You are on page 1of 5

EIPHNOb.

IKEIO AMAPOYl::JOY
nEPIOYI:IAKEI: b.IACl>OPEI:

Ap181J6c; arr6q>aaf1c;
? l /2017
TO EIPHNO.!liKEIO AMAPOYI:IOY
LUVKPOT~8r)K£ OTTO Tr)V E1pr)VOOiKr) r£wpyia MTTouvrou~~ KOI OTTO Tfl
rpa}J!JOTEO 0£o<pavw KupiOKiOou .
l:uv£6piao£ Ofl!JOOia oro aKpom~plo rou TflV 2° Noq.J~piou 2017 y1a va
aiKao£1 Tflv uTTo8£of1 IJEra~u:
Tr)<; OVOKOTTrouoa<; Eu8UjJiO<; AKpi~OUAr) rou r£wpyiou, KOTOiKOU Kr)<piOicl<;
ATTIK~<;, ETTi Tr)<; OOOU Ay. Tpucpwvo<; ap. 2°, IJE A<DM 046056338, r) OTTOia
TTapaora8r)K£ 010 Tfl<; TTAflpE~ouoia<; Tfl<; OIKr)yopou Kwvoravrivac; l:rcl'fKou (AM !:::..LA
37590).
Tr)<; Ka8'r)<; r) OVOKOTT~ OVWVU!Jr)<; £T01p£ia<; jJ£ Tr)V £TTWVUjJiO «AA<DA
TPA~EZA AN.ONYiviOZ:: ETAIPEiA» IJE olaKpiTIKO rirAo «ALPHA BANK» TTOU £0p£u£i

OTflV A8~va, ETTi Tr]<; ooou Z::raoiou ap.40, !JE A<DM 094014249 KOI £KTTpoowTT£iTOI
VO!Jq.Ja, f1 oTToia TTapoora8r)K£ 01a Tfl<; TTAflp£~ouoiou OIKr)yopou Tfl<; XapiKA£10<;
Mavr~1ou (AM f:::..Z::A 36780) y1a AoyopiOOIJO Tfl<; OIKflVOPIK~<; £T01p£ia<; «A
KONTOnOYAOZ:: KOI l:uv£pyar£<; f:::..IKflVOPIK~ Ermp£iO» (AM f:::..l:A 80579) .
H avaKoTTrouoa !JE TflV oTTo 22-3-2017 KOI IJE ap181Jo KaTa8£0fl<;
1358/23/2017 OVOKOTT~ Tfl<;, fl OTIOfa TTpOO'OIOplO'Tr)K£ VO GU~flTfl9£i KOTCl Tfl OIKclOIIJO
Tr)<; 19-10-2017 KOI KOTOTTIV QVQ~OA~<; y1a TllV W<; clVW OIKclOIIJO KOi £K<j)WV~8r)K£ OTTO
Tr) 0£1pa rou OIK£iou £K8Ej.JOro<;, ~r)T£[ TO OVO<p£pOjJ£VO 0£ OUT~ KOI VIO roue; Aoyouc;
TTOU £TTIKOA£tTOI . KoTa Tr) OU~~Tr)Or) Tr)<; UTT08£0r)<; 01 TTAr)p£~0UOIOI OIKr)y6pOI TWV
OlaOiKwv ovtrrru~av roue; IOXUPIOIJOU<; roue; KOI ~~Tr)oav va yivouv OEKTa ooo
avo<ptpovrm ora rrpaKTIKa KOI one; TTporao£1<; roue;
A<!>OY ME/\ETHI:E TH lliKOrPA<!>IA
I:KE<I>THKE I:YM<I>ONA ME TO NOMO
ATTO Tr) OlclTO~r) TOU ap8pou 8 § 6 rou N. 1083/1980 «TTEpi ayopa<; KOI
TTWA~m:wc; ouvaAAay!Joroc; KOI ~tvwv rporr£~1KWV ypa!J!Jmiwv», TTpOKUTIT£1 or1 fl
NO !JI Oj.JOT IK~ Errnporr~ IJE arrocpao£t<; Tr)<; ouvmat va ETTITPETT£! rov EKTOKIOj.JO rwv
O<pEIAOjJEVWV TOKWV ora TTIOTWTIKcl IOPUIJOTO, TTOU AEITOupyouv OTr)V EAAaoa, xwpi<;
OTTOIOO~TTOT£ XPOVIKO ~ aAAo TTEPIOpiOIJO. M£ ~clOt") OUT~ Tfl V0!-108£TIK~
£~ouoro66TilOil, £K0681lKE ll 289/30-10-1980 arr6<paoll Tile; NOIJIOIJOTIK~c; Emrporr~c;

