You are on page 1of 4

AYAT SUCI AL-QUR’AN TENTANG

PERTUMUBUHAN DAN PERKEMBANGAN MANUSIA

QS. Al-Mu’minun 12-14

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah.
Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim).
Kemudian air mani itu, Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal daging, dan segumpal
daging itu, Kami jadikan tulang-belulang, lalu tulang-belulang itu Kami bungkus dengan daging.
Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang
Paling Baik.” .

QS.Al-Insan:2

"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur (antara
benih lelaki dengan perempuan yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan),
karena itu Kami jadikan Dia mendengar dan melihat.”

Q.S Al -Mu’min : 67

“Dia-lah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari
segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian (kamu
dibiarkan hidup) supaya kamu sampai kepada masa (dewasa), kemudian (dibiarkan kamu hidup
lagi) sampai tua, di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. (kami perbuat demikian)
supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahami(nya).”

QS Al-Alaq: 1-2
“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Menciptakan. Dia telah menciptakan
manusia dari segumpal darah.”

QS Ar-Rum: 54

“Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu)
sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu
lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakiNya dan Dialah Yang
Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.”

QS Al-Nahl: 70

“Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang
dikembalikan pada umur yang paling lemah (pikun), supaya dia tidak mengetahui segala
sesuatupun yang pernah dike¬tahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana.”

.
Ayat dari Kitab Injil tentang
Pertumbuhan dan Perkembangan

 Kejadian 1 ayat 11
Berfirmanlah Allah: "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan
yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya
ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Dan jadilah demikian.

 Kejadian 1 ayat 20
Berfirmanlah Allah: "Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah
burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala."

 Kejadian 1 ayat 22
Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya: "Berkembangbiaklah dan bertambah
banyaklah serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah
banyak."

 Kejadian 1 ayat 24
Berfirmanlah Allah: "Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak
dan binatang melata dan segala jenis binatang liar." Dan jadilah demikian.

 Kejadian 1 ayat 28
Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: "Beranakcuculah dan
bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan
burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi."

 Kejadian 2 ayat 7
ketika itulah TUHAN Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas
hidup ke dalam hidungnya; demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup.

 Kejadian 2 ayat 21
Lalu TUHAN Allah membuat manusia itu tidur nyenyak; ketika ia tidur, TUHAN Allah mengambil
salah satu rusuk dari padanya, lalu menutup tempat itu dengan daging.

 Kejadian 2 ayat 19
Lalu TUHAN Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara.
Dibawa-Nyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat, bagaimana ia menamainya; dan
seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah
nanti nama makhluk itu.
Nama : Novika Dwi Utamining Tyas
NIM : 160342606294
OFF :I
Tugas : SPH 2