You are on page 1of 43

 UN}M ¥ sL«

W‡M‡‡« ‡ ±¥≥π WM W(« È– ±∂ v —œUB« ≥¥ œb‡‡‡‡F«


Êu«Ë WœU(«  Â ≤∞±∏ WM fD√ ≤∑  o«u*«  ‡  —dJ
≤∞±∏ WM fD√ ≤∑ v ‡ —dJ ≥¥ œbF« ≠ WOLd« …bd'« ≤

≤∞±∏ WM ±∏∞ r— ÊuU


ÂöŽù«Ë WU×B« rOEMð Êu½U —«bSÐ
ÂöŽù« rOEM² wKŽ_« fK:«Ë
VFA« rU
W—uNL'« fOz—
∫ ÁU—b√ bË ¨ tB vü« ÊuUI« »«uM« fK —d

© vË_« …œU‡‡‡*« ¨
vK_« f?K:«Ë Âö??ù«Ë W??U?????B« rO?EM ÊQ?? v o?«d*« ÊuU??I?« ÂUJQ q?L??FÔ

WOö?ù«Ë WOH?B« qzUu«Ë  UR*«Ë  UU?OJ« lOL vK tUJ√ Èd?Ë ¨ Âöù« rOEM

vB?A« vËdJù« »U?(« Ë√ WKOu« Ë√ lu*« p– s vM?ÔË ¨ W?OËdJù« l«u*«Ë

Æ p– ·ö vK o«d*« ÊuUI« hM r U

© WOU« …œU‡‡‡*« ¨
W‡‡‡?OËd?Jù« l«u?*«Ë W?O?ö??ù«Ë W?O??H??B« q?zU?u«Ë  U???R*«Ë  UU?O?J« vK

t‡‡?‡UJ_ U·?‡‡I‡‡? U‡‡N??U??{Ë√ ou? Ê√ o«d*« ÊuU??I« ÂUJ?Q qL??F« a—U? v W??LzU??I«

Æ WcOHM« WzöU qLF« a—U s dN√ W ‰ö p–Ë ¨ WcOHM« tzôË

© WU« …œU‡‡‡*« ¨
≤∞±∂ WM π≤ r— ÊuU?I?«Ë ¨ W?U??B« rOEM ÊQ?A ±ππ∂ WM π∂ r?— ÊuU?I« vGKÔ

ÊuUI« «c ÂUJ√ nUÔ rJ q vGKÔ U?L ¨ Âöù«Ë WUBK v?R*« rOEM« ÊuU —«bS

Æ o«d*« ÊuUI«Ë

© WF«d« …œU‡‡‡*« ¨
tUU?B«Ë tU?N …dU? v vU(« tKOJA? Âöù« rOEM vK_« fK:« dL?

Æ o«d*« ÊuUI« ÂUJ_ UÎIË bb'« tKOJA —«d —Ëb 5 v≈


≥ ≤∞±∏ WM fD√ ≤∑ v ‡ —dJ ≥¥ œbF« ≠ WOLd« …bd'«

© WU)« …œU‡‡‡*« ¨
dN√ Wö ‰ö ¡«—“u« fK fOz— s —«dI o«d?*« ÊuUIK WcOHM« Wzö« —bB

Âö‡?‡‡?‡ù« r?‡‡‡?OE?M v?K_« f?K:« s? q È√— c????√ b????F? p–Ë ¨ t? qL????F?« a—U? s

Æ 5Oöù«Ë 5OHB« vUIË Âöû WOM u« WON«Ë WUBK WOM u« WON«Ë

© WœU« …œU‡‡‡*« ¨
Æ ÁdA a—U vU« ÂuO« s t qLFÔË ¨ WOLd« …bd'« v ÊuUI« «c dAMÔ

Æ UNMO«u s ÊuUI cHMÔË ¨ WËb« -U ÊuUI« «c rBÔ

‡ ±¥≥π WM W(« È– ±∂ v W|—uNL'« WUzd —b

Æ  Â ≤∞±∏ WM fD√ ≤∑ o«u*« 

v‡O« ÕU‡H« b


≤∞±∏ WM fD√ ≤∑ v ‡ —dJ ≥¥ œbF« ≠ WOLd« …bd'« ¥

WUB« rOEM ÊuU


ÂöŽù« rOEM² wKŽ_« fK:«Ë ÂöŽù«Ë
‰Ë_« »U«
 U‡H¹dFð
∫ © ± ¨ …œU‡‡‡
5‡‡*« v?‡‡‡‡MF*« W?OU?«  «—U??F«Ë  U??LKJU b?B?IÔ ¨ ÊuU?I« «c ÂUJ?√ oO?D v

∫ UNM q sd

Æ Âöù« rOEM vK_« fK:« ∫ vK_« fK:«

p– dO? Ë√ ¨ —uB« Ë√ ¨ W?OIO?u*« lDI« Ë√ ¨ Âud« Ë√ ¨  U?UJ« ∫  UuD*«

UdO? Ë√ WOËdJù« Ë√ WOzU?OLOJ« Ë√ WOJOUJO?*« ‚dDU XKI v qOL?« qzUË s

Æ ‰Ë«bK WKU pc XQ

Æ 5OHB« WUI ‰Ë«b bOI uC q ∫ vHB«

Æ 5Oöù« WUI ‰Ë«b bOI uC q ∫ vöù«

Æ ‰«u_« V 5Oöù« Ë√ 5OHB« VOI ∫ VOIM«

¨ ÊuOU?I ÊuOH? t Ë√ Ádd% WOu? vu ¨ vËd?J≈ Ë√ v—Ë —«b≈ q ∫ WHO?B«

¨ Èd?B? h? s? —b?BË ¨ W?LEM b?O??«u? v W—Ëœ W?H?BË ¨ b?u?? rU —b?BË

WcO?HM« Wzö« UN?LEM v«  «¡«dù«Ë b«uIK? UÎIËË ¨ ’U Ë√ ÂU? ¨ È—U« Ë√ vF?O

Æ ÊuUI« «cN

vËd?J≈ Ë√ vu?e?H?OKË v«–≈ Y q ∫ vËd?Jù« Ë√ v?zd*« Ë√ Ÿu?L?*« Âö?ù«

¨  UU? Ë√  U?u— Ë√  «u?√ Ë√ —u Ë√  «—U?S ¨ tM WMO?F  U? Ë√ ¨ —u?NL?'« v≈ qB

WOL?d«Ë WOJKö«Ë WOJK« qzU?u« s WKOË È√ WD«u ¨ WU)«  ö?«d*« lUD r ô

WOueHOK«Ë WO«–ù« qIM«Ë Y« qzUË s WKO?Ë È√ Ë√ ¨ Wb(«  UOMI« s UdOË

¨ W‡‡‡U‡‡‡? Ë√ W‡‡‡U? W‡‡—U??« Ë√ W?OF?O? ’U?√ s —b?BË ¨ Ud?OË W?OËd?Jù«Ë

Æ ÊuUI« «cN WcOHM« Wzö« v WMO*«  «¡«dù«Ë b«uIK UÎIËË


µ ≤∞±∏ WM fD√ ≤∑ v ‡ —dJ ≥¥ œbF« ≠ WOLd« …bd'«

W?OU?O« U?N«¡UL?«Ë WO?öù« WKO?u« Ë√ WH?O?B« ·«b√ ∫ Wdd?« W?UO?«

Æ Udd WLU(« dOUF*«Ë WUF« WOUI«Ë WOULô«Ë

WO?—Ë UÎH? —bB v« l?“u«Ë dAM«  U?dË  U?R*« ∫ WO?HB«  U?R*«

Æ WOËdJ≈ Ë√

¡U?_«  ôUËË l“u?«Ë dAM«  U?dË  U?R*« ∫ WO?uI« W?OH?B«  U?R*«

tOK o«u ◊UA È√ Ë√ ¨ WOËdJ≈ Ë√ WO—Ë UÎH —bBË ¨ WU WOJK WËb« UNJK9 v«

Æ WUBK WOM u« WON«

Æ WOöù« qzUu« …—«œS ÂuI v«  UR*« ∫ WOöù«  UR*«

Âöû WOM u« W?ON« UNAM v«  U?dA« Ë√  UR*« ∫ WUF« WO?öù«  UR*«

Æ Âöû WOM u« WON« tOK o«u ◊UA È√ Ë√ ¨ WUF« WOöù« qzUu« …—«œù

WOJK« W«–ù«  UD?Ë ¨ WOzUCH«Ë WO?{—_« ÊueHOK«  «uM ∫ WOöù« WKOu«

Æ WOËdJù«Ë WOJKö«Ë

W«–ù«  UDË ¨ WOzUCH«Ë WO{—_« ÊueHOK«  «uM ∫ WUF« WOöù« qzUu«

Æ WU WOJK WËb« UNJK9 v« WOËdJù«Ë WOJKö«Ë WOJK«

Æ ŸuM vö≈ Èu UNOK YÔ v« …UMI« ∫ WUF« …UMI«

Æ vöù« Èu;« s …b«Ë WOu vK UN UA dBI v« …UMI« ∫ WBB*« …UMI«

Æ UN WK  «– œ«u Ë√ WO¬ W—U≈ œ«u Y v« WBB*« …UMI« ∫ W—Uù« …UMI«

WOzd WOö≈ œ«u qOL% r v« WOzUCH«  «—U*« Ë√ …“u_« ∫ WOzUCH« WOM_«

Æ UNOK WuL Ë√

W‡‡‡‡?«c*« W‡‡‡‡‡O??ö?ù« œ«u*« qO?L?% r v?« qzU?u« ∫ vËd?J?ù« Âö?ù« jzU?Ë

Æ UdOË ¨ WKIM*« …d«c«Ë ¨ WKB« ’«d_« q UNOK Xdù« d


≤∞±∏ WM fD√ ≤∑ v ‡ —dJ ≥¥ œbF« ≠ WOLd« …bd'« ∂

t‡‡‡?‡ h‡‡‡d*« v?‡‡‡‡Ëd??Jù« o‡‡‡O??D« Ë√ j‡‡‡?«d« Ë√ W??H??B« ∫ vËd??Jù« lu*«

UÎOzd Ë√ U?ÎOFL Ë√ ÊU? UÎOB vö≈ Ë√ vö≈ Ë√ vH? Èu t?ö s ÂbIÔ Èc«Ë

¨ œb vËd?J≈ ‚UDË Ê«uM tË ¨ 5F rU —bBË ¨ jzUu« œb?F Ë√ UÎd? Ë√ UÎU

Æ Xdù« WOËb«  UuKF*« WJ ‰ö s tO≈ –UHM« r Ë√ ·UC Ë√ QAMË

ZËd?« sL?C?*« Èu?;« ∫ W?OËd?Jù« W—U?« W?Oö?ù« Ë√ W?O?öù«  U?b?)«

Æ Xdù« WOËb«  UuKF*« WJ ‰ö s ’U_« Ë√  UM*« Ë√  Ub)« Ë√ ‰ULú

Æ dBI« ¡UM_«Ë WËe«Ë ÃËe« ∫ …d_«

vU« »U«
ÂöŽù«Ë WU×B« W¹dŠ
© ‰Ë_« qBH« ¨
WUŽ ÂUJŠ√
∫ © ≤ ¨ …œU‡‡‡
Ÿu‡‡‡?L?*«Ë v—u« d?‡‡‡AM«Ë W??U?D«Ë Âö??ù«Ë W?U???B« W‡‡‡?‡d? W‡‡?‡‡Ëb« q‡‡‡?‡HJ

Æ vËdJù«Ë vzd*«Ë

∫ © ≥ ¨ …œU‡‡‡
¨ W‡?‡‡‡d???B?*« Âö‡‡?‡‡ù« qzU?‡‡‡?ËË n‡‡?‡???B« vK? WU???— ÷d??? ¨ t???Ë ÈQ ¨ dE?Ô

Æ UNö≈ Ë√ ¨ UNHË Ë√ ¨ UN—œUB dEÔË

Æ WUF« WF« Ë√ »d(« s“ v UNOK …œb WU— ÷d ¡UM« “uË

·c Ë√ W?O—u« W?HO?B« a jC «Î—«d? —bB Ê√ vK_« fKLK? WU(« Ác vË

¨ vËd?J≈ lu Ë√ WOËd?J≈ WH?O? v UdA WU? v WUd«  U?LOKF? WHU<« …œU?*« V Ë√

pc —œUB« —«d?I« vK sFD« ÊQA« ÈËcË ¨ WO?öù« WKOu« v UN? …œU≈ nË Ë√

Æ È—«œù« ¡UCI« WLJ ÂU√


∑ ≤∞±∏ WM fD√ ≤∑ v ‡ —dJ ≥¥ œbF« ≠ WOLd« …bd'«

∫ © ¥ ¨ …œU‡‡‡
Y Ë√ d‡‡‡A v‡‡‡Ëd?Jù« l‡‡u*«Ë WOö?ù« WKOu«Ë WO?HB« W?R*« vK dEÔ

¨ Êu‡‡‡UI« W?HU? v≈ ub Ë√ ¨ —u?b« ÂUJ√ l Á«u? ÷—UF Êö?≈ Ë√ …œU È√

¨ WU?F« »«œü« Ë√ ÂUF« ÂUEM« nU Ë√ ¨ v?MN*« ·dA« ‚U?O v …œ—«u«  U«e?ô« nU Ë√

Æ WO«dJ« Ë√ WdBMF« Ë√ nMF« Ë√ eOOL« vK i Ë√

 Uu?D lM1 Ê√ ¨ vu‡‡I« s_« U‡?‡‡‡NO?C?I v«  «—U?ö ¨ vK_« fK?LKË

dB? v≈ ‰ub« s? ×U)« s UN? Èd Ë√  —b? WOö?≈ Ë√ WO?ö≈ œ«u? Ë√ UÎH? Ë√

Æ ÷dF« Ë√ ‰Ë«b« Ë√

ÊUœú ÷d?F? v?« Ë√ ¨ W?O?Uù« œ«u*« Ë√  U?u?D*« ‰Ë«b lM?1 Ê√ fK:« vKË

nMF« Ë√ e?OO?L?« vK i% v« Ë√ ¨ ÂU?F« rK« dbJ tQ? s UÎ{d?F W?OMb« V«c*«Ë

Æ WO«dJ« Ë√ WdBMF« Ë√

Æ È—«œù« ¡UCI« WLJ ÂU√ —«dI« «c v sFD« ÊQ È– qJË

∫ © µ ¨ …œU‡‡‡
WOö≈ WKO?Ë È√ ¡UAS hOd« Ë√ ¨ WHO È√ —«b?≈ ‰«u_« s ‰U ÈQ “u ô

Âu‡‡‡‡?I ÊU? v? ¨ t‡‡‡‡? U‡‡‡A W?—U2 v —«d??L??ôU t ÕU?L?« Ë√ ¨ vËd??J≈ lu? Ë√

”U??√ vK Ë√ ¨ q_« Ë√ f?M'« V?? W??d??H?« Ë√ v?c?? Ë√ vMœ e??O??O9 ”U??√ vK

¨ W‡‡‡O «d?I1b« ∆œU‡‡‡‡* ÌœU‡‡‡F ◊U?A W—U2 Ë√ ¨ ÈuN? VBF Ë√ ¨ v‡‡‡Úd? Ë√ v‡‡‡HzU‡‡

