You are on page 1of 130

“ติรตเน สกรฏฺเฐ จ สมฺพเํ ส จ มมายนํ
สกราโชชุจิตฺตญฺจ สกรฏฺฐภิวฑฺฒนํ”

“ความนับถือรักใคร่ในพระรัตนตรัยก็ดี ในรัฐของตนก็ดี ในวงศ์ตระกูลของตนก็ดี
มีจิตซื่อตรงในพระราชาของตนก็ดี ย่อมเป็นเครื่องทําให้รัฐของตนเจริญยิ่ง”

โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

สเจ
สเจ สรูปภาโว สุทสฺสนี โสภโณ สุธมฺโม ปฏิรูโป สพฺเพ ชนา
จิรฏฺฐิติกกาเล ถาวรโต กายสุขี โหนฺติ มโนรมฺมา

ถ้าหากภาพรวม สวยงาม ถูกต้อง เหมาะควร ทุกคนทุกหมู่เหล่า
จะได้รับความสุขกาย สบายใจ อย่างถาวร ในระยะยาว

โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

พระราชประวัติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระราโชบายด้านการฝึก สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร ทรงเป็ น พระมหากษั ต ริ ย์ ล าดั บ ที่ ๑๐ แห่ ง ราชวงศ์ จั ก รี เสด็ จ พระราชสมภพ ณ พระที่ นั่ ง อั ม พรสถาน พระราชวั ง ดุ สิ ต เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ. ผู้บังคับกองพัน.๒๔๙๕ เมื่อครั้ งทรงมีพระชนมายุ ครบ ๒๐ พรรษา ทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณสถาปนาจากพระบาทสมเด็จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ขึ้ น เป็ น “สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร” เมื่ อ วั น ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕ นับเป็นสยามมกุฎราชกุมาร พระองค์ที่ ๓ แห่งสยามประเทศ สมเด็จพระเจ้ าอยู่ หัวฯ ทรงสนพระราชหฤทัยในกิจการทหารตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ ทรงมีพระราชวิริยะ อุ ต สาหะเข้ า รั บ การศึ ก ษา และส าเร็ จ หลั ก สู ต รทางการทหารทั้ ง ในประเทศ และต่ า งประเทศหลายหลั ก สู ต ร ทรงดารงตาแหน่งทางทหารตั้งแต่ระดับรองผู้บังคับกองพัน . ผู้บังคับการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ และองค์ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ทรงดารงพระองค์เป็นแบบอย่าง และพระราชทานค าสั่ ง สอนแก่ ข้ า ราชบริ พ ารทุ ก หมู่ เ หล่ า ด้ ว ยพระองค์ เ องอยู่ เ สมอ ซึ่ ง ข้ า ราชบริ พ ารในพระองค์ ล้วนสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดทูนยกย่องพระองค์ท่านเป็น“บรมครูทางการทหาร” โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ .ศ.

พระราชประวัติ พระราโชบายด้ านการฝึ ก ปรั ช ญาพระราชทาน ที่ ท รงสั่ ง สอนข้ า ราชบริ พ ารล้ ว นมี ค วามลึ ก ซึ้ ง ถึ ง แก่ น แห่ ง ความรู้ อั น เกิ ด จาก พระราชวิริยะอุตสาหะในการฝึกฝนพระองค์เอง จนเกิดเป็นความรู้อย่างแท้จริง ทรงมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาหาความรู้ ด้วยพระองค์เองอยู่เสมอ และเมื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจใดๆ จะทรงปฏิบัติอย่างเต็มขีดความสามารถ และจะไม่ ทรงโปรดความหย่อนยาน ความยวบยาบ หรือความไร้ระเบียบวินัย หากทรงทอดพระเนตรเห็นข้าราชบริพารประพฤติ ปฏิบัติตนไม่เหมาะสม จะทรงมีพระเมตตาพระราชทานคาสอน และพระราชทานโอกาสให้ปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ ความเป็ น “บรมครู ท างการทหาร” ถู ก ถ่ า ยทอดจากหลั ก ปรั ช ญาที่ พ ระราชทานแก่ ข้ า ราชบริ พ าร และผู้ใต้บังคับบัญชาในวาระสาคัญต่างๆ ซึ่งจะขออัญเชิญปรัชญาพระราชทานที่สาคัญ ดังต่อไปนี้ ๑.๒ ผู้ บังคับบัญชา หรือผู้ ปกครองทหารมหาดเล็ กฯ ต้องรู้จั ก พระรัตนตรัย หรือแก้ว ๓ ประการ คือ แก้วดวงที่ ๑ ต้องรู้จักการบังคับบัญชา (Command) แก้วดวงที่ ๒ ต้องรู้จักงานอานวยการ (Staff) แก้วดวงที่ ๓ ต้องรู้จักการฝึก (Training) ๑.“ปรัชญาทหารมหาดเล็กฯ” สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและข้าราชบริพาร ในพระองค์ได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ ๓ ประการ ได้แก่ ๑.๓ การตั้งเป้าหมาย (Objective) ของการฝึก จะต้องตั้งไว้ใน ระดับมาตรฐานและบวกเพิ่มขึ้นไปเสมอ (เกินกว่า ๑๐๐%) เมื่อมี ปัจจัย (Factor) ใดๆ มากระทบ มาตรฐานอาจจะลดลงไปบ้าง แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ .๑ ผู้บังคับบัญชา ผู้ปกครองหรือผู้ฝึกทหารมหาดเล็กฯ หากไม่มีความรู้เรื่องทหารมหาดเล็กฯ จนถึง แก่นแท้แล้ว จะไปปกครองหรือฝึกผู้อื่นให้เป็นทหารมหาดเล็กฯ ที่ดีมีคุณภาพย่อมเป็นไปไม่ได้ ๑.

ป รั ช ญ า “ ร ถ SIKU” ( SIKU.ปรัชญา “รากหญ้า” สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานคาสอนให้ข้าราชบริพารและผู้ใต้บังคับบัญชา ของพระองค์เรียนรู้ ให้ลึกซึ้งถึงรายละเอียดของแต่ละภารกิจ ให้ถึงในระดับพื้นฐานหรือระดับล่าง ที่ทรงเปรียบเทียบกับ คาว่า “รากหญ้า” ครั้นเมื่อรับราชการจนมีความเจริญก้าวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาแล้ว จะได้ให้คาแนะนาและให้ความ ช่ ว ยเหลื อ แก่ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา ร่ ว มทุ ก ข์ ร่ ว มสุ ข พร้ อ มทั้ ง ด ารงตนเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี เป็ น ที่ เ ลื่ อ มใสศรั ท ธา แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ .” เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ถวายงานต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สืบไป ๔ . ซิ กู้ เป็น ยี่ห้ อ รถยนต์ข องเล่ น จาลองขนาดเล็ ก ) ที่ส มเด็ จ พระเจ้าอยู่หัว ฯ โปรดตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ ซึ่ ง จะทรงเลื อ กรถ SIKU ช นิ ด เดี ย ว กั น จ านว น หลายๆ คัน และจะทรงทดสอบทุกคันด้วยพระองค์เอง หากรถ SIKU คั น ใดมิ ไ ด้ ม าตรฐาน ระบบขั บ เคลื่ อ น ยังไม่ดี เข็นรถแล้ววิ่งไม่ตรงทิศทาง เอียงซ้ายเอียงขวา ก็จ ะทรงถอดชิ้น ส่ ว นน ามาปรั บแต่ง ทดสอบจนกว่ า จะได้ ม าตรฐาน เปรี ย บเสมื อ นการที่ ค รู ผู้ ฝึ ก สอน จ ะ ต้ อ ง มั่ น สั ง เ ก ต ใ ห้ ค า แ น ะ น า เ คี่ ย ว เ ข็ ญ ใ ห้ ผู้ รั บ ก า ร ฝึ ก ส า ม า ร ถ เ รี ย น รู้ แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ อย่างถูกต้อง ๕.รอ.ปรัชญา “การ Simmer หรือการตุ๋นไข่พะโล้” ทรงเปรียบเทียบลักษณะการฝึกอบรมทหารเหมือนกับ การตุ๋นไข่พะโล้ให้มีรสชาติอร่อย แม่ครัวจะต้องนาไข่ต้มมาแกะปอกเปลือก แล้วนาไปตุ๋นในน้าพะโล้ โดยใช้ความร้อนและ เวลาที่เหมาะสม น้าพะโล้จึงจะค่อยๆ แทรกซึมเข้าไปยังเนื้อไข่ หากแม่ครัวเร่งรีบเกินไป เมื่อผ่าไข่ออกก็จะเห็นเพียง ภายนอกที่มีสีน้าตาลแต่เนื้อในยังมีสีขาว เนื่องจากน้าพะโล้ยังไม่แทรกซึมเข้าเนื้อไข่อย่างแท้จริง เปรียบเสมือนกับการฝึก หากฝึกอบรมแบบไม่จริงจัง ปฏิบัติแบบยวบยาบ เน้นแต่ภาพลักษณ์ที่ดูสวยงาม แต่ไม่เน้นเนื้อหาสาระ ไม่เคี่ยว ไม่อบ ไม่กลั่นให้ผู้รับการฝึกได้มีความรู้อย่างแท้จริง ก็จะไม่สามารถนาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ๓.” สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงดารงตาแหน่งองค์ผู้ บัญชาการหน่วย บั ญชาการถวายความปลอดภั ยรั กษาพระองค์ ตั้ งแต่ เมื่อครั้ งยั งทรงด ารงพระอิ สริ ยยศเป็ นสมเด็ จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร ซึ่ ง พระองค์ ท รงสั่ ง สอนให้ ข้ า ราชบริ พ ารได้ ยึ ด ถื อ และรั ก ษาไว้ ซึ่ ง เกี ย รติ ย ศ เกี ย รติ ศั ก ดิ์ ข อง ทหารมหาดเล็กราชวัล ลภรั กษาพระองค์ที่มีเ กีย รติ ป ระวัติ ของหน่ ว ยมาอย่ างยาวนาน การจะรั กษาไว้ซึ่งเกีย รติ ย ศ และเกี ย รติศัก ดิ์ของหน่ ว ยได้ นั้ น หน่ ว ยจะต้ องมีม าตรฐานการฝึ กการปฏิบัติที่ ถูกต้องเป็น ไปตามพระราชประเพณี พระราโชบาย และพระราชนิ ย ม และต้ อ งมี ค วามต่ อ เนื่ อ งในการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ใ ห้ กั บ คนรุ่ น หลั ง ที่ เ ข้ า มา ถวายงานใหม่ โดยทรงยกตั ว อย่ า งเหมือ นผลิต ภัณ ฑ์ยี่ ห้อต่ างๆ (Brand) ที่มีคุณภาพ ก็จ ะพยายามรักษามาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ของตน เพื่อให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่น หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ จึงมีหน้าที่ในการรักษา “มาตรฐานหน่วย ทม. พระราชประวัติ พระราโชบายด้ านการฝึ ก ๒.ปรัชญา “มาตรฐานหน่วย ทม.รอ.

ราชสวัสดิ์ โบราณว่าเป็นข้าจอมกษัตริย์ ราชสวัสดิ์ต้องเพียรเรียนรักษา ท่านกาหนดจดไว้ในตารา มีมาแต่โบราณช้านานครัน หนึ่งวิชาสามารถมีอย่างไร ไม่ปิดไว้ให้ท่านทราบทุกสิ่งสรรพ์ หนึ่งกล้าหาญทาการถวายนั้น มุ่งมั่นจนสาเร็จเจตนา หนึ่งมิได้ประมาทราชกิจ ชอบผิดตริตรึกหมั่นศึกษา หนึ่งสัตย์ซื่อถือธรรมจรรยา เหมือนสมาทานศีลไว้มั่นคง หนึ่งเสงี่ยมเจียมตัวไม่กาเริบ เอื้อมเอิบหยิ่งเย่อเพ้อหลง หนึ่งอยู่ใกล้ชิดติดพระองค์ ไม่ทาเทียมด้วยทะนงพระกรุณา หนึ่งไซร้ไม่ร่วมราชาอาสน์ ด้วยอุบาทว์จัญไรเป็นหนักหนา หนึ่งเข้าเฝ้าสังเกตซึ่งกิจจา ไม่ใกล้ไกลไปกว่าสมควรการ หนึ่งผู้หญิงชาวในไม่พันพัว เล่นหัวผูกรักสมัครสมาน หนึ่งสามิภักดิ์รักใคร่ในภูบาล ถึงถูกกริ้วทนทานไม่ตอบแทน (พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๖) .

หน่ ว ยทหารมหาดเล็ ก รั ก ษาพระองค์ .ทม.รอ. หน่ ว ยทหารมหาดเล็ ก ราชวั ล ลภรั ก ษาพระองค์ และหน่วยอื่นๆ ที่มีหน้าที่ถวายพระเกียรติ ถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามหมายพระราชพิธี ราชประเพณี และพระราชนิยม ซึ่งท่าทางการปฏิบัตินอกจาก จะปฏิ บั ติด้ ว ยความเข้ มแข็ ง แข็ ง แรง สง่ า งามแล้ ว ยั ง จะต้ อ งแสดงออกซึ่ ง การถวายพระเกี ยรติ อ ย่ างสู ง ที่ สุ ด ท่าการฝึ กปฏิบั ติในแต่ละท่านับ เป็น ท่าการฝึ กชั้นสูง เปรียบคล้ ายกับความงดงามทางวัฒ นธรรมของสั งคมไทย ทางด้านภาษาที่ยกย่องเคารพผู้ที่มีอาวุโสสูงกว่าด้วยการใช้ภาษาที่แสดงออกถึงการแสดงความเคารพให้เกียรติ ผู้ที่มีอาวุโสในลาดับต่างๆ เช่น การใช้คาสุภาพ สาหรับสุภาพชนบุคคลโดยทั่วไป หรือมีการใช้คาศัพท์เฉพาะสาหรับ พระภิกษุสงฆ์ และคาราชาศัพท์ที่ใช้เฉพาะสาหรับพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ตามลาดับชั้น ท่าการฝึ กที่ป รากฏอยู่ ในคู่มือการฝึ กฉบับนี้ ล้ ว นได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานคาสั่ งสอน จากสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั ว มหาวชิร าลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตั้งแต่เมื่อ ครั้งยังทรงดารงพระอิส ริยยศเป็น สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร องค์ ผู้ บั ญ ชาการหน่ ว ยบั ญ ชาการถวายความปลอดภั ย รั ก ษาพระองค์ ดั ง นั้ น หน่ ว ยในพระองค์ .) ได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อใช้ เป็ น เอกสารอ้างอิง และคู่มือส าหรั บ การฝึ กให้ แก่กาลั งพลของหน่วย อาทิเช่น หน่ว ยในพระองค์ .ทม. คานา คู่ มื อ การฝึ ก ว่ า ด้ ว ยแบบฝึ ก บุ ค คลท่ า อาวุ ธ ปื น เล็ ก สั้ น ไมโครทาโวร์ X95 (Micro Tavor X95) และแบบฝึ ก บุ คคลท่า อาวุ ธ ปื น เล็ ก สั้ น เอ็ม ๔ เอ ๑ (M4 A1) ฉบับ นี้ ทางโรงเรี ยนทหารมหาดเล็ กราชวั ล ลภ รักษาพระองค์ หน่ วยทหารมหาดเล็กราชวัล ลภรั กษาพระองค์ (รร.รอ. น. หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และหน่วยอื่นๆ สมควรที่จะศึกษาทาความเข้าใจ นาไปฝึกกาลังพล ให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง ได้มาตรฐานตามแบบธรรมเนียมของหน่วยรักษาพระองค์สืบไป โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ . หน่ ว ยทหารรั ก ษาพระองค์ . หน่ ว ยทหารมหาดเล็ ก รั ก ษาพระองค์ . หน่ว ยทหาร รั ก ษาพระองค์ .

โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ .

สารบัญ บทที่ ๑ บุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น ไมโครทาโวร์ (Micro tavor X95) หน้า .ท่าหยิบปืน ๓ .ท่าเคารพ ๙ .ท่าสะพายอาวุธ ๓๐ .ท่าเรียบอาวุธ ๑ .ท่ากึ่งขวาหัน ๘ .ท่าวางปืน ๒ .ท่าเปลี่ยนยาม ๓๔ .ท่าเตรียมใช้อาวุธ ๑๒ .ท่าเฉียงอาวุธ ๑๐ .ท่าตรวจอาวุธ ๒๔ .ท่าสวมหมวก ๑๔ .ท่าซ้ายหัน ๔ .ท่าถอดหมวก ๑๓ .ท่าตรวจอาวุธสามรับตรวจ และสี่รับตรวจ ๒๑ .ท่าเลิกรับตรวจ ๑๘ .ท่าเดิน ๓๑ .ท่าขวาหัน ๕ .ท่ากลับหลังหัน ๖ .ท่าเรียบอาวุธจากท่าเฉียงอาวุธ ๑๑ .ท่ายืนยาม ๓๓ .ท่าเลิกบรรจุ ๒๘ .ท่ารับตรวจ ๑๕ .ท่าวิ่ง ๓๒ .ท่าบรรจุ ๒๗ .ท่ากึ่งซ้ายหัน ๗ .

ท่าเลิกยิงจากท่ายืนยิง ๓๖ .ท่าเฉียงอาวุธ ๕๘ .ท่าวางปืน ๕๐ .ท่าเลิกยิงจากท่านั่งคุกเข่ายิง ๔๐ .ท่านั่งคุกเข่ายิง ๓๙ .ท่ายิงฉับพลัน ๔๕ บทที่ ๒ บุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น เอ็ม ๔ เอ ๑ (M4 A1) .ท่านั่งสูงยิง ๓๗ .ท่าสวมหมวก ๖๓ .ท่าเรียบอาวุธ ๔๙ .ท่าถอดหมวก ๖๒ .ท่ากึ่งขวาหัน ๕๖ . สารบัญ หน้า .ท่าเลิกยิงจากท่านอนยิง ๔๔ .ท่ากึ่งซ้ายหัน ๕๕ .ท่านอนยิง ๔๓ .ท่าเคารพ ๕๗ .ท่าหยิบปืน ๕๑ .ท่ากลับหลังหัน ๕๔ .ท่าขวาหัน ๕๓ .ท่ายืนยิง ๓๕ .ท่าซ้ายหัน ๕๒ .ท่าเลิกยิงจากท่านั่งราบยิง ๔๒ .ท่าเรียบอาวุธจากท่าเฉียงอาวุธ ๕๙ .ท่าเตรียมใช้อาวุธ ๖๐ .ท่าเลิกยิงจากท่านั่งสูงยิง ๓๘ .ท่านั่งราบยิง ๔๑ .

ท่าเดิน ๗๙ .ท่าสะพายอาวุธ ๗๘ .ท่านั่งคุกเข่ายิง ๘๗ .ท่าตรวจอาวุธสามรับตรวจ และสี่รับตรวจ ๖๙ .ท่าวิ่ง ๘๐ .ท่าเลิกยิงจากท่านั่งราบยิง ๙๐ .ท่านั่งสูงยิง ๘๕ .ท่ายืนยาม ๘๑ .ท่ายิงฉับพลัน ๙๓ . สารบัญ หน้า .ท่ารับตรวจ ๖๔ .ท่าเลิกยิงจากท่านั่งสูงยิง ๘๖ .ท่าเลิกยิงจากท่านั่งคุกเข่ายิง ๘๘ .ท่าเลิกบรรจุ ๗๖ .ท่าตรวจอาวุธ ๗๒ .ท่าเปลี่ยนยาม ๘๒ .ท่าบรรจุ ๗๕ .ท่าเลิกยิงจากท่ายืนยิง ๘๔ .ท่าเลิกยิงจากท่านอนยิง ๙๒ .ท่าเลิกรับตรวจ ๖๖ .ท่ายืนยิง ๘๓ .ท่านอนยิง ๙๑ .ท่านั่งราบยิง ๘๙ .

โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ .

คาบอกเป็นคาๆ ๓.คาบอกผสม การใช้คาบอกลักษณะที่ต่างกันของคาบอกประเภทต่างๆ จะเป็นเครื่องบ่งให้ทราบถึงลักษณะการปฏิบัติของท่า นั้นๆ แนวทางในการใช้น้าเสียงเพื่อสั่งและเขียนไว้ให้เห็นความแตกต่างกันอย่างเด่นชัดโดยการแสดงเครื่องหมายไว้ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ . คาแนะนาการใช้ คมู่ ือการฝึ ก คาแนะนา การใช้คู่มือการฝึก ว่าด้วยแบบฝึกบุคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น ไมโครทาโวร์ (Micro tavor X95) และปืนเล็กสั้น เอ็ม ๔ เอ ๑ (M4 A1) หน่ ว ยทหารในพระองค์ หน่ ว ยทหารรั ก ษาพระองค์ หน่ ว ยทหารมหาดเล็ ก รั ก ษาพระองค์ และ หน่ ว ย ทหารมหาดเล็ กราชวัล ลภรักษาพระองค์ รวมทั้งหน่วยทหารอื่นๆ ที่มีหน้าที่ในการถวายความปลอดภัย และถวาย พระเกี ย รติ แ ด่ อ งค์ พ ระมหากษั ต ริ ย์ แ ละพระบรมวงศานุ ว งศ์ ทุ ก พระองค์ จ าเป็ น จะต้ อ งศึ ก ษาพระราชกรณี ย กิ จ พระราชประเพณี แบบธรรมเนียมของทหารรักษาพระองค์ ตลอดจนพระราชนิยม ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และปฏิบัติ ได้ อย่ า งถู กต้ อ งตามกาลเทศะ การจะถวายพระเกีย รติ ไ ด้ อ ย่า งสู ง สุ ด นั้ น กาลั งพลทุ ก นายจะต้อ งมี พื้ นฐานการฝึ ก การปฏิบั ติที่ ถูกต้ อง ตามแบบมาตรฐานของหน่ว ยทหารมหาดเล็ กราชวัล ลภรัก ษาพระองค์ (น.รอ.) ที่ส มเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร องค์ ผู้ บั ญ ชาการหน่ ว ยบั ญ ชาการถวายความ ปลอดภั ย รั ก ษาพระองค์ พระราชทานไว้ ตั้ ง แต่ เ มื่ อ ครั้ ง ยั ง ทรงด ารงพระอิ ส ริ ย ยศเป็ น สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุฎราชกุมาร คู่มือการฝึกว่าด้วยแบบฝึกบุคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น ไมโครทาโวร์ (Micro tavor X95) และปืนเล็กสั้น เอ็ม ๔ เอ ๑ (M4 A1) ฉบับนี้เป็นตาราเอกสารหลักฐานอ้างอิงในการปฏิบัติที่ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของทหารรักษาพระองค์ ดังนั้นผู้ฝึกและครูฝึกทหารทุกระดับชั้น จะต้องหมั่นศึกษา ฝึกทบทวนด้วยตนเองจนสามารถปฏิบัติให้ได้เสียก่อน มิใช่แต่ เพียงการท่องจาเพื่อนาไปสอนทหารเท่านั้น ผู้ฝึกและครูฝึกจะต้องสามารถแสดงตัวอย่างที่ถูกต้อง ปฏิบัติได้อย่างแข็งแรง และสง่างาม สร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาให้แก่ผู้รับการฝึกอย่างแท้จริง คู่มือการฝึกประกอบไปด้วยเอกสาร จานวน ๑ เล่ม และสื่ อการสอนโสตทัศ นะในแผ่ น บั น ทึ กข้อ มูล (DVD) จานวน ๑ แผ่ น เนื้อหาเอกสารแบ่ง ออกเป็น ๒ บท ได้แ ก่ แบบฝึกบุคล ท่าอาวุธปืนเล็กสั้น ไมโครทาโวร์ (Micro tavor X95) และปืนเล็กสั้น เอ็ม ๔ เอ ๑ (M4 A1) การออกคาสั่ง หรือการใช้คาบอกเป็นสิ่งสาคัญในการปฏิบัติท่า ต่างๆ แต่ละท่ามีการใช้คาบอกที่แตกต่างกัน ซึ่งประเภทของคาบอกที่ กาหนดไว้ ในคู่มือเล่มนี้แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ ๑.คาบอกแบ่ง ๒.คาบอกรวด ๔.ทม.

หัน” เป็นต้น หัน ขวา ภาพที่หนึ่ง แสดงการบอกคาบอก “แบ่ง” ค าบอกเป็น ค าๆ (ภาพที่ส อง) เป็นคาบอกที่ใช้เพื่อออกคาสั่ ง ส าหรับท่าฝึ กที่ส่ ว นใหญ่แล้ ว มักจะไม่ กาหนดให้ปฏิบัติแบ่งเป็นจังหวะๆ ไว้ (แต่สามารถแบ่งการฝึกออกเป็นตอนๆ ได้) และไม่จาเป็นต้องใช้คาบอกยืดยาว ซึ่งอาจจะมีหลายพยางค์ก็ได้ จึงจาเป็นต้องเว้นจังหวะการบอกไว้เป็นตอนๆ หรือคาๆ คาบอกเป็นคาๆ นี้ผู้ให้คาบอก จะต้องเปล่งเสียงบอกทั้งในคาแรกและคาหลัง ด้วยการวางน้าหนักเสียงไว้เท่าๆ กัน โดยเว้นจังหวะระหว่างคาไว้ เล็กน้อย ไม่ต้องลากเสียงยาวในคาแรก และเน้นหนักในคาหลัง เหมือนคาบอกแบ่ง การเขียนคาบอกชนิดนี้จะแสดง ไว้ ใ ห้ เ ห็ น โดยการใช้ เ ครื่ อ งหมายจุ ล ภาค ( . ) คั่ น กลางไว้ ร ะหว่ า งค าบอกค าหน้ า และค าหลั ง ตั ว อย่ า งเช่ น “ตามระเบียบ. พัก” เป็นต้น ภาพที่สอง แสดงการบอกคาบอก “เป็ นคาๆ” คาบอกรวด (ภาพที่สาม) เป็นคาบอกที่ใช้เพื่อออกคาสั่งสาหรับท่าฝึกที่ส่วนใหญ่แล้ว มักจะไม่กาหนดให้ ปฏิบัติแบ่งเป็นจังหวะๆ ไว้ (แต่สามารถแบ่งการฝึกออกเป็นตอนๆ ได้) และเป็นคาสั่งที่ไม่ยืดยาวหรือมีหลายพยางค์ จึงไม่มีความจาเป็นต้องแบ่งจังหวะการสั่งไว้เป็นตอนๆ หรือคาๆ คาบอกรวดนี้ไม่ว่าจะมีกี่พยางค์ก็ตาม ผู้ให้คาบอก จะต้องบอกรวดเดียวจบโดยวางน้าหนักเสียงเป็นระดับเดียวการเขียนคาบอกชนิดนี้จะแสดงไว้ให้เห็นโดยเขียน เป็นคาติดต่อกันทั้งหมดไม่ใช้เครื่องหมายใดๆ ทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่น “ถอดหมวก” เป็นต้น ภาพที่สาม แสดงการบอกคาบอก “รวด” โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ .คาแนะนาการใช้ คมู่ ือการฝึก คาบอกแบ่ง (ภาพที่หนึ่ง) เป็นคาบอกที่ใช้เพื่อออกคาสั่ง สาหรับท่าฝึกที่ส่วนใหญ่แล้วมักจะกาหนดไว้ ให้ปฏิบัติได้เป็นจังหวะเดียวหรือแบ่งเป็น จังหวะๆ ได้ คาบอกแบ่งนี้ผู้ให้คาบอกจะต้องเปล่งเสียงบอกในคาแรก ด้วยการลากเสียงค่อนข้างยาวแล้วเว้นจังหวะไว้เล็กน้อยก่อนที่จะเปล่งเสียงบอกในคาหลังด้วยการเน้นเสียงให้หนัก และสั้นการเขียนคาบอกชนิดนี้จะแสดงไว้ให้เห็นด้วยการใช้ เครื่องหมายยัติภังค์ ( .) คั่นกลางไว้ระหว่างคาบอก คาหน้าและคาหลัง ตัวอย่างเช่น “ขวา .

) คั่นกลางไว้ระหว่างคาบอก คาหน้าและคาหลัง ตัวอย่างเช่น “วิ่ง. หน้า .วิ่ง” เป็นต้น วิ่ง วิ่ง หน้า ภาพที่สี่ แสดงการบอกคาบอก “ผสม” ล าดั บ ขั้ น ตอนในการฝึ ก สมควรฝึ ก แบบปิ ด ขั้ น ตอนจนทหารปฏิ บั ติ ไ ด้ ค ล่ อ งแคล่ ว พอสมควร แล้วจึงค่อยฝึกแบบเปิดขั้นตอน ซึ่งการใช้คาบอกในการปฏิบัติแบบปิดขั้นตอนนั้นจะใช้คาบอกที่แตกต่างกับการใช้ คาบอกข้างต้น ควรศึกษาให้ละเอียดเพื่อความถูกต้องและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกัน โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ . คาแนะนาการใช้ คมู่ ือการฝึ ก คาบอกผสม (ภาพที่สี่) เป็นคาบอกที่มีลักษณะคล้ายคาบอกเป็นคาๆ จะต่างก็ตรงที่คาบอกในคาหลัง จะเป็นคาบอกแบ่ง เพราะฉะนั้นคาบอกประเภทนี้จึงเป็นคาบอกที่ใช้เพื่อออกคาสั่งสาหรับท่าฝึกที่ส่วนใหญ่มักจะ กาหนดให้ปฏิบัติแบ่งเป็นจังหวะๆ ได้ตามลักษณะของคาบอกแบ่งที่ผสมอยู่ในคาหลังของคาบอกผสมนี้เป็น หลัก คาบอกผสมนี้ ผู้ให้คาบอกจะต้องเปล่ งเสีย งบอกในคาแรกเช่นเดียวกับคาบอกเป็นคาๆ คือ วางน้าหนักเสียงไว้ เท่าๆ กัน ส่วนการเปล่งเสียงในคาบอกห้วงหลังก็คงเปล่งเสียงในลักษณะเดียวกันกับคาบอกแบ่ง คือเปล่งเสียงบอก ในคาแรกด้วยการลากเสียงค่อนข้างยาว แล้วเว้นจังหวะไว้เล็กน้อยก่อนที่จะเปล่งเสียงบอกในคาหลังด้วยการเน้น เสียงให้หนักและสั้น การเขียนคาบอกชนิดนี้จะแสดงไว้ให้เห็นโดยใช้ เครื่องหมายจุลภาค ( . ) คั่นกลางไว้ระหว่าง คาบอกห้วงแรกและห้วงหลัง ส่วนคาบอกในห้วงหลังคงใช้ เครื่องหมายยัติภังค์ ( .

คาแนะนาการใช้ คมู่ ือการฝึก ตารางสรุปชนิดคาบอกบุคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น ไมโครทาโวร์ (Micro tavor X95) ลาดับ ท่า คาบอก ชนิดคาบอก ๑ ท่าเรียบอาวุธ “แถว . อาวุธ” เป็นคาๆ ๑๒ ท่าเตรียมใช้อาวุธ “เตรียมใช้อาวุธ” รวด ๑๓ ท่าถอดหมวก “ถอดหมวก” รวด ๑๔ ท่าสวมหมวก “สวมหมวก” รวด ๑๕ ท่ารับตรวจ “รับตรวจ” รวด ๑๖ ท่าเลิกรับตรวจ “เลิกรับตรวจ” รวด ๑๗ ท่าตรวจอาวุธสามรับตรวจ และสี่รับตรวจ “ตรวจ.หัน” แบ่ง ๗ ท่ากึ่งซ้ายหัน “กึ่งซ้าย .หัน” แบ่ง ๘ ท่ากึ่งขวาหัน “กึ่งขวา .หัน” แบ่ง ๖ ท่ากลับหลังหัน “กลับหลัง .หัน” แบ่ง ๙ ท่าเคารพ “ถวายความเคารพ . อาวุธ” เป็นคาๆ ๒๒ ท่าเดิน “หน้า .เดิน” แบ่ง โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ . อาวุธ” เป็นคาๆ ๑๙ ท่าบรรจุ “บรรจุ” รวด ๒๐ ท่าเลิกบรรจุ “เลิกบรรจุ” รวด ๒๑ ท่าสะพายอาวุธ “สะพาย. อาวุธ” เป็นคาๆ ๑๑ ท่าเรียบอาวุธจากท่าเฉียงอาวุธ “เรียบ.หัน” แบ่ง ๕ ท่าขวาหัน “ขวา .ตรง”” แบ่ง ๑๐ ท่าเฉียงอาวุธ “เฉียง.ตรง” แบ่ง ๒ ท่าวางปืน “วางปืน” รวด ๓ ท่าหยิบปืน “หยิบปืน” รวด ๔ ท่าซ้ายหัน “ซ้าย . อาวุธ” เป็นคาๆ ๑๘ ท่าตรวจอาวุธ “ตรวจ.

เตรียมยิง” เป็นคาๆ ๒๗ ท่าเลิกยิงจากท่ายืนยิง “เลิกยิง” รวด ๒๘ ท่านั่งสูงยิง “นั่งสูงนั่ง. เตรียมยิง” เป็นคาๆ ๓๑ ท่าเลิกยิงจากท่านั่งราบยิง “เลิกยิง” รวด ๓๒ ท่านั่งคุกเข่ายิง “นั่งคุกเข่านั่ง.วิ่ง” แบ่ง ๒๔ ท่ายืนยาม “ยืนยาม. - โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ . เตรียมยิง” เป็นคาๆ ๒๙ ท่าเลิกยิงจากท่านั่งสูงยิง “เลิกยิง” รวด ๓๐ ท่านั่งราบยิง “นั่งราบนั่ง. เตรียมยิง” เป็นคาๆ ๓๕ ท่าเลิกยิงจากท่านอนยิง “เลิกยิง” รวด ๓๖ ท่ายิงฉับพลัน . เตรียมยิง” เป็นคาๆ ๓๓ ท่าเลิกยิงจากท่านั่งคุกเข่ายิง “เลิกยิง” รวด ๓๔ ท่านอนยิง “นอน. ทา” เป็นคาๆ ๒๕ ท่าเปลี่ยนยาม “เปลี่ยนยาม” รวด ๒๖ ท่ายืนยิง “ยืน. คาแนะนาการใช้ คมู่ ือการฝึ ก ลาดับ ท่า คาบอก ชนิดคาบอก ๒๓ ท่าวิ่ง “วิ่งหน้า .

หัน” แบ่ง ๘ ท่ากึ่งขวาหัน “กึ่งขวา . อาวุธ” เป็นคาๆ ๑๙ ท่าบรรจุ “บรรจุ” รวด ๒๐ ท่าเลิกบรรจุ “เลิกบรรจุ” รวด ๒๑ ท่าสะพายอาวุธ “สะพาย.คาแนะนาการใช้ คมู่ ือการฝึก ตารางสรุปชนิดคาบอกบุคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น เอ็ม ๔ เอ ๑ (M4 A1) ลาดับ ท่า คาบอก ชนิดคาบอก ๑ ท่าเรียบอาวุธ “แถว .ตรง”” แบ่ง ๑๐ ท่าเฉียงอาวุธ “เฉียง.หัน” แบ่ง ๗ ท่ากึ่งซ้ายหัน “กึ่งซ้าย .เดิน” แบ่ง โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ .หัน” แบ่ง ๕ ท่าขวาหัน “ขวา . อาวุธ” เป็นคาๆ ๒๒ ท่าเดิน “หน้า . อาวุธ” เป็นคาๆ ๑๒ ท่าเตรียมใช้อาวุธ “เตรียมใช้อาวุธ” รวด ๑๓ ท่าถอดหมวก “ถอดหมวก” รวด ๑๔ ท่าสวมหมวก “สวมหมวก” รวด ๑๕ ท่ารับตรวจ “รับตรวจ” รวด ๑๖ ท่าเลิกรับตรวจ “เลิกรับตรวจ” รวด ๑๗ ท่าตรวจอาวุธสามรับตรวจ และสี่รับตรวจ “ตรวจ.ตรง” แบ่ง ๒ ท่าวางปืน “วางปืน” รวด ๓ ท่าหยิบปืน “หยิบปืน” รวด ๔ ท่าซ้ายหัน “ซ้าย .หัน” แบ่ง ๖ ท่ากลับหลังหัน “กลับหลัง .หัน” แบ่ง ๙ ท่าเคารพ “ถวายความเคารพ . อาวุธ” เป็นคาๆ ๑๘ ท่าตรวจอาวุธ “ตรวจ. อาวุธ” เป็นคาๆ ๑๑ ท่าเรียบอาวุธจากท่าเฉียงอาวุธ “เรียบ.

