trôû thaønh thuû töôùng ñaàu tieân cuûa Mianma.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 67 -

Thaùng 1/1942, phaùt xít Nhaät baét ñaàu taán coâng vaøo Mianma, thaùng 5/1942, toaøn boä Mianma thuoäc quyeàn kieåm soaùt cuûa quaân Nhaät. Nhieàu thaønh phoá, laøng maïc bò taøn phaù, chính phuû buø nhìn thaân Nhaät ñöôïc döïng leân döôùi söï kieåm soaùt tröïc tieáp cuûa Gotara Ogana. Nhaân daân Mianma ñaõ anh duõng tieán haønh cuoäc chieán tranh du kích choáng Nhaät khaép moïi nôi. Thaùng 8 /1944, do saùng kieán cuûa Ñaûng Coäng saûn, Lieân minh töï do nhaân daân choáng phaùt xít ñöôïc thaønh laäp do Aungsan laøm chuû tòch, Thantum (Ñaûng coäng saûn) laøm toång thö kyù. Döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Lieân minh, ngaøy 27/3/1945, cuoäc khôûi nghiaõ toaøn daân choáng phaùt xít ñaõ buøng noå. Ngaøy 5/5/1945, nhaân daân khôûi nghiaõ ñaõ phoái hôïp vôùi quaân Anh giaûi phoùng thuû ñoâ Rangoon vaø ñeán thaùng 8/1945 thì giaûi phoùng hoaøn toaøn Mianma.

Phong traøo ñaáu tranh baûo veä neàn ñoäc laäp choáng thöïc daân Anh cuûa nhaân daân Mianma töø naêm 1945 ñeán naêm 1948 Sau khi thuû ñoâ Rangoon ñöôïc giaûi phoùng, chính phuû Anh aâm möu ñaët laïi neàn thoáng trò thöïc daân ôû Mianma. Thaáy roõ söùc maïnh cuûa nhaân daân vaø uy tín cuûa Lieân minh töï do nhaân daân choáng phaùt xít, thöïc daân Anh ñaõ khoâng daùm duøng vuõ löïc maø thöïc hieän thuû ñoaïn chia reõ, höùa heïn, löøa bòp, töøng böôùc xaùc laäp ñòa vò cuûa mình. Ngaøy 17/5/1954, chính chuû Anh tuyeân boá trao traû quyeàn töï do hoaøn toaøn cho Mianma naèm trong khoái lieân hieäp Anh, aâm möu phuïc hoài Hieán phaùp naêm 1937. Thaùng 9/1945, Ñoâ ñoác haûi quaân Anh, Maobattôn ñaõ kyù vôùi laõnh ñaïo Lieân minh “Hieäp ñònh veà vaán ñeà quaân khaùng Nhaät”, quy ñònh löïc löôïng vuõ trang cuûa Lieân minh töø 200.000 ngöôøi xuoáng coøn 5.000 ngöôøi vaø saùt nhaäp vôùi quaân Anh ñoùng taïi Mianma. Tröôùc aâm möu cuûa thöïc daân Anh, Ñaûng Coäng saûn Mianma ra tuyeân boá “ phaûn ñoái Mianma cuûa nöôùc Anh, xaây döïng Mianma cuûa nhaân daân Mianma”. Quaân khaùng Nhaät khoâng giao noäp vuõ khí maø tieáp tuïc toå chöùc chieán tranh du kích choáng Anh. Thaùng 11/1946, Ñaûng Coäng saûn Mianma trieäu taäp Ñaïi hoäi ñaïi bieåu toaøn quoác ñaàu tieân cuûa Lieân minh töï do nhaân daân choáng phaùt xít, leân aùn aâm möu phuïc hoài cheá ñoä thöïc daân cuûa Anh, ñoøi thaønh laäp chính phuû daân toäc, trieäu taäp Quoác hoäi laäp hieán cuûa Mianma. Thaùng 8/1946, thoáng ñoác quaân söï Anh Hubert Rance ñaõ môøi Aungsan tham gia hoäi ñoàng haønh chính nhaèm loaïi boû nhöõng ngöôøi coäng saûn khoûi lieân minh. Thaùng 11/1947, Aungsan daãn ñaàu moät phaùi ñoaøn sang Luaân Ñoân, ñaøm phaùn vôùi Chính phuû Coâng Ñaûng cuûa Thuû töôùng Attlee. Thoaû thuaän ñöôïc kyù keát, trong ñoù Anh ñoàng yù Mianma coù quyeàn töï trò veà taøi chính, nhöng veà quoác phoøng vaø ngoaïi giao do Anh naém giöõ. Nhaân daân Mianma ñaõ soâi suïc ñaáu tranh vuõ trang ñoøi ñoäc laäp hoaøn toaøn. Ngöôøi Karen, Shan, Kachin ñaâáu tranh ñoøi töï trò. Tình hình ñoù baét buoäc Aungsan

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 68 -

phaûi khoân kheùo thay ñoåi laäp tröôøng. Nhöng ngaøy 19/7/1947, Usaw (cöïu thuû töôùng Mianma) ñaõ cho ngöôøi aùm saùt Aungsan vaø 6 vò boä tröôûng trong noäi caùc. Hubert Rance ñaõ chæ ñònh Thakin Nu, Phoù chuû tòch Lieân minh leân thay theá Aungsan. Ngaøy 24/9/1947, Quoác hoäi Mianma ñaõ nhaát trí thoâng qua hieán phaùp ñoøi ñoäc laäp hoaøn toaøn. Ngaøy 17/10/1947, chính phuû Anh vaø noäi caùc Thakin Nu ñaõ kyù hieäp öôùc taïi Luaân Ñoân, coâng nhaän Coäng hoøa lieân bang Mianma laø moät quoác gia ñoäc laäp hoaøn toaøn. Ngaøy 4/1/1948 Hubert Rance chính thöùc chuyeån giao quyeàn haïn cho Toång thoáng Sao Shwethaik (tieåu vöông Shan) vaø Thuû töôùng Thakin Nu.

4. MIANMA TÖØ NAÊM 1948 ÑEÁN NAY

Tình hình Mianma töø naêm 1948 ñeán naêm 1962 Sau khi ñöôïc chính phuû Anh trao traû neàn ñoäc laäp, chính quyeàn nhaø nöôùc Mianma do caùc ñaûng ñòa chuû - tö saûn naém giöõ. AÛnh höôûng cuûa Anh, Myõ vaø Trung Quoác ngaøy caøng gia taêng. Tröôùc phong traøo ñaáu tranh ñoøi quyeàn töï trò cuûa caùc toäc ngöôøi Karen, Kachin, Shan vaø ngöôøi Chin, Chính phuû Mianma ñaõ coâng boá hieán phaùp cuûa Nhaø nöôùc lieân bang goàm ba noäi dung chính: thaønh laäp cheá ñoä daân chuû nghò vieän, bao goàm caùc cheá ñoä noäi caùc vaø cai trò theo luaät phaùp, ñoái xöû ñaët bieät vôùi caùc toäc ngöôøi Karen, Kachin, Shan vaø moät khu vöïc ñaëc bieät cuûa ngöôøi Chin, chuaån bò thaønh laäp moät nhaø nöôùc phuùc lôïi xaõ hoäi chuû nghiaõ. Chính phuû lieân bang Mianma ñaõ töøng böôùc ñaøn aùp phong traøo ñaáu tranh cuûa caùc toå chöùc phoøng veä quoác gia Karen (KNDO), quaân tình nguyeän nhaân daân (coù töø thôøi Aungsan) vaø Ñaûng Coäng saûn. Caùch maïng Trung Quoác thaønh coâng vaø ñaåy caùc löïc löôïng taøn quaân cuûa Quoác daân ñaûng chaïy khoûi luïc ñòa Trung quoác. Moät vieân töôùng cuûa Töôûng Giôùi Thaïch laø Li Mi ñaõ daãn quaân thaâm nhaäp vaøo Mianma. Cuoäc chieán tranh choáng Quoác daân ñaûng cuûa Li Mi ñöôïc söï haäu thuaãn to lôùn cuûa Myõ vaø Ñaøi Loan. Töø naêm 1958, ngöôøi Arakan vaø ngöôøi Moân ôû Tenaserim noåi daäy ñaáu tranh maïnh meõ, buoäc Thuû töôùng Unu phaûi tuyeân boá thaønh laäp hai bang cho Arakan vaø ngöôøi Moân. Ñoái vôùi Anh, chính phuû Mianma cho pheùp quaân Anh tieán vaøo caùc haûi caûng, saân bay cuûa mình. Veà phaàn mình, Anh vieän trôï taøi chính vaø cöû moät phaùi ñoaøn chuyeân gia quaân söï haûi, luïc, khoâng quaân sang huaán luyeän löïc löôïng quaân ñoäi Mianma. Thoûa hieäp naøy cuûa chính phuû Mianma ñaõ gaây neân moät laøn soùng ñaáu tranh vuõ trang cuûa nhaân daân khaép ñaát nöôùc töø naêm 1948 ñeán naêm 1950. Chính phuû Thakin Nu chæ kieåm soaùt ñöôïc moät vuøng heïp cuûa ñaát nöôùc, ngay caû thuû ñoâ Rangoon cuõng bò ñe doïa.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 69 -

Ñoái vôùi Myõ, ngay töø khi Mianma tuyeân boá ñoäc laäp, chính phuû Myõ ñaõ toû yù muoán vieän trôï cho Mianma. Sau khi quaân quoác daân ñaûng cuûa Li Mi traøn vaøo Mianma coù söï haäu thuaãn cuûa Myõ, chính phuû Mianma cuûa thuû töôùng U Nu ñaõ töø choái nhaän vieän trôï cuûa Myõ. Töø naêm 1954, vieän trôï cuûa Myõ vaøo caùc muïc tieâu kinh teá nhaèm gaây aûnh höôûng vôùi Mianma. Ñoái vôùi Trung Quoác, ñeå tranh thuû giaûi quyeát caùc vaán ñeà veà bieân giôùi, thaùng 12 naêm 1949, Mianma ñaõ coâng nhaän nöôùc Coäng hoøa Nhaân daân Trung Hoa. Naêm 1960, moät hieäp öôùc phaân chia ñöôøng bieân giôùi Mianma vaø Trung Quoác ñaõ ñöôïc kyù keát taïi Baéc Kinh. Ñaïi boä phaän ñöôøng bieân giôùi gioáng nhö Anh ñaõ trao cho Mianma vaøo naêm 1948. Ngoaøi ra, Mianma ñaõ thi haønh ñöôøng loái ñoái ngoaïi trung laäp. Töø naêm 1950 ñeán naêm 1956, Mianma ñaõ kyù nhöõng hieäp öôùc höõu nghò vôùi Iñeânoâxia, AÁn Ñoä, Pakistan, Thaùi Lan. Mianma ñaõ cuøng moät soá nöôùc baûo trôï Hoäi nghò AÙ - Phi lòch söû taïi Baêng Ñung (Inñeânoâxia) thaùng 4/1955. Trong lónh vöïc kinh teá, Mianma chuû tröông chính saùnh coâng nghieäp hoùa ñaát nöôùc treân cô sôû taêng xuaát khaåu gaïo ñeå thu huùt ngoaïi teä. Tuy nhieân, vôùi 70% daân soá laø noâng daân, vieäc ñaàu tö kyõ thuaät, voán haïn cheá ñaõ laøm cho chuû tröông coâng nghieäp hoùa ñaát nöôùc cuûa chính phuû Mianma bò thaát baïi. Trong caùc ngaønh coâng nghieäp chæ coù coâng ngieäp cheá bieán laø töông ñoái phaùt trieån.

Mianma töø naêm 1962 ñeán nay Sau ngaøy ñaûo chính quaân söï 2/3/1962, Hoäi ñoàng caùch maïng, cô quan toái cao cuûa nhaø nöôùc lieân bang ñöôïc thaønh laäp. Töø ñoù baét ñaàu thôøi kyø caàm quyeàn cuûa Ñaûng Cöông lónh xaõ hoäi chuû nghóa Mianma (1962 - 1988). Töø cuoái naêm 1988, Mianma ñaët döôùi söï ñieàu haønh cuûa Hoäi ñoàng Khoâi phuïc traät töï vaø luaät phaùp quoác gia (SLORC). Trong 30 naêm töï löïc, höôùng noäi, Mianma coù cô sôû haï taàng raát laïc haäu, ñaëc bieät veà giao thoâng vaän taûi vaø naêng löôïng, cung caùch toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa heä thoáng taøi chính keùm coûi, ít hieäu quaû, toác ñoä taêng tröôûng cuûa toång saûn löôïng quoác daân ngaøy moät ñi xuoáng, löôïng xuaát khaåu gaïo giaûm daàn haøng naêm, tình traïng noäi chieán dieãn ra lieân mieân giöõa caùc saéc toäc vôùi chính phuû ñaõ caûn trôû vieäc thöïc hieän caùc döï aùn kinh teá. Neàn kinh teá Mianma phaùt trieån theo höôùng taäp trung, quan lieâu, bao caáp. Töø cuoái naêm 1988, chính phuû Mianma ñaõ tieán haønh caûi caùch kinh teá vôùi ba chính saùch lôùn: keâu goïi ñaàu tö, môû cöûa, giaûi phoùng khu vöïc kinh teá tö nhaân vaø xöû lyù coù hieäu quaû ñoái vôùi caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc. Nhôø chính saùch caûi caùch naøy, neàn kinh teá Mianma ñaõ baét ñaàu khôûi saéc. Naêm 1990 coù 21 lieân doanh höõu haïn ñöôïc

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 70 -

thaønh laäp giöõa caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc vaø nöôùc ngoaøi. Toác ñoä taêng tröôûng toång saûn phaåm quoác daân naêm 1989 laø 3,7%, naêm 1990 laø 2,8%, naêm 1991 laø -1,0% vaø naêm 1992 laø 10,9%. Veà ñoái ngoaïi, Mianma vaãn tieáp tuïc theo ñuoåi chính saùch taäp trung, tích cöïc tham gia vaøo caùc coâng vieäc quoác teá, ñaáu tranh vì hoøa bình vaø oån ñònh khu vöïc chaâu Aù vaø theá giôùi.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 71 -

CHÖÔNG VI : MALAIXIA

I. ÑAÁT NÖÔÙC VAØ DAÂN CÖ
1. ÑÒA LYÙ TÖÏ NHIEÂN
Malaixia goàm 2 phaàn : Taây naèm treân baùo ñaûo Maõ Lai vaø Ñoâng naèm treân ñaûo Borneo (coøn goïi laø Kalimantan). Taây Malaixia roäng khoaûng 132.000km2, coù toaï ñoä töø 9 ñoä vó Baéc ñeán 2 ñoä vó Baéc, 105 ñoä kinh Ñoâng ñeán 102 ñoä kinh Ñoâng. Baéc laø eo Kra (Thaùi Lan) noái baùn ñaûo vôùi luïc ñòa chaâu Aù, Nam laø ñaûo quoác Singapore, Taây laø eo bieån Malacca, Ñoâng laø Thaùi Bình Döông, phaàn naøy goàm 11 bang laø Perlis, Kedah, Perang, Perak, Kelantan, Trenggnu, Pahang, Selangor, Negri Sembilan, Malacca, Johore. Thuû ñoâ Kuala Lumpur naèm ôû bang Selangor. Ñoâng Malaixia roäng khoaûng 201.200 km2 töø 0,5 ñoä vó Baéc ñeán 5 ñoä vó Baéc, 105,40 ñoä kinh Ñoâng ñeán 109,36 ñoä kinh Ñoâng. Nam laø Inñoâneâxia, Baéc laø Thaùi Bình Döông vaø vöông quoác Brunaây. Daân soá Malaixia tính ñeán naêm 1996 laø 20,14 trieäu ngöôøi. Veà ñòa hình: noåi leân ôû baùn ñaûo laø daõy nuùi töø Baéc ñeán Nam, cao nhaát laø ñænh Gunnung Tahan 2156m. Ñoàng baèng chuû yeáu laø ven soâng, xen vaøo ñoù laø sình laày, ñaát ñai phì nhieâu. Ñoâng Malaixia goàm hai bang laø Sabah vaø Sarawak, phaàn lôùn laø ñoài nuùi. Daõy nuùi Croáckô ôû Sabah chaïy song song vôùi bôø bieån phía Taây, ñænh cao nhaát laø Kinabalu 3307m. ÔÛ Sarawak, nuùi thaáp hôn, chaïy saùt bieån, ñænh cao nhaát khoâng quaù 2285m. Ñoàng baèng taäp trung ôû phía Ñoâng coù röøng nhieät ñôùi bao phuû. Bôø bieån Malaixia daøi, khuùc khuyûu, caây coái toát töôi raát thuaïân lôïi cho du lòch phaùt trieån. Khoaùng saûn Malaixia phong phuù veà chuûng loaïi, nhieàu nhaát laø thieác ôû baùn ñaûo. Röøng Malaixia thuoäc heä nhieät ñôùi goàm röøng mieàn nuùi, röøng ñaàm laày vaø röøng ven bieån ngaäp maën. Caây goã chieám tyû leä cao, nhieàu loaïi laâm saûn nhö maây, keo, caùnh kieán traéng...coù giaù trò xuaát khaåu cao. Dieän tích röøng raát lôùn, gaàn nhö bao phuû toaøn boä ñaát nöôùc. Soâng ngoøi ôû Malaixia coù heä thoáng chi löu khaù daøy ñaëc. Nhöõng con soâng chính laø Rejang, Kinatabangan, Mengiri... vôùi ñoä daøi khoaûng gaàn 600km. Haøng naêm, caùc con soâng naøy buø ñaép phuø sa vaø cung caáp nöôùc cho noâng nghieäp troàng troït. Ñoàng thôøi laø nguoàn caù voâ taän vaø truïc ñöôøng giao thoâng quan troïng giöõa caùc vuøng. Khí haäu Malaixia laø nhieät ñôùi gioù muøa. Nhieät ñoä khaù ñeàu, trung bình khoaûng 32 C. Ñoä aåm cao vaø coù möa quanh naêm. Gioù muøa cuõng aûnh höôûng ñeán khí haäu: gioù muøa Ñoâng Baéc töø thaùng 11 ñeán thaùng gieâng naêm sau, gioù muøa Taây Nam töø thaùng 2 ñeán thaùng 10. Ñoä aåm lôùn, löôïng möa trung bình haøng naêm khoaûng 1700mm ñeán
o

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 72 -

1900mm. Ñoäng thöïc vaät phong phuù laø böùc tranh toaøn caûnh veà caùc loaøi ñoäng thöïc vaät Ñoâng Nam AÙ. Malaixia laø nöôùc xuaát khaåu cao su thieân nhieân vaøo haøng ñaàu theá giôùi.

2. DAÂN CÖ
Daân cö Malaixia coù theå chia laøm hai nhoùm chính sau: Caùc daân toäc baûn ñòa Malaixia goàm thoå daân vaø ngöôøi Maõ Lai. Nhoùm thoå daân goàm ngöôøi Neâgritoâ, ngöôøi Xakui (Xeânoâi) vaø ngöôøi Giacun. Ngöôøi Neâgritoâ sinh soáng chuû yeáu ôû vuøng phía Baéc cuûa 3 bang Keâña, Peâraéc vaø Keâlantan. Hoï coù maøu da ñen, toùc xoaên, soáng du muïc, aên traùi, reã caây vaø saên thuù röøng. Hieän nay coøn khoaûng 3000 ngöôøi soáng thaønh töøng gia ñình, ngöôøi Xakui sinh soáng chuû yeáu ôû mieàn Trung Malaixia, hoï coù voùc daùng cao hôn ngöôøi Neâgritoâ, da vaøng vaø toùc saùng maøu. Ngoân ngöõ cuûa hoï laø Moân - AÁn Nam, ôû nhaø saøn, troàng luùa, toå chöùc thaønh boä laïc vaø gia ñình döôùi quyeàn toäc tröôûng. Ngöôøi Giacun soáng ôû phiaù Nam baùn ñaûo. Thuûy toå cuûa hoï töø Vaân Nam (Trung Quoác) di cö tôí, sinh soáng trong röøng vaø doïc bôø bieån. Hoï cao lôùn, da den, raâu raäm. Ngoân ngöõ cuûa hoï laø tieáng Maõ lai. Toå chöùc cuûa hoï ôû daïng sô khai. Nhoùm Maõ Lai coøn goïi laø Oeutro – Malaixia, di cö töø Vaân Nam (Trung Quoác) tôùi töø 2500 ñeán 1500 TCN, hoï laø cö daân saên baén, haùi löôïm vaø troàng troït, ôû nhaø saøn. Ngoân ngöõ cuûa hoï thuoäc heä Nam Ñaûo, hoï laø nhoùm cö daân tieáp nhaän aûnh höôûng sôùm cuûa vaên hoaù AÁn Ñoä. Daân baûn ñòa ôû Sabah vaø Savawak thuoäc nhoùm Nam Ñaûo. Hoï di cö töø caùc vuøng xung quanh ñeán doïc bôø bieån vaø caùc con soâng. Phöông thöùc sinh soáng chuû yeáu cuûa hoï laø noâng nghieäp luaân canh vaø ñaøo loã tra haït. Caùc cö daân nhaäp cö goàm ngöôøi Hoa vaø ngöôøi Aán. Ngöôøi AÁn ñaàu tieân ñeán baùn ñaûo goàm coù caùc thöông nhaân, giaùo só ñaïo Baølamoân vaø ñaïo Phaät. Sau moät quaù trình sinh soáng, hoï keát hoân vôùi phuï nöõ baûn xöù vaø du nhaäp saâu saéc vaên hoùa AÁn Ñoä vaøo ñaây. Töø theá kyû thöù X, ngöôøi AÁn Ñoä truyeàn baù ñaïo Hoài vaø keát hoân vôùi lôùp ngöôøi ôû ñaây, taïo ra lôùp ngöôøi töï xaùc ñònh mình laø ngöôøi Maõ Lai. Ngöôøi Hoa di cö ñeán ñaàu tieân goïi laø “Ba ba ” khoâng theo ñaïo Hoài, soáng raûi raùc ôû Peânang. Töø theá kyû thöù XIX, hoï oà aït di cö vaøo Malaixia roài daàn daàn thao tuùng caùc cöûa haøng buoân baùn, moû thieác ôû Malaixia.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ II. CAÙC GIAI ÑOAÏN LÒCH SÖÛ MALAIXIA
1. CAÙC QUOÁC GIA SÔ KYØ TREÂN BAÙN ÑAÛO

- 73 -

Nhöõng keát quaû khaûo coå hoïc ôû Malaixia cho bieát. Thôøi tieàn söû, caùc luoàng cö daân ñaõ di chuyeån töø Baéc xuoáng Nam quaàn ñaûo. ÔÛ Tampan, ngöôøi ta ñaõ phaùt hieän ra vaên hoùa ñaù cuõ thuoäc thôøi ñaïi Pletoxen. Ñeán thôøi ñaïi ñaù môùi, caùc di chæ khaûo coå hoïc ñaõ phaân boá khaép moïi mieàn Malaixia: Peâraéc, Guakepa, Sabah vaø Sarawak.. theo tieán só Callenfels (nhaø khaûo coå hoïc ngöôøi Phaùp) thì thôøi kyø ñoà ñoàng ôû Malaixia coù theå baét ñaàu vaøo khoaûng 300 naêm tröôùc Coâng nguyeân. Trong nhöõng theá kyû ñaàu Coâng nguyeân, ôû baùn ñaûo Malaixia ñaõ coù moät soá thöïc theå chính trò coù vua. Moãi thöïc theå aáy ñeàu laáy thung luõng ven soâng laøm nôi quaàn tuï. Hoï thôø thaàn chim. Hoûa thieâu ngöôøi cheát, hoï chöng caát röôïu haûo haïng, thu löôïm caùc loaïi hoa vaø cheá bieán moät soá höông lieäu. Cuõng vaøo thôøi kyø ñaàu Coâng nguyeân, ngöôøi AÁn Ñoä ñaõ tôùi baùn ñaûo vaø keát hoân vôùi cö daân ôû ñaây, ñoàng thôøi truyeàn baù ñaïo Hinñu vaø ñaïo Phaät. Ñaây coù theå laø giai ñoaïn AÁn hoùa ñaàu tieân ôû Malaixia. Quaù trình AÁn hoaù tieáp tuïc tieán trieån vaø ñaït ñeán ñænh cao ôû theá kyû thöù VII (thôøi kyø Srivijaya). Nhöõng thaønh quaùch cuûa thôøi kyø naøy ñaõ ñöôïc tìm thaáy ôû thung luõng Bujang (Keña). Taïi ñaây, vaøo theá kyû thöù X laø nôi hoäi tuï cuûa caùc thöông gia Trung Quoác vaø Araäp. Theo taøi lieäu cuûa Abudulapmixa (Thöông nhaân Araäp), Keña coù töôøng daøy bao quanh saün nöôùc vaø nhieàu caây coái. Nôi ñaây coù nhieàu daân cö, nhaø ôû, thieác, long naõo vaø tre nöùa. Keña coù moät oâng vua trò vì vaø laø moät boä phaän cuûa vöông quoác Java. Moät nöôùc khaùc ôû phiaù Baéc Keña laø Lankasuka. Moät bi kyù ñöôïc tìm thaáy ôû ñaây cho bieát teân moät oâng vua coù nieân ñaïi 515 laø Bhagadatta, ñieàu chaéc chaén laø quoác gia naøy lieân heä vôùi Keña vaø thaàn phuïc Phuønam. Löông thö coù noùi ñeán nöôùc Ñoán Toán ôû baùn ñaûo, laø moät taäp hôïp nhieàu tieåu quoác Maõ Lai trong ñoù coù hai nöôùc Keña vaø Lankasuka vaø ñeàu thaàn phuïc Phuønam. Ngoaøi ra coøn coù Ñan Myõ Lieãu (trung taâm laø Ligo), Tumasik (Singapore). Taát caû caùc nöôùc naøy ñeàu ñaït ñeán trình ñoä phaùt trieån kinh teá vaø vaên hoùa cao “ngöôøi daân keå caû ñaøn oâng vaø ñaøn baø, ñeàu xoõa toùc, trang phuïc khoâng may thaønh oáng maø laøm baèng thöù vaûi boâng coå boái goïi laø Cannan. Vua vaø caùc quan thì quaán theâm ngoaøi aùo choaøng moät taám khaên ñoû tía, che phaàn löng ôû giöõa hai vai. Ngoaøi ra coøn thaét baèng moät sôïi daây vaøng vaø ñeo hoa tai vaøng. Caùc baø phu nhaân coøn choaøng nhöõng taám khaên choaøng ñeïp coù ñính ngoïc. Töôøng nhaø xaây gaïch, nhaø môû hai caùnh vaø coù laàu döïng

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 74 -

treân theàm cao. Moãi khi ra khoûi cung, vua cöôõi voi, che loïng traéng, ñi tröôùc voi laø ñoäi troáng, côø vaø ñoäi caám veä daùng ñieäu döõ tôïn (Löông Thö - 954, 2-3)1. Nhö vaäy, treân nhöõng vò trí quan troïng cuûa baùn ñaûo ñaõ xuaát hieän caùc quoác gia sô kyø. Caùc quoác gia naøy laø söï noái tieáp cuûa vaên hoùa baûn ñòa vaø söï taùc ñoäng theâm cuûa ngöôøi AÁn Ñoä. Söï coùmaët cuûa ngöôøi AÁn Ñoä treân baùn ñaûo vôùi tö caùch laø nhaø truyeàn giaùo vaø thöông nhaân ñaõ ñaåy maïnh quaù trình trao ñoåi kinh teá vaø vaên hoùa ra caùc vuøng xung quanh. ÔÛ OÙc eo - Voïng Theâ (Kieân Giang, Vieät Nam) ngöøôi ta ñaõ tìm ra moät soá quaëng thieác ñaùng keå, chöùng toû söï giao löu naøy. Sau khi nöôùc Phuønam bò vöông quoác Campuchia tieâu dieät, vöông trieàu Nuùi ôû Java höng khôûi, caùc quoác gia ôû baùn ñaûo Malaixia daàn daàn thaàn thuoäc caùc vöông quoác ôû Java vaø Sumatra. Lòch söû Malaixia töø theá kyûthöù VII ñeán theá kyû XIV do ñoù, khaù môø nhaït.