¨ n‡‡MF« Ë√ W‡‡‡O?«dJ« Ë√ W‡‡‡‡‡OU?ù« vK id% Ë√ ¨ Èd‡‡‡ l‡‡?‡U È– ◊U‡‡‡A vK Ë√

Æ t `L Ë√ ¨ p– s È√ v≈ ub Ë√

∫ © ∂ ¨ …œU‡‡‡
…—«œ≈ Ë√ ¨ UN—«œ≈ Ë√ ¨ W?OdF« dB W?—uNL v W?OËdJ≈ l«u fO?Q “u ô

vK ‰u??B??(« b??F? ô≈ ¨ W—u??N??L??'« ×U?? s qL??F W??O?Ëd??J≈ l«u* ŸËd?? Ë√ V?UJ

Æ ÊQA« «c v UNFC v« ◊ËdA«Ë j«uC« oË vK_« fK:« s pc hOd
≤∞±∏ WM fD√ ≤∑ v ‡ —dJ ≥¥ œbF« ≠ WOLd« …bd'« ∏

ÂUJ√ WHU WU v vK_« fKLK ¨ …—dI*« WOzUM'«  UuIFU ‰öù« Âb lË

lu*« ◊UA nË Ë√ ¨ hOd« ¡UG≈ p– v U0 W“ö«  «¡«dù« –U« WIU« …dIH«

Æ Ì—U hOd vK ‰uB(« Âb WU v ¨ t Ë√

Æ È—«œù« ¡UCI« WLJ ÂU√ pc —œUB« —«dI« vK sFD« ÊQA« ÈËcË

© vU« qBH« ¨
5OöŽù«Ë 5OH×B« ‚uIŠ
∫ © ∑ ¨ …œU‡‡‡
p– v rN?OK ÊU‡?‡‡DK ô ¨ r‡‡‡NKL? ¡«œ√ v Êu?‡‡KI??? ÊuO?ö?ù«Ë Êu?O?H??B«

Æ ÊuUI« dOG

∫ © ∏ ¨ …œU‡‡‡
W?OB«  U?uKF*« Ë√ vöù« Ë√ vH?B« s —bB Èc?« È√d« ÊuJ Ê√ “u ô

¡U?A?≈ vK Á—U?≈ “u? ô U?L? ¨ t?¡U?* U?Î? vö?ù« Ë√ vH??B« s —b?B v«

Æ tUuKF —œUB

∫ © π ¨ …œU‡‡‡
d‡‡?‡E ô v?« —U‡‡‡?‡??_«Ë  UU??O???«Ë  U??uKF*« d??A? o vö??ù« Ë√ vH?????BK

Æ U¡UA≈ ÊuUI«

vËd?J≈ lu Ë√ VJ Ë√ …—«œ≈ ¡U?AS Èd_« W?UF«  U?N'«Ë W?OuJ(«  U?N'« Âe?KË

 UU?O??« vK ‰u?B??(« s vö?ù« Ë√ vH???B« 5JL?? Âö?ù«Ë W??U??BU ‰U??Bö

Æ —U_«Ë  UuKF*«Ë

∫ © ±∞ ¨ …œU‡‡‡
’dH« RUJ ÊËœ ‰u% Ë√ ¨ UNU≈ Ë√  UuKF*« dOu ‚uF œuO È√ ÷d dEÔ

¨ W‡‡‡u?L*«Ë W‡‡?‡Ozd*« Âö‡‡‡ù« qzU‡‡‡‡ËË W‡‡‡‡O?ËdJù«Ë W‡‡‡‡u?D*« n?B« nK? 5

¨ vu?I« s_«  U?OC??I0 ‰öù« ÊËœ tK p?–Ë ¨  UuKF*« vK? ‰uB?(« v U?NI? Ë√

Æ s u« s ŸUb«Ë
π ≤∞±∏ WM fD√ ≤∑ v ‡ —dJ ≥¥ œbF« ≠ WOLd« …bd'«

∫ © ±± ¨ …œU‡‡‡
v‡‡‡ö??ù« Ë√ v‡‡‡H???BK ¨ Êu‡‡‡‡U??I« «c s ±∞ ¨ π 5œU*« ÂUJ√ …U??«d? l

sJ r U? p–Ë ¨ —U?√Ë  UU?OË  UuKF? s tM d?H? U? vK WU?≈ vIK v o(«

Æ ÊuUIK UÎI Ë√ UNFOD Wd —U_« Ë√  UUO« Ë√  UuKF*« Ác

∫ © ±≤ ¨ …œU‡‡‡
 U??K'«Ë  «d9R?*« —u??C? v? o(« tKL?? WœQ q?O??? v? vö??ù« Ë√ vH????BK

W‡‡‡‡U?F« s?U_« v? du‡‡‡B?«Ë ¨ 5M «u*« l  «¡U?IK« ¡«d?≈Ë ¨ W?U?F«  U?U?L??ô«Ë

‰«u‡‡‡?_« v W?“ö« `—U?B??« vK ‰u‡‡‡?‡B?(« b‡‡‡‡?F p–Ë ¨ Udu‡‡‡?‡B —u‡‡‡E;« d??O?

Æ p– VKD v«

∫ © ±≥ ¨ …œU‡‡‡
œu‡‡‡I?F« U?NML?C ¨ UN Wd?d% W?U?O l{u W?O?ö?≈ WKOË Ë√ W?H?O? q Âe?K

¨ ·ö)« bM ÊUdD« UNO≈ rJO UN rNU« bM 5Oöù« Ë√ 5OHB« l UNd v«

Æ WUO« Ác l iUM ‰ULQ ÂUOI« vK vöù« Ë√ vHB« —U≈ “u ôË

U?N qL?F v« W?O?ö?ù« WKO?u« Ë√ W?H?O??B« W?U?O? vK È—c? d?O?G √d «–≈Ë

¨ W??R*« l U?‡‡‡‡NK v b?‡‡‡U?F v« ·Ëd‡?‡‡E«  d?O?G «–≈ Ë√ ¨ vö??ù« Ë√ vH??B«

U—UD≈ ◊d?A p–Ë ¨ …œdHM*« tœ«—S U?NF? ÁbUF? aH Ê√ vö?ù« Ë√ vHB?K “U

¨ q‡‡‡_« v?K d?N?√ W‡‡‡?ö? q‡‡‡L?F?« t?d q‡‡‡?? V?« «c?N b‡‡?‡I?F« a? vK? t?e?F

Æ —U¬ s aH« «c vK Vd U bIF« œbË

∫ © ±¥ ¨ …œU‡‡
UN ÊuKLF v« qLF«  UNË Âöù« qzUËË nBU 5KUF« 5 WöF« lC

¨ W???OK?O???LJ« U?«e*«Ë ¨ tU???I????KË Vd*«Ë ¨ t?UJË ¨ q?L???F« Ÿu œb??? q?L??? b???I???F

Æ Áœu?Ë WU v vU?L'« qL?F« bI? l ÷—UF? ô U‡‡‡0 ¨  U‡‡‡C?uF?«Ë  U‡‡‡‡Od?«Ë

qLF?« ÊuU ÂUJ√ Èd?Ë ¨ UNOK W?OMF*« WUI?M« obB b?F ô≈ œuIF« pK? Èd ôË

Æ UNO ’U h tQA œd r ULO

Æ qLF« bIF UÎœUd« UΖu/ ÊuUI« «cN WcOHM« Wzö« sLCË


≤∞±∏ WM fD√ ≤∑ v ‡ —dJ ≥¥ œbF« ≠ WOLd« …bd'« ±∞

∫ © ±µ ¨ …œU‡‡
W‡‡‡?‡‡OMF*« W‡?‡‡‡‡U??IM« l‡‡‡‡? ÊËU‡‡‡‡F??U W‡‡‡?‡‡O?ö??ù«Ë W‡‡‡‡?O?H???B«  U‡‡‡?‡?R*« Âe??K

¨ W?O?u?L?F« U‡‡‡N?UO?F?L? s? —«d?I ¨ WUD«Ë e??F« b?{ 5Q?K oœU?M qu9Ë ¡U?AS

¨ t???O?? 5?KU???F« „«d?????« Âu?‡‡‡—Ë b?‡‡‡«u?‡‡‡? ‚Ëb‡‡‡?‡M qJ? W‡‡‡?OK«b?« `‡‡z«u?K« œb‡‡?‡%Ë

Æ WUD« Ë√ eF« vU v 5Q« ·d ◊ËdË

∫ © ±∂ ¨ …œU‡‡
WUIM« —UD≈Ë ¨ tF oO?I« bF ô≈ tKL s vöù« Ë√ vH?B« qB “u ô

WU?IM« UNö? ÂuI ¨ —UDù« «c a—U s U?Îu 5 ¡U?CI«Ë ¨ qB?H«  «—d0 W?OMF*«

¨ ÕU‡‡$ ÊËœ o‡‡?‡O?u?« WKd? W‡‡‡‡U?IM«  b?HM?« «–S? Æ tKL? W‡‡‡?‡N? 5Ë tMO oO?u?U

t?«— nË “u? ôË ¨ qUF?« qB ÊQ? v q‡‡L?F« Êu‡‡‡U? v …œ—«u« ÂUJ‡‡?_« o‡‡]‡DÔ

Æ oOu« …b ‰ö tUIK Ë√

© YU« qBH« ¨
5OöŽù«Ë 5OH×B«  U³ł«Ë
∫ © ±∑ ¨ …œU‡‡
Æ —ub« UNMLC v« rO?I«Ë ∆œU*U vMN*« tz«œ√ v vöù« Ë√ vHB« ÂeK

WH?O?BK Wdd?« WU?O«Ë ¨ vMN*« ·d‡‡‡‡A« ‚U?O?Ë ¨ Êu‡‡‡‡UI« ÂUJ‡‡?‡‡Q ÂeK U?L

‚uI s UÎI pNM ô U0 ¨ UbOUIË WMN*« »«œPË ¨ UNF bUF*« WOöù« WKOu« Ë√

Æ rNUd f1 Ë√ ¨ 5M «u*«

∫ © ±∏ ¨ …œU‡‡
¨ vËdJù« lu*« Ë√ WOöù« WKOu« Ë√ WHO?BK WOuUI« WOu*U ‰öù« Âb l

ÊuUI« «c v UN?OK ’uBM*« tU«u q√ «–≈ tU?I ÂU√ UÎOœQ vöù« Ë√ vH?B« ‰¡UÔ

‰öù« ÊËœ p–Ë ¨ WU?IM« ÊuU v UN?OK ’uBM*« ÂUJú UÎI?Ë ¨ vMN*« ·dA« ‚U?O v Ë√

Æ UN 5KUFK WOœQ« W¡ULK WLEM*« `z«uK« oOD v WOöù«Ë WOHB«  UR*« o
±± ≤∞±∏ WM fD√ ≤∑ v ‡ —dJ ≥¥ œbF« ≠ WOLd« …bd'«

∫ © ±π ¨ …œU‡‡
¨ W–U —U?√ Y Ë√ dA vËdJù« lu*« Ë√ WO?öù« WKOu« Ë√ WHO?B« vK dEÔ

¨ W‡‡‡‡‡O«dJ« Ë√ n‡?‡‡‡MF« v≈ Ë√ Êu‡‡‡‡U?I« W‡‡‡‡‡‡‡HU‡‡‡? vK ÷d‡‡‡‡ Ë√ u‡‡‡‡‡‡‡b‡‡? U Ë√

¨ œ«d?_« ÷«d?√ v UÎMF sL?C? Ë√ WdB?MF« v≈ u?b Ë√ ¨ 5M «u*« 5 e?O?O9 vK ÈuDM Ë√

Æ WOMb« bzUIFK Ë√ WËUL« ÊUœú UÎUN« Ë√ ¨ rN UÎc Ë√ UÎ Ë√

WOB? WOËdJ≈ WËb? Ë√ vB vËdJ≈ lu? q WIU« …dI?H« ÂUJQ ÂeKË

Æ d√ Ë√ lU ·ô¬ WL tOFU œb mK ¨ vB vËdJ≈ »U Ë√

¨ …œU*« Ác ÂUJ?√ W?HU?? v?K W?d??*« W?OuU?I?« W‡‡Ou???*U ‰ö‡‡‡ù« Âb‡?‡‡ lË

p– qO???? v tË ¨ W??HU?<« ‰U??O?? VUM*« ¡«d‡?‡‡ù« –U‡‡‡?« vK_« fK:« v?K V

Æ tM —«dI tO≈ —UA*« »U(« Ë√ WËb*« Ë√ lu*« V Ë√ nË

Æ È—«œù« ¡UCI« WLJ ÂU√ pc —œUB« —«dI« vK sFD« ÊQA« ÈËcË

∫ © ≤∞ ¨ …œU‡‡
Æ 5M «uLK WU)« …UOK ÷dF« Y« Ë√ dAM« qzUË s WKOË È√ v dE

ÂUF« qLFU qGA*« pK ‰ËUM Y« Ë√ dAM« qzUË s WKOË È√ v dE UL

oOË ‰ËUM?« ÊU? «–≈ ô≈ W?U? W?b? nKJ*« Ë√ W?U?F« W?OU?O?M« W?H?B« È– h?A« Ë√

Æ WUF« WKB*« UÎbNË ¨ rNULQ WKB«

∫ © ≤± ¨ …œU‡‡
vH?B« vK dE ¨ UUCI« v d?AM« dE ÊuUIK UÎI?Ë …—œUB«  «—«dI« …U?«d l

e?«d vK? dR u‡‡‡ vK W?L?U;« Ë√ oO?I?«  U?DK Áôu U? ‰ËUM ¨ vö?ù« Ë√

l«u?*«Ë Âö??ù« qzU???ËË n???B« v?K dE?Ë ¨ W??L???U???;« Ë√ oO???I?????« r?NËUM? s

Æ p– s È√ Y Ë√ dA WOËdJù«

¨ WU??OM«  «—«d?? YË d??AM W??OËd??J?ù« l«u*«Ë Âö??ù« qzU??ËË n??B« Âe??KË

¨ W‡‡‡?L?U?;« Ë√ oO??I??« ¡UM√ U??N?ËUM v?« UU?C?I?« v —b?B v« ÂUJ?_« ‚uDMË

Æ UNOK ÂUI v« »Uú Ì·«Ë euË


≤∞±∏ WM fD√ ≤∑ v ‡ —dJ ≥¥ œbF« ≠ WOLd« …bd'« ±≤

∫ © ≤≤ ¨ …œU‡‡
W‡‡‡Oö?ù« W‡‡‡KOu« Ë√ W‡‡‡‡H?OB« s ‰u?*« d‡‡‡b*« Ë√ dd?« fOz— vK V

¨ qU????I???? ÊËœË ÊQ????A« ÈË– VK? vK ΡU?M ¨ Y? Ë√ d????AM Ê√ v?Ëd????Jù« l?‡‡‡?u*« Ë√

œb? ‰Ë√ v Ë√ ¨ `O???B?« VK? œË—Ë s ÂU√ Wö ‰ö? t?? Ë√ Ád?A - U? `O???B

¨ WO?öù« WKO?u« s Ÿu{u*U qB? Y ‰Ë√ v Ë√ ¨ U?NUF? lOL? WH?OB« s d?NE

Æ …—dI*« Y« Ë√ lD« bO«u l oH U0Ë ¨ o√ ULN√

dAM Ê√ VË ¨ `OB« VUD WU)« W U?)«  UuKF*« vK `OB« dBIË

Æ UNOB »uKD*«  UuKF*« UN X Ë√  dA v« UN«– “«dù« WIdD Y Ë√

v‡‡‡‡H?B« W?¡U? ÊËœ `O?B?« Y Ë√ d‡‡‡‡A ‰u‡‡‡ ô ¨ ‰«u‡‡‡‡?_« l‡‡‡‡OL? vË

Æ UÎOœQ vöù« Ë√

∫ © ≤≥ ¨ …œU‡‡
Y Ë√ d?A s ŸUMô« v?ËdJù« lu*« Ë√ W?O?öù« WKO?uK Ë√ WH?O?BK “u?