ทา” เป็นคาๆ ๒๕ ท่าเปลี่ยนยาม “เปลี่ยนยาม” รวด ๒๖ ท่ายืนยิง “ยืน. - โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ . คาแนะนาการใช้ คมู่ ือการฝึ ก ลาดับ ท่า คาบอก ชนิดคาบอก ๒๓ ท่าวิ่ง “วิ่งหน้า . เตรียมยิง” เป็นคาๆ ๓๓ ท่าเลิกยิงจากท่านั่งคุกเข่ายิง “เลิกยิง” รวด ๓๔ ท่านอนยิง “นอน. เตรียมยิง” เป็นคาๆ ๓๑ ท่าเลิกยิงจากท่านั่งราบยิง “เลิกยิง” รวด ๓๒ ท่านั่งคุกเข่ายิง “นั่งคุกเข่านั่ง. เตรียมยิง” เป็นคาๆ ๓๕ ท่าเลิกยิงจากท่านอนยิง “เลิกยิง” รวด ๓๖ ท่ายิงฉับพลัน . เตรียมยิง” เป็นคาๆ ๒๗ ท่าเลิกยิงจากท่ายืนยิง “เลิกยิง” รวด ๒๘ ท่านั่งสูงยิง “นั่งสูงนั่ง.วิ่ง” แบ่ง ๒๔ ท่ายืนยาม “ยืนยาม. เตรียมยิง” เป็นคาๆ ๒๙ ท่าเลิกยิงจากท่านั่งสูงยิง “เลิกยิง” รวด ๓๐ ท่านั่งราบยิง “นั่งราบนั่ง.

โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ .

.

โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ .

ตรง” “แถว .คาบอก : เป็นคาบอก “แบ่ง” ใช้คาบอก “แถว .เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น ไมโครทาโวร์ “ท่าเรียบอาวุธ” ๒.ประโยชน์ : ท่ า เรี ย บอาวุ ธ เป็ น ท่าพื้น ฐานของการฝึ กท่ าอาวุ ธ ทุกท่ า และใช้เ ป็นท่า แสดงความเคารพ นายทหารชั้นประทวนและในกรณีที่ไม่สวมหมวก ๔.ตรง” คาบอก “แบ่ง” ท่าเรียบอาวุธ ๕.ตรง” ให้ผู้ปฏิบัติอยู่ในลักษณะท่าตรง ยกเว้นมือซ้ายการอบลากล้องปืน จัดปืนให้แนบข้างซ้ายของลาตัว ปากลากล้องชี้ลงพื้น ด้ามปืนด้านหน้าชี้ ไปด้านหลัง สายสะพายจัด อยู่บน ท่าเรียนอาวุธ บ่าซ้าย โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๑ . ท่าเรียบอาวุธ ๑.การปฏิบัติ เมื่อได้ยินคาบอก “แถว .ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผนเดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓.

ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสที่ผู้ปฏิบัติต้องการปฏิบัติในท่าใดๆ โดยไม่ใช้อาวุธขณะอยู่ในรูปแถว ๔. ตอนที่ สอง” ให้ ผู้ป ฏิ บั ติ ลุ กขึ้น อย่ า งรวดเร็ ว พร้ อมกับ น าเท้ าซ้า ย ท่าวางปืน มาชิดเท้าขวาอย่างแข็งแรงกลับมาอยู่ในท่าตรง ๒ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ . ตอนที่ หนึ่ ง” คาบอก “รวด” ให้ผู้ปฏิบัติตบเท้าซ้ายไปข้างหน้าประมาณครึ่งก้าวในลักษณะเตะเท้าจนขาเหยียดตึงแล้วตบเท้าลงบนพื้น เต็มฝ่าเท้า จากนั้นให้ทรุดตัวลงจนเข่าขวาแตะพื้น เข่าซ้ายตั้งขึ้น ลาตัวเกือบตั้งตรง วางปืนแบนราบไปกับพื้น โดยให้ ด้ า มปื น หั น เข้ า หาล าตั ว ปากล ากล้ อ งชี้ ด้ า นซ้ า ย ปื น ห่ า งจากปลายเท้ า ซ้ า ยประมาณหนึ่ ง คื บ มือทั้งสองข้างยังคงจับปืนในลักษณะเดิม แขนทั้งสองข้างเหยียดตรง สายตามองตรงไปด้านหน้า ตอนที่สอง : เมื่อได้ยิ นคาบอก “วางปื น.เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น ไมโครทาโวร์ “ท่าวางปืน” ๒. ท่าวางปืน ๑.คาบอก : เป็นคาบอก “รวด” ใช้คาบอก “วางปืน” ๕.การปฏิบัติ : ท่าวางปืนแบ่งการปฏิบัติออกเป็น ๒ ตอน “วางปืน” ท่าเริ่มต้น ตอนที่หนึ่ง ตอนที่สอง ตอนที่ ห นึ่ ง : ท่ าวางปื นเป็ นท่ าที่ ปฏิ บั ติ ต่ อจากท่ าเตรี ยมใช้ อาวุ ธ เมื่ อได้ ยิ นค าบอก “วางปื น.ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผน เดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓.

คาบอก : เป็นคาบอก “รวด” ใช้คาบอก “หยิบปืน” ๕.ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผนเดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓. ท่าหยิบปืน ๑.การปฏิบัติ : ท่าหยิบปืนแบ่งการปฏิบัติออกเป็น ๒ ตอน “หยิบปืน” ท่าเริ่มต้น ตอนที่หนึ่ง ตอนที่สอง คาบอก “รวด” ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “หยิบปืน. ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติตบเท้าซ้ายไปข้างหน้าประมาณครึ่ง ก้าว ในลักษณะเตะเท้าจนขาเหยียดตึงแล้วตบเท้าลงบนพื้นเต็มฝ่าเท้า มือ ทั้งสองข้างทิ้งดิ่งหันฝ่ามือเข้าลาตัว จากนั้ น ให้ ท รุ ด ตั ว ลงจนเข่ า ขวาแตะพื้ น เข่ า ซ้ า ยตั้ ง ขึ้ น ล าตั ว เกื อ บตั้ ง ตรง ใช้ มื อ ขวาจั บ ที่ พ านท้ า ย ปื น ในลั ก ษณะคี บ นิ้ ว หั ว แม่ มื อ อยู่ ด้ า นบน นิ้ ว ทั้ ง สี่ เ รี ย งชิ ด ติ ด กั น อยู่ ใ ต้ พ านท้ า ย นิ้ ว ก้ อ ยเสมอพาน ท้ า ย ท่าหยิบปืน มือซ้ายการอบด้ามปืนด้านหน้า ยกเว้นนิ้วหัวแม่มือกดสายสะพายไว้ สายตามองตรงไปด้านหน้า ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินคาบอก “หยิบปืน. ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมกับนาเท้า ซ้าย มาชิดเท้าขวาอย่างแข็งแรงกลับมาอยู่ในท่าเตรียมใช้อาวุธ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓ .เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น ไมโครทาโวร์ “ท่าหยิบปืน” ๒.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสที่ทหารจะจัดเครื่องแต่งกายหรือมีภารกิจที่ต้องทานอกแถวเร่งด่วน ๔.

การปฏิบัติ : ท่าซ้ายหันเมื่ออยู่กับที่เป็นท่าที่ปฏิบัติต่อจากท่าเรียบอาวุธ แบ่งการปฏิบัติออกเป็น ๒ จังหวะ “ซ้าย .ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสเปลี่ยนทิศทางไปทางซ้ายขณะอยู่กับที่ ๔. ท่าหันอยู่กับที่ ท่าหันอยู่กับที่ ท่าหันอยู่กับที่ มีอยู่ ๕ ท่า ๑.คาบอก : เป็นคาบอก “แบ่ง” ใช้คาบอก “ซ้าย .ท่ากึ่งขวาหัน ท่าซ้ายหัน ๑.ท่าซ้ายหัน ๒.ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผน เดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓.หัน” ท่าเริ่มต้น จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง คาบอก “แบ่ง” จังหวะหนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “ซ้ายหันจังหวะ .ท่ากึ่งซ้ายหัน ๕.ท่าขวาหัน ๓.เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น ไมโครทาโวร์ “ท่าซ้ายหัน” ๒.หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติเปิดปลายเท้าซ้ายสูงขึ้นจากพื้นเล็กน้อยโดย พยายามกดส้ นเท้าให้ ตรึ งอยู่กับที่ แล้ วหมุนตัวไปทางซ้ายจนได้ ๙๐ องศา ด้วยการใช้ส้ นเท้าซ้ายเป็นจุดหมุน ในขณะเดียวกันนั้นให้ใช้ปลายเท้าขวากดแน่นไว้กับพื้นเพื่อช่วยให้มีการทรงตัวดีในระหว่างหมุนตัว แล้วเปิดส้นเท้า หมุนตามไปด้วย โดยพยายามกดปลายเท้าไว้ ณ ที่เดิม ในลักษณะให้ขาเหยียดตึง ส้นเท้าบิดออกด้านนอก ในขณะ ที่หมุนตัวไปนั้นจะต้องพยายามรักษาทรวดทรงของลาตัว จังหวะสอง : เมื่อได้ยินคาบอก “ซ้ายหันจังหวะ .หัน” ๕.สอง” ให้ผู้ปฏิบัตินาเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายในลักษณะการอัด ท่าซ้ายหัน ส้นเท้าอย่างแข็งแรง อยู่ในลักษณะของท่าเรียบอาวุธ ๔ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ .ท่ากลับหลังหัน ๔.

ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสเปลี่ยนทิศทางไปทางขวาขณะอยู่กับที่ ๔.หัน” ๕. ท่าขวาหัน ๑.คาบอก : เป็นคาบอก “แบ่ง “ ใช้คาบอก “ขวา .สอง” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ น าเท้ า ซ้ า ยมาชิ ด เท้ า ขวาในลั ก ษณะ ท่าขวาหัน การอัดส้นเท้าอย่างแข็งแรง อยู่ในลักษณะของท่าเรียบอาวุธ จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๕ .ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผน เดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓.หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายการอบที่ลากล้องปืน พร้อมกันนั้น ให้เปิดปลายเท้าขวาสูงขึ้นจากพื้นเล็กน้อยโดยพยายามกดส้นเท้าให้ ตรึงอยู่กับที่ แล้วหมุนตัวไปทางซ้ายจนได้ ๙๐ องศา ด้วยการใช้ส้นเท้าขวาเป็นจุดหมุน ในขณะเดียวกันนั้นให้ใช้ปลายเท้าซ้ายกดแน่นไว้กับพื้นเพื่อช่วยให้ มีการทรงตัวดีในระหว่างหมุนตัว แล้วเปิดส้นเท้าหมุนตามไปด้วย โดยพยายามกดปลายเท้าไว้ ณ ที่เดิมในลักษณะ ให้ขาเหยียดตึง ส้นเท้าบิดออกด้านนอก ในขณะที่หมุนตัวไปนั้นจะต้องพยายามรักษาทรวดทรงของลาตัว จั ง หวะสอง : เมื่ อ ได้ ยิ น ค าบอก “ขวาหั น จั ง หวะ .หัน” คาบอก “แบ่ง” จังหวะหนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “ขวาหันจังหวะ .เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น ไมโครทาโวร์ “ท่าขวาหัน” ๒.การปฏิบัติ : ท่าขวาหันเมื่ออยู่กับที่เป็นท่าที่ปฏิบัติต่อจากท่าเรียบอาวุธ แบ่งการปฏิบัติออกเป็น ๒ จังหวะ ท่าเริ่มต้น จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง “ขวา .

ท่ากลับหลังหัน

๑.เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น ไมโครทาโวร์ “ท่ากลับหลังหัน”
๒.ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผนเดี ย วกั น ของ
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : เพื่อใช้ในการเปลี่ยนทิศทางเมื่ออยู่กับที่จากทิศทางเดิมหรือตรงหน้าไปทิศทางข้างหลัง
๔.คาบอก : เป็นคาบอก “แบ่ง” ใช้คาบอก “กลับหลัง - หัน”
๕.การปฏิบัติ : ท่ากลับหลังหันเป็นท่าที่ปฏิบัติต่อจากท่าเรียบอาวุธ แบ่งการปฏิบัติออกเป็น ๒ จังหวะ
“กลับหลัง - หัน”

ท่าเริ่มต้น จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง

จังหวะหนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “กลับหลังหันจังหวะ - หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติเปิดปลายเท้าขวาสูงขึ้นจากพื้น
คาบอก “แบ่ง”

เล็กน้อยโดยพยายามกดส้นเท้าให้ตรึงอยู่กับที่ แล้วหมุนตัวไปทางขวาจนได้ ๑๘๐ องศา ด้วยการใช้ส้นเท้า
ขวาเป็นจุดหมุน ขณะเดียวกันนั้นให้เหวี่ยงเท้าซ้ายไปทางซ้ายตามจังหวะการหมุนตัวและเมื่อหมุนไปได้
๑๘๐ องศาแล้วให้นาปลายเท้าซ้ายไปแตะพื้นไว้ทางด้านหลังในทิศเฉียงไปข้างหลังทางซ้าย ส้นเท้าเปิด
ขาเหยี ย ดตึง ในขณะที่ห มุน ตัว ไปนั้ น จะต้องพยายามรักษาทรวดทรงของล าตัว เมื่อหมุนตัว ไปได้ที่แล้ ว
น้าหนักตัวอยู่บนเท้าขวา
จังหวะสอง : เมื่อได้ยินคาบอก “กลับหลังหันจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัตินาเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาในลักษณะ
ท่ากลับหลังหัน

การอัดส้นเท้าอย่างแข็งแรง อยู่ในลักษณะของท่าเรียบอาวุธ จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก

๖ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ท่ากึ่งซ้ายหัน

๑.เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น ไมโครทาโวร์ “ท่ากึ่งซ้ายหัน”
๒.ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผนเดี ย วกั น ของ
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : เพื่อใช้ในการเปลี่ยนทิศทางเมื่ออยู่กับที่จากทิศทางเดิมไปทางกึ่งซ้ายหัน
๔.คาบอก : เป็นคาบอก “แบ่ง” ใช้คาบอก “กึ่งซ้าย - หัน”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๒ จังหวะ

“กึ่งซ้าย - หัน”
ท่าเริ่มต้น จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง

จังหวะหนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “กึ่งซ้ายหันจังหวะ - หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติเปิดปลายเท้าซ้ายสูงขึ้นจากพื้นเล็กน้อย
คาบอก “แบ่ง”

โดยพยายามกดส้นเท้าให้ตรึงอยู่กับที่ แล้วหมุนตัวไปทางซ้ายจนได้ ๔๕ องศา ด้วยการใช้ส้นเท้าซ้ายเป็นจุดหมุน
ในขณะเดียวกันนั้นให้ใช้ปลายเท้าขวากดแน่น ไว้กับพื้นเพื่อช่วยให้มีการทรงตัวดีในระหว่างหมุนตัว แล้วเปิดส้น
เท้าหมุนตามไปด้วย โดยพยายามกดปลายเท้าไว้ ณ ที่เดิมในลักษณะให้ขาเหยียดตึง ส้นเท้าบิดออกด้านนอก
ในขณะที่หมุนตัวไปนั้นจะต้องพยายามรักษาทรวดทรงของลาตัว
จังหวะสอง : เมื่อได้ยิ น คาบอก “กึ่งซ้ายหั น จังหวะ - สอง” ให้ ผู้ ปฏิบัตินาเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายในลักษณะ
ท่ากึ่งซ้ายหัน

การอัดส้นเท้าอย่างแข็งแรง อยู่ในลักษณะของท่าเรียบอาวุธ จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก

โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ท่ากึ่งขวาหัน

๑.เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น ไมโครทาโวร์ “ท่ากึ่งขวาหัน”
๒.ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผนเดี ย วกั น ของ
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : เพื่อใช้ในการเปลี่ยนทิศทางเมื่ออยู่กับที่จากทิศทางเดิมไปทางกึ่งขวาหัน
๔.คาบอก : เป็นคาบอก “แบ่ง” ใช้คาบอก “กึ่งขวา - หัน”
“กึ่งขวา - หัน”

ท่าเริ่มต้น จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง

๕.การปฏิบัติ
จังหวะหนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “กึ่งขวาหันจังหวะ - หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติเปิด ปลายเท้าขวาสูงขึ้นจากพื้น
คาบอก “แบ่ง”

เล็กน้อยโดยพยายามกดส้นเท้าให้ตรึงอยู่กับที่ แล้วหมุนตัวไปทางขวาจนได้ ๔๕ องศา ด้วยการใช้ส้นเท้าขวา
เป็นจุดหมุน ในขณะเดียวกันนั้นให้ใช้ปลายเท้า ซ้ายกดแน่นไว้กับพื้นเพื่อช่วยให้มีการทรงตัวดีในระหว่าง
หมุนตัว แล้วเปิดส้นเท้าหมุนตามไปด้วย โดยพยายามกดปลายเท้าไว้ ณ ที่เดิมในลักษณะให้ขาเหยียดตึง
ส้นเท้าบิดออกด้านนอก ในขณะที่หมุนตัวไปนั้นจะต้องพยายามรักษาทรวดทรงของลาตัว
จังหวะสอง : เมื่อได้ยินคาบอก “กึ่งขวาหันจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัตินาเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาในลักษณะ
ท่ากึ่งขวาหัน

การอัดส้นเท้าอย่างแข็งแรง อยูใ่ นลักษณะของท่าเรียบอาวุธ จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก

๘ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

คาบอก : เป็นคาบอก “แบ่ง” -ทิศทางตรงหน้ า ใช้ค าบอก “ถวายความเคารพ .เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น ไมโครทาโวร์ “ท่าเคารพ” ๒. ตรง” ให้ ผู้ ปฏิบัติยกมือขวาขึ้นมาปฏิบัติ ท่าวันทยหัตถ์ พร้อมกันนั้นให้ละมือซ้ายจากลากล้องปืนมาแตะที่ข้างขาซ้ายในลักษณะของท่าตรง ส่วนอื่นๆ ท่าเคารพ ของร่างกายยังอยู่ในลักษณะเดิม จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก นายทหารชั้น ประทวน : เมื่อได้ยิ น คาบอก “ถวายความเคารพ.ตรง” เมื่อจะกลั บมาอยู่ในท่ าเรียบอาวุ ธ ใช้คาบอก “พัก” หรือ “เอามือลง” -ทิ ศ ทาง ซ้ า ย. แลขวา (ซ้ า ย) .ตรง” “ถวายความเคารพ .ตรง” คาบอก “แบ่ง” นายทหารชั้นสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน ๕.ท า” เมื่ อ จะกลั บ มา อยู่ในท่าเรียบอาวุธ ใช้คาบอก “แล .ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผนเดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓.ประโยชน์ : ใช้ ในโอกาสแสดงความเคารพ ๔. ท่าเคารพ ๑.การปฏิบัติ นายทหารสัญญาบัตร : เมื่อได้ยิน คาบอก “ถวายความเคารพ. ตรง” ให้ผู้ป ฏิบั ติ ปฏิ บั ติ ท่าเรี ย บอาวุ ธ จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๙ . ขวา ในค าบอก “ถวายความเคารพ.

ท่าเฉียงอาวุธ

๑.เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น ไมโครทาโวร์ “ท่าเฉียงอาวุธปืน”
๒.ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผนเดี ย วกั น ของ
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสที่ต้องการเคลื่อนที่ในระยะไกล
๔.คาบอก : เป็นคาบอก “เป็นคาๆ” ใช้คาบอก “เฉียง - อาวุธ”
๕.การปฏิบัติ : เป็นท่าที่ปฏิบัติต่อจากท่าเรียบอาวุธ (ท่าตรง) แบ่งการปฏิบัติเป็น ๒ ตอน
“เฉียง, อาวุธ”

ขั้นที่หนึ่ง ขั้นที่สอง

ท่าเริ่มต้น ตอนที่หนึ่ง ตอนที่สอง

ตอนที่หนึ่ง ขั้นที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “เฉียงอาวุธ, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติยกมือขวามาตบจับ วางบน
คาบอก “เป็นคาๆ”

พานท้ายปืน นิ้วทั้งห้าเหยียดตึงเรียงชิดติดกัน ปลายนิ้วชี้ไปทางด้านซ้าย แขนขวาท่อนล่างขนานกับพื้น
มือซ้ายตบจับกาด้ามปืนด้านหน้า
ตอนที่หนึ่ง ขั้น ที่สอง : เมื่อสิ้ น สุ ดสั ญญาณ “อึ๊บ ” ให้ ผู้ ปฏิบัติใช้มือทั้งสองยกปืนขึ้นมาด้านหน้าล าตัว
ห่างจากลาตัวประมาณหนึ่งฝ่ามือ ให้แนวปืนเฉียงกับลาตัวทามุมประมาณ ๔๕ องศา ด้ามปืนชี้ไปด้านหน้า
ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินคาบอก “เฉียงอาวุธ, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวาจากพานท้ายปืนมาตบจับที่
ด้ามปืนด้านหลัง ในลักษณะการอบ นิ้วชี้ทาบไปตามโกร่งไก ข้อศอกทั้งสองข้างกางออกตามธรรมชาติ
ท่าเฉียงอาวุธ

หมายเหตุ : กรณีปฏิบัติแบบเปิดขั้นตอน หลังจากปฏิบัติในตอนที่หนึ่ง ให้ผู้ปฏิบัติรอสัญญาณ “อึ๊บ” เพื่อปฏิบัติ
ในตอนที่สอง

๑๐ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ท่าเรียบอาวุธจากท่าเฉียงอาวุธ

๑.เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น ไมโครทาโวร์ “ท่าเรียบอาวุธจากท่าเฉียงอาวุธ”
๒.ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผน เดี ย วกั น ของ
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสที่ต้องการเคลื่อนที่ในระยะไกล
๔.คาบอก : เป็นคาบอก “แบ่ง” ใช้คาบอก “เรียบ - อาวุธ”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งการปฏิบัติเป็น ๒ ตอน

“เรียบ - อาวุธ”
ตอนที่หนึ่ง ขั้นที่หนึ่ง ขั้นที่สอง

ตอนที่สอง คาบอก “แบ่ง”
ตอนที่ ห นึ่ ง : เมื่ อ ได้ ยิ น ค าบอก “เรี ย บอาวุ ธ , ตอนที่ ห นึ่ ง ” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ล ะมื อ ขวามาตบจั บ พานท้ า ย
ในลักษณะคีบ นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน นิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านล่าง
ตอนที่สอง ขั้นที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “เรียบอาวุธ, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือทั้งสองข้างนาปืนมาอยู่
ท่าเรียบอาวุธจากท่าเฉียงอาวุธ

ข้างซ้ายของลาตัว ปืนตั้งตรงแนบชิดติดลาตัว ลากล้องปืนชี้ลงด้านล่าง ด้ามปืนด้านหน้าชี้ไปด้านหลัง มือขวา
วางบนพานท้ายปืน นิ้วทั้งห้าเหยียดตึงเรียงชิดติดกัน ปลายนิ้วชี้ไปทางด้านซ้าย แขนขวาท่องล่างขนานกับพื้น
มือซ้ายการอบด้ามปืนด้านหน้า
ตอนที่ ส อง ขั้ น ที่ ส อง : เมื่ อ สิ้ น สุ ด สั ญ ญาณ “อึ๊ บ ” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ส ะบั ด มื อ ขวา (ในลั ก ษณะการฟั น มื อ )
มาอยู่ ข้ า งขาขวา และละมื อ ซ้ า ยมาก ารอบล ากล้ อ งปื น อยู่ ใ นลั ก ษณะของท่ า เรี ย บอาวุ ธ อย่ า งแข็ ง แรง
จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๑๑

ท่าเตรียมใช้อาวุธ

๑.เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น ไมโครทาโวร์ “ท่าเตรียมใช้อาวุธ”
๒.ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผน เดี ย วกั น ของ
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้เป็นท่าเริ่มต้นของท่ายิง
๔.คาบอก : เป็นคาบอก “รวด” ใช้คาบอก “เตรียมใช้อาวุธ”

ตอนที่หนึ่ง ตอนที่สอง ตอนที่หนึ่ง ตอนที่สอง
ท่าเตรียมใช้อาวุธ สาหรับท่ายิงแบบประณีต ท่าเตรียมใช้อาวุธ สาหรับท่ายิงแบบฉับพลัน

๕.การปฏิบัติ
๕.๑ ท่าเตรียมใช้อาวุธสาหรับท่ายิงแบบประณีต
“เตรียมใช้อาวุธ”

ตอนที่ ห นึ่ ง : เมื่ อ ได้ ยิ น ค าบอก “เตรี ย มใช้ อ าวุ ธ , ตอนที่ ห นึ่ ง ” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ใ ช้ มื อ ขวามาตบจั บ บน
ฐานพานท้ายปื น ในลักษณะนิ้ ว ทั้งห้าเหยีย ดตึง เรียงชิดติดกัน ปลายนิ้วชี้ไปทางด้านซ้ายมือ แขนขวา
ท่อนล่างขนานกับพื้น มือซ้ายการอบที่ด้ามปืนด้านหน้า หันฝ่ามือเข้าหาลาตัว
ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินคาบอก “เตรียมใช้อาวุธ , ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือทั้งสองข้างยกปืนขึ้นมา
หน้าลาตัว ให้แนวปืนเฉียงขึ้นด้านบนทามุมกับลาตัว ๔๕ องศา ห่างจากลาตัวประมาณหนึ่งฝ่ามือ ด้ามปืน
ชี้เฉียงลงด้านล่าง พร้อมกันนั้นให้ใช้มือขวาตบจับบริเวณพานท้ายในลักษณะคีบ นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน
คาบอก “รวด”

นิ้วก้อยเสมอแผ่นยางรองพานท้ายปืน

๕.๒ ท่าเตรียมใช้อาวุธสาหรับท่ายิงแบบฉับพลัน
ตอนที่ ห นึ่ ง : เมื่ อ ได้ ยิ น ค าบอก “เตรี ย มใช้ อ าวุ ธ , ตอนที่ ห นึ่ ง ” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ใ ช้ มื อ ขวามาตบจั บ บน
ฐานพานท้ายปื น ในลักษณะนิ้ ว ทั้งห้าเหยีย ดตึง เรียงชิดติดกัน ปลายนิ้วชี้ไปทางด้านซ้ายมือ แขนขวา
ท่าเตรียมใช้อาวุธ

ท่อนล่างขนานกับพื้น มือซ้ายการอบที่ด้ามปืนด้านหน้า หันฝ่ามือเข้าหาลาตัว
ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินคาบอก “เตรียมใช้อาวุธ , ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้ มือทั้งสองข้างยกปืนขึ้นมา
หน้าลาตัว ให้แนวปืนเฉียงขึ้นด้านบนทามุมกับลาตัว ๔๕ องศา ห่างจากลาตัวประมาณหนึ่งฝ่ามือ ด้ามปืน
ชี้เฉียงลงด้านล่าง จากนั้นละมือขวาตบจับที่ด้ามปืนในลักษณะการอบ นิ้วชี้ทาบไปตามโกร่งไกปืน

๑๒ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผนเดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓.ประโยชน์ : ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา เช่น ฟังพระสวดในพิธีสาบานธง เป็นต้น ๔. ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวายกหมวกออกจากศีรษะ แล้วนามาวางครอบที่นิ้วหัวแม่มือซ้ายย่างแข็งแรง หันหน้าหมวกไปทางขวาของลาตัว ขอบกระบังหมวก อยู่แนวโคนนิ้วมือซ้าย มือขวายังจับที่กระบังหมวกในลักษณะเดิม ข้อมือขวาไม่หักและเป็นแนวเดียวกับ แขนขวาท่อนล่าง ตอนที่ ส าม : เมื่อ ได้ยิ น คาบอก “ถอดหมวก. ท่าถอดหมวก ๑.การปฏิบัติ : ท่าถอดหมวกเป็นท่าที่ปฏิบัติต่อจากท่าเรียบอาวุธ แบ่งการปฏิบัติออกเป็น ๓ ตอน ตอนที่หนึ่ง ตอนที่สอง ตอนที่สาม ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “ถอดหมวก.คาบอก : เป็นคาบอก “รวด” ใช้คาบอก “ถอดหมวก” ๕. ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติยกแขนซ้ายท่อนล่างขึ้นมาข้างหน้า “ถอดหมวก” ลาตัวในลักษณะงอข้อศอก พร้อมกับพลิกหงายฝ่ามือขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ให้นิ้วทั้งสี่เหยียดตึงและเรียงชิด ติดกัน นิ้ ว หั ว แม่มือตั้งขึ้น ข้างบนตั้งฉากกับฝ่ ามือ แขนซ้ายท่อนล่างขนานกับพื้นและตั้งฉากกับ ล าตัว แขนซ้ า ยท่ อ นบนแนบชิ ด ติ ด ปืน ข้ อ ศอกเสมอกั บ แนวแผ่ นหลั ง พร้ อ มกัน นั้ น ให้ ย กมื อขวาขึ้ น ไปจั บ ที่ กระบั ง หมวก ใช้ นิ้ ว ทั้ ง สี่ ท าบไปกั บ กระบั ง หมวกด้ า นบน นิ้ ว หั ว แม่ มื อ ทาบอยู่ ด้ า นล่ า งกระบั ง หมวก คาบอก “รวด” ข้อศอกเปิด แขนขวาท่อนบนยื่นไปทางขวาค่อนไปข้างหน้าเล็กน้อย ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินคาบอก “ถอดหมวก. ตอนที่ ส าม” ให้ ผู้ ป ฏิบั ติ ล ดมือ ขวาลงไปอยู่ ในลั กษณะ ท่าถอดหมวก ท่ า ตรงอย่ า งรวดเร็ ว และแข็ ง แรง พร้ อ มกั น นั้ น ให้ จั บ ขอบหมวกด้ ว ยมื อ ซ้ า ย (ในลั ก ษณะก ามื อ ) จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก หมายเหตุ : กรณีปฏิบัติแบบเปิดขั้นตอน ให้ผู้ปฏิบัติรอสัญญาณ “อึบ๊ ” หลังจากปฏิบัติเรียบร้อยในแต่ละขั้นตอน โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๑๓ .เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น ไมโครทาโวร์ “ท่าถอดหมวก” ๒.

ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวามาตบจับที่กระบังหมวก นิ้วทั้งสี่ เรี ย งชิดติดกัน อยู่ ด้านบนของกระบั ง หมวกนิ้ว หั ว แม่มื อ อยู่ด้านล่ างข้อมื อขวาไม่ หั ก และแขนขวาท่อนล่ า ง คาบอก “รวด” เป็นแนวเดียวกันขนานกับพื้น พร้อมกันนั้นให้เหยียดนิ้วมือทั้งสี่ของมือซ้ายออกไปในลักษณะเรียงชิดติดกัน ขนานกับพื้น ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินคาบอก “สวมหมวก. ตอนที่ ส าม” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ล ดมื อ ทั้ ง สองลงมาอยู่ ใ นลั ก ษณะ ท่าเรียบอาวุธอย่างรวดเร็วและแข็งแรง (ในลักษณะการฟันมือ) จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก หมายเหตุ : กรณีปฏิบัติแบบเปิดขั้นตอน ให้ผู้ปฏิบัติรอสัญญาณ “อึ๊บ” หลังจากปฏิบัติเรียบร้อยในแต่ละขั้นตอน ๑๔ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ . ท่าสวมหมวก ๑.เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น ไมโครทาโวร์ “ท่าสวมหมวก” ๒.ประโยชน์ : ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา เช่น ฟังพระสวดในพิธีสาบานธง เป็นต้น ๔. ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือทั้งสองพลิกหงายหมวก พร้อมกับ นาหมวกขึ้นสวมบนศีรษะ หันหน้าหมวกไปข้างหน้านิ้วมือทั้งสี่ของมือทั้งสองข้างทาบไปกับกระบังหมวกด้านบน ปลายนิ้วกลางชนกัน นิ้วหัว แม่มือทั้งสองอยู่ด้านล่ างของกระบังหมวกแขนท่อนบนทั้งสองข้างขนานกับ พื้น และค่อนไปข้างหน้าเล็กน้อย ท่าศซฒหมวก ตอนที่ ส าม : เมื่ อ ได้ ยิ น ค าบอก “สวมหมวก.ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผน เดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓.คาบอก : เป็นคาบอก “รวด” ใช้คาบอก “สวมหมวก” ๕.การปฏิบัติ : ท่าถอดหมวกเป็นท่าที่ปฏิบัติต่อจากท่าเรียบอาวุธ แบ่งการปฏิบัติออกเป็น ๓ ตอน “สวมหมวก” ตอนที่หนึ่ง ตอนที่สอง ตอนที่สาม ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “สวมหมวก.

ตอนที่ ส อง” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ย กส้ น เท้ า ขวาขึ้ น ใช้ ป ลายเท้ า จิ ก พื้ น พร้อมกันนั้นให้ใช้มือซ้ายผลักปืนไปด้านหน้าทางขวา ให้แนวปืนอยู่แนวเดียวกับขาขวา ชี้เฉียงขึ้นบนทามุมกับ ลาตัวประมาณ ๔๕ องศา ด้ามปืนชี้ไปทางด้านซ้าย วางพานท้ายปืนบนหรือเหนือเข็มขัดสนามเล็กน้อย ข้อศอก คาบอก “รวด” ซ้ายเปิดขนานกับพื้น ปลอกลดแสงอยู่ในระดับสายตา ลาตัวตั้งตรง สายตามองตรงไปด้านหน้าในแนวระดับ ตอนที่สาม ขั้นที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “รับตรวจ. ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติละมือซ้ายมาจับที่คันรั้งลูกเลื่อน ในลักษณะการอบหันฝ่ามือเข้าหาลาตัว แล้วดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาด้านหลัง ตอนที่สาม ขั้นที่สอง : จากนั้นละมือขวามาจับบริเวณกระเดื่องหยุดชุดโครงนาลูกเลื่อน ในลักษณะการรองรับ หันฝ่ามือเข้าลาตัว นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน นิ้วหัวแม่มือแยกออกเล็กน้อย แล้วแขวนลูกเลื่อนโดยใช้นิ้วชี้มือขวา กดกระเดื่องหยุดชุดโครงนาลูกเลื่อน เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติละมือซ้ายมาจัดคันเลื่อนตาแหน่ง การยิงไปอยู่ที่ห้ามไก (S) ท่ารับตรวจ ตอนที่สาม ขั้นที่สาม : เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติละมือซ้ายมาตบจับที่ด้ามปืนด้านหน้าในลักษณะ การอบ ข้อศอกซ้ายเปิดขนานกับพื้น จากนั้นละมือขวามาตบจับที่พานท้ายปืนในลักษณะคีบ นิ้วทั้งสี่เรียงชิด ติดกัน นิ้วก้อยเสมอพานท้ายปืน โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๑๕ .ค วามมุ่ ง หมาย : เ พื่ อ ให้ ปฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบ ฝึ ก และเป็ นระเบี ย บ แบบแผน เ ดี ย ว กั น ขอ ง หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓.คาบอก : เป็นคาบอก “รวด” ใช้คาบอก “รับตรวจ” ๕.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสให้ผู้อื่นตรวจความปลอดภัยของอาวุธก่อนปฏิบัติหน้าที่ หรือตรวจความสะอาดของอาวุธ ๔. ตอนที่ ห นึ่ ง ” ให้ ผู้ ปฏิ บัติ ยกมื อขวามาตบจั บวางบน พานท้ ายปื น นิ้ ว ทั้ ง ห้ า เหยี ย ดตึ ง เรี ย งชิด ติ ด กั น ปลายนิ้ ว ชี้ไ ปทางด้ า นซ้า ย แขนขวาท่ อ นล่ างขนานกั บ พื้ น มือซ้ายตบจับกาด้ามปืนด้านหน้า ตอนที่หนึ่ง ขั้นที่สอง : เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือทั้งสองยกปืนขึ้นมาด้านหน้า ลาตัวห่างจาก ล าตั ว ประมาณหนึ่ ง ฝ่ า มื อ ให้ แ นวปื น เฉี ย งกั บ ล าตั ว ท ามุ ม ประมาณ ๔๕ องศา ด้ า มปื น ชี้ เ ฉี ย งลงด้ า นล่ า ง “รับตรวจ” มือขวาจับพานท้ายปืนในลักษณะคีบ จากนั้นละมือขวาจากพานท้ายปืนมาตบจับที่ด้ามปืนด้านหลัง ในลักษณะ การอบ นิ้วชีท้ าบไปตามโกร่งไก ข้อศอกทั้งสองข้างกางออกตามธรรมชาติ ตอนที่ ส อง : เมื่ อ ได้ ยิ น ค าบอก “รั บ ตรวจ.เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น ไมโครทาโวร์ “ท่ารับตรวจ” ๒ . ท่ารับตรวจ ๑.การปฏิบัติ : ท่ารับตรวจเริ่มปฏิบัติจากท่าเรียบอาวุธ แบ่งเป็น ๕ ขั้นตอน ขั้นที่หนึ่ง ขั้นที่สอง ตอนที่สอง ขั้นที่หนึ่ง ขั้นที่สอง ขั้นที่สาม ตอนที่หนึ่ง ตอนที่สาม ตอนที่ หนึ่ ง ขั้ น ที่ หนึ่ ง : เมื่ อได้ยิ น คาบอก “รับ ตรวจ.

