You are on page 1of 4
m B 74, 15. 16. n. in ce situatii poate fi urmarita indemnizatia de asigurare de catre creditorii personali ai asiguratului b. la asigurarea de viatd ¢, laasigurarea de raspundere civila {n ce termen trebuie sd intervind sinuciderea asiguratului pentru ca asiguritorul si nu datoreze indemnizatia de asigurare? @ Qani ». 6 luni «Sani Cui se pliteste despagubirea in cazul asiguririi de rispundere civil’? a. asiguratului ». beneficiarului asigurarii Care sunt limitele chemarii in judecata a asigurdtorului in cazul asigurarii de raspundere civila! a. in limita prejudiciului suferit c. lanivelul pretului de circulatie Cand se plateste despagubirea asiguratului in cazul asigurarii de rispundere civila? a. intotdeauna b. niciodata -s, atunei cnd asiguratul la despagubit pe cel pagubit impotriva cui se poate subroga asiguratorul? a, aasiguratului b. abeneficiarului asigurdrii Ce dobandeste asiguritorul prin efectul subrogiirii? a toate drepturile si obligatiile asiguratului obligatia de dezdaunare ul 78. 7. 80. 81 83, 84. C4nd intervine denuntarea contractului de asigurare? a. Ia implinirea termenului ». Ia producerea riscului asigurat Cum se imparte indemnizatia de asigurare atunci end sunt desemnati mai multi beneficiari? a. inmod egal 8 c. in raport de contributia la plata primei de asigurare in caz de deces al asiguratului cum se imparte indemnizatia de asigurare intre mostenitori? a inmod egal b. in raport de cotele ce se cuvin claselor de succesori legali Cum se face desemnarea beneficiarului asigurarii pe parcursul executarii contractului? prin declaratie verbala prin telefon Cine poate desemna beneficiarul asigurarii a. contractantul asigurarii ¢. mostenitorii asiguratului in caz de deces Ce lege reglementeazi raportul de asigurare? a, legea civila c. att legea civild cat si comerciala in functie de calitatea de comerciant sau nu a asiguratului Ce caracter juridic are pentru asigurator raportul de asigurare? a. caracter civil caracter civil si comercial 12 85, Cine poate avea calitatea de asigurat in asiguririle de persoane? b. orice persoana juridica att persoana fizicd cat si cea juridica 86. Care este principiul care sti la baza actiunii persoanei pigubite impotriva asiguratorului? a, raspunderea civila delictuala ©. rispunderea penal 87. Care este principiul care sta la baza actiunii persoanei pagubite impotriva asiguratului? b, rispunderea contractuala spunderea penala 88, Care este momentul de la care se n: asigurate? ste dreptul la actiune pentru plata sumei a. fncheierea contractului de asigurare c. plata primei de asigurare 89. Ce calitate are societatea de asigurare in cadrul procesului penal? a. de parte responsabila civilmente b. de garant 90, Ce calitate are persoana responsabila de producerea pagubei fata de contractul de reasigurare? >. asigurat c. reasigurat 91. Ce calitate are beneficiarul asigurarii in raport cu contractul de reasigurare? b. parte in contract ©. proprietar 92, Care este sanctiunea care intervine in cazul in care riscul asigurat s-a produs inainte de a incepe obligatia asiguratorului? va. rezilierea de drept b. rezolutiunea ¢. nulitatea absoluti 93. Ce caracter al contractului de asigurare este afectat in situatia in care riscul asigurat este produs cu intentie de catre beneficiarul asigurarii a, caracterul sinalagmatic c. caracterul indivizibil 14