2. GIAI ÑOAÏN THÒNH ÑAÏT CUÛA MALAIXIA (1403 -1511)
Töø theá kyû XIII, Srivijaya böôùc vaøo con ñöôøng suy thoaùi, nhieàu tieåu quoác ôû baùn ñaûo Maõ Lai coù xu höôùng bieät laäp. Trong khi ñoù, Ayuthay lôùn maïnh ñaõ môû roäng laõnh thoå vaøo Malaixia. Malaixia trôû thaønh ñòa baøn tranh chaáp giöõa Ayuthay vaø vöông trieàu Moâgioâpahít (Inñeânoâxia). Naêm 1401, moät vuï tranh chaáp lôùn dieãn ra trong trieàu ñình Moâgioâpahít dieãn ra, Phoø maõ cuûa vöông trieàu laø Paramesvara ñaõ chaïy sang Sumatra vaø cöôùp ngoâi cuûa tieåu vöông Singapura (Tumasik). Ayuthay caát quaân ñeán trò toäi, Paramesvara chaïy sang Malacca vaø xin thaàn phuïc Ayuthay. Malacca laø moät laøng chaøi nhöng laïi laø cöûa ngoõ cuûa con ñöôøng giao tieáp Ñoâng Taây. Luùc naøy, ñaïo Hoài ñaõ baét ñaàu truyeàn baù maïnh meõ ôû Ñoâng Nam Aù. Nhaän thaáy ñaây laø cô hoäi toát ñeå phaùt trieån theá löïc, Paramesvara ñaõ tieáp thu ñaïo Hoài ñeå deã daøng gaàn guõi vôùi caùc thöông nhaân Hoài giaùo. Ñoàng thôøi, oâng tìm choã döïa môùi laø Trung Hoa ñeå haïn cheá aûnh höôûng cuûa Ayuthay. Naêm 1405, nhaø Minh phong cho Paramesvara laøm quoác vöông Malacca(1403 - 1424). Sau caùc chuyeán ñi cuûa AÂn Kính (1403), Trònh Hoøa (1405, 1409, 1415), quan heä giöõa Malacca vaø Trung Quoác ngaøy caøng phaùt trieån. Naêm 1411, Paramesvara mang caû gia toäc sang chaàu nhaø Minh. Naêm 1402, oâng laáy coâng chuùa Pasai (coâng chuùa con Sultan Sumatra) laøm vôï ñeå taêng cöôøng quan heä vôùi Sumatra vaø caùc thöông nhaân Hoài giaùo. Ñoàng thôøi, oâng chuyeån taát caû caùc thaàn daân Malacca theo ñaïo Hoài, vua mang vöông mieän Sultan vaø Malaca laø

1

Theo Löông Ninh - lòch söû trung ñaïi theá giôùi - Quyeån 2 NXBÑH vaø THCN, Haø Noäi Thaùng 4- 1984

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 75 -

moät Sultanat (quoác gia Hoài giaùo). Treân cô sôû ñoù naêm 1419, Malacca ñaõ ñaùnh baïi cuoäc taán coâng cuûa Ayuthay vaø gaït boû Ayuthay khoûi Nam baùn ñaûo. Naêm 1424, Megat Iskandar (teân Hoài giaùo cuûa Paramesvara) cheát, con trai oâng leân noái ngoâi hieäu laø Srimaharaja (Ñaïi vöông 1424- 1444). Do lo sôï Ayuthay taán coâng, oâng ñaõ töï mình sang chaàu nhaø Minh vaøo caùc naêm 1424, 1433 vaø cöû nhieàu ñoaøn söù giaû sang Trung Quoác. Naêm 1444, Srmaharaja cheát, con oâng laø Raja Ibrahim leân thay ñöôïc hai naêm thì bò Rajakasim (anh trai khaùc meï goác Tamil Hoài giaùo) cöôùp ngoâi (1446- 1459). Raja Abdulah (1459- 1477), Alaudin Riayat Shah (1477 - 1488) ; Mahmud (1488 1511) laàn löôït keá vò. Thôøi kyø naøy, ñeá cheá Malacca bao goàm Kedah noåi tieáng veà thieác, Trengganu, Pahang, Johore, Jampu, quaàn ñaûo Carimon, Bintang, Pase, vaø ñaùnh baïi caùc cuoäc taán coâng cuûa Ayuthay. Malacca laø moät khu hoäi chôï lôùn, caùc saûn phaåm cuûa Trung Quoác vaø Vieãn Ñoâng ñöôïc trao ñoåi vôùi caùc saûn phaåm cuûa Taây AÙ vaø chaâu AÂu. ÔÛ Malacca coù boán vieân quan quaûn lyù caûng, vua cai trò thaàn daân baèng vöông quyeàn vaø thaàn quyeàn. Beân döôùi laø caùc quan Benraha (teå töôùng), Bendahari (toång quaûn ngaân khoá), Lakasamana (chæ huy haûi quaân), Feinengong (chæ huy caûnh saùt). Theá kyû XV, Malacca coù khoaûng 19 vaïn thöông nhaân nöôùc ngoaøi vaøo buoân baùn.

3. MALAIXIA TÖØ NAÊM 1511 ÑEÁN NAÊM 1957

Cuoäc khaùng chieán cuûa nhaân daân Malaixia choáng thöïc daân Boà ñaøo Nha xaâm löôïc(1511- 1641 ) Naêm 1498, ngöôøi Boà Ñaøo Nha ñeán bôø bieån phiaù Taây AÁn Ñoä, chieám ñaát laäp caên cöù ôû Cochin vaø Calicut. Naêm 1509, haûi quaân Boà Ñaøo Nha ñaùnh tan lieân minh AÁn Ñoä - Aicaäp ôû Ñiu, môû roäng caùnh cöûa vaøo Ñoâng Nam Aù. Naêm 1509, ñoâ ñoác Diego Desegulira daãn 4 taøu chieán ñeán Malacca, ñöôïc vua Mahmud tieáp ñoùn vui veû. Nhöng thöông nhaân Hoài giaùo ñaõ taán coâng, buoäc quaân Boà Ñaøo Nha phaûi boû chaïy. Vua Boà Ñaøo Nha cöû Albuquerque ñeán thay Sequeire, chieám caên cöù Goa. Naêm 1511, quaân Boà Ñaøo Nha tieán töø Goa ñaùnh xuoáng Malacca. Maëc duø chieán ñaáu raát duõng caûm nhöng coù söï phaûn boäi cuûa moät thuyeàn buoân Trung Quoác neân Malacca thaát thuû. Vua Mahmud vaø con trai chaïy ñeán Pahang, cöû ngöôøi sang Trung Quoác xin vieän binh nhöng khoâng ñöôïc giuùp ñôõ. Mahmud ñònh ñoâ ôû Pinang (Johore), roài veà Bintang (1521)gaàn ñaûo Singapore. Naêm 1524, Mahmud ñaùnh baïi caùc cuoäc taán coâng

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 76 -

cuûa Boà Ñaøo Nha vaø bao vaây Malacca. Naêm 1526, Boà Ñaøo Nha phaûn coâng phaù huûy Bintang, ñuoåi Mahmud chaïy sang Kampar ( Sumatra ) vaø qua ñôøi ôû ñoù vaøo naêm 1528 . Con trai cuûa oâng laø Alauddin keá vò cha vaø xaây döïng kinh ñoâ ôû bôø soâng Johore choáng laïi Boà Ñaøo Nha. Nhöng cuoái cuøng vaøo naêm 1536, Alauddin bò Don Estavao Da Gama ñaùnh baïi vaø an trí taïi Muar. Ngöôøi anh trai cuûa Alauddin laø Muzaffar ñaõ laäp neân moät trieàu ñaïi môùi ôû Perak vaø cuøng vôùi Pahang chaáp nhaän soáng chung vôùi Boà Ñaøo Nha ñeå choáng laïi caùc cuoäc taán coâng cuûa ngöôøi Acheh (Inñeânoâxia) töø naêm 1537 ñeán 1575. Naêm 1586 1587, Johore ñaõ taán coâng phong toûa Malacca. Giöõa luùc ñoù, ngöôøi Haø Lan vaø Anh cuøng ñeán vuøng naøy. Johore ñaõ coi ngöôøi Haø Lan laø ñoàng minh ñeå choáng laïi Boà Ñaøo Nha. Naêm 1606, lieân quaân Haø Lan, Johore phoái hôïp taán coâng vaøo Malacca nhöng bò thaát baïi. Naêm 1607, Acheh ñaõ kieåm soaùt ñöôïc vuøng duyeân haûi Sumatra vaø taán coâng caùc tieåu quoác ôû baùn ñaûo. Naêm 1618, hoï chieám Kedak, 1620 chieám Perak. Naêm 1616, lieân quaân Johore, Acheh taán coâng Malacca nhöng laïi thaát baïi. Naêm 1637, tieåu vöông Johore Abduljali ñaõ kyù vôùi Haø Lan hieäp öôùc hôïp taùc taán coâng Malaca. Cuoäc bao vaây vaø taán coâng raát dai daúng, aùc lieät töø thaùng 8/1641 ñeán ñaàu 1642, keát quaû laø Malaca bò thaát thuû trong trình traïng tan hoang vaø caû ngöôøi Haø Lan vaø Johore ñeàu khoâng muoán khoâi phuïc noù nöõa.

Cuoäc khaùng chieán cuûa nhaân daân Malaixia choáng thöïc daân Haø Lan xaâm löôïc (1641- 1824) Sau khi chieám ñöôïc Malacca, veà danh nghóa, tieåu vöông Johore kieåm soaùt toaøn baùn ñaûo, ñaûo Riau, Beng Kaln, Kampar vaø Slak ôû Sumatra, nhöng thöïc chaát, Haø Lan ñaõ baét ñaàu kieåm soaùt caùc quoác gia saûn xuaát thieác. Naêm 1650, Haø Lan ñaõ kyù vôùi Acheh moät hieäp öôùc trong ñoù V.O.C (coâng ty Ñoâng AÁn - Haø) vaø Acheh ñöôïc chia ñeàu buoân baùn thieát ôû baùn ñaûo. Hai beân lieân tuïc gaây söùc eùp vôùi nhau vaø cuoái cuøng, Haø Lan cuõng giaønh ñöôïc ñoäc quyeàn khai thaùc thieác ôû baùn ñaûo. Johore vaãn giöõ ñöôïc quyeàn ñoäc laäp cho ñeán khi tieåu vöông Abduljalil (1644-1676) cheát. Caùc tieåu quoác ôû baùn ñaûo Malaixia vaãn giöõ ñöôïc quyeàn ñoäc laäp töông ñoái. Hoï lieân tuïc gaây chieán tranh vôùi nhau. Ñeán theá kyû XVIII, ngöôøi Bugis thöïc söï thoáng trò baùn ñaûo, nhöng laïi laø tay sai cho thöïc daân Haø Lan. Naêm anh em Daing ngöôøi Bugis ñaõ laàn löôït chieám caùc tieåu quoác vaø laøm vua ôû baùn ñaûo. Lo ngaïi tröôùc söùc maïnh cuûa ngöôøi Bugis, Haø Lan xuùc tieán vieäc thoân tính quaàn ñaûo, quay sang mua chuoäc moät soá tieåu vöông Malaixia trong ñoù coù Semtilan. Haø Lan ñöôïc ñoäc quyeàn mua baùn thieác ôû baùn ñaûo vaø coù vai troø to lôùn trong vieäc pheá laäp caùc tieåu vöông.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 77 -

Thaùng 6/1784, chieán tranh giöõa Haø Lan vaø ngöôøi Bugis buøng noå. Thaùng 10/1784, caùc tieåu vöông vaø tuø tröôûng ôû baùn ñaûo ñaõ phaûi coâng nhaän haûi caûng vaø vöông quoác laø thuoäc taøi saûn cuûa ngöôøi Haø Lan. Thaùng 5/1787, moät lieân minh goàm Trengganu, Kedah, Rembau, Siak, Solok, Lingga, Indagiri, Semtilan vaø Johore ñöôïc thaønh laäp vaø tuyeân boá ñaùnh ñuoåi caû ngöôøi Anh laãn ngöôøi Haø Lan, nhöng sau thaát baïi quaân söï ñaàu tieân taïi Penang, lieân minh naøy tan vôõ. Sau khi caùch maïng tö saûn Phaùp keát thuùc, Haø lan thaønh vuøng chieám ñoùng cuûa Napoleon Bonaparte. Ngöôøi Anh baét ñaàu chieám caùc thuoäc ñòa cuûa Haø Lan taïi phöông Ñoâng. Chính phuû Anh chi phoái baùn ñaûo, ñuoåûi quaân ñoàn truù Haø Lan, khoâi phuïc quyeàn lôïi cho ngöôøi Bugis. Ngaøy 1/8/1786, Sultan Keâñaéc vaø coâng ty Ñoâng Aán - Anh ñaõ kyù hieäp öôùc qui ñònh, Peânang thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa ngöôøi Anh vaø ngöôøi Anh seõ giuùp Keâñaéc töï baûo veä khi coù keû xaâm löôïc. Lòch söû bò noâ dòch cuûa nhaân daân Maõ Lai baét ñaàu töø ñaây. Naêm 1795, Anh ñaùnh chieám Malacca, Raâyphôlít (Raffles) ñöôïc phaùi laøm toaøn quyeàn ñeå chuaån bò chieám ñoùng toaøn baùn ñaûo. Naêm 1800, Anh chieám moïât phaàn duyeân haûi Keâñaéc. Naêm 1819 ñeán naêm 1824, Anh chieám ñoùng Singapor vôùi giaù 33.000 peâxoâ. Ñoàng thôøi, Anh kyù vôùi Haø Lan hieäp öôùc thöøa nhaän söï coù maët cuûa Anh ôû khu vöïc naøy.

Malaixia thôøi kyø thoáng trò cuûa thöïc daân Anh ( 1824-1857) Sau khi chieám ñöôïc Malaixia, thöïc daân Anh thaønh laäp “ñaát thuoäc ñòa eo bieån” bao goàm trung taâm Singapore, Malacca, Peânang, ñöùng ñaàu laø vieân toång ñoác ngöôøi Anh tröïc thuoäc Baênggan (AÁn Ñoä). Töø naêm 1874 ñeán naêm 1909, thöïc daân Anh duøng chính saùch mua chuoäc vaø taán coâng quaân söï ñeå chieám cöù toaøn baùn ñaûo. Anh saùt nhaäp theâm Oenlitslaây, Ñinding vaøo ñaát thuoäc ñòa eo bieån. Naêm 1895, Anh eùp buoäc Peâraéc, Seâlango, Semtilan thaønh laäp “lieân bang Maõ Lai”. ÔÛ ñaát “thöïc daân eo bieån”, thöïc daân Anh thi haønh chính saùch thoáng trò tröïc tieáp do Boä Thuoäc ñòa Anh quaûn lyù. ÔÛ caùc vöông quoác khaùc nhö Trenganu, Jorhore, Keâñaéc, Pôlít, Keâlantan..., thöïc daân Anh quaûn lyù thoâng qua ñaïi dieän cô quan cuûa mình laø coá vaán. Nhö vaäy, Anh duøng chính saùch “chia ñeå trò, giöõ nguyeân tình traïng phaân caùch phong kieán vaø lôïi duïng giai caáp phong kieán baûn xöù ñeå thoáng trò nhaân daân Malaixia. Quaân ñoäi vaø caûnh saùt ñöôïc choïn trong soá ngöôøi AÁn do só quan Anh chæ huy. Naêm 1896, Thöïc daân Anh ban boá luaät ruoäng ñaát, quy ñònh quyeàn sôû höõu ruoäng ñaát toái cao thuoäc veà Anh.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 78 -

Töø naêm 1910, Anh khoáng cheá toaøn boä quyeàn khai thaùc caùc moû thieác, caùc moû vaøng, voân fram, than ñaù ñeå xuaát khaåu. Ñoàng thôøi, Anh môû roäng heä thoáng ñoàn ñieàn cao su. Naêm 1922 coù 1.178.000 maãu Anh, xuaát khaåu 165.000 taán. Ñeå thuùc ñaåy hôn nöõa vieäc khai thaùc thuoäc ñòa, thöïc daân Anh môû roäng heä thoáng ñöôøng giao thoâng. Naêm 1885, Anh baét ñaàu xaây döïng ñöôøng saét. Ñeán naêm 1909 thì hoaøn thaønh heä thoáng ñöôøng saét noái daøi ñeán Singapore. Neàn coâng nghieäp, noâng nghieäp Malaixia phaùt trieån theo chieàu höôùng phuï thuoäc. Muïc tieâu lôùn nhaát laø phuïc vuï cho lôïi nhuaän cuûa chuû nghóa tö baûn Anh. Trong quaù trình ñoù, nhaân daân Malaixia ñaõ khoâng ngöøng noåi daäy ñaáu tranh choáng laïi thöïc daân Anh xaâm löôïc. Caùc cuoäc ñaáu tranh töï phaùt do giai caáp phong kieán laõnh ñaïo noå ra ôû Peâraéc, Seâlango, Sungaây Ugioâng, Malacca ... tuy raát duõng caûm nhöng ñeàu thaát baïi. Moät phaàn, do söï ñaøn aùp daõ man cuûa thöïc daân Anh, phaàn khaùc, do baûn thaân giai caáp quyù toäc phong kieán dao ñoäng, ñaàu haøng, chæ coù moät soá boä phaän raát nhoû lieân keát vôùi nhaân daân nhö Taùctubanña ôû sungay Ugioâng. Ñaàu theá kyû XX, do aûnh höôûng cuûa cuoäc caùch maïng Nga 1905 - 1907, phong traøo caùch maïng Trung Quoác vaø caùc nöôùc xung quanh, neân phong traøo ñaáu tranh cuûa nhaân daân Mailaixia phaùt trieån theo xu höôùng môùi. Giai caáp tö saûn, coâng nhaân thuoäc ñòa ra ñôøi laõnh ñaïo nhaân daân choáng thöïc daân Anh vì quyeàn lôïi daân toäc Malaixia. “Ñaïi hoäi toaøn Maõ Lai” ra ñôøi, chuû tröông ñaáu tranh ñoøi caûi caùch ñaïo Hoài, duøng tieáng Maõ lai trong nhaø tröôøng. Phong traøo phaùt trieån thaønh phong traøo choáng thöïc daân Anh ñoøi quyeàn töï trò cho Malaixia. Tuy nhieân söï khaùc bieät veà daân toäc, toân giaùo laø trôû ngaïi lôùn cho vieäc taäp hôïp löïc löôïng thoáng nhaát. Thaùng 4/1930, Ñaûng Coäng saûn Maõ Lai ñöôïc thaønh laäp, laõnh ñaïo nhaân daân Malaixia ñaáu tranh giaønh ñoäc laäp. Nhieàu cuoäc baõi coâng vaø bieåu tình noå ra choáng aùch thoáng trò cuûa thöïc daân Anh. Ngaøy 7/12/1941, phaùt xít Nhaät ñoå boä chieám ñoùng baùn ñaûo. Thaùng 3/1942, Ñaûng Coäng saûn Maõ Lai toå chöùc quaân ñoäi nhaân daân choáng phaùt xít, gia nhaäp “Lieân hieäp nhaân daân Maõ Lai” choáng Nhaät. Phong traøo khaùng Nhaät buøng noå khaép ñaát nöôùc, hình thöùc chuû yeáu vaãn laø chieán tranh du kích. Khi phaùt xít Nhaät ñaàu haøng quaân ñoàng minh, nhaân daân Malaixia ñaõ vuøng leân giaûi phoùng phaàn lôùn baùn ñaûo. Thöïc daân Anh voäi ñieàu ñoäng 25 vaïn quaân, ñoå boä vaøo Malaixia ñaøn aùp caùc löïc löôïng caùch maïng vaø ñaët laïi aùch thoáng trò thöïc daân. Döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng Coäng saûn Maõ Lai, nhaân daân Malaixia ñaõ kieân trì hoaït ñoäng vuõ trang keát hôïp vôùi ñaáu tranh chính trò ñeå giaûi phoùng ñaát nöôùc. Thaùng 12/1945, thöïc daân Anh tuyeân boá giaûi taùn “Quaân ñoäi nhaân daân Maõ Lai khaùng Nhaät”, nghieâm caám coâng ñoaøn Maõ lai hoaït ñoäng, doàn daân vaøo caùc traïi taäp

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 79 -

trung. Ñaûng Coäng saûn Maõ Lai ruùt lui vaøo hoaït ñoäng bí maät, toå chöùc caùc cuoäc baõi coâng, bieåu tình choáng thöïc daân Anh. Phong traøo chieán tranh du kích dieãn ra khaép ñaát nöôùc. Naêm 1953, lieân hieäp 3 ñaûng (Toå chöùc daân toäc thoáng nhaát Maõ Lai, Hieäp hoäi Hoa kieàu ôû Maõ Lai, Hieäp hoäi AÁn Ñoä ôû Maõ Lai) ñöôïc toå chöùc. Naêm 1955, cuoäc toång tuyeån cöû thöïc söï ñaàu tieân ôû Malaixia ñaõ dieãn ra. Thaùng 2/1956, chính phuû Anh buoäc phaûi ñaøm phaùn vôùi ñoaøn ñaïi bieåu chính phuû lieân bang Malaixia. Ngaøy 31/8/1957, chính phuû Anh ñaõ buoäc phaûi trao traû neàn ñoäc laäp cho Malaixia. Thuû töôùng ñaàu tieân cuûa Malaixia do baàu cöû laäp neân laø Tungku Abdulrahman - thuû lónh cuûa Ñaûng Lieân hieäp. Laõnh thoå ñaàu tieân cuûa Lieân bang Malaixia goàm 11 bang treân baùn ñaûo, Anh vaãn giöõ quyeàn trong lónh vöïc saûn xuaát cao su, khai thaùc moû, ngaân haøng, ngoaïi thöông. Nhö vaäy, maëc duø Lieân bang Malaixia laø moät quoác gia ñoäc laäp, coù chính phuû daân toäc nhöng treân thöïc teá vaãn phuï thuoäc vaøo ñeá quoác Anh.

4. MALAIXIA TÖØ 1957 ÑEÁN NAY
Lieân bang Malaixia ñöôïc thaønh laäp vaøo ngaøy 31/8/1957. Thuû töôùng cuûa Lieân bang laø oâng Tungku Abdulrahman ñaõ neâu saùng kieán veà moät “Keá hoaïch Malaixia”. Theo keá hoaïch ñoù, Lieân bang Malaixia bao goàm caû Singapore, Baéc Borneo, Brunaây vaø Sarawak. Tuy nhieân, chæ coù Baéc Borneo vaø Sarawak uûng hoä. Vì vaäy, ngaøy 16/9/1963, lieân bang Malaixia chính thöùùc thaønh laäp bao goàm 11 bang ôû baùn ñaûo, Singapore, Sabah, Sarawak. Ngaøy 9/8/1965, do quan heä giöõa Malaixia vaø Singapore caêng thaúng neân Singapore ñaõ tuyeân boá taùch khoûi lieân bang Malaixia vaø trôû thaønh moät quoác gia ñoäc laäp. Töø sau khi giaønh ñöôïc ñoäc laäp, neàn kinh teá Malaixia vaãn leä thuoâïc naëng neà vaøo tö baûn nöôùc ngoaøi nhaát laø tö baûn Anh. Chính phuû Malaixia ñaõ phaùt huy tieàm naêng cuûa mình taäp trung vaøo phaùt trieån noâng, laâm, ngö nghieäp. Töø naêm 1957 ñeán 1970, chính phuû Malaixia ñaõ ñeà ra chöông trình toång theå veà kinh teá xaõ hoäi. Daønh 37% ngaân saùch ñeå phaùt trieån noâng nghieäp, ñoåi môùi vaø ña daïng hoùa caây troàng theo höôùng xuaát khaåu, khai hoang vaø phaùt trieån noâng nghieäp troàng luùa, phaùt trieån kinh teá ñoàn ñieàn, phaùt trieån ña daïng hoùa quan heä ngoaïi thöông . Trong keá hoaïch naêm naêm laàn thöù nhaát (1966-1970), noâng nghieäp ñaït 102,5%, giao thoâng vaän taûi ñaït 99,8%, thoâng tin lieân laïc ñaït 98,8%, caùc chæ tieâu coâng nghieäp ñaït vöôït möùc 67,2%. Tuy nhieân, thaønh töïu kinh teá xaõ hoäi cuûa keá hoaïch 5 naêm laàn naøy chöa laøm thay ñoåi cô caáu neàn kinh teá, khoâng giaûi quyeát ñöôïc söï cheânh leäch veà trình ñoä phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi vaø thu nhaäp giöõa caùc saéc toäc (Hoa, AÁn, Maõ Lai), daãn ñeán cuoäc xung ñoät saéc toäc vaøo thaùng 9/1969 taïi thuû ñoâ Kuala Laêmpô.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 80 -

Töø naêm 1971 ñeán 1990, chính phuû Malaixia tieáp tuïc ñeà ra keá hoaïch phaùt trieån coâng nghieäp, nhaát laø coâng nghieäp cheá bieán, cheá taïo theo höôùng xuaát khaåu, saép xeáp laïi caáu truùc neàn kinh teá xaõ hoäi, giaûm tyû leä ngheøo ñoùi, tieán tôùi xoùa boû tình traïng ngheøo ñoùi, giaûm söï khaùc bieät veà thu nhaäp vaø phaân phoái giöõa caùc khu vöïc, caùc toäc ngöôøi. Do vaäy, neàn kinh teá Malaixia ñaõ ñaït ñöôïc ñoä taêng tröôûng cao vaø töông ñoái oån ñònh : 7,8% naêm. Naêm 1982, Malaixia ñaûm baûo ñöôïc 92% nhu caàu löông thöïc, thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi treân 1700 USD so vôùi 390 USD naêm 1970. Ñeán naêm 1987, toác ñoä taêng tröôûng ñaït 5,6%, döï tröõ ngoaïi teä taêng töø 3,5 - 4 tyû USD naêm 1984 leân 7,4 tyû USD naêm 1989, giaù trò toång saûn löôïng noâng nghieäp naêm 1990 taêng 70% so vôùi naêm 1980. Töø thaùng 7/1991, chính phuû Malaixia ñeà ra chính saùch phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi 1991 - 2000 nhaèm caûi thieän tính hieäu quaû vaø tính caïnh tranh cuûa neàn kinh teá Malaixia. Noäi dung cuûa keá hoaïch naøy laø nhaø nöôùc chuù yù caûi thieän töøng böôùc cô sôû haï taàng nhö giao thoâng vaän taûi, vieãn thoâng, ñieän naêng, heä thoáng caáp thoaùt nöôùc, baûo veä moâi tröôøng... Töø naêm 1992 ñeán 1997, Malaixia ñaït tyû leä taêng tröôûng haøng naêm laø 8,5%, thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi töø 2965 USD leân ñeán 3300 USD. Hieän nay, Malaixia laø nöôùc ñöùng ñaàu theá giôùi veà saûn xuaát vaø xuaát khaåu cao su, daàu coï, goã xeû nhieät ñôùi, thieác vaø daàu hoûa. Döï tính sau 30 naêm phaùt trieån töø 1991 ñeán 2020, neàn kinh teá Malaixia seõ taêng gaáp 7,5 laàn vôùi toác ñoä taêng tröôûng trung bình 7% naêm, thu nhaäp bình quaân seõ ñaït treân 7800 USD. Söï khuûng hoaûng kinh teá taøi chính ôû khu vöïc vöøa qua cuõng taùc ñoäng ít nhieàu ñeán toác ñoä ñoù. Tuy nhieân, neàn kinh teá Malaixia hieän nay ñaõ hoài phuïc vaø ñang treân ñaø phaùt trieån.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 81 -

CHÖÔNG VII . SINGAPORE

I. ÑAÁT NÖÔÙC VAØ DAÂN CÖ
1. ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN
Coäng hoøa Singapore laø moät quoác gia thaønh phoá haûi ñaûo treû tuoåi. Singapore naèm ôû phía Nam cuûa baùn ñaûo Maõ Lai. Dieän tích Singapore laø 585 km2, daân soá tính ñeán naêm 1996 khoaûng 2,85 trieäu ngöôøi. Veà ñieàu kieän töï nhieân, Singapore laø moät hoøn ñaûo khoâng roäng. Xa xöa, nôi ñaây laø röøng raäm, hoang vaêùng, nhieàu hoå baùo sinh soáng. Ñieåm ñaùng chuù yù nhaát laø Singapore laø moät yeát haàu cuûa eo bieån Malacca, raát thuaän lôïi cho vieäc phaùt trieån thöông maïi. Khí haäu Singapore cuõng naèm trong vaønh ñai khí haäu xích ñôùi, nhieät ñoä ñeàu, ñoä aåm vaø möa quanh naêm. Ñieàu ñoù thuaän lôïi cho söï phaùt trieån cuûa ñoäng thöïc vaät.

2. DAÂN CÖ
Daân cö Singapore chuû yeáu laø coäng ñoàng daân nhaäp cö. Tröôùc naêm 1819, Singapore haàu nhö khoâng coù moät quaàn theå daân cö soáng thöôøng xuyeân vaø oån ñònh. Xaõ hoäi ña daân toäc ôû Singapore noùi chung chæ ñöôïc baét ñaàu töø khi thöïc daân Anh thieát laäp heä thoáng cai trò tröïc tieáp cuûa hoï taïi hoøn ñaûo naøy naêm 1819. Chính saùch môû cöûa cuûa ngöôøi Anh cuøng vôùi vò trí ñòa lyù chieán löôïc cuûa moät thöông caûng quoác teá ñaõ thu huùt doøng ngöôøi nhaäp cö oà aït töø Trung Quoác, Aán Ñoä vaø caùc quoác gia laân caän. Hieän nay ngöôøi Hoa chieám 78%, ngöôøi Maõ Lai chieám 14%, ngöôøi AÁn Ñoä chieám 7%, caùc daân toäc khaùc (AÂu, Lai AÂu - AÙ, Nhaät Baûn, Araäp...) chieám 1% daân soá Singapore. Ngöôøi Hoa ñaõ nhieàu laàn gheù qua hoøn ñaûo, nhöng do moâi tröôøng khoâng thuaän lôïi cho noâng nghieäp, hôn nöõa do naïn cöôùp bieån, neân hoï laïi boû ñi. Töø sau naêm 1819, ngöôøi Hoa phaàn ñoâng laø thöông nhaân, thôï thuû coâng laø nhöõng ñoäi quaân tieân phong daãn daét noâng daân, daân ngheøo ñoâ thò ñeán Singapore. Coäng ñoàng ngöôøi Hoa ôû Singapore goàm 5 nhoùm chính (Phuùc Kieán, Trieàu Chaâu, Quaûng Doâng, Haùn Khaåu vaø Haûi Nam). Hoï soáng theo nhöõng khu phoá rieâng bieät cuûa mình, thöôøng ôû doïc caùc cöûa soâng, bôø bieån chính, ôû daõi ñaát bình nguyeân baèng phaúng vaø trung taâm thöông maïi Ñoâng Nam cuûa ñaûo. Hieän nay, coøn coù nhieàu nhoùm ngöôøi Hoa khaùc nöõa. Ngöôøi Maõ Lai laø nhoùm daân toâïc ña soá ôû Singapore töø ñaàu ñeán giöõa theá kyû XIX. Sau khi ngöôøi Hoa oà aït nhaäp cö thì hoï bò ñaåy xuoáng laø daân toäc thieåu soá, tuy vaäy tyû leä ngöôøi Maõ Lai sinh taïi ñaûo vaãn lôùn nhaát. Hieän nay, phaàn lôùn hoï laøm ngheà laùi xe, coâng nhaân boác vaùc, dòch

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 82 -

vuï veä sinh moâi tröôøng vaø xaây döïng cô baûn. Hoï soáng raûi raùc khaép nôi, khoâng taäp trung thaønh quaàn theå nhö ngöôøi Hoa . Ngöôøi AÁn Ñoä coù nguoàn goác laø nhöõng thöông nhaân, binh lính coâng chöùc laø ngöôøi Tamin phuïc vuï cho chính quyeàn thuoäc ñòa, lao ñoäng töï do ñöôïc tuyeån moä ...ôû laïi ñaûo sinh soáng , hoï qui tuï taïi khu vöïc Segangoon Road vaø taïo neân moät AÁn Ñoä thu nhoû. Hoï tham gia tích cöïc vaøo coâng vieäc daân söï vaø chính trò nhö haàu nhö khoângcoù ai laøm noâng nghieäp Ngöôøi AÂu, Lai AÂu - AÙ, Nhaät Baûn, Araäp coù tæ leä theo trình töï keå treân. Hoï di cö tôùi Singapore töø tröôùc naêm 1945. Hoï haàu heát laø nhöõng nhaø tö saûn. Ngoaøi ra, coøn coù raát ít ngöôøi Acmeânia, Vieät Nam. Hieän nay, nhôø nhöõng noã löïc cuûa chính phuû Singapore, ñaûo quoác naøy ñang coù xu höôùng hình thaønh moät toå chöùc xaõ hoäi toäc ngöôøi môùi, phaù vôõ ranh giôùi veà laõnh thoå, vaên hoùa, ngoân ngöõ cuõ. Daân toäc Singapore hieän ñaïi vôùi hai thöù tieáng Anh vaø tieáng meï ñeû ñang ñöôïc hình thaønh vôùi baûn saéc rieâng, ñang ñöôïc dieãn ra maïnh meõ.