lTOU OfliJOOI£U8flKE OTil E<plliJEpioa Til':; Ku~EPV~OEW':; KQI EX£1 IOXU VOIJOU (~A . ap8po
8 § 6 N. 1083/1980), IJE TflV OTTOia opi081lKE OTI «0 EKTOKIOIJO':; TWV O<pEIAOIJEVWV £1':; , .\ 4

rae; TpcllTESO':; KQI TOU':; AOITTOU':; TTIOTWTIKOU':; opyaVIOIJOU':; EV Ka8UOT£p~0£1 TOKWV,


ouvarm va yiv£Tal arr6 Til':; rrpti.nllc; lliJEpac; Ka8uor£p~o£wc; av£U o 1 ouo~rror£
xpoviKOu ~ aAAOU TTEplopiOIJOU», EVW oro £0a<plo WTil':; i61ac; arro<pao£wc; ava<pEp£ral
OTI 0 A6yoc; EKOOOEW':; Til':; EJVQI ll avayKOIOTr)Ta TOU EKTOKIOIJOU TWV
K08UOT£pOUIJEVWV TOKWV OIJEOW':; IJOAI':; KOTQOTOUV QlTOITilTOi y1a TllV KclAULj.Jil TOU
QVTJOTOIXOU EKTOKIOIJOU TWV TOKWV lTOU O<pEiAOUV 01 TpclTTESE':; OTOU':; KOT08ETE':; TOU':;
Km Aomouc; oav£IOTE':; roue;. M£ H) 01ara~ll aur~ 8£oTTiOTilKE £~aip£Ofl, y1a r1c;
rpalTESIKE':; OUVOAAayEc;,, we; rrpoc; TOU':; TTEpiOpiOIJOU':; lTOU Ti8EVTal arr6 Tl':; OIOTcl~EI':;
TWV ap8pwv 296 AK KQI 11 0 KQI 111 § 2 EloNAK. Kara TflV EVVOia 0£ Til':;
arro<paot:wc; aur~c; Til':; NoiJIOIJOTIK~c; Emrporr~c;, o Kar' E~aipEOil arr6 roue;
TTEpiOpiOIJOU':; TOU QVQTOKIOIJOU «EKTOKIOIJO':; TWV EV K08UOTEp~OEI TOKWV»
ElTITpETTETal 1J6vo IJE TllV rrpo0rr68t:Oil 6r1 TOUTO EX£1 OUIJ<pWVIl8Ei arr6 ra IJEPil,
E<p6oov OllA.ao~ o o<pEIAETils EX£1 arroot:x8£i IJE TllV morwnK~ ouiJ~aoll, rov ouoiJEV~
y1' OUTOV 6po y1a TOV KQTcl TOV TrdpaTTclVW TpOTTO QVOTOKIOIJO TWV Ka8UOTEpOUIJEVWV
r6Kwv (OMn 8, 9/1998 LlEE 1998.177 ETT.) . To vo1Jo8£TIK6 aur6 Ka8£orwc; ETTalj.JE
rrAtov va IOXUEI y1a r1c; VEE':; (IJETcl Til 8EOil o£ 1oxu TOU v61JOU) rparrt:siKE':; OUIJ~cl0£1':;
(ap8po 12 N. 2601/1998) . L:u!J<pwva IJE TllV E~aipEOil aur~ rrou 8£orrioTilKE IJE TllV
Kupw8£ioa IJE v61Jo arr6<paoll Tile; NOIJIOIJOTIK~c; Emrporr~c;, rrapEx6rav one;
Tparrt:st:c; Km om morwr1Ka 1opu!Jara ll wxEPEia, om rrA.aimo rou EmrpErrmu
Kav6va OIKaiou TTOU E8ETE ll OlclTa~ll, va EKTOKi£:ouv, OllAOO~, KOTcl TOV
XPilOIIJOTTOIOUIJEVO aur6 OIKOVOIJIK6 6po, va urroAoyi£:ouv AOVIOTIKWc; r6Kouc; ETTi
K08UOT£pOUIJEVWV TOKWV OTTO TllV lTpWTil lliJEpa Til':; K08UOTEp~OEW':; TOU':; (~A. YIO
EVVOia EKTOKIOIJOU An 1355/1988 EA.Al.\Vfl 1999.287 (290), noA.nA8 1443/2002 NoB
2003.683 (686)) . nt:pOITEpW, 0 KOT' E<pOpiJOV~ TWV QVWTEpW OIOTcl~EWV TOU ap8pou 8
TTEp. 6 mu N. 1083/1980 teal Tile; arro<paoEwc; 289/1980 Tile; NOIJIOIJOTIK~c; Emrporr~c;
101airEpoc; rp6rroc; avaTOKIOIJOU rwv arrmr~oEwv rwv Tparr££:wv £~aKoAou8Ei va
OIETT£1 OUTE':; KQI IJETcl TOV E~OTTAIOIJO TOU':; IJE OIKOOTIK~ OTTO<pOOil ~ clAAO EKTEAEOTO
TiTAO , Ka86oov KQI IJETcl TOUTO 01 O<pEIAOIJEVOI y1a TflV KUpla arraiTilOfl TOKOI
E~QKOAOU80UV VQ EXOUV TO XOPOKT~pa «O<pEIAOIJEVWV OE lTIOTWTIKcl IOpUIJOTO TOKWV»,
6rrwc; opi£:£1 ro ap8po 8 § 6 rou N. 1083/1980 Kal ll rrpoava<pEp8£ioa arr6cpao11 Tlls
NOIJIOIJOTIK~c; Emrporr~c; (An 1782/2002 EA.A.Llvll 2002 .1430). Arr6 nc; rraparravw
2~. <pulvlvo TTl<; un:' apt8J.L. 2 '-/ /2017 an:6<pacrY]<; 'WU EtpY]YOOtKEiou AJ.Lapoucriou (n:EptoumaKs<;
~lo,<pops<;)