∫ 5Oü« 5U(« s È√ v `OB«

Æ Y« Ë√ dAM« vK UÎu 5ö vC bF `OB« VK UNO≈ œ—Ë «–≈ ≠ ±

œd Ê√ q? t?O??B U?NM VKD U? U?N«– ¡U?IK s X? Ê√ U?N o? «–≈ ≠ ≤

Æ VKD« UNO≈

¨ W1d vK ÈuD« «–≈ `OB« Y Ë√ dA s ŸUMô« V ¨ ‰«u_« lOL vË

Æ ÊuUI« «c v œ—«Ë d¬ «e« È√ Ë√ ¨ WUF« »«œü« Ë√ ÂUF« ÂUEM« nU U vK Ë√

∫ © ≤¥ ¨ …œU‡‡
≤≤ …œU‡‡‡*« v? U‡‡‡‡N?O?K ’u‡‡‡BM*« …b‡?‡‡*« v `‡‡‡‡?O??B?« Y Ë√ d??A r r «–≈

‰u?u« rKF t?OK vu »U?J vK_« fK:« v≈ r?KE« ÊQA« Èc ÊU? ¨ ÊuU?I« «c s

Æ `OB« Y Ë√ dAM ÂeK U –Uô


±≥ ≤∞±∏ WM fD√ ≤∑ v ‡ —dJ ≥¥ œbF« ≠ WOLd« …bd'«

∫ © ≤µ ¨ …œU‡‡
‰u?? vö?ù« Ë√ vH??B?« vK dE ¨  Uu?I?F« ÊuU? ÂU?JQ ‰ö?ù« Âb? l

W‡‡‡OK W‡‡?N Ë√ h È√ s tKL W?UM0 Ë√ V W?U U«e Ë√  UU≈ Ë√  U?d

Æ UÎOœQ nU<« ‰¡UÔË Æ …dU dO Ë√ …dU WIdD XU ¡«u ¨ WOM√ Ë√

∫ © ≤∂ ¨ …œU‡‡
mU È√ vK ‰uB(« Ë√ ¨  Uö?ù« VK v≈ vF« vöù« Ë√ vHB« vK dE

¨ WOö?≈ …œU vK tLU lO?u« Ë√ ¨ WH ÈQ? UN Ë√  Uöù« d?A od s U«e Ë√

Æ UÎOœQ nU<« ‰¡UÔË ¨ d_« Wub W—U&  Uö≈ v tu Ë√ t—uB W—UA*« Ë√

∫ © ≤∑ ¨ …œU‡‡
UÎU ö
Î B? qBH«Ë eOOL?U WOËdJù« l«u*«Ë WOö?ù«Ë WOHB«  U?R*« ÂeK

Æ p– s ÕUBù« VË ¨ WOöù« œ«u*«Ë ¨ WOöù« Ë√ Wdd« œ«u*« 5 UÎ{«ËË

© l«d« qBH« ¨
WLU;«Ë oOIײ«  U½UL{
WO½Ëd²Jù« l«u*«Ë ÂöŽù« qzUÝËË n×B« WDÝ«uÐ lIð w²« rz«d'« w
∫ © ≤∏ ¨ …œU‡‡
Âö‡‡‡ù« qzU?Ë Ë√ n‡‡‡B« W‡‡D«u lI v?« `M'« v WOzUM'« Èu?b« XdÔ «–≈

Æ tM —uCK UÎOU VOM Ê√ rNLK “U ¨ WOËdJù« l«u*« Ë√

∫ © ≤π ¨ …œU‡‡
¨ W?OöF« Ë√ d?AM« odD VJd v« rz«d?'« v Wd?K WU? WuI? lOu “u? ô

s‡‡‡FDU Ë√ 5‡‡?‡M «u*« 5 eO?OL?U Ë√ nMF« vK id‡‡‡?U W?IKF*« rz«d?'« «b U?LO?

Æ œ«d_« ÷«d√ v
≤∞±∏ WM fD√ ≤∑ v ‡ —dJ ≥¥ œbF« ≠ WOLd« …bd'« ±¥

∫ © ≥∞ ¨ …œU‡‡
vH?B« U?“u v« ‚«—Ë_«Ë  UU?O?«Ë  Uu?KF*«Ë ozUu« s c? Ê√ “u? ô

W?I?d Ë√ U?N“U??O? v sJ r U?? ¨ vzUM oO??I?% È√ v Áb??{ ÂU?N« qOœ v?ö?ù« Ë√

Æ W1d UNOK ‰uB(«

¨ W?OzUM?'«  «¡«d?ù« ÊuU? s ±ππ ¨ π∑ ¨ µµ ÂU?—√ œ«u*« ÂUJ?√ …U?«d? lË

Èc« ÷d?G« ¡U?N?« —u? tb XD?{ s? v≈ …—u?c*« ¡U?O?_« s tD?{ - U? œ— V

Æ WOzUM'«  «¡«dù« ÊuU s ±∞± …œU*« ÂUJ_ UÎIË tK√ s XD{

∫ © ≥± ¨ …œU‡‡
rz«d?'« s? W1d? V? t?MJ? Ë√ vö?ù« Ë√ v?H??B« VJ? gO??H “u‡?‡‡ ô

Æ WUF« WUOM« ¡UC√ b√ —uC v ô≈ Âöù« qzUË Ë√ nB« WD«u lI v«

∫ © ≥≤ ¨ …œU‡‡
¨ ÂU‡‡‡ n‡‡ u? ‰U‡‡‡L?√ v sFD« vK U·‡‡O‡?‡zUM vö‡‡‡‡ù« Ë√ vH?B« VU?F ô

X «–≈ ô≈ Y« Ë√ dAM« odD WU? Wb nKJ Ë√ ¨ WU WOU?O WH È– h Ë√

W‡‡‡?KB« .b‡‡‡? ÊU? Ë√ ¨ W???B?« s t ”U??√ ô Ë√ ¨ W?O ¡u?? ÊU?? Y« Ë√ d??AM« Ê√

Æ WUF« Wb)« Ë√ WOUOM« WHB« Ë√ WHO u« ‰ULQ

YU« »U«
WOH×B«  UÝR*«
© ‰Ë_« qBH« ¨
UNOÝQðË WOH×B« WÝR*« WOJK
∫ © ≥≥ ¨ …œU‡‡
nB« pK9 v o(« ¨ WU Ë√ WU ¨ W—U?« Ë√ WOFO ’U√ s 5dBLK

Æ ÊuUI« «c ÂUJ_ UÎIË UNOJK v W—UA*« Ë√


±µ ≤∞±∏ WM fD√ ≤∑ v ‡ —dJ ≥¥ œbF« ≠ WOLd« …bd'«

∫ © ≥¥ ¨ …œU‡‡
t‡‡‡‡?OJK v „—U‡‡‡‡A Ë√ U·‡‡?OËdJ≈ U·‡F‡‡?u Ë√ W‡‡‡‡H?O? p‡‡KL? s‡‡L}? ◊d?A

¨ WUM v rJ Áb?{ —b b? ÊuJ ô√Ë ¨ WO?UO« ‚u?I(« …d?U? s UÎËd? ÊuJ ô√

Æ Á—U« tO≈ œ— b sJ r U ¨ ·dAU WK WM v Ë√

∫ © ≥µ ¨ …œU‡‡
mK? Ÿ«b≈ WU?)« W—U?ô« ’U?_« U—b?B v« nB« fO?Q v ◊d?A

WO?u WH?O?B« XU «–≈ Èe?d*« pM« WUd W?F{U?)« „uM« b√ v t?OM 5ö W?

¨ W?O?u W?O?L?OK≈ Ë√ Wd?N? XU? «–≈ t?OM Êu?O?KË ¨ W?O?u?√ X?U? «–≈ t?OM vu?OKË

W?O?L?OK≈ XU? «–≈ t?OM n√ vzU?Ë ¨ W?O?u?√ W?O?L?OK≈ XU? «–≈ t?OM n√ WzU?L?F—√Ë

Æ q_« vK tOM n√ WzU UNUL√— ÊuJ WOËdJù« nB« WU vË ¨ WdN

¨ WM …b?*Ë ¨ W??H??O????B« fO??Q?  «¡«d??≈ ¡b q?? mK?*« «c nB Ÿœu? Ê√ vK

¨ —Ëb?B« s U?NH?u ‰U? v U‡‡‡‡N?O? 5KU?F« ‚u‡‡‡‡I? œ«b?Ë U‡‡‡NU?L√ vK? ‚U‡‡‡Hû

Æ UdO vK 5KUF« ‚uI œ«b WuË_« ÊuJ WU(« Ác vË

¨ UuJU? Ÿœu Ê√ W?O?F?O??D« ’U‡‡‡‡‡‡_« U?—b‡‡‡B v« n‡‡?‡?B« v ◊d??AË

vË_« …dI?H« v UNOK ’uBM*« mU?*«  «– UNO≈ —UA*« „uM« v? ¨ WHOB« —«b?≈ q

mK*« Ÿ«b≈ qLJ?Ë ¨ WHO?B« —Ëb W—Ëb UÎF? p–Ë ¨ ÷dG«  «cË …œU*« Ác s

Æ WHOB« —«b≈ q qUJ« »uKD*«

W? b?u Ê√ vK ¨ W?OdF« d?B W—u?N?L q‡‡‡«œ l‡?‡‡‡UD v n?B« l‡‡‡‡DË

tK p–Ë ¨ d?B q‡?‡«œ WOËd?Jù« W‡‡‡‡?M« nO?C? v« W?OËd?Jù« Âœ«u‡‡‡‡)« s

Æ ÊuUI« «cN WcOHM« Wzö« tLEM Èc« uM« vK


≤∞±∏ WM fD√ ≤∑ v ‡ —dJ ≥¥ œbF« ≠ WOLd« …bd'« ±∂

∫ © ≥∂ ¨ …œU‡‡
W?O??u W?H?O??? W?OJ?K 5 lL?'« È—U????ô« h??A« Ë√ …d?_« Ë√ œd?HK? “u? ô

…—«œù« o‡‡‡ ‰u? rN?_« s W? pK?9 “u ôË ¨ Èd?√ W?Ou? WH?O? v W?LU?*«Ë

Æ WOËdJù« nB« vK rJ(« «c ÈdË ¨ WOu WHO s d√ v

W‡‡‡OF?OD« ’U‡‡‡‡‡_« s ¨ 5d?B*« dO s Êu‡‡‡L?U*« pKL Ê√ “u‡‡‡ ô U?L

WH?O?B« v ·dB?« “u ôË ¨ …—«œù« o r?N ‰u rN?_« s W? ¨ W—U?ô« Ë√

Èd‡‡‡√ W‡?‡‡?R? v Ë√ l ÃU?bô« Ë√ d‡‡‡‡O?G« v?≈ U·‡‡Oze? Ë√ U·‡‡OK? UN?M W‡‡B? v Ë√

◊Ëd?AK U·‡I‡Ë tK p–Ë ¨ vK_« fK?:« s WI?? W?OU? W?I«u? vK ‰u‡‡‡B?(« ÊËœ

Æ Uœb v«

Æ …œU*« Ác ÂUJ_ WHU<U r ·dB q qDË

Æ  «¡«d≈Ë j«u{ s pc ÂeK U ÊuUI« «cN WcOHM« Wzö« 5Ë

∫ © ≥∑ ¨ …œU‡‡
¨WOUO« »«e_« s …—œUB« Ë√ ¨WU WOJK WuKL*« WOHB«  UR*« ÂeK

U·‡‡‡OMO?Q U·‡‡G‡K? U‡‡‡NM …—œU‡‡‡?‡ v‡‡‡‡‡‡Ëd?J≈ l‡‡‡‡‡‡u? Ë√ W‡‡‡‡‡‡H?O? q s Ÿœu‡‡ ÊQ

¨ WH?OB« —Ëb? W—Ëœ V ¨ tO?M ÊuOK vK be ôË tOM n?√ WzUL?L s qI ô

nu WU? v? 5Mz«b« ‚u?I? œ«b? hB??Ë ¨ vK_« fK:« mK*« «c W??L?O? œb?Ë

UdO? vK 5KUF« ‚uI? œ«b WuË_« ÊuJ WU(« Ác vË ¨ —Ëb?B« s lu*« Ë√ WHO?B«

Æ ÊuUI« «cN qLF« a—U s ¨  «uM fL q •±∞ WM mK*« «c œ«eË ¨  U«e« s

∫ © ≥∏ ¨ …œU‡‡
¨ ÊuU?I?« «c s ≥∑Ë ≥µ 5œU‡*« v U??N?OK ’u?B?M*« mU?*« v≈ W??U?{ùU

‚ËbM œ—«u?? s œ—u??L? h?B? m?U?*« p?K s •±∞ W??? ÈËU?? mK?? q]B??Ô

±µ …œU‡*« v U?NOK ’uBM*« W?Oö?ù«Ë WOH?B«  U?R*U WUD«Ë e?F« b?{ 5Q«

Æ ÊuUI« «c s
±∑ ≤∞±∏ WM fD√ ≤∑ v ‡ —dJ ≥¥ œbF« ≠ WOLd« …bd'«

∫ © ≥π ¨ …œU‡‡
¨ vU?_« U‡‡‡?N?UEË W?H?O??B« fO?Q b?I? Ë√ ÂUEM U?Ζu/ v?K_« fK:« lC

…—«œù« fK ¡UC√Ë fOz— ¡U?L√Ë ¨ WHOB« ÷«d√ fOQ?« bI Ë√ ÂUE œb Ê√ vK

d?_« v?K dN‡‡?‡√ W? fK:« «c …b‡‡‡?‡ ÊuJË ¨ 5LU?*« Ë√ „ö‡‡‡*« 5 s 5?R*«

bI Áœb U‡* U?ÎIË …—«œù« fK UNö qJA ¨ fOQ?«  «¡«d≈ ‰ULJ« a—U s

Æ fOQ« ÂUE Ë√

© vU‡« q‡BH« ¨
UNÞUAM WOH×B« WÝR*« WË«e
∫ © ¥∞ ¨ …œU‡‡
t‡‡‡‡M l?‡‡‡‡‡u? »U?J vK_« fK:« dD Ê√ W‡‡‡‡?HO?? —«b?≈ v Vd s vK

¨ tOMË tIË tJU r«Ë ¨ vËdJù« lu*« Ë√ WHOB« r« qLA ¨ vuUI« tK2 s Ë√

¨ Èu??;« ŸuË ¨ vËd?Jù« lu*« Ë√ W?HO??B« U?N d?AM v« W?GK«Ë ¨ t?U?≈ q?Ë

¨ È—«œù«Ë Èdd?« qJON«Ë ¨ ◊U?AM« ŸuË ¨ quL?« —œUB?Ë ¨ Wdd?« WU?O«Ë

¨ WHOB« UN lD v« W?FD*« Ê«uMË ¨ dd« fOz— r«Ë ¨ Ê«uMF«Ë ¨W“«u*« ÊUOË

Æ vËdJù« lu*« Y ÊUJË

WOLKF«  UN'« U—bB v« WBB*«  ö:«Ë nB« vK …œU‡*« Ác ÂUJ√ Èd ôË

¨ WU?F«  U?ON« UN?AM Ë√ U—b?B v« WOËd?Jù« l«u*«Ë  ö:«Ë n?B« pcË

Æ UN œb;« hBU «eô« WDd

∫ © ¥± ¨ …œU‡‡
tUU?O ‰UL?U ‰uu?« rKF tOK vu? »UJ —UDù« Âb?I Êö?≈ vK_« fK:« vK

¨ t?O≈ —UDù« œË—Ë a—U s? UÎu? 5ö ‰ö? p–Ë ¨ W?B?UM«  UU?O?« ¡U?H?O??U Ë√

Æ ÎöLJ —UDù« d« UNO≈ —UA*« …b*« ‰ö œdU vK_« fK:« rI r «–≈Ë
≤∞±∏ WM fD√ ≤∑ v ‡ —dJ ≥¥ œbF« ≠ WOLd« …bd'« ±∏

U?Îu 5ö ‰ö?‡‡‡‡ W‡‡‡?uKD*«  UU?O?U? vK_« fK:« …U?«u? —UDù« Âb??I? vKË

¨ ‰«u_« lO?L vË Æ sJ r ÊQ? —UDù« d?« ô≈Ë ¨ UN?zUHO?U t‡‡‡ö?≈ a‡‡‡‡—U s

Æ —UDù«  UUO qU ¡UHO« q vËdJù« lu*« ¡UA≈ Ë√ WHOB« —«b≈ “u ô

UΫd≈ ·dA ‰u dd% fOz— vËd?J≈ lu Ë√ WHO qJ ÊuJ Ê√ ◊dAË

U?ÎOKF? U?Ϋd?≈ rNM q ·d?A ¨ 5u??*« s—d?;« s œb?Ë ¨ U?N d?AM U? vK U?ÎOKF?