ตอนที่สี่” ให้ผู้ปฏิบัติลดส้นเท้าขวาลง พร้อมกันนั้นให้ใช้มือซ้าย ดึงปืนเข้าหาลาตัว อยู่ในลักษณะของท่าเตรียมใช้อาวุธอย่างแข็งแรง คาบอก “รวด” ตอนที่สี่ ขั้นที่สอง : ละมือขวามาจับสายสะพายในลักษณะคีบ สายสะพายอยู่ระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วทั้ง สี่ เรี ย งชิ ด ติ ด กั น น าสายสะพายออกจากศี ร ษะ แล้ ว ดึ ง สายสะพายไปทางขวาจนตึ ง และขนานกั บ พื้ น แขนขวาเหยียดตึง คว่าฝ่ามือลง มือซ้ายจับปืนในลักษณะเดิม ตอนที่สี่ ขั้นที่สาม : เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามาตบจับที่พานท้ายปืนในลักษณะคีบ นิ้วทั้งสี่ เรียงชิดติดกัน นิ้วก้อยเสมอพานท้ายปืน ท่ารับตรวจ ตอนที่ ห้ า : เมื่ อ ได้ ยิ น ค าบอก “รั บ ตรวจ. ตอนที่ ห้ า ” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ใ ช้ มื อ ทั้ ง สองข้ า งผลั ก ปื น ไปด้ า นหน้ า แขนทั้งสองข้างเหยียดตึง มือซ้ายอยู่แนวเดียวกับหัวไหล่ซ้าย ๑๖ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ . ตอนที่สี่ ขั้นที่หนึ่ง ตอนที่สี่ ขั้นที่สอง “รับตรวจ” ตอนที่สี่ ขั้นที่สาม ตอนที่ห้า ตอนที่สี่ ขั้นที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “รับตรวจ.

ท่าเลิกรับตรวจ ๑.เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น ไมโครทาโวร์ “ท่าเลิกรับตรวจ” ๒.การปฏิบัติ : ท่าเลิกรับตรวจปฏิบัติย้อนกลับของท่ารับตรวจ มี ๕ ตอน ตอนที่หนึ่ง ตอนที่สอง ขั้นที่หนึ่ง ตอนที่สอง ขั้นที่สอง ตอนที่สอง ขั้นที่สาม “เลิกรับตรวจ” ตอนที่สอง ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยิ นคาบอก “เลิ กรั บ ตรวจ.คาบอก : เป็นคาบอก “รวด” ใช้คาบอก “เลิกรับตรวจ” ๕. ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามาจับ สายสะพาย คาบอก “รวด” ในลั กษณะคีบ สายสะพายอยู่ ร ะหว่า งนิ้ ว หั ว แม่มื อ กั บนิ้ ว ทั้ งสี่ เ รี ยงชิ ด ติด กั น คว่ าฝ่ า มื อ ลง ดึ ง สายสะพาย ไปทางขวาจนตึงและขนานกับพื้น แขนขวาเหยียดตึง มือซ้ายจับปืนในลักษณะเดิม ตอนที่ ส อง ขั้ น ที่ ส อง : เมื่ อ สิ้ น สุ ด สั ญ ญาณ “อึ๊ บ ” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ใ ช้ มื อ ขวายกสายสะพายปื น ขึ้ น สวมศี ร ษะ สอดแขนขวาเข้าในช่องสายสะพายปืน ให้สายสะพายพาดบนบ่าซ้าย จากนั้นใช้มือขวาจับคีบสายสะพายปืน ท่าเลิกรับตรวจ บริเวณแนวระดับหน้าอกในลักษณะคว่าฝ่ามือลง ข้อศอกขวาเปิดขนานกับพื้น มือซ้ายยังคงอยู่ในลักษณะเดิม ตอนที่สอง ขั้นที่สาม : เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามาตบจับที่พานท้ายปืนในลักษณะคีบ นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน นิ้วก้อยเสมอพานท้ายปืน โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๑๗ .ประโยชน์ : ใช้ ใ นโอกาสรั บ อาวุ ธ คืน จากการให้ผู้ อื่น ตรวจความปลอดภั ยของอาวุ ธ ก่ อนปฏิ บั ติ หน้ า ที่ หรือตรวจความสะอาดของอาวุธ ๔.ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผน เดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓. ตอนที่ห นึ่ง ” ให้ผู้ ปฏิบัติใช้มือทั้งสองข้างดึงปืนเข้าหาลาตัว อยู่ในลักษณะของท่ารับตรวจตอนที่สี่ ตอนที่สอง ขั้นที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “เลิกรับตรวจ.

ตอนที่สาม ขั้นที่หนึ่ง ตอนที่สาม ขั้นที่สอง ตอนที่สาม ขั้นที่สาม ตอนที่สาม ขั้นที่สี่ ตอนที่สาม ขั้นที่ห้า ตอนที่สาม ขั้นที่หก “เลิก .รับตรวจ” ตอนที่ ส าม ขั้ น ที่ ห นึ่ ง : เมื่ อ ได้ ยิ น ค าบอก “เลิ ก รั บ ตรวจ. ตอนที่ ส าม” ให้ ผู้ ป ฏิบั ติ ย กส้ น เท้ า ขวาขึ้ น ใช้ปลายเท้าจิกพื้น พร้อมกันนั้นให้ใช้มือซ้ายผลักปืนไปด้านหน้าทางขวา ให้แนวปืนอยู่แนวเดียวกับขาขวา ชี้เฉียงขึ้นบนทามุมกับลาตัวประมาณ ๔๕ องศา ด้ามปืนชี้ไปทางด้านซ้าย วางพานท้ายปืนบนหรือเหนือ เข็ ม ขั ด สนามเล็ ก น้ อ ย ข้ อ ศอกซ้ า ยเปิ ด ขนานกั บ พื้ น ปลอกลดแสงอยู่ ใ นระดั บ สายตา ล าตั ว ตั้ ง ตรง สายตามองตรงไปด้านหน้าในแนวระดับ คาบอก “ผสม” ตอนที่สาม ขั้นที่สอง : ละมือขวามากดกระเดื่องหยุดชุดโครงนาลูกเลื่อนเพื่อปล่อยลูกเลื่อนไปด้านหน้า ตอนที่สาม ขั้นที่สาม : เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามาจัดคันเลื่อนตาแหน่งการยิง ไปอยู่ที่ยิงทีละนัด (R) ตอนที่สาม ขั้นที่สี่ : ละมือขวามาตบที่ด้ามปืนด้านหลังในลักษณะการอบ แล้วลั่นไกด้วยนิ้วชี้ ตอนที่สาม ขั้นที่ห้า : ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามาจัดคันเลื่อนตาแหน่งการยิงไปอยู่ที่ตาแหน่งห้ามไก (S) ท่าเลิกรับตรวจ ตอนที่ ส าม ขั้ น ที่ ห ก : เมื่ อ สิ้ น สุ ด สั ญ ญาณ “อึ๊ บ ” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ล ะมื อ ขวามาตบจั บ ที่ ด้ า มปื น ด้ า นหลั ง ในลักษณะการอบ นิ้วชี้ทาบไปตามโกร่งไก ๑๘ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ .

รับตรวจ” ตอนที่ห้า ตอนที่สี่ : เมื่อได้ยินคาบอก “เลิกรับตรวจ. ตอนที่ห้า” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามาตบที่พานท้ายปืน ในลักษณะคีบ จากนั้นใช้ มือทั้งสองข้างนาปืนมาอยู่ข้างซ้ายของลาตัว ปืนตั้งตรงแนบชิดติดลาตัว ลากล้องปืน ชี้ ล งด้า นล่ า ง ด้ า มปืน ด้ านหน้า ชี้ ไปด้ า นหลั ง มื อขวาวางบนพานท้ ายปื น นิ้ ว ทั้ง ห้ าเหยีย ดตึ งเรี ยงชิ ด ติ ด กั น ปลายนิ้วชี้ไปทางด้านซ้าย แขนขวาท่องล่างขนานกับพื้น มือซ้ายการอบด้ามปืนด้านหน้า ตอนที่ ห้ า ขั้ น ที่ ส อง : เมื่ อ สิ้ น สุ ด สั ญ ญาณ “อึ๊ บ ” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ส ะบั ด มื อ ขวา (ในลั ก ษณะการฟั น มื อ ) ท่าเลิกรับตรวจ มาอยู่ข้างขาขวา และละมือซ้ายมาการอบลากล้องปืน อยู่ในลักษณะของท่าเรียบอาวุธอย่างแข็งแรง โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๑๙ . ตอนที่สี่ ขั้นที่หนึ่ง ขั้นที่สอง “เลิก . ตอนที่สี่” ให้ผู้ปฏิบัติลดส้นเท้าขวาลง พร้อมกันนั้นให้ใช้มือซ้ายดึงปืน เข้าหาลาตัว อยู่ในลักษณะของท่าเตรียมใช้อาวุธอย่างแข็งแรง คาบอก “ผสม” ตอนที่ห้า ขั้นที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “เลิกรับตรวจ.

ท่าตรวจอาวุธสามรับตรวจ และสี่รับตรวจ ๑. อาวุธ” ตอนที่หนึ่ง ขั้นที่หนึ่ง ตอนที่หนึ่ง ขั้นที่สอง ตอนที่สอง ตอนที่สาม ขั้นที่หนึ่ง ตอนที่สาม ขั้นที่สอง ตอนที่สาม ขั้นที่สาม ตอนที่ หนึ่ ง ขั้ น ที่ หนึ่ ง : เมื่ อได้ ยิ นค าบอก “ตรวจอาวุ ธ .๒ ช่องใส่ซองกระสุน ๓.ประโยชน์ : เป็นท่าที่ทหารนาไปใช้ในโอกาสต่อไปนี้ ๑. ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติยกส้นเท้าขวาขึ้นใช้ปลายเท้าจิกพื้น พร้อมกันนั้น ให้ใช้มือซ้ายผลักปืนไปด้านหน้าทางขวา ให้แนวปืนอยู่แนวเดียวกับขาขวา ชี้เฉียงขึ้นบนทามุมกับลาตัว ประมาณ ท่าสามรับตรวจ และสี่รับตรวจ ๔๕ องศา ด้ามปืนชี้ไปทางด้านซ้าย วางพานท้ายปืนบนหรือเหนือเข็มขัดสนามเล็กน้อย ข้อศอกซ้ายเปิดขนานกับพื้น ลาตัวตั้งตรง สายตามองตรงไปด้านหน้าในแนวระดับ ตอนที่สาม ขั้นที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “ตรวจอาวุธ.การตรวจ เน้นการตรวจในเรื่องต่อไปนี้ ๓.ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผน เดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓. ตอนที่ หนึ่ ง” ให้ ผู้ ปฏิ บั ติ ยกมื อขวามาตบจั บวางบน พานท้ายปืน นิ้วทั้งห้าเหยียดตึงเรียงชิดติดกัน ปลายนิ้วชี้ไปทางด้านซ้าย แขนขวาท่อนล่างขนานกับพื้น มือซ้ายตบจับ กาด้ามปืนด้านหน้า คาบอก “เป็นคาๆ” ตอนที่หนึ่ง ขั้นที่สอง : เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือทั้งสองยกปืนขึ้นมาด้านหน้าลาตัวห่างจากลาตัว ประมาณหนึ่ งฝ่ ามือ ให้ แนวปื นเฉียงกั บล าตั วท ามุมประมาณ ๔๕ องศา ด้ ามปื นชี้ เฉี ยงลงด้ านล่ าง มื อขวาจั บ พานท้ายปืนในลักษณะคีบ จากนั้นละมือขวาจากพานท้ายปืนมาตบจับที่ด้ามปืนด้านหลังในลักษณะการอบ นิ้วชี้ทาบ ไปตามโกร่งไก ข้อศอกทั้งสองข้างกางออกตามธรรมชาติ ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินคาบอก “ตรวจอาวุธ.ตรวจสภาพอาวุธ ว่ามีชิ้นส่วนใด ชารุด สูญหาย ทั้งก่อน และหลังทาการฝึก ๓.เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น ไมโครทาโวร์ “ท่าสามรับตรวจ และสี่รับตรวจ” ๒.การปฏิบัติ : ท่าตรวจอาวุธสามรับตรวจ และสี่รับตรวจ แบ่งเป็น ๗ ขั้นตอน “ตรวจ. ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติละมือซ้ายมาจับที่คันรั้งลูกเลื่อน ในลักษณะการอบหันฝ่ามือเข้าหาลาตัว ตอนที่ สาม ขั้ น ที่ สอง : แล้ ว ดึ ง คั น รั้ งลู กเลื่ อนมาด้ านหลั ง จากนั้ นละมื อขวามาจั บบริ เวณกระเดื่ อ งหยุ ด ชุ ด โครงน าลู กเลื่ อนในลั กษณะการรองรั บ หั นฝ่ ามือเข้าลาตัว นิ้วทั้งสี่ เรียงชิดติดกัน นิ้วหั วแม่มือแยกออกเล็ กน้อย แล้วแขวนลูกเลื่อนโดยใช้นิ้วชี้มือขวากดกระเดื่องหยุดชุดโครงนาลูกเลื่อน ตอนที่สาม ขั้นที่สาม : เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติละมือซ้ายมาจัดคันเลื่อนตาแหน่งการยิงไปอยู่ที่ห้ามไก ๒๐ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ .๓ รูลากล้อง ๔. อาวุธ” ๕.คาบอก : เป็นคาบอก “เป็นคาๆ” ใช้คาบอก “ตรวจ.๑ รังเพลิง ๓.เมื่อต้องการตรวจความปลอดภัยของปืนก่อน และหลังการฝึกยิงปืน เพื่อมิให้เป็นอันตราย ๒.

ตอนที่ สี่ ” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ใ ช้ มื อ ทั้ ง สองชู ปื น ขึ้ น เหนื อ ศี ร ษะ คาบอก “เป็นคาๆ” อย่างรวดเร็ว ปืนอยู่ด้านหน้าลาตัวทางซ้าย เฉียงขึ้นทามุมกับลาตัวประมาณ ๔๕ องศา พร้อมกันนั้นเงยศีรษะขึ้น มองในรังเพลิ ง จากนั้นละมือขวาจากพานท้ายปืนมากาหลวมยกเว้นนิ้ว ก้อย ให้วางทาบไปตามช่ องคัดปลอก กระสุนลักษณะหงายฝ่ามือ ตอนที่สี่ ขั้นที่สอง : เมื่อได้ยินคาบอก “สามรับตรวจ” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามาตบจับที่พานท้ายในลักษณะคีบ นิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านล่าง นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันอยู่ด้านบน ปลายนิ้วชี้ไปตามแนวปืน พร้อมกันนั้นให้สะบัดหน้า มองตรงไปด้านหน้าในแนวระดับ ตอนที่สี่ ขั้นที่สาม : เมื่อได้ยินคาบอก “สี่รับตรวจ” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือทั้งสองข้างนาปืนลงมาด้านหน้าทางขวา ท่าสามรับตรวจ และสี่รับตรวจ ให้ แนวปื นอยู่ แนวเดีย วกับ ขาขวา ชี้เฉีย งขึ้นบนทามุมกับล าตัว ประมาณ ๔๕ องศา ด้ ามปื น ชี้ไปทางด้ านซ้าย วางพานท้ายปืนบนหรือเหนือเข็มขัดสนามเล็กน้อย ข้อศอกซ้ายเปิดขนานกับพื้น ปลอกลดแสงอยู่ในระดับสายตา ลาตัวตั้งตรง สายตามองตรงไปด้านหน้าในแนวระดับ ตอนที่ห้า ขั้นที่หนึ่ง : เมื่อได้ยิ น คาบอก “รับตรวจ. อาวุธ” ตอนที่สาม ขั้นที่สี่ : เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ละมือซ้ายมาตบจับที่ด้ามปืนด้านหน้าข้อศอกซ้ายเปิดขนานกับพื้น ตอนที่สาม ขั้นที่ห้า : ละมือขวามาตบจับที่พานท้ายปืนในลักษณะคีบด้วยนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน อยู่ด้านนอก นิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านใน ตอนที่ สี่ ขั้ น ที่ ห นึ่ ง : เมื่ อ ได้ ยิ น ค าบอก “รั บ ตรวจ. ตอนที่สาม ขั้นที่สี่ ตอนที่สาม ขั้นที่ห้า ตอนที่สี่ ขั้นที่หนึ่ง ตอนที่สี่ ขั้นที่สอง ตอนที่สี่ ขั้นที่สาม ตอนที่ห้า ขั้นที่หนึ่ง ตอนที่ห้า ขั้นที่สอง ตอนที่ห้า ขั้นที่สาม “ตรวจ. ตอนที่ห้ า” ให้ ผู้ ปฏิบัติล ะมือขวามากดกระเดื่องหยุด ชุด โครงนาลูกเลื่อนเพื่อปล่อยลูกเลื่อนไปด้านหน้า ตอนที่ห้า ขั้นที่สอง : จากนั้นให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามาจัดคันเลื่อนตาแหน่งการยิงไปอยู่ที่ยิงทีละนัด (R) ตอนที่ห้า ขั้นที่สาม : เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวาไปตบจับที่โกร่งไกปืน และลั่นไก โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๒๑ .

อาวุธ” ตอนที่เจ็ด ขั้นที่หนึ่ง ตอนที่เจ็ด ขั้นสอง คาบอก “เป็นคาๆ” ตอนที่ห้า ขั้นที่สี่ : จากนั้นละมือขวามาตบบริเวณคันเลื่อนตาแหน่งการยิง จัดไปอยู่ที่ตาแหน่งห้ามไก (S) ตอนที่ห้า ขั้นที่ห้า : เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามาตบจับที่ด้ามปืนด้านหลังในลักษณะ การอบ นิ้วชี้ทาบไปตามโกร่งไก ตอนที่หก : เมื่อได้ยินคาบอก “ตรวจอาวุธ. ตอนที่ห้า ขั้นที่สี่ ตอนที่ห้า ขั้นที่ห้า ตอนที่หก “ตรวจ. ตอนที่เจ็ด” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามาตบจับที่พานท้ายปืน ในลักษณะคีบ จากนั้นใช้มือทั้งสองข้างนาปืนมาอยู่ข้างซ้ายของลาตัว ปืนตั้งตรงแนบชิดติดลาตัว ลากล้องปืน ชี้ลงด้านล่าง ด้ามปืนหน้าชี้ไปด้านหลัง มือขวาวางบนพานท้ายปืน นิ้วทั้งห้าเหยียดตึงเรียงชิดติดกัน ปลายนิ้ว ชี้ไปทางด้านซ้าย แขนขวาท่องล่างขนานกับพื้น มือซ้ายการอบด้ามปืนด้านหน้า ตอนที่ เ จ็ ด ขั้ น ที่ ส อง : เมื่ อ สิ้ น สุ ด สั ญ ญาณ “อึ๊ บ ” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ส ะบั ด มื อ ขวา (ในลั ก ษณะการฟั น มื อ ) มาอยู่ข้างขาขวา และละมือซ้ายมาการอบลากล้องปืน อยู่ในลักษณะของท่าเรียบอาวุธอย่างแข็งแรง ๒๒ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ . ตอนที่หก” ให้ผู้ปฏิบัติลดส้นเท้าขวาลง พร้อมกันนั้นให้ใช้มือ ซ้าย ดึงปืนเข้าหาลาตัว อยู่ในลักษณะของท่าเตรียมใช้อาวุธอย่างแข็งแรง ท่าสามรับตรวจ และสี่รับตรวจ ตอนที่เจ็ด ขั้นที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “ตรวจอาวุธ.

ความมุ่งหมาย : เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓. อาวุธ” ท่าเริ่มต้น ขั้นที่หนึ่ง ขั้นที่สอง ตอนที่สอง ตอนที่หนึ่ง คาบอก “เป็นคาๆ” ตอนที่ หนึ่ ง ขั้น ที่ หนึ่ ง : เมื่อ ได้ ยิ น ค าบอก “ตรวจอาวุธ .ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสตรวจความปลอดภัยและสภาพของอาวุธ ๔. ตอนที่ ส อง” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ย กส้ น เท้ า ขวาขึ้ น ใช้ ป ลายเท้ า จิ ก พื้ น พร้อมกันนั้นให้ใช้มือซ้ายผลักปืนไปด้านหน้าทางขวา ให้แนวปืนอยู่แนวเดียวกับขาขวา ชี้เฉียงขึ้นบนทามุมกับลาตัว ประมาณ ๔๕ องศา ด้ามปืนชี้ไปทางด้านซ้าย วางพานท้ายปืนบนหรือเหนือเข็มขัดสนามเล็กน้อย ข้อศอกซ้ายเปิด ขนานกับพื้น ปลอกลดแสงอยู่ในระดับสายตา ลาตัวตั้งตรง สายตามองตรงไปด้านหน้าในแนวระดับ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๒๓ . ตอนที่ห นึ่ง ” ให้ผู้ ป ฏิบั ติ ย กมื อขวามาตบจั บ วางบน พานท้ า ยปื น นิ้ ว ทั้ ง ห้ า เหยี ย ดตึ ง เรี ย งชิ ด ติ ด กั น ปลายนิ้ ว ชี้ ไ ปทางกด้ า นซ้ า ย แขนขวาท่ อ นล่ า งขนานกั บ พื้ น มือซ้ายตบจับกาด้ามปืนด้านหน้า ตอนที่หนึ่ง ขั้นที่สอง : เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือทั้งสองยกปืนขึ้นมาด้านหน้าลาตัวห่างจากลาตัว ประมาณหนึ่งฝ่ามือ ให้แนวปืนเฉียงกับลาตัวทามุมประมาณ ๔๕ องศา ด้ามปืนชี้เฉียงลงด้านล่าง มือขวาจับพานท้ายปืน ในลักษณะคีบ จากนั้นละมือขวาจากพานท้ายปืนมาตบจับที่ด้ามปืนด้านหลังในลักษณะการอบ นิ้วชี้ทาบไปตามโกร่งไก ข้อศอกทั้งสองข้างกางออกตามธรรมชาติ ท่าตรวจอาวุธ ตอนที่ ส อง : เมื่ อ ได้ ยิ น ค าบอก “ตรวจอาวุ ธ .การปฏิบัติ : ท่าตรวจอาวุธ เริ่มปฏิบัติจากท่าเรียบอาวุธ แบ่งเป็น ๗ ขั้นตอน “ตรวจ.เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น ไมโครทาโวร์ “ท่าตรวจอาวุธ” ๒. อาวุธ” ๕. ท่าตรวจอาวุธ ๑.คาบอก : เป็นคาบอก “เป็นคาๆ” ใช้คาบอก “ตรวจ.

ขั้นที่หนึ่ง ขั้นที่สอง ขั้นที่สาม ขั้นที่สี่ ขั้นที่ห้า ตอนที่สาม “ตรวจ. อาวุธ” ตอนที่ ส าม ขั้ น ที่ ห นึ่ ง : เมื่ อ ได้ ยิ น ค าบอก “ตรวจอาวุ ธ . ตอนที่ ส าม” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ล ะมื อ ซ้ า ยมาจั บ ที่ คันรั้งลูกเลื่อน ในลักษณะการอบหันฝ่ามือเข้าหาลาตัว ตอนที่ ส าม ขั้ น ที่ ส อง : ดึ ง คั น รั้ ง ลู ก เลื่ อ นมาด้ า นหลั ง จากนั้ น ละมื อ ขวามาจั บ บริ เ วณกระเดื่ อ งหยุ ด ชุ ด โครงนาลูกเลื่อน ในลักษณะการรองรับ หันฝ่ามือเข้าลาตัว นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน นิ้วหัวแม่มือแยกออกเล็กน้อย คาบอก “เป็นคาๆ” แล้วแขวนลูกเลื่อนโดยใช้นิ้วชี้มือขวากดกระเดื่องหยุดชุดโครงนาลูกเลื่อน ตอนที่สาม ขั้นที่สาม : เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติละมือซ้ายมาจัดคันเลื่อนตาแหน่งการยิงไปอยู่ที่ ห้ามไก (S) ตอนที่สาม ขั้นที่สี่ : เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติละมือซ้ายมาตบจบที่ด้ามปืนด้านหน้าในลักษณะ การอบ ข้อศอกซ้ายเปิดขนานกับพื้น ตอนที่ส าม ขั้นที่ห้า : เมื่อสิ้น สุ ดสั ญญาณ “อึ๊บ” ละมือขวามาตบจับที่พานท้ายปืนในลักษณะคีบ นิ้วทั้ง สี่ ท่าตรวจอาวุธ เรียงชิดติดกัน นิ้วก้อยเสมอพานท้ายปืน ๒๔ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ .

อาวุธ” กระสุนลักษณะหงายฝ่ามือ ตอนที่ สี่ ขั้ น ที่ ส อง : เมื่ อ สิ้ น สุ ด สั ญ ญาณ “อึ๊ บ ” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ มื อ ขวาตบจั บ ที่ พ านท้ า ยปื น ในลั ก ษณะคี บ และใช้มือทั้งสองลดปืนลงมา วางพานท้ายปืนบนหรือเหนือเข็มขัดสนามเล็กน้อย อย่างรวดเร็วและแข็งแรง ตอนที่ห้า ขั้นที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “ตรวจอาวุธ . ตอนที่เจ็ด” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามาตบที่พานท้ายปืน ท่าตรวจอาวุธ ในลักษณะคีบ จากนั้นใช้มือทั้งสองข้างนาปืนมาอยู่ข้างซ้ายของลาตัว ปืนตั้งตรงแนบชิดติดลาตัว ลากล้องปืนชี้ลง ด้านล่าง ด้ามปืนด้านหน้าชี้ไปด้านหลัง มือขวาวางบนพานท้ายปืน นิ้วทั้งห้าเหยียดตึงเรียงชิดติดกัน ปลายนิ้วชี้ไป ทางด้านซ้าย แขนขวาท่องล่างขนานกับพื้น มือซ้ายการอบด้ามปืนด้านหน้า ตอนที่ เ จ็ ด ขั้ น ที่ ส อง : เมื่ อ สิ้ น สุ ด สั ญ ญาณ “อึ๊ บ ” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ส ะบั ด มื อ ขวา (ในลั ก ษณะการฟั น มื อ ) มาอยู่ข้างขาขวา และละมือซ้ายมาการอบลากล้องปืน อยู่ในลักษณะของท่าเรียบอาวุธอย่างแข็งแรง โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๒๕ . ตอนที่หก” ให้ผู้ปฏิบัติลดส้นเท้าขวาลง พร้อมกันนั้นให้ใช้มือซ้ายดึงปืน เข้าหาลาตัว อยู่ในลักษณะของท่าเตรียมใช้อาวุธอย่างแข็งแรง ตอนที่เจ็ด ขั้นที่หนึ่ง : เมื่อได้ยิ นคาบอก “ตรวจอาวุธ . ตอนที่สี่ ขั้นที่หนึ่ง ตอนที่สี่ ขั้นที่สอง ตอนที่ห้า ขั้นที่หนึ่ง ตอนที่ห้า ขั้นที่สอง ตอนที่ห้า ขั้นที่สาม ตอนที่ห้า ขั้นที่สี่ ตอนที่หก ตอนที่เจ็ด ขั้นที่หนึ่ง ตอนที่เจ็ด ขั้นที่สอง ตอนที่ สี่ ขั้ นที่หนึ่ ง : เมื่ อ ได้ ยิ น ค าบอก “ตรวจอาวุ ธ . ตอนที่ห้า” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามากดกระเดื่องหยุด ชุด โครงนาลูกเลื่อนเพื่อปล่อยลูกเลื่อนไปด้านหน้า ตอนที่ห้า ขั้นที่สอง : ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามาจัดคันเลื่อนตาแหน่งการยิงไปอยู่ที่ยิงทีละนัด (R) คาบอก “เป็นคาๆ” ตอนที่ห้า ขั้นที่สาม : เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวาไปตบจับที่โกร่งไกปืน และลั่น ไกด้วยนิ้วชี้ จากนั้นจัดคันเลื่อนตาแหน่งการยิงที่อยู่ที่ตาแหน่งห้ามไก (S) ตอนที่ห้า ขั้นที่สี่ : เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามาตบจับที่ด้ามปืนด้านหลังในลักษณะการอบ นิ้วชี้ทาบไปตามโกร่งไก ตอนที่หก : เมื่อได้ยินคาบอก “ตรวจอาวุธ. ตอนที่ สี่ ” ให้ ผู้ ป ฏิ บัติ ใ ช้ มื อทั้ ง สองชู ปื น ขึ้น เหนือ ศี ร ษะ อย่างรวดเร็ว ปืนอยู่ด้านหน้าลาตัวทางซ้าย เฉียงขึ้นทามุมกับลาตัวประมาณ ๔๕ องศา พร้อมกันนั้นเงยศีรษะขึ้น มองในรังเพลิง จากนั้นละมือขวาจากพานท้ายปืนมากาหลวมยกเว้นนิ้วก้อย ให้ว างทาบไปตามช่องคัดปลอก “ตรวจ.

คาบอก : เป็นคาบอก “รวด” ใช้คาบอก “บรรจุ” ๕. ตอนที่ห้า” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามาตบที่พานท้ายปืนในลักษณะคีบ จากนั้นใช้มือทั้งสองข้างนาปืนมาอยู่ข้างซ้ายของลาตัว ปืนตั้งตรงแนบชิดติดลาตัว ลากล้องปืนชี้ลงด้านล่าง ด้ามปืน ท่าบรรจุ ด้านหน้ าชี้ ไปด้านหลั ง มือขวาวางบนพานท้า ยปืน นิ้ว ทั้งห้ าเหยียดตึงเรียงชิดติดกัน ปลายนิ้ว ชี้ไปทางด้านซ้า ย แขนขวาท่องล่างขนานกับพื้น มือซ้ายการอบด้ามปืนด้านหน้า ตอนที่ห้า ขั้นที่สอง : เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติสะบัดมือขวา (ในลักษณะการฟันมือ) มาอยู่ข้างขาขวา และละมือซ้ายมาการอบลากล้องปืน อยู่ในลักษณะของท่าเรียบอาวุธอย่างแข็งแรง ๒๖ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ .ความมุ่งหมาย : เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓. ท่าบรรจุ ๑.การปฏิบัติ : ท่าบรรจุเริ่มปฏิบัติจากท่าเรียบอาวุธ แบ่งเป็น ๕ ขั้นตอน ท่าเริ่มต้น ตอนที่หนึ่ง ขั้นที่หนึ่ง ตอนที่หนึ่ง ขั้นที่สอง ตอนที่สอง ตอนที่สาม ตอนที่สี่ ตอนที่ห้า ขั้นที่หนึ่ง ตอนที่ห้า ขั้นที่สอง ตอนที่หนึ่ง ขั้นที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “บรรจุ.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสบรรจุซองกระสุนให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย ๔. ตอนที่สี่” ให้ผู้ปฏิบัติละมือซ้ายมาตบจับที่ด้ามปืนด้านหน้าในลักษณะการอบ ตอนที่ห้า ขั้นที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “บรรจุ. ตอนที่ส าม” ให้ ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายนาซองกระสุนขึ้นมาเสียบเข้าที่ช่องใส่ ซองกระสุนในลักษณะคีบ นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน โดยใช้อุ้งมือซ้ายดันส่วนฐานของซองกระสุนให้เข้าที่ ตอนที่สี่ : เมื่อได้ยินคาบอก “บรรจุ. ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติยกมือขวามาตบจับวางบนพานท้ายปืน นิ้วทั้งห้าเหยียดตึงเรียงชิดติดกัน ปลายนิ้วชี้ไปทางด้านซ้าย แขนขวาท่อนล่างขนานกับพื้น มือซ้ายตบจับกาด้ามปืน “บรรจุ” ด้านหน้า ตอนที่หนึ่ง ขั้นที่สอง : เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือทั้งสองยกปืนขึ้นมาด้านหน้าลาตัว ห่างจากลาตัว ประมาณหนึ่งฝ่ามือ ให้แนวปืนเฉียงกับลาตัวทามุมประมาณ ๔๕ องศา ด้ามปืนชี้เฉียงลงด้านล่าง จากนั้นละมือขวา จากพานท้ายปืนมาตบจับที่ด้ามปืนด้านหลัง ในลักษณะการอบ นิ้วชี้ทาบไปตามโกร่งไก ข้อศอกทั้งสองข้างกางออก ตามธรรมชาติ คาบอก “รวด” ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินคาบอก “บรรจุ.เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น ไมโครทาโวร์ “ท่าบรรจุ” ๒. ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติละมือซ้ายมาตบจับที่ซองกระสุน (บริเวณเข็มขัดสนาม ด้านหน้าฝั่งซ้าย) นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันชี้ลงพื้น ตอนที่สาม : เมื่อได้ยิ น คาบอก “บรรจุ .

ตอนที่ ส อง” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ น ามื อ ซ้ า ยตบจั บ ที่ ซ องซองกระสุ น ท่าเลิกบรรจุ ในลักษณะคีบ นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน โดยใช้อุ้งมือซ้ายรองรับส่วนฐานของซองกระสุน และใช้นิ้วหัวแม่มือกดปุ่ม กลอนยึดซองกระสุนแล้วค้างไว้ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๒๗ . ตอนที่ ห นึ่ ง ” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ย กมื อ ขวามาตบจั บ วางบน พานท้ายปืน นิ้วทั้งห้าเหยียดตึงเรียงชิดติดกัน ปลายนิ้วชี้ไปทางด้านซ้าย แขนขวาท่อนล่างขนานกับพื้น มือซ้ายตบ จับกาด้ามปืนด้านหน้า คาบอก “รวด” ตอนที่หนึ่ง ขั้นที่สอง : เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือทั้งสองยกปืนขึ้นมาด้านหน้าลาตัว ห่างจาก ลาตัวประมาณหนึ่งฝ่ามือ ให้แนวปืนเฉียงกับลาตัวทามุมประมาณ ๔๕ องศา ด้ามปืนชี้เฉียงลงด้านล่าง จากนั้น ให้ล ะมือขวาจากพานท้ายปืนมาตบจั บที่ด้ามปืนด้านหลั ง ในลั กษณะการอบ นิ้วชี้ ทาบไปตามโกร่งไก ข้อศอก ทั้งสองข้างกางออกตามธรรมชาติ ตอนที่ ส อง : เมื่ อ ได้ ยิ น ค าบอก “เลิ ก บรรจุ .ประโยชน์ : ใช้ในการปลดซองกระสุนอย่างปลอดภัย ๔. ท่าเลิกบรรจุ ๑.คาบอก : เป็นคาบอก “รวด” ใช้คาบอก “เลิกบรรจุ” ๕.ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผนเดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓.การปฏิบัติ : ท่าเลิกบรรจุเริ่มจากท่าเรียบอาวุธ แบ่งเป็น ๕ ขั้นตอน ท่าเริ่มต้น ขั้นที่หนึ่ง ขั้นที่สอง ตอนที่สอง ตอนที่หนึ่ง “เลิกบรรจุ” ตอนที่ ห นึ่ ง ขั้ น ที่ ห นึ่ ง : เมื่ อ ได้ ยิ น ค าบอก “เลิ ก บรรจุ .เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น ไมโครทาโวร์ “ท่าเลิกบรรจุ” ๒.