II. CAÙC GIAI ÑOAÏN LÒCH SÖÛ SINGAPORE
1. SINGAPORE TRÖÔÙC NAÊM 1819
Singapore ñöôïc bieát ñeán ban ñaàu laø Tumasik. Naêm 1929, Tumasik ñoåi teân laø Singapore (coù nghóa laø thaønh phoá sö töû). Theo truyeàn thuyeát, moät vò hoaøng töû Java ñi saên ôû Sumatra roài bò baõo ñaùnh daït vaøo ñaûo Tumasik. ÔÛ ñaây, hoaøng töû gaëp moät con thuù laï bôi treân bieån gioáng con sö töû, beøn goïi thaønh phoá laø Sinhapura (thaønh phoá sö töû) sau ñoåi laø Singapura. Trong suoát thôøi kyø tröôùc naêm 1819, Singapore phaàn lôùn laø hoang vaéng vaø bò caùc theá löïc phong kieán trong vuøng giaønh giaät. Töø cuoái theá kyû XIII, Singapore laø moät ñoâ thò thöông ñieám, haûi caûng quan troïng, khaù saàm uaát, tröïc thuoäc vöông trieàu Moâgioâpahit ôû Java. Nhöng sau ñoù, do cuoäc chieán tranh giaønh chuû quyeàn hoøn ñaûo ñoâ thò naøy cuûa Hoài vöông Malacca maø Singapore bò taøn phaù hoang taøn. Töø ñaàu theá kyû XV ñeán ñaàu theá kyû XIX, Singapore laø tieàn ñoàn aån naùu cuûa nhöõng baêng cöôùp bieån. Tính ñeán thôøi ñieåm naêm 1819, toaøn ñaûo chæ coù 150 ngöôøi sinh soáng, trong ñoù khoaûng 80% laø ngöôøi Maõ Lai, 20% laø ngöôøi Hoa. Hoï ñònh cö raûi raùc khaép ñaûo, sinh soáng baøng ngheà ñaùnh caù vaø troàng caây aên quaû.

2. SINGAPORE TÖØ 1819 ÑEÁÙN 1965
Nhaän thaáy Singapore laø moät hoøn ñaûo naèm aùn ngöõ giöõa baùn ñaûo Maõ Lai vôùi Sumatra, coù moät vò trí quan troïng, coù theå xaây döïng moät thöông caûng vaø moät phaùo

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 83 -

ñaøi quaân söï ôû vuøng bieån Ñoâng Nam AÙ, ñöôïc chính quyeàn Anh pheâ chuaån, Raffler1 ñaõ quyeát ñònh thaønh laäp moät khu ñònh cö treân ñaûo. Ngaøy 6/2/1819, Raffles ñaõ phong vöông cho Hussein ( con trai caû vua Johore) ôû Singapore. Cuøng ngaøy, quoác vöông Hussein vaø Raffles ñaõ kyù hieäp öôùc khaúng ñònh : coâng ty Ñoâng Aán - Anh ñöôïc quyeàn töï do laäp khu ñònh cö treân caùc vuøng laõnh thoå cuûa Johore. Ñeå ñoåi laïi, vua Hunssein seõ ñöôïc nhaän khoaûn phuï caáp haøng naêm laø 5.000 USD. Sau khi chieám ñöôïc Singapore, Raffles ñaõ cöû Farquhar laøm coâng söù ñaàu tieân ôû ñaây. Trong böùc thö göûi veà nöôù, Raffles ñaõ vieát “Malta laø gì ôû phöông Taây thì Singapore seõ trôû thaønh nhö vaäy ôû phöông Ñoâng”. Ngay töø ñaàu, thöïc daân Haø lan ñaõ phaûn ñoái quyeát lieät coâng ty Ñoâng AÁn Anh, ngay trong noäi boä coâng ty Ñoâng AÁn – Anh cuõng xaûy ra maâu thuaãn. Tuy nhieân, Raffles ñaõ cuøng vôùi Jarquhar soaïn thaûo luaät phaùp laâm thôøi döïa treân luaät phaùp Anh. Noäi dung cô baûn cuûa luaät phaùp Singapore 1823 laø: nhöõng qui ñònh veà ñaêng kyù ñaát ñai, quaûn lyù caûng, ngaên chaën buoân baùn noâ leä, xaây döïng löïc löôïng caûnh saùt, xoaù boû caùc soøng baïc, môû tröôøng daïy hoïc tieáng Trung Quoác, Xieâm, Maõ Lai vaø tieáng Anh. Ñoàng thôøi cuõng vaøo naêm 1823, Raffles ñaõ ñeà nghò moät khoaûn trôï caáp 1.500 USD cho vua Hussein, 800 USD cho vieân ñaïi quan ngöôøi Maõ Lai ôû Singapore moät thaùng, ñeå ñoåi laáy vieäc ñoäc chieám Singapore. Ñeán thaùng 8/1823, coâng söù Gawfund ñaõ kyù vôùi Hussein moät hieäp öôùc trong ñoù, nhaø vua höôûng moät khoaûn laø 33.200 USD vaø phuï caáp suoát ñôøi laø 1.300 USD/ thaùng, caùc ñaïi quan laø 26.800 USD vaø 700 USD/thaùng, ñoåi laïi, Anh ñöôïc höôûng quyeàn cai quaûn vónh vieãn Singapore vaø töï do buoân baùn ôû Johore vôùi quyeàn toái hueä quoác. Nhö vaäy töø naêm 1824, Singapore thöïc söï laø thuoâïc ñòa cuûa Anh. Thöông maïi Singapore taêng tröôûng maïnh meõ. Naêm 1823, toång giaù trò xuaát nhaäp khaåu laø 13 trieäu USD vaø ñeán naêm 1829 taêng leân hai laàn. Naèm trong “khu ñònh cö eo bieån, Singapore ñaët döôùi quyeàn cai trò tröïc tieáp cuûa vieân thoáng ñoác ngöôøi Anh vaø moät heä thoáng quan laïi ngöôøi Anh. Neàn kinh teá Singapore khoâng ngöøng lôùn maïnh vôùi vai troø ngaøy caøng taêng cuûa ngöôøi Hoa. Chính vì theá, lòch söû phaùt trieån Singapore dieãn tieán theo chieàu höôùng bình oån. Thöïc daân Anh cuõng ñaõ xaây döïng moät soá cô sôû haï taàng cho Singapore. Muïc ñích cuûa Anh muoán bieán Singapore thaønh traïm trung chuyeån haøng hoaù, nguyeân vaät lieäu. Vì vaäy, Anh ñaõ cho xaây döïng ñöôøng saét, caùc haûi caûng vaø phoá xaù. Singapore ñöôïc phaùt trieån thaønh moät haûi caûng thöông maïi töï do chuyeån khaåu vaø trung taâm thöông maïi cuûa Anh, moät khu vöïc töø Sumatra ñeán Trung Quoác. Lòch söû Singapore laø lòch söû cuûa thònh vöôïng vaø taàm quan troïng kinh teá ngaøy caøng taêng leân. Toång kim

1

Raffler- Ñaïi dieân cuûa toaøn quyeàn Miltor ôû caùc quoác gia Maõ lai töø naêm 1810

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 84 -

ngaïch thöông maïi cuûa Singapore ñaõ ñaït 2 ngaøn trieäu USD vaøo naêm 1938. Singapore thaønh trung taâm lôùn nhaát theá giôùi veà luyeän thieác. Thu nhaän quaëng thieác töø Thaùi Lan, Ñoâng Döông, Mianma, Australia, Trung Quoác, Trung vaø Nam Phi. Naêm 1938, Anh hoaøn thaønh vieäc xaây döïng Singapore thaønh caên cöù haûi quaân quan troïng nhaát vôùi chi phí gaàn 2 trieäu baûng Anh. Töø ñaàu theá kyû XX, Singapore trôû thaønh nôi cö truù cuûa nhieàu nhaø caùch maïng Trung quoác. Naêm 1900, Toân Trung Sôn ñeán Singapore vaø thaùng 2/1902 phaân hoäi Ñoàng minh hoäi ñöôïc thaønh laäp ôû ñaây vaø xuaát baûn Trung höng Nhaät baùo. Moät soá cuoäc khôûi nghóa leû teû noå ra mang maøu saéc daân chuû vôùi khaåu hieäu ñaáu tranh ñoøi caûi thieän ñôøi soáng vaø phaùt trieån kinh teá vaøo caùc naêm 1907, 1908. Moät soá cuoäc noåi daäy cuûa moät soá binh lính ngöôøi AÁn trong quaân ñoäi thuoäc ñòa cuõng noã ra. Sau caùch maïng Taân Hôïi naêm 1991 ôû Trung Quoác, chi nhaùnh Quoác daân ñaûng ñöôïc thaønh laäp ôû Singapore. Naêm 1925, Ñaûng Coäng saûn Nam Haûi ñöôïc thaønh laäp, ñöôïc xem nhö laø chi nhaùnh haûi ngoaïi cuûa Ñaûng Coäng saûn Trung Quoác. Naêm 1926, Lieân hieäp thanh nieân Coäng saûn vaø Toång lieân ñoaøn lao ñoäng Nam Haûi ñöôïc thaønh laäp. Xu höôùng bieán caùch maïng ôû Singapore gaàn nhö laø baûn sao cuûa caùch maïng Trung Quoác. Trong chieán tranh theá giôùi laàn thöù hai, Singapore bò Nhaät chieám ñoùng vaø bò ñoåi teân thaønh Senan (Nghóa laø aùnh saùng phöông Nam). Trong thôøi gian naøy, nhaân daân Singapore, nhaát laø coäng ñoàng ngöôøi Hoa ñaõ khoâng ngöøng ñaáu tranh choáng phaùt xít Nhaät. Ngay sau khi phaùt xít Nhaät ñaàu haøng, ngaøy 5/9/1945, quaân ñoäi Anh quay trôû laïi Singapore vaø laäp laïi neàn thoáng trò cuûa mình. Chính quyeàn thöïc daân Anh ñaõ thi haønh moät soá chính saùch nhö phuïc hoài kinh teá, môû laïi tröôøng hoïc, ñöa tieáng Anh laøm ngoân ngöõ thöù hai trong caùc tröôøng, giaùo duïc tieåu hoïc mieãn phí, phuïc hoài y teá. Ñeán naêm 1950, taát caû caùc maët ñeàu vöôït möùc tröôùc chieán tranh. Phong traøo ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc cuûa khu vöïc Ñoâng Nam Aù noùi chung vaø nhaân daân Singapore noùi rieâng phaùt trieån maïnh meõ buoäc thöïc daân Anh phaûi trao traû quyeàn “quoác gia töï trò” cho Singapore vaøo ngaøy 3/6/1959. Tuy nhieân, cuõng nhö Malaixia, Singapore vaãn bò leä thuoäc chaët cheõ vaøo Anh treân taát caû caùc maët. Thay theá vieân thoáng ñoác ngöôøi Anh laø moät nguyeân thuû quoác gia ngöôøi Maõ Lai laø oâng Yangdi Pertuan Negara. Moät cô quan laäp phaùp ñöôïc baàu ra goàm 51 thaønh vieân vaø hoäi ñoàng boä tröôûng phaûi chòu traùch nhieäm tröôùc cô quan laäp phaùp. Moïi ngöôøi sinh ra ôû Singapore ñeàu coù quyeàn coâng daân. Moät hoäi ñoàng an ninh goàm thuû töôùng, hai boä tröôûng, cao uûy Anh, hai ñaïi dieän Anh vaø Ñaûng Haønh ñoäng nhaân daân (PAP) do oâng Lyù Quang Dieäu ñöùng ñaàu ñaõ giaønh ñöôïc 43/51 gheá. OÂng Lyù Quang Dieäu trôû thaønh thuû töôùng ñaàu tieân cuûa Singapore. Do nhöõng khoù khaên veà kinh teá: thöông maïi giaûm suùt, daân nhaäp cö gia taêng, nguy cô thaát nghieäp cuûa 40.000 coâng nhaân ôû caùc caên cöù Haûi, Luïc khoâng quaân cuûa

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 85 -

Anh ôû Singapore, caùc dòch vuï xaõ hoäi maát ñi, neân moät maët, chính phuû cuûa oâng Lyù Quang Dieäu chuû tröông vaõn hoài söï coù maët cuûa Anh ñoàng thôøi vaän ñoäng gia nhaäp lieân bang Malaixia. Chính phuû Malaixia ñaõ thi haønh chính saùch baûo hoä maäu dòch, khoâng giaûi quyeát ñöôïc maâu thuaãn giöõa ngöôøi Hoa vaø Maõ Lai, neân phong traøo ñaáu tranh ñoøi taùch Singapore khoûi lieân bang Malaixia ñaõ dieãn rasoâi noåi. Ngaøy 9/8/1965, nöôùc Coäng hoøa Singapore tuyeân boá thaønh laäp. Quoác gia Singapore böôùc vaøo thôøi kyø môùi, thôøi kyø ñoäc laäp vaø phaùt trieån kinh teá phoàn vinh.

3. SINGAPORE TÖØ 1945 ÑEÁN NAY
Sau khi thaønh laäp, nöôùc coäng hoøa Singapore trôû laïi vôùi nhöõng thaùch thöùc môùi thôøi kyø 1959: dieän tích nhoû beù, taøi nguyeân thieân nhieân heát söùc ngheøo naøn, söï nhaäp cö oà aït, tyû leä sinh ñeû quaù cao, coâng nhaân thaát nghieäp ñoâng ñaûo. Chính phuû cuûa oâng Lyù Quang Dieäu ñaõ ñeà ra chính saùch coâng nghieäp hoùa, höôùng ra xuaát khaåu. Ñaàu tieân laø nhöõng ngaønh coâng nghieäp söû duïng nhieàu lao ñoäng nhaèm giaûi toûa trình traïng thaát nghieäp. Ñoàng thôøi, chính phuû Singapore chuyeån toaøn boä neàn kinh teá cuûa mình hoøa nhaäp vôùi heä thoáng kinh teá theá giôùi vaø ñi theo chieàu höôùng kinh teá höôùng ngoaïi, chuû yeáu döïa vaøo nguoàn voán ñaàu tö tröïc tieáp cuûa nöôùc ngoaøi vaø tieát kieäm trong nöôùc. Singapore ñaõ phaùt huy ñöôïc lôïi theá lôùn lao veà vò trí ñòa lyù ñeå phaùt trieån caùc hoaït ñoäng dòch vuï. Dòch vuï du lòch ñöôïc ñaàu tö, ñaëc bieät vôùi vieäc xaây döïng caùc saân bay lôùn, hieän ñaïi, caùc khaùch saïn ñaït tieâu chuaån quoác teá, heä thoáng thoâng tin lieân laïc hoaøn chænh vaø phuû xanh caùc ñöôøng phoá. Chính phuû Singapore cuõng sôùm chuù yù ñeán thò tröôøng taøi chính: thò tröôøng hoái ñoaùi ñöôïc thieát laäp töø naêm 1968, thò tröôøng vaøng baïc ñöôïc thieát laäp töø naêm 1969, thò tröôøng chöùng khoaùn ñöôïc thieát laäp töø naêm 1971 vaø ñaït 126 trieäu USD vaøo naêm 1976. Töø naêm 1979, tình hình theá giôùi vaø trong nöôùc coù nhöõng bieán ñoåi, chính phuû Singapore ñaõ ñeà ra chieán löôïc phaùt trieån kinh teá môùi vôùi noäi dung caûi toå cô caáu neàn kinh teá theo höôùng hieän ñaïi hoùa coâng ngheä vaø taän duïng chaát xaùm. Chieán löôïc naøy ñöôïc meänh danh laø “cuoäc caùch maïng coâng nghieäp laàn thöù hai” ôû Singapore. Chính phuû Singapore ñaëc bieät chuù yù vieäc xaây döïng môùi cô sôû haï taàng cô baûn, naâng cao trình ñoä chuyeân moân cho coâng nhaân, môû roäng chuyeån giao, ñoåi môùi coâng ngheä vôùi caùc nöôùc tö baûn phaùt trieån nhö Myõ, Nhaät. Trong thaäp nieân 80, caùc ngaønh coâng nghieäp kyõ thuaät cao nhö luyeän kim, cheá taïo maùy, cheá taïo thieát bò chính xaùc cao cho ngaønh haøng khoâng vuõ truï, quang hoïc, y hoïc, thieát bò töï ñoäng hoùa, ñoà ñieän, ñieän töû, hoùa chaát vaø hoùa daàu ñöôïc chuù troïng.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 86 -

Sau hôn 30 naêm xaây döïng vaø phaùt trieån kinh teá, Singapore ñaõ böôùc vaøo haøng nguõ caùc nöôùc coâng nghieäp môùi (NIC) treân theá giôùi. Singapore ñöôïc coi laø con roàng noåi troäi nhaát trong soá 4 con roàng chaâu AÙ. Trong voøng 25 naêm (1966 -1991), toång saûn phaåm quoác daân taêng 8,6 laàn, möùc taêng tröôûng ñaït 10,2%, thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi laø 18.025 USD. Nhaø nöôùc Singapore raát chuù troïng ñeán phuùc lôïi xaõ hoäi, coâng taùc giaùo duïc, y teá. Döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng Haønh ñoäng nhaân daân, Singapore trôû thaønh moät quoác gia phaùt trieån nhaát Ñoâng Nam AÙ, moät quoác gia maãu möïc veà nhieàu maët, trong ñoù noåi baät laø traät töï, kyû cöông xaõ hoäi, luaät phaùp nghieâm minh, xaõ hoäi Singapore oån ñònh veà chính trò, xaõ hoäi vaø phaùt trieån veà kinh teá. Hieän nay, maëc daàu bò aûnh höôûng cuûa khuûng hoaûng taøi chính trong khu vöïc taùc ñoäng, Singapore vaãn tieáp tuïc phaùt huy nhöõng thaønh töïu ñaõ ñaït ñöôïc, ñoàng thôøi tieáp tuïc ñeà ra nhöõng chính saùch môùi cho phuø hôïp vôùi nhöõng bieán ñoäng trong khu vöïc vaø treân theá giôùi. Singapore böôùc vaøo giai ñoaïn ba cuûa vieäc tieán haønh coâng nghieäp hoaù baèng phöông thöùc ñaåy maïnh ñoåi môùi coâng ngheä vaø chuyeån giao coâng ngheä ñoái vôùi nhöõng nöôùc keùm phaùt trieån trong ñoù coù Vieät Nam.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 87 -

CHÖÔNG VIII. INÑOÂNEÂXIA

I. ÑAÁT NÖÔÙC VAØ DAÂN CÖ
1. ÑÒA LYÙ TÖÏ NHIEÂN
Coäng hoøa Inñoâneâxia bao goàm phaàn lôùn quaàn ñaûo Maõ Lai, naèm hai beân ñöôøng xích ñaïo, Ñoâng vaø Nam AÁn Ñoä Döông, Taây Thaùi Bình Döông, noái lieàn chaâu AÙ vaø chaâu UÙùc. Ñaát nöôùc coù chieàu daøi 5110 km, töø 95 ñoä ñeán 141 ñoä kinh Ñoâng, chieàu roäng 1888km, töø 6 ñoä vó Baéc ñeán 11 ñoä vó Nam. Dieän tích cuûa Inñoâneâxia laø gaàn 5 trieäukm2, trong ñoù vuøng ñaát chieám 1.904.569km2 goàm 13.667 hoøn ñaûo lôùn nhoû. Nhö vaäy, Inñoâneâxia laø moät quoác gia ñaûo lôùn nhaát theá giôùi coù dieän tích xeáp thöù 13 treân theá giôùi vaø lôùn nhaát ôû khu vöïc Ñoâng Nam AÙ. Ngoaøi nhöõng ñaûo roäng lôùn haøng traêm ngaøn km2 nhö Taân Ghineâ (New Green), Borneo (Kalimantan), Sumatra, Java, Inñoâneâxia coù tôùi voâ vaøn hoøn ñaûo chæ vaøi ha. Quaàn ñaûo ñöôïc phuû moät lôùp caây nhieät ñôùi töïa nhö moät chuoãi haït ngoïc bích do baøn tay cuûa taïo hoùa, traûi roäng treân ñaïi döông bao la. Vì vaäy, Inñoâneâxia ñöôïc nhieàu nhaø söû hoïc, ñòa lyù meänh danh laø ñaát nöôùc ngaøn ñaûo, ñaát nöôùc cuûa quaàn ñaûo ngoïc bích. Inñoâneâxia laø moät ñaát nöôùc giaøu coù veà maët taøi nguyeân khoaùng saûn. Tröõ löôïng lôùn veà saét, nhoâm, daàu moû, kim loaïi maøu... vaø thaûm thöïc vaät phong phuù nhö cao su, hoà tieâu, caùc loaïi goã quí laø ñieàu kieän thuaän lôïi cho söï phaùt trieån kinh teá cuûa ñaát nöôùc, ñoàng thôøi Inñoâneâxia giöõ vò trí quan troïng trong khoái giao löu quoác teá ôû khu vöïc.

2. DAÂN CÖ
Inñoâneâxia laø moät nöôùc ñoâng daân nhaát ôû khu vöïc Ñoâng Nam AÙ, theo soá lieäu ñieàu tra naêm 1996, Inñoâneâxia coù 197,6 trieäu ngöôøi. Hieän nay ôû Inñoâneâxia coù tôùi gaàn 400 daân toäc lôùn nhoû chia theo ñòa danh, noùi hôn 200 ngoân ngöõ khaùc nhau. Treân 90% daân soá Inñoâneâxia thuoäc chuûng toäc Nam AÙ, noùi nhöõng ngoân ngöõ vaø thoå ngöõ thuoäc ngöõ heä Maõ Lai - Ña Ñaûo. Trong soá ñoù, ngöôøi Java coù 67 trieäu ngöôøi (46,2%), ngöôøi Sunda coù 19 trieäu (13,1%), ngöôøi Madura coù 8,7 trieäu (6%), ngöôøi Maõ Lai coù 8 trieäu (5,5%), ngöôøi Minaêngkaboa coù 5,6 trieäu (3,9%). Naêm daân toäc naøy hôïp laïi khoaûng treân 100 trieäu daân, chieám ¾ soá daân Inñoâneâxia. Caùc saéc toäc lôùn ôû Inñoâneâxia coù ngöôøi Bugis 3,9 trieäu (2,7%), Baxaéc 3,4 trieäu (2,4%), Bali 2,7 trieäu (1,9%), Bazara 2,2 trieäu (1,5%), Ache 2,2 trieäu (1,5%), Ñayat 2 trieäu (1,4%), Sasaba 1,4 trieäu (<1%), Hoa 4 trieäu, Dapua Melanexi 1,3 trieäu, Arop 1 trieäu, AÁn hôn nöûa trieäu vaø ngöôøi Nhaät, AÂu.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 88 -

Cuõng nhö caùc quoác gia Ñoâng Nam AÙ khaùc, Inñoâneâxia laø moät trong nhöõng caùi noâi cuûa nhaân loaïi. Ngoaøi nhöõng toäc ngöôøi baûn xöù - chuû nhaân cuûa neàn vaên hoùa tieàn söû, laø nhöõng toäc ngöôøi di cö töø caùc khu vöïc khaùc, taïo neân böùc tranh toaøn caûnh, phong phuù, ña daïng cuûa ñaát nöôùc. Vì theá, treân toaøn theá giôùi khoù coù theå coù moät nôi naøo maø thieân nhieân cuõng nhö toäc ngöôøi laïi voâ cuøng ña daïng, vaø cuõng laïi thoáng nhaát nhö Inñoâneâxia.

II. CAÙC GIAI ÑOAÏN LÒCH SÖÛ INÑOÂNEÂXIA
1. SÖÏ RA ÑÔØI CUÛA QUOÁC GIA SÔ KYØ INÑOÂNEÂXIA
Inñoâneâxia laø moät trong nhöõng quoác gia coù neàn vaên hoùa khaûo coå hoaøn chænh nhaát treân theá giôùi. Ngöôøi ta ñaõ tìm thaáy daáu veát hoùa thaïch cuûa ngöôøi tieàn söû treân quaàn ñaûo. Ngay töø naêm 1891, ngöôøi ta ñaõ tìm thaáy daáu veát hoùa thaïch cuûa ngöôøi vöôïn Java ôû laøng Trinil ôû mieàn Trung Java, beân bôø soâng Soâloâ. Naêm 1941, nhaø coå nhaân hoïc ngöôøi Haø Lan laø Cônich Xvan (Koenigswald) ñaõ tìm thaáy hoùa thaïch cuûa ngöôøi vöôïn phöông Nam. Sau ñoù, ngöôøi ta laàn löôït phaùt hieän di coát hoùa thaïch cuûa ngöôøi Piteâcantôroáp vaø sau cuøng laø ngöôøi hieän ñaïi (Homo Sapiens) ôû hang Nia (Baéc Borneo) coù nieân ñaïi 4 vaïn naêm. Nhöõng di chæ khaûo coå hoïc cuõng laàn löôït ñöôïc phaùt hieän thuoäc caùc thôøi ñaïi töø ñaù cuõ ñeán kim khí. Thôøi ñaïi ñaù cuõ vôùi di chæ Patgitan, coù nhieàu rìu tay, troáp pô. Thôøi ñaïi ñaù giöõa coù caùc coâng cuï ñaëc tröng Hoøa Bình. Thôøi ñaïi ñaù môùi coù nhöõng chieác rìu ñoäc ñaùo Inñoâneâxia, rìu coù vai, goám coù hoa vaên khaéc chìm, baøn nghieàn, chaøy ñaù... Thôøi ñaïi ñoà ñoàng xuaát hieän khaù sôùm vôùi nhöõng coâng cuï baèng ñoàng coù ñaëc tröng vaên hoùa Ñoâng Sôn vaø ñaàu Coâng nguyeân ñaõ xuaát hieän ñoà saét. Lôùp cö daân baûn ñòa thuoäc thôøi ñaïi ñoà ñaù ñaàu tieân ñaõ ñeå laïi moät soá raát ít oûi haäu dueä soáng trong nhöõng vuøng röøng raäm xa xoâi, taùch bieät vaøo thôøi ñaïi ñaù môùi (khoaûng 6000 TCN), ngöôøi tieàn Maõ Lai ñaõ di cö töø phöông Baéc tôùi mang theo kyõ thuaät laøm ñoà goám, rìu ñaù, kim khaâu baèng xöông, duøng löûa, troàng troït vaø soáng trong hang ñoäng. Ngöôøi Ñayaéc (Broneo), ngöôøi Bataéc (Sumatra), ngöôøi Toâratija hieän nay chính laø haäu dueä cuûa lôùp cö daân ñaù môùi naøy. Khoaûng 2000 naêm sau, ngöôøi Maõ Lai thuoäc chuûng toäc Moânggoâloâít töø phöông Baéc laïi traøn xuoáng. Hoï chính laø lôùp cö daân cuûa ñoà ñoàng, ñoà saét, bieát soáng ñònh cö, bieát laøm ngheà deät, bieát thuaàn döôõng traâu boø vaø troàng luùa nöôùc. Vaøo khoaûng ñaàu Coâng nguyeân, nhöõng ngöôøi AÁn Ñoä ñaõ tôùi ñaây ngaøy caøng nhieàu, hoï goùp phaàn khoâng nhoû trong vieäc hình thaønh caùc quoác gia ñaàu tieân ôû Inñoâneâxia. ÔÛ mieàn Taây Giava xuaát hieän quoác gia Taruma vôùi oâng vua ñaàu tieân teân laø Puravarman trò vì vaøo khoaûng naêm 540. Thoâng qua moät soá baûn chöõ Phaïn, oâng vua naøy thôø ñaïo Baølamoân vaø chaêm lo ñeán coâng vieäc thuûy lôïi. Do tieáp xuùc vôùi eo

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 89 -

bieån Sunda laø nôi coù ñöôøng maäu dòch haøng haûi quan troïng ôû Ñoâng Nam AÙ, neân Taruma ñaõ coù quan heä buoân baùn vôùi nhieàu nöôùc, trong ñoù chuû yeáu laø AÁn Ñoä vaø Trung Quoác. Taân Ñöôøng Thö cho bieát, quoác gia Taruma ñaõ quan heä vôùi Trung Quoác maõi ñeán theá kyû VII. ÔÛ Sumatra cuõng xuaát hieän moät quoác gia khaùc laø Cantoâli. Töø naêm 441, Cantoâli ñaõ noäp coáng vaät cho Trung Quoác. ÔÛ phía Taây Baéc Cantoâli coù moät quoác gia khaùc laø Malayu ôû vuøng ñaát Giambi. Nhöõng taøi lieäu ít oûi cho thaáy ôû hai quoác gia naøy Phaät giaùo khaù thònh haønh. Naêm 671, nhaø sö Nghóa Tónh ñaõ ñeán thaêm hai nöôùc naøy treân ñöôøng ñi AÁn Ñoä. Hai quoác gia naøy laø tieàn thaân cuûa vöông quoác Srivijaya xuaát hieän töø theá kyû thöù VII. Theo caùc baûng khaéc baèng tieáng Maõ Lai coå coù nieân ñaïi töø 683 ñeán naêm 686 (hai baûng gaàn Dalambang, moät ôû thöôïng nguoàn soâng Batang vaø moät ôû ñaûo Banka), vöông quoác Srivijaya ñaõ chinh phuïc ñöôïc Cantoâli vaø Malayu, ñoàng thôøi taán coâng vöông quoác Taruma, theo Nghóa Tónh, Phaät giaùo ôû vöông quoác naøy raát thònh haønh, kinh ñoâ cuûa vöông quoác coù haøng ngaøn nhaø sö. Naèm treân ñòa baøn truø phuù vaø laøm chuû eo bieån Sunña neân Srivijaya ñaõ phaùt trieån nhanh choùng vaø trôû thaønh moät cöôøng quoác trong khu vöïc. Theo Toáùng söû, vöông quoác naøy coù 15 nöôùc chö haàu, cheá ñoä thueá khoùa, trao ñoåi baèng baïc, vaøng, saûn vaät voâ cuøng phong phuù. Treân ñaûo Java, quoác gia Kalinga hình thaønh vaøo theá kyû thöù VII. Ñòa baøn ban ñaàu cuûa vöông quoác ôû ñoàng baèng Keâñu phì nhieâu, thuaän lôïi cho vieäc canh taùc noâng nghieäp, troàng troït gia vò, tieän ñöôøng maäu dòch haøng haûi quoác teá. Töø theá kyû thöù VII, doøng vua Nuùi (Sailendra) thuoäc toäc ngöôøi Maõ Lai töø ñaát lieàn di cö ra ñaûo. Hoï laàn ñaàu tieân xuaát hieän vaøo naêm 650 döïa theo taám bia ôû Soâgioâmeùctoâ. Kalinga nhanh choùng trôû thaønh moät quoác gia huøng maïnh coù vai troø quan troïng baäc nhaát ôû khu vöïc Nam bieån Ñoâng. Töø theá kyû thöù VII - IX, Srivijaya cuõng phaûi thaàn phuïc, Phaät giaùo thònh haønh. Nhieàu ñeàn ñaøi naèm raûi raùc khaép Java, noåi tieáng nhaát laø khu ñeàn thaùp Boâroâbuñua, ñeàn Calasan, tu vieän Sari ñeàu ñöôïc xaây döïng vaøo khoaûng theá kyû thöù VIII. Kalinga coøn laø moät cöôøng quoác quaân söï, cai trò Srivijaya, baùn ñaûo Maõ Lai, xaâm chieám Campuchia, Champa, ñoàng baèng soâng Hoàng . Töø theá kyû thöù X, vöông quoác Kalinga ñoåi teân laø Mataram. Sau khi xaâm chieám ñöôïc Ñoâng Java, nhaø vua Mataram ñaõ chia vöông quoác thaønh 28 vuøng. Moãi vuøng cöû moät vieân quan cai trò. Trong trieàu ñình coù 4 vieân quan thöôïng thö, moät teå töôùng. Ñaát nöôùc phaùt trieån thònh vöôïng döôùi söï aûnh höôûng cuûa vaên hoùa AÁn Ñoä. Döôùi thôøi vua Xinñoác (927-947), boä söû thi AÁn Ñoä Ramayana ñöôïc phoùng taùc, AÁn Ñoä giaùo vaø Phaät giaùo cuøng phaùt trieån song song.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 90 -