Æ UNU√ s 5F r vK

sbO?I*« s «uuJ Ê√ WHO?B« v 5u*« s—d?;«Ë dd« fOz— v ◊d?AË

¨ WOUO« tuI …dU s UÎuM2 rNM È√ ÊuJ ô√Ë ¨ 5OHB« WUIM 5KGA*« ‰Ëb

¨ WU?_« Ë√ ·d‡‡AU W‡‡K? WM v Ë√ ¨ W‡‡‡?‡UM v rJ Áb{ —b‡?‡‡‡ b‡‡‡ ÊuJ ô√Ë

Æ Á—U« tO≈ œ— b sJ r U

∫ © ¥≤ ¨ …œU‡‡
ÂUEU —b?B r «–≈ Ë√ ¨ —UDû WOU?« dN√ Wö?« ‰ö WH?O?B« —bB r «–≈

rEM dO WH?OB« —Ëb‡‡‡ b‡‡‡‡FË Æ —U‡‡‡‡Dû v‡‡‡‡uUI« d_« ‰Ëe ¨ d?N√ W ‰ö‡

—UDù« a—U s dN?√ W …b ‰ö ö


Î ?√ Á—Ëb ÷ËdH*« œbF« nB U?NM —bB r «–≈

…b s ‰u √ …b*« Ác ‰ö? »U?ô« …b XU «–≈ Ë√ ¨ vK_« fK:« tK?I —c ÊËb

vK_« fK?:« s —«d?I? W‡‡‡‡H??O???B« —Ëb?? ÂUE« Âb??  U??≈ ÊuJË Æ —Ëb??B« v«u

Æ ÊuUI« «cN WcOHM« Wzö« tMO Èc« uM« vK tK p–Ë ¨ ÊQA« VU v≈ sKF

∫ © ¥≥ ¨ …œU‡‡
U?N s—d;« W? q?I ô√ vH?B« ◊UAM?« W—U‡‡2 VKD W?H?O? q v ◊d?A

Æ WOKFH« qLF« WU s •∑∞ s Ρ«b« 5OHB« WUIM sbOI*« s

bL?F? nA ‰U?—S ÊuUI?« «c ÂUJQ qLF« a—U v W?LzU W?HO? q Âe?KË

s—d;«  UU?OË ¨ WOKFH« qLF« W?U vULS …œb? UÎU—√ Èu? 5OH?B« WUI v≈

ŸU{Ë√ oOu W?OMe« WD)«Ë ¨ rœuË ‰U 5—b*«  UUOË ¨ rNUu?C ÂU—√Ë 5OUIM«

Æ 5U vK WMN*« W—UL* »—b*« WOöB WHOB« —U« …b be ô√ vK ¨ t¡UH X s

W‡‡‡O??œQ?«  «¡«d?ù« –U?« v o(« 5O?H??B« WU?IM? ÊuJ ¨ ‰«u?_« lO?L? vË

Æ …œU‡*« Ác rJ( nU<« dd« fOz— ‰UO


±π ≤∞±∏ WM fD√ ≤∑ v ‡ —dJ ≥¥ œbF« ≠ WOLd« …bd'«

∫ © ¥¥ ¨ …œU‡‡
¨ —UDù« UNMLC v«  UUO« qbF v vËdJù« lu*« Ë√ WHOB« pU V— «–≈

d?OO?G?« «cN ‰u?u« rKF t?OK vu? q? »U?J vK_« fK:« Êö?≈ t?OK VË

¨ l‡‡‡u?? d?O? V? √d b? d?O?O?G?« ÊU? «–≈ ô≈ U?Îu d‡‡‡‡A? W??L? t‡‡‡?‡‡z«d?≈ q‡‡‡?

Æ tËb a—U s d_« vK ÂU√ …dA tU bu v Êöù« ÊuJO

∫ © ¥µ ¨ …œU‡‡
j«u?C« oË …—«œù« v 5OH?B« W?—UA? ÊUL?C WOe?(«Ë WU?)« nB« Âe?K

Æ vK_« fK:« UNFC v«

∫ © ¥∂ ¨ …œU‡‡
¨ ‰U?L?F«Ë 5‡‡—«œù«Ë 5O?H?B« —u?_ vœ√ b? l{u W?O?H?B«  U??R*« Âe?K

Áœb? U‡* UÎI? pc UÎu?B rNF? Wd?*« œu?IF« sL?C Ê√ vK ¨ rN?öF Âe?K UL?

Æ vK_« fK:«

∫ © ¥∑ ¨ …œU‡‡
dd« fO?z— WUzd ¨ WHO? q v dd% fK qOJA W?OHB«  U?R*« ÂeK

b«u? l{u fK:« hË ¨ dd?« WOu? v rNOK sË dd?« Èdb Wu?CË

Æ dd« Êu vK ÂUOI«Ë Wdd« WUO« cOHM

∫ © ¥∏ ¨ …œU‡‡
dN√ Wö« ‰ö …bLF*« WOU)« UNUU?Ë UNUO«eO dAM WOHB«  UR*« ÂeK

Æ WOU‡*« WM« ¡UNô WOU«

 U???R?*« Âe?K? ¨  U???U???LK? Èe?d*« “U??N??'«  U?U??B???U? ‰ö?ù« Âb?? lË

UNB?H vK_« fKLK UNUO«eO? s W ‰U—S WU)«Ë W?Oe(«Ë WOuI« WO?HB«

Æ Á«d s0 p– v 5F Ê√ fKLKË ¨ hH« WOM ddI œ«b≈Ë

Æ pc W“ö«  «¡«dù« ÊuUI« «cN WcOHM« Wzö« œb%Ë


≤∞±∏ WM fD√ ≤∑ v ‡ —dJ ≥¥ œbF« ≠ WOLd« …bd'« ≤∞

l‡«d« »U‡«
WOöŽù«  UÝR*«
© ‰Ë_« q‡BH« ¨
UNOÝQðË WOöŽù« WKOÝu« WOJK
∫ © ¥π ¨ …œU‡‡
qzUu« pK9 v o(« ¨ WU Ë√ W?U ¨ W—U« Ë√ WOFO ’U?√ s 5dBLK

Æ ÊuUI« «c ÂUJ_ UÎIË WOöù« WOËdJù« l«u*« Ë√ WOöù«

∫ © µ∞ ¨ …œU‡‡
t‡‡?OJK v rU‡‡‡ Ë√ U?ÎOËd‡‡J≈ U?ÎFu? Ë√ WO?ö≈ WKO‡‡Ë pKL? sL?O ◊d?A

¨ WUM v rJ Áb{ —b b ÊuJ ô√Ë ¨ WOUO« tuI …dU s UÎËd ÊuJ ô√

Æ Á—U« tO≈ œ— b sJ r U ¨ WU_« Ë√ ·dAU WK WM v Ë√

∫ © µ± ¨ …œU‡‡
vzd*« Ë√ ŸuL*« Y« …œU≈ Ë√ Y« ‰Ë«e v« WO?öù« WKOu« pU v ◊dA

h? s W?d? qJ c?? Ê√ W?OËb«  U?uKF*« WJ?? vK vL?d« Ë√ vËd?Jù« Ë√

Æ d√ Ë√ b«Ë

∫ © µ≤ ¨ …œU‡‡
WOFOD« ’U?_« s 5dB*« dO ÊuLU*« pKL? Ê√ “u ô ¨ ‰«u_« lOL v

Æ …—«œù« o rN ‰u W Ë√ ¨ rN_« s WU W W—Uô« Ë√

∫ © µ≥ ¨ …œU‡‡
qL??A Ê√ “u? ôË ¨ W?Oue?HOK?  «uM l? s d?√ W?d?A« pKL? Ê√ “u? ô

Æ W—U≈ Èd√Ë WU …UM s d√ vK


≤± ≤∞±∏ WM fD√ ≤∑ v ‡ —dJ ≥¥ œbF« ≠ WOLd« …bd'«

∫ © µ¥ ¨ …œU‡‡
W—Uù« W?OueHOK« …UMIK t?OM ÊuOK 5L s t hd?*« WdA« ‰UL√— qI? ô√ ◊dA

tOM ÊuOK d?A WLË ¨ W?BB*« WO?ueHOK« …UMIK tOM Êu?OK 5öË ¨ WUF« Ë√

W??Oue??H??OK« …U?MI« Ë√ WD??LK? t?O?M Êu??OK nBË 5?M«Ë ¨ …b??«u« W??O?«–ù« W?D??LK

WF?{U)« „uM« b?√ v mK*« nB ŸœuË Æ vËd?Jù« lu*« vK WO?Ld« Ë√ WO?ËdJù«

¨ …UMI« Ë√ WD;« ‰U?L√ v?K ‚UHû q_« vK W?M …b*Ë ¨ Y« ¡b q ¨ Èe?d*« pM« WU?d

Æ UNO 5KUF« ‚uI œ«bË

U?NO?C?I  «—U???ôË vK_« fKL?K “u ¨ W?IU?« …d?IH« ÂUJ√ s? ΡUM?«Ë

Æ UNO≈ —UA*« rOI« s UNUL√— qI v«  UdAK YU hOd« V —«dIË ÂUF« `UB«

¨ UNU?L√— s q_« vK •≥µ‡ «uL?N Ë√ «u?J Ê√ WdA« v?R vK VË

Æ YU hOd« vK ‰uBK WOU« fL)«  «uM« ‰ö WM« Ác qI Ê√ “u ôË

Æ WUF« WOöù« qzUu«Ë WUF« WOöù«  UR*« ◊ËdA« Ác s vMË

∫ © µµ ¨ …œU‡‡
WO?ö‡‡‡ù« WKO?uK vöù« q‡‡L?F« W—U‡?‡‡2 hOd? UΖu‡‡‡/ vK_« fK:« ^b?FÔ

Æ vËdJù« lu*« Ë√

¨ vËd??J?ù« lu*« Ë√ W‡‡?‡O??ö??ù« WKO??u?« ÷«d??√ Öu??LM« v œb??? Ê√ VË

¨ …—«œù« fK ¡U?C√Ë fOz— ¡UL?√Ë ¨ Wdd« W?UO«Ë ¨ —u?NL'« s Wb?N*« W?H«Ë

Æ hOd« VKD UÎI p–Ë ¨ vU_« UNUEË

∫ © µ∂ ¨ …œU‡‡
ô
Î u ÊuJ WO?Ld« Ë√ WuL*« Ë√ WOzd*« …UMI« Z«d «Îdb W?Oöù« WKOu« 5F

5Oö?ù« WUIM 5?KGA*« ‰Ëb? v «ÎbO?I UÎ|d?B ÊuJ Ê√ t?O ◊d?AË ¨ Èu?;« s

Áb{ —b? b ÊuJ ô√Ë ¨ W?OUO?« tu?I …dU? s U?ÎuM2 ÊuJ ô√Ë ¨ 5OH?B« Ë√

Æ Á—U« tO≈ œ— b sJ r U WU_« Ë√ ·dAU WK WM Ë√ WUM v rJ


≤∞±∏ WM fD√ ≤∑ v ‡ —dJ ≥¥ œbF« ≠ WOLd« …bd'« ≤≤

∫ © µ∑ ¨ …œU‡‡
¨ tKL?F U?Îd?H? Êu‡‡‡J Ê√ ◊d??A ¨ Y‡‡« s? Îôu?? W?Oö?ù« WK‡O‡?‡u« 5‡‡F

Æ WKUJ« WOuUI« WOK_U lL Ê√Ë

∫ © µ∏ ¨ …œU‡‡
Q‡‡‡D È√ s W‡‡?‡‡OuUI« W?Ou?*« W‡‡‡OËd?Jù« l«u*«Ë W?Oö?ù« WKO?u« qL?

Æ vK_« fK:« UNFC v« WOMN*« dOUF*« Ë√ rOI« WHU s «cË ¨ UN UA W—U2 v

© vU‡« q‡BH« ¨
UNÞUAM WOöŽù« WÝR*« WË«e
∫ © µπ ¨ …œU‡‡
hO?«d —«b??≈ v  ôU?Bô« rOEM v?u?I« “U?N?'« ’U?B??U? ‰ö?ù« Âb? l

qOG?A Ë√ ¡UA≈ “u ô ¨  ôU?Bô«  Ub .bI Ë√  ôU?Bô«  UJ qOG?A Ë√ ¡UA≈

hOd vK ‰uB(« q ¨ p– s Êöù« Ë√ ¨ vËdJ≈ lu Ë√ ¨ WOö≈ WKOË È√

Æ hOd«  UKDË ◊Ëd vK_« fK:« œbË ¨ vK_« fK:« s

…b?L?F*« WO?öù« o UM*« ×U? s Y« …œU?≈ Ë√ Y« “u ô ¨ ‰«u?_« lOL? vË

ÊuJ Ê√ ◊d?A o U?M*« Ác ×U? s Y« “u? p– s ΡUM???«Ë Æ vK_« fK:« s

¨ vö?ù« ÃUù« WMb* Wd?B*« Wd?A« q«œ UN?UL?√ tM dU? ub?« Wd?A« Ë√ VJLK

Æ tUJË Y« XË t «Îœb ¨ vK_« fK:« s o `dB YK —bB Ê√Ë

∫ © ∂∞ ¨ …œU‡‡
vK_« fK:« v≈ ¨ vËdJù« l?u*« Ë√ WOöù« WKO?u« qOGA Ë√ ¡U?A≈ VK Â]bIÔ

VKD« v fK?:« XË Æ Uœb? v«  UU?O?« U?ÎOu??? ¨ U?N?F?C v« ÖU?LM« vK

“ËU?? ô r— qU??I? p–Ë ¨ V?KD« ¡U??H?O???« a?—U s U??Îu 5F?? “ËU?& ô …b?? v

¨ vËd?Jù« lu?LK t?OM n√ 5?L?Ë W?Oö?‡‡ù« WKO‡‡uK t?OM n√ 5?L?Ë 5zU?