ตอนที่สาม ตอนที่สี่ ขั้นที่หนึ่ง ขั้นที่สอง ตอนที่ห้า “เลิกบรรจุ” ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินคาบอก “ เลิกบรรจุ. ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัตินาซองกระสุนมาเก็บใส่กระเป๋าใส่ซองกระสุน (บริเวณเข็มขัดสนามด้านหน้าฝั่งซ้าย) ตอนที่สี่ : เมื่อได้ยินคาบอก “เลิกบรรจุ. ตอนที่ ห้ า ” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ล ะมื อ ขวามาตบที่ พ านท้ า ยปื น ในลักษณะคีบ จากนั้นใช้มือทั้งสองข้างนาปืนมาอยู่ข้างซ้ายของลาตัว ปืนตั้งตรงแนบชิดติดลาตัว ลากล้องปืนชี้ลง ด้านล่าง ด้ามปืนด้านหน้าชี้ไปด้านหลัง มือขวาวางบนพานท้ายปืน นิ้วทั้งห้าเหยียดตึงเรียงชิดติดกัน ปลายนิ้วชี้ไป ทางด้านซ้าย แขนขวาท่องล่างขนานกับพื้น มือซ้ายการอบด้ามปืนด้านหน้า ตอนที่ห้า ขั้นที่สอง : เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติสะบัดมือขวา (ในลักษณะการฟันมือ) มาอยู่ข้างขาขวา และละมือซ้ายมาการอบลากล้องปืน อยู่ในลักษณะของท่าเรียบอาวุธอย่างแข็งแรง จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก ท่าเลิกบรรจุ ๒๘ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ . ตอนที่สี่” ให้ผู้ปฏิบัติละมือซ้ายมาตบจับ ที่ด้ามปืนด้านหน้าในลักษณะ การอบ คาบอก “รวด” ตอนที่ ห้ า ขั้ น ที่ ห นึ่ ง : เมื่ อ ได้ ยิ น ค าบอก “เลิ ก บรรจุ .

ท่าสะพายอาวุธ ๑. ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามาจับสายสะพายปืนในลักษณะ คีบ ด้ว ยนิ้ ว หั ว แม่ มือกับ นิ้ ว ทั้งสี่ เหยี ย ดตึงเรียงชิ ดติดกัน คว่าฝ่ า มือลง ดึงสายสะพายปืนไปทางขวาของ ล าตั ว “สะพายอาวุธ” จนสายสะพายปืนตึงขนานกับพื้น แขนขาเหยียดตึง ใช้มือซ้ายและมือขวาบังคับแนวปืนให้อยู่ในลักษณะเดิม ตอนที่สอง ขั้นที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “สะพายอาวุธ .การปฏิบัติ : ท่าสะพายอาวุธเป็นท่าที่ปฏิบัติจากท่าเตรียมใช้อาวุธ ท่าเริ่มต้น ตอนที่หนึ่ง ขั้นที่หนึ่ง ขั้นที่สอง ขั้นที่หนึ่ง ขั้นที่สอง ตอนที่สอง ตอนที่สาม ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “สะพายอาวุธ.ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผน เดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓.คาบอก : เป็นคาบอก “รวด” ใช้คาบอก “สะพายอาวุธ” ๕.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสที่ต้องการพกพาอาวุธเคลื่อนที่ในระยะไกล ทั้งในรูปแบบแถวและเป็นบุคคล ๔. ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือทั้งสองข้างนาปืนมาอยู่ข้าง ซ้า ยของล าตัว ปื น ตั้ ง ตรงแนบชิด ติ ด ล าตั ว ล ากล้ องปื น ชี้ล งด้ านล่ า ง ด้ า มปืน ด้ า นหน้ า ชี้ ไปด้ า นหลั ง มื อขวา วางบนพานท้ายปืน นิ้วทั้งห้าเหยียดตึงเรียงชิดติดกัน ปลายนิ้วชี้ไปทางด้านซ้าย แขนขวาท่องล่างขนานกับพื้น ท่าสะพายอาวุธ มือซ้ายการอบด้ามปืนด้านหน้า ตอนที่ ส าม ขั้ น ที่ ส อง : เมื่ อ สิ้ น สุ ด สั ญ ญาณ “อึ๊ บ ” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ส ะบั ด มื อ ขวา (ในลั ก ษณะการฟั น มื อ ) มาอยู่ ข้ า งขาขวา และละมื อ ซ้ า ยมาก ารอบล ากล้ อ งปื น อยู่ ใ นลั ก ษณะของท่ า เรี ย บอาวุ ธ อย่ า งแข็ ง แรง จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๒๙ . ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวายกสายสะพายปืน ขึ้น สวมศีร ษะ สอดแขนขวาเข้าในช่องสายสะพายปืน ให้ ส ายสะพายพาดบนบ่าซ้าย จากนั้นใช้มือขวาจับคีบ สายสะพายปื น บริ เวณแนวระดับ หน้ าอกในลั กษณะคว่ าฝ่ ามื อลง ข้อ ศอกขวาเปิดขนานกับพื้น มือ ซ้าย ยังคง อยู่ในลักษณะเดิม คาบอก “รวด” ตอนที่สอง ขั้น ที่สอง : เมื่ อสิ้ น สุ ดสั ญญาณ “อึ๊บ ” ให้ ผู้ ปฏิบัติล ะมือขวามาตบจั บพานท้ายปืนในลั กษณะคี บ นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน นิ้วก้อยเสมอพานท้าย ข้อศอกขวากางออกตามธรรมชาติ ตอนที่สาม ขั้นที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “สะพายอาวุธ.เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น ไมโครทาโวร์ “ท่าสะพายอาวุธ” ๒.

เดิน” ๕.การปฏิบัติ : ท่าเดินสามารถปฏิบัติได้ ๒ ลักษณะ ท่าเดินในท่าเรียบอาวุธ ท่าเดินในท่าเฉียงอาวุธ ๕.๑ ท่าเดินในท่าเรียบอาวุธ : เมื่อได้ยินคาบอก “หน้า .เดิน” ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าในลักษณะ ของการเตะเท้าไปทั้งท่อนจนขาเหยียดตึง ปลายเท้างุ้ม ฝ่าเท้าสูงจากพื้นประมาณหนึ่งคืบ พร้อมกันนั้นให้ยก “หน้า . ท่าเดิน ๑.๒ ท่าเดินในท่าเฉียงอาวุธ : เมื่อได้ยินคาบอก “หน้า .เดิน” ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าในลักษณะ ของการเตะเท้าไปทั้งท่อนจนขาเหยียดตึง ปลายเท้างุ้ม ฝ่าเท้าสูงจากพื้นประมาณหนึ่งคืบ มือทั้งสองข้าง จับถือปืนในลักษณะของท่าเฉียงอาวุธ จากนั้นตบเท้าลงบนพื้นเต็มฝ่าเท้าอย่างแข็งแรง แล้วให้ก้าวเท้าขวา ท่าเดิน เดินต่อไปและก้าวสลับเท้าเดินอย่างต่อเนื่อง ๓๐ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ .ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผน เดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓.คาบอก : เป็นคาบอก “แบ่ง” ใช้คาบอก “หน้า .เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น ไมโครทาโวร์ “ท่าเดิน” ๒.เดิน” มือขวาซึ่งนิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันและเหยียดตึงมาข้างหน้าอยู่ประมาณหัวเข็ม ขัด ห่างจากหัวเข็มขัดประมาณ หนึ่ งฝ่ า มือในลั กษณะบิ ดฝ่ า มือเฉีย งไปข้างหน้า ข้อ ศอกงอเล็ กน้อย ในขณะเดียวกันใช้มือ ซ้ายที่การอบ ลากล้องปืน บังคับปืนให้อยู่ข้างลาตัว ไม่ให้เคลื่อนไหว ลาตัวตั้งตรง อกผาย ไหล่ผึ่ง จากนั้นตบเท้าลงบนพื้น เต็มฝ่าเท้าอย่างแข็งแรงพร้อมกันนั้นให้สะบัดมือขวาไปข้างหลังเฉียงไปทางขวา หันหลังมือออกนอกลาตัว ทามุม ๔๕ องศา กับลาตัว จนแขนขวาเหยียดตึง (ในลักษณะการฟันมือ) จากนั้นให้ก้าวเท้าขวาเดินต่อไป คาบอก “แบ่ง” และก้ า วสลั บ เท้ า เดิ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มื อ ทั้ ง ขวาก าหลวม นิ้ ว หั ว แม่ มื อ จรด ข้ อ ที่ ส องของนิ้ ว ชี้ นิ้ ว ทั้ ง สี่ เรี ย งชิดติดกัน แกว่งแขนขวาตามการก้าวเดินของเท้าให้ สั มพันธ์กัน ในลั กษณะงอข้อศอกเล็ กน้อยและ หันหลังมือออกนอกลาตัว ๕.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสเคลื่อนที่ และการตามเสด็จฯ ๔.

เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น ไมโครทาโวร์ “ท่าวิ่ง” ๒. ท่าวิ่ง ๑. หน้า .วิ่ง” เมื่อได้ยินคาบอก “วิ่ง.วิ่ง” ๕.การปฏิบัติ : ท่าวิ่งสามารถปฏิบัติได้ ๒ ลักษณะ ท่าวิ่งในท่าเรียบอาวุธ ท่าวิ่งในท่าเฉียงอาวุธ ๕. หน้า .คาบอก : เป็นคาบอก “ผสม” ใช้คาบอก “วิ่ง.ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผนเดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓.วิ่ง ” ให้ผู้ปฏิบัติเตะเท้าซ้ายไปข้างหน้าจนขาซ้ายเหยียดตึง และตบเท้าซ้ายลงบนพื้นเต็มฝ่าเท้าอย่างแข็งแรง ส้นเท้าขวาเปิด มือทั้งสองข้างจับถือ ปืนในลักษณะของ ท่าเฉียงอาวุธ ในขณะที่เท้าซ้ายยืนอยู่กับพื้น ให้งอเข่าซ้ายเล็กน้อย และใช้เท้าซ้ายถีบตัวให้พุ่งออกไป ข้างหน้า พร้อมกับก้าวเท้าขวาออกวิ่ง ท่าวิ่ง โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓๑ .๒ ท่าวิ่งในท่าเฉียงอาวุธ เมื่อได้ยินคาบอก “วิ่ง . หน้า . หน้า .วิ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติเตะเท้าซ้ายไปข้างหน้าจนขาซ้ายเหยียดตึง และ ตบเท้าซ้ายลงบนพื้นเต็มฝ่าเท้าอย่ างแข็งแรง ส้ นเท้าขวาเปิด พร้อมกับยกมือขวาขึ้นมาเสมอหน้าอก กามือหลวม และให้มือห่างจากหน้าอกประมาณหนึ่งฝ่ามือ หันด้านฝ่ามือเข้าหาลาตัว และใช้มือซ้ายที่กา รอบลากล้องปืน บังคับปืนให้อยู่ข้างลาตัวไม่ให้เคลื่อนไหว ในขณะที่เท้าซ้ายยืนอยู่กับพื้น ให้งอเข่าซ้าย เล็กน้อย และใช้เท้าซ้ายถีบตัวให้พุ่งออกไปข้างหน้า พร้อมกับก้าวเท้าขวาออกวิ่ง คาบอก “ผสม” ๕.๑ ท่าวิ่งในท่าเรียบอาวุธ “วิ่ง.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว และการตามเสด็จฯ ๔.

ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผนเดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓. ท่ายืนยาม ๑.การปฏิบัติ เมื่อได้ยินคาบอก “ยืนยาม. ทา” ท่ายืนยาม คาบอก “เป็นคาๆ” ๕. ทา” ให้ผู้ปฏิบัติแยกเท้าซ้ายออกไปด้านซ้ายประมาณ ๓๐ เซนติเมตร หรื อประมาณครึ่ งก้าวอย่ างแข็งแรงใน พร้อมกันนั้นให้ มือขวากาหลวม หั นหลั งมือไปด้านหน้าอยู่ ข้างขา ขาทั้งสองข้างเหยียดตึงน้าหนักตัวอยู่บนเท้าทั้งสองข้าง ยกอกให้สง่าผ่าเผย ไหล่ทั้งสองข้างเสมอกัน ท่ายืนยาม ๓๒ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ . ทา” “ยืนยาม.เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น ไมโครทาโวร์ “ท่ายืนยาม” ๒.คาบอก : เป็นคาบอก “เป็นคาๆ” ใช้คาบอก “ยืนยาม.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ยามประจากองรักษาการณ์ หรือยามถวายพระเกียรติ ๔.

ตอนที่ ส อง” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ก้ า วเท้ า ขวาไปข้ า งหน้ า ทางซ้ า ย ในลั ก ษณะไขว้ ห่ า งจากเท้า ซ้ า ยประมาณครึ่ ง ก้ า ว หรื อ น าเท้ า ขวาไปแทนที่ เ ท้า ขวาของยามอี ก นายหนึ่ ง ปลายเท้ า ขวาเฉี ย งไปทางด้ า นซ้ า ยท ามุ ม กั บ ล าตั ว ประมาณ ๔๕ องศา ในลั ก ษณะการเตะและตบเท้ า ถ่ายน้าหนักตัวไปที่เท้าขวา จากนั้นให้ใช้ปลายเท้าทั้งสองเป็ดจุดหมุน หมุนตัวไปทางซ้าย ๑๘๐ องศา หันหน้า ท่าเปลี่ยนยาม เข้ า หายามอี ก นายหนึ่ ง วางส้ น เท้ า ขวาลงกั บ พื้ น น้ าหนั ก ตั ว อยู่ ที่ เ ท้ า ขวา เปิ ด ส้ น เท้ า ซ้ า ยเล็ ก น้ อ ย ขาซ้ายเหยียดตึง มือซ้ายยังคงการอบลากล้องปืน สายตามองตรงไปข้างหน้า ตอนที่สาม : เมื่อได้ยิ น คาบอก “เปลี่ ยนยาม.คาบอก : เป็นคาบอก “รวด” ใช้คาบอก “เปลี่ยนยาม” ๕. ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่ากึ่งขวาหันโดยไม่นาเท้า ซ้าย มาชิด จากนั้น ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าหนึ่งก้าวในลักษณะการเตะและตบเท้าลงบนพื้นอย่างแข็งแรง โดยให้ ส้นเท้าซ้ายอยู่แนวเดียวกับปลายเท้าขวา บิดปลายเท้าซ้ายชี้ ไปในทิศทางตรงหน้า ลาตัวหันเฉียงไปทางขวา คาบอก “รวด” ประมาณ ๔๕ องศา เช่นเดียวกันกับศีรษะและสายตาเป็นไปตามจังหวะหนึ่งของท่ากึ่งขวาหัน น้าหนักตัวอยู่ที่ เท้าซ้าย ขาขวาเหยียดตึงส้นเท้าขวาเปิด ตอนที่ ส อง : เมื่ อ ได้ ยิ น ค าบอก “เปลี่ ย นยาม. ท่าเปลี่ยนยาม ๑.ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผน เดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓. ตอนที่ส าม” ให้ผู้ ปฏิบัตินาเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาในลักษณะ อัดส้นเท้าอย่างแข็งแรง อยู่ในลักษณะของท่าเรียบอาวุธ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓๓ .เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น ไมโครทาโวร์ “ท่าเปลี่ยนยาม” ๒.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ยามประจากองรักษาการณ์ หรือยามถวายพระเกียรติ ๔.การปฏิบัติ : ท่าเปลี่ยนยามเป็นท่าที่ปฏิบัติต่อจากท่าเรียบอาวุธ แบ่งการปฏิบัติออกเป็น ๓ ตอน ตอนที่หนึ่ง “เปลี่ยนยาม” ตอนที่สอง ตอนที่สาม ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “เปลี่ยนยาม.

ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวานาพานท้ายปืนเข้าร่องไหล่ขวา ยั ง คงจั บ พานท้ า ยในลั ก ษณะคี บ คล้ า ยกั บ การจั บ ปื น ในท่ า เตรี ย มใช้ อ าวุ ธ ข้ อ ศอกขวาเปิ ด ขนานกั บ พื้ น มือซ้ายการอบด้ามปืนด้านหน้า ใบหน้ายังไม่แนบชิดติดพานท้ายปืน สายตามองตรงไปที่เป้าหมาย ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินคาบอก “ยืนเตรียมยิง. เตรียมยิง” ๕.ท่านั่งคุกเข่ายิง ๔. เตรียมยิง” ท่าเตรียมใช้อาวุธ ตอนที่หนึ่ง ตอนที่สอง ตอนที่สาม ตอนที่ ห นึ่ ง : เมื่ อ ได้ ยิ น ค าบอก “ยื น เตรี ย มยิ ง . ตอนที่ ห นึ่ ง ” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ปฏิ บั ติ ท่ า ขวาหั น จั ง หวะหนึ่ ง จากนั้ น ก้าวเท้า ซ้ า ยไปทางซ้ า ย เท้า ทั้ง สองข้างห่างกัน ประมาณหนึ่ งช่ว งไหล่ ปลายเท้าซ้ายชี้ไปที่เป้าหมาย คาบอก “เป็นคาๆ” มือทั้งสองข้างถือปืนอยู่ในท่าเตรียมใช้อาวุธ สายตามองตรงไปที่เป้าหมาย ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินคาบอก “ยืนเตรียมยิง.คาบอก : เป็นคาบอก “เป็นคาๆ” ใช้คาบอก “ยืน.การปฏิบัติ : ท่ายืนยิงเป็นท่าที่ปฏิบัติต่อจากท่าเตรียมใช้อาวุธ แบ่งออกเป็น ๓ ตอน “ยืน.ท่านั่งสูงยิง ๓. ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามาจับด้ามปืนในลักษณะการอบ โดยให้ นิ้ว ชี้พาดไปตามโกร่ งไกปื น ข้อศอกขวาเปิดตามธรรมชาติ มือซ้ายการอบด้ามปืนด้านหน้า ก้มศีรษะ ท่ายืนยิง ให้ บ ริ เ วณแก้ ม แนบชิ ด ติ ด พานท้ า ยหลั ง โครงศู น ย์ ห ลั ง โน้ ม น้ าหนั ก ตั ว ไปด้ า นหน้ า น้ าหนั ก ตั ว อยู่ ที่ เ ท้ าซ้ า ย หย่อนเข่าซ้ายเล็กน้อย ขาขวาเหยียดตึง สายตาเล็งที่เป้าหมายผ่านศูนย์หลังและศูนย์หน้า ๓๔ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ .ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผน เดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓.ท่านอนยิง ๑.เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น ไมโครทาโวร์ “ท่ายืนยิง” ๒.ท่ายืนยิง ๒. ท่ายืนยิง ท่ายิงมี ๕ ท่า ๑.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม ๔.ท่านั่งราบยิง ๕.

คาบอก : เป็นคาบอก “รวด” ใช้คาบอก “เลิกยิง” ๕.ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผนเดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓. ตอนที่ ห นึ่ ง ” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ล ะมื อ ขวาจากด้ า มปื น มาตบจั บ ที่ สันพานท้ายปืน ในลักษณะคีบด้วยนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันอยู่ด้านนอก นิ้วก้อยเสมอแผ่นยาง คาบอก “รวด” รองพานท้าย ข้อ ศอกขวาเปิ ดขนานกับพื้น พร้อมกั นนั้นให้ เงยศีรษะขึ้น สายตามองตรงไปที่ เป้าหมาย ขาทั้งสองข้างเหยียดตึง ส่วนอื่นๆ ของร่างกายยังคงอยู่ในลักษณะเดิม ตอนที่ ส อง : เมื่ อ ได้ ยิ น ค าบอก “เลิ ก ยิ ง . ท่าเลิกยิงจากท่ายืนยิง ๑.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม ๔.เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น ไมโครทาโวร์ “ท่าเลิกยิงจากท่ายืนยิง” ๒.การปฏิบัติ : ท่าเลิกยิงจากท่ายืนยิง แบ่งออกเป็น ๓ ตอน “เลิกยิง” ตอนที่หนึ่ง ตอนที่สอง ตอนที่สาม ตอนที่ ห นึ่ ง : เมื่ อ ได้ ยิ น ค าบอก “เลิ ก ยิ ง . ตอนที่สาม” ให้ ผู้ปฏิบัติบิดลาตัว มาทางซ้าย ๙๐ องศา โดยใช้ ส้นเท้าขวาเป็นจุดหมุน จากนั้นนาเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาในลักษณะการวาดเท้าไปด้านข้าง ขาเหยียดตึง ท่าเลิกยิง แล้วอัดส้นเท้าอย่างแข็งแรง กลับมาอยู่ในท่าเตรียมใช้อาวุธ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓๕ . ตอนที่ ส อง” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ใ ช้ มื อ ลดลง ยั ง คงจั บ พานท้ า ย ในลักษณะคีบ มือซ้ายการอบด้ามปืนด้านหน้า ส่วนอื่นๆ ของร่างกายยังคงอยู่ในลักษณะเดิม ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินคาบอก “เลิกยิง.

เตรียมยิง” ตอนที่หนึ่ง ตอนที่สอง ตอนที่สาม ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “นั่งสูงนั่งเตรียมยิง.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม ๔. ท่านั่งสูงยิง ๑. ตอนที่หนึ่ง ” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่ากึ่งขวาหันจังหวะหนึ่ง จากนั้นก้าวเท้าซ้ายไปทางซ้าย เท้าทั้งสองข้างห่างกันประมาณหนึ่งช่ ว งไหล่ แนวเท้าทั้งสองข้างขนานกัน คาบอก “เป็นคาๆ” มือทั้งสองข้างถือปืนอยู่ในท่าเตรียมใช้อาวุธ สายตามองตรงไปที่เป้าหมาย ตอนที่สอง : เมื่อได้ยิน คาบอก “นั่ งสูงนั่งเตรียมยิง . ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามาจับด้ามปืนในลักษณะ การอบโดยให้นิ้วชี้พาดไปตามโกร่งไกปืน แขนขวาท่อนบนทาบบริเวณหัวเข่าขวาด้านใน ก้มศีรษะให้บริเวณแก้ม แนบชิดติดพานท้ายหลังโครงศูนย์หลัง สายตาเล็งที่เป้าหมายผ่านศูนย์หลังและศูนย์หน้า ๓๖ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ .การปฏิบัติ : ท่านั่งสูงยิง แบ่งการปฏิบัติออกเป็น ๓ ตอน “นั่งสูงนั่ง.ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผน เดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓.คาบอก : เป็นคาบอก “เป็นคาๆ” ใช้คาบอก “นั่งสูงนั่ง. เตรียมยิง” ๕.เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น ไมโครทาโวร์ “ท่านั่งสูงยิง” ๒. ตอนที่ส อง” ให้ผู้ ปฏิบัติทรุดตัวลงนั่งโดยไม่ให้มีส่ วนใด ของร่ า งกายสั ม ผัส พื้น นอกเหนื อจากเท้า ทั้ งสองข้ า ง ส้น เท้า ทั้ งสองข้ างติ ด กั บ พื้น มือ ขวาน าพานท้ ายปื น เข้ า ร่ อ งไหล่ ยั ง คงจั บ พานท้ า ยในลั ก ษณะคี บ คล้ า ยกั บ การจั บ ปื น ในท่ า เตรี ย มใช้ อ าวุ ธ ข้ อ ศอกขวาเปิ ด ขนานกับพื้น มือซ้ายการอบด้ามปืนด้านหน้า แขนซ้ายท่อนบนทาบบริเวณหัวเข่าซ้ายด้านในใบหน้ายังไม่แนบชิด ติดพานท้ายปืน สายตามองตรงไปที่เป้าหมาย ท่านั่งสูงยิง ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินคาบอก “นั่งสูงนั่งเตรียมยิง.

ตอนที่ ห นึ่ ง ” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ล ะมื อ ขวาจากด้ า มปื น มาตบจั บ ที่ คาบอก “รวด” สันพานท้ายปืน ในลักษณะคีบด้วยนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันอยู่ด้านนอก นิ้วก้อยเสมอแผ่นยาง รองพานท้าย ข้อศอกขวาเปิ ดขนานกับพื้น พร้อมกันนั้นให้ เงยศีรษะขึ้น สายตามองตรงไปที่ เป้าหมาย ส่วนอื่นๆ ของร่างกายยังคงอยู่ในลักษณะเดิม ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินคาบอก “เลิกยิง.การปฏิบัติ : ท่าเลิกยิงจากท่านั่งสูงยิง แบ่งการปฏิบัติออกเป็น ๓ ตอน “เลิกยิง” ตอนที่หนึ่ง ตอนที่สอง ตอนที่สาม ตอนที่ ห นึ่ ง : เมื่ อ ได้ ยิ น ค าบอก “เลิ ก ยิ ง . ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็ว จากนั้นใช้มือ ขวา ลดพานท้ายปืนลงอยู่ในลักษณะของท่าเตรียมใช้อาวุธอย่างแข็งแรง ท่าเลิกยิงจากท่านั่งสูงยิง ตอนที่สาม : เมื่อได้ยิ นคาบอก “เลิกยิง. ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติบิดลาตัวมาทางซ้าย ๔๕ องศา โดยใช้ ส้นเท้าขวาเป็นจุดหมุน จากนั้นนาเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาในลักษณะการวาดเท้าไปด้านข้าง ขาเหยียดตึง แล้วอัดส้นเท้าอย่างแข็งแรง กลับมาอยู่ในท่าเตรียมใช้อาวุธ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓๗ .เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น ไมโครทาโวร์ “ท่าเลิกยิงจากท่านั่งสูงยิง” ๒.ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผนเดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓.คาบอก : เป็นคาบอก “รวด” ใช้คาบอก “เลิกยิง” ๕. ท่าเลิกยิงจากท่านั่งสูงยิง ๑.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม ๔.

การปฏิบัติ : ท่านั่งคุกเข่ายิง แบ่งการปฏิบัติออกเป็น ๓ ตอน “นั่งคุกเข่านั่ง. ท่านั่งคุกเข่ายิง ๑.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม ๔.เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น ไมโครทาโวร์ “ท่านั่งคุกเข่านั่งยิง” ๒. ตอนที่ส อง” ให้ ผู้ ปฏิบัติ ยกเท้ าขวาไปด้า นหลั ง ประมาณหนึ่งก้าว แล้วทรุดตัวลง วางหัวเข่าขวาลงบนพื้นอยู่แนวเดียวกันกับส้นเท้าซ้าย จากนั้นใช้มือ ขวา นาพานท้ายปืนเข้าร่องไหล่ขวาลาตัวตั้งตรง สายตามองไปที่เป้าหมาย ตอนที่สาม : เมื่อได้ยิน คาบอก “นั่งคุกเข่านั่งเตรียมยิ ง. เตรียมยิง” ๕. เตรียมยิง” ตอนที่หนึ่ง ตอนที่สอง ตอนที่สาม ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “นั่งคุกเข่านั่งเตรียมยิง.ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผน เดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓. ตอนที่ส าม” ให้ ผู้ปฏิบัติละมือขวามาจับด้ามปืน ในลักษณะการอบโดยให้นิ้วชี้พาดไปตามโกร่งไกปืน แขนซ้ายท่อนบนพาดไปกับหัวเข่าซ้าย จากนั้นก้มศีรษะ ท่านั่งคุกเข่ายิง ให้บริเวณแก้มแนบชิดติดพานท้ายหลังโครงศูนย์ห ลัง โน้มตัวไปด้านหน้าเล็กน้อย สายตาเล็งที่ เป้าหมาย ผ่านศูนย์หลังและศูนย์หน้า ๓๘ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ .คาบอก : เป็นคาบอก “เป็นคาๆ” ใช้คาบอก “นั่งคุกเข่านั่ง. ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่าขวาหันจังหวะหนึ่ง จากนั้นก้าวเท้าซ้ายไปทางซ้าย เท้าทั้งสองข้างห่างกันประมาณหนึ่งช่วงไหล่ ปลายเท้าซ้ายชี้ไปที่ เป้าหมาย คาบอก “เป็นคาๆ” มือทั้งสองข้างถือปืนอยู่ในท่าเตรียมใช้อาวุธ สายตามองตรงไปที่เป้าหมาย ตอนที่ สอง : เมื่อ ได้ยิ น คาบอก “นั่ ง คุกเข่ านั่งเตรีย มยิง .

ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม ๔.คาบอก : เป็นคาบอก “รวด” ใช้คาบอก “เลิกยิง” ๕.เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น ไมโครทาโวร์ “ท่าเลิกยิงจากท่านั่งคุกเข่านั่งยิง” ๒. ตอนที่ ห นึ่ ง ” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ล ะมื อ ขวาจากด้ า มปื น มาตบจั บ ที่ สันพานท้ายปืน ในลักษณะคีบด้วยนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันอยู่ด้านนอก นิ้วก้อยเสมอแผ่นยาง คาบอก “รวด” รองพานท้าย ข้อศอกขวาเปิ ดขนานกับพื้น พร้ ท่าอเรีมกั ยบธงนนั้นให้เงยศีรษะขึ้น สายตามองตรงไปที่ เป้าหมาย ยืดลาตัวขึ้นให้ตั้งตรง ส่วนอื่นๆ ของร่างกายยังคงอยู่ในลักษณะเดิม ตอนที่ ส อง : เมื่ อ ได้ ยิ น ค าบอก “เลิ ก ยิ ง .ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผนเดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓. ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติบิดลาตัวมาทางซ้าย ๔๕ องศา โดยใช้ ส้นเท้าขวาเป็นจุดหมุน จากนั้นนาเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาในลักษณะการวาดเท้าไปด้านข้าง ขาเหยียดตึง แล้วอัดส้นเท้าอย่างแข็งแรง กลับมาอยู่ในท่าเตรียมใช้อาวุธ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓๙ .การปฏิบัติ : ท่าเลิกยิงจากท่านั่งคุกเข่ายิง แบ่งการปฏิบัติออกเป็น ๓ ตอน “เลิกยิง” ตอนที่หนึ่ง ตอนที่สอง ตอนที่สาม ตอนที่ ห นึ่ ง : เมื่ อ ได้ ยิ น ค าบอก “เลิ ก ยิ ง . ท่าเลิกยิงจากท่านั่งคุกเข่ายิง ๑. ตอนที่ ส อง” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ลุ ก ขึ้ น ยื น แล้ ว ยกเท้ า ขวากลั บ มา ยืนตาแหน่งเดิม แล้วลดพานท้ายปืนลงอยู่ในลักษณะของท่าเตรียมใช้อาวุธอย่างแข็งแรง ท่าเลิกยิงจากท่านั่งคุกเข่ายิง ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินคาบอก “เลิกยิง.

ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติทรุดตัวลงนั่ง จากนั้นให้ละมือขวา ที่จับพานท้ายปืนมาค้ายันพื้นด้านหลังทางขวาแล้วนั่งลงบนพื้น มือซ้ายการอบด้ามปืนด้านหน้า รักษาสมดุล ของปื นให้ แนวล ากล้ องปื น ชี้ไปยั งเป้ าหมาย จากนั้นละมือขวาจากพื้นมาตบจับพานท้ายปืนในลั กษณะคีบ สันพานท้าย แล้วนาพานท้ายปืนเข้าร่องไหล่ขวา ข้อศอกขวาเปิดขนานกับพื้น แขนซ้ายท่อนบนทาบบริเวณ หัวเข่าซ้ายด้านใน ใบหน้ายังไม่แนบชิดติดพานท้ายปืน สายตามองตรงไปที่เป้าหมาย ท่านั่งราบยิง ตอนที่ ส าม : เมื่ อ ได้ ยิ น ค าบอก “นั่ ง ราบนั่ ง เตรี ย มยิ ง . ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่ากึ่งขวาหันจังหวะหนึ่ง คาบอก “เป็นคาๆ” จากนั้น ก้าวเท้าซ้ายไปทางซ้าย เท้าทั้งสองข้างห่ างกันประมาณหนึ่งช่วงไหล่ แนวเท้าทั้งสองข้างขนานกัน มือทั้งสองข้างถือปืนอยู่ในท่าเตรียมใช้อาวุธ สายตามองตรงไปที่เป้าหมาย ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินคาบอก “นั่งราบนั่งเตรียมยิง.คาบอก : เป็นคาบอก “เป็นคาๆ” ใช้คาบอก “นั่งราบนั่ง.ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผน เดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓. เตรียมยิง” ตอนที่หนึ่ง ตอนที่สอง ตอนที่สาม ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “นั่งราบนั่งเตรียมยิง.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม ๔. ตอนที่ ส าม” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ล ะมื อ ขวามาจั บ ด้ า มปื น ในลักษณะการอบโดยให้นิ้วชี้พาดไปตามโกร่งไกปืน แขนขวาท่อนบนทาบบริเวณหัวเข่าขวาด้านใน ก้ม ศีรษะ ให้บริเวณแก้มแนบชิดติดพานท้ายหลังโครงศูนย์หลัง สายตาเล็งที่เป้าหมายผ่านศูนย์หลังและศูนย์หน้า ๔๐ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ .การปฏิบัติ : ท่านั่งราบยิงเป็นท่าที่ปฏิบัติต่อจากท่าเตรียมใช้อาวุธ แบ่งการปฏิบัติออกเป็น ๓ ตอน “นั่งราบนั่ง.เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น ไมโครทาโวร์ “ท่านั่งราบยิง” ๒. เตรียมยิง ๕. ท่านั่งราบยิง ๑.

ตอนที่ ห นึ่ ง ” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ล ะมื อ ขวาจากด้ า มปื น มาตบจั บ ที่ สันพานท้ายปืน ในลักษณะคีบด้วยนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันอยู่ด้านนอก นิ้วก้อยเสมอแผ่นยาง คาบอก “รวด” รองพานท้าย ข้อศอกขวาเปิดขนานกับพื้น พร้อมกันนั้นให้เงยศีรษะขึ้น สายตามองตรงไปที่ เป้าหมาย ส่วนอื่นๆ ของร่างกายยังคงอยู่ในลักษณะเดิม ตอนที่ สอง : เมื่อได้ยิ น คาบอก “เลิ ก ยิง .ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม ๔. ตอนที่ส อง” ให้ ผู้ ปฏิบั ติล ะมือขวาจากพานท้ายปื นไปตบพื้ น ด้านหลังทางขวาแล้ว ดันตัวให้ลุกขึ้นยืน โดยไม่ให้ เท้าทั้งสองข้างเคลื่ อนที่ จากนั้นใช้มือขวามาตบจับ ที่ ท่าเลิกยิงจากท่านั่งราบยิง พานท้ายปืนในลักษณะคีบ แล้วลดพานท้ายปืนลงอยู่ในลักษณะของท่าเตรียมใช้อาวุธอย่างแข็งแรง ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินคาบอก “เลิกยิง. ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติบิดลาตัวมาทางซ้าย ๔๕ องศา โดยใช้ ส้นเท้าขวาเป็นจุดหมุน จากนั้นนาเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาในลักษณะการวาดเท้าไปด้านข้าง ขาเหยียดตึง แล้วอัดส้นเท้าอย่างแข็งแรง กลับมาอยู่ในท่าเตรียมใช้อาวุธ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๔๑ .การปฏิบัติ : ท่าเลิกยิงจากท่านั่งราบยิง แบ่งการปฏิบัตอิ อกเป็น ๓ ตอน “เลิกยิง” ตอนที่หนึ่ง ตอนที่สอง ตอนที่สาม ตอนที่ ห นึ่ ง : เมื่ อ ได้ ยิ น ค าบอก “เลิ ก ยิ ง .คาบอก : เป็นคาบอก “รวด” ใช้คาบอก “เลิกยิง” ๕.เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น ไมโครทาโวร์ “ท่าเลิกยิงจากท่านั่งราบยิง” ๒.ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผนเดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓. ท่าเลิกยิงจากท่านั่งราบยิง ๑.