2. THÔØI KYØ PHAÙT TRIEÅN CUÛA CAÙC QUOÁC GIA INÑOÂNEÂXIA (THEÁ KYÛ VII-XVI)
Ñaàu theá kyû XI, vöông quoác Mataram bò chia reõ, Erôlanga (1019-1042) ñaõ xaây döïng vaø cuûng coá chính quyeàn, deïp quaân noåi loaïn, môû roäng quan heä vôùi Srivijaya vaø caùc nöôùc khaùc. Erôlanga ñaõ keát hoân vôùi coâng chuùa Srivijaya, ñaët neàn moùng cho söï thoáng nhaát ôû Inñoâneâxia . Inñoâneâxia tieáp tuïc phoàn thònh trong moät thôøi gian. Ñeán theá kyû thöù XIII, xu theá caùt cöù ngaøy caøng noåi roõ. Moät soá vöông quoác môùi noåi nhö Kañiri ôû Trung boä, Tumapen ôû Ñoâng boä Java. Naêm 1222, Kenangroác - vua cuûa Tumapen ñaõ tieâu dieät Kañiri vaø thaønh laäp vöông quoác môùi laø Singasari. Naêm 1275, Kritanagara (12661292) ñaõ thoáng nhaát Java vaø chinh phuïc Sumatra. Naêm 1284, oâng chinh phuïc ñöôïc Bali. Inñoâneâxia ñöôïc höng thònh, thoáng nhaát trong moät thôøi gian. Veà kinh teá: Inñoâneâxia laø laø moät nöôùc noâng nghieäp. Daân cö chuû yeáu laø noâng daân, phaûi ñoùng thueá cho nhaø nöôùc. Thöông maïi cuõng ñoùng moät vai troø quan troïng trong neàn kinh teá cuûa caùc vöông quoác. Thò tröôøng thöông maïi trong nöôùc khaù phaùt trieån. Ngoaïi thöông phaùt trieån vôùi quan heä buoân baùn vôùi AÁn Ñoä, Trung Quoác, Champa, Maõ Lai, Mianma, Campuchia ....vaø AÛraäp, Surabaya trôû thaønh moät haûi caûng quan troïng. Veà vaên hoùa xaõ hoäi: noâng daân soáng töï do trong caùc coâng xaõ noâng thoân. Hoï quan heä vôùi nhau theo truyeàn thoáng laùng gieàng vaø doøng hoï. Coâng xaõ noâng thoân Inñoâneâxia ñoàng thôøi laø moät ñôn vò xaõ hoäi vaø saûn xuaát. Naêm 1041, vua Erôlanga ñaõ ban taëng cho tu vieän Pusanga moät soá laøng. Neàn vaên hoùa daân toäc Inñoâneâxia phaùt trieån röïc rôõ treân cô sôû tieáp thu aûnh höôûng vaên hoùa AÁn Ñoä. Tieáp theo vieäc phoùng taùc boä söû thi AÁn Ñoä Ramayana, boä söû thi Mahabharata ñaõ ñöôïc dòch moät phaàn ra tieáng Java. Vua Erôlanga ñaõ xaây döïng boä luaät coå Java mang teân Sivasaxana. Naêm 1035, nhaø thô Kenva ñaõ vieát baèng chöõ Java taùc phaåm “Ñaùm cöôùi Arôgiuna”, ca tuïng cuoäc hoân nhaân giöõa vua Erôlangavôùi coâng chuùa Srivijaya. Ñeán theá kyû thöù XII, xuaát hieän moät soá nhaø thô lôùn nhö Tôsigana vôùi söû thi Cricônañanaseâña vaø Bharatayuñôba vaø Punula vôùi Harivamsa maø chuû ñeà ruùt töø nhöõng söû thi AÁn Ñoä. Sau khi tieâu dieät nhaø Nam Toáng (1279), vua Nguyeân laø Hoát Taát Lieät ñaõ phaùi söù thaàn ñeán Inñoâneâxia ñoøi vua Kritanagarasang trieàu coáng. Naêm 1289 Kritanagara laïi cöï tuyeät söù thaàn nhaø Nguyeân. Vì vaäy naêm 1292, Hoát Taát Lieät ñaõ cöû hai vaïn quaân ñoå boä vaøo Inñoâneâxia. Giöõa luùc ñoù, Kritanagara bò aùm saùt, vì theá cuoäc khaùng chieán cuûa nhaân daân Inñoâneâxia thaát baïi. Quaân Nguyeân maëc duø chieám ñöôïc Inñoâneâxia nhöng gaëp raát nhieàu khoù khaên: thaát baïi ôû Vieät Nam, ñòa hình vaø thôøi tieát

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 91 -

laï laãm, vieäc vaän chuyeån löông thöïc, khí giôùi bò khoù khaên, tinh thaàn quaân só chaùn naûn, quyù toäc vaø nhaân daân Inñoâneâxia lieân tuïc noåi daäy khaùng chieán, neân naêm 1293 ñaõ phaûi ruùt veà nöôùc. Sau khi ñuoåi ñöôïc quaân Nguyeân, Kritaragiasa, ñaõ leân ngoâi vua hieäu laø Vijgaya (thaéng lôïi) ñoùng ñoâ taïi Moâjoâpahít, laäp ra vöông trieàu Moâjoâpahít huøng maïnh ôû Java. Thôøi kyø Moâjoâpahít, Taây vaø Nam Borneo, ñaûo Xulaveâxi, baùn ñaûo Maõ Lai, ñaûo Moâlucu vaø caùc ñaûo xung quanh. Veà kinh teá xaõ hoäi: noâng nghieäp vaãn tieáp tuïc phaùt trieån, quan heä thöông maïi môû roäng hôn bao giôø heát. Giai caáp ñòa chuû phong kieán coù theá löïc to lôùn. Boä maùy trung öông ñöôïc cuûng coá vaø taêng cöôøng. Giuùp vieäc cho nhaø vua laø moät vieân quan teå töôùng vaø 4 vieân thöôïng thö. Nhaø vua cai trò baèng luaät phaùp (boä luaät do teå töôùng Gagiamaña soaïn thaûo coøn ñöôïc söû duïng ñeán gaàn ñaây). Tuy nhieân, söï toàn taïi dai daúng cuûa coâng xaõ noâng thoân vôùi tính chaát baûo thuû, trì treä ñaõ laøm cho söï phaân hoùa xaõ hoäi Inñoâneâxia dieãn ra khaù chaäm chaïp. Söï boùc loät ngaøy caøng gia taêng cuûa giai caáp thoáng trò ñaõ ñaåy nhaân daân Inñoâneâxia ñeán vôùi Hoài giaùo, maâu thuaãn giai caáp, söï xaâm laán cuûa ngoaïi bang ñaõ laøm cho vöông trieàu Moâjoâpahít suy yeáu, phaân bieät thaønh nhöõng nöôùc nhoû vaøo ñaàu theá kyû XVI. Veà vaên hoùa ngheä thuaät: neàn vaên hoùa ngheä thuaät Inñoâneâxia trong giai ñoaïn naøy coù nhöõng böôùc tieán ñaùng keå. Noåi baät nhaát laø boä söû thi Nagara Kritagama cuûa nhaø thô, kieâm nhaø söû hoïc Prapancha vaøo nöûa sau theá kyû XIV. Nhaø thô Tantula saùng taùc boä Arjunaviyaya vaø Sutasoâna. Trong ngheä thuaät kieán truùc, noåi baät nhaát laø ñeàn Panataran vôùi nhöõng böùc phuø ñieâu, moâ taû noäi dung cuûa boä söû thi Ramayana.

3. SÖÏ XAÂM LÖÔÏC CUÛA THÖÏC DAÂN PHÖÔNG TAÂY VAØ PHONG TRAØO ÑAÁU TRANH GIAØNH ÑOÄC LAÄP CUÛA NHAÂN DAÂN INÑOÂNEÂXIA TÖØ ÑAÀU THEÁ KYÛ XVI ÑEÁN 1945

Söï xaâm löôïc cuûa thöïc daân phöông Taây vaø phong traøo ñaáu tranh ñaàu tieân cuûa nhaân daân Inñoâneâxia Vaøo ñaàu theá kyû XVI, Inñoâneâxia bò chia reõ thaønh nhieàu tieåu quoác khaùc nhau. Naêm 1521, Boà Ñaøo Nha ñaõ chieám ñöôïc Malacca vaø laäp thöông ñieám ôû Moâlucu. Ñaây laø hai cöù ñieåm thöông maïi quan troïng kieåm soaùt eo bieån Malacca vaø Sunña, nhaèm vô veùt caùc saûn vaät ñòa phöông vaø cöôùp boùc caùc thöông nhaân AÁn, Hoa. Naêm 1592, Boà Ñaøo Nha xaây döïng phaùo ñaøi ôû Teùcnaùt ñeå ñoäc chieám quyeàn mua baùn höông lieäu, noâ leä vaø cöôùp boùc quaàn ñaûo. Theo chaân Boà Ñaøo Nha, thöïc daân Taây Ban Nha cuõng taán coâng vaøo thò tröôøng höông lieäu giaøu coù naøy. Naêm 1522, thöïc daân Taây Ban Nha laäp traïm buoân

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 92 -

baùn ôû Tiñoâ. Lôïi duïng moái thuø haèn giöõa caùc tieåu quoác vaø giöõa caùc tieåu quoác vôùi Boà Ñaøo Nha, thöïc daân Taây Ban Nha ñaõ giaønh ñöôïc moät soá aûnh höôûng ôû quaàn ñaûo. Naêm 1980, Taây Ban Nha vaø Boà Ñaøo Nha ñaõ phaân chia phaïm vi aûnh höôûng cuûa nhau ôû Inñoânexia vaø Philippin. Vaøo cuoái theá kyû XVI, Haø Lan ñaõ toå chöùc ra nhieàu coâng ty buoân baùn ñeå môû roäng phaïm vi hoaït ñoäng sang phöông Ñoâng. Ngaøy 23/06/1596, “Coâng ty Vieãn phöông” ñaõ phaùi Cooùcnoâliuùt Huùtman (Cornelius de Houtman) daãn ñaàu ñoaøn laùi buoân vaø 4 chieán thuyeàn ñoå boä leân Bantam. Bantam laø moät nôi trao ñoåi haøng hoùa quoác teá vaø cuõng laø nôi baùn caùc saûn vaät Inñoâneâxia. Vöông quoác Bantam ñoàng thôøi cuõng laø moät vöông quoác huøng maïnh veà quaân söï, khoáng cheá caû ñaûo Java. Vì vaäy, sau nhieàu chuyeán buoân baùn, Haø Lan môùi ñöôïc pheùp laäp nhöõng kho haøng vaø hieäu buoân ôû Jakarta. Lôïi duïng maâu thuaãn giöõa Bantam vôùi Boà Ñaøo Nha, Haø Lan ñaõ töøng böôùc haát caúng Boà Ñaøo Nha vaø ñoäc quyeàn buoân baùn taïi Inñoâneâxia. Ñeå xuùc tieán hôn nöõa vieäc xaâm chieám hoøn ñaûo, ngaøy 20/3/1602, Quoác hoäi Haø lan ñaõ cho pheùp thaønh laäp coâng ty Ñoâng AÁn V.O.C (Vereenigde Oostin dische Compagnie). Coâng ty Ñoâng AÁn Haø ñöôïc ñoäc quyeàn buoân baùn trong caùc khu vöïc töø muõi Haûo Voïng (Chaâu Phi) ñeán eo bieån Magelland (Nam Myõ) trong 21 naêm, cuøng vôùi quyeàn kyù caùc hieäp öôùc, xaây döïng phaùo ñaøi, duy trì löïc löôïng quaân söï vaø thieát laäp caùc cô quan tö phaùp. Voán cuûa coâng ty V.O.C ban ñaàu gaáp 10 laàn voán cuûa coâng ty Ñoâng AÁn - Anh. Thöïc teá, coâng ty V.O.C ñaõ toàn taïi gaàn 200 naêm nhö laø moät chính quyeàn nhaø nöôùc. Sau khi chieám ñöôïc Ambon vaø Teùcnaùt töø tay Boà Ñaøo Nha, naêm 1609 coâng ty V.O.C ñaõ töï ñoäng xaây phaùo ñaøi taïi Jakarta. Bò quoác vöông Bantam phaûn ñoái vaø caàu cöùu quaân Anh, thöïc daân Haø Lan ñaõ ñoát saïch thaønh phoá vaø ñoåi teân laø Batavia (25/5/1619). Töø cöù ñieåm naøy, thöïc daân Haø Lan ñaõ môû roäng xaâm löôïc toaøn quaàn ñaûo. Ñeán giöõa theá kyû XVII, Haø Lan ñaõ kieåm soaùt caû vuøng Ñoâng Inñoâneâxia. Lôïi duïng luùc vöông trieàu Amangkurat ôû Inñoâneâxia (1645-1677) bò quaân khôûi nghóa Tôrunoâgioâgioâ tieán coâng döõ doäi, Haø Lan ñaõ laáy chieâu baøi giuùp ñôõ ñeå ñaët aùch ñoâ hoä xuoáng Mataram. Ñoàng thôøi, Haø Lan ñaõ giuùp Sultan Bantam con ñaùnh baïi cha ñeû, ñeå giaønh ñoäc quyeàn buoân baùn ôû Bantam. Sau cuoäc caïnh tranh naøy, Haø Lan haàu nhö chieám ñöôïc toaøn quaàn ñaûo, buoäc thöông nhaân caùc nöôùc chaâu Aâu khaùc phaûi rôøi khoûi Inñoâneâxia. Trong thôøi gian naøy, muïc ñích chính cuûa coâng ty V.O.C laø buoân baùn, cöôùp boùc, vô veùt nguyeân lieäu, höông lieäu ñeå kieám lôøi maø chöa chuù yù ñeán vieäc chieám ñaát ñeå cai trò tröïc tieáp. Coâng ty V.O.C ñaõ lôïi duïng caùc laõnh chuùa phong kieán ñeå cöôùp boùc, neân taàng lôùp naøy ít nhieàu coøn coù quyeàn lôïi ôû vöông quoác mình. Do vaäy, noâng

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 93 -

daân bò töùc ñoaït ruoäng ñaát hoaëc baét buoäc phaûi troàng caùc loaïi caây höông lieäu nhö caø pheâ, chaøm, hoà tieâu,... ñôøi soáng cuûa hoï voâ cuøng cöïc khoå, ñoùi keùm lieân mieân. Noâng daân bò boùc loät naëng neà, laõnh chuùa phong kieán bò ñuïng chaïm quyeàn lôïi, ñaõ lieân keát noåi daäy choáng thöïc daân Haø Lan. Khaép nôi treân quaàn ñaûo, noâng daân töï phaùt noåi daäy khôûi nghóa. Naêm 1633 coù phong traøo noåi daäy cuûa Cakiali ôû Ambon, naêm 1741 ôû Cactasura coù phong traøo veà “chieán tranh thaàn thaùnh” baûo veä ñaïo Ixlam. Phong traøo naøy keùo daøi trong 3 naêm ñeán naêm 1743 môùi chaám döùt. Ñaùng keå nhaát laø cuoäc khôûi nghóa Surapatti. Surapatti laø con moät laõnh chuùa ôû Ba li bò baét laøm noä leä vaø tham gia quaân ñoäi V.O.C. Cuoäc ñaáu tranh keùo daøi töø naêm 1679 ñeán 1767 môùi keát thuùc. Nghóa quaân ñaõ töøng laäp neân vöông quoác ñoäc laäp ôû haàu heát phía Ñoâng Java vaø Bali.

Söï thoáng trò cuûa thöïc daân Haø Lan , Anh vaø phong traøo ñaáu tranh cuûa nhaân daân Inñoâneâxia theá kyû XIX Trong nöûa ñaàu theá kyû XVIII, coâng ty V.O.C baét ñaàu gaëp phaûi nhöõng khoù khaên to lôùn taïi Inñoâneâxia: vieäc buoân baùn cuûa coâng ty luoân bò tö baûn Anh ñe doïa; phong traøo ñaáu tranh cuûa nhaân daân Inñoâneâxia dieãn ra maïnh meõ; chính saùch boùc loät cuûa coâng ty V.O.C khoâng coøn phuø hôïp nöõa. Ngaøy 31/12/1799, chính phuû Haø Lan ban boá saéc leänh giaûi taùn coâng ty vaø nhaø nöôùc tieáp quaûn khoaûn nôï cuûa coâng ty laø 134 trieäu guilder cuøng vôùi caùc thuoäc ñòa cuûa noù. Chính phuû Haø Lan ñaõ cöû Ñanñeân (Herman Willam Daendels) sang laøm toång ñoác ôû Inñoâneâxia. Ngaøy 1/1/1908, Ñanñeân sang ñeán Java ñeå caûi toå laïi boä maùy haønh chính vaø quaân söï nhaèm phuïc vuï lôïi ích cuûa Haø Lan. Quaân ñoäi ñöôïc taêng cöôøng vaø chænh ñoán baèng caùch tuyeån moä vaø huaán luyeän caùc trung ñoaøn quaân baûn xöù. Ñanñeân ñaõ xaây döïng caùc traïi lính vaø beänh vieän môùi, xaây döïng xöôûng ñuùc vuõ khí lôùn ôû Semarang vaø Surabaya. Nhieàu coâng söï vaø phaùo ñaøi, ñöôøng giao thoâng noái lieàn Anjer vôùi Panarukan daøi treân 1000km, haïm ñoäi ñöôïc xaây döïng. Ñanñeân ñaõ chia vuøng Ñoâng Baéc Java thaønh 5 khu vaø 38 huyeän, phaàn coøn laïi thaønh 9 khu, döôùi söï quaûn lyù tröïc tieáp cuûa toång ñoác. Caùc laõnh chuùa phong kieán ñöôïc coi laø quan chöùc cuûa chính phuû Haø Lan, ñöôïc phong haøm vaø traû löông. Ñanñeân ra leänh taêng cöôøng xuaát khaåu caø pheâ. Ñoàng thôøi, oâng laäp ra caùc toaø aùn ôû moãi khu vaø huyeän ñeå xeùt xöû theo luaät tuïc truyeàn thoáng Inñoâneâxia, Haø Lan vaø AÁn Ñoä. Ñeå taêng cöôøng nguoàn thu cho ngaân saùch, Ñanñeân ñaõ vay tieàn cöôõng böùc; cho pheùp môû caùc soøng baïc, huùt thuoác phieän, ñoäc quyeàn veà gaïo, muoái, baùn ñaát cho ngöôøi chaâu AÂu vaø Trung Quoác.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 94 -

Naêm 1810, quaân Anh taán coâng Ambon, chieám Teùcnaùt vaø caùc ñoàn boát cuûa Haø Lan ngoaøi Java. Thaùng 8/1811, Ñanñeân bò trieäu hoài veà nöôùc. Gianseân (John Willem Janssens) ñöôïc cöû sang thay theá. Ngay sau ñoù, Gianseân ñaõ phaûi ñoái phoù vôùi cuoäc taán coâng cuûa Anh do toång ñoác Aán Ñoä laø Mintoâ (Minto) chæ huy. Quaân Anh deã daøng ñaùnh baïi Haø Lan vaø chieám thaønh phoá Batavia. Gianseân troán veà Seâmarang troâng chôø vaøo ñoäi quaân taêng vieän cuûa quoác vöông Java. Nhöng caùc laõnh chuùa, hoaøng töû Soâloâ vaø Gioâgiacaùcta ñaõ ñöùng veà phía quaân Anh. Quaân cuûa Gianseân nhanh choùng tan raõ, quaân lính baûn xöù gieát caùc só quan Haø Lan roài boû troán. Ngaøy 17/9/1811, Gianseân kyù hieäp öôùc ñaàu haøng, trao laïi chuû quyeàn quaàn ñaûo cho Anh. Sau khi chieám ñöôïc Inñoâneâxia töø tay Haø Lan, chính phuû Anh cöû Raffles laøm toång ñoác. Raffles ñaõ chia Java thaønh 16 quaän, ñöùng ñaàu moãi quaän laø moät laõnh chuùa baûn xöù nhöng chòu söï giaùm saùt chaët cheõ cuûa caùc coâng söù. Raffles tuyeân boá ruoäng ñaát thuoäc quyeàn sôû höõu quoác gia, thöïc chaát laø thuoäc chính quyeàn thöïc daân Anh. Möùc thueá töø 1/5 ñeán 1/2 thu hoaïch, noäp theo ñôn vò thoân xaõ. Ñoàng thôøi, Raffles cuõng ñem ruoäng ñaát baùn cho thöông nhaân nöôùc ngoaøi. Ñeå thuùc ñaåy söï phaùt trieån cuûa saûn xuaát, Raffles ñaõ caám buoân baùn vaø nuoâi noâ leä, bieán hoï thaønh nhöõng ngöôøi lao ñoäng laøm thueâ. Chính saùch “caûi caùch” cuûa Raffles ñaõ phaàn naøo thuùc ñaåy kinh teá haøng hoùa phaùt trieån. Thuyeàn buoân nöôùc ngoaøi vaøo Inñoâneâxia taêng gaáp 11 laàn so vôùi tröôùc naêm 1811. Tuy nhieân, coâng vieäc cuûa Raffles cuõng phaûi döøng laïi vaøo naêm 1816, y bò trieäu hoài veà nöôùc, Inñoâneâxia ñöôïc Anh trao traû veà cho Haø Lan. Maëc daàu vaäy, Anh vaø Myõ vaãn taêng cöôøng buoân baùn ôû Inñoâneâxia. Naêm 1819, coù 62 thöông thuyeàn Anh vaø 53 thöông thuyeàn Myõ, 43 thöông thuyeàn Haø Lan ñeán Java. Tröôùc tình hình buoân baùn baát lôïi ñoù, Haø Lan ñaõ thi haønh moät soá bieän phaùp : thi haønh cheá ñoä baûo hoä quan theá cho caùc thöông thuyeàn Haø Lan, quy ñònh caùc loaïi thueá khaùc nhau ñoái vôùi haøng deät Haø Lan. Naêm 1819, haøng deät Haø lan chieám 1/3 haøng deät nhaäp khaåu, ñeán 1830 ñaõ chieám tyû leä 2/3 vaø ñaåy luøi ñöôïc haøng deät cuûa Anh. Thöïc daân Haø Lan thi haønh chính saùch “Cöôõng böùc troàng troït töø naêm 1830”. Taùc giaû cuûa chính saùch naøy laø Vanñenboát (Vanden Bosch). Theo chính saùch naøy, noâng daân phaûi daønh 1/5 dieän tích canh taùc ñeå troàng caây coâng nghieäp nhö mía, caø pheâ, thuoác laù, chaøm, cao su … soá ngaøy lao dòch laø 66 ngaøy/naêm. Nhöng thöïc teá, noâng daân phaûi daønh töø 1/2 ñeán 2/3 dieän tích vaø lao dòch (ñeán 200 ngaøy/naêm). Saûn phaåm laøm ra ñöôïc baùn laáy tieàn noäp cho chính phuû thuoäc ñòa. Maët khaùc, thöïc daân Haø Lan coøn ban boá moät soá quyeàn lôïi cho quan laïi, ñòa chuû baûn xöù nhaèm bieán hoï thaønh tay sai ñaéc löïc cho chuùng. Nhôø chính saùch naøy, thöïc daân Haø Lan ñaõ thu ñöôïc nguoàn lôïi nhuaän keách xuø. Chæ trong 40 naêm (1830-1870), thöïc daân Haø Lan ñaõ thu ñöôïc nguoàn lôïi nhuaän baèng

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 95 -

200 naêm boùc loät cuûa coâng ty V.O.C. Trong khi ñoù, noâng daân Inñoâneâxia bò boùc loät heát söùc thaäm teä ñaõ noåi daäy ñaáu tranh quyeát lieät vôùi keû thuø. Ngay caû moät soá nghò syõ trong Quoác hoäi Haø Lan vaø quan chöùc ñòa phöông cuõng phaûn ñoái. Vì vaäy naêm 1870, Haø Lan ñaõ phaûi tuyeân boá baõi boû chính saùch “Cöôõng böùc troàng troït“. Ñaùng chuù yù nhaát laø cuoäc khôûi nghóa daân toäc Ñippoâneâgoâroâ (Diponegoro) noå ra vaøo naêm 1825 vaø keát thuùc naêm 1830. Ñippoâneâgoâroâ laø moät hoaøng töû cuûa hoaøng toäc Gioâgiacaùcta. Xuaát phaùt töø loøng caêm thuø saâu saéc vôùi Haø Lan cuûa baûn thaân vaø nhaân daân Inñoâneâxia, oâng ñaõ phaùt ñoäng cuoäc khôûi nghóa lôùn nhaát ñaàu theá kyû XIX. Ngay töø ñaàu, coù ñeán 70 laõnh chuùa vaø haøng vaïn quaàn chuùng khaép quaàn ñaûo keùo veà Gioâgiacaùcta theo oâng khôûi nghóa. Quaân khôûi nghóa chieám ñöôïc Gioâgiacaùcta vaø ñaùnh baïi nhieàu cuoäc phaûn coâng cuûa Haø Lan. Phoù toång ñoác, thöôïng töôùng Ñô Koác (De Kock) ñöôïc phaùi ñeán ñaøn aùp cuoäc khôûi nghóa. Ñô Koác moät maët thaønh laäp caùc cöù ñieåm quaân söï ôû caùc vuøng laõnh thoå ñeå ñoái phoù vôùi cuoäc chieán tranh du kích, maët khaùc mua chuoäc ñöôïc moät soá laõnh chuùa baûn xöù nhö quoác vöông Surakarta, Mangkubumi vaø Sentot - Laõnh chuùa vaø phoù töôùng cuûa Ñippoâneâgoâroâ vaø moät soá laõnh chuùa khaùc. Phong traøo bò suy yeáu nhanh choùng. Naêm 1830, taïi hoäi nghò ñaøm phaùn ôû Magilang, Ñô Koác ñaõ baét oâng vaø ñaøy ñi Menado ôû Baéc Celebes. OÂng qua ñôøi taïi Macassar naêm 1855. Maëc daàu bò thaát baïi nhöng cuoäc khôûi nghóa Ñippoâneâgoâroâ ñaõ thu huùt ñoâng ñaûo moïi taàng lôùp nhaân daân tham gia choáng aùch thoáng trò Haø Lan. Haø Lan ñaõ toán phí 20 trieäu Ghunñô, 8.000 quaân Haø Lan bò gieát. Giöõa luùc quaàn ñaûo Inñoâneâxia bò thöïc daân Haø Lan thoân tính thì ôû treân ñaûo Sumatra, vöông quoác Acheâ (Acheh) huøng maïnh vaãn ngang nhieân toàn taïi. Thaùng 4/1873, 3.000 quaân Haø Lan taán coâng vaøo Acheâ bò thaát baïi. Thaùng 12/1873, Haø Lan laïi taán coâng Acheâ vaø chieám ñöôïc cung ñieän nhaø vua. Nhaân daân Acheâ ñaõ tieán haønh toång khôûi nghóa do caùc thuû lónh ñòa phöông laõnh ñaïo. Moät cuoäc chieán tranh du kích quyeát lieät ñaõ dieãn ra khaép hoøn ñaûo. Haø Lan bò toån thaát naëng neà buoäc phaûi chuyeån sang xaây döïng caùc ñoàn truù ñeå ñoái phoù. Moät maët, caùc thoáng ñoác Haø Lan duøng vuõ löïc quaân söï, maët khaùc, mua chuoäc loâi keùo moät soá laõnh chuùa. Maõi ñeán naêm 1899, Haø Lan môùi bình ñònh ñöôïc vuøng ñaát Acheâ. Tuy nhieân, caùc hoaït ñoäng noåi daäy cuûa nhaân daân Acheâ vaãn tieáp tuïc dieãn ra trong theá kyû XX.