Æ Èd√ lœ WId ÈQ Ë√ «ÎbI tKOB% r


≤≥ ≤∞±∏ WM fD√ ≤∑ v ‡ —dJ ≥¥ œbF« ≠ WOLd« …bd'«

∫ © ∂± ¨ …œU‡‡
t hd*« t‡‡‡?‡bI V?K vK ΡU‡‡M Áb‡‡‡b‡?‡‡& “u?Ë ¨  «uM fL? hOd?« …b?

¨ ÊuUI« «c v WMO?*« ÂUJú UÎI p–Ë ¨ tzUN?« s dN√ W? q vK_« fK:« v≈

Æ ÊuUI« «c s ∂∞ …œU‡*U UNO≈ —UA*« Âud« WLO lœ qUIË

∫ © ∂≤ ¨ …œU‡‡
∫ vQ U qLA Ê√ V v«Ë ¨ t hd*«  U«e« —œUB« hOd« œb

Æ Y« v Wb*« WOMI«Ë Wb)« Ÿu ≠ ±

Æ hOd« …b ≠ ≤

Æ p– ÂeK v« ‰«u_« v Wb)« .bI WO«dG'« œËb(« ≠ ≥

Æ UN¡UHË Wb)« …œu fOUI ≠ ¥

lD WU?? v ŸU??ô« W???«u«  «¡«d??ù«Ë ¨ W?b??)« .b?I —«d??L???U «e??ô« ≠ µ

Æ UNUI≈ Ë√ Wb)«

Æ ÊuUI« «c v UNOK ’uBM*« WOU‡*«  U«eô«Ë hOd« Âu— ≠ ∂

Æ WdJH« WOJK*« ‚uI lOL «eô« ≠ ∑

∫ © ∂≥ ¨ …œU‡‡
ÃU?bô« Ë√ dO‡‡G« v≈ U·‡‡?O‡ze Ë√ U?ÎOK hOd?« s ‰“UM« t hd?LK “u‡‡‡‡ ô

v‡‡‡K_« f?K:« s W‡‡‡I??? WOU?? W?I?«u? vK ‰u?B(« ÊËœ Èd?√ W??R? v Ë√ l

Æ Uœb v« ◊ËdAK UÎIË tK p–Ë

`dB ô≈ dOG« v≈ UN hd*« WOö?ù« qzUu« q«œ Y«  UU dOQ “u ôË

Æ WB<« WOM_«  UN'« WI«u bFË vK_« fK:« s —bB


≤∞±∏ WM fD√ ≤∑ v ‡ —dJ ≥¥ œbF« ≠ WOLd« …bd'« ≤¥

∫ © ∂¥ ¨ …œU‡‡
 ö?O???? ÿU?H???ôU U?N hd*« W??OËd?Jù« l«u*«Ë W??O?ö?ù« WKO?u?« Âe?K

…b‡‡* p–Ë U‡‡‡N? v« WOËd?Jù«Ë WOzd*«Ë Wu?L*« œ«u*«Ë Z«d?« qJ WKU WO?IOu

¨ vK_« fK:« v U?NM W Ÿ«b≈ U?NOKË ¨UN U?A s …dO_« «Îd?N dA? vMô« s qI ô

Æ ‰u √ …b*  öOU ÿUHô« v WOöù« WKOu« o ‰öù« ÊËœ p–Ë

∫ © ∂µ ¨ …œU‡‡
WD;« r« d?–Ë ¨ W?O?L?d« Ë√ ¨ W?Ozd*« …UMI« —U?F? —UN? S «e?ô« t hd*« vK

¨ vËdJù« lu*« —U?N ≈ v≈ WU{ùU ¨ Y«  U?U ‰«u Âb?*« œœd«Ë ¨ Wu?L*«

Æ UÎOHO—√ Ë√ UÎO ÊU ¡«u

∫ © ∂∂ ¨ …œU‡‡
WO?öù« WKO?u« ÂeK ¨  U?U?LK Èed*« “UN?'«  UUB?U ‰ö?ù« Âb l

5Ou 5bd? v ¨ …bLF*« ¨ WO?U)« UNUU?Ë UNUO«eO d?AM vËdJù« lu*«Ë

5JL?? Âe?KË ¨ W??OU‡*« WM« ¡U??N?ô W?O?U?« W?F?—_« d?N?_« ‰ö? —U??A?ô« v??F?«Ë

5F? Ê√ fKLKË ¨ UN«bM?Ë UdUœË W?OU)«  UU?(« WF?«d s vK_« fK:«

Æ Á«d s0 p– v

Æ pc W“ö«  «¡«dù« ÊuUI« «cN WcOHM« Wzö« œb%Ë

∫ © ∂∑ ¨ …œU‡‡
WO?Ld«Ë WOzd?*«Ë WuL?*«Ë …¡ËdI*« WO?öù« WKOuU? ’U)« Èu?;« Y “u ô

WI?«u vK ‰uB?(« q WKUL*« qzU?u« Ë√ …eN_« s Ud?O Ë√ ¨ WO?c« n«uN« vK

Æ Uœb v« b«uI«Ë  «¡«dù« oË vK_« fK:« s pc

hOd?« vK vK_« fK:« WI?«u* ◊dA ¨ Vz«d?C« 5«u ÂUJQ ‰ö?ù« Âb lË

¨ WdB?*« ‚u« s  Uö≈ V?K Ë√ WOËdJ?ù« W—U« W?Oöù«  U?b)« .b?I ◊UA W?—UL*

W??KB?? —UD≈ fK?:« vKË Æ W??O??d?{ W??UD? vK Îö??U? h?O?d??« VU? ÊuJ Ê√

Æ pc rN hOd« r s —UIË ¡ULQ WdB*« Vz«dC«


≤µ ≤∞±∏ WM fD√ ≤∑ v ‡ —dJ ≥¥ œbF« ≠ WOLd« …bd'«

qzU?u« s È√ ‰ö? s td Êö?≈ qJ Wd?B*« Vz«d?C« W?KB? —UD≈ t hd*« vKË

Wd{ qOB% tOK V UL ¨ …œU‡*« Ác? s vË_« …dIH« v UNOK ’uBM*« WOöù«

W—u?Q? v≈ Ub—uË 5?O?FO??D« ’U??_« s Êö?ù« VU? vK W?I???*« W?G?b«

Wc?O?HM« W?zö« Uœb?% v«  «¡«d?ù«Ë b?«u?IK U?ÎI? tK p–Ë ¨ W?B??<« Vz«d?C«

Æ ÊuUI« «cN

fU‡)« »U‡«
ÂöŽù« rOEM² wKŽ_« fK:«
© ‰Ë_« q‡BH« ¨
t«b¼√Ë wKŽ_« fK:«
∫ © ∂∏ ¨ …œU‡‡
¨ W—U???ô« WO?B??AU l?L? ¨ W‡‡KI??? W??O Âö‡‡‡ù« r‡‡‡OEM? vK_« fK:«

vL?d«Ë v?zd*«Ë Ÿu?L?*« Âö?ù« Êu??? rOEM vu?Ë ¨ …d?U?I« WEU?? fO?zd« Ád?I?Ë

Æ UdOË WOLd«Ë WuD*« WUB«Ë

¨ t‡‡‡U?UB?« W‡‡‡—U2 v È—«œù«Ë v‡‡‡U‡‡?‡‡*«Ë v‡‡‡MH« ‰ö‡‡I?ôU fK:« l?LË

Æ tu v qb« “u ôË

∫ © ∂π ¨ …œU‡‡
¨ …d(« WUM*« —U ≈ v Âö?ù«Ë WUB« Wd WULË ÊU?L{ v≈ vK_« fK:« ·bN

∫ vQ U h_« vKË

WO?MN*« s lO— —b? vKË ¨ WNeË …d? WU?Ë Âö?S lL?« v s «u*« o WU?L ≠ ±

Æ WdB*« WOUI« WuN« l o«u U0Ë ¨ WOËb« …œu'« dOUF oË

Æ UNuMË ¨ UœbFË ¨ UœUOË ¨ WOöù«Ë WOHB«  UR*« ‰öI« ÊUL{ ≠ ≤

‰u?√Ë d?OU?F0 W‡‡‡?O?H??B«Ë W?O?ö?ù«  U??R*«Ë qzU‡‡‡u« «e?‡‡?‡« ÊU‡‡‡L?{ ≠ ≥

Æ UNUOö√Ë WMN*«
≤∞±∏ WM fD√ ≤∑ v ‡ —dJ ≥¥ œbF« ≠ WOLd« …bd'« ≤∂

Æ vuI« s_«  UOCI0 WOHB«Ë WOöù«  UR*«Ë qzUu« «e« ÊUL{ ≠ ¥

«d??« ÊU?L?{Ë ¨ Âö?ù«Ë W?U??B« vU?? v WdJ?H« W?OJK*« ‚u?I? WU?L? ≠ µ

Æ WOœ_«Ë WdJH« WOJK*« ‚uI( WOHB«Ë WOöù«  UR*«Ë qzUu«

W—u?NL?'« o UM lO?L? v≈ WO?ö?ù«Ë WO?H?B«  U?b)« ‰u?Ë vK qL?F« ≠ ∂

Æ ‰œU qJA

Âö‡‡‡‡?ù«Ë W‡‡‡‡U???B« v‡‡‡U‡‡?‡? v ÈœU‡‡‡B???ô« ◊U‡‡‡AM?« W‡‡‡‡—U2 ÊU‡?‡‡L?{ ≠ ∑

 U—UL*« lMË ¨ UN —«d{ù« Ë√ ¨ UbOOI Ë√ ¨ WUM*« Wd lM v≈ ÈœR ô u vK

Æ Âöù«Ë WUB« ‰U v W—UJô«

Æ WOHB«Ë WOöù«  UR*« qu9 —œUB Wö ÊUL{ ≠ ∏

¨ vL??d«Ë v?zd*«Ë Ÿu??L??*« Y?« ‰U???? v W??OMH?«Ë W??O????O??« d??OU???F*« –U??H≈ ≠ π

Æ UdOË WOLd«Ë WuD*« WUB«Ë

© vU‡« q‡BH« ¨
wKŽ_« fK:«  UUB²š«
∫ © ∑∞ ¨ …œU‡‡
¨ ÊuUI« «c v 5*« tu« vK t«b√ oI U0 tUUB« vK_« fK:« dU

∫ vQ U h_« vK tË

Æ tKL ‰U0 WIKF*« `z«uK«Ë 5«uI«  UËdA v È√d« ¡«b≈ ≠ ±

vM_« h?O?d??«  «– n?B«Ë ¨ Wd??B*« n?B?« ¡U?AS  «—UD?ù« vIK ≠ ≤

Âö?ù« qzU?u vö?ù« ◊U?AM« WË«e? hO?«d `?MË ¨ d?B? v Ÿ“u Ë√ —b?B v«

WOzUCH«  «uMI«Ë …d(« o UM*«Ë —ULö W?UF« WONU …bOI*« vLd«Ë vzd*«Ë ŸuL*«

¨WHK<« WB?<«  UN'« l oOMU p–Ë ¨ dB q«œ s UN? r v« WdB*« dO

‰U‡*« ”√—  «–  U?d?A« bO? q? …d(« o U?M*«Ë —UL??ö W?U?F« W?O?N« Âe?K Ê√ vK

Æ WB<«Ë WOM_«  UN'« WI«u vK ‰uB(« UNO≈ —UA*« vM_« Ë√ ÈdB*«
≤∑ ≤∞±∏ WM fD√ ≤∑ v ‡ —dJ ≥¥ œbF« ≠ WOLd« …bd'«

 U???R*«Ë qzU??u« «e?« ÊU??L?C W??“ö« d?O?U?F*«Ë j«u??C« oO??DË l{Ë ≠ ≥

WdJH« W??OJK*« ‚u?I? vK ÿU?H?(«Ë ¨ U?N?U?O?ö?√Ë WMN*« ‰u?Q W?O?H???B«Ë W?O?ö?ù«

Æ U«u0 WIKF*«

vö?ù«Ë vö?ù«Ë vH??B« ¡«œú WDU?C?« W?OMN*« d?OU?F*«Ë b?«u?I« l{Ë ≠ ¥

Æ WOMF*« WUIM« l „«dôU

Âö?ù« qzU?u Y Ë√ n?BU d?A?M U?L ÊQ?A?« ÈË– ÈËUJ h?Ë vIK ≠ µ

 «¡«dù« –U?« tË ¨ WU)« rN?UO( ÷d?F Ë√ œ«d_« WF?L ”U? vK UÎuDM ÊuJË

¨·dA« oO«u* Ë√ ¨ÊuUIK UNHU ‰U v WO?öù« WKOu« Ë√ WHOB« ÁU& WUM*«

WO?UJ« qzôb« d«u ‰U v t?¡U* WOMF*« WU?IM« v≈ vöù« Ë√ vH?B« WU≈ tË

Æ Áb{ WbI*« ÈuJA« v ¡U U W vK

…œu?Ë —u??N?L??'« ‚u?I?? WU??L? sL??C v« j«u??C«Ë b?«u??I« oO??DË l{Ë ≠ ∂

Æ t ÂbI v«  Ub)«

Æ Âöù«Ë WUB« vU v WOM_«  «d)U WUFô« b«u œUL« ≠ ∑

W?Oö?ù«  U??R*«Ë qzUu?« v quL?« —œU?B? W?«d? ÂUE oO?DË l{Ë ≠ ∏

 UN'« l „«dôU ÁcOHM W«dË ¨ quL« «c WöË WOUH sLC U0 ¨ WOHB«Ë

W?OMF*«  U‡‡‡N?'« s Ud?O?Ë W?U‡‡F« WU?OM« ⁄ö?≈ v o‡‡‡(« fK?LKË ¨ W?OMF*« …e?N?_«Ë