เตรียมยิง” ๕.ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผน เดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓. เตรียมยิง” ตอนที่หนึ่ง ตอนที่สอง ตอนที่สาม ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยิ นคาบอก “นอนเตรียมยิง. ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามาจับด้ามปืนในลักษณะ การอบโดยให้นิ้วชี้พาดไปตามโกร่งไกปืน จากนั้นบิดลาตัวลงทางขวา ตั้งข้อศอกขวาลงบนพื้น แล้วก้ม ศีรษะ ให้บริเวณแก้มแนบชิดติดพานท้ายหลังโครงศูนย์หลัง ยกหัวเข่าขวาออกจากลาตัวพอสมควรเพื่อจัดท่า ยิ ง ให้มั่นคง สายตาเล็งที่เป้าหมายผ่านศูนย์หลังและศูนย์หน้า ๔๒ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ .เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น ไมโครทาโวร์ “ท่านอนยิง” ๒. ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติคุกเข่าทั้งสองข้างพร้อมกัน โดยให้ ปฏิบัติในท่านั่งสูงก่อนแล้วจึงคุกเข่าทั้งสองข้างลงบนพื้น หัวเข่าทั้งสองข้างห่างกันตามธรรมชาติ ยืดลาตัวให้ตั้ง ตรงอยู่ บ นหั ว เข่ า ทั้ ง สองข้ า ง จากนั้ น ละมื อ ขวาจากพานท้ า ยปื น ไปตบลงบนพื้ น ด้ า นหน้ า พร้ อ มโน้ ม ตั ว ไปด้านหน้า ใช้มือขวาค้ายันพื้นไว้ แล้วจึงทรุดตัวลงนอนบนพื้น โดยใช้ศอกซ้ายวางลงบนพื้นและบิดลาตัวขึ้น ไปทางซ้ายเล็กน้อย มือซ้ายการอบด้ามปืนด้านหน้า แล้วพลิกปืนให้ด้ามชี้ไปทางด้านขวา ปืนจะพาดไปกับแขน ซ้ายท่อนล่าง จากนั้นละมือขวาจากพื้นมาตบจับที่พานท้ายปืนในลักษณะคีบ นาพานท้ายปืนเข้าร่องไหล่ขวา ข้อศอกขวาเปิดขนานกับพื้น ท่านอนยิง ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินคาบอก “นอนเตรียมยิง. ท่านอนยิง ๑.การปฏิบัติ : ท่านอนยิง เป็นท่าที่ปฏิบัติต่อจากท่าเตรียมใช้อาวุธ แบ่งการปฏิบัติออกเป็น ๓ ตอน “นอน.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม ๔.คาบอก : เป็นคาบอก “เป็นคาๆ” ใช้คาบอก “นอน. ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ ปฏิบัติ ปฏิบัติท่ากึ่งขวาหันจังหวะหนึ่ ง จากนั้นก้าวเท้าซ้ายไปทางซ้าย เท้าทั้งสองข้างห่างกันประมาณหนึ่งช่ว งไหล่ แนวเท้าทั้งสองข้างขนาน กัน มือทั้งสองข้างถือปืนอยู่ในท่าเตรียมใช้อาวุธ สายตามองตรงไปที่เป้าหมาย คาบอก “เป็นคาๆ” ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินคาบอก “นอนเตรียมยิง.

ตอนที่ส อง” ให้ ผู้ ปฏิบัติล ะมือ ขวาที่จับสั นพานท้ายปืนมาตบ ลงบนพื้นประมาณแนวหน้าอก แล้วดันตัวขึ้นพร้อมกับคุกเข่าทั้งสองข้าง จากนั้นลุกขึ้นยืน แล้วใช้มือ ขวา มาตบจั บ ที่ พ านท้ า ยปื น ในลั ก ษณะคี บ และลดพานท้ า ยปื น ลงอยู่ ใ นลั ก ษณะของท่ า เตรี ย มใช้ อาวุ ธ ท่าเลิกยิงจากท่านอนยิง อย่างแข็งแรง ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินคาบอก “เลิกยิง.การปฏิบัติ : ท่าเลิกยิงจากท่านอนยิง แบ่งการปฏิบัติออกเป็น ๓ ตอน “เลิกยิง” ตอนที่หนึ่ง ตอนที่สอง ตอนที่สาม ตอนที่ ห นึ่ ง : เมื่ อ ได้ ยิ น ค าบอก “เลิ ก ยิ ง . ตอนที่ ห นึ่ ง ” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ล ะมื อ ขวาจากด้ า มปื น มาตบจั บ ที่ คาบอก “รวด” พานท้ายปืนในลักษณะคีบสันพานท้ายปืนด้วยนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน นิ้วก้อยเสมอแผ่น ยาง รองพานท้าย ข้อศอกขวาเปิดขนานกับพื้น พร้อมกับบิดลาตัวขึ้นทางซ้ายเล็กน้อย ตอนที่สอง : เมื่อได้ยิ น คาบอก “เลิ กยิง . ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติบิดลาตัวมาทางซ้าย ๔๕ องศา โดยใช้ ส้นเท้าขวาเป็นจุดหมุน จากนั้นนาเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาในลักษณะการวาดเท้าไปด้านข้าง ขาเหยียดตึง แล้วอัดส้นเท้าอย่างแข็งแรง กลับมาอยู่ในท่าเตรียมใช้อาวุธ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๔๓ .เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น ไมโครทาโวร์ “ท่าเลิกยิงจากท่านอนยิง” ๒.คาบอก : เป็นคาบอก “รวด” ใช้คาบอก “เลิกยิง” ๕.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม ๔.ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผนเดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓. ท่าเลิกยิงจากท่านอนยิง ๑.

ท่านั่งสูงกระโดดยิงสามทิศทาง คาบอก : ใช้คาบอก “นั่งสูงกระโดดยิงตรงหน้า (ทางขวา.ท่ายิงประทับสะโพก คาบอก : ใช้คาบอก “ยืนประทับสะโพก.ท่ายืนยิงประทับไหล่ คาบอก : ใช้คาบอก “ยืนประทับไหล่.ท่ายิงประทับหน้าท้อง คาบอก : ใช้คาบอก “ยืนประทับหน้าท้อง. ท่ายิงฉับพลัน (พระราชทาน) ท่ายิงฉับพลัน (พระราชทาน) สามารถปฏิบัติได้ ๘ ท่า ดังนี้ ๑. ยิง” การปฏิบัติ : ก้าวเท้าซ้ายเฉียงไปข้างหน้าทางซ้าย มือทั้งสองยกปืนมาประทับ เสมอแนวไหล่ โน้มน้าหนักตัวไปข้างหน้า การเลิกยิง : ก้าวเท้าซ้ายกลับมาชิดเท้าขวา นาปืนลงมาอยู่ในท่าเตรียมเริ่มต้น ท่าเริ่มต้น ท่ายืนยิงประทับไหล่ ๒.ยิง” การปฏิบัติ : ก้าวเท้าซ้ายเฉียงไปข้างหน้าทางซ้ายประมาณครึ่งก้าว ปลายเท้า ทั้งสองชี้ไปในทิศทางตรงหน้า ย่อเข่าเล็กน้อยให้น้าหนักตัวตกอยู่กึ่งกลางลาตัว มือทั้งสองนาปืนมาประทับบริเวณหน้าท้อง ให้พานท้ายปืนวางทาบอยู่ที่หน้าท้อง การเลิกยิง : ก้าวเท้าซ้ายกลับมาชิดเท้าขวา นาปืนลงมาอยู่ในท่าเริ่มต้น ท่าเริ่มต้น ท่ายิงประทับหน้าท้อง ๔. ยิง” การปฏิบัติ : ก้าวเท้าซ้ายเฉียงไปข้างหน้าทางซ้ายประมาณครึ่งก้าว ปลายเท้า ทั้งสองชี้ไปในทิศทางตรงหน้า ย่อเข่าเล็กน้อยให้น้าหนักตัวตกอยู่กึ่งกลางลาตัว มือทั้งสองนาปืนมาประทับสะโพกด้านขวาบริเวณกระดูกเชิงกราน การเลิกยิง : ก้าวเท้าซ้ายกลับมาชิดเท้าขวา นาปืนลงมาอยู่ในท่าเริ่มต้น ท่าเริ่มต้น ท่ายิงประทับสะโพก ๓. ทางซ้าย). ยิง” การปฏิบัติ : กระโดดทรุดตัวลงนั่งชันเข่าทั้งสองข้าง โดยให้ปลายเท้าทั้งสองอยู่แนวเดียวกัน ส้นเท้าทั้งสองข้างเปิด มือทั้งสองยกปืนมาประทับเสมอแนวไหล่ การเลิกยิง : ลุกขึ้นยืนกลับสู่ท่าเริ่มต้น ท่ายิงฉับพลัน ท่าเริ่มต้น ท่านั่งสูงกระโดดยิงตรงหน้า ท่านั่งสูงกระโดดยิงทางขวา ท่านั่งสูงกระโดดยิงทางซ้าย ๔๔ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ .

ท่ายืนยิง คาบอก : ใช้คาบอก “ยืนยิงตรงหน้า (ทางขวา.๕. ยิง” การปฏิบัติยิงตรงหน้า : ก้าวเท้าซ้ายเฉียงไปข้างหน้าทางซ้ายประมาณครึ่ง ก้าว พับเข่าซ้ายลงไปทางขวา พร้อมกับตั้ง เข่าขวา ใช้มือทั้งสองยกปืนมาประทับเสมอแนวไหล่ การปฏิบัติยิงทางขวา : ก้าวเท้าซ้ายเฉียงไปข้างหน้าทางซ้ายประมาณครึ่งก้าว พับเข่าซ้ายลงไปทางขวา พร้อมกับ ตั้ง เข่าขวา บิดลาตัวไปทางขวา ใช้มือทั้งสองยกปืนมาประทับเสมอแนวไหล่ การปฏิบัติยิงทางซ้าย : ก้าวเท้าซ้ายเฉียงไปข้างหน้าทางซ้ายประมาณครึ่งก้าว บิดลาตัวและเท้าทั้งสองข้างไปทางซ้าย โดยใช้ปลายเท้าเป็นจุดหมุน พับเข่าขวาลงไปทางซ้าย พร้อมกับตั้งเข่าซ้าย ใช้มือทั้งสองยกปืนมาประทับเสมอแนวไหล่ การเลิกยิง : ลุกขึ้นยืนกลับสู่ท่าเริ่มต้น ท่ายิงฉับพลัน ท่าเริ่มต้น ท่านั่งยิงพับเข่าหน้า ท่านั่งยิงพับเข่าหน้าทางขวา ท่านั่งยิงพับเข่าหน้าทางซ้าย โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๔๕ .ท่านั่งยิงพับเข่าหน้า คาบอก : ใช้คาบอก “นั่งยิงพับเข่าหน้า (ทางขวา. ยิง” การปฏิบัติยิงตรงหน้า : ก้าวเท้าซ้ายเฉียงไปข้างหน้าทางซ้ายประมาณครึ่งก้าว มือทั้งสองยกปืนมาประทับเสมอแนวไหล่ โน้มน้าหนักตัวไปข้างหน้า การปฏิบัติยิงทางขวา : ก้าวเท้าซ้ายเฉียงไปข้างหน้าทางซ้ายประมาณครึ่งก้าว จากนั้นบิดลาตัวและเท้าทั้งสองข้าง ไปทางขวา โดยใช้ปลายเท้าเป็นจุดหมุน พร้อมกับใช้มือทั้งสองยกปืนมาประทับเสมอแนวไหล่ โน้มน้าหนักตัวไปข้างหน้า การปฏิบัติยิงทางซ้าย : ก้าวเท้าซ้ายเฉียงไปข้างหน้าทางซ้ายประมาณครึ่งก้าว จากนั้นบิดลาตัวและเท้าทั้งสองข้าง ไปทางซ้าย โดยใช้ปลายเท้าเป็นจุดหมุน พร้อมกับใช้มือทั้งสองยกปืนมาประทับเสมอแนวไหล่ โน้มน้าหนักตัวไปข้างหน้า การเลิกยิง : ชักเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวา กลับมาอยู่ในท่าเริ่มต้น ท่าเริ่มต้น ท่ายืนยิงตรงหน้า ท่ายืนยิงทางขวา ท่ายืนยิงทางซ้าย ๖. ทางซ้าย). ทางซ้าย).

๗. ยิง” การปฏิ บั ติ ยิ ง ตรงหน้ า : ก้ าวเท้า ซ้ ายเฉีย งไปข้ างหน้า ทางซ้ ายประมาณครึ่ง ก้ าว ดึง เท้า ขวาไปด้ า นหลั งทางซ้ า ย จากนั้นพับเข่าขวาลง พร้อมกับตั้งเข่าซ้าย ไม่นั่งบนส้นเท้า ใช้มือทั้งสองยกปืนมาประทับเสมอแนวไหล่ การปฏิบัติยิงทางขวา : ก้าวเท้าซ้ายเฉียงไปข้างหน้าทางซ้ายประมาณครึ่งก้าว พับเข่าซ้ายลงไปทางขวา พร้อมกับ ตัง้ เข่าขวา ไม่นั่งบนส้นเท้า บิดลาตัวไปทางขวา ใช้มือทั้งสองยกปืนมาประทับเสมอแนวไหล่ การปฏิ บั ติ ยิ ง ทางซ้ า ย : ก้ า วเท้ า ซ้ า ยเฉี ย งไปข้ างหน้ าทางซ้ า ยประมาณครึ่ ง ก้ าว ดึง เท้ าขวาไปด้า นหลั ง ทางซ้ า ย จากนั้นพับเข่าขวาลง พร้อมกับตั้งเข่า ซ้าย ไม่นั่งบนส้นเท้า จากนั้นบิดลาตัวไปทางซ้าย ใช้มือทั้งสองยกปืนมาประทับ เสมอแนวไหล่ การเลิกยิง : ลุกขึ้นยืนกลับสู่ท่าเริ่มต้น ท่าเตรียมใช้อาวุธ ท่านั่งยิงพับเข่าหลัง ท่านั่งยิงพับเช่าหลังทางขวา ท่านั่งยิงพับเข่าหลังทางซ้าย ๘.ท่านอนยิง คาบอก : ใช้คาบอก “นอนยิง.ท่านั่งยิงพับเข่าหลัง คาบอก : ใช้คาบอก “นั่งยิงพับเข่าหลัง (ทางขวา. ยิง” การปฏิบัติ : คุกเข่าซ้ายไปด้านหน้าทางขวา ทรุดตัวลงนอนโดยใช้ท่อนขาบน และท่อนแขนบนรับน้าหนักตามลาดับ จากนั้นพลิกตัวลงนอนคว่า ขาทั้งสองข้างแยกออกจากกัน เท้าแบนราบไปกับพื้น แล้วนาปืนมาประทับเข้าที่ร่องไหล่ การเลิกยิง : พลิกตัวตะแคงไปด้านซ้าย จากนั้นงอขาขวาแล้วถีบไปด้านหลัง ดึงตัวขึ้นอยู่ในท่าพับเข่าหน้า จากนั้น ลุกขึ้นยืนกลับสู่ท่าเริ่มต้น ท่ายิงฉับพลัน ท่าเตรียมใช้อาวุธ ท่านอนยิง ๔๖ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ . ทางซ้าย).

.

โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ .

ตรง” “แถว .ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผนเดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓.ตรง” คาบอก “แบ่ง” ท่าเรียบอาวุธ (ด้านหน้า) ท่าเรียบอาวุธ (ด้านข้าง) ๕.เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น เอ็ม ๔ เอ ๑ “ท่าเรียบอาวุธ” ๒.ประโยชน์ : ท่ าเรี ย บอาวุ ธ เป็ น ท่าพื้น ฐานของการฝึ กท่ าอาวุ ธ ทุกท่ า และใช้เ ป็นท่า แสดงความเคารพ ชองนายทหารชั้นประทวน ๔.การปฏิบัติ ให้ผู้ปฏิบัติอยู่ในลักษณะท่าตรง มือซ้ายการอบด้ามปืนด้านหน้านิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน นิ้วหัวแม่มือ พาดบนประกั บ รองมื อ ปื น แนบข้า งซ้า ยของล าตั ว ปากล ากล้ องชี้ล งพื้น ด้ า มปื น ด้ านหน้ า ชี้ไ ปด้า นหลั ง ท่าเรียนอาวุธ พานท้ายปืนเกือบชิดใต้รักแร้ สายสะพายจัดอยู่บนบ่าซ้าย โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๔๙ .คาบอก : เป็นคาบอก “แบ่ง” ใช้คาบอก “แถว . ท่าเรียบอาวุธ ๑.

เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น เอ็ม ๔ เอ ๑ “ท่าวางปืน” ๒.การปฏิบัติ : ท่าวางปืนแบ่งการปฏิบัติออกเป็น ๒ ตอน “วางปืน” ท่าเริ่มต้น ตอนที่หนึ่ง ตอนที่สอง ตอนที่ ห นึ่ ง : ท่ าวางปื นเป็ นท่ าที่ ปฏิ บั ติ ต่ อจากท่ าเตรี ยมใช้ อาวุ ธ เมื่ อได้ ยิ นค าบอก “วางปื น. ตอนที่สอง” ให้ผู้ ปฏิ บัติ ลุ กขึ้น อย่างรวดเร็ว พร้อมกั บนาเท้า ซ้า ย มาชิดเท้าขวาอย่างแข็งแรงกลับมาอยู่ในท่าตรง จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก ๕๐ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ .ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผน เดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓. ท่าวางปืน ๑. ตอนที่ หนึ่ ง” คาบอก “รวด” ให้ผู้ปฏิบัติตบเท้าซ้ายไปข้างหน้าประมาณครึ่งก้าวในลักษณะเตะเท้าจนขาเหยียดตึงแล้วตบเท้าลงบนพื้น เต็มฝ่าเท้า จากนั้นให้ทรุดตัวลงจนเข่าขวาแตะพื้น เข่าซ้ายตั้งขึ้น ลาตัวเกือบตั้งตรง วางปืนแบนราบไปกับพื้น โดยให้ด้ามปืนหันเข้าหาลาตัว ปากลากล้องชี้ไปทางด้านซ้าย ปืนห่างจากปลายเท้าซ้ายประมาณหนึ่งคืบมือขวา แตะที่พานท้ายปืน มือซ้ายแตะที่ด้ามปืนด้านหน้า นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกัน หันฝ่ามือเข้าหากัน แขนทั้งสองข้าง เหยียดตรง สายตามองตรงไปด้านหน้า ท่าวางปืน ตอนที่ สอง : เมื่อได้ยินคาบอก “วางปืน.คาบอก : เป็นคาบอก “รวด” ใช้คาบอก “วางปืน” ๕.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสที่ผู้ปฏิบัติต้องการปฏิบัติในท่าใดๆ โดยไม่ใช้อาวุธขณะอยู่ในรูปแถว ๔.

ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสที่ทหารจะจัดเครื่องแต่งกายหรือมีภารกิจที่ต้องทานอกแถวเร่งด่วน ๔.เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น เอ็ม ๔ เอ ๑ “ท่าหยิบปืน” ๒.ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผนเดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓. ท่าหยิบปืน ๑.การปฏิบัติ : ท่าหยิบปืนแบ่งการปฏิบัติออกเป็น ๒ ตอน ท่าเริ่มต้น ตอนที่หนึ่ง ตอนที่สอง “หยิบปืน” คาบอก “รวด” ตอนที่หนึ่ง : ท่าหยิบปืนเป็นท่าที่ปฏิบัติต่อจากท่าตรง เมื่อ ได้ยินคาบอก “หยิบปืน. ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติ ตบเท้าซ้ายไปข้างหน้าประมาณครึ่งก้าวในลักษณะเตะเท้าจนขาเหยียดตึงแล้วตบเท้าลงบนพื้นเต็มฝ่าเท้า มื อ ทั้ ง สองข้ า งทิ้ ง ดิ่ ง หั น ฝ่ า มื อ เข้ า ล าตั ว จากนั้ น ให้ ท รุ ด ตั ว ลงจนเข่ า ขวาแตะพื้ น เข่ า ซ้ า ยตั้ ง ขึ้ น ลาตัวเกือบตัง้ ตรง มือขวาแตะที่พานท้ายปืน มือซ้ายแตะที่ด้ามปืนด้านหน้า นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกัน หันฝ่ามือ เข้าหากัน สายตามองตรงไปด้านหน้า ตอนที่ส อง : เมื่ อ ได้ ยิ น ค าบอก “หยิ บปื น . ตอนที่ ส อง” ให้ ผู้ ปฏิ บั ติลุ ก ขึ้น อย่า งรวดเร็ ว ใช้ มือ ขวาจั บ ที่ ท่าหยิบปืน พานท้ายปืนในลักษณะคีบ นิ้วก้อยเสมอพานท้าย มือซ้ายการอบด้ามปืน ด้านหน้า พร้อมกับนาเท้าซ้ายมาชิด เท้าขวาอย่างแข็งแรง กลับมาอยู่ในท่าเตรียมใช้อาวุธ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๕๑ .คาบอก : เป็นคาบอก “รวด” ใช้คาบอก “หยิบปืน” ๕.

ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผน เดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓.สอง” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ น าเท้ า ขวามาชิ ด เท้ า ซ้ า ยในลั ก ษณะ ท่าซ้ายหัน การอัดส้นเท้าอย่างแข็งแรง อยู่ในลักษณะของท่าเรียบอาวุธ จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก ๕๒ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ .หัน” ๕.เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น เอ็ม ๔ เอ ๑ “ท่าซ้ายหัน” ๒.ประโยชน์ : ใช้เปลี่ยนทิศทางของแถวจากทิศทางตรงหน้าไปยังทิศทางด้านซ้าย ๔. ท่าหันอยู่กับที่ ท่าหันอยู่กับที่ ท่าหันอยู่กับที่ มีอยู่ ๕ ท่า ๑.การปฏิบัติ : ท่าซ้ายหันเมื่ออยู่กับที่เป็นท่าที่ปฏิบัติต่อจากท่าเรียบอาวุธ แบ่งการปฏิบัติออกเป็น ๒ จังหวะ “ซ้าย .ท่ากึ่งขวาหัน ท่าซ้ายหัน ๑.ท่าขวาหัน ๓.หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติเปิด ปลายเท้าซ้ายสูงขึ้นจากพื้น เล็ กน้อย โดยพยายามกดส้นเท้าให้ตรึงอยู่กับที่ แล้วหมุนตัวไปทางซ้ายจนได้ ๙๐ องศา ด้วยการใช้ส้นเท้าซ้ายเป็นจุดหมุน ในขณะเดียวกันนั้นให้ใช้ปลายเท้าขวากดแน่นไว้กับพื้นเพื่อช่วยให้มีการทรงตัวดีในระหว่างหมุนตัว แล้วเปิดส้นเท้า หมุ น ตามไปด้ ว ย โดยพยายามกดปลายเท้ า ไว้ ณ ที่ เดิ ม ในลั ก ษณะให้ ข าเหยี ย ดตึ ง ส้ น เท้ า บิ ด ออกด้ า นนอก ในขณะที่หมุนตัวไปนั้นจะต้องพยายามรักษาทรวดทรงของลาตัว จั ง หวะสอง : เมื่ อ ได้ ยิ น ค าบอก “ซ้ า ยหั น จั ง หวะ .ท่ากลับหลังหัน ๔.ท่ากึ่งซ้ายหัน ๕.ท่าซ้ายหัน ๒.คาบอก : เป็นคาบอก “แบ่ง” ใช้คาบอก “ซ้าย .หัน” ท่าเริ่มต้น จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง คาบอก “แบ่ง” จังหวะหนึ่ง : เมื่อได้ยิ นคาบอก “ซ้ายหัน จังหวะ .

สอง” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ น าเท้ า ซ้ า ยมาชิ ด เท้ า ขวาในลั ก ษณะ การอัดส้นเท้าอย่างแข็งแรง อยู่ในลักษณะของท่าเรียบอาวุธ จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๕๓ .การปฏิบัติ : ท่าขวาหันเมื่ออยู่กับที่เป็นท่าที่ปฏิบัติต่อจากท่าเรียบอาวุธ แบ่งการปฏิบัติออกเป็น ๒ จังหวะ ท่าเริ่มต้น จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง “ขวา .ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผน เดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓.เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น เอ็ม ๔ เอ ๑ “ท่าขวาหัน” ๒.หนึ่ง” ให้ ผู้ปฏิบัติเปิดปลายเท้าขวาสู งขึ้นจากพื้น เล็กน้อย โดยพยายามกดส้นเท้าให้ตรึงอยู่กับที่ แล้วหมุนตัวไปทางชวาจนได้ ๙๐ องศา ด้วยการใช้ส้นเท้าขวาเป็นจุดหมุน ในขณะเดียวกันนั้น ให้ใช้ปลายเท้าซ้ายกดแน่น ไว้กับพื้นเพื่อช่วยให้ มีการทรงตัว ดีในระหว่างหมุนตัว แล้ว เปิด ส้นเท้าหมุนตามไปด้วย โดยพยายามกดปลายเท้า ไว้ ณ ที่เดิมในลักษณะให้ขาเหยียดตึง ส้นเท้าบิดออกด้านนอก ในขณะที่หมุนตัวไปนั้นจะต้องพยายามรักษาทรวดทรงของลาตัว ท่าขวาหัน จั ง หวะสอง : เมื่ อ ได้ ยิ น ค าบอก “ขวาหั น จั ง หวะ .หัน” คาบอก “แบ่ง” จังหวะหนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “ขวาหัน จังหวะ .คาบอก : เป็นคาบอก “แบ่ง” ใช้คาบอก “ขวา .หัน” ๕.ประโยชน์ : ใช้เปลี่ยนทิศทางของแถวจากทิศทางตรงหน้าไปยังทิศทางด้านขวา ๔. ท่าขวาหัน ๑.

ประโยชน์ : ใช้เปลี่ยนทิศทางของแถวจากทิศทางตรงหน้าไปยังทิศทางตรงข้าม ๔. ท่ากลับหลังหัน ๑.คาบอก : เป็นคาบอก “แบ่ง” ใช้คาบอก “กลับหลัง .การปฏิบัติ : ท่ากลับหลังหันเป็นท่าที่ปฏิบัติต่อจากท่าเรียบอาวุธ แบ่งการปฏิบัติออกเป็น ๒ จังหวะ “กลับหลัง .ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผนเดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓.เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น เอ็ม ๔ เอ ๑ “ท่ากลับหลังหัน” ๒.หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติเปิดปลายเท้าขวาสูงขึ้นจากพื้น เล็กน้อยโดยพยายามกดส้นเท้าให้ตรึงอยู่กับที่ แล้วหมุนตัวไปทางขวาจนได้ ๑๘๐ องศา ด้วยการใช้ส้นเท้า คาบอก “แบ่ง” ขวาเป็นจุดหมุน ขณะเดียวกันนั้นให้เหวี่ยงเท้า ซ้ายไปทางซ้ายตามจังหวะการหมุนตัวและเมื่อหมุนไปได้ ๑๘๐ องศา แล้วให้นาปลายเท้าซ้ายไปแตะพื้น ไว้ทางด้านหลังในทิศเฉียงไปข้างหลังทางซ้าย ส้นเท้า เปิด ขาเหยี ย ดตึง ในขณะที่ห มุน ตัว ไปนั้ น จะต้องพยายามรักษาทรวดทรงของล าตัว เมื่อหมุนตัว ไปได้ที่แล้ ว น้าหนักตัวอยู่บนเท้าขวา จั ง หวะสอง : เมื่ อ ได้ ยิ น ค าบอก “กลั บ หลั ง หั น จั ง หวะ .หัน” ๕.สอง” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ น าเท้ า ซ้ า ยมาชิ ด เท้ า ขวา ท่ากลับหลังหัน ในลักษณะการอัดส้นเท้าอย่างแข็งแรง อยูใ่ นลักษณะของท่าเรียบอาวุธ จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก ๕๔ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ .หัน” ท่าเริ่มต้น จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง จังหวะหนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “กลับหลังหันจังหวะ .

เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น เอ็ม ๔ เอ ๑ “ท่ากึ่งซ้ายหัน” ๒.ประโยชน์ : ใช้เปลี่ยนทิศทางของแถวจากทิศทางตรงหน้าไปยังทิศทางด้านซ้าย (ทิศทางเฉียง ๔๕ องศา จากทิศทางตรงหน้า) ๔.หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติเปิดปลายเท้าซ้ายสูงขึ้นจากพื้นเล็กน้อย โดยพยายามกดส้นเท้าให้ตรึงอยู่กับที่ แล้วหมุนตัวไปทางซ้ายจนได้ ๔๕ องศา ด้วยการใช้ส้นเท้าซ้ายเป็นจุดหมุน ในขณะเดียวกันนั้นให้ใช้ปลายเท้าขวากดแน่นไว้กับพื้นเพื่อช่วยให้มีการทรงตัวดีในระหว่างหมุนตัว แล้ว เปิด ส้นเท้าหมุนตามไปด้วย โดยพยายามกดปลายเท้าไว้ ณ ที่เดิมในลักษณะให้ขาเหยียดตึง ส้นเท้าบิดออกด้านนอก ในขณะที่หมุนตัวไปนั้นจะต้องพยายามรักษาทรวดทรงของลาตัว ท่ากึ่งซ้ายหัน จังหวะสอง : เมื่อได้ยิ น คาบอก “กึ่งซ้ายหั น จังหวะ .ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผน เดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๒ จังหวะ ท่าเริ่มต้น จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง “กึ่งซ้าย .หัน” ๕.หัน” คาบอก “แบ่ง” จังหวะหนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “กึ่งซ้ายหันจังหวะ . ท่ากึ่งซ้ายหัน ๑.คาบอก : เป็นคาบอก “แบ่ง” ใช้คาบอก “กึ่งซ้าย .สอง” ให้ ผู้ ปฏิบัตินาเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายในลั กษณะ การอัดส้นเท้าอย่างแข็งแรง อยูใ่ นลักษณะของท่าเรียบอาวุธ จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๕๕ .

ประโยชน์ : ใช้เปลี่ยนทิศทางของแถวจากทิศทางตรงหน้าไปยังทิศทางด้านขวา (ทิศทางเฉียง ๔๕ องศา จากทิศทางตรงหน้า) ๔.หัน” ท่าเริ่มต้น จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง จังหวะหนึ่ง : เมื่อได้ยิ น คาบอก “กึ่ง ขวาหั น จังหวะ .สอง” ให้ผู้ปฏิบัตินาเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาในลักษณะ ท่ากึ่งขวาหัน การอัดส้นเท้าอย่างแข็งแรง อยู่ในลักษณะของท่าเรียบอาวุธ ๕๖ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ .คาบอก : เป็นคาบอก “แบ่ง” ใช้คาบอก “กึ่งขวา .หัน” ๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๒ จังหวะ “กึ่งขวา.หนึ่ง ” ให้ ผู้ ปฏิบัติเปิด ปลายเท้าขวาสูงขึ้น จากพื้น คาบอก “แบ่ง” เล็กน้อยโดยพยายามกดส้นเท้าให้ตรึงอยู่กับที่ แล้วหมุนตัวไปทางขวาจนได้ ๔๕ องศา ด้วยการใช้ส้นเท้าขวา เป็นจุดหมุน ในขณะเดียวกันนั้นให้ใช้ปลายเท้าซ้ายกดแน่น ไว้กับพื้นเพื่อช่วยให้มีการทรงตัวดีในระหว่าง หมุนตัว แล้วเปิดส้นเท้าหมุนตามไปด้วย โดยพยายามกดปลายเท้าไว้ ณ ที่เดิมในลักษณะให้ขาเหยียดตึง ส้นเท้าบิดออกด้านนอก ในขณะที่หมุนตัวไปนั้นจะต้องพยายามรักษาทรวดทรงของลาตัว จังหวะสอง : เมื่อได้ยินคาบอก “กึ่งขวาหันจังหวะ .ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผนเดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓.เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น เอ็ม ๔ เอ ๑ “ท่ากึ่งขวาหัน” ๒. ท่ากึ่งขวาหัน ๑.

ท่าเคารพ ๑. ตรง” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่าเรียบอาวุธ จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๕๗ .คาบอก : เป็นคาบอก “แบ่ง” -ทิศทางตรงหน้า ใช้คาบอก “ถวายความเคารพ .เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น เอ็ม ๔ เอ ๑ “ท่าเคารพ” ๒.ทา” เมื่อจะกลั บมา อยู่ในท่าเรียบอาวุธ ใช้คาบอก “แล . ขวา ใช้คาบอก “ถวายความเคารพ.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสแสดงความเคารพ ๔.ตรง” เมื่อจะกลับมาอยู่ในท่าเรียบอาวุธ ใช้คาบอก “พัก” หรือ “เอามือลง” -ทิศทาง ซ้าย.การปฏิบัติ นายทหารสั ญ ญาบั ต ร : เมื่ อ ได้ ยิ น ค าบอก “ถวายความเคารพ. ตรง” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ย กมื อ ขวาขึ้ น มา ท่าเคารพ ปฏิบัติท่าวันทยหัตถ์ ส่วนอื่นๆ ของร่างกายยังอยู่ในลักษณะเดิม จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก นายทหารชั้นประทวน : เมื่อได้ยินคาบอก “ถวายความเคารพ.ตรง” “ถวายความเคารพ .ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผนเดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓. แลขวา (ซ้าย) .ตรง” คาบอก “แบ่ง” นายทหารชั้นสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน ๕.

อาวุธ” ๕.คาบอก : เป็นคาบอก “เป็นคาๆ” ใช้คาบอก “เฉียง . ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติยกมือขวามาตบบนพานท้าย ปืน นิ้วทั้งห้าเหยียดตึงเรียงชิดติดกัน ปลายนิ้วชี้ไปทางด้านซ้าย แขนขวาท่อนล่างขนานกับพื้น มือซ้าย คาบอก “เป็นคาๆ” การอบด้ามปืนด้านหน้า ตอนที่หนึ่ง ขั้นที่สอง : ใช้มือทั้งสองยกปืนขึ้นมาด้านหน้าลาตัว ห่างจากลาตัวประมาณหนึ่งฝ่ามือ ให้แนว ปืนเฉียงกับลาตัวทามุมประมาณ ๔๕ องศา ด้ามปืนชี้ไปด้านหน้า มือขวาจับพานท้ายในลักษณะคีบ นิ้วทั้งสี่ เรียงชิดติดกัน นิ้วก้อยเสมอพานท้ายนิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านล่าง ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินคาบอก “เฉียงอาวุธ. อาวุธ” ตอนที่หนึ่ง ตอนที่หนึ่ง ขั้นทีห่ นึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “เฉียงอาวุธ.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสที่ต้องการเคลื่อนที่ในระยะไกล ๔.ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผนเดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓.การปฏิบัติ : เป็นท่าที่ปฏิบัติต่อจากท่าเรียบอาวุธ แบ่งการปฏิบัติเป็น ๒ ตอน ท่าเริ่มต้น ขั้นที่หนึ่ง ขั้นที่สอง ตอนที่สอง “เฉียง.เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น เอ็ม ๔ เอ ๑ “ท่าเฉียงอาวุธปืน” ๒. ท่าเฉียงอาวุธ ๑. ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวาจากพานท้ายปืนมาตบจับที่ ด้ามปืนด้านหลัง ในลักษณะการอบ นิ้วชี้ทาบไปตามโกร่งไก ข้อศอกทั้งสองข้างกางออกตามธรรมชาติ ท่าเฉียงอาวุธ หมายเหตุ : กรณีปฏิบัติแบบเปิดขั้นตอน หลังจากปฏิบัติในตอนที่หนึ่ง ให้ผู้ปฏิบัติรอสัญญาณ “อึ๊บ” เพื่อปฏิบัติ ในตอนที่สอง ๕๘ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ .

อาวุธ” ตอนที่หนึ่ง ขั้นที่หนึ่ง ขั้นที่สอง คาบอก “แบ่ง” ตอนที่สอง ตอนที่ ห นึ่ ง : เมื่ อ ได้ ยิ น ค าบอก “เรี ย บอาวุ ธ .เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น เอ็ม ๔ เอ ๑ “ท่าเรียบอาวุธจากท่าเฉียงอาวุธ” ๒.ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผน เดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓.การปฏิบัติ : แบ่งการปฏิบัติเป็น ๒ ตอน “เรียบ .คาบอก : เป็นคาบอก “แบ่ง” ใช้คาบอก “เรียบ . ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือทั้งสองข้างนาปืนมาอยู่ ท่าเรียบอาวุธจากท่าเฉียงอาวุธ ข้างซ้ายของลาตัว ปืนตั้งตรงแนบชิดติดลาตัว ลากล้องปืนชี้ลงด้านล่าง ด้ามปืนด้านหน้าชี้ไปด้านหลัง มือขวา วางบนพานท้ายปืน นิ้วทั้งห้าเหยียดตึงเรียงชิดติดกัน ปลายนิ้วชี้ไปทางด้านซ้าย แขนขวาท่องล่างขนานกับพื้น มือซ้ายการอบด้ามปืนด้านหน้า ตอนที่สอง ขั้นที่สอง : เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติสะบัดมือขวา (ในลักษณะการฟันมือ) มาอยู่ข้าง ขาขวา มื อ ซ้ า ยก ารอบด้ า มปื น ด้ า นหน้ า นิ้ ว ทั้ ง สี่ เ รี ย งชิ ด ติ ด กั น นิ้ ว หั ว แม่ มื อ พาดบนประกั บ รอง มื อ อยู่ในลักษณะของท่าเรียบอาวุธอย่างแข็งแรง จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๕๙ .อาวุธ” ๕. ตอนที่ ห นึ่ ง ” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ล ะมื อ ขวามาตบจั บ พานท้ า ยใน ลักษณะคีบ นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน นิ้วก้อยเสมอพานท้าย นิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านล่าง ตอนที่สอง ขั้นที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “เรียบอาวุธ.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสที่ต้องการเคลื่อนที่ในระยะไกล ๔. ท่าเรียบอาวุธจากท่าเฉียงอาวุธ ๑.