Cheá ñoä thoáng trò cuûa Haø Lan cuoái theá kyû XIX, ñaàu theá kyû XX vaø phong traøo ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc cuûa nhaân daân Inñoâneâxia thaéng lôïi Naêm 1860, chính quyeàn thuoäc ñòa Haø Lan môû 16 caûng cho töï do thoâng thöông, xoùa boû leänh baét nhaân daân troàng caây coâng nghieäp vaø höông lieäu nhö cheø,

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 96 -

thuoác laù, chaøm, hoà tieâu… Naêm 1870, Haø Lan thuû tieâu toaøn boä cheá ñoä cöôõng böùc troàng troït vaø chaám döùt thôøi kyø ñoäc quyeàn thöông maïi, môû ñaàu thôøi kyø töï do kinh doanh ôû Inñoâneâxia. Haø Lan ñeà ra chính saùch ruoäng ñaát, quy ñònh quyeàn chieám höõu ruoäng ñaát cuûa noâng daân, phaïm vi quaûn lyù ruoäng ñaát cuûa chính phuû. Ruoäng ñaát cuûa chính phuû chieám khoaûng 1/4 dieän tích troàng troït (1914) laø nhöõng ñoàn ñieàn cuûa tö baûn Haø Lan (1914 laø 2400 ñoàn ñieàn), nhöõng ñoàn ñieàn naøy troàng caùc loaïi caây coâng nghieäp coù giaù trò xuaát khaåu cao nhö : kyù ninh, nöùa, thuoác laù, oâ liu, cao su … Quaù trình ñaàu tö tö baûn vaøo Inñoâneâxia cuõng phaùt trieån nhanh choùng. Caùc coâng ty tö baûn ñoäc quyeàn nhö Biliton Matsappi, Banka… luõng ñoaïn naëng neà kinh teá Inñoâneâxia. Ñeán naêm 1905, Haø Lan thi haønh chính saùch môû cöûa Inñoâneâxia, caùc nöôùc tö baûn traøn vaøo, bieán Inñoâneâxia thaønh thò tröôøng chung cuûa chuû nghóa tö baûn. Döôùi aûnh höôûng cuûa chuû nghóa tö baûn, kinh teá Inñoâneâxia baét ñaàu phaùt trieån theo höôùng tö baûn chuû nghóa, phaù vôõ keát caáu cuûa neàn kinh teá töï nhieân. Nhieàu nhaø maùy, xí nghieäp, ñöôøng giao thoâng, haàm moû moïc leân khaép ñaát nöôùc. Tö saûn daân toäc Inñoâneâxia xuaát hieän, nhöng nhoû beù vaø yeáu ôùt, phuï thuoäc vaøo tö baûn nöôùc ngoaøi. Giai caáp coâng nhaân thuoäc ñòa ra ñôøi sôùm, chòu nhieàu taàng aùp böùc boùc loät. Giai caáp coâng nhaân cuõng tham gia cuoäc ñaáu tranh daân toäc theo maøu saéc daân chuû. Laõnh tuï cuûa phong traøo noâng daân Inñoâneâxia cuoái theá kyû XIX ñaàu theá kyû XX laø Samin. OÂng choáng laïi neàn thoáng trò Haø Lan, muoán xaây döïng moät xaõ hoäi trong ñoù moïi ngöôøi ñeàu coù vieäc laøm, ñeàu ñöôïc höôûng haïnh phuùc. Ruoäng ñaát laø cuûa chung, laáy coâng xaõ noâng thoân laøm ñôn vò xaõ hoäi … Tö töôûng Samin phaûn aùnh nhöõng öôùc voïng cuûa noâng daân vaø daân toäc Inñoâneâxia. Tuy nhieân, bieän phaùp maø oâng ñeà ra laïi mang tính chaát caûi löông, aûo töôûng. Nhöng phong traøo khôûi nghóa noâng daân vaãn dieãn ra khaép nôi ñaõ loâi cuoán Samin vaøo cuoäc ñaáu tranh ñoù. Thöïc daân Haø Lan ñaõ phaûi toán nhieàu coâng söùc môùi daäp taét ñöôïc phong traøo naøy. Töø ñaàu theá kyû XX, aûnh höôûng cuûa phong traøo caùch maïng daân chuû vaø voâ saûn theá giôùi ñaõ taùc ñoäng vaøo yù thöùc giaùc ngoä giai caáp vaø giaûi phoùng daân toäc cuûa giai caáp coâng nhaân Inñoâneâxia. Naêm 1905, “Hieäp hoäi coâng nhaân ñöôøng saét” thaønh laäp. Naêm 1908, “Hieäp hoäi coâng nhaân xe löûa” thaønh laäp. Thaùng 12 naêm 1914, “Lieân minh xaõ hoäi daân chuû Inñoâneâxia” (Inñoâneâxia Socical Democratische Verenigring) thaønh laäp. Toå chöùc naøy do moät soá trí thöùc Haø Lan vaø Inñoâneâxia saùng laäp nhaèm tuyeân truyeàn chuû nghóa Maùc vaøo phong traøo coâng nhaân. Treân cô sôû ñoù, naêm 1920, Ñaûng Coäng saûn Inñoâneâxia (P.K.I) thaønh laäp vaø gia nhaäp Quoác teá Coäng saûn. Söï ra ñôøi cuûa Ñaûng Coäng saûn Inñoâneâxia ñaõ taùc ñoäng maïnh meõ ñeán phong traøo giaûi phoùng daân toäc. Cuoäc ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc Inñoâneâxia dieãn ra döôùi maøu saéc môùi.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 97 -

Giai caáp tö saûn daân toäc Inñoâneâxia chuû yeáu tuyeân truyeàn tö töôûng daân chuû, lay ñoäng tinh thaàn daân toäc. Naêm 1908, toå chöùc “Löông tri xaõ” (Budi Otomo) thaønh laäp. Naêm 1909, “Hieäp hoäi sinh vieân AÁn” thaønh laäp vaø ñeán naêm 1922 ñoåi teân thaønh “Hieäp hoäi sinh vieân Inñoâneâxia” ñaáu tranh ñoøi ñoäc laäp daân toäc. Naêm 1911, “Hoäi thöông nhaân Hoài giaùo ” thaønh laäp. Cô sôû cuûa Hoäi khaù roäng raõi bao goàm thò daân, noâng daân, coâng nhaân … Hoäi naøy coøn thu huùt caû nhöõng ñaûng vieân Ñaûng Coäng saûn Inñoâneâxia. Töø naêm 1923 ñeán 1926, Ñaûng Coäng saûn Inñoâneâxia giöõ vai troø trung taâm cuûa phong traøo daân toäc Inñoâneâxia. Haøng loaït cuoäc baõi coâng cuûa coâng nhaân noå ra vaøo naêm 1923 vaø naêm 1925, xung ñoät vuõ trang vôùi chính phuû Haø Lan. Thöïc daân Haø Lan ñaõ baét 1300 ñaûng vieân ñaøy ñi Niu Ghineâ. Söï kieän naøy ñaõ laøm cho “Hoäi thöông nhaân Hoài giaùo” trôû thaønh boä phaän chuû yeáu cuûa chuû nghóa daân toäc Inñoâneâxia. Naêm 1927, Ñaûng Quoác daân Inñoâneâxia (Perserikatan National Inñoâneâxia) do Sukarno saùng laäp, ra ñôøi. Ñaûng taäp hôïp taát caû caùc toå chöùc daân toäc hieän coù ñang hoaït ñoäng theo moâ hình cuûa Mahatma Gandhi (caûi löông baát hôïp taùc ôû AÁn Ñoä). Ñaûng Quoác daân quan taâm tôùi dòch vuï xaõ hoäi vaø coâng baèng xaõ hoäi, ñoøi töï löïc veà kinh teá vaø töï trò veà chính trò. Cuoái naêm 1939, Sukarno toå chöùc Ñaïi hoäi nhaân daân Inñoâneâxia goàm 90 ñaûng phaùi vaø nhieàu toå chöùc chính trò, bieåu thò cho söï thoáng nhaát daân toäc. Ñaïi hoäi thoâng qua nghò quyeát veà ngoân ngöõ, quoác kyø, quoác ca cuûa Inñoâneâxia ñoäc laäp. Ngaøy 2/3/1941, quaân Nhaät ñoå boä vaøo Inñoâneâxia, môû ñaàu giai ñoaïn thoáng trò cuûa phaùt xít Nhaät. Nhaät ñaõ thaønh laäp nhöõng “Binh ñoaøn cuûa ngöôøi tình nguyeän Java” ñeå loâi keùo nhaân daân Inñoâneâxia choáng caùc nöôùc Ñoàng minh. Nhöng aâm möu ñoù bò thaát baïi vì töø naêm 1943 ñeán 1945, ñaõ coù 5 laàn binh lính trong caùc binh ñoaøn noåi daäy. Taïi nhieàu nôi, nhaân daân Inñoâneâxia töï ñoäng khôûi nghóa vuõ trang nhö Singapacna, Inñoâraniadu, Seâmarang... Ngaøy 15/8/1945, phaùt xít Nhaät ñaàu haøng, nhaân daân Inñoâneâxia noåi daäy khôûi nghóa buoäc Sukarno (laõnh tuï Ñaûng Quoác daân) vaø Hatta (laõnh tuï Ñaûng Matsumi) coâng boá baûn tuyeân ngoân ñoäc laäp. Ngaøy 17/8/1945, tuyeân ngoân ñoäc laäp Inñoâneâxia chính thöùc ñöôïc coâng boá. Theo thoûa thuaän cuûa phe ñoàng minh, quaân Anh ñöôïc giao nhieäm vuï giaûi giaùp 283 ngaøn quaân Nhaät vaø baûo veä 200 ngaøn tuø binh Haø Lan. Ngaøy 18/8/1945, Hoäi nghò “UÛy ban truø bò ñoäc laäp Inñoâneâxia” goàm laõnh tuï cuûa caùc ñaûng phaùi, chính khaùch ñaõ baàu Sukarno laøm Toång thoáng vaø thoâng qua Hieán phaùp nöôùc Coäng hoøa Inñoâneâxia, Hatta laøm Phoù toång thoáng. Thaùng 11/1945, noäi caùc môøi oâng Sariphuùtñinh, laõnh tuï ñaûng coäng saûn laøm boä tröôûng quoác phoøng kieâm boä tröôûng tuyeân truyeàn.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 98 -

Chính phuû Inñoâneâxia ñaõ thi haønh moät soá bieän phaùp nhaèm cuûng coá neàn ñoäc laäp nhö thuû tieâu caùc cô caáu chính quyeàn thöïc daân, thaønh laäp heä thoáng chính quyeàn caùch maïng ôû caùc caáp, toå chöùc quaân ñoäi vaø caùc cô quan trò an, quoác höõu hoùa nhöõng xí nghieäp vaø ñoàn ñieàn cuûa tö baûn Haø Lan.

4. NÖÔÙC COÄNG HOØA INÑOÂNEÂXIA TÖØ NAÊM 1945 ÑEÁN NAY

Phong traøo ñaáu tranh baûo veä neàn ñoäc laäp vaø böôùc ñaàu xaây döïng ñaát nöôùc Inñoâneâxia töø naêm 1945 ñeán 1965 Thaéng lôïi cuûa cuoäc Caùch maïng thaùng Taùm vaø söï ra ñôøi cuûa nöôùc coäng hoøa Inñoâneâxia ñaõ laøm cho caùc theá löïc ñeá quoác lo sôï. Cuoái thaùng 9/1945, quaân ñoäi Anh ñoå boä leân quaàn ñaûo, nuùp sau löng chuùng laø “chính phuû daân chính Haø Lan”, aâm möu khoâi phuïc neàn thoáng trò. Quaân Anh ñaõ thaû nhöõng tuø binh Haø Lan töø nhöõng traïi taäp trung phaùt xít vaø trang bò vuõ khí cho boïn naøy choáng phaù chính quyeàn caùch maïng. Chính phuû coäng hoøa cuõng taêng cöôøng löïc löôïng quaân söï, saün saøng ñaáu tranh baûo veä neàn ñoäc laäp non treû. Töø ngaøy 10 ñeán 25 thaùng 11 naêm 1945, lieân quaân Anh - Haø ñaõ taán coâng chieám ñoùng thaønh phoá Surabaya, Giakarta roài tieán leân chieám ñoùng caùc vò trí then choát ôû Java, Sumatra vaø Borneo. Nhaân daân Inñoâneâxia ñaõ anh duõng ñöùng daäy khaùng chieán baûo veä neàn ñoäc laäp. Cuoäc chieán tranh du kích lôùn chöa töøng coù dieãn ra khaép nôi treân quaàn ñaûo. Tröôùc tình hình ñoù, thaùng 2/1946, Haø Lan ñöa ra moät ñeà nghò ñaøm phaùn vôùi chính phuû coäng hoøa. Phaùi ñoaøn chính phuû Inñoâneâxia do Sjahrir daãn ñaàu ñaõ sang Haø Lan, tham döï hoäi nghò nhöng khoâng ñaït thoûa thuaän. Thaùng 6/1946, nhöõng ngöôøi coäng saûn Inñoâneâxia phaùt ñoäng khôûi nghóa laät ñoå chính phuû Sjahrir nhöng vaãn bò thaát baïi. Ngaøy 15/11/1946, döôùi söï chuû toïa cuûa Killearn (Anh), Haø Lan vaø Inñoâneâxia ñaõ ñi ñeán thoûa thuaän. Chính phuû Haø Lan coâng nhaän Chính phuû coäng hoøa coù quyeàn kieåm soaùt Java, Madura vaø Sumatra. Hai beân seõ hôïp taùc trong vieäc thaønh laäp moät quoác gia daân chuû coù chuû quyeàn treân cô sôû lieân bang ñöôïc goïi laø Lieân hieäp lieân bang Inñoâneâxia bao goàm caû Borneo vaø Ñoâng Inñoâneâxia. Moät Quoác hoäi laäp hieán seõ ra ñôøi treân cô sôû baàu cöû daân chuû. Lieân hieäp lieân bang seõ laø moät boä phaän cuûa Lieân hieäp Haø Lan-Inñoâneâxia cuøng vôùi Haø Lan, Surinam vaø Curacao. Lieân hieäp ñöôïc thuùc ñaåy vì lôïi ích chung veà ñoái ngoaïi, quoác phoøng, taøi chính, kinh teá vaên hoùa. Inñoâneâxia seõ ñeä ñôn xin gia nhaäp Lieân hôïp quoác. Ngaøy 25/3/1947, hai beân thoâng qua vaø kyù ôû Batavia. Nhaân daân Inñoâneâxia ñaõ kieân quyeát ñaáu tranh phaûn ñoái hieäp ñònh naøy. Ngaøy 27/5/1947, Haø Lan noå suùng chieám ñoùng caùc vò trí quan troïng ôû Java, Nadura vaø Suratra. Ngaøy 1/8/1947, Hoäi ñoàng Baûo an Lieân hieäp quoác ñaõ ra leänh ngöøng baén vaø

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 99 -

laäp uûy ban hoã trôï goàm Autralia, Bæ, Myõ. Tuy nhieân, laáy lyù do laø söï ñe doïa cuûa “boùng ma coäng saûn”, Haø Lan vaãn tieáp tuïc chieám ñoùng phaàn coøn laïi cuûa quaàn ñaûo. Moät laàn nöõa, Hoäi ñoàng Baûo an Lieân hôïp quoác laïi can thieäp, buoäc Haø Lan phaûi trao traû ñoäc laäp cho Inñoâneâxia. Ngaøy 23/8/1949, Haø Lan tuyeân boá trao traû ñoäc laäp cho Inñoâneâxia döôùi söï giaùm saùt cuûa caùc beân höõu quan. Ngaøy 27/12/1949, chính phuû laâm thôøi ñöôïc thaønh laäp do Sukarno laøm toång thoáng, Mohamed Hatta laøm thuû töôùng, khoâng coù söï tham gia cuûa caùc ñaûng vieân coäng saûn. Lieân hieäp lieân bang Inñoâneâxia ñöôïc thieát laäp vôùi tö caùch laø moät nöôùc coäng hoøa lieân bang coù chuû quyeàn bao goàm 16 bang coù quan heä bình ñaúng vôùi Haø Lan. Töø naêm 1949 ñeán naêm 1958, tình hình chính trò Inñoâneâxia khoâng oån ñònh. Ñaûng Coäng saûn Inñoâneâxia hoaït ñoäng tích cöïc, phaûn ñoái chính saùch cuûa chính phuû Hatta. Nhieàu cuoäc ñaáu tranh ly khai chính phuû trung öông, nhieàu cuoäc ñaûo chính quaân söï dieãn ra laøm cho noäi caùc phaûi thay ñoåi tôùi 7 laàn. Thaùng 12/1956, Hatta phaûi tuyeân boá töø chöùc laøm cho toaøn boä nhaân vieân kyõ thuaät vaø haønh chính Haø Lan phaûi veà nöôùc. Toång thoáng Sukarno kieâm thuû töôùng chính phuû. Noäi caùc môùi goàm 10 ngöôøi vaø 25 thöù tröôûng. Caùc syõ quan quaân ñoäi chieám 1/4 thaønh vieân chính phuû, moïi hoaït ñoäng chính trò ñeàu bò nghieâm caám. Trong nhöõng naêm 1957-1965, ñòa vò cuûa nöôùc Coäng hoøa Inñoâneâxia khoâng ngöøng ñöôïc naâng cao treân tröôøng quoác teá. Chính phuû Inñoâneâxia ñaõ quoác höõu hoùa caùc xí nghieäp cuûa tö baûn Haø Lan, thi haønh quyeàn töï do daân chuû, thu hoài mieàn Taây Irian vaøo naêm 1963 töø tay Haø Lan ... Ñaûng Coäng saûn Inñoâneâxia hoaït ñoäng tích cöïc, toå chöùc ñöôïc cuûng coá, soá löôïng ñoâng ñaûo (2% daân soá), thi haønh chính saùch ñaáu tranh hôïp phaùp. Tuy nhieân, aûnh höôûng cuûa tö baûn Myõ vaø nöôùc ngoaøi ngaøy caøng taêng ôû Inñoâneâxia. Cuoái thaùng 9/1965, nhieàu ñôn vò quaân ñoäi ñöôïc ñieàu veà Jakarta ñeå duyeät binh. Ngaøy 30/9/1965, Trung taù Untung (Ñaûng vieân Ñaûng Coäng saûn chæ huy löïc löôïng baûo veä phuû toång thoáng) ñaõ laõnh ñaïo binh syõ noåi daäy gieát cheát 7 töôùng lónh cuûa quaân ñoäi Inñoâneâxia. Keát quaû “AÂm möu ñaûo chính” bò thaát baïi thaûm haï. Nhaân cô hoäi naøy, ñeá quoác Myõ vaø caùc theá löïc phaûn ñoäng ñaõ laät ñoå chính phuû Sukarto vaø taøn saùt ñaãm maùu caùc chieán syõ caùch maïng. Trung töôùng Suharto, tö leänh quaân ñoäi döï bò leân laøm toång thoáng. Trong giai ñoaïn töø 1945 ñeán 1965, Inñoâneâxia gaëp raát nhieàu khoù khaên trong vieäc giaûi quyeát caùc vaán ñeà chính trò vaø kinh teá. Chính phuû Inñoâneâxia ñaõ quoác höõu hoùa moät soá ñoàn ñieàn, nhaø maùy, ngaân haøng cuûa tö baûn nöôùc ngoaøi, thöïc hieän nhöõng caûi caùch kinh teá trong nöôùc vaø thi haønh roäng raõi caùc quyeàn töï do daân chuû. Chính phuû Inñoâneâxia cuõng ñaõ heát söùc noã löïc trong vieäc caûi caùch chöông trình giaùo duïc roäng lôùn nhaèm baét buoäc moïi treû em töø 8 ñeán 14 tuoåi phaûi ñeán tröôøng vaø môû roäng heä

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 100 -

thoáng caùc tröôøng trung hoïc vaø ñaïi hoïc töông öùng. Chính saùch naøy ñöôïc thi haønh töø naêm 1961, cho thaáy Inñoâneâxia ñaõ ñi ñaàu treân theá giôùi vaø gaët haùi ñöôïc thaønh coâng lôùn lao ttrong lónh vöïc giaùo duïc, vaên hoùa. Thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi ñeán naêm 1965 cuõng chæ ñaït ôû möùc 80 USD vaø Inñoâneâxia vaãn ôû trong möùc ngheøo ñoùi.

Inñoâneâxia töø 1965 ñeán nay Sau cuoäc ñaûo chính ngaøy 30/9/1965, chính phuû Sukarno bò laät ñoå, chính phuû Suharto leân thay theá. Ñaát nöôùc Inñoâneâxia daàn daàn oån ñònh veà chính trò vaø phaùt trieån veà kinh teá. Chính phuû Inñoâneâxia ñaõ chuyeån ñoåi neàn kinh teá töø keá hoaïch hoùa, taäp trung sang neàn kinh teá thò tröôøng coù ñieàu tieát. Nhôø ñoù, neàn kinh teá Inñoâneâxia baét ñaàu phaùt trieån. Trong nhöõng naêm coøn laïi cuûa thaäp kyû 60, toác ñoä phaùt trieån kinh teá Inñoâneâxia ñaït 2,5%. Treân ñaø phaùt trieån ñoù, toác ñoä taêng tröôûng kinh teá Inñoâneâxia ñaït möùc töø 7 ñeán 7,5%. Sôû dó ñaït ñöôïc ñieàu ñoù phaàn lôùn nhôø söï phaùt trieån cuûa coâng nghieäp daàu khí. Haøng naêm, nguoàn thu nhaäp töø xuaát khaåu daàu moû ñaït 30% thu nhaäp quoác daân vaø 60% giaù trò kim ngaïch xuaát khaåu. Töø naêm 1980, nhöõng nhöôïc ñieåm cuûa neàn kinh teá thò tröôøng Inñoâneâxia baét ñaàu boâïc loä vaø taùc ñoäng saâu saéc laøm teâ lieät toaøn boä neàn kinh teá. Nguoàn thu töø daàu moû giaûm suùt, nôï nöôùc ngoaøi taêng, caùc ngaønh saûn xuaát haøng xuaát khaåu bò ñình ñoán, laïm phaùt taêng nhanh, toác ñoä taêng tröôûng kinh teá chæ coøn 1,2%... laøm cho ngaân saùch thieáu huït traàm troïng. Vì vaäy naêm 1983, chính phuû Suharto ñaõ tuyeân boá caûi caùch kinh teá vó moâ toaøn dieän treân cô sôû chaán chænh vaø caûi toå khu vöïc doanh nghieäp nhaø nöôùc, môû roäng theâm tö nhaân hoùa vaø taêng khaû naêng caïnh tranh, naâng cao nguoàn tích luõy trong nöôùc. Noäi dung caûi caùch kinh teá cuûa Inñoâneâxia taäp trung vaøo xaây döïng moâi tröôøng. Kinh teá cuûa Inñoâneâxia taäp trung vaøo xaây döïng tröôøng kinh teá vó moâ oå ñònh treân cô sôû thaét chaët taøi chính, taêng nguoàn thu thoâng qua ña daïng hoùa saûn phaåm xuaát khaåu. Maët khaùc, coøn taäp trung vaøo caùc muïc tieâu nhö töï do hoùa hôn nöõa, môû cöûa vôùi beân ngoaøi, thöïc hieän phöông chaâm ña daïng hoùa thò tröôøng xuaát khaåu. Thoâng qua caûi caùch, toác ñoä taêng tröôûng kinh teá Inñoâneâxia ñaõ ñaït 6,5% vaøo cuoái nhöõng naêm 80 ñaàu nhöõng naêm 90. Tyû leä laïm phaùt duy trì ôû möùc döôùi 10%, tyû leä nguoàn tieát kieäm veà ñaàu tö trong nöôùc ñaït trung bình 35% toång saûn phaåm quoác daân. Naêm 1995, toång saûn phaåm noâng nghieäp chieám 28% toång saûn phaåm quoác daân. Vaøo cuoái naêm 1997, nhöõng daáu hieäu khuûng hoaûng taøi chính xuaát hieän trong khu vöïc ñaõ baét ñaàu taùc ñoäng vaøo neàn kinh teá Inñoâneâxia. Naêm 1998, khuûng hoaûng toaøn dieän ôû Inñoâneâxia ñaõ buoäc toång thoáng Suharto phaûi töø chöùc. Hieän nay, nhaân daân Inñoâneâxia ñang noã löïc cuøng vôùi chính phuû giaûi quyeát cuoäc khuûng hoaûng vöøa qua, ñöa

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 101 -

Inñoâneâxia tieáp tuïc vöõng böôùc treân con ñöôøng phaùt trieån kinh teá. Thu nhaäp quoác daân bình quaân ñaàu ngöôøi trôû laïi möùc hôn 800 USD nhö naêm 1996. Inñoâneâxia laø moät nöôùc lôùn nhaát ôû Ñoâng Nam AÙ caû veà daân soá laãn dieän tích, nguoàn taøi nguyeân thieân nhieân voâ cuøng phong phuù, vò trí quan troïng trong khu vöïc. Inñoâneâxia hieän nay ñang giöõ moät vai troø quan troïng trong khu vöïc vaø treân tröôøng quoác teá, cuøng vôùi caùc nöôùc treân theá giôùi duy trì vaø baûo veä neàn hoøa bình trong khu vöïc vaø quoác teá. Thaùng 9 naêm 1999, vôùi söï noã löïc cuûa Lieân hôïp quoác, cuûa quaân ñoäi vaø chính phuû Inñoâneâxia vaø caùc löïc löôïng tieán boä treân theá giôùi, vaán ñeà Ñoâng Timo ñaõ ñöôïc giaûi quyeát. Nöôùc Coäng hoaø Ñoâng Timo ra ñôøi, ñöa soá löôïng caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ leân 11.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 102 -

CHÖÔNG IX. PHILIPPIN

I. ÑAÁT NÖÔÙC VAØ DAÂN CÖ
1. ÑÒA LYÙ TÖÏ NHIEÂN
Philippin laø moät quoác gia quaàn ñaûo ôû Thaùi Bình Döông. Quaàn ñaûo traûi daøi töø khoaûng 190 ñeán 60 vó Baéc, traûi roäng töø 1260 ñeán 1150 kinh Ñoâng, phía Ñoâng giaùp vôùi bieån Philippin, phía Taây laø bieån Ñoâng, phía Baéc laø Ñaøi Loan vaø phía Nam laø Inñoâneâxia. Dieän tích cuûa Philippin khoaûng 300.000km2 vôùi soá daân vaøo naêm 1996 khoaûng 67,5 trieäu ngöôøi. Thuû ñoâ cuûa Philippin laø Manila, naèm treân ñaûo lôùn nhaát cuûa quaàn ñaûo laø Luxoâng. Teân goïi Philippin do nhaø haøng haûi Taây Ban Nha Ruy Lopezde Villabolos ñaët cho quaàn ñaûo vaøo thaùng 2 naêm 1524, xuaát phaùt töø teân goïi cuûa vua Taây Ban Nha laø Philip II. Khí haäu Philippin oân hoøa, thuoäc vaønh ñai khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa, noùng, aåm, möa nhieàu raát thuaän lôïi cho thöïc, ñoäng vaät sinh soâi phaùt trieån. Ñaát ñai maøu môõ laøm cho neàn noâng nghieäp Philippin coù nhieàu thuaän lôïi. Nhöõng saûn phaåm noåi tieáng cuûa Philippin nhö mía, döøa, chaøm, khoai taây, chuoái, boâng ... xuaát khaåu vôùi khoái löôïng lôùn. Naèm ôû Thaùi Bình Döông, Philippin aùn ngöõ con ñöôøng thöông maïi giöõa Ñoâng Nam AÙ vaø caùc nöôùc ôû Ñoâng AÙ. Ñieàu kieän töï nhieân phong phuù, khoaùng saûn, taøi nguyeân giaøu coù, Philippin trôû thaønh ñieåm chuù yù cuûa nhieàu theá löïc beân ngoaøi trong suoát chieàu daøi lòch söû ñaát nöôùc.

2. DAÂN CÖ
Cö daân hieän ñaïi Philippin vöøa manh muùn laïi vöøa ñoàng nhaát. Treân toaøn quaàn ñaûo coù hôn 90 nhoùm daân toäc vaø nhoùm ñòa phöông, moãi nhoùm coù ngoân ngöõ hay thoå ngöõ rieâng. Ngoaøi nhöõng khaùc bieät veà ngoân ngöõ, xaõ hoäi vaø vaên hoùa, cö daân Philippin coù theå ñöôïc phaân chia thaønh hai nhoùm chuû yeáu. Moät nhoùm hình thaønh ôû ñoàng baèng cuûa Philippin. Ñoù laø ngöôøi Vixaia, Tagal, Bikola, Ilok , Pangaxinan, Pampangan, ñeàu coù soá löôïng töø 1 trieäu ñeán vaøi chuïc trieäu ngöôøi vaø hai toäc ngöôøi Ibanag, Xambal khoaûng döôùi nöûa trieäu ngöôøi. Hoï laø naïn nhaân ñaàu tieân cuûa chuû nghóa thöïc daân Taây Ban Nha vaø ñeàu theo Thieân Chuùa giaùo. Do vaäy, taäp quaùn, ngoân ngöõ, taâm lyù vaø vaên hoùa cuûa caùc daân toäc naøy bò aûnh höôûng nöôùc ngoaøi maïnh meõ. Nhoùm khaùc laø caùc toäc ngöôøi thieåu soá nhö: Moâroâ, Maghinñanao, Xulu, Xamal, Lannao, Iakana, Iphugao, .... töø 500 ngaøn ngöôøi ñeán vaøi chuïc ngaøn ngöôøi.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 103 -

Haàu nhö veà cô baûn, hoï khoâng khaùc bieät chuûng toäc, ngoân ngöõ, vò trí chính trò vôùi caùc toäc lôùn khaùc. Coù chaêng chæ laø söï khaùc bieät veà vaên hoùa toäc ngöôøi. Ngoaøi ra coøn coù nhieàu nhoùm daân cö di cö töø caùc nöôùc chaâu AÙ, chaâu AÂu maø chuû yeáu laø ngöôøi Taây Ban Nha, soáng chuû yeáu ôû caùc ñoâ thò lôùn cuûa ñaát nöôùc. Taát caû hôïp laøm moät, taäp hôïp daân cö ña daïng veà toäc ngöôøi, phong phuù veà baûn saéc cuûa ñaát nöôùc Philippin hieän ñaïi.