Æ ‰«u_« qO Ë√ quLU oKF  UHU Ë√ rz«d ŸuË WU v

sLC ô Y?O ¨ tF«d?Ë vöù« Èu?LK WLU(« b«u?I« oODË l{Ë ≠ π

5M «u*« 5 e?O‡‡OL?« v≈ u?b Ë√ WU?F« »«œü« Ë√ ÂUF« ÂUEM« nU? Èu? Êö?ù«

Æ nMF« Ë√ WO«dJ« vK UÎC sLC Ë√

 Ud??A*«Ë W—«œù«Ë W??OU‡*«Ë W?OMH« Êu??A?U W?IKF?*« W?OK«b?« `z«uK« l{Ë ≠ ±∞

¨ f‡‡?‡K:« ¡U‡‡C??√ Êu????AË ¨ t U??A? rOEM W?‡‡IKF??*« `?z«uK« s Ud??O??Ë ¨ Ê“U??<«Ë

b?«u?IU b?O?I?« ÊËœ tK p–Ë ¨ rNu??A rEM*« ÊuU?I« —b?B v? t 5KU?F« Êu??Ë

Æ WOuJ(« rEM«Ë
≤∞±∏ WM fD√ ≤∑ v ‡ —dJ ≥¥ œbF« ≠ WOLd« …bd'« ≤∏

5K«d*«  UU?O …b?U?I W?U)«  U?ö?F?ö? WU?F« W??O?N«  «—UD≈ vIK ≠ ±±

WU?F« W?ON?« l oOM«Ë ¨ d?B q«œ WKU?F« WO?öù«Ë W?OH?B« VUJ*«Ë V?U_«

Æ dB q«œ UNKL ‚UDË VUJ*« Ác qL b«uI h ULO  UöFö

¨ UN?FC v« b?«uIK U?ÎIË p–Ë ¨ UN?O≈Ë dB? s Y« …œU≈  U?dA hO?d« ≠ ±≤

WO?M_« WKLFU UNœU?F U Ë√ UÎ|uM tOM n√ WzU?LL? “ËU ô U0 UN vU‡*« qU?I*« bb%Ë

Æ fK:« Uœb v« WKLFU Uƒ«œ√ r

UN?U‡‡O Ë√ ¨ ŸU?L?ô«Ë …bU‡‡A*«Ë —UA?ô« s oI?«  Ud?A hOd?« ≠ ±≥

b«uIK UÎI?Ë p–Ë ¨ ZzUM« œUL«Ë WU oI?« WOKL q«d WFUË ¨ U?NUR Ë√

Æ UNFC v«

q?OJ« W??OzU‡‡‡C?H« W?‡‡OM_« l“u ‰U?? v? WKU?F«  U?d?AK? hO?d?« ≠ ±¥

Æ UNFC v« b«uIK UÎIË p–Ë ¨ Platform …dHA*« WOöù«  UBM*« «cË

u? vK Âö‡‡ù«Ë WU?B« vU?‡‡ v ÈœU?B?ô« ◊UAM« W?—U‡‡2 ÊUL?{ ≠ ±µ

¨ ULNO W—UJô«  U—UL*« lM0 ÂUOI«Ë ¨ UN —«d{ù« Ë√ UbOOI Ë√ WUM*« Wd lM v≈ ÈœR ô

Æ UNFC v« b«uIK UÎIË p–Ë

lOL v WOHB«Ë WOöù« …œU‡*« v≈ WOöù« …œU‡*« WM vB√ b bb% ≠ ±∂

Æ nB«Ë Âöù« qzUË

Æ fKLK È—«œù«Ë vLOEM« qJON« œUL« ≠ ±∑

Æ vK_« fK:« ·«b√Ë oH U0 UUu«Ë  Ud«Ë  UN«Ë `M*« ‰u ≠ ±∏

b?«u?I« …U??«d0 ÊuU?IK U?ÎI??Ë tU?L?√ qu?L?? W?“ö« ÷Ëd?I« vK? W?I?«u*« ≠ ±π

Æ …—dI*« WOuUI«Ë W—ub«

Æ WOdF« dB W—uNL q«œ UNF“u q WOM_«  UuD*« vK WI«u*« ≠ ≤∞

Æ vU)« tUË WuM« fK:« W“«u ŸËdA œUL« ≠ ≤±

Æ t 5KUFK WO{Ud«Ë WOUI«Ë WOULô«Ë WOB« WUdK ÂUE l{Ë ≠ ≤≤

¨ W???OËd???Jù« l«u*« v?  Uö??ù« v?K Vz«d???C« qO???B??% j«u???{ l{Ë ≠ ≤≥

Æ vULô« q«u« qzUË vK WOËdJù«  UU(«Ë  UËb*«Ë

Æ tOK t{d ÂUF« 5_« Ë√ fK:« fOz— Èd ULO dEM« ≠ ≤¥


≤π ≤∞±∏ WM fD√ ≤∑ v ‡ —dJ ≥¥ œbF« ≠ WOLd« …bd'«

∫ © ∑± ¨ …œU‡‡
c Ê√Ë ‰U?L_«Ë  UdB« lOL? dU Ê√ t«b√ oOI% qO? v vK_« fKLK

∫ vQ U h_« vK tË ¨ pc W“ö«  «—«dI«

W?O 5?% q√ s WËb«  U?RË W?OMF*«  U?R*« l ¡UM« —«u?(« ¡«d≈ ≠ ±

Æ vöù«Ë vHB« qLF«

b«uIK UÎIË p–Ë ¨ UN hd*«  UN?'« 5 QAM b v«  U“UM*« v oOu« ≠ ≤

Æ ÊQA« «c v fK:« UNFC v«

oO?I?«Ë ¨ Âö?ù« qzU?Ë W?b? ‰uL?A*« —u?N?L'« ÈËUJ v?IK ÂUE l{Ë ≠ ≥

Æ Wb)« vbI l UNFU vK qLF«Ë ¨ UNO

¨ WOö≈Ë WOH  Ub s ÂbI ULO —uNL'« ¡«—¬ vK ·dFK ÂUE l{Ë ≠ ¥

Æ ÁcOHM vK qLF«Ë

bQ?«Ë ¨ UN?öË W?Oö?ù«Ë WOH?B«  U?R*« qu9 —œU?B s oI?« ≠ µ

 «¡«d?ù«Ë b?«u?IK U?ÎI?Ë p–Ë ¨ U?N?U—√ sË ¨ U?N?OK? W?LzU?I« WœU?B??ô« f_« s

Æ U—dI v«  «¡UMô«Ë

l{Ë ‰ËUM W—Ëœ d—U?I œ«b?≈Ë ¨ t?FU??Ë vö?ù«Ë vH?B« ¡«œ_« b?— ≠ ∂

¨ UNUJË UNFM* “ö« –U«Ë W—UJô«  U—UL*« b—Ë ¨ ÊQA« «c v ŸuM«Ë œbF«

U?NOK ’u‡‡‡?BM*« ∆œU*«Ë ¨ W?OMN*« ‰u‡‡_«Ë b‡‡«u?I«Ë d?OUF*U «e?ô« W‡‡—œ W?FU?Ë

U—b?B v?« ·d?A« oO«u?? s Îö?C? ¨ U—b?B? v« ¢œ«u?_«¢ Wu??J*« ·«d?_« v

Æ WOMF*«  UUIM«

‰UL?√ s nAJK WB?<« WËb« …eN√ l ÊËU?FU W“ö«  «¡«d?ù« –U« ≠ ∑

¨  ôU?B?ô« rOEM vu??I« “U?N??'« s U?N hd?*«  «œœd?« vK q«b??«Ë gu?A??«

Æ WB<« WOzUCI«  UN'« v≈ 5HU<« WU≈Ë


≤∞±∏ WM fD√ ≤∑ v ‡ —dJ ≥¥ œbF« ≠ WOLd« …bd'« ≥∞

W‡‡‡‡?OËb«Ë W‡‡‡‡‡O??M_«Ë W‡‡‡‡O??L?OKù«Ë W‡‡‡O?M u«  U?N?'«Ë  U?LEM*« l? ÊËU?F?« ≠ ∏

Èd‡‡‡_« ‰Ëb« v …d?‡‡‡ UM*« …e?N_« l ÊËU?F?«Ë ¨ fK:«  U?UB??«Ë ·«bQ W?OMF*«

Æ WdA*«  ôU:« v

¨ qLF« ŸËd? nK v rN?«—UN WO?LMË ¨ 5KUF« œ«b?ù V—b« e«d? ¡UA≈ ≠ π

Æ WOLKF«  U«—b«Ë Àu« lOAË

Æ t«b√ s dF v«  U—Ëb« Ë√  UuD*« —«b≈ ≠ ±∞

∫ © ∑≤ ¨ …œU‡‡
v{«—√ vK Platform …d???H??A*« W???O???L??d«Ë W?‡‡‡O?zU??C???H«  U‡?‡‡‡B?M*« ¡U‡‡?‡‡A≈ Êu?J
¨ Ád‡‡‡?‡O? ÊËœ Áb‡‡?‡‡Ë vK_« fK:« o?‡‡‡ s U‡‡?N hO?d??«Ë W?Od??F« d?B?? W—u?N??L?

¨  ôU??Bô« rOEM? vu??I« “U?N??'« W??I??«u? b??F W‡?‡U?(« Ác? v h‡‡‡O??d??« —b‡‡‡?‡BË

Æ WËbK WuK2 ‰U:« «c v WKUF«  UdA« ÊuJ Ê√ pc hOd« `M* ◊dAË

© YU« qBH« ¨
wKŽ_« fK:« qOJAð
∫ © ∑≥ ¨ …œU‡‡
¨ ¡U‡?‡‡‡C???√ W?‡‡‡‡?F??? s W‡?‡‡‡—u???N???L???'« fOz— s? —«d‡‡?‡‡I v?‡‡K?_« fK:« qJ?AÔ

∫ vü« tu« vK ÊË—UÔ

Æ W—uNL'« fOz— Á—U ¨ fK:« fOz— ≠ ±

Æ WËb« fK0 W—«œù« ÊuAK ’U)« fK:« Á—U ¨ WËb« fK fOzd VzU ≠ ≤

Æ W—UJô«  U—UL*« lMË WUM*« WUL “UN fOz— ≠ ≥

Æ “UN'« …—«œ≈ fK fOz— Á—U ¨  ôUBô« rOEM vuI« “UNK q2 ≠ ¥

Æ W—uNL'« fOz— U—U ¨ …d)« ÈË– s WU WOB ≠ µ

Æ tzUC√ dO s 5OHB« WUI …—«œ≈ fK `Od vK ¡Î UM ¨ 5OHB« s uC ≠ ∂

Æ tzUC√ dO s 5Oöù« WUI …—«œ≈ fK `Od vK ¡Î UM ¨ 5Oöù« s uC ≠ ∑
≥± ≤∞±∏ WM fD√ ≤∑ v ‡ —dJ ≥¥ œbF« ≠ WOLd« …bd'«

»«uM« fK? VJ `Od vK ¡Î UM ¨ …d?)« ÈË– s W?UF«  U?OB?A« s u?C ≠ ∏

Æ »«uM« fK ¡UC√ dO s

5KU??F« Âö??ù«Ë W??U????B« …cU??√ s? ¨  U?F??U??K? vK_« fK??LK? q2 ≠ π

Æ  UFUK vK_« fK:« `Od vK ΡUM ¨ WdB*«  UFU'U

d?N?√ Wö?« ‰ö? π ¨ ∏ ¨ ∑ ¨ ∂ ÂU?—√ œuM?« v U?N?O≈ —U?A*«  U?N?'« Âe?KË

U??NM q? s »uKD*« œb??F?« nF??{ `O??d?? ¨ fK?:« qL?? …b?? ¡U??N??« vK? W??IU??«

¨ »uKD*« œbF« rNM?O s —UO ¨ r?NzULQ W—u?NL'« fOz— —UD≈Ë ¨ vK_« fK:« Wu?CF

Æ rNUH vK √dD qbF ÈQ fK:« —UDS ÂeK UL

UN?O?d ¡UL?Q W—uN?L'« fOz—  UN?'« Ác —UD≈ ÊËœ UN?O≈ —UA*« …b*« XC?I« «–S

rNzU?L?√ ‰ULJ?« …U?«d0 —«d?I« —«b≈ W?—uN?L?'« fOz— vu? ¨ »U?_« s V? È_

Æ »«uM« fK VJ `Od vK ¡Î UM ¨ UNd0 —UDùU WOMF*« WN'« rI r v« WH« s

Æ W—uNL'« fOz— s —«dI tzUC√Ë fK:« fOzd WOU*« WKUF*« œb%Ë

© l«d« qBH« ¨
¡UCŽ_«  U«e²«Ë W¹uCF« ◊Ëdý
∫ © ∑¥ ¨ …œU‡‡
∫ vQ U vK_« fK:U «ÎuC 5FÔ sLO ◊dAÔ

Æ WOUO«Ë WOb*« tuI UÎFL ÊuJ Ê√ ≠ ±

Æ UÎuU UNz«œ√ s vH√ Ë√ WdJF« Wb)« Èœ√ b ÊuJ Ê√ ≠ ≤

Æ UÎU dA WL s qI ô …b* tBB ‰U v WOKL …d lL Ê√ ≠ ≥

¨ WU?_« Ë√ ·dAU WK? W1d? v Ë√ ¨ WUM Wu?IF t?OK rJÔ b? ÊuJ ô√ ≠ ¥

Æ Á—U« tO≈ œÔ— b sJ r U

Æ tMOOF vK WIU«  «uM Àö« ‰ö WOœQ WuIF tOK rJÔ b ÊuJ ô√ ≠ µ

Æ WOö≈ WKOË Ë√ WOH WR È√ WOJK v UÎLU Ë√ UÎJU ÊuJ ô√ ≠ ∂


≤∞±∏ WM fD√ ≤∑ v ‡ —dJ ≥¥ œbF« ≠ WOLd« …bd'« ≥≤

∫ © ∑µ ¨ …œU‡‡
¨ WOU W– —«d≈ .bI tKL? W—U2 q vK_« fK:« ¡UC√Ë fOz— s q vK

dE ÊQ??? v ≤∞±≥ WM? ±∞∂ r— ÊuU??I?U …œ—«u« ÂUJ?_« t????H?U???? Âb??F? «Î—«d??≈Ë

¨ vUO? »e( UÎO?LM ÊU? «–≈ ve(« t UA b?OL? «Î—«d≈Ë ¨ WËb« v 5u?*« `UB? ÷—UF

Æ WOU W– —«d≈ tuC ¡UN« bM rNM q ÂbI UL

© fU)« qBH« ¨
wKŽ_« fK:« qLŽ ÂUE½
∫ © ∑∂ ¨ …œU‡‡
Æ …b«Ë …d* bbK WKU  «uM l—√ vK_« fK:« WuC Ë√ WUz— …b ÊuJ

∫ © ∑∑ ¨ …œU‡‡
tKL W—U2 q »«uM« fK? ÂU√ UÎMO1 Âöù« rOEM vK_« fK:« fOz— ÈœR

∫ vü« UNB

¨ ÊuU?I«Ë —u?b« Âd?√ Ê√Ë ¨ È—u?NL?'« ÂUEM« vK kU?√ Ê√ rOEF« tKU r?√ò

Æ å‚bB«Ë WU_U vLN Èœƒ√ Ê√Ë ¨ tbËË s u« ‰öI« vK kU√ Ê√Ë

∫ © ∑∏ ¨ …œU‡‡
WU(« Xœ ULKË ¨ dN q q_« vK …d tOz— s …ub vK_« fK:« lL

ŸULô« `B ôË ¨ tzUC√ YK WU? p– VK «–≈ ŸULô« v≈ tuœ V&Ë Æ p– v≈

¨ sd{U(« ¡UC?_«  «u√ WOKQ t«—«d —bBË ¨ q_« vK tzU?C√ nB —uC ô≈

Æ fOzd« tM Èc« VU'« `dÔ ÈËU« bMË

td Ë√ t√d WUFô« fK:« Èd s tU?UL« —uC( ub Ê√ fK:« fOzdË

Æ XuB« o t ÊuJ Ê√ ÊËœ ¨ WAUM*« Ë√ YK ÕËdD Ÿu{u v


≥≥ ≤∞±∏ WM fD√ ≤∑ v ‡ —dJ ≥¥ œbF« ≠ WOLd« …bd'«

∫ © ∑π ¨ …œU‡‡
¨ 5BB*« Ë√ ¡«d)« s rd?O s Ë√ ¨ tzUC√ 5 s qJA Ê√ vK_« fKLK

t?Oz— fK:« ÷u?‡‡‡‡H Ê√ “u‡‡‡‡ U?L? ¨ ÂU‡‡‡N*« iF? ÂUO?IK ¨ W?R? W?BB?? UÎU?'