pr]TE<; OIOTa~£1<; TOU TTpo'iOXUOVTO<; KOI TOU Uq>IOTa!JEVOU VO!J08£TIKOU K08£0TWTO<;,


£TT1Tp£TTTO<; £iVai 0 OVOTOKIO!JO<; K08UOT£pOU!JEVWV TOKWV Kal !JOVOV. 2:£ KO!JiO
. \

TT£pfTTTWOt'] 0£V £TTITpETT£Tal OVOTOKIOIJO<; <pOpWV, EIO<pOpWV, TTpO!Jt']8£1WV KOI


· £~oowv. Ka8£ avri8£Tt'J OUIJ~OOt'J £fva1 wetwc; avri8£Tt'J one; TTapaTTavw 01ara~£1<;, o£
';:~
~~ae£ o£ TT£piTTrwor] t:Atyx£Ta~ 1-1tow rwv o 1 ara~t:wv 114, 178, 179 AK. AKO!Jtl Kal !JE

T£A£OAOV I K~ EP!Jt'JVEia rwv OXETIKWV OIOTa~t:wv ro OU!JTTtpao!Ja £iva~ iiS1o, a<pOLJ


£V04JEI TOU OTI t1 OTTO<pOOt'J Tt']<; NO!JIOIJOTIK~<; ETTITPOTT~<; 8£0TTis£1£~aip£0t'] TTPETT£1 va
Ep!Jr]V£U£TOI OT£Va (E<p/\O!J 124/2007, no,\npA8 7607/2007, MnpA8 2461/2009,
7630/2006, nnprpt:~ 20,2/2017, Mnp/\a!J 10/2017, Mnprue 35/2017, Mnpetooa,\
14060/2017, 10002/2016, 1989/2016, Mnp/\ap 31/2016, E1pXav 44/2017, E1p2:£p
21/2014 TNn NO!JO<;).
LTt'JV TTpOKEIIJEVt'] TT£piTTTWOt'J t'] OVOKOTTTOUOO !JE Tt'JV UTTO KpiOt'] OVOKOTT~ Til<;
sllTEf VIO roue; OVOq>£pO!JEVOU<; 0£ OUT~ AOyouc; VO OKUpW80UV t'] UTT'Op181J. 58/2017
01aray~ TTAilPWIJ~<; rou E1prJvoi5iKt'] A!Japouoiou Kal ll Karw81 aur~c; aTT6 22-2-2017
£TT I TaY~ TTpoc; TTAr]pW!J~ KOI VO KOTOOIKOOTEi t1 Ka8'r]<; O'Tr]V KOTO~OA(j Ttj<; OiKOOTiK~<;
Tt']<;" Oarrdvr]c;. H KpiVOIJEVr] CVCKOTT~ !JE TO TTOpCTICVW 1T£p1£XO!JEVO KCTO napa0£KT~
owp£UOt'] KaT' ap8po 218 TTOp .1 KnoM Op!JOOiwc; £1oay£Tal npoc; OUs~TilO'l £VWTTIOV
TOU lliKOOTr)pfou TOUTOU (ap8pa 14 TTOp.1 TT£p. a' KOI w, 632 TTOp .1 Kal 934 TTOp .1°
KnoM), KaTa Til i51ai51Kaoia Twv TTEplouolaKwv 01a<popwv (ap8po 632 nap.2 £0 . fin
a£ ouvo. !JE 937 nap.3 Kno,\ll) Kal tx£1 aoKil8£f vo!J6runa Kal EIJTTpo8t:o!Ja, a<pou t1
npoava<p£pOIJEVt'J Ci1aray~ TTAt'JPW!J~c; !JE Tt'J V napa n6i5ac; ano 22-2-2017 t:mray~
TTpO<; TIArlPW!J~ £TT!068t']K£ O'Tr]V OVOKOTTTOUOO OTI<; 3-3-2017 (~,\ . Tr]V UTT'Op18!J. 8-
8052/2017 EK8£0r] £TTiOOOilc; Tr)c; OIKCOTIK~c; £1Tfi.JLA.~Tp10<; OTO npuJTOO!K£lO nt:lpala
8£00Wpa<; ll. naTTOOOTTOUAOU) Kal OUT~ (rJ OVOKOTT~) OOK~8r]K£ one; 24-3-2017 (~,\ .
Tr]V UTT' Op181J. 6194/8/2017 EK8£0il £TTiOOOrJ<; TOU OIKOOnKOU ETTIIJEArJT~ TOU
npwTOOIK£iou A81lVWV rt:wpyiou Kwv/vou KwoTOTTOUAOU), TTPETT£1 OUVETTW<; va
Ol£p£UVIl8£i TT£paiTEpW W<; TTpO<; Tr] VOIJIK~ KOI OUO I OOTIK~ ~0011-JOTr]Ta.

Ano To ouvo,\o Twv !JET'EmKA~o£wc; npooKo!JisOIJEvwv £yypaq>wv, y1a KaTTola


OTTO Ta OTTOia yiv£Tal IOIOiTEPil IJVEia KOTWTtpw, xwpic; OIJW<; KaTTOIO OTTO aura va
TTapaArJq>8£i y1a TllV Kar'ouoia 01ayvwoll TrJ<; Ci1mpopac;, o£ ouvouao1J6 IJE TO
Oli5ay1JOTO TrJ<; KOiv~c; TT£ipac; aTToi5£iX8flKOV TO aKo,\ou8a oumwi51l TTpay!JanKa
TTEpiOTOTIKa: Km6mv Tile; OTTO 3-2-2017 aiTilOrJ<; Til<; Ka8'1l<; Kal j.J£ ~aorJ TllV OTTO 11-
1-2017 KOTOVVEAia Til<; OTTO 5-12-2005 OUIJ~OOr]<; OOV£iou, £K0081lK£ ll UTT' ap18.
58/2017 01may~ TTArJPWIJ~<; rou E1pllvoi5iKil A!Japouoiou, Tt']<; oTToiac; ~flTEi TrJV
-~

aKUpWOfl fl avaKOTTTOUOa y1a TOV ~£ra~(J 6./J\wv TT£p1£XO~£VO UTT6 ra OTOIX£fa 8-1 1- 1

£we; B-57 -TOu OIKoypd<pou TrJ<; urr6 KpforJ avaKorr~c; A6yo KGI ouyK£Kp1~£va TO
O£UT£po oK£Aoc; auTou 6TI rrapav6~wc; avaToKisovTm ra rrood arr6 TrJV Ka8'rJ<; rrou
a<popOUV TrJV EIO<popd TOU V. 128n5 TTOU £iVai <p6poc;. ATT6 TrJV ETTIOKOTTrJOfl 0£ Tr)<;
tvOIKrJ<; 'ou~i)aor)c; o£ ouvouao~6 ~£ ra rrpoaKo~1a8£vra avTiypa<pa KiVrJOfl<; TWV
£~UTTr]p£TOUVTWV aUT~ AoyaplaO~lA>V KGI Tl<; TTpOT00£1<; Tr)<; Ka8'r]<; (o£A. 10£TT.)
I

TTpOKUTTT£1 OTI fl EIO<popd TOU V. 128/75 avaTOKis6rav rrapdvo~a K08£ ~~va 0£ i)dpo<;
Tfl<; avaK6rrTOuoac;, ~£ arror£A£a~a TflV £mi)dpuva~ rou Aoyap1aa~ou ~£ rrapdvo~£<;

XPEW0£1<; urr£p~£Tpwv r6Kwv, £vaw~aTw8£vTwv OTO 01araoo6~£vo va rrArJpW8Ei


K£<pdAmo (()A. KGI dp8po 2 rrap .6 v. 2251/1994 6rrwc; IOXU£1). EIOIK6r£pa, Kard ra
TTpoava<pEp6~£Va, TO TT006 Trl'; ~EraKUAIOr)<; Tfl<; EIO<popdc; TOU N. 128/1975
rrpoaTI8£~£vo oTOuc; r6Kouc; avaroKis6rav rrEpiOOIKd ~asi ~£ auTouc;, y1v6rav OrJAao~

avaroKia~6c; <p6pou xwpic; v6~1~o rrpoc; TOUTO OIKaiw~a. Kard ra rrpoava<p£p6~£va

OTfl VO~IK~ OKEljJfl, y£yov6c; TTOU ETTii)OpUV£ Tr)V avaKOTTTOUOa ~£ TOKOU<; UTT£pOVW
TWV vo~i~wv. Erro~£vwc;, we; rrpoc; TO rroo6 Tfl<; arraiTr)Ofl<; Tfl<; Ka8' r)<; rJ avaKorr~,
y1a TO orroio EK068r]K£ fl EVOIKfl 01aray~ TTAr]pW~~<;. OEV rrpoKUTTT£1 arr6 ra avTiypacpa
Tr]<; KiVr]Or)<; TOU Aoyap1a0~0U TO OUVOf..O Tr)<; O<j)EIA~<;, A6yw Tr]<; aKup6Tr)ra<; TWV
OU~TTEpiAa~paVO~EVWV OTO Aoyap1ao~6 1TOOWV OVOTOKIO~OU Tr)<; EIO<pOpd<; TOU i-J .
128/1975. H aKUpOTr]ra 0£ TWV £TTI~£pouc; TTOOWV £TTflp£0S£1 TrJV aTTOOEIKTIKOTr)ra ~£

tyypacpa, aM.d Km TO £KKa8aplo~£vo TOU ouv6Aou Tfl<; arrmT~o£w<;, acpou ora


TTpOOKO~I08tvra aTT6 Tr]V Ka8'r]<; avriypacpa r]f..£KTpOVIK~<; KiVr)Or)<; TWV TflpOU~£VWV

Aoyap1ao~wv, O£v Eivm ouvar6c; o 01axwp1o~6c; rwv Em~tpouc; rroowv, a<p£v6c; A6yw
TOu £ioouc; Tfl<; £yypacp~c;. a<p£T£pou A6yw Tfl<; £vaw~drwor]c; o£ £Kaoro Aoyap1ao~6