II. CAÙC GIAI ÑOAÏN LÒCH SÖÛ CUÛA PHILIPPIN
1. LÒCH SÖÛ PHILIPPIN ÑEÁN TRÖÔÙC NAÊM 1521
Vaên hoùa khaûo coå Philippin vaøo loaïi ngheøo naøn nhaát trong caùc nöôùc ôû Ñoâng Nam AÙ. Tuy vaäy, thoâng qua moät soá keát quaû khai quaät khaûo coå hoïc, ta coù theå hình dung ñöôïc Philippin cuõng laø moät trong nhöõng caùi noâi cuûa loaøi ngöôøi. Thôøi ñaïi ñaù cuõ, nhöõng maûnh di coát vaø nhöõng coâng cuï ñoà ñaù cuûa ngöôøi toái coå ñöôïc tìm thaáy ôû Cabaloan coù kieåu daùng vaø kyõ thuaät cheá taùc thoâ sô kieåu Laïng Sôn, nuùi Ñoï ôû Vieät Nam. ÔÛ ñaây, ngöôøi ta cuõng ñaõ tìm thaáy moät choûm soï ngöôøi hieän ñaïi (Homo Sapiens) ôû hang Tabon coù nieân ñaïi 30.500 naêm. Nhöõng phaùt hieän khaûo coå hoïc naøy ñaõ cho thaáy, ôû Philippin ñaõ xuaát hieän baày ngöôøi nguyeân thuûy cuõng nhö caùc nôi khaùc trong khu vöïc. Ngoaøi ra, ngöôøi ta coøn phaùt hieän nhöõng coâng cuï ñaù cuõ ôû Espinoza, theå hieän tính troäi cuûa vaên hoùa ñaù cuoäi vaø nhöõng coâng cuï chaët coù daùng thoâ. Trong thôøi ñaïi ñaù môùi, lôùp cö daân baûn ñòa treân quaàn ñaûo soáng baèng saên baén vaø haùi löôïm. Veà maët nhaân chuûng, hoï laø caùc bieán theå khaùc nhau cuûa chuûng toäc lôùn Negro - Australoid. Caùc nhaø khoa hoïc khaúng ñònh raèng, ngöôøi Aeta laø haäu dueä cuûa cö daân coå ñaïi Philippin. Ñeán thieân nieân kyû thöù 2 tröôùc coâng nguyeân nhöõng ngöôøi Malayo – Polinediens (Nam Ñaûo) baét ñaàu di cö ñeán caùc ñaûo cuûa Philippin. Ñeán nhöõng theá kyû tieáp giaùp coâng nguyeân, coâng cuï baèng kim loaïi xuaát hieän ôû treân moät vaøi ñaûo lôùn. Tuy vaäy, môùi chæ tìm thaáy ñoà saét ôû vaøi neàn vaên hoùa ñòa phöông coøn ñoà ñoàng thì taïm thôøi chöa ñuôïc phaùt hieän. Treân cô sôû ñoà saét xuaát hieän, xaõ hoäi Philippin chuyeån mình chaäm chaïp töø xaõ hoäi nguyeân thuûy sang xaõ hoäi coù giai caáp. ÔÛ caùc tuï ñieåm daân cö ñoàng baèng ven bieån vaø ôû ngöôøi Tagal coù caùc thuaät ngöõ “Gat” vaø “Lakan” chæ quyù toäc, ñaõ chöùng toû ñieàu ñoù. Trong moái quan heä chung cuûa Ñoâng Nam AÙ, coù leõ caùc vöông quoác sô kyø treân quaàn ñaûo ñaõ coù söï giao löu veà vaên hoùa vaø toäc ngöôøi vôùi caùc ñeá cheá ñaûo ôû Inñoânexia. Caùc nhaø khoa hoïc neâu ra giaû thuyeát veà toäc danh “Vixaia” baét nguoàn töø teân goïi cuûa nhaø nöôùc Srivijaya ôû Sumatra. Truyeàn thuyeát ôû Philippin veà 10 vieân

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 104 -

quan Brunaây ñeán quaàn ñaûo vaøo giöõa theá kyû XIII vaø soáng cuøng vôùi caùc gia ñình ôû ñaûo Punai. AÛnh höôûng cuûa AÁn Ñoä vaøo quaàn ñaûo theå hieän roõ neùt ôû toân giaùo. Caùc hieän vaät ñöôïc phaùt hieän ôû Philippin coù lieân quan ñeán söï thôø cuùng Phaät giaùo vaø AÁn Ñoä giaùo. Beân caïnh ñoù, caùc taäp quaùn, phong tuïc hieän toàn taïi trong caùc toäc ngöôøi mang daáu aán ñaäm neùt cuûa Phaät giaùo cuõng chöùng toû ñieàu naøy. ÔÛ ngöôøi Tagal, Thaàn toái cao laø Batkhala laø moät daïng Phaät. Treân cô sôû aûnh höôûng ñoù, chöõ vieát Tagal ra ñôøi. Nguoàn cuûa chöõ vieát ôû moät vaøi toäc ngöôøi Philippin chöa ñöôïc roõ raøng, song ngöôøi ta ñaõ thöøa nhaän neàn vaên minh coå Philippin. Söï toàn taïi cuûa neàn vaên minh coå Philippin ñöôïc chöùng minh thoâng qua caùc thö tòch coå Trung Quoác vaø khaûo coå hoïc. Quan heä giöõa caùc trieàu ñaïi Trung Quoác vôùi moät soá quoác gia coå treân quaàn ñaûo ñöôïc duy trì lieân tuïc vaø khaù beàn vöõng trong thôøi Haùn ñeán thôøi Minh (theá kyû II ñeán theá kyû XVIII). Vöông quoác Thaùi Sukhoâthay cuõng ñaõ töøng coù quan heä vôùi moät vöông quoác (?) ôû ñaûo Punai. Töø theá kyû XV, ñaïo Hoài baét ñaàu xaâm nhaäp maïnh meõ vaøo caùc ñaûo ôû khu vöïc Ñoâng Nam AÙ. Vaøo giöõa theá kyû XV, ôû vöông quoác Hoài giaùo Hoâloâ (treân ñaûo Xulu), caùc ñaïo luaät döïa treân cô sôû kinh Coâran ñöôïc soaïn thaûo. Ñoàng thôøi vôùi noù laø söï ra ñôøi cuûa chöõ vieát vaø lòch phaùp Araäp. Treân moät soá vuøng cuûa ñaûo Luxoâng, Xeâbu vaø Punai ñaõ xuaát hieän quan heä phong kieán sô kyø, trong khi vaãn baûo löu caùc moái quan heä thò toäc boä laïc. Ñieàu naøy coù leõ do aûnh höôûng cuûa phong kieán AÁn Ñoä, Araäp vaø Inñoâneâxia. Tuy nhieân, Philippin vaãn khoâng bao giôø coù ñöôïc cheá ñoä phong kieán taäp quyeàn nhö ôû caùc nöôùc khaùc trong khu vöïc. Cheá ñoä daân chuû trong caùc coâng xaõ laùng gieàng thaân thích Balangai hay Barangai (tieáng Taây Ban Nha) vaãn toàn taïi khaù roõ neùt. Nhieàu nhaø nghieân cöùu lòch söû Philippin ñaõ cho raèng xaõ hoäi Philippin luùc ñoù chæ coù ba ñaúng caáp laø thuû lónh, daân töï do vaø noâ leä, nhöng ranh giôùi giöõa thuû lónh vaø daân töï do khoâng xa laém. ÔÛ nhieàu boä toäc, daân töï do coù theå thoâng qua tuyeån löïa cuûa hoäi ñoàng coâng xaõ ñeå trôû thaønh thuû lónh. Do quan heä phong kieán naûy sinh neân taàng lôùp quyù toäc phong kieán coù nhieàu ñaëc quyeàn veà kinh teá vaø chính trò ñaõ ra ñôøi töø taàng lôùp treân cuûa boä toäc. Cheá ñoä noâ leä maëc duø vaãn coøn toàn taïi nhöng khoâng thaønh nhaân toá quan troïng taùc ñoäng vaøo xaõ hoäi. Noâ leä phaàn ñoâng laø nhöõng tuø binh hoaëc nhöõng ngöôøi khoâng traû ñöôïc nôï. Hoï bò mua baùn nhö moät loaïi haøng hoùa. Thoâng qua boä luaät phong kieán Kalan Chiao treân ñaûo Punai, ngöôøi ta ñöôïc bieát, cheá ñoä haø khaéc veà thueá maù naëng neà, ai phaïm toäi aên caép vaø gieát ngöôøi ñeàu bò töû hình: thöôøng daân phaûi laøm moïi vieäc cho caùc ngaøi quan lôùn. Khoâng tuaân theo, laàn thöù nhaát seõ bò xöû phaït 100 roi. Neáu nhö nôï naàn nhieàu quaù, con nôï phaûi nhuùng tay vaøo nöôùc soâi, laàn thöù hai taùi phaïm seõ bò töû hình. Keû naøo quyeán ruõ vôï ñaúng caáp treân seõ bò thieâu.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 105 -

Söï phaùt trieån khoâng ñoàng ñeàu vaø ña daïng cuûa caùc moái quan heä chính trò xaõ hoäi laøm cho löïc löôïng saûn xuaát cuõng phuø hôïp töông öùng. Nhöng nhìn chung, cô sôû cuûa neàn kinh teá Philippin vaãn laø noâng nghieäp troàng caùc loaïi caây nhö luùa, mía, chaøm, döøa, khoai taây, chuoái, boâng,... Nhôø ñieàu kieän ñaát ñai phì nhieâu, khí haäu oân hoøa, vò trí ñòa lyù thuaän lôïi neân daân cö Philippin cuõng sôùm bieát kyõ thuaät canh taùc noâng nghieäp, ñaùnh baét caù vaø chaên nuoâi. Ở nhöõng vuøng ven bieån nhö: Bicoân, Teâgan, Pampaêngga, Vixay, Minñanao, Batauan, Lagunnañôbai, Camri, neàn kinh teá khaù phaùt trieån. Trong khi ôû saâu trong noäi ñòa, kinh teá ít phaùt trieån hôn vôùi kyõ thuaät ñoát raãy troàng ngoâ, vuõ khí vaø coâng cuï thoâ sô, ñôøi soáng vaên hoùa cuûa daân cö thaáp keùm, hoï laáy voû caây laøm quaàn aùo, cö truù döôùi goác caây lôùn, thaäm chí chöa bieát laøm nhaø ôû. Ñeán theá kyû XVI, ôû caùc vuøng ít phaùt trieån hôn vuøng ven bieån môùi thaáy xuaát hieän söï taùch rôøi cuûa thuû coâng nghieäp khoûi noâng nghieäp, nhöng cuõng chæ ôû trong phaïm vi coâng xaõ noâng thoân (vöøa laø ñôn vò laõnh thoå, chính trò vöøa laø ñôn vò kinh teá) maø chöa taïo ra ñöôïc nhaân toá môùi cho söï phaùt trieån. Nhö vaäy cho tôùi theá kyû XVI, xaõ hoäi Philippin laø moät hoãn theå cuûa nhieàu cheá ñoä kinh teá xaõ hoäi laïc haäu. Quan heä saûn xuaát phong kieán xuaát hieän nhöng chöa ñuû söùc ñeå taïo ra söï phaùt trieån chung cho toaøn quaàn ñaûo. Maët khaùc, chính söï ngaên caùch giöõa caùc vuøng ñaõ haïn cheá söï phaùt trieån. Nhöõng daân cö cuûa cheá ñoä thò toäc coøn toàn taïi phoå bieán vaø khaù maïnh meõ laøm cho khaû naêng thoáng nhaát bò maát ñi. Ñoù laø ñieàu kieän cho thöïc daân Taây Ban Nha xaâm löôïc vaø noâ dòch toaøn quaàn ñaûo.

2. SÖÏ XAÂM LÖÔÏC VAØ THOÁNG TRÒ CUÛA THÖÏC DAÂN TAÂY BAN NHA ÑOÁI VÔÙI PHILIPPIN (TÖØ THEÁ KYÛ XVI ÑEÁN CUOÁI THEÁ KYÛ XIX )
Quaàn ñaûo Philippin ñöôïc ngöôøi chaâu AÂu bieát ñeán treân con ñöôøng phaùt kieán ñòa lyù tìm ñöôøng sang phöông Ñoâng giaøu coù vaøng baïc vaø höông lieäu. Ngaøy 10/8/1519, F.Magienlaêng (F Magelland) daãn 5 chieán thuyeàn rôøi Taây Ban Nha ñeán chaâu Myõ, vöôït Thaùi Bình Döông. Ngaøy 16/3/1521, oâng ñoå boä leân quaàn ñaûo vaø sau ñoù ñeán ñaûo Xeâbu (Nam Philippin). OÂng ñaõ ñaët teân cho quaàn ñaûo laø San Lazaro vaø ñöôïc tieåu vöông ôû Xeâbu laø Humabon (coù 2000 quaân vaø 8 tuø tröôûng) ñoùn tieáp taän tình. Xong vôùi thaùi ñoä cuûa moät keû thöïc daân, Magien laêng ñaõ gaây chieán vôùi tuø tröôûng Lapu- Lapu ôû ñaûo Maéctan. Keát quaû, oâng vaø nhieàu thuûy thuû cuûa ñoaøn bò baén cheát. Caùc thuûy thuû khaùc cuûa ñoaøn ñaõ trôû veà chaâu Aâu vôùi nhieàu cuûa caûi cöôùp boùc ñöôïc vaø lôøi ñoàn ñaõi veà quaàn ñaûo giaøu coù naøy. Thaùng 2/1924, chính phuû Taây Ban Nha phaùi Ruy Loâpeùt Ñô Vilaboâ (Ruy lopez de villabolos) cuøng vôùi 5 chieác taøu vaø 370 thuûy thuû töø Meâhicoâ vöôït bieån, trinh saùt laïi quaàn ñaûo. Maëc duø khoâng thu ñöôïc keát quaû gì song quaàn ñaûo coù teân Philippin töø ñoù.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 106 -

Cuoái naêm 1564, chính phuû Taây Ban Nha laïi phaùi Lôgatxpi (Miguel Lopezde Legaspi) chæ huy moät ñoaøn chieán thuyeàn töông ñöông töø Meâhicoâ sang chinh phuïc quaàn ñaûo. Thaùng 4/1565, Lôgatxpi ñoå boä leân Xeâbu, xaây döïng khu ñònh cö ñaàu tieân cuûa ngöôøi Taây Ban Nha treân quaàn ñaûo. Töø naêm 1565 ñeán naêm 1571, Lôgatxpi ñaõ laàn löôït chinh phuïc caùc ñaûo Xeâbu, Laâytô, Punai, Minñoâroâ vaø ñoàng baèng phì nhieâu cuûa ñaûo Luxoâng. Thaùng 5/1571, Lôgatxpi ñaõ chieám ñöôïc thaønh phoá Manila vaø bieán nôi ñaây thaønh thuû phuû laõnh ñòa môùi cuûa Taây Ban Nha. Tôùi naêm 1572, veà cô baûn, coâng cuoäc xaâm löôïc quaàn ñaûo cuûa thöïc daân Taây Ban Nha ñaõ hoaøn thaønh . Thöïc daân Taây Ban Nha coù söï giuùp ñôõ heát söùc ñaéc löïc cuûa caùc giaùo só Taây Ban Nha ñöùng ñaàu laø Anñraây Uñanneùt (Andres De Urdaneta), ñaõ deã daøng chieám ñoùng quaàn ñaûo maø khoâng phaûi ñoå maùu. Nguyeân nhaân do söï phaân taùn, laïc haäu cuûa quaàn ñaûo, maët khaùc, Cô ñoác giaùo ñaõ deã daøng xaâm nhaäp vaøo mieàn Trung vaø Baéc Philippin vì aûnh höôûng cuûa ñaïo Hoài chöa tôùi. Do ñoù, vai troø vaø quyeàn löïc cuûa giaùo só Taây Ban Nha ôû Philippin raát cao trong suoát thôøi kyø thoáng trò cuûa Taây Ban Nha. Tuy nhieân, phong traøo ñaáu tranh choáng xaâm löôïc vaãn dieãn ra maïnh meõ ôû caùc vöông quoác Hoài giaùo (thöïc daân Taây Ban Nha goïi chung hoï laø ngöôøi Moâroâ). Ngöôøi Moâroâ ñaõ phaùt huy cao ñoä söùc maïnh cuûa loøng caêm thuø ñoái vôùi thöïc daân Taây Ban Nha vaø tín ñoà Cô ñoác giaùo. Hoï giöõ ñöôïc neàn ñoäc laäp cho vöông quoác Hoâloâ vaø Minñanao ñeán taän theá kyû XIX vaø lieân tuïc tieán coâng döõ doäi vaøo caùc khu vöïc laân caän cuûa thöïc daân Taây Ban Nha. Söï khaùng cöï kieân cöôøng cuûa ngöôøi Moâroâ ñaõ loâi keùo cö daân caùc ñaûo Xeâbu, Maùctana, Tavi, Vixaia, Luxoâng... noåi daäy ñaáu tranh choáng thöïc daân Taây Ban Nha xaâm löôïc. Sau khi oån ñònh veà chính trò, thöïc daân Taây Ban Nha ñaõ xaây döïng neàn thoáng trò theo cheá ñoä töï quaûn (Encommiendas) töùc laø cai trò tröïc tieáp. Philippin ñöôïc chia laøm 16 tænh, ñaàu theá kyû XIX leân ñeán 34 tænh. Ñöùng ñaàu moãi tænh laø ngöôøi Taây Ban Nha, beân döôùi laø quyù toäc Philippin quaûn lyù döôùi söï giaùm saùt cuûa Taây Ban Nha. Thöïc daân Taây Ban Nha muoán bieán taàng lôùp treân trong xaõ hoäi Philippin thaønh coâng cuï tieáp tay cho neàn thoáng trò thöïc daân. Chæ coù taàng lôùp naøy môùi ñöôïc söû duïng tieáng Taây Ban Nha. Nhöõng ngöôøi Philippin khoâng ñöôïc hoïc ngoân ngöõ cuûa nhöõng keû thöïc daân. Ñieàu ñoù laøm yeáu ñi söï tieáp xuùc vôùi caùc yeáu toá vaên hoaù Taây Ban Nha vaø chaâu AÂu cuûa caùc toäc ngöôøi ôû Philippin. Nhaân daân Philippin phaûi gaùnh vaùc thueá maù naëng neà. Thöïc daân Taây Ban Nha quy ñònh, ñaøn oâng töø 16 ñeán 60 tuoåi phaûi ñoùng 10 reâan1 cho ngaân saùch chính quyeàn, 1 reâan cho nhaø thôø vaø 1 reâan cho ngaân khoá huyeän. Thoâng thöôøng, thueá naøy ñöôïc quy ñoåi thaønh hieän vaät phuø hôïp vôùi chính saùch khai thaùc ñôn phöông cuûa thöïc daân Taây Ban Nha. Ngoaøi ra, hoï coøn phaûi ñoùng goùp nhieàu nghóa vuï taïp dòch. Moät naêm quy ñònh cheá ñoä lao ñoäng laø 52 ngaøy, nhöng bao giôø cuõng vöôït qua soá ngaøy ñoù.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 107 -

Noâng daân Philippin khoâng ñuû soáng, phaûi boû nhaø cöûa, ruoäng vöôøn leân röøng ñoán goã, ñoùng thuyeàn, khai moû, laøm caàu ñöôøng ñeå kieám soáng. Ngoaøi ra, thöïc daân Taây Ban Nha coøn taêng cöôøng vieäc baét cö daân Philippin, baùn sang chaâu Myõ laøm noâ leä. Maët khaùc tình traïng khoán khoå cuûa noâng daân Philippin ñaõ ñaåy hoï vaøo con ñöôøng baùn söùc lao ñoäng cho ñòa chuû baûn xöù vaø tö baûn nöôùc ngoaøi trong caùc ñoàn ñieàn, haàm moû, xí nghieäp. Trong nhöõng naêm ñaàu thoáng trò Philippin, thöïc daân Taây Ban Nha gaëp khaù nhieàu khoù khaên do thöông maïi chính quoác baûo thuû, bò nhöõng ñoái thuû caïnh tranh treân bieån laø Trung Quoác, Nhaät Baûn vaø Haø Lan uy hieáp. Tyû leä giöõa ngöôøi Taây Ban Nha vaø ngöôøi lai Hoa ôû Philippin laø 1:20. Ñeán theá kyû XIX, veà cô baûn ñaõ hình thaønh giai caáp tö saûn thöông maïi cho vay naëng laõi ñòa phöông. Sang theá kyû XX, caùc nöôùc tö baûn Anh, Haø Lan phaùt trieån maïnh meõ vaø laøm maát ñi ñòa vò baù chuû maët bieån cuûa Taây Ban Nha. Thöïc daân Taây Ban Nha ñaõ thi haønh chính saùch ñoùng cöûa, caám tuyeät ñoái vieäc giao löu buoân baùn giöõa Philippin vôùi tö baûn nöôùc ngoaøi. Ñoàng thôøi, Taây Ban Nha vaãn tieáp tuïc duy trì caùc quan heä phong kieán loãi thôøi ôû Philippin, laøm cho khaû naêng giao tieáp vôùi vaên minh phöông Taây treân quaàn ñaûo bò haïn cheá toái ña. Ñaàu theá kyû XIX, kinh teá haøng hoaù phaùt trieån maïnh meõ treân toaøn theá giôùi. Caùc maët haøng xuaát khaåu nhö thuoác laù, cheø, ñöôøng, boâng, chaøm, hoà tieâu, … thu laïi giaù trò lôùn. Rieâng ñöôøng, xuaát khaåu naêm 1835 ñaït ñeán 40.000 taán. Naêm 1810, toång giaù trò xuaát khaåu Philippin ñaït tôùi 5,3 trieäu USD, nhaäp khaåu laø 4,8 trieäu USD. Naêm 1831, toång saûn löôïng xuaát khaåu gai ôû Manila ñaït 316 taán, saùu naêm sau ñaït 2.500 taán. Chính phuû Taây Ban Nha cuõng cho pheùp caùc coâng ty tö baûn nöôùc ngoaøi laäp caùc traïm buoân baùn. Manila trôû thaønh moät thöông caûng quoác teá vôùi 14 coâng ty vaøo naêm 1858. Ñoàng thôøi, Taây Ban Nha cuõng môû caùc hoaït ñoäng quaân söï, chieám ñoùng caùc vöông quoác Hoâloâ vaø Minñanao vaøo giöõa theá kyû XIX ñeå ñoäc chieám toaøn quaàn ñaûo, ngaên ngöøa söï xaâm nhaäp cuûa caùc cöôøng quoác tö baûn Anh, Phaùp, Myõ… Söï thoáng trò cuûa thöïc daân Taây Ban Nha ñaõ laøm naûy sinh yù thöùc daân toäc Philippin. Ñaàu theá kyûXIX, caùc phong traøo noâng daân, thò daân, tieåu tö saûn trí thöùc buøng noå maïnh meõ, chóa muõi nhoïn vaøo thöïc daân Taây Ban Nha, ñòa chuû, giaùo só . Giai taàng phong kieán bò cheøn eùp bôûi thöïc daân Taây Ban Nha, nhaø thôø höôùng hoï vaøo cuoäc ñaáu tranh chung choáng laïi aùch noâ leä thuoäc ñòa. Taàng lôùp trí thöùc Philippin tieáp thu aûnh höôûng cuûa cuoäc caùch maïng tö saûn laàn thöù nhaát ôû Taây Ban Nha (1801-1814) vaø phong traøo ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc ôû caùc thuoäc ñòa Taây Ban Nha ôû Myõ La Tinh (1810-1826), ñaõ hoaït ñoäng soâi noåi haún leân vôùi caùc phong traøo ñoøi quyeàn daân chuû, töï do cho daân toäc Philippin.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 108 -

Tröôùc tình hình ñoù, chính phuû Taây Ban Nha lo sôï phaùi caùc quan chöùc Taây Ban Nha thay theá haàu heát caùc quan chöùc baûn söù trong chính quyeàn vaø quaân ñoäi. Naêm 1823, thuû lónh phong traøo daân toäc trong quaân ñoäi laø Noâvaleùt ñaõ laõnh ñaïo 800 binh lính baûn xöù khôûi nghóa chieám ñöôïc thaønh phoá Manila nhöng bò thaát baïi khi ñaùnh chieám phaùo ñaøi Santiagoâ. Noâng daân tænh Iloâcoát noåi daäy choáng laïi aùch lao dòch naëng neà vaø söï boùc loät cuûa ñòa chuû (1807-1814). Noâng daân ñaûo Xebu noåi daäy khôûi nghóa choáng laïi möùc toâ thueá quaù cao cuûa nhaø thôø (1824). Noâng daân tænh Negoâboât noåi daäy choáng teä tham nhuõng cuûa quan laïi thöïc daân (1844). Ñaùng keå nhaát laø cuoäc khôûi nghóa mang maøu saéc toân giaùo cuûa Kôruùtxô. Quaân khôûi nghóa ñaõ ñaùnh baïi caùc cuoäc ñaøn aùp quaân söï cuûa chính quyeàn Taây Ban Nha, gieát cheát vieân toaøn quyeàn. Maëc daàu bò thaát baïi nhöng cuoäc khôûi nghóa ñaõ baùo hieäu moät cuoäc ñaáu tranh daân toäc maïnh meõ ñang ñeán gaàn.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 109 -

3. PHONG TRAØO DAÂN TOÄC TÖ SAÛN PHILIPPIN CUOÁI THEÁ KYÛ XIX ÑAÀU THEÁ KYÛ XX

Söï thöùc tænh daân toäc vaø cuoäc khôûi nghóa Kavittô (1872) Sau hôn 200 naêm thoáng trò, thöïc daân Taây Ban Nha ñaõ caáy leân ôû Philippin maàm moáng cuûa xaõ hoäi phöông Taây. Quan heä saûn xuaát tö baûn chuû nghóa ñònh hình vaø cuøng vôùi noù laø giai caáp tö saûn, tieåu tö saûn, coâng nhaân thuoäc ñòa ra ñôøi. Nhöõng luoàng tö töôûng môùi daân chuû tö saûn traøn vaøo Philippin laøm thöùc tænh tinh thaàn daân toäc vaø tö töôûng ñoäc laäp töï do, nhaát laø trong taàng lôùp tö saûn vaø tieåu tö saûn. Cuoäc caùch maïng tö saûn laàn thöù hai naêm 1868 ôû Taây Ban Nha ñaõ laät ñoå ngai vaøng nhaø vua ñaõ aûnh höôûng tôùi Philippin. Chính quyeàn Taây Ban Nha ñaõ thi haønh nhöõng caûi caùch veà giaùo duïc, ban haønh quyeàn töï do daân chuû, haïn cheá veà toå chöùc vaø ngoân luaän ñaõ taïo cho nhaân daân Philippin nhöõng nhaän thöùc môùi veà quyeàn ñoäc laäp, töï do cuûa daân toäc. Thaùng 12/1870, chính phuû phaûn ñoäng ñöôïc taùi hoài ôû Taây Ban Nha. Neàn thoáng trò thöïc daân phaûn ñoäng ñöôïc phuïc hoài ôû Philippin .Nhöõng caûi caùch daân chuû bò thuû tieâu, nhaân daân bò khuûng boá naëng neà, ruoäng ñaát trôû laïi tay nhaø thôø, ñòa chuû, noâng daân bò bieán thaønh taù ñieàn. Moät soá noâng daân bò sung vaøo quaân ñoäi, nhaø maùy, xí nghieäp quaân söï. Maâu thuaãn daân toäc phaùt trieån leân ñænh ñieåm laøm buøng noå cuoäc khôûi nghóa cuûa coâng nhaân ôû coâng binh xöôûng Xeâñula phaûn ñoái thueá thaân vaø nghóa vuï lao dòch. Moät keá hoaïch khôûi nghóa cuûa coâng nhaân vaø binh lính ôû Kavittô vaø Manila ra ñôøi. Theo keá hoaïch, ñeâm 20/1/1872, coâng nhaân, noâng daân Kavittô vaø só quan, binh lính Manila seõ ñoàng thôøi noåi daäy khôûi nghóa. Nhöng ôû Manila, keá hoaïch khôûi nghóa bò baïi loä, chính quyeàn thöïc daân ñaõ nhanh choùng daäp taét cuoäc khôûi nghóa. Tuy vaäy, khôûi nghóa ôû Kavittô vaãn dieãn ra theo ñuùng keá hoaïch. Ñeâm 20/1/1872, quaàn chuùng khôûi nghóa hoâ vang khaåu hieäu “Ñaû ñaûo boïn Taây Ban Nha “, “Gieát heát boïn giaùo só”. Nghóa quaân chieám ñöôïc caûng San Philips, noâng daân ngoaïi oâ Kavittô noåi daäy keùo vaøo phoái hôïp vôùi quaân khôûi nghóa. Nghóa quaân chieám ñöôïc vaø laøm chuû thaønh phoá trong ba ngaøy, nhöng laïi chæ giam mình trong thaéng lôïi maø khoâng tieáp tuïc môû roäng ñòa baøn khôûi nghóa. Thöïc daân Taây Ban Nha phaûn coâng, khuûng boá daõ man, xöû töû nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo, baét giam vaø ñaøy aûi hôn 200 ngöôøi coù tö töôûng töï do. Trong soá ñoù coù 3 vò cha coá Philippin laø Buoácgoát (Busgos), Goâmmet (Gormer), Giamoâra (Zamora), nhöõng ngöôøi sau naøy trôû thaønh caùc lieät só cuûa söï nghieäp daân toäc Philippin. Nhieàu ngöôøi khaùc phaûi chaïy troán sang Hoàng Coâng, Singapore, Nhaät Baûn, Paris vaø caû Mañrít.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 110 -

Thöïc daân Taây Ban Nha khuûng boá daõ man caùc chieán só ñaáu tranh cho neàn ñoäc laäp, töï do cuûa daân toäc Philippin, hoøng thuû tieâu yù thöùc daân toäc Philippin song chính haønh ñoäng daõ man ñoù laïi lay ñoäng taän goác reã tình caûm daân toäc cuûa nhaân daân Philippin. Maëc daàu bò thaát baïi, nhöng cuoäc khôûi nghiaõ ñaõ chöùng toû khaû naêng lieân keát giöõa caùc taàng lôùp trong xaõ hoäi Philippin choáng laïi chính quyeàn thöïc daân Taây Ban Nha.