Æ tUUB« iF …dU v

∫ © ∏∞ ¨ …œU‡‡
÷—UF qL ÈQ ÂUOI« rNuC …d ‰ö vK_« fK:« ¡UC√Ë fOz— vK lM1

rN?OK dE UL? ¨ UUD Ë√ U«b ‰u? ’U t?u rNOK dEË ¨ f?K:« ‰öI?« l

Æ qUI dOG Ë√ qUI0 W—UA« ‰UL√ ÈQ ÂUOI«

∫ © ∏± ¨ …œU‡‡
∫ WOü« »U_« s È_ vK_« fK:« uC Ë√ fOz— VBM uK

Æ ÊuUI« «c s ∑µ …œU*« v UNOK ’uBM*«  «—«dù« s È√ .bI Âb ≠ ±

d??_ p–Ë t‡‡‡‡K?I —c‡‡‡‡‡ ÊËœ fK?:«  U‡‡‡‡U‡‡‡‡L??« —u‡‡‡‡C? s‡‡‡ VO?G?« ≠ ≤

Æ WM« v WOU dO  UUL« fL Ë√ ¨ WOU  UUL« Àö s

qL?? ÊU??O≈ Ë√ ¨ W??H??O u«  U????«u ‰ö??ù« Ë√ ¨ Wu??C??F« ◊Ëd?? b?√ b??I?? ≠ ≥

Æ ¡UC_« vK WI«u0 —bB —«dI p–Ë ¨ fK:« ‰öI« l ÷—UF

UN?OK fK:« W‡‡‡‡I«u? a‡‡‡‡—U s W‡‡‡‡u?I W?‡‡‡‡UI?ô« d‡‡‡‡?FË Æ WUI?ô« ≠ ¥

Æ o√ ULN√ tO≈ UN1bI vK UÎu 5ö ¡UCI« Ë√

W‡‡‡?‡u?C?F?« ÂU?N? ¡«œ√ ÊËœ ‰u‡‡?‡‡ Èc« ÷d‡‡?‡*« Ë√ ¨ W?H?B?« ‰«Ë“ Ë√ ¨ …U?u« ≠ µ

Æ qUA« vB« 5QK WUF« WON« s pc —bB …œUNA UÎIË

∫ © ∏≤ ¨ …œU‡‡
VBM*« u?‡‡‡K‡‡ v?K_« f‡‡K‡‡?:« s‡‡‡KF ¨ ¡U?‡‡C?_« b??√ Ë√ fOzd« VBM? ö? «–≈

¨ Êu‡‡?‡U??I« «c s? ∏± …œU‡‡‡?*« v U??N??OK? ’u??BM*«  ôU‡?‡‡(« s WU?‡‡ d‡‡?‡u —u‡?‡‡

∑¥ ¨ ∑≥ 5œU*« v U?N?OK ’u?BM*«  «¡«d?ù«Ë ◊Ëd‡‡‡AU t‡‡‡?K q‡?‡‡ s 5FË

Æ VBM*« uK vK_« fK:« Êö≈ s d_« vK UÎu 5ö ‰ö p–Ë ¨ ÊuUI« «c s

Æ WuCF« …b s WOI*« …dH« bb'« uCF« qLJË


≤∞±∏ WM fD√ ≤∑ v ‡ —dJ ≥¥ œbF« ≠ WOLd« …bd'« ≥¥

∫ © ∏≥ ¨ …œU‡‡
t‡‡‡‡?KOJA —«d? —Ëb‡‡?‡‡B 5OU?« 5?u??_« ‰ö‡‡‡‡ t? ŸU‡‡‡L??« ‰Ë√ fK?:« b?I?F

¨ tzUC?√ dO? s UÎU? UÎMO√ —U?Ë ¨ ö


Î O?Ë tzUC?√ 5 s VMË ¨ ÊuU?I« «c ÂUJ√ oË

ÂU??F« 5_«Ë fOzd« ⁄d??H??Ë ¨ ÂU?F« 5_«Ë q?O?u«Ë fO?zd« s VJ*« W???O? qJAË

Æ ÎöU UÎdH ULNUN*

iuH fOzdKË ¨ tUO ‰U v fK:« fOz— q ¨ W?R WHB ¨ qOu« qË

Æ tUN iF v qOu«

ÂU‡‡‡‡F?« ŸU‡‡‡‡DI« Ë√ W‡‡‡u?J(U 5KU?F« s ÂU?F« 5_« Ë√ fOzd« s È√ ÊU? «–≈Ë

¨ Wu??C??F« …b?? ‰«u t?KL?? Ë√ t‡‡‡‡???H?O? u t kH??????O?? ¨ ÂU??F« ‰U‡‡?‡‡L??_« ŸU‡‡‡?‡D Ë√

 ôb??« W?U??Ë tKL? s? ÁU?{U??I? ÊU?? Èc« t??«— VBMLK tK?G? …b?? ‰«u v{U?I??Ë

Æ t WIOBK«  PUJ*«Ë e«u(«Ë

∫ © ∏¥ ¨ …œU‡‡
∫ vQ U0 vK_« fK:« fOz— h

ÊuUI« «c v UNOK ’uBM*« dOUF*«Ë j«uC«Ë b«uI«Ë fK:« `z«u —«b≈ ≠ ±

Æ fK:« WI«u bF

Æ œUIFô« v≈ fK:« …uœ ≠ ≤

Æ dOGU tö vË ¡UCI« ÂU√ fK:« qO9 ≠ ≥

∫ © ∏µ ¨ …œU‡‡
Æ 5KUF« s ·
Ì U œbË ÂUF« 5_« s qJAÔ ¨ WU WU√ vK_« fKLK ÊuJ

¨ vK_« f?K:« s —«d?? W?O?U*« t‡‡‡?KU?F?? bb??%Ë ÂU‡‡?‡‡F« 5_« 5O??F?? —b??BË

∫ vQ U0 hË ¨ UÎOUË UΗ«œ≈Ë UÎOM fK:U qLF« dO s tU√ Îôu ÊuJË

Æ tu ndBË fK:«  «—«d cOHM ≠ ±

Æ tz«uK UÎIË fK:U W—«œù«Ë WOU*« ÊuA«Ë 5KUF« Êu vK ÂUF« ·«dù« ≠ ≤
≥µ ≤∞±∏ WM fD√ ≤∑ v ‡ —dJ ≥¥ œbF« ≠ WOLd« …bd'«

Æ fK:« vK W{ËdF*«  Uu{uLK W“ö«  U«—b« œ«b≈ ≠ ≥

Á“U‡‡‡‡$≈ - U?Ë t‡‡?‡ q‡‡L?F« d?O?Ë t U?A s fK:« vK W—Ëœ d—U?I ÷d? ≠ ¥

Æ WdI*« ‰uK(«Ë ¡«œ_«  UuF bb%Ë Wu{u*« Z«d«Ë WDK UÎIË

Æ fK:« UN tHKJ ÂUN Ë√ ‰UL√ ÈQ ÂUOI« ≠ µ

© ”œU« qBH« ¨
WOU*« Áœ—«uË wKŽ_« fK:« W½“«u
∫ © ∏∂ ¨ …œU‡‡
¨ WËbK W?UF« W“«u*« j/ vK b?F ¨ WKI? WuM W“«u vK_« fK?LK ÊuJ

Æ UNUNM vNMË UN WOU*« WM« W«b √bË

Æ fK??LK vU?‡‡‡‡??)« »U‡‡‡?‡?(«Ë W?“«u*« vËd??A? œ«b??≈ W?U??F« WU??_« vu??Ë

Æ Èd√ v≈ WOU WM s izUH« qÒdÔË

Æ Èed*« pMU ’U »U fKLK ÊuJË

∫ © ∏∑ ¨ …œU‡‡
∫ vü« s vK_« fK:« œ—«u ÊuJ

Æ WUF« W“«u*« v mU s WËb« t tBB U ≠ ±

Æ U—bB v« Y« Èu `—UBË vöù« qLF« WË«e hO«d Âu— ≠ ≤

 «—U‡?‡‡‡A??????ô«Ë Àu‡‡?‡???«Ë  «—«b???ù«Ë  U??«—b?«Ë ‰U??L???_« ¡«œ√ q?U??I??? ≠ ≥

Æ Ã—U)« Ë√ q«b« v ¡«u ¨ UNKD s* UNœR v«  Ub)«Ë

¨ tzU?C√ œb? vK WI?«u0 fK:« U?NKI v« UU?u«Ë  U?d?«Ë  U?N«Ë `M*« ≠ ¥

¨ `U?B*« ÷—U??F Âb? s oI???« ◊d?AË ¨ UÎu?U? …—d?I*« b?«u??IK U·‡I‡?‡Ë p– ÊuJË

Æ WOMF*« WOM_«  UN'« È√— ŸöD« bFË

Æ …—dI*« WOuUI«Ë W—ub«  «¡«dù« ŸU« bF t(UB bIFÔ v« ÷ËdI« ≠ µ

’U? »U?? v v?M_« b?IM« s t«œ«d≈ W?KO?B? ÿU?H??ô« v o(« f?K?LKË

Æ tUUO« WN«u* UNO ·dB«Ë ¨ ÂUF« ŸUDI« „uM b√ Èb


≤∞±∏ WM fD√ ≤∑ v ‡ —dJ ≥¥ œbF« ≠ WOLd« …bd'« ≥∂

∫ © ∏∏ ¨ …œU‡‡
 «¡«d?≈ –U?« t?u?I?? ¡U?C??« qO?? v tË ¨ W?U? ‰«u?√ v?K_« fK:« ‰«u?√

Æ È—«œù« eK rEM*« ÊuUI« ÂUJ_ UÎI È—«œù« e(«

© lU« qBH« ¨
wKŽ_« fK:UÐ ÊuKUF«
∫ © ∏π ¨ …œU‡‡
ozUu«Ë  U?uK?F*« W?O?u?B?Ë Wd? vK ÿU?H?(U vK_« fK:U? ÊuKU?F« Âe?K

UN«b« Ë√ ¨ UNzUA≈ ÂbË ¨ rNUN0 ÂUOI« WUM0 UNOK Ÿö ô« Ë√ ‰uB(« r v«

Æ UN WBB<« ÷«d_« dO v

∫ © π∞ ¨ …œU‡‡
‰b???F?« d“Ë s —«d???? rbb???????? —b???B s?c« ¨ vK?_« fK:U? 5KU????FK Êu?J

ÂUJ√ c‡‡‡‡?OHM ‰U?‡‡‡‡? v WO?zUC?I« W?OD?C« W?H? ¨ vK_« fK:« fOz— l ‚U?HôU

Æ ÊuUI« «c

© sU« qBH« ¨
wKŽ_« fK:« U¼—bB¹ w²« d¹—UI²«Ë  «—«dI«
∫ © π± ¨ …œU‡‡
W?O?H??B«  U??R*« s? qJ W?eKË –U?HM« W??«Ë t?z«u?Ë vK_« fK:«  «—«d?

WOöù« qzUu«Ë WUF« W?Oöù«  UR*«Ë WOöù«  UR*«Ë WOu?I« WOHB«  UR*«Ë

Æ WOËdJù«Ë WUF« WOöù« qzUu«Ë

XC??? Ë√ f?K:« d???√ «–≈ ô≈ Uc????O???HM n?Ë t«—«d??? vK? sFD?« vK V?d??? ôË

Æ pc WB<« WLJ;«

tdU? d?OOË ¨ t?UN ¡«œ√ v vK_« f?K:« WËUF0 WËb« …eN?√ lOL? ÂeKË

¨  U?UB??ô« ÁcN? qB  U?uKF? Ë√  UU?O s t?KD U0 tU«u?Ë ¨ tU?U?B?ô

Æ vuI« s_«  UOCI0 ‰öù« ÊËœ p–Ë

t ÊuJ Ê√ ÊËœ tUUL«Ë tUL√ v W—UALK …eN_« ÁcN q2 È√ …uœ fKLKË

Æ XuB« o
≥∑ ≤∞±∏ WM fD√ ≤∑ v ‡ —dJ ≥¥ œbF« ≠ WOLd« …bd'«

∫ © π≤ ¨ …œU‡‡
 U«d« s Á«d U sLC ¨ t UAË ÁœuN s UÎuM «ÎddI vK_« fK:« dAM

¨ »«u‡‡?‡‡M« fK???Ë W—u??N??L??'« fOz— v≈ dd??I???« «c mÒKÔË ¨ t?U??U?B????« ‚U?D v

Æ »«uM« fK ÂU√ tM «ÎddI WMK« lCË ¨ WB<« WOU*d« WMKU ddI« gUMË

∫ © π≥ ¨ …œU‡‡
U‡‡‡‡N?O≈ —U‡‡‡‡A*« d—U‡‡‡?IK Ì·«Ë e‡‡‡‡u? d‡‡‡AM Âö?ù« qzU?ËË nB« lO?L Âe?K

ÂeK Ê√ vK ¨ ‰«u_« V U?N Ë√ ÊuUI« «c s ∑± …œU*« s ∂ r— bM« v

Æ d—UI« ÁcN UNB U* qUJ« hM« Y Ë√ dAM

© lU« qBH« ¨
fK−LK “u−¹ w²«  «¡«e'«Ë  «¡«dłù«
WOöŽù«Ë WOH×B«  UÝR*« WHU ‰UŠ U¼–Uð«
∫ © π¥ ¨ …œU‡‡
U?NF?O?u “u? v« WOU?*«Ë W—«œù« dO«b?«Ë  «¡«e?'U W?zô vK_« fK:« lC

 U?R*«Ë WOöù«  U?R*«Ë WOu?I« WOH?B«  UR*«Ë W?OHB«  U?R*« vK

Æ UNM rKE«  «¡«d≈Ë ¨ ÊuUI« «c ÂUJ√ WHU ‰U WUF« WOöù«

Ud?O Ë√ …—œU‡?‡B«  UI?«u*« Ë√ hO?«d« s? √e‡‡‡? ô «Î¡e‡‡ `z«uK« Ác d??FË

Æ  UN'« pKË vK_« fK:« 5 ‰UL_«Ë  «¡«dù«Ë  UdB« s

∫ vQ U Wzö« Ác sLC Ê√ “uË

U?N?«“≈ Ë√ …œb? …b? ‰ö? W?HU?<« »U??√ W‡‡‡«“S WKO?u« Ë√ W??R*« «e≈ ≠ ±

Æ UNIH vK

Æ hOd« ◊ËdA «eô« Âb WU v UNOK ’uBM*« WOU*«  «¡«e'« lOu ≠ ≤

Æ WLz«œ WHB Ë√ …œb …dH WOöù« …œU*« Y Ë√ dA lM ≠ ≥


≤∞±∏ WM fD√ ≤∑ v ‡ —dJ ≥¥ œbF« ≠ WOLd« …bd'« ≥∏

„UN?« WU v ô≈ d?O«b« Ë√  «¡«e?'« pK s È√ lOu “u? ô ¨ ‰«u_« lO?L vË

¨ œ«u_« WuJ*« ·«d_« Ë√ WOMN*« dOUF*« Ë√ b«uIK WOö≈ Ë√ WOH WR È√

Æ V —«dI ¡«e'« lOu ÊuJË ¨ vK_« fK:« s “ö« hH« ¡«d≈ bFË

 U‡‡?‡‡HU??<« v W‡‡?‡‡“ö«  «¡«d‡?‡‡‡ù« –U‡‡?‡‡ô W‡?‡‡B????<« W‡‡‡‡?U?I?M« —U‡‡‡D?≈ rË