ประโยชน์ : ใช้เป็นท่าเริ่มต้นของท่ายิง ๔.๒ ท่าเตรียมใช้อาวุธสาหรับท่ายิงแบบฉับพลัน ตอนที่หนึ่ง : ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวามาตบบนฐานพานท้ายปืนในลักษณะนิ้วทั้งห้าเหยียดตึง เรียงชิดติดกัน ปลายนิ้วชี้ไปทางด้านซ้ายมือ แขนขวาท่อนล่างขนานกับพื้น มือซ้ายการอบที่ด้ามปืนด้านหน้า หันฝ่ามือ เข้าหาลาตัว ท่าเตรียมใช้อาวุธ ตอนที่สอง : ใช้มือซ้ายยกปืนขึ้นมาหน้าลาตัว ให้แนวปืนเฉียงขึ้นด้านบนทามุมกับลาตัว ๔๕ องศา ห่างจาก ลาตัวประมาณหนึ่งฝ่ามือ ด้ามปืนชี้เฉียงลงด้านล่าง จากนั้นให้ละมือขวาจากพานท้ายปืนมาตบจับที่ด้ามปืน ในลักษณะการอบ นิ้วชี้ทาบไปตามโกร่งไกปืน ๖๐ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ .๑ ท่าเตรียมใช้อาวุธสาหรับท่ายิงแบบประณีต “เตรียมใช้อาวุธ” ตอนที่หนึ่ง : ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวามาตบบนฐานพานท้ายปืนในลักษณะนิ้วทั้งห้าเหยียดตึง เรียงชิดติดกัน ปลายนิ้วชี้ไปทางด้านซ้ายมือ แขนขวาท่อนล่างขนานกับพื้น มือซ้ายการอบที่ด้ามปืนด้านหน้า หันฝ่ามือ เข้าหาลาตัว ตอนที่ ส อง : ใช้ มื อ ซ้ า ยยกปื น ขึ้ น มาหน้ า ล าตั ว ให้ แ นวปื น เฉี ย งขึ้ น ด้ า นบนท ามุ ม กั บ ล าตั ว ๔๕ องศา ห่างจากลาตัวประมาณหนึ่งฝ่ามือ ด้ามปืนชี้เฉียงลงด้านล่าง มือขวาจับพานท้ายในลักษณะคีบ นิ้วทั้งสี่เรียง คาบอก “รวด” ชิดติดกัน นิ้วก้อยเสมอพานท้ายปืน ๕.คาบอก : เป็นคาบอก “รวด” ใช้คาบอก “เตรียมใช้อาวุธ” ๕.ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผน เดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓.เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น เอ็ม ๔ เอ ๑ “ท่าเตรียมใช้อาวุธ” ๒.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะคือ ท่ายิงแบบประณีตและยิงแบบฉับพลัน ตอนที่หนึ่ง ตอนที่สอง ตอนที่หนึ่ง ตอนที่สอง ท่าเตรียมใช้อาวุธ สาหรับท่ายิงแบบประณีต ท่าเตรียมใช้อาวุธ สาหรับท่ายิงแบบฉับพลัน ๕. ท่าเตรียมใช้อาวุธ ๑.

การปฏิบัติ : ท่าถอดหมวกเป็นท่าที่ปฏิบัติต่อจากท่าเรียบอาวุธ แบ่งการปฏิบัติออกเป็น ๓ ตอน ตอนที่หนึ่ง ตอนที่สอง ตอนที่สาม ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “ถอดหมวก.เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น เอ็ม ๔ เอ ๑ “ท่าถอดหมวก” ๒. ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติลดมือขวาลงไปอยู่ในลักษณะท่าตรง ท่าถอดหมวก อย่างรวดเร็วและแข็งแรง พร้อมกันนั้นให้จับขอบหมวกด้วยมือซ้าย (ในลักษณะกามือ) หมายเหตุ : กรณีปฏิบัติแบบเปิดขั้นตอน ให้ผู้ปฏิบัติรอสัญญาณ “อึ๊บ” หลังจากปฏิบัติเรียบร้อยในแต่ละขั้นตอน โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๖๑ .ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผนเดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓. ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติยกแขนซ้ายท่อนล่างขึ้นมาข้างหน้า “ถอดหมวก” ลาตัวในลักษณะงอข้อศอก พร้อมกับพลิกหงายฝ่ามือขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ให้นิ้วทั้งสี่เหยียดตึงและเรียงชิด ติดกั น นิ้ ว หั ว แม่ มือตั้ งขึ้ น ข้ างบนตั้งฉากกับ ฝ่ า มือ แขนซ้ ายท่อ นล่ างขนานกั บ พื้ น และตั้ง ฉากกั บล าตั ว แขนซ้ า ยท่ อ นบนแนบชิ ด ติ ด ปื น ข้ อ ศอกเสมอกั บ แนวแผ่ น หลั ง พร้ อ มกั น นั้ น ให้ ย กมื อ ขวาขึ้ น ไปจั บ ที่ กระบังหมวก ใช้นิ้วทั้งสี่ทาบไปกับกระบังหมวกด้านบน นิ้วหัวแม่มือทาบอยู่ด้านล่างกระบังหมวกข้อศอกเปิด แขนขวาท่อนบนยื่นไปทางขวาค่อนไปข้างหน้าเล็กน้อย คาบอก “รวด” ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินคาบอก “ถอดหมวก.ประโยชน์ : ใช้สาหรับประกอบพิธีทางศาสนา ๔. ตอนที่ส อง” ให้ผู้ ปฏิ บัติใช้ มือขวายกหมวกออกจากศีรษะ แล้วนามาวางครอบที่นิ้วหัวแม่มือซ้ายย่างแข็งแรง หันหน้าหมวกไปทางขวาของลาตัว ขอบกระบัง หมวก อยู่ แนวโคนนิ้ ว มือ ซ้า ย มือ ขวายั ง จั บ ที่ก ระบัง หมวกในลั ก ษณะเดิม ข้อ มือ ขวาไม่หั กและเป็ นแนว เดี ย ว กับแขนขวาท่อนล่าง ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินคาบอก “ถอดหมวก.คาบอก : เป็นคาบอก “รวด” ใช้คาบอก “ถอดหมวก” ๕. ท่าถอดหมวก ๑.

ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือทั้งสองพลิกหงายหมวก พร้อมกับนาหมวก ขึ้ น สวมบนศี ร ษะ หั น หน้ า หมวกไปข้ า งหน้ า นิ้ ว มื อ ทั้ ง สี่ ข องมื อ ทั้ ง สองข้ า งทาบไปกั บ กระบั ง หมวก ด้ า นบน ปลายนิ้ ว กลางชนกั น นิ้ ว หั ว แม่ มื อ ทั้ ง สองอยู่ ด้ า นล่ า งของกระบั ง หมวกแขนท่ อ นบนทั้ ง สองข้ า งขนานกั บ พื้ น และค่อนไปข้างหน้าเล็กน้อย ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินคาบอก “สวมหมวก.คาบอก : เป็นคาบอก “รวด” ใช้คาบอก “สวมหมวก” ๕.ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผน เดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓. ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติลดมือทั้งสองลงมาอยู่ในลักษณะท่าเรียบอาวุธ ท่าสวมหมวก อย่างรวดเร็วและแข็งแรง (ในลักษณะการฟันมือ) จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก หมายเหตุ : กรณีปฏิบัติแบบเปิดขั้นตอน ให้ผู้ปฏิบัติรอสัญญาณ “อึ๊บ” หลังจากปฏิบัติเรียบร้อยในแต่ละขั้นตอน ๖๒ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ . ท่าสวมหมวก ๑.เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น เอ็ม ๔ เอ ๑ “ท่าสวมหมวก” ๒.ประโยชน์ : ใช้สาหรับประกอบพิธีทางศาสนา ๔. ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวามาตบจับที่กระบังหมวก นิ้วทั้งสี่ เรียงชิดติดกันอยู่ด้านบนของกระบังหมวกนิ้วหัวแม่มืออยู่ ด้านล่าง ข้อมือขวาไม่หัก มือและแขนขวาท่อนล่างเป็น แนวเดียวกันขนานกับพื้น พร้อมกันนั้นให้เหยียดนิ้วมือทั้งสี่ของมือซ้ายออกไปในลักษณะเรียงชิดติดกันขนานกับพื้น คาบอก “รวด” ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินคาบอก “สวมหมวก.การปฏิบัติ : ท่าถอดหมวกเป็นท่าที่ปฏิบัติต่อจากท่าเรียบอาวุธ แบ่งการปฏิบัติออกเป็น ๓ ตอน “สวมหมวก” ตอนที่หนึ่ง ตอนที่สอง ตอนที่สาม ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “สวมหมวก.

ความมุ่งหมาย : เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓. ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติยกมือขวามาตบบนพานท้ายปืน นิ้วทั้ง ห้าเหยียดตึงเรียงชิดติดกัน ปลายนิ้วชี้ไปทางด้านซ้าย แขนขวาท่อนล่างขนานกับพื้นมือซ้ายตบจับกาด้ามปืนด้านหน้า ตอนที่หนึ่ง ขั้นที่สอง : เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือทั้งสองยกปืนขึ้นมาด้านหน้า ลาตัว ห่างจากลาตัว ประมาณหนึ่ งฝ่ ามื อ ให้ แนวปื น เฉีย งกั บ ล าตั ว ท ามุ มประมาณ ๔๕ องศา ด้า มปื นชี้ เฉี ยงลงด้า นล่ าง มื อ ขวาจั บ พานท้ายปืนในลักษณะคีบ นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน นิ้วก้อยเสมอพานท้าย ข้อศอกทั้งสองข้างกางออกตามธรรมชาติ “รับตรวจ” ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินคาบอก “รับตรวจ.เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น เอ็ม ๔ เอ ๑ “ท่ารับตรวจ” ๒. ท่ารับตรวจ ๑. ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวาจากพานท้ายปืนมาตบจับคัน คาบอก “รวด” รั้งลูกเลื่อนลักษณะคีบ นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันชี้ไปทางซ้าย ดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาข้างหลังให้สุด เลื่อนมือซ้ายลงมาตาม ตัวปืนจนถึงช่องบรรจุซองกระสุน และจับในลักษณะคีบนิ้วทั้ง สี่เรียงชิดติดกันรองอยู่ด้านล่าง นิ้วหัวแม่มือซ้ายกดที่ เหล็กหยุดหน้าลูกเลื่อน แล้วเลื่อนมือขวาที่จับคันรั้งลูก เลื่อนมาคีบสันพานท้ายต่อจากคันรั้งลูกเลื่อน นิ้วทั้งสี่เรียงชิด ติดกัน ตอนที่ ส าม ขั้ น ที่ ส อง : เมื่ อ สิ้ น สุ ด สั ญ ญาณ “แก๊ ก ” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ใ ช้ มื อ ขวาดั น คั น รั้ ง ลู ก เลื่ อ นไปข้ า งหน้ า ให้ สุ ด แล้วใช้หัวนิ้วแม่มือขวาจัดคันบังคับการยิงให้อยู่ตาแหน่งห้ามไก ตอนที่สาม ขั้น ที่สาม : เมื่อสิ้ น สุ ดสั ญญาณ “อึ๊บ ” ให้ผู้ ปฏิบัติล ะมือซ้ายไปตบจับที่ด้ามปืนด้านหน้าในลักษณะ ท่ารับตรวจ การอบ ข้อศอกซ้ายเปิดขนานกับพื้น จากนั้นละมือขวาจากคอปืนมาตบจับที่พานท้ายปืนในลักษณะคีบนิ้วก้อยขวา เสมอพานท้าย โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๖๓ . ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติยกส้นเท้าขวาขึ้นใช้ปลายเท้าจิก พื้นพร้อมกันนั้น ให้ใช้มือซ้ายผลักปืนไปด้านหน้าทางขวา ให้แนวปืนอยู่แนวเดียวกับขาขวา ชี้เฉียงขึ้นบนทามุมกับลาตัวประมาณ ๔๕ องศา ด้ า มปื น ชี้ ไ ปทางด้ า นซ้ า ย วางพานท้ า ยปื น บนหรื อ เหนื อ เข็ ม ขั ด สนาม เล็ ก น้ อ ยข้ อ ศอกซ้ า ยเปิ ด ขนานกับพื้น ลาตัวตั้งตรง สายตามองตรงไปด้านหน้าในแนวระดับ ตอนที่สาม ขั้นที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “รับตรวจ.การปฏิบัติ : ท่ารับตรวจเริ่มปฏิบัติจากท่าเรียบอาวุธ แบ่งเป็น ๕ ขั้นตอน ตอนที่หนึ่ง ขั้นที่หนึ่ง ตอนที่หนึ่ง ขั้นที่สอง ตอนที่สอง ตอนที่สาม ขั้นที่หนึ่ง ตอนที่สาม ขั้นที่สอง ตอนที่สาม ขั้นที่สาม ตอนที่หนึ่ง ขั้นที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “รับตรวจ.คาบอก : เป็นคาบอก “รวด” ใช้คาบอก “รับตรวจ” ๕.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสส่งอาวุธให้ผู้อื่น ๔.

ตอนที่ ห้ า ” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ใ ช้ มื อ ทั้ ง สองข้ า งผลั ก ปื น ไปด้ า นหน้ า แขนทั้งสองข้างเหยียดตึง มือซ้ายอยู่แนวเดียวกับหัวไหล่ซ้าย ๖๔ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ . ขั้นที่หนึ่ง ขั้นที่สอง ขั้นที่สาม ตอนที่ห้า “รับตรวจ” ตอนที่สี่ ตอนทีส่ ี่ ขั้นที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “รับตรวจ. ตอนที่สี่” ให้ผู้ปฏิบัติลดส้นเท้าขวาลง พร้อมกันนั้นให้ ใช้มือซ้าย ดึงปืนเข้าหาลาตัว อยู่ในลักษณะของท่าเตรียมใช้อาวุธอย่างแข็งแรง คาบอก “รวด” ตอนที่สี่ ขั้นที่สอง : ละมือขวามาจับสายสะพายในลักษณะคีบ สายสะพายอยู่ระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วทั้ง สี่ เรียงชิดติดกัน คว่าฝ่ามือลง นาสายสะพายออกจากศีรษะ แล้วดึง สายสะพายไปทางขวาจนตึงและขนานกับพื้น แขนขวาเหยียดตึง มือซ้ายจับปืนในลักษณะเดิม ตอนที่สี่ ขั้ น ที่ สาม : เมื่ อสิ้ น สุ ดสั ญญาณ “อึ๊ บ ” ให้ ผู้ ปฏิ บัติ ล ะมือขวามาตบจับ ที่พ านท้ ายปืน ในลั ก ษณะคี บ นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน นิ้วก้อยเสมอพานท้ายปืน ท่ารับตรวจ ตอนที่ ห้ า : เมื่ อ ได้ ยิ น ค าบอก “รั บ ตรวจ.

ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผน เดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓. ตอนที่ห นึ่ง ” ให้ผู้ ปฏิบัติใช้มือทั้งสองข้างดึงปืนเข้าหาลาตัว อยู่ในลักษณะของท่ารับตรวจตอนที่สี่ คาบอก “รวด” ตอนที่สอง ขั้นที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “เลิกรับตรวจ.เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น เอ็ม ๔ เอ ๑ “ท่าเลิกรับตรวจ” ๒. ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามาจับ สายสะพาย ในลั ก ษณะคี บ สายสะพายอยู่ ร ะหว่ า งนิ้ว หั ว แม่มื อ กั บนิ้ ว ทั้ งสี่ เ รี ย งชิ ด ติ ดกั น คว่าฝ่ า มือ ลง ดึง สายสะพาย ไปทางขวาจนตึงและขนานกับพื้น แขนขวาเหยียดตึง มือซ้ายจับปืนในลักษณะเดิม ตอนที่ ส อง ขั้ น ที่ ส อง : เมื่ อ สิ้ น สุ ด สั ญ ญาณ “อึ๊ บ ” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ใ ช้ มื อ ขวายกสายสะพายปื น ขึ้ น สวมศี ร ษะ สอดแขนขวาเข้าในช่องสายสะพายปืน ให้สายสะพายพาดบนบ่าซ้าย จากนั้นใช้มือขวาจับคีบสายสะพายปืน บริเวณแนวระดับหน้าอกในลักษณะคว่าฝ่ามือลง ข้อศอกขวาเปิดขนานกับพื้น มือซ้ายยังคงอยู่ในลักษณะเดิม ท่าเลิกรับตรวจ ตอนที่สอง ขั้นที่สาม : เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามาตบจับที่พานท้ายปืนในลักษณะคีบ นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน นิ้วก้อยเสมอพานท้ายปืน โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๖๕ . ท่าเลิกรับตรวจ ๑.คาบอก : เป็นคาบอก “รวด” ใช้คาบอก “เลิกรับตรวจ” ๕.ประโยชน์ : ใช้ ใ นโอกาสรั บ อาวุ ธ คืน จากการให้ผู้ อื่น ตรวจความปลอดภั ยของอาวุ ธ ก่ อนปฏิ บั ติ หน้ า ที่ หรือตรวจความสะอาดของอาวุธ ๔.การปฏิบัติ : ท่าเลิกรับตรวจปฏิบัติย้อนกลับของท่ารับตรวจ มี ๕ ตอน ตอนที่หนึ่ง ขั้นที่หนึ่ง ขั้นที่สอง ขั้นที่สาม “เลิกรับตรวจ” ตอนที่สอง ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยิ นคาบอก “เลิ กรั บ ตรวจ.

ตอนที่สาม ขั้นตอนที่หนึง่ ตอนที่สาม ขั้นตอนที่สอง “เลิก .รับตรวจ” ตอนที่สาม ขั้นตอนที่สาม ตอนที่สาม ขั้นตอนที่สี่ ตอนที่สาม ขั้นตอนที่ห้า ตอนที่สาม ขึ้นที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “เลิกรับตรวจ. ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาข้างหลัง จนสุด แล้วปล่อยไปข้างหน้า คาบอก “ผสม” ตอนที่สาม ขั้นที่สอง : ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวาจับที่คอปืนในลักษณะกา แล้วใช้หัวนิ้วแม่มือขวาจัดคันบังคับการยิง ไปที่ “semi” ตอนที่ สาม ขั้น ที่สาม : เมื่อ สิ้ น สุ ดสั ญ ญาณ “อึ๊บ ” ให้ ผู้ป ฏิบั ติ ล ะมือขวามาตบที่บ ริ เ วณโกร่ งไกในลั กษณะ นิ้วทั้งห้าเหยียดตึงเรียงชิดติดกัน แล้วลั่นไกด้วยนิ้วชี้ ตอนที่สาม ขั้นที่สี่ : ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามาตบจับที่ฝ าปิดกันฝุ่น นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกัน ข้อมือขวาอยู่แนว ท่าเลิกรับตรวจ เดียวกับแขนท่อนล่าง แล้วปิดฝาปิดกันฝุ่น ตอนที่สาม ขั้นที่ห้า : เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามาตบจับที่สันพานท้ายปืนในลักษณะคีบ ๖๖ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ .

ตอนที่สี่ ขั้นที่หนึ่ง ขั้นที่สอง “เลิก . ตอนที่ห้า” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือทั้งสองข้างนาปืนมาอยู่ข้าง ซ้ายของลาตัว ปืนตั้งตรงแนบชิดติดลาตัว ลากล้องปืนชี้ลงด้านล่าง ด้ามปืนด้านหน้าชี้ไปด้านหลัง มือขวาวางบน พานท้ า ยปื น นิ้ ว ทั้ ง ห้ า เหยี ย ดตึ ง เรี ย งชิ ด ติ ด กั น ปลายนิ้ ว ชี้ ไ ปทางด้ า นซ้ า ย แขนขวาท่ อ งล่ า งขนานกั บ พื้ น มือซ้ายการอบด้ามปืนด้านหน้า ท่าเลิกรับตรวจ ตอนที่ห้า ขั้นที่สอง : เมื่อสิ้น สุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ ผู้ปฏิบัติสะบัดมือขวา (ในลั กษณะการฟันมือ ) มาอยู่ข้าง ขาขวา มือซ้ายการอบด้ามปืนด้านหน้านิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน นิ้วหัวแม่มือพาดบนประกับรองมืออยู่ในลักษณะของ ท่าเรียบอาวุธอย่างแข็งแรง จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๖๗ .รับตรวจ” ตอนที่ห้า ตอนที่สี่ : เมื่อได้ยินคาบอก “เลิกรับตรวจ. ตอนที่สี่” ให้ผู้ปฏิบัติลดส้นเท้าขวาลง พร้อมกันนั้นให้ใช้มือซ้ายดึง ปืน คาบอก “ผสม” เข้าหาลาตัว อยู่ในลักษณะของท่าเตรียมใช้อาวุธอย่างแข็งแรง ตอนที่ห้า ขั้นที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “เลิกรับตรวจ.

ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผน เดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓. ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติยกมือขวามาตบบนพานท้ายปืน คาบอก “เป็นคาๆ” นิ้วทั้งห้าเหยียดตึงเรียงชิดติดกัน ปลายนิ้วชี้ไปทางด้านซ้าย แขนขวาท่อนล่างขนานกับพื้น มือซ้ายตบจับกาด้าม ปืนด้านหน้า ตอนที่ ห นึ่ ง ขั้ น ที่ ส อง : เมื่ อ สิ้ น สุ ด สั ญ ญาณ “อึ๊ บ ” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ใ ช้ มื อ ทั้ ง สองยกปื น ขึ้ น มาด้ า นหน้ า ล าตั ว ห่างจากลาตัวประมาณหนึ่งฝ่ามือ ให้แนวปืนเฉียงกับลาตัวทามุมประมาณ ๔๕ องศา ด้ามปืนชี้เฉียงลงด้านล่าง มื อ ขวาจั บ พานท้ า ยปื น ในลั ก ษณะคี บ จากนั้ น ละมื อ ขวามาตบจั บ ที่ ด้ า มปื น ในลั ก ษณะก ารอบ นิ้ ว ชี้ ท าบ ท่าสามรับตรวจ และสี่รับตรวจ ไปตามโกร่งไกปืน ข้อศอกทั้งสองข้างกางออกตามธรรมชาติ ตอนที่ส อง : เมื่อได้ยิ น คาบอก “ตรวจอาวุธ .การปฏิบัติ : ท่าตรวจอาวุธสามรับตรวจ และสี่รับตรวจ เริ่มปฏิบัติจากท่าเรียบอาวุธ แบ่งเป็น ๗ ขั้นตอน “ตรวจ. ท่าตรวจอาวุธสามรับตรวจ และสี่รับตรวจ ๑.คาบอก : เป็นคาบอก “เป็นคาๆ” ใช้คาบอก “ตรวจ. อาวุธ” ๕.ประโยชน์ : ใช้ ในโอกาสตรวจความปลอดภัยและสภาพของอาวุธ ๔.เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น เอ็ม ๔ เอ ๑ “ท่าสามรับตรวจ และสี่รับตรวจ” ๒. ตอนที่ส อง” ให้ ผู้ ปฏิบัติยกส้ นเท้าขวาขึ้นใช้ปลายเท้าจิกพื้น พร้อมกันนั้นให้ใช้มือซ้ายผลักปืนไปด้านหน้าทางขวา ให้แนวปืนอยู่แนวเดียวกับขาขวา ชี้เฉียงขึ้นบนทามุม กับล าตัว ประมาณ ๔๕ องศา ด้ามปืน ชี้ ไปทางด้านซ้ายวางพานท้ายปืนบนหรือเหนือเข็มขัดสนามเล็กน้อย ข้อศอกซ้ายเปิด ลาตัวตั้งตรง สายตามองตรง ไปด้านหน้าในแนวระดับ ๖๘ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ . อาวุธ” ตอนที่หนึ่ง ขั้นที่หนึ่ง ตอนที่หนึ่ง ขั้นที่สอง ตอนที่สอง ตอนที่สอง ตอนที่หนึ่ง ขั้นที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “ตรวจอาวุธ.

ตอนที่สาม ขั้นที่หนึ่ง ตอนที่สาม ขั้นที่สอง ตอนที่สาม ขั้นที่สาม ตอนที่สาม ขั้นที่สี่ ตอนที่สาม ขั้นที่ห้า ตอนที่สี่ ขั้นที่หนึ่ง ตอนที่สี่ ขั้นที่สอง ตอนที่สี่ ขั้นที่สาม ตอนที่สาม ขั้นที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “ตรวจอาวุธ. อาวุธ” ซองกระสุ น และจั บ ในลั ก ษณะคี บ นิ้ ว ทั้ ง สี่ เ รี ย งชิ ด ติ ด กั น รองอยู่ ด้ า นล่ า ง นิ้ ว หั ว แม่ มื อ ซ้ า ยกดที่ เ หล็ ก หยุ ด หน้าลูกเลื่อน แล้วเลื่อนมือขวาที่จับคันรั้งลูกเลื่อนมาคีบสันพานท้ายต่อจากคันรั้งลูกเลื่อน นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน ตอนที่ส าม ขั้น ที่ส าม : เมื่อ สิ้ น สุ ดสั ญญาณ “แก๊ก” ให้ ผู้ปฏิบัติใช้มือขวาดันคันรั้งลู กเลื่ อนไปข้างหน้าจนสุ ด แล้วใช้หัวนิ้วแม่มือขวาจัดคันบังคับการยิงให้อยู่ตาแหน่งห้ามไก ตอนที่สาม ขั้นที่สี่ : เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติละมือซ้ายมาตบจบที่ด้ามปืนด้านหน้าในลักษณะการอบ ข้อศอกซ้ายเปิดขนานกับพื้น คาบอก “เป็นคาๆ” ตอนที่ส าม ขั้นที่ห้า : จากนั้นละมือขวามาตบจับที่พานท้ายปืนในลั กษณะคีบ นิ้ว ทั้งสี่ เรียงชิดติดกัน นิ้ว ก้อย เสมอพานท้ายปืน ตอนที่สี่ ขั้นที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “สามรับตรวจ” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือทั้งสองชูปืนขึ้นเหนือศีรษะอย่างรวดเร็ว ปืนอยู่ด้านหน้าลาตัวทางซ้าย เฉียงขึ้นทามุมกับลาตัวประมาณ ๔๕ องศา พร้อมกันนั้นเงยศีรษะขึ้นมองในรังเพลิง จากนั้นละมือขวาจากพานท้ายปืนมากาหลวมยกเว้นนิ้วก้อย ให้วางทาบไปตามช่องคัดปลอกกระสุนในลักษณะ หงายฝ่ามือ ตอนที่ สี่ ขั้ น ที่ ส อง : เมื่ อ สิ้ น สุ ด สั ญ ญาณ “อึ๊ บ ” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ล ะมื อ ขวามาตบจั บ ที่ พ านท้ า ยในลั ก ษณะคี บ ท่าสามรับตรวจ และสี่รับตรวจ นิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านล่าง นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันอยู่ด้านบน ปลายนิ้วชี้ไปตามแนวปืน พร้อมกันนั้นให้สะบัดหน้ามอง ตรงไปด้านหน้าในแนวระดับ แล้วทวนคาสั่งว่า “สามรับตรวจ” ตอนที่สี่ ขั้นที่สาม : เมื่อได้ยินคาบอก “สี่รับตรวจ” ให้ ผู้ปฏิบัติใช้มือทั้งสองข้างนาปืนลงมาด้านหน้าทางขวา ให้ แนวปื น อยู่ แนวเดีย วกับ ขาขวา ชี้เฉียงขึ้นบนทามุมกับล าตัวประมาณ ๔๕ องศา ด้ามปืนชี้ไปทางด้านซ้าย วางพานท้ายปืนบนหรือเหนือเข็มขัดสนามเล็กน้อย ข้อศอกซ้ายเปิดขนานกับพื้น ลาตัวตั้งตรง สายตามองตรงไป ด้านหน้าในแนวระดับ แล้วทวนคาสั่งว่า “สี่รับตรวจ” โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๖๙ . ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามาตบจับคันรั้งลูกเลื่อน ลักษณะคีบ นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันหันฝ่ามือ เข้าหาลาตัว ปลายนิ้วชี้ไปทางด้านซ้าย ตอนที่สาม ขั้นที่สอง : ดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาข้างหลังให้สุด จากนั้นเลื่อนมือซ้ายลงมาตามตัวปืนจนถึงช่องบรรจุ “ตรวจ.

ตอนที่ห้า” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามาตบจับคันรั้งลูกเลื่อน ลักษณะคีบ นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน หันฝ่า มือเข้าหาลาตัว ดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาข้างหลังให้สุด แล้วปล่อยไปข้างหน้า ใช้นิ้วหัวแม่มือจัดคันบังคับการยิงไปที่ “Semi” ตอนที่ห้า ขั้นที่สอง : เมื่อสิ้ น สุ ดสั ญญาณ “อึ๊บ ” ให้ ผู้ ปฏิบัติละมือขวามาตบที่โ กร่งไกปืน นิ้ว ทั้งห้ าเหยียดตึง คาบอก “เป็นคาๆ” เรียงชิดติดกัน แล้วลั่นไกด้วยนิ้วชี้ ตอนที่ห้า ขั้นที่สาม : ละมือขวามาตบจับที่ฝาปิดกันฝุ่น นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกัน ข้อมือขวาอยู่แนวเดียวกับ แขน ท่อนล่าง แล้วปิดฝาปิดกันฝุ่น ตอนที่ห้า ขั้นที่สี่ : เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวาตบจับที่ด้ามปืนในลักษณะการอบ นิ้วชี้ทาบไป ตามโกร่งไกปืน ข้อศอกทั้งสองข้างกางออกตามธรรมชาติ นิ้วก้อยเสมอพานท้าย ตอนที่หก : เมื่อได้ยินคาบอก “ตรวจอาวุธ. ตอนที่ห้า ขั้นที่หนึ่ง ตอนที่ห้า ขั้นที่สอง ตอนที่ห้า ขั้นที่สาม ตอนที่ห้า ขั้นที่สี่ ตอนที่หก ตอนที่เจ็ด ขั้นที่หนึ่ง ตอนที่เจ็ด ขั้นที่สอง “ตรวจ. ตอนที่หก” ให้ผู้ปฏิบัติลดส้นเท้าขวาลง พร้อมกันนั้นให้ใช้มือซ้ายดึงปืน เข้าหาลาตัว อยู่ในลักษณะของท่าเตรียมใช้อาวุธอย่างแข็งแรง ท่าสามรับตรวจ และสี่รับตรวจ ตอนที่เจ็ด ขั้นที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “ตรวจอาวุธ. ตอนที่เจ็ด” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือทั้งสองข้างนาปืนมาอยู่ข้างซ้าย ของลาตัว ปืนตั้งตรงแนบชิดติด ลาตัว ลากล้องปืนชี้ลงด้านล่าง ด้ามปืนด้านหน้าชี้ไปด้านหลัง มือขวาวางบนพาน ท้ายปืน นิ้วทั้งห้าเหยียดตึงเรียงชิดติดกัน ปลายนิ้วชี้ไปทางด้านซ้าย แขนขวาท่องล่างขนานกับพื้น มือซ้ายการอบ ด้ามปืนด้านหน้า ตอนที่เจ็ด ขั้นที่สอง : เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติสะบัดมือขวา (ในลักษณะการฟันมือ) มาอยู่ข้างขาขวา มือซ้ ายก ารอบด้า มปื น ด้านหน้ า นิ้ ว ทั้ งสี่ เ รี ย งชิดติ ดกัน นิ้ว หั ว แม่มือ พาดบนประกั บรองมือ อยู่ ในลั กษณะของ ท่าเรียบอาวุธอย่างแข็งแรง ๗๐ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ . อาวุธ” ตอนที่ห้า ขั้นที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “ตรวจอาวุธ .

ท่าตรวจอาวุธ ๑.เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น เอ็ม ๔ เอ ๑ “ท่าตรวจอาวุธ” ๒.คาบอก : เป็นคาบอก “เป็นคาๆ” ใช้คาบอก “ตรวจ. อาวุธ” ๕.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสตรวจความปลอดภัยและสภาพของอาวุธ ๔. อาวุธ” ท่าเริ่มต้น ขั้นที่หนึ่ง ขั้นที่สอง ตอนที่สอง ตอนที่หนึ่ง คาบอก “เป็นคาๆ” ตอนที่ ห นึ่ ง ขั้ น ที่ ห นึ่ ง : เมื่ อ ได้ ยิ น ค าบอก “ตรวจอาวุ ธ .ความมุ่งหมาย : เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓. ตอนที่ ห นึ่ ง ” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ย กมื อ ขวามาตบบน พานท้ายปืน นิ้วทั้งห้าเหยียดตึงเรี ยงชิดติดกัน ปลายนิ้วชี้ไปทางด้านซ้าย แขนขวาท่อนล่างขนานกับพื้น มือซ้ายตบจับกาด้ามปืนด้านหน้า ตอนที่ หนึ่ง ขั้น ที่สอง : เมื่อ สิ้ น สุ ดสั ญ ญาณ “อึ๊ บ ” ให้ ผู้ ปฏิบั ติใช้ มือทั้ งสองยกปืนขึ้ นมาด้านหน้า ล าตั ว ห่างจากลาตัว ประมาณหนึ่ งฝ่ ามือ ให้แนวปืนเฉียงกับลาตัว ทามุมประมาณ ๔๕ องศา ด้ามปืน ชี้เฉียงลง ด้านล่ าง มือขวาจับ พานท้ายปื นในลั กษณะคีบ จากนั้นละมือขวามาตบจับที่ด้ามปืนด้านหลั งในลั กษณะ การอบ นิ้วชี้ทาบไปตามโกร่งไกปืน ท่าตรวจอาวุธ ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินคาบอก “ตรวจอาวุธ. ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติยกส้นเท้าขวาขึ้นใช้ปลายเท้าจิกพื้น พร้อมกันนั้นให้ใช้มือซ้ายผลักปืนไปด้านหน้าทางขวา ให้แนวปืนอยู่แนวเดียวกับขาขวา ชี้เฉียงขึ้นบนทามุม กับลาตัวประมาณ ๔๕ องศา ด้ามปืนชี้ไปทางด้านซ้าย วางพานท้ายปืนบนหรือเหนือเข็มขัดสนามเล็กน้อย ข้อศอกซ้ายเปิด ลาตัวตั้งตรง สายตามองตรงไปด้านหน้าในแนวระดับ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๗๑ .การปฏิบัติ : ท่าตรวจอาวุธ เริ่มปฏิบัติจากท่าเรียบอาวุธ แบ่งเป็น ๗ ขั้นตอน “ตรวจ.