Lieân Minh Philippin vaø toå chöùc Katipunan Cuoâïc khôûi nghiaõ Kavitô bò ñaøn aùp ñaãm maùu, nhieàu trí thöùc Philippin phaûi chaïy ra nöôùc ngoaøi. Hoï ñaõ phaùt ñoäng “phong traøo tuyeân truyeàn” ñoøi quyeàn bình ñaúng, töï do vaø keâu goïi söï thöùc tænh daân toäc Philippin, laõnh tuï xuaát saéc cuûa phong traøo naøy laø Hoâxeâ Ridan (Jose Rizal 1861-1896) Hoâxeâ Ridan sinh tröôûng trong moät gia ñình giaøu coù ôû Kalampa thuoäc tænh Lapuna. Meï oâng laø moät trí thöùc raát gioûi tieáng Taây Ban Nha vaø laø ngöôøi coù tö töôûng töï do daân toäc. Thuôû nhoû, oâng ñöôïc giaùo duïc taïi tröôøng doøng teân ôû Manila vaø ñöôïc linh muïc Buoácgoát nhaän laøm con ñôõ ñaàu. Cuoäc khôûi nghiaõ Kavittô thaát baïi, meï oâng bò giam caàm, cha Buoácgoát bò töû hình, oâng lôùn leân trong noãi khoå ñau, maát maùt cuûa gia ñình vaø toå quoác. Ñieàu ñoù hình thaønh trong oâng tö töôûng yeâu nöôùc vaø tinh thaàn nhaân vaên chuû nghiaõ. Ngay töø thôøi ñi hoïc, oâng ñaõ toû ra laø ngöôøi coù khaû naêng xuaát saéc veà thô vaên vaø ñieâu khaéc. Naêm 1879, oâng xuaát saûn taäp thô “Göûi thanh nieân Philippin”, keâu goïi thanh nieân Philippin ñaáu tranh cho neàn ñoäc laäp vaø töông lai cuûa ñaát nöôùc. Sau ñoù, oâng toát nghieäp Tröôøng Ñaïi hoïc Y khoa ôû Mañrít. OÂng ñaõ ñi nhieàu nöôùc chaâu AÂu vaø xuaát baûn nhieàu taùc phaåm noåi tieáng, keâu goïi tinh thaàn yeâu nöôùc trong nhaân daân Philippin, toá caùo toäi aùc cuûa thöïc daân Taây Ban Nha, noãi thoáng khoå cuûa nhaân daân vaø ñaû kích caùc doøng ñaïo Taây Ban Nha. Naêm 1887, taïi Beùc Lin, oâng xuaát baûn taùc phaåm “El Filibusterismo” (Noåi loaïn) thoåi vaøo Philippin moät luoàng gioù ñaáu tranh daân toäc maïnh meõ, phaàn lôùn caùc taùc phaåm cuûa oâng ñeàu ñöôïc gôûi veà nöôùc ñaêng treân baùo “ Ñoaøn keát” (La solidaridad). Do Ñen Pila (Del Pilar) laøm chuû buùt. Thaùng 6/1892, Hoâxeâ Ridan trôû veà Manila, saùng laäp ra toå chöùc “Lieân minh Philippin” (Liga Filipina), moät toå chöùc hoøa bình ñaáu tranh cho söï caûi thieän veà xaõ hoäi vaø chính trò cuûa nhaân daân Philippin. Muïc tieâu ñaáu tranh cuûa Lieân minh goàm boán noäi dung chính: - Thoáng nhaát toaøn quaàn ñaûo thaønh laäp moät quoác gia lôùn maïnh, - Choáng baïo löïc vaø baát coâng, - Phaùt trieån giaùo duïc, coâng nghieäp, noâng nghieäp vaø buoân baùn , - Thi haønh caûi caùch.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 111 -

Taàng lôùp trí thöùc taäp trung ñoâng ñaûo trong toå chöùc, uûng hoä quan ñieåm oân hoøa cuûa Hoâxeâ Ridan. Hoï tin raèng, chæ caàn duøng bieän phaùp giaùo duïc seõ caûi thieän ñöôïc ñôøi soáng nhaân daân vaø tin töôûng vaøo con ñöôøng caûi caùch cuûa chính phuû Taây Ban Nha maø khoâng tin vaøo löïc löôïng quaàn chuùng nhaân daân. Vì vaäy, chæ vaøi ngaøy sau khi ra ñôøi, Lieân minh Philippin ñaõ tan raõ khi Hoâxeâ Ridan bò baét vaø ñaøy ñi Minñanao. Söï nghieäp chính trò cuûa Hoâxeâ Ridan keát thuùc, song ñaõ ñaët neàn moùng cho phong traøo daân toäc tö saûn Philippin phaùt trieån. Thaùng 7/1892, Anñôreùt Boâniphaxioâ (Andres bonifacio) cuøng vôùi Eâmilioâ Giaxintoâ (Emilio Jacinto) saùng laäp ra moät toå chöùc caùch maïng môùi laø “Katipunan” (lieân hieäp nhöõng ngöôøi con yeâu quyù cuûa nhaân daân) ôû Manila. Boâniphaxioâ sinh ngaøy 30/11/1863 ôû ngoaïi oâ Manila, trong moät gia ñình heøn keùm. OÂng moà coâi cha töø naêm 14 tuoåi, vöøa phaûi lao ñoäng ñeå kieám soáng, vöøa phaûi töï hoïc. Baïn oâng laø Giaxintoâ cuøng xuaát thaân ngheøo khoå, nhöng baèng yù chí vaø nghò löïc, oâng ñaõ toát nghieäp ñaïi hoïc. Hoäi Katipunan do moät hoäi ñoàng toái cao goàm ba ngöôøi laõnh ñaïo, hoaït ñoäng thoâng qua caùc hoäi ñoàng ñòa phöông ôû caùc tænh, thaønh phoá. Hoäi neâu ra hai muïc tieâu laø giaønh ñoäc laäp baèng vuõ löïc vaø thoáng nhaát taát caû ngöôøi daân Philippin trong moät quoác gia daân toäc. Thaùng 7/1896, caùc nhaø laõnh ñaïo Katipuman ñaõ lieân heä vôùi Hoâxeâ Ridan ñang bò ñaøy ôû Dapitan thuoäc Minñanao. Hoâxeâ Ridan töø choái hôïp taùc vaø caûnh baùo hoï laø keá hoaïch baét ñaàu moät cuoäc caùch maïng laø quaù sôùm vaø caàn phaûi chuaån bò nhieàu hôn nöõa. Ngaøy 30/12/1896, chính phuû Taây Ban Nha ñaõ keát toäi Hoâxeâ Ridan kích ñoäng noåi loaïn vaø xöû baén oâng. Ñoù chính laø ngoøi noå cho moät cuoäc caùch maïng tö saûn giaûi phoùng daân toäc Philippin buøng noå.

Cuoäc caùch maïng tö saûn Philippin vaø söï can thieäp cuûa ñeá quoác Myõ Töø naêm 1894, phong traøo ñaáu tranh cuûa giai caáp noâng daân buøng noå maïnh meõ ñaõ thuùc ñaåy caùc nhaø laõnh ñaïo Katipunan tích cöïc chuaån bò khôûi nghóa. Ngaøy 28/8/1896, Boâniphaxioâ phaùt ra lôøi keâu goïi khôûi nghóa. Nhaân daân toaøn quoác ñoàng loaït noåi daäy khôûi nghóa choáng chính quyeàn thöïc daân Taây Ban Nha. Caùi cheát cuûa Hoâxeâ Ridan ñaõ laøm cho khoâng khí caùch maïng ngaøy caøng soâi suïc. Quaân khôûi nghóa taán coâng maõnh lieät vaøo Manila vaø Kavittô nhöng bò thaát baïi. Boâniphaxioâ phaûi laùnh naïn vaøo vuøng nuùi Moântanban (Montalban) ôû Baéc Luxoâng. Ñaàu naêm 1897, Boâniphaxioâ ñaõ thaønh laäp chính quyeàn caùch maïng ôû Teâgieâroát (Tejeros). Nhöng ñöôïc söï uûng hoä cuûa giai caáp tö saûn, ñòa chuû töï do, Aghinanñoâ (Aguinaldo) ñöùng ñaàu löïc löôïng caùch maïng ôû Kavittô ñaõ ñöôïc baàu laøm toång thoáng nöôùc coäng hoøa Philippin.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 112 -

Boâniphaxioâ cuøng caùc nhaø caùch maïng khaùc cuõng laäp ra moät chính phuû ôû Limboân (limbon), nhöng bò Aghinanñoâ keát toäi phaù hoaïi caùch maïng vaø töû hình oâng. Trong khi ñoù, chính phuû Taây Ban Nha ñaõ cöû quaân taêng vieän cuøng vôùi vieân toaøn quyeàn môùi laø poâloâ Rieâgia (polo Rieja) ñeå ñaøn aùp caùch maïng. So saùnh löïc löôïng cheânh leäch veà phía thöïc daân Taây Ban Nha. Thaùng 7/1897, Aghinanño phaûi laùnh naïn ôû Bulacan. Vieân toaøn quyeàn môùi cuûa chính phuû Taây Ban Nha laø Pheùcnanñoâ Princoâ ñeâ Riveâra (F.Rivera) moät maët tieáp tuïc duy trì caùc cuoäc phaûn coâng quaân söï, maët khaùc höùa heïn caûi caùch vaø boài thöôøng 80 vaïn peâxoâ cho chính phuû Aghinanñoâ vaø 90 vaïn peâ xoâ cho caùc gia ñình bò thieät haïi. Chính phuû Aghinanñoâ keâu goïi nhaân daân ngöøng ñaáu tranh vaø töï nguyeän rôøi Philippin sang Hoàng Coâng soáng löu vong. Baát chaáp söï ñaàu haøng cuûa chính phuû Aghinanñoâ, quaàn chuùng nhaân daân Philippin vaãn lieân tuïc noåi daäy khôûi nghóa. Ngaøy 17/4/1898, caùc khu giaûi phoùng trieäu taäp hoäi nghò ñaïi bieåu baàu ra uûy ban haønh chính môùi ôû mieàn Trung Luxoâng do Phônanxinoâ Maéccabuloát (Francisco Makabulos) ñöùng ñaàu. Chính quyeàn Riveâra khoâng toân troïng lôøi höùa, chæ traû moät nöûa soá tieàn ñaõ neâu vaø khoâng ñoaùi hoaøi gì ñeán caûi caùch. Aghinanñoâ duøng 40 vaïn peâxoâ ñeå mua vuõ khí vaø laäp ra “Hoäi nhöõng ngöôøi yeâu nöôùc” ôû Hoàng Coâng, baét lieân laïc vôùi phong traøo caùch maïng trong nöôùc. Caùc cuoäc ñaáu tranh cuûa noâng daân ôû Xeâbu, Giaêmbaleùt, Punai vaø moät soá thaønh phoá dieãn ra quyeát lieät. Tuy nhieân, do löïc löôïng tö saûn trí thöùc laõnh ñaïo caùch maïng phaân taùn neân phong traøo maát phöông höôùng vaø khaù leû teû. Giöõa luùc phong traøo caùch maïng ñang soâi suïc, ngaøy 1/5/1898, haïm ñoäi Myõ do Ñoâ ñoác Ñiuaây (Dewey) ñaùnh chìm haïm ñoäi Taây Ban Nha taïi vònh Manila. Ñiuaây neâu chieâu baøi “beânh vöïc daân toäc bò aùp böùc” ñeå lôïi duïng con baøi Aghinanñoâ nhaèm boùp cheát caùch maïng Philippin ñang treân ñaø phaùt trieån. Chæ trong vaøi tuaàn, toaøn boä ñaûo Luxoâng tröø Manila ñaõ naèm trong tay quaân caùch maïng. ngaøy 12/6/1898, Aghinanñoâ ñaõ trònh troïng tuyeân boá neàn ñoäc laäp cuûa Philippin taïi Kavit, Kavittô (Cavit, Cavite). Ngaøy 23/6/1898, chính phuû caùch maïng ñöôïc thaønh laäp. Quoác hoäi laø cô quan ñaïi bieåu cao nhaát cuûa quaàn chuùng nhaân daân toaøn quaàn ñaûo vaø laø cô quan toái cao cuûa Nhaø nöôùc. Maëc duø toång thoáng khoâng coù quyeàn can thieäp vaøo vieäc trieäu taäp hoäi nghò cuûa Quoác hoäi nhöng laïi ñöôïc pheâ chuaån quyeát nghò cuûa Quoác hoäi. Toång thoáng coù quyeàn boå nhieäm, baõi mieãn caùc boä tröôûng. Ngaøy 29-/11/1898, Hieán phaùp Maloâboát ñöôïc thoâng qua. Chính phuû môùi goàm haàu heát caùc ñaïi bieåu tö saûn vaø ñòa chuû cuõng ñaõ thi haønh moät loaït bieän phaùp nhö: xoùa boû quyeàn luõng ñoaïn kinh teá cuûa nhaø thôø, chuyeån quyeàn sôû höõu ruoäng ñaát veà nhaø nöôùc, thi haønh caûi caùch giaùo duïc ... nhöõng chính saùch naøy taïo ra nieàm tin phaán khôûi cho nhaân daân tieáp tuïc ñaáu tranh caùch maïng.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 113 -

Ngaøy 13/8/1898, quaân Myõ chieám thaønh phoá Manila ñeå giam quaân caùch maïng ngoaøi thaønh phoá. Ngaøy 10/12/1898, Hoäi nghò Pari chaám döùt cuoäc chieán tranh Myõ - Taây Ban Nha. Phaùi vieân cuûa chính phuû Aghinanñoâ khoâng ñöôïc tham döï. Ngaøy 23/1/1899, Hieán phaùp Maloâboát chính thöùc ban haønh vaø Aghinanñoâ tuyeân theä nhaäm chöùc toång thoáng. Chính phuû Aghinanñoâ tieáp tuïc toå chöùc khaùng chieán choáng Myõ, kieân quyeát giaønh ñoäc laäp daân toäc. Tuy vaäy, do töông quan löïc löôïng vaø thaùi ñoä oân hoøa cuûa chính phuû maø quaân caùch maïng bò doàn veà vuøng röøng nuùi ôû Baéc Luxoâng. Töø naêm 1900, löïc löôïng chuû löïc Philippin bò tan vôõ vaø cuoäc ñaáu tranh ñöôïc tieán haønh döôùi hình thöùc chieán tranh du kích. Caùc hoaït ñoäng naøy bò taét daàn sau khi Aghinanñoâ vaø chính phuû cuûa oâng bò baét vaøo thaùng 3 naêm 1901. Maëc daàu chieán ñaáu raát duõng caûm, kieân cöôøng, nhöng nhaân daân Philippin vaãn khoâng theå choáng ñöôïc quaân ñoäi Myõ. Cuoäc caùch maïng tö saûn Philippin keát thuùc trong söï chuyeån giao quyeàn löïc giöõa Myõ vaø Taây Ban Nha.

Neàn thoáng trò cuûa Myõ vaø cuoäc ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc cuûa nhaân daân Philippin Sau khi ñaøn aùp caùc löïc löôïng caùch maïng Philippin, thaùng 7/1901, chính phuû Maùckinlaây (Mc. Killey) ñaõ cöû moät uûy ban 5 ngöôøi do thaåm phaùn Uyliam Taùp (William Taft) daãn ñaàu sang Philippin laäp heä thoáng chính quyeàn thuoäc ñòa cuûa Myõ. Khoaûng 440 ñaïo luaät ñöôïc chính phuû Myõ ban boá nhaèm thieát laäp moät heä thoáng chính quyeàn thöïc daân taïi Philippin. Ngöôøi Philippin ñöôïc quyeàn tham gia chính quyeàn ôû tænh vaø thaønh phoá trôû xuoáng. Caùc coá vaán Myõ ñoùng vai troø giaùm saùt vaø chæ ñaïo, duy trì luaät daân söï töø thôøi thoáng trò cuûa Taây Ban Nha. Toøa aùn toái cao cuûa Myõ ñöôïc laäp ra do moät chaùnh aùn baûn xöù ñöùng ñaàu vaø 3 uûy vieân giuùp vieäc. Thaùng 7/1902, Quoác hoäi Philippin thoâng qua ñaïo luaät toå chöùc qui ñònh : Quoác hoäi goàm 80 ñaïi bieåu do caùc khu vöïc baàu cöû ra, moãi khu vöïc laø moät ngöôøi. Quyeàn haønh phaùp thuoäc veà Toaøn quyeàn treân cô sôû söï giuùp ñôõ ñaéc löïc cuûa Thöôïng nghò só Quoác hoäi. Hai ñaïi bieåu Philippin seõ laø thaønh vieân Quoác hoäi Myõ nhöng khoâng ñöôïc quyeàn boû phieáu. Do phong traøo daân toäc vaãn tieáp tuïc phaùt trieån neân chính phuû Myõ ñaõ ban boá ñaïo luaät choáng noåi loaïn, caám tuyeân truyeàn ñoøi ñoäc laäp vaø döïng côø Philippin. Quyeàn quaûn lyù tieàn teä thuoäc veà toång thoáng Myõ, quyeàn baõi boû caùc ñaïo luaät thuoäc veà quoác hoäi Myõ, vaø khaùng caùo ñöôïc toøa aùn toái cao Oasinhtôn xem xeùt. Chính saùch naøy cuûa Myõ thi haønh trong suoát thôøi gian thoáng trò ôû Philippin. Veà kinh teá, chính phuû Myõ ít nhieàu quan taâm ñeán vieäc phaùt trieån kinh teá, thaønh laäp ngaân haøng Philippin nhaèm cung caáp caùc khoaûn vay daøi haïn ñeå phaùt trieån coâng nghieäp thuoäc ñòa, phuïc vuï cho tö baûn Myõ. Döôùi thôøi toaøn quyeàn Myõ Harisôns ( Francis Burton Harrison 1912-1921), tö baûn Myõ taêng cöôøng vieäc ñaàu tö tö baûn vaøo

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 114 -

Philippin. Caùc ngaønh kinh teá coâng nghieäp, noâng nghieäp, giao thoâng vaän taûi... phaùt trieån theo höôùng tö baûn chuû nghóa vôùi söï tham gia tích cöïc cuûa tö saûn daân toäc Philippin. Ngaønh giaùo duïc cuõng ñöôïc chính phuû Myõ quan taâm. Phong traøo daân toäc tö saûn Philippin tieáp tuïc dieãn ra nhöng theo höôùng thoûa hieäp. Giai caáp tö saûn, ñòa chuû taäp hôïp quanh Ñaûng Lieân bang vaø Ñaûng Daân toäc (Nacionalista). Caû hai Ñaûng naøy ñeàu chuû tröông giaønh ñoäc laäp daân toäc cho Philippin baèng con ñöôøng hoøa bình. Thuû lónh cuûa Ñaûng daân toäc laø Sergio Osmena vaø Manuel Quezon töøng giöõ chöùc Chuû tòch Quoác hoäi vaø laø ñaïi bieåu Philippin taïi Quoác hoäi Myõ töø naêm 1909. Naêm 1916, chính phuû Myõ buoäc phaûi cho pheùp Philippin ñöôïc quyeàn töï trò vôùi quyeàn haønh phaùp thuoäc veà Toaøn quyeàn, quyeàn laäp phaùp thuoäc veà Quoác hoäi (2 vieän), quyeàn tö phaùp thuoäc veà toøa aùn toái cao. Giao cho ngöôøi Philippin kieåm soaùt coâng vieäc ñoái noäi treân cô sôû giaùm saùt cuûa Myõ. Thaùng 12/1932, ñoaøn ñaïi bieåu Quoác hoäi Philippin do Osmena daãn ñaàu tôùi Oasinhtôn vaän ñoäng, ñöôïc Quoác hoäi Myõ thoâng qua ñaïo luaät Hare - Hawe veà quyeàn töï trò cho Philippin. Maëc duø toång thoáng Herbest Hoover phuû quyeát, song ñaïo luaät vaãn ñöôïc aùp duïng taïi Philippin. Ngaøy 24/3/1934, toång thoáng Myõ Roosevelt ñaõ kyù ñaïo luaät ñoäc laäp töông töï mang teân Tydings Me Duffie, trong ñoù qui ñònh xoùa boû moïi söï baát bình ñaúng. Ngaøy 15/11/1935, nöôùc Philippin thònh vöôïng ñaõ chính thöùc tuyeân boá thaønh laäp taïi Manila do Manuel Quezon laøm toång thoáng vaø Osmena laøm phoù toång thoáng. Toaøn quyeàn Frank Murphy trôû thaønh cao uûy ñaàu tieân taïi Philippin. Quan heä ngoaïi giao vaø quoác phoøng vaãn thuoäc quyeàn kieåm soaùt cuûa Myõ. Toång thoáng Myõ vaãn coù quyeàn cao nhaát veà thoâng qua hoaëc phuû quyeát caùc ñieàu khoaûn cuûa Hieán phaùp. Quaân ñoäi Myõ vaãn ñoùng taïi Philippin ñeå saün saøng can thieäp vaøo noäi boä chính phuû. Haøng hoøa cuûa Myõ nhaäp khaåu vaøo Philippin vaãn ñöôïc mieãn thueá hoaøn toaøn. Trong khi ñoù haøng hoùa cuûa Philippin nhaäp vaøo Myõ chòu thueá 5% (1941) vaø taêng leân 25% (1946). Chính phuû môùi neâu ra chính saùch phaùt trieån kinh teá laâu daøi laø: ña daïng hoùa saûn xuaát, caûi tieán kyõ thuaät vaø haï giaù thaønh saûn phaåm. Trong khi treân thöïc teá, neàn kinh teá Philippin bò coät chaët vaøo neàn kinh teá Myõ, caùc caên cöù quaân söï Myõ ôû Philippin vaãn tieáp tuïc toàn taïi laø thaùch thöùc lôùn nhaát vôùi söï nghieäp ñaáu tranh giaønh ñoäc laäp cuûa nhaân daân Philippin. Ngaøy 8/12/1941, phaùt xít Nhaät taán coâng Traân Chaâu Caûng vaø sau ñoù vaøi giôø neùm bom Philippin . Ñeán ngaøy 6/12/1942, phaùt xít Nhaät hoaøn toaøn laøm chuû quaàn ñaûo, buoäc quaân Myõ phaûi ñaàu haøng. Chính phuû Quezon chaïy thoaùt sang Australia. Nhaân daân Philippin bò boùc loät naëng neà ñaõ anh duõng toå chöùc cuoäc chieán tranh du kích choáng Nhaät khaép toaøn quoác. Quaân Nhaät vaø chính phuû buø nhìn Jose P.Laurel thöïc teá chæ kieåm soaùt ñöôïc 12/48 tænh. Ñöôïc söï vieän trôï cuûa Myõ, “Quaân ñoäi nhaân daân choáng Nhaät” goïi taét laø Hukbalahap do Luis Taruc vaø Casto Alejan drino laõnh

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 115 -

ñaïo, trôû thaønh haït nhaân cuûa phong traøo khaùng Nhaät. Löïc löôïng naøy khoaûng 30.000 ngöôøi, hoï laäp chính quyeàn Xoâ Vieát ôû caùc vuøng giaûi phoùng, chia ñaát ñai cho noâng daân vaø laäp ra caùc hôïp taùc xaõ. Cuoái 9/1944, quaân Myõ baét ñaàu neùm bom Philippin. Ngaøy 20/10/1944, boán sö ñoaøn vaø 650 taøu chieán Myõ do cöïu cao uûy Myõ ôû Philippin laø Mc. Athur chæ huy ñaõ ñoå boä vaøo Leyte. Cuoäc chieán tranh Myõ - Nhaät ñaõ dieãn ra quyeát lieät. Quaân Nhaät maëc duø bò thaát baïi naëng neà, nhöng maõi ñeán ngaøy 3/9/1945, tö leänh quaân Nhaät taïi Philippin laø nguyeân soaùi Yamashita môùi chòu ñaàu haøng töôùng Mc. Arthur. Nhaân daân Philippin maø ñaïi dieän laø toå chöùc Hukbalahap ñoùng vai troø quan troïng trong thaéng lôïi naøy, nhöng thaønh quaû laïi rôi vaøo tay ñeá quoác Myõ vaø chính phuû Osmena laäp laïi vaøo ngaøy 27/2/1945. Ngay sau khi Nhaät ñaàu haøng, quaân Myõ ñaõ ngay laäp töùc tieán haønh ñaøn aùp caùc löïc löôïng khaùng chieán, ra leänh töôùc vuõ khí “Quaân ñoäi nhaân daân choáng Nhaät”. Ñaûng Coäng saûn Philippin thaønh laäp vaøo 7/11/1930 treân cô sôû Ñaûng Coâng nhaân (10/1924). Thaùng 10/1938, Ñaïi hoäi laàn thöù 3 cuûa Ñaûng ñöôïc toå chöùc coâng khai vôùi 5000 ñaïi bieåu, quan saùt vieân laø moät khaùch môøi, ñoù laø moät thaéng lôïi lôùn cuûa Ñaûng. Ñaûng ra nghò quyeát thaønh laäp moät maët traän choáng nguy cô xaâm löôïc Nhaät. Trong thôøi gian Nhaät chieám ñoùng Philippin, Ñaûng Coäng saûn ñaõ tham gia vaø laø haït nhaân cuûa “Quaân ñoäi nhaân daân choáng Nhaät ”. Tröôùc söï ñaøn aùp cuûa Myõ vaø chính quyeàn tay sai, Ñaûng Coäng saûn Philippin cuøng vôùi “Quaân ñoäi nhaân daân choáng Nhaät”(cuõ) ruùt vaøo röøng tieán haønh cuoäc chieán tranh du kích vaø giaønh laïi quyeàn kieåm soaùt ôû mieàn Trung Luxoâng. Maët khaùc, Myõ tieán haønh taùi thieát Philippin nhö laäp laïi traät töï, môû laïi tröôøng hoïc vaø heä thoáng thoâng tin lieân laïc, cung caáp löông thöïc, quaàn aùo, nhaø cöûa, chaêm soùc y teá cho daân cö. Chính phuû Myõ ñaõ neâu chieâu baøi vieän trôï cho chính phuû thònh vöôïng chung 72 trieäu USD ñeå taùi thieát Philippin. Thöïc chaát, ñaây laø nhöõng buø ñaép thieät haïi maø cuoäc chieán tranh Myõ - Nhaät ñaõ taøn phaù ôû quaàn ñaûo. Ngaøy 23/4/1946, cuoäc toång tuyeån cöû ñaàu tieân sau chieán tranh ñaõ ñöôïc tieán haønh. OÂng Manuel Roxas, thuû lónh phaùi höõu thaân Myõ trong Ñaûng Daân toäc giaønh ñöôïc chöùc toång thoáng cuûa chính phuû coäng hoøa Philippin ngaøy 4/7/1946. Nöôùc coäng hoøa Philippin ra ñôøi nhö Myõ ñaõ höùa heïn trong ñaïo luaät Tydings Me Duffie (24 /3/1934) nhöng thöïc chaát vaãn laø moät nöôùc thuoäc ñòa kieåu môùi cuûa Myõ. Ñieàu naøy ñöôïc theå hieän roõ trong “Ñaïo luaät Bell” veà thöông maïi vaø “Ñaïo luaät Tydings” veà khoâi phuïc Philippin. Theo ñaïo luaät Bell, haøng hoùa Myõ nhaäp khaåu vaøo Philippin ñöôïc mieãn thueá, ngöôøi Myõ ôû Philippin ñöôïc höôûng quyeàn daân söï bình ñaúng vôùi ngöôøi Philippin, töùc laø quyeàn khai thaùc taøi ngyueân thieân nhieân Philippin, Philippin phaûi cam keát duy trì tæ giaù hoái ñoaùi 2 Peâsoâ =1USD vaø seõ khoâng ñình chæ chuyeån ñoåi neáu khoâng ñöôïc söï ñoàng yù cuûa Myõ. Maët khaùc, chính phuû Myõ ñaõ duy trì nhieàu phaùi

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 116 -

ñoaøn ôû Philippin nhö: phaùi ñoaøn boài thöôøng chieán tranh, phaùi ñoaøn xaây döïng caùc keá hoaïch phaùt trieån, phaùi ñoaøn laâm thôøi baûo quaûn caùc cô quan an ninh vaø thoâng tin, phaùi ñoaøn caûi caùch giaùo duïc... ñeå giaùm saùt haønh ñoäng cuûa chính phuû Roxas. Chính phuû Philippin coøn phaûi kí hieäp ñònh noâ dòch vaøo thaùng 3/1947 veà vieäc Myõ ñöôïc thueâ ñaát ñai ñeå xaây döïng 23 caên cöù quaân söï ôû Philippin trong 99 naêm. Ñoaøn coá vaán quaân söï Myõ chòu traùch nhieäm huaán luyeän vaø xaây döïng quaân ñoäi Philippin. Tröôùc tình hình ñoù, cuoäc ñaáu tranh giaønh ñoäc laäp thöïc söï cuûa nhaân daân Philippin vaãn dieãn ra maïnh meõ. Töø naêm 1946 ñeán naêm 1950, quaân ñoäi Hukbalahap hoaït ñoäng maïnh ôû Luxoâng vaø gaây cho chính phuû nhieàu khoù khaên. Thaùng 4/1948, chính phuû Quirino (Quirino phoù toång thoáng thay theá Roxas khi oâng naøy cheát ngaøy 15/4/1948) phaûi môøi Tarue (laõnh tuï cuûa Hukbalahap) tham gia nghò vieän. Nhöng ngay sau ñoù, nhaän thaáy chính phuû Quirino khoâng thöïc hieän ñöôïc caùc chính saùch vaø laø tay sai cuûa Myõ, Tarue ñaõ keâu goïi nhaân daân Philippin tieáp tuïc ñaáu tranh laät ñoå chính quyeàn. Ñaàu naêm 1950, Hukbalahap ñoåi teân thaønh Hukbong Mapagpalayang Bayan (Quaân giaûi phoùng nhaân daân) tieán haønh cuoäc tieán coâng toaøn daân choáng chính phuû Quirino. Thaùng 10/1950, chính phuû Quirino môû roäng caùc cuoäc ñaøn aùp quaân söï vôùi söï giuùp söùc cuûa Myõ, “Quaân giaûi phoùng nhaân daân” buoäc phaûi ruùt vaøo röøng nuùi vaø ñi vaøo hoaït ñoäng bí maät.