 U??N??'« Èb??≈ vK  «¡«e??'« b??√ f?K:« lO??u W????U?M0 U??NzU??C??√ b??√ s lI? v«

W?N«u? v WO?œQ«  «¡«d?ù« –UU? WOMF*« WU?IM« ÂeK?Ë ¨ vK_« fKLK W?F{U?)«

Æ UNuUI UÎIË WHU<« s ‰u*« hA«

¨ È—«œù« ¡U?C?I« W?LJ?? ÂU?√ d?O«b?« Ë√  «¡«e?'« Ác vK s?FD« ÊQ?A« ÈËcË

Æ vK_« fK:« v≈ tM rKE« .bI bF ô≈ sFD« qIÔ ôË

∫ © πµ ¨ …œU‡‡
vËd?Jù« lu?*« Ë√ vö?ù« Y« WË«e? hO?d ¡U?G≈ v o(« v?K_« fK?LK

∫ WOü« ‰«u_« v

¨ hO?d??« `M a—U s WM ‰ö? v?ö?ù« qL?F« t hd*« d??U? r «–≈ ≠ ±

Æ Èd√ WM …b tM vK fK:« o«Ë «–≈ ô≈

¨ Êu‡‡‡U?I« «c v? …œb‡‡‡;« hO?d?« ◊Ëd‡‡‡‡ s? U·‡‡ d? t hd*« b?I? «–≈ ≠ ≤

WHU?<« tËQ WHU?<« WNK fK:« —UD≈ ◊d?A p–Ë ¨ tUJ√ s UÎdu U?ÎLJ nU Ë√

Æ WHU<« `OB dN vK be ôË Ÿu√ s qI ô WUM WKN UNMË

Æ È—«œù« ¡UCI« WLJ ÂU√ pc —œUB« —«dI« vK sFD« ÊQA« ÈËcË

∫ © π∂ ¨ …œU‡‡
¨ t‡‡‡‡«– ¡U‡‡‡I?K s vK_« fKLK? ¨ W‡‡‡‡UF« W‡‡?‡UOM« ’U?B?U ‰öù« Âb? l

ÂUJ_ W‡‡‡?‡HU?? È√ s W‡‡‡‡OzU?C?I?« ÈËU‡‡‡b« rO?I Ê√ ¨ t?O≈ Âb?I Èu?J vK ΡUM Ë√

Æ W1d qJAË ÊuUI« «c


≥π ≤∞±∏ WM fD√ ≤∑ v ‡ —dJ ≥¥ œbF« ≠ WOLd« …bd'«

”œU« »U«
WOUI²½« ÂUJŠ√
∫ © π∑ ¨ …œU‡‡
¨ ÊuUI?« «c ÂUJ√ oË UNKOJA —u? ¨ Âöù« rOEM vK_« fK?:« VJ WO? vu

¨ W?HK?? ÊU‡‡' s t‡‡‡‡ML?C? U0 fK?LK vL?OEM«Ë È—«œù« q?JON« ŸËd?‡‡‡A? œ«b‡‡‡‡≈

Æ ÊuUI« «c v WMO*« ·«b_« oOI% qHJ U0Ë

∫ © π∏ ¨ …œU‡‡
∑≥ …œU*« s  π ¨ ∏ ¨ ∑ ¨ ∂  ÂU??—√ œu‡‡‡‡M« v? U?N?O≈ —U??A*«  U?N?'« Âe??K

¨ vK_« f?K:« ¡U??C??√ `O??d?? ¨ t qL??F« a?—U s d??N?? ‰ö‡‡?‡ Êu‡‡‡U??I?« «c s

Æ rNzULQ W—uNL'« fOz— —UD≈Ë

W‡‡?‡‡—u??N??L??'« fOz—  U‡‡‡?N??'« Ác‡‡‡ —U‡?‡‡D≈ ÊËœ U??N??O≈ —U??A*« …b‡?‡*« X‡C??I« «–S??

—«d‡‡‡‡?I« —«b‡‡‡≈ W—u??N?L?'« fOz— v‡?‡‡u ¨ »U??_« s? V? È_ U?N?O???d? ¡U‡‡?L‡‡Q

U‡‡‡N?O?d0 —UDùU W?‡‡‡OMF*« W‡‡‡N?'« r‡‡‡I r v« W??H« s rNzU‡‡L‡‡√ ‰U?LJ?« …U‡‡‡«d0

Æ »«uM« fK VJ `Od vK ΡUM

lU« »U«
 UÐuIF«
∫ © ππ ¨ …œU‡‡
W«dGU VU?FÔ ¨ d¬ ÊuU È√ v UN?OK ’uBM b√ WuI? ÈQ ‰öù« Âb l

ÂUJ√ nU? s q ¨ tO?M n√ WzUL?L? vK be ôË t?OM n√ WzU? s qI ô v«

Æ ÊuUI« «c s ∏π …œU*«

∫ © ±∞∞ ¨ …œU‡‡
¨ d‡‡?‡¬ ÊuU??? È√ v U‡‡?‡‡N???OK ’u‡?‡‡‡B?M b‡‡?‡√ W‡‡?‡u??I??? ÈQ ‰ö‡?‡‡‡ù« Âb??? l

¨ tOM n√ sdA vK be ôË tOM ·ô¬ …dA s qI ô v« W«dGUË f(U VUFÔ

Æ tKL V Ë√ ¡UM√ vö≈ Ë√ vH vK ÈbF s q ¨ 5uIF« 5U ÈbS Ë√
≤∞±∏ WM fD√ ≤∑ v ‡ —dJ ≥¥ œbF« ≠ WOLd« …bd'« ¥∞

∫ © ±∞± ¨ …œU‡‡
¨ t?OM n‡‡√ W‡‡‡zU? vK b‡?‡‡‡e ôË t‡‡‡‡OM n√ 5?L? s q‡‡‡I ô W?«d?G VU?FÔ

vËd?J≈ l?u? Ë√ W?O?ö?≈ W‡‡‡?KO?Ë Ë√ W?H?O?? s ‰u???? d‡‡‡b? Ë√ d?d?% fOz— q

Æ ÊuUI« «c s ≤≤Ë ≤± 5œU*« ÂUJ√ nU

WHOB« WIH vK …b«Ë WOu WHO v rJ(« dAM WLJ;« dQ W«œùU rJ(« bMË

WH?OBU t Ë√ Ád?A s ö


Î C ¨ QD)« XJ—« v« vËd?Jù« lu*« Ë√ WOöù« W?N'« Ë√

¨ Èu‡‡‡?‡b« Ÿu‡‡‡?{u? U??N Y Ë√ d??A v« W??O??ö?ù« W?KO?u?« Ë√ vËd??Jù« lu*« Ë√

Æ vzUNM« rJ(« —Ëb a—U s UÎu dA WL “ËU& ô …b ‰ö v p–Ë

¨ W?LU?;«  «¡«d≈ ¡b q? ¨ UÎuU? —dI*« t?u« vK `O?B?« dA vK Vd?Ë

Æ ‰u*« db*« Ë√ dd« fOz— v≈ WMU WOzUM'« Èub« ¡UCI«

∫ © ±∞≤ ¨ …œU‡‡
nU s q ¨ tOM Êu?OK vK be ôË tOM n√ vzU s qI ô W?«dG VUFÔ

Æ ÊuUI« «c s ≥∂ …œU*« ÂUJ√

∫ © ±∞≥ ¨ …œU‡‡
¨ t‡‡OM n‡?‡√ W‡‡‡zU? vK b‡‡‡e ôË t?OM n√ 5?L? s q‡‡‡I ô W‡‡‡‡«d?G VU?F

Æ ÊuUI« «c s ¥¥ …œU*« ÂUJ√ nU vËdJ≈ lu Ë√ WOH WR q

∫ © ±∞¥ ¨ …œU‡‡
t‡‡‡‡?OM Êu?OK s q‡?‡‡‡I ô v« W‡‡?‡«d?GU Ë√ WM s q?‡‡‡I ô …b? f?(U? VU?F

 U‡‡‡u? gu?A Ë√ qODF Ë√ ÷«d??« b?LF? s q ¨ t?OM 5ö? Wö vK be ôË

Æ UN hdË dOGK WBB vueHOK Ë√ v«–≈ Y

W?«d?G«Ë s??« Wu?I?F« ÊuJ ¨ vu??I« s_U ”U?*« ÷d?G W?1d?'« XF?Ë «–S?

Æ tOM 5ö WL “ËU& ôË tOM vuOK s qI ô v«

XKL?F??« v«  «b‡‡‡‡F*«Ë …e‡‡?‡N_« …—œU?‡‡‡B0 p– s Îö‡‡‡C? W‡‡‡?‡LJ;« v‡‡‡C?IË

Æ W1d'« »UJ—« v

Æ vB_«Ë vœ_« UNb v WuIF« nUC ¨ œuF« WU vË


¥± ≤∞±∏ WM fD√ ≤∑ v ‡ —dJ ≥¥ œbF« ≠ WOLd« …bd'«

∫ © ±∞µ ¨ …œU‡‡
¨ t‡‡‡O?M 5ö? Wö vK be? ôË t?OM Êu?OK s q‡?‡‡‡I ô v« W?«d?G?U VU?FÔ

W??LJ;« vC??IË ¨ ÊuU??I« «c s  ∂∑ ¨ µπ ¨ ¥± ¨ ∂  œ«u?*« ÂUJ√ nU?? s q

XKL?ÔF??« v‡‡« U?‡‡‡‡NUuJË …e‡?‡‡‡N?_«Ë  «b‡‡‡‡F*« …—œU‡?‡‡‡B?Ë o‡‡‡‡KGU? p– s Îö‡‡C?

Æ W1d'« »UJ—« v

Æ vB_«Ë vœ_« UNb v WuIF« nUC ¨ œuF« WU vË

∫ © ±∞∂ ¨ …œU‡‡
tOM ÊuOK s qI ô W«dG vËdJù« lu*« Ë√ WOöù« WR*« Ë√ WHOB« VUFÔ

¨ t U?N h?d*« ◊U?AM« W?F??O? W?HU??? U?N?I? v X? «–≈ t?OM vu?OK? vK be ôË

Æ lu*« V Ë√ hOd« ¡UGS p– s ÎöC WLJ;« vCIË

∫ © ±∞∑ ¨ …œU‡‡
vu?I« “U?N'« U?—bB v«  «b?F*«Ë …e?N?_« `—U?BË hO?«d ‰ö?ù« Âb? l

tOM n√ WzU s qI ô W«dGË ¨ WM s q?I ô …b f(U VUF ¨  ôUBô« rOEM

‰uB?(« ÊËœ ÂU s q ¨ 5u?IF« 5U Èb?S Ë√ ¨ tOM n√ WzU?LL? vK be ôË

∫ WOü« ‰UF_« s ÈQ vK_« fK:« WI«u vK

q«bU ou« Ë√ dOQ« Ë√ lO« bBI ÷d Ë√ lOL& Ë√ lOMB Ë√ ÃU≈ Ë√ œ«dO«

Æ vzd*«Ë ŸuL*« Y« ‰UIU WU)« Decoder …dHA« p Ë√ Y« …eN_ …—u ÈQ

Æ WB<«  UN'« Ë√ fK:« s hOd ÊËœ Y …eN√ È√ qOGA Ë√ VOd Ë√ …“UO

W?LJ;« vC?IË Æ v‡‡‡B?_«Ë vœ_« UNb? v Wu?I?F« nUC ¨ œu?F« WU? vË

Æ UNUuJË W1d'« q …eN_«Ë  «bF*« …—œUB0 ‰«u_« lOL v


≤∞±∏ WM fD√ ≤∑ v ‡ —dJ ≥¥ œbF« ≠ WOLd« …bd'« ¥≤

∫ © ±∞∏ ¨ …œU‡‡
¨ vËd?J≈ lu? Ë√ W?O?ö?≈ WKO?Ë Ë√ W?O?H?? W??R? s ‰“U?M s q VU?FÔ

¨ qU?I ÊËœ Ë√ qU?I0 ¨ vK_« fK:« s WI?? WI?«u ÊËœ ¨ W?N Ë√ h? È_ UÎO?ze

¨ sJ r ÊQ? ‰“UM« —U?‡‡‡??« l ¨ U?NM ‰“UM*« W?B?(« W‡‡‡L?O? nF?{ ‰œU‡‡‡?F W‡‡‡«d?G

¨ 5U …b* hOd« nu ¨ WdA« rN√ WOK√ “ËU& WB s Ë√ UÎOK ‰“UM« ÊU «–S

Æ …œU*«  «– v UNOK ’uBM*« W«dG« lb nU<« «e≈ l

∫ © ±∞π ¨ …œU‡‡
WuL?;« Y« …eN?√ œ«dO?U ÂU? s q ¨  «uM fL vK be ô …b? sU V?UFÔ

LIVE VIEWË SNG …eN√ UNMË Xdù« WOËb«  UuKF*« WJ Ë√ WOUMB« —UL_« d

 UdA« Ë√ vö?ù« ÃUù« WMb* WdB*« WdA?« Ë√ Âöû WOM u« WO?N« od dO s

Æ WËbK WuKL*« ‰U:« «c v WKUF«

Æ W uC*«  «Ëœ_«Ë …eN_« …—œUB0 WLJ;« vCI ‰«u_« lOL vË

∫ © ±±∞ ¨ …œU‡‡
ÊuU??I« «c ÂUJ_ W??HU?<U? VJd v« rz«d??'« s …—d??I*« Wu?I??F«  «c VU??FÔ

¨ W1d'« »UJ—« v V?*« rI« fOz—Ë ¨ È—Uô« hAK WO?KFH« …—«œù« s ‰u*«

¨ U‡‡N r?KF Ê√ W‡‡‡‡O??H?O u« t‡‡‡‡?U??«Ë s‡‡‡L?{ s? ÊU? Ë√ ¨ U?N ‰u??*« «c? rK X «–≈

Æ W1d'« ŸuË v rN√ b tHO Ë tOK UN{dH v«  U«uU tö≈ ÊUË

¡U‡‡‡u« s s‡‡‡U?CU Îôu? È—U‡‡?‡‡ô« h?A« ÊuJ ¨ ‰«u‡‡‡_« l‡‡O?L vË

Æ  UCuF Ë√ WOU  UuI s t rJÔ U0


≤∞±∏Ø∂µ VJ« —«b Ÿ«bù« r—

WdO_« lUD*« ÊuA WUF« WON«

±≥∞π ≠ ≤∞±∏Øπر ≠ ≤∞±∏ Ø ≤µ±µ±