TWV TTOOWV Tr)<; EIO<popdc; ora TTOOO TWV TOKWV, ~£ TTaparr£pa OUVETT£1a Tr]V
aouva~ia TTpOOOIOpiO~OU TOU TTpay~aTIKOU TTOOOU Tr)<; O<p£1A~<; Kal avTiOTOIXa Tr]<;
arraiTr)OrJ<; Tfl<; Ka8' r)<; (Ecp/\a~ 124/2007 o.rr.). Kar'aKoAou8iav o Kplv6~£voc; A6yoc;
avaKOTT~<; rrpETT£1 va yiv£1 O£Kr6c; we; KaT' ouoia i)dm~oc;, rrapEAKouorJc; Tfl<; £~£raor]c;

Twv Aomwv A6ywv avaKorr~c;. ~£ ouv£rr£1a rJ arraiTr)Ofl Tfl<; Ka8' r]<; va Kpivnm rrf..Eov
~fl arrmTr)T~ we; av£KKa8dpiOTfl Kar' dp8po 624 rrap. 1KnoA.ll. Oc; £K TOuTOu rrpETT£1
va yiv£1 O£KT~ fl avatcoTT~, va aKupw8£i fl urr'ap18~. 58/2017 01aray~ rrArww~~c; TOU
ElprJvooiKrJ A~apouoiou Km Kd8£ rrpooi)aAA6~£Vfl ~ £ TflV £v51Kfl avaKorr~ rrpd~fl t __ '" ~
avayKOOTIK~<; £KT£Aw~<; OUT~<;, ~TOI TO UTT'ap18~. 68/2017 a' arr6ypmpo £KT£Awr6( ~J
auT~<; auT~c; £mray~ rrAr]pW~~ ~~­
Km fl KO.Tw81
rrapaoox~c; OXETIKOU QIT~~aroc;
arr6 22/2/201 7 rrpoc;
(dp8po 106 KnoA.ll) va KaraOIKQOT£i r] Ka8'r)c; OTr]V
Km KaT6mv
v ./ ,"y
"'-.)
~
~
'
·7 -~ - 1 ~- .

-?.~q)'I)/.,Ao -rqc; un'apt8fl . ...(_{ /2017 an6<pacr11c; -rou Etp11voouct:iou Aflapoucriou (m::pwumo.K£c;
ow.<pop£c;)
TTArlPWIJ~ TWV OIKOOTIKWV E~OOWV Tr]<; OVOKOTTTOUOat; A6yw Tr]<; ~TTa <; Til<; (dp8pa 176
KnoA.ll) KOHl TO £101KOT£pa Opi~OIJEVO OTO OIOTOKTIKO.
rtA TOYI AOfOYI AYTOYI
LliKAZEI avn!JwAia TWV OlaOiKwv.
L1EXETAI TllV urr6 KpiorJ avaKOTT~

AKYPON EI TllV UTT' ap181J.58/2017 Olaray~ TTAilPWI..I~<; TOU EIPilVOOiKil


A1..1apouoiou KOI Kd8c: rrpoo~aAl\61JEVIl 1..1£ TllV £vOIKrJ avaKOTT~ rrpd~ll avayKaOTIK~<;

£KTEA£0r]<; OUT~<;, ~TOI TO UTT'apt81J. 68/2017 a' OTT6ypa<po £KT£A£0TO OUT~<; KOI TllV
KclTW81 OUT~<; OTTO 22/2/2017 £TTITOV~ TTpO<; TTAilPWIJ~.

KaraOIKcl~£1 TllV Ka8'1l<; OTfl OIKOOTIK~ OOTTclVIl Til<; OVOKOTTTOUOO<;, TllV OTTOia
opis£1 OTO OIOKOOIO (200,00) c:upw.
Kpi81lK£, OTTO<paoiOTilK£ KOI OlliJOOI£UTilK£ OTO MapOUOI OTI<; l t - 11-2017 0£
EKTOKTil, Otli..IOOIO KOI OTO OKpOaT~p16 TOU OUV£OpiOOil, XWpi<; TllV TTapouoia TWV
otaOiKwv KOI rwv TTAilPE~ouoiwv roue; OIKrJy6pwv.

H EIPHNO.lliKHL: ~MATEAL

~~