4. PHILIPPIN TÖØ NAÊM 1951 ÑEÁN NAY
Cuoäc baàu cöû toång thoáng thaùng11/1945 vôùi thaéng lôïi thuoäc veà Quirino laõnh tuï cuûa Ñaûng töï do (phaân hoùa töø Ñaûng Daân toäc). Tuy nhieân, söï thaéng lôïi naøy cuûa Quirino laø vì tieàn baïc, aùp löïc quaân söï vaø gian laän kieåm phieáu (1/5 soá phieáu giaønh ñöôïc). Chính quyeàn Philippin luùc naøy trôû neân boái roái chöa töøng thaáy. Caùn caân thanh toaùn vaø taøi chính khuûng hoaûng nghieâm troïng, kinh teá sa suùt, caùc cuoäc ñaáu tranh vuõ trang cuûa quaân giaûi phoùng vaø nhaân daân dieãn ra quyeát lieät... Chính phuû Myõ ñaõ vieän trôï cho Philippin khoaûng 2 tæ USD töø sau ngaøy ñoäc laäp ñeán thaùng 1-1950. Naïn tham nhuõng ñaõ laøm cho chính phuû Quirino bò maát uy tín nghieâm troïng.Trong cuoäc baàu cöû naêm 1951, Ñaûng töï do bò thaát baïi naëng neà, Ñaûng Daân toäc thaéng theá vaø oâng Ramon Magsaysay leân laøm thoång thoáng. Chính phuû Myõ ñaõ thöïc hieän chöông trình vieän trôï kinh teá trò giaù 250 trieäu USD trong voøng 5 naêm vôùi nhöõng ñieàu khoaûn troùi buoäc. Chính phuû môùi ñaõ thi haønh moät loaït bieän phaùp veà taøi chính nhö: quaûn lyù nguoàn thueá laøm cho nguoàn thu naøy vaøo naêm 1951-1952 taêng gaáp hai laàn so vôùi naêm 1949 -1950 (294 trieäu peâso vôùi 150 trieäu peâso). Ngaân haøng trung öông ñöôïc thaønh laäp vaø quaûn lyù chaët cheõ veà tín duïng, luaät löông toái thieåu ñöôïc aùp duïng. Philippin cam keát khoâng haïn ñònh veà quyeàn löïc quaân söï cuûa Myõ thoâng qua hieäp ñònh song phöông kyù taïi Oasinhtôn vaøo 8/1951.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 117 -

Chính phuû Magsaysay ñaõ thi haønh moät soá bieän phaùp khaùc veà vieäc laøm trong saïch chính quyeàn vaø naâng cao hieäu quaû laøm vieäc cuûa noù. Chính phuû coøn tieán haønh caûi caùch noâng nghieäp, thaønh laäp cô quan taùi ñònh cö vaø ñònh cö , khoâi phuïc quoác gia, thaønh laäp ngaân haøng noâng thoân vaø môû roäng phong traøo hôïp taùc noâng nghieäp. Veà coâng thöông nghieäp, chính phuû ñaõ aùp duïng caùc bieän phaùp kieåm soaùt thueá xuaát nhaäp khaåu vaø baûo veä caùc ngaønh coâng nghieäp trong nöôùc. Nhöõng bieän phaùp tích cöïc ñoù ñaõ giuùp cho neàn kinh teá Philippin töø naêm 1953-1956 ñaït möùc taêng tröôûng khoaûng 25%. Tuy nhieân, vai troø cuûa Myõ vaãn heát söùc quan troïng trong neàn kinh teá Philippin. Toác ñoä phaùt trieån kinh teá cuûa Phlippin baét ñaàu chaäm laïi töø naêm 1957 vì phong traøo phaûn ñoái söï coù maët cuûa caùc caên cöù quaân söï Myõ ôû Philippin. Caùc toång thoáng Philippin töø Garcia ñeán Maùccoát (1957-1986) ñaõ ñeà ra chính saùch caûi caùch kinh teá Philippin töø cô caáu kinh teá noâng nghieäp nöûa phong kieán sang cô caáu kinh teá coâng noâng nghieäp, trong ñoù kinh teá nhaø nöôùc giöõ vai troø quan troïng trong söï phaùt trieån. Töø naêm 1965, neàn kinh teá Philippin baét ñaàu troãi daäy. Veà noâng nghieäp naêm 1972, toång thoáng Maùccoát tieán haønh caûi caùch ruoäng ñaát laàn thöù hai nhaèm phaùt trieån quan heä saûn xuaát tö baûn chuû nghóa trong noâng nghieäp: thaønh laäp toøa aùn giaûi quyeát caùc tranh chaáp veà ruoäng ñaát, laäp uûy ban thueâ ñaát noâng nghieäp, xaùc laäp quyeàn sôû höõu cuûa tö baûn ruoäng ñaát,... Ñoàng thôøi, chính phuû Philippin coøn taêng cöôøng ñaàu tö tín duïng noâng nghieäp, thay ñoåi cô caáu caây troàng, höôùng tôùi xuaát khaåu nhö caø pheâ, abaca cho sôïi, mía, boâng, chuoái, luùa,...Maët khaùc, chính phuû Philippin ñaõ taäp trung öu tieân cho nhöõng ngaønh coù nhieàu tieàm naêng nhö laâm nghieäp vaø haûi saûn. Veà coâng nghieäp, ñeå phaùt huy theá maïnh cuûa coâng nghieäp vöøa vaø nhoû, chính phuû Philippin taäp trung nguoàn voán vaø nhaân coâng cho lónh vöïc naøy. Ñoàng thôøi naém baét cô hoäi phaùt trieån coâng nghieäp hieän ñaïi treân cô sôû nguoàn voán vaø kyõ thuaät cuûa tö baûn Myõ. Khu vöïc kinh teá nhaø nöôùc ñaûm baûo vieäc phaùt trieån cô sôû haï taàng (ñöôøng xaù, caàu coáng,...) dòch vuï caùc ngaønh coâng nghieäp naëng nhö luyeän kim, ñoùng taøu, cheá taïo maùy. Nhôø ñoù, neàn kinh teá Philippin trong nhöõng naêm 70 ñaõ phaùt trieån vôùi toác ñoä maïnh meõ, ñaït möùc trung bình 6,2% naêm, laøm thay ñoåi cô caáu kinh teá töø noâng nghieäp sang coâng noâng nghieäp hieän ñaïi. Caùc chöông trình phaùt trieån kinh teá ñaát nöôùc ñeàu hoaøn thaønh. Vaøo ñaàu nhöõng naêm 80 cuûa theá kyû naøy, ôû Philippin ñaõ dieãn ra cuoäc khuûng hoaûng toaøn dieän veà chính trò, kinh teá. Chính phuû cuûa oâng Maùccoát sa vaøo naïn tham nhuõng, hoái loä, maát uy tín nghieâm troïng trong nhaân daân vaø quoác teá. Neàn kinh teá bò khuûng hoaûng, tyû leä laïm phaùt taêng nhanh. Thaùng 2/1986, baø Akinoâ leân laøm toång thoáng thay Maùtcoát, ñaõ thi haønh nhieàu bieän phaùp quan troïng ñeå khoâi phuïc vaø phaùt trieån kinh teá. Ñeå taêng cöôøng hôn nöõa quan heä saûn xuaát tö baûn chuû nghóa, chính phuû

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 118 -

Akinoâ ñaõ tö nhaân hoùa caùc xí nghieäp quoác doanh, töï do hoùa ñaàu tö, khai thaùc taøi nguyeân coù keá hoaïch,...Do ñoù töø naêm 1986, toång thu nhaäp quoác daân cuûa Philippin ñaõ khoâng ngöøng taêng leân. Naêm 1988, möùc taêng tröôûng ñaït 6,8% naêm, caùc ngaønh kinh teá ñi vaøo hoaït ñoäng oån ñònh. Nhöng tình hình kinh teá gaëp nhieàu khoù khaên khi xu theá quoác teá thay ñoåi. Möùc taêng tröôûng kinh teá cuûa Philippin laïi giaûm daàn vaøo ñaàu nhöõng naêm 90 cuûa theá kyû. Nhöõng caên beänh traàm kha cuûa Philippin taùi phaùt. Phong traøo ñaáu tranh ñoøi Myõ ruùt khoûi caùc caên cöù quaân söï ôû Philippin dieãn ra maïnh meõ. Naêm 1992, nhöõng só quan vaø binh lính Myõ ñaõ phaûi ruùt khoûi 2 caên cöù quaân söï cuoái cuøng laø Claùc vaø Subic. Nhaân daân Philippin böôùc vaøo moät quaù trình xaây döïng neàn kinh teá môùi. Sau khi nhaän chöùc toång thoáng Philippin, Phiñen Ramoát ñaõ thöïc hieän chöông trình choáng ngheøo ñoùi, thaát nghieäp, caûi thieän haï taàng cô sôû, tìm nguoàn taøi chính, tieát kieäm ñeå traû nôï,... UÛy ban kinh teá vaø phaùt trieån Philippin ñaõ ñeà ra chöông trình kinh teá daøi haïn trong 6 naêm (1993-1998) nhaèm bieán Philippin töø moät neàn kinh teá coøn yeáu ôû chaâu AÙ thaønh moät nöôùc coâng nghieäp môùi. Möùc taêng tröôûng kinh teá naêm 1993 laø 2%, toång thu nhaäp quoác daân laø 61 tyû USD, thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi laø 850 USD naêm 1994. Hieän nay Philippin laø moät trong 10 nöôùc saûn xuaát vaøng haøng ñaàu theá giôùi, vôùi gaàn 200 moû vaøng vaø laø moät nöôùc saûn xuaát ñoàng lôùn nhaát ôû chaâu AÙ. Philippin cuõng ñang thaêm doø vaø khai thaùc caùc moû daàu môùi, moät trong nhöõng moû daàu ñoù coù tröõ löôïng khoaûng 300 trieäu thuøng. Tuy nhieân, neàn kinh teá Philippin vaãn coøn töông ñoái laïc haäu vôùi 1/2 daân soá noâng nghieäp, taïo ra 1/2 toång thu nhaäp quoác daân. Nhieàu vaán ñeà quan troïng ñang toàn taïi nhö vaán ñeà daân soá taêng nhanh, vaán ñeà ruoäng ñaát chöa ñöôïc giaûi quyeát thoûa ñaùng, tình hình chính trò xaõ hoäi chöa oån ñònh. Haäu quaû cuûa cuoäc khuûng hoaûng taøi chính trong khu vöïc naêm 1997 cuõng chöa ñöôïc giaûi quyeát heát. Nhaân daân vaø chính phuû Philippin coøn phaûi noã löïc nhieàu hôn nöõa trong söï nghieäp “bieán Philippin thaønh moät nöôùc coâng nghieäp môùi”.

CHÖÔNG X. BRUNAÂY

I. ÑAÁT NÖÔÙC VAØ DAÂN CÖ
1. ÑÒA LYÙ TÖÏ NHIEÂN
Brunaây naèm ôû phía Baéc ñaûo Borneo. Dieän tích ñaát nöôùc laø 5.765km2, naèm giöõa hai bang Sarawak ôû phía Taây vaø Sabah ôû phía Ñoâng cuûa Malaixia. Thuû ñoâ cuûa Brunaây laø Brunaây, daân soá khoaûng 290.000 ngöôøi tính ñeán naêm 1996.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 119 -

Borneo laø moät ñaûo lôùn nhaát ôû quaàn ñaûo Maõ Lai vaø lôùn thöù ba treân theá giôùi. Phaàn lôùn dieän tích cuûa ñaûo laø röøng raäm, chöa ñöôïc bieát ñeán ñaày ñuû, daân cö thöa thôùt. Ñieàu kieän töï nhieân cuûa Brunaây khoâng khaùc gì so vôùi Inñoâneâxia vaø Malaixia. Nhaát laø cuõng nhö mieàn Malaixia - Borneo. Ñaùng chuù yù nhaát laø tröõ löôïng daàu moû ôû Brunaây, lôùn thöù hai ôû Ñoâng Nam AÙ sau Inñoâneâxia. Vì vaäy, trong neàn kinh teá Brunaây, ngaønh daàu moû chieám vò trí haøng ñaàu, xuaát khaåu khoaûng 4 trieäu taán trong moät naêm.

2. DAÂN CÖ
Cö daân baûn ñòa Brunaây coù teân goïi chung laø Dyak, goàm caùc daân toäc Iban (du cö) vaø Melanau (chaøi löôùi). Veà vaên hoùa, ngöôøi Melanau giöõ vai troø trung gian giöõa vaên hoùa Maõ Lai vaø vaên hoùa Dyak. Trong nhieàu theá kyû tröôùc khi ngöôøi chaâu AÂu ñaët chaân tôùi ñaây, ngöôøi Maõ Lai, Java, Bugis vaø Sulu ñaõ ñeán ñònh cö ôû bôø bieån Brunaây. Töø ñaàu theá kyû XX, cuøng vôùi söï phaùt hieän vaø khai thaùc daàu moû ôû Brunaây, ñaõ daãn ñeán laøn soùng di cö môùi töø AÁn Ñoä, Philippin vaø chuû yeáu laø Java ñeán vuøng ñaát naøy. Cuõng nhö caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ khaùc, ôû Brunaây cuõng coù khaù ñoâng ngöôøi Trung Quoác vaø moät soá ít ngöôøi Anh. Hoï soáng chuû yeáu ôû thaønh phoá vaø naém vò trí laõnh ñaïo trong boä maùy haønh chính, coâng an vaø kinh teá. Caùc cö daân baûn ñòa chuû yeáu soáng ôû noâng thoân, laøm ngheà noâng vôùi kyõ thuaät khaù laïc haäu, naêng suaát lao ñoäng thaáp, thaäm chí coøn saên baén vaø haùi löôïm. Ngoaøi ra, moät soá khaùc laøm ngheà ñaùnh caù vaø khai thaùc röøng. Cö daân Brunaây soáng theo töøng laøng doïc theo caùc bôø soâng. Moãi laøng coù theå coù töø 1 ñeán 2 nhaø daøi, laøm theo kieåu nhaø saøn laø nôi cö nguï cuûa haøng chuïc hoä gia ñình. Nguoàn löông thöïc chính laø gaïo, hoï theo ñaïo Hoài. Beân caïnh ñoù, tuïc thôø cuùng toå tieân coøn raát phoå bieán trong taäp tuïc cuûa ngöôøi daân Brunaây. Ngoaøi ra, hoï coøn thôø caùc vò thaàn linh khaùc nhau.

II. CAÙC GIAI ÑOAÏN LÒCH SÖÛ BRUNAÂY
1. BRUNAÂY TRÖÔÙC NAÊM 1888
Tröôùc naêm 1888, vöông quoác Brunaây coù moät vuøng laõnh thoå roäng lôùn bao goàm toaøn boä vuøng laõnh thoå Baéc Borneo. Ngöôøi ta ñaõ phaùt hieän ra ôû Kuteùc vaø Sambas daáu veát cuûa caùc quoác gia ñaàu tieân ra ñôøi treân söï aûnh höôûng cuûa vaên hoùa AÁn Ñoä. Khi ñeá cheá Srivijaya ôû Inñoâneâxia lôùn maïnh, caùc vöông quoác naøy ñaõ thaàn phuïc ñeå tham gia vaøo hoaït ñoäng thöông maïi vôùi Trung Quoác. Ñeán thôøi kyø vöông trieàu Moâjoâpahit höng thònh, caùc quoác gia ôû Borneo ñaõ phuï thuoäc chaët cheõ vaøo noù. Nhö vaäy cho tôùi theá kyû XIV, lòch söû caùc

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 120 -

vöông quoác ôû Borneo naèm trong söï vaän haønh cuûa caùc vöông trieàu phong kieán Inñoâneâxia. Töø theá kyû XIV, Hoài giaùo baét ñaàu thaâm nhaäp maïnh meõ vaøo khu vöïc Ñoâng Nam AÙ. Caùc vöông quoác ôû Borneo ñaõ tieáp thu Hoài giaùo moät caùch tích cöïc. Ñeán cuoái theá kyû XV, vöông quoác Hoài giaùo Brunaây ñöôïc thieát laäp. Trong caùc theá kyû tieáp theo, caùc trieàu ñaïi Hoài giaùo laàn löôït xuaát hieän ôû Sambas, Sukadana, Ladak vaø Banjenmasin. Naêm 1521, nhaø söû hoïc Anmonito Piratta, thaønh vieân cuûa ñoaøn F.Magelland ñaõ tôùi Brunaây vaø vieát veà söï giaøu coù vaø huøng maïnh cuûa noù. Ngöôøi Boà Ñaøo Nha cuõng ñaêït quan heä vaên hoùa buoân baùn vôùi Hoài quoác Brunaây, Banjenmasin vaø Sukadana bò caùc cöôøng quoác ôû Baéc Java laø Demack vaø Surabaya chi phoái veà chính trò. Sambas quan heä chaët cheõ vôùi Jorhore. Caùc quoác gia naøy laø nôi saûn xuaát chuû yeáu hoà tieâu cuûa quaàn ñaûo neân chuùng trôû thaønh ñoái töôïng tranh chaáp cuûa Haø Lan vaø vöông quoác Bantam ôû Inñoâneâxia. Trong khi ñoù, caùc caûng ôû Borneo, ngöôøi Anh, Trung Quoác ñaõ coù nhöõng hoaït ñoäng buoân baùn hoà tieâu, vaøng, kim cöông, long naõo, saùp ong, nhöïa thoâng, goã khaù oån ñònh. Naêm 1787, thöïc daân Haø Lan ñaõ xaây döïng caùc phaùo ñaøi ôû Tibanio vaø Pontianak treân hoøn ñaûo, nhöng Haø Lan vaãn khoâng theå kieåm soaùt ñöôïc hoaït ñoäng buoân baùn ôû ñaây vaø ñeán naêm 1791, Haø Lan ñaõ thöïc söï boû rôi Borneo. Naêm 1808, theá löïc cuûa Anh môû roäng trong khu vöïc. Quoác vöông Brunaây ñaõ yeâu caàu Raffles baûo hoä, nhôø ñoù Raffles ñaõ thieát laäp khu ñònh cö cuûa Anh ôû Benjermasin, môû ñaàu keá hoaïch chieám toaøn hoøn ñaûo. Naêm 1816, do Alexander Hare (Coâng söù taïi Borneo) tham nhuõng, Anh buoäc phaûi töø boû keá hoaïch. Naêm 1824, hieäp öôùc Anh - Haø Lan veà vaán ñeà Borneo ñöôïc kyù keát, Haø Lan coù chuû quyeàn ôû hoøn ñaûo, Anh ñöôïc töï do buoân baùn ôû ñaây. Thaùng 9/1841, James Brooke ñöôïc cöû laøm thoáng ñoác Anh taïi Borneo, naïn haûi taëc vaø caùc cuoäc ñaáu tranh choáng Anh ôû Brunaây phaùt trieån maïnh meõ. Naêm 1846, hieäp öôùc thöông maïi giöõa Anh vaø Brunaây ñöôïc kyù keát. Noäi dung cuûa hieäp öôùc laø vua Osman cuûa Brunaây cam keát daäp taét naïn buoân baùn noâ leä vaø haûi taëc, cho Anh höôûng qui cheá toái hueä quoác vaø cam keát khoâng chuyeån nhöôïng laõnh thoå khi Anh chöa ñoàng yù, Brooke ñöôïc cöû laøm thoáng ñoác Labuan, phaùi vieân vaø toång laõnh söï Anh beân caïnh nhaø vua Brunaây vaø caùc tuø tröôûng ñoäc laäp ôû Borneo Ñaàu naêm 1849, phong traøo ñaáu tranh cuûa nhaân daân Ñaiaéc dieãn ra maïnh meõ phaûn ñoái hieäp öôùc noùi treân. Nhaân cô hoäi ñoù , quaân ñoäi Anh ña tieán coâng vaø cai trò tröïc tieáp vuøng ñaát cuûa ngöôøi Ñaiaéc, naêm 1857, ngöôøi hoa ñaõ cuøng vôùi nhaân daân ñòa phöông ôû Borneo noåi daäy khôûi nghóa nhöng bò chính quyeàn Anh ñaøn aùp.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 121 -

Trong thôøi kyø cai trò cuûa Jame Brooke, thöïc daân Anh moät maët duøng quaân söï ñaøn aùp, maët khaùc mua chuoäc caùc laõnh chuùa vaø vua Brunaây. Anh ñaõ töøng böôùc bieán Brunaây thaønh caên cöù quan troïng, khoáng cheáeo bieån sunña phuïc vuï cho quyeàn lôïi cuûa tö baûn Anh, naêm 1863 Jame Brooke veà Anh nghæ höu, chaùu y laø Chalesjohnson Brooke keá nhieäm tieáp tuïc ñöôøng loái cai trò teân hoøn ñaûo. Töø naêm 1865, caùc nöôùc ñeá quoác nhö Taây Ban Nha, AÙo-Hung, Myõ, Ñöùc, Haø Lan, Phaùp cuõng laàn löôïc ñeán Borneo. Naêm 1888, chính phuû Anh ñaõ kyù vôùi vua Brunaây moät hieâp ñònh môùi chính thöùc xaùc laäp quyeàn baûo hoä cuûa Anh ôû Brunaây vaø baéc Boneo, Saranak. Nhö vaäy, töø moät vöong quoác hoài giaùo roäng lôùn Brunaây bò chia thaønh ba phaàn ñeàu thuoäc quyeàn baûo hoä cuûa Anh, vöông quoác Brunaây töø ñaây chæ coøn laø vöông quoác nhoû beù ñaët döôùi söï giaùm saùt cuûa Anh. Hai phaàn coøn laïi hoaøn toaøn naèm döôùi söï cai trò tröïc tieáp cuûa thöïc daân Anh, lòch Söû Brunaây baét ñaàu böôùc sang giai ñoaïn môùi.

2. BRUNAÂY TÖØ 1888 ÑEÁN NAY
Sau khi xaùc laäp ñöôïc neàn thoáng trò cuûa mình treân ñaûo Baéc Borneo, thöïc daân Anh vaãn duy trì söï toàn taïi cuûa vöông trieàu Hoài giaùo Brunaây. Phaàøn coøn laïi ñaët döôùi söï cai trò keá thöøa cuûa doøng hoï Brooke. Brunaây chæ coøn laø moät vuøng ñaát nhoû beù giöõa hai vuøng Sarawak vaø Baéc Borneo. Thöïc daân Anh ñaûm baûo veà an ninh cho nhaø vua vaø hoaøng toäc Brunaây. Quyeàn löïc cuûa quoác vöông Brunaây chí coøn giôùi haïn trong vieäc höôûng hoa lôïi cuûa vuøng ñaát 5.765 km2. Thaùng 3 /1942, quaân Nhaät chieám ñoùng Brunaây vaø ñaûo Borneo. Sau ñaïi chieán theá giôùi laàn thöù hai, thöïc daân Anh qay trôû laïi thoáng trò Brunaây, thöïc hieän cheá ñoä cai trò nheï nhaøng, xoaù boû ñaëc quyeàn cuûa doøng hoï Brooke. Sarawak vaø Baéc Borneo(ñoåi teân thaønh Sabah) trôû thaønh thuoäc ñòa cuûa Anh, vöông quoác Brunaây vaãn laø laõnh thoå höôûng quyeàn baûo hoä. Giai caáp tieåu tö saûn Brunaây thaønh laäp Ñaûng Nhaân daân, laõnh ñaïo cuoäc ñaáu tranh ñoøi ñoäc laäp daân toäc cho Brunaây. Naêm 1959, chính phuû Anh coâng boá hieán phaùp rieâng cho Brunaây, trong ñoù Brunaây leä thuoäc chaët cheõ vaøo Anh veà chính trò. Hieán phaùp Brunaây khaúng ñònh cheá ñoä cuûa mình laø thuoäc quyeàn baûo hoä (Protectorate) cuûa nöôùc Anh. Thaùng 7/1961, taïi Jesselton, caùc nhaø laõnh ñaïo Malaixia neâu ra yù töôûng veà vieäc thaønh laäp moät nöôùc “ñaïi Malaixia” trong ñoù coù Brunaây. Thaùng 12/1962, caùc löïc löôïng yeâu nöôùc Brunaây noåi daäy khôûi nghóa vuõ trang, phaûn ñoái döï aùn naøy. Keá hoaïch baét coùc vua Brunaây bò thaát baïi, quaân Anh töø Singapore ñaøn aùp cuoäc khôûi nghóa.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 122 -

Maëc daàu bò thaát baïi nhöng cuoäc khôûi nghóa thaùng 12/1962 ñaõ buoäc quoác vöông Brunaây phaûi chaáp nhaän khoâng gia nhaäp Lieân bang Malaixia. Naêm 1966, Maët traän daân toäc Brunaây ra ñôøi, taäp hôïp ñoâng ñaûo caùc thaønh phaàn yeâu nöôùc nhö coâng nhaân, noâng daân, tö saûn trí thöùc, treân cô sôû ñoù, caùc cuoäc ñaáu tranh ñoøi chaám döùt neàn baûo hoä cuûa Anh vaø quyeàn ñoäc laäp cho Brunaây lieân tuïc dieãn ra vôùi nhieàu hình thöùc. Naêm 1971, chính phuû Anh buoäc phaûi tuyeân boá coâng nhaän neàn ñoäc laäp Brunaây, nhöng treân thöïc teá, vöông quoác Brunaây vaãn leä thuoäc chaët cheõ vaøo tö baûn Anh. Naêm 1975, Lieân hôïp quoác ñaõ khaúng ñònh quyeàn töï quyeát cuûa Brunaây. Tuy vaäy, quoác vöông Brunaây vaãn yeâu caàu söï coù maët cuûa quaân ñoäi vaø tö baûn Anh. Thaùng 1/1979, chính phuû Anh laïi moät laàn nöõa kyù hieäp ñònh trao traû neàn ñoäc laäp cho Brunaây. Ngaøy 1/1/1984, Brunaây tuyeân boá laø quoác gia ñoäc laäp naèm trong khoái lieân hieäp Anh vôùi teân nöôùc môùi laø Negôra Brunai Ñarutxalam. Dieän tích cuûa vöông quoác luùc naøy chæ baèng chæ baèng 1/36 dieän tích cuûa Brunaây cuoái theá kyû XIX (luùc ñoù Brunaây bao goàm Sarawak 125.200 km2, Sabah (Baéc Bomeo) 76.000 km2 vaø Brunaây hieän nay 5.765 km2). Töø naêm 1963, quoác vöông Brunaây ñaõ cho pheùp caùc coâng ty tö baûn nöôùc ngoaøi tôùi Brunaây ñeå thaêm doø vaø tìm kieám daàu moû nhaèm muïc ñích tìm ñöôïc thaät nhieàu daàu moû, töø ñoù môû ra moät tieàm naêng to lôùn cho vöông quoác Brunaây. Töø sau khi giaønh ñöôïc ñoäc laäp (1984), neàn kinh teá cuûa Brunaây phaùt trieån maïnh meõ, beân caïnh hai ngaønh muõi nhoïn laø khai thaùc daàu moû vaø khí ñoát (chieám 70% toång saûn phaåm trong nöôùc), ngaønh coâng nghieäp khai thaùc vaø ñaùnh baét caù, ngaønh coâng nghieäp troàng vaø khai thaùc röøng cuõng töông ñoái phaùt trieån. Saûn xuaát noâng nghieäp Brunaây chæ chieám 1% toång thu nhaäp quoác daân vôùi khoaûng 10% dieän tích ñaát canh taùc. Brunaây phaûi nhaäp khaåu 80% löông thöïc vaø thöïc phaåm. Ñeå giaûi quyeát trình traïng ñoù, quoác vöông Brunaây ñaõ mua moät trang traïi ñeå nuoâi cöøu ôû Uylôru dieän tích 5.793 km2 phía Baéc Australia (lôùn hôn dieän tích Brunaây). Naêm 1987, Brunaây ñöùng haøng thöù hai treân theá giôùi veà xuaát khaåu hôi ñoát hoaù loûng, chuû yeáu sang thò tröôøng Nhaät Baûn. Töø naêm 1986 - 1990, Brunaây trieån khai keá hoaïch 5 naêm nhaèm ña daïng hoùa cô caáu neàn kinh teá vaø tieáp tuïc thuùc ñaåy neàn kinh teá phaùt trieån. Toång saûn löôïng daàu löûa 1991 laø 7,3 trieäu taán, haàu heát ñöôïc xuaát khaåu. Hieän nay Brunaây coù 2 moû daàu treân ñaát lieàn, 6 moû daàu vaø khí ñoát ôû ngoaøi khôi vôùi treân 580 gieáng khoang. Brunaây coù moät nhaø maùy hoùa loûng khí ñoát vaøo loaïi lôùn nhaát theá giôùi. Naêm 1994 tyû leä taêng tröôûng kinh teá Brunaây ñaït 3%. Thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi Brunaây cao nhaát trong khu vöïc Ñoâng Nam AÙ vôùi 18.500 USD. Hieän nay Brunaây vaãn tieáp tuïc ñaït möùc taêng tröôûng kinh teá oån ñònh. Quoác Vöông Brunaây laø ngöôøi giaøu nhaát theá giôùi.

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Lịch sử Đoâng Nam AÙ

- 123 -

TAØI LIEÄU THAM KHAÛO CHÍNH
1. Caroline F.ware, K. Panikkar vaø J.M. Eomein: Lòch söû vaên minh nhaân loaïi theá kyû XX - NXB Vaên hoùa Thoâng tin, Haø Noäi,1999 2.D.G.E .Hall: Lòch söû Ñoâng Nam AÙ - NXB Chính trò quoác gia, Haø Noäi,1997 3. Phan Ngoïc Lieân, Nghieâm Ñình Vyø, Traàn Thò Vinh, Ñinh Ngoïc Baûo: Löôïc söû Ñoâng Nam AÙ - NXB Giaùo duïc, Haø Noäi,1997 4. Löông Ninh: Lòch söû trung ñaïi theá giôùi - quyeån 2, NXB Ñaïi hoïc vaø Trung hoïc chuyeân nghieäp, Haø Noäi,1984 5. Vuõ Döông Ninh, Nguyeãn Vaên Hoàng: Lòch söû theá giôùi trung ñaïi - NXB Giaùo duïc, Haø Noäi, 1998 6.Vuõ Döông Ninh: Haønh trình hoäi nhaäp Vieät Nam- ASEAN, Taïp chí Coäng Saûn soá 15 thaùng 8.1997 7. Nguyeãn Anh Thaùi, Ñoã Thanh Bình,Vuõ Ngoïc Oanh, Ñaëng Thanh Toaùn, Traàn Thò Vinh: Lòch söû theá giôùi hieän ñaïi - Tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Haø Noäi, 1995 8. Nguyeãn Anh Thaùi, Phan Vaên Ban, Nguyeãn Ngoïc Queá: Lòch söû theá giôùi hieän ñaïi - NXB Giaùo Duïc, Haø Noäi, 1986 9. Nguyeãn Duy Thieäu ( chuû bieân): Caùc daân toäc ôû Ñoâng Nam AÙ - NXB Vaên hoùa daân toäc, Haø Noäi, 1997 10. Trung taâm khoa hoïc xaõ hoäi vaø nhaân vaên quoác gia - Vieän nghieân cöùu Ñoâng Nam AÙ: Lòch söû Laøo - NXB Khoa hoïc Xaõ Hoäi, Haø Noäi, 1997. 11. Trung taâm Khoa Hoïc xaõ hoäi vaø nhaân vaên quoác gia - Vieän nghieân cöùu Ñoâng Nam AÙ. Lòch söû Thaùi Lan - NXB Khoa hoïc xaõ hoäi, Haø Noäi, 1998.

-----------------------------------

Buøi Vaên Huøng

Khoa Lòch söû

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful