You are on page 1of 5

Är jag född, så vill jag leva (sång nr 16

)
Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009

#
Tenor 1 V c  

# c œ. œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ # œ œ œ œJ . 
Tenor 2 V
(+ Tenor 1)

?# c œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ . 
œ. œ œ œ
Är
jag född, så vill jag le - va och må väl på bäs - ta vis,

Basso 1

?# c œ. 
Är jag född, så vill jag le - va och må väl på bäs - ta vis,

Basso 2
œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ #œ œ œ œ J
Är jag född, så vill jag le - va och må väl på bäs - ta vis,

# œ. Nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. ‰ j
œ œ œ œ œ œ œ 
3

T2 V œ œ œ œ .

?# œ . œœ œ
som
en A - dam
œ œ œ œ œ œ œ œ œ. ‰
med sin E - va ut - i pa- ra- dis; stek - ta spar - var ut - i mun - nen få,


3

B1

?# œœ œ œ j
som en A - dam med sin E - va ut - i pa- ra- dis;

œ œ œ œ œ ‰ œ œ
3

B2
œ. œ œ œ œ œ œ N œ œ œ . œ # œ œ.
som en A - dam med sin E - va ut - i pa- ra- dis; stek - ta spar - var ut - i mun - nen få,

© Eva Toller 2009

ka nek .ne bör .sa pols. tum . när min hjär .tar.na.  dric .na. © Eva Toller 2009 . tum .ka vak . œ œ œ œ œ œ Vid min flas . œ œ œ œ œ œ œ 8 T2 V J ?# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sjung .ta tän .sa pols.pa den mitt hjär . jar dom .ne bör . œ . œ œ œ Nœ œ.na.ka. œ œ œ œ # œ œ œ œJ . œ œ œ œ œ J  œ.ker på.ka vill jag som . œ. .på ro .la då och då.a vi . dan .sor gå.na näropp. dan .ka nek .a vi .sor.sor gå.  8 B1 J ?# sjung . # œ. min hjär .på ro . N œ œ œ œ. œ #œ 10 B2 œ œ J œ.na opp.  œ œ œ œ œ œ œ œ œ.  œ.  6 B2 klap . B1 ?# œ.  6 B1 J œ œ ?# œ œ œ œ œ œ œJ .  vid min flic .na.pa den mitt hjär .na. klap .jar dom . so .jar dom . så vill jag leva (sång nr 16) # j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ 10 T2 V ? # œ. # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.la då och då.ker på.ne bör .ka vak .  dric . œ œ œ œ œ œ vid min flic . Är jag född.  6 T2 V J ? # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ 10 vid min flic .sor.ta tän . Vid min flas .na opp.ka vak . so .na.va sött och up .  œ œ œ 8 B2 œ.ka vill jag som .va sött och up . œ œ œ Vid min flas .ka œ œ œ œ vill jag som . -2. när min hjär .ka.tar.  œ .

œ œ #œ œ œ œ œ nœ.nark.na da . ‰ œ .na da .gar då för. œ œ œ œ œ œ œ œ .svin . œ œ œ 12 sak.chus strup .  œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.mo .gar då för. Mi. œ Ve . ‰ 15 B2 œ. 12 T2 V ?# œ œ œ œ œ. Bac .na da . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.ge .svin . Är jag född. nus bliv vår hjärt . ‰ 15 B1 ?# Ve .na lus.chus strup .  Mi.park.na. œ.  T1 V J # œ œ œ œ œ. 15 # œ. Bac .tar sig mitt lopp.na.tar sig mitt lopp.mo .chus strup .tigt på min sor . nus bliv vår hjärt .nark.tigt på min sor .svin .svin .na.  sak. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.na lus.ge . nus bliv vår hjärt .gar då för.gu .na da .tar sig mitt lopp. ‰ œ.mo . ‰ T1 V # œ. ‰ 15 T2 V ? # œ. Mi.na lus.ge . Nœ œ Ve . œ œ œ œ œ œ œ œ.gu .gar då för.park. Bac .din .din .gu .nark. B1 ?# œ œ œ œ .mo . œ œ œ œ œ œJ . œ #œ œ 12 B2 œ œ œ J sak.nark.tigt på min sor . © Eva Toller 2009 . Ve .park. så vill jag leva (sång nr 16) 12 #  œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. -3.na. Mi.din .ge .na lus. œ œ œ œ œ œ œ Nœ œ œ œ œ œ. ‰ œ.din .chus strup . Bac .tigt på min sor .park.gu . nus bliv vår hjärt . œ œ œ œ # œ œ œ œJ .

ris ta ut . Är jag född.tid tors .ten su .tre .send i för .tid tors .  17 B1 J ?# œ œ œ œ j  œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.ser nå .i.  Snä .nor tu .pa vi.  ta mig tun . -4.te Chlo .tre .nor tu .tig bli.i. œ #œ œ œ 17 B2 œ.tid tors .ten su .gon mig för fyl .nor tu .  19 B1 J ? # œ œ œ œ œ œ œ œ.  T1 V J J # Får jag in .le . så vill jag leva (sång nr 16) 17 # œ œ œ œ œ œ #œ œ œ.ten su .  œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ .  19 T2 V ?# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.tig bli.ris ta ut .tid tors .  hut för tun .nor tu .  œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.send i för .te Chlo .nor tu .nor tu .te Chlo . © Eva Toller 2009 .send i för . ?# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.pa vi.tig bli.send i för .  Får jag in .tre . J Snä .nor tu .ri: hut för tun . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 17 T2 V œ œ œ œ . ta mig tun .  œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.pa vi.  T1 V J J # j j  Snä .  œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.ris ta ut .ten su .tre .send! Han skall all .ser nå .i.send! Han skall all .send! Han skall all .pa vi.tig bli.gon mig för fyl . 19 B2 œ J J Får jag in . œ œ œ .nor tu .ri: hut för tun . 19 # œ œ œ œ œ œ œ œ œ.ser nå .ri: hut för tun . ta mig tun .gon mig för fyl . ta mig tun . œ œ œ œ œ œ œ œ œJ .send! Han skall all .le .le .

kam . œ œ # œ œ œ œJ . œ œ J Kom.ra .ter. œ œ œ Nœ œ œ œ œ œ.mer för vår syn.ma. œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ 21 B2 œ.  œ œ œ œ œ. den med sin dim . lät oss stim . œ œ #œ œ œ œ œ nœ. œ œ œœ 21 T2 V ?# œ .ma skym .ma. T1 V # œ.  Kom. den med sin dim . B1 ?# Till dess dö .mer för vår syn.schoff upp i skyn! œ œ.mer för vår syn. 23 Till dess dö .ma. den med sin dim .ma skym . 23 B2 œ. kam . lät oss stim .mer för vår syn. œ œ. Nœ œ Till dess dö . 23 T2 V ? # œ.ra . schoff upp i skyn! œ œ œ œ œ œ. œ œ œ 21 Kom. lät oss stim . œ œ œ œ œ œJ .  Kom.  T1 V J # œ.ma skym . œ œ œ œ œ œ œ œ.ter. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. lät oss stim .schoff upp i skyn! 23 # œ. © Eva Toller 2009 .ra . så vill jag leva (sång nr 16) 21 # œ. schoff upp i skyn! B1 ?# œ. den med sin dim . punsch och bi . œ œ œ œ œ œ œ œ.ter. punsch och bi . kam . kam .ma skym .ter.ma. Är jag född. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. -5. punsch och bi . punsch och bi .ra . œ œ œ œ œ Till dess dö .

Related Interests