ตอนที่สาม ขั้นที่หนึ่ง ตอนที่สาม ขั้นที่สอง ตอนที่สาม ขั้นที่สาม ตอนที่สาม ขั้นที่สี่ ตอนที่สาม ขั้นที่ห้า ตอนที่สี่ ขั้นที่หนึ่ง ตอนที่สี่ ขั้นที่สอง “ตรวจ. ตอนที่สี่ ” ให้ ผู้ ปฏิบัติ ใช้มือทั้งสองชูปืนขึ้น เหนือ ศีรษะ อย่างรวดเร็ว ปืนอยู่ด้านหน้าลาตัวทางซ้าย เฉียงขึ้นทามุมกับลาตัวประมาณ ๔๕ องศา พร้อมกันนั้นเงยศีรษะขึ้น ท่าตรวจอาวุธ มองในรังเพลิ ง จากนั้นละมือขวาจากพานท้ายปืนมากาหลวมยกเว้นนิ้ว ก้อย ให้วางทาบไปตามช่องคัดปลอก กระสุนลักษณะหงายฝ่ามือ ตอนที่สี่ ขั้นที่สอง : เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติให้มือขวาตบจับที่พานท้ายปืนในลักษณะคีบ และใช้มือ ทั้งสองลดปืนลงมา วางพานท้ายปืนบนหรือเหนือเข็มขัดสนามเล็กน้อย อย่างรวดเร็วและแข็งแรง ๗๒ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ . ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามาตบจับคันรั้งลูกเลื่อน ลักษณะคีบ นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันหันฝ่ามือเข้าหาลาตัว ปลายนิ้วชี้ไปทางด้านซ้าย ตอนที่สาม ขั้นที่สอง : ดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาข้างหลังให้สุด จากนั้นเลื่อนมือซ้ายลงมาตามตัวปืนจนถึงช่องบรรจุซอง กระสุนในลักษณะคีบนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันรองอยู่ด้านล่าง นิ้วหัวแม่มือซ้ายกดที่เหล็กหยุดหน้าลูกเลื่อน แล้วเลื่อน มือขวาที่จับคันรั้งลูกเลื่อนมาคีบสันพานท้ายต่อจากคันรั้งลูกเลื่อน นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน ตอนที่สาม ขั้น ที่สาม : เมื่อสิ้ น สุดสั ญญาณ “แก๊ก” ให้ ผู้ปฏิบัติใช้มือขวาดันคันรั้งลู กเลื่อนไปข้างหน้าจนสุ ด คาบอก “เป็นคาๆ” แล้วใช้หัวนิ้วแม่มือขวาจัดคันบังคับการยิงให้อยู่ตาแหน่งห้ามไก ตอนที่สาม ขั้น ที่สี่ : เมื่อสิ้น สุ ดสั ญญาณ “อึ๊บ ” ให้ ผู้ ปฏิบัติล ะมือซ้ายมาตบจบที่ด้ามปืนด้านหน้าในลั กษณะ การอบ ข้อศอกซ้ายเปิดขนานกับพื้น ตอนที่ สาม ขั้น ที่ห้ า : ละมือขวามาตบจั บ ที่พานท้ายปื นในลั กษณะคีบ นิ้ ว ทั้งสี่ เรียงชิดติด กัน นิ้ ว ก้อยเสมอ พานท้ายปืน ตอนที่สี่ ขั้น ที่หนึ่ง : เมื่อได้ยิ น ค าบอก “ตรวจอาวุธ . อาวุธ” ตอนที่สาม ขั้นที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “ตรวจอาวุธ.

ตอนที่ห้า ขั้นที่หนึ่ง ตอนที่ห้า ขั้นที่สอง ตอนที่ห้า ขั้นที่สาม ตอนที่ห้า ขั้นที่สี่ ตอนที่หก ตอนที่เจ็ด ขั้นที่หนึ่ง ตอนที่เจ็ด ขั้นที่สอง ตอนที่ห้า ขั้นที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “ตรวจอาวุธ. ตอนที่ห้า” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามาตบจับที่คันรั้งลูกเลื่อน ในลักษณะคีบ ดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาด้านหลังจนสุดแล้วปล่อยไปด้านหน้า ใช้นิ้วหัวแม่มือขวาจัดคันบังคับการยิงไป ที่ “semi” ตอนที่ห้า ขั้นที่สอง : เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามาตบที่บริเวณโกร่งไกในลักษณะนิ้วทั้งห้า “ตรวจ. ตอนที่เจ็ด” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือทั้งสองข้างนาปืนมาอยู่ข้าง ซ้ายของลาตัว ปืนตั้งตรงแนบชิดติดลาตัว ลากล้องปืนชี้ลงด้านล่าง ด้ามปืนด้านหน้าชี้ไปด้านหลัง มือขวาวางบน พานท้ า ยปื น นิ้ ว ทั้ ง ห้ า เหยี ย ดตึ ง เรี ย งชิ ด ติ ด กั น ปลายนิ้ ว ชี้ ไ ปทางด้ า นซ้ า ย แขนขวาท่ อ งล่ า งขนานกั บ พื้ น ท่าตรวจอาวุธ มือซ้ายการอบด้ามปืนด้านหน้า ตอนที่ เ จ็ ด ขั้ น ที่ ส อง : เมื่ อ สิ้ น สุ ด สั ญ ญาณ “อึ๊ บ ” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ส ะบั ด มื อ ขวา (ในลั ก ษณะการฟั น มื อ ) มาอยู่ข้างขาขวา มือซ้ายการอบด้ามปืนด้านหน้านิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน นิ้วหัวแม่มือพาดบนประกับรองมือ อยู่ใน ลักษณะของท่าเรียบอาวุธอย่างแข็งแรง โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๗๓ . อาวุธ” เหยียดตึงเรียงชิดติดกัน แล้วลั่นไกด้วยนิ้วชี้ ตอนที่ห้า ขั้นที่สาม : จากนั้นละมือขวามาตบจับที่ฝาปิดกันฝุ่น นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกัน ข้อมือขวาอยู่แนวเดียวกับ แขนท่อนล่าง แล้วปิดฝาปิดกันฝุ่น ตอนที่ห้า ขั้นที่สี่ : เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวาตบจับที่ด้ามปืนในลักษณะการอบ นิ้วชี้ทาบไป ตามโกร่งไกปืน ข้อศอกทั้งสองข้างกางออกตามธรรมชาติ คาบอก “เป็นคาๆ” ตอนที่หก : เมื่อได้ยินคาบอก “ตรวจอาวุธ. ตอนที่หก” ให้ผู้ปฏิบัติลดส้นเท้าขวาลง พร้อมกันนั้นให้ใช้มือซ้าย ดึงปืนเข้าหาลาตัว อยู่ในลักษณะของท่าเตรียมใช้อาวุธอย่างแข็งแรง ตอนที่เจ็ด ขั้นที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “ตรวจอาวุธ.

ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสบรรจุซองกระสุนให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย ๔. ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติยกมือขวามาตบบนพานท้ายปืน นิ้วทั้งห้า เหยียดตึงเรียงชิดติดกัน ปลายนิ้วชี้ไปทางด้านซ้าย แขนขวาท่อนล่างขนานกับพื้น มือซ้ายตบจับกาด้ามปืนด้านหน้า ตอนที่หนึ่ง ขั้นที่สอง : เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือทั้งสองยกปืนขึ้นมาด้านหน้าลาตัว ห่างจากลาตัว “บรรจุ” ประมาณหนึ่งฝ่ามือ ให้แนวปืนเฉียงกับลาตัวทามุมประมาณ ๔๕ องศา ด้ามปืนชี้เฉียงลงด้านล่าง มือขวาจับพานท้ายปืน ในลักษณะคีบ จากนั้นให้ละมือขวาจากพานท้ายปืนมาตบจับที่ด้ามปืนด้านหลัง ในลักษณะการอบ นิ้วชี้ทาบไปตาม โกร่งไก ข้อศอกทั้งสองข้างกางออกตามธรรมชาติ ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินคาบอก “บรรจุ.คาบอก : เป็นคาบอก “รวด” ใช้คาบอก “บรรจุ” ๕. ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติละมือซ้ายมาตบจับที่ซองกระสุน (บริเวณเข็มขัดสนาม ด้านหน้าฝั่งซ้าย) นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันชี้ลงพื้น คาบอก “รวด” ตอนที่สาม : เมื่ อได้ยิ นค าบอก “บรรจุ . ตอนที่สาม” ให้ ผู้ ปฏิบัติใช้มือซ้ายนาซองกระสุ นขึ้นมาเสี ยบเข้าที่ช่องใส่ ซองกระสุนในลักษณะคีบ นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน โดยใช้อุ้งมือซ้ายดันส่วนฐานของซองกระสุนให้เข้าที่ ตอนที่สี่ : เมื่อได้ยินคาบอก “บรรจุ. ตอนที่ห้า” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามาตบจับที่พานท้ายปืนในลักษณะคีบ นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน นิ้วก้อยเสมอพานท้ายปืน จากนั้นใช้มือทั้งสองข้างนาปืนมาอยู่ข้างซ้ายของลาตัว ปืนตั้งตรงแนบชิด ติดล าตัว ล ากล้ องปื นชี้ลงด้านล่ าง ด้ามปื นด้านหน้าชี้ ไปด้านหลั ง มือขวาวางบนพานท้ายปืน นิ้วทั้ งห้ าเหยียดตึ ง เรียงชิดติดกัน ปลายนิ้วชี้ไปทางด้านซ้าย แขนขวาท่องล่างขนานกับพื้น มือซ้ายการอบด้ามปืนด้านหน้า ท่าบรรจุ ตอนที่ห้า ขั้นที่สอง : เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติสะบัดมือขวา (ในลักษณะการฟันมือ) มาอยู่ข้างขาขวา มือซ้ายการอบด้ามปืนด้านหน้านิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน นิ้วหัวแม่มือพาดบนประกับรองมือ อยู่ในลักษณะของท่าเรียบอาวุธ อย่างแข็งแรง ๗๔ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ . ท่าบรรจุ ๑.ความมุ่งหมาย : เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓.เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น เอ็ม ๔ เอ ๑ “ท่าบรรจุ” ๒.การปฏิบัติ : ท่าบรรจุเริ่มปฏิบัติจากท่าเรียบอาวุธ แบ่งเป็น ๕ ขั้นตอน ท่าเริ่มต้น ตอนที่หนึ่ง ขั้นที่หนึ่ง ตอนที่หนึ่ง ขั้นที่สอง ตอนที่สอง ตอนที่สาม ตอนที่สี่ ตอนที่ห้า ขั้นที่หนึ่ง ตอนที่ห้า ขั้นที่สอง ตอนที่หนึ่ง ขั้นที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “บรรจุ. ตอนที่สี่” ให้ผู้ปฏิบัติละมือซ้ายมาตบจับที่ด้ามปืนด้านหน้าในลักษณะการอบ ตอนที่ห้า ขั้นที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “บรรจุ.

บรรจุ” ท่าเริ่มต้น ขั้นที่หนึ่ง ขั้นที่สอง ตอนที่สอง ตอนที่หนึ่ง ตอนที่หนึ่ง ขั้นที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “เลิกบรรจุ.เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น เอ็ม ๔ เอ ๑ “ท่าเลิกบรรจุ” ๒.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสบรรจุซองกระสุนให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย ๔. บรรจุ” ๕.ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผนเดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓. ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติยกมือขวามาตบบนพานท้ายปืน คาบอก “เป็นคาๆ” นิ้วทั้งห้าเหยียดตึงเรียงชิดติดกัน ปลายนิ้วชี้ไปทางด้านซ้าย แขนขวาท่อนล่างขนานกับพื้น มือซ้ายตบจับกาด้ามปืน ด้านหน้า ตอนที่หนึ่ง ขั้นที่สอง : เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือทั้งสองยกปืนขึ้นมาด้านหน้าลาตัว ห่างจาก ลาตัวประมาณหนึ่งฝ่ามือ ให้แนวปืนเฉียงกับลาตัวทามุมประมาณ ๔๕ องศา ด้ามปืนชี้เฉียงลงด้านล่าง มือขวาจับ พานท้ายปืนในลักษณะคีบ จากนั้นให้ ละมือขวาจากพานท้ายปืนมาตบจับที่ด้ามปืน ด้านหลังในลักษณะการอบ นิ้วชี้ทาบไปตามโกร่งไก ข้อศอกทั้งสองข้างกางออกตามธรรมชาติ ท่าเลิกบรรจุ ตอนที่ ส อง : เมื่ อ ได้ ยิ น ค าบอก “เลิ ก บรรจุ .คาบอก : เป็นคาบอก “เป็นคาๆ” ใช้คาบอก “เลิก. ท่าเลิกบรรจุ ๑.การปฏิบัติ : ท่าเลิกบรรจุเริ่มจากท่าเรียบอาวุธ แบ่งเป็น ๕ ขั้นตอน “เลิก. ตอนที่ ส อง” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ น ามื อ ซ้ า ยตบจั บ ที่ ซ องซองกระสุ น ในลั ก ษณะคี บ นิ้ ว ทั้ ง สี่ เ รี ย งชิ ด ติ ด กั น โดยใช้ อุ้ ง มื อ ซ้ า ยรองรั บ ส่ ว นฐานของซองกระสุ น และใช้ นิ้ ว หั ว แม่ มื อ กดปุ่มกลอนยึดซองกระสุนแล้วค้างไว้ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๗๕ .

ตอนที่สี่” ให้ผู้ปฏิบัติละมือซ้ายมาตบจับที่ด้ามปืนด้านหน้าในลักษณะ การอบ คาบอก “เป็นคาๆ” ตอนที่ห้า ขั้นที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “เลิกบรรจุ. บรรจุ” ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินคาบอก “เลิกบรรจุ. ตอนที่สาม ตอนที่สี่ ขั้นที่หนึ่ง ขั้นที่สอง ตอนที่ห้า “เลิก. ตอนที่ห้า” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือทั้งสองข้างนาปืนมาอยู่ข้างซ้าย ของล าตั ว ปื น ตั้ ง ตรงแนบชิ ด ติ ด ล าตั ว ล ากล้ อ งปื น ชี้ ล งด้ า นล่ า ง ด้ า ม ปื น ชี้ ไ ปด้ า นหลั ง มื อ ขวาวางบน พานท้ า ยปื น นิ้ ว ทั้ ง ห้ า เหยี ย ดตึ ง เรี ย งชิ ด ติ ด กั น ปลายนิ้ ว ชี้ ไ ปทางด้ า นซ้ า ย แขนขวาท่ อ งล่ า งขนานกั บ พื้ น มือซ้ายการอบด้ามปืนด้านหน้า ตอนที่ห้า ขั้นที่สอง : เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติสะบัดมือขวา (ในลักษณะการฟันมือ) มาอยู่ข้างขาขวา ท่าเลิกบรรจุ มือซ้ายการอบด้ามปื น ด้านหน้ านิ้ วทั้งสี่ เรีย งชิดติดกัน นิ้วหั ว แม่มือพาดบนประกับรองมือ อยู่ในลั กษณะของ ท่าเรียบอาวุธอย่างแข็งแรง จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก ๗๖ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ . ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัตินาซองกระสุนมาเก็บใส่กระเป๋าใส่ซองกระสุน (บริเวณเข็มขัดสนามด้านหน้าฝั่งซ้าย) ตอนที่สี่ : เมื่อได้ยินคาบอก “เลิกบรรจุ.

ตอนที่ห นึ่ง ” ให้ ผู้ ปฏิบัติดึง สายสะพายปืนไปทางขวาของล าตัว “สะพาย.การปฏิบัติ : ท่าสะพายอาวุธเป็นท่าที่ปฏิบัติจากท่าเตรียมใช้อาวุธ แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ท่าเริ่มต้น ตอนที่หนึ่ง ขั้นที่หนึ่ง ขั้นที่สอง ขั้นที่หนึ่ง ขั้นที่สอง ตอนที่สอง ตอนที่สาม ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยิน คาบอก “สะพายอาวุธ . อาวุธ” จนสายสะพายปืนตึงขนานกับพื้น แขนขวาเหยียดตึง ใช้มือซ้ายและมือขวาบังคับแนวปืนให้อยู่ในลักษณะเดิม ตอนที่สอง ขั้นที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “สะพายอาวุธ. ท่าสะพายอาวุธ ๑.ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผน เดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓. อาวุธ” ๕. ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิ บัติใช้มือทั้งสองข้างนาปืนมาอยู่ ข้างซ้ายของลาตัว ปืนตั้งตรงแนบชิดติดลาตัว ลากล้องปืนชี้ลงด้านล่าง ด้ามปืนด้านหน้าชี้ไปด้านหลัง มือขวาวางบน พานท้ า ยปื น นิ้ ว ทั้ ง ห้ า เหยี ย ดตึ ง เรี ย งชิ ด ติ ด กั น ปลายนิ้ ว ชี้ ไ ปทางด้ า นซ้ า ย แขนขวาท่ อ งล่ า งขนานกั บ พื้ น มือซ้ายการอบด้ามปืนด้านหน้า ท่าสะพายอาวุธ ตอนที่สาม ขั้นที่สอง : เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติสะบัดมือขวา (ในลักษณะการฟันมือ) มาอยู่ข้างขาขวา มือซ้ายการอบด้ามปืนด้านหน้านิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน นิ้วหัวแม่มือพาดบนประกับรองมือ อยู่ในลักษณะของท่าเรียบ อาวุธอย่างแข็งแรง จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๗๗ .ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสที่ต้องการพกพาอาวุธเคลื่อนที่ในระยะไกล ทั้งในรูปแบบแถวและเป็นบุคคล ๔.คาบอก : เป็นคาบอก “เป็นคาๆ” ใช้คาบอก “สะพาย.เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น เอ็ม ๔ เอ ๑ “ท่าสะพายอาวุธปืน” ๒. ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวายกสายสะพายปืนขึ้นสวม ศีรษะ สอดแขนขวาเข้าในช่องสายสะพายปืน ให้สายสะพายพาดบนบ่าซ้าย จากนั้นใช้มือขวาจับคีบสายสะพายปืน บริเวณแนวระดับหน้าอกในลักษณะคว่าฝ่ามือลง ข้อศอกขวาเปิดขนานกับพื้น มือซ้ายยังคงอยู่ในลักษณะเดิม ตอนที่ ส อง ขั้ น ที่ ส อง : เมื่ อ สิ้ น สุ ด สั ญ ญาณ “อึ๊ บ ” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ล ะมื อ ขวามาตบจั บ พานท้ า ยปื น ในลั ก ษณะคี บ คาบอก “เป็นคาๆ” นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน นิ้วก้อยเสมอพานท้าย ข้อศอกขวากางออกตามธรรมชาติ ตอนที่สาม ขั้น ที่หนึ่ ง : เมื่อได้ยินคาบอก “สะพายอาวุ ธ .

คาบอก : เป็นคาบอก “แบ่ง” ใช้คาบอก “หน้า .เดิน” ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าในลักษณะ ของการเตะเท้าไปทั้งท่อนจนขาเหยียดตึง ปลายเท้างุ้ม ฝ่าเท้าสูงจากพื้นประมาณหนึ่งคืบ พร้อมกัน นั้นให้ยก “หน้า .เดิน” มือขวาซึ่งนิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกัน และเหยียดตึงมาข้างหน้าอยู่ประมาณหัวเข็มขัด ห่างจากหัวเข็มขัดประมาณ หนึ่งฝ่ามือ ในลักษณะบิดฝ่ามือเฉียงไปข้างหน้า ข้อศอกงอเล็กน้อย ในขณะเดียวกันใช้มือ ซ้ายการอบที่ ประกับรองมือ บังคับ ปืนให้อยู่ข้างลาตัว ไม่ให้เคลื่อนไหว ลาตัวตั้งตรง อกผาย ไหล่ ผึ่ง จากนั้น ตบเท้าลง บนพื้นเต็มฝ่าเท้าอย่างแข็งแรงพร้อมกันนั้นให้สะบัดมือขวาไปข้างหลังเฉียงไปทางขวา หันหลังมือออกนอก ลาตัว ทามุม ๔๕ องศา กับลาตัว จนแขนขวาเหยียดตึง (ในลักษณะการฟันมือ) จากนั้นให้ก้าวเท้าขวาเดิน คาบอก “แบ่ง” ต่อไปและก้าวสลั บเท้าเดินอย่างต่อเนื่อง มือทั้งขวากาหลวม นิ้วหัว แม่มือ จรดข้อที่ส องของนิ้วชี้ นิ้ว ทั้ง สี่ เรี ย งชิดติดกัน แกว่งแขนขวาตามการก้าวเดินของเท้าให้สั มพันธ์กัน ในลั กษณะงอข้อศอกเล็ กน้อยและ หันหลังมือออกนอกลาตัว ๕. ท่าเดิน ๑.เดิน” ๕.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสเคลื่อนที่ และการตามเสด็จฯ ๔.๑ ท่าเดินในท่าเรียบอาวุธ : เมื่อได้ยินคาบอก “หน้า .ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผน เดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓.เดิน” ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าในลักษณะ ของการเตะเท้าไปทั้งท่อนจนขาเหยียดตึง ปลายเท้างุ้ม ฝ่าเท้าสูงจากพื้นประมาณหนึ่งคืบ มือทั้งสองข้างจับ ท่าเดิน ถือปืนในลักษณะของท่าเฉียงอาวุธ จากนั้นตบเท้าลงบนพื้นเต็มฝ่าเท้าอย่างแข็งแรง แล้วให้ก้าวเท้าขวาเดิน ต่อไปและก้าวสลับเท้าเดินอย่างต่อเนื่อง ๗๘ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ .เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น เอ็ม ๔ เอ ๑ “ท่าเดิน” ๒.การปฏิบัติ : ท่าเดินสามารถปฏิบัติได้ ๒ ลักษณะ เดินในท่าเรียบอาวุธ เดินในท่าเฉียงอาวุธ ๕.๒ ท่าเดินในท่าเฉียงอาวุธ : เมื่อได้ยินคาบอก “หน้า .

หน้า .วิ่ง” ๕.คาบอก : เป็นคาบอก “ผสม” ใช้คาบอก “วิ่ง.๒ ท่าวิ่งในท่าเฉียงอาวุธ เมื่อได้ยินคาบอก “วิ่ง . ท่าวิ่ง ๑. หน้า .ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว และการตามเสด็จฯ ๔.การปฏิบัติ : ท่าวิ่งสามารถปฏิบัติได้ ๒ ลักษณะ ลักษณะที่หนึ่ง ลักษณะที่สอง ๕. หน้า . หน้า .วิ่ง” เมื่อได้ยินคาบอก “วิ่ง.วิ่ง ” ให้ผู้ปฏิบัติเตะเท้าซ้ายไปข้างหน้าจนขาซ้ายเหยียดตึง และตบเท้าซ้ายลงบนพื้นเต็มฝ่าเท้าอย่างแข็งแรง ส้นเท้าขวาเปิด มือทั้งสองข้างจับถือปืนในลักษณะของ ท่าเฉียงอาวุธ ในขณะที่เท้าซ้ายยืนอยู่กับพื้น ให้งอเข่าซ้ายเล็กน้อย และใช้เท้าซ้ายถีบตัวให้พุ่งออกไป ข้างหน้า พร้อมกับก้าวเท้าขวาออกวิ่ง ท่าวิ่ง โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๗๙ .ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผนเดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓.วิ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติเตะเท้าซ้ายไปข้างหน้าจนขาซ้ายเหยียดตึง และตบเท้าซ้ายลงบนพื้นเต็มฝ่าเท้าอย่างแข็งแรง ส้นเท้าขวาเปิด พร้อมกับยกมือขวาขึ้นมาเสมอหน้าอก กามือหลวม และให้มือห่างจากหน้าอกประมาณหนึ่งฝ่ ามือ หันด้านฝ่ามือเข้าหาลาตัว และใช้มือ ซ้าย ก ารอบที่ ป ระกั บ รองมื อ บั ง คั บ ปื น ให้ อ ยู่ ข้ า งล าตั ว ไม่ ใ ห้ เ คลื่ อ นไหว ในขณะที่ เ ท้ า ซ้ า ยยื น อยู่ กั บ พื้ น ให้งอเข่าซ้ายเล็กน้อย และใช้เท้าซ้ายถีบตัวให้พุ่งออกไปข้างหน้า พร้อมกับก้าวเท้าขวาออกวิ่ง คาบอก “ผสม” ๕.๑ ท่าวิ่งในท่าเรียบอาวุธ “วิ่ง.เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น เอ็ม ๔ เอ ๑ “ท่าวิ่ง” ๒.

ทา” “ยืนยาม. ทา” ให้ผู้ปฏิบัติแยกเท้าซ้ายออกไปด้านซ้ายประมาณ ๓๐ เซนติเมตร หรื อประมาณครึ่ งก้าวอย่ างแข็งแรงใน พร้อมกันนั้นให้ มือขวากาหลวม หั นหลั งมือไปด้านหน้าอยู่ ข้างขา มือ ซ้ า ยอยู่ ใ นลั ก ษณะเดิ ม ขาทั้ ง สองข้ า งเหยี ย ดตึ ง น้ าหนั ก ตั ว อยู่ บ นเท้า ทั้ ง สองข้ า ง ยกอกให้ส ง่ า ผ่ า เผย ท่ายืนยาม ไหล่ทั้งสองข้างเสมอกัน ๘๐ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ .ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผนเดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓. ท่ายืนยาม ๑.คาบอก : เป็นคาบอก “เป็นคาๆ” ใช้คาบอก “ยืนยาม.เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น เอ็ม ๔ เอ ๑ “ท่ายืนยาม” ๒.การปฏิบัติ เมื่อได้ยินคาบอก “ยืนยาม. ทา” ท่ายืนยาม คาบอก “เป็นคาๆ” ๕.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ยามประจากองรักษาการณ์ หรือยามถวายพระเกียรติ ๔.

คาบอก : เป็นคาบอก “รวด” ใช้คาบอก “เปลี่ยนยาม” ๕. ตอนที่ส าม” ให้ผู้ ปฏิบัตินาเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาในลักษณะ อัดส้นเท้าอย่างแข็งแรง อยู่ในลักษณะของท่าเรียบอาวุธ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๘๑ .ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ยามประจากองรักษาการณ์ หรือยามถวายพระเกียรติ ๔.ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผน เดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓. ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่ากึ่งขวาหันโดยไม่นาเท้า ซ้าย มาชิด มือซ้ายอยู่ในลักษณะเดิม จากนั้นก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าหนึ่งก้าวในลักษณะการเตะและตบเท้าลงบนพื้น อย่างแข็งแรง โดยให้ส้นเท้าซ้ายอยู่แนวเดียวกับปลายเท้าขวา บิดปลายเท้าซ้ายชี้ ไปในทิศทางตรงหน้า ลาตัว คาบอก “รวด” หันเฉียงไปทางขวาประมาณ ๔๕ องศา เช่นเดียวกันกับศีรษะและสายตาเป็นไปตามจังหวะหนึ่งของท่ากึ่งขวาหัน น้าหนักตัวอยู่ที่เท้าซ้าย ขาขวาเหยียดตึงส้นเท้าขวาเปิด ตอนที่ ส อง : เมื่ อ ได้ ยิ น ค าบอก “เปลี่ ย นยาม.เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น เอ็ม ๔ เอ ๑ “ท่าเปลี่ยนยาม” ๒. ท่าเปลี่ยนยาม ๑.การปฏิบัติ : ท่าเปลี่ยนยามเป็นท่าที่ปฏิบัติต่อจากท่าเรียบอาวุธ แบ่งการปฏิบัติออกเป็น ๓ ตอน ตอนที่หนึ่ง “เปลี่ยนยาม” ตอนที่สอง ตอนที่สาม ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “เปลี่ยนยาม. ตอนที่ ส อง” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ก้ า วเท้ า ขวาไปข้ า งหน้ า ทางซ้ า ย ในลั ก ษณะไขว้ ห่ า งจากเท้า ซ้ า ยประมาณครึ่ ง ก้ า ว หรื อ น าเท้ า ขวาไปแทนที่ เ ท้า ขวาของยามอี ก นายหนึ่ ง ปลายเท้ า ขวาเฉี ย งไปทางด้ า นซ้ า ยท ามุ ม กั บ ล าตั ว ประมาณ ๔๕ องศา ในลั ก ษณะการเตะและตบเท้ า ถ่ายน้าหนักตัวไปที่เท้าขวา จากนั้นให้ใช้ปลายเท้าทั้งสองเป็ดจุดหมุน หมุนตัวไปทางซ้าย ๑๘๐ องศา หันหน้า ท่าเปลี่ยนยาม เข้าหายามอีก นายหนึ่ ง วางส้ น เท้า ขวาลงกับพื้น น้าหนัก ตัว อยู่ที่ เท้าขวา เปิด ส้ นเท้า ซ้ายเล็ กน้อย ขาซ้า ย เหยียดตึง มือซ้ายยังคงการอบประกับรองมือ สายตามองตรงไปข้างหน้า ตอนที่สาม : เมื่อได้ยิ น คาบอก “เปลี่ ยนยาม.

ท่านั่งสูงยิง ๓. ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามาจับด้ามปืนในลักษณะการอบโดย ให้นิ้วชี้พาดไปตามโกร่งไกปืน ข้อศอกขวาเปิดตามธรรมชาติ มือซ้ายการอบด้ามปืนด้านหน้า ก้มศีรษะให้บริเวณแก้ม ท่ายืนยิง แนบชิดติดพานท้ายหลังโครงศูนย์หลัง โน้มน้าหนักตัวไปด้านหน้าน้าหนักตัวอยู่ที่เท้าซ้าย หย่อนเข่าซ้ายเล็กน้อย ขาขวาเหยียดตึง สายตาเล็งที่เป้าหมายผ่านศูนย์หลังและศูนย์หน้า ๘๒ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ . เตรียมยิง” ๕.ท่านอนยิง ๑.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม ๔.เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น เอ็ม ๔ เอ ๑ “ท่ายืนยิง” ๒.คาบอก : เป็นคาบอก “เป็นคาๆ” ใช้คาบอก “ยืน. ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวานาพานท้ายปืนเข้าร่องไหล่ขวา ยังคงจับพานท้ายในลักษณะคีบคล้ายกับการจับปืนในท่าเตรียมใช้อาวุธ ข้อศอกขวาเปิดขนานกับพื้น มือซ้ายการอบ ด้ามปืนด้านหน้า ใบหน้ายังไม่แนบชิดติดพานท้ายปืน สายตามองตรงไปที่เป้าหมาย ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินคาบอก “ยืนเตรียมยิง. ตอนที่ห นึ่ง ” ให้ ผู้ ปฏิบัติ ปฏิบัติท่าขวาหั นจังหวะหนึ่ง จากนั้น ก้าวเท้าซ้ายไปทางซ้าย เท้าทั้งสองข้างห่างกันประมาณหนึ่งช่วงไหล่ ปลายเท้าซ้ายชี้ไปที่เป้าหมาย มือทั้งสองข้าง คาบอก “เป็นคาๆ” ถือปืนอยู่ในท่าเตรียมใช้อาวุธ สายตามองตรงไปที่เป้าหมาย ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินคาบอก “ยืนเตรียมยิง.ท่ายืนยิง ๒.ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผน เดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓.การปฏิบัติ : ท่ายืนยิงเป็นท่าที่ปฏิบัติต่อจากท่าเตรียมใช้อาวุธ แบ่งออกเป็น ๓ ตอน “ยืน.ท่านั่งคุกเข่ายิง ๔. ท่ายืนยิง ท่ายิงมี ๕ ท่า ๑.ท่านั่งราบยิง ๕. เตรียมยิง” ท่าเตรียมใช้อาวุธ ตอนที่หนึ่ง ตอนที่สอง ตอนที่สาม ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยิ น คาบอก “ยื น เตรี ย มยิง .

การปฏิบัติ : ท่ายืนยิงเป็นท่าที่ปฏิบัติต่อจากท่าเตรียมใช้อาวุธ แบ่งออกเป็น ๓ ตอน “เลิกยิง” ตอนที่หนึ่ง ตอนที่สอง ตอนที่สาม ตอนที่ ห นึ่ ง : เมื่ อ ได้ ยิ น ค าบอก “เลิ ก ยิ ง . ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติบิดลาตัวมาทางซ้าย ๙๐ องศา โดยใช้ ส้นเท้าขวาเป็นจุดหมุน จากนั้นนาเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาในลักษณะการวาดเท้าไปด้านข้าง ขาเหยียดตึง ท่าเลิกยิง แล้วอัดส้นเท้าอย่างแข็งแรง กลับมาอยู่ในท่าเตรียมใช้อาวุธ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๘๓ . ท่าเลิกยิงจากท่ายืนยิง ๑.ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผนเดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓. ตอนที่ ห นึ่ ง ” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ล ะมื อ ขวาจากด้ า มปื น มาตบจั บ ที่ สันพานท้ายปืน ในลักษณะคีบด้วยนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันอยู่ด้านนอก นิ้วก้อยเสมอแผ่น ยาง คาบอก “รวด” รองพานท้า ย ข้อศอกขวาเปิ ดขนานกับ พื้น พร้ อมกัน นั้ น ให้เงยศีร ษะขึ้น สายตามองตรงไปที่เ ป้ าหมาย ขาทั้งสองข้างเหยียดตึง ส่วนอื่นๆ ของร่างกายยังคงอยู่ในลักษณะเดิม ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินคาบอก “เลิกยิง.เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น เอ็ม ๔ เอ ๑ “ท่าเลิกยิงจากท่ายืนยิง” ๒.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม ๔.คาบอก : เป็นคาบอก “รวด” ใช้คาบอก “เลิกยิง” ๕. ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือลดลง ยังคงจับพานท้ายในลักษณะคีบ มือซ้ายการอบด้ามปืนด้านหน้า สายตามองตรงไปที่เป้าหมาย ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินคาบอก “เลิกยิง.

เตรียมยิง” ๕.ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผน เดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓.คาบอก : เป็นคาบอก “เป็นคาๆ” ใช้คาบอก “นั่งสูงนั่ง. เตรียมยิง” ท่าเตรียมใช้อาวุธ ตอนที่หนึ่ง ตอนที่สอง ตอนที่สาม ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “นั่งสูงนั่งเตรียมยิง. ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่ากึ่งขวาหันจังหวะหนึ่ง จากนั้นก้าวเท้าซ้ายไปทางซ้าย เท้าทั้งสองข้างห่างกันประมาณหนึ่งช่ ว งไหล่ แนวเท้าทั้งสองข้างขนานกัน คาบอก “เป็นคาๆ” มือทั้งสองข้างถือปืนอยู่ในท่าเตรียมใช้อาวุธ สายตามองตรงไปที่เป้าหมาย ตอนที่สอง : เมื่อได้ยิน คาบอก “นั่ งสูงนั่งเตรียมยิง .เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น เอ็ม ๔ เอ ๑ “ท่านั่งสูงยิง” ๒. ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามาจับด้ามปืนในลักษณะ การอบโดยให้นิ้วชี้พาดไปตามโกร่งไกปืน แขนขวาท่อนบนทาบบริเวณหัวเข่าขวาด้านใน ก้มศีรษะให้บริเวณแก้ม แนบชิดติดพานท้ายหลังโครงศูนย์หลัง สายตาเล็งที่เป้าหมายผ่านศูนย์หลังและศูนย์หน้า ๘๔ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ . ท่านั่งสูงยิง ๑.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม ๔. ตอนที่ส อง” ให้ผู้ ปฏิบัติทรุดตัวลงนั่งโดยไม่ให้มีส่ วนใด ของร่ า งกายสั ม ผั ส พื้น นอกเหนื อจากเท้า ทั้ งสองข้ า ง ส้ น เท้า ทั้ งสองข้ างติ ดกั บ พื้น มือ ขวานาพานท้ าย ปื น เข้ า ร่ อ งไหล่ ยั ง คงจั บ พานท้ า ยในลั ก ษณะคี บ คล้ า ยกั บ การจั บ ปื น ในท่ า เตรี ย มใช้ อ าวุ ธ ข้ อ ศอกขวา เปิ ด ขนานกับพื้น มือซ้ายการอบด้ามปืนด้านหน้า แขนซ้ายท่อนบนทาบบริเวณหัวเข่าซ้ายด้านใน ใบหน้ายังไม่แนบ ชิดติดพานท้ายปืน สายตามองตรงไปที่เป้าหมาย ท่านั่งสูงยิง ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินคาบอก “นั่งสูงนั่งเตรียมยิง.การปฏิบัติ : ท่านั่งสูงยิง แบ่งการปฏิบัติออกเป็น ๓ ตอน “นั่งสูงนั่ง.

ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม ๔.เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น เอ็ม ๔ เอ ๑ “ท่าเลิกยิงจากท่านั่งสูงยิง” ๒. ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็ว จากนั้นใช้มือ ขวา ลดพานท้ายปืนลงอยู่ในลักษณะของท่าเตรียมใช้อาวุธอย่างแข็งแรง ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินคาบอก “เลิกยิง.การปฏิบัติ : ท่าเลิกนั่งสูงยิง แบ่งการปฏิบัติออกเป็น ๓ ตอน “เลิกยิง” ตอนที่หนึ่ง ตอนที่สอง ตอนที่สาม ตอนที่ ห นึ่ ง : เมื่ อ ได้ ยิ น ค าบอก “เลิ ก ยิ ง . ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติบิดลาตัวมาทางซ้าย ๔๕ องศา โดยใช้ ท่าเลิกยิงจากท่านั่งสูงยิง ส้นเท้าขวาเป็นจุดหมุน จากนั้นนาเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาในลักษณะการวาดเท้าไปด้านข้าง ขาเหยียดตึง แล้วอัดส้นเท้าอย่างแข็งแรง กลับมาอยู่ในท่าเตรียมใช้อาวุธ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๘๕ .ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผนเดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓. ท่าเลิกยิงจากท่านั่งสูงยิง ๑.คาบอก : เป็นคาบอก “รวด” ใช้คาบอก “เลิกยิง” ๕. ตอนที่ ห นึ่ ง ” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ล ะมื อ ขวาจากด้ า มปื น มาตบจั บ ที่ สันพานท้ายปืน ในลักษณะคีบด้วยนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันอยู่ด้านนอก นิ้วก้อยเสมอแผ่นยาง คาบอก “รวด” รองพานท้าย ข้อศอกขวาเปิ ดขนานกับพื้น พร้อมกันนั้นให้ เงยศีรษะขึ้น สายตามองตรงไปที่เป้าหมาย ส่วนอื่นๆ ของร่างกายยังคงอยู่ในลักษณะเดิม ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินคาบอก “เลิกยิง.

การปฏิบัติ : ท่านั่งคุกเข่ายิง แบ่งการปฏิบัติออกเป็น ๓ ตอน “นั่งคุกเข่านั่ง. ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่าขวาหันจังหวะหนึ่ง จากนั้นก้าวเท้าซ้ายไปทางซ้าย เท้าทั้งสองข้างห่างกันประมาณหนึ่งช่วงไหล่ ปลายเท้าซ้ายชี้ไปที่เป้าหมาย คาบอก “เป็นคาๆ” มือทั้งสองข้างถือปืนอยู่ในท่าเตรียมใช้อาวุธ สายตามองตรงไปที่เป้าหมาย ตอนที่ สอง : เมื่อ ได้ยิ น คาบอก “นั่ ง คุกเข่ านั่งเตรีย มยิง .เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น เอ็ม ๔ เอ ๑ “ท่านั่งคุกเข่ายิง” ๒. เตรียมยิง” ท่าเตรียมใช้อาวุธ ตอนที่หนึ่ง ตอนที่สอง ตอนที่สาม ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “นั่งคุกเข่านั่งเตรียมยิง.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม ๔.คาบอก : เป็นคาบอก “เป็นคาๆ” ใช้คาบอก “นั่งคุกเข่านั่ง.ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผน เดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓. เตรียมยิง” ๕. ตอนที่ส อง” ให้ ผู้ ปฏิบัติ ยกเท้ าขวาไปด้า นหลั ง ประมาณหนึ่งก้าว แล้วทรุดตัวลง วางหัวเข่าขวาลงบนพื้นอยู่แนวเดียวกันกับส้นเท้าซ้าย จากนั้นใช้มือ ขวา นาพานท้ายปืนเข้าร่องไหล่ขวา ลาตัวตั้งตรง สายตามองไปที่เป้าหมาย ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินคาบอก “นั่งคุกเข่านั่งเตรียมยิ ง. ตอนที่ส าม” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามาจับด้ามปืน ในลักษณะการอบโดยให้นิ้วชี้พาดไปตามโกร่งไกปืน แขนซ้ายท่อนบนพาดไปกับหัวเข่าซ้าย จากนั้นก้มศีรษะ ท่านั่งคุกเข่ายิง ให้บริเวณแก้มแนบชิดติดพานท้ายหลังโครงศูนย์ห ลัง โน้มตัวไปด้านหน้าเล็กน้อย สายตาเล็งที่ เป้าหมาย ผ่านศูนย์หลังและศูนย์หน้า ๘๖ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ . ท่านั่งคุกเข่ายิง ๑.

ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผนเดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓.คาบอก : เป็นคาบอก “รวด” ใช้คาบอก “เลิกยิง” ๕. ตอนที่ส อง” ให้ ผู้ ปฏิ บัติ ลุ กขึ้ นยื นแล้ ว ยกเท้ าขวากลั บมายื น ท่าเลิกยิงจากท่านั่งคุกเข่ายิง ตาแหน่งเดิม แล้วลดพานท้ายปืนลงอยู่ในลักษณะของท่าเตรียมใช้อาวุธอย่างแข็งแรง ตอนที่ ส าม : เมื่ อ ได้ ยิ น ค าบอก “เลิ ก ยิ ง .การปฏิบัติ ตอนที่ ห นึ่ ง : เมื่ อ ได้ ยิ น ค าบอก “เลิ ก ยิ ง . ท่าเลิกยิงจากท่านั่งคุกเข่ายิง ๑. ตอนที่ ส าม” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ บิ ด ล าตั ว มาทางซ้ า ย ๔๕ องศา โดยใช้ ส้ น เท้ า ขวาเป็ น จุ ด หมุ น จากนั้ น น าเท้ า ซ้ า ยมาชิ ด เท้ า ขวาในลั ก ษณะการวาดเท้ า ไป ด้ า นข้ า ง ขาเหยียดตึง แล้วอัดส้นเท้าอย่างแข็งแรง กลับมาอยู่ในท่าเตรียมใช้อาวุธ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๘๗ .ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม ๔.การปฏิบัติ : ท่าเลิกนั่งคุกเข่ายิง แบ่งการปฏิบัติออกเป็น ๓ ตอน “เลิกยิง” ตอนที่หนึ่ง ตอนที่สอง ตอนที่สาม ๕.เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น เอ็ม ๔ เอ ๑ “ท่าเลิกยิงจากท่านั่งคุกเข่ายิง” ๒. ตอนที่ ห นึ่ ง ” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ล ะมื อ ขวาจากด้ า มปื น มาตบจั บ ที่ คาบอก “รวด” สันพานท้ายปืน ในลักษณะคีบด้วยนิ้วหัวแม่มือท่กัาบเรีนิย้วบธง ทั้งสี่เรียงชิดติดกันอยู่ด้านนอก นิ้วก้อยเสมอแผ่นยาง รองพานท้าย ข้อศอกขวาเปิ ดขนานกับพื้น พร้อมกันนั้นให้เงยศีรษะขึ้น สายตามองตรงไปที่ เป้าหมาย ยืดลาตัวขึ้นให้ตั้งตรง ส่วนอื่นๆ ของร่างกายยังคงอยู่ในลักษณะเดิม ตอนที่ส อง : เมื่ อได้ยิ น ค าบอก “เลิ กยิ ง.

ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม ๔. ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติทรุดตัวลงนั่ง จากนั้นให้ละมือ ขวา จากพานท้ายปืนมาค้ายันพื้นด้านหลังทางขวาแล้วนั่งลงบนพื้น มือซ้ายการอบด้ามปืนด้านหน้า รักษาสมดุลของ ปื น ให้ แ นวล ากล้ อ งปื น ชี้ ไ ปยั ง เป้ า หมาย จากนั้ น ละมื อ ขวาจากพื้ น มาตบจั บ พานท้ า ยปื น ในลั ก ษณะ คี บ สันพานท้าย แล้วนาพานท้ายปืนเข้าร่องไหล่ขวา ข้อศอกขวาเปิดขนานกับพื้น แขนซ้ายท่อนบนทาบบริเวณ หัวเข่าซ้ายด้านใน ใบหน้ายังไม่แนบชิดติดพานท้ายปืน สายตามองตรงไปที่เป้าหมาย ท่านั่งราบยิง ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินคาบอก “นั่งราบนั่งเตรียมยิง.การปฏิบัติ : ท่านั่งราบยิงเป็นท่าที่ปฏิบัติต่อจากท่าเตรียมใช้อาวุธ แบ่งการปฏิบัติออกเป็น ๓ ตอน “นั่งราบนั่ง. เตรียมยิง ๕. ท่านั่งราบยิง ๑.เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น เอ็ม ๔ เอ ๑ “ท่านั่งราบยิง” ๒. เตรียมยิง” ท่าเตรียมใช้อาวุธ ตอนที่หนึ่ง ตอนที่สอง ตอนที่สาม ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินคาบอก “นั่งราบนั่งเตรียมยิง.คาบอก : เป็นคาบอก “เป็นคาๆ” ใช้คาบอก “นั่งราบนั่ง. ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามาจับด้ามปืนในลักษณะ การอบโดยให้นิ้วชี้พาดไปตามโกร่งไกปืน แขนขวาท่อนบนทาบบริเวณหัวเข่าขวาด้านใน ก้มศีรษะให้บริเวณแก้ม แนบชิดติดพานท้ายหลังโครงศูนย์หลัง สายตาเล็งที่เป้าหมายผ่านศูนย์หลังและศูนย์หน้า ๘๘ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ .ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผน เดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓. ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่ากึ่งขวาหันจังหวะหนึ่ง คาบอก “เป็นคาๆ” จากนั้น ก้าวเท้าซ้ายไปทางซ้าย เท้าทั้งสองข้างห่ างกันประมาณหนึ่งช่วงไหล่ แนวเท้าทั้งสองข้างขนานกัน มือทั้งสองข้างถือปืนอยู่ในท่าเตรียมใช้อาวุธ สายตามองตรงไปที่เป้าหมาย ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินคาบอก “นั่งราบนั่งเตรียมยิง.

การปฏิบัติ : ท่าเลิกนั่งราบยิง แบ่งการปฏิบัติออกเป็น ๓ ตอน “เลิกยิง” ตอนที่หนึ่ง ตอนที่สอง ตอนที่สาม ตอนที่ ห นึ่ ง : เมื่ อ ได้ ยิ น ค าบอก “เลิ ก ยิ ง .ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผนเดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓. ท่าเลิกยิงจากท่านั่งราบยิง ๑. ตอนที่ ห นึ่ ง ” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ล ะมื อ ขวาจากด้ า มปื น มาตบจั บ ที่ สันพานท้ายปืน ในลักษณะคีบด้วยนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันอยู่ด้านนอก นิ้วก้อยเสมอแผ่นยาง คาบอก “รวด” รองพานท้าย ข้อศอกขวาเปิดขนานกับพื้น พร้อมกันนั้นให้เงยศีรษะขึ้น สายตามองตรงไปที่เป้าหมาย ส่วนอื่นๆ ของร่างกายยังคงอยู่ในลักษณะเดิม ตอนที่ สอง : เมื่อได้ยิ น คาบอก “เลิ ก ยิง .คาบอก : เป็นคาบอก “รวด” ใช้คาบอก “เลิกยิง” ๕. ตอนที่ ส าม” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ บิ ด ล าตั ว มาทางซ้ า ย ๔๕ องศา โดยใช้ ส้ น เท้ า ขวาเป็ น จุ ด หมุ น จากนั้ น น าเท้ า ซ้ า ยมาชิ ด เท้ า ขวาในลั ก ษณะการวาดเท้ า ไป ด้ า นข้ า ง ขาเหยียดตึง แล้วอัดส้นเท้าอย่างแข็งแรง กลับมาอยู่ในท่าเตรียมใช้อาวุธ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๘๙ .เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น เอ็ม ๔ เอ ๑ “ท่าเลิกยิงจากท่านั่งราบยิง” ๒. ตอนที่ส อง” ให้ ผู้ ปฏิบั ติล ะมือขวาจากพานท้ายปื นไปตบพื้ น ด้านหลังทางขวาแล้ว ดันตัวให้ลุกขึ้นยื น โดยไม่ให้ เท้าทั้งสองข้างเคลื่ อนที่ จากนั้นใช้มือขวามาตบจับ ที่ ท่าเลิกยิงจากท่านั่งราบยิง พานท้ายปืนในลักษณะคีบ แล้วลดพานท้ายปืนลงอยู่ในลักษณะของท่าเตรียมใช้อาวุธอย่างแข็งแรง ตอนที่ ส าม : เมื่ อ ได้ ยิ น ค าบอก “เลิ ก ยิ ง .ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม ๔.

คาบอก : เป็นคาบอก “เป็นคาๆ” ใช้คาบอก “นอน.การปฏิบัติ : ท่านอนยิง เป็นท่าที่ปฏิบัติต่อจากท่าเตรียมใช้อาวุธ แบ่งการปฏิบัติออกเป็น ๓ ตอน ท่าเตรียมใช้อาวุธ “นอน.ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผน เดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓. เตรียมยิง” ๕.เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น เอ็ม ๔ เอ ๑ “ท่านอนยิง” ๒. ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามาจับด้ามปืนในลักษณะ การอบ โดยให้นิ้วชี้พาดไปตามโกร่งไกปืน จากนั้นบิดลาตัวลงทางขวา ตั้งข้อศอกขวาลงบนพื้น แล้วก้ม ศีรษะ ให้บริเวณแก้มแนบชิดติดพานท้ายหลังโครงศูนย์หลัง ยกหัวเข่าขวาออกจากลาตัวพอสมควรเพื่อจัดท่า ยิง ให้มั่นคง สายตาเล็งที่เป้าหมายผ่านศูนย์หลังและศูนย์หน้า ๙๐ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ .ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม ๔. ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ ปฏิบัติ ปฏิบัติท่ากึ่งขวาหันจังหวะหนึ่ง จากนั้นก้าวเท้าซ้ายไปทางซ้าย เท้าทั้งสองข้างห่างกันประมาณหนึ่งช่ว งไหล่ แนวเท้าทั้งสองข้างขนานกัน มือทั้งสองข้างถือปืนอยู่ในท่าเตรียมใช้อาวุธ สายตามองตรงไปที่เป้าหมาย คาบอก “เป็นคาๆ” ตอนที่ ส อง : เมื่ อ ได้ ยิ น ค าบอก “นอนเตรี ย มยิ ง . ตอนที่ ส อง” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ คุ ก เข่ า ทั้ ง สองข้ า งพร้ อ มกั น โดยให้ปฏิ บัติในท่านั่ งสู งก่อนแล้ ว จึ งคุก เข่าทั้งสองข้างลงบนพื้น หั ว เข่าทั้งสองข้างห่ างกันตามธรรมชาติ ยื ด ล าตั ว ให้ ตั้ ง ตรงอยู่ บ นหั ว เข่ า ทั้ ง สองข้ า ง จากนั้น ละมื อ ขวาจากพานท้ า ยปื น ไปตบลงบนพื้ น ด้ า นหน้ า พร้อมโน้มตัวไปด้านหน้า ใช้มือขวาค้ายันพื้นไว้ แล้วจึงทรุดตัวลงนอนบนพื้น โดยใช้ศอกซ้ายวางลงบนพื้น และบิดลาตัวขึ้นไปทางซ้ายเล็กน้อย มือซ้ายการอบด้ามปืนด้านหน้า แล้วพลิกปืนให้ด้ามชี้ไปทางด้านขวา ปื น จะพาดไปกั บ แขนซ้ า ยท่ อ นล่ า ง จากนั้ น ละมื อ ขวาจากพื้ น มาตบจั บ ที่ พ านท้ า ยปื น ในลั ก ษณะคี บ นาพานท้ายปืนเข้าร่องไหล่ขวา ข้อศอกขวาเปิดขนานกับพื้น ท่านอนยิง ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินคาบอก “นอนเตรียมยิง. เตรียมยิง” ตอนที่หนึ่ง ตอนที่สอง ตอนที่สาม ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยิ นคาบอก “นอนเตรียมยิง. ท่านอนยิง ๑.

ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวาที่จับสันพานท้ายปืนมาตบลง บนพื้นประมาณแนวหน้าอก แล้วดันตัวขึ้นพร้อมกับคุกเข่าทั้งสองข้าง จากนั้นลุกขึ้นยืน แล้วใช้มือขวามา ท่าเลิกยิงจากท่านอนยิง ตบจับที่พานท้ายปืนในลักษณะคีบ และลดพานท้ายปืนลงอยู่ในลักษณะของท่าเตรียมใช้อาวุธอย่างแข็งแรง ตอนที่ ส าม : เมื่ อ ได้ ยิ น ค าบอก “เลิ ก ยิ ง . ตอนที่ ส าม” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ บิ ด ล าตั ว มาทางซ้ า ย ๔๕ องศา โดยใช้ ส้ น เท้ า ขวาเป็ น จุ ด หมุ น จากนั้ น น าเท้ า ซ้ า ยมาชิ ด เท้ า ขวาในลั ก ษณะการวาดเท้ า ไป ด้ า นข้ า ง ขาเหยียดตึง แล้วอัดส้นเท้าอย่างแข็งแรง กลับมาอยู่ในท่าเตรียมใช้อาวุธ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๙๑ .การปฏิบัติ : ท่าเลิกนอนยิง เป็นท่าที่ปฏิบัติต่อจากท่าเตรียมใช้อาวุธ แบ่งการปฏิบัติออกเป็น ๓ ตอน “เลิกยิง” ตอนที่หนึ่ง ตอนที่สอง ตอนที่สาม ตอนที่ ห นึ่ ง : เมื่ อ ได้ ยิ น ค าบอก “เลิ ก ยิ ง .คาบอก : เป็นคาบอก “รวด” ใช้คาบอก “เลิกยิง” ๕. ท่าเลิกยิงจากท่านอนยิง ๑.ความมุ่ ง หมาย : เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามแบบฝึ ก และเป็ น ระเบี ย บแบบแผนเดี ย วกั น ของ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม ๔. ตอนที่ ห นึ่ ง ” ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ล ะมื อ ขวาจากด้ า มปื น มาตบจั บ ที่ คาบอก “รวด” พานท้ายปืนในลักษณะคีบสันพานท้ายปืนด้วยนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน นิ้วก้อยเสมอแผ่น ยาง รองพานท้าย ข้อศอกขวาเปิดขนานกับพื้น พร้อมกับบิดลาตัวขึ้นทางซ้ายเล็กน้อย ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินคาบอก “เลิกยิง.เรื่องที่จะทาการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น เอ็ม ๔ เอ ๑ “ท่าเลิกยิงจากท่านอนยิง” ๒.

ท่ายิงประทับหน้าท้อง คาบอก : ใช้คาบอก “ยืนประทับหน้าท้อง. ท่ายิงฉับพลัน ท่ายิงฉับพลัน สามารถปฏิบัติได้ ๘ ท่า ดังนี้ ๑. ยิง” การปฏิบัติ : ก้าวเท้าซ้ายเฉียงไปข้างหน้าทางซ้ายประมาณครึ่งก้าว ปลายเท้า ทั้งสองชี้ไปในทิศทางตรงหน้า ย่อเข่าเล็กน้อยให้น้าหนักตัวตกอยู่กึ่งกลางลาตัว มือทั้งสองนาปืนมาประทับสะโพกด้านขวาบริเวณกระดูกเชิงกราน การเลิกยิง : ก้าวเท้าซ้ายกลับมาชิดเท้าขวา นาปืนลงมาอยู่ในท่าเริ่มต้น ท่าเริ่มต้น ท่ายิงประทับสะโพก ๓.ท่ายืนยิงประทับไหล่ คาบอก : ใช้คาบอก “ยืนประทับไหล่. ทางซ้าย).ยิง” การปฏิบัติ : ก้าวเท้าซ้ายเฉียงไปข้างหน้าทางซ้ายประมาณครึ่งก้าว ปลายเท้า ทั้งสองชี้ไปในทิศทางตรงหน้า ย่อเข่าเล็กน้อยให้น้าหนักตัวตกอยู่กึ่งกลางลาตัว มือทั้งสองนาปืนมาประทับบริเวณหน้าท้อง ให้พานท้ายปืนวางทาบอยู่ที่หน้าท้อง ท่าเริ่มต้น การเลิกยิง : ก้าวเท้าซ้ายกลับมาชิดเท้าขวา นาปืนลงมาอยู่ในท่าเริ่มต้น ท่ายิงประทับหน้าท้อง ๔. ยิง” การปฏิบัติ : ก้าวเท้าซ้ายเฉียงไปข้างหน้าทางซ้าย มือทั้งสองยกปืนมาประทับ เสมอแนวไหล่ โน้มน้าหนักตัวไปข้างหน้า การเลิกยิง : ก้าวเท้าซ้ายกลับมาชิดเท้าขวา นาปืนลงมาอยู่ในท่าเตรียมเริ่มต้น ท่าเริ่มต้น ท่ายืนยิงประทับไหล่ ๒.ท่ายิงประทับสะโพก คาบอก : ใช้คาบอก “ยืนประทับสะโพก.ท่านั่งสูงกระโดดยิงสามทิศทาง คาบอก : ใช้คาบอก “นั่งสูงกระโดดยิงตรงหน้า (ทางขวา. ยิง” การปฏิบัติ : กระโดดทรุดตัวลงนั่งชันเข่าทั้งสองข้าง โดยให้ปลายเท้าทั้งสองอยู่แนวเดียวกัน ส้นเท้าทั้งสองข้างเปิด มือทั้งสองยกปืนมาประทับเสมอแนวไหล่ กระโดดหมุนตัวไปขวา กระโดดหมุนตัวกลับมาตรงหน้า กระโดดหมุนตัว ไป ทางซ้าย จากนั้นกระโดดหมุนตัวกลับมาตรงหน้า การเลิกยิง : ลุกขึ้นยืนกลับสู่ท่าเริ่มต้น ท่ายิงฉับพลัน ท่าเตรียมยิงฉับพลัน ท่ายืนยิงระดับไหล่ ท่ายิงประทับสะโพก ท่ายิงประทับหน้าท้อง ๙๒ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ .

๕. ทางซ้าย).ท่านั่งยิงพับเข่าหน้า คาบอก : ใช้คาบอก “นั่งยิงพับเข่าหน้า (ทางขวา.ท่ายืนยิงตรงหน้า คาบอก : ใช้คาบอก “ยืนยิงตรงหน้า (ทางขวา. ยิง” การปฏิบัติยิงตรงหน้า : ก้าวเท้าซ้ายเฉียงไปข้างหน้าทางซ้ายประมาณครึ่งก้าว มือทั้งสองยกปืนมาประทับเสมอแนวไหล่ โน้มน้าหนักตัวไปข้างหน้า การปฏิบัติยิงทางขวา : ก้าวเท้าซ้ายเฉียงไปข้างหน้าทางซ้ายประมาณครึ่งก้าว จากนั้นบิดลาตัวและเท้าทั้งสองข้าง ไปทางขวา โดยใช้ปลายเท้าเป็นจุดหมุน พร้อมกับใช้มือทั้งสองยกปืนมาประทับเสมอแนวไหล่ โน้มน้าหนักตัวไปข้างหน้า การปฏิบัติยิงทางซ้าย : ก้าวเท้าซ้ายเฉียงไปข้างหน้าทางซ้ายประมาณครึ่งก้าว จากนั้นบิดลาตัวและเท้าทั้งสองข้าง ไปทางซ้าย โดยใช้ปลายเท้าเป็นจุดหมุน พร้อมกับใช้มือทั้งสองยกปืนมาประทับเสมอแนวไหล่ โน้มน้าหนักตัวไปข้างหน้า การเลิกยิง : ชักเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวา กลับมาอยู่ในท่าเริ่มต้น ท่าเริ่มต้น ท่ายืนยิงตรงหน้า ท่ายืนยิงทางขวา ท่ายืนยิงทางซ้าย ๖. ยิง” การปฏิบัติยิงตรงหน้า : ก้าวเท้าซ้ายเฉียงไปข้างหน้าทางซ้ายประมาณครึ่ง ก้าว พับเข่าซ้ายลงไปทางขวา พร้อมกับตั้ง เข่าขวา ใช้มือทั้งสองยกปืนมาประทับเสมอแนวไหล่ การปฏิบัติยิงทางขวา : ก้าวเท้าซ้ายเฉียงไปข้างหน้าทางซ้ายประมาณครึ่งก้าว พับเข่าซ้ายลงไปทางขวา พร้อมกับ ตั้ง เข่าขวา บิดลาตัวไปทางขวา ใช้มือทั้งสองยกปืนมาประทับเสมอแนวไหล่ การปฏิบัติยิงทางซ้าย : ก้าวเท้าซ้ายเฉียงไปข้างหน้าทางซ้ายประมาณครึ่งก้าว บิดลาตัวและเท้าทั้งสองข้างไปทางซ้าย โดยใช้ปลายเท้าเป็นจุดหมุน พับเข่าขวาลงไปทางซ้าย พร้อมกับตั้งเข่าซ้าย ใช้มือทั้งสองยกปืนมาประทับเสมอแนวไหล่ การเลิกยิง : ลุกขึ้นยืนกลับสู่ท่าเริ่มต้น ท่ายิงฉับพลัน ท่าเริ่มต้น ท่านั่งยิงพับเข่าหน้า ท่านั่งยิงพับเข่าหน้าทางขวา ท่านั่งยิงพับเข่าหน้าทางซ้าย โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๙๓ . ทางซ้าย).

ยิง” การปฏิ บั ติยิ ง ตรงหน้ า : ก้ าวเท้า ซ้ ายเฉีย งไปข้ างหน้า ทางซ้ ายประมาณครึ่ง ก้ าว ดึง เท้า ขวาไปด้ า นหลั งทางซ้ า ย จากนั้นพับเข่าขวาลง พร้อมกับตั้งเข่าซ้าย ไม่นั่งบนส้นเท้า ใช้มือทั้งสองยกปืนมาประทับเสมอแนวไหล่ การปฏิบัติยิงทางขวา : ก้าวเท้าซ้ายเฉียงไปข้างหน้าทางซ้ายประมาณครึ่งก้าว พับเข่าซ้ายลงไปทางขวา พร้อมกับ ตัง้ เข่าขวา ไม่นั่งบนส้นเท้า บิดลาตัวไปทางขวา ใช้มือทั้งสองยกปืนมาประทับเสมอแนวไหล่ การปฏิ บั ติ ยิ ง ทางซ้ า ย : ก้ า วเท้ า ซ้า ยเฉีย งไปข้ างหน้ าทางซ้ า ยประมาณครึ่ ง ก้ าว ดึง เท้ าขวาไปด้า นหลั ง ทางซ้ า ย จากนั้นพับเข่าขวาลง พร้อมกับตั้งเข่า ซ้าย ไม่นั่งบนส้นเท้า จากนั้นบิดลาตัวไปทางซ้าย ใช้มือทั้งสองยกปืนมาประทับ เสมอแนวไหล่ การเลิกยิง : ลุกขึ้นยืนกลับสู่ท่าเริ่มต้น ท่าเริ่มต้น ท่านั่งยิงพับเข่าหลัง ท่านั่งยิงพับเข่าหลัง ท่านั่งยิงพับเข่าหลัง ๘. ทางซ้าย). ยิง” การปฏิบัติ : คุกเข่าซ้ายไปด้านหน้าทางขวา ทรุดตัวลงนอนโดยใช้ท่อนขาบน และท่อนแขนบนรับน้าหนักตามลาดับ จากนั้นพลิกตัวลงนอนคว่า ขาทั้งสองข้างแยกออกจากกัน เท้าแบนราบไปกับพื้น แล้วนาปืนมาประทับเข้าที่ร่องไหล่ การเลิกยิง : พลิกตัวตะแคงไปด้านซ้าย จากนั้นงอขาขวาแล้วถีบไปด้านหลัง ดึงตัวขึ้นอยู่ในท่าพับเข่าหน้า จากนั้น ลุกขึ้นยืนกลับสู่ท่าเริ่มต้น ท่ายิงฉับพลัน ท่าเริ่มต้น ท่านอนยิง ๙๔ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ . ๗.ท่านั่งยิงพับเข่าหลัง คาบอก : ใช้คาบอก “นั่งยิงพับเข่าหลัง (ทางขวา.ท่านอนยิง คาบอก : ใช้คาบอก “นอนยิง.

ภาคผนวก โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ .

โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ .

โครงนาลูกเลื่อน ประกอบด้วย ๒.อัตโนมัติ (A= Automatic) โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ .๓ ลูกเลื่อนและสลักบังคับลูกเลื่อน ๒.ประกอบ ๑.การปลดแผ่นปลดลูกเลื่อน (อยู่บริเวณด้านหลังช่องใส่ซองกระสุน) เพื่อให้ลูกเลื่อนวิ่งไปข้างหน้าหลังจากเปลี่ยน ซองกระสุนใหม่แล้ว การถอด . ภาคผนวก การใช้งานอาวุธปืนเล็กสั้นไมโครทาโวร์ X95 ๑.การเปลี่ยนซองกระสุน ๓.๑ แหนบส่งลูกเลื่อน ๒.ห้ามไก (S=Safe) ๒.๒ ชุดรับแรงกระแทก ๒.ชุดลากล้องและโครงปืน ๒.การบรรจุซองกระสุนเข้ากับตัวปืน ๒.ยิงทีละนัด (R= Regular) ๓.๔ เข็มแทงชนวน ๓.ประกอบได้ ๓ ชิ้นส่วนใหญ่ คือ ๑.ซองกระสุน หมายเหตุ : (รายละเอียดในการถอด – ประกอบในขั้นผู้ใช้งานให้ดูจากคู่มือการใช้งาน) คันบังคับการยิงสามารถจัดปรับได้ ๓ ตาแหน่งคือ ๑.การให้การหล่อลื่นในจุดที่ต้องให้การหล่อลื่นในระหว่างใช้งาน การถอด .ประกอบในขั้นผู้ใช้ สามารถถอด .การถอดประกอบในขั้นผู้ใช้งาน ๓.การตรวจความปลอดภัยของอาวุธ ๒.

ภาคผนวก

ข้อมูลทางเทคนิคปืนเล็กสั้นไมโครทาโวร์ X95
ความกว้างปากลากล้อง ๕.๕๖ มิลลิเมตร
ระบบการทางานของปืน ทางานด้วยแก๊ส (Gas operation)
เครื่องป้อนกระสุน ซองกระสุนขนาด ๓๐ นัด
จังหวะการยิง ยิงทีละนัด (R=Regular) และ
ยิงเป็นชุด (A=Automatic)
ความยาวของปืนทั้งกระบอก ๕๙๐ มิลลิเมตร
ความยาวของลากล้อง (ไม่รวมปลอกลดแสง) ๓๓๐ มิลลิเมตร
น้าหนักปืนทั้งกระบอก ๓ กิโลกรัม
เกลียวลากล้อง ๖ เกลียวเวียนขวา ครบรอบในระยะทาง ๗ นิ้ว
อัตราเร็วในการยิง ๗๐๐ – ๑,๐๐๐ นัด / นาที
ความเร็วต้น ๘๘๐ เมตร / วินาที
ระยะยิงหวังผล ๔๐๐ เมตร
ระยะยิงไกลสุดประมาณ ๓,๕๓๔ เมตร
ชนิดของกระสุนที่ใช้งาน (5.56 x 45 มม. นาโต้) แบบต่างๆ ดังนี้
- กระสุนธรรมดา M855, SS109
- กระสุนส่องวิถี M856
- กระสุนฝึกบรรจุ M199
- กระสุนซ้อมรบ M200

โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ภาคผนวก

ชุดองค์ประกอบหลักที่สามารถ ถอด – ประกอบได้โดยผู้ใช้
ปืนเล็กสั้นไมโครทาโวร์ X95

ชุดลากล้อง และโครงปืน ชุดโครงนาลูกเลื่อน

ซองกระสุนขนาดความจุ ๓๐ นัด

ชุดรับแรงกระแทก

ชุดโครงนาลูกเลื่อน

ชุดลูกเลื่อน เข็มแทงชนวน สลักบังคับลูกเลื่อน

โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ภาคผนวก

ปืนเล็กสั้น ไมโครทาโวร์ X95๒ ๗

๑๖
๑๔
๑๓ ๘
๑๕ ๑๒
๑๑
๑๐ ๙

๑.ปลอกลดแสง ๙.ช่องใส่ซองกระสุน
๒.หูกระวินบน ๑๐.ซองกระสุน
๓.กล้องเล็งสะท้อนภาพ MEPRO 21M ๑๑.ด้ามปืนด้านหลัง
๔.หูกระวินกลาง ๑๒.คันบังคับการยิง
๕.อะแด๊ปเตอร์ติดอุปกรณ์กล้องเล็ง ๑๓.ไกปืน
๖.ช่องคัดปลอก ๑๔.ปุ่มปลดซองกระสุน
๗.หูกระวินล่าง ๑๕.ด้ามปืนด้านหน้า
๘.ปุ่มปลดโครงนาลูกเลื่อน ๑๖.ด้ามคันรั้ง

โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

๗ กิโลกรัม (น้าหนักเปล่า) ๓.๕๖ x ๔๕ มม.ยิงกึ่งอัตโนมัติ (S = Semi) ๓.ยิงอัตโนมัติ (A = Automatic) ชนิดของกระสุนที่ใช้งาน (๕.กระสุนธรรมดา M855.๘ นิ้ว (พับพานท้าย) ความยาวลากล้อง ๑๔.ห้ามไก (S = Safe) ๒.๕ นิ้ว กระสุน ๕. ภาคผนวก ข้อมูลทางเทคนิคอาวุธปืนเล็กสั้น M4 A1 น้าหนัก ๒. SS109 .กระสุนฝึกบรรจุ M199 .๑ กิโลกรัม (กระสุน ๓๐ นัด) ความยาว ๓๓ นิ้ว (ยืดพานท้าย) ๒๙.กระสุนส่องวิถี M856 .๕๖ x ๔๕ มม.นาโต้) แบบต่างๆ ดังนี้ .กระสุนซ้อมรบ M200 โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ .นาโต้ การทางาน ระบบแก๊ส ลูกเลื่อนหมุนตัวขัดกลอน ปลดล็อคด้วยแรงดันก๊าซ เป่าห้องลูกเลื่อนโดยตรง อัตราการยิง ๗๐๐ .๙๕๐ นัดต่อนาที ความเร็วปากกระบอก ๙๑๐ เมตรต่อวินาที ระยะหวังผล ๕๐๐ เมตร ระบบป้อนกระสุน กระสุนในซองกระสุน ๓๐ นัด คันบังคับการยิงสามารถจัดปรับได้ ๓ ตาแหน่งคือ ๑.

ภาคผนวก ชุดองค์ประกอบหลักที่สามารถ ถอด .ประกอบได้โดยผู้ใช้ ชุดลากล้อง และโครงปืน ชุดโครงนาลูกเลื่อน คันรั้งลูกเลื่อน ซองกระสุนขนาด ชุดรับแรงกระแทก ความจุ ๓๐ นัด ประกับรองมือ ชุดลูกเลื่อน ชุดโคร่งลูกเลื่อนส่วนล่าง โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ .

ภาคผนวก คํากล่าวสัตย์ปฏิญาณ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ข้าพระพุทธเจ้า จักถวายความจงรักภักดี ถวายความปลอดภัย และจักรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพ แห่งราชวงศ์จักรี จนกว่าชีวิตจะหาไม่ ข้ า พร ะพุ ท ธเจ้ า จั ก เชิ ดชู แล ะรั กษาไว้ ซึ่ ง เกี ย ร ติ ย ศ เกี ย ร ติ ศั ก ดิ์ ของทหารมหาดเล็ ก ราชวั ล ลภรั ก ษาพระองค์ ทั้ ง จะปฏิ บั ติ ต น ให้ เ ป็ น ที่ ไ ว้ ว าง พระราชหฤทัย ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทุกประการตลอดไป โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ .

ไม่รักษามารยาทให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมทหาร ๔.เกียจคร้าน ละทิ้ง หรือเลินเล่อ ต่อหน้าที่ราชการ ๖.ใช้กิริยาวาจาไม่สมควร หรือประพฤติไม่สมควร ๘.ไม่รักษาระเบียบการเคารพ ระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อย ๓.ก่อให้แตกความสามัคคีในคณะทหาร ๕.ไม่ ตั ก เตื อ นสั่ ง สอน หรื อ ลงทั ณ ฑ์ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา ที่ ก ระท าความผิ ด ตามโทษานุโทษ ๙.เสพเครื่องดองของเมาจนเสียกิริยา โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ .ดื้อดึง ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลย ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน ๒.ภาคผนวก วินัยทหาร ๙ ข้อ ๑.กล่าวคาเท็จ ๗.

ภาคผนวก คาถาปิดทองหลังพระ ปรมฺมุขกตปุญฺโญ อปฺปิจฺโฉ อมหิจฺฉโก อสโฐ เจ อมายาวี ตทา เทวาปิยาภโย ย ย เทว อุปฺปาตาทิ สพฺพนฺต เต นิวาริต สพฺเพ พุทฺธานุรกฺขนฺตุ สพฺพโสตฺถี ภวนฺตุ เต ปิดทองหลังพระไม่เหิมเกริม ทะเยอทะยาน ไม่เอาหน้า และในเวลาเดียวกัน พระและเทพก็จะคุ้มครองให้เจริญ เป็นฉากกาบังภัย ตลอดจนสิ่งชั่วร้ายอัปมงคล ไม่ให้บังเกิด และครอบงาพระองค์ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ .

โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ .